Page 1

-------

Товариші колгоспники і колгоспниці! Відновимо славу кращих переДОВtIкін по вирощу­

N!! 22-23 (92-93) П'ЯТНИЦЯ

30 БЕРЕЗНЯ 194:) р.

ванню високих урожаїв картон лі _й городини, ломо­

жемос,я високо'і продуктивності тваринництва! Своєю невтомною працею допоможемо Червоній Армі'і в швидкому рОЗГРОМl німецько-фашистських розбій­

--------... --------I------... I----------.... .. За скоріше відродження соціалістичного сільського ОРГ АН-БРОВАРСЬКОГО РАИКОМУ КП(б)У ТА

f)АЙРАДИ ДЕПУТАТІН ТРУДЯЩИХ, КИІвськоІ ОБЛАСТІ

иїна

15

RОП.

нюсів!

--~--~--~§----------------------------

господарства Радянськоі України· До всіх колгоспників і колгоспниць, селян і Се.,1ЯIJОК, трактористів і rрюаОРИСТОІ" комбайнерів і комбайнерок. працівників МТС і ращоспіВ. опеціалістів сільського господарства pt1дшIсы<її ~Ткраїни Дорогі товврuш/l IJLОАНЯ наша радянська БатьківщиНа ПРИЙмаЄ з фрон тів ВlтчИЗВЯRоt війни радіс· ні звістки про ВСе нові БJIИС

БатЬкlвmиною СПрИЯЄ ЧАрВОній Арміі V досягнеНні Перемоги над ворогоМ. Рада Наро'&ни,,- КОЬ<l!сарів УкраінськоІ РСР 1 ИентраJlЬ

НИХ куJlЬТУР. Плодами своє! саМОВіДаНОЇ праці С.ЛАВні 'трvдlВники відв.ячують Чер­ воЮй АрМІї З8 ВИЗВо.ЛеннЯ рідноІ землі

госпу ім. ЛеНіна, БОРИСПіЛЬ cыогоo району, КиїВСької ОбластІ, ОlIержала 480 центнерів ЮIРтоПЛі з гє-ктара. СадіВНИК Сімон О. з колГОСnУ • ПромІнь HOlIorO ЖИт

НИЦтва I~IIЇBCЬKOЇ, ПОJlтавсь '-01. Сталінської і 80РОШИ­ Jн)вград('ы:1її об,,'1астеЙ.

іМ. КаРЛа тя", ОлеКl'НВСЬКОГО району,

Як треба боротИСЯ з8 пІд

розбlRницьких дій німець-, пшен. Иці. Бригада Івана Дре З8RRіВС~Кого раЙоНу, Мико ко·фашистських окуПаНТІВ, Л.ІІ (Кф.носп ім. Петровсь­ лаївсЬкої областІ, одержав ДОбилиСя серй l1 ЗНИХ успіхів І Kuro, МакІЇВСЬКОГО району, 200 центнерІв винограду я у боротьбІ за організаціЙНО Сталінської обмеТі) зі~р8JJа гектара. . -ГоСI10З,арське З!tliuнен R s по 146 пудіВ жита з гекта­ Грома1Іське тваринництво

району, ПаРtlока Кулик на­ доїла від кОЖної закріпленої за нею Кl"lРОJlИ по 2 зз5 літ­ рів МОАОКа. Настя Кузьменко з артілі сБlльшовик>,

ку"! успіхи Ч~рвоноі АрмІУ. ний КомІтет КП(б)~' відзна-! Довгий шЛях, Шлях

Ланкова Марфа КQлОМj-

нев- чають, шо в минулому СіЛЬ' €ць з

колгоспу

гоЛів'я хvлоби j вlJконанню зобов'язаНь По АеРЖ8В8ИХ­ поставках прсщуктів твар_и

гасаючоІ СЛаВи. проАшла на сьt<огосподарськоМу р о ці \ ЛІбкнехта, ШироКіВСького Харківської облаСТі, одер нес(>ннн ПРОДvКТи8ності гро ша Аоблесна ЧеРВОНа Армія колгоспники й колгоспноull району, Дніоропетровськоі жаВ УРОЖаЙ фруктІв по 85 мадського тваРИННицтВа, по під мудрИМ керівництвом УкраТпи,переборюючи Tpylt! області. з ПЛощі в 40 гек· ІІентнеріВ з геКТара. Брига- казують передові тваринни· Верховного ГОЛ08нОІСоман- нощі воЄнноГо часу і труд- 'І тарІв HaCillHol діЛSНIШ зІ6 дир·вивоградар Колісник з ІШ_ Д"ЯРl(а колгосп., ім. 13дуючого МаРШала Радянсь· нощі, якІ виниКли в наслІдок рала пО 4() цеНТНерІв оЗимої колгоспу "Нове життя-, Ка ріЧчя ЖnВтня, 3аПОРізького кОго Союзу товариша СталіНа. Минулого року Черао на АрмІЯ ціЛком визволила раАянські зеМЛі. IІИГНIІВши нІмецьких ЗагарБНИКіВ З8 ме жі нашої Батьківщини. Чер

вона АрМіЯ врятувала наш ваРОА віД німецькоl неВоЛі, повернула ВолЮ робітникам, Селянам, інтелігенUіЇ Раляи СЬкої УкраІни, ВіДСтояла не· залежність наШОЇ ВіТчИ<lНи.

колгоспіВ, за ВідрJдЖення ра. БригаА& Якова Ялова а8 час тиМЧаСОВої окупиціі соціаЛісТиЧнОГо землеробет (колгосп "КрItСНblЙ луч", Зllзнало найбіЛЬШОГО ро аОва, гpOMa,1I/~ЬKOГO ТВВРИIfНИn АМ8роеіТВСьКОГО району, рення і знищення. ЗуСИЛЛЯ тва, піднесення його продук СтаЛінеькnj Області) одер· ми КОлгgСпникіВ 1 КолГОсПтив~ості. жаЛа ПО 139 пулІв ячменю 3 нИЦЬ, ребітникіВ радгоспів

; 94~1

рі1( був роком звач гектара. Колгоспниця Ва­ і В цil\ надзввчаJtно ВIІЖлli НИ" успіхів КОJlГОСйнОГО ее- лентина КаР!lкуца з артіJlі вій галуЗі сільського гоСЛо

Червона АРМіЯ Перевесла л8нства УкраІни. Ти ся Ч І ім.

війну на землю

Пере8СJlа8

-

Хмельницького

РЯЙОНУ, КиїВСЬКQІ області. наДоїла АІА КОЖної ф,'ражної корови ПО 2_732 Jlітри мо­ лока.

СвинаРl\'а Ганна ГоЛота З КоЛГоСпу Ім. МарРніЧ8, СеН

ШеВЧf'нка, BepXfle-Днlп Дарства, колгnспи Й радгос чаНсНtоГо раl!ОНУ, ПОЛтаВсЬ

гітлеріВСЬ-, К(і.лгосП1В. Ilілі райони і окре ровського

району, Дніпро­

ПИ Радянської Україии доБИ кої ()6ла~Ті. від 7 свинома­

кати, які залили Rроз'Ю і врожаї зернових і технічних ланкоЮ виростила по 75 цент слізьми нашу землю, З8зна- культур. неріВ КукурудЗИ Н8 гектарі.

Ше П()лоВИиИ колгоспів уже по :24,6 поросяти на СВИНО­ оргаНі 8 vs ал и оо 3 ТвариН- матку Килина СИ"Р.нко, свИ ИиЦЬКі і одній птахіВНИЧіЙ нарка артілі ім_ БVДЬОRно­

коТ Німеччини. Г1Тле рівсьКі' мі області ЗАобулИ ють заСJlуженої

Червона АрМІя

кари.

ВисоКі llетровськоУ областJ, з СвоЄЮ АИСЯ значних усПіхів. БІлЬ- ток В 1!)44 році. ВиРQf'тила

Колгоспи й радгоспи Ук-

виаВоЛила раfНИ в

1944

ЛаНкова

Агрипина Пар

р()ці перевико музіНа з артілІ "БІльшовик",

фермі.

Го, Оржицького району, Пол

,аеСЯТки і сотнІ тисяч наших нали план урожайностІ зер ЬіJIоnілЬСького району, Сум . Приклад ТоГо, як треба -тавської 01ластl, 8а iK Від СИнів і ДоЧо~, братів і СеС- вових і раду техНі'І1ШХ куль ('ькоl області,' зІбрала ре­ ВlДроджуеати громадське 3 свиноматок виростила J11 тер. якІ поневірялиСЯ В ні тур. Київська і ПОJlтавська кордний урожай кuк·сагизу тваринництво ПОДаюТь КОл·. голІв СВИней.

r

мецькій неВоЛі, і незабаром "бласті вИйШЛП переМоЖІ\я- -по І 00 центнерів JCоріння госпм ВаСилЬкіВського райо

сла.Вні раДІІНСьк1 ВОЇнП звіль Ми У ВсесоЮЗНОМУ соцlаліС

і

lIj8 КілОграМіВ насіиня

з

НЯТь уеіх наших ЛЮ.l.еЙ,вигна ти ЧнфМУ змаГаннІ за успіШ- гектара.

НИХ на фашистську КаторГУ. Украіні, як складовіЙ і неВіддільніП Частині Радян· СЬКоГо Союзу, всі радинсь-

не виконанН8 плану сlльсь кегоспопарських робіт та ВИІ<ОнаННЯ зn6.в'яаань по здачі державі прО,ltУКПіТ і кі народи прийшли На доао одержали перехіJlні ЧервоНі могу і врятували наШ на- Пра[JОРИ Державн_го Комі· род Від німецького пОнево' тету Оборони.

Jlення.

Український

народ

РаДНарКОМ

Союау

Вся Укр.іна пишається здобутками СлавниХ п'вти­ сотенниць Ганни КОШОВОЇ з 1С'1ЛГОСПУ. ЧервониП Гігант", ВеJlи[{о-ПОловецького рано­ ну на КИЇВЩИНі, ОJlени Бе­ рези з колгоспу ім. Воро

ну, Дніпропетровської об-/ Чабан Вsсиль Пап~зов 3 мають по 3 тва ,колгоспу"Кол!-\н:тиві~т ,При­ РИІПI~ЦЬІСі 1 ОДНіЙ птаХlвнИ аз~вського району, 3апорізь

ластІ які

чій фермІ. Пла.н КО'llПJIекту ВанНЯ ферм у районі пере ви конано по вС'іх видах продук'!'иввої худоби і коНЯх. За перший рІк роботи від-

НоВлt'них

1 ПРОДовольСТ

1~() .гнят_ Пасічник. apTi~i ~ Червоний партизан , RеЛI-І­ ко-Янисольського району,

тваринницькнх НадІя ХараМIlН, одержа.ТJ? ~

РСР ШІ1лова і ОJJександри Круг феРМ наДОЄно в середньому кОЖНОгО 'Вулика пО

знову СТав господарем на ВіДзнаЧиВ також ДОбру ро- лЯК З колгоспу іМ ХУІІІ пО району 1.669 літрів МоСВоїй землі і вІДДаЄ вСі Сили боту по ЦИх Же показниках партз'ІЗАУ_ Яготинського ра л()ка на фуражну корову на благо СВОЄ] Батьківш,И КО,1госпів ДНіпроПеТР(lВСЬ- йону на ПОJ)тавщИНі, ОкСа­ План нагромаДЖення грубих ни-Радянського Союзу для кої, СтаЛіНСЬКОЇ і ЧерніГіВ- ни Бойченко з КОЛГОСПУ ім. кормІв- і ~СИЛосуваRНЯ переОСТаТочноГо Р()3ГРОму гіт- сЬКОЇ областей. ПаНаСа Курбета. Бур:внсько виконано ПовНІстю вОКонані лерівськоl Німеччини. ВИСОКиl покаЗниКіВ .в:оби- Го раЙону. j МаріТ f<'YToвoi з державні зобов'.язавня по Червона Армія здобула ЛИся передові КолГоСпи. Ар КОЛгоспу. Червона Украіна" здаЧі державІ продукТів ТВа такі блискуЧІ у с в 1 х и на тjль "Червона ЗІрка·, Пол- БіЛОПіJlЬСького району, Сум РИБництва. фрОRТl:І.х ВІтЧизняНОЇ ВіЙни таВсЬкОГО району. одержала (Ь"о! областІ, МарІї КОАОМа!!же всі кОлГОСПИ СелІ3ЯвДЯfШ тому, ЩО П пІдтри сереДНіЙ урожаЙ ОЗИМоТ IIше дяжноі з Kf)Arocny ім. Ко дiB~ЬKOГO районv, ()талlНСь му вала вся наша Кра\'ма, всі ниgі по 23,5 ценТнера з гек Мінтерну. ВаА"lвського ра 1С0Ї області, мають по 3 тва народи нашої Вітчизни. Ро тара, аРТіJlЬ ім. ЛенІна, Че- йОВу, ХарКіВсько} обласТі, РИВНlІцькі 1 одній птахівни бітНики, (сляни та Інтеліген меровечьКt)Го Р8Аону, Кам'я БОРlюпільських жінок Rapl Чій ферМІ. КОЛfОСПИ пР.реви ція віДДаЮТь вСі своТ СилИ нець-П~дlльськоІ оБЛl\сті, вари Kr>PHI-ІЦЬКОЇ, ОмнИ Гоп КонаЛИ план розвитку П0ГО длЯ справи перР.моги, забеа Зібрала пО ІН центнеріВ 03И кало та багатьох інших_ ЯкІ лів'я пРОАуктиввоІ худоби печують Череону А р м і ю моІ ншеииці. 18,5-Jlчменю, виростили І зібрали по 500 1 кеней. Весь ПРИПJlіА ЛОшаТ першокласним оз6рО6НRЯМ, 20-вівса. 2~0 центнеріВ цук та білЬше центнерів буряків повнісТЮ :збережений. Також

боєприпасами вом

Kol QбластІ, ВИРОСТИВ Ві.4 кОЖнИХ 100 вІвцемаТІ1К По

РОВИХ буРЯкІв і 18n Центне рів картопЛі з гектаРа.

162

кlлО

грами меду.

В~Лі(кJ допомогу IfОЛГОС­ пам у В!ДРО.llжеНні сільсько го ГОСпQДарства, в провеДен ні веСНЯНОЇ І осінньОЇ сіВби. у збираННі врожаю подали МаШИнно ТрАІСтоРНі станції. Працівники МТС-трактори СТи, траКТОРИСТКИ і меХаяі­ ки проявили ТDУДовиЙ гер!)ЇЗМ у віDбуДОВі тракторног() парку. Л.ше весною :МТС прОВелИ _польові роботи н КоЛГоСпах На

ПЛоЩі

ПОнІ\д

міліони геКТарів, вяорали на Пари 2.500 тие, гектарlо,

4

ЗІбрали

вроЖаЙ

з·

ПJlоші

досягнуто ЗНаЧНИХ УСпіХІв у 1.900 тис. ге_тарІв. РіЧний з гектара. l'ОРОАНИКИ й садівНики Да підвищеНні ОРОАVКТИ810сті план травторних POtHT ма­

Колгоспне селянство Ра100! БІльше пудів з гек- ли ДЛЯ фронту І країни ба- ТВаринниЦтва-надоєне R се шинно-тоакто,аt станціІ ре­ ДЯНСьКОГО Союзу У ваЖКиХ тара зlбраАИ КоЛГОСПНики гато горunини й фруктІВ. реднlК>МУ на ОАИУ фуражну СоrбlJіК. переВИконали.

уМОВах вІйнИ постаЧа6 Чер apTiJlI ім. СталІна, АртеМіВСЬ НОніЙ АРМіУ і насел е н В ю кого районv, ім. П6ТРОВСЬКО прОДОвоЛЬСТВо, а промисло ГО, МаJiіївСЬК(\ГО раЙону, .. 3а вості СИР08ИН,. повіт Ле"інв-, АвдНвського

ГорОдник ОМелЬКО Ка.llЮЖ· НИЙ З колгоспу • Червона АРМія", Лоsно-ОJlександрівСЬКоГО раАоНУ, Ворошилов

корову 1.638 літрІВ :МОЛОКа.

ПраЦІВНИки МТС можуть

СвоЄчасно виконаві зобов'я пишатися бригадиром

заниа

п.

здачІ

Лрб6

Аержа81 Аинсы10її МТС ЯКОВОМ Шу.11Ь

IІродуктІв тваринництва. ОбиДВа ці райони за ДОС.ІІг Товариш СТаЛін., своІй райОНу, СтаЛінськоЮ6nаСті. градської.оБJlасті, виростив Доповіді про 27-і роКовини .П'8тир I Чl(а- та ,.РаДЯН~Ь«ИЙ VроЖай капустИ по 1.400 нутІ успІХи одержалИ пере. БеликоІ Жовтневої соціа- краЙ" СавИRсЬІСОГО райеву, Цl:'итнерів а геКТара ЛаВ Ко хіДІІІ ЧервонІ Прапори дер

гоlO, Його бригада ВИРQбила ва КОЖНИЙ ТрIlК1'Ор По 1 622 гектари, а тракторист ЦіЕЇ

бригади Михаіво Гайдук 8 лlстичв.r революціr ВИСоКо ХарКівськоІ облаСТі. ва Паша Ярмоленко з кол жавного КоміТету Оборони. трактористкОЮ ;С.фією ЛиРаАнарком Союзу РСР вІд зоryб виробили ТракТ.- ром ОЦіНиВ работу КоЛГОСпНоГо МИНУJlОГ(, року тисячі госпу ім. Петровського,Бро CeJJJlHCTBa, вказавши, що D~редовикll сільського гос-' варського району, КИЇВСЬІСоr значив добру роботу По вП' Х Т З 1.937 ге & тар і В.

______• _________________ ceA8JfcT80 ПО.ll8рстrsа СВОЄю вевтомною оt'lластl, Зібрала 769 центве акТИВ_. І З поВНоlO свІАО)llс п,ацею здnбулв: високиЙ! рі}! Картоплі З ft>KTapa. Лан рОЗВИтку колгоспного тва-І (ПРО.J;ова:епя u. 2-іli етор.). тю свОГО обов'Язку переА урожаА зернових і технїч j 1\08а Ганна Бl((ненко 3 коА- ринПlJцтва, абі.1lЬШ~ИНЮ По-

·наше колгоспне

К08аНнЮ

дераавного

пл&Ну,


_ао _березня

СТА Х А Н О..,;В;..·.;,;;E~Ц=-·.:;Ь_ _""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~",:====

1945 РОІСУ

3а скоріше відродження соціалістичного сільського господарства Радянськоі Украіни До всіх RОЛГОСПНfП~ів і кС'.1ГОСПНИUI-, селян і сеЛЯНОІ\,трактористів і трактористок, комбайнерів і ItомбаЙЩ~РОIt,

врацівниКіп МТС і радгоспів, спеuіалістів (П

Добре праIttоtа.ЛИ Богоявлен пуБЛіКИ

АЛЯ

р

О

Д

Ci.lbCbRoro

О

в

господарства Радянської України Е

ж

н

н

віАбv дування І СтаJlінсltКоТ об1/асті, С('фіfI f ніЗОАаність

Я) ~.

ПРОflеllеННЇj боротьбу за високі

8рожаt

СЬКа, СеЛИJJ;1 вська, Старобе- зруйноваНоГО фашИСТг.ьки- НаУменко за пеРЄВИl{онан J ПОЛЬоВИх Pl)OIT. Дружно І на ВелИКИХ МRсивах. Цукро шіВсь'(а \ ХаРЦИЗЬІ<&МТС,Ста МИ недолюдками сільського ня ланкою заВАання ПО УРІ) ОРГ8НізrваНо виходьте На ві буояки треба ПОСISти на АіБсы<її облаСтІ, іllIIОЛЯН,'Ь господарства. \ жайност! проса ОАерJJ~ала польові роботи! добиваПтеся кращих .зеМJlЯХ, зораних ка МТС, Китрськоr 06ЛаСТі. Товариші колГоспНиКи й порядком додаткової ОПЛа маКСиМRлЬНОГо ущільнеНЮl1 Глибоко на зяб • •!Іохвицька МТС,ПОJ'lТІІВСЬкОЇ КОЛГОСПНИl,lі!.. І тИ 39 ПУJIів проса робочого АНЯ, щоб КОЖНа І з ДаНИх сі.;ІЬСЬКОГОСПОА8.Р оБЛасгі, МТС ім. (ПраВДlі), Раднарком .УРСР і иент-\ 060В'ІІЗоК паРТіАних і ра І бригаі'tа, лан~а~.КоЖНИ1.КОЛ ськоТ нау,:<и і ДОСВіДу пере­ ():tесЬКої області, ПООСАНСЬ раЛЬffИЙ КомІтет КП(б)У заК І АЯНСЬКИХ оргаНl3аціЙ, ~e І г~спн~к на CIB?I, ()nробlТКО дови.КIВ вlдемо. Що внеСёН­ Ка і ~rляніВСЬКа МТС, Дні- ЛИ~аЮТЬ Аас дщ(ласти

всіх

МельнИl' ОРГІініВ.

!

праВЛінь. вІ та ІНШИХ

с!льськог()сп()-

Ня МІСЦевиХ добрив під цук­

lІропеТРОАСЬКОЇ обласТі, Ша СИл АО найшвилшого відрод колгоспІв домогтися ВИкО 'І АllрСЬКЧХ роботах ЩОАНЯ ви рові ~угяки набагато ПіА8И­ РОВСьКа МТС, КіРОАоградсь ЖеННя соціаJlістичного сіль І нi'tННЯ

і

переВИконавн ~ у конували

кої об laCTi,Гyp'ЇI!CЬK~ МТС, СЬКОГО гоеП{Щагства Рl:lд1rн11915 роцІ планv

Миколаlвської 06,,11!сті Колгоспне

селянство

ct>KOЇ ~' краТни! в 1945 роиі І ті і пр"дуктивносТI

Ра- ДQбиТИ('я нсемірн-го

ПіJlВИ НИЦТ8а 3

І Перевиконували щув ІХ урожай.

3а ПРИКЛа'

вРОЖайНос Завдання з почуттям відпо-,Дом СЛаВНИх п'ятисотенниць

тиМ,

щоб

тварИн І віД~лЬ~ОСТі 3а вt>ожаЙ. наШа:

~ СПІшне

І ~eo61'IДH? в R:.JЖВ~іі 6рИГ8АЇ

проведення по- 11 лавUi ЗІбрати, DIАготувати

ДЯНСЬКІ)І у IСl'аТВИ черпало і шення врож/t й носТі і з61ль Ік~ажна. фронт і Червона Ар" ЬОВИХ робіт, значною мірвl0 j1 вн:с'l'И ПЇА 6ур~ки пе~егНіЙ, чеРПає натхнення, сміЛивv шення ВалОВих зБОРіВ зерна І мІя одержали велИl~У кіль 3алt>жить I:!lД пОВного 11 ПоШл, пташинии поСлІД. ГОСП(}АRрСЬКУ ініЦіативу, во· та інших СіЛЬСЬRогосподар І кість ХЛІба та інШих сілЬсь ПР8ВИЛ~~ОГО АIJ f силу в

пере60РЮВаниі Сьt<ИХ пооllУК1-ів,

добитися! RогоСпОАарrьки)( продуктів, ТяглоВоІ силИ.

використання

В боротьбі за ВИСОКий уро

В колго€пах] жай бурqкJв JJередоВики бу

труднощіВ у пере~югах Чер ДllльrU0ГО оргаНізаЦійно-ге.сl щоб кОлГО{}DНUКИ й КОлГО~П залишилось мало коней От рякосі.вння 3аВЖди СТRвл.вТIt вонож АрмН, в МОГУТНоСТі подарського зміцнення кол! ницl, які сумліннО працюють же, треба якнайкраще орга основним ЗаВ4Rнням забез· наШО)' Батьківщини, у вИСО ГосПїВ і маШИнно-тракторних; в бригадах, Ланках і на фер НізvваТи Д(,ГлЯД коней щоб печенн.в повної густоти на­ киІ іАеах своєї РіА ноЇ fiiль стаНЦій. мах, на основІ ЗаКоН V про І мати від НИХ. найпродуктив- СаАження.ДобиваЙтесь, щоб

шовицько'і

партії,

ПаРТIЖ

Успіх С!ЛЬСЬКОГОСПОАарсьjдадаткову ОПJlату праці до (НіШУ работу.

ВидІлити

В на

бурякових

плантаціях

.Jlеніиа-ОталіН8. КолГОСПии ких робіт У колгоспах вирІ дат ково одержали хлІб, ОВо (6pBгa~ax ДЛЯ роботи на K~ ПіСЛЯ проривання буЛо не Rи Іі коЛNспниці вписали шує ПраВИJlЬна оргаНізаціS Чі, м'ЯСО, МОЛОJЮ та іНШі! НяХ таких колгоспників, ЯкІ меНше 115 тисяч РОСАИН, а

славні

.·торінки в

боротьби

нашОГо

історію прв п.і в бригадах, Лl1нках і І продукти й грОШі.

І Мvf5лять KOHS, щ()б пони пО НІ! час збирання не менше

наРОl1У, на фермах, ГОСПQдарське ВИ \ . ~ сПішною Ріботою По від хазяЙсь~.о\му 'Ішкористов'\"ВЗ- і!10 тисяч коренів на КОЖно:

IІИявИВШи rJlибоКе розумінНЯ кnрИСтанІІЯ всіх на.ввних за· родженню сільського госпо ІІІИ конеи в робоТі, д.баЙливо І му

загальнонародних і держав НиХ інтересів.

Собі" ВиробницТВ'I. ДоевіА даРСТВа ШвиДШе

заГl\lмо ра Аогмдали Та добре їх го!

І УЧі!ТЬ, що 1і ІЬКИ ті КоЛГоС ни, за"ДЗні НlмеllЬКО фашист ДУRали.

КолгоспниЙ ла,.. стап. яl( і І пи невпинно зроСТають і міН СЬКЮШ Варварами. наша СОЦІалістична ПРОМИС ніюТь. в ,якиХ ВСЯ ДіЯЛЬність ТоваРИШі КоЛГОСПНИКИ

reKTaJli

3а()ез~ечити на бурякових

І плаНТаЦІЯх

проведення

не

ТоваРИШі КолгосПнИКи й і меНШе ТрЬОХ глибоких роз· И КОJlГОС')НВЦ!! \ пушень і IJООПОJІЮВання бv

лОВіСТь, могутньою О!ЮрОЮ правліННЯ,КОJ!госпНИків і колІ КОJlf'оспниці! Досвід мИНУJlОГО року пО І Р:;Ків. ОfерігаЙТе плантаЦі'і фрОНту, що ЗабезпеЧИJlа на-! госпчиць сКt'рОВУ~Ться Від І UРН'І'раЛЬffИЙ Ком і тет казав щО В б1Jгатьох р:'\й о І ВllI [IОШКОДЖеННЯ ДОВГОносИ Шій 6аrh".іВШині

і еltоно\lіЧНIf

мраJlЬНУ: повіJНо до статуту сільсько ВКП(6)

j

Pa.lla НаР~)ААИХ Ко НаХ УРСР КоЛгоСПИ у(:піШ- І КОМ Та іншими ШI(іДника"И.

перемогу HaJJ; і господclрсы<її артіЛі, де вста місарів СРОР у ПоСТановаХ но ВП<1ралис.8. З УСіма сlльсь

Використання курей в бо

гітлеРіВСЬКОЮ НіМеqчиною. І нОвлеНа міЦна ТРУдоВа дис про ПлаН сjльсыtгоспоАарp КОГОСПОАарськими РОботами ротьбі 3 буряковим ДовгОно Се1JЯни Радян'~ЬКої УкраІ І ципліна, де працюють не С'ьких робіт і про Поліпшен Завд.вки тому, щО колгосп- СВКом, КЛОПОМ-Черепашкою НН, прQЙШОВШИ велику і Чу наосліп, а за Планом, Ае тру НЯ насlннип.тва зернових ники використовували на і інruими шкідвиками Е НаЙ десну школу колгоепного додень' вимірюється кіль культур дали кОЛГоСПаМ. ПОлЬОВих роботах корів. більш надійний СпОсіб. ПО. ЖИТТЯ, стійко перен е сл и Кісrю і Якістю Праці, де кож мтс і раАгоспам Чітку про ПоруЧ з використанням будуйт, в коЛгоСПаJ\ Пег е -

веі страхіття німецької оку ний колГоспНИК

пації.

виявили

і

колГоСп, граму БОРОТьБи

мужність У НиЦI! протягом цілоГо року ПіднесенНя

боротьбІ проти фчшист\',ьки'l аагарБНИКlfl і ~ пер ш и м променем ВОЛІ, Я~а знову зійШла наД УКРIl.Ї}fОЮ, згур'I~H!aHO І АРУ Жно В31'Лис,я За

"ПР1ЦЮЮТЬ самовіддано і писОКОПРОАУКТВВНО. Не ГаючиСь, треб'l скласти ~ у{'їх колгоспах,радгоспа' І мтс вирОБНИЧі і робочі ПЛ3

за дальure коней, Волів. корів з ~олгОС

зеМ.1l('р)бства, За даЛьше ПіАН'"С~НIІ.я врожаЙНОСті, за збіJJьШеt'на валових зборів зернових та інших Сільсько г()сподарських культур. Вес

В]ДновЛеНня КО.'11' о (; n і в і І нИ. Колгоспники і колгосп H~Ha сі:,\6а

сувні

курНиКИ

соЦіаJlістИЧНоГО пних ферм, якнаЙШирше ви- 100-120

є

кОристовуйте на ПОЛЬОВ~Х роботах КоріВ колгОСПнИКІв. В. СОКОПРОДУК'lивне ви КО рис.танн.я живоТ тяглової си л~ І теакторів ДастЬ МОжЛИ

ВирІшальний! ВІСтЬ ,вчасно провести вес

на

курей,

КОЖриХ

Ви~іліть і

аіДГОтуііте KYPOBOAiR ВИкО­ РИСТІІвуйте 11;освід передова ків. З ранньої весни і ДО осе­ ні Широко використовуйте курей Для борФтЬб.' з шкід

МТС, включилися в актив-, ниці ПОВИНні ЗНати, В яких етап у BJТKoHaHHi Й пер~ви- Няну С18бу, зберегти вологу никами сіЛЬ('ЬftОГlСiJодарсь ну ДопОМОГУ фРОНТові. Ця бригаАаХI ЛЯН!аХ їм довеАе конанні ДRрЖаВних ПЛёlнів у і добитися АРУЖНИХ сходІв ких культур.

допомога наЙяt;кр.авіше ВИя ТЬСя працюваТИ протягом ро Ci.JlbC~KOMY господарстві на ярих культур, що є ОСНоВ· Урожай Хлібів і просзп. ВИ~еася у БОРОТЬБІ за хліб. К\, знати за ЯКиЙ ~рожай і 1945 рік. У cD:iX весняно! сів ною передумОвОю високого нИХ Культур зНаЧноЮ мір ю !\,О.1lгоспи радянсыtтT Ук-IЗ8 ЯНУ ПрОЛУКТИВНlсть тва би, а звідсИ І врожайність вр()Ж3ю. • залеЖ[JТЬ ьі1 того, .вк rVlle ра] Ни успІшно Викона.1И Аер І рИННИЦТВа бореться. колгоСп, залеЖатиме не Ті" Ь~ И Bi:t Щоб забезпечити BC~MIpH.e ПРОВ<:'Аена б. оротьба . я бур'я

жавнии ПЛВн хЛіБОЗдаЧі і, брига!lІ, ланка, 3наТи що того, що посіЄШ, але й як, ПІДвищення вро.жаиносТl. НаМИ, Heol'\xi~HO ~TapaHHO ЗДаJlи понаА "~2aH До Ф"нду ОД~ржатЬ кОлг('спвики По кnли Й, чим ПОСіЄIIJ. Строки необхІдно вчасно І в СТИслі прополоти ніА бур'янів ази

Червоної' Ap~IIl НІ мі.'ІіОН І рядком АОПаТRОВОУ оплати еівби і Їі якІсть також вирі ~ТРоКИ провести посів .ярих Мі посіви до вИХОдV j'x В ПУАіВ ХЛіб!!, баг.ат\) кар'!'оп І ПрllЦі, к()ли Л'lНRа, бригад~ і ШуlС)ть долю врожаю. по зябу і веснооранці, не JJ;O труБКу 1:1. ярі зеРноВі 'до ко-

АЇ та. інших сільськогоспо- КОЛгОСП пеРf'виконають деІ Дсягнення. які здобули пускаючи Пересиханнs ріллі. лоСінн~ дapCЬK~IX ПРО.llуктіВ. j ЖавНИй план урожайності І ,.олгоепи й ра,J;ГОепИ в мидобре Піпготуйте грунт j В районах

РаДI<НСЬКОЇ

НаШІ I'rОJl1'ОСПИ з. честю І ПРОДУКТИВНосТі гр"м;щсьr~о нул:)1Uу рОЦі, не дають НаМ вчасно посН1Те Пізні KYJlnTV ! YKpaTH~ просо і кукуруд:l;j, пере60РОЛИ ТруДНоЩІ пер І гО тваринництва. . праВа засп<?wоюватись ~ забу- РИ--I{УКУРУАзу,~lрос~,гречку,; при доб!"їС! піДгот()впі rpl'H шого року ВІАбуДtН1И TOMv, ДОДIJТf<ОRа оплаТа праЦі Є . Ват\\ про 11. IЦ~ неШ~RI труд 3авжди паМ ятаите, ЩО що КОЛ~()Спне .. с('лянство Ра М.ОГУТllіМ ЗаСо~uм у БОРОТь нощl, які довеАетьсSJ зуст- боротьба За Во.lJогу-uе ('О ДЯ'СЬКОI 'уКР:ННИ 3fIз'ХОАНЛ0 бl за ВИСоКі вр~жаr, за "~ р.іТI1 Й переБОроти у 1945 рОтьба за ~рожаЙ. Не чека~ гарячу. ПlД~римку й ЛО'lО-, СоКУ ПР~ДУКТИІІЦІ~ТЬ Щ),аш І СI:1]ьс~({огосподарськомv ро. те, поки ПlДсохнуть велиlO М. ory Зlд СоюзноГо УРЯДу, У. КОЛГОСПах. СтаЛlНСЬКИII за І ЦІ. UL ТРУдllОЩl в. ИКЛПl(аНI МасиВИ, ВИХо]ІЬТе в поле,пра-

Ту, СВоЄЧасНОМV посіві й І'а лежному 06робіТ~ОВі 311 вждrt·

щого

рядний 05робіток

дають високі врожаї. Прос()

і кукурудзу тре611 Dоеіяти

рядковими сіва.:[ками. ШИР0 Централ~ного Ко м і.т е т у к"н, що поєднув .Інтереси ?бстаВИЮОІИ В06нно1'О часу цюйте. вибірково ~a окре- коряднИМ спо~о60М, щ'\б ВКЩб) І особисто .?ІД кра Ае[l~ави, ко НОСllу 1 КОлгоСП І полягають у неА(Jстачl жи мИх ДІлянках, в МІру прот- можна було провести міЖ­ ДР"' га

укrаlвсЬкого ниКІВ, піАВИЩу6

haPO.ll.y-великого і мудрого І ну ВОЖАЯ Товариша СталІна

ТяГЛа, тракторіВ і РО-jряханнs грунту_

к()Л бачоТ СИЛИ. В той

укра}н-, СІльськога

ським Rap\),J;o~ . ВИСЛОВЛЮЄ,.

Мічгр J.

же час

КОЛГОСПНИКИ й колГосПни- ний обробІток проса' 11~~'

гаJlузей н! ~раще I)СВОЇТи ро~юqі зем

Колго~пи й радгоспи Ра- кріМ ПРQри~3jННЯ, не M~fI~~

І гоСпНlШіR у піднесенні Пр!) колгоспи й радгоспи ПОвИН І Ці бурякових ланів!

~олгоспне ('е~янство Ук Д?,КТИВfIОСТі B(~I"

ра]"и разом з yU1M

матеріаль . ВОГо

заінтересо~аНість

го(·подарсТва.

ВеСТИ двіЧі

J11 І максима1ьНО зБІЛЬШИТИ І дЯнСЬКОІ УкраІни в минуло.

ТОРІК баГато КОZІгоспНиКів вctРО()НИцтео сіЛьськогоспо- му

роиі

зробили

а

куКУР д. и

трьох МіЖРяДНИХ обробі! ків

пеРШl з пРОПОЛЮваннSМ у РЯДках.

гл '1?ОКУ подяку вел.икому одержали додаткову оплату дарських ПРОllуктїВ для кра кроки у відновленні буряко Соняшник У багатьох Кол роеIЙСЬВ'О\lУ нарс,Дов] і вСім за перf'!lIJкОНiJННЯ ПЛ а н і R їни, дл'! '{ервоної Армії. Сі',1ННЯ. ГuСПах і радrоспах УкраїНи Народам РttДянс.,кото Союзу' УРОЖ' ИНОСТ; К()ЛГО~'IНИRам ТОвариш СтаЛін учить У країна-О<,новна база бу в Провідною техніЧ юЮ о ііі-

н}шому мудрому СОJ?ЗН?\IУ І арТіЛі i~. Леніl1а,

Че~f>ро

І зд.вВСЬRоМу УРЯДОБІ, БІЛЬ· BeUhKOro Р1ЙОRУ, КаМ'ЯнеЦh

ШОВИUькій партії і велико-І Поді.1Ь"ЬКОЇ облаСГI,

311.

Нас:

< •••

перемога ніколч не рякосіЯННЯ РаJJ;ЯНСЬКОГО Со ною ку.пьтурою. ~~б дo~oг

приХОДиТь eaMi;l. Ії здобува- юзу, коЛГОСПИ й радГоСПИ ТиСЯ

ВИСОКогО

ожаю ПО

Не ЮТЬ у ТЯЖКИХ боях і В упер радянської Украіни ВИРіШУ- сійте соняшник У~ез зз'ні3-

му вождеві :овnришеві Ста-, реви~онання плану в~ожай ТіЙ.прані". Здобути перемо ю.т~ ДnЛЮ п~стача~~я KpJi{· нення, своєчасно прове!ііТЬ визволе~·. HO~'ТI ви.Дано ПОряДКО~1 і(О гу-це ЗН1ЧИТЬ м~6ілізувати І ВІ І ЧеР~ОНІИ A~MIl цукру. проривання і Не менше Дво"

ЛІну за 'уСПlшне

НІ! \'КР81нсЬКИХ земеJlЬ

вІ:[, .ІІатКn801 оплати праЦі ;3.000 і ВИКОРИСТ3ТН ВСі

німецьких загарбникІв і за І пу 1ів зерна Вt'JІИКV допомогу. яку ОДt>р

жують КО.'IГоСги нашої рес

JIaHI<OBII артіЛі ім.

Моло

СиJlИ

переБОР"IІНЯ труднощіВ.

На

В

194а

рощ.

поряд

І! Міжрядних ОбрОбіlltівз про

розширенням п()сівних площ поЛЮRаНняму РЯДК'аJr.

В умовах цього РОI<У (1соб Ц'ІКРО"ИХ буряків, неоБJід

това, СелиПіНСЬКI)[,О раііОI'У. Л!1Во потрібна висока ОРГа

но Р03ГоРНУТи на:::олеГJJИВУ

(І1РОДQвжеПIlН па :!·їіl ст"р.).


з

зо бе резня

СТАХАНОВЕЦЬ

1945

року

3а скоріше відродження соціалістичного сільського господарства Радянської У країни До всіх колгоспників і колгоспниць, сеnЯIІ і селянок, 'трактористів і трзктористок, комбайнерів і комбайнерок, праціВНИКів

МТС і радrоспів, спеціалістів сільського господарства Радянської України тРО

КОЛГОСПНИІ(И

й

колгосп- рів і

ниці лісостепових та ських районів!

забезпечити

д

вчасний

О

В

В

Ж

інтересах

Е

Н

І(олгоспів і І хідно

Н

Щ

широко організувати і а бджоли Підвищують уро-

полі- їх обробіток, зберегти во- КОЛІ·оспникlв, В інтересах за договорами з колгоспни- ~ жай польових,городніх куль логу в грунті і знищити держави швидше Відновити ками виведення І вирощу- і тур та садів. Швидше від-

До Вітчизняної війни ви бур'яни. громадське тваринництво в вання птицІ для колгоспу: новіть колгоспні пасіки і вирощували в колгоспах На садибах колгоспів і в колгоспах. під квочками колгоспників. і добийтесь приросту бджоловисокі врожаІ льону й ко- дворах колгоспникІв е баРаднарком УРСР і ЦК Кожний колгоспник, крім і сімей в 1945 році не менше

нопель, даваJІИ для промис- гато

ловості багато цінноІ сировини. Дбайте й тепер про повне відновлення посівів цих культур. Відводьте під льон кращі ділянки після

гною та інших місце- КП(б) У

вих добрив. Передові бригади і ланки в колгоспах і радгоспах добиваються високих урожаів, широко застосовуючи місцеві доб-

закликають

усіх забезпечення власних

колгоспників боротися за те, щоб усі колгоспи найскоріше відновили тваринницькі ферми і щоб до кінця 1945 року на кожній фермі було

пот- і 65-70 процентів до наявної

реб, може виростити в сво-: кількості. ему господарстві для кол- і На к(щгоспних фермах госпу 10-15 голів молод-: працює багато нових кадрів, няку птиці. : переважно жінок і молоді, Наслідуйте досвід пере-: які замінили тих, що пішли

багаторічних трав та угно- рива. маточного поголів'я корів і дового по тваринництву,: захищати Батьківщину. При єноІ озимини, а коноплі Весь гній, що е на сади- телиць 100 процентів до дер- Переяслав - Хмельницького і діліть найбільше уваги цим

сійте на високородючих землях, добре угноєних. Сійте льон у ранні строки, старанно прополюйте посіви від бур'янів. Картопля і городина для постачання трудящих і Червон ій Армії потрібна, як і хліб. Кліматичні грунтові умови дають можливість в усіх районах і колгоспах УкраJни вирощувати високі врожаї картоплі й городини Кожний колгосп повинен перевірити наявність і стан

бах колгоспів і в дворах жавного мінімуму по земель- району, киувськоr області.: кадрам в опануванні ними колгоспників, повністю ви- ній площі, свинома'JОК і сви- Колгоспи цього району, за: знаннів і навичок у веденні користайте під технічні нок старших від б місяців культури, картоплю, горо- -40 процентів, овець та дину та для внесення в пари. ярок-зо процентів. Товариші трактористи і Зберігайте приплід худо-

бати

значною

мірою

залежить роваджуйте

невис-

ущільнені опо-

щоб У

розсади з

кожному

заощаджуйте

план посіву городини і

Вирощуйте

високі

жаї картоплі

й

Великі

завдання

стоять

пальне і конання

кожною

му роЦІ ТІльки радгоспи Нарком радгоспів УРСР мають збільшити посів ярих культур майже в півтора

тварин- но на зиму грубих кормів у! раза проти минулого

ницькою фермою планів ви- переводі на сіно на кожно-І

Забезпечте

роботу кож-

рощування молодняку, удою го коня

тим, годин на добу. Якнайбіль- інших

колгоспі ше приді.тrяЙте кар- ті польових

топлі виконати повністю.

передумо-

старанно виконуите прави- ше ПРИПJІОДУ. чення ПОГОЛІВ я колгоспних ла технічного догляду, доДбайте за підвищення ферм кормами. Подбайте, І магайтесь високого виробіт- проДуКТИВНОСТі тваринницт- щоб у кожному колгоспі в ку на тракторі, мак~ималь- ва, за виконання і переви- 1945 році було заготовле-І

тачає, виростити неоБХідну ного трактора не менше 20 молока, настригу

кількість

Вирішальною

від роботи тракторного пар-І роси, окоти, щоб одержа- вою розвитку громадсько-, перед радгоспами. В поточ­ ку. Бережіть uтрактори, ти на фермах якомога біль- го тваРИННИl!-т~а е забезпе- ному сі~ьсь~огосподарсько­

картоплі, прид- мастило.

насіння, якого

передового колгоспного господарства. Організовуйте обмін передовим досвідом, пlдвищуйте знанця молодих

працівники МТСІ би-кожне лоша, теля, яг- мим зберегли для вирощу- кадрів. Успіх польових робіт і, ня, порося; дбайте про те, вання на воли коло тисячі Товариші робі'fНИКИ й розокрема, веСНЯНОJ сівби щоб запобігти яловості, зап- голів бичків. бітниці радгоспів!

зберігання насіння городніх: но культур і

активною допомогою кол- ~ госпників, виростили й зда- і ли державі на м'ясо 101 ти-! сячу голів птиці j тим са-

показникІв

продук- ликоl

уваги якіс- тивності тваринництва.

робіт.

зо

центнерів,

ВОВНН- та кожн)' голову дорослоJ

рогатоІ

Перед усіма

на, стоять завдання відбудувати

ве-! своє господарство, віднови­

худоби 23\ ти посівні площі і поголів'я

центнери, соковитих кормів і худоби, пІдвищити врожай··

Організуйте на свинофер- на кожну корову

центне-І ність усіх культур і піднести

50

Пам'ятайте, що ваше зав- мах прискорену відгодівлю рів, на одну голову МОЛОД-\ПРОДУКТИВНіСТЬ

вро- дання полягає не тільки

в свиней,

подбайте,

тваринниц-

щоб ко- няку великоУ рогатоІ худоби! тва з тим, щоб

городини, тому, шоб дати максималь- жен підсвинок у віці

року.

радгоспами

10

мі-

найскоріше

на свиномат- ! відновити всі галузі радгосп-

-17 центнерів,

застосовуйте досвід пере- ний виробіток на трактор, снців важив не менш, як ку 50-60 центнерів. І ного виробництва. ДОВИХ ланок і бригад. а й в ,тому, щоб високою 80 кілограмів. Для цього потрібно орТовариші агрономи, зооПід посів картоплі й го- якістю робіт допомогти колДосвід передовиків кол- ганізувати вчасне збирання техніки, ветлікарі і всі сперодини добре пІдготуйте госпам зібрати багатий уро грунт, внесіть гній та інші жаЙ. місцеві добрива, своєчасно Товариші бригадири тракпроведіть посів-посадку, торних бригад, досвідчені

забезпечте не менш як 3"-4 трактористи! разовий

обробіток.

Відновлюйте щих

госпних ферм доводить, що

переконливо природних сіножатей, зіб- ціалісти високоJ про- рати весь травостій на неос- да рства І

дуктивності

тваринництва воєних орних землях, заси-

можна досягти тільки дбай- лосувати і

Допомагайте .ливим

доглядом і

передовиків по

кра- kam-траКТОРИСТj{ам,

яКі. не

Дуже

госп 0-

. t

Наше соціалістичне

використати на леробство

зем­

розвивається

на

доброю корм Устивні бур'яни. Крім і основі досягнень передової

молодим трактористам, жін- годівлею худоби.

славу

сІльського

спеціальних

важливі

!

посівів корм 0- сільськогосподарської науки

завдання вих культур у полі засійте! Німецькі загарбники, грабу-

виро- мають ще достатнього досві- стоять тепер перед

колгос- при кожній

фермі

З-5 гек і ючи

колгоспи

і

радгоспи,

щуванню доброТНоl махор- ду роботи, краще опанувати пами також по відновленню тарів картоплі, кормових знищили сівозміни, завдали КИ і тютюнів. Відводьте техніку використання трак- поголів'я робочоJ худоби в коренеплодів і гарбузів для: великої шкоди насінницько­ під махорку і тютюни ро- торів. колгоспах. годівлі тварин і, насампе-: му господарству, забур'я­

дючі землі. Раннім посівом

Товариші

колгоспники й І

Зберігаючи

коня,

якнай- ред, свиней,

забезпечивши! нили поля,

знищили

пого­

та доброякісним доглядом колгоспниці працівники більше уваги приділяйте ви- обробіток цих ділянок си-! лів'я худоби. забезпечте вирощування ви- тваринницьких ферм! рощуванню робочих волів. лами працівників тварин-! 1945 ріК повинен стати СОКИХ урожаJв. Досягнення колгоспів у І ПorО.'Іів'я робочих волів і ницьких ферм. 1роком дальшої відбудови Союзний Уряд надає ве- галузі розвитку тваринющ- бичків до кінця 1945 року Щоб зберегти поголів'я і сільського господарства, ро-

ликі пільги колгоспам, які

тва

здають

про наш! висоКІ можливос- вести до кількості, не

державі

гречку.

в

р?ці свідчать І кожен колгосп повинен до- худоби, заз~алегідь подбай-! ком відновлення і за!IРОВ~Д­

1.944

Гречка приймається держа- ті та резерви. .вою на заміну інших ДОВО.1ЬЧИХ культур з

мен- те

про будІВНИЦТВО

та ре-! ження правильних СІВозмІН,

І шоУ від встановленого міні- монт приміщень. Приміщен- І рІшучого поліпшення обро­

проКолгоспи й колгоспники муму по земельній роз- І ще перед Вітчизняною віИ-· на цей рік.

площі ня потрібні не тільки для бітку землі, відродження наявного поголів'я, а й для тваринницьхих ферм і ВИКО

рахунку 40 фунтів гречки. ною відчували велику СИЛУ І Щоб прискорити відно в- молодняку худоби від прип- нання ветеринарно-зоотех­ 70 фунтів жита або 60. іСТОИРЧНОї постапови Союз-І лення та розвиток продук- лоду на фермах,а також то-І нічних правил ДОГЛЯДУ за

за

фунтів пшениці.

І ного Уряду і Центрального І тивного тваринництва, не за- го, що надійде за

Розширяйте посіви

ки,

на

добре готуйте

площах,

греч-· Комітету ВКП(б) про заХО-1 бивати

передчасно

грунт ди, спрямовані на розвиток необхідно в

РOlіі

1945

контрак- худобою. Будьте активними

тварин, тацією

ще

організаторами впроваджен-

Основні роботи по будів- ня

передового

досвіду

В

зораних під грома;.І,СЬКОГО тваринництва І ширше, ніж у минулому, НИЦТІ:ІУ і ремонту тваринни- сільське господарство, допо­

гречку. Знищуйте ДО часу в колгоспах. Цим заКОНО~1 j розгорнути роботу по ма- цьких приміщень потрібно магайте передовим людям посіву бур'яни додатковою встановлено наЙбі.1ЬШ спра- ,совому вирощуванню птиці організувати так, щоб вони колгоспного села у виконан культивацією та боронуван- ведливий lІОРЯДОК

нараху-' на м'ясо.

ням. Провадьте посів в 2 ванн» колгоспам М'ЯСОІІос-1 -з строки.

Вивозьте пасі- тавок державі не за

ки на посіви гречки.

ТоваришІ

колгоспники

колгоспниці!

кістю поголів'я

і фермах, площею.

а

кі.1Ь- . можуть задовольнити

худоби на

за яка

реб колгоспів

земельною МОЛОДНЯКУ є

були закінчені

Інкубаторні станціі ще не збирання хлібів. у

можна за- го

господарства,

птиці.

початку ні Іх зобов'язань перед БаТl~

ківщин~ю, шоб Ух досягнен

УкраІНИ мають ня стали здобутком

Ширше витку культурного

для роз-

якнай­

ширших мас КОЛГОСПНИІ(ів і

ставко- колгоспниць, роБІТНИКіВ рад

основою оrгаНізовуйте в и в еде н н Я вого господарства. Найшвид- госпів. Бо тільки тоді, коли

в

бувати про оранку і об робі- числі і тваринництва. ток парів.

Колгоспи

виведенні сприятливі умови

В умовах напружених вес- розвитку всього КО.1ГОСПІЮ- курчат під квочками.

няних робіт не

пот-

до

тому

,.

Щоб

І наннн

забезпечити,

КОЖІШМ

ше

відбудуйте

ви КО- німецькими

зруйновані досягнення передовикІв ста-

загарбниками нуть здобутком усіх КОЛl'ОС­

колгоспрм ставки, проведіть Ух за риб- \пів і радгоспів-збиратимемо

Колгоспи Радянської ;',.·К-І встановленого мінімуму до- нення і підвищіть Іх продук- високі урожаї, ми матимемо

Добрі пари-запорука ви- раУни до війни ма.т1И по трн і рослого поголів'я

і мінlму- тивністЬ.

досить продуктІв тваринни-

с?кого врожаю озимих хлі- т~арин~ицьки~ і одній пта-І му вирощування птиці на !:і а всіх ставках органі- цтва на Y~p~IHi і в ще біль­ БІВ. Треба так організува- Х1ВНИЧ1И феРМІ,на фермах бу- 111 'ЯСО, віДllOВідно до земель- зуите ферми водоплавноІ шому рОЗМІрІ ПОСИЛИМО свою

ТИ польові роботи в колгос- ло велике поголів'я худоби, ної площі, треба на кожній птиці --качок, гусей. допомогу Червоній Армії. пах, щоб за всяких умов швидко зростала I1РОДУКТlII3- фермі 110саДIlТИ не менш як Колгоспні пасіки дають

ировести ранню оранку па- ність тваринництва.

50 КВОЧОК. Поряд. з ЦИ~l необ- значні прнБУТJ{И колгоспам,

(3&Rlвчевпа па .t-ill стор.).


.

СТА Х А Н О...;В;;...",;;Е;...;;;;ц:..;;;.Ь_ _ _ _ _!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'===~~~З;;О=бе~р;;е3;;;н;;;я=1;;9~45~р;;;ок~у~.!!!!!!!!!!!!

За CK8UЇ\\\6 віЛDОДЖ8ПВН СоUiалістичпоl'O cїJIьcь­ KUrO rосподаuства рuиисыїї УКВВїВИ

На фронтах Вітчизняиоі війни (ОГЛЯД ВОЄННИХ ДІЙ ЗА ЧАС ВІД 23 ПО 27 БЕРЕЗНЯ 1945 РОКУ)

;Хо всіх колгuспників і колгоспниць, селн'н і се­ ЛЯНОК. трактористів і

Війська З-го УкраТнського Естергома відбивши атаки вперед на

трактористок, комбайнерів фронту,

і комбайнерок, праuівників мтс і радгоспів. спеціалістів сільського господарства РаД2нськоі України

і

просунулися солдатів та офІцерІв. кілометрів. Війська 3-го БіЛорусько­

45

одинадцяти танкових дивіВ ході наступу війська го фроиту, продовжуючи зій німців на південний за- фронту оволоді.пи містами наступ, 25 березня оволоді­ хід від Будапешта і вимо- Естергом, Несмєй, Фельше- містом Х а й л ігенбайль­ тавши Іх в оборонних боях, ГаллаІ, Тата, а також зай- останнім опорним пунктом

перейшли потім в наступ, няли понад 200 інших насе- оборони німців на узбереж­ розгромили танкову групу лених пунктів. За час цих жі затоки ФріШ Гаф на півт німців і просунулися впе-! боІв наші війська взяли в денний захід від Кенігсберовариші селяни й селян- \ йовою програмою боротьби ред на 70 кілометрів на і полон 7.000 СОJщатів j офі- га. ки захіДНИХ і ІзмаільськоІ: за виконання зобов'язань, І

А

Н

К

областей УкраІни! Нове

радянське

ут!3ердж~ється на

ЧЕН

Н

Я)

І узятих перед Батьківщиною фронті довжиною понад 100 церів противника, знищили 26 і 27 березня радянські Рада Народних Комісарів кілометрів. і і захопили 250 танків і са- бійці завершували ліквідаЖИТТЯ; УРСР і Центральний КоміУ ході наступу наші вій- і мохідних гармат, понад 300 цію групи військ, відкину-

визволе- і тет

Комуністичної

партії ська оволоділи містами Се- і гармат і багато іншого озб- тоІ в район мису КаЛl;>халь-

ніи . З~МЛі, .як~ топ!ал.и поль~ ,більшовиків України закли- кешфехервар, Мор, Зірез, і роєння і воєнного манна.

цер-Хакен.

CЬКl ІмпеРІаЛіСТИ 1 НІмецьКІ. кають партійНі і радянські Веспрем, Еньінг, а також! Продовжуючи наступ у За передніми даними війзагарбники. Радянська вла- організаціІ, земельні орга- зайняли понад 350, інших! важких умовах гірсько-лlсис' ська 3-го Білоруського фрон­

да поверну~а селянам

зе~-. ни, поклавши в ОСІ!ОВУ всі- населених пунктів. ВlйСЬІ<а і тоІ Місцевості у смузі Кар- ту зайняли понад 20 насе­

лю, я~у вІДІбрали у .них ~I-I єІ своє! роботи постанову фронту в цих боях взяли в і пат, війська 2-го УкраІнсь- лених пунктів, в тім числі мецью понево.пюваЧI. ПІС-, Раднаркому СРСР і ЦК ПОJIОН понад 6.000 німецьких І кого фронту 26 березня ово- порт Розенберг,взяли в полои

ля визволення це бу де, пер- і ВКП(б) про план 'розвитку солдатів та офіцерів, знищи! лоділи в

Чехословаччині понад 35.000 німецьких СОJl­

ша. весна, коля. ви ~ІЛЬН? сільського господарства на виидете на СВОІ поля 1 за~I-11945 рік, очолити політичватимете Іх не дЛЯ ЧУЖИ~Ц1~, І ну активність колгоспного а для с:бе, для CBO~X Д1Теи, . селянства і широко розгордля СВОсІ радян~ькО1 вл~Д~. нути соціалістичне змаганГOTY~TeCb до СІВби, Орl а}н- ня за нові успіхи в сільсьЗ0в~ите супряги,,, очи~аите кому господарстві. насІННЯ, ремонтуите С1.'ІьсьКолгоспники і колгоспникогосподарський іНВ,ентар: ці, робітники МТС і радгосКо.ли настануть перШІ тепЛІ п(в України, натхнені люДНІ, виходьте в поле. Хто бdв'ю до своєТ батьківщини--к~нний, той допоможе . ~ез- Радянського Союзу . до велиІОнному, о, собливо СІМ Юі коТ партіі Леніна-Сталіна,

ли і захопили 745 танків і! містом Банська Бистрцця- датів та офіцерів, захопили самохідних гармат, понад важливим вузлом шляхів і такі трофеї: літаків-117, 800 гармат і багато іншого сильним опорним пунктом танкІв і самохідних гармат озброєння та BO€HHOГO май- оборони німців, а також з -178, гармат - 839, броне-, на. Ворог втратив тільки І боями зайняли понад 50 Ін- . транспортерів-135, кулеме­ убитими понад 70 тисяч сол- ших населених пунктів. За тІв - 1276, автомашин --датів та ОфіцеріВ. 25 березня радянські воІни· 16.330, mhometib-350, рау числі одинадцяти тан- взяли в полон понад 1.000 І ДіостанцШ - 30, тракторів кових дивізій противника гітлерІвців. і тягачlв-200, паровозів-­ розгромлено чотири танко- На південниЙ.захів від Естер- 11, залізничних вагонів __о вих, що входять до складу гома війська фронту зайня- 1863, складів з рІзним воєн­ 6 німецькоТ TaHK~BoI арміІ І ли ряд населених пунктів, ним маЙном-78. СС, перекинутОІ із західного· відкинувши рештки розгром-' На Гданському (ДанцігІ лених частин противника на ському) напрямі в йська Ф РОНТОВИ~ІВ, удовам, тнм ПРОС.'lаВ.1ЯТЬ свою' Батьків- фронту. чиІ сини І бать~и загинули щину НОВИМИ трудовими Продовжуючи наступ, вій-' північний беріг Дунаю. Од- 2-го БіЛОРУСЬКОГО фронту в боротьбі

з

Нlмецько-фа- подвигами по відродженню ська 3-го Укратнського фрон HO<JacHo, розвиваючи наступ продовжуючи наступ, ОВО,

шист~.ькими загарбни~аМIІ та сільського господарства, поI~ наиманцями--.укра~нсько- силять свою допомогу ЧерНlм-=цькими наЦІОнаЛІстами. ВОН'Й Армії і разом з УСІма Зе,~ЛЯ, яку ви одержали, на, народами Радянського СоюЯКlи ви є господ~рями, П~-ІЗУ, разом з Червоною Армівинна дати добрии урожаи. єю

довершать

ту, 26 березня оволоділи містами Папа і Девечервеликими вузлами шляхів і сильними опорними пунктами оборони німців, що при-

по південному берегу Ду-: л о Д і л и містом Цоппот. наю, 27 березня війська: Пауст, а також зайняли 110фронту оволодІли містом Ач І над50 інших населених ПУН­ 1 зайняли понад, 40 інших І ктІв. Розвиваючи успішниіі населених пунктів. наступ наші війська зайня­

цілковиту крива ють шляхи до кордоНа північ від озера Бала- ли ряд передмість і нів Австріі, в також зsйня- тон наші в~йська ОВОлодіЛи' вались до центра

Товариші! . п~ремогу над гітлерівською ли понад 100 Інших населе1945 рік-це рік боротьби за НІмеччиною. . . них пунктів. найскоріше відродження соРада Народних ~OMlcaplB Між Дунаєм і озером БаціаліСтичного землеробства YKpaIH~ЬKOI .РСР І Цент- латон розвиваючи успішний

РадянськоІ України.

містом та залІзничною стан., Гданськ.

ПРОРм1сТ<:І

Одночасно радин·

цІєю Варошлед і зайняли І ські бійці прорвалися ДО понад 50 других населених центра міста Гдиня, де запунктів. в'язали вуличні бої. ІЦоб ральнии .кO~1ТeT КП(б)У з~- наступ, війська фронту овоВійська 1-го УкраТнсько- З 22 по 27 березня військСІ

повністю ліквідувати наслід- ~ликають УСІХ КОЛГОСПН.ИКlв лоділи містами Кішбер, Тет, го фронту, продовжуючи 2-го БілОруського фронту хазяи" нува'!ня І колгоспниць, сел. ян. І се.- Ц t'ллдемелк, Я ношхаза, Т 0- наступ оволод І ли на тери- в З яли в полон понад 113('"n ки НІ",ецького " . В соціаліСтичному сільсько- ляпок, TpaKTop~~Т1B. І .трак- польча, а також зайняли торіІ СілезіТ містами Єрнау, німецьких солдатів та офіш>­

му господарстві, наші кол- тористок, КОМб3l!неРІ~ І ком- понад 200 інших населених госп ники й колгоспниці, се- баинерок, праЦІВНИКІВ TBa~ пунктів. ,ТІЯНИ й селянки, тракторис- ринниць,КИХ ферм, . МТС, Війська 2-го Українського ти й трактористки, комбаи- радг?с.ПlВ, aГP?HO~IB, зо 0- фронту, перейшовши в нас-

Найссе і Леобшютц-силь- рів. ними, опорними пунктами За час з 22 по 26 березн»

оборони

вузлами

німців, великими наші війська на всіх фро:;­ шляхів-містами тах підбили І знищили

8(1)

нери й комбайнерки, праців- техНІКІВ і веТ.'І1карlВ Радян- гуп,прорваJІИ сильну оборо- Штрелен і Рибнік, а також нІмецьких танк! в та сзмох :}lники тваринницьких ферм, ськоІ УкраІни розгорну~~ ІУ німців У горах Вертеш- зайняли ряд інших населе- них гармат. У повіТРЯНІ';?: робітники МТС і радгоспів BceH~pOДHY боротьбу за Ha~- хедьшег на захід від Бу- них ПУНlПІв. За 22 березня боях і вогнем зенітної 3'1'." ' СКОРІше ВІДродженнн COЦlспеЦІаЛІСТИ СІЛЬСЬКОГО гос- аJ1істичного землеробства 'l,апешта, розгромили групу радянські БІйці взяли в по- тилеріІ збито 392 ліТ(jJ:,Н І!одарства повинні ще само- за ВИСОІ<і врожаТ, за lІідне- .Іімецьких військ в районі JIOH понад 1.600 н!мецьких, противника. вІдданіше, працюваТIІ на бла- сення тваринництва, за но------------

го БаТЬКlВЩИНlI; р )~~.!ютисн. ві перемоги. в сільському

ХІУ СЕСІЯ РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ

TfJY дящих

за виконаЮI.~ д~.I, "звного ,господаРСТВІ Радянської Ук' плану врожаиносТ1 1 ~~POДYK- : раїни. 28 березня відбулася ХІУ сесія Бровар- господарства на 1945 рік та ГOTOBHicТl. ти~но.~,Т1 тваР,ИНЮЩI яа, по: Все для фронту! Все ДЛЯ ськоУ районноІ Ради депутатів трудящих. колгоспів району до весняно! сівби,

I<ОЖНl~ обласТІ: ,1.10 кожно- і перемоги! му раиону, по КО,КНОМУ кол-! ., . госну. А в брИI'а,'lах і лан-' Хан живе наша велика, . ,_ Батьківщина-Союз Радян-'

~ax на ОСНОВІ С,О.Ц1~.lтl~ТIlЧНО- ських

!?

~мага.ння ~CIX КО.ІІ о~пни-

.

І

' . ' 2) Наслідки роботи по відбудові району, СеСІЯ розглянула питання. колгоспів та господарств колгоспників '" ,. . постанов Раднаркому Сою- 1944 РОЦІ. та завдання на 1945 р1к. 1) Реа.1lзацш

СоціаліСтичних Рес- зу РСР та ЦК ВКП(б) і РНК УРСР та І ЦК Кll(б)У про план

ІОВ І роБІТНИКІВ радгосПіВ бо-, публш.

ротнен за перевиконання 30Хай живе доблесна бов'язань, УЗНТНХ на 1945, вона Армія!

рік.

Чер-

~ ,

30

розвитку сільського

, В районі. почали-, ся

весняНІ

польові

партія березня роботи. Всл;д за Бро

По обох питаннях прийняті вІдповідні

рішення.

--

ПосІяли перші гекта ри ячменю Не чекаючи пр~тряхання пос!яно 2,30 ,>гектари }lJlI4"-

і Хаіі живе С.1авна ,,-"_.. всього масиву земЛІ,КОЛГОСП- ню, на другии деНЬ--і) ге).;· lUирше розгортайте СОці-' біЛЬШОВlІків, вождь і орга­ варським колгоспом Ім, Ільі ники Великодимерськот ар- тарів. Фронт польових 1'0-

алістичве змагаНIІЯ аа ВІ1СО- нізатор перемог над німець­ ча, ВеЛИКОДИ.~lерським Ім. тілі ім. Шевченка вийшли в біт розширюється. КИЙ урожай і пі,'щееення ко-фашистськими загарБНI!­ lJlевченка, ВШIШ.1И .. ~ поле поле і розпочали роботи на

тваринництва.

ДОІ'ОВір

на ками!

колгоспники арті.'lеи ІМ. Во- вибіркових дlлянкаХ.За день

:-)магання МІЖ КО.lїоепами і Хай живе наш рідний, рошилова, ім. Леніна,ЦЬОГО ж радгоспами, районами і об- наш .1юбимиЙ Маршал Пе­ села. Включився в lІо.lьові

ластями повинен стати бо-І ремоги Ве:!Икиіі

[o,,'Jona

СТ А.:Ш-\,

Ради llародних КоміСЯРІВ УРСР М. ХРУІЦОВ.

Секретар Центрального KO~IiTeTY КlJ(б)У д. КОРОТЧЕНКО.

,

роботи ЛіТКЇВСІ,КИЙ

Я. КРАВЕЦЬ,

Орачі вийшли в поле

колгосп

i~!. 18-го партз'їзду та ряд

На

лани

Броварського

зусилля,

щоб

колгоспу ім. ІльТча вийшли ший строк

інших.

І

орач'. На підготовці

Настрій "О.lгоспників під- ту працювало 6 плугів несений. Всі намагшоться вес. перший день виорали

грун-

в

нанкоро,­

провести

ранніх ярих

СіВоу

культур.

і в

В. БРЯНЦЕБ,

3,5

бу IГa.lTep ко.lГоеп~,

------------------------.

!lЯНУ сівбу IІровести вчасно, 'гектари. Всі орачі викона­ організовано і на високому ли свої норми виробітку. Відповідальний

редактор

2'3 березня 19-1~ м Т{ІІЇВ. ___ PIBI'2...~!Y~":::'~~_'.~!!.:.._____ ...~_ КОЛГОС,I~~Р~.2:..~!2':"~~_ В. PYAEHN(), БИ-02100 !\І. БРОDари, КиІвськоУ обл. ву.1. Юrова, Лр;,каРIlН Р<1і!lззеТ!І "СтахаiJОВЄЩ)". Те.1СфОIl-редакція 2 дзв. Тираж 1000.

22-23 номер 1945 року  

22-23 номер 1945 року

22-23 номер 1945 року  

22-23 номер 1945 року

Advertisement