Page 1

J'~q

ГА3ЕТА riNIIAPUWfll Іtт.ІоІ fA РАіІ!!!їіі PU. И1РСІКМІ ШІІJТА!!В

~-----------~---···

27

·---------

--------~

6ЕРЕ3НЯ--ВИ50РИ АО ВЕРІОВНОЇ РААИ УКРАЇНИ

Знаііо.NU.ІІО • "аІІdІІt}tJта.ма ІJ ІtароІ)нІ депутати У"раїни ка

СЕЛІОН Микола Ромавович БІОГРАФІЯ Народився в 1951 році, українець, ступник

федри

полковник.

за­

начальника

військового

ка­

інсти­

туту.

Народився в селі Жер­ ~ова Броварського райо­ ну в багатодітній сім'ї

кіJЛгоспиика. чення ної

Після закін­

Жердівської ШКОЛИ

Суворовського закінчив у

Тоді

не~правлеиий ;\О

ДО

яке

році.

1970

8-річ­

ВСТУПИВ

Київського .\·чилища,

ж був

на

навчання

Московського

новійськового

загаль­ учиЛ1іЩСІ.

Послідовно зе~ймав командира

роти,

посади не~чаль­

батальйону. отримав

дові.

У серпні

Неодноразово

чем

кафедри

року

виклада­

оперативно­

го мнстецтва військової академії nротиповітряної оборони

цювати

пу

у

в

пра­

оперативну

Міністерства

України.

року гру­

оборони

штабу

та

командире~

обіймав

Пізніше там

пос<Іду

і.з

питань

-

парламеитсь.ко

ні.

Батькові

не

пощасти­

.1о побачити доньки: гинув на війні. Мати трактористка. доярка,

а

чиних

згодом

сама

на ноги дітей. :юлі пристали рук

за­

ставила

Отже. мо­ до Надій­

ВJисько­

Одружений, має синів. Старший

дент,

--

молодший

ще

з

дитинст­

НіІТТН

деннн

форм.

:>аконів.

реrrпі.

ва.

Вчилася

і

в

і в

академії

від

технікумі.

без

відриву

виробництва.

Стала

t>кономістом

-

будівельни­

профспілкового ко­

підприємства.

путат них

міської Ради депутатів

Де­

не

нкі

народ­

Неньчиною пішли

діти:

пірантка

ж<.~виої

донька

Київської

академії

та

--

дер­

будівни­

архітектури.

Не-

творення

конів.

б

які

захищали

·--------~----------------------------------------------------

ТУГ ЛУН Василь Юрійович БІОГРАФІЯ Українець. 40 років. ~3акінчив Чернівецький ;tержавинй університет. навчався у Київському інституті політології і соціального упрнвління. З 1985 року проживає н Б.роварнх. Працював кореспондентом. сільського

заввідділом

господарства.

:щввідділом промисловості, :~нступииком

редактора

ьроварської міськрайонної газети

<<Нове

Потім

нитань

роботи

"КнївсьІ\ій

парламентських питань. березня 1993 .року відуючий відділом

Рад

nравді».

-- за­ еконо­

Людмила Євгеиівиа, ро­ сіян.ка. Працює інжене­ ром - будівельником. Дочка Антоніна 1988 року

народження.

н

J.

11

краще

ті,

\Т••

бере

повинні

та

~·часть

у

чих

у

за

роз­

селі

і

в

вро

денлара·

прибутки.

ИСІрОДНИХ

І\ерііН'Ш:іп

тому

міністерств

комерційних

соціальних

:-тім

po:J-

Хто

краще

май

Maf~

краще

оруктур:

надання

гарСІнтій

у

депутатіВ.

громадянам. прСІЦfОЄ, жити.

той

Лікар.

інші

прСІцівнн­

галузнх:

шляхом

роботи

активізації

пСІрламентсьних

номrсrи.

у досноналення

прокурорсьних

органів

t:удових

законів

рівнях.

до­

на

всіх

Розробити

ціальні Зі

та

забезпечити

тримання

заходи

корупцією

державних

спе­

боротьби

ЗЛОЧИННіСТЮ,

і

ЧИt:Лі

на­

t:ВаВіЛЛЯМ

в

керівних

структурах

;:щктатом

та

економічних

фінансових магнатів: -- набу до ва сильної ар·

мїr

здатних

за­

хистити

територіальну

ці­

лісність

д·ержави,

і флоту,

за

чисельністю.

принципу з

менших

змішаного

комплектуваннн

повним

нереходом

профеt:ійну

надання віку,

над:

t·оціальної і

rrp<-Jцi

сної

вміння

нСІ:

_v.мов

та скороченнн робо­

чоІ'О

.rнн

жінкам:

Наданнн

ДОІІОМОГИ

державної

nаг<JТ()ДіТНИ~1

сім'нм.

нроблем

~юло;(і

ЖfiT.'I<J

МО-10·

ІJІ1ріІІІt'ННН

ІІИТаННН

.

•1і:Іі:юнаних

нИ·

риГJництві благ. рухає.

VІСІтеріальник впере.1 НСІ~·ко­

во-тсхнічН\'

думку,

ннховуf:

діт€й.

нчитr,

ро:тинаf:

f\YJІІ>rypy.

пворив

Нf\И}1И

користуємосн.

ми

блага.

НЕОБХІДНО: ЛіКВідуНСІТИ ІІ.рнємницькі

-1Жt'ІІіД·

пруктури,

ІІЕ'репродуючи

;tукцію

ІІРО·

пержпідІІриє.мств.

ІІаКр~''І\'ЮТh

КО(:МіЧНі

на

основу.

f\ОМІІС'НСУНаТИ нкл<Jди

ГрОІІJО·

населеннн. нри­

натнзаційннми

акrtінми.

:н~МJІРИ):

негайно :tержавну

нинні борги

соціа.:~ьний

програму

доІJо-

оди-

ІІрестарілим

rrенсіонерам.

Ми

лю·

по·

віддати їм свої не знеціненими на­

нірцнми,

а

!<ОНІ<р€ТНОЮ

захист

молоді.

11родовольчої

проблеми

сьогоднішніх

придіЛення середньої

flf\i

зДоровому

хворих

безпо-

увСІги

ІІраЦЮЮТЬ

людям.

В

СіЛЬСьКО·

ГОСП'.>Д(1 р( 1 Ні;

будівництво житЛСІ усіма

комунальними

слугами

для

з

та

охорони

:Jміцненнн

;щпо;vюгпю

у

матеріаль­

ба:>и:

вигляді

дальший

-

народної

продуктао:vrи.

а

їх:

культу-

збереженнн

історич·

ної

спадщини

законодавство

чесних

має

людей.

і їх нокровителі :знаходитись

там,

визначить суд, а не

державних

ба·

наро­

д.\.

Брати СІНтивну учаt:ть

4. Е

~·д ·йt:ненні

будівництва:

палацу

культури

молоді:

1:1

реєстрСІціУ

палацу

шлюб~·

урядових

кріслах;

Верховна Рада місце

Різні

нехай

не

:v~іжпартійних

ДЛЯ

рухи

і

партії

з· ясовують

стосунки

·:;·:·:

Н

за

На

t:вої

«круглими

СВОЇХ

збораХ

ТіН

необхідно вдвічі зни­ ЧИСеЛЬНІСТь

структурах,

,1еПута­

Верховної Ради;

Верховна Рада новоt:uладу

спеціальну

ВІДСТОЮВАТИМУ:

в

нашого

гатонаціональногn

rn

де їм

розвиток

ри,

створити

Н<J

Мафіозі

інших

і з'їздах;

сІІсте:\ІУ багатоцільових f\редитін ІІід набуття про· фесій. rlідвищення квалі. фікацїі. nридбання май­

мають

на·

ро:з­

<н.:віти.

СТОЛаМИ>>.

:>ахнщатн

гідності,

нультури

:ючними

мплоді

та

національностей:

чвар.

длн

вихо­

самоповаги

щоб держава допо­ :11ага:rа тим. хтп виробляє і забезпечує нас хлібом, овочами, м·нсними і мо­ грабувалСІ

націо­

про·

довол;,чих наборів. забез­ ІІечrпи всім необхідним ДЛН l'ІЮКіЙІЮЇ СТС!рОСТі;

ІН'

занладів

нультури,

виток

інтеліген­

ції:

матеріаль­

бази

відродження

вання

про

здоров' я;

Н'!Льної

д

но-техні чнпї

турбота

зміцненнн

··

життн

людей:

но-технічної

по­

сільських

на

природному

середовищі.

в

умовах:

забезпе­

fЮhОЛінь

ціанальної

2. Переорієнтацією еко· нu'Іrіки для розв'язаннн

створитІІ

малоімущим.

доrюмо­

громадянам.

с"Г\' ;tентськuї

Еиологічне

3.

чення

ндовам і сім'ям загиблих військовослужбовців:

І(і·

ни

ні

одиноким

демо·

ноїнін.

до-

похилого

захио

трудівників

r,J,с'і(ЄН!ІС\іlІТ~·ваннн

дійової

людям

на

роз-

сі 'І( ;r ~1.

нкі.

гу

~1.\' rІершпчергонf'

НаДаННН

:>аКЛа-

інвСІлідам;

--

,·правед­

t:прямую

силу

Середf:ііХ

\''ІJОВИХ

в

помоги

rІрин­

і

ІІІКіЛ,

НИІ'!!•\

дів:

нрацюватиму

ноюІм

ви-

чи

місті:

ІІУСКНН'іі•З

rю.'Ііпшення

днм.

жити

землі

Утвердженням

rrипів

МОГІ1

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ВВАЖАЮ, ЩО:

з

У

З

міки. Одружений. Дружина Туглук (Кудряшова)

життя•>. спецкором

їни.

1

кв і тн і 1991 року запро­ шений нн роботу в газету <<Голос УкраЇНИ>>, працю­ вав спецкором відділу

поділо:v~

Якщо менР обРр~·ть на­ родннм ;rепутатом Укра­

;rи.vr

за­

б.

орен·

Запровадити

сту­

інтереси людини•>.

обов'язок

<<Основний депутата

в

те~

·--~--~--~----------------------------------------------·-··

ТСІ

ПРОГРАМА

ас­

її

контроль

ре­

;tержанного

н·н:Jі1ННН

ПЕРЕДВИБОРНА

стежкою

здачі

суворий

rtiї

вчитель

кн бюджетних сфер мають бути забезпечені на рівні ВИСОНОКВСІЛіф і К О В а Н И Х прСІцівнинів у виробни·

купівлі.

двох

:злочин­

rrринласненнн

rІpo;(a)f(

останнього

скликання.

ком.

І\ТІІа

голова

мітету

правом

влас­

( нооперативну

землею

прове-

rrриІJини:Іи

:щання.

незмінний

з

t:e·

землі

ду. Надання права зем· левласникам самим виби­ рати форму користуваннн

:>СІКОНіВ.

Рf\оtюмічних

на

приватиза­

приватну

11родажу.

прий·

rrрискорили

який

---

у

ність

ПОЛОЖЕННЯ

l'ИСТеМИ

n

лнвос:ті

вона

передача лянам

шко-

ПРОГРАМИ: етнорення й

спецсільго с п• монтаЖ>>.

років

частку

введення

ОСНОВНІ

право

ції;

ляр.

Hf\i

б

громадянина

одноосібну)_

ту.

же

і висунув її канди­ датом в депутати Верховної Ради України. Сім

по­

вої делегації щодо п.роб­ лем Чорноморського фло­

заступни-

забаром І\ЄЙ же заклад закінчує син. Близьrю двадцяти років Надія ВолодимирівиСІ пра­ цює в Броварс ь к і й СПМК-5 тресту «Київ-

свпю

делега­

вернення військовослуж­ бовців - у&раїиців в Ук­ раїну. Ч.'Іен постійної

-~==·-------------~----~----------------------------------· РЯДКИ З БІОГРАФП. Народилася Н. В. Ткачен­ ко 1944 року на Київщи­

забезпечили

міждержавних

переговорах

Сухоп у т н н х

ві.йськ у Київ. У листопаді 1991 добровільно пішов

брав

очолював

цію

звання

1990

переведений

на.

управління

кожного

участь,

<<старший лейтенант». З 1982 по 1985 рік навчався у військовій академії ім. М. В. Фрун­ зе. Проходив службу в Примор'ї, Білорусії, Мол­ був

начальника

кадрів.

Достроконо

військове

Бровt:~рІь"оАІу в•6орчо_"~ окр~ІJJ .М 209

110

. ТНА ЧЕВНО Надія Володимирівна ника

J

21 (8502) ЦІ&а •oro&1p&i

має

слідуван ин всіх ред су

створити

номісію

ешелонах

влСІди,

депутатського минулого

Про знати

у се­

корпу­

снлинання.

результати весь

з роз­

норуnції

народ

повинен


etOp. 8

І

Четвер,

10

березня

року.

1994

сН О В Е

ЧЕРВВИНО Леовіlt Харитонович Після

служби,

з

1965

ли

року, працював майстром, виконробом, начальником виробничого відділу, го­ ловним інженером, на­ чальником ПМК-15 в

розвитку

В

а

БІОГРАФІЯ Народився в 1941 ро­ ці в с. Мала СупоУвка Березанського району Київської області у бага­ тодітній сім'ї колгоспни­ ків.

Бцтько та брат загину­ ли на фронті Великої Вітчизняної війни. Мати померла рано. Тому і всі діти самостійними також стали

рано.

П•сля закінчення м'янець-Подільського дівеJtьного

цював

м. у

на

"Віла

Кабу­

технікуму пра­

будівництві

Церква.

Радянській

в

Служив

Армії.

жителів брав участь в ор­ ганізації розміщення та забезпечення життєдіяль­

ності тни

цей

період

міське

на Чорнобильській АЕС. В тій складній ситуації робив усе можливе, щоб виконати

дання і

інтенсив­

ремно

розвиватись

господарство.

прибуваючих час­ армії, метробудів­

ців та шахтарів для лік­ відації наслідків аварії

виконкому Броварської міської Ради народних депутатів.

почало

комунально г о

В 1986 році в м. Чор­ нобилі nісля евакуації

1982 році головою

В

управління

галузі.

Були

році був обра­ заступником голови,

но

обраний

господарства Київської області, де зроблено чи­ мало для роЗвнтку цієї

1978

в

гос­

тям

Бу­

ли побудовані водопро­ відні та каналізаційні очисні споруди, побудова­ но та реконструйовано декілька котелень, тепло­ ві мережі. Будувались дороги, мости. Збудовані nоліклініка, нові корпу­ си лікарні і т. ін.

Особливо великих тем­ nів набуло житлове бу­ дівництво. Були ліквідо­ вані бараки в місті. Всі організації міста надава-

поставлені

в той

не

і

же

зав­

час да­

ризикувати

здоров'ям

жит­

людей.

За активну участь у лік­ відації наслі~ків аварії на Чорнобильській АЕС був ном

нагороджений орде­ Трудового Червоного

Прапора.

В 1973 році закінчив вечірнє відділення Київського інженерно-будівельного

інституту

спеціальності

Маю

підтрим,ки вою

Дружина працює

по

nромислове

та цивільне будівництво та одержав кваліфікацію інженера-бу дівельннка.

за

роту.

бровар­

чуйність

яку

вони

ак­

і

доб­

виявили

в роки мого сnівробітни­ цтва з ними у місті. ПЕРЕДВИБОРНА. ПРОГРАМА

є

•нічні

~rypc

на

реформи,

безпеченн.і правових,

за-

д.УХОВНИІХ

прав

ресів людей

та

та

людське

тЕ•м.

хто

яке

у

році.

1970 В

заkінчнв

роках про­

1970-·72

ходив

дійсну

строкову

службу в АрміІ. Після служби в 1973-74 роках працював фрезерувальни­ ком на КиївськtІму заво­ ді «Буревісник». В 1974 році встуnив до Київського інституту на стоматологічний фа­ культет,

який

році.

1979 чення

закінчив

ПісJІя

закін­

медінсти:tуту

цював

в

пра­

лікарем-стомато­

логом в поліклініці "'Буд­ індустріЯ>~ м. Києва, Бро­ варському заводі <<Торг­ маш»,

БІОГРАФІЯ Народився

25.03.1950

року на Житомирщині в селянській родині, укра­ їнець.

В

1967

середню

В до

році

закінчив

школу.

році Вінницького

1967

вступив медУчи-

в

стоматполікліні­

ці м. Броварів. Останнє місце роботи за фахом­ школа-інтернат .NQ 22. м. Києва. Одружений, має дітей. ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА УНРЛІНА В СМЕРТЕЛЬНІй НЕБЕЗПЕЦІ! УНРАІНСЬНА НАЦІЯ

НА

ГРАНІ

ВИМИРАН-

НЯ! Нація,- як духовна са­ :-.юбутня сmіль:нота, Qб'єд­

чесною,

!1Іідтримки

тоsарів

без

Введення земних

потреб

лиш ·в

національ­

стоїть

сьогодні

раїнським пита!Ння

яке

перед

-

народом,

влади

і

ук­ це

що

стаІНом

року.

1991 гриsни

та

за­

ходження

іно­

ставить

ВИJробніиа<а

Сьогодні на У'Rра'іНІСЬ7 кій землі владарюють чу­ жинці. Влада в Україні

принцип -- за

п-ою:нна

ному

С!JІі"Гі;

прав

нада,ння особливих матері і дитині;

розв-итку

Іі

Добробуту

го

народу

українсько­

конче

потріб­

--

встановити

чо

за•кріпитн

та

вих з

НJа

на,.на

сел>яна­

не

може

(вана

РИНК'У

створення

економічних

з

дер­

відносин

що

маюrrь

УкраїН'ою.

Вис;тупатиму нення

внут­

с-приятли­

державами.

к~рдони

у

і-ншrж

за

заrу.ози

ві):~вер­

націонал­

:не

на

рtДІНУ

го

для

Ук:раї!Ни;

nовернення

у.юраїн­

сьІюї частни Ал•маJЗН'ОГО фо:нд.v та Зол·отооо ·запа­

су

колишнього

СРСР;

покінчити

і•з

залиш­

ками

колоні.аЛьНІQІЇ

ми

воіх

у

ництва,

сиоте­

сфЕ1рах

ви~­

управл•іНнп

Іі­

ші;

бу­

~ошти

ук:раїнсьІюму

мо­

родУ:

ба­

відновити графу на­ паспорті;

в Україnі єдИІНа дер­ мова укра]нсь-

ка:

забезпечеиня прав свобод національним

111..:йно та Ь

заборона вань

ycJ.x

цього

у

зем.ним &апrталом; пабудава п:ромис.тю­ вого потенцrалу, вІ-П'ІІІДІЮ­

к.уп,У'ва­

землю

8JВТQРИ­

Україну.

повернути НПУ

повернен­

я~і

СИЛ&:НІУ,

світі

НПРС

"l'ОООІРЇ•В );

сприяння

-

х~мічних

полях

на­

застосу-

речовИІІf

Ук;раїш.<,

які

ну-кл•ідами.

ВИКЛИ!Ка'ІОТЬ

онкозахворюва:ння;

ствqрення ної

системи

ваон-ня

-

і

переН!ВаліфіRаJЦії;

соціtальні

ня

на

тя

та

ефектив­

nрацеВІЛашту­

с"rрахуt.ВаІН­

випадок втрати

безробіт­ ГІІРаJЦездат­

ності;

забезпечеНІНя

ввест}: З<JJKOH, який би унемОJКЛ'ИВІЛЮВСІІВ по­ грабува!Ння ІНародУ іно-

-

на

забо­

ронен-і у всьому aвirrl, -І ЯН!і у поє~і з ра.ді<>­

меншинам;

від-

сrtі111JЮб.tтни­

оправи

в

За-конода-в­

продаІВа•тИІСя,

жсивна

ефектив­

реабіJІ'ітації

рішні

за

осБІіта:

за

uдоналЬІНіСтІ>

системи охорони здо­

ров'я,

земля

-

опл.аrою;

виключно

нен-тручаНІНя

-

жаюrrь:

ІсусrJіЛь­ пpallji, з

прwнципах цтв-а.

Т€!,ТНУ

К'ООПераJТИВІН'ОГО;

товаром

ню

ВИХОваJННЮ

ствареНІня

ної

ЧИ

укра·~нщіІВ,

бути

без'ядер­

дітей ста:тусу ної неqбхід'ІЮЇ

цинілtі-

зоваtні кqрдани. Зa'бQJ>Qt­ нa вивезення -будь-я>ких

в

НаДаJННЯ

ВіДПОВідІНОЮ

но:

має

взаємної вигоди; без'ядерну у,кrра­

лише

--·

·матеріально­

го

працюють.

тис Ь

міждержа.в­

l':l'a

nрацю,

виходити

'ВИХО-

населення;

ній

-

стосункіJВ

Украї-ни, п-еа>еЩІ

на

НаЦіО-

культури,

безПІЛатна

же

у

ті.

ському .на;роду. Для за­ безпеч-е-ння духовнюго

користмюб-

віщродження;

-

аІНіж

cтaJHOBfJЩa

внести змтни ДО!<ТІ}ШНу.

має

право

беЗдУХОВНОСТі,

і

вихо­

ти

закону,

становЕ·ще, основою

су-

націо-

спекулянта:

їну

в

на.'1ьно-патрі·отичне

го

них

україн­

і .КУЛЬ­

ми вільного вибqру гос­ подарюВа:НІНя: одноосібно­

ГаJраІНТОІВ8!НИЙ СОЦі­ захист малоіму­ прийняття

-

занепаду

земля rюв>.ІІШfа лежати селянам, які

на

розглнду

армією і О6ОрСJІННУ

жав,

молоді

-

валют;

краще

влаюНІОс­

належати

спиртними

вання:

щпм:

--

н:ій державі. Головне rштання,

за

меха­

діяльності;

фашизму;

-

грошо-

судову

з національних .ї;нrrерес:ів України і будJ\ВІа.Тися на

монополії

НЗ!Садження

турне

та

за.канода.в­

правових

їх

винна

національно-ку ль­

індексафя

а.'JЬНИЙ

уря­

.

rючИІНку

доз-волу

на

Нонетитуфя

тютюновими

та

НалЬНОЇ

виробки-

опода:ткува.ння:

задовол-ення -всіх овоїх матеріалЬІНих

від

зупинення

конною:

-

викона:вчу,

вважаю,

ства:

за­

влади

~

· провіщни­

щ1едення

розпусти

ПоQЛітич­

врахування

чу,

з В

державного

торгівлю

сПJільств.і

<.:истеми,

нізмів

ПЛаНJУВ·ання

галузями

тури,

демократи­

ланок

створення

пен­

ВІЇЩ)ОДЖеН!НЯ

бороненнн

і

керіВН'Е'ЦТВО

--·

уеіх

безкоштовне на:вча~ння та охорану здqров'я. ЗQІвНішня. ПОЛ!ітИJКа по­

та

виробами

у

реальної

у

Ук­

ти

домагат>:ся

-

Законі

,внеаку;

відродити

на

жLн­ їх

урахування-м

ду ми

багатоуклащн о ст і е~ОНОМіІІ{И, але Щоб і nриватна ·вла-сність була

<.:nільною

духовних

з

віра;

nрав

ної

системи

захисту

трудав-ого

-

вла-сності

~ЖІна

волі народу при роЗjробці та прийнятті основопо­ ложних ЗаІІЮіНLВ У~раїни; -- poзrrdjдiлy держав-

житла:

сіонерів

землю:

трудов:ою,

---

зарІ]JІати

створення

тради­

закріплення

зації

громадян.

ВіТЧИЗНЯНОЇ ІНа•у•КИ

і

грудня

ти

і-ндексафї

заощаджень

ли

31

забезпечи­

ної

напоями:

нана ІВЮЛею до життя і влади, є нсmвwщою су­

може

корупцією:

праці засоби вИjр-Обницт­ ва, обладн<иmя, матеріа­

вкладів

Вона

ра-їни:

сектора:

використовує

вих

фнн:їстю.

порядІrУ

і Щ.СЦИІПЛ:іJНИ На ООНІОВі За•кону. С11ворення за;ко­ нодавства по бо.ротьбі з

їх

життя>>.

--··

на­ кож­

рІіtвноправню

захисту

соціальному

утвердження

соціального

ЧЕРВІОН Володимир СерrіІоввч лища,

розвивала<.:ь

націо­

ни,

ДОМАГАТИСЯ:

передачі

злочИН!Но­

мова,

звичаї,

ки

-

праф.

і

на­

СfІІРі'.'­

кожної

культура,

нального багатст,в-а У~раї­

жавного

-tнте­

В соці.зльній програмі rrідТ!римую плаrrформу профсп'ілок по стоореиню соціально орієнrов·аної ек·аноміни, .яка ·з.абезпе~ чувала б <<Людині П'раці БУДУ

на

нових робочих місць, на­ самперед для молощі; не­ допущення безрабіття: буДі-вництва дер-

трудрвих,

політичних

штере­

н!ї

і

та

роз~італа

припинен­

Принципооо з•мінити по­ да'!1кову і кредн11ну полі­ тику, яка б стимулювала виробництв-о, · створення

економічних,

соціальних.

щоб

розкрад<І.ІНІН!Я

-

е~rоню­

при

роз-витку

ції,

в

за

спекуляції

і

Основним напрямком моєї передвиборної про­ грами

політики

нарощу,

сті,

порош­

громадську

тивність,

ня

на Бро­

заводі кової металургії. Щиро вдячний чанам

сах-

енна.

яти реаліс­

проведення

тичної

і

оамоrюваги

ціональ-ної гідності.

держа-

селян;

-

дружину

.N2 21 (8502)

8

вання

ка:

варському

році

-

житлово

побудовані цехи заводів, госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної вій­ ни в с. Циблі Переяслав­ Хмельницького району та багато інших об'єктів. В ний

в

району.

1985

начальником

Броварах. Працюючи в ПМК-15, будував перші дитячі садки, школи, будинки на масиві.

допомогу

сільського

подарства

м.

житловому

значну

Ж И ТТ Я•

та

спокою

родами,

в

між

що

мИІру

уаі-ма

Н!а­

проживаю

Українd.

~------------~---------~--------~---------------------------і ··----------~--------~-------------------~---------------·--~ ЯТЛИВИХ

ШИВІНО Анатолій Во.подвмвроввч картографа,

БІОГРАФІЯ Шибіко

Анатолій

Во­

лодимирович родом з Ки­ ївщини, з селянської ро­ дини. Народився 1951 року в с. Красилінка Бро­ варського району. Вчився спочатку в Кра­ силівській восьмирічці, потім у Гоголівській се­ редній школі. Самостійке

життя

розпочав

у

році робітником Броварського заводу хо· лодильників. З 1972 до 1977 року навчався на географі чи о­ му факультеті Київсько­

1969

го

державного

тету іМ.

Т.

Г.

універси­

UПевченка,

по закінченні якого вже як молодий інженер був направлений на роботу в

Науково-редакційне тоупорядкувальне

кар­ підпри­

ємство у м. Києві. Тут до кінця 1989 року він обіймає посади інJkенера-

старшого

редактора,

редактора.

у 1981-1982 р.р. працював у Броварах в

Українській юзного

філії

інституту

Всесо­ сільсь­

когосподарських

аеро­

фотогеодезичннх вишуку­ вань. До 1984 року про­ живав у селі Велика Дн­ мерка Броварського ра­ йону.

У ном

році стає чле­ пра~озахнсної орга­

1989

застуnник Представни­ ка Президента України у Київській області, від­ ловідає за роботу з nолі­ тичними парrtямн, гро­ мадськими організаціяІ'JИ, релігійними конфесіями. Зараз Анатолій UПибіко заступник голови Українсь~ої Республі­ канської партії. Одружений, виховує доньку Ярославу та си­ на Тараса.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ЯНА УНРАІНА

ж році запрошений на ро­

З грудн.я 1991 року до травня 1992 року А. В. UПибіко виконував обо­

в'язки

голови

Комітету

по засобах масової ін­ формацІї та поліграфії Київського мІськвИконко­ му.

З

травня

1992

року

НАМ

ІІОТРІБНА?

родного Руху України.

Процвітання НСМОЖЛИІВе

НЯ

і

без

Ук-раїни nроЦВітаН­

особистого

УМОВ

щастя

Сього,zщі і

тала1нт

мо.

рощу

І1'0JІіТИІЩ

l є

тільюJ ОtД1Н.<і шлях~а мета -- створенJНя. опри-

у

евІ:ті

екоrіерти висо­

кий ос.вітнtlй та :~нтелек­ туальний рі,вень .наших

наЦіональних· багать-ох наnрямках ки

та

надІРіВ.

У

перс-nективних сучаоної НІау­

теХНіни

вже

зараз

вчені У~Сраїни вибо!рю­ ють чільне мі·сце -в сві­ ті. Найперше це стосу­ ється фундаментальних наук, м атеріалОЗ:НаіJ3ІС'11Ва, а-віафйної, ранеntо-нос­

мlчноУ

НіКИ,

Та аіЙСЬКО'ВОЇ тех­

деяких

ІІІ.а-111рям-ні.в

НОВі'І1НІіХ ·ЬНфор­ техн-олог.іІЙ.

Ун,раУна

може

центром

стати передо­

вих .іДей, 3НаJНЬ та те'юно­ логій. Для цього nоТІРіб­ оо

роЗВИ!Жl'ТН

ТІБОРЧі

ОИІЛИ

tmелекту­

заJОх:очувати

р<УЗВІ'~'ТОК •Rа,уіКОМіС'І'НИХ іВИрООНИЦ"J1В Н-а б~ 'І:­ ЧИ3НЯНИХ та З·а;РУб ln!X 1JЗ'У'Іюво-тех:Н'іЧН!их

доояг­

нень.

УНР АІНСЬНА

розум страте­

відзначають

світовим

В

еліту,

стають

Захtщні

здавна

му

народу.

плекати

альну

гічним ре-сурсом і та­ ким ресуре<)!М ми вwюдіє­

ро3ВИТІ<іу маціЙ'ІІИХ

дІтей,

нації,

ГОЛОВНИй РЕСУРС УНРЛІНИ ЦЕ РО­ ЗУМ, ТАЛАНТ І ПРА­ ЦЕЛЮБНІСТЬ ЛЮДЕй!

КОЖНОЇ ЛЮДИ!Н'И, без ЇІ добробуту і Івневненості у щасл·и.вому майбутньо­ овоїх

роз­

Батьків­

ДJІЯ

людини

щини.

-

нізації Української Гель­ сінської спілки. У цьому

боту до Секретаріату На­

КВіту

ДРУГИй

ГІЧНИй

ЗЕМЛЯ СТРАТЕ-

РЕСУРС

УК

РАІНИІ

-

Село

д..vхавна сьІюго

іеrорич:на

колиска ·Н!аіРQДУ,

ціональm~ довного

.наша

на­

житниця,

ГОдУВа.ТН>НИК

та

ун;раїн­

Без

Н·аш

ПООЛі·

Вtі.,!ІJРОдження

се­

ла, оов-аги до хл1б0jр0б· С~КОЇ nраці іІІ'е ·МІОЖе бу· ТИ

Й

МОВИ

npo

СИЛІ>НУ

та

багату Україну. ІМов-не для розв'язаН· ня

nроблем

рішення

ті і

на засоби

-

села

питаІНня

ви·

влатос­

ВЕtрОбющтва

ПЛОДИ СеJІЯИІСЬ~Ї

праЦі

На наш nогляд, існуюч форми ор"J:аН,ізації оі~ь­ сьногоеrюдарського

роб11ицтва радгосnи)

свою

ви·

(ІЮЛ~~ заг.

и

Іfі-еефентиtr~ість

(ЗакhІ'іеІІНЯ

на

-3-ій

стор.).

·

1


•Н О І Е

Ж

Т Т І•

11

8

.N'!! 21 (8502)

S

Продовження передвиборної програ.ми А. В. ШИБІКА потребують доН!qріtН:Іюго реф01рмува·ння.

ва

ПіДПрИЄМСт­

ефеН!тивними.

кріпити

за

сянином

ку

за­

кожним

в·ідповідну

(пай)

які

Слід

зеМVІі

·і

сьогодні

се­

част­

майна,

належать

сільсЬ'!rогоспода р с ь к и м

підприємствам. му

При

влааники

стійно собі

паїв

повинні

цьо­ саtМо­

вибира-ти

форму господа.рюва~н-

акцtонерне,

пл~не

Тільки ки, а не селяниннаймити МОЖУТЬ З,робип: СІЇЛЬСЬКОГОСПОДа!рСЬКі

-

ня

Jюлен­

ГОС:ПОД<ІірСТБО,

ператив,

об'єднаJНJНjЯ

перативів,

шстанн;J влаmюсті -

що;

трібно.,

-

створити

стабільну

Тільки оновлена Вер­ х·СІвна Рада та Уряд справжніх рефQрмаrорів

кування

власника від п.ротиза:кОінних

будь-нких дій дер-

кредиту.RаІНня,

ри;

ну

ВИЯІІЩТИ

НайбіЛЬШе

С'ПрИЯІННЯ

В]ТЧИЗІНЯНИМ

підприємцям

і

у

адрес­

З·аrrровадити

захист верств

заохочеНІня

На

дового

-

в.ідпо­

і

та

влас~

дбай­

Відсутність госпQДаря

у людей ної

екокомІіки.

дини,

rnpaц;i

умови

ооно­

-

котної

запоруни

лю­

процві­

таНІня .нашої MOJioдor ра1н:ськоr дерЖ<ІІви.

Янщо

без­

до

створити

Чеruіої

· добробуту

ви

ви

ук­

С!l'РЗ!Вді

хо­

чете до()ра собі і Вашим дітя-м, якщо Ви щІЩ>а,

віднімає

чес­

чесна,

на

праці.

Необхідно

.кре-

і

стимул

процвітання

пород­

З.ПОВІЖ'И:ваJНіНЯ

ВЛ·ас-

забезnе<tити

павиНіНа

звану

<<:Jагальнонародну»

Ві'ДІЮВіДаJІЬІНІС'ТЬ,

валюти;

подаrrкового

таж

ІІІриваrmз.ац!ї.

оnраВЖїНіЙ

може

для

визи.скувач

ність. жує

сrебільної

rx

розуміє ціІну прq:ці і доб­ робуту. Тому ІІЮІВа Вер­ ховна· Рада наа~~мперед

но­

деІРЖСІІВа

через

ливоrо

'f!J>У­

внеаку;

введення

-

населення.

у

зарІІІЛати

національної

головний

На

шля­

Тільки спраJВжній власник

вироб­

сьогодні

ІщродУ

цін;

приоодеНJНя

посередниць­

никі'в для створе~m~я вих робочих місць.

росту

нни

nа­

дщ>Ж8ВИ

виро16ниЩ11131а

Ті·ЛЬІ<И

rоргі,влі,

структур;

-

стримувааш~я

за~об1~·

року .

t994

МОНОІ}'ОЛіЮ

ви­

діяльності

разитичних ких

напрямну:

В1д'ність

ний соціаль.НИІЙ найВІразливіш;:х

вла:сн:і:сть

ДержаІва повинна про­ поСЛ\ідовну полііти­

товарови­

робнИІКЗJМ;

ця

розвнтку

uбмежеІІ!Ня

нупувати.

водити

-

КОЖНОГО

систему ооодат­ та

щоб

По­

березня

10

хом

-

!l'рацювала на виробН'ИІЦт­ во това;рів, потрібних для людей, а люди ·могли їх

яка б заохочувала розан:'­ ток виробництва, сприяла стабілізації фн на това­

зможуть:

ЗаХИС'ГИІJ'И

re

просту

заохочення

роду;

вирішити

коо­

СЬОГОДНІ ЩИТТЯ ВИМАГАЄ НАйРІШУЧІШИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ НАj:ШДЕННЯ ЕЛЕМЕН­ ТАРНОГО ПОРЯДНУ В ЕНЩ:!._ОМЩІ!

оДІН'одумфв

Недо~.:татньо

ЖаJВtНИХ ЧИі1ЮВІНИНІі'В, ~ИМІЇНаJІЬН'ИХ елементів то­

господарс11ва.

і

д<лноrо

Четвер,

робництва ТОВаJР~В для на­

коо­

фермерські

8

C'IOf.

nрацьовита

АНАТОЛІЯ

подолати

люди­

ГОЛОСУйТЕ

-

ЗА

ШИБША!.

ЗНАЙОМИМО З КАНДИДАТАМИ ПО ВИШГОРОДСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .М216

Лариса Соловйова зробила вибір В офісі відомої народ,иої цілительки Лариси Ми­

хайліВНи Соловйової

ються за допомагаю. Але,

багато листів. І кожен з них

-

повторюю,

своєрід,ие диво: <<НизькИЙ уклін вам, Ви вряту­ вали мою маму ... », «Сину давали інвалідність, але пісJІJІ відвідування Ваших сеаисів він повернувся до активного життя ... », <<Після третього сеансу по­ чала бачити ... », <•Спасибі, що навчили повірити в себе, Ви .потрібні людям ... ».

-

1

Ларисо Михайлівно, скажіть, ,.будь ласка, а чи були такі JІЮДИ, які прой­ нялися вашими турбота­ ми?

віру в

--

.розпочалася

Для того, хто вірить, говорить Лариса Ми-

--

-

хайлівна.

немає нічого

неможливого.

Завдяни

цьому

методою

за

моєю

зЦілюються рювання,

гічні.

навіть

А вже

готова

захво­ онколо­

сьогодні

лікувати

«чумою

-

важкі

я

уражених

двадцятого

віку»

-

В

чому

полягає,

на

час?

--

Якраз у цей

період,

янраз на Україні всім не­ обхідна

ка.

духовна

підтрим­

Суспільство

потребує

любові. Мої сеанси голос

в

вони

приносять

ні,

пустелі.

Проте,

і

і

користь

Я}{і довіряють

знову

це

-

знову

ме­

Сприятливі дні для са­ діння,

3апитайте у МІсяця Запорукою ви~.:оких ста· лих

урожаїв

є

додержання

всіх

-

агротехніки

насіння рення, ми,

і

неухильне

вимог

піДготовка

грунту,

догляд

удоб­

за

строки

посіва­

виконання

кожної агротехнічної опе­ рації. Неабияне значення при визначенні строків має

врахування

різними його фазами, ста­ ном атмосфери тощо. Пропонуємо вашій у ва­ зі дані про зміни фаз Мі­ сяця у березні, квітні і тра.вні, тобто в період, ко­ ли будуть відбуватися основні ПОСаДНОВО·ВИСіВНі роботи на городах. У дужнах

впливу

настання

Місяця на ріст і розвиток рослин. що обумовлено

тієї

години

чи

іншої

фази.

І Остання І

Повний Місяць

вказано

чверть

Новий

І

Місяць

пересаджування ма­

лини,

Перша

чверть

смородини,

травня.

Сприятлн.ві дні для сів­ би, садіння овочів: На ба чни,

з

лютого-

26

23

травня. Бобові: 20,

22,

24

з

·19

11

по

22

березня,

1<ВіТНЯ,

21, 24

людиною

Іваном Григоровичем Бур· даном. Особливо імпонують в ньому чесність, від­

вертість.

рість. моєї

чуйність

На

діяльності,

Іван

Григорович

справедливо

задоволенням

проявив

вважає,

не

-26

економічне

територія

надії

на

благополуччя.

І

зрозуміло,

прилучитися

йому

до

долю

понує поз1щія

особі,

горовича

й

Івана

Гри-

щодо організації

проведення

і

для

пересаджування

вих

8

період забороне­

д,иями

д·ерев

та

садіння

плодо­

нущів

є:

1О, 1 1, 13, 23, 24 бе· wя,

4, 6 1О. 1 2 квітня, 1, 4, 9, 11, 16, 18, 29, 31 травня.

цій

безплатних

Від себе

чі, в цьому напрямку ми

вич·, ян ніхто інший, адат-

зробили вже чимало.

ний

Ларисо Михайлівно,

-

якнайповніше

стити інтереси

а як ви ставитеся до того,

борців у найвищому оргаНі державної влади, доби­

про

яку

так

іНтерес

до

тепло .відгукуєтеся, бало-

тися

моїх

зрештою

до

тується накдндатом

підвищення життєвого рів­

сеансів,

справи,

за

яку

взялася.

в його особі я зустріла

ня,

31

26, 27

квітня,

травня. Цибуля (на ріпку), час· ник 4, 5 березня, 1, 2, 29 квітня. Салата, петрушка на зелень: 20, 22 березня.

17, 19

квітня,

14, 16

трав­

17. 20, 22 19 квітня. 3, 28, 30 4, 26, 27, 4, 6. 27,

для них

25, 27 квітня,

Сnриятлн.вими садіння,

15, 17,

істотного

ня і духовного відроджен­

Вишrородському

ня.

4, 6,

23, 24

на-

родні депутати УкраУни по виборчо-

Вимушена переорієнтація

травня.

Буряки, ріпа: 7, 9, 26, 28, 30 березня, 1, 4, 6, 27, 28 квітня, 1, 2, 5. 7, 24, 25 травня .. Огірки, кукурудза: 20, 21 березня, 17, 19 квіт­ ня, 14, 16 травня. ПоміДори: 20, 22 берез­ ня, 17, 19 квітня, 14, 16,

У

Надійним

партнером

замоВJІеиь

хлібороб.ів району тради­ ційно був колектив Бро­ варської

міі>>, сив

у

грунт тонн

добрив,

становить

щорічно вно­

тисяч

майже

400

400

а на

трохи

мільйонів

більше

карбован­

мобіль не ;купиш,

тисячах

35

~рибу-

ців. За цей мізер і авто­

орrаиічни:х;

гектарів-розсівав

Так,

ток його 38 мииуJІИЙ рік

«РайсіJІЬГосnхі­

який

колектив

об'є.ц.иання.

Щоб не заJІИШИти пра. цівник1в без заробітку, було вирішено надавати

міне­

ральні. Аде вже торік ці

цифри 3Меншилися більш як у. два ра3и. Не JІСеляє

пОСJІуги населению.

Отож

оптимі3МУ

і 3авознться зараз

куря­

иіпmього.

3аїчиа має

ПричІШа

чий ПОСлід На КОЛеКТВІІИІ та 1вдивІдуальиі городи. 1

nро-

у радгоспів не­

-

грошей,

хуватвся

ги.

і початок ни­

хоч ціна

щоб роара­

Адже

на

зро­

ся дорідним врожаєм. От

пра.к.тичио

як

тільки

госпними

Постраждав

3Меншения

але

добрива,

стрімке

стання цін

«кусюча•,

відбою від бажаючих не­ має, бо затрати окуплять­

за надані послу­

бути

і3 рад­

ланами?

кількості

О. УСИК.

• 'ІН 3ІІЄТЕ В/1, 1110...

берез.

15, 17

травня.

вання

захи-

своrх ви-

що JІЮдина,

неможливим взаємовигtдие

Не можна сіяти чи са­

для

ж хотілося б

-24

дити овочі:

21, 23

за

неї у день виборів.

додати, що Іван Григора­

.. .за

ня,

непересічній

проголосують

сеансів для людей. До ре-

ми,

У цей

С}{JІаДУ Вишгородськовиборчого округу

духовності. Тому мені ім-

24

-17

входить

N2 216, які довірять свою

25(6 40)-31

ними

яних

період,

ніноли

2( 17 34)- 10(20 08) 18(15 50) 9

ра он1в,

до го

25 (22.46) По

1

·

й

ишгородського

3(5.56)- 11 (3.19)· 19(5.35)18

зроблять

Броварського

І сьогодні, коли наш народ переживає С}{JІадний

партнерст.во.

10

Травень

мешканцІ в

.від

2

що

зробимо кра-

ні. доти немаЄ

ма­

якраз

ми

нелідробний

Перець: 15, березня, 17, 23, 24 травня. Редиска: 1, березня, 2, 28, 30 квітня, 28 травня.

на

щи­

порах

нали

ла багато rтраблем,

Нартоп.ля: 1, 2, 27, 30 квіт.ня, 1, 25, 29 травня. Напуста: 13, 18 берез­ ня, 12, 14, 17, 19 нвітня, 14, 16 травня. петрушка

і

перших

ня.

1, 3, 26, 31 береЗ·

нео.р.

ла на території даного ви­ борчого округу. Проте, переконана, це з велиним

пальне .робить

27 ( 14 11) Квітень

20, 22, 21,

з

на

гQЛос за нього, якби жи­

знищу.вали духовність. Іван Григорович Бурдак, ян економіст за фахом,

ку в духовному відроджен-

дякую

мене

стежині

травня.

vорінь:

4(907)-' 20(14.16) 20(14.16)

баклажани.

гарбузи. навуни, дині: 22 березня. 17. 19, 24 квітня, 14, 16,

Морнва, Березенп

полу­

ниць: 20, 22, 29, 31 берез­ ня. 7, 17, 19, 25, 27 Н&і.ТНЯ, 6, 14,_ 16, 23, 24

звела

динарною

зверта·

2, 23, 25, 29 квітня, 2, 21, 22, 27. 28 травня.

прохання чатоІІіг

fia

ваш погляд, завдання Соловйової у цей непростИЙ

Я дуже

що

життєвій

людям,

СНІДом.

Так.

долі.

й справді, досі ми тільюІ

поки

-

наша ро3мова з цілителькою.

-

крапли­

маги.

життя, люди йдуть до неї, пам'ятаючи, що є в Ки­ єві ця чудова жінка. Якраз з цього

-

це

на ,в морі. Тому і я по­ требую підтримки й допо-

Чим же пояснити феномен Л. Солоойової, чому,

одержавши «.вирою> лікарів або втратfІВШИ

~ii~e:,:l~if:~~ ~.J.}i~~~ :~:~

пересаджу­

плодових

27,

днями

дерев

є:

~березня.

попередніми даки­

ЧИСТИЙ .прибуток усіх

підприємств

АПК

і

оргаиі;Jа«ій

«Десна•

15

мільярдів

нів

83

становить

470

Мільйо­

тисяЧі карбованців.

Три господарства (радсос­

пи

-

комбінати

.иий•

і

.радгосп

кінчили

•Теплич­

Рівень

рентабе.ІІЬності

господарств району

скла­

дає 11,2 процента. Різко зростає

господарств

забор.гова.н:tеть

по

короткострокових

довго

- І

пооич-

ках. Вироблена продукціJІ

«Калитявський•,

не дає змоги вчасно гаси­

«Аваиrард•)

ти проценти

рік зі

за­

:Юнткаии.

вання ними.

за .корвету­


4 стсv. 8 Четвер, 10 березня 1994 року. Ну.льтурtІ

сН О 8 Е

Спорт

Збагачена традиціІІІи У

Броварах

нарада

відбулася

працівників

тури, на основні витку

куль­

якій обговорено напрямки роз­

культури

в

районі

на 1994-1996 роки, розроблено план масових заходів на цей період. ОсобливJІіі наголос nра­ цівники культури робили на відродженні духовної спадщинJІ, традщій і об­ рядів українського наро­ ду. Ці напрямки в робо­ ті

культосвітніх

ників

внзJІаJІо

nраців­

пріоритет­

ними.

Велика

увага

приділя­

тиметься народиІfм май­ страм-умільцям, яких за­ лучають до якнайширшої

;участі святах,

~-- RВЙРВ;АТИВАЦІЯ, !!!

~ ...

частина

культурн

народу

і

процві­

тали.

Л. ДЕХТЯРЕНКО, зав. райвідділом куль­ тури.

ІЗа.пальною

школи

школнрьв

ли

ансамб­

чі

<< ВусИІНІКИ•>

виховно­

го

центру

дитячої

та

юнацької rворчоогі дільського району м. є.ва.

І

ось

ждаІна

НІаст<щла

мить.

з' явилось не

v-сім

сцені

справді

весня­

яке

да<рувало

радість.

настрій

глядачам.

СВЯТа

прийшла

. .нигоrовилr: по

ЯС'КІраІВИХ

неначе

А

вQраJН!НЯ

yvriЛOI'O

Л.

Д.

МІО-

Редько.

Ніжними

,ІІИ!fУЛИ

зал.

це

еск·ізу

~ельєра

в

сама

піані.

Н.расивий

СІІ'іІВ суПрОВОДЖУІВаJВЮЯ і хореографічними МІі.Ніа­ тюрами.

З

перших

же

г.1ядачі

і

єдl·ним

цілим.

'тагала

Ча

хвилин

учасники

їvr

у

свята

А

Є.

справжня

сюрnризи

попереду.

Іванових і

є

виконала

Н~,РОЩі'у

в

ліеі

RалІНІна>>

nроводі

вм;ілого

мейстера А

Т.

веду­

ці

rrрещрас­

із

rrреІКрасна

•BiJH

Данії.

зу<;11річ

зав,дІН<И

по­

ча:рівна

в ес-

:ві~у­

ДЯЧЕНКО,

заступник

візитки,

-

з

-ксерокопії

за

Їювий

спорткомітет~·

:vraн

О.

Г.

ЧигирИІН).

тувало

в

кінЦі

ничому

нке стар­

один

відкриттям ігор. Друге в

І голова

;:~:ень

із

0.1імrtійсь:Них - - відбуло{'н

лютого

в

куточку

-

У

ли

дівчата

вич.

НайактивНІішу

участь

. Лk'ЖН'ИКіВ Clll NQNQ 5.

ЗМаГаНІНЯХ

взяли міські

7. 3, 9, 1. ни

Юні сгюртоме­

виступали

нових

п'яти

групах.

нких

були

грошовими

В групі

•в

ві­

призери

нагороджені преміями.

нооетарШLЙ

(1976- 1977

ВlіКОВ!И р. н )

чемпіонами Дурицький

стали Василь з СШ NQ 7 та Олександра Ялаєва з СШ Ng 9; серед шк·оля­ рів 1978-·79 Р. н. най­ сJ.Jrьнішими

f>\·слан

з

•We8!

а

Ірина

серед

гач

з

СШ

Серед литник.ів

Анщрике­

хлопціІв

-

Сергій

.NQ 5. наймолодших кращ~:ми були

Корзюк

з

СШ

Саша Радченко та Ігор Осадчий з СШ NQ 3. У .д:івчатон по.ділили міс­ цн тrакнм чином: Юля Вишнякова. Юля Ялає·ва з СШ .N\>.9. Олн Мрач­ ковська. СІЛ Ng 3.

J\f'Q 7.

ст.

СШ

. ,.

Nq 5 Ірина:

тре'fІім .rfрийшов Слана Ро­

М.

.Jt:ІІТТS- н)t.a 8811Q.81Q; .І88J"'ИіІІ.

СШ

:J

Анд.рій Сафронов та Сер­ гій Рудч~:mко з СШ М 3,

·ВИЯІВІИЛИСЯ

Латчун

,r-,fg 3 та Лесн Ул~ь·ко з

Pwle-r

Царьава,

КУЗЬМИК,

тренер

ДЮСШ

=- ___, ,.

.zt8i

, ...._.. -•••au ..

договори

на

з

юридичними

будівиицтво

повна або

!

квартир

Бровари,

часткова

Тільки

РИ>>

по

дбати:

складає

1ОО -170 до.п­

в

ших

peiCJl(l.ЧHi просnекти,

n

та

інвентар,

спорттоварів

!

магазині

бульв.

(за домов.певістю)

населених

пуцтах

чи

на

дачній

курчата

Всім

типу

нагрівання

гарячого

<<Рудня>>

1-го

КВІТНЯ

гаражного

кооперативу

«ЗалІзннч·

ск.'Іадальиик заготовок), затяжчикн

деталей

Оплата

при

взуття

(пошин

взуття,

відрядна.

Звертатись

водопоста­

по

ПРОДАЄТЬСЯ

5-24-56.

телефону:

на­

реалізуються порід

верху

механік взуттєвого обладнання. спеціаліст на керівну посаду.

<<Ком­

води

кооперативу.

З-кімнатна

квартира

64:41

кв.

м

на другому поверсі цегляного буднику.

Є телефон.

паркет,

кооператнні

з

лоджії.

2

підвалом

курей

Дзвонити

і

Гараж

цегляний

в

ямою.

по

телефону

5-75-93.

<< Білорусь-9>>. 22-2-42

РІ'.АЛІЦІІ:

Редактор

о~. м. &ром,•, .-•-• 211020. - 4 ... l(llf8aa& _ , _ _ ,.......,.,., ...._ ТІІ

. . . . . . . . =:ва. _,._,..

--......z - . ІМJІІ

а

ro)J,IUI.И,

ПЕЧАТКУ і кутовий штамп МП Бровари ВВАЖАТИ НЕДІИСНИ-

членам

22-2-34.

І

17

<<МЕРКУРШ>>.

внеокопродуктивних

.. ~~11111&--•АІ•

приватизова•

АГРОПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВУ <<ПРОГРЕС» на постійну роботу в цех пошиття· взуття потрібні робітники таких спеціальностей:

«Гродно

За довідками знертатися за телефонами:

~І;

аа

Правління

надбавкою;

поточного

ділянці

та

та

перативу.

ПІДПРИЄМСТВО

«Л оман корцчневий>>

обласТі

ДО

- З,

Пам'ятайте, що купівля. якісного товару дійний захист ваших збережень від і~фляції.

добові

КиІвської

однокімнатна

- З,

автомобільні

іа­

ВКР АДЕНУ «Перлина» м. МИ.

N! 52 <<Орбіта-Електротова­ 6 вн зможете при­

держплемптахозаводі

в

межами.

чання.

В

буДJІJІІСів

ниК>>, що знаходиться по вул. Кірова, необхІдно до nершого квітня 1994 року погасити заборгова­ ність. Боржники будуть виключені із членів коо­

централізованого

ОРЕНДНЕ

житаоввх

Довідки ~о телефону: 27 4-39~ до після 17 годиви.

форт-2>>, які забезпечать у вашому приватному бу~ відсутності

-

попереДІDІ

513-80-58

Незалежності,

електроводонагрівачі

будівввцтва

.квартира по вул. КоролеІПСа загальною площе 35 хв. м, житлова ;площа 20 кв. м, кухня 7,5 кв. м.

12 а,

єві та мінімальною торговельною

днику

Завершення

будівництво

ПРОДАЄТЬСЯ

обладнан­

" Авангард"),

вул. Горького

ХмеlІЬНІЩь­

Тедефоив д./ІJІ довідок в Броварах: (~84) 5-05-:J~.

S-20-59

:

П.

5-68-70, 5-68-62.

калькуляторів

вул. Гагаріна-

стереомагнітоли

-

Бориспіль,

долара США.

tcypcy

МоJКЛНве

m;:it:m

РМ-304-01 СА>> безпосередньо від виготовача з м. Гродно з гарантійним обслуговуванням в м. Ки­

.-._ -

''

фізв'ІІІІІІІВ

При укладеиві договору

ДО І'ВАГИ ПОК;,'ПЦІВ!

4......,

..-'&8-

і

чотирВJСіІПІаТІІІІХ

безготівкова плата в карбованцях по ісиуЮчоІІ)' ва даний час

11811f •

..... ....,... ...._.

дво-,

найнижчими на УкраІні цінами. Вартість 1 кв. 11

тел. 4-04-1З

-.11: ,........................... - ........ ··- . -

. . -ІІ&и~ ...... ILD• ц н•••

прямі

квартир в багатоповерхових жнтдових буДІІІІJСах аа

Вашого доq.менту

спортивний

м-и "Галатея"

т.,..._,

a - . r n a - - . . -Іr - · Іtн_ .. і . , . . . _ ~8.18 .....-и - • 1 . Рц- А. 80./ІОШКНВІЦО Га-а 18JnІJІ8~ s 17' ....,._ ГІІ7 88ZQJІJ: . . .qa. .,.... .

особами

громадян

"Авангард": бул. Незалежності

AJ.PI!.CA

•іе . . а

не менur"

п'яти рокін.

Звертатись за адресою:

або

М'іСЬК'ВО.

е

при розгляді особистої зая.в~: J(І0оНКурСанта.

В-4.

Це Po-

БригіІНець,

сумлі/НІнІОго

оІUІадУ.

(Японія).

одна­

с.:внткува­

умові

Загальний стаж роботи за фахом -

виконання- на протязі дня;

асорти.чент

"CITIZEN'

віковій

перемогу

го спорт~уб <<Гарт» (го­ Л'ова В. О. БаrатИК?В).

людей,

будь-якого

( .м-н

шир01сий

м-н

· наступній

Олена

.мовах,

тел.

резульшт.

б>іля озера, що в <<Білій діброві>>. Організував йо­

у

одяг

ро­

Норчевсьний з СШ Ng 5 та Володимир Пав­ .rrонський з СШ NQ 3, на третьому V!!ісЦ/і Діма Клапчvк з СШ NQ 1. групі

пюса:дового

1Начені

підприємств,

українській, російській

А-4,

Друкарня:

поназали

rq>и

Додатков·і умови прийому на роботу бу,цуть ви-

тел. 5-ЗО-24

\'Часники

мальов­

Броварів

ділових

безготівq

ня,

віновій групі 1980 р. н. у юнакі·в два

--81

одно11о

дає

Керівниuм спортивних шкіл, клубів, секцій

-

5.

_у.,

У

що~вартальrю

624 тис. крб.; 582 тис. крб.

викСJІооння умов ІJІрац1 сплачується премія ·В розм1Рі

до кіJІЦЯ цього року.

керівників

з

формату

директора

вшювноУ

на

англійській

СВЯТО НА СНІГУ С ІІІ

-

кий та селищі Чабани.

фірмові tіл.анки,

текст

боти.

Лютий tюдарув<Jн H<JM зиvrу, а .1юди. · віддані опQрту, подбали tipo ч~·· доБі свята лижників. Пер­ ше пройшло нід егідою

Дода'І1К'ОІво

-

БРОВАРСЬКИR ОРЕНДНИЯ: ДОМОБУДІВНИИ КОМБІНАТ АПБО сБілоцерківбJд• ума­

·м.

спонсорLв фірми «Кар­ навал•> м. Києва. де ке­ рівником І. В. Пецюх.

К.

вища.

інженера 1-ї категорії

Фірма "ДJІ:МОС "проп·онує

Таtна

допомозі

уваг.и

підприємців,

су­

Щербию.·.

~~ещодавно

в~нувся

До

<<ОЙ в

4-

ні тала'Нти худоЖІН/ій ке­ рLвLНик Любов Герасимtв­ на Крутикова. АнС<ІJмбль <<Бусинки>> побува.в уже за кордо-

школи

освіта

таmоваиі в м.

ІЮІІЩ~т­

І.

виховує

лася

о

рів СЩА (в залежності від поверху). Будивкв роз·

у країн­

flliOHIO

осві­

ІНЖЕНЕР 1-ї КАТЕГОРН З ПИТАНЬ ВЕ­

загальиоі. площі

річна Ал~са, яка, незва­ жаючи ~а свій ВІі·к, пре­ ~расно

освіта вища;

вища;

-

~о­

серед 'них

архітек-

ДЕННЯ КАДАСТРУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ -

Гляда­

подих,

в

Заробітна плата:

ли на сце.ну .вийшла сім'я

допо­

ЛисанІКо

- отримати вичерnну Інформацію про об'єкти, що nриватизуютьсв

бу­

стали

цьому

О.

ще

ську

та

С'ІВЯТі.

неі

оголошує

посад

ДЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО КАДАСТРУ -

підприємством

актИІВної

зата·мували

ном,

перелинами

у

·всіх

державну

ІНЖЕНЕР 1-ї КАТЕГОРН З ПИТАНЬ ВЕ­

-

м. Бровари, вуn. Красовськоrо, 14, БК заводу "Торгмаш" 3 9.00 до 13.00 та 3 14.00 до 21.00 без вихідних

і

змогла

залучити

Але

Учасники

були В

коетюмах,

весна

доого­

На

сюнечІ-ю,

тепло,

По­ Ки­

участі

піснею,

до

вакантних

Вас чека10ть за адресами:

грою

швидко

стріч з дитячим леvr

яка і

міськвиконком

ДЕННЯ БУДІВНОГО КАДАСТРУ -

вуn. Киівська,235, ,:>аіІонний Будинок культури р 9 .ОО до 13.00 та з 14.00 до 21.00 без вихідних

няна фея,

N!! 21 (8502)

ГОЛОВПНИ ФАХІВЕЦЬ З ПИТАНЬ ЗЕМ­ ЛЕУСТРОЮ МІСТА освіта вища; ГОЛОВНИИ ФАХІВЕЦЬ З ПИТАНЬ ВЕ­

брати участь в упровnінні

-

Броварський

конкурс на заміщення турному відділі міста:

м. Бровари,

Того дня була ще еП'равжня ю11ма. але учнів Плоскоtвської середньої Всі ПОСflІіШаЛИ ДО СіЛЬ­ СЬКОГО буДИНІКУ КУЛЬТуJJ?.И, де мала ·відбутися зу­

На службу>>

'

Відповіді на ці та інші питання ВИ отримаєте безкоштовно у Товаристві покупців Центру приватизації "Приватна справа - Броварська"

• JІИНУJІИ ПІСНІ

налнкала.

·

.;.

8

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНСІИ підставі закону Україин «Про

головного спеціаліста

не

~~\-""

що приватизуютьСІІ

L/u

Ніжними переливами

вона

~

:;;

• стати сnіввпасником nідnриємств,~

У перспективному пла­ ні окремим пунктом ви­ ділена робота з дітьми, розвиток дитячого фольк­ лору. Уже у нниішньому році дитячі, а також до­ рослі колективи і соліс­ ти візьмуть участь у об­ ласному огляді, nрисвя­ ченому К. Стеценку, та у конкурсі фольклорних колективів імені П. Чу­ бинського.

у фольклорних виставках, дба-

~~$-~~·

Ви ще не етапи сnІввnасником nрибутк:овоrо nІдnриемсnа ?

тимуть, аби вони мали nослідовників, аби народ­ ні ремесла як невід'ємна відроджувалися

~

Ж: И ТТ І•

2 І J

-

4-ІІ...М;

...t. .. -

І

IJ&. КІІІІОU, 114.. ..,...._ ..... _ _

at.ut.a!al c:U....... r==• -•І

І-11-11.

,.._

-

+-N-11;

І

аа

-

.........,.

А.

ВОЛОШИИЕНКО.

Іuис

І118і.

...,.. . . . . . . 0'-r конаний

аркуш.

Тнрвж

nраuірІІІІП.

3" 'f<>JI,1t'HH>І

,'lj1,

JOJ!;,

.". 4 ..5ї2'

#21 1994  
#21 1994  
Advertisement