Page 1

~~~~""--------------------------ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ КРАІН, ЄДНАПТtСЯ.

О ;РГ· АН - 5> Р0ВАІ». СЬКО-ГО М· J · СЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОТ ПАРТІJ М:І,СЬКОІ І рд·ЯОНН·-01 РАД Н'АРОДНИХ Д -ЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ

УКРАІНИ\ ОБЛАСТІ

•.:.----------.~-...;.,_____(6-6-85-)--.--С-у_б_о_т_а_,_4___л_ю_т_о-го---:І-:9-:8-:-4----. . _ціна _ 2 Гаоота вих,оаІtТЬ . а •17 Dітв.в ·t~7 .року

РЕВ-У ДІЇ На нsстаиову rру.І(я-евоrо (1983 :р. )

·ня. ·Биtоних виробничих nоказникІв ДОСJІГнуто за рахунок нращої орга нІ~

роботи за n~рший ~мІсяць четвемоt() року XI-or n~11ткрІч~и . . . Так, . илан. no випусну · товарноІ npo-

.3

JXY!ЩIY

npo . що

ft.}.: J ~І! і! І

ництву товарі'. народио~о . сnо~ан­

nдену:му ЦК КЛРС : 'з()!jfьшит,и · npd· дУК'ІИІ!ІJІ:Ість upaпJ nонад nлан ~:~а один nроцент 1 знизJіТИ собівартІс~ д.Ро" : дукцІІ на nівnроцента ко.rtект\ІВ. за!І.Q· JXY nластмас в1дn~в1дає 'J«)HKP~T-H.~llfi!

сn,авами.;

----

зації nраці, економlІ сировини , rіере­ ррбки відходів· тощо. · . · Найкращих усnІхІв у праці

за

СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ

сі­

За усnіхи, досягнуті в ході огляду роботи

чень дОбився цех · nластикату І т кан и н

. r:оsорить Цlдс~~

.ПХБ .nокриття м, де нача льнико м цеху R. А : Вітер; секретаре м . партій­ нЬІ оюr;шІзацlІ .Г. В .. ДереІ\а.

викона~о ' на 102;7 n~од~J,!:f~­

комсомольських орrані33Цій

В&роJІJПО ВІ:РіШDЦ!ВО

І

.

му: роцІ

добився · очолює

'На-дrіланрвої. про;tукцlї надІйшло c::I'l;!e :· з·· ·цt~ї .. бригади . На кожну кop osv

кілохрамів мо-

лона: що на -172 нІлограми бІльше nлану 1 на 31 нІло грам більше, нІЖ в сере~ньому

по

радгоспу.

oneu"J-

Ще . вищих надоїв добилися

тopя машинного доїння Г. М. Же­ реб, . Т. М. Ноnаничук, Г. П. Аре;-І­ jар, · .якІ . · одержали ВідnовІдно no

6$8.-> ЕіМ 1 633

кІлограми молока. ' . Т_вар-ИННИКИ · орден_ оноснQГО раДГОС· з ножним днt!м нарощують ви р об­

ництво nродукцІІ. щоб достроково · аІІJ!()иати високІ соцІалІстичнІ зобо­

в'Азанюt четвертого .

POh-y

1\ОМСОМОЛЬС\>Б У

ЩИнІ ·

RІлоrраму, що на

.512

з 'їзду

Ор·

названо

в

ЧJtслі кращих на Київ­

ЛеТр·о :J~ановнч Бу лавенко. 116 тонн

ny

ку

ганізацію

141 . кІJ'Іоrрам бІльше nла:ну. ' НайваrомІІ,UНх здобутків ·ко.іІекtив. бригади N2 2, ·· яку

тут· ·одержали ло

виконанню

XXVI

КПРС у другому пів­ Рі,чі 1983 року, мІсь­

молока

:-.,- no 481

по

·

рІшень

В. САФРОНОВ, секретар_ партбюро Jаводу.

РеалІзова!'Іо · п на· 1Q5;2 nроцеt~та. n~~вRКонано.· такрж · n.f:taн' no · внроб-

коп./

року

22

J;,І' ятирІЧни.

З. ДАВИДЕНКО, ' ' . аоотехвЩ.

Енергетичним

через

Карпати

мостом ШЩ'бібЮЖЛ~ТТ%7іJіШ~;,~

називають

високовольтну лінію ниця ....:. пругою

ВіІІ­

за

.

хоі!Jсомолу.

програмою

РЕВ. По нІй · електрична енерrlя, вироблена на стан~ях · Радянського Со ­ юзу, йде в соціалісти'ІНі країни Європи. Минуло білЬш як п'ять років ulсля пуску ЛЕП750, 1 весь цей час тут рОбота йде безаварійно, ·чtтко витримуються добові графіJ:И наван:rажень.

Безперебійний

одне

зань ·

·

-

реним · угорськими А ра~ О.; .IJ. - д~~.sr1.

·дпнськими спеціалістами.

ві•хркrа р~Зпо

. . #та-

На знtmах: вrорі вовка750 Jdлl)вonьrtв пеJ'евlрху захиєту авто- В!нвицьхоі пlдставцtї.

трансформатора - &tільйон~

Фото О. Горд(євнча,

ІUПСа іІ релейвому залі За·

Б. Криmту~а.

підстав-

(Фотохронlt~З РАТАУ) .

За профспілковими путівками До}Іецьк. Можлив ість nоєднати вtдnочинон з лоеним курсом куро ртного Мкування дІстав практично кожний . хто nроводить вІдnустку у робlтничих лансІонатах Слов'яно-

вих • комітет~ вІдкрито бюро по nродажу .курс1вок у . тутешній са!fаторій 1 мен 1 Артема. Послугами санаторію зможуть . ско­ ристатнея за рік ще бли­ зько 10 тисяч вtдпочи·

здравни- ваючих

за

сnраві вихо­

РЕИОНСТРУІЩІЯ ТРИВАЄ

У минуЛому році на Богдаи1всьхій птахо­ фабриці розпочалася рекоистрJRція птахІв­ ввчнх приміщень . Про­ водять П будівельна

брнrада

rQсnодарства ремонтно­ будІвельне управління. У чотирьох пташпиках

1 . Дарницьхе

третьої бршади вони повJdстю замtинлн тех­ вологічне устаткування

на

збудованих

п ' ятиріч­

В. ШЕВЧУК.

·

rоіо. це стщіо J!!Ожливнм ЦІУ ведуть старІПНА ІвжеАлександрів · 1 · тюмам 1 -оснащенню, ство- електромонтер · - ремйввк

коштів

·

ХІ-ої

вашія молоді.

• 38Вд>1КИ· cпeцlam.JQmJ кос- нер Б. Р.

нок

х

соцзобов'я­

ки, усnіхів у номунІетичного

КJUОчеиня ліНії, ц1д вапру­

цях,

1

планів

транзн"

Б цих

ще

заслуг

родноrосподар с ь х и

·боти проводяться без в1д­

горська.

Це

визнання

1\ОМСОМОЛ!ї Міста і ра­ ЙОНу у ·зДійсненнІ на­

енергії' · забезпечується в знаЧНій мірі тнм, що про­ фіJІактичнl й ремонтні ро­

х1дио)-храївської

uагороджеио

ня:rо. на засіданні бюро обласного комітету

Альбертірша на­ 750. кі.,овольтів,

збудовану

і

Поче~но10 грамщою обкому ЛКСМУ. . Тахе рішення прнй­

вдвоє · більше,

-'--

ра,ху- нІж nриймав вlн на ліку·

nромис.ІІових

ван ня

nІдnриємств об .'Іаст l . зу• ніше. СИЛJJЯМИ ЇХ npoфcn1.'1KO·

за

курсівками

ра­

(РАТАУ).

~

бlJР>Ш

досконале,

дозвоJJВло

значно

ЗІІnьшити виробництво

яєць: В інших двох приміщеииях цієї · фер­ ми

завершується

таж 1 наладка обладнання.

мон­

нового

січнІ почалася ре­

хоистрJRцІя

.1

на фер­

МІ першоУ бригади. Тут монтажпихи прІІ­ ступнJJВ

.

до

заміни

старіп хлІ.ткових бата­ рей на пові, трнярус­ иt.

tt~ КАЛИНИЧЕНКО,

· то~овнвй

У иаwих JlPYSiв по змаrанню--.щопновuів ЗА ОС06МСПfМИ РАХVНКАММ

.

.

EdiEHT148HOCTI

На · Фр.ІІно~ь!СІ.й . кі~tво-""'х~-rі}'J~JІИ.ІІЬ~

нllt за

носtІ

q>~~рн~1 · ,f;!ро-Д~!ж,уєт•сІf

.оtоби~rим~

.• rан"1 ,\

Бере

.

рахунками

ytia~r·

у

3~;tаІЧм* ефІ!хтив­

~ЬОЧУ

зма~

нолекінв , 'І<омфм~'ь~·МОс

JІОд1ж·Jі6:~ І<Ом"леї.:tноІ брІ4rади ІФУ.!И~~

нИкlіІ. · !Jку

очо'.'іЮt

nомічник

м!йстра .

м. ~Д#роІ!І. Jiиu:ie, :!а минулий .рІ.К ·ц.11 . ('Іриrа.да ,. sнеела lf.._, СІ!Іій рахунок · береж­ . Jіивих 37:.?7G$ кар~ ванців. Тут економ­ но . в~тр~іJають сіfР.овJіну, . раЦІонаmінІ) . 8HKQp!jCT,OJ!IYЮ1'Ь !<~~ну. р_Обочу ХВИЛИну , . nереви:конуют~ - завда_НІ'І.ІІ no . .·виnуску &ифко-'ік:.І~Ирї

npoд~uli.

НА ftO~AІ •....;. ЗАf.11НИ POliiOЧOCJI. У ни:н~~Б.Ому ро~! заrои~ _~одіочості внесуть . nt.~,t ,, ypo-~a!f 226 •1иt~ч тt'Jнн · · ~обрив.·· ·r~ Р,~бqтt- ·:у · кощоtпаос : 1. paдroc­ nli?' :Pa-йt'J.Joiy ,,'t.Jf!И~~J'J~IO't~ ·BM~!ty , Y.B"ry. . ~ КОЖНИ~ ',Р.ОМQМ ·З~lЛЬшуЮТЬІ ма~uпа, . б,и ·. досt:авn'и.' орrа!іlки у · pa.ar~cлl · «ФрЯновсьюій• . коЛгОспі . •Пам.яrь. И1ЬИ'!8 • . :і у . цих recnoдapc!-..ax '0.118})7

Ж · !t'T~ . suc~кl': арржаt . :з~риоВих.. І<арrо, .·. і

rц1.

Аrрбн6мlчн1

. службИ

госnодарств

nрик.'1адgм цьо му

орrtнізовують роб6ту заtон Ів так. щоб бІ."ІіUІа · частина органІки вносилаеРІ у

вають

у місті :

3

доnовІддю « Шд­

активнос ті

з еа ння

Інженерно ·

1

~лі!!ктІіви розsИтку комбінату 1 міста Лосино-Іlетро'вський •в одинад•итій л' я·

тирічці , npo. рот. дисnетчерської с лу жби у роботі ко.>тективу, вn.1ив занять спор

'том

на

економІчний

с.отенцlал вироб

dщтва.

' 6УТИ СЕЛУ ЗРАЗКОВИМ

Ве.1JИК/ій авто.ритет МальДівської сіль­ ~ької Ради. Люди вірять в силу своїх деnутатів. знають . якщо виноя ком в з яв ·

.С.ІІ за сnраву.- обо_в ' .язкоІ!Іо

доnоможе .

ИОНЦЕРТ ДЛЯ УЧНІВ

як

зра зкового

утриман-

У середу цьху

Центра.'!ЬІ-'е рек ламнс і н фпрмацtйне 6tcpo виnустило nросn е кт . яt: ий називає­ тьсЯ: «Лосино - Петро всьний . 1\Іісто 1 йо­

·

го околиuІ ~> Автор теtісту .:...:... енту:Наст . знатон рідного краю . диреІ "'"ОР музею

· рево.'!юцІйної. бойової 1 труДової слайи

МоиІнського ордена Лен Іна камвольноrо комбінату . Ганна Федорівна Єрофеєва . У про сn ектІ вмІщено багато Історич

них даних npo це мальовниче місце Лід москов ' и , з яким nов'язанІ Імена вели

ного російськото nоета М: : . Ю. Лермон тоеа·. соратника Петра І Я. В. Брюса .

(За матерІалами ЩоJІRов::.:коУ мtсьхо'ї газети •За комМутrзм•. Моtи~вська область) .

у Кияжв­

середвю

aaвtтaJJR

школу

члени драма­

ТІІ'DІо-вавчапьиої

ЛИ для

клУбнвх

шко­

пра­

цЬннкtв, яка дІє· при райокному буднику

культури.

'

концерт, хаааво

. j

шкоJІВ даво . а також· по- І

Y'IJUOI

зарnлати но м ·

сnецlа.'Іt­ npo лер­

тут.

П~О НАШ ИРАй

а танож · •Оц(нка особнетого вк.11аду майстрІв• . nеред слухачами вистуnи.тУа

начальни к вl·ддІлу nраЦІ

все

Шс.>т.Я: війни Образцове розрос­

. с Бущшок

технtчних · ІірацІвникlв в удосноналеннІ ІнженерноГо забезnече н ня виробництва-'> .

'бінату Л. 'Мірошникова , Ін шІ сти nІдnриємства ' ' Розnовіли

се лом .

ванню вул иць , садиб. J 53 госnодарстваnІ з 181 , якІ є в Образцова . nрисвоєно

J!eнlna намsоль~;~с;>rо nомбінату nрQведе: ~~ чeptoi;l 'зан ят-тя.

-

,"Jося майже вдвоє . 3 а ін іцlативою ;цеnу­ татів ту т чимало зро6.1ено no вnорядку~

ВЧАТЬСЯ МААСТРИ

У ш!Ф.ІІl майстрів МонІнсьноrо ордена' твtфчої

nо-с тарому

аоотехнtк

птахофабрики.

може бутп се.11ище

Образцов а. Хоча йОго до цих nІр . нази~

грунт · з ос енІ .

· вищеиия

.

театрально-хон­

цертну хартнву Ф. Бондаренка •Боярха•. Це 1нсцеН1:іац1я аа романом М .. ОстрОв­ ського ~Як rартувала~ ся стат.•. Вона особ-

ліrао сПодобалася юиим глядачам. Tiuty Ж аустріч Dmt· &у ЄТЬСJІ

провестн

середвьоІ

mxou•

учвJІМВ

І

М. МЕЛЬНИЧЕНКО, с~арmий

. райониоrо куuтури.

8

Калниlвської

методист буДІІІІВу

'

: 1•

'


с НО В Е

н

1[1

аматиnи

ЖИ

1 Т ";

аавдамм11 n\)И()Н(УТ'f y<;-n!J,Шt ... · f ~~~i~Vf щ>уже~І

nлщ~~

ро,н~,

ItJ.•

:{іІ:о~к .

nерш за вс:е, • мех;а~і~цЦ ~ :WQ~ UР4Ці, yДQC.itO.WiЛ~ Х~ ~іІ.: гані~.цІї. ВІддlJІ p,qa.w.биJJ, ~XQ· д~ по n().Jiinшeнttю

рцтміuос-.1

р9бо·п,~ n~дщщ~~~1'J:І~. 1!1\і!

cJ:<YJ19·

tає" особливо в nершІй ~ka.!tf

· місяuя. Ці з.аходи neprill результати. січня

цьо~о

року

дали своУ З nочатку завод

працює

tже стабільно.

Інших nромщщіІ! t:ікаЦt ~J6· люв.~ли шл.FІХЦ р~алі~апІr· Іі~~~­

ченюt пл~·ніа 1· в9щІ · · ·fl~pctiiJ• св.ої проnозИції· Щодо 'fX в~~rі~

!laHH.IJ.

-·-.

!"

У ро()'от! 3борів ~РіІіІ уqаєт~о І

.

ІJИстуnив другий секреtар мІськ­

кому t-їомпартії

J(удак.

r.

Укра'fнц

с,

Він ро'зповlв' пр~ викQ­

ІЩнн.q nлану

Jtaдrocnal'l\и

nlдЩ>!і~~с~ваJІ4Н І

за

МИ!fУЛІ!Й

рік.

~;~ідмітив недоліки у роботі но­ лективу зрводу «ТорtМіЩ)>. ripq ~кі йшла мо~а на заєі,11~ниІ ~Ц,~ ро 1\tІС'ьщю\\fv nqpтH 3.0 .'11~cro, nада 11983 року. зказаu ЩІ щ~':

· · ·· · · ·

хи їх усун~цця.

У ророті зборів 'f.Kq~ W!l ~·часц. інструf\'Н'Ёі R!i'ff{CЬS~J;q об~ому' · Номnарт!У У!.іІ?•ї~Ц П. ~- ~рет. ' о. q~ЩС,

.

-.

~alfttmi ВІР'~-"д ~­

'f)ВІ\П.

~ото !'. A3plєJJJL (Фоtа.ІІ'Оніка РАТАУ).

· ~рОМ\ідС~ •()PO~D:O~I~IIJ·

Пере:иоасu~ з.иа:rwа••• Бюро мlс:Іtкоrо · ком\ТЄ.'fr ~Иf~

~Ііеу.мк~

P.J.,RDJf

~

с·Щ~·~ --~

с~ к«?.~COII'IQ~(!UQ .ОJІОАІ~ВЩ

колекnІІіJt

~· і883 рІк. •

~~~н~

иавuаJШ: там. де JІю-

ШЛЯХ ДО УСПІХУ

.. ІіІИКО})Иt:То:вуЄ всІ 4 мо~ливфаtl ~''я дос.-~нея- .,. ГОЄП~4~~Ю&АТ~ I\IIII~T~8f·IO

~~~ меа, wt· uщо,1уе дли СQЦІАЛЬЕІИ~ rtИТАНніМ:

цьоr.Ф •

111 vac:y,

реаул~tт.ат

ні

ЗОРУ

8

УВАГУ

nра­

f\ри цьо­

му не'!бияне значеют ві- недолін.І~ ~ ~ J>P~O~J т~. · 7 н~м Jiд!tO.Вi~;tm,цaeтJ

mr~·. п. YflfiiiH.R бачити рнННJ::ЮВ.

ІОЛ}JХИ

RО.ЯЯ

знащ,,

був.ає, ,я~

JИЩ>.. іаr9~щм..

е ЩG ВИПАЛВ· З

!!t! ~· •· П.'І~~~нева, завіду1(1·

6вl.J1ЬН.· о_· ~ ·.- р. ttІІ:Щ···.к.І•. 1 С!ІІЩіtлlєfіВ.. ЦіІ- ЧОf\' ' фел~~щ,ре~но:аку· доаягнення мети,. шуютІоСИ ~оЩІJЧ>~l n,p. ~- П~ІІ\ІСТJ І уєr~~ОІ ї'а n~ шер~J>~~~ ~Hf!!OM м. І ..

YtJIJto.MJп.ciвaти

вІд :JдІйсненоrо.

{1.

ке~ри~ть. леr.щ nеліnшуют~осп умо• рут.rену спраJ$у,

Про

це. ви nрацІ.

да ре~І.

нагало.шу.еалося

р.а.'ІJоІ:ІОГО

секретаря· ЦН

·

Не f!10ittHi СІІазаr~

- ' '

n•JEІtИ;I')- Муr;Іе:нщІ.. секретаря nа19т­

ванням •sащких•

ntдлit" KOJ\1Y

paдr9cny · «Бобри­

ща кІв. Не все гаразд 1 ;, ;J~~ цьІІи'Й'- Г. ·Н. ·вильоінина,

Гене-. в 3 ~lт!Jo~y nepІq4f' ~~~007 KOJ\1 н~ · nр.цдІл. ~ ЦІ<J~_m~ 7 КПРС Ю. В. Андропрва ТС!!іНЯ~ ув~і:'И. · ·р 6 аrлЦц~ на г.рудневР.му (1983 р.) лис.в: и · ·с 1 · 1.. • П.цеяум1 ЦН НПРС. і . ~Q:fi ц~ 4!C.Jj:J · ~~ ..Якщо з таких ·nозицІй ~G~aтнl~~;v .,~~t'r11~'0."Hp!$r~мyн·t~ · · .цо розмови, ·· · ""'"'"' '' ·'"+" ""' ПР.н~м~~ • ,. "' '! і·· ..,х е··~~'l~ що самоврядування. з~~була~я на ceclY Шев- лисSJ XDPDIЧ!· конкретнІ ченнІвеьнGІ сІльради, то рішення але ·виконання ~.\11.11 сн~тп. тР ПР.!:!а цо- . '

тивіза.ЦІєІР орrанІзі,ційЯQ! lifiтo не nр~ти; rіолоЖен·і м.~С?~оУ .. Р_ о~ти~ .· Пр. ик~а.. -~ ня. ~~ !'l!:lt:tynl!! ~ажJш~і; без~іял~ноtЧ'і nІн;азує, а злІ:'оо~~ІІJ!t. а,ктуf:!JІЬНІ. І в

;з~~'!~нн~ у подальші~ діt!~IJ~Pfl nt.;пр~ємстt:І 1 YC'rfiOJ сеJІ~. Питання- о5rоіІорk!ва.ЛИС.Я важливІ ·і no оо ~~' . ~"'.рео . _ту ~ИКОНИО•

~еn.утат~ь~І rpynи й no. t~o Д _n}ідач ~.Іf:Ча~~~ f\. · П!f!; ь, янІ ~ІіЦ П'/ Щщк:sнt в!fрІшу~•тч. ~~'

І в текстІ •истуnу

винна вІдІграти неабияке ~х нер!дн~ завиеs.че в не-

'l"· е~сщомtчноrо

~ з~ ЦЩ~

~!J t{~J~Y

C()Ц!~~fнQr.o

вітрі. належний контрот: не :slІІ.•. cs,:. 'f_Q ж .с~·м' стQ_ суs'fьсж ~ JІ~яльцо~t• за нладів таргlвлІ, f!J'JQбaзи тресту • Укрелеватормлин.. . . .. .. . . .... ·-г.·

не дІІІ!ІНG,

постНіна к&мІ- т~~. ?Ке

чяс

.В(!JH!f мал~

ct 11 110 сіщ.єьІ;("МW rіспо· по~ JJЗYJi~лщ:tt l'! тими д~рщ·~.У (rOJ!Gi~ ~· .t: ·'tll· i~тo.rij!Jl\1И НJ!дС!J!іКа~и. sкl д ин ).. "' 'fіі е ф.F~. J)9".vTJ,f · ._tї;t. тчк- Х:QtrJ'Іюють ,..,, ,, . ' мешканців .... ' ...

.f:.

n~JІТИ tо.ва~ис~Rих ·судt,_ ~еj\че~!'С!!!!~~і· tйс! ·nі~.;nоки що ьезначний.. Те )!t ~ 'f !!. 1'!~.!\- . . .У . 1 с м

. · о іишлисJІІ констатацією ~ е мажна сказQти 1. ЩІQ фанті!!. Нез11ичну flасив~

ще біJІЬЦІУ уваrу слід при·

ність ІWО.Іt\ШЛИ ··деякі де~ ~утот~~ які трудяться ' 1варимництв1 й інших ra~ .іtузях ·. сtльськогосnодар· б

ДlЛ.ІfТ!І контролю 3 , .,ИIJJJЬ• ~Ь:КС»П! ~!ІР() ІjЦЦЧ~· а та-. •ик~нап- монт~]f(~. fio~~~OJIИ~ .пр~- нІ · · г 1 · .. ді · · нож ире.-с:тоиики tнши~ 1 хід ~икощtо!ІJУ {\О }?~;І!! ~- імСТІІ~Ік:JЧ:~І вДоп~~о~=НІР !'pyJQ"'~ '9лективів села.

розвитку

ее- зання Істотних

nроІ!ІЩ!М,

·

·

,

· ...

;3~аючц

c~QY

праf!.'Іеми,

.~,, :34 КНИУJПfЙ та nлан на ціли~ р.цц об·~~ТИІ}НИХ 1 І І допо-.і-!11 О. П. 9~ ту,р~отп 1\Олеr, ~()ни з~ог~ Иі!ІіlШНіЙ, lal34 рік. ;3 Д9: . суб'єктивни:~ фaltJ(!)plв 1 робагатька, І У JЧІСТУП~J ~И б Зt'JС{!редИТ1J НЗ: НИХ

•QJ!д~ю з ЦІJ.)І: питань "'ц- заваJ!нли . не~операторам депута. ті,. 3іПJі!Ошещ~:J на~ уз~rу y'laC!JHІ<lв сесЦ. т~ стуnн11 голDІа сільвцІІОН- виконати ПJ!аи · тоІіарооtо- зив~tJfОС~ 'Щ!Іf~Ло інЩ~JF цьог9 якр~~ І '!е було.

~altiY . о. л._ С!іоробаrа.ть· роту, а . ~ТСТ}'фl~П.ртІІІІ· f8ЖJ1ИВИХ . П}!Т~Н~. 1tцтлІJ. ВІд~У119.ЦОСЯ:, Щ() ТУрбо· К0. ~сеохоплwwчою ~oro кам - план JанtаІК~ІtерЄ' 140~1 про IJ~~~~~-11 '!_~!Юff· ·t.? ' JC:lx ·. wецЧенкlВЧіt:! . ще

10~вtдь не можна н~зва- везень. fПJЧИХ n~дрмдlлf~ на tіри- н~ сталц <~:своУіІш• туІJбО· ~~; ц.,е ;, цоля зору кеНаб;щто бІлt>щ ytar• r~ну ФоРмУ ... ·р~щ~~з~чJ! т~м. . и.· Дл~ ~оЖноrо. ,~_tепу, J~HR~. І!П(ОІfКОМУ СІЛЬ· нІ.ж у цоnеред~ ІЮКі.: пр~і. nІдвцщ~.ІЦІ~ 1.1 11~ t~т~. то~у ~ окреми~ t1Jif...· ~lf11_.a.11. І{ окремІ пи- nридl.цJІЛІСІІІ_. соц.·І.•.аtо~ІІМ._· •.У. КТ.· ~-в.ност~. ~..!JI,I·'..Jt~.!!~~ с. ~~. ~и_. n!l~.~x ~о~.П<?~~~.. І?:кl nи· ~и~. l'' JlCe ~. т1 асu~к- пит. ан.н· а:м. t ак Р.•~~-тат. llІaprocrt проі!УJ!,ціУ, п(І· т~н~и. . ~!~~увІІ.ЮТf:> на ті: ~і .Я.1!Ц .було СИЩІ· _ тoprвttJII!oWe •. JIQ~.-...... ~о.ланн.я в!дСТR\і!~~~я .Р,ад-. з~~и1й. план ЄО11і.альн1 Іен~р(І,~но Y'•ry присут- медичне Q~Лif.O'Yi,~~иt roc~ У n)?одажу державІ пt~о6:л~ми. . . fll~.·: ,~,л~:t.У••л. и_ CSJ г JWfio· ц•селени.ІІ n.P.ЦtJ:!l.Щ4~~ пр,Р.дУ.~ів твари~~!'!ПЩl_... 1 І все ж, на м. сю д. у.мку, ft• 1 • ОJ'РІRЧИ~ момент•х ПредметнІше aalltii-ЦCSІ , 1 • рt)с.fіщшицтва. А:ле. рал:о ·Р~:f1t~ЧІ::і ~~ Се!С~У ».Jдігра$

r

~

,t

н·f~~.'f '*РУІ'І_·у:Л_ьозно. ЗJ!Іи· конном, орrанИ саJіоіІ;я~ У-, :а1чІ ось що: JІ!~Jfte. JCO·, ~ащ~!!ВУ ролЬ. У ~нтт' ~соlіл~'а увага бу- дуІІання, дeri}rraтІJ · ІSЩУ'О· акеи Із Jистуnаючнх roвet~· {:py.qo~!!; .;со~~~и~~. с~л~~ .u ІJ~ІJдlmІf!a • діяльностІ устроєм села.· закуnІвлею PJif• ~ основному IIJIO CaoJO аЛ#:-:J. ·rfита~н: у ~ 1

· ~-~~'·

~OJJtиtltІY найбІльшого в JЦ.Се~еннJJ ЛНІ.ІJ~В. ~.тg.- t5fдy. дііректор PJІ.J&l'GCПY • r " JіисЯ 'тост' о ·.1 ri. • ІІІJІ.otHJUBro ~ підроздІлугосппродуктів . мобіШ;JасБобрицький• 1.- І. СтіІ· ~.~и-··н .. Іf. .. :..:· ;р рибн. б Й . · . · · · ' · - .. · ·' · .. · · " .. · • '"' ПОQО, рооИЛnС.В: СПрР 11

· ·

~i'QCI!~

--~-

___.....,______

1~0 рицьки,..

ці~ю нace.qe~нst щ доnо- СJ!)И

- IJPO про .. J!еми Р~~- :р~~льно ззаЖити · сно! . У R!i{>iBffjiHЯ:{ з ~982 ро- могу радrаспав!. З~ щш~- recny, начальнии ~~те- мщ1~лщ~ості. А це вже~ !1~11 pJ.t~~~ . rосnоларю~ан- зом Іщ~арцlн. qр!{мlром. рt~щ.них с~~а_дlв... орде~а шлях до усnІху. 11 т.ут. · д~що nоліnuіив.ся. обладнано освітлення ву- ЛенІна Швде!fНО·._)ахlJ&ИQІ · ·· ··в. ДООВІТНИИ.

301$-WИJіоёі· виробаи~тво лиц1 Леніна,

р1~чу

б~- Zі2лL:чtиц1

~!

·

П.

~~

с. Шевченноае


_ _ _ _ __.__

НА

fJІЯfИРІ"ІЦІ

'ІІІ

Ui'fllltltl

П І· І Н Е С Е Н Н І

На МІJЛІ'ІО-.нІ{чц~ ~eperu ТІІvбаJКа. ·об:ра?.fлен_ их ryc. тию1 лlсtм_.~. разщІну­ ли~я з~·млt P!J.дrocny

~а~ма~ть

nJipщy

1'\ЗОр,•.

fo.~

5.530 r.,K'JfP1f~ ~

тут і &~\)рло'jенІ .ІІІЛІJ!fК~, І rc;>~f~Іi· ки. Господарство веJІике ·~ ~~Г4і0Jіі~У"

·

зе}іе.

Не зqвж:щ ~t~~л~ буд• щадр! ~о

свеїх господарі~. РстіННі ~Ркч r:or;цo.z

дарство пращаІадо ~Р~ПК<ІР.9· У році збИТН!і СТіІНОІ!І-РЩ

255

1\1$<5

ТИСЯЧ 1iiD•

бованців. Трудівники господоР~ТІІ~ не м~.rлч

далі

.ПІд

станоtчщ,~ •

мирнтнс.\1 з талиІІJ

херівtпщт~ом щц>Ф~!і~~ орrі!~І~а·

ції у rocщ>дRPC'f~l рощорцу.ц~с~ Pfil~ ·бота no роз'яс~tІИІІQ 'СіМJанЬ, J10tTO!

:лених nартІєю і

ІЗ З~ЛУ СУДУ

Ц~І\ед ~Р)l~1ц­

YPRJIPM

АО КАТАЛИСЯ ...

::никами· сільського rосnодарст~•· СІНІ'­

' мованих fU1

ВІП~ЩjаНИ3 Rрод~~\:ІЯЬ,~QХ

nрограми.

~елнка YJ!ara бул~ . при:tt.леца ~­ бот( ІЇо · -зм!цне'іІНІQ · ·т,ру~\>fсіГ 4jf~JИ~ nл!нц 1 оргQн!зації npq_ Цl. •. ~~_ РІ~ _· . ~(~"'

nоставл~на

nосtвна,

На·

..,.І,.Р<> ...n""•'-"

:кадрів у ТІІ~Р11ННИЦТ$і, f)(),tJІ!fi.~lO~J.f'· f_

Під інщим J:Сутом зору цq~ti,~.Ч~~J

.

.

flt

··

та

та·

кор­

ремонтнцх

м~хан1заторц

Броль,

О.

О.

соЦ. іа. лцрндІлt!НІІ іс.тичІ{~ :j'fa.f~Jif . 'ii"·. п_. •.q 4 ..Иtlf',1\', '-.~-~-f_.•І була ЩIЦ>QiJl(

СОЦЗ?.fаГа.

nllf.~

Ї~ р~~у. JI~J. ·~ . ~-'" .

J!~.

HHJJ ГЛІЩ!ОС:Ті. l !. • ... СЯ щирокЩ 'Цf, "'fft!_-. , , ДОjІИХ ііИрОСіІ;JИЧНИ~іІ 'НІ Щ~rоІt 8

:коіІторІJ цІ.цнlмієпісJІ nop. · ·

ч-~~~Н4J ·. · ~~--' ·

'наслІдки. Усrі!щно rsи~oнwl

1

споруджєІ:jо д!!~

H~-~ІJ~tn'~P~\ ~;У)І;~И~·

ЮРИДИЧНА

стані

матер і алu

на

розrщщ

1

нов<І nригод·а .

в.цалас.І.І ~

кол~ктиву

Г.

" . -1fi-

рущющ

до

заводської

.!ІКИЙСЬ

видамийзао:J,::оч,яь за ЗРІ+Знове !і нонанн~ 9.~в'JЗ· Юв, nіщщщеннп nводук.ТИВНОСТі npazн. n~JІ~ПЩ8.!f·

no кові ~~.g~уст~и. n~Р.ед9аче: стаР.')сті ~9 безперервний

моральному й Mi'f~i~лq.- нt ~'!~\Щ()~Щ~СПІDj\'1 sщ за- ст&ж роботи тим rрома~ н~я~ ІІ9ХіІ,ІН~ІР· " ~pJip~- охоЧеннЯ за; щшон;щня дянам. у яких не менш Mf, 11Jitc~нo змtки 8Q По· 13ажлштх справ. Стаж . .. 25 Р . ( Л0аtеRИ8 'n jo' меДі.~~· ~'@е: беЗnерервної lJОботи, ЩО ЯН . Оі{!В а у Ж\ НОН, т,,,к wpa.цl~. (ffi'iiP JlirQ! ' д\!t: 11f!~1!9 ~а . !!0~3TI<Ojiy Що !'f1ЩОТЬ дітей. не менщ

н~ ~iocr! . ПР(ЩУЩЩ. ~'• тривалу й бездоrац~у ро- ре~ж•икя мод4~-U:і ·'ПJІО•о- JідпустІІу. ра:хуєтQСfІ ~ як 20 рокіі!) . црщнщає t~a боту, новатор~т~о т_ а 1НlЦ. ~ д. н;JІм_.~t_ ~~~ п~ tJ Е~Р_ щ~· ~!J; 1 с__ічня 198.О рон. у. Трива- ~~~~~l. н: ~~i~:ciвt~l~~~:

ДОj::ЛГН~!JНЛ .є no~~ftH, Г~~ Х(Цу ~і

Bilfj;[Ja, і ',fЩ:М Лір·ь

шовІ nрем!У, наrорр,ц2,f[~Н- д<?~JП~~Щ~JJ TP.f~O~Qii!O ~ra-

ня цінними noд~PYИJiaМJJ, )ІЦ!-!. J;tt~C,5X!,w9ТQ дJЦJ ПРИnочесними грамотами. за: Зіачен(І.Іііїіf:lt !Іі · 1!Пr;.1іунесення до Нниrи поша- г:; ронtв або по C'taDocтl. · · ·· · . · д .л1!

труд!Jщию• по-

-"'" не Нізацй, ЯКЩО I!OH!'f ОДНО· бІJ.ІР,Щ'е тр~ох ро6о~.их часно _ "'fІtают~ npaJЗO на дІJ\!1. надбавку до пенсІї · за заJlfiTІЩHff npq те. !Щ за- гальний стаж роботи. · CJlyrouyt; ·пр~цІвник •'•ього · "· · р . ·. · ." · " nостанові ади МінІзао~о~еНJІЯ. вирішує ади!- 'стрів ' СРСР 1 ВЦРПС

}l tfC!JQJIY ~~рно~~~т- . встанОІ'JЛ~ІfО. ві tІ.ц;ац~о~ево, ~о роб1тнн- н!сrрація з

q>ерм

доедб~~~:і винаг?ро;щ, І'!~= ка~ 1 служоо11ц~~ {!Kt Р д 1 ПРИМІРним. ст4 прац~юr41 f:Yfl41/lUBQ 1 !Чі rrу'Юм нолгрспу, а такGж дСІJJУСВІ~ть ·. роруш~:ць правилqми в~утр~щцьоrq дц_ ~~ип_.mJJ~~ дРіП«~. J 'fP!I': тру.;{овоrо

В1~!1УfТІШ

po"nop-!fд~y.

ті~ днІ

додатково.!

Згідно з Осцов~ІІЩ ~- пус,.ки" ~а·

урахування~! «Про додатнові заходи 110

дУ.1d!Щ крле~т~юr цt;~рgз- зміцІJенню 1'РУдрвоr ДІіС­ дlJJy. бриг~~и. ланки. IlP!' ципJІіюІ• nідкреслено, що д9q~у: С1(РО.~ ~;~раховуєть- керівники

ся ~~. щщ. ~ння иор~ ІіІИро- приємстJІ,

Itlц- бітну, ефективц!сть вино- колгоспів,

·~;~nf!р~рц~ИА рнстаин,я . !Jобочоrо часу, оргащзаЦії

коuод~!!Р!Н\ 9о10зу ~~р ~!~~ Е~~І?!!' над;іютьсЯ не сум!щещщ проф~с!й 1 по.- ЩирщІJ 1 союзних республік про через кожнІ д'ВіГІ>6ПИ · ро- с~д. sщ~сть wб'ор~ +а Щ-

трудів.ннкам. якІ ботй,

~СПІШНО й

.I!R

буJТо ранІше, і mi показники.

.9МЛ1НН? БИ- М· KO~Hti$t" рІк. ЦрІ\ВО н,

щтуюr~ сво І

Передбачено і

об~\'! ~fK~~ ~~.i!4Tf!91! . д!JГ JІf~Лq'Щнку ши~

3\Щ!'Q'JЄ~ц..

об'єднань nІде орфііЗа'Цщ 1

nрофслілнонl

зоqов~Язані

~а стосовувати ·· · · ·

~~~~~~~~их nі~~':.нівл~:;1і

ряд Ін- ваг за рахунок'

заохочv­

На~Р,н- ва.ІJЬНf!Х фондів для пере­

в. перщу чергу надаю.rься над?єт.ься 'і'рудfв~~ам. f кла__ д, !і~Рttцщ!fцм . 96 єд- довщ<tв 1 новаторІв ВІІ­ nутівки .чо санатвр11в ta т~Му ~иq~ 1, робlтІіикаJ нань, n1дприємст11 1 орга- робництва. а таиож · осіб.

б:у~~н_нІв . в!~,~очинку. no- paДroctiii

но.і!Т6сf!·~~фі14. ІJ~~~цlй за погох1J>.ЄІНЩ« з яR.t трцвалий час сумл!н­

ЛJ-'~J ють_с~. •"••ИТЛО~! ум~- Щ!~ . JH~P,liO'Yl\:!T~~~ ·щqв•Ч- номttетом профС.ІШJКИ 1 з нq І!Ріід!ОЮТЬ у тЦі ЧІ-І \Н-

БИ, 9 тaJ.;~Il!- ~~!Pf.CfiQ!PiQT~: НРЩ f.~~ЦУСН!І)ІА 'fP~~ik f,J!ІЩ'ЩЦjЩі~ Р~R.ом~!ІдіІ- шій галуз!. СЯ . f!ОЧесю .,<1f.Hf:IЯ .. ?,();rи Ijlp ~-!) .PqPP.'{;'.X дніВ, а .ЦЩ ~Q~ef>T»>фi f.НІ~9-~Т~СЯ наrоро~рj{у.кщ,са ними зн~ками.

наrр~~- QП.!!f11~ ~~ нвац~ право- праІ!О напра~ляти 1\ОШТИ .!!!п.ЬС.!І ~ у~вами, вета- заохочувальних фQнД!в на

В остщщt рокц nар,ті_" ~~~.11~!\ПЩ! ~{!~ · Iip~~f~ii- "o~~~~JI . 'e~onJJІtтцor маf :VРЯд щ:шйР!!.'!И РЯд 891 ІіІ\! 5\И~P\S!ЦfiJf!~ Гіmr,~й ~~pt~~Ь!J~I ~ОfЮМ~ГЦ 1 стацов, якими nео<_цбаче- нарr;>дноrо r"r.:lJoдapcт:вa. ЧJсткове . поrшuв..а lia.w-

.

..

І. ЛИПОВСІІRИЦ, . пачаJfJІВИК юридичноrо

відділу

ці }'РСР.

д~P~f:!~Jipa"

lPAT.AY).

це J!Є

спЩм<J,ли, а

від

переслідувачів. загубив

-

Ч~С

ВІН

крокував уже

В

СУ•

nроводі ррац!вників м!лtцц .. ,

А нещодаІІно в!дб:vвс-11

виромом Г. Настича ДВО;J( М.

Стеценка

Засуджено до '!ОЛі,

до двох

-

1

суд . FІог~

UO.~C\itІJie(l!\3

pQtilll

. nравци~

робіт. ОТ ва"'

а

років JИ~

колесо!

'-'~СЩЩР~.

,.

•tтЩJУЩ'ІИЙ обОJІ ~;ІЩ( Q1Юfl"~ к~ с~д-,оrо вlдд{~П~ ІІІІС~ІlА~ ДІду . ІВ:fТрішвІх' СІШU. lldOD Иі·

для

наймолод-

Ч

r

е р

В

0

8

. літстудії ~нриниця•. пров~ла сj(іЄ

За"ідамuя

щенні ~дSІюф. Розr.ІцJд~-

-Крuни·. ц·І_)..._ '' в ~

nри

перше qfJH.fiT'fЯ

J!f!CІJ,

у

J!P~Mk

здеб!льщоrо,

no

аа~

щ

л~цЦ.

роботу

біщ,ще дітеІt вl- 10 до 20 процент!!! · ро~" KOfd да 12 'po{i}J. 1 )іРд~'!'" мф надбавок до пенсії по

одр~зу

ащ до рід~ого села босоніЖ. А через

прох1д­

Сщщія

двох І

злочинці;

Стецецкові

була незначно19

ших. що h!дно~ила своіЬ

в ЧЦС:J1Р ЩІХ. 15 ДНІВ не к1вського кредиту на коовключаютЬСJj ДО.fі~ТК9Ва ПЄР9-ТЩЩе ra індивідуаль-

!fовояsлен1

І)lрніще

туфJІ!. Так 1 дове.dося · чимчикувати

~~ТВJJ)' J. ~JWa,lf; -D1дl~'f8 А ~дІ- RПРС і f.f!дИ Mlнippfil сійному забезпеченщQ аmстичЩ'.Q 31\1~! ~Rf!l~ а. ~~~омі~~ СВОР. І;Іід 22 сі1щя 198{ трудящих. Так, з 1 січня ~~!:J~амн ~~~В~ ~~JJU at Y81U11 і fl· P?lf:V ЖіЩ>~\У\~ У19 111a10r~ 19~~ року збілІ,щеІ-10 :j

'!Cf!Qilti~~Jt но ЦОді,~

лежала

Настич спринтерським ривкам зу~

Втрата

:fq·

6Q"Р~~чя

а

мів вІдірватися

ня організаційні: секційних занять,

Як в1,lІомо.

nра~ю.

ньогр

ни в умовах ~ріСJа.іІіЗМ)!. 4'~1 . ~ Q. , Т{ЩД~!і!!~ ~плачу~ан9 f!Ід- не житлове будівнИцтво. при цьому. ~ас ~.wжеИИІІ 9! Q, ~~ · ~W~: n~ст"'~· пи а flадає1ьсл В\дВнес~но деякі nоправка

вень трудоаоІ дUtJDШJdmL

Лlf-1 1

ІН\

б:ш:Зу авто не було.

!IJ!'i·. ":"!"

там

кричали.

киг;улис.!І тІ~~rи.

НаnрикінЦІ Мff­

· ~'ДІ Щ.ІІЩ! .. ·. .11\C:_ J t о~.. '. Р8ЦJ!'. !49 ~CJr повідна до достанов~ Ц. І\ і в законодавство по пен­

ни.

з~rро~лщю

· еf{спроnр!;~тоfщ.

рот.тщво стояли «Жигулі». Людей По­

IJao~~ .. ,-0~ І!~~"' м~ :1, ~ЩtU!q .тот ililifJUi~

Р!'!lІ'ІІІЩЯМІІ,

і!~ помітив двох чол()він!в. я!d щось

це зррqцли.

З А С У МЛ І Н Н У П Р А Ц ІО

,:jfН~УЛЬІ А ЦІ~

від­

Та радІст~ Іхнц ~ула цередчаснщо.

ної. Там на автомоЩльній стоянцІ си·

200 голі.ІJ. ПРРІЮДИ'f~С.Я ~ftJЩUC'rfJIЩiJJ

він

автомобіля.

Не встиг Стец~нно вІдчешІти ре'JІІ1нц1,

друзі

ІКИ з Y!:ilr!a ~РУЧ!fОС'J'~МИ, телятн}f.С н~

чужого

~овен~І<е ~одеса.

І тут у зах·l\'Іелілого водіЯ ВИНІШ 3~­ дуи. Ва:копнвщи І<Лючі, .. нерозлучні

У ~е.111

непомітним.

Гром<ІдЯ!іИН

HQ!3QЇ !'4еталурrП !!'4енl

життя.

nраці&uи~ів.

Црив'яз<ще

Дянсь!іЬї України. <<Пробили заднє колесо~ . .-:- кс>НратуваІJ. ~теценко. У багажнику запасного ІіОле<а · не було.

Досягне~:~ня радrGСпу ~Зор~• дац

ю~віт~

RР,!fВ ~аrащнцк

сусідці по р Jсят. Непередбачені! зупин­ ка траnилася неnоДаJІ!к заводу nopoш­

значить 'КР~·

.nолЩщцтІІ, • ~9буто!'і

валосJ:І,

вулиЦІ у

Іванківський район 1 привезтИ звІдти

тис.я;:~

житлові умови

<(Чек~.f\~ ц~ ДЩІГО~. О.ЦНІ:ІМ рухом, зд~­

виникла · ідея з'їздцти щt <Івтомобіл1, Який належав батькові Стеценка, в

ще жити•. В цн:х ~J!QiiX Гitii~DI'JO.! го секретаря ЦR RПРС Ю. В. Анд• ропщщ сфррмущ~овано jІаКО:ц Hit

мqщливtсть

·

.iJf:~o. · але М'· С~е~~нко ~ого. ~УІЩНИІ}:

ну .1ого року Стеценко і Настич до15- · ряче ~nричастилися>>. Цісля ць.ого

. Вперще за . багато оста~нt; ~Пlti

шого

одній

порушували заІ<он.

І от

МОЛОЮ\.

-

на

ц~;>оr6 «дРУ'SЯRИ» тан

р.езулЬТSІТt Рі!дГОЩ ДР~fрО~!е, Jlf~· 1>онав плац цр uр,од~жу JitPЖ...I . N · lf~'

«Rраще nрацювати

мі­

за місцем роботи. Однак BИCf!OB!ilB ~

. 354

фабрики

рцоб це втрач~т~ ча,су, nри~ту~~л~ до роqотн. Н~рич ста11 знl~а+и кo­

Настич притяГуБався до кримінальної s~дповідальності ·за· ~радіжку держав­ ного мqйна 1 відбував строк · покаран­ ня у місцях позбаІJле!-!!іЛ волі. Що ·ш до Стеце н на. то за nовторне уцрІJ.в.­

передавалися

J!j,I"JJf" 'по.

ни4 ·корм!~ дл.!J. rромадс_ ~~it ~3~~.'·

госnодарство ' одер];К~J10 Rарбоваю.щ~ nрцбут!'1JІ. ·

обоє жиJЗуть

твер~зому

. :виробництву з~рн~. ~iPtO~~~. ~'fp;~J~ лено достатню ніnІ>кlсто рlаном~н!f~

1

ІІЗ:І­

л!ння автотрацспортним засобом у не-

Пророблена робот• д~• IJ8QTitlfll

,

nухово-пlр ' яної

1

ста Rиєва Г. Настича багато сnільно­

. уже

рр(іоту.

регулярно ПІl<\бн••JОТ~!:J

Т\JРГРІІельяого

із «зеленим ЗМІЄМ».' Rрім ТОГО., общ:

знає. яІ:Сі кони:ретло :JJWf..ЦИJ fi~t!~l, nepe):{ !!ИМ, ЩО І!іІі O'fPJJ-.чf !Jf ·~~~ нану

;щ10ду

селі Велика Димеркц, обоє дружr.ть

І'!'ІtІ~-­

.,

тажнина

го:

J! · • .

!· 1 •.

ГЛ.С!fОСТі його. Т•ц~р ,~•

У слюсарп

МЩІJ.ннобудування М. - СтеценІ)а

цитаи~

це ДнІ плану-

'і!'

М. Сома

ІІІ

-

1

no•

в!рщоване

ванця урок!u з поезЦ 1 6!-ІщаІійЛ ~ля· цатхн~нно! nрози . .йщ:Лося 1 прр дор:р~ щ;аці на ДовгІ творчІ ро·

моГу . старщиі

ТО.lіаРИіu!в ки. Всі nрисутнІ з радістю

n~py; що м~ють надал~ залищили

на ві~ал~ному

f!P9J;J~cти

се)І'!Інарсь~! · за- J1fi~T\ cвQr Rідписи~ ІJЯТТЯ 1..-нада,вати 1\ОfЩР,еТ,fiOBO!O ІНІИJНІЩЮ

ну цр;нщ;~ЧІ:Іу я!<

Фед<>ра

Валентини

дpnoltlgry, ла. уреата_

Терещенка;

f{овцл1uсько1, де~і'?нецко.

Іванfі ЦІ<!р.<\ЦОіЩ Т~ !нrnих

ДІІлІ

в аналІзув~ннt ТІJОР!ІІ нajt- RобзаіJЯ. моJІодщиJS:.

ДалІ

nрлилася Це

111,!1

ulснл· !~Іенl

коипозитор1в"аІИатqрІ!1

д~ально

розглянутІ

!!1TaJ

· 13ало д нм ІJ р ·.

ІJИ·

були еловив на саморорнІй со·

вірщ1 дJ1я Иа- п!лцl віт'анніі п.оеrу"пісня~

JJЯT ~lptf Хрлр,цщій. Ф!!Щр

Тереіцщщо

Ті1

ру

·

~!ктор

ТерєщенкQ.

ц~р!ІІНІіК Щн ще і вручив · соr:Ідку студії вказали fl8 lf~ДQJ11· МиколІ ДаниJювичу з no-

~1-1 у в1рщах. дали nPTP.if>- бажанням нщ~ЧfЩІ~Я гра, !il поради авторЦІ. Цри- 'ПІ н~ нІ/t. сутні ІjислЬвиди

ВІрІ своІ

думки . і nобажSІІІНЯ.

М.· д.' Сом відnовів щи.. . А nІсл. я дuанад•;ят .. .ої r. І>. - роЩ' цоДяnОІр Г заnевнив " присутіЩ:, що дou:1a.ge вс4

ДИІІИ. редащ!іІftІ(\

бу ла nерепо~нена

І;І~ІЩІN CUJ/11; щоб буз·и f!ДНИі\1 іИt літ.сту-

д!йцям~:~· ra ГОСТЛ~fІ «Hplt- СОІЮГО ~!Jji!IHIJ лауре!J.ТЗ Т\ н~іЦІ>>. ·вони nрийu1л 11 , Щоб запро::ив ПР~ІсутнІх ва В\!'1

привітати нашого ш.іінов-.~ лнюІй авторський вечjр, нога землн 1{а·: наставщщ~ щр нtщабІІро~ н!дЦуд!!тьсjf в .'І!тер;пур! т~ !.щipdro· 1 У Rнївській фІ.lЩ:JМОнії. · ·

дQерого .'І'.ЩІ~рища Мщо"'у

Потім було

традицtйнІJ

Д~ниловича Сама !з nрИ- Ч!ІТ<\ІІІ!Я І>іf]ірів. А За!<'Ін\

tудженfІі!і\t ііому . ·з!J.~НІJИ чи лас~ ньрrове з<ІсідСІНІІЯ,;' ,ІЩур~qТа пре~~Ї !1,1et!l ~1\ :J!.jf'iE;tн. П.1аН;fБ(ІННЯМ в. Сосюри. Із 1,!.\И~ІJМН виснн1н ІІ{!рЄД црацівни ..

,ag ками радгосГІІн т~ учням!\ Hl)QГO ~[3~рну,пп~я }j. Жор- шн!л, П'ГУ. ІІОRНХ зустріо\ схвильованими словами

ницьtшй. А ~gє~}'р~п~ fl~ чей Із відQМ!ІІ!'fІІ Рf!СЬІrІен, fригаренnо...

~чолвбнтну

нииами. ІН!ЇЗдів літстудІ~·

rpaмQтyt,

ціt' Н3 nо~тичн! вечори д~

як ж4ртома іІІн УІ наа~а. ЄіtІлнИ nис~мещ,нків УК. вручщ~ м. Со~у xvцpi:tщlit< ра'їи)f. 1· ПОЕ1f із Rа JІнти Ана:rол!іt . , :м. ВОРОБЕК. Луце~:~ко. Тут - · портра кtpWwк .ai'W1'1Ai:(.


сН о:в Е

~---- &ЕС/ДА НА. МІЖНАРОДНІ ТЕМИ-----

Ж:'ИТТJІ~

тенденцІю до по:вернення в амери­ канську орбіту. В цьому зв'язку. в~зується на те, що на

Франців: проблеми сьоrоlІвішвьоrо див

зустрічі у . ВіJІьямсберзі вдалося примусити уряд

пtдтрйматИ

n.1ани

шого удаРІV -та

Рейгану Франц1'і

іншІ

американ­ зброї пер­ воєнні готу­

sання ;НАТО. які штоІіхають 'СВіт до ядерноr ·натасtрофи. Особливу .увагу оглядачі звертають на сnро-

би· розширити

За одностайним визнанням огл.R- умо:а життя.. У.зв'язку а цим фран-

дачів найр!зноманітн!Шої- rіол!тич-- цу_ зь_к! иомунІ_сти .. nlдт"'имуючи. о_ сб

.

резгортання в

Захtц_н!й Євроnі нов()ї ської ракетно-.ядерної-

в рамнах

НАТО

воєнне співро~ітництво між Фран­

цІєю і ФРН., ма nоворот У воєннІй

ної орієнтації,. минулий _ piR ув для · ФранцП особлИво ск.;адннм.

"' доктринІ Франції в бік обмеження новв! завдання урядової nрограми, · незале$ності країни. Показово, що СПРJІ!Мованої _на боротьбу з нас_лІд- Здійснюваний урядом режим ссу­

енономічними

поіІередньо.rо уряду· правих партій

Уряд, намагаючись

сnравитися· з

труднрща~и..

нами економІчної кризи І політини

JЩ~

nереживає ФранЦія, nроводить по-

і ве.'ІИКОГО .каnіталу, 'l'oбro з без-

літику <<жорсткої економІї•. Труд~ нощі ці поглиблююtься; зокрема, в результаті дій пlдnрн:ємц1в. . .янL

Р~>б!ття.м, 1нф.'ІJ:щією І зрQ<;:танням дефІциту зовнішньої торгів.1і. вва-

не бажають вкладати. иаnІтали в енономіну через те. що nрИ в<!ад

уряд лівІ'Іх ·сил. Гостро стоУ:JІь і nроблема зовнІшньої заборговано• сті, яна досягла в. мщrулому ро~!

-

380 мільярдів франків ... Чер~ · це ФранцІя стає в~е бlЛЬJд ур~зливою для тисну з боНу США 1 ФРН.

ся JІ.ОЄННИХ витрат.

Нова 'воєнна 1984-1989 рр. nере-дбачає ~видну модернізацію 1 нарощуван.'ня ядерних . ударних .на

жа:mь, що ці завдання не можна. розв':язува:rи за ра:хунон труд:ящнх: Ношти для здійснення програми мають бути одержанІ не шляхом зниженнЯ: реальнИх доходів широких верств населення, а

сил 1 ~ичайних озброєнь. розраб­ ку нейтронноУ .~брої, створення ве­ ;щних оnеративних СІ'\Л «швидких дій•. ЗдІйснення цієУ програми обійдеться Франц!І у 830 мІдьяр­ дів Ф.Ранк!в.

поДатиовоr реформи. ЗОирема, пІдвищеІ:ін·я податків ·на великі став-

тримна фр!нцузьними соціалістами натовського рІшення про розм!щен· ня в ;західній Європі нової аме-

на основі посл1д6вного з-;Щtснення

Як відомо, бі.1-Ьш!сть Jіаселен-І:ія

nідтримала УРfЩ ЛІви~ 6кJІ 1 й~rо nрограму соціально - -економІ'іl/Их перетворень. · На. ·.перших nopll~· після nриходу до влади,в.19gl .. рр' ці, уряд справд! nрQвів.ряд серй9з-· них реформ ..~окрема. було пlд!!JІ· щено зарплату низьнооnдачуван.им натегор1ям трудящи~. .скороч~~о

ворої еиономІї• зовсім не торинув­

проrрам.а

h'И.

Оцtнюючи

"иутріnолІт~чну

1

С?~!ально - е:н.онрмlчну. обстановJІу, Генера,11ьний сенретар ФранцузьRОУ JФ~н1ст.ичноr партП ж~ Марше·н3rа:дав дими днями. що 1~торичне за:ад.ання союзу .лівих сил ..,.. ство~·

с

Р т. - -----

На лижних трасах.

торішній

МинулоУ нед1л1 прихильникІв лижн.оrосnорту можна було бачити на лижні, яка -проходила на узліссі за мІстом. Майже всІ иоле.ктиви вистави.1и на змагання иращих своІх представниБули серед них 1 вІ-

. и!в.

дом! спортсмени, 1 новачин. Жінки мірялися силами на n'ятинlломеrровlй. а чоловіки на дес:Ятинілометровій дистанцІях; Серед жінок з nерших метрів боротьба розгорнуда ся ·міЖ майстром спорту СРСР Оленою Лудновою (РМЗ), nершор6зр.f;ІД· ницею із заводу nорошновоУ металургії Тетяною

Нозловсьно19 та представницею заводу пдастмас

Світланою

Руденьиою. В

такій послідовності вони nрийшди ·до фінішу.

t

У чоловіків переможця­ ми стали Леонід Гулий та Володимир Зотов (обидва із заводу nластмас) та Михайло Нолом!єць Із за­ воду порошкової металург!І. У номандному залІку серед nідприємств 1 ·уста­ нов І групи на перше мІс­

це вийшов. завод по рош• нової металургії, друге завод

пластмас, третє

деревообробний у другій груnІ

-

иомбінат; ~1сьне

ПТУ. управлІння торгівлі,.

шиноремонтний завод. Переможцям врученJ нагороди.

·

ronoвa

В. ІВКОВ, м!ськспорткоІtіІ•

'І'~>ту.

Та-ка політика. 1 насамnеред nід­

рикансь-ної

ракетно-ядерної зброУ,

вІдм6J3а від врахування французь­ Ю!х Ядерних сил в· загальному ба· ланс!·.озброєнь НАТО зазиають ирнтини з боку ФНП .. rенера-іІЬНнй секретар ФНП

ренн~ умов. дл!'І зростання et.iJнo- ж ... Марше вІдзначив. що позиція мl<t:нaro · n·отенц!алу ФранцГі,- бо- · уряду :в. цьому _питаннІ. а тсінqж

тривалість робо.чоrо ТИЖНJІ, :jб!J'i1>~ J'РТЬб~ ·nроти безроб1ТІЯ1 За скорр" .ПР д:еяких проблемах роззброєння шено відпустки,

знИ~енQ neнc1it·

~I:tH~ соцtа.пьНрr_ нерlв'НОст). за де-

~е :вtд!Іов!дає тим nри·нциnам, яні

МСІ!фаrизад1ю ·сусnІльного Жйття в

було :Вцзна:чено в спільній програ-

було За- йозних nробдем, розв'язанню яких

в'' ход! fпtдготовни до президент­ ських виборів 1981 року. Вороть­ ба за зміцнення· миру 'Іа · роззброєння, сказав він, - це один з го· Ловних напрямів .діяльності ФRП. Ф· ранцузьн1 комуністи вважають,

ний вік, почато ·нац!онаmзац1ю.

Однан ефе!{т цих захоЦІв ВИ"'fВНВ·

ся обмеженим. НеІщо~з1

нр~їЩ. ВІн 'вкаЗав на баГато· сер-

морожено зарnлату й .оголошено режим ~жорсткої економІї•.

nереШноджає nолітика. що Ії ripoводять ·веJІИиий калІтал 1 nраві ед· ли. Ж.· Марше :розцінив · як не~

Gьогодні nо;!Ітин;,. УРМУ .вп~ди· nрИйнятнІ: нав'sзуван! 'підnриємцями · п_лани м_асови" ... з_ вІльне·нь т'р·у~ дящих У життєво важливих· ra.'i:y· за.lи, що в краУні нарост.а$ ГЛІ:!:бQ~а · зіх; французьИDї еионом!ни.. стурбованість. винлию\на Іtисомм А$.'Іі~уючn зовн!шн.ю . політину : ріБне:'.І безробі.т.т;t rркіІ~Ю)й:м: ;U!Q- .YPlr.!it. :оглядачі вІдзн.ачащь .. що. станням дopo)f(.t~tJ 11:М\ІnпtеDІЬм Франція- ос-:('аі!нJ:м, ча~;ом ·проявлЯв :кає~розЧарування _трудящих мас. ПершІ тижні новqr.о року. no.Jta·

-

--=

че~н.я_• .. Естра;с~;_на -оозва·

жальна: ПеJ?едача~ 12.зР: ~lіаука І; ждття•. Про. і{)воnьча· рроrрама: по· . ШУR ,резервІв.

1~.05. Нбвини. 13.1~ «~ світІ Сіалету•; 13.50· «Д'аброг.о вам здороJІ•. ЗІр· 1· вік.

"~

·

·

1144.t,. !$4.t.rерннй І-:ОнцертЙКІ

....... ..пя «ДевІз:

сУБотА,

І

"'· лютоrо

субтитрами с мак ба•. 1' серів.

Новини. кондерт т.ворJв. ком· псзитора С. Цинцадзе. 5-й тираж «Спортло­

3

9.00

то~.

9.10

ХудожнІй

телефІ.J!ьм

.Сіідняк ... •.

<~Багач,

.рія.

4

се­

·10.20

Док. телефільм Із цик­ лу сСліда~tи великих 11-і.ц· :крпттів•.

11.20

Ро:;повІді

про

худож-

.

ни:ків.

11.45 12.15

.

Разом- дружна е!м'.оr. «Коваль• Лрем:~ра док. телефільму Із циклу <Люди великої дблі'>.

12.45

.

Кабалевс-ький-.. ·Со-

Д.

ната ~ля віолончелі. та фортепіано. JІюдина. Земля. Все-. світ. 14.СО Сім:я і школа.

13.15 14.30 14.45

·

Новини.

Фільм· годи Толі

-

дІтям. сІ'!ри­ :ttлюквіна•.

15.50 Тедежурнал

сСnівдруж­

ність",,

16.20 17.20

Концерт.

Бесіда опrядача

Л.

пrт!тичного Вознесен­

ського.

17.50

Всесоюзний телеІІОН· к)·рс сТовариш nicн.or•. У світі тварин. Художній фІ.:1ьм ·еВа·

18.30 19.35

дерій

21.00 21.35 23.20

. «Час•.

Чкалов•.

Л рограма

Юнопам:орама. Новини.

· ПРОГРАМА YKPATHCbKOfO ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 10.20

Новини.

сКруnннМ:

ТрІо

діо,

.. мамо~•

СіандуІ>ИетоІІ ·Укр. &ІН·

ськоrо

телеСіаченн.оr·

заслужені

УРСР

А.

1\Іамченко;

ра­

арrист~~

• Шуть!(о,

С,

11.00

Художніі_t·

2 12.05

серія;

А.

nетрова ..

·те.nефІ.J!ьм

сОстамній довід ·:~tорол!в•.

сПризнача~тl>С:Я:

сНОВМІ ЖИЗНЬ•

ro

комитета

городеного и

-

в.

відв,!І.га, мvжність

!.честь ... •. 15.45 АкаnеІ'!іУ !'аун УРСР ·-е5: .ТелеkарИс. · ·~ 1 · " Х 1а 16··1.,. удожю льм

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.20

старшокласн

п6б~·

хлі-

17.4СJ'СкаР.Сін ,)tу~еУв. -~~~ar.

мі. розроб.1еній

що. ;в цій боротьбі урЯд д!вих nар-

тій nовИнен· ·вlдіrравати більш ак· '.І'~ВНУ. ІJОЛЬ. О. ШИРОНОВ. (ТАРС) •

20.30 Че~онат С:РСР з КJ'Іа· сичної· боротьби. npoгpaNta «Час•.

21.00

21.35'}\онцерт майстрів мис·

1}.30 Будильник.

i::~g ~;ту:а:::ерк_н~~е~Уад.ОЖ• 1~.30 Музичний кіоск. телефІльму сОстаннІй до-

Назустріч дІ.

БІJ!Ій

14.оо·к. Симонов.

·

сХлопеце

з нашого міста•. Фільм-

вистава. 15.30 С. Рахманінов. · Panco.дІJІ на. тему nаганІні дл.оr фортеnІано 3 оркестром.

ОлІмпІа-

збірна Н<:!t'егІї. -~ тайм.

Л. Гурченко.

орган }!іроварс.коrо ropoдetoC9·

коммун;~тическQІt nартии У,~_раииЬІ. районj-!ого. СОІJЄТО'

. .ИІІJ'ОДНЬІХ·

д_еn)·

татов киевской· омасти. .-(На украниеком .ІІ3ЬІКе). Редакто~ . Е.. ФЕдJ'І:Я.· і азета-- в,.аходІJТ · с . 17 aп·peJ:tJІr. 1!1j7. 1'('))111. ..

Дни вwхода: 10'ІОР~ІІ&і'.· средіІL мтвица, с}·бб\Гііі

ДІІться

екскурсії,

nрксАrк,

зустрІчІ

9.::.0

nозёіwтатник

8.150 ФІльм -

му·

rотуаоть- нову

Фото в

nept·

років

.. ПесІІА Ка.

(Фотохро_иІка

РАТАУ).

Заеоrупиик редактора

А. ВОЛОШИНЕНКО.

JХіт.оrм. сПрн. 18.30 на пор.оrдку денному.

Ііовини.

Новини.

НауRово

сСпівае м. Стефюк• ФІJ!ьм-конце.рт. 19.00 Актуальна камера . 19.30. Кондерт майстрів ми•

18.415

стецтв м. Києва.

по сторІн. 10_, 00 ·о. толстойо ·

«Борис Годунов•• ·.

поnуляjЖt 2З.ОО Сьогодні . ·у

,

свІтj.

ФІJ!ьм-кон-

. Т"'"Е АЧЕнн· • · '"'' & ,.

J:!C5oтw

.=. ··1Q .. 4-67,

рус одинокІ!й•. 5 кл. 12:зо ІсторІ.оr. 8 ·К11. Повстаа-

10.00 Новини. н.оr nекабрнстІJІ. 10.20 ДМроrо вам .·зnоров'я. 1З.00 JUрика. f. 'Гамзатова. 13 · 3т~Jа~0 ~к~~~:с,ь::н~~~л~~ «Зір ! вік•. 10.50 Науково • популярний ;tераще•. фІль·м. В:-А.

11.05

для

Моцарт. Концерт

скрипки

ром М 5.

з оркест·

ШкІльний екран. РосІй~ька лІтература. Л. М.

-14.оО·ФІзика. 7 ЩІ. 14_30_ споrади про Е•. Каза.~

15 _rsе'W~нни.

15 _45 КІнопрограма, · 1s.45 Фільм сВам 1 не СН"' Топстой. ' · В . лося•. 12.-10 сІ\руnним nланом•. е. 18.00 Новици. ликий nитичий хор Українеького телебачення ·І 18.15 Міжнвро):Іний турнір 11 panlo. • · хокею з м'ячем на приз 13.15 ТелефІпьм сОстаннІІt газети сСоветская Рос~· довід королІв•. 4 серія. сио. ЗбІ.рна СРСР -.

11.40

1 і 11 частини. В nерерв!

. ,... Н овнни. 16.00 Новини. 16.10 Срібний JХЗВІночок. 16.З~я:.елефІ.J!ьм сОсягнен16.55 сЗолоте курча•. Ви-

3бірна .ФІнляндіі. 2 Tdl\l..

става.

19._00_ Служу' PaдiQJfli1KOMY. 20 ОС9.оювз:;~ . еч Pll.o! каз~. 20;15 МІЖнарQана панора~ 21.0~anpoгpl!to!a сЧас• .. 21:35 ФІльм сДороrа моt

м'ять і слава•.

:!3.20 новцни.

18.00 телефільм сКерч. Па-

пюдина.•.

· КqnеІ,Ітив &роварсьиоr:.о· раїіонмого 'вy:sna :sв'яз­ rnибоко сумус ·:s nр:kваду· с·мертІ коnиwньоrо

иу

водІЯ,

пенсІонера,

війни

І

висn~

ветерана

ВеіІиної

ІІтчизняноі

Антона Ваеиnьовича Ч!~УЯКА. 110с сnІвчуттR рІдним ·і бnи:sьмим

nокІИ·

ноrо.

. 'f;иття - 19'4-47: 'вІnпов!nальноrо с~кретаря. вщдІ.J!у сІJІьськоrо rоспФдар- . :тва· 19"3·-18;- кореспо'нрента: міСцевоrо радіомовлення .-:: 19·3·05; вІддІлів ;.:асо~і

художник

nок. телефільм сІм м:е було _й шІстнадцяти•. 15.10 Грає Ш .. Аміров (бапалайна).

Російська :мова.·

Долуханова.

~

Ркхnов

суану ІіІмстааму «40 веnккоі Перемоrи•.

. ветера·

годи ТолІ КлюквІна•. У світі т·варин.

10.00 11.00 14.30 14.50

:sеао·еержант Тарас Кравчен• ко, сnІвробітнкни музеао моnновнии у відставцІ А. І. Моснаnьчук,. І. м. Боrачова І nІдnоnноенкк заnасу Ф. Ф.

фІ.J!ьми. _ 23.15 Док .. _телеmІ.J!ьм .-сМ!сце · • к·арс творtв.9.55 Ф. мендельсон. вальстарту :З.!!Jаєво•. 10,45, 11.40 Ботан!Rа. 6 К1Іс nург!єва ніч";. . 11.05 Наука і життя . . 10.50 очевидне _ неймовІt:~• ПРОГРАМА YKPAJHCbKOro · 12;00 :В. Катаеа: сБІЛІе па.;

УКРАУНСЬКОГО

.-.dr~-.

з

нами Веnкноа Вітчк:>wІІноі війни. На знімку (зnІва нan·pa!UJ):

ВУЛ.. кювсЬкА. 154. . rеп~фони:. pe;aa'!CтoJ'Ja- 19'3-82; :!аступника ре!Хактора .. в!ддІ.J!у napтlltн<'ro

.

ЛенінськІ_

читання, уроки·' мужност-І, npltiioм у nіонери . і комсо­ моn,. nрийнІІттІІ вІйськовоТ

Адреса редакцІJ: .21\50~0; м. БРОВА:РИ .КЮВСЬКОІ ОБЛАСТІ,

nyoми~лvsu..:?i,

в!А­

~:~~~~ .:~~~~~0 ~0 ан- ~1:8g ggg~g~~~и~~ac•. опери 9.1~ 1~о~ійська. мова.

S.oo·

церт. . 18.50 Державний Російський ТЕЛЕ&АЧЕ.ННІІ музе/!!. Фільм 1. 19.15 Beceni старти. 20.00 Вечірня казка. Мульт· 1 О.QО·Новини. . 10.20. Заrартуйте ди:rину. фільм сКрІт У зоопарку•. 10.45 Концертний зап cJlPY· 20 ·20 док. - ФL'1ьм. . жба•. 20.30. Чемnіонат С:РСР 8 сгліІ:"'~ 11.49 :Х:удожн!й _ . те.nефІпьм - кпаоичноt боротьби, 0_~~п;Й 115..іRкмІ~:fJ r ., "' сОстанній nовщ королІв•. · 21.00 Програма сЧас•. '15.-150 ·муаичІ'іИй.'•. '!Sіоси. з· серІя. 21;35 Ху~жній rепефІльм 16.20 сБудІвНицт!І-0' і apxt- 12.15 -:о Сонячне коЛо•. . «Балада про БІJ!огривотекtура:t: . . 12.55' Новини. ro•. 18.30 «В наmомv._ дом!Jо. те- 1·З.о'5 сЖартІв.nиsІ мелоnІУ•. :n~oгnя)t. · · .· Конце'р1'. ПОНЕДІЛОК; 6 ЛЮТОГО 17.30 Лю'nИІJf rocnoдap 13:25 Сrіа.ва солдатська. t ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА J«a зем.'1і 14.25 Х~•nожній ?епеф!льм ПРОГРАМА ЦТ 1!tЗО .:кcнt.tepr · -"f>Тистів еа• сАх воJеві.nь·. -во-nевІ.J!ь ...:.. 8.00 Новини. лету. 15.30 «Грані · пізианніІ•. · .19:15 Лроrра~а-. 1ЗJІ:оров'я•. 16.05 Ю. :Sеnзи}/. ·сВрАтуйте 8.20 · Науково - поnулярJІі фільми. 20,00 ВечІ•НJІ ~еа3к.а. д~ктора· Рейча•: ·вИстава.

ПРОГРАМА

центром

20.45 На добраніч .. nІти! 21.00 Програма сЧас•. 21.35 ф!пі.м сГогол.ь ... 15.35 Форі.rування поглядів 22 _05 Док. МІжнародна. зустріч а Ч. Дарвіна. CiOft'"Y· _Збірн_а СР_ СР. 16.05 Новини. "' Ші 16.10 Док. фільм еМи з бло- 2з:tDбі~на С А. ка):Іи•~ · · о~;~ини. 17.00 Becenl старти. 17.45 Ро.сІйськ! nІснІ у ви- ПРОГРАМА 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА UT І ПЕРЕДАЧІ :кона·ннІ В.. Лрокушевоr. НА КИІВ tA О&ЛАСТЬ н· ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 18.15 ДІла І mоди. сТи ПО• ПРОГРАМА цт 1 ПЕ;Рt4АЧІ · тр!Сіен нам, робот•. 8:00 ГІ~Інастина. . НА КИІВ ТА ОВЛАС'І'Ь 18.45 СьогоднІ у світ!. 8.15· Док.- теЛефІ.J!ьм сУ дво. 19.00 Мультфіль~І сМаленьрі ! в горо.J:ІІ•. 88 _,о2 о0 ГБІимснтаусnтика. "'ержавного кий рИжИк•. . · 8.З5', ·9.40 Лрнr>('JДО3навство, .. 19.20 Опера М. МуеорrськоЗ кл. ресnуСіл!кансьRоrо російro «Борис Годунов•. !'\.55. Науково - популярниІ\

ві.Ц · коропів•. З серія. 16.00 КлуСі манnрІвникІв. не. · 22.40 Новиніf. 17.оо·з хвилиною рахую- 11.50 в roeт.orx у казки. 23.05 Чемпіонат СРСР з ВО• · • чись. Із ціпту сВирІшу- 12.30 с9,а студія• вІдповІдае nейболу. ·'Жінки. ~rьc.or на :місці•. . тепеглядачам. . ІІ·ЗАrАnЬНОСОІОЗНА 18.00 Міжнародна па!{орама. 13.3О,док. телефІ.J!ьми. І'ІРО'ГРАМА _UT 1· ПЕРЕДАЧІ 18.45 ·МультфІ.J!ьми «Викра- ' 14.05 ПрИзначає · nобачем:НА КИІВ tA ОБІІ.І.СТЬ дення Золотокосоr· ·красуня ... оперета. . . ні•. сЗолота .тtипа);, · еЛа- 14.30 СуnуТинк ftІногляnача. 'S.OO' ГІмнастика. расол.ька в цирку•. · 15.15 РозnовІдають наші КО• S.l5• Якщо •хо"!еш оуТи здо. 19.15 сРоки. ПоколІння. ПІереспонnенти. рааим. . ні•. J?ечІр- пІ.снІ' в· Кон· . 1·5.45 Хуnожній тепефІ.J!ьм ~.05 «Ранкова nошта•. цертюй ~ynl1 Оетанк!но. . сАд'юrант його превос8.30 док. телеф!Іtьмн.,. t 21.00 Програма сЧас•. хоnительства•. 1 серія. 9:-35 Проrра_ма ': J'jатві .. сько . 21.35 Світ ! молодь. 17.00 Біля театрапьиої аф!студlУ те.ІІебач~ннJІ. :.2 .10 Прем'єра Фlльму-коишІ. 1О.З.15 МІжнарооnJ,Іи!t· • турнір це'"'ТУ «М. ГорькИй. Каз- 18 _00 «Видатні раnяиські ви:! хокею 3 · м· ячех на " . Ч л 1 1татю•. приз . газет·н -«Со•етска.оr .ки. про итає конавц ла;уееати- еРоссия•. • Збірна - ~.РСРнародна артистка - СРСР .ИІнсьноУ , преміі•.. Зара

11 ·20 с n. І ває · · М уи Тан. 11.415 в. ГусsІІ. . «Весна 8 москвІ•. фJJІЬМ·В~!!'ава. 13.30 сБайкн'І!\~ИЛО'Q;І! жартІвливі· nіснІ)'. Фmьм-кон..._ В 14 '.3ц•рдт. 15 · ок. теле.., 1.ІІЬМ « ин.оr-

СправжнІм

сьново - nатріотичного вихо­ ванн" . моnоДі с музей Істо­ рії військ Червоноnраnор­ ноrо Прннарnатськоrо вІй· с•ковоrо -pyry. Тут прово·

сСтарт•.

19.v0 Актуапьна камера. 19.30 Лрем·~ра художнього · телефільму «Останній доНЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО вІд королів•. 4 серія. 1 частина. І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 20.40 На доСіnан!ч, ,аІти! ПРОГРАМА. цт· " сЧ~с•. . 21.00 ПрогІ?ама 8.00 ·новини. 21.35 Прем єра худЬжньоrо телефільм о т - ·їt о 8.20 Док. телефільми сБІлJІ від короnІ!!-•~-~ а~еРія.дІЇ nІдніжжя син.іх гф•. частина. Ло аакінченні «РУЧJІ!!й м'яч•. «Зашу· - че_мпІонат СРСР з аомить листя•. лей"'" ЖІиии ІІ•едІ 9.0_0 Т:ео'"'чість народів свt• u !!у. n • ' в ту.. ,. - сІскра•.

·РаДJtИському 10 .00 Спужу Союзу! 11 оо Протрама сзn0 ,, ~·я• . ~елюшй дит.оrчий .хор Ук- 11 :4 5 еРанко ва пошт';;.~~ · раїнсь!(оrо телебачення 12 15 Наука 1 техн!Rа 1 panlo. 12:зо Сільська rодина:

· ника•. Г. ВІнтон.оrк. 21.00• Програща «Ч.а~•20.40 На доСіраи!ч, ,Q;ІтиІ 21.-35-.Прем'єt:~а ·хуЩІЖиьоrо

18.115 Teneжypиa.rr

'.І'ецтв.

ни. Г. Глюк. еЛІсару и•. 17.55 сКрупннм ппанС!Jм•.

"

лівими паРТіями

Індеке. 81.285. Пруи в~окий. РбсАr І nр уко ва. ний аркуш. Тнра'Ж 12.582 прим!Jjники. За_м. 435

,

Броварська . nрукарня . Київського обласного управління у спра~ах .виnавН!щтв, полІграф!l І книжково! .торгівпІ, Адреса друкарнІ: 255020,

м. Бровари киrвсьиоlо(5ласт_І, вул, Кнївс~;>ка,154~ Телефов

19-4-37.:

·.

#22 1984  
#22 1984  
Advertisement