Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНА1fТЕСЯI

І Щ~,~.~~у ~о~~,~~~2~~~~К2р~~.и ~~!~!!.

22 (3524)

СЕРЕДА

7

,

ЛЮТОГО р.

1973 Ціва

ням соціалістичної власності М. В. Наліса був присвячений орrанізації роботи «КП» по збе­ реженню соціалістичної влас­

мольськоrо

ності.

прожектора»

про-

мислових підприємств та будівельних орrанізацій міста і району та члени MicbKoro штабу

коп.

2

молу відбулося черrове занят" тя школи комсомольськоrо активу, на яке були запрошені начальники IІІтабів «Комсо-

«КП». З інформацією «Про форми

РІК

Своїми планами та досвідом роботи по раціональному вико­ ристанню робочоrо часу та

впровадженню рацпропозицій молодих винахідників на про­

і методи роботи штабів і заrо- мислових підприємствах поділи­ нів «Комсомольськоrо про жек- лися інженери В. П. Гуна за тора» в світлі вимоr VIII Пле- (фабрика BepxHboro дитячоrо нуму ЦК ВЛКСМ» виступив трикотажу) та С. Д. Мірошниперший секретар міськкому ченко (завод пластмас).

ВИДАННЯ 34-й

ЛКСМУ В. Бурлака.

Заступник начальника обласЗ орrанізаційною структурою Horo управління торrовельної та документацією штабів, зав­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ. МІСЬКОІ І

інспекції по якості товарів даннями на найближчий пер і­ П. Ф. Демченко розповів про од прожектористів ознайомив

РАИОННОІ РАД ДЕП'УТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО! ПОВІДОМЛЯЄ

РОБКОРІВСЬКИй

ПОСТ

~IY

сяці

минулого

року,' иапрИКNД,

тичного

сягнення ництві

змагання

тваринників

ВИСОКИХ

показників

продуктів

мовий період. На фото: Т.

у

до­

в

зи­

вироб­

тваринництва

П.

за

АНТОНЕЦЬ.

У господарствах Ниївщини районовано новий Гібрид Миро­ нівсый-255 МВ. Він дає понад 60 центнерів зерна з гектара, менше уражається сажкОю. Но­ винка має й інші переваги. Ії

ства

кукурудзи

КЮIП.lеI\СУ на нові трудові по­

знаменна под:я

ка-ндидатом

В'ІШЮЧИ:ІИСЯ

)'

праЦЮВl.'.lИ

на

вона стала

-

в

члени КПРС.

Дівчина урочисто що_ справі

Все­

б)'дівництва

н:зму

віддасть

свого

серця

і

відділу

поклялася,

Добре

свід

повноцін­

перші

дні лютого.

ні норми, усі бригади

дають зусиль, щоб др)'гу чер­ гу свинарників Калитянського

торі'в

ню Мі'ЦНОЇ ОDНОВИ під цьогоріч­ ний врожай. Озимина посіяна в к,рatщі С11раки 'і ввійшла в зи­ му в :непоганому стані, під ве·сь

нрий

клин

,пі,дгоroвлено зяб,

повністю за,сипано насіння ярих

зернозих т,а бобових культур і вісі;м,десят процентіlВЗ них

веlдено

до

першо!'о Iкл,3!еу.

ну rlШРТОПЛЮ сортів.

до­

посівних кондиЦій

33інезено на1С1Н­

У с~ішно

Однак

у

комплекс)'

ввести

в

дію

весни

комсомольсь­

штабу будови.

6рига:дою,

преrдс'та,вниніIВ

групи

з

участю

народного

контролю, стану підгото,вки тех­

ніни.

У

радюспі

є

40

транто-

сільського

Назви

зеНIНЯ добрив, ТНіМ часом тільки :в лютому потрібно доставити їх у :поле більше шести тисяч ТОНН'.

ОО: 1::(.-

ста,ртері,В,

генерат'ор!в

,ке

контролю.

ж ста,новище

і

з

сівалками,

«Русанівський» «Літківський» «Требухівський» «Красилівський» «Жердівський» «Заплавний» «З о р я» «Гоголівський» «БоБРIЩЬКИЙ»

господарства

ський»

однією з

високого

посівний

умов використати їх можливості. На

врожаю

є

порядок денний

стає

і

питання

матеріал. про перехід від агротехніки взаособливу

галі до

агротехніки

сортової.

3араз у колгоспи і радгоспи

увагу приділяють заготівлі сор-

3

тового і гібридного насіння КУ-

почало

калібрувальних

курудзи.

СІННЯ

заводів

надходити

вже

гібридне

кукурудзи.

Треба

на­

своє-

Видачу

замовникові

креслень,

призначених

ширення

Хелуанського

~1ічного

заводу

в

робочих для

роз­

коксохі-

Арабській

Республіці Єгипет, розпочав інститут «,ціlпрококс»,розташо' ваний 'у Харкові. Серед нових об'єктів високопродуктивна

коксова батарея, яка складати­ меться з 65 печей ємкістю по двадцять сім з лишком кубіЧ­ :них метрів. 3 'введенням в експлуатаЦію проектованm ба­ тареї виробництво коксу на Хс· луанському му

і

янні те

в

заводі,

споруджено·

розширюваному

Радянського два

при

спри-

Союзу,

зрос­

рази.

--------------------------------,-----------------ДО 50-РІЧЧЯ

АЕРОФЛОТУ

народноrо

-0,5 +0,\

84 84 84 88 79 79 86 84 88

+0,2

+0,4

84

8,3 8,5

91 93 90

му році. здійснює

+0,1

-2,8 +1,2 +0,7

6,8 6,3

+O,l +0,2

-1,1 +0,9

83 89

Відстань у дві тисячі кілометрів він долає за І годину

7,2 6,8 6,3 5,8 5,7 5,2 5,2 5,1 5,0

7,7 6,9 7,0 6,5 6,5 6,3 7,0 6,0 6,0

4,7

6,\

9,6 9,3 8,8

10,0

7,1 6,1

+0,2 -0,\

-0,1 -0,4 +0,3 -0,3 -0,1

+0,5 +0,9 +0,7 -0,\ +0,9 +1,2

Птахофабрики

Пухівський

10,0

+0,3 +0,1

розмножен­

прис.кqренню шдготовки техНІКИ

В. ДЖЕЖЕЛІП,

O~o.

7,7

зовсім

«Великодимер-

9,3 8,5 7,3

прискорене

інженера

rрупи

'" о

8,4

головною

roлова

>.

9,8 9,5

Зві'т

печити

М. О. HOlljдipaTeHKa та матеріа­ лирейдOlВОЇ ,брига:ди були обго­

жодна не готова до роботи, Та-

"""'0 :::10:'" Ра.ll.ГОСПИ «Плосківський» імені Кірова імені Щорса «Заворицький»

є

ви.

Биве-

нем,а. З семи картоплесаджалок І ,до в'Єсии.

"-

Оо:

майстеРНіі,

і

зобов'язалися

ремонту незаДOlВільне 'ворен і назаd;'данні пар ОМ"по(;тачання за:пчастинами, 30Н • ,. ТК J крема електрообладнаннЯ!м, а раДІгоапу. aJМ.ічені заходи. по

господарств ~ ~-=­ \Q

в

Майже не провадиться техдог ляlд тракторів по другій і третій форм,ах. Відсутня книга замовлень, слабо органІзована

райвиконкому про надій молока господарствами району за 5 лютого 1973 року

о:

знаХОДЯТI>СЯ

заготівлю

році

ДЛЯ ЄГИПЕТСЬКИХ КОКСОХІМІКІВ

що

гальмує

Нраснодар.

Дніпровський-438,

~--~~----~-~~~--~~----_.

в дв! 3Мl'НИ.

;робітникі,В

Дальшого посилення набува-

Серед новинок слід, насампе-, час но прийняти його, надійно ред, назвати простий гібрид зберегти і висіяти у найкращі НраснодарськиЙ·303. його роз- агротехнічні строки. повсюджують в степовій зоні {РАТАУ).

ремонті 4-5МJісяців. Тут по­ тріrбна допомога райоб'єднання «Сільгооптехніка». З 26 автомашин Іпрацює ли­ ше 14-15, а pe~IТa не· оправ.ні. Нема навантажувача,

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління

трактори

кожен

центнерів

500

:ного

є ще чимало ,недолLкdв. Про це с'відчить резу льта:т перевірки рейдо,вою

ДеЯКlі

-

силос

зеленої маси.

та і/fillИХ ОдеськиЙ--51.

Ось чому ХЛібороби

Е. БРУСЕНСЬКИП, начальник

та

Вінницьній

відмінний

до­

строково.

~ипа,Дки не,дотриrм,а-ння техні:ки безпеки. Одна з причин повіль-

проводиться

пtДГОТОВЦі ,до

,ремонту,

каській

одержання

Івін ПlРOlВОДИТI>СЯ дуже ,повіЛЬно і 'не завжди Яікісно. Ще не вистачає 11 ТраіКТОРИ>С"І'ів для того, щоб забезпечити роботу маШИіН в OIдHY зМ:іну. А гусеничні т,раіК!ОРИ. треба ж використати

праця

високоврожайних

вивезеНіНЯ Міlсцевих добрив.

підлЯ'гають

механізованих ланок в

показує, що

«3аIВО-

в'язання на третlИ р\.!{ п яти­ ріЧIКИ. Вже IПlроведенаколекти­ вом значна робота по за,кладан­

на

дає по

ростити його по 100 центнерів ня нових перспективних сортів з гектара. Досвід передовиків і гібридів кукурудзи, повністю

рів усіх марок, але працюють f для яких IВ1діс'уТН'і запчастини­ зірки, наСіННЄПРОВОДИ. ри ЦЬІКИЙ» взяв tПід:~ищ~ні ~обо­ щоденно лише 6-8. 18 тра'к-І ДИСІКИ, ращгоспу

гектар

кукурудзи. ють також гібриди

Багато

цьому

докла­

ПІДГОТОВК У ДО ВЕСНИ­ ПІД КОНТРОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ НолClКТИlВ

можна використати для посівів

областя'х одержали торік по Завдання спеЦіалістів сіль80-90 центнерів зерна, а в ського господарства - забез­

Щоденно перевиконуючи змін­

Koro

вирощування

дав у середньому за близько 61 центнера

Одеській, Юровоградській, Чер- ський-440,

за'поча ткували буді­

вельники і

будівни­

Міністер·

господарства

У респуБЛіці є чималий до-

)'весь вог()нь всю

насінництва

сільського

УРСР М. Є. Дзюба.

кому­

ність життя.

КЮIП.lексу бригада i~leHi 50р:ччн СРСР на чо.lі ;} комун;с­ том Олександром Петровичем Чу.lановим, комсомольсько-мо­ .10діжні бригади штукатурів­ ~la.1Hp:B КЮIСЮIОдОК Галини J)ОИI\О, ПО;l:НИ Бородавко та

самого початку нинішнього РОКУ, ді­ лом відповідає на Постанову ЦІ\ КПРС. Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС про розгортання Всесоюзного соціаліс­

тара.

Що роБИ1ЬСЯ, щоб успішно ВИlюнатІ'І це rвідпов'Їдальне завдання, які нові· сорти і гібриди \Поповнять ~у.курудзяну ниву в нинішньому' роЦі? На ці запитання відповідає начальнИІ(

прапор

у цей же день в житті Ва­ :lентини відбулася ще одна

цтві свинарників др)'гої черги

одер­

рудза.

піднято Червоний

трудової слави.

двиги.

тивно

жала по 62 яєць при плані 49. Так же наполегливо ТРУДИТЬСЯ дівчина і 3

зерна з гектара. На поливі вро­ жайність Нраснодарського-30З становила 93,7 центнера з гек-

вою

сою;ше соціалістичне змагання

зультатів у роботі. За останні три мі­

рішальний рІк п'яТИРічки. П'я· ту частину всього валового збору зерна має становити куку-

над комсомольською новобудо­

пі'Д дeBi30~1 «3 перших днів ударні темпи». Високопродук­

Калитянськоl птахофабрики. Але во­ на вже встигла перейняти досвід у' старших і добивається відрад""их ре­

ласті він три роки

дИ СРСР і Р"'ди Міністрів СРСР дО радянського народу, надихнули усіх будівельників Іtа.1итянсы\гоo в:додіве:ІЬНОГО

вогнико)! Тетяна Антонець недавно прнйшла на птахівничу ферму першого відділ ка

зобов'язання взяли трудівники ланів респуБЛіКИ на треТіЙ, ви·

КПРС, Презид:ї Верховної Ра­

комсомольським

КУ ЛИКІВСЬКИП.

першість ;цоО)'л(.< бригада шту­

хареваї. На честь її перемоги

їм

М.

респуБЛіКИ. Під час випробування в ДНіпропетровській об·

ЦК

)lаННЮI

С. Носко.

інспектора

Виростити не менш як 43 мільйони тонн хліба -такс

рення

Незважаючи на великі січ­ неві морози, колективи усіх КОМП.1еI\СНИХ бригад з прита­

rромадськоrо

Виступ

інших. Остаточні підсумки ро­ боти за с:чень показали, що катурів-маляр:в Валентини Ку­

3вернення

харчування.

НОВІ СОРТИ І rІБРИДИ

засіданні, присвяченому СВЯТl\уванню 5(}-р;ччя УТВО­

СРСР,

ємств торrівлі і

начальник районноrо штабу «Комсомольськоrо прожектора»

I:1'~:В'~ КУК У РУД 3 А :

П'ЯТИРІЧКИ:

ПРАПОР тру ДОВОї СЛАВИ ПІДНЯТО ;!~IiCTOBHa доповідь Леоніда І:І.l:ча Брежнєва на ПJочист'о­

те, як потрібно здійснювати контроль за роботою підпри-

+1,0 +2,5 +0,8 +1,5

93 90 85 86

ППР

Семиполківська Калитянська ПлемзавоД «Рудня» Бог данівська

«Польоти здійснюються у сприятливу погоду з 12-ї до 4-ї годинм ДНЯ. Сприятливою погодою вважається: відсутність сильного вітру, ДОЩ)і( туману ...

снігу, одяг

Холоду

побоюватися

не

варто

-

видається

на

авіаквитку

... »

Цю

інформацію взято

1923

зразка

року,

Сьогодні послугами Повітряні зв'язки між траси

-

із

тексту,

видрукованого

Так було півстоліття

тому.

Аерофлоту користуються мільйони людей. містами розширюються, відкриваються нові

майже п'ятдесят авіаліній додасться до діючих лише в цьо­

Застарілі літаки замінюються на сучасні. Зокрема, вже регулярні реЙСIІ лайнер ТУ-154, який відрізняється зруч­ ностями для пасажирів і добре себе зарекомендував.

На фото:

перший літак ТУ-154 прибув із Москви у Челябінськ.

50

хвилин.

(Фотохроніка ТАРС).


ЛЮДИНА

ЗАКОН

І

ЗА високу культуру І ЗРАЗКОВИЙ

ГРОМАДСЬКИЙ ХХІУ з'їзд КПРС спрямованих

на

накреслив ряд заходів,

зміцнення

економіки,

є

шєmня добробуту народу, розвиток демократії

Усе

ОрІ анізації,

сону культуру та

зразковий

рух

ються

її

призначено

БартаШEJвича.

До

радя,нських,

органі,в, інших

СRладу

профспілкових,

сії сtвор!Оють~я

колективу

державою,

.бо

щоб ці меТQДИ ЗaJПОЗИЧИЛИ

йдеться .про формування нової дуС'і

вимог морально-

кодексу будівника комуніз­ му, про підготовку підростаю­ чого покоління до майбутнього

1'0

трудового

і політичного

життя.

перш ніж ,виховувати мо­

лодь, батьки повинні добре Ід0. т(}го підготуватися. А'дже прак­ тика роботи адміністративних

і

зразкового

ДОВОЛЬНЯЮЧИ

чи

всі робі1шичі

uегативно

впливають на 'дітей. Як прави­ ло, вани не займаються їх ~и­ хованням,

не

цікавляться

нав'

чанням і поведінкою в школі. Цілком зрозуміло, що таким батькам не можна доручати формування молодої людини

-

в ГІ}О-

гро.мадського

Не секрет,

порядку.

І то

у

уваги

його

ВИ-

і море по

коліна»,

Володимир КуцеІ.ІІЮ теж слю-

сарював, але в Княжичах. Про

його поперЄіДНЄ j

механі-

життя

маємо

,радгоспі.

Згодом

хлопець

ком «дорослим», в

це чи

не

єдина

різниця Мlіж

нашими «героями». Далі йдуть

риси

без всякої потреби КУПИЛИ моякому

на ~облік, іх відвідують вчите-

Чарколюби

й зустрі'чалися коли. Анато­

«п'яному

чи основи трудового законодав-

ських, своїх

,дружин та дітей,

не

бі:

настання

«братерської»

спільності.

решті,

відпочинок... ІВ

попереднього ув'язнення.

раДЯJIСЬКИЙ

'за'кон за

алкоголь.

водського

І

домашній,

виробництва.

і

за-І

Та

ще

общдва

одержали

,арешту.

ХуліганіlВ

новлено,

й не в якихось там обмежених

Та й це

т,ак, щоб все

село

знало, що

камері Адже

подібні

«жартИ» суворо Іка рає. За ху­ ліганство, постійне ПИЯЦТ.во по

15

пока'рано,

але ...

Тут варто

ста,в Микола І дозах, ні. Якщо вже пити, то становищем

чарку».

сімейств, на­

По-перше, Оlдне на двох хо.б- у Княжичах і

вони

просто

не

мають

на

це

уже саМОСТіЙНО. І тому не див-І но,

що

діб

спокій

Требухові від­

неза:довго

миті

до

тієї

Микола

фа-

Біло.ус

привели

юнака

Цей прикрий

випадок

наводить

на

як

роздуми,

над

дітей: трьох Дух­ Куценкових.

сіЛьської Ради депутатів трудя­ школи

виявив

ТИХ,

хто

несумлінно іВИК'ОНУЄ -батьківські обов'язки. Громадськість села засудила їх поведінку. За де­ якими сім'ями було закріплено активістів - пе,редовиків вироб­ ництва

для

П(jдання

допомоги

За

Спільними

ні на

нального,

трик

го,

основа­ кримі­

заноно­

давства, з правами й обов',язна­ ми, які закрLплені Конституцією. Для кращого засВ<оєнння та

Іван Андрlйовнч ХаJllн жнве в СеМНПОJlках, МНКОJlа ВаСНJlЬОВНЧ Пан-

ус.відо~лення принципів комуні-

прав.

СТИЧНОl :морат слід .пРaJктику.вати бесіди й

на автобазІ 0901: першнй водІєм, дру­

дом

неможливо

досягти

знач­

них змін. Ц~єю роботою слід займатися постійно й наполег­ ливо. Тим па'че, що трапля­ ються випадки, коли окреМі батьки неправильно розуміють

б

ПО

О говоренню

і

телепередач

окремих

та

ста-

'КіНофіЛЬМіВ

" 'й на п~авов і тeM~. . J велию ПРИl'Oдl бать'кам 1 ДІТЯМ може стати

-

ченко

в

науково-популярний

жур-

мою назвою

проймає,

правового виховаl~Я пLДлітнів.

їх.

справу

виховання

Шlfільний

повністю

на

чи робі'І1НИЧИЙ колек­

цЮ

тив.

Так, сімнадцятирічний требу­ хівець Михайло Білоус у не­ тверезому ·стані

злочину, гинула

у

ках

став причиною в результаті якого за­

молода

школі

людина.

Мико.ла

Q

2

був

стор.

серед-

Q

..

нашо І

газети

важливу

широкий

б

на

продовжити

,розмову,

обмін

'"

сторін-

Q

І теж

станІ

за

І. А.

НОВЕ

дверцІ.

цlЄI

БУJlО

(46-90

С. КРАВЧУК, заслужеиий юрист УкраУи­ ськоУ РСР.

ВИJlізти

..

ВодІя

.провести

,СПРЯМ'()Iв-аНОl ДІЯЛЬНОСТі по вихованню нової людини.

а

з

прос-

друзякн

Та

кабінн

на

ж

бази

затримано

кермом

В.

в

зась

щастя

подорожнІх траПИJlИСЯ державтоінспекцІї, якІ іІ

досвідо.м 'ціле-

.

або ж

Отож ВИВeJlН

про­

директора

по

'Навчально-виховиіft· роботі. клад для .наслідування

вони

перед собою?

того,

що

-п,орушено

С'Іюкій двох родин.

мають

Адже

мало

,с,і'VIеЙIНИЙ

Вихованням

віщо мені ,fІамати голову хто їх

вчить». Такі ж CyNilitBHi вихов­ ні

МОЖЛИlЮС11і

Куцешш

,Я'КИЙ

родження

1

У

Володимира

навіт.ь

С'воїх

рони ,на­

дітей

не

зміг

назвати.

«Брати»-чарколюби звичайні 'Порушники

не гpOMa~­

ського порядку. Втративши елементсфну гідність, вони трав­ мують свої ,сім'ї, рідних дітей,

за що й .притягнені до відпові­ дальност.і. А якщо не покають­ ся, звіано, Іпотра'плять на лаву підсудних.

С.

ДАНИЛЕНКО.

року

1942

народ-

ження, столяр будівельної бригади .пухівського ППР (с. Пухівка);

Кравець Григорій IBa'Нo~. вич, 1916 року народження, пенсіонер

(с. Плоске);

Лучко Володимир Івано­ вич, 1956 року народження, слюса:р ки

Броварської

верхнього

фабри­

дитячого

три­

нотажу (с. Велика Димерка);

Мірошиичеико Володимир Якович, 1954 року наро.д­ ження,

,столяр

меблевої

БроваРСІ>КОї

фабрики

(с.

Заво­

ричі).

Редакція газети чекає від

Дубчак Анатолій Петро­ вич, 1940 :року народження, обкатувальник :моторі.в рай­ об'єднання «Сільгосптехні­ ка», (с. Княжичі), батько

керівииків і громадськості' підприємств і оргаиізацій, працівники яких булн «від­ відувачами\) камери попе­ реднього ув'язиення, пові­ ~омлень про заходи, вжиті

двох

до

дітей;

І IIОХИI.rt.JIЯ

тепер не згадають. ОЧУНЯJlИСЯ в кю­ веті. НаВКОJlО снІг, мороз до кІсток

печенні

було

працюють

ром 24-12 I(Х3 І вирlШИJlИ пока,татнся дорогами району. Де БУJlН, І, самІ

заКJIИНИJlО

Бажано

А. ДАРАГАН, заступиик

п'яииць

і

хулігаиів.

з гаража автомобlJlЬ КА3-606 за номе­

Ч нал «еловек и закон~, яки Й систематично веде об:говореіННЯ

покладаючи

Обндва

«СорокІвка»,

тіше оковита,

СВ'QЇ обов'язки. Вони вбачають ї)[ лише в матеріальному забез­ ДИТИНИ,

l(аJlнтl.

широко: ГНй - токарем. Третім супутником во­ дис.пути . нн обрuи соБІ ПJlЯШКУ з добре вlдо-

тейз газет та жу,рналі,в, Р8ідіо-

пластмас,

робітник Вог,даніlВської пта­ хофабрики, меШRанець села Богданівки, батько п'яти ді­ тей;

по вихованню дітей. А справи В. І. Чмеля та В'. І. Чміль, Г. І. Грикун і Г. В. Прудкої бу­ ло передано в нарОіДНИЙ суд, який позбавив їх батьків(:ьких Звичайно,ОДНИМ таким захо­

за,в-оду

Дейко Григорій Пилипо­ вич, 1929 року народження,

цивільно­

с'Їмейно-шлюбноl'O

діб:

живає в м. Бровари, вул. 50 років ВЛКСМ, 8, кв. 16;

поведінки,

тру;дового,

15

Боидар Микола Павлович, року народження, елек­

Ді'теЙ.

згqдом ·знаЙомити їх з ми аДМlінІстративного,

орга­

1950

сім'ї слід прищеплювати учням норми

місяць

спокою та хуліганство в не­ тверезому стані заарештова­

зусиллями школи і

елементарні

минулий

нами ,міліцП були затримані

основами

Івиховання

ному вихованні молоді.

дрович,

і за по.рушення громадського

цього, перед­ батьки добре

самі були обізН'ані з правового

Т:льки спільна робота

Золіи Олександр Олексан­

XMI.JIb

убе­

них історій. Для усім, треба щоб

редньої

СVПVТНИІ(

до

злочину.

регти молqдих людейв<ід подіб­

щих, який разом з дирекцією та батьківсьним коМітетом се­

НЕБЕЗПЕЧНИfl

Ось той ланцюжок причин і

права.

Тому .правильно посту­ пив виконком ВеликодимеРСІ>КОЇ

органі'З1:'­ цій, члени батьк;·всього ком:тету, де.путати місцевих Рад.

- - - - - . - - - - - - - _......._ _ _ _-,-_ _ _ __

нім. що

відвідува.11И пред­

громадських

порушують громадський с.покіЙ,

задуматися

но.вих і чотирьох

,пиячив У кафе з ВіlКТОРОМ Жит­

умов,

частіше

сідах, княжицьких та требуХіВ­ Юри чи Нолі, Він ,віДlгювLв: «,На­

не стурбувало батьків. А ото- то Анатолій (чи Володими,р) Чи~ відшкодувати тра,вми, зав­ чення?,. його хлопець вибирав. гуляє. По-друге, люблять піСля даН! дитячим душам? Який прит'альної

гато,

цікавляться

вихованням своіх дітей. Таківзя-

вести загальновідому істину -

всі його забаган-

ства, .влаштуВали

що 6 ще сім'ї, в

батьким-ало

11

,поведінкою

Необхідно,

лій Духно працюваlвслюсаре.м у доброї випивки хлопЦі розважи­ дітей поза школою обидва бать­ радгоспі «Тре6ухівеький», по- тися 1 для цього піднімають та­ ки не займаються. Ноли запи, збу.вся ,ДО того шоферсьних ку веремію на вулиці, що хоч тали у AlнаТОЛія Духна, хто прав за те, що намагався до- з села ті,каЙ. Розігнавши по ,су­ класним .... IкеріВНИКОІ\1 у. його

водночас за-

повноліття. ВЬдчувши себе ціл-

у ряді випадків батьки своєю

дущ,а.

ко­

йога не сидячи ... за кермом автомобіля. !Дістають батьки

ма,в права їздити до

негі,Дною

результа.тів.

Практикуються І ставники

гають ЇМ вибрати прави.11ЬНИЙ на-

ки. Микола не захотів учити- мало ,відомостей: знаємо лише, ся .в школі -батьки, 1ГНОРУЮ- що водієм Володимир не був.

«за,глядати

чутних

громадська

поведінки в щоб такі сім'ї, а іх зовсім неба­

т~;,ож часті зустрічі з батьками наІ1Іихвихованці ' в, які допома-

Вони, мов ,Два брати. Хоча до зустрічі В Біроварському РClJЙ­ відділі ilшутрішН'іх ClпраlВ НaJВРЯД

вопорушення чи злочин, зробле­

ня.

'ПР&·ВИ.11ам

мад,ських місцях.

Ю. ПОЛТАВЕЦЬ,

органі!] показує, що кожне пра­ ний підлітком, є наслі,дком не­ доліКі'В у постановці їх вихован­

Їх

нетерпимості, можна добитися від-

яких

належної

на

що

тичні вечори, на яких учні ра31}М з розширенням рамок знань

,ку льтури

хованню хлопця,

тоцикл,

заходи,

Справді, створивши наВІ,ОЛО по­ дібних сімей атмосферу осуду і

законності.

що батьки

затором

ад~(ін;стративні

КР:П.11ювала

лективи м,іс:та ,і району і тим сам-и-м включи­ лися в СОЦіаЛістичне ЗМaJга,нняза право за­

нім учнем: не виявляв особливих зді'бностей, але й до «,важковиховних» не належав. Гірприділяли

Тю"

31:-неПОК06ННЯ

Тепер в кожному класі читаються .11екції, ПРI}ВОДЯТЬСЯ тема-

ШКО.11і, вдома, на вулиці,

та міської

ВОlOваТl1 почесне зваНIНЯ підприємства високої

комі­

ше було,

нас

правил соціалістичного сні'вжиття. Хотілося б,

також безпосередньо на під'

і

право'порушень.

в

:J учнями та батьками.

вчаться

прокурор міста.

суспільством

1'ому,

поря:д­

грОШОВі IПрем'ЇЇ.

профілактиЦі порушень ра.дянських законів і

БАТЬКАМ СЛІД ЗНАТИ ОСНОВИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ в

високої

ганізацій, RОЛЕЖТИВИ яких мають чималий до­ свід роботи' по пропаганді пра,вових знань та

КОМСОМольських та

Виховання дітей це не ли­ ше право, але й найвідпо.відаль­ ніШий обов'язок батьків перед

філактиці

ВI:'JlИ розширену H~paдy, на вживає сільська PaiIr! депута тів якій детально I}БГОВI}РИЛИ плани трудящих до цих батьків, були б роботи ,нам:тили конкретні 'захо. ефеиивнішими, КОЛІ! б Їх підб ходи, визначили тематику eclД

тощо.

громадського

IІриt:'VIствах.

людини

чали свою роботу :1 того, що про-

у нашому м,і,сті є багато .підприємств і ор­

УВіЙШЛИ

Подібні

зваНІНЯ

зразкового

Гра,мотами виконкомів районної Рад депутатів трудящих.

адміністративних

громадських організацій.

праЦі

зако-

проблемам правознавства. РI}3ПО- тей не маю'ть. Робота вчите:Іів,

зло­

ПРClJво­

Положенням передбачено наго.радження ок­

виконкому

комісії

та [інших

ремих громадян, які беруть активну УЧClJСТЬ в організаЦії і проведенні змагання, почесними

~ІіСЬJ{ради депутатів . трудящих, заступника l1ачальника відділу внутрішніх справ М. В. представники

почесне

та

·ну, нруча'ти.МУТІ>СЯ

трудящих.

члена

кримінальних

суспільно-корисної

ватиметься

трудящих ,С11Ворено Гlромадсм.у коміс.ію по ор­

Головою

від

.культури

регламентує порядок

колективів

року

необхідність лі шкоди, ведучи роботу по про­

радянських

ни!яа Союзу РСР, педагогічний сім' я СкорОХl}дів, де батьки часто колеltтив Бобрицької восьмир;ч- пиячать, н:якого виховного впли­ ної школи багато уваги приділяє ву, "р:м негаТИВНОГО,на своїх ді­

колективі профі­

пригад

учнями

нів, прав та обов' язків громадя- викликає

підводитися раз на рік Переможцям присвою­

ганізації та контролю ПРОВЄідення соціалістич­ серед

знання

підпри­

Підсу.мки соціалістичного змагання будуть

проведення соціалістичного змаlгання. У .ві'Д' по]]ідності з першою главою його у міС'І1і Бро­ ва,рах при ВИrКОlІІюмі міської Ради депутатів

ного змагання

ДО'бре розуміючи

змаганні

на

порушень. Важливими показниками є також стан боротьби з пияцтвом та самогоноварін­ НЯМ, дрl.бним ~уліга.нс'І1ВОМ, браконьєрсТlIЮМ, індивідуальна робота з особами, що ухиля­

поря,док у иасе­

жені Постановою Київського облвиконко'VIУ та облпрофради у серпні минулого року.

повністю

протягом

чиніВ, ,автошляхових

ви­

леllИХ пунктах, на піДПРИЄМС'і'вах, в -установах .та.організац,іях. Велику роль тут має відігра­ ти продумане, добре організоване, дійове со­ ціалістичне З'VIагання за звання на,селених пунктів, підприємств, установ і організацій високої культури і зразкового громадськdго порядку, основи якого розроблені і затверд­

Положення

рівні

лактичної роботи серед молоді та працюючих підлітків, і як результат всього того, не­

увесь

за

соціалістичному

належному

правові теми, проведення в

допущення

ширшого розмаху набуває

у

на

ємстві виховної роботи та правової пропаган­ ДИ, регулярне читання лекцій на державно­

та змін/нення соцJалістичної ЗClJконності і ра­ ДПНСЬКОГО правопорядJtу, Наlд нон~ретним .втіленням цього в життя працюють партійні, господарські та ГРО:\lадські радянський народ.

прове.дення

ВИХОВАННЯ

Спільно з громадськістю

ПОРЯДОК

Вирішальним

поліп­

СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО

-

До

горе-

працІвники ПОРАТУВUН

С.

ві,домлення

СЬ'КИХ ських

Остапова

нетверезому

автомобіJlЯ

збаВJlено

прав

та

на

В. С. Остапова поводІння

М.

заступннк

взводу

ЖИТТЯ

ДВЩ'ОВНfI,

командира

ШJlАХОВОЇ

окремого

мlJllцlї.

від

заводу

по­

господар­

і

та

!

автопі,д'

воду І.' М. Христичу вислов­

П,ро захо.­ хто пору­ напоями.

Поведінку робітника ши­ норемонтного заводу В. О. Аидріаиова розглянуто на

Середа,

7

JlЮтого

1973

гань­

цеху

09034

спиртними

дошку

поведінку

Ідо

вживає

«,чорну

рю

приємства

тих,

на

ну

ди,

Івжиті

сено

би», адміністрація звільнила його з роботи. За недостой­

громад­ шиноре­

шує громадський спокій, зло­

автомоБІJlЯ

строком на два роки. ЦІкаво, а яких заходів ВЖИJlН керlвннки автобази до

п'яниць.

надійшли

IкеріВНИlкtв організацій

монтного.

ГА3-93

КХЕ).

XulHa

редакцП

зборах, ІЙОГО 'ім',я було ·зане­

року.

іlЗОЛУ

електрослюса­ цього

ж

за­

лено громаДський осуд. Водія

автобуса

ського А ТН

09034

Б.ровар­

Г. Д. Ма­

ляреика суво.ро попереджено,

ЙОІІ'О позбавлено тринадцятої зарплати за 1972 рік.

Q


Насіння У

адержанні

висаких

-

золотий ФОНА урожаю

ура· гаспів «Пласківський»

і «нра-, даними академіка В. М. Рем ес-

раху, ячменю), правадити вида-

жаїв велику раль відіграє Під-І силівський» сарт бульб «гатчин- ла, вражай пшениЦі третьаї ре- ві і сартаві прапалювання, несення

загальнаї

землерабства,

культури

ський»,

парівняна

пасідає

арганІза-

ційнаї

станції,

паслідав- ми

правильна

пасівами,

з

дав

несартави-

уражай

п,родукції поріlВНJ1НО

май-

да

першаї

парушувати

правил

збирання

залучати

гаспадар

Нрім тага, настав час,

кали

був ,менший майже на чатири врожаю і зберіг.ан.ня насіння, для сівби треба відбирати тіль­ не вправадження ряду арга- же в півтара рази вищий. Даб- іЦентн~ри 3 гектара. підвищити каефіцієнт вихаду ки велике, вирівняне насіння, нізаційних і агратехнічних заха· ру прибавку дають сарти «чаВ багатьах гаспадарствах ра- насіннага матеріалу. Нрім тага, табта каЛібрувати Йага. Цей за­ дів. У камплексі їх чільне міс,_ рІвницю> Немішаєвськаї селек- йану висівають насіння азимих для размнаження елітна га на- хід такаж дає приріст уражаю. це

табта

га матєріалу, тримати на відпа­

не ,ВіД,lЮlМУ pilВHi документаЦію.

перспективні

та

ярих зернавих культур

не-

сіння

Ція насінництва. Практикаю даведенО', ща сарт, йага репрадукЦія, па,сdвні Яlкості насінН'янезамінний і найдешевший резерв у підвищенні вражайнасті

сарти біларуськаї селекції відамих віддалених репрадук«темпи», «вагнию>, «розвари- Цій, чим груба парушують аснастий». ви насінництва. Так, у радгасАгранами радгаспів і птаха- пах «Великадимерський», «За· фабрик павинні абав'язкава вив- ,варицький», «Зорю>, на Багда-

усіх

чати

сільськагаспада р с ь ких

,культур.

рекамендавані

практикаю сарти

наукаю

та

і

,ні,всь,кій птахофа-бриЦі, у ПуJCЇJВ-

агратехНі-

ському

ОЦінка

плем'П'тахорепрадукторі

у

вирабництва

висакавра-

них грунтах азиме жита

«круп-

жаю, ,не

КОНДИ:ЦШНil

за

насіннага

Визначення сартавих пасівів

матеріалу

кантральна-насіннаю

За астанні два раки у рад- ку виращування ас нав них сіль- з'а.с~пане .під :fрожай 1973 року гаспі «Пласківський», напри- ськагаспадарських куль тур. наrCliНrНЯ Вlllос,а, .1!юпину, .ЯРОІ вuиклад, приріст уражайнаСті зер- Ширакага вирабничага випра- ~и, а в раД!1Q10Ш «Га!1аЛl'ВСЬКИИ» навих за рахунак впроваджен- бування заслугавують на піща- І ЯРОГО' Я'Ч!МЄНЮ . :!3Л:Зrснага B~ня

треба

ства, які мають парівняна висаку культуру землерабства. Закрема, це мажуть бути радгаспи «Пласківський», «Требухівський»_ лабарата-

рією правадиться за йога фі. зи,:IНИ~И властива~тями з~СМlчеНІСТЮ, схаЖІСТЮ, валаГІстю. За цими па.казника~и ви-

СОРТНІ-

значається

класНІСТЬ

паСІвнага

-

апрабаЦіЯ - дуже важливий етап насінництва. Агранам-насі,ннєвСІД мусить стаяти на сторажі збереження сартаваї і видаваї чистати пасівів, не дапускати неаб'єктивнаї аЦінки сар· тавих

пасівів,

засипання

насін-

ня невідамага пахадження аБО' віддалених репрадукЦіЙ. Забезпечення КОЖНОГО' гаспа­ дарства висакаякісним сартавим

-

насінням

найперший

абав'я­

жайних сартів ази мих пшениць назерне» Навазибківськаї селек- стю. м.атеріалу. OДH~K висака Kjlac- зак агранама. Це капітка, пав­ - «аврара», _«кавказ», ярага Ційнаї станції, сарти азимих В Ціламу па райану насіння ІНІСТЬ ще н.е СIВ1ДЧИ'ТЬ пра ~aГrQ сякденна рабата спеціалістів. ,ячменю' «,маскаВСhкий-121» ячменів Одеськаї селекстанції, ві'вса вї!ддалених репродукЦій прадуктивНІСТЬ. ЯкщО' насІННЯ Та прикра, ща дехтО' пачинає станавить три центнери на ге};- гарахів «чернігівськага-190» і засипа:на 50 процентіІВ, люпину віднесена да першага класу дба'ти:про наlс'іння за місць-два тарі.

Тарік

му :3 них вих. У

ський» тири

зібрана

на

кажна-

німецькага

«панека»

на

карма-

КОРМQIваго-38, а яраї 'вики-усі

центнера зерна· ві цілі, Льгавськага зеленазер- сто працентів. Причина - недарадгаспі «Требухів- 'ІНИСТОГО' 'на зерна, B,ilВca «льгов- статня забезпеченість насінни-

30,6

тільки

за пахадженням,

а не

прирадними яка~тя~и, ~a не дасть вагамаІ В1ДдаЧІ.

вана

да

сівби. ,ЗразумілО',

за такий

караткий термін' небагата зра­ биш. Тим часам гаспадарства

приріст ча· ськага-l021» і «льгав с ~ к 0'- ків насінням еліти і перш аї реRантраль - галавне у систе- терплять збитки. Так, у радгас­ «Rрасилів, га-78», ярага ячменю. «ЄЛЬГ1на», прадукцlї, а такаж низький ка- мі насінництва. У великих гас-, пах «Великадимерський», «За­ і «Заря» па 22,3, а я~і дають дабру ВІДдачу на ефіцієнт размнаження Йага. падарствах, таких як радгаспи варицький», «Заплавний», Баг·

-

28,8 -

центнери,

ський» приріст, відпавідна,

чатири

два центнери. В ціла му

рік па райану

і БІЛЬШ гумусаваних ~pYHTax. Та- Звинувачувати

ж та-

селеlкційні установи,

асновних

ський»

вати

на. Треба агранамам

у кажна-

бути

за маласприят- робничої перевірки слід вирішу- пастачальників еліти,

ливих пагадних

умав

зібрана

астатачна

питання

сарта-

зернавих 19,7 центнера з геК-lаБМіНу в гаспадарствах. Осаблива

паліпшенІ

сар-

ти нартоплі. Тш(.в умавах рад·

лу. Чим ближча репрадукЦія да

еліти, тим· вищий урожаЙ._

ваї

ізаляції

навіть

і

Пу­

племптахарепрадук­

не маж- тянськ~ Н11ахофабрики, павинна тарі за минуле п'ятиріччя ура· передбачена

за

ПОС,Cllда

штатним

агронама-

Нрім сарту та йага агратех- І сінництва, дакласти всіх зусиль, насіннєвада. Галавний агранам ніни, величезне значення має І І щаб з-берегти порLдні якасті велинага радгаспу чи птахафаб· прибавку репрадукція насіннага мате. ріа- сарту: датримуватися прастара- .рики не має змоги один С'тежи-

ва. гаму

дають

«Требухів- данівській птаха фабриці

Семипалківська і Rали- хівськаму

му ГОСПOlДaJРС11ві паліпшити ,на- розписом

тара найвищий за паваєнні раки уражай. вражаю

у цьаму лише «Гагалівський»,

му тільки на аснаВІ даних ви-

для

самаза-

,3а пилюваних рослин (пшениці, га-

ти і вести сувору

баратьбу за

дадержання стандартів насінно-

жай

зернавих

залишається

в

межах 14-15 центнерів з гектара, а в акремі раки менше.

В.

і тага

-

КАЗАНЦЕВА,

начальннн

районної

дер-

жавної насінної інспекції.

Робітники ської

маАстериі

птахофабрики

Калитяндокладають

багато зусиль, щоб всі сільгоспма­ шини та інвентар були вчасно й високоякісно

підготовлені до весни. Особливим старанням відзначають­ ковалі. відповідаючи коr..кретни­ ми ділами на Постанову ЦК

ся

Біля навантажувальнаї лапати шумна. Одні тракта­ ри та автомабілі під'їжджа­ ють,

інші,

жаю

навантажені

тарфакришкою,

тар. Дабре справляються зі сваїми пбав'язками рабітни­ ці. Ось ща ,разпав'ідає Ганна Ностенка:

сві­

мчать

На

транrОПОРТУrВаlнні працює

даб­

ЦЯТЬ ади ниць. Ось да навантажувача, яким керує Василь Сулима, під'їжджає

ФеЛlj,кс

Rазіlре:вич

СЬКОГО'

з Жулян­

а,втопідприємства,

через

ХВИЛИНУ

шини

сиплеться

в

кузав

.ням,

ма­

Від ЦЬОГО' залежить Щодня па 12 тонн мlі:неральних зміщу­ торфакришкаю.

тарфокриш­

чанами

Працюється з піднесен­

раЦі

-

ри

охаче

разпавідає

Rазіревич.

Всього

-

щадня

вивазить

кажен

фер при за,в:да:ННlі з

вісТ!о,

повнаю

адже

35.

вже

івідпавідаль­

ся.

вантаж вадять

'ТDlрфакришку

ЦН

ЛЯТЬ на

ти.

I(РУЖЛЯЛИ

робати

не

.павітрі

за­

сніжинки.

Але

ПРИПИНИЛИСЯ.

Всі

розуміють,

ща 'зимовий

Нас,тенко додають нію

суміш

та каїніту 'з

200-250

то.ри,

сьного

ви.пуск

с,кладаЄТl>СЯ

разпа­

комплексу, 'і:з

«Тер' який

са'мохіднаї

ка­

ренезБИlральнаї ,машини «НС-6" і приЧі'пнога механізму «БМ-6» для

збирання

Q

гички.

Продук-

у

існуючих

збирає БУРЯrків

застосавуватися

на

нам­

одразу і може

'звалажених

зе.МЛЯХ. Да :початку копання бу­ ряків на підприємстві буде ви­ гатавлена 300 .камплектів на­ вих машин, а до нінця рону не

наві

яких

механізували

менш

-

даїння

рання.

Однак

(ТАРС-РАТАУ). Середа,

7

лютого

не

дивна,

1973

.корів,

нава не

в

роздачу

приби­

техніка,

зменшила,

трактарис­

залишилися' затра­

ти праЦі і собівартість пра­ дукції. Річ у таму, ща тех­ нологія залишилася недоска­ налаю, працю було арганіза­ вано не чітко. А це не даВа­ ло

змоги

ливасті зації.

викаристати

номплексної

маж­

механі­

Спеціалісти фабрики вирі­ шили пабувати в передових господарствах нраїни, які на­

дбали у цій справі дастатній ДОС1віІд. Зокрема, вони IІюбу­ вали

Яl\. тисячу.

приміщення,

кормів,

висакими

тив-ність ,комплексу в ,кілька ,ра­

МАШИН

вали

пабуду­

лася досканаліша техніка ДВотак'тні да'їЛЬНі установки, молакаправід, грейферні на­ вантажувачІ. Але й це не дала ачікуваних результатів:

племптахорепро­

ніж

старі,

Незабарам на феРМі З'ЯВИ­

дуктора.

зів ,вища,

.

ти.

у пале вітаміни

баЙнів. Він шість рядків

перева·

прамиславу

дадалися слюсарі,

трак­

головний інженер Пухlв­

КОМПЛЕКС

наПільбурякакамбайн»

веlЗУТЬ

на

а навпаки, дещо навіть збіль­ шила штат працівників­

М. СТРИЖЕНЮК,

маг­

БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ

чав

400

родючості.

у 1'CJIрфа­

завад

.

як

Висацький,

механізаЦію,

канструювали

трасами автомашини та трак­

разрахунку

Тернопільський

си­

танн па

галів

декільках

Па~али з тага, ща все па­ галів'я перевели на цент­ ральну садибу фабрики. Ре­

щодня

220

в

кваліфікаваних

галузь

аснову.

зем­

плани

тисячу

нестача

лексну дити

таристи Г. Сафранав, М. Ви­ сацький та інші. Мчать і мчать сніжними

.кілаграмі'в на гек-

НОВИИ

Мі­

перевикаНУrВа­

за!вданні

П.

але

не

повернувся

фото:

зміг

тре­

період

до

пішов

всидіти

до­

улюбленої

ро-

коваль

Антон

ПРОКОПЕЦЬ Григорій

кують

Теренті­

(праворуч)

і

Сергійович

заготовки

болтів

тракторів.

у радгоспах

Федерації року.

і

Російської

Прибалтики,

о

Ідаїння,

н О П НА ФЕРМІ

Твари­

.ка;дріIВ. Вию'Д ,із станавища, яке склалося, був ясний: по трібна впроваджувати камп­

раці, вирі­

даставляють

сьний,

Рабітни­

калію,

1973

пан ад

утримувалися

лася

З !піднесенням працюють автомобілісти В. Машев­

ці Любов Марченко та Ганна кришку

тисяч.

праду,ктів

-

дільницею.

віддалених адне від аднага приміщеннях. Усі рабати ви­ канувалися вручну. Відчува­

-500.

день

кагату мі­

добрив.

При

дабрив

ТИІМ, я,1{ 'ЗrЗїха'Ти на заправку,

неральних

-

1973

Ради

транспартувати

дарогий, і гаяти час не мож­ на. А до навантажувача все під'їжджає транспорт. Перед зупиняються біля

слабкаю

на

ВЦРПС та

ШИЛИ виробничі ~тerмаТИЧНrа

день.

Ще кілька раків таму ма­

па

ВЛRСМ пра збільшення

.т;ото. По 10-15рейсі:в ра-б­

УмараЗЯНіМ

18

RПРС,

лерабства в

Пrа'l'іlМ на ба­

сіль­

у

позаторік

ФОТО

не знижуєть­

СРСР,

вирабництва

вивант,а­

жують в Ік,аг,ати. А знаву ДОІрога назад,

ЦН

ністрів

і

БРЕДА~

Ознайомившись з Поста­

Н{)ІВОЮ

Десятикілометрову далають за 15-20 А 'Там, у чистому

ма

до

сільська­

культури

даставлена

всіх

культур

післ ЯВОЄННИй

молотобоєць

'ти~ячі танн дабрив

Темп ,рооіт

пенсію,

На

ни

вивезти під

22

врожаю

ковалем,

на

йович

силас та зерна. При забав'я­

<року

розгор­

боти.

Механізата­

КYlкурудзи

госпадарські

ша­

СРСР.

про

П,

Тепmокз.

третьаму

адержати

уражай

весь

працює

лачнотоварна ферма Вала­ дарської птахофабрики була

заннях

М<lгати.

вправна. ві.д;даль хвилин.

п'яти:рlчки. прагнуть

кий

Тру,ди­

у

ВЛКСМ

високого

пець

гас по­

140 центнерів картаплі, 250 - овачів, 'вирастити виса­

приїхали дапа­

Даставляють швидка. Машини

стаять

Міністрів

ЦК

тьому, вирішальному році п'ятиріч­ ки. Антон Терентійович Проко-

маю пра майбутній уражай, прагне даручену рабату ви­ канувати на совість. Адже rВaгa'Mi за,вдання пе.ред пухів­

кілька днів працюємО' в Пу­ хівці, а вже на лани даста­ вили більше 800 тонн віта­ мінів :раДЮЧОСТі. Па 50 тонн

nалl,

епеціалістів

да,рства. уражай. і більше ється з

і

ськогосподаРfЬКИХ

Rажен трудівник живе ду­

заlПИТУEJма праробату.

Фелі,кс

мась

цептам

А

Ііа. Три лопати і мажна від'їжджати. Підхадима да водія,

вання

Нам не байдуже, який буде вигатавлена lЮМПОСТ. ПрагнемО' йога робити за ре­

чатирнад­

Ради

ВЦРПС

-

упале.

рив

КПРС,

тання Всесоюзного соціалістичного змагання хліборобів за вирощу­

азнайамилися ням

там

з

ки.

абслугавує доставляє

веден­

ПіСЩI павернення розрабили, с'Тосовна ,,цосвоїх умов, наву техналогію, 'організаЦію і си­ стему аплати праці. На мі­ курсах,' створених

госпадарстві,

всі

даярки

тельніше вивчили машиннага даїння слюсарі апанували

налагадження

у

ре­

техніку карі в, а .приЙами

абладнання

і

механізмів.

Нава

техналагія

переходу

з

вимагал~

разавого

на

два­

разаве даїння. Деякі тварин­ НН.ки спочатку пабоювалися, ща

це

такі

знизить

надаї,

аднак

пабаюваннявиявилися

дареl\fНИМИ.

На

дворазаве

даїння

тва­

рин переводили лише акремі групи.

Справи ,пішли ІНа лад. Сnа­ ча тку доярки абслугавували

па

25

карів, далі

десят,

а тепер

чатирирядних

де

па п'ят­ У

приміщеннях,

утримується

тварин,

-

-ла сто.

працює

IЮlllад всьаго

800 вісім

майстрів машиннаго доїння і два ,підмінних. Для тварин­ :ників введена семигаДИННИIJ 'робачИ)й день. Зараз у дая­ рак досить часу і для да­ машніх справ, і для навчан­ н~.

Основнаю

фармаю

аргані­

зації праЦlі є бригада. На фермі їх дві: адна па об­ слуга:вуванню дійнага стада, друга

-

па

виращуванню

маЛQдняна. Да rпершаї/ ра­ зам з майстрами машиннага лаборант, майстри"наладчи-

НОВЕ

ЖИТТЯ

бригадир,

є ланка

тва­

ринників-механізаторів,

малачнага тваринництва.

сячних

вхадять

Нрім 'тага, ці

яка

бригади,­

карми

.на

ферму,

прибирає приміщення. У штаті, ферми такаж стар­ ший 'зоатехні.к, зоот.ехнік-се­ лекціанер, ста,рший ветлі­ кар, рабітники .кормацеху, малачнога

пункту,

санпра-

.

пускника.

На феРМі сувара датриму­ ються разпарядку дня. ють

тварин' чатири

день

за

Году­

рази

спеЦіальними

ІНа

раціо­

нами 'і нармами в залежнос­ ті від їх прадуКтивнасті.

Введена систему преміаль­ наї аплtlТИ праці. Рабата ла-новаму

дала

ска рати ти

штат

ферми,

майже

змагу

вдвічі

.праЦівників

на

600

кіла­

грамів ,підвищити 'річний на­

дій молака на караву. Зни­ жена сабівартість прадукції.

Різка іНа

підвищилася

плата

стер

заробіТ­

тваРИІННИКів.

машиннага

Май­

доїння,

на­

rприклад, заробляє у серед­ ньаму більше двахсат ,кар­ баванців на місяць.

Наполег лива і цілеспряма­ вана рабата калективу при­ несла сваї результати. В ювілейнаму році шість май­ стрів машиннаго даїння (з

васьми) перейшли сячний рубіж, а прадуктивrнас!'і

на трити­ найвищаї дабилася

Н. В. Удовиченка. Вана на­ доїла па 3365 ,.кілаграмів малака. Середній надій ,на феРМlі -біля 3000 нілогра­ мі!в. В 1973 році тва,ринники зобав"язаЛИIСЬ lНадаїти ла 31 ООКliлогр-а,мііВ. І. БУРИНДА, кор. РАТАУ. Валнаваха, Д()нецькаї абласті.

о

3

стор.

Q


СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

ЗМАГ АЮТЬСЯ ЛИЖНИКИ Початок зими не обіцяв .'ІИЖНИКЮ( нічого хорошого. Та приніс довгожданий ~ ~ с:чень сніг, і сотні спортсменів ви­ лижню. Тепер не ~ ~ йшли на 1I . .. дру 11 І' один вихі;щий не обходиться II Кб' лу ІнтернаЦlOнаЛЬНОІ 11 жби при АІіській середній школі І' без амагань, ЛІІЖНИХ прогудя­

іІ

ЗУСТРІЧ

1:

11

ДРУЖБИ

:1

:1 Л~

2 об'єднує БО учнів. члени/І

нок,

інтерклубу листуються з poвe~- 11 никаМІІ :J 15 СОЮЗНІІХ респуБЛІК і.

11 11

11 та

ltIКО.1Я/JUЛlll

тренувань.

у остюшю неділю січня по­

ПЦ

ЧехосіlOва'lчи-11

:: НІІ, Польщі, Болгарії. 11 краТІІЧНОЇ Республіки 11 ЧlIНlІ, В' ETHaJvty.

Михайдо Коломієць, а серед школяр:в Микола Товстен­ ко. j' ж:нок першою Ні1 ф:н;ші буда Валентина Степанець (за­ вод ХОЛОДИl1ьників). Мало чим поступається ЇЙ юна спорт­ сменка 3 Великої Димер ки, пе­ ре\!ожець на дистанції 3 І\:ЛО­ )Іетри серед школярів Надія

Д.е,но-:І

ЛИЖННІ,ів

400

І/!ещук.

взя .1 11

участь у :нraГі1:IНЯХ, які відбу-

Ра:JЮ( з ТЮ!, .прикро, що та­ кі великі організації, як фаб­

НІмеЧ- 11 лис я на території радгоспу i~(e­

іl . 'д 11 ні Крова та в Калинівці. Серед Цtl\аво проходять заСІ ання 11 них учні шкіл, представнИІ\И 11 інтеРl\лубу. Запам' ятовую.ться 11 )(іста 11 всім вечори і зустрічі, тдгО'11 колективї'в фізкультури

рики

11 11

І: Т08лені ІІого членаАtll.

в столиці України .. П ро- :1

~веЛll його члени клубу тд ке-

при-

дитячого

меблева,

три­

дарі лижні -

11 тиви фі'зкультури з('.,водів пла-

стави.ТIИ своїх команд. Лижни­ ки Требухова були представле­

..

11 На 'І

Треба відзначити, що колек-

к:ровці

ні одним спортсменом, а реш­

роб;в, київсы\її птаХОфабрики li зустріч "авітаЛІl п' ять в' етнаАІ- /І добре підготува.lиrн до а"а­ 11 Cbl\lI>; студентів. Голова ІНТ{!Р-ІІ гань. Вони виставили ве.'Іикі,

та марно чека,lИ :'!!ашини, об:­

І: к.Цl6у А.1ЛО ЛllсеНI\О розповlла.:1 добре 11 про те, .'11\ радяltсы\LI Hapo~ І 1I І прогресивні

сили

всьо.'о

свІТУ /І

підготов.lені

ну. IlрО герОІЧНУ боротьбу. в е-:-

ІІ

сере,lНЬОЇ

ви фіЗI,УЛЬТУРИ ЮІСТВ

хоч

деякі

з

ІІІІ'О.lИ.

'оворuли

російською

тог()-

~11 це не заважало ждll

друзі зав-ІІ

знайдут!>

11 Гості :: ЛIlUIffЛfl

сmльну Аюву. 11 -:вUI\С!наЛIl рідні пісні.11

у дні мі,сячника оборонно-ма­

броварському " чорі прийняли в' fTHaJvICbKUX I1 сової роботи на заводі «Торгмаш» актиВ<но ве­ 11 д' .. и tико- I1 11 ру:лв 1/ почесНІ 1lL0нер 'І деться

Ц.

25

І з нетерmнням

чека-'І

пропаганда

знань

з

ци­

Сьогодні Аtи

багато листів :: в' eTNaA1CbKflX ровесників.

11 11

11 li 11

провели :в цехах бесіди на те-

сумлінне вже ,. му: «СамОВіддане і пра.вил ЦИВіЛЬИОЇ від І. виконання оборони обов'язок ,кожного 'громадянина нашої країни». В день підписання угоди про 11 Змістовну ,бесіду про прави­ прuтlНеНЮI воєнних дій і вста-ІІ ла користування індивідуальни­ новлення миру у В" етнащ чле .. - I1 І. ми засобами захисту провів у ни інrерклубу привітали свОІХ 11

11 одержали

11

сувеніри, побажали усmХІВ І:

~ у навчанні. Наша дружба бу- 11

11 де ,~IiЦHiTи й далі.

~..

11

О. МАШИНІНА,

11

культурі І

цеху

торгового

нулнх років стали доброю тра­ дицією у БроварськІй середній

няття

школі роБІтничо! молоді

сандружинниць,

де

вони

сультацlї з пLдroтовки і здачі нормативів комплексу ГПО.

у дн1 мі;сячника поновлюєть­ ся

наочна агітація з ,питань ци­

вільної оборони.

Перша

9.35 -

бачення

8

11

«ХОДІННЯ

"

ПО МУКАХ»

:111

Перша

I~

!! 11 ~

про~рама-ЦТ

.Чабани Ta.Jjaca.. ниця меЛОД1l'.

лютого

«РоБІТНИК',

11.00 -

.

Програма

У

виконанні

народного

артис-

рове

те"ебачення

для

дітей.

буває, що це не

дійсності. 11 Аlагазині .м lб. якuй

Так, в я відві-

1111

Кольорове телебачення. .Товариш пlсня». Концерт. 18.40 .Наука сьогод-

ційна

програма «Час.. 2і.30 Пре­ телевізil'іного багатосерійного

I1 ні» . • Пробле~и МІ~тобудування» .. 19.15 художнього фільму «Над усіЄю (спа­ - .МУЗИЧНІ Інтерв ю». В передаЧІ бе- ні€ю безхмарне небо». (3 серія). 22.45 І: дую, це роблять ЧОМУСЬ не за~-ІІ руть участь М. Плисецька та Євг. _ Новини. Програма передач. Кольорове телебаІ! ждll, у кого хочуть прии-" с,в€тланов. 20.00 А. Чехов. «Три оповідання.. Друга програма-УТ 11 муть, а хто, Аtабуть не сподо- 11 чення. Прем'єра телевізіliної вистави. (Пере· 15.30 - Наша афіша. 15.35 - Все­ 11 бається,- йдуть з посудом на- 11 дача з Ленінграда). 21.00 - ІНфОРМ,а­ ційна програм:, .Час •. 21.30.- Прем є­ союзні змагання студентських команд. :: зад. Та ще й на додаток вира телевізійного багатосеРІЙНОГО .ху­ вищої ліги з гандбо.па на приз «ЗИМ0· 11 лають, КОЛll запитаєtu, чого це I1 дожнього (Запоріжжя). 16.50фільму «Над УСІЄЮ Iспаlll€Ю ві каніку.,и». 11 Tal\. 11 безхмарне небо». (2 серія). 22.40- Для школярів «Колумби. . і7.30«Наука селу». (~країнський нау­ європейських чемпіонів з бас­ :: От, наприклад, одного разу Кубок інститут ім. Шліхтере кетбола: ЦСКА -- «Іньїс, (Італія). По ково-дослідний про удосконалення форм управління Ilпоніс я декілька пляшок від 11 закінченні - новини. Програма пере­ сільськогосподарським виробництвом). д.ач. I1 щнераЛЬНОІ ." • яли . 11 18.00 - Музичний фільм _Симфонія •. 11 не приин 11 Друга програма-УТ 18.30 - Реклама. Оголошення. 19.00 11 Другий раз теж відмовили. 11 11.00 - Телевізіііні вісті. 11.15 - /(а­ 11 . 11 мерний концерт. і 1.35 - «Шкільний Інформаційна програма .Вісті.. 19.30 головних напрямках п·ятиріч· 11 Тільки-но ПОчав виймати з СУМ- 11 екран.. Історія для учнів 4 масу. -КИ'.«На (Телевізійна прес-конференція про .Наша країна дружна сім'я наро­ хід будівництва цеху електрозварних ::ки посуд - почала кричати на:: дів', 12.00 - Кіномистецтво братніх труб Харцизького трубного заводу). І; JvteHe продавець. Ледве вбла- 11 республік. Художній фільм .Рудобель­ (Донецьк). 20.00 - .у світі МУЗИКИ'. ська республіка.. 16.55 Наша афІ­ (Харків). 20.45 11.... б Не 1I «На добраніч. ді­ 11 гав II колегу, що взяла. 11 ша. 17.00 - Для школярів. «Сурмач', ти!. 21.00 - Програма «Час». (М). (Львів). 17.30 -51 громадянин». «Ко­ 21.30 11 .. д д 1I «Новини кіноекрана •. 22_30 11 нести ж ІХ о OJllY· 11 раблі не вмирають». 18.00 - Фільм-' Вечірні новини. Програма передач. 11 Здати посуд в магазин -то 1I концерт «Голоси юності.. 18.30 - До­

11 11

::

ціле ходіння по муках. А спра-::

кументальний

фі.1ЬМ

_Конструктор

тендарних ІЛів.. 19.00 на програма «Вісті». 19.30

лютоrо о

19 ro-

Г. учень

ШИТИИ,

ll-ro класу.

підпри­ Редактор Є.

..,.:?'''''''''''''~''''4J'?..:;'1"~'''''''''''''''''.:7~..";r''"~.?otJ?

ФЕДЯП.

...,.""...,..."....,,,

ПТАХОФАБРИЦІ

слюсарі-сантехнІки

IV - V розрядІв; IV - V розрядІв;

rазоелеитрозварннкн електрики

111- V

розрядІв;

ШОфери; мулярі;

бетонники; під мінні пташниці;

різноробочІ (чоловіки і жінкн); їздові.

Одинаки забезлечують~я

«При­

M'€pa

ж, частенько

шко­

КИІВСЬЮЙ

пе­

11 відповідає

::

,.--.....-..",..- - ...

«Роби з нами,. роби як ми. роби кра- редач. 16.20 _ «М. Св€тлов». Нав­ ще иас •. (Передача з НДР). 12.00 - чальна передача з літератури. 17.00 Кольорове телебачення. Романси М. ~ ,Людина і закон». 17.30 - /(ольо­ Глінки

командири

10

до

зустріч, яка

дині.

науковці.

фільмів творчого об'єд­

16.15 -

до

товариші,

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

j(одь. казко» . 18.00 - Новини. 18.10Ленінський університет мільйонів. «Шляхи економії матеріальних ресур­ сів.. 18.40 _ Кольорове телебачення. Чемпіонат Європи з фігурного катан­ ІІЯ. Парне катання. 21.00 І"форма­

~ocyд I~

ємств.

ЛЮТОГО

та РРФСР О. Ведер~икова. і6.15 Програма передач, 16.20 - .~Птах~». неоБАlежеНLII КІЛЬКОСТІ» -- 11 Навчальна передача з ЗООЛОГІІ. 16.4,,11 звUЧNе оголоtuення в nродо- 11 «Музей-квартира О. С. ПУШКІна •. .17.30 /(о.lьорове телебачення для AITefl. 11 вольчих Аtaгазинах. Насправді I1 ,Умілі руки». і8.00 - Новини. 18.10.-

«ПРllйАює.4Lо .•скля,ний

:: 11 в

майстри.

- Телевізійний багатосеріііний ху дож, ній фільм «Над усі€ю Іспані€ю безхмарне небо». (2 серія). lі.30 «Твій район вчора, сьогодні і завтра.. (Передача з Ленінграда). 12.00 _ «Мол 0-

нання «Екран».

вІдбудеться

внробничими

приходять

шановнІ

ли колишиl випускники, а за­ раз передові виробничиики.

Новини. 9.45 Кольорове теле­ для дітей. ,Умілі руки». 10.15

сТаєм- кументальних

Для школярІВ.

вражеинями

вас,

рідної школи на

.Nv 1.

поділитнсь своїми ус­

в житті,

програма-цТ

If

І.

7

Отже, і в цьому році запрошу­ ємо

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

9.35- Новини. 9.4" - Для ШКОЛЯРІВ. учнІВ дитячих музичних ШКІл. ді ГОЛОСИ». Концерт-огляд молодих са11 Концерт 10.15. ПРО~'рама документфальн~х модіяльвих виконавців радянської піс· ~ фіЛЬМІВ студ" «КИ\,:гизтеле ІЛЬМ . ні. 13.30 _ Програма телевізійних до-

СЕРЕДА.

Щороку

піхамн

~

К. ДАВИДОВ. rромадський кореспоидеит. ЧЕТВЕР.

~JлеБаченнSI

Зустрічі з вцпускннками ми­

устаткування

начальник штабу ЦО заводу М. Александров. Відбулися за­

11

дружби.

робіт­

ТАРС).

:тю­

If учениця 8-Б класу, член II КJlубу інтернаціональної

1I

проблеми.

цо

;знань

11 дvузів. подарували ЇМ паJvI'.я-:-11

:1 Ni

ЖИТлової

На фото: внизу нові житлові будинки для ників у районі Макул в передмісті Сантьяго.

р.

/І вільної оборони. Активісти вчилися подаNНЮ першо! допо­ 'І Наша дружба продовЖУЄТЬ"11 О. МaJЙЛО, О. Лянник, В. Суп­ моги потерпілим. Кер~вала за­ лікар здоревпункту 11 ся і після зустрічі. Невдовзі І. руненко, Г. Піскарьов, І. Бу­ няттями Г. Писаний та інші Л. Становсь.на. Тривають кон­ І: надіслаЛll листа в: єтнамськиАІ I~ жениця,

відповіді.

РІшенню

другого

відбудуться

11 ЛU.

11 школярам

КішОСІ побли­

Чілі. Програма уряду Народної Єдності при рішучій підтримці народу і всіх прогресивних сил країни уСПішно втілюється в життя. Закріплюються позиції держави у провідних галузях ГIJсподарства. Особлива увага приді­ л ~ється поліпшенню матеріального становища трудящих,

(Фотохроніка

11

11 ли

сім'я сільського В'lителя працює в селі Карнапара

:================:;;:==============.

ПО-ІІ

~

десятки

візьму т ь

З'lаганнях

спорту.

І: дарункаАШ та адресами. На вe'l~

обміNЯЛUСЯ

у

по Фізичній

металургії

Пропаганда

зустрічі

непнсь­

освіти

rолова MicbKoro ItOMiTeTY

на згадку фотографії. 11

11 Вкінці

ТАРС

Бангладеш

потреби

В. котляр,

Д"станції

мовОЮ,11 заводу порошкової

П:.1принадоЛ}'-

туру, як;

11 студентів ще не ЗОВСІМ вІЛЬНО 11 серед до'рослих був працівник 11

ЦИХ

господарств

прогаяне

)'часть

Особливо аанекла боротьба то-

в' Є~HaM~ькиx 11 п' яти'КіЛО''Іетров;и

і

жать

намського народу, яку вІН ВІВ 11 чилася у розиграші особистої з· американськими агресораАtIl.11 першості. Найшвидшю! на

:1,

в об'єктиві

Дакки.

на

дещ СП(),l;ватися, що І;олекти-

комаlЦИ,

які стали пере~IОЖЦН~1И у сво­

Поті,н слово взяли гості. ВОНІІІІ димерсы\її

На фото: вгорі Лал Ачарджі живе і зу

населення

асигнує

ЦЯПОЇ диреІщією рr.·,lГОСПУ. Бу­

виступали fla підтримку 60-1~ Їх групах. Серед школяр:в най­ .оотьби в' ETHaJllCbKOZO народУ':1 кращою була команд: ВеI1ИКО­

ро"повілu Hl!,.1I про свою кqаї-ІІ

процентів

менне. Уряд країни мілыіиівB рупій.

С в І Т

не ВИ­

стмас та електротехнічних ви,­

~ зібралося багато ШI\ОЛЯРlв.

залі

Вісімнадцять

радгоспи

ІІ і.оже!!».

11 рівнuцтво.\/ вчителів В. Б. Міх- 11

11 невич та Л. П. МlIШI\О. 11 З хвuлюваННЯАІ чеl\али 11 їзду гостей. В aI\TOBOMy'

і

імені Щорса, «Краси.Тfі~ськиЙ», «Велик()димерський», «Літків­ ський », «Бобрицький», Семи­ полківська птаХОфабрика, П у­ хівський ППР і навіть госпо­

Довго,:: і району. ;Змагання проходили

II,набуть, будуть агадувати в 11 11 школі вечір-зустріч з в' etha'H-11 під дев;'зом: «Нормативи комп­ 11 ськи.ни студентаАЩ, що навча- іl лексу ГПО повинен скласти

1I ються

верхнього

кот[.,жу

Іхати від станції метро

NQ 3, NQ 41

ГУРТОЖИТІКIQМ і IПрОіписною. «Дарниця» а:втобусами NQ

____.................

.............................. .. ..

АДМіністрацІJ1.

r--=--~~~.o- .. .о- ,..:ь~""""",~~"'''''''''~

І

і

і І

1,

до зупинки «ПіВниИ».

..........

~

'''';- ..,.,.:. .. \;

ПРАВЛІННЯ РАИСПОЖИВСПШКИ

:

НА ПОСТlliн~ РОБОТ~ ЗАПРОШ~G товарознавця по тарІ

бази РСС,

товарознавця по метизо-rосподарськlй rpypi. директора куща маrазинів Броварськоrо МСП, бухrалтера бази РСС, комірника TapHoro складу

_

і ·:

бази РСС, вантажників.

'... .......................................................... Правління райспоживспілки.

: :

*

_ і

Працівникн Броварського райвиконкому висловлюють глибоке І

співчуття завідуючому загальним з приводу тяжкої втрати

-

відділом

Г.

І. Лук'яненку

смерті його матері

._~..............л.У.К•••я.Н.Е.Н.К.О..................

...

Орини Тарасівни.

ле­

Інформацій­ - Телефільм

ІНДЕКС 61964. 11 ва нескладна. Треба лише 11 255020. і НАША АДРЕСА' .НОВАЯ ЖИЗНЬ. - оргаи БроваРСКОlО ГОРКОМ8 19.50Газета виходить 11 11 «На зачарованих плесах.. . І(оммунистич"ской партии украииы' городского и раЙОIІИОГО 11 дотримувати продавцям правил 11 М. Римський-Корсаков. «Казка про у вl.торо!', середу, м. БРОВАРИ. СовеТОIІ депутатов трудящихся Киевской облвсти. Салтана». Вистава Одеського п'ятницю І суботу. 11 торгівлі, які, до того ж, зо- 1I царя театру опери та балету. (l дія). 20.45 вул. И!rІвська, 154. 11, .. б 11 11 бов язують ІХ ути з покупця- 11 - .На добраніч, діти!. 21.00 - Про­ ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заступника ре-, мовлення - 19-3-18. вІдділів промисловості, Ma~o&01 11 . 11 грама «Час.. (М). 21.30 - Продов­ Д8КТОРВ 19-4-47, відповідальиого секретаря. віДДІЛУ роботи, фотокореспондента _ 19-4-07. 11 ми ввІчливими. 11 ження вистави Одесько)'о театру опе­ сільського господарствв, кореСПОИ,ll,еита мІсцевого радіори та балету _Казка про царя Салта­ 11 Є. ЗАБЛОЦЬКИИ, 11 на •. (11, ІІІ, І\' дії). В перерві - ве­ Ш_~~Ш 1QP'7~."", 11 мешканець міста. 11 чірні новини, 23.40 - Програма пере­ Зам. 626-9752. Броварська друкарня. Київської області. вул. Київська, 154. Телефон 19-4-57 . дач . ~·--------------

1====================="

•.

____ -ili"

_--~----~~---~-~

#22 1973  
#22 1973  
Advertisement