Page 1

СУБОТА,

rueтa ВllXOДII'rЬ квlТ1і11 1937 року.

17

S

16 БЕРЕЗНЯ -

ваЕТА

~5

1007 РОКУ

БЕРЕЗНЯ

5PIIAPCWIII 1І0WlOІ ТА РАIО.' РАІ. ИАPQlIIIIЕП'ТАnВ

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА І

Відго.мі",

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГ~ВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Броварська міська та райОНЩ1. Ради И:арОАНИх дlaПУТartв, раАдержадмівістрaцtи тewIO вітають ПРaцlВИВldв жит.пово-комуваЛЬИlU та побутових с.пужб мІста 1 райову з upофесlйввм CВJIТOM.

С8яmtJ

нашим .JIJOДJIM иезатвmно жити. Так, чвма.по за­ уважень від мешканців .пуиає на вашу адресу, але не ПОМВ.JIJIЄТЬСІІ той, хто ие працює.. Важко вам,

Не буде перебtJn.mеВВJIМ сказати, що. без вашоl .праці, без BaJJIOl турботи про БJJaroуС-тр1й, гарний

шановнІ друзі,

'ВИВВ,

в JIКВX

ви

ме

ми

ВСі розуміємо

працюєте.

Тож

жІно"

обста­

бажаємо

праці

.

на БJJaГО Броварів і

лише

за

якщо

на­

ші робітники 'ВеСЬ .час пращюваТИМУТL. Хоча броварЧJaНИ могли б ДОІЮ­ МОіГТИ

УМі

-

не

На

та'К _юне

«ВИ БАЧТЕ,

подарства.

у

вltдна!Ходить

найспекотнlши.Й

липне­

м·атати

ПРИЙДу!ть

ЛQlДИ не

І

від

.1

вище

-

coнe'IКO

п1дбиваєтьси иа

нІкуди

ВJliткy ... ~- І дбати про них ми

ПОВИІНні

всІ

·с·Піль:но

-

-

!Вчасною

олла­

тою послуг. Адже такІ вже й погані.

ми не Як би

мІсто допо­

npестарілим,

як

Щ)а'IJИЛ'О, це ~нваJIl!,ДIГ вій­ ни,~нші KгJT&-op1:Y ·rpoмадин, право.

якLмаКYrЬ на це Іrнша оцрава-

ДОПОМ()["ТИ

встановити

придбану

ванну ,

вами

раковину; уніта:з. Бровар­ чани

ми своєю роботою, а 6ро­

час кошти

повинні

знати,

що

послуга ця бelЗкоштовна. Іване Олексійовичу, спiJJкуюси и З ~ами напередодні

фесlйного

вашого

CВJIТa.

ще

але місто стабільно за­ безпечу,валося теплом,

грІх було б не ttrадати і ваших кращих. праців­

гарячюю

та

ивк1в,

ствеРАЖУватв, що місто перезвмувалобез особ­

дою,

електроенергією,

ШІВВХ никам

жаль,

Можmші

xOJJOДНl дні, прнморозкн, але з упевкеиlсТlO можиа

вліИВIІ

пpиroд, і праців­ ВВРООIПl'lОГО упра­

з

еКСПJIYатації

ремонту житлового фон­ ДУ приємно усвідОМJJЮва­ ти це иапередодНі СВОГО профeclйнoг~. свита.

1

'--

Ми

тlль'ки-тl,льки

виходимо ііз холодної по­

ри року'- а· доводиться вже думати про роботу ·В.· ~астуmlИХ мових

(){jіIННЬ~3И­

-

умовах,

ГЩІ'О­

рить генеральний дирек­ тор в~обнич()го У'прав­ лlння І. О. Сидоренко. Для цього потрібнІ к()шти, ПРИЧОМУ" чималі, а 'іх у нас оQмаль. І не тому,

що

ми

до

такого

становища доха,зяйну,ва­ лися. СпецифІка наших взаємостосуИКі'В така, що вс-і

СІЮЇ

послуги

даємо

в

борг, піщ· чесне слово, а потl,м ходимо І виnрошу­

ємо

нами

ж"

зароблене.

НatПриклад, на сьогод­ ні у .кишенях 6роварчан залиши:ли-ся наших пІ'в­ тора мільйона \Гривень, 2,5 мі;лыйнаa повинні. на· дійти нам з бюджету у

ВИl1ЛЯдl1 оПЛати сидlі та rtі;льги.

за сytб­ У кінце­

вому ртультаТі

маємо

":і

паСИВі-ОВій маЙlЖе три­ міоячний фliНансовий 000рот. А це .жИВІ rpoшl, якІ дали б нам можли­ Вість закYlWIЯТИ ма-терlа- . ли,

поки

ражча·ли,

вони

:не

ЦРОВQдиll'lИ

моит та в~днов.лення

подо­

рЄо­

BCbQ-

не

холодною

ві~водилися

во­

стоки.

прийти

TYaJЦlri,

і

ми

до

не

може­

такої

80ЛИ

серйознІ

си­

настануть

перебо!

в

робо­

ті.

і

Тоді в усІ 1нстаиціl

ПOJJетJlТЬ

ними

шу що

скарги,

зaл:иmатьси

а

вин­

в

пер­

черту ті, хто вважає, комунальНі платежІ

стоить

на

останиьому

місцІ прн .розподілі сі­ мейного бюджету. Іване Олексійовичу, до . речі, про

скарги,

адже

це

та­

кож

досить

оцінка

вашоl роботи. До них ми ЗВИRЛИ,

-

зна'ємо, вчора,

мине

що є

нас

об'єктивна

'вони

були

сьогодні,

чаша·

май:бу:тньому.

І

не

сін

не

що ми не вміємо хочемо працювати.

об­

і·

в

тому,

чи не Норін­

більшоетl ·з них рос­ із тих часі'в, коли

дернм'ва,

брала

турботу

по

. зам:1lні

на

себе

планомLрн1й

сантехніч:ного,

га­

зового обладнан;ня в помешкaJННЯХ ' 6роварчан.

Тепер

таких

чили ну

вив

перед

завдання:

ви-нН'!:

Насту;пне вить

мене

мо

заКрИІВати

Іх

скаргу.

на­

пита.ння перед

ста­

склад­

Сердюк, начальник виро5ничого управл-l'ННя В. В. Рябова, заСТУ1ПНИR генерального

диреRто.ра

Г. І'. Гришко, CJlюсарt­ сантехн.Lки С. О. Олеffсі­ єн:ко, О. М.· ВидолOlб, Л. О. Чylб, С. Г. Ножeg­

ников,

'д'ВlРНИКИ

Н.

М.

Заєць, Н. М. Лісовська, Т. О. БИЧОВRі.на,· С. Я. чytбар~к, М. Е. Зубко. Н.

навіть

почне­

в

ним вибором, адже серед усіос наших працLвникііВ необхLцно вибрати кра­ щих іІЗ кращих. Це І'оловний бухгалтер Г. І. Мазур, бухгалтер В. О.

ляютьу цьому

швиденько

цо­

макси­

ши:х працівників зарпла­ та в середньому опі:в.па­ даt: ііЗ загалИlOмІською у промисловості.

ріблНЧІЧЯ. БрОВaJpИ

ми

таке

люди можливу

БІльшІсть броварЧан РOl3Y'Міють, що їм відмов­

ПРезидент.у ,

поста­

соБО'Ю

отрим~вати

но

. телerрaJМY

я

ших умовах, заробі,тиу плату. На cЬOJГ<>ДHi У на­

тей немає, а пам'ять про

вах закОННИХ, Інші ж вва­ жають, коли sід1б't!O'.rь

то

ГОМЕНЮк.

* * •

Бровари це лише рай­ центр, а-ле його ПОТ.рібно любити 'вже 'ТОМУ, що всі

ми

тут

В.

живемо.

СТЕІІАВОВ,

начальник

oвot:

-

неповторне

Зрозу,мlЛо, що не Париж, і·

не Одеса.

Але те,

що наше рідне М1Юто ВИННО 6ути чистим і ТШПНИ-М

-

сподіваюся,

Істина,

по­ за­ яку,

ДОВОДИТН

не

потрІбно н1}(ОМУ. Ми ЦЬО-

їнських

виконав

В.

Мої колегиl Я в-1<та:ю вас у цей весняний добрий час.

вирує 'наше

СВi'lТО,

Я теж· радіЮ, МО'В дитя. Бажаю вам усІм багато Щасливих ДИі·В на все життя! Мої ви друзLl СкРізь на виднотІ, Я бачу Ба'Ші руки золоті. У цих руках село і місто А мІсто (що не говориl) Нра,сиве, затишне і чисте Це

наш!' рідНі Бровари І Мої братове! сестро'ныки моїl Я знаю думн вarшl, МОІВ ,рої,

Про

л'1фти та

воду,

Щодня про СВ!1'Гло і

тепло ...

Органі!ЗYJЙ та.ку ПОГOjЦУ, Щоб 'тільки сонячно було. МОУ хорошll Ду,маю не Р&'3, ЩО КОІМ~нально буде

1'ІСе гаразд.

Я вас люблю Taк}I:X веселих,

Що

За

т.ворять

вас

я

радість ідабро, ВІІІІІ'Ю ДОВІІИЙ кеJІИХ,

А міг би ВИlПити Ди tnpol

А.

І.

ЛЕМПЩЬКИR.

В.

Стоцькоrd.

дУх()Вий

СJI'yincькиЙ).

Власний

ник

танки' виконав

Дубового і

B1'H-ОЧ()lJ{

оркео'др

дитя~ий

керуванням Л.

кий.

Ла~еат

.

вірш

голови

М.

укра­

(керIIВНИК

.

та·нщювальниЙ.

ШR'J)оУ.

ЩИрІ

на

ВАТ

чеоть

жінок

прочитав

заС'ГУ'П­

снияжиІцык ••. Б~ис

Всеун<раУНСького

ЖорНиць­

фес11tвалю

ry.М<Op\J<:TiB

Микола Боцюн розважав уоі-х tlPи.оутніх творами П. Глазового та С. Ол·ійпика. І, 'звичайно, була }'РОЧJИста частина,' ·коли 'пре­ краоних l1рудівн:иць Вітали голова ВАТ «,}~няжи­

цьке»

Г. .с.

комітетуТ.

-Пасl,<nt'ий

М.

та

голова П'рофОПl.'1КОВОI['О

Ру;l(еИffО.

На СВЯТRОІВОМУ венорі також було вшанО'Ва'но і·менинників 'тракториста ю 36~Рі:ЧJНИМ стажем М. Ф. Сокола, я-комувнповнилося 60 роЮm, та головного агронома В. І. I\РЗІВЧенка іВ 50рlЧJНИМ ювілеєм. Ім ,було в'РУіЧено пам'ятнІ адреси та

премl!.

М.

ГОМЕНЮК.

Привітали найстарішу жительку Броварів ,

ЗІ сви"'ом

8

БереЗИIІ та днем народження Dp'd-

BiTaJIВ одну З найстаріших жительок міста Тетвну

Мnо.паlвиу Яхонто!у заСТynнвки голови міськ8НКОНКОМУ В. М. Троценко, І. З. -Петренко та го.moва ради ветераиів М. Д. Дубровський, ВРУ­ ЧіИЛИ ій квlш та подарунок.

Т.

М.

сестрою,

ЯхОНТОВа

все

аnи

працюва.па

вихова.па IIJПIЙомиу доньку,

JIJCa

мед­

ще ма-­

лою дитиною зaJlJUПJlJJaСИ сврМ'Ою, ДaJJa Ій освіту_

НиНі

Тетивl 'Мвкола1вНі

98 POкl.B.

Багато

ба­

чила на своєму віку. ца жІнка, переЖВJJа рево­ moцlю, rpoмадJJIIСЬКУта Велику ВіТЧJlЗИJDly війНИ, голодомор. НiRo.пв не впадала у відчай, не сиділа без діла, завжди npацЮВaJJa, допомагaJJa лIOДllМ, ніко.пв не трнма.па у серці зла. У .цьому І в сеlCpет П довromтти.

Будемо друзями!

ж

капремонт,

В.

ВУНГ.

ко МУНАЯЬНИКАМ

Ноли

- пtсень

ЗапаЛЬНі

• ВІТАНІНІ

КОЖНЕ МІСТО ПОВИН­ мати

у

п-і-д КEWу.БаННЯМ З.

колектив під

на

- допомога

рад­

оплески лу.нали на адресу СОЛI~4'l'OК Любові Мак­ симовоl, Зої М~ті'lюІ, Любові, Каcяrн, ОЛЬГИ По­ ГОРЄЛОВОУ та сімейного дУету М8J1яреНкіlВ.

·ВИД1.'1eIJНЯ коштt!-.в

жill·ок~ветеранів

«Нняжичанка. В.

са­

ПОПО'вненніо машииного парку, виділення квартир для працІвникІв. І хоча

жи­

Ноли мене призна­ на цю ві:дlповідаль­

посаду,

можливос-

на підcrга­

взагалі

І

блаГОУСТlpій,

колектив.

-

такі, приємнІ безкоштовнІ дарysки залшпилася.'

то

чим

мально

-

ня те

ве

На

борг броварчан

зм.еншується,

м.о

жилося.

Це

додаткових

Тому

там

'важко

влаоні.

БУЛоЗOOllрошено

концеР'l1мейстера

нітарних .пра'вил. Хоч нам І важко жи­ веться, але ми не збира­ ємося йти шляхом страй­ ків, \Вооиваючи гроші. Зрештою, ,м!їськl власті аашl проблеми та JЦІ-ОПО­ ~'И сприймають, як СВОЇ

про­

по­

верну.по.

весну

цього

Словом, готуй сани

ва:рч-ани

ІЩе

ЗИМJOвL ХО·

дІтися.

-

З кожним днем все ви­

же

навіть

що

ПОгАНі ...•

той

Адже

вий день ми naМ~aвмo;

НЕ ТАКІ МИ ВЖЕ

,

го нашого клопІтиого гос­

елементарних

вечір

госпу, усіХ сельчан. Для rних orrI'Вав народний хор

й важко викинути Q'l'іття в урну або власникам кі­ oc~ilB ПОдJбаll'И ПРО вико­ 'наНl;IЯ

чарівна!"

ТИ

ЖІНКО,

Так називався веЧl1,р, ЦРИСІВJDЧений M-iЯmародно­ му жіночому дню, який пJЩготували для своІх земляків дИQeкто,р Будинку куд~тури с. Нняжичі З. І. MlтLHa та працtвники бl~'!отеки.

своє! прак­ ЧИJOто буде

~~юви,

\ •

1, не lJаматаємося ро­

бити, бо Із тики знаємо:

.

<...

всього нашоro району.

го

-

Бер~зня

8

усім

вам міцного 3ДОРOll'и, ycвl.xlв у вam1й б.пaropoдиlй

зоввlmв1й BВГ.JIJIД міста, иаСЄJJеивх пунктів району, про побутове oбc.пyrовуВ8.IDIJI житeJIlв бу.по. б

.

Н3Jпередодн1

першого

весняного

свята

у

мIСЬКI!­

му Rлубі з іНlIЦі'aJТИВИ віце-прюидеН'та бла1годіЙ'НQГО ДИТ~ЧQiГО фонду «СвІточ. Ірини Микола'і'вНИ Ца­ ревич вilдiбулося засідання жlJИочого клу:бу. Тут зtqpались вчителІ,медичнl: n<paJЦІIВНИКИ,. юристи, предста'вииЦі інших професій, щоб lІІоапіlJІ'Кува-rnся, поопі'вати. У програмІ зустрічІ ВіДбулася прюеитащія про­

ду:к.цJr B~ДOMOX швеЙlЦарськоl фіРМИ «Цепте.р» ДИlЮ-1Посуду, ЯlRИЙ полеl1ШУЄ працю гооподинь, економить

УХ

час,

СІ!

також

продукти,

електро­

енерг.~ю та газ. А головне завдяки надзвичай­ ним ЯКОСТmf npонlкельоваНОI crгал'і" з якої виго­ товлено посуд, та його КОНС'!1РУ'IЩі'ЙlНИМ lРІа'СТИ­ воcrгям, гoтyIЄ їжу без води, сол·l і жиру, з5eJ>1гаючи ВсІ

уоl вітаміНи. присутнІ іВ задоволенням

продегусту.ва:ІИ

стра'ви, приготованІ у таlGlЙ СІЮсlб, ОІ3иайомилися із п-рекрасним ДИJЗаЙ'ном наборllв каструль, сково­ pllдOK,

сервl!Зів

тощо.

Тут же було укладено договори на ПОСУ'ду у кредит, Відбулася лотерея.

придбання

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.


1 06.05 . 08.00 08.25 08.30 08.40 09.00

КАНАЛ УТ

ФинaнtolblЙ срез

17.35

~ _.парад

18-.20 18.45 18.55 19.30 20.00 .20.45 20.55 21.50

Alpoмaгазин

ДО<. тeяeфмJI.м .БереТТl!. отец • СЬІ!і' Кaнan .Франс Зи~аІІЬ' npeдcтa'МleT. Potc·nerЄl<Дil ДeIlO1Д 6ОУІО 10.00 УТН І О. І О ·Ааансцема •. n033tO. ~ Роговцевой 10.35 Бnoк-Нот 11.05 .Г 0PbQ<Й бot<aл счаст." 1'.ЗО Теnet<aнал .право. 12.00С_

-

Именно тот H~bIii хіот·парад

12.10 12.40 12_55

И то"""" М'(ЗІоІІ<а 30.01Ое ,олесо

2O.40~c"""a

з КАНАЛ УТ • ИНТЕР. - КГРТРК -

13.20 14.45 14_55 17.00

КАНАЛ УТ

Товстухи.

ОТ .Пе_тка.-.~

8сокао ВC1N.Ha 3.,он ест. за'он

-~.~~ ХУА.ф ....... ..ло._

19.00 19.30 19.45 20.45 21.30 23.25

ОРТ

За'он ест. закон

УТ

Игроаое

WO'j

По

1<.~

.-.

..еВСО<ому

07.05 07.30 08.00 08.05 09.00 09.05 10.05 10.25 І 1.05 11.40 12.10 12.25

Закон есть закон

П_ СТУА"" .Укртеneфм_ •.

.Украина • Икrеpnano 18.50 ФИНЗІ<СО8Ое обоз_ 19.00 и..енно тот 19_20 Н _ _ ,",т-парад 19.25 Теne,""а •• Правоо 19.55 Телефи_ 20. І О Ш"гер - потоМу .то wllllfep 20.40 В..ерн.. с'аз.. 21.00 УТН

12.40 1".55 17.00

Вечерн.. с ..""а п ф-

.......

19.00

Интерновост.

ф_ .ХОМА

ТСН Cepмn~ . . . пfжeнeдeл,,"о

Й. гайди . .времена ГОда. Весна·

Вес.. мир театра ш.о........ _.10 кп. Истори. У_. .Гоncщouop • Украине. '

LUкоna КnOYIIOII

Теneфм_ 'YCpaмtICТ<IOe ~ _ ......... мнcтpyмetttW>. oCopмn.. ТеМФ-м "'рет_. І

Закон ест. закок

............... _

06.55 Пес~ ДНА. И дАРК 07.00 Город""", новости 07.10 Детс", nporра..... .днтpecQJIW(З07.30 Te"BC9pIWI .taкr.·&.p60pa0 ТРК .Кме ••

18.20 18.45 18.55

ArPOмaгазин

ХУІІ- фIIJIwI оЗон. с...pnoo 3а,он ест. закон Ул_о

21.40

Му""т"""'"

ДО«. фи.....ШкоIl3 cnектpallotзма.

004"

22.45

УТН

с

........

.дн_.

•.

Футбо

ІМ,.

__. 1/4

••TaнlllO

Мyriмн .... КОРОТКЗІІ програ.....

( КиевІ -

3118Тра' НО'ОНОІ1 зфир

9Ок60к90.

ТВ-б Москоа. ,Сnopт

_

.Атлетико, (М;wJмд)

1/4

- .AIOCt.

фotнana.

1/4

финаna

Док. телеф..... .с_.

1І.З5 Зако" ест. за,,,,, Ш,о_... 3t<paH

11.40

11 кп' П Т......... .Г\patIд .......!',;jj, • 12.05 Тмвф ..." ...Прет_" 3 с. 13.30 ОТ .Д. fJ(J .,;. Из истории храмов

по фиrjpнoмy "атаниlO

ПЗpt> Произео...... nporра.....

.

украннских

14.00

За,он ест. закон

Национ."""... ".п-оарад

д. С'РИ><дберг ·Мален..... НO'<ttaI ес Ізта ДЛЯ *f!ttЩИНW. мyJPIИНW

2З.25 УТН

на Г:QДOnЄ. ~acTb

Национа.......м .<Мт-парад

3 КАНАЛ УТ

•интЕр. - КГРТРК -

13.25 ДетСІМЙ сеанс 13."5 наше aфмwa 13.50 тa"lIocua Том, ДUPPМ • "" ~Мy"T'1".20 НоІIine 15.00 :щ1'МА 17.00 Т8-1 Мас:Іа. м,.f8IIIМI\ .' .Іоир...... д.Арт...,,_. 24 с. 17.25 Т1-8 ........ I. •. ~.111

.•

Т...-

11.35 • ТОМПОо ....... 19.00 30VPАІІА

".30 Цепlep'.реео ТІ-8 ...... .,..... . . . . . . . с.

11.45 20.30 20.40

ТАН " " " . Т8-б мocua. Тоо-woy ОМУМа

npea:ao: ..,... nepe. А.

"-"6Іум

21.35 Зocnpecc.информ , 21.50 _ _ _ _ ~ .Teneммpo 22.00 ТІ-8 - - " . Х. ф. . . . . . . . . . 23.45""''' 00.45 ТВ-6 мocua. Дмс.•.....,.

07.10 ............ 07.35 Т......,. "'орец. 08.25 фмроое .дТОІЬ 08.30 ПрогpaoAll oHA"-8I!'fePOiO' 09.15 ~ оСост_ ••• 09.50 ~ Кl8pТМ. Terroraiser 10.30 .8ajмaцми ст.... 10.5$ ТeneзrЩJecC ТК .ТОНИС.

У Oпera

11.00 Тeneraзerа И _10 Мyno""'" І,I.20Н_ть 11.50 М.ф• ..лмс • 0І0f11111И0i

Б_.

16.00

фин....

трол.... СnelСТ_ Киеаскoro TeaТIJ.

1

Футоо•. Чемnиoнaт Y,paitНbI •Чорноморец- - . Topneдo•.

17.55 За"он ест. закон І 8.05 М~ф_ •То ... д.8рІІОІ " .. АІ!У3И' 18.ЗО Сер..... пер.... noцen"" 19.00 Иrpoeoe шоу .Проще простого-

ОРТ

08.00 Интеpt<овости 08.20 Сероо....Дееуш •• no _ . Cy!106a. 09.00 To,-WO'j .Черн...й ,от-21 ае,.

19.ЗО ТСН

.

19.45 20.45

сер ..... 3дера.

21.ЗО

Cep.....Мw - •• г."...

23.25

ТСН

То,-шоу.я сама·

2З.30 Пporpaм

.... На

lІО'Іь

фмрма .дТОН.

Программа .!1yтewecтeмe

2О.ЗО Пporpa

.....

• сказку·

~т_ деп.

21.05 Про~ .НАТР·8І!"ІерОое' 21.50 l1porpaoм .Ракурс. 22.00 ~епезксnpecc; 22.10 Т...........горец.... 23.00 f1porpaммa оСвот.ое 380НЬІ' 23. 15 ~ кварт... TerToraiser '23.55 Теле:lf<Cl1lМ!i:<:

.Поспесl1Olllle·

СТУДМІІ .ТV

Табачук.

-

.

~ ~T д." ..... обзор тура ~2.40 Спорт,,_ nporpa..... ОБОМ 6ywмдoo

2З.40 Дoк.3f<P3tI ·Шn"""",

CTan>I4a'.

п"",,·Харбора.

00.25

'Ш_

.Мyзw ••,...,.. о_о<.

.• ICТV. 08.00 07.00 08.00

(Ай-См-Ти-Ви)

.

Мастера ""ЛТО3ІІОН3

.Террмторм, А·. Хит-napaд ·е фot<yce - аес. мир. (на анг

•. _ )

09.00 10.00 10.30 11.00

.Дannac •.

12.00

.Террнторн1І д. Хкт·парад

T.1I8C8pIWI

.~_. Т_РООМ .г.р

........

ГО

__

Суета суе'

.............

Т

.

0""'0'"

kpecT

І 3.ЗО Фабрмка 04ОВ

Табачук.

-

21.00 21.45

І З.ОО ConHf!'IНbIIi

КАНАЛ

CТYДM,..ТV

Тoprмнфopм новосе.

1'.ЗО То<'ШОУ"С

ТК .тоние. ХУА. ф........ оФр."ЦУ'С'toi сеаноіі·l.

7

20.35 20.50

08.ЗО "-о ЕЖенеде_

07.ЗО Дoк.3f<P3tI oCтoyнxe;w.·. оПире_.

08.15 М.ф ••М........... ~~· 08.50 Ра_.те_ новости 09.00 TO<-woy .AJlтorpaф. О9.ЗО Х\ІА. ф""....Мtpc......toi_. 11. І 5 оРоаесни,' 11.45 Док.зкран .Касат"" море' а.45 Х. ф .•Т_ lІСЧе3atOТ. _ . 7 С. 14.00 .T..ндw-PblfiД'" 15.00 Двтсllllii а.р....ДІІ_ /І86едІІ. 18.00 СИТ .•Неде..• 16.20 Муn.тфмm.м .М.1"І-рн......

-10".

14.00 ''''yтpeнonoi 3I8fIOO. ХУ'" t 15.ЗО •Территория А •. Хит-парад 16_ЗО оДа... ,.,ра_•..Т............. 17.00 ...._ /IyJIy>. Мym.тcepиan , 17.27 ,Пр_............

"""-f111811

I7.ЗО .ЧеpttWi _ . Му""ТС8p111J1 17 .55. 21.56. 22.54 Миколина пa,Qдa 18.00 е.и. Веl1ltt<oбpит_. Тунмс. 'ІаСТЬ І 18.30 Красхи _ . UJeeйцapclCие стандарт.. 19.00 ТО<-шоу '. с Onьroii· 19.26 Гпа...... co()wrмo ДIfII 19.30 .11pIIopeotиwi _ •• Т'-РІІМ 19.56.23.57 К-"", от оМІОзио-Paдloo 10lFМ. 20.00 .Гер,,_ rollOu,. T...........n

•.

2О.ЗО .д...nac Т-.....,. 21.ЗО 8е'<Єрнме вес' .I8ГIІІІ • 11еіісІІо. Т............ 2З.0О В Щеpбнti npeдcтaвnoeT 2З.0О М'IV npejlcTitImIeт. /1'rtwмe кит... 23.ЗО MТV npejlcT..... T. Мyзt.otа lIIoбeto

22.00

.~. на небо... тв Мynoo~. 080ир_А·~. NOI8 вene! ПроеоТ'К) Ap"l"eнт

8_ . .

.........

.....,

~. І

13.00 Te-.:npecc . . 13.10 Муз. nporpIIt8М.p_

23

с.

К_

14.20 ФIIpNa .дТОН• 1".25 Те,.",... ОСЦеНа Eapuna. 14.55 Тueзкcnpecє 16.IO .....Ttм16.30 ДeТI:UII cтyдIIII~. 17.05 Прогр;8ОМа ~ крест-

ТК -ТЕТ.

14.00 14.55 15.05 15.20 15.30

Т-,..u.кТ_·WOn Бе3Гpalltl'lНltlіі npocтop СИТ Т.........,..с.т.1Ір8арео

ТРК .КМе••

17.55 11.05 18.30 19.00 19.55

(3afIapoae)

позма о _расе

3COYIIan

.Tupмiicuoe

ТК .ТЕТ. оо

Пес... _

И. А'"

21.35T~""" 22.45 nvтewecr- є .Itt(jй.

23.05 Зтo-МhI! 23.35 Cnop_ nPOrJIIМIIa oИrpw и.с23.45 T8JI8C8IIIIU .с.т.-..,..,..

08."5 lІОХб(Ь9О 07.00 ТВ-6 МOcn8 .•в... 07.30 :W'AIIA . 08.00 Цептер.,... 08. І 5 МeJКДyll3pQQНOe ОСО.1РеНИе •Teneммpo 08.25 Пресс·CJIyб 08.30 ТАН М--.: 08.40 Метео·аномс: 08.45 3кcnpecc.информ 09.00 .Див"""", І на небо і f1.YW.Y 'WТO. 09.05 ТВ-6 мocua. Ток·woy.Мyзwu и npecca.' .доу... nepa. А. Розенбаум 10.00 наша aфиwа 10.05 ТВ·б москаа .""",- об_ 10.40 Nota Вene! • 10.50 ТВ.. Мое.... м,-тсереап '''''.р _ _ д·ApTВНW'..... 24 с . . 11.20 Наша 8CТjМ!'<B 11.30 Соц_-aнanмТiNect<aА nporрам...

-_-

.Подтекст.

,_

12.00 Aprp.teHT 12.10 ТВ-6 МосаІ,

~YII- фмnoм О/ІРООДН_

"'TorO I\opr_

18.45 18.50 19.00 19.45 19.50

Му""тф_,, Теneзo:cnресс

20.00 20.25

Публицист.,еска. nporрамМol

20.35 20.50

Т oprинформ Новосen

21.00

.сИТ·

те..... .".." .М.pooene .... .Пpownoє :>того А...•

ТК .ТОНИС.

20.00 Т епегазета 20.10 Нeд8ot...мocтb 20.40 Автоторт 20.50 м,............ 21.00 rlporp.•Днеа_. 21. І 5 Те_та

ТВ.. МОСІа. "'ТС8РІІМ

....

" ..

20.25 f8.S мосоа. OWOY Бeнмot Хмм8. 20.35 f8.S Мocua. Tok-1ІІОу oПpoteccмo.: ~aT'

21.ЗО 3кcnpecc-информ

21."5~~.T~.

21.55 ТВ.. Мас:Іа. Х. ф• .мar- ........ 23.45 30VPAIIA 00.45 ТВ-6 МOCn8 д..с. ......

КAtWI

ТО .НАРТ. С У'\ІіІ на рассеете.. ..,..т",_

т_...,..II.'IIІ_. І~ с. ФItpмa oATQi. 08.ЗО Детскао C1'{ДНII~. 09.05 Программа ~ крест.

09.20 ~,.......oВoao 09.45 Пporpao.a чOOlтlI 12· 10.15 Пporрамма ~ СТ"'" 10.30 .3роfИ'letJ('" расс.... 10.55 Темзrcnресс ТК .ТОНИС.

11.00 Тenerазета 11.18..,......... II.20~T.

11.50M.•. o/Iooc ............. _.~.2 ТО .НАРТ.

13.00 Telle3<cnpecc . 13.05 ХУІІ- ......Кoмтpen с:.та-Кмусао 14_35 фирма .дТОН· 1".40 Программа oДмиnoo (О. еос:-) 14.55 Телезccnpecc ТК .тонне. Телегазета Нeд8иJ<имocn. Автотopr ..,..тфм Телегазета

...

СТУДИІІ .ТV

(.НeIIeцt<ao

.

_.)

I.ttз."""" ХУІІ. ф_ ОФР8ЦРСаІ ~ф

7

КАНАЛ

ТРК .Нарeдщмt теле.идеНllе УкРамн ....

08.55 07.25 07.45 07.55 08.15 08.35 08.5$ 011.25

.Мot! Брмтанио·

.

~TINf!CIa п~ Каа!ерТOllblIOtfXТИ

Взг~ со СТОРОН'" Муm.тф-

ЛIOlIII АЛО lІОДеЙ ТВ клуб .Х.М.

~ дelК)JlOii Удa'lИ

О9.ЗО .ПАт. бonowмx·IКМ8ОТН.... AфpмDt'.

10.30 Woy-пporpaммa 'Плас~ 18.• n.oди АЛО ~ 11.10 3І\орое.. . ".40 8зг~ ее СТороі<ьІ 12.05 Муnotф_ 12.25. ТВ клуб .х.М.· 12.55 ВидeoфмnbМ .Венгрн. 1100 neт,

чу_.

І 3.45' l1toди ДnII ЛtOдet1 14.05 Концертнао nporpaммa. Дем"" руссос 14.55 8рмтанс.... ЦIII(JI. Портрет... 15.25 KOМnWOTepмapt<ЄT'97 15.30 Пуб_тичес ... npor~ 15.50 Му........... 16.10 ЛІОДИДІІІІ_" 16.30 ~TOНIтIIOНOCI" 16.40 Шоу.npoгра_ .ппаст-..о.... '!У_'

К_термаркет'97 офис без rpaниц Новост. О стЗІ1"" вещах

Недвм"",мость Автоторг

18.00

ХУІІ-

20.05 20.10 20. 15 20.30 21.00 21."5 21.55 22.05 22.55 23.05

(·Немецкао ІІОІІНІ'І

фа.м .Вepooocn.

__

ТО .НАРТ.

Фирма .дтон.

l1porpaw.в оПутewecтllle

8 СКа3І<У"

~ .м... алас,.. Пporpao.a .HATP-іе'ІерЬЄ' Пporpa......Ракурс. Телезкcnpecc Т......,.... о/'орец.... 1lporpa_.Хрумо Пpor_ .Ев_с.

ТК .ТОНИС. ХУА. фІІІІ... ,Пм, смер_

7 07.05

ГР3ЦІІ.

OT.rpuoocao

07.ЗО TeneJOyPМall·м.n--OI.

08.00

~ ~ .Кам6мата·: д.Розенбаум

09.00 10.40 11. І 5 11.30 11.45 12.05 12. І 5

Х. ф. o8AIcn. cтpaeno .А..ВертИНCIOtЙ••. 2

~

Тoprмнфopм

.Тeneфvтбo.. .Просто собе...

Мym.тфмnoм .Кот,pw6uo .Дonrое 6ущщєє. І З.ОО Нооосеп 13.10 Мyзwкaпwtao nporJJ8*a.Typ6oIIe.ц. IЗ.40 І!мдеоуроом ДІІІІ детем oCakypa-woyo І З.5О .Oт,pt,oTbII! НеСеСа., -«мно О кжо·, ./Те. и дneccaндpa·

-

14.50' Телеl('tpнап обриТІ'''''' CerOДНtI" 15.20 оАртобстре. ИЛІІ как разгоеариеают

. 16.111 Мyзwкaпbнao nporpaмм, .АДо_Й. 17.15 Тoprинформ 17.30 Грации от .Гравмса· . 18.05 Пporpa_ УХРТ .познай С8ОЙ рост18.35 Т....фopt.o • 18.55 Новосеп 19.10 .Города • CTO~ЦbI _ . (fl< .Фору... ) 11.20 'Вндeoypotcи АЛО детем oCaJypa-woyIf.ЗО Тoprмнформ

19.50

Ноеосе.

ТРК .Народное телевидение УкрамН ....

20.00

Укр ... н....

.ICТV. (Ай-См· Тtt-Ви) 06.00 ....... - , - . Т.........,. 06.30 оч........ ~. Му_ТС8роІ8ІІ 07.00 .Террмтормо А.. ХиТ'napaд 08.00 Ай-Т.-Зи. (на aнr.........81 08.30 lІеЧеРНООе 8І!СТИ 011.00 .д..u.c•. Т_"ІІІ 10.00 ОІІРОаРа'ІІІОІі АОМО. T8JIICI8pIIU 10.30 .r....._ _ '. Т8118С8Р11811 І 1.00 Крас,и мира. lIIВeМЦaPCUe cт_pтw ".30 То<-woy .... С О""оіІ. 12.00 .Террмторм, А.. Хит-napaд IЗ.ОО lTero-зrcnpecc Х. ф .•l1epecтpIIIIU у ДtwI-c"",".

14.00 І 5.ЗО

•Т еррмторм.

А.. Хит-napaд

•.

16.ЗО .де"" :88~_ T.~ 17.00 ~з.n....._.~ 17.27 .Пр_т • ...-.ао. Мy".'fC8""" I7.ЗО .ч."""і~. Му".тсеpIIIJI

18.00 КиноJКYPН3l' .Ераnaw. 18.15 8epниcaJк 18.30 от ,ПерЄкрест,,' - , успеху 11.00 ТО<-шоу •... с О/VOЙ. 19.26 Г_ toбwт.. Дl<1 11.30 .Пpoqpa...... _ . Т_ 19.56.23.57 кnмn ДНІ от оМІо3ио.J>uмo 101 20.00 .r.,.._~ т....,.... 20.30 oДennac•• Т.............

-..

FМ-

~1.30 ее.еР..Ие аести

20.25

Адреса .-сі У_

20.35 20.50

Тортинформ Новос••

21.00

.сиТ.

ТРК .Гра.ме.

-

Табачук.

ТРК .Грамс. 21.30 .У.рлопо.: po:w-pww 110Терем 21,45 Тoprинфopм 22.00 .Шкоna бмзнеса Ви..,. f1ec:oц/<oro22.~ оФмнансмст,

22.40 OIJP и nocne ... • в.-.....а 23.25 Новосел 23.40 ~ УХРТ: ОІ1аОНаЙ СеОіІ рост· ОО. I~ Тopntнфopм . 00.25 Мyзwкano.нaw ~ .к...we. 01.10 .Программа мо (тк .ЗоllOт", ворота.)

.ICТV. (Ай-Си-Ти-Ви)

КАНАЛ

ТРК .Гра.мс.

.

Табачук.

21.30 Развпесате....... _тм 21.40 8epмиcu 21.50 Будьте ЗAopOIIW 22.05 Адреса делоооо1і У_ 22.10 l()poQocциtI 22.45 ДettдII-мapкeT . 23.00 Х. ф. ~_ peaQI8IIТ... І с. 00.15 Woy.nporJJIIIJМa ~..,_ 00.35 оРеМв _ _

СТУДИІІ .ТV

.пpownoє зтого ДИ"

23.35~.TUIti. 23.55Te~

00.00

-

22.00 .15aoIwм .. r••_. Т• .....,....,. 23.00 О..,,,"." 23.30 мтv предстaanoeт. n,..- IOПW 00.30 MТV предст.."..т. МУ3ЬІ<а 1ІОСі8м.

Взг"", СО"-

17.05 17.35

ТРК .Гра.ме.

ТРК .Народное теле.иденм.

21.25~T. Alтотopr І\ІА. ф_ . . . . . . lIoorтopв.

21.55 22.05 00.10 00.20

...ИСІ.ІСУ

Адрес. деnoвoй УДа'І.

,

с.

Фирма .АТОН·

.

НоІIine зМhIA

25

1011

Стиму.

І 9.ЗО о.но

18_ЗО Програм ....Диалоги. (О. Сос.ин)

17."5 rlporp.•Дневник.

НoIItne

11.00 3N'PAIA 1'.30 ЦI!mep-peeтo 18."5 Т1-8 .......... Т.........

11.00 16.10 16.40 16.50 16.55

18.45 19.05 19.10

П.05 ГОI10C ЦI!IItТ8М о/ЬбеДа.

.......т........

17.30~UIii

117.00 07." ,07.3$ 08.25

Програ...... 3вездиое стар..•

17.55 18.00 18. І 5

•. . . . , _ ........._.2ІІс. ___ _ 18.00 JI.& м-.. с........,..

ДeТCtalllIOpOrpaММl .дн1pecoJIwca. Г_oмeНOlOCТН

Музо.'..... а. npor_a·!Ion· Гlporpa......ZOOM , 12·

17.35

.........."..',00.

.......... nptjICT• ...,T .........

T8J18C81М811 .,..~

лица ~.10 Ер3lllw 20.25 Мyзwtaпo.нu nOГQilll. ИА'АрІ<

20.30 20.50 21.05 21.20

13.40 13...5 1".30 15.00 17.00

ЛІОДИ АЛО ЛlQlll!іі Муз"""'"'-"О-.'роеа. neреда.а ·Квмнта·

17.20 17."5 18. І 5

13.ЗО Денди-_ет

ТО.НАРТ.

КодиlOРОJКДt!t<ИII

11.15

УТН

Муn.тф.......

..

оФерро.

ФутООл. Пига "'~.

23.40

09.45

~ (3anopo>o,e) Поекanм'

11.30 Басoeтбon. ~-БаЩт, (!(меа) -

КАНАЛ ут 07.05 М.ф .• То... д..Р\8о. "" ДPYSWO. 07.30 сермм .n.p8... ПOIIitllJll' 08.00 ТСН 08.05 Сер..... 'ЗМра. 09.00 ТСН . 09.05 сермм 0010. . . . . npecтrn-111.05 OT<pt>T" .. за 10.30 ВесеЛblOЇ ро;нок 10.45 Украине... /lМтература М. Pt.uIw:кмй

УТН 18.ЗО Закон есть закон 18.З5 И ТОПЬКО мyзt,I1(З 18.50 Финансоеое обозрение 19.00 Именно тот 19.25 НацІюн........ ""т-парад 19.ЗО Телеканал .Право20.00 Национа.....,.Й ""т-парад 20.30 Телeфot .... 20.40 Ве<оерноо с,.з'а

О9.ЗО Детвора

оАокс·

2

18.15

•Ювентус, - .РусенбoprХУА. ф.........Верти......

фмнам

Обзор мат....

Зneктроннао КОМПblOтерна. rазетз -Все - 8сем-

00.20

-

2З.30 Муз............ НО8ОСТи 2З.45 ФутОО•. Лига _ПІ4ОНов

УТН И ТО"""О "yзt.I,а Светлмua

па фиrypнoмy

Cy!106a.

no _

(ron/lll3tWt!ll. 2 т.....

14.57 -15.57

1/4

ТВ·б Москва .Париж. Пари",.

ІЗ.І5 НоІIIПЄ

ТО -НАРТ.

30 КАНАІІ

ПО ,иевскому Bpet.teнII. Интервect.

(ГОЛ_). 1 тайм 22_ЗО ИНТері<ОІОСт.

••• П_

2З.45 Футбол. ІМг ••емnионо •.

наша IІ<:Тро!'Іа

25 КАНАЛ

А..Ротару

Басне~. -д....-Баснеr.

ОО. 1О П~т

10.35 10.45 11. І 5

12.40 12.45

....

оАтлетикоо(Мадрмдl

Сто 'уд,.с свет.

IЗ.45 ·Все от .lО6еи •. Поет А.. Кудn3Й

23.15 23.20

_

ПО ,иевскому

19.ЗО Угадай мє_ 20.00 Информацио_ п~ .8ремоо 20.45 Вечерноо Cl<aзка 20.55 В поиск.. утpaчeннorо... Петр AneіінмllOll

-

...ра

nO"..7 _.

~

17.З5 Т.....рим .Т_

на_... .<Мт·парад

Чeмnионат

Что?Где?

23.40

10.00 10.05

ТВ·б Москва . .портрет ЮрІІСМ на фане сneКТ ...... (Елена Яковлева в CПI!ICТ3I<JIO театра .~. 011..........,..•. )

lО.ЗО Т......р.....Т_

IЗ.ІО Закон ес.т. закон ІЗ.15 ю..ошес,ое ток·шоу .B~p...",,-

21.00 21.40

21.35 21.50 21.55 22.00

МeдIoL»tнcкIIй

08.ЗО 3ксоресс,.нформ

01ll!Cb

МynooтфІІІІ ... Нед8ИJ<14МOCТ.

ТРК-К_. Кpeou",. .'

07.30 W1'AIIA 08_00 Цептер-ревю 08.15. Пресс-CJIyб 08.20 Зксnpecс-информ 08.40 ТВ-б Москаа. ·OCn-сту_ 09.25 09.30 мy.!ьoкanbнoe .ран:дееу __

ТК .ТЕТ.

Финансоеое обозрен"

..мре

-.ут

ХУА- ф .......Игра ма мер_.

06.З5 СИТ

До6рое утре. Укpaиt<a!

Че"""ОНаТ

То,·шоу .Табу.

зо КАНАЛ

12.ЗО ПеlСТОра!1Ь

16.00 16.15 16.30 17.00

.

18.30 T......"..n .c-.. IіІр6ар8о_ 17.30 сит 17.40 CErА·острое 18.00 /JI1МrC 18.20 Т_-won 11.30 м.р ммcw 1'.50 c8pan .rn,a.... ,...,....-.. 19.50 35 _ 20.30 смт 20.50 Пectto ДIfI. ИJl'Арк 21.05 Дett.atI ~~. 21.211 г~ НОІОСТИ

06.45 07.00

УТН ХУІІ- ..........Зонl смерт... И 10"""0 муз.., •. 1 .аст.

13_00

.....

-К-••

Игроаое шоу .Проще простого-

00.10 00.25 01.50

.

~

М.ф .• том. д.8pIIOI."~'

2З.05 ПРОгра..... -Бомб ••

IМTepafYP'<30 СТУДИ',

.2 с.

.............

О6разоват

.будивел,,"и,-Хорда. - .ЦС1<А рико. Национаl'tbНblЙ хиr -парад

10.05

09.30 Де.. 09.50 Мир 3МКтрон..... ~ 10.20 ТIОро4I!С1О<Й 8e'tep м.n~. Част. 2 11.05 Имя. А..nивa12.05 Ма"",. М. и п.~. КМеІа<ОМ

tк .ТЕТ.

2З.0О ТСН

ут

ТК .ТЕТ • ка, день

n....,...... orpac_.

с.р......3Аерао

00.05

1 КАНАЛ

....... ,

Теnerазета

11.25

ТРК .Кме••

...

•.

ТО .НАРТ. .пpownoє зтого дно-

ТО .НАРТ. ОС

ТРК .Гра.мс-

ТК .ТОНИС.

20.05 20.10 20.15

..... pOДltoe теле.ид_нме . Укр_"",.

20.•00 ~М'Iecкa' nporpaммa 20.25 ~.noвoй YДII'tМ

16.00 Телегазета. 11_ І О Неда","""""т, 16.40 AвTOтopr 16.50 Мyn..ф...... 16.55 Теле,азет, 17.05 Немм*""ост. 17 .З5 Авт.торт 17.45 Прогр .дtte.H.': !.Немецкао ВOJIIta·) 18.00 Праграмма .Под углом 23.5 'радуса18.ЗО ХУА..........nмфr ІІІ awaфo..

00.00

07.10 Мynooтфllll_ 07.30 _ _• 07.45- TМ8Ctp11811 ".р 108 с. 08.35 Фмрма.дтон· . 08.40 П~ oHATP-ееооеро.е. 09.30 ТО<-шоу оАра6еаси•. !і Гребенщиков 09.55 ·ВоIlWЄбнoe ~ 10.15 Теnuypitaл .PI.OtOК. 10.45 Муllllrфllll... 10.55 Теneзo:cnpecc

Тип-топ

1".00 T....... І 5.00 А .... ~ ~ УСаОІІІ 15.50 )(УІІ- . . . . . . . . . . ,..,....•. 3 с.

М.ф .•Том. Д..Р\8О • ""."... Cepмan .пер ~ ТСН

20.45 21.15

по ."е." Cy~..

.. nooзии •

Apn_

КАНАЛ УТ

6>скетбол Чемnионат Укра.нЬІ

• ИНТЕР. - КГРТРК - ОРТ

м..нут

08.40 09.00

13.05 TttI8C8pII8JI

МyзwКЗЛЬН.... НОООСТ.

19.ЗО тсн 19.45 С.р".... Здере.

КАНАЛ УТ

КАНАЛ

25

11.00 ".10 І 1.20

манетаром

18.ЗО·Сери... 'n.р.... пOЦ8Jlyll8

H",-,ano.н"'; .<Мт-парад ЧеМТ1МОН.Т ...ра по фиrjpнoмy ,ат.ни". ПЗpt> Корот .... програ_а НiIЦ>Юt<ЗЛЬНЬІЙ ",п-nарад

08.00 Утреннее ревю 08.30 Сери...Двеуwп 09.00 FJo Ul<ra,ne 09.40 Детвора

" ' - " - . І с.

Пари.скме та...... З.Pwзaноеа. П.Pмwap

'.QP'Iecкoro ПУТ.

22.10 22.15

14.1518-1 .........TOIII.дutIIIIo • - . . . - . Му..тфouot.мм 14."5 НoIIine 15.00 ЗArPАІІА 17.00 ДетСКООі сеанс 17.25 ТВ-6 Мocua. ~ 17.35 Т8-1 МОСІа. Х. ф .•и.а-н /IIINI' 19.00 30VPАІА 19.30 ТВ.. МacIa ....... ~. 2 1.35 Зocnpecc-мнформ 21.• 50 МeJl(ДyмaPQДНOe _ _ _ .Телеммр. 22.00 к-u,6 8 1/2. Х. ф......._ 23.4$ 30VPAIIA 00.4$ тв.е мocua. оІ1арт..... ЗОНА·

ТО .НАРТ-

13.00 Теneзкcnресс 13.10 ~ .у_--' .... 13.35 Пpcзrpa...•• я - ,.....,..;.. . 14.45 фирма .дТОН. 1".50 ~.. от 3)1!'" 1".55 Теneзкcnресс

....

.

ТРК

пиnература. Н Гorо... Н........

18.ps

13.30НІІІІа ..... ІЗ.35 ~'jj'08 раидеоу 13.40~

......т....

·Зanoрожец за дунаєм

8естни", правитеnьства

Hawall<:Т!'I!'Ia ТВ·6 Мое,.а cepotan о Пj)OIpo4e Нot lone

аремени

Мyзwca опера С. fYlllll8-Арт-.oro.

21.45

І 2.00 Село и.

9ОКБМО ТВ·б Мое, ... Сnopт недели 07.ЗО ЗArPАІІА

Инфор_нг. програ...... В_

Р.ьуар

12.15 12.20 -І 3.20

ТК .тоние.

06.45 07.00

ТСН

2

oAnocтOn~."""", ~ raмтм св. ИocaфQтаУТН

Н.ЗО Те_

• ЮТаР •

Ток·шоу .Сдела" ",аг· Х.ф .• п....,.. Дnl оассм"р.'

19.ЗО Угадаі4 МЄlЮдIf10

10.2503<0' 10.55 кapyceno. и "пуста 11.10 свет ..... 1І.ЗО Телеканал .Правоо· 12.00 Резльносn. неВОЗМОJКНOl'о 12.30 Ctтyry народУ У,раиНbl' 13.00 УТН IЗ.15 ХУА_ т..............Формуn. n~ 14.57 -15.57 Зne<rроннао ",.тьоотеР'<3' газета .Все - всем16_00 УТН 16.10 ХУІІ- фмm... 'n8plOUOll" 17.30 из ~ ~ _ ГIePeД;N 5

Играет д.он Фepnoco.

00.20

" 18.45 Интервест. ' 18.55 Сери"".днywu no ...... Cy!106a. 20.00 20.45 20.55 21.55 22.45 23.05 23.20

......

2З.5О /1ао,. _тем

.Проще простого.

....

І 1.05 ТВ-б Моск.. .naпo.._ О6ІІИеаЬО 11.40 No1a Вєno' І 1.50 ТВ-б Мое.... ОН83ІІО Pet<OPqIIOOO

~

Г ородскме моеост" Х. ф ••т "ркту_. 3 с. Твopo<eCfQIIЙ ее-ер МП_оМ Част.1

Сер,,"п .До«тор Ка ....

17.З5 Тепосермал .Т..... 18.20 По ",<,вс,ому 8IJЄ"f!Ни

І

оо Пес... ДНІ оІ1ирата Б3нд. ДетCQI nporрамма .о\нтресо.....

20.30 20.50 21.05 21.20 21.40 23.10

урок АЛО У"і'те...

ТСН

lО.ЗО т."есер

Ф.нансооое обо_е НациональНЬІЙ кит-парад Агромагазин Му"'Тфll~"" .Мн6ет. .Гордос,. на""и·. ?аиса К.ри..е...<Q О9.ЗО Видеофил... ·БолгарскиЙ уро<' 09.55 Закон есТь за.он 10.00 УТН 10.10 Муm.тф""...

УТН

ТК .ТЕТ.

ny.-H

ЗарубеХО<" nитература А..

~~~,-

10.05

16.30 Х"," .............. Pyc.t.... 2 с. 17.35 Г1оома.о ... 'расе 17.40 Кмноконцерт 18.05~ .... _ . 1'.40 С- _ . The NaIOOI way 1'.00 T8II8C8pII8IIoДItIIIм . . ._ 18.55 Всео_ 20.05 AМ(I~C_ 20.25 Муз..aJIWIа. rIOr!IU. Т.Пooanмй

Романс.. Г. форе

23.ЗО Про спорт

1 КАНАЛ

06.05 08.00 08.10 08. І 5 08.25 09.55 10.00 10.10 10.35 10.45 11.15

............

тв-. МосаІ. І.

ІЗ.50 .п..е-р-_

ТРК .Км.,

М.ф .• То... д..ерр." "" j!ppИo 18.ЗО Сер""" .Пер ..... ~

До6рое УТРО. Укра.на'

3

тк .ТЕТ.

.

lIIfVlY , _.... ф••т ..-оа

.д/tIlIOC.' на небо і

АИР""

І 2.30 Поет O.КjIIOIIoea 13.00T. . . . . .~ ......... 13.55 Т.....- _ 1".00 т...,..,..сту.. 15.00 ПашТЕТ 15.20 сит. 3а ~ 15.ЗО T.1IIC8pII8JI oCemte-58р6.....

.стретенсtий ИЄ1CNНИI.

,

23.20 23.25

·'leIlOl· -

18.05

В_rpажи Мелора...

18.00 18_15 18.20

.....

• К....нке.

Аспект ...

06.05 08.00 08.10 . 08.15 08.25 08.50

ТРК -Км••

ІЗ.ОО Тeneфилt.м.~_

21.00 УТН 21.45 ФутОО. от УТН 22_15 Вмдеофм..... БоnrарскиЙ уро<' 22.40 За,он есть закон 22.45 Н",-,а-ЬІЙ ,,"т-парад 22.50 Дaliджecт 3<0Н0МIt'<eC1C., новостей 23_05 Т..................._ со смерт"" 00_25 нац"""з_ЬІЙ ,"т-парад 00.30 УТН 00.45 И ТОЛlol<о М'j3bI,a

T8JIICI8pIIU .ca.т.1apNpe.

""1 ........ - -....~II.-.

........ Т..... 3... с.

09.50 09.55

08.30 Минут .. ПО33ІІМ. 08.40 ICpeuaтик 09.10 ЧеРНЬМ КЦІрІт 09.40 K.1.S. S Серо.езмо о '_ерах 10.00 Jl(дмТi!' Смотрмте ..... _е! 10.10 Кинoropaccon 10.40 лица І 1.00 ХУІІ- фмоом.8ернміІ Рус".. •. 1 С.

Сери....11om. . . . з.Радам"" -Загадои истории.' .Caмo383ltCТВO на Рус••

Футбо•. Чeмnиoнaт д."л.... ·Ca>lдepneнд·.

rtf!C"" __ .Пират. Б3ІІА'

07.ЗО

Информационная пporpa......8ремоо Вечерн•• с..зrа

.rмala4!f8Wi

смт

01.00 07.20

_нм ~..

no

Угадай ме_

Е

Те_.л .Право.

08.00 08.20 09.10

Интероести Capotа OДOeYUrra

07.05 М.ф .• Том. д..РРОО • "",.""... 07.30 cepмan .ПеP8W8 - . . 08.00 Сер"... .дonop К._ 09.00 Поспесl108Wе 10.05 До,. телеф._ ·Бан,. 10.25 3а,он ест. закон lО.ЗО Старн...... "УЗЬІ" Рунде.. 11.10 Мир noз_ Ю. кa-cкoro І 1.40 За'он ест. закон 11.45 По старому адресу .• ConнЄ'l""'" та.ант

Ф'''',лото .НaдєJКДa. Бас,етбо •. Чeмnиoнaт Укра-. Финап. ~ Казач,,-3J11(· .Дина"о. (ЗаП<JC)OЖbe). е nepept,oвe - 1740 YfH 18_ЗО За,он ест. закон 18.35 И ТD1IЬІ<Омyзt,I1(З 18.50 Ф....ансооое обозpeti>le

19.00 19.25 19.30 20.00 20_20

08.05 ТВ-6 Масае. TOO-\llOY ~ _ • 09.00 JI.& ........ ""с...­

ТМtcepIIIII .Т_ ГIO ,мellCКOlOy аременм

2

газета -Все - 8СемУТН Мутт........

.•

19.00

22.З5 ИюеРНО8ОСТ.

22.55

12.30 Пе<тора!1Ь 13_00 УТН 13.15 ХУА. т............ ;no........nan C"or. 14.57 -15.57 Зле<трон_ ,омпьоотерн.. 16_00 16.15 16.30 17_00

,8...

10_25 .т_ 17.20 Т.... нeдe~

до6рое УТРО. Укра....!

f1y6nмциcтическао ~.

06.00 .дем :88"'-. Т--.-.. 08.30 ........ _ . Мym.тceptWI 07.00 .Террмторио А•. Хит-napaд 08.00 Ай-Ти-Зи. (на И'1l _е) 08.30 веооернме ІКти 09.00 .д.мас.. Т_сероом 10.00 ."........._. T~n 10.30 .resмo- _ •. Т'_pIIIJI І 1.00 от .пepewpec,ка. - • ycnexy I1.ЗО Тоо-woy ....с О/VOЙ. 12.00 .TeppмтopмJl А.. Хиr-napaд IЗ.ОО 11рм_ npмpoдbI.

lIYIatW

13.ЗО Ві04Т. Гаааііс_ остроеа. Бу...-т

14.00 15.30 І 6.30 17.00 17.27

t-

оФорт -В-. х"," .Террмторн1І А.. ХиТ-ПІРІА

... :sarpaм ...._ . T.1IIC8pII8JI

.де

.К8po_ .••• ~. ..,..ТC8 ,П,..т.

_.

Мy..тcepioen

......

I7.ЗО .Чepмwі М_. Му_ТС8роІІІІ

17.55,21.56.22.54 Мико_ Т10ГQIIII 18.00 fJPМYC 18.ЗО Вре... eaponeiiaoe 19.00 Ток-шоу .... с Ь,.,..ОіІ. 19.ЗО .l1рооо...-і_•. Т........... 20.00 .r.p.._ ГО_ •• Т......"..... 20.ЗО oДannac•. Т............. 21.30 Вечерн.. вест. 22.00 .Cnц...-~~. T.....ptIIII 2З.0О ІМ'а npoфeccионаl1btЮГО 6<жса предстааnoeт

2З.ЗО MТV представляет. ""шиє ""'ЬІ

00.30

М'IV предстil8ЛlleТ. музо.аа lІОбои


ТО

t!WW1П

2 КАНАЛ

12.00 ....... 12..'...... с... 13.00 УТН _ _ 11.1038Dt 13.15~JWa_'/4·"""',

,I..,..,....~

18.30 ч-- .... no~raт_.

T........ д\'3ТIoL~ ТIItIЦ

1.. 15

УТН

__

18.50 ~ абаІРМОе 1•.00 ...... m . 1•.aн-IIfТ....... ".30T_~ 20. ........ _

21.00 УТН 21 •• ........, .... no ~_. 23.15 .".....~~

__

23.20~IIfТ_

23.25""""" ОО.20И_

......

-

......... аа 08 ... OI...

<.')41_

3 КАНАЛ·ут

.ИIfТIP,o

- кпrrрк - ОРТ

c.u8OII:DIIi ........_ "-CW680

12.10 Т....... ~.-opoт.. 1 •• 13.20 3ао<он есть - . . 13.25 КонцерТ детСІ<Оіі "-,,,8JIIoНOCТи 18.00 Фyтбon. Jbn --.ае. 0б3ор .... тчей 17.00 ~ ...... ДІІІ UI<ONWOI. Мy3w<a. Toopoet'ТlO Н. п..се..а. ко ДІ«) __ YIpaмнw. к- архит~ .. lOМI103OIПJP8.

18.05 М.ф••T.... "--.""~. 18.30 с..,. .nop- -""" 1'.00 и._ woy .Ilpoщє npocTor()o '1'.30 ТСН 1'.45 С8РІІ8ІІ а3АІРеО 20.45 ПonмтIlЧ8ClO8 woy.Пoтwi yro~ 21.15 .~ .... Х. ф. O'IOPНWi __ 23.05 тсн 23.10·~..• -

ЗО КАНАЛ

ТРК .кме

~

••

.. _

кana..бyp

ИнтepotOIOCТМ Cnopт·T.....

naa.II4C .. _ ........... к.....

2

ба GPY8IТ8O

КАНАЛ УІ

17.45 18.00

Т_won

.

мир 3~ p&38IIe'II!ItИМ Т_.К-._.

з.зд,.u ДOIIOr8 смт

друа8>

07.30. cepun О/ІаРІОІ8 .......,.. 08.00 тсн 08.05 с.,.... .Т.....: _ _

........._.. УСН

0I.10~"""~-"""""'" __ оас-Фро

12.05 Т........ ..on.c___". 2.3 •. 14.05 кpyтwe МОІОС1И 14.25 woneн. oIJJc:netoo!нa. • 4.55 3аоон есть 38IIJIt 17.00 мо--.м канал 17.55 3аоон есть 38СОН 1•• 05 .."..,...,.••Т.... Д..РРОО . . . ~.

18.30 с.,.... ""'- ~ 11.00 иі-рооое Щ .f1poщe '1JOCТor()o 19.30 ТСН 1'.45 с..,..ее....... aOiIOOW

r

••

я,.wee 1О.по..

07.00 07.10 07.35 08.25 08.30 01.15 09.25 01.55 10.15 10.55

...

и_

В.Щербачев предст,,"-т

Кwюгopocкon А.Афанаа.ео

T~.дeI'""'. ІР8С19.55Чe\:Jt<wA.~ . ~ norода .•Табуna раса.

тк .ТЕТ.

20.30.00 20.50 necн. ДНІ. oI1aahyuIut-lnlemllional• 21.05 ДетCUI _ OAНТPeCМ.qO 21.35Т_

_ ................. 3 ..

23.05 ноханіме 23.15 \1oщIIr 23.30 l1)-<wao _

'

.ЮТар.

__

......

.

__

~ ОБО3РеІМ .Т

22.30 Тenera:JlT.

22.40~

ХУА- .......

12.40~,

дDooвuнмй ...."" Р-

14.30Т

.. ..... ..... ,.Т

08.. . . . . ' ........... ..,....... 1 .. __ 0І.55з...

_ _,.,

14.45 Т.... 11 IIII*QIII. 15.00 l1poeooмt 15.20 fjIUIUI

A.1IepnotcaмМ

.5.30~ Я6IIo'IfO 18.10 по ІІМІІС&ОІІУ ~ 11.35 дmope

11 •• . . , . . . . .

18.50 ........ . 17.00 .........,.... ~ ....... 3 с.

11.45 ...... .....

'0'_ C8IIIIМ~. 0&01.,_

17." КІШ,

12.30~CFI 3мot

__

11.15

13.15~_·~

13.20

11.45 14.11

И

_..,....

20.55 " -.............. ..с.у,.. 21,55

КоГма_. ТОІ-шоу oЧepнwiI <от

/IIn8P8ТWIМIII CJy;IIII.

дeto.

~

фин8с:оаооі ера 11.30 ~ .... no~ca_.

---.~~

УТН

, ••3000н0 • ......,

1'.00 от O/1ePeIPeCТUO 18.30T_~

20.00

• y<neкy

00.35

~ _''''РІд

22.05

веооернм

_

10.40

УТН

Три ~ lIIOtИCТpy инфopuaцooo

~

3в<ои ес

... _

22.10~_.......

22.15 ГIIaotМi....-·!!6-Дм.fW!P8bIЙ. 1 •.

23." ~ "t-f1IPЩI 23.• 5

УТН

23.38 Фут6оI\. :,~ ТOIIIpМЩICUII

1ICТpN. ~ cбopмwe. У­

-1ota.1Pa

з КАНАЛ УІ

.ИНТер•• кпrrРК

01.05 01.30 49.50

по ІІІІІІСІІІІІУ време..и ИнТepttOIIЇCТІІ cтapwe

,, _ _

ОРТ

о г....,..

д.МмІІІое

10.05

Не_.!

10.35 y~ оо.та

\1.05 с\1.25 PRO U1II'iIe 11.55 Х. ф. """'. . . . . . а-.-. 1 .. 13.10..,.........

08.30 08.45 01.00

ТО .НАРТ.

фм

ОСО

Трех

фестиeaneoi.

10.00 Пporpaммa ·ZOOМ • 1210.30 .І1Іо6ооо. зве""",'. М. БooptIмй 10.55 Ye_cnpecc

~.2

..

П_ ма.Зeeз.QonIДo м.гpj\IIЄtItWIIIЙ Т......СПре.;с

01.30 10.00

13.00

18.30 17.30

ecn. _

ropnyc

11.15~....... 11.25 Стртарена 11.55 з..о.. ест. 3ІІ<ОН

18.00 18.1 О

12.00 " - Рмктер 12. 10 к.ї,б 700 12.40 Т......... ОДаМ еа.,,,, &а... 13.50Мyn...... 14.00 БаскетСо•. Чeof1монат У_. ~_.Xnpдa.

(Д0IteЦIt1

-

oWaтep,

15.50 Зaroн ес" закон \6.00 floeт А. Kyдnaii 18.15 wkona lUIOyIЮ8 18.30 ес..а. Юl'<1If<a 18.45 Тor·woy .Треуто........ 17.00 Мо_й qнan 17.55 3ао<он ес,. закон 1•. 05 .1I_1IOCТ8IIWIOI' Х ••••'Ip01WТ.....цa ~ 20.00 УСН 20.15 c......... T....... :г~_ nPtOI/IID'I21.15 шоу JI/IOIItНOНOCOI 21.45 Песно года

18.25

Т8МС8Р11811

.•PQ/ttoiI Пoдono

Десот. """У' ма nYCТ'" месте Дetw!-мaplЄT ~ ОСТjJOClOЖeТ_~.

«ОТОРОГО мет на

07.30 07.45 08.35 08.40

09.25 01.40 10.20 10.55

ТI~ Моса8...... Г_.

ТВ-6 МоооІа.

.

Бритaнauoi ЦI!IUI. Портрет.. Лcwo ~ JIIQДIIЙ

15.20

Адреса ДеІІОІІООі у_

15.35

Тenerазета

.nyт

ПРО'"

в.-.. Фирма -АТОН.

.Aнetr.Qo"" от ~. YeJIЄ3<cnpe<X Му.. т......., - -.. 8 Я. nporpaммa .8ept<ИCaJ:.

ТО .НАРТ. 16.10Мyna............

т.р_

Т868Чу11»

p_тe_~ НО8ОСТІІ

......

23.10

нoвocen

23.20 Мyзwranьнao 'пporp&oIIIII OICnIIUIeO 23.50 Xm- .... ~. _ . 2 .. 00.45 Торгмнформ 0t.05 н-cen

.•lёТV. (АА-См-Тм-Виl

08.00 . . . ...,.••_ , т..ес..,. .30 ....... _ • ..,..R8pIIIII 07.00 .Т_т_ А.. Хит'ПІІРІд

_

lІе-ООРНОе

..... _ )

-ДМ-. Т-.-. .~ .......

18.30 .........~. Т--...

17.00 ~ 38ne1aw_. 17.27

My-1аІ8ІМ

'"'*-. _ . ""'tII8P8М

n.30.....,.....,..• ..,..,."..

17.55,21.58.22.54 м.._ nOГCIIIII

~~~ ~::.'.-oIIec8owй ....... 11.30 " - 8CТIIIiIc:DiI. ЧІСТІ. 2 11.00 Т...щ ..... o.w-

ii""""'.

"·30~~.T~ 2O.00.r..- _ . Т-... 2O.• .д...-.T~

21.30 ее.е-еест"

22.00 ......-50. с,..ар.,......

.."..~

~-.;Jwer......-

23.00 ~ обозрение tfiA 23.30 ~ ~T. 1Ieчepra.

18.30 ГIPOrPaМ8 o/1ooIIIIrtU. 17.00 ..... 1IIpCWII" ..,.,...._ 68,.....• 17.30 Пporрамма.Р8курсо 17.40 .(1poмeн;ut с вooкtopмeii ЯIioмeIDiI . D.J.Toпa. .

18.30 18.45

~ .д..- (В. 6ор1Ім<)

Пporpa_ ..anm.гe

_.

11.00 Т........ оМ,,_, 111

18.45

".50

С.

фирма .".тон·

O/1PaUIIIOe aТOl'O _

18.55 Т• .-аоресс

тк.тонис-

20.00 Teaeraaтa 2O.10~ 20.40 _ 21.10 Aaтoтopr • 21.20 с....,. ........ 57 .. 21 •• ~1МI 21.50 Х".. . . . . ""''''_'''. r..... l1porpeммa -зао

7 08.05

.їёlY. (Aj-Си-Тїї-Іїїі 08.00 М1V~. Мr--.iI CfIPТ

.....-11.".. мtpco

...~ _ 07.30 .... _.;jz:iiO__,.. _.. ,.......

КАНАЛ

00.25 ..... _ _ • . . . . . . - . 4 .. 01.10

дІІ<._ .ш-... ета-,

O\IJmOIW

ХУІІ. Ф-

08.00 08.30 01.00

m-Т..ЗМ.

·І.р.с ...... .... lІе-ООРНОе

(....... _ )

_

f(pIcIIIIlМра дoмyt

18.50

к.н.ypиu

.,....

11.00 ~.~. Т-.12.00 8. щ.р6н8 ~.. 12.30 ""'а ~o 6ом:а

........ м lІ8ІМ8О

11.00 14.. 15.30

ТРК .Народное Т8nе.иде_е

~ lIyчue

wpw НХІІ

n,.w.e IIIJIW Н6А

Cnapnoвw'i_ 17.00а.--

УКР·И"ЬІ.

15.30 JlIQaМ .... 0I0JIIII1 15.50 ДjPIC:a jI8JIOIOI1 у_ 15.55 ГоllOC _ '1loбoщ8' 18.25 Коооп.оТepмaJII(I!т'97 16.30 ~ аест. 17.00 ВзrIllVl со cтqoooo;

17.30~C\'fТ

11.00 ....

С8ІІІІМ

........ ,........

11,

ІІІ 1 _ ,......•.

М18р---... -

1I.30~. Ичфорнм_

~~

1I.00~.Ib

17.35 17.45 17.50 18.10

kaмept_1OНOCТItI

18.25

вечерние paзaneч_ Д1114!Теи

18.45 18.50

дрреса дellOlOii у_

~ дenoooii у_ l1с!ди ДІІІ ~ етн..у.

МIIrOIМ8

01.30 10.80 J1ero.-.-c

ТОІ'WOY оАаТOГJllФo ОРОВеСНМ.

07.~

.T~-..-.

Та68'ІУ К•

А:ІРа6ИСа

17.20~'

__.....

ТРК 'Гра8МС-

14.00 ДОІ._ оКасаПІІІ- _ ІІСІРІ" 15.00 ..",......... -м.-,..-. .TМ8IfТ ............

П~ оИАтр·""""PWI' flpor]JIIIIIIЗ .зае- crap.e. ~ хоартan. Тепor_ T~ oWepwe,. ..... Тeneз<eпpeec

-сит.

21.30 -Стап(Т\І.Фар,мо) 21.40 Хит-іІарад.УІІреоонасаІ ДIICIIТUO (cтyдlll 1!eavar.'Iideo) 22.50 Тoprинфopм

13.00.T~

фирма -АТОН·

21.00 21.20

Cтyдмtl .тv

/1ирІІ.Хзрбора.

~ ОС-..е 3ІОНЬІ' Т........,. 01'_....

Торги..,.",.. нoвocen

1'.21.22.58 г_ со&т. . . .

СтуД'" .ТV· Та6аЧУ'''. _. ХУІІ. ............,._.

17.45 .........

дiu)eca ае"""",, ."".... ТРК ,Грз.ме.

20.35 20.50

10.00 t......,..,. 10.30 . r . . . . - . - . T~ 11.00 /ІаНІІ. все ДІІІ_ 14.00 .па- ....... )lУІІ. . . . . 15.30 •T8IfIIIIТIJIIIII"'. Хит,,",,*

мир

:8180-'"

20.25

О8.СМІ /ІМ. Т.·ЗИ. (МІ

14.50.~.

01.55 10.25 11.00

С утра МІ рассвеТ8..

ТК .ТОНИС.

15.00

14.00 14.30

·Усгех· ·Из neP&bIX усг.

трк .Народное теnе.идение УкрамнЬІ. 20.00 ~ 'porрема

00.30 01.80

"У_'

Студм. .тv

КАНАЛ

13.00 Теneзrcnpecc 13.10 Xm ........Геркумс

15.30

УкраинЬІ'

ВЗГIІІІд со CTOPOНW

08.30

•к.ме.- 1IOНC1!IW'

ГyМll88pl' ТО .НАРТ.

,14.45 14.50 14.55

7 КАНАЛ ТРК .Народное Т8nе.иде_

0110 ~ Вceмor'/IIfII.:

ТI~ м..-. 1"'-1І_.

19.30

ТК.ТОНиС• . . .

2 ..

ЗAn'АІІА

ДОІ. """., IIOНТ~. Мyзwqn...... раз.....а т........ ~

00.00 XYA. ...... ~.

23.40 МYJ."""" 23.50 .Уа......а.

Дрт,aфмwa .11олтercт.

1'.'0~

ТРК .Кие ••

9ОхБСJt90

ЗNPАІА ~ '*"""у

11.40 "'тот. 11.50 ..,............

.... НО8ОСТІІ

.ЮТаР.

..

.ea-~_

11.00

rapTe

21.35 КрещаТИl< 21.55 ~norQIIII. Тhe8io 22.00 ХУІІ- . . . - . CIOPn _ _ . 23.45 Что? Где' Почем? 23.55 г1о3ма о ..атрасе 00.05 Ждмте! Смотрмт•... и fIOМIfl<Ie! 00.15 Прмвет .. завтра! НочноО зфир 06.45

23.45 00.50

ДeTCIaJI nporpaм..a .~......

г_

==

ТВ-6 МоооІа. ТО<...,,'Мое_ сА.О .............

тк .ТОНИС.

СМТ

~.50 ПесНl ДНІ. Гocn. nporpaммbl

21.05 21.20

~_A·~.2O

'*'"

ТО .НАРТ.

18.55Т_

07.10..".........

0111:8111"'

земпо и небо к_ ЧаСТЬ 1

_.

ю-

ТО .нАРТ.

18.55 c:.p.u ."'..... х­ ".50 на_ 20.00 t.IanetO.OOe истории города, 20.30

-

ТI~ Моса8, Мyno1'CtpМll

11.10 T8-8101ocDa. ХУІІ. ......К,.,...

07.00

Ч.бронсон

І с.

О/1РОеІСТ

25

ТК .ТЕТ-

~ ""'-f1IPЩI \'rpao4нo.I. 3автраос _ма Дмpeotтopoooii

кмеое НІ_

• ....-.

шоу _о aonocтІ<З

3а«он

...

14.00 T.......... .д.s... 15.00 ~ Смо"",те... и """""'"! 15.10кa._ .... e..n.. 15.40 ~ Cмoтpone ...• """"""е! 15.50 нe30aнwii Гocn. 18.15 fPaJaW

..,.."11-.....

З<cnpea;-инфороо

ТВ-6 Мocua. ТО<..." ОСДеЛаІі

"l1.e..ypa .......... r _ . I ..

ТРК .Кие••

КАНАЛ УІ

10.25

19.00 19.35 ".45 20.15 20.45 23.15

___

0Ібе

08.25 01.30 10.00

17.00 ............... ТI~ Моса8. '.,._ _ .28 .. 17.25 .,.... . . . . . м. Р.Ст8іі"ар.

__

Аатupaнoю

- _

ЗNPАВА 08.00~~·Y"-

07.30

15.00ЗNPМА

тк .ТЕТ. з-... дopor1

Я

ТВ-6 Мocua .•Те К,о-

13.00..,... . . . . .

ЖАОПе! Cмoтpone.... ПОІІНІІТе! МeДМItOtC:IМii

07.00

.r.....-_.

20.05 .npownoe 3ТО1О ДIfII' 20.10 фирма ""ТОН. ' 20.15 пporpaммa .Пут.....• CWIY' 20.30 Тeneкnyб .Шepwe па фа... 21.05 Пporpaмooa oНAтp·lМ!'IeIJIoЄ. 21.50 Пporpauмa oParypc. 22.00 Tene3<crjJ8CC 22.1 О Тl/ІеСар... .,f'opeq.... 23.00 Програ..... o3вeзiJюe CТ~

8~

11.00 Уeneтaзeта 11.1 О ",п,т"""" 11.20 Нeдsм>ooмoc'" 11.50 МУ••_ ' .................... _•

.8.21 г_ COI!WТМ . . 11.30 o/1pIDpIoIимI~. Т......,..,. 18.51, 21.57 КІІО\". ет ......""- IOIFМo 20.00 т........,. 20.30 oДaмtco. T~ 21.30 вечерме 22.00 ·"-"'То. Т.-.......

18.00 Уеllefазет' 18.10 Неде_ос'" 18.40 Аатотopr 16.50 ..,....ф_ 16.55 Т еnerазета 17.05 неда_ть 17.35 Аетот. 17.45 Пporp.•д.-м«. (.не-.с.. _І 18.00 Xm .......Т_ - . . ' "

12.30 fWJeCa Де.'ІОІІИІ у_ 12.35 ~ НО8ОСТІІ 12.45 ТІ <ny6 .х.м .• 13.15..,.......... 13.35 fWJeCa деllOlІОІі у_ 13.40 Шоу_npor_ ~

тк .ТОНИС.

nyтa

""'1'CIPiIIIn

Нooocen .14rp8oт 0II~ м.х:-.

08.50 . . " , . . . -..

n. ~

.... _ _

.....

........,.,...

17.00 .ма-.n,..,. 17.22 .N,... _ 17.30 ....... _.~ 17.55,21.58.22.54 м..о- iIaТQU 1••00 КмиoJcvpнм ~. 18.15 l!eQниcuc 1•.30 Г1анм. все ДІІІ _ . 11.00 ТО<'uooy •... с 00br1lЙo

ООЩОМТІ.Іе небеса-

01.10 ЛІОДИ дllllІОДЄІЇ 01.30 AдpecaдeJlOllOil y~. 01.35 "-11"""" ооности 01.45 o/!ewpмм 1100 пет•. ~ 10.20 floeт дettoмc руссос 11.05 K_1JII!T'97 11.10 ПIOДИ .QIUI ІІОДЄІЇ 11.30 .".,. 6C>JIWjМX JIIIIIO_ Афрмсм"

/

.двтorpaф ДІІІІ Вас'.

".311 ..... ~. Т. . . . . .

.Мир ~ фGтlI'1JIIIиI>

13.20 ~ 11JOГI)М8-к-.. 13.50 Видeojporм ДІІІ детей .са.уре.1ІІОу> 14.00 .fg.щ. , 14.30 УРО< a3jЮ(Ioa oCтp:J~. 15.00 КnYO 06е.... ПOПjI'.... 15.45 ТoprмнфopN 18.00 ·п" tлeДII.. 1ІІІВО_ 18.30 .Мор пoдlOjttOЙ фоТографмм. 17.00 •Торn.нформо

13.35 НоІlііІе 13.45 ТВ·6 Мocua .•Шоу Бе>они Хмма. 14.00 ""',ео-анонс 14.05 ДеlСХМЙ СЕанс 14.45 но! line 14.55 Т.neaнонс 15.00 ЗAn'А8А 17.00 Му••тф_ 17.05 ТВ-6 м.с-. СІІрІм . . . . _ . І с. 18.05 ТВ-б Мое... УОК·ШОУ оСдеnail шar· 19.00 ЗAn'А8А ".30 цenтер·ре8lO 19.45 ТІ·8 Мое.....Pe6o.ots Іьаура •• 12 с. 20.25 ТВ·б Мос"ва ,Уе Кт,," 20.55 Проект Ю. 21.25 З<cnpecc-мнфopN 21.40 МеЖДl"'щ!одноє oбo3petIмe .у"""""". 21.50 ТІ·. Мос:по. XJA. ФіІііІ.М .\(....... 23.30 Метео-анонс 23.35 Пресс-<ny6 23.40 У .neанонс 23.45 ЗАГРАВА _ _ 25КАНАЛ

08.10

Зlcnpecc·информ

1'.10ЗS"""У'_ 11.50 Концерт C.ne-.a

07.00 .ме.а..а..... 08.00 ТСН . .05 1IapajI _ _ _•

10.35

~1IOan8O8O

10.40 /lYI!WeCТ8e ( ·1tЮiI. 10.55 СЕТА·OCJpOI

Пpoll3lO_~ Мyзwra ма Ин_

2

01.30 10.05

2О.303в<оиem_

20.40 21.00 21."

- 21 ...

22.25~

УТН

_

:ПОК .tcиe..

10.10Мир

22.45 Cnop'·T.... n~. ФIr/I!ttOe ""'_. Чемл-.ат""", ........,.

".05

18.15

• ....-.-_

.... ..,....

2O.00~~0II~

Иrpaeт Г~·

~ ІТІІТІРІ)

ЖJIIНIIY .Д/ti1IOO - 70 ІІІ' 15.15 ~1ІІІ"""oВwбp,oooo 1 5 .0114_ 5_ "_ - _CIr,tttatO - - ._ ..-

15.55

ш.. H.~

-0..,

..мер

07.05 07•• COWiI соое _ 07.40 ДеТаІаО nPOrP8I88 ~ 07.55 песмо ДНІ. Гасть ~ 08.00 смт

17.30~

Iz... r.u .... м.......I....:n.

с....,.

тк .ТЕТ. Г_ НОІОСТ1І

18.00

11•• .........,

тсн

30 КАНАЛ

УТН 10.IО-,."ста..,. 10.30~1IC11JIIOIIIo

ID.OC1

22.45 23.00

14.00 ............ JI"" . . . . 15.30 •ТеррпlJllllll А.. Xmt-l1lPlA

....с.

11.35 12.35 12.50

а- eВPCnejICКOa

13.30~f)IIaJIoНOCТIo-

КАНАЛ

_ ..

11pмr_.мr-e

11WW1П

07•• УТН , 07•• ' _

УТН

07.30

Нeдsм>oo"""", Мy••T.............we6нoe

14.55

23.1 О AeтOJopr 23.20 Xm ........1IaI68r»

7

.

1O.30.r.....- _ . T.-,.u 11.00

Пpor_.Хрумо

Муз.

07.00 .ТеррпlJllllll". Xмт-IIIPIA 08.00 AlН..Зн. /ttI ..... _ ) 08.30 8еОІІРМООе lІ!С1ІІ 01.00 oД8nмco. Т.........

11.30 тО<·,IІО,.... ( CJМ.rOii, 12.00 .TeppмтlJllllll А•. Xмт-napaд 13.08 В ~ МO.W

00.00 ~ ~ ..ка.6оата. fr:jf~.n::::r·

фирма ,АТОН.

01.00 ................8. Т......... D6.;IO ................ ..,..-.-

10.00~_.T......,..

Т_ .Гора".... Фирма .АТон.

.Зхо мане

.c-r.

110 ..

ТРК .гр

Уenerазета Му••т.......

14.25

12.50 ТВ'6~ .д..:.·xaнano

11.00 13.11

...с-

21.35 Тopnooфopм . 21.50 -г..-. ст_ ..... (11("""") 22.05 lfOIaCeJI 22.11 ........ СОІІІІІР. І .. 22.1' """" ~ " ' - ' 23.35 Тoprwtфapм

Пporpeмма .Вернмсаао

Р.тporинooan

КАНАЛ

Табачук.

-

трк .Гра

21.30~~.17 ..

ЗArPАВА ТВ-6 Моо<ва. Дмcк·raнan

08.30 09.00 09,30

СТУДИ8 .тv

21.00 .Q4T.

20.40 Аетот. 20.50 ..,...т..... 21.00 Пporpaммa .Дoeммr. (.~ 21.15

3rcnpecc.информ

08.25

2O.35T~ 20.50 н-cen

oonнa.)

13.00 Уeneзrcnpea: 13.10 .J1eoнIoд СОРОІМН npeдtТlВJIIIЄТ ... • 14.00 Мynoт....... 14.05 фирма -АТон. . 14.10 npor_.Дмanonoo (8. Eмe~)

~_.

.......-......

11 •.

ТО .НАРТ_

OOCa6eНOtOCТМ

11.20 Jll..1 Мacui.

,o..woy.)I сама.;

ТВ·б МоооІа.

JIeJID8OI\ _ _

ТК'.ТОНИСу eлera..,а

ТІ-6 Мое_ .....'"""' Іьаура••

~

ТРК .ГpalDlC8

Тeneзrcnpecc

1ie,qeиJooмocт.

~мoнcтpwo

10.05 NOIa вene! 10.15 ТВ-6Мocua. ТОІ'WOY'Я :II!ttCIIDA _ самао: 11.10 нawo остре..а

фирма -АТОН. .ПplllllJlCO! зтoro_

20.00

07.00 С У'ра на раа:оете.. 07.10 МYJ!O.'...".... 07.35 Т__. . . ,~, 110 оо

М1V

T~ ом.........

20.10

nyтewecТl .... , 'С.1

... _. The NaI)r.II WIlY

11.00 19.45 ".50 19.55

ЗAn'АІІА Цeiтrep.pe80

Муз.~. oГOj)IIDtl"_. Т elle3l<cnpecc

1.20 11.50

все о """"'ІІІ

20.25

_ _ ___

npor_ о&рсмо.с. npor_ .TUI1i>

І

12.5OМyno........ 13.00 TIIIic:epIoan .к13.55 Т.... won 14.05 Дrмyc 14.25 п.wт 14.45 Мир 311Є1<1РОЖЬОХ PaJI\IIe'<eНIII 15.20 СИУ 15.30 т_ оСамт.6ор6арао

• ropC.qe.

Дет

npor_ .НАТР,оео.ер..е.

11.10

Мален..... истории 'арода, <OToporO неІ

На"",

моса8.

20.25

14.25~."".1I/IICТЬo

оДер. . topIO. т1 с.

тк .ТОНИС.

. ма харте

JI\цone! Смотрмте

ТІ·8

Мyn.T.........

11.00

ТК .ТЕТ.

етн

ЗNPАІІА ДеТСІОІІЇ сеамс ТВ·б МоооІа.•EpaJIawo

ТО .НАРТ. С утра на раа:вете..

.д..ВIІІОС;І>' на НеОО , і!У""'І ГадаІО . •

І 8.30 16.45 17.00 17.10 17.50 1•. 15 19.00

ine

Уеneанонс

25

~T ... ",,",ра! Ночнoil ЗФОІР

08.45 !ІО>ІіОХ9О 07.00 ~060_ .Т._ 21.45 с..,. ...... 1powиc - _ _ _ _ 07.15 ~ РІІІ1ДеВУ oaC--....-, 07.30 ЗAn'АІА 22.45 тсн 08.00 Це1тер-ре80 22.SO~.T_ 08.15 ~.<ny6 08.20 ЗICCnpecc~ зо КАНАЛ 08.35 ТІ'" мoc:ua. """ТС8РІІМ p._-д.~. 25 •. 01.05 ~. НІ небо і _ ~ ...• 01.10 ТВ-6 МоооІа.•Нa:!no РеЩ!ДІІМО 01.35 ТВ-6 моава. .По Clll\QllII~:

20."

21.30 21.45 21.55 23.45 00.45

necн. ДНІ. С.llaзо nporpa!o88 .ДНтресо..... CJPOJICOIЄ НО8ОСТІ< трк .Кие

Дет"",,,

08.45 !ІО>ІіОХ9О 07.00 ~ обозремме .T~ 07.15 ~ РІІнде8У 07.30 :wPAIIA 08.00 Цomep-pe8IO 08. 10 ~c·<ny6 08.15 Зocnpecc...нфopu 08.30 ТВ·б Мое<ва. ТОІ'ШОУ .Професс... :

12.30

но!

-Особенности 82НCXDi QaOТЬІ.

21.35 1среща1* 21.50 Что' Г4!? flooteм? 21.55 Мyзwcanwtao norQIIII. A.CтOlНOl 22.00 Xm ФOU- .1Iocn8нo1l • ...-. 23.40 Пoзwa о матрасе 23.50 K.l.S.S. сер.езно о ~ 00.10 Вернмсаж 00.20

Epanaw

Наша ВClpe<ta ТВ·б МоооІа.•Т. кт()о но! ine ТВ·б Москва .•Дмcк.raнaJ!o

.lВ·6 Мое..... Шоу Бetoм хммао

19.00 19.30 НІ 4S 20.30

трк .к"н,

07.05 .."..'.......Т.... д..Рроо ...

01.05

20.50 21.05 21.20

09.25

.с-а_и

22.1 о 22.40 23.00 23.30 00.00

20.30

17.30

-Адоохат,

18.20 по <иеоскouy_и 18.45 Иttтереести 18.55 Поne "Уде<; 20.00 ~. nporpaM..a .Bpe1\IJI' 20.45 lіеЧеРНІІІ ClllЗО<а 20.55 1 1 . . - 6 0 . _

1 КAIWJ УІ

18.20 18.50 1'.50

Истарм.

тк .ТЕТ.

.. _

Т........,. оСамт."",_ смт

CEfA-ос1'pOl 18.10А8т_

ТВ·б мcc:ua.

y~

14.55 T8III!3ICtIP8CC 18.10..,.......... 18.30 'Aa~ ДІІІ !асо. П. 3аіІц!!.. 17.00 .Зхо п_ 17.30 Муз. фмnw OC038O:I,qМO ""'" фес_ 18.00 ~ .zooм х 12. 18.30 flporpaм...ДмanoпI. (8. ~I 18.45.,.. ....... _ _

14.00 Детооой сеанс 14.35 14.45 15:00 17.00

тк .ТЕТ.

18.30 17.30 17.40 17.50

08.35 ()ІТ 06.55 f1eCНI ntI. с.. 07.00 Г~ нooocno 07.1 О ДетСІІІІІ nfXl!'PII- oAнтpecon..a• 07.30 Т..,есер11811 oC8lfТ.&Ip6opao

ПІІ-..у lIfIIМI!МII ИIoJIpIec1Io с.,.м..,...,...

........

__

в...од.

..,..~

.0.30Т.......... о1'_ 17.1.,.....-.... 17.35Т.........Т_

18.. 1'.55

.we_

13.10

14.00 Т_ оДор:оаоо • . . . - . 15.00 L·<ny6 15.45 Чepнwй_т 16.10 lt!38aнwii гост\.

3ао<он ес" 3аІОН ТОІ'WOY .T~

з..,.

•8.05nOlll8l:llllllY.-

•'.20

IСомцерТ .

13.00

ТРК .Кие..

с.....,. .п.,- ~ ТСІОІ с..,. .3дор8а ТСН c..,..~

ТI~ Моса8. Х ф. oOднolUlW neтo...

11.5S~T

12.05 12.30 12.35

ИМІ4Да У_won

13.О5Т_-К-

Втора 11011О8_ ХІХ ст.

... "".......

00.55 Jм. ....

УТ

... ~

IUI.

..

00.00 ....._ 00.05 УТН

М.ф••Том, Д..РІІ8

10.40

... _

12.15д....

12.35 12.50

~::: IІіПеРІТ\'РІ. ~= 11 У...-.-, 8. Стус.•~.

, ..35Т.........

з...

07.05 07.30 08.00 08.05 01.00 01.05 10.05 10.35 10.40 10.55

.•

П/ІІІНеТapo!ll

...

трк .народи" Tene.~." 2O.00~~

У

11.30T_~

10.05T_~ 11.05 Мanto. м Л ~. кмеоа<ом

0

10. . . . . . . . . . . _ _

'''30з...

СтрН..... ~T. ФIr/I!ttOe

...анме. _.-ра. 11apw. Проюоо-23•• 50х50

5

23.00

І 0.00 наша aфиwa 10.05 ДрТ'aфмwa 10.35 NOIa вene!

310-*

01.30

.

"'I~

. . . . . . . -1Мnapa1l/yll.no 10.00 УТН

,•.

•8oupau&e_ Д'АрТ""""', 25 с­

21 •• ~ 22,.~

СІІ.2І_._

8

. .10 .......... '""-ІІІРІА

13.00 T_J1I!3I<CIII)eCC 13.10 мом с..... крмс де БWJГ 13.30 п_.....80т те р&3!• 14.00 фирма -АТОН. 14.05 Пporpaммa .р_ 14.15..,.........

1

:.:t::::=::.

01.30 ТI~ Моса8. м,;.,,,,....

соа_ _ _ _ _.2 ..

.............

....

О/ІРМааСМММее ......... 11.30 .ш.-~. к-r­

20.80

ФаІіРОІХа Q<OI

20.30 J1Qo.

ИнфoprtIв_.

~ reneжypмan

От4!1ІЬНО 83tПЬІЙ роо1он

".40 Адреса деllOlOii удачм

21.00 0-"..,. 21.30.,f'_ &aмro...•.

19.45 20.00 20.25

22.30 23.30

19.10~

~ программа Адреса деllOlOii удачи

ТРК .Гра.ме.

20.35 20.50

ХУА......-.7с.

~ CerOДI<tI

УоргинфорМ Новосеn

.

Мзстера_

~ фecnoвant

.ТаариіісІме wpw. 00.00 М1Vnpeдcтaanoeт. но! rws 01.00 MтvopeдcT.....,. Y~


ТО .НАРТ_

~

1 КAНAJ1 П

1.311І

".40~

•• lC1IJНI

11.10~ 18.30~

тк .ТЕТ-

II.35ДmDp1

18.S0 """'1 О

....

'.....-~. 4 с.

17.20~ 17.30ІІО*ІІ ..........

07.05 Г~ НOIDChI 07.15 оо 07.40 ДеІОСІІ ~ ~ 01.20 ПеСНІ_

.-

18.30 1IaOCP8r.- ..... .к....о_ 11.50 T....... ' . . . . ~~ fIIWIIIJOI ~ '1JDI18МIIW . . . . . . . . . . I'11m __ "''''' _

2O.00~"

lWJI8IIII OIIeCnO ..... 20.41 TupiI8C1МI. . . . . . . . . ~ lІ8РІІІІ8 ~ /IIICII1JIIМI

. . . . . rwo.2"1C11o 22.20 CiIIOrYPtae ка_. ч.-r ...... l'IOr:a381UWtWe ~ 23.30 ....... 0О.10Cno;п·.... ~.~ 0б:ІОР тура

2

КАНАЛ П

~1t ..........OAI!172o

-с:.-

........... .....

OI.00neo.rw 10.05 ........... _....,... YIq8OНW. Мам_ 1С1.35

38roн

01.30 Крещаlltl 01.45 'ho1 Г.-, 11oteм1. 01.55 ~ QIoIpne...• - ' " ...О5Арт....... .

08.35

х,..

..... .с:ар.._

21.00 21.10 21.40

З8ait

25 КАНАЛ то .НАРТ. НІ POa:IВТt_

07.00 с YrPI 07.10 ..,..ТФOUO07.30 nporplllll8.c.тwe _ 07.40 Т-.-. " Р '_",111 с. 08.30 Фмpw .АТОН. 08.35~~... ".05 ___. . . . - • . . . - _ '--. 08.35 .~ 3 lIItocrориеіі 1Irow8oii. D.J. Т..... 10.25 l1POrPaIМ oКImll Гмnncrpora. 10.55 ТЄJI83IЩ)eCX

18.20х,.. ............... 2О.00х.-.20.25 ~,..... Т.... 1ІР".,.

20.3000. . . . . 20.50 21.10 Т....... OCYJP 22.111 Я - _ с:еСІе •.• T.11ouМI 23.1' .....,.. 23.30 пост

neo._

1'.'0~

11.40

A8тoтapr

...... .noт.p..... ~

13.00

..................

......

г

20.00 .......... _ . . . . - : -

................. r.......... ·

14.55

тк .ТОНИС.

cll.

15.00 х,.. ........... 11І І.' )1.. l1POrj88II 68. ___

22.00~

••

....

12.30~

Paзl8lleraт_ НОІОСТМ

нам

ПОТРібний

усім,

15.00

-.........

ціі,

4.03.76, 4.21-34, 4_02.92, 4.04_81.

..

від в

.

(HeAOporo)

-

17

квІт..

1937

та

року.

ДвІ ВИХО"У: сере..а, субота.

10

Ірн.

.

коп.

за

всі дні невідвідування

крім суботи,

недlnі та свят­

І

ва cт.opIBКU: 1'8881'11. ." . Р.... кцlll не .ав*". ПОАШ.8 П08вцllllавтор" пі6.11"ацll.

з' обмеженою

відповідальністю

ПРОДАЮ нову Іазову колонку, спальню бина., м'JIКИЙ куточок. Тел. 5-91.65.

:ТЕРМІНОВО ПРОДА&ЬСЯ 2-поверховий буди­

нок у Броварах в (пров. Ульянових, підлоrа. Є Підвал, Тел. 5.80.37 (о

.,

ПРОДАЄТЬСЯ дерев'яна хата. у Носівці Черн1r1вcьKO! області. Є сад, 'город 20 соток, сараА, погрlб, колоДJIЗЬ. Телефон у Броварах 5-48-96.

ПРОДАЄТЬСЯ земельна ділянка 16 соток під будівництво жнтлового. будинку в с. СкибинІ. Ціна

БРОВАРСЬКЕ ПТУ-4 запрошує бажаючих ва КУРсн водіІв легкових автомобіл1в катеropl! e~.. Оп• лата в розстрочку. Звертатись за адресою: м. Бро_ вари, бульвар Незалежності, 14-Б, 2-1 поверх. Тел. 4-01.22.

ПРОД~Ю иову кухню .Мріа-15. недорого, мож-

••

40-7-30, (5-03-05

увечері).

.

ОРГАНІ3АЦЦІ постlйио реaJJlзує торгові• ваги та

.'

rирl. Наші телефони: АДРЕСА РЕДАКЦlI: Тuефови: реАактора -

l'OCJIo..apcT.a -

.4-02-82;

8

.ит •• амн

Київська область,

6ровари, вул. Київська,

...

4-03-78; вIАПовIАа....оro секретар. пром.иовос1'l

4-04_81;

Рyacjп.с:" не ПО8ерт.ем".

Редактор

4-04.42, 4.11-55.

255020,

І

.coцl ......]!

вlААІ.ІІУ

n -

154.

Свідоцтво

страцію 1(1

4-21-34; вIААI ..lв: сl".с.коro

п.тав';· ".стl.

рцlolв.ор....

сАль_

районі «Пекарні. бlnя СШ .NI! З, 4.А). У всіх кімнатах паркетн.l гараж. будь_якій порі).

98..8-96.

ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ приватного підпрнємця за.Nl! 60229233, видане Броварським міськвиконкомом на' iM'JI ПОЗДНJlкова Миколи Івано_ вича, вважа'lИ недійсним.

ти недійсним.

3. то•• lсть · викла ..ени]! факті. BIдno.IA....Blcть .есе автор. Л.стуванвя ~

1

467.

ЗАГУ.БЛЕНИИ ВШСЬКОВИИ КВИТОК НУ виданий 22.11.1985 року Броварським МВК на ім'я Міркевича Юрія Матвійовнча, вважа.

.NI! 9644223,

.

Засновникв халект.в!, рцаКЦIІ . . газети, броварські . міська І райониаРадв, вародви]! депутатІв. Га.ета BBXO;JUITb а

-

квартиру на житловому масивІ. Охайність житла і своєчасність ОПлIlТВ' rpoшей гapaнrYЄMo. Тел. 94.

ТОВ сНЕГУС. припиняє свою діяльність: Пре. тензіІ приймаються протягом двох місяцІв з часу опублікування повідомления. Тел. 4.04-95.

лива доставка. Тел,:

Редактор В. НЕ6РАТ.

Ради

року в таких рОЗМірах:

будинок з мансардою

- ' газета броварськи]!' міськоі рilйоиноf Ра.. наро"ни]! депутатів.

Броварськоі районноl

1006

СІМ'Я із трьох осІб найме на .тривалИЙ термін

помірна. Тел.

.НОВЕ ЖИТТЯ:.

в

За

ПРОДАЄТЬСЯ хата у с. Соболівка (Парня). Тел.: (роб~'DIЙ). .

5-10.67; 3.12.78

значаться

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО еМЕР­ КУРЦІ-ТОРГ. продав вантажнІ· автомоб1л1: ГАЗ-52 (фУРГОIІ!), ЗІЛ-ІЗО (фургои), г,А!з-вв (фурrон), Г АЗ-52 (бензовоз). За ДOBiдJC8.мв звертатить з Q.OO дО 15.00 год. за телефоио. 40-586.

в м. Броварах. Тел. 93..5-83. \

ие

день.

ТОВАРИСТВО

6-15-Im, 5-21-75.

ПРОДАЄТЬСЯ

які

.Трlада. (державний реєстрац1йвнй .м 406-456ТОВ від 19.01.1993 р., код .NI! 13736180) оголо. шує про свое закриття. Претензlі приймаються про­ тягом двох MiCJlЦiB З дня . опублікування цього повідомлеиня. Тел. 5-75-34.

МУЛЯ.РА-ШТУКАТУ.РА.

в

год.

- холодильники, морозJШЬи1 камери еНорд., eMIBCЬK~, - raзові BJlВТB еEnекта., -:- обlІр1ваЧі еКаховка.l •. . НlЩавмо rapaHrbo. Забезпе'і)'ЄlilО безоплатну до­

ставку. Тел.:

повне. дер.

ОРГАНІЗАЦІЯ виконає моитаж охоронно.пожежноі сarнатзаціі та теленагJJJlДУ в установі, складі, магазині,. приватній оселІ. Пропонує. автомобілЬне скло на ЗІЛ, ГАЗ, ВАЗ. Тел. 4-12-70 з 9 до 17

••

ПОСТІННО В ПРОДАЖ'У Є:

що

день,

ковиХ днів.

• •

Ірудня

дошкільноrозахладу.

. ветеранськоl

ПРО80ДИТЬСЯ набір на курси перукаріlS. довідками звертатисв: за ·тел. 5-00.37.

д1тям, віком від 3.:х років до вступу Іх до шROJlН (не старше 8 років) 1 грн. 40 коп.

У БРОВАР АХ. ЗДАЮ у: НАЯМ приватний буди. нок Із 4-х KIIIВ.lT, 'КУХНІІ, єгаз. Тел. 5.46.14. . .

6_13-23.

.24

Виплати проводяться

Сім'я із 3-х осіб иайме на ттц1й період дачу або будиночок біля річки чи озера. Тел. 5.27-59.

ТеЛ.

катастрофи,

зг1дно з рішенням

138 -

іивент~р, добрива, препарати для обробіТку і за_ хисту рослви від шкідників, вапно, крейду, але­ бастр, цемеит, замочно.залізнl вироби і iнm1 Това. ри господарсько-побутового цризна"lення. Наша адреса: м. Бровари, вул. Короленка, plfНOK еБроварський ярмарок., магазви еГосптовари •.

РОБОТИ'

с.

установ,

дІтям, віком до З-х років

ПРОПОНУЄМО В ІІІ&ОКОМУ АСОРТИМЕН­

ВИКОНУЮ

ОНебаСІРе6О

орrанізац1й,

Чорнобильсько!

ТІ: фарби, лаки, кле!,розЧJIJIIПIКII, цвяхи, сілЬгосп­

ФIб!мu 010І

списковому c~aдl дитJIЧВX дошкільних закладів, зд1йснюєтЬCJI шляхом випл.ати грошово! цомаенса.

організаціІ з нагоди 10_1 річниці створення орга. нізаціl ветеранів Украіни. По закінчениі пленуму буде вenilкий концерт. Запрошуютьса ветерани війни, праці, Збройних СІШ. РАДА ВЕТЕРАНІВ.

22.30 23.00 00.00

НaIePOtmtaO PeМWtaCn. eo.30М1V~."""""

-

підприємств,

зрозум1й.

міськоl

.r_ 1iaD8nt.... . _ ..........

жавие забезпечення дітей, потерп1JIиX від наслідків

в кінотеатрі сПрометеЙ. від­

плеRyllt

21.00B~'e_

21.30

ВІДДІЛ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ. НАСЕЛЕННЯ від насліДIdв аваріі на Чорнобильсь1dй АЕС Бро. варськоl районно! державноі адміН1страцl! дово­ дить до відома керівників та головних бухгалтерів

прямиl зв'язо"

Запрошуються ветерани ювілейний

20.00 ~. ~" T8МCIpIIU

-

дочка, сви, зять, внуки.

березна о

.. ........

Х;

,.........

18.30 ~ ........ "-IIIriII"

кauepтoнw ooнoc:no

А ми тебе любимо дуже всі ... знайl 3 moбов'ю і повагою - дружина,

20

""*""- _ _

Кoмnwoтipмaprer'97

Кріпися ще,' любий, здоров'я май,

будет.ься

n.,.

13.00 0.. ..... 13.30 ......... ,..,ас.I•. Ху........ 15.110 A..-1ICIpticIoiI. ~ 2 15.30 ~ 1••30 .TIIIIJOIIIIIIIII~ 17.00 JIero.3III:IIpeCC 17.50 KМНOl<YJlМlll'~ 1••00 .;о,а-. Мум.ТС8рІІІІІ 18.30 'n'~,_д.A"&86oio.

\WI'8f

Ну.хоч. до ста ліir ПРОжити зум4й, ж

__

•Т8IIIIIИiQIte WJIW"

13.35 13.45

дием народження. . Тату рідненький, Б.сією ріднею тебе ми вітаєм І дуже сердечно тебе ми благаєм: Ти

.Тeppиtоpotll ~ п-. все ІІ/ІА_ Ф~ (ОІІА),

12.QO 1IoIr.

...... І, ••р ••• І. ~,Ic.

хаиовець.): що ви ~aЄTe про «Нове ЖИТТЯ., щО б ви газеті побажaJIИ, які теми сьогодення хотілн б бачити на сторІнках І т. д. Телефони:

'-.р1811

11.00 11.30

Хуа.

РедакцІя е.нового життя. у середу 19.03 з 10.00 до 16.00 проводить пряму лінію з читачами на те­ му .60-річчя міськрайОИНQЇ газеrн. (колнсь«Ста_

Щиро і сердечно вітаємо дорогого чоловіка, .JIIOб­ "чого батька і' дідусв: РУДАКА Ігоря Степановича

".30 ' M 8 T o _ " , - - , Х_ ...... 10.30 crp8CIIIt. . . . . . . . .

ЧeтroИ ІСНО К-epмgpкeт'9'1 ЛIWI,Q/Тll1IQAI!ii ,

.....

•••"'.

~. Мyм.tC8pIIIII

08.00

l<alepтoнw ooнoc:no

~.-oA

~.

..... _І 08.30 .с:--.1Іа С8РІІІІІ8 oon,-II

C"ryДИ8 .тv Таб8'!JlC" 15.30_ 15.35 4ь пep80IIt уст. 11.05 ur-a-o'PI3WQ-1WJIIIМI

Y_8.~) Т'oe3IЩJI!CC

- __ WIIpt.

.wr-

12.25

15.15 15.20

..... фoqce

обо3ренме (на

14.55~.-oAYJI1I'fМ 15.00 ~ CerQjftII

14.35 фирма ~TOН. 14.40 l1POrPaIМ ~. (с нар. lII!ПYf8Т""

lIrPa88 ..." .к- от фoprIlіуаіаро'

~ l1XJI1*IМI

.08.00 08

14.20 ДeIWНIaPU, 14.35 ШOV-~""'*'- .......

Тene3IЩ)8CC

13.1і1Х_

07.30~.И~

КАНАЛ

13.5o~

ТО .НАРТ.

,.......... тv

8

Т..-аета

11.50..,..,,- .rт-~

СОНЯЧНІ ВІТ АН НЯ

МV3.1UIItI1 хм.

12.20~.-м . . .

тк .ТОНИС.

Ysar8:

(Ай-См-Тм-Ви) 08.00 М1V~. мntoeeннwii CТJPf 08.30 ~ ФеСТІОІІІІІІ ~ 07.00 o.no-"'"

10.4O~

11. 15 11.25 '11.55 12.00

шоу cМsImI.f1Ijhoнo·

.1C1V.

СІІУ'І88 У6ООіС18ІІ

08.55 оМооБроп.­ ".25 Дetwo.мapoeт 01.40 Ibr~ со CТClP(Мol 10.00 . . . . :rДOP08OI 10.15 От_ uтwМ район 10.35 ~.-м yд;l'1lt

...

- Таб...ук.

.~

00.20

ТРК .НародНое Т81188мде_ УКР8ИНW08.00 ЛIWI ,Q/Тll1IQAI!ii 08.20 ДDepa. Iem 08.50 ~ .QeJIOJCЙ у_

38roн

І

Тeлeraзera НeДOOaOOМOCJЬ

11.30 fpwuo 1L55 Т,,",топ 17.25 ...... IIJIX*. ~ 18.10 па3ма о ..тра

11.10 0n!iWtМ 18.30 IICJC:IPВ:НIII_ ~ 11.45 кpvrwe lІСІ8ОСІІІ 17.00 МOIOQДIaOtWI_ 17.55 __

еСт

СтуДИ8 .тv

21.00 .сиТ•. .wo,-.-.стм-_ 21.20 ФyIбoJt Чeonot.іlw_ 22.50.м.р _ХУ........ ~

АотОЩ)Г'

7

11.00

tJ.OO.C8pIIм~,.,...'1!II

ТЄJI83IЩ)eCX

00.25 00.35

.зroт СІІІІІІІ1М'ИІіІ бес>

18.05

ТРК .Гра.ие.

1t8&opaiIr....

13.30~

Америое.

20.30 Aнottc nporpaмu Т1С .граеис. 20.35 Тojnoнфopм 20.50 ноеосеп

.npownoe зmrо дно-

._ .

Му.......... .л_ Па~

20.00 AyC!noo.,cIll'teCQl ~ 20.25 AQPeCa ДМ8Оіі уд;ачи .

12.30 lіІІ*О« 13.00 Т........_ оСо6ІоІІІ_ _ 14.00 T....... "МCnn15.00 CrIOPt.- ~ OffrJIOI и.с. 1''»T.-pllllоІІрu.ш ....

13.35 ............ 13.55 380t кn. .... 14.00 Я. 14.30 6. liINDК • _ _

31W1Al1П

~ оФаоермт' ~ oHATP-еечерое. ~0C8I1Т101Є_' фирма -АТОН·

х_

тк .ТЕТ-

12.30 Т........... c-.",~. 2с.

Ток·..." оАра(іесІооо. ~ РеіІ

~:~=.=.""""'58c. 22.45

·тк.т.

_1.

Доос.зrpaн -ш- Гмтnepl

ТРК .Народное теllевидение Уrcpаинw.

ТК .ТОНИС•

1'.20~....­

_ _.

10.40 Мp........ "..-1eii~....... 11.10 Yl;!мll1I1JIIINМ 11.25 AIТaIar 11.50 ca,oww;. 12.20 _ ....

дy>co8нa!r беседа .Вoowe6tOe ~

2O.55Te~

l1.55A ... _c~ 12.15~ .....

Ху........ «УI\8

18.35 111.25 11.50

Мум.тфouIwIo

2O.10T_~...,112c.

ТРК.Кие..

00.50 f1ponci3 natQIIIOI

07.00

..

ТРК .ки.

.

11.00 1OWCi;WC'___ C8pII8II~.

Iw-.

17.10 17.30 17.35 17.55 1• .25 18.50 19.40 11.50 19.55 20.00

.. _

і

5-13-91.

маСО801

робот.

-

В. про

державну

16 17

ІНДЕКС Друк

НЕБРАТ.

від

р

81285.

офсетннЙ.

кованнй'

реє­

17.12.1993

аркуш.

Обсяг

І

Тнраж

прнмірннків.

Замовлення

Н.

976.

дру­

4.908

#21 1997  
#21 1997  
Advertisement