Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА'Н, вДНАйТЕСЯ!

Рік видаИНА ХІХ

Трудящірайонv~яківесьрадянський

22 (1315)

СТЯХАНОВ[UЬ

Hapoд~ палко вітають ХХ з'їзд

НЕ"IJlЯ

19

Комуністичної партії

ЛЮТОГО р.

1956

Орган Броварського районного комітету КомуністичноІ партіІ УкраІни та районноІ РаJ1И J1епутатів ТРУJ1ЯЩИХ Киlвськоl області

Ціна

15

Радянського Союзу.

коп.

ХХ з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу ХХ з'їзд Комуністичної партії Радянського

Союзу

свою роботу. На ранковому засі­

данні

лютого, яке відбувалось

16

під годовуванням тов. о. І. Ки­ риченка,

була

заслухана

допо­

відь Годови Мандатної комісії тов. о. Б. Арістова.

зав

Мандатна к.омісія, тl)в.

ска­

-

Арістов,-встановила,

ЩО в усіх па.ртіЙних організаціях вибори делегатів на ХХ з'їзд проведено у строгій відпові.в;ності 3 вимогами Статуту партії. Ви­

бuри проводилися зак.ритим (та­ ємним) голосуванням. Перевірка повноважень показала, що всі де.'Іега1'И, обрані на з'їзд, дістали необхідну більшіс:ть голосів. Ко­ місія визнаJIа шшноваження всіх

присутніх

на

Щоденник з'їзду за

продовжує

з'їзді

делегатів

діЙСНИ~IИ. На ХХ з'їзд обрано

1355

де­

ХХ з'їзд КПРС., говорить тов. Новотний, відбувається в той час, коди Радянський Союз і країни демократичного табору, які Йдут.ь

разом

з

ни~!,

досягли

серйозних успіхів у боротьбі за мир між народами, коли безсмерт­

З'їзд

раза більше і кол­

одностайно

затверджус

доповідь Мандатної к.омісіі. Потім головуючий надає слов') тов. Б. Беруту, тепло зустріну-

тому делегатами.

Тов.

польськ.ого робітничого

на

успішне завдань.

Ларіонов (Рязанська парторгані­ за.ція). Промовець' розповів

вересневого

Пленуму ЦК

КПРС Рязанс,ьк.ою партійною організацією по пі.в;не­

сенню

сільського

господарства.

Трудівники села добилися пі,І(ВИ­

польського народу. ВіН' говорить

заПалювало

кандидатів

партії

членів

і

На матеріалах Пленумів ЦК. по­

&ОМ}'ністів

сприяли

активності досягненню

позитивних результатів у госпо­

дарсько-культурному

будівни,

розширено виробницТВ() кукуруд­ зи, зросло поголів'я продуктивної

худоби,

ЗМІцніла

економіка

ба­

гат'ьох господарств. Наслідуючи ПРИК.тrад воронежців, сказав про­ мовець, рязанськ~ колгоспники вирішили в ць()му році подвоїти виробництво м'яса, картоплі, МО­ лок.а, овочів, ви1Wнати за один

виконала

том Директив ХХ з'їзду

партії

по шостій п'ятирічці.

Бабаєв

(Туркменська

політики

РадЯНС:ького

віді

Центрального

Комітету

КПРС.

достроково

зав­

Далі вист}'пає тов. І. В. Капі­

ний, також тепло зустрінутий де-

легатами. Він передає народам ція). Центра.1J:ЬНИЙ Комітет КПРС, Союзу

полум'яний

говоригь він, забезпечив ще біЛh­

братерський привіт чехословацького народу і запевнення в щирій

ше зміцнення партійних органі­ зацШ, підвищення ак.тивності, іні­

дружбі.

ці:tТИви широких партійних мас,

ству одержати надпланової

дукції на

28

про­

мільярдів карбован­

ців. Обсяг виробництва збільшив­ ся пuрівняно з

&0

1950

процентів,

роком H:t

продуктивНість

праці зросла на

49

парторганізація)

присвячений питанням

сільського

був

РОЗВИТІ,У

господарства.

ПРОМІ)­

вець відзначив, що велик.а заслу­

га Центрального Комітету партії полягає в тому,

що він вчасно

і 3 ленінською прннципіальністю викрив серйозні хиби і помилки в сільському господарстві.

у Президії Верховної Ради Союзу РСР

Поставлене Центральним Комі­ тетом партії питання пр()

OCBOSI!-

ня цілинних і перелогових земель

Писін

підкреслює,

що

медаль «3мота Зірк&» і грамоту Героя Радянс!ького Союзу Голові

Ради

СРСР

Промовець вказує, що резерви

){ухові

теор'ія особи.

роль

Вони

бу дівництва к.омунізму в нашій країні.

(ТАРС).

успіхи

трудящих

Грузії.

Так,

народних

на.пРИ&.'lад, за минуле п'ятиріччя

принижували

обсяг валової продукції в Грузії

керівництво,

підри-

па.ртії, Їх ініціативу і самодіяльність, приводили до безконтроль­ ності, безвід.повідаJfьН'ОСті і на­ віl1Ь сваводі в роботі окремих

перешкоджа.'lИ розгортанню

вали однобічні, а іноді і помил-

кові розв'язання питань.

Що принцип колективного керівництва на всіх ступенях­ від ЦК дО первинних організацій --тепер успішно відновлюється, про це говорять критика і само­ к.ритика, які все більше р()згор­ таються, справді колективне об­ говорення і розв'язання на.Йваж­

-

дивіших питан!ь партійними ор-

Без

зріс на

73

проценти, введено в

більше

1ОО про­

Слово надається першому сек­ ретареві

Центрального

Комітету

С(щіалістичної єдиної партії Ні­ меччини тов. В. у,.бріхту.

Де-

ми оплесками. Він говорить:

-

Дорогі

това.риші,

дорогі

друзі! Центральний Комітет Со· ціалістичної єдиної партії Німеч­

чини від імені німецьк.ого робітничого класу і всіх патріотичних

сил передає ХХ з'їздові

сердеч­

ний, братерський, бойовий при·

віт! Тов. У льбріхт

розповідає про

найменшого сумніву можна успіхи робітничого класу, ТРУДЯ'

СІ,азатк,

говори'Юь

він,

що

в

щого

селянства

та

інтелігенції

Центральному Комітеш принцип колективного керівництва. віднов­

Німецьк.ої Демократичної Респуб­

дено повністю.

ліки в будівництві

Спинившись

на

ідеологічній

своєї

нової

народної держави.

роботі партії, тов. Суслов відмі-

В залі лунають бурхливі

оп­

по збіл.ьшен­

У відриві в значній мірі від жн·г- дошує здравиці на честь неру­

)'

невмінні

ПОШИlJЮвати

в

узагальнювати і

масах

передові, шимої дружби між ні}lецьким на-

перевірені життям зразк.и

к.ому-

ністичного будівництва, а також у сдабій активності в справі боротьби з негативними явищами, які гальмуюТь наш рух вперед.

Тов. А. п. Кириленко (Свердловс.рК<1

у

рить про те, що у звітній Допові-

значному

розширенні яка

посівів

радикально

надається

тов.

денін вчив,

на враховує

роз­

М. А.

парrорганізація)

родом

і

народами

Союзу. П()'l'ім

З

промовою

ді ЦК КПРС дано глибокий марк-

юзу прикладами, що характери­

виступив

тов. А. І. Мікоян.

Тов.

Б. ГаФуРВв

СИСТСЬКО'ленінський аналіз діяль- парторганізація) ності нашої партії. Він ілюстру­ вав досягнення Рцянс1ьк.ого Со-

Радянс,ького

Союзу, на честь бой()вої солідар­ ності всіх марксистdько-ленін­ ських партій на чолі з Комуніс­ тичною партією Радянського

гово-

говори'гь З)'юrь успіхи промисловості Сверд­

вимоги моменту,

,ш партія чуйно

здоров'я і дальших успіхів у ,1І;ержавиій і партійній діяльності на

Bi,uacn усі свої СИЛИ великій спра.ві

Тов. ~Іжаванадзе р()зповідає про

(Таджицька

розповідає про

роботу партійної організації Тад­

жикистану. З'їзд Компартії, що відбувався в республіц~, доручив запевнити ХХ з'їзд КПРС, щО IWмуністи Таджикистану доб'ЮТЬСIІ в шостііі: п'ятирічці ДaJI.Ьшог() мо­

ді привести д() успіху, коли во- наЩНШ.IЩ~, тут було ВИПJIа.влено гутнього розвитку господарства і ко-

прислухаЄТЬСІІ

до життя. Якщо 3 цієї точки зо­ ру підійти до звітного періоду,

благо радянського народу.

К. Є. Ворошилов висловив ПО.1l;JlКУ партії і YPJЦOBi за високу на­

літик.у Комуністичної партії.

і

він, що подітика парт.ії може ТО- .тrOBC,I.KOЇ uбласті. В 1955 році,

Б. Є. Ворошилова з високою нагоро,1;ОЮ і побажали йому доброго

городу і запевlІИВі, що він

чужі

лано. Вони ПО,1Jягають насамперед

СЛОJJО

тепло поздоровили

Приймаючи ор,1l;еи Jlеніна і ві,1l;знаки Героя Радянс.ьк.ого Союзу,

трудовими

тя,

Сусnову.

за видатні заслуги в захисті Ра,1l;ЯНСЬк.ої держави.

і своїми

придушували активність членів мислових підприємств.

осіб,

науки,

рахунок освоєння цілинних і пе· релогових земель посівні площі зросли на три міJtьйони 200 ти­ сяч гектарів, а виробництво зер­ на збільшилося в три рази.

методів агротехніки, запропонованих Т. С. МаЛьцевим.

Президії Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилову, нагородженому

і

усього серця

чає, що головна її хиба полягає лесltи, коли тов. У льбріхт пр()го­

кукурудзи,

Президії Верховної РаДІ! СРСР М. П. Тарасов вручив ор){ен! Jlеніна,

від

вцього за два роки в колгоспах і радгоспах АлтаИськ.оІ'О краю за

в'язує проблеми тваринництва, в більш широкому впровад~нні

На засіданні Президії Верховної Ради СРСР Заступник Голови

схвалюють

ганами,-підкреслює тов. Суслов.

ню виробництва зерна, не вичер­

Прези,в;її Верховної

культу

він,

к.ритики і самоltритиІЩ, породжу- легати зустріllають ЇІого др УЖНИ­

процентів.

Висгуп то'в. К. Г. Писіна (Ал­

Адтаиського краю

Члени

практика

говорить

ва.'lи внутріпартійну демок.рмію, експлуатацію

господар­

дебатах

Весь ра-

партійні, люди праці

мождивість

народному

в

дянcfький народ., комуністи і без­

кодективне

Тов.

ви&онати це завдання.

виступив

дання п'ятої п'ятирічки. Це дало

рік завдання, передбачені проек- тайс'Ька

чини з'їзд вітає тов. А. Новот- тонов (Московська парторганіза­ Радянського

завд!,вали

мас і роJ.Ь партії,

доз·

розривно зв'язані з КПРС протя- рок.ом на 45 процентів. Партійна дістало палку підтримку в усій гом більше 50 років польський організація республіки вживе країні. робітничий клас і його партія. всіх заходів до того, щоб з честю

ЧеХОCJIовач-

роботі

ласті

що

вщюбництво

Першим

партійній ділами активно підтримують по­

марксизму-леНlНІЗМУ

господарсыі.иx

боротьби, ідейної спіJtЬності, збільшити в 1956 році вирООни­ дружби і братерства, як.им:и не- цтво бавовни порівняно з 1955

муністичної партії

Суслов відмічає, що 'Д.о ХІХ

применшували

культур,

завдань,

з'їзду значної шкоди

цтві. Промисловість Москви і об­

про те, що з кожним рок.ом міцПеред Туркменієщ, CK~aв т()в. ніють узи спільної революційної Бабаєв, поставлено завдання

Від Центра.'lЬНОГО Комітету Ко-

TUB.

партillно-організа.ціЙної

щення врожайності всіх сільськ.о· збільшити

тов.

ська парторганізація).

Говорячи про необхідність підроботи на рівень нових

підвищення

го.тrов}'ванням

лізи. несення

Дальше розширення зв'язків з

під

М. С. Патолічева.

тов. В. П. МжаваНадзе (Грузин-

валась вся наша партія.

масами,

народного

боротьби за міцний мир, за соціа-

становах партії і уряду вихову­

пр() робо­

ту, проведену після

і

розвитк·у

Вечірнє засідання з'їзду відбувалось

тань.

здійснення поставлених

партії, Союзу, який дано в звітній допо­ і

пи-

У дебатах по звітній доповіді ЦК КПРС на ранковому засідан­ ні першим виступив тов. О. М.

ХХ парторганізація) підкреслює гли-

класу

дарс.ьких, так і політичних

тов. Суслов присвятив питанням

з'їзд КПРС від імені Польської рішн.ьої робітничої

господарства країни.

як госпо-

інтерес

бину аналізу зовнішньої і ВВ:УТ­

об'єднаної

дальшого

підхід до розв'язання

ЦК. Це ВИК.1J:икало найжвавіший

Тов. С.

Берут палко вітає

за здійснення гранд.іозних завдань

потреби часу, виявляла творчий

кладають шлях в уclьому світі.

зерна, овочів, молока. В облаС'J'і

рази більше.

новки, вірно ВJIовлювала назрілі

вішими рішеннями партії і уряду, тримав їх в курсі питань, які розв'язували наша партія, весь радянський народ. Комуністи від­ чували і розуміли, що до них

ні ідеї комунізму переможно про··

дОСУ і 81 делегат з правом до­ радчого голосу. На ХХ з'їзді пред­ ставлено значно біJLЬше, ніж на попередньому, делегатів, зайня­ тих безпосереднlьо на виробни­ цтві: робітників за родом занять

2,7 2

знайомив комуністів з наііважли­

Значний розділ своєї промови

волило

госпників у

безумовно, мало б велике значен­ ня в боротьбі радянського народу

звертається, з ними радиться наш

легатів з правом ухвального го­

на з'їзді в

лютого

16

.

то можна сказати, що в ці ром

партія, на чолі з її Центральним KOMiтeTO~I, особливо близьк.о сто­ яда до

життя,

народу,

виявила

культури.

3араз

в

республіці.

чавуну і сталі більше, ніж ви- розгорнудося змаrання за оде.р. роблялося в усій країні на поча- жання в 1956 році в середньому ток першої п'ятирічки.

Тов.

40

центнерів бавовни з гектара.

Кириленк.о говорит,ь, що Посівну площу під бавовник.ом у

соціалістичне змага.ння між рес_ 1960 р()ці БУАе Збіль~ено при-

. . близно на 80 процеНТІВ, а валопу.БЛІками І облитими заслужує вий збір бавовни-сирцю ,ll;овеД6НО серйозної уваги. Таке змагання І до 1 мільйона тонн.

особливу прозорливість в оцінці внутрішиьоі і зовнїШИЬОЇ ооста- CJliA бу.іО б оргавізувати, і воно,

(ТАРС).


СТА Х А Н О.

2

Е Ц Ь

8

НеlllіЯR, 19 IIIOTDrO 1956 РОКУ

ХХ з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу Щоденник з'їзду З3 лю-

гого, яке відltрилося під голову­

особливо повнокровним: і діяль­ .ним. Цим м:и зобов'язані, гово, великі успіхи у розвитку народ­ рить він, насамперед; твердїй і ного господарства і ltультури послідовній лінії Центрального ЛИ'l'ВИ, про торжество великих Комітету на розвитоlt внутріпар­ принципів ленінської національ­ тійної демократії, підвищення alt-

ванням

тов.

В.

П.

17

Мжавана/Ре,

тривало обговорення звітних до­ повідей ЦК КПРС і Центральної Ревізійної Комісії. Усі виступи деле.гатів-яс1tраве свідчення незламної вдності, згуртованості

партії

парторганізація)

розповідає

про

тивності партійних

ної полі'l'Иl.И К1ІРС.

нав1tОЛО

На трибуні--rов. Ф. Є. ТИТОВ

Центрального Комітету. Роботу з'їзду партії величезною хвилею активності підltріплює весь на­ род, який виражає свою безмеж­ ну підтримку зовнішній і внут­ рішній політиці партії, її гене­

(Івановсьм парторганізація). Він

ральній лінії.

Слово

тов.

В.

М.

Суслову (краснодарс,ыta партор­ ганізація). Значну частину своєї промови він присвятив питанням

дальшого розвитку сільського гос­ подарства. В МИНУЛQМУ році в КраснодаРСЬБОМ:У краї зібран!) зерна на 20 з лишком процентів більше, ніж у попередньому ро­ ці. Цього досягН)'То завдяки зиа.ч­ ному розширенню посівів куку­ рудзи і підвищенню

її врожай­

ності. Зросли неподільні фонл;и колгоспів і доходи 1tOлгоспни1tїв.

Виступає тов. М. Торез, тепло

делегатами

з'їзду.

Він передає ХХ з'їздові Комуніс· тичної партії радянсыtгоo Союзу палкий і дружній привіт ві,ll; ФранцуЗьк.ої комуністичної пар­ 'І'ії і трудящих Франції. За прик­ ладом Комуністичної партії Ра­ дянського Союзу, говорить він, французыti комуністи завж,ll;И дбатимут,ь про щастя свого наро­ ду, вони боротимуться за те, щоб забезпечити народові Франції маіібутнє, Я&С відповідало б її великим революційним традИ­ ціям. З

на роботі

партійної організації

об.J[lLCті по

промовою

виступає

тов.

П. Тоnьятті. Появу його на три­

буні делегати зустрічають трива;tими оплесками.

Тут,

на з'їз;!;і,

мас,

строге

тя і принципів партійного керів­ ництва, вироблених веJIИк.им: Леніним.

парторганізація) присвятив

виступ пита.пням РОЗВИТltу радин­

Яltа

в

тут

На

прикладі

краю тов. М. М. Органов (Крас­ ноярська парторганізація) поlta­ з)'в успіхи комуністичного бу­ дівництва. В краї заново c'l'Вope­ но ltO.J[bOPOBY мета.J[УРгію, хіміч­ ну промисловіс'l1Ь, зростав маши­ нобудування, вугііьна і лісова

промисл(}вісТь. С'l'Ворення третьої металургійної бази на СХОАі

їни, про яку смзано

ltpa-

в допові~і

М. С. Хрущова, в зразк.ом МУАрО­ го розв'язання

свій

к.оріниих

питань

дальшого зміцнення економічної і оборонної могутності нашої Бать&ївщини.

Тов. О. М. Несмєянов (Москов­

Від імені Румунської робітни­ чої партії, робітничого

класу і

всього румунськ.ого народу з при­

можності нашої соціалізму.

у

справи,

Ми

непере-

справи

зустрінутий

присутніми. Він говорить, що гли­

бокі

теоретичні

положення

практичні висновки,

звітній доповіді цк

ЗР08лені в

КПРС

щодо

передамо

впевненість нашим

цю

робітниJta.М,

С6Jlянам, діячам ltультури,

робництва окремих

ших видїв ПРОЛУ&Ції більш ШВИ.ll;··

всім кими темпами, ніж це передбачається проеltТОМ

простим люДИм, які хочуть жити з'їзду партії в к.ращому сві'!'і. Ми поведемо їх

на боротьбу за кращий світ, ми

ІІОСИЛИМО ряди

трудящих,

Зl'уртовуються під

наЙ8аЖJIИві­

які

річці.

Директив ХХ

В. Червенков,

ленінським духом

роботи

Яltий підкреслює,

що внутрішНІ>

Про світле майбутнє розмову

цього

ве,ll;уть.

з'їзду, яомадємо всіх зусиль до

чи великий баг&'l'ОГРавиий

Заводи нові побудуєм:­ гіганти, ОбробИI( ще краще ltO.J[ГOспні

дос­

ремагаюqим

ленінізму,

вченням

в

нашу

до форм переходу

епоху,

Biit

мир­

капіталізму

ня миру, за соціальний прогрес,

BeqipHIi

***

17

лютого

проходило під головуванням тов.

Я. Е. Каnнберзіна.

Виступаючи в АООата.х по звіт­

них ){оповідях цк КПРС і Цен­ тра.л;ьної Ревізійної Комісії, тов.

безустанно

поліпшу­

перемоги­

Ростем ми,

І

ського

народу

виступив

І. Р. Раззаиов (Киргизь1tа парт­ снені за останні роки великі по­

ного ладу. Промовець підкреслив, що Центральний Комітет партії, показуючи приклад &ропіткої ор­

в масах,

вимагає підвищення рівня мрів­

з

промовою

широltі ,ll;ороги­

Накрес.lІення партії З.ll;іЙсни'l1Ь наРОА!

тов.

тов. Г. М. Маnениов.

Тов. М. Г. Ігнатов (Горьковська парторганізація) тупі відм:ітив,

у своєму вис­

що

В. ПИНllllОра.

П І оне р С Ь КИЙ 3dJ Р

m

виступив

в результаті

"Партія-наш рульовий"

14

.J[ютого піонери Зазииськ.ої

середньої шltоли провели збір, присвячений ХХ з'їздові КПРС, на теку «Партія-наш рульовий».

Загони шви,!(ко вишикувалися на лінійку. Голови загонів здап: рапорти. Під звуки горна і ,1U)іб барабана піонери-відмінники ви­ несли

прапор

Вступне слово на зборі сказав

ду, fOPbltOBCbKa область перетво­ рилась у великий індустріальний центр. Випуск промислової про­ Дрщіі порівняно з 1913 POltOM

к.ом:уніст директор шк.оли т. Гор­ В. Він розповів про ВeJПI­ ку подіЮ--З'ЇЗА партії, що про­

96

***

вітал.ьних

теіеграм

листів надходять у ці дні на ресу

ХХ

з'їзду

ходить в столиці нашої

'пелегати з'їзду

тепло зустрі­

на трибуні тов. В. Червениова. Від імені Болrар-

і

a,ll;-

Комуніотичної

партії. І КОЖНИй з них--свцчен­ ня безмежної любов! ра)І;ЯНСЬ1tO-

досягнуто в передз'їздівсь&ї дні. В своїх виступах піонери роз­

Ilовіли про бойовий шях КПРС, співали пісні про партію. Збір закінчили піонерс'ЬКИМ. маршем. До збору ОфОрмили а.н.ьбом на. те­ му «Спасибі партії за щасливе дитинство».

К. КУАРН, старша

ширших народних мас радянс<ыwi

(ТАРС).

Двомісячний план­

мову виголосив передовий токар дукції, підвищити продуктивність кінця року дати додатково

го народу, звернуті до Москви, же

тов. Кукса. Він сказав:

працює ХХ

з'їз,ll;

Комуністичної

партії Радянсь1tOГО Союзу. В містах і селах у ці дні про-

ходять масові Робітники,

-

Доповідь

товариша М. С.

пред-

цента, освоїти виробництво деся-

неослабною увагою стежать

номія

кар-

дівниItИ сільс'ького

ГОСПО,ll;арства.

280

про-

Лібкнехта.

заводу'

імені

беруть підвищені

Майстер швидltісних збільшения виробництва зерна і

му виступі заявив:

-

У

звітній

)(опові,ll;Ї

ЦК тримую'l1Ь і схвалюють

КПРС ХХ з'їздові партії дано ви-

нimню

соку оцінку досягненням

Комуністичної пар'1'Їі

Київськ.ого заводу

рехЇАНИЙ Червоний

прапор обл­

ша гр()шова премія-12600 мрбованців.

Трудящі fкраїни. гаряче пiJJ;-

ред

інструментальному

зо-

Карла БОВ'язання, спрямовані на різ&е ви&Опому 'l'a облпромр&,ll;И і пер­

спективи, які ві,цltриваю'l\ЬСЯ пе- дання l}tocтoї п'ятиріЧltи за два з ПО.J[овиною роки.

12,7 процента. становить 28,7 'I"ИCJIчі

Багат()людний мітинг відбувся республіки. КолroСJlJlИКи і меха- бованців. Артілі присуджено пе­

кличе нас рухати вперед техніч- в мартенівському цеху Дніпропет- ніза.тори

'тичної партії, про веmчнї пер- центів. Даю СіОВО завершити зав-

В

знижено собівартість

і харчової промисловості.

н.ього року виконав на

річці.

6

IV

процент&, при

нює наші серця радїстю за._на-

чудові ки я виробив шіс'l1Ь річних норм,

П'lІТи-

завданні

158,3

Ек.о-

РО,l(ОМ пі,ll; керівництвом Ком:уніс-

шостій

му змаганні-ВИ1tонала план

продуltЦії на

півторамісячну програму ниніш- плавок Григорій Стенько у СВОЄ- тваринниць1tOЇ про,пкціі.

в

ди переможцем у соціалістично­ кварталу на

перемоги, здобуті радянськ.им: на-

країною

ХХ з'ЇЗ,J;У

ти нових типів машин для легкої за роботою ХХ з'їзду КПРС ТРУ-

ставники радянської інтелігенції ний прогрес. 3а останні три ро- ровського з гордістю говорять про

,11;0

ти-

сячу тонн металу.

3

,11;0

наша аРтііь ім:. Панфіл()-

ХР}'щова на ХХ з'їздї партії спов-

мітинги і збори. шу любиму Бать1tЇвщину. Партія

lt()лгоспник.и,

про-

лютого

ва виЙП[ла в системі облпромра-

трудящих Jjдприємства. Схвильовану про- сяч карбованців надпланової про- вої сталі. Ми зобов'язуємося

1,5

14

У дні пі,J;ГОТОВItИ КПРС

України, ЯЕ і всього радянс.ько-

праці проти ЗаБ,ІІ;ання на

піоиервожата.

країни з Комуністичною партівю.

;V-к,раlнеLквit народ rарвче eXBaa1lIO~ dепlПСhИ}' ПОalIlтик}' RОlll}'нlетичноl партll почуття

ltраїни

Москві. Піонери рапортували ХХ з'їз­ дові КПРС про свої успіхи, що їх

раз.

З'їзд продовжує свою роботу.

Сотні

AieH1tO

до

Думки і

дружини.

повсякденної уваги партії і ура­

свідчення нерушимої єднос'l'i наі-

ІіізаціЙ.

нових

Відкриті для нас всіх

М. Ракоші. Присутні в запі зу­

будують нове життя, борються за свою свободу. Угорщина, Bi,ll;значає тов. Рак.оші, здоБУ.J[а сво­ боду і незалежність завдяки пе­ реможній визвольній боротьбі Ра­ дянсь1tOго Союзу.

1tPOKyeM ,11;0

висот.

Потім з привітанням від імені

організація) відзначив, що здій­ зріс у

роботи

подвоїм,

Буіі:ніш ще роз&вітне вкраїнськ.а зем:ля. Нова п'ятирічк.а, нові

вати свою роботу, підносити рі­

Потім

засідання

ганїзаторськ.ої

Надої пот роїм, вро,жаї

марltCизму­

величезним досвідом народи,

вовн

поля,

від Комуністичиої партії Радян­

по шостій п'ятИ­ ництва віА усіх партійних орга­ го народу до своєі рідної партії,

Від Сара'говської парторгавїза-

перспективи,

натхнені

ними соціальними системами, що­

нення

прапором со- ції виступає тов. Г. А. ДенИСОВ, чають появу

ціалізму.

Ми, болгарські комуністи, го­

ного співіснування держав з різ­

зна.чення в БОР()'l1ЬБі за збережен­

об.J[асть

терський привіт.

стрічаю'l'Ь його тривалим:и оплес­ ками. Тов. М. Рак.оші говорить, що цей з'їзд дасть нові си.J[И тру­ дящим усього світу і збагатить

конкретних мож",lивостей відвер­

ltравим )(осягнениям радянської науки, говорить він, в успіхи у вивченні атомної енергії та її МИРН011У застосуванні. Вже в шостій п'ятирічці атомна енер­ гетиJta., незважаючи на ще тіль­ ltи дослідне її використання, ма­ тиме потужність у два з .J[ИІПком рази більшу, ніж потужність усіх е.J[ектростанціЙ царс'Ької Росіі. Промовець розповідав A&J[i про останні роботи хіміків, про нові відкриття геологів, про роль на­

має можливості д.J[Я розвитку ви-

Привітно у клубі, усмішки щасливі. Майстри урожаїв зібралися тут, Читають з газет про нові

дянському народові палк.и'Й бра­

Угорської партії трудящих і угор­

-все це має винятково важливе

значає, що Молотовська

муністам і всьому героїчному ра­

будівництвом:.

тепло

Делегат тов. О. І. Струєв (Мо­ літичні і економічні заходи за­ говорить тов. Тольятті, ми діста­ лотовська парторганізація) від­ безпечили зміцнення соціалістич­

ли нову впевненість

серця.

дав ХХ з'їздові, радянськ.им ко­

Георгіу-Деж,

присвятив

народногосподар"ьких проблем.

в"ього народу Болгарії він пере­

вень керівництва соціалістичним:

свій виступ зав)(анням науки. Не­

уки у розв'язанні ряду ваЖJIИ.ВИХ

З тобою в ці дні; зореносна Москва, Дум:ки усі наші, всі наші

і

вітанням з'їздові звертається тов.

д!l соціалізму в різних країнах,

с,ька парторганізація)

партії

ського Союзу, мруючись всепе­

с.ьк.ої літератури.

Красноярського

комуністичної

Тов. О. О. Сурков (Моск.овська того, щоб, творчо використовую­

ливо

теltCТИЛЬНОЮ,

ської

)(оДержа.ння норм пар'l'iйного жит­ ВОРИ'ГЬ

керівництву ПРОМИСJ10вістю, особ­ провідною галуззю.

надається

зустрінутий

домаАНО зупии.явться

висот

лютого

17

Тов. А. Ю. Снечиус (Литовська життя нашої партії тепер стало

На ранковому засіданні

ДО НОВИХ

мета-

В одностайно прийнятій резо- лургійної промисловості ltраїни.

I6'l1b,

і

внутрішню

MY,ll;py

ще більшою СИJI()ою розгорну-

пш'l'll&У роБOfи ІХ s'їзяr lШРС. і за.ив.t,-

що вiJJ;я&,ll;утЬ всі своі

CDII

цеху люції машинобуДЇВНИКИ зобов'я- Ми пишаємося тим, що в цих ус- на успішне ВИКОН&IIIIJI 9I8AIШt піхах в частка і нашої праці. Н аша б ригада в подаруно& з'їз-

3

зов- АOCJI соціuiстичне зм:агання в дні

«БільшовИІ.» .зaJIИСЯ ""OCТP01tOBO виконати вишостої п'ятирічхи, ві аивер-. зібралися на мітинг робіТНИRИ, робничу програму 1956 року, ВИ- дові виплавилз з початку року дИТЬ ХХ З'ЇЗ,ll; КПРС. інженери, технік.и і службовці пустити на 3 мільйони 600 ти- БЛИ3ЬКОТРЬОІСОТ тонн налпла.ио(PA.TA.f).

ro

14

люто­

&Р'І'Ї& ВIIIOHU& план перших

·.-вех lliиців нового року.

N. ОneвcькИЙ,

голова праВJIіиия артілі, сеКретар

Бровари.

Г. МИСНИК,

парторганізаціі.


lieAіllН,

19 mororo 1956

СТАХАНОВЕЦЬ

року

3

Множити трудові успіхи на славу Батьківщини!

*

*

*

* *

Днрективами ХХ з ' їзду по шостому п'ятирічному

КПРС плану передбачено спорудження на Ук­

Колгоспне спасибі КомуніСТИЧНіЙ партії великою увагою стежать за роботою ХХ з'їзду Комуністичної партії колгоспники арriлі «Чер­ вона Україна», с. Гоголів. В ріль­ ничих і городніх бригадах, серед

працівник.ів тваринництва ві,J;бу­ ваються жваві бесі)(И, голосні чи­ тання доповіді Першого Секрета­ ря ЦК КПРС Микити Сергійови­

ра.ДJlНСЬКИЙ народ під

к.ерівниц­ твом Комуністичної партії добив­ ся великих історичних перемог.

у клубі відбувся мітинг. Після як голова артілі

Винарськ.иЙ розповів

Михайло

про роботу

будівництві. Наша бригада зобо­ в'язується зібра'ГИ в ниніШН;ЬОКУ сіЛіЬ­

Ще

з

більшою

ду

му числі по

Батьківщини. 311. минулі 4 мі­ сяці госп()даРСI>КОГО року в тва­

центнерів куку­

40

гек.тарів.

55

на

благо

тьої рільничої бригади МихаЙ.10 Шевель. ВИС.'lовлюючи думки і

цевих добрив, а до початк.у весни заготовили ще 1500 тонн. Вик­

кілограмів к.ожний. Зобов'ЯЗУЮС 11 відгодувати ще 1ОО свиней.

почу'м'я

ликаємо

очолюва-

ної бригади, він заявив:

на

з~агання

першу

член

Це було в чМ'Вер, 16 лютого, о другій годині дня. ВїJlЯ конто­ IJИ артілі зібралися колгоспники :! рільничих, городніх і будівмьної бригад, доярки, с&ОТарі, праців­ ник.и ремонтних майстерень. У всіх чудовий настрій. Мітииг, присвячениі ХХ з'їзду КПРС, відкриває т. Ковбасин­ ський І .-голова колгоспу імені Ворошилова..

-

В ці незабутні дні,-ГОВО­

рИТЬ т. Ковбасинський,-ПОГЛЯ­ ди всіх тру,J;ЯЩИХ звернені до зоре­ носної Москви. Там, у Великому KpeМJrill.I:.I>KoMY палаці, проходит" ХХ з'Ї3'- Комуністичної партії Р:і­ ДЯl!СЬКОГО Союзу.

У звітній доповіді

ЦК КПРС,

Слово на,J;ається к.олгоспнику городньої бригади т. KOHJUJaтовцю М. Він говорить небагато, але кожне слово його сповнене гдибокої любові до рідної Кому-

ністичної партії. В

-

минулому

році,-ГОВО-

рить т. Кондратовець,-ми

ЗавдяltИ

ЦЬОМУ ми обіцяємо закінчити до 39 ро-

U

,.

виток

,...

всіх

галузей

"""

рів,

голосні читання

матеріалів

БИ виступ кращої доярки артілі Кондратовець О. Вона каже:

Торік я надоїла по

-

2500 Тепер

на цьому нашому мітингу я даю

слово одержати до

3200

1

жовтня по

літрів молок& на к.орову.

Кількість тих, хто бажає висдовитиеь, все збільшується. Із

Радісно усвідомлювати,

-

-

заявила колгоспниця 3ахарчен&0 П.,-що радянський народ під керівництвом Комуністичної партії добився таких величних успі-

хів

на всіх

ського

і

дідянк.ах

У минулому році у нас зросла

врожайність З6РНОВИХ, картоплі, овочів, на 425 літрів збільшив­ ся надій молок,а від к.ожної ко­ ровц, а по виробництву свинини вийшли на од.ню з перших місць в районі і області--одержано по 37,5 центнера на к.ожні 100 гек.­

на по&азники передовик.ів колгос­

жиьому взятися.

Беремо для прикладу та.ку цін­

ну

зернОфуражну

виступу видно, що всі сповнені

е,ll;ИНИМ:

прагненням-працювати

к.раще, щоб цим ще і ще раз схвалити мудру політику партії.

ку&уру)(зу. В цідом:у по J.O.Iгос­

в кожне слово доповіді, з якою виступив на з'їзді Микита Сергійович Хрущов, тим більше бачиш, що нам не можна заспок.оюваi'JlCЬ на досягнутому. Партія &JI]Iче

пу зібраu ПО 43 центнери 3 ГЄ&­ тара, а ланка комуністки Ніни ДoвroдiЬ&o на таких зем:д;я:х, що і останні ланк.и, але при більш не­ ухuьиоку ,J;ОТРИ3lанні всіх вимог

всіх радянських лщей до НОВИХ перемог, я&і зроБJljrIlь нашу краі-

агротехиїки о,.;ержa.nа по 71 ценг­ &ер, &~JрУ";3И 3 гектара..

ну ще більш могутньою і uifY-

"'Q8I'"

ЦІ, взuи на. но­

nI . . час

з'їзду

партії часто

бесід по

матеріuп

CitВII .-.і sооов'язанКи....... JI8'ri 8ifpaп по 17

пЦиOCПlC8 ,:~ ' .48

ВХ, І 'l'01Q' числі

питання з життя к.олrocпу. КЬЬ- во _ ., . "'" •. ay.sypy.- 3 Ге&­ ка днів тому у нас вцБУUСJl 'NI8;. м& "іверів &арТоПJIi звіrко-виборні збори. На, НИХ жок- і по 200 ..-nepia ~ 3 гек­

l[a)l;HO обговорили діЯJlьніс~ а,р- пра.; ....К.О тілі

~a минудий рік, визшчип

норми. Один за одним

Коли знайомишся із звіт- кож

токар

по

ви-

півтори-дві

виступили та-

Віталій

Власенко, слюсар Васидь Дренов, комбайнер Григорій Кушка та інші робітники. Кожна радянс'ька людина,

-заявив т. Власенко,

б

до ре

-

знає, що піклування про добро-

.

r

~!УНlзм)

нати продуктивність праці, ви-

л"вання партії і уря.у про благо

шукувати новІ резерви, яltИх у б В

народу

.

нас

агато.

правило,

ми

зяти,

~априклад,

ні

100 ге&тарів ріллі і одержати по 130 яєць на. курку-несучку. ТаItИЙ приріст про)(у&цїї, що наб­ лижає нас до показник.ів перспек­

тивного

плану

на

1957

рік,

дасть мож..'lивісТь збіДI>ШИТИ до­ ходи колгоспу від 2 мільйонів

900 тисяч l\арбованців у 1955 році до 3 мільЙон.ів 800 тисяч у 1956, а грошову оплату трудо­ дня, крім продуктів сільськ.ого

,

десь у

....'

секретар

пер-

Родина

ві"повімо

піхами в роботі.

зак.lНЧУВали ремон'г

тракторного парку

К . Шевченко, секретар сільради. с. Троєщина.

свої зобов'язання на 1956 рі&. І ПО ~

308t JЇ.!orpa.кiв

.....,. вЦroДУВ&ТИ цеJИ'В)ІЇв 8111ВІ на &0&-

.0.11.. _

Завдання цілком реа.льне , а.ле само по собі, без рішучого поліп­

к.уи.туру, ЯК0 шення всієї роботи в кодrоспі, в

цтва. Але чим більше ВдYJIуєшCJI

чою. Під

На мітингу, що ві)l;бувся, виступив токар фе\Цір Климае'ь.

_

щодня

130-140

'"

новими

ус-

П, Гапімурза, парторганізації.

Броварська МТС.

лаНКОВОI

Дев'ятнадцятирічну дівЧИНу-І данкову Галину Чернюк добре знають не лише в бригаді М 6, де вона працює, а й в усьому колгоспі. Її ланк.а торік. зібрала

вати, скшьки одержала за свою чесну працю родина ланк.ової Га­ лини Чернюк, що за ~iK вироби­ ла 1323 трудодні. А це, зви­ чайно, pO~Ha, подібних до якої

найвищий в артілі врожай горо-

у нас багато».

дини-по

НОМ}' з

цен.'rнери на кож-

Діти старої к.олгоспниці Васи­

гектарів. Це тим бш'!,-

лини Чернюк, чоловік якої дав­

362

10

ше ра.іН·Є всіх, що Галина Чер-

но помер, зросли добре виховани­

нюк

ми,

стала.

працювати

ланк.овою

30Bci~I недавно-з початку мину-

працьовитими.

Найменший

брат

Га.лин'и-

лого року.

Іва.н Чернюк в цьому році к.інчае

За перевик.онання пданів врожайнос гі городини ланка одержала багато 'гонн овочів в раху-

десятий клас ciJLbCbКOЇ cepe,ll;HЬOЇ шкоди. Влітку добре працював на полях колгоспу.

зрештою всі 15 к.олгоспниць ланки одержали по кільк,а цент-

Найстарший з синів Василини Чернюк-Петро торік після демо­

нерів городини,

бідізації поступив в школу меха.­

пу, то відразу стає ясно, що у нок додаткової оплати. Катерина Ще один брат-Мик.ола закін­ нас є величезні невикористані господарства, від 7 К<lрбованців Пильтяй, Ганна POMaHeНltO, Євдо- чує Киівське училище прикла.д­ резерви, за які слі)l; по-справ­ до 9-10 карбованців. кія Ма.рк.уця, Василина Каца.н та них мистецтв .

господар-

культурного будівни-

роб.1ЯТИ

кожної промови, з кожного слова. нашу ж МТС. По.перед:Нl РОКИ:, як.\

Виступає колгоспник. будівел'ь­ ної бригади т. Дроботун А.

тарів ріллі. Але як.що подивитися

з'їзду.

Мик.ита Сергійович Хрущов.

на

ги Комуністичної партії і Радян. Д . ського уряду. ОПОВI)l;Ь товариша ках, обіцяю, що виростимо хороПартія закликає удосконалю- М. С. Хрущова ще раз переконує Уважно слухають колгоспни- шу, міцну розсаду. вати техніку, невпинно підвищу- ~ac в цьому. У відповідь на пік-

ДВ.JIН e.JIODO-ВНКОНR~НО о&ов'иаково з почуттям ВeJIИRОГО зз.,ІІ;оволен­ ня сприйняли звітну доповідь ЦК КПРС на ХХ З'ЇЗ,J;і пар'l1ЇЇ к.ол­ І'ОСПНИltИ нашої артілі. В брига­ дах, серед працівників тварин­ н1щыtиx ферм, в клубі виltJlючно Ж_І) проходять бе'сіди агітато­

виступив

народного жить врожайність городніх куль- Леніним, до сяючих вершин ко- бут HaPO)l;y завЖ)\и в центрі ува-

;Іітрів молок,а н& к.орову.

госп вийшов у лави пере,ll;овиків.

з якою

..

ськ.ий,

тивності тваринництва наш кол­

партії,

підвищилася й вартість трудо- ковин Великого Жовтня. ною доповіддю ЦК КПРС ХХ з'їздня. Наш оБОВ'ЯЗОIt--1:ВОЄЮ чесною Слово надається парниководу ду партії, сповнюєшся почуттям працею умножати багатства гро- І. Дроботуну. гордості за свою Батьківщину, "адсь1!'г.го госпо-арства . Це бу-е ," ""'" '" - Від нашої роботи,-ГОВО- за св .ІН~ на.род, якиие" ПІД к.еРІВНИК ОМУНlСТИЧНОl . - паРТll '-'ІДе Н "йкр~щою на.шою Вl'"ПОВI'"-ю Н" цтвом 'о ритJ, він,-в значній мірі залетур б оту паРТll про )(альшии розпо IJШЯХУ, вказаному великим ників, які працюють на парни-

ХХ з'їзду партії, що не пошко· дуємо сил В боротьбі за підвищен­ ня врожайності зернових, овочів, картоплі, за те, щоб по продук­

Коди закінчився робочий деНІ>, шій-другій декаді березня а.бо до майстерні зібралися токарі, й пізніше. Нині з цією роботою слюсарі, брига)(Ири тракторних вже справилися. У спіху в роботі брига,1(, трактористи і комбайне- досягнуто завдяки соціалістичри, як.і зайняті зараз на ремонті ному змаганню, що широк.о роз­ машин, а та&ож lНженерно-тех- 'горнулося . на честь ХХ з'їзду нічні працівники. Всі вони МУ- КПРС, бідr,ш продуктивному ви­ хали по радіо звітну доповіДІ> користанню верстатів. Раніше я процентів, тепер даю слово

тур, і я від імені групи колгосп-

слово

механізаторів

Слово

ВИlі,Онував норми

ністю і в ст-рок. Спорудження нового КJIубу, гаража і свинарник,а

про­

~,------

Центрального Комітету КПРС ХХ

сь&Ого ГОСПО,ll;арства.

р;аємо

..

з'їзду

~ якою виступив Микита Сергійович Хрущов, велика ува­ га приділена дальшому розвитку сільського господарства. У віх­ повід:ь не неустанне піКJIУВання партії, зак.інчив т. Ковбасии .. ми

------

третього агрегату,

вадяться роботи по підготовці до монтажу четвертої турбіни і чер­ гових котлоагрегатів. На знімку: бригада монтажни­ ків-турбіністів за підготовкою третього агрегату до здачі в про­ мислову експлуатацію .

що ми в цьому році будемо пра-

господарства, ,в тому числі сіль-

Сf,огодні

випередженням графіка проведено складання

цювати так, щоб щан капіталь-

зіб- ного будівництва вик.онати пов-

рали непоганий урожай, домоглиСJl піiQ!ищення продуктивності

1·варинництва.

- В JIvllOBiJIi Микити Сергіііовича ХІJущова говориться про 110ліпшення справи будівництва в колгоспах. JI від імені колгоспників нашої бригади хочу сказати,

роз­

вадять роботи по спорудженню другої черги станції . Із значним

КПРс.

Одностайне схвалення мудрої політики партії

програмою

їии в шостій п'ятирічці, будівни­ ки з величезним піднесенням про­

П . Бондар,

рільничу бригаду.

величною

витку народного господарства кра·

рі}І;ИОЇ

ринництві відгодувала 68 каба­ нів вагою в середньому. по 100

поля вже вивооли

тхнені

бу­

ськогосподарських &ультур, в то­

рудзи на кожному з

трудитись

енергією

1200 тоЮ!: міс­

к.олгоспників

мнсловнх районів столнці Украї­ ни, на лівому березі Дніпра. спо­ руджується Дарницька ТЕЦ. На­

ЗЗJIвида на мітингу свинарка Ма­ рія Мишкоріз.

Щоб ДlY1'римати }l;аного слова, на

з'їзду, слово взяв брига}І;ИР тре-

раіні кількох велнких теплових е.1ектростанціЙ. В одному з прn­

Потім виступив бригадир Іван Шевель, який від імені колгосп­

ників к.ерованої ним бригади М 1 прийняв виклик на змагання. Але партія вчить не заСПОКОR!" - Кодгоспне спасибі Комуні­ ватись ДОСЯІ'НУТИМ, а кличе до стичній партії за піклування нових успіхів у господарсь&ому про добробут радянських людей,­

році високий урожай всіх

ча Хрущова.

того,

Радісно усвід:омлювати, що

-

3

Бобрицьк.іЙ МТС, яка нас обслу­ жує, не здійсниться. Нам потріб­

що

нарахована

була додатково .

нізаторів. Успішно зак.інчив її і

данкова Галина і її мати Васи- вже минулого літа відзна.чився, но краще, ніж буд;ь-к.оли раніше, дина Чернюк лише додаткової працюючи на тракторі . розгорltyти бойове соціалістичне оплати привезди додому близько Прізвище Оксани Чернюк, що змагання між ланкамц,

бригада­

ми, систематично перевіряти ви­

конання взятих зобов'язань.

у ці знаменні дні-дні роботи ХХ з'їзду КПРС к.олгоспники на­ шої артілі працюють самовіддано. Завершуємо підготовку до весня­ ної сівби, добиваємося того, щоб продуктивність

худоби на

твз­

ринницьких фермах була не ниж­

ча, ніж у Jliітній час.

В. Мехед, голова

колгоспу.

Колгосп «Більшовнк:" с. Рожни.

3 МИНУЛОЇ весни стала працюва-

двох тонн овочів.

Наша нець» кому

стінна

газета

«Стаді­

про це р<Ушовілз. у вели­ ~Іа'l' еріа.ді

під

заголовком

« Чесна праця приносить хороші ПЛО)(И». рилося:

наш

В статті зок.рема гово­ року в рік. зростає

«3

колгосп.

дарство

є

Артільне

дж.ерелом

госпо­

заможного

життя всіх КОЛГОСIlIШ&ів. В

1955

році на кож.ниЙ трудодень нара­

ховано но 2 кілограми зерна, 3 кілограми картоплі, 6,5 к.арбо­ ванця грішми. Неважко підраху-

ти

свинаркою,

занесено

госцну Дошку пошани.

на

Про

кол­

це

розповіла данкова Галина Черню& на зборах, що присвячені були ХХ з'їзду КПРС. Вона ск,азала: - Наше життя все кращає й кращає. То ж будемо працюв&ТІІ так, щоб наша країна стала ще могутнішою. А. Гу.іі. редактор стінгазетн «Сталінець:..

Колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

З

січня

1

року

1956

Не"іllЯ,

Районна конференціЯ товариств~

відкрито

пряме залізничне сполучення між Радянським Союзом, Монголь­

ською l:Іародною Республікою і Кнтайською Народною Республі­ кою. Уряди СРСР і МНР збудува­ л и заліЗНIІЦЮ від Улан-Батора че­ р е з ДзаМИIІ-Уде до кордону Мон­

гольської Народної Республіки завдовжки понад 700 кілометрів, а уряд Китайської Народної Рес­ публіК,I-від Цзініна через Ерлянь до кордоиу КНР довжиною 388 кілометрів.

На знІмку: перший товарний со­ став з вантажем для Китайської Народноі Республіки виїжджає з Улан-Батора по новій залі.зннці .

19 IІЮТorо 1956 року

Червоного Хреста Цюш днями відбулася чергова районна КОНференція Червоного Хреста і

товариства ПівміСЯЦIІ.

1'<llІСНИКИ конференції заслухали звітну ДОlІовідр райкому TOBa~ риства і р евізійної комісії. В об­ ГOBop eН1li

9

доповіді

взяли

участь

ДС.lеГllтів. КОНференція відзна­

чшrа, що

ряд первинних

органі­

зацій товариства, :10крема по ес. Дітки, Требухів, в промис­ ЛОВИХ артідях ім. ХІУ з'їзду

за звітний період бід,ЬШ масови­ ми,

проводять

КОНференція визнала робот}" рай&ому товариства задові.1ЬНОЮ, обрала новий cк..тraд райкому, ре­ візійної к.омісії, де.lегатів на об­ ласну

КОНференцію

такою ХВИ.'lюючою гостин­ ністю і ДJуже.1юбністю зустріча­

день боротьби проти колоніального rежиму. Всі передові і чесні .1ЮДИ на зеМ.,і виражають соді}(арність з народами колоніа.ль-

~1 а.1ежність, пrиве.l0 д!) визво:Н'ння ряд}" країн в Азії і Африці від l\аііД<lнів КО.'l(шіальн'()го рабства .

,1И ~Іільиони індійців, бір~анців і афганців на своїй зе~.'Іі т()вари­ шів М . О. Б),.'lганіна і М. С. Хрущова , як посланців ведпкої

НІІХ і 3:1,1ежних країн, які самовіцано борються за свободу, наІ\іональну незалежність і мир.

Назавжди покінчив з ненависним ЯРМО~І англіЙБЬКИХ колонізаторів і став па ш.'1ях самостНі:ного

країни соціаліз~у-їх вірного друга в боротьбі за право саМИ~1 будувати своє життя .

найганебніше

-

ІJОЗВИТКУ

ве.1ИКИЙ

наро"

Індії .

ва.'!и

пр оти

Ifенависних

понево­

.'!ювачів.

Новиіі періО;І;

у націона.ЛЬН<F··

пиавольному русі народів колоні­

а.1ЬНИХ і :Jа.'1С·іІШИХ країн почав­ ея після: перемоги Вели&ої Жов-

ооду Єгипет, СІРІЯ, Судан та ряд інших арабських країн . Все рішучіше піднімаються на боротьбу проти колонізаторів, за свободу і незалежність своїх країн мільиоНИ .'Іюдей в Алжірі, Марокко, Туніс і, Кенії, Родезії, Гоа, Малайї

та інших КI).Т!Оніях.

Виявом непохитної волі наро­ дів визволитись від колоніальної тиранії була історична Бандунг­ ('на КОНференція 29 країн Азії і Африки, яка відбулася в квітні МИНУ.'lого року. Ця КОНференці}{

в кра.їнах А:зії, Середнього і Б,lИЗ ЬКОГО СХОДУ, вони винахо­ дять нові форми К().'І0ніалізму шляхом створення всі.'lЯКИХ во­ €нних б.10ків на зразок горезвіс­ НИХ СЕАТО (агресивний бдок у Південно-Східній Азії) і багдад­ ського

пакт}' .

А.1е азіатсыіi і арабські наро­ ДИ

РIJ:1гадали

«нового »

справжню

КOJIоніалізму.

ДЛЯ народів » -так

суть

«Тюрма

назвав

баг­

дадський

Єгипту

пакт прем'єр-міністр Насер. Мільйони іlюдей,

право самовизначення всіх наро­

визвольних революцій у колоніях ,

дів і на.ціЙ.

:J а.палила пригноблені народи на рішучу боротьбу за своє визво,1ення. 3 особ.'!ивою силою націо-

роди

нально-визвольний

рух

розгор-

У своїй визвольній боротьбі на­ колоніальних і залежних країн завжди відчували підтрим­

із своїх виступів в Індії товариш М. С. ХРУЩОВ,-живемо в щас­ ливий час . Ми переживаємо ВОС-

ку, сюшатії і палке співчуття з

ну людства,

СЬКИЙ Союз є щирим ;І.ругом усіх при гноблених народів, рішуче

роття до старого » . Ра;І.ЯНСЬКИЙ народ палко вітає народи колоніальних і залежних к{:аїн, бажає їм успіхів у бла­ Іородній боротьбі за мир, свобо­

нувся після всесвіз'Ньоісторичної боку радянських людей. перемоги Радянського Союзу над німецьким фашизмом і японським міліта.ризш}м в другій світовій війні та пеРNЮГИ китайського народу, який вигН:ав із своєї з6М-

«Ми З вами,-Сказа.в в одно!о(у

коли розвалюється

Радян- К()JIоніальне рабство і нема во­

виступає на захист їх права на

вільне і неза.1сжне існуванн}{, осуджує колоніалізм як ганебне .'1і імперіалістів та їх ставлени- явище і зло, з яким треба покінkib-!{анкаЙшістів. Все · це дало чити якнайшвидше . Саме тому

..

д}" і національну незалежність. С. Семко.

------------~ ~-----------

Покрівля Яскраві бризки розплавленого спалахують на протязі

)!еталу

всього виробничого

корпусу.

В

центрі ЙОГ<F встановдено машини,

з

HOBoro

щільними

чим тим

пакетами

тоншим виходить чавунний лист.

І'ато часу на

Товщина його не перевищує

Тепер

мають розплавлений чавун і пе­

стрічка виходи-Гь з машини. Рота- .1ивішим при штампуванні .

ретворюють його в тонкий пок рі­ вельний дист за способом, роз­ роблеНЮI лауреатами Сталінської премії-ПРОфесором О . В. У литов­

СЬКИ!l та інженеРЩI Є. Г. Ніко.1аєнком.

Ось машині ет, л е гко натиснув­

ши кнопку

посилає

ПУJlЬТУ

ківш

до

управління ,

вагранки.

3

льотки, відкритої вагранником, сліпучим потоком ринув розплав­ ,1ений метал. 3н()ву натиск кноп­

0,7

Широка

вогненна

чавунна

ЖУ'J.1ь її на прямокутники розміром

1ХО,5

метра.

Але

чавун

ще

крихкий і повинен пройти процес термічної обробки, щоб стати міц­ ним

і

придатним

ДJIЯ

штампу­

вання.

Саме термічна обробка була на перших порах найбільш вузьким Micцe~!. Вона тривала біЛ:ьше за інші теХНО.l0гічні процеси-до

15

годин і, природно, гальмува­

швидкістю, яку ледве може вло­

ка місяців наполегливо працюва­

вити 0&0, обертаються валики, нхолоджувані водою. Ведучими є нижні валики машини. Верхні ж, встановлені на. спеціальних пр у-

ла

спеціалістів. В результаті чис­ ленних дослідів вдалося встано­ вити" що процес теплової оброб-

жинах,

ки

її

прив()дяться в

ком чавуну.

чашу.

рух

пото-

підігрівання.

процес термічної обробки СКОР<FТИВСЯ майже на половину, причому метал став значно подат­

Покрівельний

да нарощування темпів виробни­ цтва. Над прискоренням її кіль­

наповнює

його

лист з чавуну,

ційні ножиці швид&о і точно рі- який відзначається високою міц­

3

І:И, і ківш з чавуном прямує до

машини,

ництві

добилися

науково-популярних

почали

вирощувати

дохідливо

творча

можна

думка робітників і

прискорити,

зава.нта­

жуючи термічні печі велиli.ИМИ і

н.істю і стійкістю проти корозії, має дві поздовжні кромки, які дозводяють укладати · його на бу­ динку так само,

як

і черепицю .

Налагоджено також виробництво

3 чавуну

різних деталей покрівлі

-огорож, жолобків для ВОДО3JIиВУ, риштаків.

Створений року перший

наприкінці

195-t

на

завод

у країні

чавунно-покріведьного листа вже давно

фільмів .

розповідає

ногосподарське

про

Він

народ­

перевершив

свою

проектну

потужність. 3 місяця в місяць він перевиконує виробничі зав­ ,цання, збі.тrьшує випуск продук­ ції, ЯК:.L дедалі ширше використо­ вується на будовах республіки.

К. Євгенов. (Кор

РАТАУ) . м. Київ.

В

«Шлях

перших

великих

до

нового

успіхів у тварин­

після

того,

як

кукурудзу

на

площах . У фільмі розпо ­

відається також і про цю артіль.

Широке,

курудзовода країни, Героя Соціа­

Кому не відоме ім'я знатного КУ­

~T кадр"

з фільму.

СКІльки

охопиш

легкого

вітру шелестить

листям

оком,

кукурудза,

поле .

вона

Від

зеленим висока,

на кожному стеблі по декілька великих качанів . Це плантація

к олгоспу

ім . Чкалова. Ново-Мос­

ковського

району,

Дніпропетров­

ської області, який набув багатий досвід вирощення кукурудзи на великих

площах.

Автори фільму знайомлять 1'.1'1з

колгоспі

пудів

куку ­

значення

рудзи.

«секретами»

чкаJЮвців.

У

багатьох артілях досі не вважз­ ють за потрібне перед посівом обігрівати насіння, а в колгоспі ім. Чкалова це роблять. Кіноопе­ ратори і вирішили показати, які результатн забезпечує прогріван­ ня . На екрані-два ящики з гр'ун­ том . В одному посіяне прогріте насіння, в другому-звичайне. Спеціальна ЗЇlомка показує, що схожість і енергія проростання у прогрітого насіння значно інтен­ сивніша, що ефективно впливає на підвищення врожаю .

Чкаловці насіння перед посівом оброб.ляють азото- і фосфоробак­ терином. Це досягнення агробіо­ логічної науки позитивно впливає на врожайність . У фільмі показа­ но , що дає обробка насіння азо­ то- і фосфоробактерином .

Торік у Підмосковному колгоспі «Шлях до нового життя» різко підвищились надої молока, а жир­ ність його-на три десятих про­ цента . У фільмі розповідається, якщо в усіх колгоспах країни жирність молока збільшиться ХОЧ

чавунног()

АІ}"ваrи в металі більш високу темпера.туру, не витрачати ба­

менш як півтора мільйона масла і стільки ж сиру . життя»

щина

які дуже нагадують прокатні ста.ни. Проте принцип їх роботи дещо інший. Вони не прокату­ ють розжарені болванки, а прий­

"іліметра.

сіль­

вий кольоровий науково-популяр­ ний фільм «Расс каз О кукурузе», в~пущений Київською кіностудією

одержить

додатково

не

лістнчної Праці Марка Остапови­ ча Озерного з колгоспу «Черво­ ний

партизан»

на

Дніпропетров­

щині? Він зібрав найвищий у сві­ ті урожай. кукурудзи-по 224 центнери зерна на гектарі. Опера­

тори побували в цій артілі і зня­ ли . на плівку кадри про досвід

Марка Озерного . Переконливо показано у фільчі переваги

квадратно-гніздової

сі!!­

би, яка дає можливість механізу­

вати обробіток і збирання BP~ ­ жаю . У ньому багато уваги при­ ділено роботі селекціонерів, які виводять високоврожайні гібридні

сорти. Рослини, вирощені від гіб­ ридного Нl\сіння, не бояться посу­ ХІІ.

не

ВИ;lягають.

Кінооператори побували Закарпатті. Тут ланка Пенч()- Пен­ чева зібрала по 100 центнерів ку­ курудзи, а Терезія Габовда, яка з ним змагається,-ПО

110.

На

Тер­

нопільщині ланкова Євгенія До ­ лннюк одержала по 115 центне· рів. У грузинському колгоспі іме­

ні Молотова працює агроном Олексій Джорбенідзе. Він вивів скороспілий сорт кукурудзи . п!д сонячним небом Грузії за літо визрівають два врожаї цієї куль­ тури . З одного гектара протягом року зібрано понад 2 тнсячі цент ­ нерів зеленої маси та качанів мо­ лочно-воскової стиглосri .

Від почаlКУ до кінця кінофільм «Р"ассказ о кукурузе» глядачі див­ ляться з неослабною увагою. Ку­ КУРУД30ВОДИ, обов'язково поди­ віться йогоl Він багато чому нав­ чнть у вирощуванні високих вро­ жаїв кукурудзи. Г. Андрієнко .

-------

СлухаАте ПО радіО з 19 ПО 25 лютого матеріали ХХ З"зду КПРС

покрівельног() матеріалу реГУJIю-1 Jшста. Це Дa€ можливість підтри­ ІС1'ь тільки ведучі валики: І1шидше вони обертаються,

кінотеатрів

на стільки, як в артілі «Шлях до нового життя», то наша Батьків­

чавуну

Таким чином. , товщину

екрани

ських районів області вийшов но­

дача

тневої соціалістичної революції. односта.Йно осудила колоніалізм що визволилис'ь иід КОJIоніал,ЬНIJЖовтнева революція підірвала ос- як ведичезне здо, вис.'!овилася за го гнігу, не хuчуть нової тюрми. нови імперіа.1ізму і відкрила еру

"Р АССКАа о R~І:~Р~ЗЕ На

Нині земля горить під ногами

явище, породжене капіталістич- Ста.'lИ вільними і незалежними і}шеріалістів-ко.'10нізаторів. Нама­ ни~ .1ЦIНI . lіlJ.1Iонізатори вогнем 1.~ipMa та Індон.е~ія. Зд06ули сво- гаючись зберегти своє панування

і мечем піДКIJРИ.1И рЯ!l народів Азії, Африки та. інших континентів, підда.'1И ЇХ жорсток.Ш ексІ!.'І}"атації, встановили режим гн()блення і бе:шрав'я. Але ці наРОДИ ніколи не мирилися з таІ;И~І становище~1 і не раз повста-

П. Опександренно .

Подивlть~я цей фІльм

дів за t'вободу і національну не-

Колоніалізм

товариства

головою обрано головного лікаря Броварської лікарні т. Холодова .

.....-----

21 лютого в усіх країнах сві- )IОГУТНій поштовх боротьбі наро- ~ відзначаєтr,ся

товариства.

На пленумі райкому

------

Міжнаро,1UlИЙ

ту

роботу по

піднесенню санітарної криури .

======== :=~====================================~ КП(б)У та ім. К-го березня стали

Народи колоній рвуть каЙ.дани рабства

значну

19

лютого-о

8

годині

45

хвн­

лин, о 13 годині, о 14 годині по першій програмі . 20 лютого-о 16 годині, о 19 годині 30 хвилнн по першій програмі. 21 лютого-о 8 годині 45 хвилин, о 13 годині, о і 4 годині і о 19 годині 30 ХВИЛІІН по першій програмі . 22 лютого-о 8 годині 45 хвилин, о ІЗ годині, о 14 годині , о 19 годині по першій програмі . 23 лютого- о 8 годині 45 хвилин, о 16 годині і о 19 го­ дині 45 хвилин по першій про­ грамі. 24 лютого-о 8 годині 45 хвилин, о 13 годині, о 14 годині, о 16 годниі і о 19 годині по пер­ шій програмі .

БЕСІДИ І ЛЕКЦІІ Передача «Молоді новатори до ХХ з'їзду партіі»-2О лютого о 17 годині 30 хвилин по першій програмі. Бесіда з циклу «Техніка шостої п'ятирічки»-22 лютого О 17 г. по другій програмі. Консультація на допомогу вив­

чаючим політекоиомію с8иріmа.ІІЬ­ на роль МТС в розви-nty колгосп­ ного виробництва:t-22 лютorо о 19 г. 20 хв. подругіА пporр-амі. Лекція сРозтаmуваtllUl вlІ!Об­

ничих сип У mocriA п·;;' ......-

лютого о гіА програМі.

23

Адреса редакції : с. Бровари, Київської області, вул. К:НЇ8СЬка,М

19 r.

138.

2Оп.1ІІО

,.,.

Бесіда «Єдина енергетична сис­ тема»-25 лютого о 19 г. 45 хв . по першій програмі. Відповіді на запитання ра.­ слухачів з міжнародного стано­ вища-25 лютого о 21 годині по першій програмі . ХВИЛІ

РАДIОСТАНЦlА

ЦЕНТРАЛЬНОГО

РАДІОМОВЛЕННЯ Перша по

програма

радіостанціях

передається на

ХВИЛЯХ м, 1734 м і 1987 м з 6 г . ранку до 1 г. ночі (в суботу і не­ ділю до другої години ночі); 779 м і 750 м з 15 г. 45 ,хв. до 1 г . ночі; на коротких хвилях у вечірній час в діапазонах 41 м,

1271

49

м,

55

м і

73

м.

Друга програма передається по радіостанціях на хвилях 1500 м з 15 г. до 18 г. 45 хв . (у неділю з 8 г. 45 хв . ); 547 м, 882,9 м, 266,9 м з 19 г . 20 хв. до 1 г. НОІІі; на коротких хвилях в діапа· зонах : 57 м з 15 г. до 24 г.; 31 м, 41 м з 15 г. до 17 г. ; 55 м і 59 м з 18 г. до І г . ночі .

Рц,апор

С. ПОГРЕБІНСЬКИQ

~------------~----------------------~----Броварська райоина друкарня Київського оОласного управління кущ,тр. 3ам. 809-258~

22 номер 1956 рік  

22 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you