Page 1

.

IIPOJlITAJlI ІЄІХ IJlА11І, !.(iif.ЙflCJY

I'O.A'C~IOГO

О" ГАН

ГН8IN 8ИХ&~IІТЬ а

J(О.М)'НIСТИIlНОJ MIЄ~Keгo IОМIТІТ}' ПАРТJJ ),K'-АТІм, 'А"ОННОІ РАlI. НА'ОАНИХ ДЕП)'ТАТІВ КИ.ІСЬКОІ 05.RACTI

І

МІСЬКОІ

каіТВIІ

17

1!)37

,.ку.

ом

z2

(~478)

Вівторок,

8 ЛЮТОГО 1983 року •

П'ЯТИРІЧНА, РІН ТРЕТІМ· І ~~~~~Й~ Сотн! авІаторІ.

ЮТЬ,

2

KOR•

НАJУСТtttЧ - - - - - - - - -

.....,

.

ЦіНІ

ОС80Ю-

наПРИН.,ад,

методи

КрилатІ партнер"

землеробів с!т!д:ують пос~ви,

огJТЯДa.f

роботи номаидира АН-2, !(ІТЬ х.'тl6нl масиви з ПО! ;\1\.служеного п І л о r а g!тря. О<ладають техноло­ СРСР

М.

М.

ГуржІя

Із

гічнІ н~рти,

де визначено

();~('CЬ1(()l'O JЗАО. l\1анси ,VI ;jO::Hf Rнесення добрив. Максимович "апровадив :l4арlІ!J1~'ТИ ПО.1ЬОТ;В, стро-

'Ш\13J10 НОВИН()Iі.

JЗіН за- liи р()6!т.

I1рОl10нупав опінювати роботу 1Іlлnт!в за кінцевям реаультаТ()\I. іН( не р06· .1ЯТЬ ЗЕ'м.:IСlюбн. Оплата ЇМ Т8І1ер ІІЗ раховується !І ааЛ{'і/,lІості вІд ур()жаЙ· ностІ

Оброблсного

ЮІМІІ

Ilboro року 3 nOBITpJt патr;бно 6уде провести I1!;\ЖИR.'1f'ННЯ озимини І · ЯРИХ ПlІ1Е'ННЦЬ на площІ піЛЬІІІ ян 4 мільйони reHТilрів . ~'СП ; I1JНО справи.; ТИСІ, 1:\ ЦЮІ ЗilВ.lі!ННЯ'! до·

НОЛЯ. Еl(іlШЖ 1\1. М. · l'ур- ПОЖ)mе доБРil ПIДГОТОВК& ж:н П('рШIШ ОСВ()ЇВ ШИр0' п:л()тів І l1і1дійна мате­ КО:lаХВііТНllіі РО;ЮI1ЛЮВilЧ, р'ально-техНічна база. У І ;\астосування

lballO-Ф,аltldIJCloМ облас,... Г1l3. що н."ХОАНТЬ

І1 ' ДВIfIllН.'IО

p~x РОДОВИЩ краУ"и І Й.ІІ.е

СVfl1\НJlЯ

:юиереробному

заводі

перетворюється к

УСПІХІ

м...

__ .

,.BArIIIIKIB мІ Nч 2 найкращих ре· "улиаТі\! у ПРilці доби.l.!· С1l Любов Андріївна Ря­ 6а. сере.1НЬ()1{оБОR[ над()ї

му ·мо .lш;а і Б'lrюОI1 .1 11 й()то · 2.824 центн ер и прп

та Любов Григорівна Щиглова член!! }{Г)'.1со-

групі стаНОВИ.1И 12 н:.'1ограмів на

0,дєожа.1Н Г:'1 ~41 t;i.'1nrpa- Ольга Іванівна J-tУРlЛЬЧУН П.1а нl

- 2.360

центнеп і в.

Випер е :Оf;а юч;{

трудиться

МОJ1ЬСЬКО-М().~одіжного

граф ' н, .ТlЄ ЮИВУ з l\1ТФ XQ

І

К О.'IЄ IiТИВ

ЗРВБЛЕКО ВІДМІННО -

на

місяця

1. Во- ;

Л. СОЛОВЕЯ, :ЮМl-хltlк-селекціоиер.

НИ надоїл!! на KOrOBY ві.ц-

Броварському

заводі

товарознавець

цієї ж 6а.зи

пластмас відfулаоя творча зустріч про­

Р. А. Максименкова та інші зазначали,

відних

що OCTaHHi~ чаСП.\1 наnагато ПО.'lіпmила­

спеціаЛІСТІВ

представниками

підприємства

з

торговельних організа­

ся ю;ість

виробів з бр'оварською

КОЮ,а тому і

Дніпропетровсьиа,

міст,

на H~IX. Одночасно ВОНИ ВИС.~ОВИЛИ по­

Т08а­

бажаиня, щоб підпrивмство НЦСИ.lа.1О В торгів.1Ю с!\атерки з значно ширшою

присвяч~на ри

вивченню

народкого

і,НШИХ

попиту

из

споживання.

Госпо;:rарі організува,lJ! виставку про­

дукції, на якій бу.l0 пре.1,став:rено 20 рисунків скатерок , у їх числі 5 з державни~ 3наКЮІ якості, а інші з ін­ дексом «Н» (новинка). Щоб якомоrа ltраще

задово.'lЬНЯТИ

живачів,

запити

пі;(приємство

році випускатиме noристичних

60

у

усіх

спо­

нинішньому

різнобарвних КО­

оформлень

столової

ІЛЄ­

гачоіО

~ЗJI

«Укроптгалантерея»

п.

рисунків.

ки на поставку і", скатерок потрібних

рисунків і колористик.

Потім ГОСПО;lарі підприємства оана­ йоvили своіх гостей з процесом ви­ робництва столової клейонки. І.ОКСЮТА, и8'!3JIыпІх виробlПl'JOГО ааводу

RАРТОПЛЯНИП :КОНВЕИЄР

• аЙмати

захворювань, не боІться посухи І l! мІсцевих умо­ _ Прлво вах даs врожай понад площІ д!­ 300 центнерІв з гектара .

·етала

приморсь­

В.п8nИВОСТО:К. велинl

!(ИХ

новинка

. селекцІонерів -

се­

редньостиглий сорт кар­ топлІ «ДОЛИНJlИЙ" . ВіН СТІЙ'Ки.й проти Вірусних

Масове

представники

торгове.'IЬНИХ організацій зробили заяв­

А. Геєр,

впровадження

нових ~opTLв да.сть мож­ ливІсть повністю забезпе­ чити жителІв Прв.мОD·Я

~другим хл1боJО.

народиих

но

інІціативу

обговоре·

трудівникІв

села Пухlвкн про збіль­ шення виробництва і про-

.

дажу

державі

І тварннництва,

пастмас.

в

особистих

ГОСIJo:Jдарствах

Харюв. Тільки деному

вигляді

І

!ІОвІ

'lYJI.,

тям. Ух СТВ()РСННЯ про. довm\'f.ТЬСЯ. Повністю M~ '

.

хзнІ~ЮRано

:1<\БilНТ<-!;t;rнНJt

До

~Іасових

jJilПI!f,овеспяних

ПОЛЬОВих

вигон)влсво ВIІСОКОС"'{'к. ЧJ

завантажувач'в,

--2 хвилини.

:

ДОСIiОНЗ.'10 с6-

(РАТАУ).

ЙОГО продаж К г. Б~ 6ошко, Н. М. f\ИС::ІЬ. ГРО:l1адян. ТИМ С. П. Бобошко. Н. Я. Ли­

B.laCHocTi

якІ

включаться

в

по

продажу

І,ів

актнвно

кампанію

державі

лиш­

сІ,lьгосппродуктів.

пІдсобних

:Ііами.

д()п()магатиме

в

тош.

А

кІсть

найбіЛьшу

Цінного

продукту

державі

реа .lізува.1И

в

.

.

січні

І.

жнrеJтl

Р. ФіЛіпк і Н,

О. Т. Бнба, С. П. Б()бош-

Третій

.1нше

ко.

р:к

На

Ухньо'.1У

п'ятирІчки відповІдно

розпочався.

Але

І

135

Ю/іе зараз на заготівельнІ з~ан6го пункти села надходить....

в

кіль-

харчового

середньому

центнеру

по

ОДНОМУ

модона

Першими

по

рахунну

176,

кілогра'llів

на

пуннти,

146

молока.

.

заГОТlвеJlЬН

J

В. ДЖЕЖЕШR, житеJlЬ с. 3авори'l.

ЩОJJlЯ.

розпочали

ПЕРШІ РЕЗ}' ЛЬ'Т А ТИ У

третьому

п'ятирІчки чимн

роцІ

родних

депутатІв

поставлено

ХІ·ої

перед виконав·

к,:Jмlтетами

Рад

на·

району

завдання

заку­

В · населення 4,3 ти лишкІв молока,

пИти сячі

тонн

1,5

тисячІ

м'яса,

1

тони

лишкІв

мільйон

сяч штук ЯЄЦЬ,

в особистих r'осподарствах.

в скла­ наllЮI

градського району зеМJ1eD06н1 машини.

с'!у.

покрит-

н:ж ПРIl- яні :1:JпраВ'IЯїОТЬ лІтак за

заваричанам,

громадян.

700

ти·

одержаних

підсобних

сІчні. З поча'Г!(у загот;ве.lьнl

району тонн

МОЛОК;!.,

І

яєць.

У

ВУ.'И~І

186

на

зб!JJьшена

тонн

26

тоняи

м'яса,

тонн

97·

порівняннІ

роко'!

на СіЛ

105

тисяч

ЦИХ:' продуктів

ня·

року

пункти

надійшло

м'яса

штук

кампан!У

в

експлуатації вІднині Б3ї! .'УО на себе мІсцеве об'є.1

пІсля

ТПСР.1Юf

:1

\11 в М()ЛОКІ! на І(ОЖНУ норону, яка є 8 ссооистіЙ

радгосп

боту про їх підготовку до

обкаТ'Ки надійшли в кол­ госпи І радгоспи Красно-

Га\1И

- - - - -...- - - - -_ _ __

продуктІв

01 R третьому р(щі Х І П·ЯТИР:ЧJ<И реа.lі:зуватн державІ по 600 к:логра-

готlвельноУ

НАДІИНlСТЬ '. ГАРАНТУЄТЬСЯ

обладнано

;1.'llth()-п()·саД()'ІНIІ~Ш

TH}jHHX

штук

І

ми·

• СІльгосптеХНіКИ" .

хаRчуван,

відповідно

молона,

173

23

тисячІ

яєць.

Для цього тут збудовав" критІ

механізованІ

май

данчики.

(САН

-

І-АТАУ).

кyn!влj В нас~лення лиш·

.СТАЛЕВА РІКА. Дlвlчі

I\lв

(Азербайджаd-

молока

вилися

усп:шно

. ВИНОНIiОМН

нІвсыі!,'

С!!р/!' PoiК~

ПогребівськоУ,

Пухівсьної, Зазнм'янсьноУ та ЛіткІвської Сільсьних Рад народних депутатів.

. заготівля .'\.

Нещодавно райвинонІа заВJанням першого ком підбив П!ДСУ:.іни за- :.іісяця 1983 РОКУ по аа­

B1M!JIY

май.

;:;00

якІ

одержаннх забезпече.ННі худ06и кор- Заворич

різко зііі;lf,ШИRСЯ попит

Иід час цi€Ї зустрічі

йоню!'. У своіх виступах начаJlЬНИК ві,!!;ділу

Ради

депутатіа було

мар­

цій столиці Радянської України Києва, Сум та

аГРОНОМа ми

Цей почин ~JНаЙIllОВ під­ ТРИМКУ І в жите."в За· во·рич. Вони зобов'нза.1И-

зростає головниі\

сі.'1ЬСЬКОЇ

більше НОРОВУ.

1(0- І

ПО.1Я-

забезл р ·

Тепер, перш

P.~TAY).

На черговому засІданні викоикому 3аворицької

у П

ПРОДА~О ВlдМIННО----------

Попит Дн!!ми

протнго~

lІЩ

радгосл"х по­

п()пад

РОЗПОЧАЛИ ПРОДАЖ ЛИШНІВ

УСl1~ШНО виконав ви- МТФ Ni1 2. При' планІ повіЩlО пп 416 'МІ 37Q кlt>оБНИ'ІУ црограм у . січня 198 тут ()держа.'Тн по 219 .10гр?Мів МО,10ка. На фер­ 1і1.'Тограмів м()лона '1::1 ноr.шу ФУРiJЖНУ корову. R ilвангарді соЦ'а .lІістичн()г() ;Jмагання ідУТЬ

проти

Х:llб:в,

іні м.

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПУХІВЦІВ

Rолектнв ;,вар !!Н:Ш К і В рад· госпу "Р~· саНіRС h1іИЙ!>. На мо.lОЧНГ)ТОВ і!р Н і Й фєрмІ ,'\!і) 1 на "О;:;НУ нпрову

посівlf

СТУПИТІІ Д() оброб;ткv ЩІ!' ШІХ, al:llaTopH РЗ·:ЮМ:І (Фоюхроиlна

І

6УДОВillІ()

;lU('}jіД 1I:.10Ta·H()B:'lТOP~ lюf) : т буде перt:йняли У;Ііе 70еl( і ШI- 100 н()ішх

~.мoиJI ГН7.

•.

"рапе:J1,НОГО

;"аЮ на "Оі/ ; НО\ІУ Г('liтар!

На зиlll'1Xах: .1Іlворуч (з.їіва напра80) інженер_ Б. П. Костьович, слюсар М. М. Хлиб.ЗВ, JIrжеиер Р. Ю. Вайнблат під час перевіркн }(оитрnл_Jlо-вимlрю­ В8J1ЬВИХ JrpИJlа,ll;ів reп.-ю6м:J:вн8кі8; IІраворуч загадьиий внг ляд устаиовкн

Фмо

!;().'ІГ()СП~Х

'І,І"Є ~\ІІачну ПРllnа/lКУ вро· xlvrlKaTiB.

.газ.

баJlОНИИЙ

Д с lН

Ilреllарат(ш

l'ііlШЯ

КОН)l;еи~ . т иа ДоJnIJIС_ИОМУ га­

ріА_Й

Пj10:lУНТИВН:СТЬ

оБНРIІСliуваНIІЯ

І оондеисату з допомогою спеціальн.:JЇ установки. Ії пущено ]І експлуатапію в мІсті Долииl. Вперше в нІй застосоваио пропанвку ХоОЛОДJlЛЬНУ систему. ОбслуГОВУЄ цю установку лнше сім чоловік. .

ra:ry.

вдвоє

I l раl(1, випробував ПРIІ10' :\aH'IHHin,

ПО експортному газопроводу ~БратеРСТIЮ", проходить тепер о"истку вІд вологи

Вона ц.ала Зм.:Jгу рlзк() поліпшити "кІст_

ююго

найБІльше

ножноУ

~1O .10Ka

КОРОВИ,

особистій

ЩО

власностІ

вІд Є

В

гро­

мадян, заготовлено в Рож­

нах

по

-

при

62

кlлограми

середньорайонно'llУ

nOHaaHm<Y

14

1\1.'10грам і в.

О. ХИЛЬКО,

. раЙПлаиу.

екоиомlст

жителі

чотирьох

пуском

«сталевої

сі.'!.

З

ріКН.

завершено роботи по З.~­ сьна РСР). Вода при­ йшла в будинки трудівии­ безпеченню питною ВОДОЮ "Ів радгоспу «Гяяндй6., :землеробів цього велико­ В lIію введено 1Q-нlло­ го овочlвницького райо­ меТРОВRЙ трубопроВІд, rю ну. яхому

одеl'Ж!ЛИ

ICJ10ry

(ТАР.

-

РАТАУ).


*

! стор.

11 ЛJQ10rо 1988 року

НОВЕ

"WЕННА ЛИСТОnААОВorо (1082 _.)І'ІМНУМУ ЦН НПttc ВСЕ 8 ІМ'Л ЛЮДИНИ, АЛя бл а-

люднии ~ 8иХідний пумt еконо­ IІlчноУ ПОЛ:ТИltИ леиlнськоІ партії, flарlжянй кй~Снь с6ц;альнlft заjда.нь,

11

"оставлемих ХХУI з'lадом КПРС. У npo~IOBi на листопадовому (1982 Р.)

fi.1еЯУМі ЦН Генеральний lщ НПРС

ваних у Си(SіРу,· И!І. Далекому СходІ.

середньорltUi.Oго їх приросty шl дАа РбfCИ п'ятиріЧНІ! на

Тут запрова.[\жуються надбавки за безперервний стlІЖ роботи в даному господарствІ і додаткова відпустка р06lтни>Иам.тв!!ркнни!\ам. Будуть

ГOJfО8НИМ

тов. Ю. В. Андропов іід-

JiКШ!l!':ТIЮ'l

роцІ

П'ятирічни

п:двищення

ного

тЕ!~піА

культур­

на

розвитку

ек6но­

до­

МІльярдів

к!рбован'ців

ВіДОМО,

3,4

МІльярда

оПлата

у

нащій

за

!\арбованців,

видІляє держава

иа

які

пО­

жава придІляют!> ТИ)!, дlляннах, де сьогодні чергоsої

СіТ·РА}fт.1И81

екО+ІОМ;ЧНі

ваги.

nl,'\внщені

tJ:epeJtYMO."

В

р(')цl

будуТЬ нерlвни­

господа.рських

n;дnриємств,

значення

вання,

завдяки

нас

зд:исню­

безплатне наВ'Іання . І

медичне

nече.ННI!

ЯКИМ

у

матерІальне

ветеран!в

багаТО.діТним

НІ!.

Відставання

МОЛОА.І

Велику' увагу приділяв MicI>IWfQ~" .J!f{CMY органІ­

Шr;О.lОЮ І'!ИХ(')і!аИН~!! юнак' в ТіІ. ;Іівчат ІіОМУН:­

внх

стІ4ЧНОГО

праці

сtаВ.lення

бу,]и,

роц і

І!

зац:!

до

-'1инулому

КО:lo!СО_\10ЛЬСЬКО-МО­

лоЗ і ЖI1Ї КО.1СПИВІІ_ Стм­ ренІ на ПРО\!НС.lОВIiХ І tl,1ьсьногоспода р С Ь !\ И Х n'ДПРИЄМСТМх, вони о-б'єд­ ма.1И

:!

в

своІх

ТИСЯЧі

рядах

'1,1eH:~

понад

спіm,и

І

неспl.1КОБОї МО.10,1і. Б:ль­ ш : tть ,Ю.10;ІIЖнИХ трудо­ ВИХ об't~НАНЬ усn;щно справилися

П.1і!ІНОВИХ

з

і

соц'l!·

J!:СТИЧНИХ зсБОR'язань, а ОІіремі КМІ{ стали ін:­ UIST(jpaMI1' Ц'IiНI-fХ почи-

5ань.

T~K,

~у~t'РіЧ

гdТПОЧИ

ri;tHY

X!~

з'їзду

КО,lеиrиl!

lІеРСТ!lТНИК' А

.:Іеревооб-

робного ко:vrб:нату висту· ПИВ :1 ІнІцІативою РОЗГОРflУТИ серед КОМСО­ MO,'ЬЦ'~ І MO.flO.l: трУ;1ове

с:--перниuтво .Віл з'їзду

5-СIХ

л:д деВізом партН .'Хо

КОМСОМО,1У

~'-;:ІаРRИМИ hо1fиН

якІ

ЛИС~

С',lЬСЬ!;ОГОСПО-

те:vrпаVlИ • . Цей

П:!!'fРИ.'ла.,и

ч,1@НИ

] 70-1и . t{:'Ю{ M:crA

і

раЙОИУ ЗА lН!ц;вtМSOЮ член;в в6~СОМdJlЬСЬКО - моподіЖ­

ВИХ коМитнв:в цеху М

7

aa~ony

.Торгмаlll~

та

нар!в

цеху

за80ДУ

~

ПОРОШI>ОВОЇ

да рсьиих пер:од

ніll

8

то­

пі;;п РИЄ:l1СТ вах

з(Jпраннл

-

заГОТ:В,l:

у

:<ЄРНО­ "ор.\I:В.

Tofj:K.

ПРIiМ:рсм, у пєр:од в~tн~ких полЬОвих роБН у rocno;J,apcTBax району фvнкціОНУВlJ,10 37 КО.\1со­ ~юльсько

екlп!!Жів.

40

МО.10Д:;ЮіИХ

у

'Іас

-

ЖНИВ

ек;паж:в. Ш;,сть

~1О,10д:жни,х !\ОР~10;J,обув· НИХ 3!1гонів пр,щюва,lИ І! раДГОСПІІХ і пі.з час заго­ TIR.11 КОР:І!'!!. Ни:>.!и б~.'_'JО наhошен-о 1.500 T'O~I] зе,1еної ~Іаси з диr;орос-

трав.

llере:l10ЖJ.1,ЄМ

СОЦ'с1Л:СТИЧНОГО з:llагаННі1 ста!! загін кор:l10ДООУВНИ­ К:ІІ :3 заводу 8..1Ю~llllієвпх

бу.'\lве.1ьннх

консrРУl>ціЙ.

На РIJХунку мОЛОД:ЖНП:>; ТРУ.1<НШх ОО'ЄДН3flЬ ЧЮ'lа­

хороших

.10

Ч,"І~ИИ йдуть б~РОl'~И ja

спраВ.

ІХ

в 3 Мнга Рдl вrrровА;ІЖI!Н­

ня у виробництво про­ греСИlіНИХ форм органl­ заЦ!І й оплати праЦі, nlд­

і!ищення еФЄНТИ·J'!ностJ вИ­ робництва, якості ПРОДУК­

ції. Ось лише' деяr;і фаl>­ ти_ В МИ'НУ лоМу роцІ 2] НМН працюваВ за Є~ИНИМ наРЯДО!ll, в роботу 53-х НМН була впроваджена

і!ОВУ ~!xTY «60-рIЧЧЮ ут· ворення СРСР - 60 днІв про~уктивностl

~ИО!!dМIї

І

береж­

.іІН!І()СТ:). В хОдІ цІєї і!а.хти молодь успІшно

І<ОМСОМОЛЬСЬКО-МО-

лодlЖних пускають

Знаком

кОЛенtи8;1! про)'tукц~ю

!!из1

ІО\ості.

но,

ЧКМіnО.

80НИ

радувати. Ч~С

у

не

Ал~

3і!И'l!l.Й­

можуть

8

Д!lІJШfС>СТ!

тОЙ

не

же

НМН

~

ряд ls:tСfliИх ІІЄД6J1ll<iв. При,кр6, ЩО 9 з них не бежІ. Ось Jtнше Дйа при' ВИlКокlІ.ЛМ ПЛіНОВИХ 31111!І,lаАИ До славного Ю81· па"" 1 СОЦl8J!lсtичних зо­ nеЮ швея Літківської бов'язань минулого року. молодІжні Шl.Ш4ної фабрики Н. М8.т, Cepl!JI нМх -

JiО.1зла

вис6нІ

трудоаі

ру­

труАовl об'єднання крОле­ ферми D!l.ДгQспу імеНі Ні­ ріЧЮ!. а молоди" маАстер РОі8, .. Іm.ниць ,N'o [і . .М! 6 IIIQЦЩН6tt'J доїний ~AeHa цеІУ ВiAr6..1iв.1i радгоспу-

BieKfiO

спра!иааСА

'4

про·

rраМ6Ю трьох РОКіВ п'яти­

-

так

ян

ісуб ' ЄК-

тивні. ДOH,тraДHo моМ про це ЙТЮlе на зустріЧі Ч,lен:в бюро І праU:ВНИI>:В аПарату міс Ь НКО ~I У .1!;:С;'ІІУ 3 Бі;(стаючимн !\О,lєктнва:,IИ.

НеЩО;Іавно

ПРОЙШ ,lа

паСПОр!изацlя

HO~ICO-

1>0-

:l10.1bCbKO-:\\О.10д:п;них

.1еI>ТВЯ:В.

Р:шенн}'І:>\

б~­

ро ;;lіСЬК"О:>IУ ,1HC~'iY ІЇХ затверджєно

178,

БІльшІ',

Iснува.10

н:іН

р;н. З'ЯВ;!,lИСI1 ;(жні трудсві

ДОНУ.

ш!!€й,н!й

на

8 то­

нОві МО .10об'є:\нання

.1іТl>іБСЬК:Й

фа'бриці,

птахозаізоді

П;Іе:l-l­

«РУДНI1.,

за­

ВОіІl а.'1Ю)IIН:ЄВИХ \ бу;J,Ї' ве.'ІЬНИХ r;онстру!\ц:й, В радгоспах

« Ее.1ИКОДИЩР­

СЬЮІЙ", 1:\~eHi М~чуРіна та іНШИХ п:дnриємства:t і установах.

, В той же час у

сім' Я:l!,

це в

РоцІ

праці,

coцia'lbHO~!y

забез­

допомога

ІншІ

1983

пl.1ЬГИ

видlЛЯЄТЬGЯ

М:ЛЬ1lрди карбованців

і

на

-

ДI1!fНЯМ

п'JIIТиРlчкн.

у р6ЗТlо.рядженюt

цей

рік

технІЧНО;\IУ

ремонтно-

:\1Е'ханlчному ці,lИЙ НМН РОЗфОР:\10вано.

ря:\ При­

у

с!ІЙТ!\ОIlО

прикраше·

ному аКТОВОМУ за.11 Нали· ИіВСЬНОЇ се.редньої шКОЛИ вІдбувся веч:р п!д назвОЮ

«Ти і зак61;1». Присвяче­ ни/\ в;н ЗS'rl'річl випуск· ників :3 ОХОРОНЦЯ~IИ право­ ПОРЯ:1!\У району. Бурх.1И1Ш~И

,"чнl

:114

7 - JО

Оп .1еск~~н

:1і.1асів зусrрl·

гостеЙ, а деБ' яти!\лас'

нини

ВІІJ<;ОНУЮТЬ

п:сню

Cj:1я НИХ

«не"ри:\Іый

ВечІр

в:днрив

тор lJlliОЛИ

М.

боЙ •.

-

дирек,

Г.

Кращим учням право покласти

Юрах.

на;J,ається

!\віт}!

до

пам' ятника ВОїнам·чені· стам в с. Налинlвцl.

... Минола

Будяк

Гркгорович

сьогодні

очоnює

. ад)!іНіст'ративну

КО~11сlю ВИКОННО:l!У районної Ради народних . депутатів. Не­

a.'Je

,1егr;ими,

ДОРОГІІМИ

славними

ПРОІМ~

Мкио-

Так ва

називаласЯ

)(О~ЗИЦ;Я,

зи.'Іо­

"ну

J)liJItI УЧІ!І: -у м І л ь ц І c~pe;IHьoI ШКО.1Н К2 8. І

дIйСН6.

п6бувавши

в

ці фактори не ~!ожна H~ враховувати. Проте номl­ тета:l! ЛКСl\1У промислО­

героУ казок: Бог&тир­ Котигорошко, Дід Мороз, СнІгуроньна, С:ри/t ВОВІ<, Баба Яг~ І іншІ.

-

ук­

розд:.1ів,

перехід

C1!CTe~lY

на

пlд­ но­

нз, С'l'ар:Ннп с"ладу НМК

ських

і

сl.lЬСЬНОГОСПО!lар­

П!ДПРИЄ:\ІСТВ' необ­

хідно пожвавити орган:з8,­ торську роботу серед Ч.1е­ нlв молодіжних трудових оо'єднань - оргаНізову­ вати мІж нимИ трудове сущ>РНИlЦТВО, прОМ!іиtи

про

заходи,

заохочення

дб~ти

щоб НМН еТаПИ

справжньою опорою шта­ БLв ЛКСМУ, дОпОмага.1И у

формуванні

в

~1O.10дl

!\омукlстнчного ставЛеиНІ'! до працІ. мзрисистcbho-леИIНСЬНОГО . Сі!ітогm,· д~ .

о. ДЕРКАЧ, завll1;УЮЧИЙ

йll1;АlлОМ

комоомольських

нlзац!й

ЛКСМ'У.

Хоч зима в цьому роцІ І не ПОДЗРУВ8.13 наМ БАга­ то снігу, а от ~има в цьому

Чарl8кицАзалІ мах·

нула

крилом,

своІм

перед

opra-

мlб)( ІС (І ІІІ У

kаМИ

постає

ВДЯЧНА

-

ки

8чнтел1tми

школи

I!ИnУСКНИ­

МИНРИХ . рОКіВ.

І, лк З8.вжди, ЗГ~~УJ'!a.1И, ;J,I,~ИjИСJt мРІЛми.

До tли~"'ии душі сх!!!!' ,1К1ва,1а

М;ІЬ с.н6У,

•1~0

r1риtУТНlх

НаТАЛКИ 8И1ТУСtfНIfЦI

j)ОИУ.

нас

р6З!J(')-

зага.lьноиародну

p<JЗВИТОК

екоио­

3 ШНІ.І\ Затаму­

ВАК У ЛЕНКО.

еlШlЮмічних ва". (РАТАУ).

н о в І побутвві ТОApll

вавши ПО;J,ИХ, ~!ТИ с.'!уха­ .'ІИ його розповідь. І знову звучать героїч­ кl слова поезії_ А потіМ ШКО.1ярl

відь

с.1ухали розпо­ життя Інспекто­

про

р!! Інспе!\иlї в справах не­

повнолітніх Над.!У Тихо­ нІвни МаНСИ:І!ОВОУ, Я ~!1_0-_

.

гади.

.. ;

::-~

Люди·ною З

зивають

легенди

Василя

на­

l\lихай­

.'Тоеичз Тарасенна. ВІн пройшов Ве.1ИI>У " ВіТЧllЗ­ Нil'НУ війиу, У п:слявоєнНI рони боровся з україн­ сьними БУРiRуа~нюlИ на­

ц:она.1·!стами. П'ят н а д­ цять.~~а нагородами В!д' значенІ особ.ітивl його за­ С .;JyГИ

перед

Батьнівщи­

. ною.

}'чнl,

ЩИp<J

дянуючи

за

цІнавІ розповідІ, ВРУЧИ,lИ праulвни.нам цравоохо­ p<Jнних оргаиів квІти .

П.

ВАЛЬЧУК.

oprаJiізатор ttозаКЛ/JСНОЇ і IМ88l1ИСільноі робоТif.

сІ

НОГО

Колектив ВС&. наУКОIloD·дослlДо!

експериментально.

KOHCTPYKTopcbKor,D

ТУТУ

інсти·

електропобутових

машин І прнладів роз~ бия і підготував до ІІИ~

нові

побутового

1 8'МlнЬ виявили 1-10 ",1асlв. 'А.lе бl.1ьше си. якІ

. Київ. союзноrо

pvбиицтва

! р~нобарвностl. Багв.то фантазlІ, знань

внпуск

цьому

вироБИ

прнзначення.

яких

розпочато

роцІ.

учнІ

на-й­

відзна ЧИ.1ИСЬ кла­ створи.1И НО~ІЛози­

цlї на такІ теми: ~Під го· .1уБЮIИ небесамИ:t> l-АН ,1ас, «Хатинка ,l!·СНИК3 » І-Б нлас,

«Хорово:! Під Новий ріВ.

сніг

4-А, К;Іас, «Білий на зе,lеНО~1У листі:t>

7-В CH~Г,

He~la

1\.1 ас , ,'\ор:г,

!'.1адила пароша,

«Випав все

за­

а Одар"

на І Нарась .1аютьСя ще й дoci~ 9-Б К.1ас І Інші.

3. 38СТУШlНК

ВАСЮК,

диреКТ.Dра по

flаll"аJt&Ио·виховніЙ боТі.

ро­

НАУКУ

дарсь!\ого технінуму. І не ш!((')дую. ПОБУВа!Іа на пер­ ші!! практицІ. Робота ця неспокШна. але я люuлЮ тварин, І знаю, шо буду приносити

сибі

tобl,

І;арисtь .

Ш1>0.10,

за

Спа­

нау­

І\у.

Рога"ь- fltRtlу-

у

М.

If8ИДt1Аат

З. традJtЦіlЮ rfe1И110t я: вступила ДО Нею­ суботи лютorо до Ше в­ шаїв-сьного сlльськогоспо­

МІ!;,

з

дальший

кращим.

зав­

ЗА

чеКНівсьної школй при­ Itш.'1И ІІа ~ytfP!1t 3 УЧНЯ­

5,2 мlЛ.·

~Jіки, наую!, КУЛЬТУРИ. Радянсьн! .1ЮДИ ДОК,lада.ють вСіх зусиль, щоб примножити ЮЩlональне багатство країни, зробити життя І багатшим, 1

1

рідна

природа в ePI6~OM~ Мlж­ кому вбраННі в СВОїй кра·

активі·

стІв. Одним CJIOBOM, ро6И' ти все,

НОіКного

Г,ригорович.

J'la

Cr80-

обс .1УГОВУ6ііН­

рі:ЗНі

виробничих

вих

карбованців.

" ЧарlВIІИЦJl-ЗИМIt"

за:!;, де npe;xctaM@H1i цА НОМnО31Щ:lІ. н~наче Мри· наєш в чарівннй наз!\овий сn:т. Перед на~ш поста­ ють .1Iтературн: герої та

ЦІ!ОГО

рупнення ву

передбачено Вlці!!ити

Т"ААЩнх M~-

На прикладІ 6aT:ЬKI~

rpєtT!

ра::\госпах «Зоря., i:l!eНJ Щорса, на заводах світлО'

чини

роцІ

CIJ1раву

loв,6 мІльйона К8адрl1ТНих метр:в ЖИ1!Jа, що ~І!ачио перевищує показ­

на

наших сІЛ.

ярда

ду

ус1х джерел ф:на,нсу~аНI!Я нрмІЧ8ЄТЬСIІ 8веС1'И в еJ{сплуатацlю nOH~Д rteр~дбаче"ий

розвитr;овl

зaвtftДIJ духовНІ б.1ага залежать насюшеред вІд вила·

Ян І в' поnере.диі Р()1{И, '-Чироки~ фронтом буде вестнсь у наш;й H.parні ЖИТ.'Іове БУДіВНИ.цтв('). За раху НОВ

нни,

1{}(OfО

Разо:>! а ТИМ необхідно пам'ятати, що ~IaIoepla,1]ЬHI

134

про·

4,7

цetttа більше, нІж у МИИУЛОму.

«БроваРИСільбуд~, чіСЬ' !-;O~ly упраВ,1:ннl торг:В:іІ:

I'ШХО'9нІ

Пояібких фаХТ!8 можнІ!

на88еТИ

Ilрвчини

рl:зні

об'єюивнl ,

на

КОМСО:.10Льtько,

раіkпожив-

спіс11>И та інш:.

liюша­

меТАЛУРГії система бездефектної пра­

}'!фаїни юнАl<и Та ;J,lвчата П:;J,Щ'JИ-ЄМСТJ\ і уСтаноА БрОМРЩИ,IШ стали нА тру·

~paц!,

СТ80рюва-

ваfl-;,lИВИХ

вих,

4.мен! ВО-ріЧЧІ! Радянської цІ,

найвиЩОї

ка

KO~C():lH'J,'"CbKO- ,'Іиt

B.1HCM.

МО,10д:жни!t

1!'їзду

тнмчасо­

трудових

с6'ЄДИЗН&,

виионаННR:І!

ЗАвдань

~:Я,'lьнОСТі

МО:ІОд:жинх

дер­

ТІльки на ЖИТЛОЗО-І\омунальне І куль­ тvрно-побутове будівництво в ц.ьому

8иплати Допомоги населенню. На все

розtашо·

ноМб:нату • Ка,lИТIІНСЬ' КИЙ. lмеиl 50-р!ччя СРСР, віддІлу (,Взуття.

YH:Bep)lary

Kt1POI!Y.

а в яс·

речі, «дотаllія»

величе;>ного значення надається ниJd

ІіеТI '

РБЦі дCltяг:rа шести­ тиС1fllиих наД6Ів МО.l0ка

. ному

карбо-ваНll:В,

ванцІв на рІк. Особливо слІд п~днреслити,

надається

ються

Об<:луговувания,

nершо-

оклади

.1983

додаткОВІ

ЖМ'l'нt!вої Р~ВО,lЮl.t:ї ра,4г6слу «ПЛОСКjSСЬ!<ИЙ:t> К Иороtеин(') а юві.'lеf:!-

До

560.

чальниХ заЮlаДilХ становитЬ 680, а І Інститутах -- бl.lьше тисячі ltар60.

НiМ80м0m.cItК! мсиn": стиnь РОІОТИ

ш к О Л А ВИХОВАННЯ

-

стаючого покоління цим далеко НІ обмежується. Наприклад, пl.цготовк& одного спец~аJl:ста в c€P.eДHiX на.в­

І зростанню суспІльних фонд:в с~ожи­

nра~ює ка РО:зв'Лзуютьсй

нам. спец:алlстам, с.1ужБОВЦЯ:l1 рад­ госп:в та Інших ;tержавних с!:!ЬСЬКО­

тор'".

лах

в дитсадку обходяться

480

сусп:льству

програми !\раїни.

Пе.РШОРl!дноtо

xto

народногосподарські завдання

с:tln'и lW!йЖ~ На 33 М:.1ІЬJtрди к!!рБО­ !І!ІЩІІІ. Мі(') на 8 ПМЦ~"'І':В бlаьше, и!ж

ВОЛIDЧОї

Особливу увагу наша парт':~ І ,цер­

l1tо І<ОРИСТУЮТІ!СА пІдвищеним попи­ тМ( н!сМеннА_ Щодо l!ирооlв куль· ТУРИО-Іі06уТ6Вdг6 і госnодарського призмаченнА. то їх наМічено 8ИПУ­

охорони

на' себе. Так, щорічнІ затра­

ти на ДИТИНУ

;!о постанОвИ ЦН НПРС І Ради М!­ ністрів СРСР по реалізрці1 Продо·

за nраuею залежно вІд нlнцевих ре­ Зу.'Іьтатlв ,'\іЯ.1lьностl І<ОЖНОГО працlв­ Nика і колективу.

НШ8!1.IfНЯ. В легк:й промисловостІ, 1Jаприк.1ЗД, -майже на триrtроцен­ ти. РОЗШИРИТ!SС1l асортимент І полlп­ DJИТI!JCJ! Лl>lсть тканин, одягу, взуття,

ва бере

додат-

п:двищення

CjfЦь. Прн цьому І дал! п:двищува­ тиметься стЙ'мулююча роль Оn.iJати

«g~

І

скажімо, на утримання дІтей, держа~

здlйсн~нl І іншІ важливі соц:альнl заходи, що проводяться. вІдповІдно

!If;ТІІИМ передбачається зБІльшення !llфооництва тов!!ріll Н!lРОДНОГО сІ10-

товар:в групи

рівняно а групою «А.

приросту

!\У,1ЬТУРИ

зага:rом, також сприят­

ливо познач!!Ться на да,lЬШО:lIУ під· Бilщеннl добробуту радянсы\хx ЛЮдей. Адже основну частину витрат,

Є,

нраїнІ

працею.

ОсоблиВ6 по­

nРО:l!ИСЛОВИХ

випередження

освІти,

З!tОРОВ'я, що,

БЛАГА

P:'ifiНy ззрООітну плату роБІтникІв! служБОlЩ!В передбачено підвищити ДО 180,4 карбованця, а колгоспни­ к!в ДО 130 карбованціВ на мі­

При цьому <:,лlд Вlдзначити, що нa~ М:чавться

народної

""'

р:вня життя народу, біЛьщ як 2 МІJІЬЯРДИ будуть витраченІ на збlль­ шенлл такої оплати. Тан, cepe;lНЬO- .

прдТи

СІ МіЛМlрДі~ У МИНУЛОму .році.

d

РоЗ­

жави на виховання І навчання пlдро'

доходІв

й!!

140ВО

ход, який використовується на спо­ ЖlfJаі!ия і нагромадженнJr, зросте на

]5

,1

санаторіІ.

До ладу дІючих УВ:!!;ІУТЬ також багато об'Єl>тів дошr;!.1ЬНIІХ закладі.,

S'

реальних

основі

році Інац:ональний

1983

='

даn ..ше

І

народу

формування

БУД>ГНЮI ~.

-

шириться мережа пlQlНерських табо· Р:в і ТУРИСТІІчних баз.

Р АДЯНСЬНИХ ЛЮДЕЙ

третьому

передбачаfJ

життя

npИСКОрЕ!ННЛ

В

в

матерІального

рІвня

r.Ш(и.

І\раїни

I1I!Р­ про­

ДЛЯ

.

Затверджений Верховною Радою СРСР ПЛІІН економlчного І соцІал.· розвитку

.. жерело-м

!

IшtlШкЛUllli1іою про.

ІІОГО

за

1,8

йдуть нові здравницІ

почннку, пансІонати,

УР'ал:, в' Центрально-Чорноземному ра.ЙОНI І НечорноземнІй ~OKI РРФСР.

цента .

секретар

tpа:l!НОЮ Н!lстано!ою партІї..

в ЖИТТЯІ

ст"орюю1& oCS'ЄНТН8НУ можлиаІСn tt1nаищити реа.'ІЬНI ;10ХОДИ Ifa ;tушу насеЛеннЯ И! 3 проценtil прО1И

8начив, що « .. .пІклування про ра, jЯНСБliУ .1ЮДИНУ, про у~ови її nJ'aЦІ й побуту. про її духовний розви­ tO!(

ЖИТТ,.

П, громадеькиtt МЩ~

КУДІН. кореспон­

На знімках: інженер

ДИJIьноl

вгорІ

вІддІлу

технІки

ЗолотухІна

бі.'1Я

-

хo;rо-

Жанна новоr,з

ABoKaAlepHoro холодиль­ ника . «Мінськ-22»; І!НИЗУ СПівроб і т н н Ц Я ін. CТIITYTY О,lьга Поліська демонструє

машину

НОВУ

пральну

«Либlдь»_

ФОТО І\.. Шддубного, (Фоrо;,рОНіка РАТАУ) •


HORR ВІЛЬШЕ ПРОДУНЦ'J

Пере~

1JЄIІНJЮp1l8ПlllleJ[

~I!I

Аема.lJO. Нам хеQбщно також 3бі.trьшити заготІвлю обез­

вОДнених

На

Велю~ий

весНЯНІМ

• заСІВОМ

ХХУІ з'УзДl КПРС хlВNlщrва.

корМІв

для 'іІта-

У господарствІ

и!дзначалося. що збілт,- складеНІ 38ХQДИ по зБІль­ шення виробництва ttp<J- шенню виробництва віта­ дуктів тваринництва, на- мІнних корМІв, якими. мічене на одинадцяту п'я- зокрема, передбачено уже тирічку, має здійснюватч- 8 наступному / роцІ пл~­ ся. в першу чергу. на осНові підвищення продун-

щу багаторlчни.х трав в структурІ кормових угідь

тивностJ худоби. що прак- довести

тнчно неможливе

до

рlзноманlтни- сіви

ми І янісни:'v1И кормами.

процентlв_

50

без на- Одночасно

дійного забезпечення ТВ'1- вести до

ринництва

плануємо та

пшеНИЦі. ваний

редьки. багатих на БІлок,

тоспод,арства

М,

у

ученим.

В.

М.

на

державні

ня два ноп' ПШt'НИЦ;

НовІ

передав

вип-rJOбува'!-

П()IJННМ

вих

I!eрl!tlOt"о JC.t3«f'. оу цІ дві мt:tаиіемори ГОСIЮД8:РСТва харощують

нера

темпи

їх

траВflЯ у

вистачить

цо

року.

1983

весняних

захворювань.

Адже

двадцять

Колектив

озимого

Радянського Сою­ економіЧНИЙ ефект

'Ух

впрова~ння

ванців. ністю

до­

Великою популяр­ користуються миро­

США. центІв

[1{-

високu-

чернІвецыогоo Успі.ху

гумовзуттєвоro

370 reKT&pm земеЛ4> JfeИий ДBi'll

ка

K~.

КОРМ&.!.

досягнуто

за

рахунок

впро­

му цеху на кожному з

170

робимо щоб

все

коже:!

кеобхLAIJЄ,

гектар

дамв

ІІ

лено вимикачІ Індивідуального освІтлення робочого місця. В тешюенергоцеху ДЛЯ роботи в період ма­ ,ІЯХ навантажень змонтовано малопотужний компре­

сор. А на заводській пlдстаиціх працює обмежувач

напруги,

якнй забезпечує оптимальне

освlтлеНJlJI І

зБJJlЬШУЄ цим строн еl\СПJlуатацlt е.treКТРJlЧНИХ ламп у кІлька разІв.

НадlЙНИl\1 помічником береЖЛJlВИХ. стала Інфор­ маційно-обчислювальна система По OOJlIKY електро­ енергії, впроваджена на п1~приємствІ. Тепер елект­ р~нно-оБЧЯС.1ювальнl машJUfН ' реєструють енерге­ тичне навантаження цехІв і споживання нимн елект­

рООIТ.

площа

Під

хореJlffi[ЛОД:И

та­

вЖе

зюраВИJ!И

:s

l'&i!іЧн:ими

роеиергіІ. ці дані деташ.но аналІзують спеціа,IIСТfI, І прнчинн перевнтрачання швидко усуваЮТЬСJl.

На зНіМІШХ: вгорl-lнженер-ра.іОllалlзатор О. М. Рнбцуник, яка запропонувала внкорвстовува1'И Jlа

-

заводськІй пjдстанції обмежувач напруги; 8иту в

теп.l0енергетиЧRОМУ

Фото І.

цеху.

СвеРJ(ДИ.

Кількості

жу.

зернофУРIІ-

На урожайності

билася

Bl~-

неза,довlльна

alМ'0!'Y

в нинішньому році вивез­ тК 28 Т1fC1A ТOIfИ M~cцe­

було

не в нращі

через

агротехнічні тру,цівиини

стало нам доброю наукою иа

маltбутнє.

Відомо.

з~мових J)'l- худоби є

сил6е.

Незважаючи на те. що занлали його зиачно більше плану, янІ сть корму не вlдповід~є вимогам че-

рез низь!'ии

вміст

каро-

такого,

ня

для

маси

Зryозуміло,

в

що

50 ОД.Іі­

зеркових.

по

нукур:r.!l!!!И на СК­

та зелений

600 -

корм.

по

KOPМOммr K~PNI~­

ПJIОДів.

ущільнен-

КУКУРу;Ізяної

траншеях.

по

нормових

цеИТJllєріа

350

~ажког() трактора,

немає жодного

ЗМ'ОТОЄИ1'и

НИЦЬ. А для цьOf'О НЮ1 необхідно ка ІЮЖНОМУ гектарІ Оі.-ержати оо '26

У гос- .лос

С-100.

зобо­

пе.редбll'lено

цектнерlв

тину та протеїну.

як

Адже

основним на кdжRIY УМОВНУ голоеу І

тварин

nодарстві

доБJ'НJ!.

стМ

на.д

госпо.дар­

старанно

працюють

підвищенням

діловоІ

роботу шо потnlбно провестн В ЯНОМОГl сти.слlшl ('троки, бо пожи,вн:сrь корму залежить не лише вІд строкІв збирання. а

ющЛіфінацl!. иавчаЮТЬ~ff В mнол! агротехнічних знань. Вони сповненІ plшимостl зробити все не­ обхІдне для. втілення В

й

життя

jJотрн,мання

вимог

з"l-

готІвлІ. УЩільнення зе,лено! маси ПРОВО:1ИЛИ на·

явною

технікою.

С-І00

в

CT1Jax.

та

інших.

Шунали

вого (1982 ЦК КПРС.

час

листопада­

р.)

Пленуму

М. БІЛЕЦЬКИРІ,

ГОСПОД8U-

втпатили

рІшень

заступник директора по

І

кормовиробництву IІлеМ-.

rфогпа.rти в якостІ. Отже,

птаХОЗ8ВО,!(У

«Рудня ••

Уєl не

ВОIlК

матимуть

опалення,

провІд,

~BLPН!

газ,

нанаЛізацІю

будівлІ:

овочесховище',

водо­

І

:а­

гараж,

примІщен,

ництва

О;t е РЖі1ННЯ

уро­

НGжні

іІ :а їв П .10Дlв підвищення стіЙКОС1 і дерев проти не­

дерев

П ,1 0ДіВ

З'10ГУ

І

ягід

даЛQ

спецlа .l:зо.ванО:І~У

радгuспові IУlеН і 50-р і ччп Ве .lШ:UГО »\08ТНЯ »\~1e­

ване

ДЛЯ

виготовлення

П'ЯТИСОТ триІ ЧОТИРИ­ нІМН8ТНИХ будинкІв на ріІ<.

Нове виrpобництво за­ безпечене робlтнннами !

РРФСР і республІН ' При· баJ'tТШtИ. (РАТАУ),

!

сприят .1И В ИХ

y~IOB

зов­

нішнього

середовища.

ниччинІ

удобреНl!Я ків. При азотних j

садів і ягіДНІ!' vточн е нні доз на.1і1іНІІХ доб­

вдвоє

з6:.;JЬШ!!ТІІ

ПР()ДУКТІІвНlсть

а;ень при

насад­

зниж е ННі собі­

вартості ПРU.::!УКЦll . Тут р'ВЄНЬ рентаб е,lЬНССТ! га­ .1У:Н ст а НОIJИТЬ понад процентів.

рав

у

гu с подарстві

РИСТОIJУЮТЬ нІ

пр о

не

ю!'ст

є

sбмтки

СІ{J!RЛИ

!lнникнеННlІ.

чого

15.30"

J<ар60ваиціВ. У ж 1982 роцІ

минулому в!!паднlа

пожеж

зафіКСОВ8НО 3а

по ' '

61

результаТі

!!

бу .10

лише

рахунок

34;

чог()

ж

до­

СIІГ1'!УТО такого зниження? Пе.рш аа ~e, зав'дяки по­ силЄ<иRЮ ОРТ8А!заТОРСЬ1іоt р06оти.

яку

проводять

В!ДДlлеН~ .if.

внуТРlmН I Х'

~

R.~елеИR1І.

раЙВІЦ#

Al,t1y

спра' JlRH(t в!'ддl)

-

членів

доброві.1Ь'

протипожежних

дру­

рядах

близько

1 ОО

виробництва, громадсьног()

Т : .1ЬКИ

ПРЮ;.lВД.

з

допомог ою

спрuіа.1 Іс тІв

го

НДІ

УІ;раїнсько-

садівництва

господаРСТlJі

зюи а.1 И

розса;ЩИЧ . .!Іе

ПЛОДОRНЙ дає

~10Ж,lивість

ваТ1І

Щ !І Х

яніСНі

вирощу­

саджанці

райо н ов ан их

Одержання силою

в

кра­

сорт Ів .

вирівняного

росту

садивного

СТfЮРЮЄ

у~~('чи

продуктивність доглltдl

за

праці

при

деревами.

ОсОблива подарстві

правильному

увага

в

гос­

придіЛяється

Для

:rоборовl

на­

коврожайнІ сорти

закладаНН І

промислов і

джонатан.

ренет

дОВИХ

.'!я нці I(ОЛl!

дер е в

ПIJИ.:ІОСЯ.

ЩО

Д0 3 И

І

відношення доБР І! А ножного З НИХ р ; зні. однієї

ді.'!ЯННИ

аз ту

8

переходить

рядІв. Та· ЧО~"­

плоди

ряд: в

3 чо­

дерев.

3а­

потоково-к с н­

тейнєрного способу да.10 з\югу ~Іайже вдвоє скоро · ТІПJI н·а

ду

ні .1ЬК іС ТЬ

НІ!везенні

І

тракт о р:в

плодІ в

доставці

І-;.lЮЧНТИ

і:1

тари.

н а вантажувач і в ране

спів­

за

ЕТЬ СЯ

Д.1Я Д.1Я

двір.

а

ви·

бе:шо­

д е нь

дОСТ~В.1Я­

на паНУВd~ЬНИ~ ЗВіДТИ бе з по·

-

середньо

по­

са­

використання

сер е дньо ' в саду. Все

вИ­

в

торговсаьну

плодіВ

\'

ШИРОНО

висвіт,

на

П~?!.lЬЙОН!

ВДНГ

,.()-,

J.' РСР ё' 1[.

fшробничиJ:\ проuес збирання плодів . Але й тут на .'10ПОМОГУ ПРИЙI" '13

господарство прода.10 дер · ГІ;авl '\lайже 9 тисяч тонр п.10дів насіннєвих пор і д .

наука. Вже три роки ва ;Jбиранн1 зимових СОРТіВ яб.1;;І; застосовується по-

tІІІстиJl прибуток ста- - о­ RlIТh пона;! Мj,lьйона карбова1-щів.

(liе.

Суть

його

ньої с.1ун;би С. Ф. Трохименко ! його ПОМічники

Хутько.

ВсІ

муються

пра В!! .l а

жу

в он и

.lегш е

нІж

по пе редюп,

погаСIlТИ;).

'ГО'ІУ

1Кежоох орон ц'в сто 'ІТО;ЮJа сереДI-lЬОЇ на

] ,2

дотрп­ « П())КЄ ­

баЧІІТИ беЗf!О­ на '\!іспях

-

тнаРИІ!IІИЦh !;Н Х

чах .

в

Ф е ))-'

'.Іа Ш ІЕІі!!) - тn а!іТ О :І -

Н!ІХ Пі1 jJ r:ах, ~ІИС:lOR!ІХ

нєхах п n:, П'JПРИЄ.\lС·Тfз.

ПРо (I):~lаЕт rjt l ЕI вони

по-

,Jу же ч а­

:;СІХОПП.

пр()во,:j;ПЬ.

,Ні і

даЮ Т t>

pe:Jy.l bT2T!I. CB',l'JE' il- т о Н фап.

свої ЕЯ ЦЬО.\ІУ що

заВ;'ЯЮJ

к і.1 ЬІ;ості

3 \lе ншеНf 'Ю

ПОiJ ;ЄЖ

лення

lІа :J вагю

серє.::!

п іДРОl д! .l :В

пожнаГ.1ЯД;; внутр:шніх

роботи

] 982

жІ

і

пі.:!СУ:'1!·:Ю'ІИ

ро-Ц!.

заспокоюватися

ріJше ,

Т1 "~ "'I""T'

fO' I!> ';.~.

06.1811-

спр а в

за

в

ДС)'1 ;І; -

УПР 2в .l' НЕ ;{

КОНКО'1У О;щак

Б;J:1 і, І-;Р'lЩІ ! .'l

Хоч

урожа­

.. j ,; . саД іt;с>" "'l::U, ВЕНОI·paДUp'~TBC». Ць~:o РИі;У

нуансь.не,

від­

внутріш­

пожеiJ(ООХОРОН!lЮ1

ВІІСОННХ

Н , Йб.ЛЬ:11; ру ~\<JМ;<.: Тkи~1

TORO R o-к он тейнrрниlt

нача.1ЬНИJ(

майор

щуванню

.1ЮЄТЬСЯ "

-

:\Jережу або сховище. Передовий досвіД1ад­ госпу імені 50-річчя Ве­ ЛІІКОГО Жовтня ПО виро­ їв

достат'

Симиренна, мекінтош, ред дел l шес . Вагнера при­ зове , голден делlшес, ма­

боЙ'Нен.

пересува·

аанна

стосування

трібно 90 кІлограмІв на гектар. фОСфору -45. к а,1 Ї Ю 90. Для Іншої - азоту 60 нlлогра~lв, а фосфо ру і ка.1ію взага.1, не потРібно, оскільки в грунті ВОНИ е ній ні ,'!Ькост!.

ряпІв потр е·

- заповнення

ПІС.1Я

ТIlРЬОХ

на КОіl,Ній ді-

то

контейнерп

Еіl-; збирають

насаджень. Так. вч енІ Y:l<laHCb-;ОГО

обстеження.

візки

16-25

сільськогосподаРСЬЕОГО ін­ ституту прове~1 Н відпо·

Аідні

що на

П.l0ДОВ!lХ

на Іншу пару КІ!:І! ЧИН01!,

е.l е \Існтів ~. гр:;НТі. а й у :ІІІстІ с;:(!mР;ЧНІIХ пагонів.

працІв­

та МО.l0Д!JJИЙ .1eIЇTeHaHT внутр!шньої с.1ужби І. І.

тари

да­

самих

111.

коч.

з

ряди

завозять

ються.

основних

значенІНЯ

а!\Тивнkть,

контеЙнера:.1И. ЛаНКI! са­ ДОводів збирають ПЛОДІ!

би

внко­

і

«Руд·

лейтенанти внутрІшньо! С.lужбн В. В. Не;,(аШКіВ­ ський, О. Є. Огороднин

два

з дво-х. СУ~lіжних одночасно. В разі

ГО.l0ВН!lЙ «сеЕ РЄН ус' п іхі в у ве .1Н К: Й :ІРУ'!;­ Це ДОП О~ЮГ _10 встановити бі садовод:в 3 наукою 1 ОПТІІма~ьнj дози добрив передов!JY! ДОС 8і ДО:l1. На- з?.nе:,;;но В і ,,! ПОР(,),11! П .1 0-

спеціалістами, янІ про­ йшли пракТйКу на спорід­ нених пlдприємс т в l Х

птицІ.

J;JИСОКИХ

рИ'нського району на Він­

ТИРНІІХ будинкІв. Підприємство розрахо­

ІнІ

c~:IьcыIо·.

трапилася

жежа,

четверо

ось у чому. В день, передує збиранню,

нових садів і '1емонту Іс­ нуючих добирають висо­

укра­

йону

дlл~ння

В",!Яливим фвlКТОРОМ, що :забезпечує щорічне

І

на

в

ниКів відді л ення. Іх лнш!'.

ВпроваджеltНя прогресивних теХНО.10Г;Й вироб­

п!дпрИЄМС1ВО по вито­ товленню заводсьним спо­ собо:vI панелей ОД1юнвар­

перше

І

петентнlсть

І СТАВ САД' ЩЕДРІШИМ

саджень.

-

і\IНСЛОБИХ

НеаБИЛН8

ня дЛll домашньоІ худоби

бінат

фак~

господарських П;ДПРИЄ:lІ­ ствах, в організаціях ра,

$1Рає

НА ВДНГ )"рср

для доброго фОР:\1уванн я крон, а також пі.дВ!lЩУЄ водя­

кі.'1ь};а

1981 роцІ на про·

племптахооаводі

матеріа .1У

МUIJлаІв. В~ликозб!р­ вІ деталі будинкІв Із залl­ з06етону почав ВИ"]Jобля­ ти Три.кратовсьниЙ сІль­ ський до~юбудlвний НОМ­

Спочаткv

тІв . У

".11 •.

за

КОТЕДЖІ НА КОНВЕИ6РІ

Аожвжоохоронці

життя. Добре оргаНізо'ва. но роботу такнх дружи!! в раДГОСІПІ i~H~Hi Щорса,

170

МеханІзатори '

РАТАУ.

НА ПІСТУ

передовик!в антивістІв

зо6оВ'ямтuі

в'язанням

що

КО:lшонентом ціонів

ВИХ

озимого

Нор.

СВОІХ

i.)~'

строки. !!еяк~сне зби.рання і обмолот хліб!в. Це

техніки,

сlвбу

НіЧ

ярого 1 сорту 11'1-

жин. На сьогоднІ в районl­ фуннцІонує 22 танІ дР'У." жн,ни, якІ об'єднують 1J

ан­

проведено

готовиа

В ;Е е

роботу

сортами

одного

Н·ИХ

прове.:­

.,JC,JIIIiь

трьома

фj,"'щіУ

11

везли ае

3авершено

з~tЩнен~я мате­ рІально! бази пожеіННи;t депо, пlдвищеиня ква.114

ор-

тоон ~ rtpирt.JfО­ му 1'f1Nltu ~ !КсЛ"! ТOfI!III. 3МЖИfJІПИ )tOЖJlJlВОЄТ!,

що

під-

рес у р­

сів KOP~I CEOГ O зерна.

Ц~

..

хакl:юм1ІОГО

СРСР.

збільшення

лення враховують У своїй повсякденній д І яльності.

TOfIIJ! 'fИСJlI зерІЮ. Зараз центнера. Це значить ведеться У'АООРе&ИЯ пол·ів не заготовили запланоllt\- пІД картonJJlO. Ч1l48И М-';!­ ної

програмою

-

lFJШП'Й :момент, та.иож працівники

якнайБІЛЬШу BiMatty, ще 111 Itl~Jlения багато-· рано. У МИНУЛОМУ po~i, pl'11ft11( 'Ф&В _'!18 03RМJlХ, наПРИК,1ад, зібрали лише яні заht!illO'J'Ь ~,. 670

по 16,8 центнера зеРН/l 3 гектаріе, гектара ПDИ Мані 23.8 450 -

Це

Д&РЖIlОЖl'І&гляду

(фотохрОal ••

РО3'рахунну

ПЛlt'Н<уємо

І1роИ.1е:.'у, ПРО,Jово.1 ."·

IJPщlвники

ІМ> оо тоЮ!: ка гентар. V Jll8TOМY

чою

миро­

розв' язує ' й

важ .lИ ВУ

передбаченv

робочих мІсць встанов·

зJlб, !!:і"ЖМl!lлена мІнераль­ 1ПІ'МЙ добривами" ПОЛОВИ­

.,

Інститут

lІіШУ

аа80ДУ

рІк. ще 70 тричІ: МО- хож пі~O'r()мена. Вооа чаnt,. вирощуємо O~MI 8'lI1СllO "Ула ВIf&рма на на зелений корм. потІм двІчІ засіваємо поле однор!чними тра.вами. І вее ж сназати, ~

займають

нІвськІ со.рта.

ТИСJlЧ кІловат-годнн

900

госrrодарсьни розпоряди- 1J nepmиl строк, на :реІИ­ 'ТИСJII кормовими угіддя- 'r1 ' nl':JlII ОЗИМиХ Jra з~­ викорнстовуємо

плане?l

Одинадцять про­ орної землІ Ііа

вадження у внробництво цілого ряду рацl0налlза· торськнх пропознцlй- Наприклад, '1 вулкаи1-зацlйно-

ВН. ЗрозуміЛО. для того, нtшНЬОМУ роцІ в liipOrн;y в а­ щОб заготовити дос Т8 ТІіЬО· '118fеться ка п~1 250 ' ФУражУ, треба вміло, no- гeJ(TaplB, на 80 3 ми -

ми.

СnPАВА ВСІНАРОДНА

нівськІ пшениц~ в Угоо­ :\Іеню. Ух потенц іfІf/а 8Р')о/ щнні. НДР, ПО.1ЬЩ!. Че­ жайність '11аЙf1;е 60 хосаоваччиНі, Нанаді . центиерl-в ;, гент ара.

торі" близько.

едектроенергН.

електроенергію

710 гектарів. 270 8 менше. І<умурудзаиа си­ - багаторІчНі тра- лос 1 зеJlЄJmЙ корм у ни­

ЯКИХ

СТИТУТУ

гектар

СЯГ двох мі .1 ьярдів карбо

виро-бничннкаnf

зекономнп

ПІд кормові культури су до вl:дnoвіда.лыюI КЗlrI­ гоеподарствl вІдведена пюШ залишається все

лише

УIІ(е

3 гектара. аНТіівІ КО.lеІПIІВУ

J1

ЕК'ОНОМJlЯТЬ

нажни.м днем ча-

:s

вІд

клltНУ зу, а

цєнпррія

ЧУДОВИ-

органіч-

польових

раі'lОно!3апu:х

грибко­

3а попередніми' розрахуп- них добрив, готуються до

J(a~111

четвертий

pe~aДYTb

се­

легщ:ї засІвається КОЖНИІ,

вро,к ,~ Й

сортів.

пшениць.

мироніlJСЬКОЇ

І\О;КНОГО становив 75 цrнї­ нерів 3 гектара. що на 2 центнеріВ б:.1ьше, нІж у кінця ІІІІІІ'ШНЬОЇ 1'1'<\т!!l);ч,;н с('.ll'ю.(онеРIl пє-

КО:ІОСО:ІІ.

проти

o.t:paxo-

неПЛОlдів. На ножну УМОВ.ну голову худоби було 3аготовлено по 48,9 цеИ1-

вивезення

Сортами

тра сорти О:JЮІ[ОЇ пшеницІ Bi;PHiJ.- з урон:аіін!ою 80 - 90

778 тонн сІна, понад lIIЦI( фоlЦOМ вetnи.ио шість ТИСЯЧ тонн силосу, 1950 центхе,lв, • ТФТIry 1600-Сlнажу,3046-норе- '1f1Cлі 993 . . .. , . -

одинlЩЬ.

інституту

.

~одуктивних

. до

~МИРОНіВСЬК .l-

рос.1}!НИ

СТlІІК'С ::Ю

ПО.1ЯХ

академіко.\!

60». чаються

к еро -

COrJТH О.3' ШJЇ <' ~I;IiJOH;BCI,-

ка-19,)

ин хлібопекарськими f!І'ОСТJ\МН. На ДОС.1іДНIІХ

україНСІ,'

Ремеслом,

З стор.

..

8аговитий колос ««Миронівки:.:.

вирІ­

І·;О.lею и в.

ві ДU:\l И:\l

ким

олійної

ЯНОго ра.зом

ВК:lад

шення Продово.1ЬЧОЇ пр"­ грами СРСР внесли вченІ ;\Іпрон;вського інституту се.lекц і ї І насінництва

100 гектарів по­

РIl·ПСУ

збlJ11ЬШИТИ площу пі~ мор­ нву, 8 JtROY уже 11 нинІltI­ ньому ' роцІ виготоsнмо 20 тонн цІнного борошнз. Для весняноІ сівби ааЗДIlJreГЬДь підготували _асін-

кормових

1~3 І'()ХУ

до­

ТОМУ збільшення виробнlЩТва нормlв землероби племптахоза1ЮД,. «Рудня,. вважають своУм OCHOВIIIМM завданням. ТорІк кормодобувники припасли

JtЮТО'ГС

------------------nfIOДОІОlІЬчА nttOrPAMA -

l1МtfI І ~

3

ЖИТТ,.

рано.

але поже'1,' ': .!ІІ.1Я ~

j :1ё.l ЧИТЬ,

не

все

",.JOб"lЄНО, щоб Ух УНИ!іЕУ­ ТИ.

Ось

І

на·Щj Г~·Г:-"

іІ р"Ц іН!іІ1ін l

працювати ше

так,

тривожних

.1VHa.lo

в

_ )1

В!JДlлеНIІЯ

щоб

~Ien:­

ДЗВінкІв

поже)КI!ИХ

д~по.

і "не .забирав» « череОН!lЙ

півень'> тисяч1 карбовано ці!! народних коштІв.

спо­

полиrає

І.

ДОСВІТНІИ!

.


#22 1983