Page 1

Субота

14 березня 1998 р. N2 22 (8914) . Виходить з 17 1937

Ціна

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрацП

Шевченківське у Броварах

За хпібарабсьІmМ календарем ТАК УЖЕ сталося, що наше українське село сnоконвіку

6 БЕРЕЗНЯ у міському культурному центрі

жило за своїм особливим, чітко узгодженим з матінкою­ nриродою хліборобським календарем. Згідно з ним після Стрітення, яке ми відзначили 15 лютого, вже повертає на весну. А це означає, що пора всерйоз готуватися до відповідальної і напруженої роботи у полі. Бо ж відомо, що весняний день рік годує. Водночас щоразу з традиційним житом та nшеницею засіває хлібороб у зорану землю і зерна надії: на рясне жниво, на достаток, а відтак і

"Прометей" відбулося загальноміське шевченківське свято, організоване міським відділом культури та президентом БроварськоГо міського культурно­

освітницького.центру «Українська ідея» М. Г. Овдієнко. Свято всенародної любові відкрив народний хор "Криниця" районного будинку культури під керівництвом Юрія Чміля, який виконав пісні на слова поета.

Про світове значення Т. Шевченка сказав у своєму слові заступник голови Броварської міської ради

І. З. Петренко та разом із заступником голови з виконавчої роботи В. М. Троценком поклали квіти до пам'ятника Кобзареві від міської ради. Від Народного Руху України квіти поклали Олесь Шевченко та Володимир Шваб, від Асоціації християн-роботодавців та громадськості Віктор Антоненко та Марія Овдієнко, від "Жіночої громади" - Павлина Кирієнко. На святі відбулася прем'єра нової пісні на слова Тараса Шевченка, музику до якої написала сама виконавиця Галина Ольховська. Вірші поета та уривки з його великих творів прочитали вихованці будинку творчості школярів та театру-студії "Едельвейс", представники

на краще завтра.

Сповненим глибинного змісту був виступ М. Г. Овдієнко, яка по-новому осмислила значення Тараса Шевченка в історіі України. -Хоч Тарас Шевченко і не був забороненим у радянські часи, -сказала вона, -та по-справжньому поет і пророк не був відкритий людям. Нині він лише повертається на рідну, стражденну землю. Лише тоді, коли кожен з нас усвідомить,

ким був насправді Шевченко для України та їі народу, справдиться те, заради чого цей великий геній духу був посланий Богом на українську землю. На закінчення свята пролунав Державний гімн "Ще не вмерла Україна". Інф. "Нового життя". Фото Віктора РЯБІНЧИКА.

громадськості.

Завтра -11ень працівниІіів ІІіитлово-Ііомунального госпоgарства і побутового обслуговування населення

Аналіз nоказує, що господарства нашого району провели певну роботу по підготовці до весняних польових робіт.Так, з наявних 887 тракторів готові до роботи 584, що складає 66 відсотків. Дещо гірші справи з ремонтом енергонасичених тракторів з наявних 204 готові до виходу в поле лише 119. Процент готовності плугів складає 78 відсотків, культиваторів- 71, сівалок- 75. Для завершення підготовки техніки до весняно-nольових робіт необхідно 732 тисячі гривень. Згідно з nостановою Кабінету Міністрів через районне ві;щілення казначейства nланується виділити товаровиробнику 159 тисяч гривень. Решту коштів необхідно залучити з власних джерел надходження.

Особливо загрозливий стан підготовки техніки склався в КСП "Кіровське" (голова М. Г. Гаркавий), КСП "Україна" (голова В. Є. Драченко), КСП "Прогрес" (голова М. Б. Устименко), КСП "Оболонь (головаМ. І. Кривонос), де коефіцієнт готовності становить нижче 50 відсотків. Не менш важливим є nитання підготовки насіння ярових культур. Восени минулого року його засипано 2511,8 тонни, що становить 127 відсотків до плану. До посівних кондицій доведено 1582,4 тонни, або 80 процентів до засипаного. У зв'язку з nереходом господарств району на вирощування конкурентноспроможної продукції, яка в nроцесі виробництва забезnечує високу ефективність, у нинішньому році буде розширено площі зернових на 2175 гектарів, цукрових буряків- на 297 гектарів. Зменшаться nлощі кормових культур на 2134 гектари. Так, у структурі кормових однорічні трави займатимуть на 1930 гектарів менше, ніж торік. Розширяться nлощі багаторічних трав, кормових коренеплодів, озимих культур і кукурудзи на зерно.

У зв'язку з цим району виділено насіння з державних

ресурсів: кукурудзи- 320 тонн, ячменю- 200, гороху105, вівса- 50, гречки- 20 тонн. Крім того, виділено 32

НАПЕРЕАОАНі професіuноrо свята

наш

зустрілася із Зfіступнuком rоловu міської paAu Іваном Зосевuчем Петренком і попросила розповісти про справu к;омунальнuх служб міста.

СьогоАні мені

-

виnала nриємна

місія - nривітати nраuівників комунальних служб міста з їх nрофесіuним святом. Тим більше, шо

npo

ЗАобуmки, nроблемu, nерсnективи розвитку міського госnоАарства я знаю не з Аругих рук, а й у силу виконання своїх службових обов'язків nершого

застуnника

голови

paAu.

- До тоzо ж ви тривалий час очолювали .міську тепломережу

.

-

І

... ue

також

Аало

мені

неоuіненний АОСВіА, якuй Аоnомагає вникати у суть nроблем, коли ж необхіАНО, то й nіАnравляти nіАлеглих. ААже інфраструктура забезnечення життєАіяльності міста і розгалужена, і наАзвuчайно склаАна. Лише труб різноманітного Аіаметра,

no

яких

у

nомешкання nоАається теnло, гаряча

та ХОАОАНа ВОАа, ВіАВОАЯтЬСЯ стоки,

-

nонаА

300

кілометрів.

ПіА

час

щорічних

ремонтних робіт nеревіряється їх стан, Ае nотрібно, nровоАиться

часткова

чи

nовна

заміна. Але останнім часом АО іАеальної ситуаuії - замінu труб 510 віАсотків за сезон - ми суттєво не Аотягуємо. Головна nри чuна акого

становища

-

нестача

коштів. Просто астрономічну суму заборгувало населення міста, взнакu також

років Аесять служби йшли

кореспонАент

Аається

nеренаnруженість

міського бюАжету. Ми не в змозі виАіляти необхіАні суми на вuконання всіх uих робіт. Але завАяки злагоАженій роботі

Творці

добра, затпшку

всіх колективів комунальнuх служб міста, високому nрофесіоналізму як керівників, так і кожного з nраuівників, нам ВАається утримувати ситуаuію niA контролем. ПригаАайте, які склаАні умови були взимку nротягом кількох останніх років, але особливих збоїв у роботі

комунальників не було. СnоАіватимуся, шо так буАе і наАалі.

Незважаючи на брак коштів, nровоАитu

і

каnітальний ремонт облаАнання, і навіть його заміну. Ue встановлення новuх котлів, nроклаАання теnлотрас.

ЗавАяки котельні nоАаватu

uьому

віА

uентральної

nромвузла теnло

у

ми

змогли

nомешкання

жителів району завоАу 'Торгмаш", го мікР.орайону.

- 1ване Зосевичу,

ситуаuія АОКОрінно змінилася. Кращі nраuівники, які вивільняються з nіАnриємств, як nравило, знахоАять роботу у нас. Тому особливuх скарг та нарікань на роботу комунальників не маємо. Зрозуміло, шо життя є жuття. Не все нам краше, безумовно, nрисутнє .•

Інастрою

ВАається

не nрижився на nіАnриємствах через низьку кваліфікаuію, Аружбу із "зеленим змієм", то теnер

вАається, але намагання nраuювати

нам

тому у комунальні nраuювати ті, хто

34-

як би вам

складно не жилося, але інтерв'ю ви даєте напередодні професійноzо свята

комунальників. Отож давайте про приємне, кращих людей. От з них і розnочнемо. Коли

- Я добре знаю і Івана Олексійовича Сидоренка, це zенеральний директор управління по ремонту та експлуатації житловоzо фонду, і Михайла Олексійовича Тимченка, котрий очолює .міську тепло.м~режу, інших керівників. І всі вони стверджують, що вони - одна команда, а ви їх лідер. - Без взаємної nіАтримки трансnортом, сnеuіалістамu, матеріаламu ГОАі й говорuти npo nіАтримання міського госnоАарства в належному стані. І я wupo ВАячнuй всім керівникам, nраuівникам, яких nрийнято називати ряАовuмu, саме за такuй niAXiA АО виконання своїх обов'язків. ВіА імені міської раАи, себе особисто хочу шuро nрuвітатu всіх тих, хто .nрuчетнuй АО cnpaвu створення комфортних умов життя броварчан. Отож, зі святом вас! СnоАіваюся, шо й жителі міста теnло nривітають у Аень nрофесійного свята всіх тих, хто

турбується

npo

їх затuшок.

Інтерв'ю

nровела

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

тонни елітного насіння ярих зернових культур. Все насіння розnоділено між госnодарствами згідно з заявками та розрахунками потреби. Як видно, район ма.є достатню кількість посівного матеріалу. Але не все гаразд з підготовкою насіння власного виробництва. Зокрема, воно не доведене до nосівних кондицій у КСП "Великодимерське", КСП "Жердівське", КСП "Літківське", КСП "Богданівське". Агрономічним службам цих госnодарств необхідно якнайшвидше вирішити питання підготовки насіння до весняної сівби. Значні втрати врожаю в проценті вирощування сільськогосподарських культур доnускалися nри неnовному захисті рослин у період вегетації. Тому ще восени минулого року з допомогою райдержадміністрації госnодарствам району було завезено протруюнач зерна на площу 4700 гектарів, а також для весняної обробки насіння - nреnарати Гранстар і Дикопур. Решту гербіцидів для зернових культур можна придбати на договірних умовах у ВАТ "Агрохімцентр", філіал якого розташований у нашому місті (вул. Київська, 302, тел.: 6-28-25). Насіння цукрових буряків можна придбати при безпосередній домовленості товаровиробника з цукроnереробним заводом. На договірних умовах заводи постачають також мінеральні добрива та засоби захисту рослин.

Щодо насіння овочевих культур, то є чимало фірм, в яких можна його придбати. На жаль, не вистачає коштів. Насінням картоnлі госnодарства в основному забезnечені. Нема його лише в КСП "Зоря", де nланують у нинішньому році вирощувати картоnлю на площі І О гектарів. Одним з головних nитань у системі виробництва сільськогосподарської продукції є забезпечення рослин

поживними речовинами. За останні три роки внесення мінеральних добрив у госnодарствах району різко скоротилося. Родючість грунтів знижується. За даними агрохімічного обстеження, nомітно знизився вміст гумусу в грунті. Тому під урожай 1998 року слід внести щонайменше 11 О кілограмів діючої речовини N РК на кожен гектар сільськогосподарських угідь, всього- 7000 тонн. Навіть у цей складний час знаходять можливість купувати мінеральні добрива керівники ДПЗ "Плосківський", КСП "Бобрицьке", КСП "Требухівське", КСП "Русанівське", АТ "Рудня". І як результат- у цих госnодарствах не знижується виробництво сільськогосподарської продукції. П. ТАЛАВІРА, заступник начальника уnравління АПК району.


ПОНЕДІЛОК березня

16

23.30 Футбол від УТН 0.00 Ф•нансовиі;1 ОГЛ<\д 0.25 АІ·ЮНС 0.30 .. таврійські ігри• nредс­ тавляють

Х/ф •Танго смертІ•

1.00

JТ-2

6.00

Анонс

6.05

Агромагазин

Профіликтика nередаючого

6.15 8.45

Доброго ранку, Україно! Фін~нсовий: огпяд НацІОнальний хіт-nарад

14.00

8.55

9.00 Tfc •Провина• 9.50 Анонс 9.55 Вщеореnортаж з

благо­

дІйного концерту

.. за

дім! За сім ю! За дітей!•

10.55

Анонс

1 1.00

Нацюнальний ХІт-nарад

11.30 Tjc

•Пригоди Шерлі

Хоnмс•

12.00. 15.00, 18.00. 21.00, 0.10 УТН 12.15 Рок-легенда ··ZZ ТОР• 14.00 Все··· ос•м Анонс д.'Ф .. в.,бач1е і nро-

15.15

15.20

r1рисrрою

Х/Ф •Вм,.Івкм Скаnе·

на•.

1, 2

серІі

Т/с •династІя• Т/с •Морс-І nриго­

16.00 17.00

Музика на каналі

16.20 16.40 16.45

Анонс

Анонс

18.00

•Пврwі поцІnун-

18.05 Tjc ки•

Т/с ·Горячев та ІншІ•

18.30

19.зо 2з 15 rсн 20.00 Т;с •доктор КвІн• 21.00 Сам собі режисер 21.30 Х/Ф •Брюнетка за

ХІф •Звичайна фор­

23.30

мал-..нІст ...

8.00 Іtперtювини 8.10 Погода 8.20 Т/с •Фатал .. на

ХО11МС•

за-

хисникІв Вітчизни

19.45 20. 1О

Саме 10й Акц"нти

20.40

21.25

Вечrрня казка Уряд. Час дІй

21.40

Представлення ~анди­

датrв

в депутати

no

ма­

жооитарних округах

23.00 Футбол. Ліга чемnіонів. Огляд ПОТ1ередніх матч•в

9.00 Уік-енд 9.30 Т/с •Полуничка• 10.00 Анонс 1О. 1О Постскриnтум 10.40 Т/с •Милий aopor• 16.15

Анонс

16.25 16.30

Киівські новини Люди і долі

16.50

Тема тижня

17.10 Т/С .,МИЛИЙ 17.35 За киівським 18.00 Інтерновини

ВорОГ• часом

Т/с •Фатал .. на спад-

18.10

ВІВТОРОК

17

10 25, 11.35. '3.10, 14.55 Закон є закон

At10HC

Доброго ранІ<)', Украіно~

Агром;1rазин Фінансоаий оrгяд

Н.1цюнальний хіт-парад. Х•т-журнал

n••

Хопмс• Діловий канал Все -всім

ВІДання О'Генр•

12.10

д.'Ф ·Тарас Шевченко.

Заnовіт•, ф.7, ч.2 Анонс

·Таврійські ігр ... пред­

стаеляють

Т/с •Пригоди ШерлІ

Хол ме•

19.З5 Анонс

15.З0 Діф •ІІ<ШОі ЦІНИ нема• Т(с •династія• Т/с •Морсь~І nриго-

Вечірня казк" Представлен'і<R канли­

дане в деnуrати

nu

ма­

жоритарних округа.х

23.00

ФІtі<ІНСОВИЙ огляд

23 1f1

Фуrбол. Чемnіонат Ук­

р~іt-tи

.. дttrflpOu -

номорсцt~

·Чор­

..

Анонс

Т/с ·Гор•чеа та ІнwІ• 2З.15 ТСН

ХІФ •СІльсь~ий де-

тектив~

21.45 5 на 5 22.15 Т/с •Район Мелроуз• 23.30 Т/с ·Моnодий І безрозсудний•, ф.б

Сон~шники

6.00

10.00

Анонс

Агромагазин Доброго ранку, УкраІно! Фінансовий огляд 8.55 Нацюнальний ХІт-парад 9.00 Т ;с •Провина• 9.50 Анонс 9.55 Сто чудес світу 10.10 Таємниці вічності 1О .З5 Відкриваємо Біблію

6.05 6.15 8.45

11.00 Класик-nрем'єр 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.45 УТН 12.15 СлУ'fСУ ІІароду Украіни' 12.45 Т/с •Пригоди ШерnІ Хол ме• 13.15 Діловий канал 13.55 Все- всім 15.15 Анонс Чарівний nромінь М/Ф д/Ф .. комnозиція• Анонс

16. 1 О

Нові іме~~а

16.45

д/ф

.. тарас

А~-юнс

тавляють

часом

7.00 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Т/с •Район Мелроуз• 9.15 Tfc •МарІя• 10.00 Телеанонс 10.05 Телеканал .. nраво• 11.25 Веселий ринок 11.40 Освітній канал. Уроки французько! мови. Урок

Українська літерату­ ра. 1О клас. П. Тичина

24.

12.25. 14.25. 15.25

Закон є

закон

Стиль життя Артмайдан 1З.30 Людина і місто 14.00 Оранта rрім ..

14.40 14.55

Комn'ютер Х

В сузір'ї муз 15.ЗО д.'Ф .. гuлобородські

Шевченко.

Т(с •Пригоди ШерлІ

Хол ме .. 18.15 Тfc •Провина• 19.15 Вибори-98. Комуніс­

тична nартія Украіни Саме той З життя сnравжніх чо­

19.45 20.10

ловІків

20.40 Вечірня казка 21.35 Футбол. Ліга чемnюнів. .. динамо· (Киіе) -

М/ф ·Пластилінова во·

рона .. 16.00 Т/с 17.00 Tfc

•династІя•

·Морс~окІ приrо­

18.00 Анонс 18.05 Т(с •ПершІ

поцІлун-

ки•

18.30 19.ЗО,

Т /с •Гор•чев та Інші• тсн

23.15

І побачив

небо відк-

Естафета ворОf'• чacotw~

Т/с ·Фатальна сnад-

..

Оечюня ІС<Jзка чекання•

Х/ф •По той бІк оnІвночІ•. 1 серІя 21.45 СВ-шоу 22.15 Т/с ·Район Мелроуз• 2З.30 Проти ночі 0.00 Т/с .вогненна зона•

7 ОО Телеранок 8.00 Інтсрноеини 8.10 Погода 8.15 Т/с ·Фатаn ..на

спад-

ВІруючого

Телегазета

t~ерухо-

мість

Муз.Г\ауза 17.З0 АВТО100Г

Ка:.нса Домовичка TL~i

Го~ос ·Перемоги• Т&-клуб -ХМ· ПогІ'яд збску

19 05

С1имуn

19.20 19 ЗО 20.00 20.25 20.30 20 35 20.50

Ефір;:шп:порr 8ІІОЮ в місти.су

,_,аш час

марнот­

Адрес~1 ділоuоі удачі Наш час

Відеомузика

Вон:тину еідверто М/Ф Тб-клуб ··ХМ· Люди дл~ люлей

9 ЗО Пор1ре" в інтер·єрі 9.50 Адреси ДІЛОВОЇ удаЧІ 9.55 Наш час 10 10 Концср1на програма 10.40 Воіі:rину вщвсрто 10.55 Погляд збоку 11.20 М/ф 11.50 будьте здорові 12.20 Адреси дІлово! удачі 12.25 Т;с •Шахраі бару ·-nідлоги

14.0S Tn-кnvб ·ХМ• 14.35 Х/ф .. мадам тиз-

1~ А.нрссол л,tлr.1еоі удачі

16 20

t\рирода

,,i..:yt;;

Ю Омсльчuнко ЗО ll'Ф ··Іран минупе. су-

8-.:сr.сремагаючи~ го­

1І~Іч.:m-:r.прf!С

13 10 HVІ1l: .1 Єщ:н..>rа1 1 З 40 Bt~<...cl'""~ 13 55 Л,щ1r:~И>'<НИИ СГіJТ 14 2~ ,LJ.J;-t,.,.,.-~1 ·- ви()оои-9t;

16.ЗО Щф ·В храмІ фармаЦІЇ ..

щина»

Ці цікаві тварини

Щоб nам'ятали ...

19.55, 20.30 Подробиці 20.00 Час 20.45 Іюерсnорт 20.55 ВечІрня казка 21.05 Ос1рів кохання. С.Ро­ тару

Футбол. Л1г11 чемnюнів. •динамо• (Київ)­

21.30

·Ювентус• (Турін) 23.30 Сиrуац1я 1.20 Погода

7 ОО 7 05 7.30

Грац1і від ·Гравісу• Весь СВІТ 1еатру. Валерій Шептетита

8.00

Вис1ава

.. Рейс•.

С.Стра­

нєв. Ч.1

Х/ф •Сучасний граф

9.00

Монте-КрІсто•. З се­ рІя

1О ОО 10.30 10.50 11.00 11.30 11.50 12 ОО 12 20

.. nригоди

в коро­

ЛІВСП3J"

13.ЗО ·Тавра1ські ігри-97•. ч.з 15.З5 Торпнформ

15.50 Новосел 16.00 Tin- Топ

17.00 17.15 17.40 18.10

серія

Грац1і від ·Грав•СУ•

три

18 45 19.00 19.20 19 З5 19.50 20.00 20.25 20.30 20.35 20.50 21.00 21.20 21.30 21.45

..

Новосеn МІСТа і СТОЛИЦІ СВіТу

Дискусійний клуб Єралаш Сакура-шоу

Муз Г\рограмІІ. І.Біл"к ТоргІнформ

Новосеn

Т;нщювал"на аеробіка Ти б1ль•uе не самотній

НІНУ

Дивовижний сеіт Карт-бnанш

ЗО Всеперемагаючий го­ лос віруючото

Муз.nауза

Адреси д1ловоі удачІ

17.50

25

KUIIU.I

7.00 Тспс~rюнс 7.10 М/ф 7.30 Т/с •На вістрІ• 8.15 Зоряна старизна 8.30 ZOOM Х 12 9.00 Чомучка 9.45 АнР.кдот-асор1і 10.00 Тележурнал ··01· 10 ЗО М(ф

Х/Ф •Скарби С...,рра

Мадре• Телеанонс Казки Домовичка Діалог" - вибори-98. І.Щербак 20.45 Єеромікс 21.20 Зоряна старизна 21 .40 Ракурс 21.50 Діалоги - вибори-98. С.Аксенемко 22.15 Телеекспрес 22.25 Х/ф •ЕмІгранти•. Ч.2 23.50 Телеекспрес 0.00 Х/ф •Безпечний наТз­

20.00 20.05 20.20

нмк

..

30 канал 14.00 Т(с •Померти двІчІ• 14.45 Т\1-шоn 15.00 Джаз-стеn, танц-КЛАС! 15. 1О Поn-стоn 15.40 Мfф 16.00 Театр на долонях 16.30 Хрещатик .16.45 ВІКНО у СВІТ 1 7.15 Т /с ·АнастасІІІ•

кана.1

ОО Анонс nрограм

О, О.

10

ТорГІн-

20.56

Т Іс

19.15 ко... п·ютср х 19.30 Tfc ,.fваделуnе• 20.20 Грац•і ящ .. грuв•су• 20.50 На добр<>нІч. дпи! 21.ЗО Ток-шоу .. саме той• 22.00 Х/Ф •Сучасний граф Монте·Крісто ... З ее~ plff 23.00 Кримtнальна РосІя

7.00 7.10

~.ліn .nн~ від

18.1 О

світІв•

Ексnре~·інформ

7.ЗО Моє місто 7.55 Діловий L3ІСНИk 8.00 ·ЦЕПТЕР·--ревю

8.15 Людина собаuі друг 8.45 МІФ 9.00 Новини 9. 1О Cnop1 тижня 9.45 Х/ф ·Пастка• 11.25 НІ пуху ІІІ Мра 11.50 Фон;:юuнй ринок 12.05 Аеіаи~< 12.25 Х/Ф •Чорний яструб• 13.55 Жінки Украіни М.Зонь14.35

Мjф

17.10

Сеtт 1ооу

роСник

Кліn дня від .. мюзик­ Радю 101 FM• Т/с •ШnигунськІ пристрастІ•

Зелена столиця.

20.56

О.Бондарєв

21.00

Вечірні вісті ·Блискавка• 2З.ОО Сnортивt<а атака

21.30

22.00 Tjc

23.30 Неймовірна реальність 1 .ОО Програма передач на заатра

Міські новини

•Енран-Акрос• сnравж11.я якість за ре­ альну ц1ну

22.10

смт~!·

U

форм

18.20

Грації від •сГравtсу»

18.45

Світ підводноі фотог-

рафіі

канал

0.00

!S канал 18 ОО АІ<онс nporpaм 1 8.05. 21.10, 0.20 Торrін­

Х/Ф •З мене до­

О. 1О Вернісаж 0.25 Х/Ф •Перехоплювач•

Територія ·А•. Хіт-

nарад

7.30 МІс -Чокнутий• 8.00 Вечірні віс1і 8.28, 17.58. 21.58, 22.58

Ми­

19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •Гвадеnупе• 20.20 Грації від .. гравісу• 20.50 На добраніч, діти! 21.30 Ток-шоу •Саме той• 22.00 Х/Ф •Сучасний граф Монте-КрІсто•. 4 се­ рІя

каnина nогода

8.30

ГІЛ3НЄТ3

еід Сонц'А" Ринкові стосунки і ни­

19.00

.. мюзиІ<-

18.40 Казка біля ні><ника 18.50 Т/с •СенсацІя• 19.45 Зроби себе 20.15 Хрещатик 20.30 СІТ 20.50 Дай n'ять 21. ОО Антресолька 21.15 Тfc •Чорнило•

б.ЗО,

Ka/fa-1

НОВ><НИ

.. дл.,Ф•

.. в .. хор

МІСТа І СТОЛИЦІ СВІту Дніnропеrровський

променад

17.30 Ycnix-98 18.30 Т/С "ТреТЯ

Т/с ·Відкриваючи

19.30 20.00

Гuац11 ощ -·ГраВІСУ•

кuвсциІV.J

Від ·Перехрестя•- до

Телегазета. Нерухо-

Анонс програм

·М·

35

пр~дставпяють

18.30

Телегазета. Нерухо-

Муз.nауза 15.З0 Діф •ЗОЛОТО•

17.ЗО А8ТО10РГ 17.40 М/ф

22.45 Молодіжний канал 23.45 Програма УХРТ 0.15 Комn·ютер Х 0.30 Мікс 1 15 Т Щ1ГІнфuрм 1.30 Нооосєл

17.ЗО М/с -Чо<нутий• 17.55. 19 56, 22.55 Головні nол.іі дня 18.00 -rаер1йськ( ігри-97»

21.45

17.15

Школа бІзнесу В.Пе-

гектари•

М/с ·НевгамовІіі• М/с ·бабуся і дідусь•

17.00 17.27

22.00

Наш час

nроменад

завтра

37

16.ЗО Найкуме,о.ніше до· машнє відео .. 3 х 4•

М/ф

Новосел

ТоргІнформ Новосел СІТ Анонс Торпнформ ДІІІПропетровський

ВОВК•

2З ЗО Мікс

шифОР•.

14.30 Tfc ·ЗеленІ 15.00 Модний час

Телеексnрес

мість

Торгінформ

Ми-

nогода

12.00 Хмарочос 13.00 Т/с -КегнІ І ЛейсІ• 14.00 Т/с •Шnигунські

СВЇТ» Т/с

ре­

15.15

17.00

Х1т-nарал

Е..-.:оно,.·нчни~ вісник

19.00

Телеексnрес Телегазета. Нерухомість 11.15 Муз .програма 11.30 Автоторг 11.40 М/ф • Безхвостий Пі-

16

Торгінформ

Тср".,торія

0.00

ЗО М/с .. чокнутий· 8.00 ВечірнІ sicri

1V-шon

13.10 13.40 14.10 14.50 15.00

...

ЗО.

уСПІХ'{

tІІран-Аr.рОС•­

~М·

23.00 Спорrивний тижнеsик 1 .ОО Програма передач нз

18.05. 21.1

7

'lросв.т;,

М;ф

101

Т/с ·ШnигунськІ

пристрастІ• 21.30 Вt?чІрНІ БІС п 22.00 Т/с •Повітряний

18 20 18.45 19.00

32 канал

МІСТь

Відкриті небеса. ·Палі-

Радю

21.00

18

nр1о1страсті•

.. Бердянськ-98•

10.50 11.00

Програма УХРТ

Новий Киів Прив11 завтра

С.Градсва

тер.

Торгінформ

Фітиль

ГlредстаАляє. Груnа

1З.ОО Телеексnрес

16.ЗО Відкриті небеса. •Ле­ генди далеких краін•.

Т/с •Шnигунські

.. спалахнуR

Фест11еаль :живої музи-

агhну

соцьІ<оrо

Анонс програм

Ми!

r...,nр;н~охня як1стn за

Нооосел

1З.ОО МІф

ДJловий вісник .. цЕПТЕР•-реяю

19.45

форм

Зоряна дорога

17.30 18.00 18 1:: 18 :!5

т~~гсскс:прсс

22.00

7 Ка/fаЛ

·-

ifj ЗО Укр;tін<.:мс:а академія танuю

О.СІJС""'

14 50

11

16.40 д.'ф 17.10 Т/с .милий ворог• 17.35 За киівським 4асом 18.00 Інтерновини 18.10 Т/с ·Фатал~она спад­

·,

19.ЗО

саІт•

12.35 Джаз-стеn. танц-КЛАС! 12.45 Т\1-шоn 1 3.00 Т Іс чПомерт" двІчІ• 13 4'; МІФ 14.00 Тfc •Сенсаці"• 14 50 8іЙСЬК06ИЙ ВІСНИК 15 ;.<() Муз пауза 15.35 Т/с -АнастасІя•

n1руючоr о

19.25

101 FM·

10.30 ТІс .дл.,Ф• 11 .ОО М/с •Невгамовt<і• 11.30 ·Червона рута-97·

Стиль від Ельзи Ім's:; J~Боч".ін

ки

М.'ф ··С•·у6іду і nереВСІJ:снь MИMOв-offl ... Ч.2

12.50

щина•

8.50 Ситуація 9.00 Життя серед життя 9.30 Т/с •Полуничка• 10.00 А>10ІІС 10.10 За киівським часом 10.35 Tfc •Милий ворог• 16.15 АНОІіС 16.25 КиівськІ ІІОВИНИ

це

10.00 10.30 11 .30 12 .ОО

12.30

дня від ·Мюзик-

9.00 Т/с •Викор світІв• 10.00 Т(с ·ВІдкриваючи

СвІт електронних розваг

13 00 Стрип­

!:рограма nереда'< СІТ

9.30

12.00

Моє "''сто

капина

~~ас за Грінви'-Іем

Муз.програма

Фондовий ринuк

19.00

нам. 1 серІА Комп·ютер Х

8.30

9.1 О 9 55

АВТОТОГJГ М/ф

18.45

8 28. 11 ·s8. 21.58. 22 58

Дай n"ять МІСhКі новини Антрссолька

Х/Ф •Пастка•

17.00 ·Вихор свІтІв•

Мультконцерт Зроби себе

лос:

13.55 С>;удf.іСНН'І=І за методом

КЛІПИ

МІФ

Чanntнa

•Альф•

6.30. 15

8.ЗО Хрещатик

11 .15 11 .ЗО 11.40

·Відкриваючи

23.05

Телегазета. Нерухо-

8.45 9.00

Телегазета. НР.рухоuіс1ь

Планета г.юдеИ ЗбІрка J(омедіИ ЧарлІ

Чужих дпсй 'іС буває

МІф

Телос.,:сnрес

СПІЛКОЮw

23.20

Т сnеано~1с

'-!.1

д/Ф .. nодщ..южІ з Наuі­ ональttою географІчною

11.40

19.50 35 ХВИ/1ИН джазу 20.30 СІТ 20 50 Дай n'ять 21.00 Антресолька 21 .15 МІСЬКІ новини 21 ЗО Що? До? Почому., 21 .45 Хрещатик 22.00 Х/Ф •Збитм драко-

30 І\аНаЛ 7.00 7.01 7.20 7.25 7.40 8.00

n~жсш.,

12.05 12.35

Т/с •Космічний nатрул .... 1 серія ІнвестицІйні діалоги

•Невада СмІт•

Прем'єр-nщео

Візит

21.00

..

Пода1о•

Територія •А•. Муз.

Радіо

0.05

ЕкономІчний ОГЛQД Сюрnриз-кар,.суз ДіЛОВИЙ ВІСНИК

9.40 ФінансоRий зріз 10.05 LUoy іжі .. палhчики об­

Миколина

свІт•

АВТО'UРГ

слІдча•

3J канал

noroдa

1б .ЗО 3ор"на старина

23.45 MyJ 0.00 Х/ф

"Тut1i 10.25 М/Ф 10.40 Хру"'

22.00 ХІФ •ПанІ 23.40 Фінансист

10.40

ПОДLТ ДНЯ

17.58. 21.58, 22.58

19.30 ТІс 20.00 Tjc 20.56 Кліn

7 1)0 7 10 7. ЗО

10.50 11.00

М/с ·Бабуся і дідусь• 17.ЗО М/с ·Чокнутий• 17.55, 19.56. 22.55 Головні

19.40

лауер

Сш1т1 л.зRони 7.40 Х/ф ·Емігранти•.

13.00 Т/с •СnІд ~крІз .. час• 14. ЗО Т ;с •Зелені гектари• 15.00 Час ·Ч·

мість ~ Х/Ф .мадам Майф­

кана.r

2$.

них. Ч.3 Імпровізація в колі

друзів. Ч.2

18.40

21.55

ТБ-<JІу6 -ХМ·

21.ЗО Ток-шоу ·Саме 10й•

св4т•

19.00 Tfc

20.30 20.40 2140

Портрет R інтер єрі

.. дладдін"

10.30 Т/с •Альф• 11.00 м;с •НевгамовнІ• 1 1 .ЗО ВечорницІ для закоха­

Т/С •АнастасІіІ•

Візитка Муз.пауза Поіхали

Новосел

Моя британіо ЕфІрааtаторг

ВІСТі іИЖІІЯ

тиждень

МІСТь

ду

0.20 0.40

М/Ф

9.00 Tjc •Вихор свІтів• 10.00 Tfc •ВІдкриваючи

Тепеанонс МІф

летт•

6.50

А•. Хіт-nарад

7.30 8 .ОО

МІФ ··Пригоди u короnJвствt .. 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Tfc ·Гвадолупе• 20.20 Граціі від ·1-рав,су• 20.50 На добраніч, д11 и

18.00 18.30

20.15МІф

22.20 ALЦ.Jt.:cи ділоnої удачі 22.25 Оаза серед хаосу 22.55 Адреси діповоі удачІ 23.00 Х/ф •Каnітан Скар-

r:юди для людей

6.30, 15.30. 0.00 • Територія

Грац1і АІ/1 -ГГJ<>н,су ..

16.45

:::о ОО Телегазета. Неоухо-

5С Вщ..нн саж 22.00 К І S S.

18.20 18.45

в.5О о.с.п.-стуц'"

21

Ka/fa.-1

32 канал

М/с •НевгамовнІ•

Ал.рес...t ділової удачІ Анине проrрам ТоогІнформ

21.СО СІТ Анонс 21.30 Дайдж.ест Киівміськбу-

форм

ЛьВІВ австрійський. Ч.1

16.50 Теr>секспрес 17 .ОО Чомуч<а 17.45 Свян дзвони 18.00 zоом х 12 18.30 Мfф 1 8 40 Клятва Гіпnократа 19.00 ТІс •На вІстрІ• 19 50 Т епеексГ1реС

18.30 .. св.rо ..... flрсдс:авляє 18.30 ЙUГС В~Г.ИЧНІСТЬ ЗКТОр 19 ОО A.rlpecи дтовоі удачі

Анонс прогр<:Jм Тnргін­

18.05, 21.10, 0.00

16.30

16.00 16.10

часне. майбутнс•

17.00 17.30 18 05

35 канал 18.00

17 .ОО 17.27

18.20 18 25 18.50 Т/с •СенсацІ•• 19 4(} Супербабусі 20. ОО Все про nодатки 20 15 Хрещатик

Час за Грінвичем

заятра

Киів• 14 20 Посольства в УкраінІ nредсїавляють Китай 14 50 блеф-клуб 15.ЗО Світ Аліс" 15.55 Це- Ми' 16.30 Хрещатик

18 1 О

Телеанонс

20.00 20.05 20.20 21.05

Програма nерсдач на

7.10 7.30 7. 55 8.00 8.25

17.15

17.40 М/Ф 18.15 Х/Ф .. висока

1.00

12.00

В.Щербачов nредстав-

Леі'ІсІ• вісник

2З.30 Люди

12.30 М/Ф 12.50 Джаз-стеn, танц-КЛАС! 13.00 Т/с •Померти двІчІ• 13.45 Т\1-шоп 14.00 д.'Ф .. ново .. у тисячо­ ЛІттю оновлений

nоє

21.20

6.30

20.00

•Ювентус• (Турін)

23.35 Фінансовий огляд 0.00 А>ЮНС 0.05 Національний хіт-парад. Шоу-ринг

Новосел Зроби себе

Погода

пастелі ..

15.50

Всепєоемагаю~ий го­

Сьєрра•

Торгінформ

Г.Бурков

14.ЗО М/ф ·Кришталевий

Нерухо­

Му:о.лауза

гос

А"онс програм

18.50 19.20

12 .ЗО 12.55

15.15

17.15

ратства•

ігри .. предс­

.....

Тf'леrззета

17 .ОО

n стоматолапі

20.50 Х/Ф •Зал 22.45 Подроб>щі 22.50 Ситуаuія 23.00 Tfc ·ЦІ"а

16

Телеексnрес

мість

21.30 Ве><ірні вістІ 22.00 Т/с •КвrнІ І 23.00 Економічний

сnравжня якість за ре­ альну ціtіу

ває В.Стеnова

Варіаніі стилю Д1алоп•- вибори-98

14.25 14.50 15.00

Класична музика. Спі-

12.00

Ч.1

Телеексnрес Калейдоскоn Європи

Нове

щина

7. 1О Програма nередач 7.11 СІТ 7 .ЗО Медичний тижневик 8.00 Дай n'ять 8 1 О Антресолька 8.30 Хjjещатик 8.45 Шо? Де? По•юму? 9.00 Гарні Іtовини 9.15 Комn'ютер Х 9.30 Чорний квадрат 10.00 Х/Ф •Трмдцят .. три• 11. 15 Муз.nауза 11.30 Кіногороскоn

гри роли•

18 50 У гада~ МСЛОДІЮ 19 20 Тема 19.55. 20.20 ПодробиЦІ 20.00 'jac 20.30 ІІпсрсr.оrн

ворог•

вертаю-, мимовоnі·

13.00 13.10

16.30

Анонс Наш час Адреси д1ловоі удачі

18.10

16

10.10 За киіоським 10.35 Т/с "Милий 16.15 Анонс

ди•

ЗаnовІТ•, ф.В, ч.1

17.30

7

АВ1010РГ МІФ .. скубІДу і nере-

12.00 12.10

Кубок Дерюгіноі-98 Муз .зорепад Зустрічі з Китасм

С С~·:лоР.а

В.5Р СИfУ~ІІіЯ дІс ··Слідство• ф. 9.30 Т/с -nолунн"нса•

Му:1.r1рограма

11.ЗО ЦеМИновини

15.ЗО д/Ф ·-ФаН1азія дикоі

МІф

ХХІ сто ліття

9.00

11.15

Ки ін ..

13.50 .. [~она-Деа .. cnaд-

МІСТt...

13.55

17.10 Т/с •Милий 17 35 За ..:иіоськиt.А 18 ОО Інтерноанни

9.10

десятка•

Телеекспрес Телегазета. Не;>ухо-

Анонс ПІСНм-97 Єралаш Кубок Дерюгіної -98 д/Ф •Новому тисячоn ТТІО - OliOUЛCtmй

І(иіВСЬКі ІЮПИНИ Люд~ в балих халатах і

7.15 7.45 7.55 8.05 8.20 8 40

Сц<>н<t -- ЄRoona Ток-шоу .. Арабески•.

1З.40 МІФ

16.25 16.30

6.55

9.30

пристрастІ•

20.30 СІТ 20.50 Дай n'ять 21.00 Антресолька 21.15 ТІс •Чорнило• 21.45 Міські новини 22.00 .. Енран-Акрос• 22.10 Х/Ф •Стрілец ... 23.55 Новини шоу-бізнесу 0.20 Лавка старожитностей 0.50 ХІф •МандрІВНИК•

30 канал

су•

Драйв

ЦJ..,.ti;J•

березня

15.20 15.40 15.55 16.05

Анонс АеробІка ді~ .чудовисько безод-

16.15 16.45 17.15 18. 15 19.00 19.40 19.55 20.00 20 25 20.30 20 35 20.50 21.00 21.30

7

9.00

21.35 Хрум 21 45 Ракурс 21.55 Діалоги- еибори-98 22.20 Телеексnрес 22.30 Х/Ф ·ЕмІгранти•. Ч. 1 23.50 Телеексnрес 0.00 Х/Ф •диявол І десят.. 3ВПОВfдеіІ•

7 .ОО Теnеа•юнс 7.10 М/Ф 7.30 Tfc ·На вІстрІ• 8.15 Диuооихний світ 8.45 АнСКЛ,ОТ-іJСОРТІ

10.50 11.00

В. 10 МІФ .. чігюnліно• 8.50 Кубок Дерюгіноі-98 10.50 Тинди-ринди 11.50 д.'Ф ·Таємниuі космо-

0.40

кана.t

25

.. українсnка

J канал 7.00 7.05 7.25

22.30 Аотанд~-"'11 1 хІт -парад .. у~nаінська десятка• 23.20 Х/ф

Лі нла 10.00 ААтандил і хіт-парад

•Офісіно•

8.00 ІНТСОІІОВИНИ 8.10 Погода 8.15 Т /С ..-Фатальна

0.35 .. Таврійські

СЕРЕДА

поцІлун-

ки•

18.30 19 ЗО. 20.00

7.00

Саме той Фо~осалон нЧІЗ•

18

до

12.40 Аудиторія 13.15 Х/Ф ·Вбити waкana• 14.30 д/Ф ·Єргаки· · 14.40 Комn'ютер Х 15.00 Природа 1 м"

18.15 Т/с •Провина• 19. ~О Анонс 19.15 Вибори-98. Виборч><й блок .. союз ..

55

.. nерехрестя·-

ди•

15 55 Вісник енергетики

О

Від

18.00 Анонс 18.05 Т /с •ПершІ

Хто в д0~1 хазяrн?

;945 20.10 20.40 21.40

Погода

20 40

Освітній канал. Свпоеа .пітература, 7 клас. Опо­

16.00 17.00

Анонс

17.30

22 10 55 М/Ф 11 05 Оранта

усnІху

ЗО Маціанальний хіт-nарад

12.00, 15.15, 18.00. 21.00. 23.55 УТН 12.15 М/ф нЗолото Рейну• 12.45 Т/с •Пригоди ШерпІ

16 50 16.55

ЗО ОсвІтній канал. Уроки ЗНГЛІЙСЬКОі МОВИ. УрОК

11.40

9.00 Т/с ·Провнна• 9.50 Фуrбол вщ УТН 10.20 Х/ф •Назар Стодо­

16.10

1.20

16.50

•1 + 1•

•Район Мелроуз• 9.15 Т/с •МарІ•• 10.00 Телеанонс 10.05 Водкрита віза

6 05 б 15

13.15 13.55 15 15 15 20

СнІДанок з

8.00 Tfc

6.00

11

Е: Успенський

2З.25 Си1уаuія 23.35 Х/ф •Дон КамІЛЛО•

мундирах

7.00

березня

YY·t 8.45 8.55

Я пам'~тник собІ ...

22.40

спад-

щина•

18.15 Т/с •Провина• 19.10 AtiOfiC 19.15 В.,бори-98. Партія

20 оо час 20 45 І~тсрсnорт 20.55 Вечірня казка 21.05 Х/Ф •Заn чекання• 22.00 Ще •СЛІДСТВО•, ф. 7 22.35 Подробиuі

12.15 12.20 13.20 1З. ЗО 16.00

'П-3

.. тарас Шевченко. Заnовіт ... ф. 7. ч. 1 17.30 Т/с •Пригоди ШерлІ

Е.Рязанова. Р.Вадим 19.55, 20.З:J Подрое5иці

нІ ... ··НЛО·

ЗО коnІйок•

Планета людей д.'Ф

Угадай мелодію Паризькі таємниці

ди•

щаDайте ..

15.55

рюе. ~.Глоба

щина•

18.50 19.20

Від •Перехрестя•

-

до

уСПІху

Т/с ·Вихор свІтІв• 10.00 Tfc •ВІдкриваючи світ• 10.30 т;с .дл ..Ф• 11.00 Mjc •Невгамовні• 11.30 Територія •А•. Муз.

23.00 23.30

Кримінальна Росія Кліше

9.00

ТЮІ<Де~~Ь

16.ЗО Найкумедніше домашнє вtдео .. з х 4•

17.00 Mfc •Невгамовні• 17.27 Mjc ·бабуся і дідусь• 17.З0 Mjc •ЧОКН'f'ИЙ• 17.55, 19.56, 22.55 ГDЛОВНі ЛОДІЇ ДНЯ

18.00 .. червона

рута-97·

nредставляс. Групи

.. сау•, .. фактично самі• 18.30 Час євроnейський 19.00 Т/с •ВІдкриваючи свІт•

19.30 Tfc 20.00 Tfc

•АлІоф• •Вихор світІв•

37 канал 7 ОО 7.1 О

Експрес-інформ

7 .ЗО

Ринкові стосунки 1 ви­

7.55 8.00

Новини

робник Діловиї• вісник Ток-шоу "Музика і прс· са•

... дкули

пера,.

-

ро­

сійська 1 західна муз~-

9.00 9.10 9.45

НОВИІ1И Катастрофи 1ижн~

Х/Ф •Патріотична комедія»

11.З0 УСГ\іХ-98

12.25 Х/Ф •Шалена баба• 17.00 М(ф 17.35 Диск-канаn 18.00 Tfc •Третя планета вІд СонціІ•


ЧЕТВЕР

1 0.35

9.15 Т/с •МарІ.•• 10.00 Телеанонс

8.55

24 10 50. 12.25, 13.30, 13.55

Фtнансовий огляд Націонапьний хіт-nарад

10.55

Футбол. Ліга чемnІОНІВ. •динамо• (Киів) .. ювентус• (Турtн) 11.25 Анонс 11.30 Н.:~ціон~пьний xiт-na-

9.55

12.orf.a{h)Jf/'~-g()({

оо.

21

О 10 УТН 12.15 Ccno і люди 12.45 Т/с ·Пригоди

ШерлІ

Все- ВСІМ

М/ф

Щф .. тарас Шевченко. Заповіт ... ф 8, ч.2 trpи• nред·

16.55 .. таврійськІ стаеляють

17.25 АноІ<с 17.30 Tjc ·Легенда

про

втрачене мІсто .. 2•.

1

18.15

19.10

Украіни.

10

клас

Д!ф ··Весняний наст·

рtй ..

12

ЗО Ауди1 <>рі я 13.00 Спочатку бу по слово 13.35 Вулик пана Савки

14

ОО Музика вечірнього

Львова

13.15Хд~~~;Й І<<'ІНЗЛ

13.55 15.15 16.15

Закон є закон Шлях до ринку. Ха­ зяіни з автодору 11.20 Вітчизна 11 40 Освітній канал. Історія

12 10

серІа

Т /с .. nровина'" Вибор11·98. Партія •Ре·

форми і nuрядок•

14 ЗО М/Ф 14 40 Комn'ютер Х 14.55 Х/ф •ОстрІ•·· 1 с. 16.00 Tfc •династІя• 17 .ОО Т /с •Морс,.кІ nриго­ ди•

18.00 Анонс 18.05 Tjc •ПерwІ

Футбол

КИ•

:~·3300 ~~c1 srrs~чe• та Інwі• 20.00 Х!Ф •По той бІк оnІвночІ•. 2 серІя 21.45 5 на 5 22. 15 Т /С •Район Мелроуз• 23.30 Х/Ф •Фокусник•

Ліга чемnіонів

·Реал• (Мадрид)­ ·Байер• (Лсвсркузсн) Вечірf'Ія казка

20.40 21.40

Представлення канди­ датів в депутати по ма­ жорІ11арних

23.00

округах

Фінансовий оr11яд

7.00 Телеранок 8.00 Інтерновини 8.10 Погода 8.15 Т/с ·Фатальна

23.10 Ф', tбОЛ. Л11 а ЧСМПІОttіВ.

8.50 9

предс­

тавляють

п·ятниuя

•Паніка на Карибах•. З, серії · 1 і .35 Хочу стан< з1рrою 1? ОО. 15 ОО, 18 ОО, 21 OrJ, ?З 10 УТН 12.15 !-'овІ імена 12.45 Tjc •Легенда про втрачене місто-2•. 1

4

серія

ДІЛОВИЙ Ка><аЛ nге - всім Анш<с

13 15 13

55

15 15 15 20 ДІф .. тарас Шевченко. 33ПООІТ•, ф 9, Ч.1 16 ОО Анuнс 1б 10 ДІФ ·Тарас Шев,енко. lапооіт•. ф 9. ч.2 І б 50 Анонс 16 55. Товр1йські ІГРИ• предс­ т:тпnють

17.ЗО т;с .. легенда про втрачене мІсто·2•.

2

серІЯ

18.15 Т/с .. n.,овина• Ї 9 1 (~ /\І<ІJtіІ...: 19 15 Qибори·9~. Виборчий го.оs д/Ф "Земля на крові•,

1

ф

І)

35

7.00 Сніданок з •1 + 1• 8.00 Т/с •Саванна• 9.15 Tjc ·Марія• 1О ОО Телеанонс 1005. 10 55. 1З.20, 14.0~ За· КОН

С

J:=iKOH

10.10 ВщкриlG ВІЗа 10.ЗО З любов'ю

11.00 Х/Ф... катафалк• 12.1 О ДІф ·Весняний настрій• 12 25 Діф •ЛІ.БІВ" 12.55 З дхерс~а народного 1З 25 Богема 1З.45 Школа клоунІВ

14.10 Украіна СЬОГОДНІ 14.40 Комn'ютер Х 14.55 Х/Ф •ОстрІв•. 2 серІя 16.00 Т/с •династІя• 17.00 Т;с ·МорськІ пригоди•

1В.ОО Анонс

18.05 т;с •ПерwІ поцІлунки• 18.30 Т/с •Горячев та ІнwІ• · 19.ЗО, 2З.15 тсн

20.00 Т/с •Саванна• 21.00 Ток-шоу ·Я сама• 22.00 Т (с •Агентство моде· 22.45 ТР.леманія. Ч 1 0.00 Т/с •Магнум - приват­

n-2·

НІ

7.00 Х(ф •СІл~сІокий детек· ТИ8•

.~нонс

ззкон

ГІмt-озстика

G 45 ,1юд11на на землі

7 15. 12 ё:

ОО.

vO.

15 ОО, 18 0.25 УТН

ОО

-І ЗО Нзц:uнальний хіт-nарад

7 .З5

Х/Ф •Адам одружуєт .. (.А з Євою•

8 40

СFІ 11рсдс1 авляє. Рок-ле­

гсr~да Бон Джові

9 10

Гv'с "Пщоодний свІт КусІ()'·

: U ЗО СнІданок меломана 11 ОО X1u о домі хазяїн? 11 зu с,м·я 12 ;s МІФ 12.<1<.) Х;ф .. телеnрисутt-tість ..

14 10 Анонс 14 1 ~ ФІІtJ.нсnвии ЗРІЗ 15 і 5 ~.л3си• ІІрсм'єр 1G. ~о Тt~n.;канJл .. nраво• J7 ::'J т t:лсжурнал .. мас• 1~ 1·) U:..но в Амер•ку 1~ 45 Плзнета людей 19 10 Анонс 19.15 Т /с ·ВідчайдуwнІ• 20.GS днонс 20.10 д/Ф .. Болгарський урок• 20 40 Вс.чtроtЯ казка 21._З5 ІЗщеофІЛЬМ нРеконст­ рукц<n Палацу культури

"Укреіна··

21.55 Х/Ф •ТаємницІ Лос­ АнджсІtесу-..

ІіХП нТu1·10• 0 40 ЛІtОnС

ZJ.55

'

О

45 Єr.роnейський футбол

10.00

4

Торпнформ Муз.програма ·Кріс Норман•. Ч.2 1 1 ЗО Новосел 11.45 Домабуд

Єралаш tгри• nред-

Молодіжний канал .. м. 1З.50 Торгінформ 14.10 МІФ •Пригоди в коро·

14 40 1S.eo

Муз.nрограма •Мо До• Вщкрит1 небеса. •Кіно

про КІНО• .. казковий світ індійськоrо кіно• 15.ЗО Мадрас місто кіно

1О. 1О 10.40 12.40 13.00

Діф

.. Азовсталь•

МОЛОДІЖНИЙ канал Діф ·Весняний настрій• Вибори-98

1З зо Клуб "700· 14.00 Комп'ютер Х 14.15 Ремсдіа РІхтер 14.ЗО Муз.пошта

15.00 16.00 16.30

Спортивний канал

OU

щина•

8. 5::> Ситуація 9 ОО Джентльмен-шоу 9.30 Т(с •Полуничка• 10.00 Анонс 1О 05 За киівським часом 10.35 Т/с •Милий ворог• 16.20 Анонс 16.25 Киівсью новини 1б.ЗО ЕлІксир БайковоІ гори

16.45 Духовне слово 17.10 Т/с •Милий ворог• 17 35 З;, киівським ча~ом 18.00 ІнтерноRини 18.10 Т/с ·Фатальна спадщина"

18.50 Поле чуде<19.55. 20.ЗО ПодробицІ 20.00 Час 20.45 ІнтерспорІ 20.55 ВечІрня казка 21 .05 Х/ф •Зал чекання• 2З.ОО Подробиці 2З.О5 Ситуац1~ 2З.15 Кох<tння з першого пог­ ляду

23.50 Х/Ф •Золото• 1.20 Погода

7 кана.І Ь.ЗО Люди для людей

6.45 Адреси д<nовоі удачі 6.50 Оаза <.еред хаосу 7.20 Еф1рав10торг 7.ЗО ТБ-клуб .. хм 8 .Ov Адреси ДІЛООО[ удачі 8 05 М;'ф

.

12 15 12.45 1З.15

Життя серед життя

14.00

УкрЗіНСЬКИЙ фІНаНСОВО·

('КОНОМІЧНИЙ ІНСТИтут: Су­

часне 1 м.зйбутнє

14.15 Злагода 14.25 Люди і долІ 14.55 Со~датське життя 15.20 ДомашнІй лікар 15.40 За киІвським часом 16.00 Інтеранонс 16.05 Х(ф •Морський ВОВК• 17.55 Гарний наСІрІй 18 ОО Інтерновини 18.1 О Х/Ф •Гомер та ЕддІ• 20.00 Час 21.00 Х/Ф •Не говори їй, що це""

Парк автомобільного Ігрове шоу

ВІТражІ

Футбол Огляд чемпіо· нату Atirnii

ПРОСПОРТ

перюду

17.00

ОО Соняшники І,осрновини 8 10 Погода 8.15 Т/с .. фатал~на сnад·

7

.. І(лючі

22.45 Сnор1-т:н1м 23.15 Х/Ф .. диавольське

від

форту Буайар·

Т(с •Ксена- nринце·

20.00

Х/Ф •На межІ боже­

вілля~~~

22.15 Т/с •ЦІлком таємно•

8.00 8 05 8.25

2З.ЗО Х/Ф •Сnокуса•

8

ОО Це ТВІй день

8.ЗО За киІвським часом

8.55 Анонс 9.00 Інтеранонс 9.05 Погода 9.1 О Дітвора 9.30 Т/с •Чародій· 10.00 Ранкове ревю 1О ЗО Музична по што 11.05 Смак 11.25 Горище Фруттіс 11 55 Фан-клуб

ОО

САіт людей. Медицина

?З 15 ТоргІнформ 2З.ЗО Новосел

2З.40 Програма УХРТ

0.10

часу

2$ 7

канал

7.00 7.01 7.20

10 05 10.25

11 ЗО 11.40

-

.. тевр<йські

..

9.30 Зроби себе 10.00 Авта•щил 1 .. украІнська ДССRТК3•

10.50 М/Ф 11.00 Муз зореnад 11 45 Анnнс 11.50 Єраnзш 12.00 Х/Ф 13 З5 УСПІл 14.З5 М/Ф .. ч,поnтно• 15.15 Діф ··Нспnму тисячоліт­ тю - :-:>нur.;nений Киів• 1~.ЗО ДзІі;t><ССl Киівміськбуд 15 50 Адреси ;JІЛовоІ удачі

Програма передач

СІТ

ОО Вернісаж 8.15 Музика на •ТЕТмо

9.ЗО Х/Ф ·З мене доскn.І• 11 .ЗО Безсмертні скарби Ук· раїни

Телегазета. НерухоМуз nрnграма Автоторг

12.00

Роман Кафман І його·

12.50

Джаз-степ, танц-КЛАС\

друзі. Наум Штаркман

1З.ОО Tjc •Померти д8ІчІ• 1З.45 ТV·ШОП

М/Ф

Всеnеремагаючий го­ лос: віруючого

12.ЗО М/Ф

8.25 Наш час 8.40 Воістину вщверто 9.00 АдреСИ ДІЛОВО[ удачі 9.05 ТБ-клуб .. хм.

14.00

Громадське телебачен­

ня Ук;раїни 16.00 Чорний квадрат

Кліше Торгінформ Новосел

21.40 22. 1О 22.25 22.40

2З.40 Торгінформ

0.00 Новосел 0.10 МОЛОДІЖНИЙ канал •М• 1. 1О Торгінформ

ле, сучасне. майбутнє•

10.20 Відеомузика 1О.ЗО Адреси ділово І удачі 10.40 Х/Ф •Шахраі бару ОфІс Іно•

12.00 •Бона-Деа• - nідлоги ХХІ СТОЛІТТЯ

12.05 Схуднення за методом С.Смєлова

МІФ ТБ-клуб ·ХМ•

Портрет в Інтер'єрі Погляд збоку Ефіравтоторг Відеомузика Воістину відверто 14.ЗО Адреси д1ловоі удачі

14.З5 його величність актор

14 55 Люди для людей 15. 15 Відеомузика 15.ЗО Анонс 15.З5 Єралаш 15.45 Драйв 16.15 д/Ф •Новому тисячоліт· ТЮ - НОВИЙ Киів• 16.ЗО М/Ф •ЧарІвник Смараг­ дового міста• 17.05 Анонс 17.10 .. таврійські ігри• nредс· тавляють, ф. З 17.4Q Концерт 18.40 М/ф 19.00 Муз.зорепад 20.00 Наш час 20 25 Адреси ділово! удачі 20.30 Анонс nрограм 20.35 Торгінформ 20 50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 Анонс 21.ЗО Міста і столиці світу

15.55 Голос ·Перемоги• 16.25 Ефіравтоторг 16.35 Добра вість 17.05 Відеомузика 17.15 Оаза серед хаосу 17.45 Адреси ДІЛОВО і удачі 17.50 Т/с •Щахраї бару •ОфІс Іно• Адреси діловсі удачі Стимул

19. 1О 19.20 19.35 19.45 20.00 20.25 20.30 20.35 20.50 21.00 21.20 21.30 21.50 21.55

25 KQHQЛ 7.00 Телеанонс 7.10 М/Ф 7.30 Т/с •На вІстрІ• 8.15 Дивовижний світ 8.45 Зоряна старизна 9.00 Ось тобі й маєш! 9.20 я- головний 10.20 Вояж 1О. 50 Телеекспрес 11.00 Телегазета. Нерухомість 11.15 Муз.програма 11.ЗО Автоторг 11.40 М/Ф 12. 15 Шлях до храму 1З.ОО Телеексnрес 13.10 Свяп дзвони 13.35 Нове з Євроnи 14.00 І не питайте' 14.15 ZOOM Х 12 14.50 Телеекспрес 15.00 Телегазета. Нерухомість 15.15 Муз .nауза 15.ЗО М/Ф 16.30 Всеперемагаючий голос віруючого 17. ОО Телегазета. Нерухомість 17. 15 Муз.nауза 17 .ЗО Автоторг 17.40 М/Ф 18.25 Х/Ф •Пригоди містера ПІткІна в лІкарнІ• 20.00 Телеанонс 20.05 Казки Домовичка 20.20 л. м. 20.50 Автандил і хіт-nарад

n.

...д

•.

завтра

Мода сьогодні Програма ·Отже Анонс програм

Торгінформ Новосел СІТ Анонс Люди для людей Адреси ділово[ удачі Схуднення за методом

Престиж

-

Телеексnрес

JЗ.10 М/ф 13.20 Автандил і хіт-парад •Украінська десатка• 14.25 Діалоги- вибори-98. М.Міщенко

14.50 15.00

підлоги

О.З5 ТБ-клуб •ХМ•

Територія

ХІ-т-nарад

Блага вість з Ріком·Рен-

Телеанонс

Міф

7.ЗО Свяп дзвони

7.40 Х/Ф •Вогненний cna-

nax• 9.10 Ось тобІ й маєш' 9 40 М/Ф 9.50 л. п. м 1О. 20 Зубицою радять 10.50 Телеекспрес 11.00 Телегазе1а Нерухомість 11 15 Муз.nауза

·Альф•

nреДС1ЗВЛЯЮТЬ ..

Разом з вами

1З.ОО Т/с •Блискавка• •ШпиrунськІ nр'<страстІ• 14.30 Т/с ·ЗеленІ гектари• 15.00 Люди

14.00 Tjc

16.30

Фабрика снів

17 .ОО

М/с

17.27

М/с ·Бабуся

.. невгамовні•

1 дщусь•

17.ЗО М/с •Чокнутий• 17.55. 19.56, 22.55 Головні nодіі дня

Планета людей

·УкраІнська десятка•

21.40 Ракурс 21.50 Діалоги- вибори-98. М.Міщенко

22.15 Телеекспрес 22.25 Х/Ф •Вогненниі1 cna· пах•

23.50 Телеекспрес 0.00 Х/Ф •Хаос•. Ч.З, 4

Мконал Програма передач Міські новини Антресолька СІТ 7.50 Дай n'ять 8.00 Атnетик-ревю 8.30 Хрещатик 8.45 Що? Де? Почім? 8.55 Комn'ютер Х 9.10 Щоденник виставки •Екс­ Поль-98· 9.20 Х/Ф ·Вбити дракона•. 1, 2 серП 11.25 Мультконцерт 11 .40 Кіноколо 12.00 В.Щербачов представ·

7.00 7.01 7. 1О 7.25

ляє

12.30 М/Ф 12.40 Джаз-степ. танц-КЛАС' 12.45 'IV-шon 13.00 Т/с •Померти двІчІ• 1З45 Медичний тижневик Концерт О.Городниць-

14.20

Світ електронних розваг 35 хвилин дхазу Хрещатик АкадеМІ-<на заслужена капела бандуристів 17.05 Візитка 17. 15 Т /с •АнастасІя• 18.10 Зелена столиця. О.Шев­ '<УК

18.40 Муз.пауза

ХХІ століття

11.50 12.20

Атпетик-ревю Медицина соціального

захисту. М.Колбун

12 .З5

Галактична осінь. С Ак· Інвестиційні діалоги

Телегра •Відомості nо· киівськи• 18.1 О Х/Ф •Врятуйте ВІллІ• 19.50 Блеф-клуб 20.ЗО СІТ

1З.10 Я- пам'ятник собі .. С.Тома

14.00 Громадське телебачен­ ня Украіни 16.00 Поіхали 16.30 До виборів залиши­ лось.

16.45 17.55

20.50 21.15 21.30 21.45 22.00

Чужих дітей не буває

Спати пора

Міські новини Що? Де? Почім?

Хрещатик

Щоденник виставки ·Ук­

раІна

2З ОО Мир вам

-

туризм 1 відnочи·

22.05 Х/Ф •Ама:~онки :~оле2З.ЗО Комп'ютер Х

23.45 Т/с •СенсацІя• 0.35 ПривІт ... завтра. Т /с •Анастасія•

Програма nередач СІТ Міські новини Джазова ретроспектива Хрещатик

32 канал б.ЗО Імnровізація в колІ АРУ· зів. Ч.2

Муз nауза Зоряне меню

7.ЗО Духовні скарби. О. Гончар

Щоденник виставки •Бу­

8 ОО 8.28 8.30

ДІВНицтво і архітектура• 9.ЗО Грає диксиленд •Чорте-

•Гваделуnе•

ГрацІї ВІД ··Гравісу .. На добранІч, дtти!

2З.ОО Дискусійний І<Луб

2З.ЗО Посмішки ВІД ·Арт-об· стрілу•

2З.40 Домабуд

3'Іканал 7.00 7.10 7 ЗО 7.55 8.00 8.15 8.45 9.00 9.10 9.30

Новини Експрес-інформ

Вернісаж Діловий вісник

•ЦЕПТЕР•-ревю Арт-аф•ша

М/ф Новини Уроки постмодерну Ток-шоу О. Крупеніна ... ноги. обличчя або ... •

10.25

Х/Ф •дівчина посnі­

11 ЗО 12 зо

Шоу !.Демидова нОбоз• М/Ф

шає на nобачення•

18.50 Т/с •СенсацJ•• 19.45 Чорний квадрат 20.15 Хрещатик 20.ЗО СІТ

20.50 Дай п'ять 21.00 Антресолька 21.15 Tjc ·Чорнило• 21.45 Міські новини 22.00 Х/Ф •Нострадамус• 0.05 Дм.Харитонов представляє. Найманець

0.35 Х/Ф •ІмІтатор•

u кана.f б ЗО,

an

15 ЗО, О ОО Територія ·А•. ХІт-парад

7.30 М(с •Чокнутий• 8. ОО Ве-<ірні вісті 8 28. 17.58, 21 58. 22.58 Ми· калина

nогода

8. ЗО Неймовірна реальність 9.00 Т/с •Вихор свІтІв• 10.00 Т/с •ВІдкриваючи свІт•

10.30 Т/с .дп,.Ф• 11.00 М/с ·Невгамовні• 11.ЗО Планета людей

12.00 Шлягер, бо шлягер 13.00 Т;с •Ренегат• 14.00 Т/с ·Шnиrунс ..кІ nристрастІ•

14.30 Т jc •ЗеленІ гектари• 15.00 Пані. Стиль життя 16.30 Візит. Сан-Франциско, 1700 М/с •Невгамовні• 17 27 М/с .. Бабуся і дідусь• 17.ЗО

Mfc .. чокнутий·

17.55, 19.56. 22.55

Головні

подіІ дня

18.00 ЛьвІВ австрІйський. 18.30 Кольори світу 19.00 Т/с •ВІдкриваючи

Ч.2

свІт• Т/с .дп,.ф•

19.30

Найкумедніше домашнє

відео ·З х

9.ЗО Єралаш 10.00 ПаНІ. Стиль життя 10.ЗО Модний час

11.00 Tjc •Вавилон-5• 12.00 Сnортивна атака 12 .ЗО Суnербол 13.00 В.Щербачов представляє.

14.00 Планета людей 14.ЗО Львів австрійський. Ч.2 15.00 16.00 16.30

КращІ ігри НБА НБА-Джем Спортивний тИжневик

17.ЗО ·ТаврІйські ігри-97• nредставляють ... 18.00 Т (с ·СлІд скрІз" час• 19.00 Неймовірна реальність

1'9.ЗО Модний час

20.00 20.30 21.00

Фабрика снІв Люди Найкумедніше домашнє

відео

.. з х 4· 21.ЗО Х/Ф •Зворотний вІдnІк• 2З. 1О Хмарочос 0.00 Х/ф •КрутІ СТВОЛИ• 1.50 Програма передач на завтра

НОК•

того храму•

Антресолька

Міста і СТОЛИЦІ СВІту Комп'ютер Х

13.ЗО Тижневий огляд НБА

сененко

В.Бондаренко 18.35 Ракурс 18.45 Т/с •На аІстрІ• 19.З5 Діалоги 19.50 Телеексnрес

30 канал

Грації вщ .. Г равісу• Муз.nрограма •Ногу

20.20 20.50

9.00

Н~ПЗ•

10.30 Світ електронних розваг 11.00 Подорож з ·ЯНОЮ· 11.15 Світ людини. Медицина 11.40 ·Бона Деа• - підлоги

12.55

7.00 701 7.25 7. З5 7.55 8 ЗО 8.45 8.50 9.20

форм

Йорданія

кого

15.20 15.55 16.30 16.45

15.30 Вернісаж 16.00 Телеанонс 16.10 М/Ф 16.40 Святі дзвони 16.50 Телеекспрес 17.00 Чомучка 17.45 І не питайте' 17.55 Зоряна старизна 18.10 Діалоги- вибори-98.

20.00 Телегазета. Нерухомість 20.15 Медиком 20.20 Муз .nауза 20.30 Автоторг -20.40 Х/Ф •ЗалІзна маска• 22.55 Муз.кліпи

3$ канал 1~ 8~. ~н1~111 8. "<f.о'J'~~рГІН·

~~.1о0 т~/фш.:'і\'а~~ас~ещ'.:':: Ми·

8. ЗО Час євроnеАський 9.00 Т jc •Вихор саІтІ•• 10.00 Tjc •ВІдкриваючи

18.00

..

Програма передач на

19.15

І<олиt-tа nогода

Телеекспрес

23.30 Х/Ф •Затемнення•

2$ канал

22.00 Т/с ·Ренегат• 23.00 В Щербачов предстао­

19.30 Tfc

7 .ЗО М/с ·Чокнутий • 8.00 ВечірнІ ВІСТі 8.28, 17.58, 21.58, 22.58

12.00

101 FM·

Т/с •ШnиrунськІ

звело ... Ч.2

канил

світ•

•Вихор свІтІв., дня від ··Мюзик-

nристрасті• 21.30 Вечірні вісті

19.00

нером

Адреси діловоі удачІ

нБона-Деа•

Автоторг М(ф

11.30 11.40 13.00

Ефіравтоторг

0.15 Погляд збоку

7.00 7.10

Привіт.

32

Молодіжний канал ·М·

9.З5 Люди для людей

9.50 Вщеофtльм •Іран: мину·

ІГри• nредс·

lаВЛЯЮТЬ, ф. З

2

~.~~Хf/~";,~::ствсІя•

вибори-98.

12.00

12.15 12.35 13.05 13.25 13.50 14.00 14.1 О

0.20

8

М/Ф

21.00

1!:!.40

•ЕмІгранти•. Ч.2

Діалоги

Радю

18 20

.. сенсацІя•

11.QQ MjC .. невГаМОВНІ• 1 1.30 "'Таврійські ігри-97•

МІСТІ-о

1 1 15

Комn'ютер Х

2З.30 Т/с

10.30 Tjc

І.Щербак Телеекспрес

10.50 11.00

Х/Ф •Вбити дракона•. 2 серія

дзвони

Варіації стилю

9.40

22. 1 О

Дай n'ять ЗО МІські новини 7.40 Антресолька

9.1 О Дивовижний світ

20.00 Т/с 20.56 КлІП

завтра

Хрещатик Щоденник виставки ..ЕксПоль-98•

23.15

Т/с .дnьф•

ляє

Що? Де? Почому?

6.30, 15.30. 0.00 Ч.1,

19.30

1.00

7

ОО Телеанонс

7.10 М/ф 7 .ЗО Святі 7.40 Х/Ф

2З. 50 Адреси ділово[ уда-<і 2З.55 Портрет в інтер'єрі

мІстrt

мість

30 канал

•ОфІсІно•

М,"ф .. чарІвник Смараг­

мІсть

20. 1S Муз лауза 20 ЗО Аототорr 20 40 Обираємо мера 21.00 Вернісаж 2.1.20 Х/ф .-no:s• ааконом• 23.00 Телегазета. Нерухо-

..

22.30 Т/с •Шахраї бару

АсроGІК~

21 .15

•Відкриваючи

свІт•

2З.ЗО Супербал

Дай п'оть Антресолька МІські новини

21.30 21.45 22.00

Т/с •На вІстрІ•

23.15 Муз.кліnи 23.20 Час ·Ч· 23.50 Х/ф •Хаос•.

Т/с •КосмІчний пат-

19.2сf~~~~а~мсое~І:ра. Шлях

21.00

Муз.програма •Машина

ХХІ століття

АНСІ<С

довоrо

9

n-з

ntпю- онuеnений Ки і о ..

22.05 22.25

7 кана.І

са-воїн• 19.ЗО, 2З.15 тсн

ІVФ ··Новому тисячо­

С.Смєлова

Погuла

18.ЗО Анонс

18.35

МІСТа І стоnиці спіту

? 1 IJO

І ?? ОО Новосеn

, 2?. 1 О

20.00

18.25

20.50

Телеекспрес Телегазета. Нерухо-

19.50

ТV-шоп

-Енран-Акрос•­ сnравжня якість за ре­ альну цtну

19.00 Tfc

19.55

18. 15

19.00

Анонс програм :"~5 Тщ1Г1нформ

18.00 18.10

до храму. В.Ба611ч Це .. Ми! 20.ЗО СІТ

Телеекспрес Дивовижний світ 17 .ЗО І t-te nитайте! 17.40 Святі дзвони 17.50 Вояж

Анuнс

ЖИТТЯ•

1.05

мною

16.50 17.00

21 20 21 ЗО

Спогади і мрП Любові і

ВІІ(Тора Анісімових

М/Ф Місто, яке завжди зі

Зоряна старизна 18.ЗО Ракурс 18.40 Ось тобі й маєш!

серІя

1О 50 11 10

16 . 00 16.10

Новосел СІТ

ТІЄВ. Ч.2 9.00 Хjф •Сучасний граф

Монте-КрІсто•.

Телеексnрес Телеанонс

20.З5 Торг .. •форм

1?.1 r

Діалоги- вибори-98.

20.50 21 ОО

8.00 Вистава .. Рейс•. С.Стра­

Б

8 .ЗО Т jc •дівчина з океану• 9.00 Доброго ранку, краІно 1 10.00 Телеанонс 10 05. 12.55. 14.25 Закон є

6 "J<)

фіі

За киівським часом

ний детектив•

березня

Граціі вІд .. гравісу• Світ підводної фотоr-ра·

ЛІ8СТАІ•

23.30 CFI nредставляє. Х/Ф •ПанІка иа Карибах•. 5 серІя -

20.ЗО Анонс nрограм

22 50

датtв в деnутати по ма·

СУБОТА

21

7 .ЗО

Наш час

Адреси діловсі удачі

20.25

графії

Attoнc nрограм

Ситуація

nей•

СJме 10й

7 .ОО

Новосел

22.2~ Соіт nщводноі фото-

'І канал

20.40 Вечірня казка 21.40 Представлення канди·

І>.оок ·СЛОН·

19 40

спад·

2З.З0 Нове ПОКОЛІННЯ

УТ·І

Х/ф •ЗасІб убивст•а• О.З5 Погода

ставляють. Ч.2

23:00 Фінансовий огляд 23.25 Анонс

G.OO Анонс б 05 Агромагазин 6 15 Доброго ранку, УкраІно! 8.45 Фінансовий огляд 8 55 Пацю><альний хіт-парад 9.00 Т/с •Провина• 9 50 Анонс 9.55 CFI nредставляє. Х/Ф

(Фра•щіо)

23.25

12.50

жоритарних округах.

березня

20

19.55."20.ЗО Подробиці

22.20 Фуrбол. ЛІга чемпюнш. .. Мnнчест~р Юнайтед .. (Анr,.ня) .. монаІ(О ..

чудес світу

ваг

С .Аксененко

Пані. Стипь життя

18.30

Душа до душі

17.00 Спортивне сузір'я 17.30 Ceir ел~ктронних роз-

Зоряна старизна Зорепад

16.40

Торгінформ

19.ЗО Торгінформ

19.50 20.00

20.00 Час 20.45 Інтерспорт 20.55 ВечІрня казка 21.05 Х/Ф •Зал чеканна• 22.05 Подробиш 22. 1О Ситуація

14.50

19.15 100

Джентльмен-шоу

19.25

Грац<і ВІД ·Гравісу•

Програма УХРТ

16.30

ОО Тслее<сnрес

1З.10 Євромікс

Торгінформ Новосел

Комn'ютер Х

19.00

щина•

Життя видатних людеИ. Б.Ахмадулліна

1З.45 14.00 14.25

18.:ю Тіп·Топ

18.50

12.00

ОО Життя видатних людей. Т.Шмиrа 9.ЗО Т/с •Полуничка• 10.00 Анонс

10.05

•Фатальна сnад­

12.20 .. Таор•йсьkі

щина•

Or І1'~д матчів 0.25 Анонс 0.30 .. таврійські ігри·

18.00 18.1 О Tjc

Гр~щ,Jі ВІД •ГраВІСУ•

Новосел Фінансист

16.45 17.00 17.25 17.40 18.00

Щф •О.МурашКО• Час моnоді Т/С ttМИПИЙ аороrм За киівськи·м часом Інтерновини

16.40

7.05 поцІлун­

19.ЗО Анонс

19.40

16.30

15.55

16. 15

16.25

17.10

17.35

Щф •Коломия• Освітній канал. Уроки німецької мови. Урок.

Анонс Агромагазин Доброго ранку, Украіно!

9.00 Tjc •Провина• 9.50 Анонс

Анонс

16.25 КИіВСЬКі НОВИН\о<і

10.05 10.35 6.00 6.05 6.15 8.45

Т /С ·Милий ворог•

16.20

7.00 Сніданок з ·1 + 1· 8.00 Tjc •Район Menpoy.t•

березня

19

..

,

П·2

Вечірні вісп

Миколина погода Кольори свtту

35 канал 10.00 Анонс nрограм 10.05 Граці! від ·Грааісу• 10.ЗО М/Ф .. nригоди в королівстві .. 11.00 Х/Ф •ПанІ слІдча• 12.З5 Єралаш

1З.ОО Сто чудес свІту

1З.15.

15 ЗО 15.35 16.00

18.00. 0.00 Торгінформ Анонс nрограм

Граці! ВІд -Гравісу• ВідкритІ небеса. Кіно

про кіно 17.00 Світ людей. Медицина


НЕДІЛЯ 22 березня

2З.45 Футбол Чемnіонат Ук­ ~аіни. ··Карnати• (Львів) •динамо• (Киів)

--

9.40

Авторська nрограма

7.00

Tjc

8.15

Х/Ф •Адам одружуєт ся з Євою•. серія

...

2 9.20 Анонс 9 25 Ст() чудес сnіту 9 40 '-1/ф .. дRанадцята ніч• 1О 1О .'VФ .. свtт диких тварин• 10.40 lJJoy самотнього холост~о.lКа

11 ОО Сг.уку нщ.юду Украіни' І І.ЗС Дом<JшнІй лікар S Дерономіка

п~ан.:та здоров'я

•Магнум- приват­

12.40

Д/r., ··ПІ~lоодна одіссея

12.25

Х/Ф •Медовий місяць

на n'ят~ох• Село лкщи

14 :10

1S 15 15 20

часом•.

'Іа~ BJ;,·~mя І~рхеолог Моз:·)л~rІськ;1й)

15 55 ;:.. ·~· t б 55 :\а :ао 17 25 17

ro~ncyє молодь

АнОІ'С

З() Н.аr:,іlІ-'ЧІр'\1

18 15

nовІДь

11.25 12 ОО 12.15 14.15

16.00

17.ЗО М/с •БіблІйні оnовідан­ ttя

18.45 21 DO 22 05

НІД "П~ррхреСТЯ• -ДО

Т,Іс •·ЗагІн •Акапул

40

...

Анонс

1

15 23.30

бов•

В.ЗО За киівським часом В.50 Анонс Інтеранонс

9.00 9.05 Погода 9.10 Т/с ·Чародій•

23.00

~·811

1"'1't-UA'Qa

Лк;ди для людей ДдрЕ'СИ ДІЛОВСі удачі

Омельченко

11.50 Адреси ніловоі удачі 12.00 ХіФ •Каnітан Скар-

фІбромюми,надмІрноІ ваг.1:1. енурезу, РО)І(І, проводить

Клятва Гіnnократа

-

Довідки і запис на курси особисто і за тел. 5-80-07 або за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 1а.

Г

ПТУ-4 терміново заnрошує бажаючих на курси 1 І водіїв категорїі «В» на вечірнє відділення та для І І

категор11 «А» подати заяви.

І

ТАКОЖ

ЗБИТКИ.

4 ~

ЗНАЧНІ

-ємкість для цементу 10 куб. м.; -блоки заправочні- 2 шт. по 16 куб. м.; - ємкість для ПММ 1 О куб. м.; - вагон-••побутовка•• Зх6, пересувний. Довідки за тел.: 5-04-08, 5-50-01, 5-65-20.

53.

Тут вам зможуть виконати такі роботи: обробити вогнегасним розчином дерев'яні

зарядити вогнегасники:

ОХП-10 10.50 грн., ОПУ-2 21.00 грн., ОПУ-5 30.00 грн. А також ви зможете придбати пожінвентар та вогнегасники порошкові: ОПУ-2- 45.00 грн., ОПУ-5- 80.00 грн., ОПУ-9; вуглекислотні: ОУ-2; ОУ-З; ОУ-5. Довідки за тел.: 5-22-37.

•А•.

Homo

nригоди Він­

НІ-Пуха•

кадери

Щоденник виставки

•Будівництво 1 архітекту­ ра•

Хрещатик Казки біля нічника Щоденник виставки •Ук­ раіна туризм і відnочи­

-

нок•

20.ЗО СІТ. Відлуння тижня

20.50 Сnати nopa 21.10 Tfc •Шерnок Хоnмс nepwa ледІ•. 1 серІя 22 45 Кінобукет

18.25

Х/Ф •Капкан для

батьків•. 1 серія 19.15 Т/с •дотик ангела• 20. 1О Вісті тижня 21.00 Найкумедніше домашнє відео ·З х 4• 21.30 Х/Ф •Чорна сутана• 2З. І 5 Разом з вами О. 1О Х/ф •Його звали Во­ рон•

І

1.45

Програма nередач на завтра

2З.О5 Кращі вар'єте і шоу сві­ ту. Парадіз Латин

Х/Ф •СабрІна•

wn

ра

SS кина.t

...._

1О. ОО Анонс nрограм 10.05 Граціі від ·Гравісу• 10.30 Х/Ф •ПанІ слІд~ а· 12.10 Єралаш 12.ЗО Ttn- Ton 1З.ОО Свято Андрія Первоз­ ванного

МІс ·Подорож у минуле• 8.ЗО Фабрика снів

18.00, 1.00

1З.25, Торгінформ 15.ЗО Анонс nрограм

4-00-30.

сарай, два сажки і сад. Іхати електричкою в Яготинському наnрямку до зуnинки «Новотроянда». Тел. ус. Калинівці - (294) 98-8-12 (увечері).

. ІН

IQY1{''~~И~Jilia

'' '.нт~Н:z.f>'. "Иіfdк~~~~

k''~' "·"' "··"·'·С '''~'"'~ '·''""~~~\",.,. ,'i>~,R~·"'"'·jjj,, ·~fi, ;."'""·, ~,, ,R(1.~~~<l~~~r_!: ~'~~P.~~~cn:~~.mtт~.~~'o'' ~j~~~;,,,~~~~k~~l@

JJ;Ql"r~,(P~.I:~i~\Q~~<iiP\:!..I!'l~~~~~i~~JЦї:J,"'~·,"-!<'-'~~м;:,ч~m~-..~~"ё'"·9 '' ~ Загублене пенсійне посвІдчення П-041198 вщ 26.02.97 р., видане Київським облвійськкоматом на ім'я Здора Миколи Івановича, вважати недійсним. ~ Загублений атестат про середню освіту, виданий Броварською середньою заочною школою N2 1 у 1984 році на ім'я Онищенко Марїі Євдокимівни, вважати недійсним.

ім'я Коломієць Анастасії Іванівни, вважати недійсним. ~ Загублене приватизаційне посвідчення на квартиру БТІ 17595, видане на ім'я Радченка Дмитра Дмитровича, вважати недійсним. ~ Загублений атестат про середню освіту А 916378, виданий Броварською районною вечірньою середньою школою в 1991· році на ім'я Криштоп Світлани Романівни, вважати недійсним.

ААРЕСА:

255020, 2.

Київська обл., м. Бровари,

Реgактор: ВіААілu: і

4-03-76.

ВіgловіgальнuQ секретар:

сільського гocnofoapcmвa

соціальних

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; nрuёюм оголошень

4-02-92; і

4-21-34. nромuсловосmі

масової poбomu

4-23-26.

Реgаюqя не saвжgu rюgіляе rюsицію авторів.

За точність виклаgених фактів віgтювіgае автор.

У зв'язку з низькою проплатою за природний газ споживачами м. Бровари та Броварського району, з метою недопущення припинення подачі природного газу у цілому на регіон, Броварська філія ЕГГ повідомляє, що з 12.03.98 р. будуть відключені від газопостачання усі без винятку боржники. До цього переліку входять промислові підприємства,

комунально-побутові та бюджетні споживачі, а також погашення заборгованості. Довідки за тел.: 5-04-43, 6-18-88. АДМІНІСТРАЦІЯ Броварської філі! газового _rосnодарства.

АТЗТ ((МЕРКУРІЙ- ТОРГ»: закуповує від населення та сільгоспвиробників насіння соняшнику олійних сортів; - надає послуги в переробці насіння соняшнику на олію. Ціни - договірні, форма розрахунку за бажанням замовника.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Красовського, 26 (р-н «Торгмаш», овочева база). Телефон для довідок: 5-92-49 (з 18.00 до 20.00).

Колектив працівників віРділення банку «Україна" м. Бровари глибоко сумує з приводу смерті колишньої працівниці віРділення банку ЛАЗОРЕНКО Віри Омелянівни і висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійної. Колектив працівників віРділення банку «Україна» м. Бровари щиро співчуває ЛИНДІ Надії Іванівні, начальнику операційно­ касового віРділу віРділення банку в смт. Калита, з приводу передчасної смерті їі доньки Ірини і висловлює співчуття рідним.

Друк офсетний. Обсяг І Jlрукований аркуш.

бульв.

Незалежності,

ir

Державна акціонерна холдінгова компанія «Укргаз» телетайпограмою від 06.03.98 р. N!! 23/12-57 повідомила, що АТ «Укргазпром», з метою припинення зростання заборгованості перед РАТ «Газпром», надав сво·ім дочірнім підприємствам наказ про припинення подачі газу по наступних ГРС: м. Маріуполь (ГРС-2), м. Донецьк (ГРС Макіївка Західна), м. Артемівськ (ГРС Бахмутівка), м. Горлівка (ГРС-1), м. Слов'янськ (ГРС Шидлівка), м. Костянтинівка (ГРС-2), м. Луганськ (ГРС-1 ), м. Полтава (ГРС-2), м. Кіровоград (ГРС-2), м. Шостка (ГРС-2), м. Київ (ГРС-1А), м. Фастів (ГРС), м. Одеса (ГРС-2), м. Харків (ГРС-3), м. Дніпропетровськ (ГРС Аеропорт, ГРС Тернівка), м. Новомосковськ (ГРС-2), м. Рівне (ГРС-2), ГРС Прилуцька, ГРС Новосілки, ГРС Жуків, ГРС Липиця. Відключення ГРС будуть здійснюватися АТ «Укргазпром" і надалі, де мають місце перебори природного газу та низький рівень проплат на газ. Вкрай низькі проплати на газ мають місце в поточному місяці серед споживачів Броварської філії експлуатацїі газового

· населення. Поновлення подачі газу буде після 1 ОО%

будівлями складає 25 соток. Заг. nлоща будинку54 кв. м., житлова - 38 кв. м. Зроблено ремонт. Хороший nід~Ізд до садиби •. ~ літня кухня, nогріб,

~Пі:>__Qр).,ІQ',АБО~

БРОВАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ОЩАДБАНКУ N!! 5400 здає в оренду 2 кімнати з окремим входом no вул. Петровського, 2. Звертатися за адресою: бульв. Незалежності, 9а, тел.: 5-20-77.

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

господарства.

І@ Загублене посвідчення учасника бойових дій серіяМ N2 315536 від 2.12.1996 року, видане Броварським міськвійськкоматом на

Свіgоцтво про gержавну

nерсона

7.ЗО ТериторІя Ludens 1В.ОО М/с •Нові

МАТЕРІАЛЬНІ

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК у с. Морозівка Баришівського р-ну. Земельна ділянка разом з

-бетонозмішувач «Атлас»;

реєстрацію КІ f'/il259 віg 10.12. 1997 р. Інgекс 61285

•ТаммІ• Особливо важлива

І

8.00

L-----------------~

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРМІНОВО РЕАЛІЗУЄ: -автомобіль МАЗ-54331, 1991 р. в., пробіг- 70 тис. км; - ЗіЛ-130, 1987 р. в., пробіг 140 тис. км; - трансформаторну підстанцію 160 кВа;

йонна ради, районна держадміністрація.

Киів. Украіна. Світ Кіноколо Кіногороскоn І В.ЗО Гладіатори траси. Кас­

9.ЗО Вікно у світ Доброта врятує світ

4-01-22,4-12-56 . .J

Броньовані двері євроnейської якості фірма виготовить та встановить у зручний для вас час. Тел.: 6-03-87.

редакції газети, Броварські міська і ра­

17.10 17.40 1В ОО

0.05

Імnровізація в коЛІ дру-

15.00 М/ф 15.25 Х/Ф 17.00 V. I Р

тавляє

20.00 20.15 20.25

.. ч.

зів. Ч.З

16.30

19.50

Час

..

ри

14.00

Телегазета. Нерухомість Муз.nауза

Здається готелька на Оболоні, станція метро

колектив

12 ОО 12.30

..

Шлягер, бо шлягер 1З ЗО Візит. ПАР. Високі Тат­

7.ЗО Духовні скарби. В Сосю­

«Мінська». Звертатися за тел.:

СПШ:ЗЛСІ!ОВНИКИ:

14.00

15.00 15.30 16.00

ВА5 Що? Де? П~ому" Арт-афіша

-----------------

раСонної gержавної аgміністраціі.

nредставляють

9.00

ТЕРМІНОВО ЗНІМУ одно-, двокімнатну квартиру у Броварах на житловому масиві з телефоном та необхідними меблями.Оnлата та термін найму за домовленістю. Тел.: 6-40-44.

pag,

Єралаш 11.ЗО "ТаврійськІ ІГри-97

1З.55 •Бона Деа· -nідлоги ХХІ століття РосійськІ цвяхи 14.ЗО Театр на долонях Стиль від •Ельзи• Лавка старожитностей Політи~ний марафон і долі Києва Нон-стоn рандеву Міжнародна редакція nредс-

6.ЗО Хмарочос

конструкцїі; виконати протипожежну сигналізацію;

5-48-77.

Можлива оплата частинами протягом усього

"НОВЕ ЖИТТЯ''- газета Бро­

1З.25 ЧІЗ

2

10.45 І 1 ОО

Телеексnрес

._дзвоють

по вул. Кірова,

навчання.

варських міської та раСонної

10.00

В.ЗО Хрещатик

10.00

вщео ·З х М/с ·НовІ nригоди 8Інні­ Пуха· Х/Ф •Притулок Гілсберr•. серІя Вернісаж

12.ЗО А ми самt з вусами 12.ЗО Паn-стоn З. ОО Барвtнок

32 канал

7.45

протипожежних робіт, що знаходиться в місті Бровари

Броварський спортивно-технічний клуб TCQY (ДТСААФ) заnрошує бажаючих на курси вод11в легкових, вантажних автомобілів та автобусів.

Курси водїів- з 8.00 до 15.00. L Звертатися: ПТУ-4, 11 поверх, тел.:

Програма nередач СІТ 7.З5 Міські новини Антресолька

Щоб уникнути трагедій, ви можете звернутися до Броварсько'і дільниці Київського обласного Спец. РБУ

18.00. Вихіднии- неділя. Тел.:д. 6-08-53, 5-79-25.

І

:1.

7.15 7.16

Мfф

і 4_

ВІд алкогольне;>! та _тютюново1 залежностІ,

допоможе позбавитись вщ усІляких чаклунських чар, зніме "порчу", наговір. Лі~нзія Міністерства охорони здоров'я N2 11162-ЮР. реса: вул. М. Лагунової, 17 -а, (колишній дитсадок N!! 1 . Години прийому- з8.00 до 12.00 з 16.00_до

вивченн.я попиту бажаючих на курси мотоциклістів

21.40 22.10 22.25

KQHQA

ОО Найкумедн1ше домашнє

r--------------~--~ _. ПОЖЕЖА - ЗАВЖДИ ЛИХО, ЯКЕ '· по~:жІ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ТРАГЕДІЇ, А

виQазки шлунку, в1:1ве,цення каменІв з печІнки та нирок,

Ремонт друкарських машинок. Тел.:

Тема• Телеексnрес Телегазета. Нерухомість Муз.nауза 21.ЗО Автоторг ЦеМИновини Телегазета. Нерухомість Х/Ф •МІссІс Ламберт nам'АТ8С КОХ3ННІІІ• Муз.кліnи О Х/ф •Та, що народжу!>

30

В. Бондаренко

10 10 10.20 10.50 11.00 11.15

Ток-шоу

20.50 21.00 21.15

aoroнtt•

7 ОО Телеанонс 7.10 М/Ф 7.30 Т/с •На вІстрІ• В. 20 Зоряна старина 8. З5 Фаворит 9.00 Чом~ка 9.45 ДІалоги - вибори-9В.

9.10 Відеомузика 9.15 Оаза серед >аосу 9.45 Погляд збоку 10.05 Будьте здороАІ 1О 35 ЕфІравтоторс 10.45 К.і S.S. 11.05 АдреСИ ДІЛОВОі удачІ 11,10 ЧІТКО і ЯСНО 11.40 Природа ЛІКУЄ Ю

19.З5 Діалоги- вибори-98. Ю.Оробець 20.00 Пам'яті Влада Лістьєва.

0.00 0.1

2$ канал

В'.25 Добра Blclb 8. 55 Прогрима .. Отже ... •

Допоможе тяжко хворим від алергії, хв9роби шкіри,

І

20.ЗО Анонс nрограм 20.З5 Торгінформ Новосел СІТ Зустрічі з Китаєм І nобачив я небо відкри­ те. П.Глоба Х/ф І .ОО Концерт

20.50 21.00 21.20 22.00

50

З А П Р О Ш У Є М О Н А ЛІ К У В А Н Н Я Член міжна_родно·і ліги цілителів, магістр Анатолій Стеnанович Світличний проводить лікувальні сеанси.

кодування

Переnе-

лиця•

8.00 В 20

Відеомузика

16.45 17.45 Ycnix 18.45 Нове в стоматологіі 19.00 Муз.зореnад 20.00 Програма .. отже ... • 20.25 Адреси д1ловоі удачі

22.ЗО Мелорама 2З.О5 Нічний будильник 2З Фvтбол. За кулісами чсмnюнату СВІту-9В Пr,года

21.00 21.30

Адреси діловсі удачі Зворотний зв'язок

15.З5 Тинди-ринди І 6.З5 Єралаш Пісня-97

там не бу­

20.00 Подробицо 20.50 Х/ф .. максим

KUHU.!

14.50 Телеексnрес 15.00 Х/Ф •Шука~І nригод• 16.З5 Все npo nодатки 17.00 Телеанонс 17.10 М/Ф 17. ЗО Духовна бесіда 17.40 Ток-шоу •Арабески• 1В.ОО Телеексnрес 18.10 Зоряні вечорниці 18.40 М/Ф 18.50 Т/с •На вІстрІ•

Мода сьогодні

9

9 ЗО

Посмішка Муз nауза

1

Телескоn

Діалоги. ВечорницІ з ·Вечір кою•

15.ЗО Анонс

17.З5 Гарний настрІй

n-3

..

14.45 15.00 15.05 15.20

~5.З5 Брейн-ринг

19.00

Х1Ф •Аrент БІда• НХП. Хіт-журнал Вечірня казка "/ ДІІІО

14 14.45 Тема rижни 15.00 Постскриnтум 15.30 Шарм 16.00 Інтеранонс 16.05 Довгань-шоу

0.15

•Геркулес: rе­ рої~нІ пригоди• Х/Ф •Зрозуміє тІл~ки самотній• Містечко Т/с •Таємний агент Микита•. серія ЗО Пісн~ року 2З. Монологи Х;ф •Чаклунс~ка лю­

r"-HOJ1L

ко

..

22.

r--)'LIU ..

ЗО СмІхоnrнюрамd ОО Нед,л;,н. :;уст рІЧ І

17.45 Уік-енд 18.20 Х/Ф •доки

14.00 14.35

Х/Ф ·Амазонки заnо-

того храму•

11 .40 11 .З5

13.40

Престиж Портрет в інтер'єрІ 14.З5 Ефіравтоторг

ло тебе·

Молодіжний канал Комn'ютер Х 14.ЗО Сnорт~вний канал Х/Ф •Пе~ера золотої

ycr1rxy

20. 15 20 2'J 20 40

Яхад Веселий ринок

18.05 Tjc

Час соrиr~ейс"киі'І Анонс

.. об.,анІ

8.30 Т/с •дІе~ина з океану• 9.00 Доброго ранку, краіно 1 10.00 Телеанонс 10.05 Тележурнал ·Моє• 10.З5 д/Ф ·Реформатор .. 10.50. 11.55 Закон є закон 10.55 Ранкова недІльна nро-

1В.ОО Анонс

1

Д/ф

казок•

1О. 15

Автоторг Гарнізон Жиrтя В СЛОВІ

Телеексnрес 1З.10 Ось тобІ й маєш! МІФ 1З.50 І не nитайте'

50 1З. 55 14.15

г~;:нюнь улюблена

КОМUНЛИ

М/с ·Подпрож в краіну

ТрОйНДИ•

12 1

14 0()

8.00

1З.25 Стиль 1 мода 1З.40 Схуднення за методом С.Смєлова ІЗ Адреси ділuеоі удачІ

11.0~ Ранковd зtр.:а

11 40 12 10

Гр;.й

nідлоги

ХХІ СТОЛІПА

Ht

ний детектив•

7 ЗС Анон:: 7.35 ГІМН..tСН1К::\ 7 4о. 12.00. 1s.oo. 1в.оо УТн 8 ОО Украінс;ьке сnорт лото · 8 05 Нацюнальний хіт-nарад 8 10 Анонс

Прuкин~.ся 1 сr.Івай

10.ЗО До>:и G''; пом,;

УТ•2

11 20 11 .ЗО 12.00 13 ОО

nеп•

13.20 .. Бона-Деа•-

Д Кри1ооа

, 0.00

4-04-81;

Віддруковано в 3АТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного комітету інформації. Зам. 1190 Тираж 2647 прим.

#22 1998  
Advertisement