Page 1

СУБОТА

19 березня

2005 р. N221 (9630)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міс.ької та районної рад, районної державної адміністрації

~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

ЗАВТРА

дЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОдАРСТВА

-

Від імеиі громади міста, міської ради та їі виконавчого комітету щиро вітаю

Від імені Броварських районних державної адміністрації та ради, усіх жи­

телів району щиро і серде<шо вітаємо вас і ваші родини з професійним свя­

вас із професійним святом! Своєю працею ви забезпечуєте життєдіяльність Броварів, створюєте належ­

то~!! Ваша, на перший погляд, непомітна робота приносить мир, спокій, за­ тишок і злагоду в кожну сім'ю, в кожну оселю. Завдяки

вашому професіоналізму

в

ні побутові уrvюви для його мешканців. Від вашого ставлення до справи вели­

населених

кою мірою залежить працездатність людей, іхюй настрtй, ат:vюсфера в сус­

пунктах району багато

зроблено і робиться для належного утримання житла, водо- і теплозабезпе­

пільстві. За нинішньої ситуації підтримання достатнього рівня обслуговування

чення, благоустрою територій, підготовки і надійної роботи житлово-кому­

населення дається нелегко. Тим більшою є людська вдячність за вашу щоден­

нального

ну наполегливу працю, за створення життєвого затишку, за турботу про бро­

господарства

особливо

в

осінньо-зимовий

період.

Ця

робота

непроста і в складних умовах сьогодення потребує максимальної згуртова­

варчан.

напруженості фізичних і моральних сил з метою

Переконаний, що підприємства й організації житлово-комунального госпо­

створення людям необхідних умов для праці, відпочинку і доброго настрою.

дарства та побутового обслуговування населення впсраються з поставленими

ності і наполегливості,

У переддень свята бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного

перед ними завданнями і вимогами сьогодення.

Прийміть найщиріші слова щирої шани і подяки за вашу працю. Міцного

щастя і благополуччя, сил, енергії і натхнення в роботі, щирих слів подяк і

вам

посмішок на обличчях вдячних співгромадян.

здоров'я,

безмежного людського щастя,

родинного благополуччя,

нових

трудових здобутків на благо рідного міста.

З повагою-

З повагою--

голова райдержад:-.Ііністрації

голови ради

Леонід ВАЙСФЕЛЬД.

Леонід СЛОБОДЯНЮК.

міський голова Віктор АНТОНЕНКО.

ПРО&ЛЕМ ЧИМАІІО, АІІЕ: МИ ЇХ ВИРІWУЕМО SйррtJ~ич~ ~#i:J~~jJJ:,s, . • ·•· · • · •· д~і>~r~~ ~o~ki~k'"~~r~· [6~аЩ . це 19(? Ф~6

- Наgіє ОлексаRgрівно, розка­ жіть, буgь ласка, про структуру вашого піgприємства.

-

забезп~чених сімей,

устрою та саRітарноі очистки. - Так, ми вже розроб):fли за­

форм

поточного

туального, дільниць шляхової та «Міськсвітло» зрозуміло, чим ми займаЄмось. Відповідно маємо 70 одиниць техніки: поливальні, снігозбиральні, асмашини, трак­ тори, грейдери, сміттєвози, МА­ Зи, КРАЗи тощо. І хоча у біль­ шості з них вже 80 відсотків

доріг. Та першочерговим завдан­ ням

ремонту

ма­

тощо,

вважаємо

динків)

тротуарів

недопущення

згідно

з

і

за­

договора'>ІИ

міста.

З

настанням

тейнери.

- Наgіє ОлексаRgрівно, paRiше в оргаRізаціі мешкаRців на gобрі справи неоціненну gоломо­ гу вам наgавали активісти pagu вуличних та буgинкових коміте­ тів на чолі з Почесним rромаgя­ нином міста М. К. Феgоренком.

з

кожним власнико:vІ. Наші розра­ (вартість пального 1 т. д.) показують, що тариф на кожно­ го мешканця будинку протягом :'-Іісяця становитиме понад 2 гривні. Це значна сума для малохунки

Як же ви впораєтеся нині?

-

У тому й річ,

що рішення

виконкому щодо відновлення ді-

І КРЕДИТИ НА НАВЧАННІ МОЖНА. ОТРИМАТИ Договір на навчання ук­ ладено між ВУЗом та сту­ дентом (дитиною), в доку­ ментах оплату

но

(квитанціях) навчання

прізвище,

про

зазначе­

імя

та

по­

батькові дитини-студента, а за податковим кредитом звертається

платник

по­

датку - батько цього сту­ дента. Згідно з ф. ІДФ та­ кий

студент

не

одержує

доходу у вигляді заробіт­ ної плати, тобто не має права самостійно зверну­ тися

за

податковим

кре­

дитом. Чи є у такому ви­ падку у батька право на податковий кредит? Згідно

5.1.1

з

5

п.5.1 ст.

підпунктом

Закону

N2 889

платник податку за насАідка­ :-ш звітного податкового ро­ ку :-1ає право на податковий

кредит. дит-

Податковий це

су:vш

кре­

(вартість)

витрат, фактично понесених платником

дентом

податку

-

протягом

податкового

року,

рези­

звітного в

тому

числі у зв'язку з компенсаці­ єю

вартості

фесійної

або

середньої

вищої

про­

форми

члена

його

ступеня

спо­

обов'язок щодо утримання та надання матеріальної допо­ моги покладається на батьків

(чоловік, дружина,

до досягнення дітьми двадця­

навчання

податку,

сім'ї

такого

іншого

першого

ріднення

платника

діти). Щодо реалізації платником податку права на податковий кредит

у

випадку,

коли

у

якості підтверджуючих доку­ ментів платник податку

пред'являє

розрахункові до­

кументи (квитанції, ордери, чеки тощо),

касові в яких

зазначено прізвище, ім'я, по батькові (далі ПІБ) не його, а його дитини, з якою укладе­ но договір на навчання, то такі документи повинні прийматися податковими ор­ ганами, а зазначені у них су­ ми братися до розрахунку податкових зобов'язань, за винятком випадків,

кий студент сам року отримував

коли та­ протягом заробітну

титрирічного віку. Відповідно до Цивільного кодексу України права воло­ діння, користування та роз­ порядження своїм майном, у тому числі

грошовими

Підставою ДАЯ цього є нор­ ми Цивільного законодавс­ тва, зокре~1а Сімейного ко­ дексу Украіни, згідно статей

кош­

тами, належать його власни­

(квитан­

ордери,

чеки

то­

що), де зазначено ПІБ дити­

-

ни

платника

документами,

джують

податку,

що

є

підтвер­

фактично

витрати

платника податку у зв'язку зі сплатною вартості середньої професійної або вищої осві­

ти членам сім'ї першого сту­ пеня

та дають право на одержання

за

згодою батьків

можуть вчиняти деякі право­ чини (ст. 32 ЦКУ), зокрема

ним

проводити розрахункові опе­ рації щодо укладеного на їх ім'я договору на навчання. Це положення застосовуєть­ ся і до дітей, вік яких обу­ мовлено ст. 199 Сімейного кодексу України. Таким чином, законодавс­ твом передбачено: що плат­

ст.

ник

податку має

право дору­

здійснити

правочин у вигляді проведен­ ня

розрахунку

тів)

(сплати кош­

за навчання

належних

за рахунок

платнику

податку

коштів підстав, фактичні вит­

повнолітніх (до 18 років) ді­ тей, а якщо повнолітні діти

чання

продовжують

яка навчається.

то

документи

касові

кові (ст. З 17 ЦКУ), а неповно­

180 та 199 якого батьки по­ винні утримувати своїх не­ навчатися,

Тобто ції,

літні діти

чити своїй дитині

плату.

рати на сплату вартості нав­

ку

на

жаль,

одне:

ками Ви зустрічаєте своє про­ фесійне свято1 - Торік ми надали різноманіт­ них послуг майже на 5,5 млн.

пам'ятників,

-

несе

платник

батько

(мати)

споріднення податкового

передбачених пп.

5

(дитини), кредиту

5.3.3

п.

з

5.3

Закону підстав.

При бажанні платника по­ датку

використати

компенсацію чання

його

право

вартості

непрацюючого

сім'ї

першого

на

нав­ члена

ступеня

споріднення, за умови, що в квитанції

вказано

прізвище

такого члена його сім'ї, плат­ ник податку ~шє підтвердити це копією укладеного догово­ ру про навчання та докумен­

тально

підтвердити

родинні

стосунки (ступінь споріднен­ ня) з такою особою.

подат­

Віміл обслуговування

дитини,

платників податків

Броварської ОДПІ.

папері...

Знаю

околицях

скверів,

архітектурних

ву­

транспортного, допоміжного, ри­

ра вже gбати про те, щоб я.к­ найшвиgше позбутися ії насліg­ ків. Тим більше, що лереg Великоgнем у місті траgиційно прохоgить gвомісячник з благо-

але,

тепла такі стихійні сміттєзвали­ ща загрожують різноманітними епідеміями. А за умов хоча б 90 % оплати, ми б могли на кож­ ній вулиці облаштувати спец­ майданчики і розставити кон­

впорядкування

на

є,

ми водами. Але для того, щоб закрита і відкрита каналізаційна мережа міста з цим впоралась, потрібні кошти. Ми вже викона­ ли з початку року робіт на 712 тис. грн. із запланованих з бюд­ жету 1,7 млн. грн. Гостро стоїть питання про перехід з 1 квітня ц. р. на вивезення сміття із приватного сектора (6,6 тис. бу­

лих

зносу, із своїми непростими обов'язками ми справляємося. Так, цієї зими заготовили і роз­ кидали 3,5 тонни піско-соляної суміші, а як зійде сніг, доведеть­ ся все це прибирати. - Дійсно, зима вже позаgу, ло­

ради

топлення міста талими і дощови­

щодо

лиць,

Вже із назв цехів: благоус­ санітарного очищення,

яльності

тільки

ходи

трою,

одиноких

літніх людей тощо. Тому проси­ мо усіх броварчан з розумінням поставитися до цієї проблеми, адже внаслідок відмови від цен­ тралізованого вивезення сміття воно буде накопичуватися на подвір'ях, у лісопосадках, на

ліквідація лищ

стихійних

потребує

не

сміттєзва­

менше

бюд­

жетних коштів, аніж ті, що ком­ пенсують

наші

витрати

на

регулярний вивіз сміття. -І останнє. З якими показни­

грн., а за два місяці цього року

ця

сума

становить

близько

1,2

млн. грн. Тому хочу подякувати за

сумлінну

роботу

всьому ко­

лективу управління і відзначити ветеранів,

зокрема

Г. І. Романенка,

1\.'1.

І.

Шутого,

І. П. Кирилюка,

водіів

С. В. Колпакова, завгаражем еАектроl'>юнтера

А. Л. Пригоду та інших, котрt за

будь-яких погодніх умов дбають про затишок і чистоту рідного міста.


2\

N!!21 (9630) .,

ПОНЕДІЛОК, 21 березня УТ-1 Доброго ранку, Укра·,_ но! 06 05, 06.ЗО, 07 ОО, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 00.15

06.00

Сnорт

06.45 Каnітал 07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний календар

08.З5 Смачний ранок 08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті 09.30, 10.25, 14.20 Для тих, хто вдома

09.45, 21.55 Ситуація 10.00 Музика 10.45 Абетка безпеки 11 .ОО, 15.00, 18.50,

21 .ОО

Вісті

11.20 На хвилях Світязя 12.00 д/Ф •Щастя Кіндрата Лохвицького" 12.25 Вітаємо вас ... ІЗ.ОО, 14.40 Служба розшуку дітей 1З.О5 Наша nісня 14.05 КНУКіМ 15.25 Дитяча лінія 15.45 Я здивую світ 16.25 Подія 16.ЗО Студія 5 17.05 Людина і закон 17.З5 Художня nанорама

ВІВТОРОК, березня

22 06.00

УТ-1 Доброго ранку, Украї­

но!

06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 00.05 Спорт Ера бізнесу

07.05 07.ЗО

Будівельний

майдан­

чик

07.55 Православний календар

08.20 Енергопанорама 08.З5 Смачний ранок 08.45 Джерело здоров'я

09.00 Сільські вісті 09.ЗО, 10.25, 14.15

Для тих,

хто вдома

09.45, 21.55 Ситуація 10.00 Зелений коридор 10.40 Абетка безпеки 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті

11 .25 На хвилях Світязя 12.05 Класний журнал 12.25 Вітаємо вас .. 13.00, 14.З5, 01.20 Служба розшуку дітей

1З.О5 Перехрестя 1З.З5 Милосердя 15.20 Святе nисьмо 15.55 Резонанс 16.25 Подія 16.ЗО Студія 5

СЕРЕДА,

23

березня УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украі­ но!

06 05, 06.ЗО, 07 ОО, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.35, 07. 10, 08.05, 00.05 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний кален-

18.00 Украіна. День за днем 19.10 Центр уваги 19.ЗО Tjc ·Роксолана" 20.40 Лото • Трійка". ·Кено" 20.50 Вечірня казка 21 .45 Світ сnорту 22 1О Наш футбол ЕРА

07. 15, 08.15, 12.10,

2З.ОО Підсумки

09.25 Бадьорого ранку' 10.05 Т/с •Кармеліта" 11 .05 Кумири і кумирчики 12.15 Т jc "Узурnаторка"

13.40 М/с • Тим мі 1 чарівни­

1З.З5 Х/ф "Афоня• 15.30 ВВС. Жива nрирода-2 16.40 Т/с •Привілей кохати• 17.З5 Чекай на мене 19.00 Tjc »Зцілення любов'ю" 20.00 Подробиці 20.40 Tjc •Кармеліта» 21.45 Т/с »Оnери. Хроніки •убивчого• відцілу•

14.20

00.30 Енергоnанорама 01.20 Х/Ф •Кам'яний госnо­ даР"

1+1 14.00 тсн 14.ЗО

Т/с

•Моя

хто вдома

09.45, 21.55 Ситуація 10.00 Сільський час 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті

11 .20 На хвилях Світязя 12.00, 14.25, 01.25 Служба розшуку дітей

12.25 Вітаємо вас .. 1З.ОО АудіЄНціЯ

15.10 Tjc •Агент національ­ ної безnеки-Ф•

16.10 Хочу і буду 16.50 Tjc »Агент національ­ ної безnеки-Ф• 17.50 Т /С •КЛОН• 18.50 Tjc 'Моя прекрасна нянька»

19.ЗО тсн

20.00 ТСН. Просnорт 20.15 Т/с •Той, хто nримножує печаль"

21.15 Tjc •Каменська-З" 22.15 Іду на ви 2З.20 тсн 2З.50 д!с

.. nерша

01 оо тсн 06.05 Я все про вас знаю 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 17.З5 Право

1 +1 07.00 Сніданок з 1+1 . 07.ЗО Tjc 'Дорослі діти" 08.ЗО Сніданок з 1+ 1 09.00 Tjc ·Клон• 10.00 тсн 10.15 Х/Ф .. грачі• 12.00 Т/с ·Той, хто примно­ жує nечаль•

1З.ОО д/ф •Рятувальники ді­ тей»

14.00

тсн

14.ЗО

Т/с

.. моя прекрасна

нянька»

15.10 Tjc •Дорослі діти• 16.10 Хочу і буду 16.50 Tjc .. любов сліnа" 17.50 Т/с ·Клон" 18.50 Т/с 'Моя прекрасна нянька"

19.30 тсн 20.00 ТСН. Просnорт 20 15 Tjc --Той, хто nримно­ жує печаль--

19.З5 Tjc •Роксолана" 20.25 Вечірня казка 20.40 Суnерлото "Трійка"

СЕРЕДА,

23

березня

17.00 Музичний канал 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.05 Мультфільми 18.40 д;с •дика планета• 19.1 О Т fc •Солдати» 20.20 •Шосте відчуття" 21.20 Х/ф •Сумуру"

Tjc »Лас-Вегас•

00.45 Гіннесе-шок 01.25 Tfc .. сім днів-2" КИЇВ 06.45 ВідСВіТ 07.15, ІЗ.ЗS, 20.10 Бережіть себе'

08.ЗО

їни

інсnектор

2З.ОО Підсумки

1+1 07.00 Сніданок з 1+ 1 07 .ЗО Т jc •дорослі діт~· 08.ЗО Сніданок з 1+1 09.00 Tjc <>КЛОН» 10.00 ТСН 10.15 Х/Ф •Бенкети Вальта­ або Ніч

зі Сталі­

ним"

12.00 Т/с "Той, хто nримно­ жує nечаль"

1З.ОО д/с ·Аnельсинова час­ точка"

прекрасна

нянька"

Т/с <>Дорослі діти" Хочу і буду

Т/с •Любов сліnа"

Tjc ·Клон" Т jc •Моя nрекрасна

нянька"

19.ЗО ТСН 20.00 ТСН ... nроспорт• 20. 15'Tjc ·Той, хто примно­ жує nечаль•

21.15 Tjc .. каменська-З"

точка"

00.50 Tjc ·Каменська-З• 01.40ТСН ІНТЕР

06 ООД)7.10, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 18.00 Нови­ ни

06.05 Я все про вас знаю 07.00 ПодробицІ. Економіка 07.15, 08. 15, 12 10, 20.ЗО Інтерспорт

07.25 Ранкова зарядка 07.З5 Абетка-малятко

07.40, 14.55 Мультфільм 08.20 Tjc •Зцілення любов'ю• 09.20 Смачно 10.05 Т/с 'Кармеліта" 11 .ОО Історичні хроніки 12.15 Tjc »Узурnаторка" 1З.О5 Чекай на мене 14.25 Сnецnроект 15.05 ВВС. Жива nрирода-2 16.10 Я все про вас знаю 17.10 Т/с ·Привілей кохати• 18.05 Ключовий момент 19.00 Tjc ·Зцілення любов'ю" 20.00 Подробиці 20.40 Т/с --Кармеліта" 21.45 Tjc --Опери. Хроніки убивчого відділу"

22. 15 Без табу 2З.20 тсн 23.50 д/с --Апельсинова час­

00.50 Tjc ·Каменська-З· 01.40 ТСН ІНТЕР

ни

06.05 Я все про вас знаю 07.00 Подробиці. Економіка 07.15, 08. 15, 12.10, 20.ЗО Інтерсnорт

07.З5 Абетка-малятко

бов'ю•

09.25 Мелорама 10.00 Tjc ·Кармеліта• 11 .ОО Історичні хроніки 12. 15 Т jc "Узурпаторка• ІЗ. 10, 18.05 Ключовий мо14.00 На лініі вогню 15.05 ВВС Жива nрирода 16.10 Я все про вас знаю 17.10 Tjc --Привілей кохати" 18.05 Ключовий момент 19.00 т;с --ЗцІлення любов'ю"

20.00 ПодробицІ 20.40 Tjc •КармеЛІТа" 21.45 Т ;с "Оnери. ХронІКИ убивчого відділу• Кримінал 2З.20 Подробиці 2З.45 Служба розшуку дітей

22.40

18.00, 19.00, 20.00, 21 .ОО, 22.00 Новини 18.05 Мультфільми 18.40 д/с •дика планета» 19. 1О Т jc •Солдати» 20.20 •Очевидець» 21.20 Х/Ф •Канібал' М'юзікл»

п·ятниця,

25 березня 17.00 Музичний канал 18.00, 20.ЗО Тижневик <<Наше МіСТО»

18.30 Мультфільми 19.00 д/Ф •Смерть сталінізму у Богемі1·"

19.55 «Плаский КОСМОС» 21 .ОО Х/ф •Ернест у армії» 22.25 •Кримінальне чтиво»

20.ЗО

18.00,

Мjф •Пригоди чарів­

ного глобуса•

15.40 Т/с »Татуйовані при­

Мистецькі обереги Без дієт і рецептів Телепрес-клуб Шлях до успіху Т/с ·Усмішка ящірки• Бізнес-ситуація Вечірня казка 5 хвилин Згадай мелодію Арсенальна Х/Ф •Леді - блакитне полум'я" 2З.45 Доброго вечора. кия­

Хіллз• 19.ЗО Tjc »Бідна Настя• 21 .ОО Tjc »Неш Бриджес• 22.00 Tjc •Ніро Вульф• 00.00 Tjc •Бригада•

11.ЗО, Дивуйся'

06.30,

вин. Гість у студії

18.00, 23.ЗО

дини

22.40 На лініі вогню .

16.ЗО

2З.30 Подробиці 2З.55 Служба розшуку дітей 00.00 Т/с •Лас-Вегас• 00.55-Перша експедиція

17.00 Tjc "Район Беверлі-

вин

2З.ОО Деталі

nарк•

06.40, 07.40, 0&.40, 19.20, 20.20, 22.00, ОО. 15 Час сnорту

07. 10, 08.50, 12.20, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45 Час. Важливо 08. 1О, 2З.ОО Кабінет 09.30, 2З. 15 Час-тайм 09.40, 19.40, 2З.40 Час но­

20.ЗО стн

тролі•

вин. Гість у студіі

22.45 Хіт-базар 2З. 1О Споживач

10.00-19.00 Час новин щого­ дини

2З.45 Х/Ф •Король Мідас"

1О. 15 д/с ·Заручники волі" 10.50-1 З.50, 15.50-18.50

01.10 Музика ТЕТ

22.ЗО Закрита зона 2З. 15 Час-тайм 01.00 Грошова злива

06.40, 08.З5 ЗОО сек.;год. 06.45 М/с ·Роботаргани" 07.15 М/с •Кмітлива Шерон" 07.45, 08.45, 12 45. 18.З5, 00.00 Факти 07.50 Ділові факти 07.55. 08.55, ОО 10 Спорт 08 05 Укршна енергетична 09 10 Т •с --Нові пригоди Синдбада-Х,іф ·ОСТаННІЙ ЧОЛОВІК на nланетІ Земля,

Жіночий nогляд 1З.О5 Х/Ф ·Зенон Зегул" 15.00 М/с »Боб Губко"

ІЛЮЗІЙІ>

14 15 Д/с --Дорогами Украі-

nрироди"

16.00 Tjc --Прості істини--

ни"

2З.50 Tjc •Лас-Вегас" 00.40 Перша експедиція

ТЕТ 06.ЗО, 11 ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивися' 07.00 Tjc ·Прості істини• 07.30 Tjc .. район. Беверлі­

КИЇВ 06.45 ВідСВіТ 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, . 1З.45, 20.10 Бережіть

Хіллз" 08.ЗО, 2З.ОО ДеталІ 09.00, 20.ЗО, 01 ОО Історіі у

себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.00, 21 .оо 5 хвилин 08.05 Маленький інспектор

деталях

09.ЗО 10.ЗО

Tjc 'Бідна Настя .. Tjc 'Ніро Вульф• 12.00 Tjc •Бригада' 1З.ОО, 18.ЗО Велике nрання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіі" 15.ЗО Mjc »Велика книга

дорожнього руху

19.00 Tjc ·Усмішка

тролі•

nрироди"

16.00 Tjc •Прості істини•

10.20 Мультфільм 10.45, 2З. 10 Музика 11 .ОО, 18.ЗО Чоловічі історіі 11 .ЗО Tjc »Дикий місяць• 12.ЗО, ОО. 15 Tjc ·Повітряні

16.ЗО Т/с »Чи боїшся ти тем­ ряви?» •Район БеверліХіллз• 19.ЗО Tjc "Бідна Настя• 21 .ОО Т/с •Неш Бриджес• 22.00 Tjc •Ніро Вульф» 00.00 Tjc --Бригада" 01.ЗО Хіт-ТБ

ЗаМКИ»

1З.40 М/с •Пригоди Незнайка і його друзів" 14.10 Телеnрес-клуб

15.00 Життя, осяяне красою 15.40 Т/с ·Татуйовані nри-

5 06.ЗО,

бульці з БеверЛІ-Хіллз" 16.З5 М/с --Банановий зоо-

07

КАНАЛ ОО, 07 ЗО,

08

ОО,

08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.20. 20 20. 22 ОО. 00.15 Час

nарк"

МОЛОДІЖНа служба

сnорту

Т/с -•ЮЛІя" Поради ЛІкаря

07.10. 08.50. 12 20. 20. 10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 12.ЗО, 20.45 Киівський

Вечірня казка

Дозвольте запитати

15.20 5 елемент 16. 15, 17.15 Новий час 18.20 д/с ·Строката nлане­ 00.00 Час но­

вин

20.00, 20.ЗО,

21.00, 22.20

Час

20.45 Київський час

НОВИЙ КфАНАЛ 06. 1О Т jc ·Нікіта" 06.55 Реnортер 07.00 Підйом' 07.25 Mjc •Оггі і кукарачі" 07.З5 Підйом! 07.50 Репортер 07.55 Підйом' 08.00 Т/с "флорісьєнта" 09.00 Т/с ·Бальзаківський вік, або всі мужики CBQ ... I' 10.10 Т/С •МенТИ» 11.15 Х/Ф ·Здаюся'" 1З.10 Tjc •Кобра-11. Дорожня ПОЛіЦІЯ» •

14 10 Tjc "Неш Бриджес" 15 15 М/с "Вуншnунш· 15.45 М/с •Бетмен - воін 16

майбутнього·· 10 М/с ·СnравжнІ

мис­

.. таємниці слідс­

тва"

ІСТV 05.З5 Т;с .. циганська кров-06.20 т;с --Голова Германа" 06.40, 08.35 300 сек.jгод. 06.45 М/с ·Роботаргани-07. 15 М/с •Кмітлива Шерон"

НОВИЙ КАНАЛ 06.10 Т;с -•НіКІТа· 06.55, 07.55 Реnортер 07 ОО Підйом' 07.25 Mjc ·Оггі і кукарачі»

07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 2З. 15 Факти 07.50 Ділові факти 07.55, 08.55, 23.ЗО Спорт 08.05 Обережно. модерн' 09.1 О Т jc "Мисливець за

07.50 Реnортер 07.55 Підйом! 08.00 Tjc •Флорісьєнта" 09.00 Tjc "Бальзаківський

10.00 Tjc ·Даша Васильєва. Любителька приватного розшуку-2" 11.00 т;с ·ТаємницІ слідс­ тва--

12.05 Особливо

небезnеч-

2З.40 Час но­ вин. ГІсть у студіі 00-19.00 Час новин щого­

09.40, 19.40,

дини

1О. 15 д/с "Уроки історіі" 10.50-1З 50, 15.50-18.50 Час. Коротко щогодини 11.15 д/с .. хроніка надій та

ІЛЮЗіЙ" ІЗ. 15 д/с .. строката плане­ та•

14.15

вік,

або

всі

мужики

... "

10.10 Tjc .. менти" 11.15 Х/Ф ·Дівчата Вайлд" ІЗ.О5 Tjc ~Кобра-11. Дорожня ПОЛІЦІЯ»

14.10 Tjc ><Неш Бриджес• 15.15 Mjc .. вуншпунш" 15.45 М/с ·Бетмен - воїн майбутнього"

1З.05 Х/Ф --Звільніть Віллі" 15.00 Mjc "Боб Губко-15.25 М/с ·'Роботаргани" 15.55 Tjc ·Кенан і Кел" 16.З5 т;с .. мисливець за

10

07.З5 Підйом'

сво

НЗ•І

20.00, 20.ЗО, 21.00, 22.20 Час 22.ЗО Кримінальні хроніки 01 .ОО Грошова злива ІСТV

05.ЗО Tjc •Циганська кров• 06.15 Т/с .. голова Германа• 06.35 Служба розшуку діте~ 06.40, 08.35 300 сек 06.45 Mjc ·Роботаргани-07 15 м;с --кмплива ШерОН» 07.45, 08.45. 12.45, 18.45 23.05 Факти 07 50 ДІЛОВІ факти 07.55. 08.55, 23 15 Спорт 08.05 Обережно, модерн' 09.10 Tjc ·Мисливець за старОВИНОЮ»

22.1 О д/Ф «Історія сексу­ альності»

НЕДІЛЯ, 27 березня

17.00 Музичний канал 18.00, 20.30 Тижневик ,<Наше місто»

•Максимальні

перевантаження»

19.15 •Смішна передача» 20.10 Х/ф «ГОНЩИК» 22.20 •Військова таємни­ ЦЯ»

Рекламна аrенція «ЕКТА))

11.00 Tjc

"Таємниці

слідс­

тва"

20.20 Кримінальна Росія 1З.О5 Х/ф ·Доблесні воїни. Повернення у Тао" 15.00 Mjc ·Боб Губко" 15.25 М/с ·Роботаргани" 15.55 Tjc .. кенан і Кел" 16.З5 Tjc --Мисливець за 12.05,

17.З5 т;с

--таємниці слідс­

Любителька приватного розшуку-2" 21 .ОО Х/Ф •Пограбування по­ французьки• 2З.ЗО Х/Ф .. сенсація' 01.45 Tjc .. щит"

НОВИЙ КАНАЛ 06.10 Т/с •Нікіта• · 06.55, 07.55, 21.00 Репортер 07.00, 07.З5, 08.00 Підйом! 07.25 М/с •Оггі і кукарачі" 08.05 Т/с •Флорісьєнта" 09.00 Tjc .. Бальзаківський вік.

або

всі

мужики

. ." 10.10 т;с .. менти-11.20 Х/ф ··Батьки МИМОВОЛІ" 13 10 Т/с --Кобра- і 1 Дорожсво

ня ПОЛІЦІЯ''

14 15 Tjc --Неш Бриджес-15.20 Mjc "Вуншnунш" 15.45 Mjc •Бетмен - воін ливці за nривидами•

6-64-27

сервІсне

ооспvrовvванна; широкий асортимент: сертифІкати икостІ.

Тел.: 5-63-93. E-mail einhell@ukr.net, ІWІW.einhell-ukr.com

стріnа

20

10

•2,9%рі'fннхугрнвнях •до8років т,

м.

• •

10 Вікна 01.00 Т/с •Нікіта" 06.00 07.00 07.10 08.00 08.15 08.55

СТБ т;с •Салон краси" Вікна Кремль-9. Змова

Вікна Красива квартира Т jc ·Марш Турецько-•

ГО»

1З.ЗО Тетянин день 1З.50 Х/Ф •Одруження Бальзамінова"

15.45 Тетянин день 16.00 Принциn доміно 17.05 У nошуках nригод 18.00 Вікна 18.10 Tjc --Дружна сімейка" 19.10 Х/Ф --Ось і nрийшла любов" ВІкна 22.ЗО ВІкна. Спорт 22.40 ·Намедни». Рік 1998 2З.50 Автостиль ОО. 15 Футбол. Італія. Огляд

22.00

вік,

·Бальзаківський або всі мужики

»

21 .ОО Репортер 21.20 Спортрепортер 21.ЗО Кунсткамера 22.10 Хjф •Батьки мимоволі"

00.00 Спортреnортер 00.15 Вікна СТБ

06.00 Tjc ·Салон краси" 07 ОО Вікна 07 1О Принциn доміно 08.00 Вікна 08.15 Tjc ·Дружна сімейка" 09.20 Х/Ф ·Ось і при.

любов•

12.20 У nошуках nригод· • 1З.20 Тетянин день 13.40 Х/Ф •Прощавай, шпана замоскворецька"

15.45 16.00 17.05 18.00 18.10 19.1 О 20.10

Тетянин день Принцип доміно

Подорожі натураліста Вікна

Т/с •Дружна сімейка·

Ціна любові Х/ф ·Біле сонце пусте-

22.ЗО Вікна. Спорт •Намедни». Рік

постійні знижки до ЗО"м при достроковому розрахунку паспорт та код

Київ, вул. Ярославська, 58, тел. 467-52-92 (93,94,95)

~ ~

1999

16.45 Т/с .. флорІсьєнта" 17.45 Т jc "Комісар Рекс" 19.00 Tjc .. менти" 20.00 Tjc •Бальзаківський вік,

або

всі

мужики

сво ... '

21 .20, 00.00 Спортрепортер 21 .З5 Кунсткамера 22.10 Х/Ф •Баффі - nере­ можниця вамnіріВ>>

00.15 Вікна 01.05 Tjc "Нікіта" 06.00 07.00 07.10 08.00 08.15 09.15

.. •

СТБ Т jc ·Салон краси" Вікна

Принцип доміно Вікна Tjc •Дружна сімейка• Х/Ф ·Біле сонце пусте-

лі>)

11.25 Подорожі натураліста 12.25 Ціна любові 1З.25 Тетянин день 1З.45 Х/Ф ·Балада про доблесного лицаря Айвенго•

15.45 Тетянин день 16.00 Принциn доміно 17.05 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.10 т;с --Дружна сімейка" 19 10 ЦІна любові 20. 10 Х/ф --ТатусІ" 22.00 Вікна 22.ЗО Вікна. Сnорт •Намедни•. Рік

22.40

майбутнього»

16.15 Mjc »Сnравжні мис­

оптовими

п. до

2З.55 Спортрепортер ОО.

2З.40 Т jc •Меш" 00.20 Красива квартира

rарантІа 1рік;

s.

свято

17.45 Tjc --комІсар Рекс• 19.00 Т/с ·Менти"

<<EINHELL>>

nocnvrи

·Просто

якесь"

22.00 Вікна

ЕJJеКТРоІнетрvмент нІмецької ІІІІРМИ за

Х/ф

22.10

22.40

Тижневик

вий~~

Сnортреnортер

21.ЗО Кунсткамеро

19.20 Tjc •даша Васильєва.

но­

мужики

ливці за nривидами" 16.45 Tjc .. флорісьєнта"

твад

15.20 5 елемент 16. 15, 17.15 Новий час 18.20 •Арсенал' 19.ЗО, 2З.ЗО, 00.00 Час

всі

16.10 М/с ·Сnравжні мис-

старо виною"

д/с "Унікальна Укра·,_

або

... •

Репортер

СВО ...

Любителька nриватного розшуку-2• 20.20 Кримінальна Росія 21.00 Х/Ф ·Незаконне втор­ гнення"

старо виною~·

21.00 21.20

20.00 Tjc

старови ною•

17.З5 Т/с

2З.45 Х/Ф •Поізд-в'язниця" 01 ЗS Т/с --Щит ..

22.ЗО На перший погляд

•даша Васильєва. Любителька nриватного розшуку-2"

08. 10, 23.00 Кабінет 09.ЗО, 2З. 15 Час-тайм

21.00 Х/ф •Чужі" 00.20 Х/ф ·Не дивись униз"

19.20 Tjc •даша Васильєва.

19.ЗО, 2З.ЗО,

10.00 Tjc

час

Х/ф ·Обхід" 2З.45 Чорний квадрат

небезпеч­

ливцІ за привидами"

вин

17.00 Tjc

20.20 Особливо

16.45 Т jc ·Флорісьєнта" 17.45 Tjc »Комісар Рекс•

ний!

11.15 д/с •дзеркало історіі-­ І З. 15 /Ус ·Хроніка надій та

Т/с ·Даша Васильєва. Любителька приватного розшуку-2 ..

10 05

Час. Коротко щогодини

14.00 Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіІ• 15.30 м;с .. велика книга

22.20

01.00 Грошова злива

5 КАНАЛ 06.ЗО, 07 ОО, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

21.00 5 хвилин 21.20 Х/ф •Прощальні гас-

21.00,

та"

00.00 Т/с --Бригада" 01 ЗО Х1т-ТБ

17.00 Економічний вісник 17.45 Т/с ·Юлія• 18.25 Без дієт і рецептів 18.30 Чоловічі історіі 19.00 Tjc ,усмішка ящірки» 19.55 Бізнес-ситуація 20.1 О Бережіть себе' 20.15 Музика

20.ЗО,

Час

20.45 Скарбнич~а

Хіллз•

18.00, 2З.ЗО Дивуйся! 18.30 Велике прання 19.30 Т/с »Бідна Настя• 20.ЗО, 01.00 Історіі у деталях 21.00 Т jc »Неш Бриджес• 22.00 Tjc ><Ніро Вульф>

15.ЗО, 17.ЗО, 2З.ЗО СТН 15.40 Т jc "Татуйовані прибульці з Беверлі-Хіллз" 16.З5 М/с •Банановий зоо-

17.00 17 45 18.25 20.15 21.15 21 .ЗО

боїшся ти тем­

ряви?•

КИЇВ 14.00 Дозвольте запитати 14.20 Т/с ·Герберт" 15.00 Мерія

08. 15,

Tjc .. чи

Час но­

12.05

10.00-19.00 Час новин щого­

слідс­

ний!

00.00

вІк, СВО

·Таємниці

19.20

на"

19.ЗО, 2З.ЗО,

19.00 Tjc •МеНТИ» 20.00 Т/с --Бальзаківський

старовиною•

тва"

14.15 •Арсенал" 15.20 5 елемент 16.15, 17.15Новийчас 18.20 д/с "Унікальна Украї­

06.З5 Служба розшуку дітей

КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 09.00 Час новин 06.40, 0740, 08.40, 19.20, 20.20, 22 ОО, 00.15, ОЗ.20, 05 ОО Час спорту 0710, 0850, 0930. 1220. 20 1О. ОО 25 Бізнес-час 07.45 Час Важливо 08.10. 23 ОО 05.ЗО КабІнет 09.40, 19 40. 2З 40 Час но-

Один у кубІ

15.25 М/с •Роботаргани" 15.55 Т/с "Кенан і Кел" 16.35 Т/С •Мисливець З<J 17.З5 Т/с

ІСТV

08.ЗО,

15 Тіс "Транзит для дия­

10.50-1З.50, 15 50-18.50 Час Коротко щогодини

11.15 д/с ·Відділ кадрів"

05.50 Докладно

06.ЗО,

ни!

18.30 Мультфільми 19.00 Д/ф •Льод» 19.45 Х/ф •Кінг-Конг жи­

д/Ф

17.00 Tjc •Район Беверлі-

5

д/с ·Строката плане­

та"

20.00,

ряви?•

nарк"

10.15

1З.15 д/с --Уроки історіі»

16.00 Tjc »Прості істини" 16.30 Tjc ·Чи боїшся ти тем­

17.00 17.25 17.45 18.50 19.10 19.55 20.15 21 .оо 21. 1О 21 .ЗО 21.45

01.15

історіІ у

nрироди•

бульці з Беверлі-Хіллз" 16.З5 М/с •Банановий зоо-

«Наше МіСТО»

18.ЗО

Дозвольте за­

питати

ОО.

01.00

деталях

ки"

14.05, 21.15

20.ЗО,

09.30 Tjc •Бідна НаСТЯ• 10.30 т;с ·Наречена мафіі" 12.00 Tjc ·Бригада" 13.00, 18.30 Велике nрання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіі" 15.ЗО Mjc •Велика книга

09.00 Хjф •Прощальні гас-

07.40, 14.50 Мультфільм 08.20 Tjc "Зцілення лю-

ЧЕТВЕР, березня 17.00 Музичний канал

08.ЗО, 2З.ОО Деталі

ящірки•

07.25 Ранкова зарядка

24

СУБОТА, 26 березня 17.00 Музичний канал

09.00,

гонь"

мент

•Моя

20.ЗО, 2З.ЗО СТН 12.ЗО Київ класичний 13.00 Чорний квадрат

Т/с «Просп Істини" 07.ЗО Т/с ·Район БеверЛІ­ Хіллз"

ТЕТ

06.00, 0710, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 18.00 Нови­

00.25 д!с ><Війна у nовітрі"

07.00

дорожнього руху

точка"

22.20 Галерея

сара,

Маленький

10.30, 18.30 Музика 10.45 Я -українець' 11.30 Т/с ·Дикий МіСЯЦЬ" 12 ОО, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.30,

вола"

09.00 Х/ф •Альnійський во­

--Ке но"

20.50 Мегалот 21.45 Світ спорту 22.10 Настільний теніс Укра-

15.10 16.10 16.50 17.50 18.50

ток»

2З.50

2З.20 тсн 2З.50 д!с •Аnельсинова час­

19.З5 Т/с ·Роксолана• 20.40 Лото "Трійка•. ·Ке но• 20.50 Вечірня казка 21 .45 Світ спорту 22.15 Пам'яті Р. Кириченко. .. чураївна" 2З.ОО Підсумки 00.25 д/с ·Війна у повітрі•

14.З5 КНУКіМ

17.00 Музичний канал 18.00, 19.00, 20.00, 21 .ОО, 22.00 Новини 18.05 Т /С Вавочка 18.40 д/с Дика планета 19. 1О Т /С •Солдати» 20.20 •Очевидець» 21.20 Х/ф •Викрадачі кіс­

Спецnроект 2З.20 Післязавтра

22.45

21.15 Tjc ,каменська-З• 22.15 Подвійний доказ

18.00 Межа 18.20 Л. Утьосов 19.1 О Центр уваги

Т/с

ВІВТОРОК,

бов'ю"

07.ЗО СТН-тижневик

14.ЗО

22 березня

Ранкова зарядка 07.З5 Абетка-малятко 07.40, ІЗ. 10 Мультфільм 08.20 т;с ·Зцілення лю-

08 ОО СТН -спорт

ІНТЕР

13.ЗО Дорогами українців 14.05 Абетка безпеки

HAWE МІСТО

20.ЗО Ін-

терспорт

07.25

07.20 ВІсник роботодавця

ТСН

18.ЗО Зелений коридор 19.10 Центр уваги

світова

ВІЙНЗ»

14.00

15.20 Крок до зірок 15.55 Грані nізнання 16.25 Подія 16.ЗО Студія 5 17.00 Народна служба nорятунку- 01 17.20 Футбольні діалоги 18.00 Пенсійна реформа

прекрасна

нянька)'

дар

08.З5 Смачний ранок 08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті 09.ЗО, 12.05, 14.10 Для тих,

19.03

2З.45

2000

Tjc •Меш"

00.25 Красива квартира


·. ЧЕТВЕР, березня

24

УТ-1 Доброго ранку, Украї­

06.00

но!

06 05, Об. ЗО, 07.00, 07 ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, оо 05 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний календар

08.З5 Смачний ранок 08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті 09.ЗО, 10.25, 14.ЗО Для тих, хто вдома

09.50, 21.55 Ситуація 10.05 Мультфільм 10.40, 1З.50, 22.45 Служба розшуку ,оjтей

11.00,

15.00,

18.50, 21.00

Вісті

тсн Т(с

·Моя

прекрасна

Т(с •Той, хто примно-

2З.20 ТСН

2З.50 д/с "Апельсинова час­ точка"

березня

18.ЗО Фаза Центр уваги 19.З5 Наша пісня 20.40 Лото «Трійка". «Кено" 20.50 Вечірня казка 21.40 Світ спорту 22.10 «Хресна хода" 23.50 Підсумки 00.20 Абзац 00.25 Темник

19.10

майдан­

1+1 Сніданок з 1+1 07.ЗО Т/с .. дорослі діти .. 08.ЗО Сніданок з 1+ 1 09.00 Т(с •Клон"

07.00 Православний кален­

дар

5 Смачний ранок 5 Джерело здоров'я 0 СІЛЬСЬКі ВІСТІ 09.ЗО, 10.ЗО, 14. 1О Для

10.00 10.15 тих,

09.50, 21.50 Ситуація 10.10 Мультфільм 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті 11. 15 д/ф «Зі стежок на шлях широкий" 12.25 Вітаємо вас .. 13.05, 14.ЗО Служба розшуку дітей 1З. 15 Модна лінія

1З.50 Абетка безпеки 15.ЗО КНУКіМ 15.55 Хто у домі хазяін? 16.25 Подія 16.ЗО Студія 5 17.00 Надвечір'я 17.ЗО, 01.20 Баскетбольний

.

тсн

Х/Ф "Довге щасливе

ЖИПЯ»

Т(с •Той, хто примно­

12.00

хто вдома

жує печаль"

13.00 д/с "Апельсинова час­ точка»

14.00

ТСН

14.ЗО

Т/с

·Моя

прекрасна

.. 15.10 Т/с .. дорослі діти" 16.10 Хочу і буду 16.50 т;с .. любов сліпа .. 17.50 Т/С «КЛОН» 18.50 Т(с «Моя прекрасна нянька

нянька»

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. «Проспорт" 20.15 Т/с "Той, хто примно­ жує печаль"

Антракт

СУБОТА, березня

26

УТ-1 М/ф .. чарівник Смарагдового міста" 06.З5 Підсумки 07.10 Абзац 07.20 Темник ~8 ОО КНУКіМ -

06.00

~8.20 Форсайт Православний кален-

дар

17.05 Вікно в Америку 18.1 О Фестиваль 20.40 Лото ·Трійка". "Кено" 20.50 Мегзлот 21.00 Вісті 21.40 Світ спорту 21.50 Така мода 22.10 Спортклуб 2З.ОО М. Паплавський "Я українець!" 00.40 Згадуючи Ф. Ранев­ ську

Сільські вісті

Хто там? Служба розшуку дітей Чітко і ясно 10.ЗО Родом з України 11.00 Зірки, на сцену' 11.25 Місце під сонцем 12.00 Край 12.ЗО Класик-прем'єр 1З.ОО Сnорт і ми 1З.З5, 16.40 Для ТИХ, ХТО вдома

1З.50, 01.ЗО Служба розшуку дітей

1+1 07.00 Т(с •Печерна дівчина" 07.ЗО Життя прекрасне 09.00 Золотий грамофон 10.00 Прихована камера 11.00 Т(с •Ксена-4; 12.10 Т(с •Моя прекрасна нянька»

1З. 20 Криве дзеркало 15.ЗО т;с "Агент національ­ ної безпеки-4" 16.ЗО Найрозумніший 18.10 Т(с "Моя прекрасна нянька"

Баскетбол. Україна. БК •Хімік" - БК .. київ". У пе­ рерві - Вісті 15.50 Парламент 16.ЗБ Реліквіі та храми Укра­

14.00

ТСН. Проспорт Перший мільйон Х/Ф "Морська приго­

да"

2З.15 Х/Ф

ІНИ

Дзеркало

01.15

НЕДІЛЯ, березня

27

УТ-1

Х/ф «Дещо з губерн­

ського ЖИТТЯ»

.. вища

ліга. Знову

НЗ МіЛИНІ»

Перехрестя

-

07.ЗО М. Паплавський .. я українець'" 08.15 Автоконтинент 08.З5 Патріот 09.05 Суперкнига 09.25 Крок до зірок 09.55 Телефортуна 10.40 Нова армія 11.10 Територія безпеки 11.25 Святкова Великодня літургія, яку відслужить Святійший Отець Іван Павло 11 12.55 Великодне вітання Святійшого Отця й апос­ тольське благословення для усього світу з площі Св. Петра у Римі 1З.40 Милосердя 14.00 Дорогами українців 14.З5 Духовний вісник 15.00, 19.00 Вісті 15.15 Рада 15.45 Для тих, хто вдома 16.00 Мультфільм 16.З0 В ГОСТЯХ у ... 17.ЗО Світ. Огляд 18.00 Аудієнція

ІНТЕР

06

ОО,

07.10, 08.00, 09 ОО, 1200, 16.00. 1800 нови­

ни

06.05 Я все про вас знаю 07.00 ПодробицІ. Економіка 07.15, 08.15, 12 10, 20.ЗО Ін-

бов'ю'

09.25 Планета Здоров'я 10.00 Т(с •Кармеліта• 11.00 Історичні хроніки 12. 15 Т (с • Узурпаторка' 13.05 Ключовий момент 14.00 Кримінал 14.35 Мультфільм 15.05 ВВС. Жива природа 16.10 Я все про вас знаю 17.10 Т/с •Привілей кохати' 18.05 Ключовий момент 19.00 Т(с "Зцілення· любов'ю"

20.00 20.40 21.45

Подробиц;

Т(с .. кармеліта" Т(с .. опери. ХронІки убивчого ві,пділу' 22.45 Подробиці з перших вуст

Х(ф "Я ВИННИЙ"

18.25 Співає Д. Гнатюк 19.1 О Тарасова церква 19.40 Діловий світ 20.05 Футбол. Ліга чемпіонів. Огляд

20.40 Лото "Трійка". «Ке но" 20.50 Вечірня казка 21.00 Вісті тижня 22.00, 01.25 Вечорниці в Іва­

2З.ЗО Х(ф "Воіни" тсн ОО,

07.10, 08.00, 09 ОО, 12.00, 15.ЗО. 18.00 Нови­

ни

06.05 Я все про вас знаю 07.00 Подробиці. Економіка 07.15, 08.15, 1210, 20.ЗО Інтерспорт

07.20 Сім'я 08.20 Т(с

23.00 Новини Європи 2З.ЗО Х/ф "Дещо з губерн­ ського ЖИТТЯ>~

1 +1 07.00 Бокс по-справжньому. М. Барреп - О. Бек 08.00 Прихована камера 09.00 Лото-забава 10.00 д/ф "Хто убив Олек­ сандра Македонського?"

11.10 Т(с .. ксена-5" 12.10 Т(с .. моя прекрасна нянька"

1З.20 Х/ф ·Тринадцятий воІн"

15.20 Т/с "Агент національ­ ної безпеки-4" 16.ЗО Життя nрекрасне 18.10 т;с .. моя nрекрасна нянька"

19.ЗО тсн

20.30 Нові пісні про головне 22.20 Золотий грамофон

дорожнього руху

лю-

бов'ю" Мультфільм 09.ЗО Караоке на майдані 10.15 Т(с «Кармеліта" 11.15 імена

09.00 Х/Ф •дванадцять .. стільців)• 10.20, 21.10 Музика 10.40 Мультфільм 11.00, 18.ЗО Чоловічі історіі 11.ЗО Т(с •дикий місяць• 12.ЗО Т(с •Повітряні замки' 1З.40 Споживач 14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф •дубровський• 15.40 М/с •Татуйовані прибульці з Беверлі-Хіллз' 16.З5 М(с "Банановий зоо­ парк'

Доброго вечора, кияни! 17.45 Т(с .. любов до рака' 18.25 Поради лікаря 20.15 Корпорація «Сімба" 21.ЗО Х/ф •Той, що вижив' 2З.20 Вісник роботодавця 2З.45 Київ класичний ОО. 15 Х/Ф •Заявка на любов•

17.00

бов'ю"

20.00 ПодробицІ 20.40 Т/с "Кармеліта" 21.40 Концерт 23.20 Подробиці 23.45 Х/Ф "Марш слов'янки" 01.45 Х/ф ·Залишаючи ЛасВегас"

КИЇВ Відсвіт Бізнес-ситуація

ІНТЕР

жах"

зоряної

ко­

манди•

08.55 Шанс 10.05 Бадьорого ранку! 10.40 Смачно 11.15 Кумири і кумирчики 12.10 ВВС. Най-, най-, найвідоміші у світі

1З.10 Імена 1З.55 Концерт 15.20 Х/Ф "Бетховен-З• 17.10 Городок за папірцем 17.50 Х/ф «Сnадкоємиці" 20.00 Подробиці 20.25 Інтерспорт 20.З5 Концерт 22.45 Х/ф .. мерці не танцюють,,

00.40

Х/ф

. . злочиннІ

зв'язки"

КИЇВ

07.00 МультфІльм 07 25. 14 ОО. 19 ОО

БережІть

себе' 07.ЗО, 15 ЗО, 17.ЗО. 2З.ЗО стн 08.00 5 хвилин 08.05 Музика

23. 15

20

Бокс по-справжньому. - О. Бек

Х/Ф

.. змінені

стани•

ІНТЕР 06.55 Т /С "СлідчІ ВМФ" 07.З5 ВВС. Най-, най-, найві­ доміші у світі 08.ЗО М/с •Чіп і Дейл поспі­ шають на допомогу"

М(с

.. кім

П'ятірка-з-

плюсом"

М/ф "Про пташок• Мультфільм Городок Прокинься і співай! Караоке на майдані Усе для тебе Мелорама 1З.45 М/Ф ·Нова машина Майка" 1З.50 LG-Еврика 15.05 ВВС. Жива природа-2 16.15 Джентльмен-шоу 16.50 М/Ф .. корnорація

09.20 09.25 10.00 1О.З5 11.30 12.15 1З. 1О

монстрів»

18.55 Шанс 20.00 ПодробицІ тижня 21.00 Х/ф ·Чоботар" 2З.10 Пинесс-шок 00.05 Х(ф .. стрингер·

КИЇВ 07.00 Мультфільм 07.25, 14.00, 19.00 Бережіть себе'

2З.ЗО

Дивуйся' Т/с ·Прості істини•

1З.З5,

20.10

Бережіть

1З.ЗО,

15.ЗО,

17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО СТН

08.00, 21.00 5 хвилин 08.05 Маленький інспектор дорожнього руху

08.15 Т(с 'Усмішка ящірки" 09.00 Х/ф "Дванадцять , стільців» 11.00 Молодіжна служба 11.ЗО Т Іс «Дикий місяць" 12.ЗО, 01.15 Т/с •Повітряні

14.05 15.40

Х/Ф "Солістка балету" Т(с

•Татуйовані

при­

бульці з Беверлі-Хіллз• 16.З5 М/с ·Банановий зоопарк"

Подолання Т/с "Любов до року" Поради лікаря Місце під сонцем 19.ЗО Чорний квадрат 20 00 ПерЛИНИ клаСИЧНО! му-

17.00 17.45 18.25 19.00

ЗИКИ

Вечірня казка Дозволь те запитати 21.ЗО Х/Ф "Семі Джанет" 2З. 1О Музика 2З.45 Навколо сміху

20.15 21. 15

дорожнього руху

Економічний вісник д/с "Війська особли­

вого призначення•

М/с .. nригоди Незнай­ ка і його друзів• - в'ятський

12.00

12.ЗО Х(ф ,сам я уродженець"

1З.ЗО М(с •Охоронці історіі' 14.05 Навколо сміху 15.45 т;с •Шовкова тінь• 16.45 В. Крищенко. «Україна у моєму серці, 17.45 Гаряча тема 18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху 18.40 Споживач 19.15 Телепрес-клуб 21. 1О Доброго вечора, кия­ ни! 21.40 Х/ф •Хрещений СИН" 2З.45 Х/Ф . . зарядженІ смер­ тю"

Т/с •Прості істини• 16.ЗО Т/с •Чи боїшся ти тем­ ряви?" 17.00 Т(с ·Район БеверліХіллз• 19.30 Т/с •Бідна Настя• 21.00 Т/с •Неш Бриджес• 22.00 Т (с •Ні ро Вульф• 00.00 Т/с •Бригада• 01.ЗО Хіт-ТБ

5 КАНАЛ 06.ЗО, 07 ОО, 07 ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06 40, 07.40, 08.40, 19.20, 20.20, 22 ОО, ОО 15 Час спорту

07 10, 08.50, 12 20, 20 10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 12.ЗО, 20.45 Киівський 2З.ОО Кабінет 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 2З.40 Час но­ вин. Гість у студії

09.40, 19.40,

07.ЗО

06.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ОО Дивуйся' 07.00 М(с .. супер Маріо"

07.30 стн 08.00 Tjc «Шовкова тінь" 09.00 Споживач" 09.20 Х(ф •Дванадцять інспектор

дорожнього руху

11.10, 21.10 Музика 12.00 Т(с 'Білі одежі' 1З.20 М(ф ·Чиполіно• 14.05 Х/Ф •Пригоди Гекльберрі Фіна• 15.00 Мистецькі обереги 15.ЗО Алюр 15.45 Подолання 16.00 Візит 16.20 М/ф .. nригоди Буратіно•

17.ЗО М. Заньковецька Київ класичний 18.ЗО Мерія 19.05 д/с ·Війська особли-

18.00

вого призначення>>

19.30 П. Зібров. 10 років успіху 20.00 Киівські мініатюри 20.ЗО СТН-тижневик 21.ЗО Т/с ·Транзит для диявола"

22 ЗО СТН-спорт 23.00 ВечІр А. Демиденка 00.00 Х/ф "Убивча білявка" ТЕТ

11.ЗО,

Дивуйся!

.. район

Т/с

Хіллз" 08.ЗО, 2З.ОО Деталі

09.00, 20.ЗО,

of.oo

Беверлі­

Історіі у

18.00, 2З.ОО

19.ЗО, 2З.ЗО.

nрироди"

Т(с •Прості істини" .. чи боїшся ти тем­ ряви?" 17.00 Т/с "район БеверліХіллз" 19.З0 Т/с «Бідна Настя" 21.00 Т(с "Неш Бриджес" 22.00 Т/с "Ніро Вульф>• ОО ОО Tjc ·Бригада" 01 ЗО Хіт-ТБ 16.ЗО т;с

КАНАЛ ЗО, 07.00. 07 ЗО. 08 ОО, 08.ЗО, 09 ОО Час новин

5

06.40, 07.40. 08.40, 19.20, 20.20, 22 ОО, 00.15 Час спорту

07 10, 08.50, 12.20, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 12.ЗО, 20.45 Киівський час

2З.ОО Кабінет 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 09.40, 19.40, 2З.40 Час но­ вин. Гість у студії

09.ЗО М/с .. муміі повертаються!" 10.00 Єралаш 10.ЗО Рятуйте, ремонт' 12.00 Концерт "Хороші жарти"

1З.ОО О. С. П.-сту,оjя 14.00 Х/Ф «Час літати" 16.00 Крісло 17.00 Врятуйте, ремонт! 18.30 Т/с .. обережно, Задов!') 20.00 3З квадратні метри 20.30 Історіі у деталях 21.00 Концерт 'Хороші пісні" 22.00 О. С П.-студія 2З.ЗО Шоу В. Стрельникова ОО.ЗО Крісло 01.ЗО Хіт-ТБ КАНАЛ 06ЗО. 0700, 07.ЗО, 0800, 08.ЗО, 09.00 Час новин

5

06.40, 0740, 0840. 19.20, 20.20, 22 ОО. ОО 15 Час сnорту

час

2З.ОО Кабінет 2З.15 Час-тайм

Маріо"

Полундра 1

08.З0 М/С «ХаррікейНИ»

Мультфільм м;с .. муміІ повертаються!" 10.00 Єралаш 1О.ЗО Зніміть це негайно' 12.00 Концерт •Хороші пісні" 1З.ОО О. С. П.-сту,оjя 14.00 Х/ф 'Веселі хлоп'ята" 16.00 Крісло 17.00 Зніміть це негайно' 18.30 Т jc «Обережно, Задов!» 20.00 3З квадратні метри 20.ЗО Історіі у деталях 21.00 Концерт "Хороші пісні" 22.00 О. С. П.-студія 2З.ЗО Шоу В. Стрельникова ОО.ЗО Крісло 01.ЗО Хіт-ТБ

09.00 09.30

5 06.ЗО,

20.ЗО,

20.00,

Час но­

ОО,

21

22.20

Час 22.ЗО Закрита зона

ОО.ЗО Коктейль 01.00 Грошова злива 05.З5 Т(с •Циганська крої" 06.10 Т(с •Голова Германа" 06.40, 08.З5 ЗОО сек.;год. 06.45 М/с •Роботаргани" 07.15 М(с •Кмітлива Шерон"

07.45, 08 45, 12.45. 18 45. 22.50 Факти 07.50 ДіловІ факти 07.55, 08 55. 2З.ОО Спорт 08.05 Обережно, модерн' - 2 09.10 т;с •Мисливець за старовиною-

Т/с .. даша Васильєва. Любителька приватного

10.00

розшуку-2"

11.00

т;с

.. таємниці

слідс­

тва"

12.05,

Кримінальна

20.20

Росія

10.00-19.00

15 ОО М/с •Боб Губко" 15.25 М/с "Роботаргани" 15 55 Т;с •Кенан ' Кел" 1635 Те ·Мисливець

Час новин щого­

17

д/с .. заручники волі" 1З.15 д/с •Унікальна Украі-

11. 15

на"

14.15 Новобудова 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.20 Кримінальні хроніки 19.ЗО, 2З.ЗО, 00.00 Час новин

20.ЗО,

КАНАЛ ОО, 07 ЗО,

07 08 ОО, 08.30, 09.00 Час новин 0640, 0740, 08.40 19.20. 20.20. 22 ОО 00.15 Час спорту

07 1о. 08.50, 12.20. 15 20, 20.10, 2З.ОО, 00.25 Біз­ нес-час

07.45, 11.15 Киівський час 08.10, 09.ЗО, 23.00 Кабінет

21.00, 22.20

Час

ІСТV 05 ЗО Т/С "Циганська КрОВ" 06 15 Tjc ··Голова Германа" 06.З5 Служба розшуку дІтей 06.40. 08 З5 ЗОО сек 06 45 М/с "Роботаргани" 07.15 Mjc ··Кмітлива Шерон"

07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 07.50 Ділові факти 07.55, 08.55, 2З.О5 Спорт 08.05 Обережно, модерн! 09.10 Т/с .. мисливець за старо виною,>

Т/с •даша Васильєва. Любителька nриватного розшуку-2"

10.00

2З.40 Час но­

вин. Гість у студіІ

10 00-19.00 Час новин щого-

Т1с ··даша Васильєва приватного розшуку-2" 21.00 Х/Ф •Людина темряви­

19 20

ІО.ЗО Епоха ХХІ ст

15.50-18 50

Час. Коротко щогодини

12.ЗО Страва від шефа Час за Гринвічем На перший погляд Ви практично здорові 15.З5 Скарбничка 16.15 дІ..r; "Дорогами Украї-

13.15 14.15 15.20

ни•

з

2З. 15 Авто ралі. Чемпіонат світу ОО.З5 Сексцетера

06.10 Т/с «Нікіта" 06.55, 07.55, 21.00 Репортер 07.00, 07.З5, 08.00 Підйом' 07.25 М/с .. оггі і кукарачі" 08.05 Т/С «ФлорІСЬЄНТЗ" 09.05 Т/с "Бальзаювський вік

або

всІ

мужики

сво

10 10 11 20 ІЗ 15

.. менти ..

Т;с

Х/Ф "Війни Пентагона·. Т/с ·Кобра-11 Дорож-

ня ПОЛЩІЯ>-

.. неш Бриджес" М/с ·Вуншпунш" М/с "Бетмен - воін майбутнього" 16.15 Mjc "Справжні мис­ ливці за привидами" 16.45 Т(с .. флорісьєнта" 17.45 Т/с •Комісар Рекс" 14.20 15.20 15.50

Т,Іс

11.00

.. таємниці

т;с

слідс-

Кримінальна Росія м;с «Поганий пес" 1З.ЗО м;с «Джуманджі· 14.00 Х/ф «ЛедІ і чемпіон" 15.45 Т/с .. кенан' Кел" 16.20 т;с .. мисливець за

12.05 13.05

старовин ою"

17.25 Каламбур. Найкраще 19.20 Т/с «Леся + Рома" 20.00 Школа ремонту 21.00 Х/Ф «Бермудський трикутник"

2З.20 Автопарк Сексцетера

00.00

06.1 О Т/с "Нікіта" 06.55, 07 55, 21.00 Репортер 07.00, 07.З5, 08.00 Підйом' 07 25 М;с "Огп ' кукарач1" 08 05 Т,Іс .. флорісьєнта·· 09.05 ТІс "БользакІвський ВІК

абО

сво

10 10 11 15

ВСІ

"

Т;с

.. менти ..

Х/Ф

·Різдвяний пода­

рунок"

1З.20 Т/с

.. кобра-11

Дорож-

ня ПОЛІЦІЯ"

Т/с .. неш Бриджес" М/с «Вуншпунш" М/с .. Бетмен - воін майбутнього" 16.25 м;с .. справжнІ мис­ ливці за nривидами" 16.45 Т/с •Флорісьєнта" 17.45 Заборонена зона

14.25 15.30 15.55

11. 1О 12.05 12.45

20.ЗО,

21

ОО,

22.20

Час

Кулінарний бестселер Факти

40 Т;с .. вавочка" 14. 15 Х;ф . Яйцеголо в," 16.05 Х/Ф "Бермудський трикутник"

17.55 Квартирне питання 18.45 Факти 19.05 Х/Ф "Ніндзя з Беверлі­ Хіллз" Х(ф «ГарячІ голови" Х(ф .. камасутра. Істо­

21.00 22.50

рія кохання"

.. nригоди .. вишбон"

Янголів"

Посм1хніться. вас ЗНІ-

ІСТV 05.35 Т/ф .. школа лихослІв'я" 07 05 Перехрестя 07.40 т;с .. темний лицар" 08.45 Х/Ф ·ЛедІ і чемпіон" 10.25 Т/с ·Леся + Рома.

Час но­

вин. Гість у студіі

Час новин щого-

д/Ф •дикий світ май­ бутнього"

1чудо­

ІЗ 05 Євробачення-2005 1З.25 Т(с .. вавочка ..

Ви будете сміятися. К. Новикова

14.00

14.15 16.15

19.ЗО, 2З.ЗО, ОО ОО Час но­

НОВИЙ КАНАЛ 07.45 Церква Христова 08.00 Запитайте у лікаря 08.25 М/с ·Сімейка Флінсто-

14.20

50

Час. Коротко щогодини

11.15 11.45

Ві".но в Америку Будуй дім

12.ЗО Страва ВІд шефа 1З.15 Прояв тижня

VІР-жінка П'ятий океан 16.ЗО Місце під сонцем 17.15 Час пік 18.20 Закрита зона вин

20.00, 20.ЗО, 21 ОО,

22.20

Час Час. Важливо

20 45

22.ЗО 5 копійок ОО.ЗО Коктейль О І ОО Грошова злива

ІСТV 05 40 Тіф .. школа лихослІв'я" 06.55 Т,с ·Темний лицар·

08.55 09 ЗО 11. 15 12.05 12.45

Т;с ·Вавочка Х/ф "ЯйцеголОВІ" Квартирне питання

Жіночий погляд

Факти

унів" 09.00 Т/с "nригоди Янголів" 09.ЗО Tfc "Вишбон· 10.00 Зх4 І О.ЗS За грошІ 1 1.05 Т/с ·Сваха· 12 ОО Заборонена зона ІЗ ОО КВН 15 10 М;ф ·Пригоди каnІта­ на Врунгеля·

ОО д"Ф ·Дикий свІт май­ бутнього . 17 .ОО Х/Ф ·Перемагаючи

16

Лондон"

19.00 Х/Ф "З'являється Дан­ стон)'

Вікна Т/С "Дружна СІМСЙК:І Х(ф «ТатусІ" У пошуках пригод

Ціна любовІ

1З.45

Х;ф

"Повернення

.. святого Луки· 15.45 Тетянин день 16 ОО Принцип домІно 17 05 Очевидець НеимОЩJНІ ІСТОріІ

18.00 ВІкно 18 І 0 fic "Дру;кна СІМЄЙКJ• 19. І О ЦІна любовІ 20 10 Х/ф "фантоццІ 11 Трапчний"

22.00 22.30 22.40 00.05

ВІкна Вікна Спорт

"Намедни"

р"

200 І

Т;с «Меш'

19.00 Tjc ·Менти· 20.00 Кунсткамера 21 20. ОО ОО С1юртрепортер І

21.40

Х/ф "Перукарка

1,

чу­

довисько·

оо

10 01.50

Х/ф «ДІНОКрОК" Служба розшуку дпсс; СТБ

06.00 Т(с .. салон краси" 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 Tjc <>Дружна СІМс,ІКС 09.15 Х/ф .. ФJ>,тоцц, І! ~~ . ;;. ГІЧНИЙ•>

11 ЗО Очевидець Нr~~-щ~В·і~ 1 І ІСТОРІІ

12

ЗО ЦІна любові

ІЗ ЗО ТетянfІн день ІЗ.50 Х/ф ·Ще f!JЗ l'iJl' J<Ю-

бОВ·

15 45 16.00 Ії 05 18.00 18.10 19.1 О 20.10 22.00

Тетянин динь

Принцип домІно у пошукстх ІІj)ИІ ОД

ВІкна Т/с "Дружна CІtANK' Ціна любовІ Пісні ХХ СТОЛІТГ\і Вікна

22.ЗО Вікна. Сrюрт

22 40 .. намедни Р1к 2002 00.05 Т;'с .. меш .. 00.45 Х;ф ·Ще раз ''І'О nІU­ бов"

Х/Ф

.. nеремаІаючи

Лондон··

21.00 21 10 21 20 00.00 00.10

Репортер Спортрепергер

квн Спортрепортер

Х/Ф

.. вамnІрелла" СТБ

06.20 07.15 08.20 10.20 11.00

Ціна любовІ

Т/с ·Дружна сІмейка Пісні ХХ століття Красива квартира

д/Ф

.. дика

природа·

11.ЗО Г.Хазанов

.. жив

с:ос:

Я"

12.10

Х/Ф ··Таємниця СнІСо-

вої королеви·

14.00 14.50

іхнІ звичаі Своя гра

15.З5 т;с

18.00 18.35

21.00

.. міс

Марпл.

Телефільм ШукачІ Скарби ТІс

таr. І­

··МСІрш Т\рець>.<"·

Кремль-9

таємницІ

чuс1в

Палацов,

ЛеонІДи

Брежнєва

22.00 Х 1 ф .. шоколад 00.15 Х,Іф .. моя І~СІЛІ:Нl вбивця"

висько"

Х/Ф "Ніндзя з БеверліХіллз" 16.05 Х/ф «ГарячІ ГОЛОВИ» 18.00 Докладно 18.45 Факти. ВечІр 19 05 Х/Ф "Кіборг .. 21.00 Х/Ф .. гарячІ голови-2 22.50 Х/Ф .. глибоко заморожений" ОО.З5 Х/Ф "Дорогий Е,оjсоне"

Новобудова 10.ЗО Епоха ХХІ ст. 10.50-1З.50, 15.50-18

краси

Принцип домІно

ГО"

16. 1О

дини

10.15

.. салон

Вікна

10•10

М/ф «Пригоди каПІТа­

Х/Ф «Перукарка

Т;с

1З.25 Тетянин день

на Врунгеля"

17.00

мужики

ПЛІЄрІв

Т Іс Сваха · Кунсткамера 1З.10 квн

.11 15 12. 1О

15 40

всі

СТБ

06.00 07.00 07.10 08.00 08.15 09.15 11.25 12.25

10.ЗО За грошІ

ОО Грошова злива

09.40, 19.40. 23.40

унів" Т/с т;с

08.50 09.20 09.55

мають!

22.ЗО Прояв тижня ОО ЗО Коктейль

або

''

19.00

Шкапа ремонту

НОВИЙ КАНАЛ

вин

ВІК, сво ...

21 20. 00.00 Спортрепортер 21 ЗО Кунсткамера 22 10 Х-ф ·Татков:І дс"н.ко ОО 05 Швидкий 1uл' ОО 15 ВІкна

МУЖИКИ

07.55 М(с .. світ Боббі" 08.20 М/с "Сімейка Флінсто-

19.ЗО, 2З.ЗО, ОО ОО Час но­

10.00-19.00

.

01.20 Зірки ,nлейбою"

16.45 Інновація 17.15 VІР-жінка 17.45 Будуй дім 18.20 5 копійок

19.00 т;с .. менти·· 20.00 Т;с "БальзакІвський

Любителька

ДіЛОВІ ЛЮДИ

10.50-1З.50,

01

слщс

1З.О5 Автопарк

дини

ОО,

ТаємницІ

НОВИЙ КАНАЛ

ОО.ЗО Ні nyxy, ні пера, або Ресторанні замітки 01.00 Грошова злива

20

Т с

тва··

22.ЗО Час за Гринвічем

10 15

З5

тва"

10.15 "Арсенал" 10.50-13.50, 15.50-18.50

20.00,

за

старо виною,

НОВИЙ КАНАЛ

ІСТV

09.40, 19.40,

Полундра'

08.ЗО М(с ·Харрікейни" 09.00 Мультфільм

.. супер

00.00

вин

16.00

м;с

УкраІ-

Час. Коротко щогодини

10.ЗО Т(с •Ніро Вульф• 12.00 Т/с «Бригада" 13.00, 18.ЗО Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М(с •Веселі мелодії' 15.ЗО М/с "Велика книга

07.00 08.00

.. дорогами

ни••

1.9.03

1З.О5 Х(ф "Пограбування пофранцузьки"

дини

09.30 Т(с •Бідна Настя"

08.10, 09.30,

д/с

18.20

деталях

06

ОО Час новин щого­

1О. 15 д/с «Дзеркало історіІ" 10.50-1З.50, 15.50-18.50 Час. Коротко щогодини 11 15 На перший погляд 1З.І5 д/с •ВІ,пдІЛ кадрІВ•· 14 15 Страва вІд шефа 15.20 5 ~лемент 16.15, 17 15 Новий час

час

07 10, 08.50 12.20, 20 10. 2З ОО, 00.25 Бізнес-час 07 45, 11.15, 20.45 Киівський

Один у кубІ ТЕТ

06.ЗО,

ІсторіІ у

16.00

08.00

стільців" 10.50 Маленький

01.00

природи'

08.50 Вісник роботодавця 09.00 Корпорація •Сімба' 09.1 О Х(Ф "Дванадцять

01.10

20ЗО,

09.ЗО Т/с "Бідна Настя" 10.30 Т/с "Ніро Вульф" 12.00 Т;с ·Бригада" 13.00, 18.ЗО Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 м;с .. веселі мелодії' 15.ЗО М/с •Велика книга

08.10,

10.30, 20.00 Музика 10.50 Маленький інспектор

10.00-19 дини

деталях

ТЕТ 06.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивуйся' 07.00 Т/с •Прості істини•

11.00 11.30

Беверлі­

08.ЗО, 2З.ОО Деталі

0900,

07.00

ЗО,

М. Барреn

00.20

11.30, 18.00,

СТІЛЬЦІВ»

віра­

08.25 М/с "Пригоди Базза із

06.ЗО,

"Район

Хіллз•

08.10,

ТЕТ

1З.40 М/с •Пригоди Незнай­ ка і його друзів•

Т (с "Узурпаторка" 1З.О5 Ключовий момент 14.00 Усе для тебе 14.55 Джентльмен-шоу 15.З5 М/с "Качині історіі" 16.05 М/с .. малята джунглів" 16.55 N-кілометр 17 10 т;с .. nривілей кохати" 18,05 Академія сміху 19.00 Т/с "Зцілення лю-

06.05 Т/с "Слідчі ВМФ" 06.45 Мультфільм 07.20 Академія сміху 08.05 М/с •Чудеса на

·Усмішка

ЗаМКИ»

12.15

Лайтера

Т(с

19.00

ящірки•

10.ЗО, 18,ЗО Чоловічі історіі

від А до Я «Зцілення

09.25

06.45 07.15

15.ЗО,

20.30, 2З.ЗО СТН 08.00, 21.00 5 хвилин 08.05 Маленький інспектор

себе' 07.ЗО, 12.00,

ІНТЕР

06

1З.ЗО,

17.ЗО,

07.25,

01.20

08.55

на

себе' 07.ЗО, 1200,

2З.25 Подробиці

2З.45 Служба розшуку дітей 2З.50 Т(с ·Лас-Вегас' 00.45 Перша експедиція

07.ЗО Т/с

06.45 Відсвіт 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть

08.15,

терспорт

07.25 Уроки гесграфІІ 07.35 Уроки гарної поведінки 08.20 Т(с ·Зцілення лю-

19.ЗО тсн

20.00 20. 15 21.15

КИЇВ

00.55 Т(с ·Каменська-З' 01.40 тсн

21.15 Х/ф •Розборка" у Ма­ ленькому Токіо" 2З.ОО тсн

огляд

06.00

14.00 14.30

21.15 Т(с ·Каменська-З" 22.15 Я так думаю

чик

17.00 17.25

точка•>

жує печаль"

06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 0805, 01.05

09.00 09.25 09.55 10.00

д/с •Аnельсинова час­

19.ЗО ТСН ТСН. Проспорт

но!

08.40

жує печаль»

1З.ОО

20.00 20.15

УТ-1

18. ОО

доктора Абста• 12.00 Т/с ·Той, хто nримно­

нянька"

06.00 Доброго ранку, Украї­

07.55

07.00 Сніданок з 1;1 07.30 Т(с •дорослІ діти" 08.ЗО Сніданок з 1+ 1 09.00 Т(с •Клон' 10.00 тсн 10.15 Х/Ф •Експеримент

15.10 Т(с ·Дорослі діти" 16.10 Хочу і буду 16.50 Т(с ·Любов сліпа" 17 50 Т(с ·Клон" 18.50 Т(с .. моя прекрасна

п·ятниця,

Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.ЗО Будівельний

1+1

нянька••

На хвилях Світязя КНУКіМ Вітаємо вас .. 1З.ОО Телефортуна 14.10 Така мода 14.45 Абетка безпеки 14.00 Телефортуна 15.15 Алюр 15.З5 Надія 15.50 Подорож у дитинство 16.25 Подія 16.30 Студія 5 17.00 Фінансовий огляд 17.30 Хай щастить' 17.55 Не все так погано ... 18.25 Енергетичне поле

11.20 12.00 12.25

25

19. 1О Центр уваги 19.З5 Т(с •Роксолана• 20.40 Лото •Трійка". •Кено" 20.50 Вечірня казка 21.45 Світ спорту 22.15 Діалог із владою 23.00 Пщсумки 00.25 Д/с .. війна у повітрі"

І

21 ОО 21.1 О 21 20 00.00 00.10

Репортер

Спортрепортер

квн Спортрепортер

Х;ф

.. секретнІ

м1сця-2

СТБ

06.20 08.50

Т"с

.. міс

Марпл"

ШуксчІ.

Скарби

т ..Ім­

ПЛІЄРІВ

09.25 10 ОО

ТелефІльм

Кремль-9

таємниці

часів

ПалJ~~в· ЛеонІдо

Брежнєва

11.00 Рослинне життя 1 І.ЗО Їмо вдома 12.10 Х/ф .. таємниц~

Сніго-

вої королеви"

14.00 14.50 15.50 18.00

Іхн1 звичаї Своя гра

Х/ф ·ВІрні друЗІ• Очевидець НеймовІрнІ

ІСТОРІІ

19

ОО Т•с ··Марш Турецько­

21

ОО

го

Кремль-9

таємниці

часш

ПалацОВІ

Леонщ.з

Брежнєва

22 ОО 00.10 0040

Х/Ф 'Коханець .. Автостиль

Х/ф "Білий тигр"


1.9.03

ДИТІІЧА &ІВІІІОТЕКА 3АПРОІUУЄ важливих складових ді­

виставка «Чарівна країна знань" веде

життєвим

Я.\Ьності бІбліотеки для дпей є робо­

Одшєю

ІЗ

читача, як ко:-.шас, у велико~ІУ :>1асиві

Н)!ТИ сторІНки улюблених творІв, зап­

та, спря~ювана на розширення і пог­

літератури

росити ІХ зустрітися з герою.ш чудо­

либлення

програмі.

знань

отримують

навиків Вона

у

учнів,

школі,

на

які

не

тільки а

й

з

книгою.

розширює

фор~Іує

І то~ІУ для нас,

її

допомогу

Почуття

шюльюй

патріотизму,

лю­

ховує

світогляд

особистість.

представлена

лосила наша бібліотека,

тури, тематичні бесіди для різних ві­

розкриття

огляди літера­

п·чшІх фондів 3 допо~югою книжко­

Г.-Х.

них

від дня його народження.

виставок.

До

Шевченківських

днів

Андерсена

В

було

рамках

«Подаруй

пилом на антресолях. Подаруйте

їх нашій бібліотеці, ва;-,r будуть вдячні сотні наших читачів.

рік оголошено Роком

2005

з

нагоди

тижня

Наші

200-річчя

дитячої

двері

завжди

привітно

весняних

Талина СУШКО,

шкільних канікул ми хочемо ознайо­

завідуюча Броварською районною

ків J<шовіт". Універсальна книжкова

мити

наших

читачів

з

творчим

Я моблю

nog

cagy,

ІШІІІЦЬ/ НО,ІЬНО JIOIO/Jl.

окно.'1 шум рябuнош,zх лuспtьев,

ВзросльІХ важносшь, солиgность 11 возню gетворьІ. Сказка M'LIUJICЯ КО I>Uie, СЛОВНО КОНЬ, И спаснбо за всё вам, .чо11 Броварьz.

бібліотекою для дітей.

та

і/ОfЮГ чmо yntmчo шнvт. /НМ<'(/ r•r·mt, fXU(jOЛb!', llfiOCJJlO{J CU/U,.

3gесь, KUK буgnю Н

юнацької

час

.lu Інy.>І.шFJor·mt. :!qcu, tJl'.'i lllllfJII

чів. Ми завжди раді ва•ч.

та

сяє в радості й печалі ясний Шевчен­

під

Я .1.юблю БроварІ.! .10 н·ru ІІО/ЮСJІІ(ЮІ'К,

від­

криті і для юних, і для дорослих ·шта­

офор~Ілено книжкову виставку «Нам

книги

МОЙ rОРОД Я люблю БроварьІ. Зgесь земля nogap11лa Мне осеннюю груешь 11 rюзлzшьz веснь1. Зgесь я жнзнь 11 люgей, как НІІгgе, полюбzиа. Зgесь 11 ум, 11 gyuш gобротою полньz. НІІкогgа не забьипь gружбу нежную, всрную, Ту, •шю зgесь роgrиась. Пронесу •zерез жuзнь И серgец пересшук, рук пожашье уверенное, И r:.юна 11 труqньzй чис: - Не fiOcкuпzu, кpemzu,l

підросли, а прочитані книги припада-

• ють

Рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО

бібліо­

-

130.06.1959- 11.11.2000)

бібліотеці книгу». Ваші діти та онуки

кових груп читачів.

Для цього

використовуоrо різні форми роботи,

1 і першу чергу--

бібліографічні

ІРИНА СИВОГРИВОВА

батьків

бабусь взяти участь в акції, яку ого­

дяться

високі літературні оІаки.

запросити

ни, у наші очі дивиться народ». Біля цих та інших виставок прово­

виховати у них

також

виставці «Ми юний цвіт нової Украї­

вати

читання дітей,

Хочемо

наших юних читачів, їхніх дідусів та

ки, дуже важливо правильно спряму­

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ

перегор­

на

працівників бібліоте­

література,

казкаря,

вих казок.

бові до свого народу, його звичаїв ви­

вироблення

постійної роботи

дитини,

вони

на

шляхо~І

ІЛQЛЬКО СВІІСІЛНІІ.

Броварські районні державна адміністрація та рада щиросердечно

вітають із ювілейним днем народження начальника управління економіки райдержадміністраціІ

Василя Володимировича

МАТВІЄНКА

Анатолія Володимировича Деменка.

з 40-річчям від дня народження!

Шановний Анатолію Володимировичу'

Всією porizmoю тебе ми вітаию, Дoruoto віку і щастя бажасАtо.

Хочемо висловити вдячність за Вашу повсякденну готовність вирішувати назрілі проблеми жителів нашого Придеснянського краю.

Наприкінці грудня депутати

2003

року

міськради

на

сесії

питання,

як

боро­

розглядали

тися з підтопленням значної частини Броварів. А воно так і залишилося невирішеним. l\Іешканців міста ось уже по­ над 20 років хвилює це питан­ ня, бо в погребах стоїть вода, підтоплюються городи. А рі­ вень

rрунтових

то~Іу,

що,

не

вод

піднявся

проду:vшвши

сис­

те~ш відведення води, в районі геологорозвідки,

побудували

-

ки

тюІ,

біля

озера,

висотні де

за

будин­

переказами,

виходили джерела. На Оболоні також побудували дво-, трипо­

верхові будинки. І знову ж та­ ки на джерелах, що підживлю­

вали

той

прадавній

(:vюжливо,

струмок

це і є залишки ле­

гендарної річки Русава),

який

споконвіку тече через усі Бро­ вари лонь

-

-

Аі

в

від

лісу,

аж

до

озера

через

Обо­

залізниці,

да­

Биківнянського

лісу- Пляхове, Рибне. Джерела

в

засипали,

районі

то:чу

став

не

яки~І

його

Оболоні

наш

таки:v1

струмок

повноводим,

па~І'ятають

старо­

жили ще після війни. Грунтові ж води внаслідок цього підня­ лися.

Колись у Броварах по обид­ ва

боки

Кірова

вулиць

були

Київської

глибокі

та

канави

для стоку води. З найвищої точки міста (в районі школи Ng 10) вода збігала до бровар­

ван,

саме цей котло­

-

бо він замулений майже

повністю,

лишився тільки не­

великий прохід на значній ви­ соті, порівняно з рівнем води у

СОМ

КОЖНОГО

піднімати

щоб

перекачати

лежний І ще

бік

ДНЯ

НаСО­

для

того,

воду

її

на

вулиці

під

в

старому

вулицею

Київ­

ського,

но,

де

колись,

байдужі

як

люди

навмис­

поклали

трубу для стоку води з Оболо­ ні на сантиметрів

60

вище, ніж

потрібно, аби вода таки могла

стікати.

Таким

затри:vrується

чином,

на

вода

Оболоні,

що

також сприяє підняттю rрунто­ вих вод.

Місцеві щоб

жителі

понизити

rрунто­

вих вод, а, отже, уqнути під­ топлення дибних

погребів ділянок,

відновити

та

споконвічне

броварській низині, біля заліз­

через торф'яне болото та біля котловану під залізницею, тро­ хи

ближче

до

вулиці

Богун­

ської, викопати озеро на цьому

ти торф).

Далі

-

котлован під вулицею Київ­ ською, заглибити трубу через

колекmuв

ремкuїі газеmu, Броварські міська і раСюнна

paAu,

раСюнна

лержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

за

місцем

вулицю Петровського. Тоді во­ сама

потече

самопливом.

Адже наш струмок колись сам зацію, і за дренажну систему.

А вода з вулиці Кірова потрап­ в

ліву канаву на

вулиці

Дирекція Броварської районної При культурно-духовному центрі

вечірньої 30Ш

ААРЕСА:

8 і

створІОється міський хор «Духовної nісні».

що в 2004-2005 навчальному році екстернат буде проводи­ тись

Запрошуємо всіх бажаючих виявити,

розвинути і продемонструвати людям свій талант. Нехай струни Вашої душІ

Телефонуйте:

07400,

вечірній

районній

бажаючі,

котрі

Всі

мають

середньої

подати

5-60-69

Довідки

освіти,

98-1-33.

тел:

18 07.03 18 07.03

р .. вважати недІйсними.

Фермерське

господарство «Оленка" приnиняє свою дІяльність. Претензії прий­ маються nротягом 1 місяця з дня оnублі­ кування оголошення.

І Втрачений Державний акт на право nриватної власності на землю, серії КВ,

зареєстрований

18.12.1996 року за виданий Броварським райвідці­ лом земельних ресурсів на ім'я ТЕПЛЮК Надїі Пилипівни, вважати недійсним.

N2 249,

І Втрачене свідоцтво про право влас­ ності на житло, видане фондом комуналь­

ного майна 1812.1998 року згідно знака­ зом N2 2464 на ім'я ФЛЮНДРИ Михайла

не мо­

І Втрачене свідоцтво про nраво влас­ ності на житло, видане фондом комуналь·

ного майна 16.12.1998 року згідно з нака­ зом N2 2365 на Ім'я РУССУ Ауріки Михайлівни, вважати недійсним.

ра­

І Втрачене посвщчення учасника війни, серія B·ll N2 617730 від 22.06. 98 р., вида­

4-06-19,

не управлінням соціального захисту насе: лення м. Бровари на ім'я ПРИЛЕПОВОІ Людмили Володимирівни, вважати недій­

документи

за

І Втрачені майнові сертифікати, видані сільською радою р. на ім'~ САМСОНЕНКО Варва­ ри Оврамівни за N2 528249 та САМСО· НЕНКА ОлексІя Семеновича за N2 528250 Калинівською

Миколайовича, вважати недійсним.

у

йонний віміл освіти.

Кuївська обл., м. Броварu,

РеАакmор: 4-03-76.

при

школі. жуть

чи звертайтесь за адресою: вул. Гагаріна, 6 (міський клуб).

сним.

бульв. Незалежності,

2.

Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

ВіААілu:

сільського госполарства

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

і

бухгалтерія; прuСюм оголошень

• • • •

ступенів

повідомляє,

зазвучать по-новому.

Бровари.

11-111

«Відродження»

ком від озера Монах.

'"l.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

комісаріат

проживання із заявою. За інформацією про умови набору звертайтеся в Броварський війсь­ ккомат (кімната 306).

прочистити

пів і підтоплень.

раА, раііонної Аержавної аАмінісmраuії.

військовий

болоті (і з вигодою використа­

Раїса ЩЕРБАКОВА-КАЙДАН

raзema раііонної

Військовозобов'язані, жінки. котрі бажають проходити ВІйськову служ­ бу за контра~том на посадах солда­ тів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків, мічманів, повинні звернутись в районний (міський)

чуть від озер Монах і Каланча

збігала, і не було ніяких пото­

-

контрактом.

ниці по ходу струмків, що те­

пана Разіна і городёtМИ вниз, де з'єднувалася з нашим струм­

Н О В Е Ж И Т Т Я • Броварськuх міської ma

Збройні сили України проводять набір військовозобов'язаних чолові­ ків та жінок на військову службу за

русло

згаданого струмка. Для цього у

Київській, потім по вулиці Сте­

за контрактом.

необхідно

нав текла на другий бік вулиці Київської, поті~І канавами че­ рез городи до Світловщини. вода

v

приса­

вона з озера l'.iloнax і з усіх ка­

тиждень-два

Про наІііР військовозоІіов'язаних чоповіків та жінок на військовv спvжІіv 3Ііройні сипи Vкраїни

впевнені:

рівень

ляла

за

І аж до сторіччя в здоров'ї дожить.

шого струмка: на вул. Петров­

ською є котлован, через який

Навесні

Щоб знову стрічать ювілеї і дати

Київської.

справлявся і за зливову каналі­

спочатку

Щодня й щоюдини у всиОАЧJ щастить,

існує перешкода для на­

вода з усіх Броварів. Вода зби­ де

На мириі та щедрі, на довгі літа. Хай гарними будути і будні, і свята,

проти­

да

центрі,

Відкриються двері для щастя й добра, Хай сила прибуде, здоров'я .міциіє

навколишніх водоймах. Тому й ДОВОДИТЬСЯ

ської низини вздовж залізни­ ці озера Світловщина. В цю низину, ніби в чашу, стікала ралася

ХаіІ радість і соtще заи!Яt<!Jть в віконце.

Приємно усвідомлювати: Вам самою долею даровано вміння співпрацювати з людьми, перейматися їхніми болями, розв'язувати їхні питання. І нехай, коли на Вашім життєвім порозі постав перший півстолітній ювілей, він буде ще одним відліком на шляху довгого­ довгого життя. Щастя Вам, здоров'я, благополуччя!

Зараз головна перешкода на шляху води

!Ц об сонце і .юрі nлr•t,·aлu тепло,

Щоб .ювжди здоров'я у тебе було.

4·02·92;

промuсловосmі 4-04·81;

масової poбomu

4·23·26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. ЛистуваннJІ з читачами

-

на сторіюсах zазети.

За зміст реклами відпов/дальність несе рекламодавець.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облдержадмінісmраuії.

Зам. Тираж

838 1850

прим.

#21 2005