Page 1

СЕРЕДА

15 березня

2000 р. N!! 21 (9120)

Виходить з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

~~--------------------------------~ І Нинішнього року в господарствах району посіяно озимих на зерно і зелений корм - 11440 І

І гектарів, у тому числі на зерно - 10463 гектари. Під озимою пшеницею зайнято площі 8020 І озимим житом - 2443 га, озимим ріпак?м - 20 гек_тарів. J:Іа більUfос:і пло_щ стан І І посівів добрий. Обстеження по~азали, що на площІ 208 гект_арІв ози!'-"1 ~ернов1 зрщже'!І, пере- 1 бувають у незадовільному стаНІ. Тому доведеться на частинІ площ тдс1яти, а на решп - пере- І

1 гектарів,

І сіяти ярими культурами.

~--------------------------------------~ уро­

ЛИВОЇ робОТИ ПалИВІІО-~!аСТИЛЬІ!ИХ Иа­

лише

жай подвоїш. Загальновідома істина.

теріалів і відповідіюї техніки. Дl•хто

господарствс1х рсlЙОІІУ залишилося

Але коли проаналізувати стан забезпе­ чення господарств мінеральними доб­ ривами та зважити на те, що більшість

зумів вивезти на поля лише по кілька

гусеничні трактори. Тільки

Кажуть: добре грунт угноїш

Борги платитимемо грошима, а не підприємствами Президент України підписав доручення Прем'єр-міністрові з пропозицією розгляну­ ти підсумки діяльності народно-господарсь­ кого комплексу у першому кварталі цього

року на засіданні Кабміну за участю Голови Верховно·І Ради та керівників профільних ко­

-

господарств не вивезла жодної тонни

би управління АПК району для ОД('р­

площ, сівбі ярих кум;гур у КСП «Тре­

органіки, то картина вимальовується

жання

бухівСІ,К('»

досить плачевна. Так, узимку лише ке­

сільськогосподарських культур Н('Об­

кий»

рівники п'яти господарств району зумі­

хідно мати мінеральних добрив: азот­

КСП «Нова УкрйЇІІа»

ли організувати

них

вивезення місцевих

запланованої

- 2800 тонн, - 2300

спеціальне доручення уряду розглянути і зат­ вердити суму загального боргу за російсь­

ківський

кий газ і розподілити його між державою і

Барський (КСП «Требухівське»), Ста­

стував повідомлення в засобах масової інформації про можливість погашення укра­ -Інських боргів перед Росією за рахунок пе­

Олександр

Сергійович

(КСП «Семиполківське»).

У решті ж

господарств не знайшли для цієї важ-

компартїі в країні. Після багатогодинних пе­ реговорів молоді люди здалися властям, про­ ти них порушено кримінальну справу. Як вва­ жає глава Адміністрації Президента В.Лит­

вин, цей інцидент пішов на користь тільки Раді.

Прем'єр-міністр В. Ющенко засудив недемо­ кратичні дії молодих людей і вис;ловив жаль з приводу того, що вони вдалися до них.

грt•с» із

12

- 39,

- 27.

КСП «Сс­

- :39,

ОД[ІСІК у КСП «Про­

наяшrих тракторів лише три

«ІІа ходу», у КСП «Пухівсr.ке»

один. Не на належному рівні підготов­

діючої речовини. А землю не обдуриш.

лсrю також нричіпний інвентар: плуr·и,

тонн, фосфорних

- 45

сівалки, культиватори. А час

кою ТеХНіКИ ДО робіт. Так,

ВеСНЯНИХ

із наявних

744

ІЗ

i:J

жде.

rrc

ПОЛЬОВИХ

:.;аступник начальника

тракторів

упрсшлішrя АПК.

був уражений струмом смертельно, через охо­

ронників КСП не вдалося встановити особу загиблого. До речі, ця смерть молодих людей під час

заняття злочинним промислом не була пооди­

нов, організацій різних форм влас­

нокою. Подібні випадки зафіксовано також у

ності, жителів м.Бровари і району.

Бобрику, Великій Димерці, Семиполках, Кра­

Шановні земляки! Останнім часом на Бро-

силівці, Світильному. Ще більше наших зем­

варщині скоєно ряд крадіжок енергетичного

ляків залишилося на все життя каліками, от­

майна з діючих електроустановок. Щоб здати

римавши тяжкі опіки. Ось лише кілька слів про

за якусь платню провід на кольоровий мета­

трагедію у Великій Димерці. Після враження

лобрухт, люди не тільки наражають себе на

потерпілого електричною дугою його навіть не

смертельну небезпеку, але й завдають знач­

можна було упізнати. І ця смерть

них збитків народному господарству, залиша­

разового мізерного заробітку.

заради

-

КОМПЕНСПЦІІ ЗП СІЧЕНЬ Відповідно до статей

та ЗО Закону Ук­

20, 21

раїни "Про статус і соці­ альний захист грома­ дян,

які постраждали внаслідок Чорнобиль­

ючи тваринницькі ферми, інші виборчі об'єкти,

Висловлюючи вдячність працівникам відділу

ської катастрофи» та

населені пункти без води і електроенергії.

внутрішній справ, які розкривають подібні зло­

листів обласного управ­

Майже всі випадки крадіжок розкриті співро­

чини і встановили контроль за роботою пунктів

ління статистики вста­

бітниками відділу ГУ МВС України в Київській

прийому кольорового металобрухту, ми звер­

Присуджено преміі імені Кобзаря

області. У цьому ·Ім неоціненну допомогу на­

таємося до всіх керівників підприємств, уста­

дають жителі сіл та працівники сільгосппід­

нов, організацій різних форм власності, меш­

Щорічні Національні премїІ України імені Та­

приємств, котрі проявляють непримиримість

канців міста й району: зробіть усе від вас за­

новлено розміри грошо­ вих компенсацій вар­ тості продуктів харчу­

вання за січень

2000

року. Для осіб, старших

раса Шевченка присвоєні провідним діячам

до злодіїв. Саме завдяки такій підтримці вда­

лежне, аби не допустити крадіжок енергетич­

літератури і мистецтв Указом Президента

лося встановити прізвища викрадачів майна у

ного майна, щоб виробничі об'єкти, заклади

категорії

України. Лауреатами

Богданівці, Гоголеві, Погребах.

соціальної інфраструктури, житло були забез­

вартості набору про­

печені електроенергією!

дуктів харчування), при

2000

року стали, зо­

крема, письменники Іван Гнатюк, Борис Не­

На жаль, трапляється і протилежне. У Тре­

черда, художники Марфа Тимченко та Воло­

бухові на колишньому комплексі ВРХ "Шуля­

За дорученням колективу

кове» сторож не зумів зупинити злодіїв, котрі

району електромереж

димир Чепелик, композитор Олендар Кара­ манов, хореограф Анатолій Шекера, літера­

турознавець Юрій Шерех (Шевельов), артист Андрій Шкурган, кінооператор Вілен Калюта

викрали провід на електролінії території фер­

Михайло

ми. Навіть коли один із тих, хто цим займався,

ШИБІКО,

директор РЕМ.

18

років, віднесених до

вартості продуктів хар­

чування

гривень

220

розмір часткових гро­ шових

компенсацій

встановлено у сумі

11 О

Для осіб, старших тегорії

Того дня до

Гоголівської

трудівник, який любить зем­

Олеся Мар'янівна Таран

лю-матінку і не уявляє собі

підприс~rець,

інакшого життя. Йому пішов

оренду сільське Кс1фе і досить

пенсація

березня відкривається виставка копій картин

горій Савелійович Бачурів та

74

вдало організувала його робо­

ватиметься

Миколи та Святослава Реріхів. Копії зняті

Олеся

ний духом

ту. Вона зупинилася на успі­

гривень.

Таран.

відомими майстрами пензля із приватних

Вони прийшли на зустріч із

колекцій та музеїв світу.

дев'ятикласниками, які вивча­

триватиме

15

травня

в

хах і проблеМсlХ, також ро:з­

аліст.

Він почав

свій

виступ

зі

повіла про захист прав сrю­

і

ють осrюви законодавства і

СЛіВ: «Хліб

усьому ГОЛОВа»

живачів, про ви~юги, які ст,ш­

працюватиме у середу, четвер та п'ятницю з

права. Життя підказало, що

і протягом усього часу розпо­

лять відповідні інстанції Пl'JК'д

8-о·І до 17-оІ години, у суботу та неділю- з

оскільки

Україна стала на

відав, як трудився і трудить­

підприємця~rи,

10-ої до 14-ої години. Вартість квитка для

шлях економічних реформ і

ся на землі, закликав молодь

~rайбутніх підпрнс~щів

дорослих

перетворень,

ставати фермерами й хлібо­

рuшю виконувати їх.

- 1 грн., для пенсіонерів - 50 копійок.

до

Ця незвичайна

і впсвнений ре­

дітей, студентів,

необхідно

вивчати відповідні

Культурно-виставковий центр «Райдуга•• який

то

є організатором мешканців міст

Укра·Іни до високого мистецтва.

(Із засобів масової інформації та за повідомленнями кореспондентів «Нового життя>~).

:JilKЛИKclЛil

стu­

сплачу­ сумі

55

Цим же документом

встановлена

вартість

продуктів харчування в

дошкільних закладах на день, яка відповідно до віку становить:

до З років від З-х до

На закіrrчсrшя дсв'ятиклсJс­

в

- 4,09; 6 років

розділи

робами. Достатню увагу гість

законодавства, щоб уміти все

приділив питашІю, як доку­

ники

це використовувати в житті.

ментально оформити своє ба­

бажали їм доброго здоров'я,

харчування за день ста­

новила для учнів:

заходу, робить потрібну і корисну справу, nрилучаючи таким чином

-

відсотків

дуктів харчування), ком­

загальноосвітньої школи заві­

Мар'янівна

в:зяла

2 (25

вартості набору про­

тали поважні люди села: Гри­

рік, але він бадьорий, силь­

якс1

-

15

У Броварському краєзнавчому музеї з

18

років, віднесених до ка­

Броварчани познайомляться з художньою творчістю Реріхів

м.Вознесенська,

відсотків

1 (50

гривень.

(посмертно).

виставка

-

Петро ТАЛАВІРА.

Не кращий стан справ і з підготов­

всіх керівників підприємств, уста­

міщення ЦК Компартії України у столиці. Ви­

могою нападників була заборона діяльності

полківськс»

1900,

тошr діючої р('чови­

радгоспі <<Калитянсь­

тошr

- 237

колективу району електромереж до

Наприкінці минулого тижня група молодих

-

- 38,

ДПЗ «Плосківс:r,кий>>

ни. Поки що в наявності масмо азот­

ЗВЕРНЕННЯ

значив Л. Кучма.

людей, прихильників Руху, захопила при­

фосфорних

- 45,

них

рицьке»), Василь Михайлович Кукшин

редачі їй найбільш прибуткових підприємств

компартіІ та ·Ії фракцї1 у Верховній

»),

врожайності

ніслав Григорович Малюга (КСП «Боб­

України. Однак платити за газ потрібно, за­

Відлуння київського інциденту

53

23 із них

торів можуп, працюв,пи на підготовці

За розрахунками агроштічної служ­

калійних

комерційними структурами. Президент спро­

~южугь працюв<пи в полі. У

готові до виходу в поле. Чимало трак­

причепів органіки.

добрив на поля. Серед них - Володи­ мир Васильович Фролов (АТ «РуднЯ>>), Петро Федосійович Волоха (ДПЗ «Плос­

мітетів парламенту. Глава держави також дав

469

подякували

гостям,

Дев' ятикласники вивчають

жання стати фермером і що

щастя і успіхів у роботі. Усі

зараз матеріал про підприєм­

для цього необхідно зробити.

учасники

ницьку діяльність населення

Скромно

від цього спілкування ~юрuЛL,­

та

його

про

земельне

законодав­

запитали,

що

коли

родина

Бачуріних має достатній при­

ство.

Григорій Савелійович Ба­ чурін

похвалився,

-

типовий український

буток, адже всі дорослі чле­ ни родини трудяться.

5,16

гривні.

Вартість

по­

віком від

зустрічі отри~!іlЛИ

-

6 до 1О

років

5,6З; від

Н(' задоволешrя.

продуктів

14

років-

14 років і 7,47 гривні.

старших

10

до

6,59; Леонід ОКСАНИЧ, ВЧИТ('ЛЬ історії і пр,ша

Гоголівськоі ЗОШ.

від

-


12

N921 (9120) .·.·.·.·.?.! ...

15.03

······:·.·;!<·.·

міського головИ від 10.02.2000р. N!! 14 «про проведення в місті конкурсу на звання «Кращий роботодавець рокf» На виконання постанови Кабінету міністрів України від 25, 11.99р. N2 21 З5 «Про проведен­ ня Всеукраїнського конкурсу на звання •Кра­ щий роботодавець року• та відповідно до роз­

порядження голови Київської облдержадмініст­ рацїі Від 29.12.99р. NQ 716 «Про орг·анІЗаUJЙНІі...І заходи щодо розгортання у К14ївській області ВсеукраїнGького конкурсу на звання «Кращий

(2000DiK

роботодавець року•: 1. Утворити організаційний комітет з прове­ дення ВсеуКраїнського конкурсу на звання «Кра­ щий роботодавець року• (далі оргкомітет) у сКflаді згідн() з додатком та. затвердити. Поло­

ПОІІЇ

ження про нього.

МАБУТЬ, непросто сьоГОАНі пересічному гроМдАЯНнну нашої Аержавн розібратнея у

-

-

політиці цінотворення. Окрім того, що Аіють обмежуються. А як же вони використовують­ ся на практиці, хто, як і коли ЗАійснює конт­

ревірок встановлено необгрунтоване завищен­

роль за правильним їх застосуванням в усіх

ня тарифів у гуртожитку ВАТ «Броварський

ГдАУЗЯХ НдРОАНОГО ГОСПОАдРСТВд,

березня

і:JІ;:· .1 :ся прийом громадян Броварів

МІLь"І'' 1 r оловою І.З.Петренком. Цьо­ го paJy Jвернувся З1 чоловік, з яких: 20 - з житлових питань, б- соціально­ го захисту, 5 - житлово-комунальних. Безпосередньо на прийомі вирішено 8 питань. Керівникам управлінь, відділів та служб міста дана конкретні дору­ чення щодо детального вивчення по­

рушених проблем.

З березня Підбито підсумки роботи медичних

а решту звернень взято

на

ЦіЄЇ ВіАПОВіАдАЬНОЇ роботи. - Дійсно, процес цінотворення водночас складний і простий. Простий в тому, що всі ціни формуються за дво-

виявлено у відо~1чому гуртожитку колектив­

ма

принципами

фіксованими і вільними.

Перші не

потребують

особливих

пояснень,

держава сама тут чітко регулює

застосування

набагато

Ка й

-

складніші

і

-

дукції, 1ут взаємодіє ряд різних посередників,

на житлово-комунальні послуги

2,6

цертною програмою силами аматорів самодіяльності міста.

* Згідно з відповідною постановою Кабміну України заступник міського голови П.В.Гонтарєв провів нараду з керівниками енергопостачальних організацій міста з питань сплати за спожиті енергоносії підприємствами, установами та населенням Броварів. Украй гостро, по-діловому обговорю­ валися додаткові оперативні заходи щодо погашення заборгованості. Ке­ рівникам цих структур рекомендовано виступити в місцевих засобах масової інформацїі з конкретним висвітленням

стану справ у своїх галузях.

стягувались

-

люють свої ціни. Тож з метою контролю за

раза більше від вста­

новленого. За результа­ тами

виявлених

року Кабмін

та

пору­

комунальних

послуг

мешканцям обох гурто-

житків. Ніно Василівно! Чим можна пояснити Так, це питання з питань, адже воно тор­

кається кожного з нас.

З

І

січня

1997 року 19 січня

поточного року зросли ціни на борошно аж на відсотків. Для порівняння наведу трохи ста­

тистики. Наприклад, ціна однієї тонни борош­

1999 497 грн., з 14.01.2000 р. - 720, з - 900 грн., а з 4 лютого - 990

на пшеничного першого гатунку в грудні року складала 19.01.2000р.

грн. Тож бачите, ціни, за якими сьогодні реа­ лізуються хлібо-булочні вироби нашого хлібо­

Перевіркою було охоплено підприємства про­ житлово-комунального господар­

ства, сфери послуг, торгівлі, громадського хар­ заклади,

дентів на звання «Кращий роботодавець року•. З. Контроль за виконанням цього розnоряд­

ження покласти на першого заступника місько­ го голови Л.А.Гринчука.

Міськийголова

центральну ра­

йонну лікарню, МРЕВ ДАІ, німілення ДАІ міського вімілу міліції та інші організації й установи різних форм власності. Слід відзна­ чити, що подібні заходи проводяться спільно з

заводу, не покривають фактичних затрат. Вис­ новок один

-

продукція для заводу є збитко­

Додаток до розnорядження

міського голови від 10.02.2000р. N2 14 Скпад організаційного комітету з проведення в

місті конкурсу на звання «Кращий робото­

Возняк Сергій Михайлович

-

начальник уп­

равління економіки, заступник голови оргкомі­ тету.

КабачокНіна Петрівна- економіст І кате­ горіі відцілу ·організаціі та соціальних гарантій

міськрайонного центру зайнятості, секретар оргкомітету. Члени оргкомітету:

Бобовська Ірина Олександрівна - заступ­ ник директора Броварського міськрайонного центру зайнятості. Вдовенхо Володимир Ол~ксійович - голов­ ний інженер Казенного заводу порошкової ме­ талургіі (за згодою). Ворушиліна Ніна Петрівна - зав.відцілом соціально-економічного розвитку та прогнозу­ вання.

вою.

-

І.З.Петренко.

давець року»

37

навчальні

2.2. щорічно до 20 січня підводити підсумки конкурсу в. місті та· до .1· лютого подавати об­ ласному оргкомітету пропозицїі щодо претен­

Гринчук Леонід АВрамович - перший зас­ тупник міського голови, голова оргкомітету.

Відповідні інспекції створено у всіх областях

чування,

ступних роках;

хунки квартирної плати

ціни на хліб не змінювалися. І раптом з

мисловості,

гортання Вс~українського конкурсу на звання «Кращий роботодавець року• в 2000 році та на­

шень зроблено перера­

України затвердив Положення про Державну інспекцію України по контролю за цінами.

показники роботи за 1999 рік. - Згідно з планом роботи на~ної інспекції протягом минулого року було здійснено 91 пе­ ревірку, з них по місту - 58, по району - 33.

у

ПОАОРОЖЧдННН ХАібо-буАОЧННХ виробів?

котрі в рамках чинного законодавства встанов­

держави. Перебуваючи у складі Державної інспекції в Київській області, я представляю інтереси нашого міста і району. - Ніно Василівно! Розкажіть про основні

0,66 0,58

грн. Значні порушення

Тож який можна ві,4шукатн внхіА з тако­

го становища? - Тут є обнадійливі варіанти. Насамперед,

Київська обласна рада своїм рішенням N2 І 6310-23 від 17 лютого цього року ввела дотацію на хлібо-булочні вироби. Окрім цього місцеві

Єрьома Ірина Василівна- заступник- го­ ловний бухгалтер фінансового відділу Бро­ варського міськвиконкому.

Клеnацька Ніна Йосипівна - начальник уп­

римання державної дисципліни цін на імпортні

кінцевому результаті приведе до зниження ціни

равління оподаткування фізичних осіб Бро­ варської ОДПІ. Хаменушко Володимир Федотович - го. лова правління АТ «СофіЯ>> (за згодою). Христенок Володимир Віталійович - на­ чальник Броварського міського відцілу статис-

тютюнові вироби, горілку та лікеро-горілчану

на хліб.

тики.

податковою інспекцією, прокуратурою, конт­ рольно-ревізійним вімілом.

Постійно здійснювались перевірки щодо дот­

органи державної влади і місцевого самовря­

дування можуть звільнити виробника (хлібо­ завод)

від окремих місцевих податків, що в

читач переконався в тому, що

Керуючий справами виконкому

ках зі споживачами в сфері торгівлі, громадсь­

контроль АіЄ, а ціни ростуть. Закони еконо­ міки не ЗдВЖАН СПіВПдАдЮТЬ З НдШНМН бдЖдН­

В.В.Абраменко.

кого харчування та послуг». До виявлених по­

НЯМН, вони розвиваються згі,4но з тими умо­

рушників вживались оперативні заходи, як пра­

вами, що Аіють у нинішній час.

вило, адміністративного характеру. У полі зору

броварчани явно бачать, що їх хочуть просто

діяльності нашої служби перебувають питан­ ня аналізу економічного обrрунтування тарифів

НдАурнтн, КУАН їм можна звернутися?. - Будь ласка, кожного понеділка з 8-ої до

продукцію, виконання вимог Закону України «Про застосування ЕККА і ТКК при розрахун­

на житлово-комунальні послуги підприємства «Броваритепломережа>>, міських управлінь ко­

мунального господарства, водопровідно-кана­ лізаційного господарства, виробничого управ­ ління

з

ремонту та

експлуатації житлового

-

Мабуть,

17-ої години вони можуть звернутися особис­ кому по вул.Гагаріна,

15.

Телефона, на жаль,

не маємо. Причина відома

фонду, Броварської філії ВАТ «Київоблгаз>> та районних електричних мереж.

• • • •, . : "• •"

Тож, якщо

то до мене в каб.403 у приміщенні міськвикон­

-

нестача коштів.

в Україні>>

1. Генеральному директору виробничого уп­

•••••

і

• •, }

ню зробив"11.в.Гонтарєв.

тою постає питання з благоустрою на вулицях та подвір'ях міста, де за довгі зимові

тись до чистоти не лише на своіх власних подвір'ях, а й у парках та скверах (до поруш-

чальника Броварської філїі з експлуатацїі газового госпо­ дарства О.А.Дайнеко, котрий

місяці накопичилося під шаром снігу чимало сміття. І

ниюв будуть застосовуватись штрафи}, обговорювались

рекомендує з метою економїі оплати за газ встановити

хоча до традиційного весняного місячника з благоустрою та санітарної очистки є час, голови вуличних комітетів, (яких у старій частині Броварів створено 85}, зібрались на нараду. За дорученням міського голови І.З.Петренка у ній взяли участь секретар міської ради А.Г.Лемпіцький, заступник міського голови П.В.Гонтарєв, голова ради вуличних та будинкових комітетів М.К.Федоренко, завідуючий юридичним відділом міськвиконкому В.М.Бондар. Звичайно, окрім пропозицій щодо покращення благоустрою міста, де наголошу-

питання про статус голів ву­ личних комітетів, про всеук­ раінський референдум тощо. Чимало запитань ставили присутні А.Г.Лемпіцькому. Як завжди, болючою виявилася тема безкоштовного проїзду пенсіонерів у приміському транспорті. Це питання взя­ то під контроль міської вла­ ди, і водїі автобусів та марш­ руток «ГАЗель>> повинні пере­ возити таких пасажирів (від­ повідно 4-5 чоловік та одно­ го, в залежності від кількості посадкових місць). Роз'яснення щодо відключення електроенергіі у місті та газопостачання населен-

Закону України «Про місцеве самоврядування•

равління з експлуатаціі та ремонту житлового фонду І.О.Сидоренку, начальнику фонду кому­

валося, що всі мешканці по-

винні по-господарськи стави-

міського голови від 29.02.2000 р. N!! 20 «про забезпечення виконання вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки» На виконання вимог ст. З, .4, 5 Закону Украї· ни «ПРо пожежну безпеку• та керуючись ст. 42

Сергій ПРИСТУПКО.

З настанням перших теп-

лих днів з особливою гостро-

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Інтерв'ю провів

контроль

своєму виступі наголосив на вИзнач­ ному місці в історіі Великого Кобзаря. Свято завершилось змістовною кон­

грн. за квад­

дівельного управління щодо тих мешканців, які не працюють у цій організації. Тут тарифи

КОНТРОАЬ Е, А QІНИ РОСТУТЬ ... 1991

19

2. Оргкомітету: 2.1. здійснити організаційні заходи щодо роз­

ного підприємства Дарницького ремонтно-бу­

реалізатора про­

застосуванням цін з грудня

0,87

для їх вирішення. У МКЦ «Прометей>> проведено літе­ ратурно-тематичний вечір «З любов'ю і шаною до КобзарЯ>>, присвячений 18б-ій річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. Вечір відкрив заступник міського голови В.М.Троценко, який у

питань

грн. підвищили до

рат ОСІІОВНОГО ВИробни­

ту. На ряд запитань дан о роз'яснення,

з

попросив розповісти про головні напрямки

громіздкіші. Окрім зат·

У легкоатлетичному манежі нашого міста під егідою обласного управління фізичної культури та спорту, за спри­ яння виконкому міської ради відбулись змагання з легкої атлетики на першість області, в яких взяли участь юнаки та дівчата 1985-8б років народження: 41 команда (близько 400 учасників). Се­ ред юних броварських легкоатлетів слід відмітити Олександра Туровця, який зайняв 11 місце у бігу на бОм та ІІІ місце у стрибках у довжину, Сергія Радченка - І місце у бігу на 200м, Де­ ниса Музику - lV місце у бігу на бОм. б березня Проведено нараду керівників кому­ нальних служб міста з питань благо­ устрою. За дорученням міського голо­ ви нараду провів заст. міського голо­ ви П.В.Гонтарєв. Зокрема йшла мова про організацію безпечного руху ав­ тотранспорту і пішоходів на вулицях міста в зв'язку з розростанням дерев на узбіччі доріг і тротуарів. Вирішено розпочати цю роботу з вул.Київської. 9 березня Перший заступник міського голови Л.А.Гринчук провів прямий телефонний зв'язок з мешканцями міста. Бровар­ чани порушували питання щодо бла­ гоустрою міста, роботи автотранспор­ ту, ремонту ліфтів, соціального захис­

устаткування>>

ратний метр фактично нараховувалося від грн. до 1,28 грн., за опалення - замість

І.П.Сокур. Зокрема, було відзначено

4 березня

комунального

ловного Аержінспектора Аержавної інспекцЛ з контролю за цінамн в Київській області і

лікар центральної районної лікарні

ференцїі взяли участь секретар міської ради А.Г.Лемпіцький та голова рай­ держадміністрації Л.А.Вайсфельд.

завод

квартирної плати, де замість О,

цін і тарифів. Вільні

бет, алкоголізм, СНІД. У роботі кон­

НдШ корес­

ПОНАеНТ звернувся АО Н.В.АУЗІНСЬКОЇ - го­

закладів міста і району. На конференці{ медпрацівників виступив головний

певне зниження захворюваності на такі хвороби, як туберкульоз, цукровий діа­

За минулий рік було зареєстровано чоти­

ри скарги від мешканців гуртожитків з плати за житлово-комунальні послуги. Слідами пе­

регульовані та вільні ціни, на цьому знання

1

Вибачте, а можете Ви навести конкретні

ПрИКАдАН ПОАібННХ порушень?

його доповнив заступник на­

лічильники у кожній квартирі.

До речі, їх можна придбати у розстрочку.

Про те, що мобілізація бро­ варчан на суботники в зв'яз~ ку із місячником з благоуст­ рою - справа не лише голів вуличних та будинкових ко­ мітетів, а й депутатів міської ради, працівників ЖЕКів, дільничних інспекторів міліцїі, наголосила заступник

на­

чальника відділу з контролю

за благоустроєм В.О.Моро­ зова.

нального майна міста В.В.Чуканову, керівникам підприємств, установ, організацій, які належать до комунальної власності територіальної гро­ мади м.Бровари, до 1О.ОЗ.2000 р. провести пе­ ревірку договорів оренди підвальних приміщень щодо відповідності їх вимогам нормативно-пра­ вових актів з питань пожежної безпеки. 2. Начальнику 2-го загону державної пожеж­ ної охорони м.Бровари М .Т.Алєксєєнку до 1О.ОЗ.2000р. провести перевірку підвальних приміщень організацій, установ усіх форм влас­

ності у місті. Зобов'язати усіх керівників підприємств, установ та організацій незалеж­ но від форм власності та підпорядкування при­ вести підвальні приміщення у стан, який відпо­ відає вимогам Закону України «Про пожежну

безпеку•. З. Генеральному директору виробничого уп­ равління .з експлуатацїі та ремонту житлового фонду І.О.Сидоренку, начальнику фонду кому­ нального майна В.В.Чуканову, начальнику 2-го загону державної пожежної охорони М.Т.Алєк­ сєєнку проінформувати виконком про виконан­ ня цього розпорядження через відціл з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту на­ селення до 10.0З.2000 р.

4. Андрій БАБИЧ, член міської ради ветеранів.

Контроль за виконанням цього розпоряд­

ження покласти на заступника міського голови П.В.Гонтарєва. Міський голова І.З.Петренко.


. - -·ІІІІІІ --- - - - - - - - - -. . ------~~~~~~mm~ЄГZiU:Т.:fi[i~~~~~~~~~~~~ ,. F

15.03

'l·::~·. ·~·-~·--..~ .....\\'1 ... ~~!!Щ~~!Wi"!~!!Щ~~!!Щ!Iffl!!~'

-_-_-.-.-,.__.:-_·_-- 3

1192t(ііі2ої

J. _.

,

1

\::::::::::::::::~::5~$rff&f~t~~r:~1f;}~~rщ::r::~.w.mm-t%~r?.~f.f.::~~:щ$r::~w.-:ffi:::.. більше як на 100 тисяч гри­ змістовного доз вілля дітей ,

(ССН), Будинок милосер­

цеnлаштування та навчан­

<<Ми веселі та завзяті, дуже

дя

неповнолітніх,

ня молоді. Активно ведеть­

любим

тата >>.

але й намагаються зігріти

Об'єднання підліткових

ся профорієнтаційна робо­

Співробітники

відділу ,

теплом своїх с ердець. На

Змістовно провести час ,

клубів за місцем прожи­

та.

спеціалісти підрозділів си­

все життя запам'ятали ви­

реалізув ат и свої творчі та

для

вання) є:

-

реалізація комплекс­

ної програми

<<Молодь

Броварів>>;

-

координація роботи

Протягом

минулого

маму

й

вень .

року при вімілі діяла вис­

стематично

залучають с я

хованці Будинку милосер­

пізнавальні інтереси, залу­

тавка «Світ освіти >> , яка до­

до nроведення батьківсь­

дя приїзд Людмили Мико­

читись до корисних справ

помагала молоді міста виз­

ких зборів у навчальних

лаївни Кучми. Знаючи го­

підлітки можуть в Об'єд­

начатись з вибором nро­

закладах міста, співпраці з

стру потр ебу таких за к­

нанні підліткових клубів за

фесії. Діти, що потребують

соціальни м и

ладів у трансnорті,

місцем

служб міста з моломюта

особливої уваги

сім'ями;

ти,

-

сиро­

педагогами.

вона

проживання,

при

що

Відбулися семінари «Ад­

подарувала Будинку авто­

працює

відділі. До

Об'єднання входить б клу­

отримують

ресна цільова допомога ма­

машину

працев­

підтримку при вступі до

лозабе з п еченим сім'ям>>,

білосніжну "ГАЗель". Те­

бів:

лаштуванні неповнолітніх

середньо-спеціальних та

<<Зміст та форми роботи

пер поїздки на екс курсії,

«Факел>> , << Дружба >>, <<Дес ­

та молоді;

вищих

соціального nедаго га з не ­

в театр, у музеї до столиці

на » , << Ентузіаст>>, де функ­

благополучними с ім'ями >>.

стали р еальністю. Зара з

ціон ує

Жителі міста мають з могу

виnч аються

гуртків

звернутися

рення за кладу змішаного

-

сприяння

в

профілактична робо­

інваліди,

навчальних

за ­

кладів. Добробут людини ство ­

та із запобігання негатив­

них явищ у молодіжному

рюється

працею,

а

праця

за

консульта-

новеньку,

середовищі;

-

соціаль-

ПРО&ЯЕМИ МОЯОДІ

L-~----------------~ молодих, · ба­

гатодітних ,

молодій державі спов нене

малозабезпе­

турбот та проблем . Мож­

ч ених сімей,

на визначити черговість

ОДИНОКИХ ма­

вирішення цих проблем і

терів;

вирішувати згідно із чер­

-

ство­

-

ПРО&ЯЕМИ ДЕР)І(АВИ << І нформаційно­

с п ортивн их

послугами яких

охоплен о тягом

та

700

дітей.

м инулого

Об'єдн а нні

100

Про­

рок у

в

провед ено

проживання

близько

дітей , що по­

яких найцікавіші: творчий

требують

зв іт ,

уваги держа­

«Броварська з ірка>> , прово­

ви .

ди зими «А у нас, у дворі>>,

літніми,

ці єю до

с е кцій ,

«Юність >> ,

рі знома ні тни х

та

часового

Н е повно­

соціаль-

38

тиnу для тим­

постійного

на підтримка

СЬОГОДЕННЯ в нашій

умови

«Калина»,

заходів, серед

конкурс

талант і в

свято до Дня захисту дітей , проведення

конкурсн о ­

ігрових програм на День

гою. Але є пробле ми, які

на підтримка дітей та мо­

не може бути без доброго

че кати не можуть. Серед

лоді з особливими потре­

здор ов' я. Тож віміл та

шень, оп ікуєтьс я служба у

міста,

бами ;

його структурні nідрозді ­

для жінок та с ім ей з діть­

с пр авах

неповнолітніх .

День Н езалежності. Влітку був ор га ні зова ний табір

них ня

-

пр обле м а вихован­

молодого

котре

рашній день України, роз­

ми>> .

минулого

Оцінюючи результати ро ­

року став nе рший міський

боти служби , хочеться ска­

відпоч инку за місцем про­

батьківського піклування;

тивних явищ в молодіжно­

конкурс

зати,

живання.

року>> .

-

будовуватиме її в новому

організація роботи з

му середовищі, проводять

дітьми та підлітками за

nроnаганду здорового спо­

роді кажуть :

місцем проживання;

с обу життя,

-

с ій жито, якщо на де ­

-

саджай дере­

-

Подією

«Ж інка-1\Іати

що

кількість

зло­

1998

займаються

боти вімілу та його струк­

роком з м е ншилас ь удвічі

сім'ї, Дня молоді , Дня за ­

турних п ідро зділів є здій­

з авдяки

хисту дітей, Дня інв аліді в ,

розвитку та підтри мки об­

ленням дітей . Ц ССМ ро з ­

снення со ці альної оnіки

серйозн і й профілактичній

конкурс << Мі с Весна

дарованих дітей та молоді;

роблена програма «Здоро­

інвалідів,

діт ей - сиріт та

та роз' яснювальній роботі.

новор і чн і всім.

-

сис т емат ичні й

органі зація дозвілля,

в ' я на доло ні >> . С исте ма­

позбавлених батьківського

Ді йсно , ле гше і правиль­

відпочинку, оздоровлення

тично в молодіжному се­

піклування, дітей з багато­

ніш е буде попер едити зло­

яка думає

дітей та молоді.

р едовищі

розповсюджу­

дітних, неп ов них та мало ­

чин, ніж потім ліквідову-

ютьс я листівки, буклети з

забез п ечених сімей. При

вихо­

за свій

рашній де нь,

завт­

Згідно з цими напрямка­

н еодмінн о

має п одбати про nихов ан­

ми віміл реалізує націо­

пр офіла ктики не гати вних

ЦС СМ nродо вжує роботу

ня

зах ист

нальні, державн і та галу­

явищ у молодіжІюІ\tу сере ­

клуб діте й - ін валіді в <<Со­

с воїх громадян. Вона за ці­

зеві програми, ро з поряд­

довищі . Проводяться тема­

нячне

кавлена в активному, твор ­

ження та рішення міськви­

тичні акції. Працює ліцей

спортивна секція << Цереб ­

чому, інтелектуально роз­

конкому. Водночас віміл є

<< Здоров'я>> . Протягом ми ­

рал>>, в едеться робота з і

виненому,

координатором роботи з

нуло го

створення

гро ма дської

моломюта сім'ями в місті.

230

органі з ац ії

<<Діабетик>>,

та

навчання,

фізично і мо-

~ ральна здоровому молодо­

Ним створе ни й со ціальний

му поколінні, яке поважа­

року

о здор овлено

дітей.

коло>>,

Ще одним із напрям ків

пр оведен і акції «Земля у

паспорт мі ста , де в ідобра­

роботи є підтрим ка моло­

долонях турботи>> , <<Всі l'ІИ

історію свого народу і пра­

жен і відомості про кате­

дих, багатодітних, малоза­

діти твої,

цюватиме не тільки для за­

горії с імей , які потр ебують

безпечених с іме й, одино­

С вітлим моментоІ\1 у житті

доволення своїх потреб,

допомоги, пр о дітей - сир іт,

ких матерів . З даного на­

цих дітей став фестиваль

але і на благо Батьківщи­

дітей - інвалідів, таланови­

прямку реалі зуються про­

«Пов ір у себе>> , що дійс н о

ни. Са м е ці міркуnання і

тих дітей і молоді та інша

грами

дав змогу nовірити у себе

роки то му

інформація, що допомагає

ському роду

відділу у

планувати роботу, співпра­

воду>>, nрацює клуб <<Дже­

Жоден учасник не з али­ шився бе з уваги та nода­

чином

рунка .

люде й.

с п о нукали три

ство р е нн я

с пр авах

-

«Україн­

н ем а пер е­

мо ло ді

цюючи з німілами в икон­

р ельце>> .

Броварської міської ради .

кому, установами та орга­

різних

І я, зовсім не жартома , на ­

ні заціями міста.

сім'я м цим категорій нада­

з и ваю

сім 'ї та

« С ім'я >> ,

адж е

Багато добрих, цікавих

У цьому році розпочата робота

по

створенню

в

рідна

з р а н е ним

з емле>>.

nати

душам .

· Молодіжного

наслідки.

більше, що за кожним зло­

центру,

Волонт е рської служби.

долі мале ньких

Маємо ще багато творчих

Соціальний з ахист поз ­

В ідгукує ться вімі л не

лізуються, бо ле гко п рацю ­ вати в місті, де те бе ро зу­

-

планів , які неодмінно ре а­

на гуманітарна допомога.

бавле них с ім ейно го в ихо­

тільки н а міські проблеми .

Започатковано

ва ння неповноліт ні х ,

як і

Згадає м о е кологічну ката­

иіють ,

п ідтрим ую ть в с і

1\ІИ

ІЮ вімілом за минулий рік.

<<Батьківського вс еобучу>>.

опинились

с кл а дних

строфу в Закарпатті. Бро­

до б рі

по чин ання.

стосуют ь ся

Саме в місті Бровари впер­

Підготувати сь молоді до

житлово -п обутов их

умо­

вари стали це нтром збору

вдячні

за

-

1\Ііському голов і І вану Зо­

nідд іл

майбутньо г о ,

питання,

о пі ку є мось,

80

-99»,

n і дом і

та корисних с nрав з робле­

н аш

відд іл ом

За допомогою ор г ан і за ці й

юним

ранки

працю є

тиме культуру, традиції та

до

водяться вімілом до Дня

в ідпочинком та оздоров­

сnрияння

вуй дітей>>. Тому держава,

nо, якщо на віки

Масов і заходи, що про­

чинів, скоєни х не повнолі­

тніми, порівняно з

Одним і з нanpяl'tкin р о ­

творчому

-

плани розраховані на рік с ятиліття

П е р еІ\·юги ,

боту із заnобіга ння нега­

тисячолітті. Недарма в на­ <<Якщо твої

День

ли здій снюють активну ро­

соціальна підтримка

дітей-с иріт та дітей

завт ­

пункту

пр аво пору­

без

-

покоління,

визначатиме

-кон сультативного

сх ильними до

як ими

молоді, дітей, с і м 'ї

роботу

в

це

МИ

р озум іння

най­

ш е в області реалізована

с і м е йного життя допома­

вах , зали шили з аклади ос­

гуман ітар н ої допомоги від

біль ш ого багатства будь­

програма з надання довго­

га є

в і ти,

Ки івщини для постражда­

севичу П етр е нку. Вдячні

якої держави.

строкоnо го молодіжного

сама>> ,

лих від по ве ні . Два кара­

ус іІ\І, хто допомагає нам у

Основними напрямками роботи

відділу та

структур н и х

кредиту

на

n ридбання

житла. Такі кредити у

його

році отримало

підро зділі в

клуб

«Створи

з аняття

в

се б е

якому

що

працю є

з

року. Праці в ­

вани в антажівок з предм е ­

ро боті. С подіває мо сь і на­

тами пе рш ої не обхідно сті

дал і

пс ихологі в , nедагогі в , по­

створюють належн і ж ит­

та продукта ми харчуван н я

щоб наш е місто став ало

с п е ціалі с ті в

м олодих

мило с ердя ,

закладу н е т іл ь ки

відбуваються з залученням

1999

здій с ню є Будинок

-

л ікарі в ,

с е рпня ники

1997

плідно

працю ват и,

ка зом в ідеофільмів . Надов­

лово-nобутові та п сихоло ­

було відпра влено в Закар ­

кращии, а молодь і діти по ­

для молоді (ЦСС М), служ­

Під особли nою увагою

го за пам'ятається дітям з

го-nедаго гічні умо в и для

паття.

чували се бе п отрібними в

ба у справах неповнолітніх

знаходиться питання пр а -

багатодітних с імей свято

життя, навчання , nраці та

Бровар і в

(це нтр соціальних служб

сімей .

Міський центр соціаАьних

C.ll VЖб ААЯ MOJJ.OAi Створе ний кредо

-

22.06.1993

року. Наше

працювати для молоді

і разом з моломю. Основні напрямки роботи:

- с оціально - п с ихологічна

зупини сь>> , <<Молодь і зайняті сть >>, << Пра­

законодавства про пр ацю не по внолітніх

ва дитини >> , <<Молодь Броварі в >> .

на п ідприє мствах, ведення державної ста­

Спеціалізовані служби: <<Телефон довірИ>>, <<Служба знайомств>>, << Інформац і йно-консультативний пункт для жінок та с імей з дітьмИ>>, <<П ун кт без ­

коштовних р ече й>>, юридична служба .

Agpeca:

профілактика

ш кідливих зв ичок;

матерів , які одні виховують дитину, ме ­

неповноАітніх Створена

помо ги;

здій с нення со ціальної оп і к и молоді з

обмеженими можливостями;

- підтрим ка с иріт та

20.06.95

р оку.

Основні завдання:

надання інформаційної та правої до­

багатодітних с імей .

-

координація зусиль органі зацій мі ста

у вирішенні пита нь соціального захисту

- надання консультацій з п итань с оціаль­

ного захисту і профілактики правопору­ ш е нь .

Agpeca: м . БропарtІ, бульв. Нез алеж­ 2. Контактний m еА ефон : 4-02-95.

н ості,

БУАИНОК МИА ОСердЯ ААЯ

неповноАітніх Ство ре ний

21 се рпня 1997

року.

Со ціальний захист позбавлених с імей­ но го в ихо вання неп ов нолітн іх , які о пи ни­ ли ся в с кладних житлоnо -п обутових ум о ­

вах, залишили заклади ос в іти .

неповнолітніх та організація роботи щодо

Створення належних житло во - по буто ­

запобігання бездоглядності й правопору­

вих і п с ихологічно - педагогічних умов для

ш е нь серед них;

забезпече ння нор мальної життєдіяльності

-

здій с нення контролю за умовами ут­

Програми, що реалізує ЦССМ:

римання і вих о в а н ня н е п ов нолітніх у

" С ім ' я >> , << Українс ькому роду - нема пе­

с пеціальних установ ах для не повнолітніх;

реводу>>, <<Людина все зможе >> , <<Друже ,

тистики щодо неповнолітніх;

Основні завдання:

ва ння молоді , со ціальна реабілітація мо­

лодих ін валідів;

-

92. 6-19-00.

СА ужба у справах

п ідтрим ка не повнолітніх

дико - с оціально -пс ихологічне консульту­

-

м. Бровар и , вул .. Кірова,

Контакпиш й тел ефон:

rалкогольної та наркотичної залежності,

- психологічна

Тіл ьки

- здійснення

контролю за дотр иманням

не повнолітніх, надання їм можливості на­ в чання , прац і та з місто в ного дозвілля.

A gpeca:

м . Бровар и , ву11 . Л ен іна,

Контактний телефон :

130. 4-21-03.

до п омо г а

оцінювал а сь

цьому св іті.

Об'єднання підАіткових КА убів за місцем проживання Ств орене в 1994 році. В об ' єднанні б клубів : << Калина>> , «Друж­ б а » , << Де сна >> , <<Ентуз і а ст >> , <<Фак е л >> , <<Юність>> , в яких прац ю є 38 гурткі в та с портивних се кцій, за йма сться бли зько 700 п ідліткі в . Основні завдання:

-

орга н і за ція змі стов н о г о дозв ілля і в ідпочинку діте й та підлітків; - виявле ння та розк р иття їх твор чих здібносте й; - надання додатко вої о с в іти; - с портивно-оздоровчий розв иток юнацтва.

Напрямки роботи:

-

організація гурткової р о боти; пров е де н ня

культурн о - r-1 асо ви х

та

с по ртиnних заходів для діте й та підлітків; - органі з ація літн іх таборів відпочин ку за місце м проживання;

-

виховна робота з

підлітк а ми ,

що

схильні до право поруш е н ь ; ро бота з дітьми - ін в алідами та с иро­

-

тами .


Ng21 (9120)

15.03

У смт.Рокитне відбулися обласні

району змогли взяти участь у цих зма­

була Люда Талах, а на третьому місці Важрія

змагання з лижних гонок на приз Заслуженого

тренера України М.М.КОРЗЮКА. Рівно чоти­

ганнях завдяки людям, не байдужим

Дьяконова (ЗОШ N~З

до спорту і до виховання підростаю­

віковій групі переміг Віталій Закревський, дру­

ри роки тому Михайло Миколайович провів

чого покоління. Це-- 3авідуючий рай­

гим був Юрій Кутовий (ДЮСШ міськво, учні

онним відділом освіти М.М.Скирта,

ЗОШ N~

завідуючий міськи~І спорткомітетом

марчук (ЗОШ N~9).

останні у своєму житті змагання «Лижня Киї­ вщинИ>> у Броварах, де він працював заступ­ ником директора Броварського училища фізич­

ної культури. Він умів це робити краще за

інших. Трагічно обірвалося життя таланови­ того організатора, чудової людини, але пам'­ ять про нього жива у серцях друзів, вдячних

учнів, усіх тих, хто мав щастя знати цю пре­ красну людину. Другий рік підряд Рокитнянсь­ ка ДЮСШ з ініціативи тренерсько-викладаць­

кого складу і директора цієї школи Володими­ ра Терентійовича Кисленка проводить змаган­ ня на приз М.М.Корзюка. Саме в Рокит­ нянській ДЮСШ починала свій спортивний

Перед спортсменами внетупив М.С.Рящсн­

ко, районний військовий комісар, голова рай­

до свята його органі·Jатори, але без

онної федеранії лижного спорту, Н. Т Сірош

спонсорів це було би набагато склад­

-перший тренер ТВодоп'янової, Зае-1ужений

ніше. Ось імена тих, хто не 'Jали­

тренер України. Вона наголосила на тому, що

шився осторонь знаменної події:

цей старт пщтверджує, що справа, 'Заради якої

обласний спортклуб «Гарт», Бро­

до Київської області приїхав М.М.Корзюк,

варське вище училище фізичної

живе, спортсмени показують високі результа­

культури, випускники відділення

ти з цього виду спорту. Нагородження прово­

лижних гонок рі3них років, а та­

дили дружина Михайла Миколайовича Корзю­

кож учасники Олім-пійських ігор

ка Валентина Миколаївна і його донька Ірина учасниця

Тетяна Водоп'янова. Тетяна- учасниця Олім­

лентина Шевченко, Тетяна Волоп'янова, учас­

а у дівчат- Валентина Плющ з району, яка та­

Заслужений

ник чемпіонату Світу Павло Заболотний, сім' я

кож навчається у Броварському училищі. Се­

майстер спорту, член збірної команди України

Михайла Миколайовича: дружина Ва,1ентина

ред юнаків

з біатлону, а напередодні цих змагань виборо­

Миколаївна, дочка Ірина і син Сергій. Вдало

сєву

ла «бронзову» нагороду в естафетній гонці на

виступили

міськво, який нині навчасться у БВУФК. <..:с­

чемпіонаті Світу з біатлону.

ДЮСШ міськво і району. У старшій віковій

Майже сорок юних спортсменів з міста й

групі

на

цих

'JМаганнях

представники

ІРОВАРСЬКИХ ПЯАВЦІВ 270 учасників: RO дівчат та

юнаків. Рівень 'JМагань з підготовки

спортемснів дуже високий: спорту,

26 -

14

-

І-е,

50

-

рьова на дистанції

І місце,

м н/с виконала нор­

200

··

..

Існус тісний 'JВ'Я3ок ~Ііж Білоцер­

-

ківською ДЮСШ та Броварськн~І БУФК. Тренери

кандидати в майстри спорту.

Учні Броварського вищого училища

'J Білої Церквн передають своїх ви­

хованців до БВУФК. Дві учсющі Світлана

-

фізичної культури на своїх дистанціях по­

Гапонова та Ганна Царьова

кюали високі результати і стали перемож­

Заслуженого

цями та призерами. Майстер спорту Ната­

Матвієць, у цьо:-.1у році були зараховані

87-88

МІІкола КУ:JЬМУК,

р.н. перемогу святкувала ссе­

Маша Лосева (ЗОШ N~

тренер відділення лижних гонок

другою

3),

ДЮСШ міськво .

А всього ~Іайжс І

До учасників змагань з прн­

ДС~\ОНСТруваЛІІ

СПАРТАКІАДА

впа~lьншІ ClOBlHІ звернувся дІІ­

стерНіСТЬ. За підсумками вне­

репор Броварського вшцого учи­

тупів спортоІснів з боксу 1-с

.11111!<1

~Іісцс 'Зайняла ко~Іанла Бро­

WКОЯІРІВ Нещодавно мальовнича бро­

ІІІ-с \Іісце

майстрів

першорозрядників, решта

ного ІНСТІІТуту.

якщо у нього буле надійна зміна.

ІІІ-є місце.

Світлана Гапонова та Ольга Сова в t:ста­ фсті 4х І ОО \І в/с

не було рівних Івану Ло­

О&ЯАСНА

м виборола 11-е

місце, у естафеті 4х І ОО в/с

ка Світу в гонці на лижоролерах, нині стулсн­ тка І курсу Україно.кого фінансово-сконо~Іі•І­

"

м в/с- ІІІ-є ~tісця. Кате­

200

85-86 р.н.

юнацьких Олімпійських Ігор

11

Європи з лижного спорту, срібний пршер Куб­

КОЛИІІІНЬСJ\ІУ вихованцю ДК)СШ

ред дівчат

матив майстра спорту України. Ганна Ца­

відкрита першість України з плавання.

190

м в/с

рина на дистанції

На початку березня у Одесі проходила Сюдиз'їхалося

"

Катерина Всеслова- І ОО \І в/с

200

-

тра Івана R3-R4 р.н. переміг Іван Білосюк з БВУФК, ___ -- . ___ ________ .....

ВИСОКІ РЕІУЯЬТАТИ

Денис Пала­

О.Г.Чигирин, сільський голова із Жер­

в Нагано Михайло Артюхов, Ва­

199R року,

а на третьому місці

дони М.І.Та,1ах. ДІ'Jбре підготувалися

шлях краща учениця Михайла Миколайовича пійський Ігор в Нагано

3),

У хлопців же в ній

).

вихованкн

варська 'JС~І:lЯ гостинно зустрІча­

ла кращих спортсменш об.1асп ·3 гандболу та боксу

фі·шчної культури М.В.Ро­

RO

учасників

СВОЮ

(3 15

~ІаЙ­

зу~Існко. Він побажав юним

варського району

спортсмена~!. щоб ні старти ста­

ІІ-с місце

:lи першою ехолинкою до вершин

о•Іок),

О.lі~ІПУ,

очок). У '3\Іаганні ган,1бо.1істів

ІІІ-с

очок),

Борнеполя

(26R

Фастова

(245

учасникІв

Урочисте ві;1криття змагань 'Jа­

Перше ~ІіСНt: 'JаВОЮВаЛа КОШlН­ да броварсьІ,ІІХ шко,lярів, лру­

першої літньої спартакіади.

вс:ршила свої~І виступом майстер

Спортивні ігри шко,тярів обжІСті

спорту 'J хупожньої гімнастики

гс

кого району.

Сквир11, трете

Броварсь­

-це зміцнення їхнього 'Здоров'я,

учениня училища Світлана Ко­

,10

підготовка молоді до життя іі тру­

бень.

лія Худякова на дистанції ІООм в/с завою­

училища і вже на перших 'Змаганнях стали

дової ДІЯЛЬНОСТІ, КрОК ДО СПОрту

вала І місце,

призерами.

вищих .rrосягнень. Можна·; упев­

спортивна

команд

ВІІШОГО

не-ністю сказати, що великий

з районів та ~І іст Київщини зма­

училища фі'Jнчної

спорт буде >Ііцно трюІапІся,

га.lІІСЯ на рингу,

ROO

50

м в/с

··

11-е,

200

м в/с- 11-е,

м в/с- ІІІ-є, у естафеті- 4х І ОО в/с- ІІІ

України

О.Г.­

Бажає~ю подальших успіхів юним плав­ цям та їхнім наставника~! І

місця.

ПОПЕАЮШКА На початку березня меш­ канці нашого міста мали змо­ гу стати свідками конкурсу «Попелюшка -2000», проведе­ ного в МКЦ «Прометей» на­ вчально-виробничим центром творчості молоді (НВЦТМ). Він був присвячений Міжна­ родному жіночому дню 8 бе­ резня.

Уже з перших хвилин глядачі потрапили до казки: на сцені з'явилась маленька Попелюш­ ка, до якої незабаром приєдна­ лась прекрасна фея, П хреще­ на (Маша Рябушиць, Н.М.Че­ кунова). Вони й були ведучи­ ми конкурсу.

Змагалися за звання «Попе­ люшки-2000» дівчатка з різних шкіл Броварів віком від ІЗ до 16 років. Усього їх було десять. У першому конкурсі «Осо­ бисте представлення» учасниці мали ознайомити публіку зі своїми талантами та перекона­ ти всіх, що вони дійсно заслу­ говують на вищезгадане зван­ ня.

Підхід у кожної був свій: хтось розповідав про себе у віршованій формі, хтось під супровід музики, а конкурсан­ тка під N~ І О Тетяна Василен­ ко заспівала чудову пісню. Другий конкурс мав на меті виявити рівень ерудованості учасниць. Запитання були до­ сить цікавими, і більшість справилася з ними успішно. У третьому конкурсі дівча­ там пропонувалося обіграти задану ситуацію. Завдання ва­ ріювалися від «прочитати з

емоціями вірш А.Барто про Те­ тянку», «зіграти модницю пе­ ред дзеркалом» до «Прорекла­

мувати черевичок Попелюш­

юш, «nрочитати кулінарний рецепт як вирок суду та зізнан­ ня у коханні».

·новЕ

тренера

життя·

Броварськuх

міської

лановиті юні броварчанки мали можливість реалізувати свій талант. Кілька годин гля­ дачІ ІЗ задоволенням насолод­

жувались святом. І ось наста­ ла вирішальна щпь - ого:ю­ шення переможниці. Нею ста­ ла учениця ЗОШ N~З Тетян:.~ Василенко. Журі, яке о•ю.1ював І.О.Ткачук, одност:.~йно вшна­ ло її «Попелюн,.,ою-2000». Решта учасниць здобули такі звання: «Панна Тасмющя» Валентина Шуляка, «Панна Привабливість» - Марія Вані­ на, «Панна Усмішка» - Ірина Машевська, «Панна Кмітливість»- Тетяна Демчен­ ко, «Панна Красуня» - Олен:.~ Безштанько, «Панна Реклама»

рунки

вручив

директор

Аліна ДЯЧЕНКО.

колекmuв

paAu,

раuонна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інАекс

сітку-«рабицю" рамки

61285

-

шлакоблоки керам­ зитні;

-

ЗАТ «КАМАЗ

Укра-І-На»

РЕАЛІЗУЄ нові дво- та трикімнатні кварти­ ри у новозбудованому будинку за адресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 13. Довщки за тел. 6-25-45 дає Володимир Миколайович ГРІНЧЕНКО.

-

дошку різноІ товщи­ ни;

-

дранку будівельну;

цвяхи будівельні в асортименті; гаражі

металеві

різних розмірів;

-

стрічкові пилорами;

млини-дробарки для

ПРАВЛІННЯ ЗАТ «УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА

підприємливих лю­ дей.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ» повідомляє,

Проводимо також зва­ рювальні роботи воріт і

що загальні збори акціонерів товариства відбу­ дуться 11 травня 2000 року в актовому залі фірми за адресою: м.Бровари, вул.Кутузо­

хвірток.

Організація приймає замовлення

на

розпи­

з

СП ссЄврокаучук»

І виробляє і реалізує зі складу І

І

в Києві клеї для взуття (найрит, І

десмокол, гумовий), а також взуттєву фур-

І нітуру, картон, тканини. Тел.: (044) 263-93-91.

ЗАТ «КАМАЗ

-

І

Укра-.-на»

ЗДАє· В ОРЕНДУ nлощі магазину для реалізації промислових товарів за адресою: м.Бровари, бульв.Незалежності, 13. Довідки за тел. 6-25-45 дає Володимир Миколайович ГРІНЧЕНКО. ПРОДАЄТЬСЯ ТЕРМІНОВО легковий автомобіль ВАЗ-21 05 у хорошому стані. Пробіг 135 тис. км. Тел: 4-01-20 (уранці- 6.00-9.00, увечері після 20.00). ПРОДАЮТЬСЯ: земельна ділянка під забудову 0,25га (приватизована) у с.Семиполках. Госпблок, колонка; автомобіль ссГАЗ-53•> бортовий. Т. 5-84-89.

ловку лісу-кругляка. Ви­

РІшенням КрасилІвська• СІльсько• ради оголо­

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

готовлення деревомате­

шено про ліквідацію агрофірми «Лан" (с.Красилів­

ріалів із дубової дереви­

ка). Претензії кредиторів розглядаються протягом

1 Підсумки фіН<Інсово-господарської діяльності товариства за 1999 рік. 2. Інформація ревізійнеі комісіі за річним звітом

ни організаціІ-замовни­

двох місяців із дня розміщення оголошення.

-

і балансом. Початок зборів о 14.00 годині. Реєстрація акціонерів з 13.00 до 14.00.

том виробника. Тел.: 4-23-53.

ва, 125.

ка.

Оптовим

знижка

ва

покупцям

10%.

доставка

Можли­

транспор­

У м.Бровари (вул.Мічуріна, 9) працює ветеринарна аптека 1~---------------------, У асортиментІ -:- широкий вибір вітчизняних та Імпортних ветеринарних npena- 1 ~

раТІВ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОдарСЬКИХ тварин, ПТИЦІ, а таКОЖ ІНСТрумеНТІВ та

І предметів і засобів зоотехніі за найнижчими ЦІнами пщприємств-виробників. І Графік роботи: 8.30- 17.00 (субота- 8.30- 17.00). Вихідний- неділя. І За довідками звертатися за тел.: 4-06-77. /хати маршрутним таксі Nq327 до І .._ощадної каси по вул. Кірова, 36, або електропоїздом до платформи «Княжичі". ~

4 ~---------------------' N9222383 '~ Втрачене посвідчення категорії

Претензії приймаються протягом місяця з

8-П

дня публікації оголошення.

Тимофіівни, вважати недійсним.

07400,

Кuївська обл., м. Броварu,

соuіальнuх

сільського госnоАарсmва numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

бульв. Незалежності,

і

4-02-92;

масової poбomu

сері!

на ім'я Максимович Галини

2.

nромuсловосmІ

4·04-81;

4-23-26.

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. + Листування з читачами - на сторінках zазети. +

огорожі

6-06-34

r------------., .. ____________ ..

сітчасті;

Дружина, діти і онуки.

ВіААЇЛU: і

із

оцинкованого дроту;

Человека ближе и родней!

КСП «Семиполківське" ліквідується.

НВЦТМ- В.М.Ткачук.

поліетиленові

будь-яких розмірів;

-

Потому что нет у нас на свете

дель»·~ Тетяна Біланчук. Неза­

вами виконкому В.В.Абрамен­ ко, квіти чарівним 1\'ОНКурсан­ ткам подарував завідуючий відділом у справах сім'ї та мо­ лоді М.В.Загуменний, а пода­

кульки, мішки, вкла­

диші

Береги себя и не болей,

«Панна Чарівність» - Надія Цеглянська, «Панна Фото~ю­

в'язав стрічки керуючий спра­

різноІ товщини;

-

Не грусти, что волосьt седьtе,

Наталія Дя•rенко, «Панна Ніжність» - Оксана Ла3ько,

привітав із перемогою та ПQ­

цінами:

хворіти.

-

лежно від отриманого титулу дівчатам побажали пройти свій життєвий шлях королевами. Іх

йону з 13.00 до· 15.00 за телефоном питання реформування КСП.

плівку поліетиленову

l

Косенка Анатолія Тихоновича з населенням ра-

цію за низькими

щасливим і ніколи не

ку,lьтури.

16 березня 2000 року відбудеться прямий те­ лефонний зв'язок першого заступника голови Броварської районної державної адміністрацІ·І

виробляє й реалізує

-

МСТОЛІІСТ БроварсІ,КОГО

з гандболу.

високоякісну продук­

50-річчям! Бажаємо ще стільки ж прожити, бути

захоплююче видовище, де та­

5

13

СТВО «УК МА»

1і РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

реАакuії газеmu, Броварські міська і раuонна

У музичному конкурсі учас­ ниці співали голосами Алли Пугачової, Наталі Могилевсь­ кої, Селін Діон, а їхня група підтримки допомагала зобра­ зити на сцені події, оспівані в піснях. Дехто з дівчат надав пе­ ревагу танцям. Так, конкурсан­ тка'підN~І Тетяна Іванчук ви­ конала танок циганки і врази­ ла глядачів своєю пластикою. Це був справжній зорепад,

боротьба.

МАЛЕ ПІДПРИЄМ­

Дорогого чоловіка, батька і дідуся Миколу Сергійовича СКОРОБАГ АТЬКА вітаємо з

ААРЕСА:

ma

раА, районної

СПІВЗАСНОВНИКИ:

- 2.000

ВалеІІпІІІа КОРЗІОК,

Два дні вс:лася напружена

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Спільне українсько-російське підприємство у формі відкритого акціонерного товариства концерн

«КСОАН" змінює організаційно-правову форму на приватну.

!'

Акціонерне товариство ВІдкритого типу «Альтер­

нативне будівництво об'єктів села-94" змінює орга­ нІзаційно-правову форму на приватну і назву на «Аль­ тернатива".

і • Загублене посвідчення ветерана праці А lV за N2476269 від 22 травня 1996 року, видане Броварсь­

ким міським управлінням соціального захисту насе:11 лення на ім'я СЕРДЕЧНОГО Анатолія Степановича, вважати недійсним.

С

Загублене пенсійне посвідчення серії АА

N2762381,

видане Броварським міським управлінням

соціального захисту населення на ім'я КУРБАНАн ас· тасіі Мефодіівни, вважати недійсним. друк Обсяг

І

oфcemнuu.

Арукованuu

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

ma

прссu

інформації Кuївської

облАержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

883 2180

прим.

#21 2000  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you