Page 1

ПPOJ'fET~

OftГAM

I'OIAJtChi(OГO

МІС

К81

h

І

КАХ

KitAfМ,

J'OMJT!TY І( О М )' ІІІ І С MA,eJI,MMX J.ЕПУТАТІВ

lt1Chl(8f"8

РАРІОНМ&І

'А.І.

• ГІІІІІІІІІІІІІІІІ~ІІІІІІІ

•ff' итирічне де

ТРУІОВА ВАХТІ

~~;/:::::::;'

ВІДДАЧА!

:му

р•Щ і

НОГО

. Іl . ЯТИ )іі ЧКН ,

;І СІ BOJ~·

f'І-і.1 ЮЧІІ :ІИ (' Я

СОЦ і <і .1 іС ТІ! Ч Н С

мі с ячи~·

п ро г р а>І :v·

nо Fній

всі міІ

м-н

~

ІЮ ЮІ ЗНІІКіІМИ.

ЄІ\І С ТВ і! М

і

гос п r>д;; р с тва

На

Брова рсм:о му

добуд і вному

з;~s<>-

ко мбін а ті

v

БН ес ои

у

3<1 ·.

бе З ПеЧе ННЯ :-:с Пі ШН ОЇ ГЮ · НІШТВО бети з роfі н.111 1;nле кrиви na~re.rteй. за го т і F\€.1hHoi

т11

м є н та ."І ьно

с к.'! а :~ал ьної

-

е к с n <>rн-

я к н~н

Усі

керують

оп .1ати

п раці .

Бри г ади с .1ю с ар і в - с І-і ла ­ дальн;.rк і в О. М . Н ~·чми і М . П. Пі нч ук а та б рига ­ да з а готі ве .'Іь ників :\1. Р . І'Іа .11юха м іс яч н і завд а нн я зро с т а н ню

п р од у к -ти в ­

ви кона ли

n nar1i

на

n рО!{ е Н т і В . К ВОЛКОВА ,

125 - l:IO

на -

RвЧ3.1І!:оННК

цеху

Вп1юнvючн іст о ри ч н і рі-

W1

'J'З у п ра влі НН 'І.

тw

,

Це

до3во.1 яє

на

в иrr) ­

будіве л ьн их

Б.

_

\І Іі

Г C~H C' pd .l f> HOГ O

ря

Ц І--\

Сп ра вж ні~!

м айстром

с воєІ

ООJЮВ!ПІЙ БЗБК.

І! ре .Jнд і ї

ве р ш ив

вод ій

Герой

ціа лі с тичної П ра ц і

Со·

Г. М е­

ш е ря ~<ов. Ві н дос т ав и в на о'• а о вн мі с та та к у R • J!ЬК і с ть цегли. я кої до · ~и ть

д .ТІЯ

с п о р уд ж енн я

Д'ІЮХ с то квартирних бу д и н к і в . В о с нов і проф е­ с і йн ог о в мі ння нпва т ора точ ни й ро з рахунок: ра ­

ціона.1ьНР ВаНТіJЖ)' і

роа м іш е ння

В

Іі~'ЗОFІ і

опт нч а льн і

PVX \'

рёботи вже

В н вчи в т и

г.

н е uьн r.rх

м е тод и

:VІР щеряков<~ .

n .'1И Зh h'n

ти с я ч і

шоф е р і в

ма ш "І нн

ЙОГО

М іІ Ш ІІ Н И

м а рш ру ти

дn-

ІЮ ZІять

~'р ах ува нням

Р€ К ОМ Е' Н13 Ц іИ .

!іій пrахофаб р ищ п т аш н и ця Н. С . Рu­ ман е н к о . Прот яг ом сі'І ня оо н а оле r­ ж а -в від к ожн о ї n у рк и - н есучк-н по 22 я~ц ь п:ри з обов 'я:Jанн і 20 шту к . Ва,1о в ий ;зб ір яєц ь по її r)8упі курей

К'}-

ЕОМ

ДЛ Я

Киї в.

З ' ІЗДУ

Е.:те і-іт ронно -!Ю-

"!ИС.1 ЮВ а .1ЬН У

С:М - 4

\ .~

v. а ш ннv

......,f'\p;J;+f" HH Я Ч

FЮМСОМ О.'ІЬСЬКОГО

з-нач ;.; а

в ис ;юв .1 е Нн :>.4и

при є м с тв.

дос- я гн~ння

в н еон и х

тру :ю в их

nоказни к ів д р у к ~рі ві д з нач ен і П оч ес­ ною г р а м отою обл ас ного упра в .1 інн я

ня п о

тако ;!<

у

Н.

ки юн кової

п р одуктивнnсті

пташн-ипі 1:\Іrо!(Чемно

Н.

Ф.

та

nтиці

Джунк івс ь ка ,

М.

Я.

М.

Б ооно .

с п рава х

вид а вНІщт в ,

ТQ.р rі в л і

прем і єю.

В. ДЯЧОК , ~~ п?ахофабрики.

С.

сеRре'Мр карні.

BИt;OfiR Т И ді&н ицrва

по.:ті гр а фії

т <1

і

г рnш n вnю дру­

ну

ва.х ту

ЧfІ в

н а ч ес ть

60 - р tч ­

Бе ру чи

учас т ь

С РС Р . осв оє нн і

Пl-внічно - В.=t -

корпус і

ві.д..11ра ва .1н

з

М оскву м о.1о ді роб і тни r;и виробнич ого об 'є, д н іІ.НН '! « Е.1 е к r ронм а ш• і м е• Іі В . І . •l ені н а . Е О :'\1 . Я І-і а має с:п е u і а ..~ ь н и й ти п n <~ ­ м 'я т і . б ~· де J\OAipf'HO В і .'.\ · п овідальнє заR:Іання : sн ­ к о нуват и вс ю інфо р\1а ц і11 -

н о-оfічислю в а .l hH\'

робо r v

на \: І Х з ' ї зді в.-і !--\ С М .

··

П і1!ІІ . Я ТЬ ЕО\1 о.д нн ~Іі.l Ь Й О Н C И~f BO:liB з.:Н Т · на збе р іга ти і в п о тр іб ­ ни й МО ~І РНТ RИ;:щва ТН Rf' · л и nий обся г н е об х ідН <> Ї і н ф орч а н і'і . П р о.:~ ~· кц і t~ ., Е.1 ектро ю1 а ш у-.. якісrь m; ої най 1шша в га.1у.зІ, н а д і йно несе C.1\' ;t;<'i~' в рі ~ни х ~1 \ с т ах краІня і за кордо ном .

0

нафт и R Тюм е нськ і й об .1а<'Т і , !'О Н И на дв а дп я ть дн і в в и n е ре ди .1и гр афі fi . п роб~· р н вш и \І і .rrьйон н и й з nочатну робіт м е тр ПР•)­

оз н :~ ­

п і хи rо

На

го

3

СВЕ' р ,l .ЮБ И Н ,

ИИХ

v

с Б ' Т іІН І-і V

р,·х~·

працю ют ь тут

НА EJ{PA HI СЬОГОДЕНН Я

Лозова об.1 а ст і І . ро.1ях

ни х

HI!h'И

щ уван н я

CEJtA

В і :~ ра з у

у

.!!ROX TP:V ..1J',-

ко.ї г ос пv

ім е ні

С.

R

СОЇ ГІОЧі\.1~

У!ір<І ЇН \: ьІі ом у

шуR а н о І'о

НД І

аідн н х в ч а н ня

ни ки

з ро­

зе ~І л еро бс:т я. І.

У лаборатщпя х і д іл янках

на дос ­

курс

П JЮХО .'.\Ят ь

Нd ­

керів ­

мсхан ізова нн х

та

про ти

Ci .lЬChKOIO

Ч .1Е'Н <О1И

кo :r ro c n : в і Pa .lrO<:rJ І Б . а Т:-І Іі о :-~; оu.' І «с н е •>І'J· ,~.1 н а ння

rро :~~ адськnго жюр і oo:>no- <• Сnrт н <J r і нп по м •> .

'la т nro

т ут

.'1 Ю6И ТГ:'.'ІЬС Ь К ИХ П РНС R ЯЧf' Н О ГО

м е нУва .1И Т іJУд і Rник и Т Rа ­ но Ф р анківо, fі О Гn \'П раR ­

YT R П J)f' HH fl

л інн я б~· р ови х робі т У.1а Р ·

:'tІо.1 оді с ть

f{ ? pTH H<I

фес ти ваюо

с. Г' с'Р .

ф і .1 Р> .\Іі В . ()О- р іЧ ЧЮ

pn:з!JO R i.<t<!

одного

з

;;усн .1 .l Я

НИ Х спр ямnвані

!П f' ННЯ

об

rrpQ . h:

ста-

С'ПІ.lr.н!

lC M .1 rpo iii R

на

Н і!С t ННН П Т RЯ

VоlІ<ОІІОЇ

на

і R'i•' І fІ>.'ІіІІ BH CO -

-

зіІ

жє-ння

впмN!..!fТ€ Х НО.і!ОГN

-

:. а стос ~• R а ння

с т.рі.а.,тьн их

на

ІНІ!'У-

n е р Р т ннон

процент а х

60

-

об ' ~к­

ті в; вnроЕ<ад жс-н ня

fiOBoi

те хн о.~огі і nро веден,.; ~ штук а т уJ.-'Ни х роб і т а r·реrа та~ш ..- Са .lю ї» н а ао процента х об · єІі т і в ;

-

R .1 aІJJT \' Ra HH Я

Н ИХ П <Жр іве.'! Ь ВаН И>М СП<'С І1б О~І

ру .1О:І­

'І ЄХаН! -30;1 Н ЗП ~183-

П ода ти

ран і она.1 і :ч т ор-

сь-ких проnоз ~шій на 2 10 Заб е .:щ еч ити

у

ра хунсж

том у

вп ров а д ­

К О?vІП .1 ексної

\І е:>.а ­

бу ді В€.1ЬНО-?vІОН ·

роб і т

на

-

-

з 'і

на

B '"' a ~v

ра х ~·нок

з ас т ос у­

n р огреси в ни х

і

~І ате ­

к о нст рук цій

ження

-

~п ров сl !! ·

ІІ РОГр\ОС И ВНО Ї

т ех·

пі.Іряду

о.~а

процента .

б і ь ар то с ті будів ниц т ва 0 ,5 nроц ент-а .

В и кl>нат и брtнад.но го rtро ц ен тів

пося гу

: :абезп є ч и ти lі рш·а;]НО," :\' ІІр о н е н т ів

r1a

6у :r і · робіт.

У'Jа ст ь ІІ і;JрЯ,l і

v

ш н-рок <!

р;~ : ;n<JВС ЮJ <І: е ння

па т р ! n -

П О ЧИНt в

і

іНі ЦІа ­

ТИ В: <• Руч н у працю на · !Ід' Уі ~1 а ІJІ І1 н ~. « 11rн­

без

,.:J а Бдан ня цюІ;а ти

ві дст аю•Іи .х~ . п 'ятнрt чк н

СІі.l<:!ДО\1 ".

\іє;J

тр а вм

« п Р3·

і

пвп ­

РіЙ •> . ,, (-Ю - р і •І 'І Ю V TBO )J< ' HHЯ СРС Г' (·Ю \'да Р Н 'І Х Tp\ - .lr>F<н x

ТІіmН і FІ ».

,." l r н) ! JT 1H' SI

ГО

(.f) і ! t н І : І~' .І-fТ Н",

OXOfi.1€HH H

в п рова :t-

о р г аніза n і й но - тех·

нічн и х

за х о д ів.

бе реж ;~ и­

вог о та рапі она.1 ьн о го

80

ТОН Н И

2]

т и ся ч

іп т ук

кубіч ни х

р і а .1і в. п ронату ,

Ц€ \·І ЕН Т У,

е.1<ёктроен е рг ~І.

т он н

рах унок

n ал ив а.

в ;rо сr; он ;j_-

ор rа нізац r і

в и роб­

н и цт в а

і

рОТИТИ

внутрі :с \І :н нІ

ти

25

.1ісо м ат-=­

14 тонн ~І етал .;. 25 тис яч t> іл о­

у ~о вн н х

ленн я

н;о.

це rл и .

м етрів

ва r -го д ин

10

s и-­

д о б ит и ся

VП РаВ.1 1 Н Н Я

робочого

ча с у

СІі<>­ втра­

на

2

про ц енти.

5{)

робі тниlІ( іВ .

З<J<'i<'.J ll E' '! Іtт H

\І С'НШ И ~-1

рах ун ок

За

:~<1е rо дом ~і дряду 51)

вс .l ьн о - ~І онт<-~н;н н х

<t В ідч і нн о -. .

ко ри-с тан нJІ

но .юrії бу;Іівн и uтва 1 б рц­

Іt tо в nт н

За

НQ)І ії

рах у н ок

НІ'ІНІІ Х

та

Д о ма гат и с я скороч t: Н ?.Я РОС- ЯГу н e .'3 RF:! f'PШf> H OГO B.f pOOH!i ll TBa на 3 проuент: в.

Ж Р нн я

0 ,4 п ро це нт а:

-

~добре •

0,03

процента ;

li J'-1 b T Y pti.

\ РАТА~' ) .

робі!JtИ­

б \'.!! t !ШИ U ТБО 3 Б€..)'ffl· коро з м ір ни х пов н сзб ~ рни-х ед е~ е нт і в до 63 про­ Ц€ Нт ів обся г і в р обіт ;

З П' !

пл.ан у,

чос.л і :

·r e~ ­

HOI-i ;1 п е рш ого на ~ - кр а їні Ор.1іtіонікі д :з е н а n pe ~І ·l ­ H i\,\' 1-iOR O - R II JJOO HИ'IO Г CJ ОО ­ p i фі.l Ь" У « П раце ю ЗRЄ'· r.д н ан н я «Соя >>. Р ;,:><щ з .:ІИ'! Е'Ні" . Вnни ~т аm1 1 іН С ПІ Т\-' ТОМ ;1 0 iioro Cli .l a Г О.l() R Н ІВІ И rе ) ЮЯ МИ !lі ЄЇ ItY RІJi iiШ .'I If бi .lh! ll ЯІі 8 0 :J НЯ ТОЇ КЇНОСТ\' ;l !6 Ю , і

по В] -

До?vІ оrтися зниження Сv ­

;jі ЯТ И

рах\'нок нової

3" ж ення

К<)НСТр ук ці+f

вироо- t· в

0,03

Херсон . І U к о.1а іНLІ \' С Т­ р!а.1ьної тr хн ол ог і і я нро ­

НС В І!Х

200

-·· " · ян ! сть бу :~івн иuтва~ ~е П іJВИ ШІни проду ю иR- ~-І е нше 8 .') nроцен тІв об 'н іст ь nраці на 0 . 1 процf' Р - єнтів зда ва ти 1 оц : нnа :>ІИ

rз.Jн оr о

ІЦІ Ш КОЛА МАИСТРІВ

10

(.Xa pi-i i вch h' riї

в и с т у пи .1 и

по ни ні

ф

С и біру .

в <n е ви :юб:vто більше м і л-ь ~оніБ т онн нафти.

і

R iПИ НіБ.

робниur·вj: ч с та .1О!і€ра мі •І- rи-ся'І карбо ва нц і в .

ба Г А Т Ь~Х

й

об 'єк т :в .

ІЮ Т\';.t;Н ос rі

-

рі а.lів

Н ЗШ < • Ї о Н~ї< Н

і

бу Д І Вf' .1 ЬНі1Х на ь З АБh:

К0 .1 Г С'С П Н ' >·

Н<311 і она .1 ЬН ОС Т f'Й кра ї н и . 1хн і .J іт и

SІ+РООНИЧИХ

yrix

КБ 'І..1 :Ф і ка-

n оту;+;нос ті по АН - ,f> н o rn рУб ~· роЇ.J :'.: на. r:юбниuтву а.'!-ЮМJ Н і6Е ..іх 30 п роц ента х об ' єк т ів .

Б ан ня

~-ч а с r ь

П і д Rнщи пІ

нію ! 30 ро6І Т Н И !-:;в . П РО· в \ .Jн их пr 'Чl'єс ІЙ . П ':rro.r v­

-

С130Є 'Іd С>+Е'

fЮ-річч я у т яо!J€ н н я С Р С Р :

якJ­

бр·а .1и

nробур» ­

в

ус­

ПрИ!ІІ іЩЄ' ННЯ\Т И .

Д ос т-роі-і о но в.вес ти до дня

гnr rю­

ст вор е нні

П ПЄ' ,l С Т ЗRНИ КИ

і вано -фран ків с ьки ~ПІ

с- пе ц і аліс т а ми

о:)лаr т і .

п е р е.1 ового

да рс т ва.

хо д ки .

СТр і 'ІКИ.

-

Івано-Франкі вськ . П t-ре ­ к он.1 и во ю .пе рt-'1-Іо го ю

родо ви ша

с іл

к арбо ваи ­

~-

пр а ш .

П о в н і стю чбе зnеч!Н !!: рr>() : т-н ІІ І' і В н а б ~' J J в е.1 ЬН ·<Х ча й .1<І Н 'Ш·fіЯХ п о бут а вивІН

к а-п і тало вк ., аде нь.

н і з а Ці Ї

ро ви нних

ШІОН!

гру д іЖ

20

по т ужн ост е й

П ЕЧ Е РСЬКА,

нерторrаи і зації

ріЧtmЙ

тк сяч

50

оп .1ати

на с ;>()е ос ооtт-и :

J)O ii j' і ДОД<ІТІ< ОВО ОС ­

J 9 8 :2

акордно п ре,па.1ьною стоюю

FІ.l<~ cн or o 5у -

да

BБeJt'HHn

ня в др уге м і с це у о6 .1 а сн о м у соці!1 л і стичн ому з-м а ган н і с пор ідне них п і д ­

За

PaJJ-t .1 . І.

В е рхов н ої

Зао\'з.пr чн ти

сягає 554 тисяч штук . Ус.n ішно ви.к она.1и зобов' язан ня січ ­

М'ІЛЬJЮНН Ий М ЕТР ДОСТР ОКОВО

0

Го.1 о r;и

т ооар иш а

no о<) є~пах

ців

Т-М<ІЮJЮГ

За під с умк а м и рооо ти у че т в е рто­ му ІіВар т а .1і 193 1 ро !\ :,· k' О,l Е' К Т ИБ Б ров арсь кої р айонн ої д рук а tJНі ~а й ­

сnра ви

зареJ;!u:111 е нду вала с ебе на Боrда ніось­

ІЦ

Донецьк. 3ав rІ<і ННЯ дp-y­ року п · ят и рі'ІЮІ за ­

CC'KP.€ Td ·

1--tll Г' С,

СРС Р

ВО ЇТИ

RО.}ІП-"УІlШО .

Призери o6necнoro з.ft\araнкst

рп: ган с ь к о rо

ro ro

І] .~е ­

.за-»fJ я:

BИIOJHYR 3 ·

~ а м о нлен н я

'І'ОР..'!еtJн я кеиструн~А_.

ОО ГаТ~СТО'МfИХ :'о!И :J<YIHHfЗ.1 0 ОС!'ЮЇВ КО У! · С():Ч Р.'Н'ЦЬ Олеисііі Ш в •: -

РЕСПУБЛІКИ

З.д МЕТОДОМ НОВАТОРА

.1J.ІС·

р .)

( 19R l

Н У \!У Ц І--\ 1-\ПР С , ЕtК<1 :J і вк а ­

тажни х

АЕ НЬ

р і шен ня~ и

т оп а довn rп

та-к і соu і а .1іс ти чні ~обов · п­

~

., _.,

o!refl&- де-нко .

~'С' П ШНО

1-\ li r C.

шення Х ХУ ! з' і зду

РІК

1982

н-а П ле нум і. кo.~Pk'THR т р€'Сту << Броеа р иnро м-

ни кіR

.,

1"ЄХ~.1Юr ічМ'І.

11./ІІІЖМЮ-еК&­ бюро.

ІЮМ.ЧНОІ'()

НА

FJр е ;n нєв п,

J'lffiTH"~ Y .1аtжи фп р,,н·вал ь ­

СЛУЖБОВЦІВ

ТРЕСТУ еБРОВАРИ П РОМЖИТЛО БУД:&

онр и .:rен і

(З.1іRа

к о л е кти в и ,

як і В .З ЯоlИ н а своf; озбро­ єнн я бр и гадний м е тод о n­ і

знімку

rti ї по в и готовле нню па.Ііе·

Іикена11м Jоіов'•замнw

Г . ;';1. Н аум ен ко та В. В . К<JР Н <' Ч . 3 н а й біл ь шою в ідда чею !!{'ТРУ д ІІ о1И С Я

ПРАЦІВНИКІВ ТА

вересень

тканин .

І РОБІТНИКІВ. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ

лерсдовоrо

.1ей з.1 і й с н юються з пуль -

да ртного оо."! а Jн нн н я н а ме х-ан і:юван і й re xнo.lorj 'І· Си-стему см.ІtН ;rноrо оІ\281 пн·я ч у fiilpf\rJ вaнu i в . . Іtій .т\.н і ї <1СR()ЄНО в и рті т.'!еа_:.._:~нно;~.~о-нгяІ· чн"~-- и утrрпарво.,uі?.е.нс ::

нос ті

цього

МЕХАНІЗОВАНА ТЕХНОnоrІЧНА ЛІНІЯ

Пі д Прrt­

06ЛАСТІ

СоціаJІістичві . з о б о в'язав в в

ж итлобу..1 :о бі>ре

JЮ р ':Зном а н іТНОГО Н Е' С ТаН - фор~уваJІ ЬНОМУ

ІЮ

.1ендарі

у

Jil

ві л в ан т а ;"е

B e.l HK'! H

робочоwtу ··а­

ф{)м І. Вмчкооа. (Фмохроніка РАТА У ) .

ком у н а .1 ь но 1· о

r аюза u ії

На

вироон и ·

виконати

другого

u~.

т сх н і ко - rконn :v~ічни ­

ді .1 1:- Ю' Пh .

Гончар.

n;\ИН м~ож ­

І юм с Ін; ; t а т ур і

ткачів

В . Г . Гоочар , учениця ткз ­ •rа ЛЮба Та нас енко і Rід ­ РІІJІа .'І'ЬІНЩЯ З . З. Зайду ­

аМ <І Г<! Н НЯ

ТІ і:\ ;(Рв і зом « П л ю с nр оц t> нт ., . ЦР дало

внконаR ­

нраво): Ч.'Іенн nередов n і бриrа.ди тка.1я Л . Л . Сар. нацJ.Rа , пом ічник майстра

П Р -' '

Hf'l'Tn Н Ді\ р ТНО ·

і\1-і Т Н В ІЮ

на д

ткацького цеху Черка с ько­ го шовкового комбін а ту, якою керує помічник м аіі ­ стра Віталій Григорови •!

На

др\Т О·

КО \1 У Н і\.1 Ь Н ПГО nб.l il.l · на нн я :> П f' )Ш ІІІ Х д н ів оч ­

ЧУ

бриrа.11.а

метрів

t'li C П e p H!11 € HT<t .:Jb·

;~ив іr п.

взятого · зобов·язаннн

•tлени бригади мають ва ­ ~ ір виробит и ~одаткопо до плану пона д 900 тисяч

ГО

ня

ІНІМ

пі:Іготуван

,\11 .рОбОТИ

:g;{FH И KI-1

працЮ€

ti111,

~ 1{·~ А-·1

R А· ... Т t J

І(МІІСhКОІ

1983 року . До кін nл року

t.А.ЕТОДУ Наж•жно

лід таким деві­

-

зом

колек'І'ив у

&РИГАДНОГО і І!!НС Ь

з-авдаІПІя­ утворення

60-річчя

СРСР»

'?~~ НА ЧЕСТЬ 60-РІЧЧІ СРСР!

Т М ІіІ М О Т

Вівторок, 9 А-ютого 1982 poнt,t

.........................ІИІІІІІІ~ІІІІІІІІІІНІІІІІІІ

1 ~-..~~

tІ!ІІ.НА"ТЕСЯ!

Р ОО JТН Н І< і В

О :< д ор с•вІпи у са~а !')Р ія х , біІ -3іІ Х тя бу д инка х R i д·rl O'JHHK ~' . Пі О Неj)С Ь h'-'..Х

т абора х

150

'ІО.1О Б ік .

В н к.1 иІ-іа є м о на

соUі ал І·

rr и чн е

з м агання

ко.1е~т~ в

r pccry

• Обу х івп ро~Ібуд :о.

Соціалі стичні

з~

в' язання

об говоренІ

приііняті

на

nарті йн о

І

на радІ

- гос п о,:н: рс :, ~;о­

rо а кт иву Трі!ст v " Б ро.

вариаромжитm>і:>} ~· .


*

2 стрр.

9 .1Ю!'ОГО 1982 року

ж тів

~епуrатсьн а

лочнотоварної ферми Х9

група

мо

Революції радгоспу •< Плосківсьннй» виступи­

працівників сільсьn:ого

:І а.рс тва

иицтва

та

vс пішного

проду ктів

вr1конаюrя

:J>JВдань

У

1982

роцІ

Ініціатори

виробництво молока :~о на 90 центнерІв більше

далн

сл ово

шо ро

ку. а також l1еалізувати Ного :~ер а; ав і тонн . Рtчнє завдання буде внконано .1 0 річчя утворення СРСР .

RT;

ської групи. ного

'-!.'Іена

організації дійового

змагання,

кожну з

кожн(')rо

\f('>;;; ·•ІІ іС (\С'ТІ

lа'-1,;'1

сільеьи&І

д.ІІЯ

\'і '. !! ; !! ІІЮ

ІЧ!І іОН <і Т!!

rrа .т і :'іу F<аТІІ

-

;1ОБеДеНі

.1є nжа.в і

на

113 норів буде доведено .'\О GG:JO кі ­

бнс.тнх

лограмІв .

ПУСКОВІ ЗДАВАТИ В СТРОК

пі.Х"'ОІ1!!Х

- - - - - - --------

І•ІІ. одюІ н~ кв ар тир

кt . rо<рю; і ь

контр о ~ · е м

rшіі

парт11 .

П .1е ­

mвидкоІ роЗбудови Броварів , народ­ жеRRJІ нових вуJПІць і житлових ма·

нуму Ц Е !al PC. На жr.ль. у мин;удо;\!у роІlі у

ці Н

еивІв.

rа.1узі ntіСЬЕОГО ГОСJНіДJ рИВа ny,ІJO ДОПj'ЩСИО рSІд Не;І.0•1Ї І\іВ. ШО ПрІіЗБС·

свідками

Забудова кварта.ТІІв nромвуз.1а

та пІвденного мікрорайону продовжу-

JІатиметься

й

надалі.

СnоруджеІJНЯ

об' єктів

.'!и<.: то n ;щ..,~:юrп ( 1981

до нсr:ншотн•ня встановд еиих за r. дань. H::-ma корсслондснп;;j Л.

ШИНl~АРЮfНО

попро сида

буту завжди було в центрі уваги Ра-

п.1ано1юї r:o• с '\

дJІнськоrо уряду. Про це красномовво свідчать і р'шеиня XXVI з'їзду

роnних ;~е пу таті!І О. І. оха ра ктсриз~· rнІ Т <~ nр ичт:ч н

У

-

мин уло~І У

житла.

депутатів .

о рганd :J ацій

про

ті

; юfrь

Фактично

ж

39,4 тис ячі . Чому так сталося? Пеr ш

за все, н аш і будівельн і ор rанізаuії мають ду/1\е с.1а б-

~І aтepia.1bHO · TtOXHilfll \1

uОЮ.

на-

Є ЩF:НКА

uуд И І!О І-і . в,!,с

І·JJ ;.;<\І : очу

п ус І\О t. Р -

Llo

стало так гос тро . Про ue не раз ек юу валось на nж< · ну \ІЗХ

чkькко\І У

ІІ ост~ чаІ r ня

бу·

1;-._:;т о11 :І n \fУ

.1івельни ' мJтср іс.1ін. І J . : а ­ без nеч е ння .~~ Gу .то в poGr; • : ·. нo

парті ї .

силою .

3 8 Сі .JЗННЯ Х Qlfl-iOHKOMY \ІіС'h · кої Ради нап о.т rаІ х деп у т а · тів .

Крі~І

rІJ r o.

О j)І'З Ні JГ«ІіЯ. ЯІ.; :і об "єкти. по в и нна Jінову ,Jonr,чo c y

1-іОіІ' " "

;Г,U:Il!Гf• ІІО.1~nат н бу .тіtЧ'.lJ-. ·

1\ і .l І. ~;,

iiП 'I <lHJ

По.lо вин а

{, :: ."fіFнrнuтво

ni .1 Ji.1y

.ї. і ВНІ! Іі fВЗ <i :· .l f' Іl~ IJ O

дІ'а

\'~\('

~!И!І )'.10~1 У

.! <1~ІІ! І і:-'.1 ОЧУ ПІJ

n~ ­

jiO i<J~ .

jiO:I ·

!~

П О·

.' І нше

,·rІi .lhl!

на

Церкві

не

виrідна

реnутаuія

rонит с.1ьки

наук'-'

У вік

на ­

у!іово-технічної револю ції лише \ідучи в ног у .:> ч::~сом І хоч би на словах вис туп а ючи за прогр~'<: нультури, можна ро зра ховувати на усnІ х своє ї

пропаганди. То:.1у ці.1НО :>І за ноно~rірно , шо репігій ­ на і буржуазна пропаганда винористовує найрі :_щ ~· ­ маніrнІші псев~он ауков і теорії про н іби'Го вир. ­ шальне

зн а ч ення

розвиток жави,

;запров адженн я

духовної

зумисне

культури

християнс тва

Древньорусьnої

пе рекручуючи

питання

про

на

де р·

ca:11 J·

бутИ'!сtь стан оваення ·ду_ховн ої , кул ьчrри В€.111~~-<~~ бра'Гніх народів рос 1йсьноrо . украtнсьн оrо. 01

І~

м о ж на

.'! о руського .

Особли в о посилився nori·к подібних Lнсинуацtй у дні смтнування 325-річчя возз 'єднання УнраїН'J з Рос Ією , а танож в переддень 1500-річ чя Ни єва. 1 000- рІччя за п-р овадження християнсrnа на Русі. Щоб

побачи т и

фальсифікаторів , иьоруська

ooro

Із

подивимося,

J,ержава

Давньорусьна

три'ва.1ого

антинауковіс-ть

утворилася

східнослов' янсьних

найват.1иві ших

фа•рис еіісп;о

якою ж

дохрн с тиянсьного

держава

процесу

і

була Дав

п еріоду. в

ре;зульта т і

п.1е ~ ен,

етнічних утворень

(),1·

ЄвропІ•..

У VIII стос1 іrті на територн , яку зай~ал и с.1о в'янсьні п,'!е~rена, бу.1о денільма по.1 і r ичн их цен , . р!В:

Нуяби

-

пів.:~ енна

група

пл е ~1ен

з

ц ентро~1

,.

Киє ві, а тако ж е лавія І Артавія п і вденно - ехі 1· нІ ГРІУПИ племе н. Ц і соrози давньослов'я н ських н :r с ­ _м сн стали ЯіІром Давньорусьної дсржСІ ВИ , ;1атою

~вореіНІя ІЖої вважас;ться

882

ІМ-

нале ­

~ ИfЮН <НІІ

R НИНіШНЬОо'ІІУ рОЦі У р-іо:з>ІПП ен·он о,\ІічнDРо і соц іально-нул ьrуj)!Jоrо

С. СТ АН-tСЛАВОВ.

.Гвту~т:~.е• •

.

~

~~

серІИНИИ

ВИПуtк.

ро­

P.Б~'-

іНUІ Ї

m-

ооn-

Горьновська область.

к.1асv <• ПА3-3205>> (на зні~Jку). В них поліпшено оrаяДовість, зру•Ініше скомпоновано сидіння. Дви­ гун марки <<313 •> 120 кінських сил може розвивати швидкІ сть 80 кідометрів на годину . Нова машина з j'СПіхом застосовуватиметься в сі.'Нtеь~.ій мk•ево­ сті .

П .1а НІІ , я к uачи тє. великі . ! !~ше Ja rJ.l :шня -- обов'я :1Іі ОВО в нков атн ї х. О тже. з п ,·р І tІІ ::\ ~t ісяu.ів року треба оrгані:~уаа п1 робо т и н а бу· .1 і в<':! ьІІнх

, , ()о. ті r,

rІ-:С Р-1}'~1 i'llliiO

6\· n•r н -

~1 <1 іі .1ан чиках

. l ОП)'СТ ІІТ И ~Н(' ·l('ІІНЯ

т а ~-<,

зрив і в

ПУС КОВИХ

сQ !J;;у.тьтrюбуту

в

інших .

Б я з ичюшьні часи на '!'р€t)кщах ."'І ісцях про ­ в ед ення р с .1ігі і іних обрядів ви ставлялись стату ї б оrі в, якю1 в ,1ні с вят.нуваН'ь приносились жерr · 9Н .

фі .1о с офія

nа ~-І'ят і

«ВО ДЯН! і К И>> ,

і

иf.дr&МНв

м

~іrж:ж>

В"fІІІІінммм

ffHa

ві:tкри,1ась

у

все ·

союзши : здравнrщі Тру с ­ н а вець . U{n д-ня до с в ідч с ­ ні

кух<~ рі

тнсяч

гот уІ<а Т tІ М уть

<: 'І'ряв

більш

n ·!fТДе<:f! т н !'!Qіfм<еИУNМ'!Ь. На н1нец-ь нмнi·lflllfЬ(jf І І ' яти р і чюr в-елині сучас­ ні к-ом пл екси грома<.!t" п, кого . l Я Т hСЯ

хСІрч у ва ння

.1я-&о К~

Hil ба гаТ Ь():'\ P<JpTaX fl рн к арпа пЯ .

І

('ГАРС - РАТА-У') )

як

АТ ЕУЄТА

,Jажд ь!іо г о .,r . f! сС'бе в в <1 ;к а.1н внуна:'>Іи сві ти ,1а. Боr Ба.'!а с був покров и телем тва рин . Бу.'Іи і т а кі боги. як М о хош . П єреп .'!ут. Див, Я:ршто . Авсень м ба ·

Язичницька

і~

Jfи.tв. Ти с ЯЧ У ЧО ЛОВЇ'Іі одноч а-сно зм ож е прий н яти їда ,1ьня << Ннтар» .

12

.1іЮ

Всрховню 1 6о Г О \І і бoro'r блнскавхи бу в Перун , Поr; :юнлюч ІІ с ь со ншо . с.1 ов ·ян и · на з Іfва .Jи його'

при р<Jду жи в ю1н

1'ener lІННІІІІІІ.

с1:о ру .1н .

В

бу·

На Пав.11овському автос>,с­

hом v :J аводІ вип у щено першу партію машин новоrо

комбін а ту , kГ1 '-і ОІІІ аТу

Сх і;ші с .1о;; ' я н н в rой да.1екий . с ШІ ніі ч ас ~ч '! ;< Іr ч н:н;<J 'ІІ ІІ В о нr: об <>аа:юва.rrи cr t .lИ пр иро:~и. М -:1· . І іі СВОЇХ ООГіБ, Я !\ІШ ГІ0 f; .10 !! ЯЛИС Ь і П р!іНОСН,1Н ЖерТ · в н . І сп~ї>МJ rali oa; Іі \ -1ЬТ росаин . )Х'Чей . пред'tйв. П рn:.tвіта.и чаr-; :Jун ство.

ній

розлов-ів

додатн

об'с.:ктами

ll lOU не 1'1ro1; і 11

Г1 fі. ,в :чнІ:!)пі

гато

і

гоІО.lі·вця:vт

сп о ­

А ик спраttи з

Ч i r b(-i.D IH\ fJH t-\0\i у·

1\.З ;!і l (l,:l b !IUГ O

БЕСІДА

яка ЦІ с1КОМ справед.тrи во у неї сн,1а .1 ась .

громад с ь~;их са :~-ю ­

100 1 pmri

90- к варт ирrr о го

ІJо .тоб у, t і АІІОГО .1rpeвooбj'< ! UHU ГO

о б'(-'r;тіr:

У

C'J!i1JooЬ!roi'

ще і1 таr;і буднн кн : 70· ю1 а ртнрІ111іі по В)'.~и пі По · . ІЬОПііі ).ІО<' іU І !ОЇ.>Лі\ :\"-! 8!1 . їО - к п::р Інrн ІІ іі nn 11ул-иці О.1ім пі ііп-к і іі ГІ .\\К Yкoo n­

нпоtІі

якоrо й уйі йш.lа uя ко.~она. \ІУ об 'єкту ск.1ас пІ •: і тоніі П І ' ''' 1: -с· я ІІа жІ:т.'lOFf'J~Іv n о ч Іш зтп фактич г рафік !<111\ОН~Н Н Я j10 6 -І Т , \і3І'Н Пі !1 [10~11'\y J,ryiJ Т~ у но з нуJ1я . Тому- то питан · • • · ' n Чі1t'Т!іН І мі ста . 1.11 н івден : rііі ня орга ві за uі і й технічвого якип тр с uа тtсно пов .. .« І з графіко ч

у

:1

Да 1 JІІ И Uh КОГО

uього

--

довелоrя

оснащенн я nідрозд ілі в і по·

щ :;

власне

вrr r: nrra н a

· · :· .l І І НІі-''

1\'•0r() :

" ' "т і '~ : : . . : н.- 1

\fe r y:

чn с нів

завданн я . .fШі

вe .1 rrni

c r\) C".)Ji1 \

базу. П рюІ іро м . П.\1 К-1 5 _ 1 1110 ж fl:t!'f'~flfl 'і сrІІ.ІІ .3 ,1 іПі!Ч · раніше була nі .1розді.~о ч зр обити . щоб r:tRЙТІІ з тв - '" ._, ,, .;rJ б<) H " ,~нн я ми бу ::tс та сві т .lІ\ Тl' \Нічноr·о J dAOд \' . будтресту J\~ 3. Новост во - кого стаНQБІfЩО? . ІІ"~' ' .1ЖІ'І:о .;.J І н ея ч і кв :1 .1- Зnодя т r.пт l)у .тиноr: побут~·. ж т р ес т у е uров арІ! · ·· " ч агазнн н . r:о ч п .т екс во до · т а р ено:чv J Т~ fl " i'llf i \ Ч Сіj' І Гі ЖИТ.lа . и пром жит.lобуд», до складу - - 3· ar 33 чн С ТЗ1' !!'\(І · с.lеrп ропоп ~чоння , О<Жсиі ку

ГQ!'n .1івсьнсй

життя.

1"1'•")1 . .-\ ri. '-! св'"" ч rі'І ,., ''У·'І"тпобуту? юnо;1я .>;;, ;і П!;іін Іr .lьІ ІІ J "rга ­ - l!ln.10 11ЗВ 'І З-.1Ь НИХ 33К · ви в nостачаrнrі ~rатсрі а· ІІі ·~~~~:: т н іх П!"І::~• .1і в . І, по -тр етє . нсукоІІ · П .rнти н а НІінішпІіі :r ~ .1ів. то нa~t i• Jr < ю п р о ве с тІІ n.rуекто в аніс т ь бу.1іве.1ьнr1\ рік щ1 npp1 ;f'Hi , о(їr.кти pCKO!ICl р уr; н ію Ш!оіО.~И .ІІо<: З орга н ізаиіі\ рr: б<тнн•rР''" rп r.,;;.-:rьтпоіі "ТУ 1!'3;: то під та ш :;о.тІІ - і нн· рнат у. У 1!1 ~2 р о11і ст а ну ть 10 r;а.1р, чн ~ - r; rri трн !Іf':Ії;• - li"'''i1P,1J•. lЦо ж (iyiJC ПО · нн т і-:11 •1 поц ·'І :;а r ІІ чіж со - (і ур-''"" 1-!0 з;~ п.е й ч ::~с у -l J.lY а .НІТЯ'!И\ са дКИ . За ·

здано

КУ

го;юву

Pa;\lf

poui бу· По-друге. на ннк r>н :;ІІf<~ ввести в п.1анів вп.1ин у.1 н час1 і ,е рІ• ·

ло запланов ано Дію 43.403 квадратних МСї · ри

м-'сько·;·

біт

'') .'\А;сrrні

.110

соцкультпо·

коро-ву ,

РБJ'-4 по в У,1иuі Ко· r о.тсн ка цасть 50-квартир­ р. )

стаJІИ

;; о rкну

г rюп о д арст-вах грояа ­

б:~-·дІвиицтво?

НАШІ ІНТЕРВ'Ю Старожили міста

Bft!{ O Н'!i O!t! \'

;t і пІьннх

Олександре Іваиови · ч~·. розкаж:ть, будь .ТІаска , пкі підnриємства І opra· вестимуть

на

інфо рч ував також од1юсе.1ьців п-ро роботу оо ­

-

н•зацІї

;,ю:ю к а

конном у,

90

ПіА неоспабиим

к уль;ур .

зе~ІСЛЬН ОЇ Ді.lЯ!tН И .

та OiМ!fl на

27'2

~

Ради на ро,1;них деп~утат ів Г. С. Бачурін про­

'lfO·

гр о\т адян".

кормов их

особис ти х п ідсобн и х

Го.1ова

nро.J,укцїі в осо·

r с сnо,1арства х

в

нсі

Ради М іністрі в СРС1' по абіпьше н ню вироб

НІ!!ІТ::І d с i.тьr:r,•;nг r'c:lo:Ia рсь r;ої

рt>І\О~1 еІюова оо

,1Я'Н. а т а коrк по 50 шту к яєпь :~ двЬр:v· і 2 r; і.1ог раю1 картvп.l і :1 ко;Jvюї с~и приеа~ ­

ГІ! fІІІ \1, Я ('сІ. \ :2() Т ИСЯЧ ШТУК ЯЄІ\h . ;{ .lЯ !ІІ· 'lГ П Т)Ч' fі<І .li fllJC. illOO НО',t\ЄН ЖІПЄ.l Ь е е . 1<1 Г -l і!сJГ'f;ІІ \'Cf:!;tO\l!!R ~аГІ\.lИFІіСТh ПО .lnГІ;f'! і ;,

пп с--г нн"~и !Ir\ !-\ПРС і " Пnо д r'.Ja тк ол і ~1 ахо;ш

вирощу ва ння

600 •:

ЗСІ~ ­

тонн

3 87

с і.lьради

Гоrо .1і вш аtпи-вно nідтрІ І Щ\ .1 1~ і H-iuiaт-mr:v жн · rє· . lіБ Руса н она і зо•5 о в ' нзu:JІіСЯ у друго:~1у ро · rri о:~ нназцят оі n ' ятнрі<rюІ про дати держав і оо

! :17

" "'d,

:~rпутат ­

н а п 1н

Внr-; о Ні\О"<~ У

,; ;R Сі.1ЬС'ЬІ-;Р Г(І('~!r • ,]<JjJСЬ1і!ІХ nрnдунТ і В . ,ln!fOR',l<t'.l · - І О ёІ І)ІJ(! В!!!ЮНКО:\ІУ сі .1Ь р<t;Ш r С Бa •r-' ·!'i'J •.:~-:а;ао. rito у гоrо.1і вu ів є вс:

ЬО

і

СІг .>6.1 і'І< ОСі Riдpi.J KH і! рИ~СІJНОНИХ .:tіЛЯНЄЖ, n.1ош і не у г ідь 1 на;Іавати їх а ктивним 31Іа ­ Rа.1ьн и~..:а~t .1ишнів пр одуктів тва-ринництва

r\

сqціа ~1.ісшч

в:з-аємодопомnги

П.11осхівеькеї

у

вrтасів д.1я гро:vтадської х удоби .

·у Г оrо.1ев і Б і:tбу.1 ася е х одна г-ромадян СЄJІа.

Цих рубежів буде досягнуто за Р:J Х\' Ном· підвищ ення поодуктнвності худоби. ефЕ кнн; - · ного винористання наявних р езервів. За вдя .ки цим фан торам, а також прюfнn ·<~;енню потенціалу

бtі

орга ні :зо rч н а ВИІіОНН О М<J:І! с і.1Ь СЬНОЇ Ради. ~Ї ,\'!3С:1!!ІіІі ООГОБО)JІі .lІі :}БС}JН::'ННЯ Труд іВН ННі!3 С' аі!ОН<І про збі .lЬШРН!ІП ВІ!рОбНИЦТВа В ПЇJ. ­ ('";:Їі!И Х гrкnо.tnр :· тва х і npn;taж y держ ав і .:жш ­

J.ОВЄСТІІ

6 .390

RИКQІНюм~·

1982 роц і гбільшити реа .'lі заu 1 ю .\І О."!ОJ.!іЯКа RC.ll!KO.j рс>ГаТОЇ ХУД О· nор-ося т . nостіііно дuапt про ОО.їРі.Jі!І!.U€ ННЯ

тіосьн-иіі "

;;acc.l ef!H!O

Сходка житеnів Гororteea

:~р~·­

центн ерів. проти мину,1ого

творчого

У'J асник и схо.:tки у І1рийнЯ1'ому fJ!_шенні оеко-:-.тендува тr аютіністраЦїі ра.;хrоспу « Гого­

Т"ади народцих депутатІв.

тварин ·

гого рону -~;:щна:~цят-ої п'ятн рі•rю r .

r.

а-иmов-ІЮ ~-МІ !Юf~ ' Ж'.ИЮ·

ва .1ь~· jЮботу .

Rр о FІіl Р ШІІНИ .

rP.~OJHІ

госnодарства із за кли ­

і продажу державі

~УТМ'И Ра-ди -

обранЦів

С . МАЛЮГА.

ВіЕИТИ ;заходів :~ля збt:rьшення вироб ­

ннцт!Іа

народних

народних

~мі с т звсrнення ч~ енів зrпутатrької групи дп всіх депv татів . пр а n і·в~mнlв с ільського rосrю­

і ордеЩ! Жовтневої

ла з цінною Щlціатнвою . Обранці Плоf'Ні в сп кої сільської Ради н~ро;шпх депутапв з в ер f!УЛИСЯ !(О ВСІХ !ІЄПу татів Брові!рШИНН . всіх

ком -

Ради

ін і ц і ати ву

.\

Готуючи t:lдну зустріч 60-річно~ту ювІ.:tею ·' СРСР ,

схва.1ив

П.юс нівської сі .1Ь t' ЬНОЇ Ради А Строкач . І. ;'v1алюги. Є. :\І . Нривець, Л . С. Д имчук . О . :\·1. Норrненко . Г. М. Міщенко і зобов'язав EH I,()H KN1 11 Mil'ЦC'f'!!X Рад раЙоН у ДОВСС Т ~!

деnуtатів-твариннмкtа утворення

.....'ТtІ r a;,t,

Виненком ·райо н ної

Ініціатива

дня

жnттsr

ROBE

східних

істотами,

с:юв ' .:m П'ctreJI!RJta

які збе ре r.1нся

с. ьогодні . ше н е існуючі << ДО~ЮВИЕ Н»- .

у наро:~ ·

~~l ісооиюР,

жим ті .1ьни ро:з:р~. рід . Оr!'ТІ"""істнчн.а ЯGИЧff!fUfsrm фі.1ософія н е віщупа .1 а к інця с ві ту . в он а вианаІН· .1а .

що

f: ;щі сть

у

сутнос ті

є

різно ~І<~ Нітність

в

іс·

ну в а нн і , шо р і д є ос т ан н '-: ч іри .т о істин и . Те . що у зг одrк уи ьr я :J сутн іспо р о ду , ·- іспшне. і хибне те. що суnере ч и т ь Н о му . Ін шого закону для і ст ини не і снує . Та-к а норотн-а світш·.ї я,1на основа я :3ични цт ва.. Такю1 чrто :\І . стСІ ра с.1 ов ' ннс ьк а. Я J Н 'НІИUьна ре:. .тіrія, яна відоораrкала ідсо .1оrію псрвlсн о-об щн нн о­ го .1а ду , ;J вннию rеннюr ф сuда ліЗ:\ІУ в на д рах Дав·

ньорусь кої

держави

nprri-iш .1 a

в

пр о тирі ч чя

:.1

но­

ви щІ у:~ювюш соціа.їь Ію- сусnі .1ьн оrо жнття . Я :з н ·1· ництво бу.1о не в з:І-Іозі в и нонати ос н овну функцію р€ .1 іг і ї к .1 а с ового с успі;r ьс т ва освячувати і зм іц·

ню ва ти і сну ю чий ф еода .1 ьний. суспі :Іьннй і со ц іал ь· н11й п оряJ,ок . П отрібна бу .1а н ова ідс о:юrія і ;~ео­ .т ог ія феодапьного .1аду, ЯІ\а :\lOГ.la б з :11 і цнюванr соц і а.т ьн у н е р івиіоь. я кd 3 а.к:шка .1 а б ИСІродн і :~<~аси

.1ю;щна дох рнсrиянсьної РусІ не заомИ'К.алась 1:; собі , не Бід.:Іа,1ялась від природи . Вона Jre робила

до п онори , 1яна б освячувСІ.lа ння а;у вс1аду . Да вн ьо руська псрrкана. її пан і-внн й r-; .то.с nої р сбува;rн нової р елігії. І т а к ою ре .1 і г іє ю стало

роз м е жувань

ХJJИ С! НЯН СІ ВО.

:.~i;.J;

твариною

і

людиною, роз-r.1ядалз

ост анню в з в · я Jку з сусп іі!ьс·твом , а інк о :rи стави.1 а .1 ЮДИ НУ НИЖЧе Т Вd.рИН ІІ . l-t p iм ТОГО , ЯЗ ИЧН ИІ< nри ­ НОСИН

інд и від а

в

жер тв у

ро ду .

Ін д и від

-

це

час ­

ТІfна !ІЮДС Ь КО ГО роду . ..'] ЮДИ В МИр аЮТ Ь , а JІЮДСТВО залишає ться і снува тн. Отже. л юдrш а ян ін диві .:! oOyci-!OB.l CHa )'JO,]O\!. : 1 аН ОІ!О\1 , СБі·ТОВ !!~ ПОРЯДНО\ !, тобто Ц С .J OПCi\J !f(' <• 6 0 rt\IIЙ П[JO\l!!C e.l •> . R :•; І' 'І ' І Я ІJ t-•і ;t :н•.І· r •І1І І. rr to я . :rr • rІ нt к ІІ J:I/'~Іi ~'н1ве.рса .1ьну С:)іrн , ст ь .1юдин ;;

r.

nn--

1168Жа . Іи

оо-

б ~ ч и .111

l

· Запровадіt\сння йога H<J

Рус і відбув <І .llХЬ протл·

ГОМ баГ<J ТЬОХ ДСl' іП И сТі1'Ь і ГІрОХ(),]Н :Ю Не ЗОВС іМ бе;збо.1 і с но . Спр об а Ішязя !J о:ю;щмнр а р ефор~t ува· ти язи чнrщьк у рє.т іr ію у с піх у не :11 ала О рга ні зова11 ІІЙ нют своє рі дний панте он яз н ч ющь.к н х бог ів не :11 і г нІІран,ат н Є!l r-ric r І, Ру с і на ч ол і :J цен тром мі с­ ТО \1 І; І І С: ІІ '1 \І l не :з а бt' :<ПС 1 r усаR :tо ст атньо підт рІнІ !і И t}НЯ_і:t.;.Jї .,.,р . І; І :t ІІ І ф с r' .І<1 :: - : 1 о і rч•.рхі п І.О І lJ дe p ;,na Ri 1

(3акін ч~ння на 4-й СТQDіиціl.

· ..


НОВЕ

і""'- Рішеннк

ЖИТТЯ

:~'їзду КПРС-в ЖJtmІmr - .....- -

XXVI

І

біnьwе

rонів . Н.е nо-гооподарськи

став .lять ­ ё'! до ІІізход·і в ! fi~~,- яа :зав:J ­ Jобуд ! вно~у хсщб і нат і. я·І\ і ді>· с яrаю~ь .з;; pl•!\ .1n ТИ{'І'rЧі к~· t'іІ­ четр: В l Віf:В.О ~ЯТЬСЯ На :)fla .l •І· ше. А їх чожма винорнстову­ sі1m на буn!FІНІН\ТРі доріr :1 С!.1ЬС'?КЇЙ >! iCUl'ROC'Ti.

1

уваrи

1

8 ТДРАДНІ

L. "~'" "'" '" '" "'"· ···\1\·\1'11\""\------·......"•.""""'"'""'"""'"·"··· ........"•.".............."'.." '" '"'" '"'" " ' " '" ' " '" "' "'" ·~•.,..........- - . В

одинадцятій п'~rтнрІ'Ш.І nрид1.1яєтьсJІІ вє·

nиБа

уяаrа

широкому

впровадженню

но-ці.lьового методу п:rан)· ванив.

11оротнся

програм ­

І(аrи

Цими днями

ті,

.1інвlд11цію

бі.lьше

nродукції

виробництво

;,асІданні

краще виконувати

розrаяну.1о

пнтанюr

підприємствами

про

хІд

вино­

комп.тІексноrо

n.l&HJ

І

підвищення ефективності виробництва і якос­ тІ роботи у

1981

nІ.1Ьових nрограм бу.'ІИ кам заводів ШІастмас, чоrо

пред'ив.1ені ШРЗ,

деревообробного

БЗБК,

об'єднання.

трудомІстких

процесІв,

А НА.:н з підсу.ІІків вн!-іонання <• !-\о мпаексного ПШ!НУ пі.:~· више нн я ефеншвностl виробrш· uтва і я :юс ті роботи за nерш ий рін одн.на;щя-тої п ' ятирічки» перекон.:;иво

що

свідчить

переваm:на

вих

про те,

бі.1ьшістr.

КО .'!Є!і'і'НВіБ

т-рудо­

ПрО~ІаС.10ВИХ

підпри€~Ісr-в ~1icra і району зро · би.1а свій г,апншИ в:Jе СОІ-і ~- рєа ­ JІізацію

ц ! .1ьових

І-\еруючrн: ь .~'ї .з ,1у };ПРС

на

рішєнчюп-! і ХХvї

У:..:раїн.н.

П!Ю.\ІН<.:.lОВОLТі

ВНЙШ:JИ

рубііJ;

року

1981

ві;J.ра;;­

:1

НЮІИ :;сс.1rненнюrи :, усіх най­ ваm::тю:ішнх тех.ніsо·сnоно,Ііч­ них ПОІ;а сJ никlв. Так , наприr;­ дад.

n .1ан

по

вІюусну

валоьJї

про ду І-щі ї за конано на 1 01 Л nроцента. ~- по рівнянні .1 1980 роном приріст внробництпа

абі .1ьшено на

6 .5

проц е.нта .

др~·І\)'ЄТЬСЯ

СІІО<ЕІІВаННЛ.

aнa.tiJ:-' ~Н?.Б1Р но. що на окре.\ІИ Л n i.Jпp·t F,} t<::твах ні керіВНИІ\ІІ ;-rl nai' т\й ні органі3ацїі не :tрнді:111.111 на .1ежної

уваги

h'J:'.!!i.le!;CHOЇ

по. Іілшенню

•1ере 3

цій

праці

:конати це.

п

про~шсдовості

н.;­

101.8 процента .

свою

вn.1нну.1о

ннх

в

на

nозитивно

' Icpry .

на

А

ноліпшення

як ;.:-­

nо!-іа;ннnів господарюванпfJ.

:зт;рема.

на

5.4

процента

зріс

ВНГІУС!\ пред,!Е'ТіВ Наро;:{НОГО СЛ ')·

:.nивання товарів

на 7.5 процента ку:~ьтурно-nобутовоrо

і

лри:значєння.

Успішно вшюнано додаrнове зобоя'яза.ння по І'ІИ:Пуску товар і в д.1я народу на суму 1087 тисяч нарбованц ів . Пара.lе .·Іьно ;{ цим наб<~rатn nn ..1іпши.1ося фінан с ове станn­ внше . За рахунок знюnення t:1· бівартості нродукції заощадже­ но 2 '1і.1.ьйонп Ііарбованців і одєріІ\ано 2 .1 :-.Іі.lьйона карб.;. ванців вадп.Іановоrо при<Jутн4 .

n

ОРЯД з заrа:~ьню1 винонан­

ням п .1ану ло товарів народного оnре:\·Іі на .щ

ви.робницrву спо;юІва.нІія

підлриє:-.·Іст:ва

:завдань

по

не

ВИ-1\'J·

но:-.Іею; .1атурІ.

Так ; наприклад. завод п.1аСПІ<'-С не

ви:-;онав

іграшок.

п.о

вн.nуску

кан·цтоварlв і

П.'Іану

nодіе-rн­

.'!е новнх :-.Іішечків , завод <<Торr­ !Чаш-. із 13 найменувань ВІ-ІКО­

нав п:rа.н :шше по 8·и. . завод nорошnової металургії іа 9 винонав лише по 4-х. вtфобни· чє деревообробне об'єднан·ня !з 3-х по 2-х най.\Іенуваннях. Деякі нали

ПіДПр!ІЄ:\1СТВа

завдань

з

не

окремих

ВИНО · nоказ­

ню;ів 1ю:-.шленсноrо плану. Пра­

чіро~І. нат із

.:1еревоо6робний но:о.t~і­ най:-.1енувань товарJв

20

народнuго

споокивання

внпуснав

.1ише 12. а зюІ·ість 1 О виро­ бів :з J<'рm:авнюІ Знано~r янос-r; lІІШС "1, фабрина верхньогп ДІНЯ Ч ОГО 'FfJJI!iOTaЖy ЇЗ 70 .:ІІшrr 58 Світ.1отехнічний за­ вод іа запаанованих 11 нових

-

юtдів виробів у 1981 воїв .lИШС 2 ВИДИ, Rерхнього

із

дитячого

році ос­ фабри:-;а

rринотажу

10 освої.1а rіаью1 ЗО. Л

~ад

такі

ЛідТІ[JІ-І~~!СТВЄ.

нестандартного

:Jа fіе :: ­

; :ІІіІТерІа:tп ­ ноту;кності .l· J

з

ні.1ьнох

<.:правився

n:rастмас. ності

поназник і н

коаєнтнв

д-<'

дена

в

:.JУІін­

ск:Іадає.

.1нше

за n.1aнn~1

2,3

:;с

енсплуатаuію

Вве ­

.1інія

виробництву к .1сйкн х внкорис·говується .1тшtе

пп

стрічо;; на :~о

1-\еріmшки заводі .в

nластчас n.1ан~- ­

.:10 198:1 pnK\' JH•1· ви!-іорноання n•1-

рівня

тужностей. Ні: вИ'І-\онують.<::я ~аходи по.1і.пшенню в·инорнстання

rю в~·

робничи.х

nотужностєІt

:;о -

с.lід.но:~-~~-

.чвол:

на

щ>та.,о!іпн

стру.кuій . .~аводобудівнrщу

І-:О\1·

б!наті.

РОТЯГОМ 1981 pm;y ІТІJ<1 ведено зн<tчну роботу П) nо.1іпшенню якості вироб .lюд­ ної проду-нцІї. З І!ОЧС СНЮ І n·я­ ТИНУ'ГНІІ•І\0'1 випущено її на

n

:~~і:rьйона

т;арб он анu ів.

І ІІ''

у зага:Jьно:ч.v об<:Я ;І і cr;.la;:Iaє ~'J процентів .

,, npo ·

J\O:\fЛ .1el\cHю-J п : tанп

лвре::(бача .l ОСЯ

BHIIYCTIJ TIJ

4унції на 42 ,:2 }І!.lьйона карбп­ ванuів або 17.2 процента до .:;ага .1ьного об<::ягу внробнитнаа.

ЗaclVГOB\' f. •· ваги ;:ІQСВід робо­

·-m світ.1оrехніЧного зага.1ьному

обсязі

заводу

виробниитва

ту·т є

83 .3 процента виробів ~ ::~Ё~ржаани:\1 Знано'1 якост і ). фаб ­ рІfКИ

верхнього

1\отажу

вообnобного

дитячого

ц).Юuента

( 45,9

тrн -

дР рЕ'·

).

номб інату

процента).

1Зб.Fі

з

ци:І-f

;; onp€\IHX

.тан . і:з зап.1анованих до випу'2к:v 124 виробів з державнн :\1 якості

ще

109.

А

я"

завод

нальноrо

ви;nускадося

таnі

.l и ­

п і дприє~ктва,

нестандартного

обладнання,

ко~rу­

заводобу­

дівний комбінат, ;щс:rідно -еІіс nери!vІєнтальний завод тресту « Унрсl.1ьбуднонструнціЯ>>, не вн ­ пус!-іають лродуJ\ції вищої ха­ тегорії яності взаrа.lі, а дея:Кі з

них і не п.1анують її анробннц~­ ва до кінця п'ятирі•Іки. :\Іаючн ве :шкі :~юж.1ивості. виробнвчє деревообробнtО об'єднання вн­ пуснає

ЗІ!·

:жжуналь-

бік

nродукції

н'ятиf\утни!-іО!VІ

осього

почесню-1

6.6

НІ' :_;.меншtJ.~и<;.Я і " трати ~ану. Вони І"Н.:тадають

на

;,.

ста.1а

с.півпраuя

Так,

.3а­

:\1СТа .1урrї;'

творч~·

співдружнt<::ть

rа:зу ,

ють

науr; о яцяют

резу .'ІЬТЗ!l

ттщу.

печі

що

щорічно

:11 і.1ьйона

ке ­

з

Б

1311lроваджено

вєйєрноrп

:ко;.~-

до:<ВО.ІІ •1 -

е!\(НfС\,1ИТН

ну5ом~і'})ів

3,3

газу.

_\.le че11еJ те. що не :: '.mрІ І~.чствах се рйо :ню

пере ­

їх

П Q!JОШІ\ОІЮЇ

\'L(.l!i13

;о;:о'і

окремих

програм

в

на R"ix поста· ваіІ\.;r иваї сп ра­

~н :rися

з61JІЬ·

про ­ ві;

460

n:ропІ. .1ИНИ

11

йтиме

вн,

:111 цієї n рогра.\1 1!

повністю

ствnра ­

Співробітники

, на\'1-(ОВЮІІІ :Jа·н:Іада~ш че ВИКОНаНО. 3a~!iCTh НЗ,Іі'ІЄНИЛ 2.7 ~Іі.:тьііона карбоваНІІіа еІ-(О ·

мовА

у

:ttlй

статті,

ІЦО

НС)\1ЇЧНІІ•Й

НИЖЧе.

ЕВН.:\

r;o

ГJPQ()Td

11р<:>SО:ІІ1.13~Я

r1 1ю г ра_,, ;

ефеt;тн-внnгr. >

р;н; ор:~паю;;;

80

с !->ор<> •нч J:!?

'1;1сТІ;ІІ

ру•rн()ї

На

НОЇ ::•JdІii f:\ 1 •ю;tоніІ;а на ;;;•,; r .'І <1Іt""''НІІіІ рінст, ні. ;о н&tЕJЇ

,tета:юнс;І-Істру!-іІ! ііі. худон;ніх

!ІІJрООНІ!'ІОЧ:(')6\:днаІ ІН!

ІІІ> на

\1\'

RІІробія.

:-: а

Д<'РІ'ІНЮбробНО~!~­ :ІаЛИ

ІfріЩЮЮ·

1ІІТЛНСІ-> І:ІJІІj' ~ІУ Та іНШІІ Л. ІІі!

f,oчбint1}J\JOR<1 ЯІіНХ іНЖЄ НСрНі

с.-lу)j;бн фор~1а : rьно підіІіш.ш до СН.lадаННЯ ii.!HHiR l ЇХ RIIHOHai-1HIO НЄ npH,1i.1Я.lll Н<І .lСп\НОЇ у ,щ­

швидше пусr;ати ,,fі.1 Сіднанля.

в Е ..-ІИІ->ИИ НІ!

Р Ез~-- ' ІЬТ.\ТІІ ан а.l і.~,- внкn­ нання ці:rьової прuгра.чн Ii'J з ннm:енню \Іатеріа.lо- і. t!Нсрго­ ~Іісткості дають ' Т ОіІ\ .lНВІСТЬ 3JЮ·

НИСНОЕОІі .

хів.

Щl!

ДО\іІІ.!ІІСЯ

трудові

Впронад ·,м·но в дію

ХОДіЯ.

ЯІ<ІІЛ

HO,Іi'J!Iflfi б.1НJЬІН> ~ j() ТІ'('Я'І .lИН.

J<O::Ji

jj 'ІІ! .ІІа.lо !lpOГrt· СRіТ .'ІІ>Тl'ХfІіЧІІп ~І\' I:J

HCJПCТifTHht•

.\ІСІІІІJІІ \І

!і('

еІіОНО:ІІіЇ

та ·н ня

IJIIhOHCІHi

р оці

впровадf!\ЄНІІ

одсрі!;ано

.:аХО ДИ

rІ'ятнрі<tІіІі

ІІО.'ІіПІІІІJ.'ІО (' Я

яідхщі н.

~-с і

н

ВІіІ\Ор !!С ·

:37 ::axo,l>R

дію

і

в ід

..

с>І\ОІ\U\Іі'ІНІІІІ

цьоІ-. .>

с ф t'І;т

в

ТІІtїІ'І J;арбова н І~ін. Наіі ­

:\6

f'СрС ІП! rвн іші на

('I!CJlГOClНJ ', .Ii;!

Цс' \1СНТ:\ ТОЩО.

першо.ч~'

набагаТО

ІІОВІІ~. Б~і­

:;аводоб \.:1іБ НСНІV

H<J

Кn:ІІ-біІІСІТ і

У

!ІрОІЗО Д І!Тf.СЯ

р•лроііц і

110

робів ;J ванняч.

ПО

;; арбояанц і·1.

fl(l '

С

Н<І

робота

.зО\·

70

();\l:pil\aHO f'.i'J· І'I'!Jl'r:T. lllO lЛ Г<ІЄ

Ні;І

(); ;на К

і\0·

yrr:!·

ІІеВН!іХ

:J<JX0;:\11 внро~а.ТrtіС·

: 3 а ко; tал

.lург ії.

по рошt;овоl

тор !'ОВС .'І ЬНОГО

будуван-ня.

об.tаднюшя

вообробно'І~-

відхuдів

на

дере­ ви ,ко­

Jаво;т,ах

Г:\1З

заводі

ко­

За.lн­

г. ро цент

свіr.lотехн ічн о\Іу , с.lіднолtv

!

1\О\ІбіІІаті.

НІІ • :: ЬІ\J: ч

ристаюш

:.ІаШ Іf :-J,J·

нсстандартнnго

'туна.'ІЬІІого шається

~ІС' І.І­

І

до-

'tета.lоtюнст-

руnцій . · На :Jаводі а.lЮ.Іrінієвнх

буднонстр у кц іІ! ~цного

А

:шні.

не

rошонано

зап.1анованого

резервв

В з яти.

у нас

є

заходу.

дуже

напрнn:ІаJ.

н" ·

ДОЕ.

.Він вtдправ : rяє вагона1!1! трkнІІ : 1а сотні 1\i .lO\Ierpiв на я\!N­ тов.'ІСШІЯ ІІ.l І!Т, ЯІ\і :З ГОДО .\! Над­ ХОЗЯТЬ Іfі\.JСІД Н а ПідІJрІІЄJІСТВО.

На транспортно-;;аготівє.lьні r;:;трата їце бі .їЬШЄ ноштів , н і;J ; не тр і б но iJ~·,,c :;а тратнти дІЯ орГ;{ІІіЗаІlіЇ ;\i.'lhHIIІli pnбtti rpkm;. f-;рім

поrреб

Нёі\.ЮДН<Jrо

I!<J тпr<.• .

!1cpr;р;~

rоспnдарсп~

природи

рс довища .

і

.]'ОроГР-

Ві-!- · с~-

перf';:rбаче"І-ІТ\

ЗJ 2.4 тиr:ялl карбованців :вино · р :1с тано на Ui ц і.1і 271.8 тися~і К<і}Jбованців. Зокре:-.tа , на заВ -l· :юр ошnової

НііІІG

, ;аХОДИ

га : юочнсних

.ї і:> них

~1ета.1ургії

ПО

,,поруд

нічно,rу

у

ЛИ;10·

цеху

на

зав о д і

1-іО!!СТруКІ\іЮ

вико­

:1\ОНТажу

порошків,

за­

світ.lотех-

нровсдено

Р~.:

ГаЗОВ.lОВ.lЮЮЧОІ

\'CT aHOBnlf На ді .'ІЬНИ!lі ]o.lipoвnv. кришта.1ю.

ХіМІЧНОЇ

ствах

нnR!-іа

ТІ'>

>~nсферу

тн

с:rа:tюRанню

іІ\істю

ня

випари.

nоставн.1нся

нІшуска -

З

.:10

ВаіЕ .lИВИХ

JJHX

.1среяообробно:~ту 1J J РЗ: .. торгмаш і ь д і вному

парол rJ­

Ч ере з ПР в ат­

ародов·r~-;ують

шк і дJиві

байду­

ви -1\онан-

:<аходіВ

1.\~.

ко:v~бінат і, та .за водобу­

номбінатl.

nланів

з

тсхнJко·еконо:~~ічrrих а

виконання

ноУІn:ноксного

nла­

ставлять

у

дру~у

чергу.

Оrн;є , щоб внправитІІ доnу­ щені недо.1іни у цій надзвичай ­ но серйозній робот і. і а::рІіР.і­ страц і юІ . і nартійнИ .'І-1 організа­ піям

ПрО:.ШС.lОВНХ

ПіДЛрИЄ:ІІСТВ

необхідно :.tобі .:;ізувати всі си· .1и на vслішне виконання ці ,1 ЬQ­

янх програ~f. У цій роботі н~­

обхідно

нерувнтнся

рішеннюш

.111стопадового (1981 р.) П:rєну ­ \t~ ЦІ-\ І\ПРС, ПО.lОіІ\еннюш і вказівка"и, я-ні ~Іістяться у

шдЩ1И'ЄИ·

На

нізаторіІІ. допо~1ога

,; МОГУ KO.lГOCIIR~!

ЯрІІХ

\ CTI!C.li. СТ'РОНН }З p<!XYJIOH ;ІВОЗМ!ННО! роОО· тн агrегатів. ·. ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА 39порІжжя. 160 ФІей робІ ·тнинів авто"rобі.о1ЬНО ·

заводу

ro

сnравили

<<!-\ом~<: ар»

в

М JіН\'.їЩ ІУ

ново сіл. 1н

1\аХ.

міськкому раїни.

в І д д І ,ІJ у

Компартії

Ук­

в

бvднн·

3<1

сnоруда;еннх

ра·

хvнон

підnриємств<~ . На iiP)ll':Ji Дн!ЩJСІ J'<1pic r:а наторій · пrюф і ."Г;п;т r-.рі'!. де ЩО рО !(~' i)c ;J HiJpi~H'/ Яід RНрОбНІШТВіі 0:0JI'')IOG.lЯTI01CTH.f! бі .lЬ:JІ Яі< '!О Н ТІНЯЧі ТР~';:ІіВНІІ!іі В !·!<"· давно ~будонанn .l!П ГІ ' !':І і комбінат н~ 25n :ІJ 'с:rь Це ва;с nдинадцятнй затакого

ii\ИT.lOB'J:vl~-

іІ\Ивуть

ТІ!ПУ

часив

rra :-: е

антозаВ()ДПі.

МІЛЬЯРД ПІДШИПНИКІВ

Мінськ.

:\Іі .lьЯрJнr•й

ПіДШИПНПК R! IГOTOE.Jf';IO на :\Іінсь~; о~т у ДП: >- І 1.

nссяткн тнлів г.! JШіІ 'Ч-П · ків яаrою ві;( двох гп ''' ' іВ до :.!ОО кілогра.ІІів в;rлу:-.· кають

на

hO.lC!\TH!I

цьо.\!у

~;а в;'j J~

ПіД!!рі!ЄіІІ С'~ ВJ

Уt:ПіШНО ПраЦЮ С

Ні:ід ПВ()·

реННЯМ HCJBII X Бlf.liR ШИПНtrНіВ ІІі;:{ВІІІЦСНОЇ

тажопід!іомно сті. нець п'ятврічкн пусн

· На' їх

t1i.1· Б3 Н ·

""1ви­

Jpoor.

значно

РОЗВОДИТИ -·· ЦЕСАРОR - ВИПДНО

Кишинів.

Д о ·раЗБrJен­

ня цс<.:арок прнст~·rнr·н ко­ :rеншв Ново·Брннжн і~ьІ\о·

~'МОВ ~:rpHЧaHHJ1. rюст~·ть Зн ДВ о

nромислово-

· щн:ть

і . pa;ctГ~CJC·

пам області rтр овєстн _oi'S· рпІ'іітон І'рун ту 1 r1sбy

~а.

транспортного

рО•

Нва.1іф і!-іаі;з~на гор пдян

го

О. КОРЕНЄВ,

nоча•

В€1"'1-!ЯНп·і'lСМЬОВНХ

про.\юВі на П .1ен~·.\1і Генера.l;,­ ноrо сеІ\ретаря ЦІ\ 1\ПРС, Г о lOFfl! Презю.ії Верховної Ра_" ІІ СРСР товариша .1. І. Бре;;;н, -

Інструктор

. . на вc1Jt

біт ту-r бу;rс пi:tГ(1'НJ~.:Jf'HO ~1айже n'ять ТИёЯЧ \1Е'.ха-·

основн:Іх похазнинш.

НУ підвищення ефентивно<::ті ви­

р()бництва

ТОН:

від1;рито ~іста.

nлад

А. на.lіз пока Jу <. :, що ряд Н<'· рівниІ\іВ і сеr,;ретарів парторг.-І­ І J ізац ііі промпс :ІОІНіХ nі;tпрн­ ~.щ:тв нриді.тяють бі.1ьше :vваш Rннонанню

.

році

А.1е н-а зіІводі пл.астмас до Іtнх пір не введена в дію уста ­

нітрянnї l'У\! : ші.

HypcJ.f . 'грам~

дію

оточуючого

1-а

СЕЛУ

. Куреьк.

промислояих

робіт

PA,TAW).

ф . ІМ ДОООМОFУ . . ристів

ОО<:яr

,,aoopalf!'!·

~'І'ох~tна

Отж .:,

J;онан(1 ~n nрограмі охоро-

.l i

ГН.

бИТИ

лр-1 -

процс­

в

-~мер

у

. Фо-rо Р. ~­

ши,н.

уnрав.1іННЮ

вv :~ка.нізац і ї

'118

рtї.

трЄ'ба Іірискорнти те~ши робіт ;

'ІаСТІ!Ні1

f{a

,'Jf"liTHЯH

тек-нологічНИ\1

ПО

iLpOCf\TY СО\·І

І·Іl'БІІr;он<JІІ ;: '!Іf.

!Зl:.ІІІ);<!

(nраворуч) . в. м. БОЖN!

в : t­

ШИНО)'JЄ\\ОНТН '!·

а.в томаrи;юваної систе~ш

--

лроf!У~·

ро6к:и пандидат технічНІ~ наук в. І. Ho~y.'JeHI'O

автu.>1атн ,ю­

~· нраВ .l іІІ НЯ

На

Новня

значно

тивніmий і економІЧf!І· пrий, ніж ра.иіmе вІдощ. Ка знімку: автор рсз-

В€·

Н<! : !<J.ВОді • Т(>!JГМаШ•' ;~а.пла­ чований обсяг рабст и паконано nовнl;.:тю , а на l!ІРЗ :-~атяг :rос .ч :>і;]nраuювання разj.юб .lеного

1ав о ;: 1

. І ін; і нсьн ііі

:\.Jiii<J3<!HO;Ii

і

СИСТЄЩ·І

~..[;рав.'Іі.ННЯ

cnrJP·':

чих зайнята ру•шою нр а ц є ю на з аводах світ.ІптсхrІіЧfІО.ІІУ. тор ­ гnвс :r hНОГ\> "а UJITHOбy;Jyoiii-'H '1 ,

нп

Rаної

р()бН~Ц'ГВО .\1 :

3Іl'Х ?

--

~ Торг~Іаtu~

(<Дуrа-8->,

матерІатв.

верстат

1\('С' О\1.

Одна !\ рп ; t :~аході н ченню рvчної І І}J<Щ і

ШІ!.'ІИСЯ

воді

верстат

1!_:1

розроо­

призначений ДJі!І одер­ жання отворів і .пор_о!!-іН!fН 8 дета.1 п з ~умопровІд;

робота ло розробці і впр .:­ вадіt\енню авто~іатнзованої СІ-І­ сте .•ш ~"11рав.1іння tAC~' ): на н­

JtJldЦi.

фабрнuі

лено

~>ку

П ' :JПРНЄ:ІІ СТ ВаХ

дугою.

цього ІІ-Іе-rоду

них

;:{flOX

е.1ектроероаійнпї

електричною базі

.tacfl

нра­

розробил~

обробки металів І еллавів

п .1анують.

BiJ ру> ;­ : янНти

B IIB i.ї h iJi fT II

спосіб

вийш :ш

но-ен с пер н мента.:r ьнні\ . хліб()за­ вод . номбіr:ормовий '!'а :ІІО .1ОК<'J· ~<а вод Цієї ро6оrи зовсІм 11€

' .!і. ;j oiH'HІdTif'IHif.\ .!іНі Ї і 7 МС'· хані:юt>аннх. J нерrтатн .1 nr·:Jгpa .ІtHІІ~t ·''ІfІіІГ>.їіtНІН.Іt. В с е lie ;\(J;Шr.'.' ji!,IO

побудування

~Іашнно­

чнну.1('ГО

c:t.11><

маши·

новий внсокопро;tУКrивн:нІ

заn.1а ­

с вітаотєхН·!ЧНиІІ.

у fi РОДОВЖ_

КІр~м­

Інституту

ськоrосподарськоrо

.'3d води шнноре:-.1онтний , дос:лі.:~·

Bїt)JlJ f; <Jд ;hf~ HO У RІ!рООНІІUТ7 1 ;<С! :<;О;\ < 1. CJ!fJЯ.\IO Ba!! : >;а

ci F<.

і

градського

П:'!ШЄ

рівень

торговє.1ьноrо

б_,. дування

pecyp-

тр у;ІО них

Сf\.1адає

На

:r:JванІІ х nо;;а :>н-инів не :Jаводн

ТІІСЯЧ.

n

еф€КТ

мі.'іьнона.

l.R

ТИС"ІЧ fr3p\'IOБ~ IfUil1. _\' Т О,\!\' Чі-ІС .їj пn .<~ВОДУ ПОРОШІ\Оt<ОЇ .чс·т'і 1ургі ї - - :14R тн слч карбован_: ІІ і R. по шинnр с;тnнТlн очу -·- З а

су ч і

О,з.ночаt:но

110КаЗНИНіВ 1-:О~-JЛ,lе КСНІ!Й П.lСІН підвищеиня ефентнвносrі 1 яностІ ро<Юти не внІ\онанпй.

ЗнаЕn!VІ

показпики

{Це

рс .Іюнтно-чєханічного

52.2

цІ.1ЬІJвих

здо!Іутки

процентів.

цента .

!'!!{

,

Jаводу

коефіцієнт

об.1аднання

замість

1 .6

мєта .·ю;;онстр:.

~ІО.lОSо:завод;·. З J <ІБ;J СІ'''Іr~

J

·mення

нооі

нсrил1ічнє

с.1і;з;ноrо ~аво;1у

да:шя

продукти і'·

виsоrистанн;1

прос:-оюва .111

ють вк:rючнп

:> ростанню

r! )JOГPIOHI

nечення сировиною

Важ :ш. в\· ро .1 ь ~, боротьб і :<F. Пі,::t'ІШЩ Сf іНЯ ~ефеJ\ТИВНОСТі Б.: робНИЦТВа відігра .lО шв.роr:о ро.згорпуте со ціа.аістичне З.\Іа ­ ганн я під девіJоч " П.1юс один процент •>. Воно до 3ВО.lІІ JІ О J аr>­ по

g rшон <tнн тn

ц і.1 ЬОВС'Ї

ВИробниqНХ ПОТУіІ\НОСТРЙ.

ми

орrанt~нщІям

ряду

роботі

у fiPOUECl

ІЮ

ао.~

інс титут~-

nрироди

реко•н.•ндуІ'!а .lо

зак:tада,1И.

.1.'5 JОГОSОріЯ. СJСО6 ,1И!Ю :-!.1\ДН !)!О

якос­

споживання.

по охоропі

партії

nартНtним

перmІ

н оr!1 оо.іаJнання. Р:\!З . RЗБІ{. :.авод б у д:ве:JЬіН!Х ви роб ';, R :;нгс.:'!\ не Б ' •І:юб .1я ю·;ь товарІ,~

Tar; .

Иdродноrо

знходи

намічені

важ.тнвій

напо.ІІеr.1нво

no

XXVI

з ' їцу праців-

1-\о .ш:артїі вини

nрогра ч.

категорії

п)'JМІІ*'С-'а

nід-приє~tств

ні

Про

меха­

fl i!J}O;IHUГO

випус­

шення .

зобов'я-

3аио домаtатнси впровадження да.1ьшої

нізацІї

Г.lЯН~' ТИ

виробни­

Іх

і

підприємств

~;ерІвии­

'fОварів

~tlc:ьl\f\OI\'I,V

рівннІ\ам

СерИознІ претензії аа невиконання окремих

вищоі

працІ .

на;\·ков>~МІІ

збереженню навно .1ншнпоrо середопшца.

Бюро

році.

р~· ч1tnї

У'QП'ХІ!

слівnраця

:нІіцнювати зв'язок з наукою. :збі.1ьшувати

бюро ~1ісьt1кому Компартії У'Країнк на своєму нання

·

за

З ~.

можна ~.ц.е ВІІАі:~ь.яити 100 м­

1

Цільовим проrрамам-

f

*

~ JІIO'!Xm> 1982 року

n.lcмптaxura:l'fn(:лy,

Створено вершу в :\!іJ:цrt­

вії

сnL•ціа:rі~ювану фt•rщу,

Цc t:apнfr

RI{I-!()IO .1nrягає

не

Bifбar.l r rni

:\І!іl'ЯЦі

:.!О

IUB1 !;.1KO 3 . I!O.l(] .\l(),lO;!fІ;~K

J-:: .lfJ!'i)i!j i r,Jюї

на·

rи.

(ТАРС-РАТЮ"), __


НОВЕ

Причини· заnровадження .християнства в Киівській Русі (Зак.: нчення.

!j!Jзичницька

TO)Jy.

дання

Поч.

ре:Іnія Щ<J

не

вона

па

2-й

~~or.1a

не

стор.).

вш;онун;н ;1

nрнпуска:Іа

ш

!

;а"'

n\".1'>

є.tностt

ту, а. нан;ІаhІІ. рv:з'сднува.ld с .1ов'mн.:ьr. і ГІ.l е.ІІ <·на 1 об.1асті ;:tер;r;авн no ну .1 ьтових осо6.1н Rrн..:тях, не,..:· ла в собі і;~еї рівності та д·е:ІJ<JК}.JатJІ:>,Іу. Христнянстrю H<J Русі JHd.lH даRно. І3 :-\ ст.1іт ті в 1-\нєві б~·в навіть христІmнськ11іі хр;J.\І 1.1;11. Проника :Jа нерковна :Іітература iJ ВІ:Jантіі 1 13•J ,. rар!Ї .. ГJpCІR.lЯ'Ji KO.l8 аНа.lИ, ЗВИЧ<JЙНО. ХfНІСТШІНСЬК; ДОП!.И і ЇХ ilpi!CTOl"OБ<JHiC Tb .10 Сt>Ціа . Н,ІІІІ.'\ ~і.";НЩ>ІJ!

фео;:tа .lЬНОГО що

CYCПi.lb c'TB<J.

княгиня

О:1ьrа hOHCTaHTIIIIO!lO.li j Св ятос.1 з ва.

,]аЕJНіЙ

rтеРІІІ<J

СПОНука.1а, ДО

То:чу ІС ТО)JИЧНО і CK.l<l.lOCЯ Во.1одюшр вирішив nитання нової

рР .lігії

оскі .1ькн

Шt

Русі

Пі,;ант і я

пrрс•r;а;І

nоні\ня.1а

на

бу.1а

ЦЬІ ІГО CRO !"IJ

корнсть

був

988 poui

~· к.1а]ений

хр І І П ІІянп.;;<.

віру

Н<:JсаJп;ува.ш

Я.1ИЧНИUЬf;ИХ

.1огонір

Тих, хто ЧІ1ННв

сидо10.

богіВ

]OXO.lll

про

те.

L:тарих,

ЛU.lИ.Ш

і

Ш 'J

Церква

JIOr-o

~1Н.'J.ася

;j'; .

;rер>нави

церnОВНі

з державою

к.'!аС\" .

Я!!f'

і

;;Н"JЧЄН НЯ

J .lЯ

н•~

Бі РІІ. :т и

Rі :.за нт іііськог"

Тан;І .\1 ('r:ІОЧdТК~·

ще

ра ; ОТЬСЯ

.1нша .-1ися НЕ'

ПроІ~ ес

на

я.І'ічннка~Іи.

.JГі\ДУІЧТІІ Воно

.

хрІtстнянства

;;усrріча.1о

опір

а

Р0о311~

іН К<"~ еlИ

са "\іИХ

боrів

до

61блІотеці

спна:Іьнv

.lюбrпr ..Їя .

середньої

шко· пер ­

.

вrтер'ана ·

скrнпн\тп.ся ;t;ЛІJ.fJПІІс~·. ютr,

no.нa:t

J>() F.fr нi

рокн.

мrп

Ве .шкпї

TROj)IJ .

nрапю

HR )J ТIIHH

Н".. "hНіrтю.

Ба~.

18 ..30

'"-

вилася

НОВИЙ 1\1інсьn.

."1 1

піR

Ч.'!еН

Динк~· ПJ()нерів.

І'TrrJpC'HП

ІЦо:J

пі;t

П.

Сьогодні

у

робuтто '

Н)')<і"\~1:1.1КІ.

lt;.f)O 1!; . 10

С.рібннй

16.~0

МузнчнІtй

дїІ.

нашnм"·

1~ . :to Knнuf.pт

iH..1YCTPJi» ·

J1nлtнн о

конt~.урсу

H:J.OO

«Час».

:!1.1)11

21.1.; То.нфі<ш• rpn :p,

І

Гсrоя

Ct'f"JiЯ.

І ~. : І.=і

Істоrія .

І.) . n.~ Ботан іка.

ft к ~"· Наукоиn-пnпу.1ярнм~

J.;.z.-, 4( Pn1nnиi.a.i

j.Юi11'Hil<Jf>

.1ЇС\">.

J:; ..-;o

1.1

•То••rиш•.

16. Іn

док.

фі.1ьми

«Створити

18.00

фі .'tЬМ

l(oнu<"DT

ПіонічІЮ-За. Е.ІІЬlІ.орадо•. творів

16-30

Співае

1ї .З()

Фотоепод

ti ..'J.)

«1\іномер~діани » .

Е

сту.аі1'

Ф.

кл. na.~

радянської

пісні .

В&.І.v•

Коротич.

8.

СимфоІ!ія

• ре

ІЧажпр у виt~.лн~нні кам:~~!!О• nркс(тру .-Музика Лра• r·н

... ('TVЛt"RTa-зa"JЧHHK3..,

18.30 [hfHtH

:?

~o;yrc.

Фіё'мка.

Вс:-•Ііf'НЯ 1\331\Jt»,

казка.

1!) ..JO 19.4 .~

Hr~

.l ('M.li .

·~У3НЧІІІ

Нf;'б~;:сах

СРСР

ЦСІ\-\

тив»

~1

в

і

ка

,\\І')тщ· ПЩ'ІТ .

Чемпіонат

бо.•у:

10

сад•.

.м..

«Київська

Д)· ш••·

Морі,

--~·кр-

К.о(>nати.

l"f')

:.?0.1 .}

зірок•.

По.

Гi\BD11 . lt;R~o.

поет

-

Нn,...ни .

18.20

дітей.

с:.До

Л.

1~.00

~t.{tO

те.н~фі.:Jьм•

lу~піль~тво­

7 •·•·

Геоорафія.

qиR

ж"ття•.

років».

17.10

СТС1!1інках

""",.·

. М<С'

2-1 &·"11..

кrим. Ка.вк;t .1. «Назустріч нрі'І' :J!,

8

yчИTt'Jfh»-.

СnібниА li.JRiнoчo"'. Фі . 1ьм-концерт • Чере3

16.40

ПТУ.

10

16.00

tk:paн:.. Ч. дA:T­

А.ІІЯ

Астрономія.

Історико-рево,1юційна те'Іа радянському образотвор ..

1.; ,20

камер~.

на

мова.

чому мистецтві . ПриредоЗН<lВСТВІ'J, 3 14 .5f) В. 1\атаев. сБі.1іе. nдннокнИ•. і; ~~;.1.

..

Конuерт·нарис

9 1~1.

ec."!f:~·

сЛоком<>-

-

(Харків).

з

Чо.1овіки.

« 1 Іас » •

..1.,

Фі<1ьм •Хмаrн CbJ<nM». Фі~1ьм-кnнцерт

над «І

2:J .n.:;

Чую

Бе9• ЗІВуtrи

Я».

заnові.Іtного

J\nлrlliTHR

f'ічнпмv

старmnк ... с ..... ;,.,

li.r:Y~~:"~иJ~tra'.!~=~:;::;~~a"." 8 '

(ТАРС).

Пп

14.00 n

університету.

«ПерШИЙ

«Лісня

•ioRHHH.

Іfі.ПІ) д .,.

('().10\1·

к .:t .

«Шкі.?Jt.НИЙ

Фі ~'! ЬМ.

батьки .

Н3R 1 13ННЯ.

Іо.:;:;

Г•оrр•фіR. хідний JНtН:он. «В nowyhiH.

скриnалів

УКРАІНСЬКОГО

11.40

вас,

ІІімецька

1-4.:10

ПРОГРЛМЛ

Актуа .1ьн а

ІТЕРЕдАЧІ

ОБЛАСТЬ

13.10

.ak&•

22 ..10 Концерт 10 .00 10 ..10

бах.

ни.

lfi.Of! Новини.

ПF:РЕ .'lдЧІ

біn.ІІnrія.

:1

Смподні

з

L~их днів не :нІІ(овкне- CJNI.• ва. Герої громадянської вій ..

біатло-

к~.

НЛ 1\Ji!B ТЛ ОІі.~АСТЬ

н.n.; 3aІ·a .1hH<t

:?2 . 1.)

І

ТА

!!.4Q

нсИм(}вірне • v світі. іtртистів бa.rttтy.

12.1{)

Jto

цЕНТРАльного І

ОчеRІ-4днс-

..noнtx

знавствн .

світі.

8,

іМ.

J t . .Ю

сурма чі!

ансімб.•ь

21 .35

M::t.TnR.

-Wflotx

•Ст•nт•. НовJІНН. ЗЛГдJJІ,НОlUЮЗНА

11 р 01 rл .'ІІ .\

.СРСР

ltl?м!»

•Пnра

\'

СІ'-СР

Д.1я

І!І.ОS Учням

ІІе

І<оннrрт де~ж. ;~ иноrп укра 'інс hKorn на родного ,.о ру ім. Г. Верьовки.

Ткач('нкn.

добраніч,

рік

9 ..13.

ТСЛF.БдЧЕННЯ

1!-J • .'Ш .:1\\о:ІЙСТJ"ІИ ІЧИСТ('ІІТВ». На. роднtt ~ртистка )-'РСР Ю.

тr .ІІЕГ>Л'ІГ. ННЯ

чіпr н,

Шн­

JI.

hitM('pa.

:\t~.тyrt.lhHa

Пр<-ІЦ і . .lC!\"\JC'i!Г<J

АПН~

Mi)titt3·

ріної.

22.10 Тr .н·ж,рн•., ~t~hін••сtЇні -

!1[11

в

li.BOPi~.

.:s~уре~та.

Му ,tьтфі.tьм,

Сьогодні

КИtВ

8.:).j, 1:?.10 q,05. І І.п;

Академік Ре есдо. Те ~lефі .,ьм: 4(,flюл.нна міняє ШJ\іру». 3 серія с8tсна::., ~1.ПО «Час-. .

.. е­

«О.1імnійцf

ІS .а.;

IP.ZQ 19.50

J'!Jдy

.

8.2ft НауковQ-ПОJІу .1ярний

сДо6уw&и-

з

Київському

Те .ефі.•ьм •!Юра cepfSІ.

НА

Nitнtє

Б«і.&М

18.45 19.00

Грае

на

ТЕЛЕБА'ІЕНІНІ

• ЧаnаО-Р.

світу

Харківсь~о.оrо

«Сояата•.

сБерrжи

д.ітеіі.

нартоп · · rC'.lf'I{I!JrJ"НC'·

крr !іЄJН! ,

X)l\"I'TIO ки.

XXVI

Чемnі()нат

робnти

іде.о,..,огіч­

11 ЗАГЛJ1hНОСОЮЗНА nPOI.PAMA UЕНТРМІЬНОГО

ря.

,

Х.'Іі,)

-

телефільм Ф\· рманпв ,

s " 1цу

сПропаrаd­

rpo:1•. 'l 22.4() Новини.

кореня».

20 КМ. 1~.0;) ·Л.:tКОГО JlіЗМ,

дзвіночо~~;,

фі .1ьм

21 .Зо

.

Н\',

-

світі .

Новини.

та.1

T'hr~. ~1 rP' (' :1 НР'і rоту·ютh ч~·;[( J Ri

л • прис1'V[І"f} < п ' <<ЮНКОР• міського Бу-

1~.-~.;

Тезtеві« ..

Jttа.інченні

)' 1\Ро\ІНСЬКОГО

1\ПРС-в

:зваJНІТІ! 1(!11 nартоп.lк~ І·Н_}мо :-І\· t:i нn: ~,' Н і Й :\f \c THThCЯ r Ti.1bhH

ві.1."\~Нrr;~п~

КnJІи?

Пn

Іі . ОО Рішення

сорт

ІІреміЙ

ня

ТЕ,~ЕБдЧЕННJІ

:1<1 ПJ.I C'ti

h"L' рінн І щтвом

:\.~JhC' .\IHГ\(J

де?

тnрнна.

1~.00 д~lЯ

Док

14.5()

1~ .40 д .

дії.

~освіду

Чемnіонат мінтону.

tt\.2:; Ві11.1 уkніться.

ПРОГРАМА

КАРТОПЛІ

rр~ТІО!{)

." ( <їJnidRHIIX

!!ІКіі

студії

Г!рИ·

ВОРОБИОВ .

Н пнІ: Іі

Co!l:d.liCTII'IHnї

на~(яті шкопяріF< :1;;ЛІ1Іl Іі1Тhс"Я Ганни lcІJKiRHИ про перші кrпюt ді

бути

21.:\.'~

і

.МаТеМі!ТНЮІ

СОРТ

мf..

в

З

пб · fднанні С . П, l(opQ•. 1hORЗ . 2С),4:; « Hc-t Аобраніч. діти!~ '21 .OU «Час».

ЛЮТОГО

шкіру•. 2 серія. 1\ .tуб кіноnодорожей. 33kінченні Нонннн. l.f ..)Q Новини.

c.epiR

-

22 ..;,,

СРСР

&иробничо!'S\'

.....,.Ь..

10.2'0

21.00 «'lttc•.

BHf'TaRK\".

-

2

ю•t·

С.іІуж6а.

Д. Шостаковича . Те.11ефі .1ьм .:.Люд.мка

ІоІ.

артнет

XXVI

Рішення

КПРС

Чаіікож:ькиіі. І<"""ІІ'Тет BHh:OHyt:. квартет і-м.

1.

народін<А

Солов'янснкf).

дист»,

зіірпа Шае­

9.15

еЛюАННа

ІІІКіру а,

П.

Nt

«Оt.•інь•.

~0.4-J .:На

K0'.1COMO.l\ . . \ :JГП .l<)'\1 cra .1R К<J \Іуніс т nм.

rромадсr,кою

\\ .lnif..: HPE ~~>>.

R'fi!TI'.lf,!ii-1 Д.

R

нпвчання.\1

Bi;JRiJil.lИ

О. ,\:1. !Ц cpfirr •"'·

Ус1м сєр п ем сприіін я .'Іа дівчннн " R P.l'JK\. Жовтн ев\· соніа.1істнчн:> рево .1юцію. ОднІ'"' І" 3

moнepiR ш>:п.1и. :J~!<.lHI!a.1a їх еnраві Fе.lнногп .lеніна.

ШКО.lІ!

.- rr~cнRi

КОМСОМОЛу,

Гпстя

НЯ\::

:.'0.110

арені::t,

с Чае»

8.4-5

..... юнку

кожнпму

19 ..;.:; Тс.1С·фі,;ьм

хуJо;ЕННН<І· ЖИВОЇ

R.oo

llkdl.

радянської

д.

І ЗАГАЛЬНОlОКJЗНЛ JNOOГPAMA ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕ,1ЕБАЧЕННЯ

-

Jlaypet-tт JІенінсько1" nре­

мії;

е

те­

t:ьоrодні у світі. І9.І~ Н Народні мrлодїі . ІЯ.І с; Дпк. фіаьм с ХудnJІ<ІІля Г.lазУнnв•.

R :;•rтr :Ji Fi.lГYKB з·яви.lися rr<?p· ші 1~пн r~:. '· Пr!'шпй р?.з :1У с трі­ .13. с n :J Tilh"«)! HI!.]JJ"VI \ІНСТ<'!ПВ.1. н ~.•:' r: і! ч?іін" 1macнr<o. BP.llt h· e

1-\омуюстичнnї

респуб.1іЮІ.

ТОНКОЩіВ

П1'J.;:r

У rоrтях ~- піо н ерів П()був;.;,lа е>]На 1:0 .Т'! '!пнате .lІR КР~1С'J'10 -"1Ьrьноrо руху на ;-.·r;р аі ні Ганна kafi·RHa Ді.1НЧ . Тяжке ;щтннстr.п (!\-.l п в Нf'Ї. ВІ.;роста.1а в \lідній сім'ї, у :ингоднях.

h'o,Jroмп.ly

.ЗfІ?.Н НЯМ

Док.

ці».

€рохі-

сНа

• Rttиeмнt

Актуальна ~"'ам('ра. «Ваші ) ~1юu 11еНІ викоІМ.Іt·

IQ.OO 19.:JO

с3аме-ті .. 11>:..,

СЕРЕДА.

18.4.)

ОРИГі ·

F>r:кnнRння

-

Фі.'fЬЧ-Rf'ІНЦерт

аНі;

між

Піренеямн

І.

ЛЕС

Фільм·конuерт

.1 на •tомстна •.

(домра).

22.50 ДовіlІ.hова

23.00

спнце.

Б·.їЯ н:н.тнн прnяедєні бf'ri· JH. :\Іі! ІіСІ;е всі \·чні та праu\в­

у сЕ"DР~НіЙ Ш!.-n.11 ,'-,9 8 створено К .l:'б <сЧер. !ЮНа rвп3JИКд•>. ЮНі ПОШУКОБЦі орган JC•E'"!rJTЬ

:розповіJІ

,\·мінням

Іспаніею.

Ісnанія•. ІS.ІЮ 1\nнurpт

rо.1и.

І nовія.1о роиантикою 20-х років

uьност \

о1ак•м

?.~·tатора .

відносин

c.Ja

ська

t!\.:JQ

11 RcepociA-

І'ОНІІі.)'РСУ

ції. 21.1"J «Час.:.. 2t.З .і Фільм

.........,

Ї ;\\tДЖН)'Н~. встанов~,енн.я

т~

·'"уре•т

36ірка СРСР

ПQ("Mrt c,J (eЙ.li Дп річнив. і

CPLP

сТелеnост на ~·.ІарпІй 6у­ дові». Слоруджуєт&ея Крим­

I.S./5

811-

сИа...,

ве.:юснпе.а.».

м . tZi Міжнар(')ДНИА турнір :1 хо .. кf'ю .1 м · я чем мn приз газе­ ти c(f)Bt:TCKi\Я Россия».

.. Ае<:АТtІХ.

дип.1nматнчних .'t('фі,1ьм

f'ИC'TiJRKH

('f'<)C:IO

,.а

Lим<;оиі~ІІ8.

J;.tn

них каrтини ·на прог~·.1яt1·

RpaЖ SIOT h

вкІ

телf'фіJІІоМ

І&~ Чемnіонат СРСР з хо•ею' •Торпедо• !tCKA. 2 і 3 п~ріоаи. У перерві 1g.1o Вечірня кaJha. Му,ІІьтфі.,ьм сБабусА удава».

Кар•••·

J(,

Новини .

Док .

н.а.хо4НТИ

JІЮТОГО

Ноиинн.

16.:>0

ВНR()Ні!НИХ

Ri;JR:;J\·BaЧIB

11,110

18.20

cь~o;.orn

труду і ч .. сть•. 15 .~;; МуJичнчjt фnJІt.кAOt:) діR СРСІ'. 16 .0.1 Весе .;1і стаfпМ.

анБаре.l.'ТЮ. є, такпж FИН<ІН<tНі 3RНЧ<JЙН!е мн H'l ·

/Оннх

..30

иісь.ІVІИ'fІ

Ре..амтор Є. tаЕДЯА.

Док. фі.lЬ .. М «nоверхИ бранСJ.дн Тра8кіfІа,., с.По

<• Ypos спіяів \" шкп .1і "· « h il R<'I .lE'Jl ' і\ськ<J ат ана,,. ~ Ро .1· пnві.11, :Іі.1~·ся - nудьоиівІія" та О і! Г3 ТО іНІЛJ!Х.

Ha:tol' ro

світ.:r

![ j ІЕБА'ІЕННJІ 1~

П.і".

ПЄРІІІІfХ f'\СТ\їН\.1~ ДП .l~R зв .1енінськнм прн:оювом

nwiON

:М.!!О Гра<

145n 1\о .. у ністи

прнро:tу рід­

KiJ)JTI\H.

Ж J ІJІямн. Cepc::t «ДrrтячІІіі С<ІJ<ж

.

Б . РИСОВ. ие-Іпму

~ RayiiOitМ'o ТС'ІІІЗРІ'fСТ1МІ (! Знаини•.

1

І 3AГAJibHUCUIOJHA ПРОГРАМА ЦEHli'AJibHOfO

R ' .lnona;Eёt·

:нирн)·

;;апроRаджеН'НЯ ;(ухонної куль·

8 основі осіР-'( Н)' .rтьтури наши~ пpP.:rn-\1'1 3a!!!tt>Z!'! ~Аа Іі€ .-богос.'!у~н~ть", а творча праця .1юдини.

. 9

са~шбут­

схі;~них с.l{)Б'ян і б~· :1а в <~&ою черrу в •І:mа ча.1ьним .1mefW.lO~І J-;)".1Ьrурн TPЬfJX братніх народів росі.й­ сьного, у1;раїнського і бі.1оруського.

... ~'

ВІВТОРОК.

!фі!Ю.

hj11M 0.1]':10

...

'

90 ;в ор'R

Кчн І шн

радянr·ькнх людей ,

! ..1f'H1Hl'bHOГO

'V!иро.lюбністю,

Радя .нські в·•Jеоні nr!Х'конлило доRе.1н, mo нуль­ тура народіr. Данньорусьної ;{сржаои є спадщиною

Т&

'' -'..

ХУДПЖНИК<J·

І3ігш::шяноІ вlИни Григорія ГрrІГОJ>ОНН'Іа г~врнл е нnа. Rона 11JНICBH'!<.' fl<1 fj,i М jЮ!\П ВНН<ІМ Р;цнН<'І'"·ої .\рмїі і ВіІkьковп· :\1о!lп,кпrо Ф.1 r)ТУ. Hn нистёtRНІ

П.<JрТlЇ

житн:дайністю,

C!'f>O'VIHiCTIO.

Ftаджсння хрІ1Стнянства бу.1а насrі.11,ки внсокою. що в і.1ь но 'юrла в·з яти на с е бе б<ІrатовікоІІу куль­ туру Ві;,антії і не розчинитися в ній,

ста·

~1ас

СБЯ·

в

тури. С.lід :!<J ,JН аЧІПИ rаноп;, 11\0 ХРІІС:ТИЯНСТF:О В ТОЙ жє час і га.lЬ\Іува .lо розвиток лvхоRІюї "'':ІН\"• на .р 'J;Іу, бо ;;ахищало к.1асові і нтеDееи пюбитеЛ!в . I-!<Jpo:tнa ну .'lь Т\'ра слов'янських nле:vІен до запро­

/r~~ (~~'І , Ш, .

R.l<~Шrnвaнo

ВИСТі!RК\"

:\ІіСІ!СНИХ

розтягну·вся

християнськос-о

Вмt!тавка У

вет ера на~ш

ку.1ьт

перствоrm.1ас:ь

r:;я.ду.

.1и - Jятrрна т~·

з

ікон·ош;су ,

поступово

Вн :шаю чи пеrшу поаитинну ро.1ь хрнстиянt:тва на Русі на ро:шитон

:>.\ ;~т;rrне n~· 1o n"ст~·папкя. пристпсов~·вати старі я.з!rчн;щькі обря::и, ;,нr;чаї. снята. СRяшенні м~сця.

\

з:1пр Ч І

ц~

народних

' 'І І \ І, . · , ·

цікав t

ністю .

ікона

/)l'.lіГіЙНі іІПО.ИГеТИ.

;~атrр.')вад ж ення

сто.1іпя.

про

A.:Jp

Руська

<'Яннутий

па тrі <І px<J.

чннс·~ . хрнстнян~тм бvж> запроР.а.,:l;ЖЄНР CЄ'[JCJ Па ГІіБНОЇ F<C[JXiBKH, народні Ж маСІ!

;~о;;го

жатн: р<J.дісніl'ть»

Жl­ ціона.lьнс н;цбання чttстевтва давньої Русі. Сн.1ьннй RЛ.1нв С.lов"яно-я:ш<шиuьк"ї традишУ :-.южна по.\1іТІІТІІ н :~.юну\1 е нта.1ьній apxlreкrypJ, ску:Іьлrурі. ;{РІ-;ор<Ітивно-прик.1а.lНОму чнстептв: . Зав;(яІін вл.1нву я,1 ІІ'ІНИ·І(ТRа духовна к~·:rьтура Д~в· ньої Русі набувас С"r.ітськоrо хіІрактrр)'. янк·й про­

IIE'PKRi<.

інтер<>сах n<iHi\3-

ДО 1500 - РІЧЧЯ КИЄВА

Л1ноrравюра І.

ка

тих.

ЧОJ>Н!і "! .

H!m .s я цсркRа н:.<:>Ив<Іr. Н<НІіснико\І n<>ri1 на зем· .1і . Ні,(іJ\·Б аЄТЬ СЯ ПСрl'!ІJІС'ТіННЯ і об"Є.1Н<1ННЯ !\НЯЖ .•Ї Rла,lІ! ІІ<J осно в і ~юр;;.Jі. Хrжстнянсьt;а мора.1ь з.ти­ ваf:тьс н :: мора.1.110 1\няжпї дрvжи нн. а пі:~ніш~>. христвннс тнr> ро.зповс!ГJдить с вій СR ' Тt>г .,яд і на нar•J;( і !IOCTYПl}B!J буде :за·.\1dНІО~ати ЙОГ!) В СІТі

чаао хр:1-стиансти?

8

і

нісrь ро : шоді.lу русьного наро,1у на naнlA і рабів .

.1Ю;!!І.

в

11<111еру

H<JJOHГ().

Народн і. я ·: н'ІННІІькі традиції ма.1н RС'!Іиюtіі вrІ .1ИВ, особ.1нво на :~<І ІІС"rrttтво . Про цє снід•ІІІТh <<Я:Jн чннuь­

3"VIl!(Hmю•ш фсод<J.lІ,ні ні;щщ:ннн і княжу в.~аJ\". lli'JЖBa са ма ст ава . 1а RЄ.lІ!КrпІ фen.1<J,l<'>.\I і е!\:; · JІ.l~·атан•рr}\1. ..\;Jme їй на.1 е ;ка.111 велнк ·і зt>м.1еR•>:ю,l і Ння. Том у RПН:1 і ОСRЯЧуRа."І<І ПОВНіСТЮ Е'НСП .' ІУ'1Ті1ТП)ІСІ,г;і фсо:J а.-; r,ні поря;~ки. nр п поRі,lувала озві'І­

Bn

нж<>

Віі!"ОТОК.їl'ННЯ

n і].1f'Г:ю сті

JНИЩ.\"БС!.lР.

опір прийняттю нової

І!РрКВН

.lИШИ.lНСЬ

ВВС'Дl'НН:·І f:ДІ1НОЇ ПІ!СЕ'\НЮС'Ті. 80H<J JІ()Трібна fJПiJR!fП:y Прі~Н<J ТНОЇ R . ldCHC}~Ti і TO)JГiR,li. І'у с ь із Б•>:rгарії прнйш.1а ,, ri • rrJІІ.!H Іl:·Jo> --і!:<•'•уІ:<t. а r<Jкож сист е.\Іа pu . ;;ti.loP.иx знаків,

UОГо С.: І,\"mіНЬ і Jl!i~E'MH t.>C Ti 6у .1а С.'Іf)<В,Я:!· ДrtBHbOЦC'pKl)KHa, lJ.lИ:!hli<J Н<:Ірод.НіЙ Р":щог;;ій. Це J'>ПО\ІОГ.lо з 'J<JC0.\1 Р~'ськlй ІJраво ­ С';І rні й неркн і ;1о6нтнся сююсті і!н с сті і вийти із

!Пе.<'lИ s .1асності і кара.ш. Ста.1и . бv:t v r<a тися НРРН· ви свqтого 8 .1ас:я . Десятинна та інші. І(е і п·•хч ' ' nочаток цєрковн:й орrані:>аuії на Русі, яна ста.1а В! JИЮЮ ЛОЧі'ІНІШР.Ю !іНЯЖОЇ В.18ДН . П<:>рши:~-1 f.п cкonr>~1 1-\нївськн:ч був Анастас, ,, Іоан 1-і о рс~·нянин -- Новгоро.1ськю1. Во .1о;;юtир r.волпь перший Іtе!Ж!JЕ'НІ!Й стат,·~ . як nерше :J 3KOH!JJaF! CTБO !!Єр.КОБНОЇ і с:р~РХІЇ, ]е В!f.1Н.:t­ "ІаЛ!СЬ

і

;!."ІЯ

:\·Jo Rr>!O ChKCI \ЮНа

,,,

Яіо!СТ130.

Нову

'.1і1.'ІП бу.Іа

Іl <·рковr І і !ш:ни б~·,jІч : І<:JІtо :НІ'!Є' Ні ·' ' Б і.1 а·нтії Ті! Бо .lг:нJії. А.1е пжє в І;інпі Х с то.:Іі ття в Ннєві і Jj(1HГ0pt>.J.i CK."18 .l lil'b СRОЇ .lіТОПИ~!І.

.1Ю;:{И:-JИр ПОСІ1.Чf; Hi'J JОПОМОГУ Візантії R Ї Н .:' Г.КІJ. :<<і П€ імператор Васи.1ь Fшдає за Нhі"'ГО .J<І~Iim с:ию сестру 1 .зобов·я:Jує.ться запрона;:{ити НСІ Гус і христ-и·

ОО'ТШОНИХ

'\рнс·1 НЯНСТВІ! СІ ! fHI Гі ."Ю !ІОШН рС'НІІІО Н~ f>yc·i нщ.:окої f'І.;антіікьr;ої ку:Іьтурн. Вє.1щ;(' ~~Н<\Чrння

)JC'I!t'ПTH

СОЦіа.1ЬіJО!О с~·тніСТЮ і ЛО .lіП ІЧНО:І-ІУ R.la!!IТYRC!HH!C :міLШlючіН :lавнируські.й ;~ержаві. Хрєшення Русі в 988 роні nов'я.чне :; rt<:.іикнч и МіmварО,JНИІі:ІШ ЛОДіЯ:О.1И. За~наВШИ !ІОр3 . "КН В ід бо.1Гар, Візанпя ~;вер'н~·.1ась ;;а :tОП•!:\ІОГою .10 к•І· !вськr1Го ~>ня:т. · Персговори привс.lІІ -10 ЗГ(!JіІ.

ся.

На •< <нн;r

Р.

СННд

і!Н~.юг і •ІноІо

\0:11 фt'ода.lі.;"~·. l(І"'рнва Rr'.la боротьб~· і:> :ч~.1ИШ­ Ііа\ІІ1 рrцовоrо .la;r~·. б;:гатnfі:онством. paбcTR'J\1. на­ ~·Іаt ·а.lася ictП}.J<.JKaJHПI ПРаІЮ, Бі;1ПОВ 1 .1НЄ фЕ'О]а.~Ь· Н<1\1,\' .l<I).!y, piXJHHBa.la HORi УЯБ.1ЄННЯ про державну

Хрис>иянсьІіа фі .'юсофія підrіІннє scix .1юдей n і д одн.- ~1ірку. Д.1я нсіх людей існуЕ Р,"\ИН гріх , <J:Гоі і ті ж :Jасоби спасіння. Рід nриноситься в жертву індивіду. · Я:Jнчннr(тко у вІll'ртій бор(}тьбі . :1 І r <нуга:vtн. в-се ж :1ні.1ьнн.1о .viicl[e християнству, A.1t: слідf1 його ще

Т<Н;, ЩО С~ >Ite КНЯ о!> про :;апр•JБ<ц;ЕО-!Ііn

державою

Такий опір народу був н-е вчrnаднови:м. Язичюш:!>­ к+М! і хри-стиянський с.вітоr юци JіУЖЄ відрізняют;,.

B.liJ;JJ".

ГOFIOtJHT!o.

ХО ('ІІtення

k; Jапр•>Ва,lЖЕ'ННЯ.\І чнктиянств<J. на Русі зм\н­ НJІ."~,··п і;:;ео:;огія прав.1ячого Ii.lac~·. якиіі ішов Ш .lЯ·

Г.1ІJбоке

приводу смерті

.1

1

ре-сn)б.1іК<іНСЬК(')Ї

ппста•ІttННю

сnіR'І)'ТТЯ

б~ .l Н

Мінсі .1hfОСП\'

"P"ІliRHИKORi

йnro б•Тh••

nn мате-рf~-1ЬНО-Т€Х)'РСР Rrtc. 1 oв:rюs

ба .1И

П.

r.

Ку з ьменк у

І

-

1\УЗЬ.'І\F.НКА Гнята Остаnnвнча.

~~~--------------~~--=~~~~============== r:.n НАША Т

255020,

АД.РЕСА

м. &РОВАРИ,

llofA. Nмікьнв,

1/J)yкa_pJtJІ

ЕФО НИ:

JКИТТЯ JI"J>CTІtA.

111-4-47;

Кн<ів~~~

реаа ктора

оfі~'l.ПО:rітрафвидаІ!у.

1~-З-82;

Віl!ПОВ!да .. ьІІоrо

SO!><'CRORAeRTa

~""'""-'"ІtО<:т!.

І ТЕЛЕФОНИ: БрQварська

154.

-.:?tв

І

sarт.

Mi<ЦeJWІro

мае&ІЮf

ІtеАак-ю(>а.

eeSPf'ТAP•.

ВІ&АІ.оу

poafOMntl-·

ІЮІ!nтн

lt-4-87,

ІІt. Бровари, вyJL. Кнівська.

aiiAI.ty

ІІАР"'(Іоюrn

<1.1Ь<: ... оrо К-3-tІ:

nteotO-

8/IJUII.....

сНозаJІ

жязнь•

Rapcto.:oro

ftЯ.HRr-.1 .

oюr~n

-

ropoлrкorf)

Кnммунис1ИЧ еС' І<.О~ rOf'OЛ.C'K(')ro

С{"Іяет<'\в

R'JГHJJІ.HhiX

k: И"?БС'коQ

области.

А

Bpo-

К(')МАТРТа

nаrним

Ук·

J"aA()Rf'()Гn

аеnутетов

Га зеТ!

с~.ау,

КИХОJ!.МТЬ

eltoтt!!)OOI,

'

п'ятницю

та

с!.~

IRA<!I!e 61-9&4.

1514. Др)'!( 8IICOinlt. 06c<lr 1 »укєваииіІ арк)'111. Тн!'аж ІІ.90і.

За.\f.

323.

22 номер 1982 рік  

22 номер 1982 рік