Page 1

ОРГАН

ВСІХ

ВИХОДИТЬ З

17

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

квітня

року

1937

ПАРТІІ І НАРОДУ

JlIОТОГО Ц. р. В Будии­

чле­

ном ПолІтбюро ЦИ, Ком ­ партії України, першим :заступником Голови Ради МІнІстрів республІки Г. І. Ващенком. Машинобудlвннки І ХІ­ \1lки, будІвельники І пор­ то вики виборцІ Бер­ дянського - У льяновсько­ го виборчого округу 3а-

иародних

Aen:v"'a-

депутатІв

по

КRIIЖВЦЬКОМУ виборчому oICPYJ'1 }ОА 113 вчитель­

КияжицькоІ

KOIO

серед­

IiltOt школи Г. я. Плютою. 3устрlч ' вІдкрив гол()в~ виконкому ИНЯЖИЦЬКОї

ЗУСТРІЧІ кандидатами

бригадир

молочнотоварної

комунІстичному

Щорса

ЦТВІ зустрІчаються вибор- раїни О. цІ з кандидатами у депу-

тати

ВерховноІ

Виборці

А.

Ради виборчого

Ук-

радгоспу

·В. М.

Титаренком. доярка

В.

Центрального секретар

округу

жити трудові здобутки ко­ лективу. За ударну працю він

нагороджений

знаком

соціалістично­

змагання

1979

своїм

старт

це-

року».

nрофгруnоргоAl.

На фото: І. Г. Мотузко.

Фото М. Семвнога.

ки

колектив свlтлотехні'і-

наступнІ

ви- у

депутати

продукції

справився

на

102,3

УРСР

членом

-

бюро. другим

Полlт- трудову І громадсьну дl -

сенретарем яльнlсть,

занликаJ1И

вальникІв Н.

29

тисяч карбованцІв .

УспІшно виконали І план по виробництву товарів культnобуту

та

господар-

ІменІ

І

запевн'или"

зустрІч

ви- дати його.

40

передовикІв

nnTBa,

життя

'Шени

назвал"

трудових

кандидат

у

Ради

101

серед

Плюта.

Серед

тих,

кому

гро­

рання

у

цьому

оргаНІ

разІ об-

11 депутатом ()б.~Р~ '

Пр~дставниками у сlльс'.J- ди, докладе максимум си!! ку Раду ВИСУНУТІ молодІ і І енергН. щоб виправдаrи

Т. І. Петренко. Н. П. закладІв, БатурІна. електрик Д~p­

керІвники установ І органІзацІй сел:!

ницькоУ

ця радгоспу с БоБРИUh­ НИЙ. М . А. Прокопенк\).

1979

року B~

передвиБОрних зустрІчах 3 виБОрцями кандидатам у

депут~ти

П()грРбl яськ()ї

сlльськрУ Ради депутатІв було

наказІВ.

народних дано ряд

На першІй сесії

Ради цІ пропозицlТ труд!!· щих обговорювались депу·

таТ;:1МИ. І прийнятІ 3а

4 до

наКf!ЗИ бvли виконання.

період

скликання

передбачалося ти

дорогу

З

JlоБУДУRI\· твердим

П·1

криттям по ву лицях Чапа єва І Коцюбинського. ос вlтити вулицІ Юрова І Гагарlиа, побудувати 8 центрІ

села стадіон.

Станом на

1

сІчня

1980

Ра,цв народних

депута·

тів.

Цього ж дня з кандидг­

депутатІв

помlчник()(,f

бригадира

3

села

Зараз

пропозицl! житмl" було

реалІзовано.

вулищ

тепличниць

стрІчалися виборцІ Вет.­ кодимерського виборчо­ го округу ~ 107.

цlТ населення на виконан­

ня роБІт по благоустрою.

Чапаєва І

Иоцюбинського тверде покриття.

Наказ про будlВНИцтм мають стадІону перебуває у CT~-, OCBIT,'~­ ДІЇ завершеиия. МІсце пІд

но вулицІ Юрова І ГагарІ· спортивнІ майданчики на. Активну участь у вн­ дІлено. конаннІ цих наказІв ВЗЯ1/Н кІлька

вч-

сюди

завезен/)

тисяч

кубlчНiUC

депутати сlльськоТ Ради "етрlВ грунту. А навеснІ - директор шкОЛИ А. М. спорудження стадіону бу­ Пасlченко. агроном І. І.

ЯрощинськиЙ. водІЙ В. В. Иовалевський

та

ІншІ.

Вони допомагали сІльви­ КОНКОМУ У вирІшеннІ ' 'Ііі­ тань з транспортом, видJ­

ленням коштІв.

(завІдую­

Г. МЕДВЕДЕНКО, rpомадсьКJIЙ

кореспон­

дент.

ВІТАМІНИ З ЛІСУ До щоденного годІвлі

тварІШ

у

paцl()~!y раДГОСІ1і

н"й надІй молока по фер мІ становить 11,7 кІло· грама, що на 0,1 Кlлогра·

«ТребухІв с ь кий» д(\­ дають хвою. Ії щоднл ма менше проти вlдпові!1 привозять Із лісу і подр:5- ного перІоду минулого ро­ нюють у кормоцеху . Корс- КУ. Тваринники доклад·.­ 81;1 І телицІ охоче П')­ ють багато зусиль, щоб їдають зелений корм. в! лІквІдувати цей мІнус. тамІни з лІсу nOMITJ.la Високої продуктивностІ ВПЛИВf!ЮТЬ на пр()дуктив­ ТВЯРИН добнваються дояр­ нІсть корІв. НиНІ щодеll- ки НадІя ВолодимирlВ1І3

Іванчук. СвІтлана Фед/)­ рІвна ЖуриБІда та ЄФРО­ синlя ЗахарІвна Могиль­ на. За мину лий мІсяць во­ ни одержали вІд кожно!

корови по 417. 419 1 кІлограмІв молою. що значно БІльше . ніж в

408

середньому

ству. ність

по

НинІ корІв

перевишує

Н.

господС\р­

ПРОДУКТИ!J­ по

12

їх

групах

кІлограміз.

ТИМОФЕЄВА.

мобlлlза-

Все краще-дІтям

радгоспу сВеликодимер­ ськнЙ. О. Ф. Адамчук зу­

За наказами виборців року

результа,

досягли ко. ГОГОЛіВСЬКИХ

eHep~o­

М . Д. Ракоїд, Д .. М. Иа­ постачання член сян, Н. Д. Плеханова. В. В. о. Г. Плосконос. Ступак. М. О . Теплюї{, вчителІ середньо! ШКОJ11і Н. СТРОГАНОВА, П. П. НудІн. В. В. СухоГОJlова виконкому Шев. чеиківськоІ ciJIьcыcl вІрська, краща тваРИННI{­

У червнІ

• • •

том у депутати ИиІвськ')ї Ради народних ВЛНСМ обласноУ

дІльницІ

на карбованцІв.

терейного (У. П. Дере­ вець) та PycaHIBcbKoro продовольчого (К . В. Гуз­ ло) магазинІв.

Вона подякувала

влади

рі з­

депутати

мадяни виявили довlр'я працІвники радгоспу «Боб- високе звання. представляти своУ Інтере' рицькиЙ. комсомо Л к R си

TOB1iJlIB

ча Р. О. Иамерюк), галан­

народнюс

1 ДІВЧ-lТ'1 присут~.~х. що в

номщ!lтних 468,5 тисячІ

промтоварного

висту­

Нандидатами б,10КУ К')- княжичанам І красил;нвів села Шевчеикового мунІСТІв І безпартIЙни't. цям за в~явлене ІЙ висо­ е80Іми каидидатами у де­ шевченкІвцl назвали та- ке . ДОВlр я І запевнила

кож 13 юнакІв

СіЛЬСbJ\ИМ продано

Найкращих

колекти­

путати CIJIЬCbKOI Ради на· родних депутатІв.

процент.

мешканцям

тІв у роботІ лективи

засолзаводу М. М. Иоше- депутатІв вчителька Г. ;J. ва та ІншІ.

сІльсько­ продукцІї,

ємства торгівлІ радгосГо. робкоопу викона!/Н 1-13

Гали'!l

зустрІчІ

вироб· майстер консервного цеху обласно!

активІстІв громад­

ського

пила

на

товарооборо­

Завершився перший мlслць нового року. План по товарообороту пIДПРI1-

Тепло зустрІнута вибор­ ЦІІми,

по

прибутках .

ЯкІВjfl.

ЙДЕ ПІДГОТОВКА

радгоспПрацlвник!{

ту, заготІвлях господарськоІ

ПЛЮ/Іі

вдячНІ

колективу

перевиконали

завдання

пІшов у життя. І всІ ВОJlй гnибоко

рІк був

19.79

для

прилавка

ви- одии десяток учнІв за час

(РАТАУ).

планового

ГоголІвського робкоопу .

НомпартІї України М. М. БОРЦІв, що докладуть ВсІх П роботи в школІ одер­ Борисенком. сил. щоб 3 честю виправ- жав атестати ' зрІлостІ І ВІдбулася

на'lаJlЬНИК

Минулий

'у депутати :- членом П/)- ли за виявлене їм висоkе иа rtедаГОГI~НIЙ нивІ. Не сеКретарем ' ЦИ довlр'я

Иузьмик

вІддІлу.

успІшним

ДН Номпарт!ї УкраїНИ день вИборІв ВІДдатИ свої односельцІв. - Нам, вчителям.L 3 . Соколо вим. . . . . . rОJ1ОСИ· .38- - " . КИДИnWТlв· В- МенІ . Чернlгlвсьиоrиепорушного блоку кому- сказав органІзатор ПОJа­ ОбластІ в районному Бу- нІстІв І безпартІйних. . класно! роботи Иняжиць­ .!Іинну культури виборцІ . На зустрІчах виступйли коУ середньої школи В. М. Менського району зустрl- кандидати в депутати. Насян. -.;. добре вІдома лІтбюро ,

Ф.

ПЕРШІ ЗДОБУТКИ

тресту сТеп­

Г. Я .

складаль-

зварювальникіВ Гудзя та штампу­

з заготІвельного цехІв. Л. ПАСІЧНИК,

ського вжитку ; настільних

про актнвну трудову І громадську ДІяльнІсть Г. Я. Плюти, ВИСОКИЙ ilВ­ торитет І повагу, якимн

nи.ся з своїм кандидатом Вони сердечно подякува- дІяльнІсть

з

на

середньиІ

в ~OHa користується

Патрнкеєвої

ного , А. К

бори новими успІхами в том у члени ПолІтбюро, лицятехмонтаж. Г. Ф. працІ заявили виборцІ' секретарем ЦН Номпартії Залозний та ІншІ виборнІ Вовчанського виборчого УкраІни Я. П. Погребия- У своІх виступах ГОВОРИJ!Й

округу ХаркІвської облас- ком. тІ. якІ зІбрались на зустДовІренІ особи розповІ· рІч з нандидатом у депу- ли про життєвий шлях тати Верховної Ради кандидатІв у депутати. їх

відзначилися

процента. Понад завдання її реалІ :ювано

парторганІзацІї

кан,цида- конструкцІй

-

Особливо

ного заводу. Із планом у роботІ колективи бригад сІчня по випуску валової Н. Т. Романенко та Ж . М.

УРСР. лаївської областІ зустрl- школи В. М. Хрнпун, Про свою рІшимість оз- лися з своїм кандидатом працІвник заводу метал;)­

Rаменувати

КОП.

2

'СРОlШво.

ГоробеR.

Мико- ИраснлlвськоІ

Ціна

Добре розпочав остан- .1u~Ш. бра. торш'рlв, ній рІк десятої п'ятирlч- люстр. підвІсок І та Інших.

Иуцеюю,

Т.

ф

~~d ; "ilТItPlЧIO'!Е/

ДовІрена особа кандидата

успІхи в членом ПолІтбюро, секре- ферми Иомпарт\ї

механічного

Товариші по роботі обрали

Ради народних М. А. Бlлоног.

ЦИ

зварник

ху, ставши на ударну л,'нінську вахту, докладає всіх зусиль, щоб примно-

його

сlльсько! депутатІв

будlвни- тарем

УКРА'НИ,

ОБЛАСТІ

Успішний

називають ім'я Івана Гри­ горовича Л10тузка. Електро­

го

В обстановцІ монолІт- порlзької областІ зlбракої "'tIГYPToBaHocTI народу лися в мІському Будинку навколо рІдної партії, з культури на зустріч 3 канпочуттям законно! гордос- дидатом у депутати -

ТІ за досягнутІ

Серед кращих робітників заводу будівельних виробів

"ПереА1Ожець

3

ПАРТІ'

КИІВСЬКОІ

Вівторок, 5 лютого 1980 року

ку КУJlЬТУРИ села Княжи'l вlдбулаСIІ 8устрlч вибор·

дв

КОМУНІСТИЧНО'

ДЕПУТАТІВ

21 (4953)

тн КвІвськоІ обласиоІ Ра­

-

депутати

НІ

1

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

цlв З каидидатом у

борцІв Червонозаводсько­ го виборчого кругу Хар­ кІвськоХ області з канди­ у

РАД ф

ВСІ сили- СЛУЖІННЮ

датом

8АнаАтеСJI!

кра1Н,

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

faseTa

.

Пролетарі

де закІнчено .

І. НЕГОДА, голова виконкому По­ гребlвськоУ сІльської Радк вародlUlX депута· тів.

у року

ходІ

Мlжнародног')

дитини

в

республщ~

спортивнІ зали, лась

мережа

розшири-

лІкувальних

участь у проведеннІ МІж­ народного

року

ДИТИНIі

здійснено важливІ заХОДІ!, завдяки яким значно полlпшились медичне обслуговування, охорона материнства І дитинства, YM (J-

і оздоровчих комплексІв' взяли майстри мистецr'З, збудовано 10 дитячих ,11- творчІ спІлки, державні ка))ень замІсть чотирьох , комІтети. громадськІ Оі1передбачених планом З(1- ганІзації. ходІв. три дитячІ корпуси. Зроблене в ходІ Мlжна­

ви

два

працІ

жІнок-матеріБ.

комплекси

дитячих

родного

року

дитини

-

навчально виховна І .санаторІїв .Джерелм результат спІльної діяль­ оздоровча, фlзкультурно- у мІстІ Трускавці І сБар- ності партІйних. радян~ масова робота з дІтьми . вінок!> У мІстІ БоярцІ. ба- ських, господарських О?,­ На цІ цІлІ з державного гато таборІв праЦІ та від- ганІв І молодІжних оргабюджету республІкИ ВИ- починку. нlзацlЙ. творчих спІлок.

трачено мІльярднІ суми. Минулий рІк лодаруваu неухильно зростали асю'- нашим дІтям чимало н:), нування на капІтальне бу- вих закладІв КУЛЬТУР/І . дlвництво дитячих заК.1 ;'- Перед ними гостинно роз· дІв. У 1979 році споруд- чинили двері РеспуБЛікачжено понад 300 НОВIІ1С ська біблІотека іменІ шкІл майже на 180 тисяч М. О. Островського, 36 · учнІвських мІсць. близьк/) дитя '; ИХ садків І ясс.l. розр. -:ованих майже на 100 тисяч малюкІв. Від-

Вся наступна робоrа має бути пройнята ленІн­ ським пІклуванням njJo пІдростаюче поколІння. його комуністичне вихо­

вання , бути невід'ємною частиною планІв еконо­

дитячих музичних /1 ху- мічного І соцІального роздожнlХ шкІЛ. ПершІ в!:- витку. Роком дитини пп­ стави показали Запорі3h- винен бути кожен рік наНlII! театр юного глядат! шого життя. крились новІ ПРОфтеХУЧIІ- І Ровенський театl') л."­ (РАТАУ). .1ища. школи-Інтернати , льок. НяА<І!Ш!!! и Ш у

400

,


*

2 стор.

5 лютого 1980 роІ.<У

НОВЕ

ЖИТТЯ

,

Рі.шення ХХУ з'їзду КПРС-В жиМ"'1І

fI

1.4_&

з ПОВНОЮ ВІДДАЧЕЮ (;) КолекТИJJ КиІвськоІ птахофаБРИRИ - lи1цlатор республlканського зма­ тання. (;) 6,8 мільйоиа карбоваиців прибутку одержали торік. (;) Попереду _ (jригада А. О. Кушнір. (;) На аекоиомлеиих кормах .ироБИJlИ біЛЬШІ 18 міJIЬЙО­ l1.ів штук ЯЄЦЬ. (;) КомунІсти показують ПРИRла,ll. (;) Білкові добавкн і вітамІни СIIРЯЮТЬ підвищенню ПРОДУБтивиостl птицІ. (;) Мета: 200 штук яєць на кожне Колектив НнївськоУ птахофабрики, ~K

таИО!R

всІ радянські люди, працює нині з в<!­ ликим піднесениям, викликаиим листо­ падовим (1979 р.) Пленумом ЦН НПРС. респуБЛІканськвго

СОЦІалІстичного

виробити 150 мІльйонІв штук яєць, 1ООО ~ташиного

м'яса.

одержати

НОЖНОl курки-несучки по

250

в 1,.'1

штук яєць.

Накреслене успІшно виконано. ТорІк на птахофабрицІ виробилн на 20 М••'1ЬЙОН1R яєць,

прода.'1И Іх

державІ

на

птицІ,

раціональнІй

ор­

ганlзацІї працІ. своечасному ПРl)неденню реконструкції примІщень з установкою удосконаленого обладнання, ДОСТРОКОВО­ го

введення

в

енсплуатацlю

нових

об'єктІв. Характерно, що прнбавку валп­ вого виробництва

продукцІІ

одержали

без зБІльшення нlлькостl роБІтникІв. Значно поЛlпшилиея економІчнІ по­ СоБІвартІсть

мІльйона

карбованцІв

1ООО

зобов'язаннІ

прибутиу,

мІльйонІв

39

дуктивну

Лауреат

працівникІв

ефективНоСтІ

пташницl члени Rпрс Л. О.

прем;ї

птахофабри­

ни. Друге МІсце зайняли птаШНИIl .'І Т. Ф. Лучина і слюсар - оператор Б. А. Тендітник, якІ держали 7.1 мІльйон:} штук яєць. Третє пrашниця І. П.

1980-то

ІЗ

ЗНАКОМ

Механізатори радrосny .-Авангард. дІлом в!дпов!­

дають НПРС

на постанову ЦН І Ради МІністрІв

нар

Проблемним

роБІт

десять

в

реможець

тиватори.

зм"гання.

прийняла

спецІальна комІсІя. Зразки високопродукТИВНОЇ працІ на п!дготов­ цІ технІки до весняно-по-

п!дряд

вІн

машинно-трак­

соцІалІстичного

Поруч з

рацн.

Ще восени всю технІку,

М.

по-ударному

ник виходу яєць на птахомlсцр

штук

· - ЕРИТ!"

яєць

на

кожне

птахомlсце.

Розу­

нІсть виробництва. Наше завдання -поширити досвІд роботи передових ПТіі:Н­ ниць птахофабрюш, а також дОСвІд р,)­ боти пташниць !нших господарств країНІі з тим, що.б пІдтягнути вІдстаючих д,)

кІлькість

споживано!

НОВИНКИ ТЕХНІКИ

ЗАМІСТЬ

ни або св!тять .на всю нотушку., або вимкнеи\. Незручно. та й непрах. тично. ЗамІна традиЦій­ ного вимикача недороГи".l І нескладним за КОНСТруіі­ цІєю приладом дає змогу простим спІдкручуванням

гнотика.

будь-яку

колектив.

кожен

труд!вник

колект!'!­

ву активно І свІдомо брав Участь у ЗJ!lйснеННI аграрної полІтики партії, з повною вІддачею сил вносив свій ваго­ мий вклад у спІльну справу. І. ШТИВОЛОКА, секретар парткому КнІвськоl птахофабрики.

сІльгосптехнІки.

І.

ОСНАЧ,

ворwr,rвanьиик,

член

.HOBoro

жнт­

створити

освІтленІсть.

За таким же принципrм

!

працює лятор,

виносний

до

якого

з

регу­ допо­

~lОгою можна

звичайної розеТКt! п!дключити елем­ TpOKa~liH, утюг, пая.'t,,­ ник, будь-яни й !нший Пі)­

бутовий

електроприлац.

І кожен з них без BTp.lT енергії працюватиме з по-. трібною В даний момен'l' ІнтенсивнІстю. ЗаС1'ос:r~ вання

весь

РУЧІЩ

регулятора

го

номсомолець,

•.

е.1ектроенергЩ регулК)­ ється тепер просто во­

Важ.1ИВИМ завданням нашої виробни­ чої ДIЯЛЬf!ОСТI є вирішення питання яко­ стІ виробленої продуицlї. Над цим пр)­ Партійна, профСПІлкова і иомсомоЛт,­ сьна органІзаціІ птахофабриии планую rb свою роботу. так, щоб кожен комунІст ,

корпункту

РЕОСТАТА

рІвня передовикІв.

цює

напlвпровlдниково,

регулятора

ротить

струму

споживання

ск·).

енер.

гlї в кожній квартирІ.

Прилад сконструйовзний у науково дослІДНІ!!­ му,

проеКТНО-КОНСТРУИТОjJ­

ському

і

технологl чномV'

інституті сило во! напl~ пров!днинової технІни, а його ВИПУСК розпочало ви­ робllиче об'єднання .Пере­ творювач!>.

А. ГОЛОВІН, кор. РАТАУ. Запоріжжя.

У ХАРКІВСЬКИХ СЕЛЕКЦІОНЕРІВ

. центнерів

ніжноl силосноl маси 8 nідвищгнuм вмістом цукру. Тут же створено 'гібрид зернового напряму з врожайністю до 90 цент­ нерів 8 гектара. Вчені розробляють тако,. індустріаАЬНУ технологіl/) вирощування кукурудзи s застосуванням гербіцидів, ведуть теоретичні дослідження

за

nрогра.чами

АІанітних

. Співробітники кого

Українсьнауково-дослідного ін­

ституту

рослинництва,

се­

ських

У

КУАЬТУР.

розпорядженнІ

сгАек-

ціонерів найновіше ус­ таткування, а незабаром ім

на допомогу фітотрон.

нових

робку

сільсько~осnо-

різно­

сільськогосподар­

лекції і генетики імені В. Я. !Ор'єва підготували дл.Ч передачі хліборобам ряд сортів

комnлексним~

селекції

прийде

На знімках:' вгорІ статистичних

новий

об· даних

дарських культур. Лише за ведуть старший науковий рік районована співробітник лабораторії. сорти 08имої nшени/{і «хар­ селекції кукурудзи, канди­ ківська-ВІ:р і ярої пшениці дат біОАогічних наук М. А «хаРКІвська-2>. Л огинова і старший лабо­ Л. І. Журавльова; В лабораторll селекцІї рант в лабораторіl кукурудзи вирощено для внизу клімату дослідІСосів у на n' яти тисячах штучного проводить старший гектарів насіння гібриду ження кукурудзи «харківський>-си інженер В. Ф. Ярмак, останній

!КРИТИЧНИR I

ЗБИТКИ ВІД ЯЛОВОСТІ

Торlн радгосп рицький,> вперше

нотоварно!

СИГНАЛ

.Заво­ сутності аитивноl'O ПОДОВ­ рІк завд!s 280-300 кар­ за 13 женого моцІону, непра­ бованціВ збиткІв. СкІльки акушерськІй до­ ж карбованців рок!в не викоиав план вильнІй недоодер­ продажу молока д@ржавІ. помозі пІд час род!в, не­ жали на кажнlй єотні Т1Іа­ профІлактич­ рин у цьому радгоспІ 1! Від кожної корови його достатностІ надоїли по 2688 нІлагра­ них заход!в 1 способів лІ­ минулому році?! :J6итки МіВ, що на 173 кІлограми кування тварин. І як ре­ досить вlдчутиl, адже на менше проти 1!!178 року. зультати в 1978 роцІ, на· фермІ бlJlьше тисячІ дійЗвичайно, результати ро­ боти молочнотоварної фер:vш були б значно нра­ щІ, якби тут добилися

приилад,

:IIKBlдaцlї

кожна

норів.

ПРИЧИНИ яловостІ поля· rають у неповноціннІй го­ дІвлі тварин. особливо БЗИМІ,У,

паРТ!nН~IІ

мІємо, що це питання вирІшити нел~r­ ко. Проте будемо над ним працюваТIІ, оскІльки ие значно пІдвищить ефектив,

.1.'-

ТЯ

регу­

струму.

..

r

яловостІ

для

ВИХОДИТЬ

Арнушен­ яка звільнялася вІд по­ трудить­ льових РОБІт, ставили на ся токар М. Панченко. зберІгання вІдповІдно з Щоденні норми вироБІтку вимогами ГОСТу. В госком

вен­

показує

ронІ в

працює

борони, .'1ущильнини, куль­

Іх

питанням

подарстві в БJIагоустроє­ ний машинний цв!р, трак­ торна бригада, площадка для збеРlгання машин.

«д- 8 О»

І

рій оц\ннивикористання їх. НинІ ма ставимо соб! за мету добитися по 2СЮ

I~ М!lАСТf'риl з вих 1\омбайнів, иормозаго­ гарантІєю безупинноУ рІ')­ т!вельних машин, в тому торному парку господар­ боти в полІ. На нІй .CTOlTh числі силосозбиральних веденню весняннх польо­ ства, ремонтує трантори, знак .Д-80 •. комбайнІв. З цІєю метою вих роБІТ У 1980 роцІ •. автомашини, комбайни, Вмина увага придІляє­ вони проводять повну І сІльськогосподар­ Вони наполег ливо ремон­ рІзну ться якостІ ремонту тех­ янІсну дефектовиу машин. тують сlльськоrосподар­ ську технІку. І завжди нІки. Нонтроль встанов­ Вузли І агрегати, яні по­ сьну технІну, проводять успІшно справ.'1ЯЄТЬСЯ з лено не лише на виходІ требують складного реагрегатування полагодже­ винонанням доведених них машин. На лІнІйці го­ завдань . ВІн ударник машин з механ!чно! май­ монту, завезли в спец!а­ товностІ ВіКе CTOJlTb плуги, номунlстичної прац!, пе­ стерні, а 11 на кожній опе­ лізовану майстерню рай­

СРСР .Про додатковІ за­ ходи по пІдготовцІ І про·

каналlзацlІ

ХЛібороби роблять все то­ ВІн виконує на 120-130 для того, щоб до першо­ механІчної майстернІ процент!в. }{вжна маши­ го травня завершити ре­ Аркушенио. Майже на, яку вони ремонтують, монт і пІдготовку зерно-

льових

1\1.

водопроводІв,

органlзацlї І всього колективу є викори­ стання виробничих потужностей. Показ­

поширено.

ГІДНУ ЗУСТРІЧ

-

вмонтовано

ЯскравІсть свІТИЛЬНИКІВ квартирах (а отже, 1

у

електроене~)..

колентиву постійних турбот.

Репетуно­

лективи, якІ забезпечую!ь виробництво. Так, у минулому році цехом утилlзац~'.(

вирооництва

тиляцlї. БезпереБІйна робота систем з.t­ безпечення нормальних умов утримання ПТіЩІ вимагає від комуністІв, ус!х членlij

виробни­

ченко. Вони одержали 6.4 мІ.'1ЬЙОН'і штук яєць. Висоиих показнииlв добилися

ВЕСНІ

мережІ,

резер­

Поряд з колективами птахівничих бригад по-ударному працюють інші кl')­

-

в / електроме­

напівпровІдниковий

про­

1\1.

ор­

оператор Є.Є. Сав­

ЛипатІна І слюсар

вперш~.

ко, Л. П. Петричук та ІншІ. Великі завдання стоять перед колек­ тивом птахофабрики у нинішньому ро­ цІ. Головне з них успішне проведен­ ня зимІвлІ птицІ. Запорукою цьому l' надІйна робота е.'1ектромережl, тепловt:Ї

НУШНіl). суМЛіl'­

новІ

лятор

таного l/оказнина досягнуто

лампу

режу І в неї

гlєю, теплом, водою, проведення реМо.І­ ту ! реконструкції технологІчного оБЛаД­ нання, на забезпечення нормальних умов для утримання птицІ. СумлІнною працею вІдзначаються комуністи В. С. Мии­ даєнно, М. Борець, Н. М. Ножем'н­

ва, О. П. Галицьиа, Р. Н. Буряк. а нож Т. С .Вакуленко, С. 1\-1. Омельчен­ ко, М. І. Надточий. Н. Ф. Петричук. Із 33 пташниць 20 одержали вІд КОЖНОЇ нурки-несучии БІльш як по 250 штук яєць. Найвищо! продуктиsиостl ПТИllі добилася птаurннця Л. О. РепеТУНОВ8 -по 266 Ш'fук яєц!t'-8t,!f кожної КУРКИ-Ж'­ сучки: ДосвІд її роботи буде внвчено І

вого Червоного Прапора пrашницп Л. П. Слуценно І слюсар - оператпр П. В. Насьян одержали по 254 ШТУl\lI яєць, виробили ~x '3.6 мІльйона штук. Вони вийшли переможцями соцІалІстич­ змагання

ВИШУКУЮТЬ

-

безпечення

Великий вклад у справу збlльшеНl!Я виробництва продукції внеслн ! ІншІ працівники птахофабрики. Серед них -

УРСР кавалер орденІв ЛенІна І Трудо·

ного

праЦl<),

ви пІдвищення

шту!~.

Державної

цехової партІйної

кнуто

Зна~tlу po(SQ:r~.. провела цехова партій­

цтва.

Тон У бригадІ задають номунІсти І КО1\!' сомольцl.

робота

ця лише в тому, ЩО ввІм-

вІдходІв було вироблено 376 тонн м'я­ срк}стнового Ророшна. ПОJ1ьова бригад'! виробила 504 тонни трав'яного борошн..t

на органІзацІя допоміжних служб. ВОНсІ спрямовувала зус!!лл~ колективів на за­

ного ставлення до праЦі, моБІЛізують комсомольців ! безпарТІЙНих иа виконаll­ ия завдань, створюють здоровий мораль­ но - полlтични.Й клІмат у колектив!, спрл­ мовують зусилля людей на високопро­

рентабельність виробництва доведено до 68 процентlа. Вагомих показникІв добився 1\олеКТIfЗ бригади М 2, яку очолює А. О. НуШнIГ. Він виробив 41,9 мІльйона штук яєць при

велика

ганІзацІІ, яку очолює А. '0. КомунІсти показують приклад

штук яєць становит. 42 карбованцІ. В минулому роцІ птахОфабрика одержаті

6,8

Kopl7

УспІшному виконанню завдань сприn­ ла

назники. Тан. на виробництво 1ООО ШТУЧ яєць затрачено 163 кІлограми кормІв 1

1,45 людино-години.

В.

мІльйонІв штук яєць. Особливо енономно працює колектив бригади N9 2. Торік тут затратили нз виробництво 1000 штук ЯЄЦЬ по 152 кІ­ лограми кормІв, що на 11 к!лограмlв менше, ніж в цілому по птахофабриці. Нині зоотехн!чна ! планово-еиономlчна служби аналІзують роботу цІєї бригади, вивчають її досвІд з тим, щоб поширити його в Інших трудових иолективах.

Цього досягнуто завдяки пІдвишенню

продуктивностІ

1

БІльше трьох тисяч тонн кормІв. Завдяки цьому додаТК080 вироблено б!льше 13

17-1 мільйона штук І на 200 тонн птаШИIІ~'­ го м'яса БІльше порlВН"но з 1978 роком. штук

Рец

гортання Всесоюзного СОЦJалlстичног() змагання працІвникІв тваринннцтва за зБІльшення вирОбництва і заготІвель продуктів тваринництва в зимовий пе­ ріод 1979-1980 рр .• спрямовує творчу ініціативу тваринників на ефективне вl{­ користання иорм!в. Протягом минулоrl) рону иолектив птахофабрики зеКОНОМIf!~

змагання по зБІльшенню виробництва продуктІв тваринництва, зобов'язавшисn

тонн

О.

Постанова ЦК НПРС, Ради МІнІСТРіВ СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ .Про роз­

У минулому роцІ вІн виступив ІнІцІато­

ром

комсомольці

RласичНИЙ

ПQНРУТИВ його. назад -свІтла поменшало. РІзни­

тягом року були згодованІ птицІ, що сприяло підтриманню високо! продукти!!­ ностІ її.

нєв.

це

тИ1\!> ~ свІтло яскравlшр,

ВсІ цІ білковІ добавни І вітамІни

птахомlеце.

ЗОВНІ

зразок старовинно! гасо­ вої лампи: пІдкрутив .гнз-

неі1аП(1I!I .11ЬНОМУ

проведенні осіменіння,

BI;t-

в

господарствl

одержали від ножних

них

.

корів.

Для цра.ціВНИ1\lв молоч ­ совують

засто­

мули за збільшення вихо­ ду молодняка і операто­ рам машинного доїння нараховують оплату

жаний нІння

100

ферми

матер!альні сти­

приплІд кор\в у

за одер­

та

ОСіме­

першу

охо­

по штучному Для полІпшення стано­ ту. ТехнІк корів по 93 телят, а то­ вища в господарств! про­ осІменІнню, крім м!сячної рІк по 83. Нрім того, вели 'атестацію технlііlв ялова

корова

дала

по

штучному

значно менше молока,нlж розробили у

середньому

по

стаду

за

рІк,

Еliономlсти ЛИ,

що

кожна

їх

ос\менlнню,

норми

роБОТ\і.

якостІ

оплати,

одержує

грошову

надбавку за кожне ново­ народжене теля та осІме­

НапрИКінцІ нІння тварин у першу лак­

ножного МІсяця тут пІдво· тац!ю.

I!IДPI!XYB~- МТЬ Ц!jlСУМКН роботи по ялівна

за

ліКВ!jацП яловоСТІ.

С. ПАЩЕНКО.

лосний-! ТВ>. На поливних зеА1ЛЯХ він дає до тисячі

Фото М. Тура. (Фотохроніка РАТАУ).


"ОВІ! ОБЛАСНА сРемвзуття.

* з стор. --------

І ~~1980 року

ЖИТТЯ

фаб рик а Л1ста"ЩИХ аобов'язань 11:\ підпри­ 1979 рік. ємство ще зовсім молоде. Зокрема фабрика ВИПУ­ Нар()дилося воно у деся­ стила 39656 пар нового Тій п'ятирlчЦ1 на базі не­ взуття. НайБІльший вне­

ди рацІонального роз­ кроювання матерІ а л І в.

варяша

вони зекономили м'як:>'! верхньо'! шкІри БІльше 40

теж на

тисяч

великоХ ВЗУТТЄВО'!

сок у загальнІ здоБУТКd зробили колективи троє­ щинського цеху NQ 3. яким керує П . Я. Поном,,­

метрLв. тисяч твердої, 22 тисячІ гумн та багата Інших матеріалів. Це да;!,) можливІсть впродовж року

тримання

ренко І броварського N2 4. який очолює С. В. ГлаДіf­ шевська. ПершІ перекгн­ ли рІчний план на 220-1

відпрацювати

-

ТРОЄЩИНСЬК,JХ експерименталь­

но'! лабораторtr та взуттс­ ВЩ'О цеху Броварського nобутко.мбінату. Top~}{ став до ладу ще один цех

у м.

Вишгороді.

а

в селі

Літках вІдкрито ательє, Обладнання усІх цех:в сучасним

технологlчни:.1

ЕКОНОМИТИ

ефективностІ виробницт~~ 111ностІ роботи. швидка набрати ВяСОКИХ темпІв І добитися вІдрадних успl­ хІ!!!.

'1'и!!!

завершив

1645_

план

472

ч:!т­

тисячІ карбо­

ванців. у тому числІ

158

-

на

тисяч карбованцІв до­

датково до плану. Це Д'l­ ло змогу набагато перс­ крити

показники

усІх

пуНКТіВ підвищених соЦlа·

чотири

днІ

750

І

випустити додатко:!о

І

-

взуття

переВИКОНІ­

використання внутрішніх резервів, головним ЧИНО'І!. за

рахунок

посилення

ре­

жиму бережливостІ І el\uномІї. В цю спраl!у зроби­ ля велииий вклад праці!)­ ники розкрійна-штампу­ вального цеху N9 І, ЯКЮ1 керує О. П. Носенио. За­ стосувавши передові мето-

суворого

Довго терпІли жителі читати Іх доводиться всІ вулиць Ватутіна, Гагарі­ разом,. бо листоноша до­ на. ЛеІОна. Юрова, Те­ ставляє пошту раз у три

режи­

сті є найважливІшою ум.,­ вою в боротьбі за дальше

решково!,

сати

ту трудящих.

і

соцІалістичнІ

завершальний

-

зо­

р\к. передба­

послуг

в

загальному

обсязі на 45 бованців, із

тисяч кар­ зекономле­

них матерІалІв

випусти:и

(1979

р.) Пленуму ЦІ{ I{Прс. положеннями І ви::­ новками промови Гeп~­

рального секретаря ЦІ{ I{Прс. Голови Президії ВерховноІ Ради СРСР то-

журналІв.

------

носельчанам

чумаки

возили

аж

сІль

розгорнув

ливу боротьбу

в

життя

наполег-

а

з пеРШFХ

в

тому.

що

дотримає

з

слова

горілку та вино, солі нема. Виявляється, сІль від-

свого

У феАяетов1 .Торбохва- коl ToprtBJd. 25 сlЧІІ" BH~ ти. ЙШла мова про роЗо ступ газети .Нове життя.

виробляють близько однієї тонни цінної продукціі для тепличних

крадания продуктІв у Iдальи1 мlськоУ середньоУ ПІКоJJИ .NII 7. БУJJО також пІддаво криТJЩ1 дирекцІю

обговореио на загалькв:с профCll1JJКОВИХ збори. НамІчено заходи, cuрямr.. ваи1 ва ПOJIlпшения хар-.

харчувавИJl, 8а звlльнала з роботи кухаря-бригадкра Р. І. Попову за втра. ту довlР'JI, а згодом ДОВі-

тllве бюро веде п1дготов. ку партзборІв порадКОll1 денним: .ЗавдаНИJl пар­ т1йиоУ оргавlзацlІ по П()4

кафе «Холодок •. РедакцІя

шкІльного харчування ••

го змІсту:

.NII 10

rpoмaAcbKoro чування учи1в шкl.n. Пар·

варського

,о&мдарств.

мадського

На знlюсу: бригадир А. Ф. Ба­ ~ЮА із машиністом М. Г. Борода­ fШМJI.,

Фото М. Семввога.

о

начальником

штабу

генераЛ-ЛЕ:йтенант

М.

буз А.

Пуркаєв. 8 згодом генерал-майор В_ І. Тупlков, начальником операТИ!l­

-

ного вІддІлу полковник І. Х_ Б~­ fраМЯR. Штаб фронту знаходився у

Броварах. У жорстоких боях 8

11

по

14 лип­ or.peMoro

JJЯ пІдрозділи четвертого стрілецького полку, другого І{иївсьно­ го артилерІйського училища І чаСТI!­ ии укрІпленого району. якІ обороня­

nпс.я Н8 захід вІд Святошина, вlдби­ пи всі спроби ворога форсувати Ір­

ПіIlЬ. ОпІр радянських вІйськ на річl1i IрренІ. контрудари шосто! армlІ в

раЙО1І1 SеJЩичева "'а п'ятоl районІ Норостеня

'стського

армlІ в

по флангах фаШI{­

угруповання,

яке

проривало­

ся до Ниєва, змусило гІтлерІвцІв аз­ триматися . Фашисти не змогли з хо­ ду захопити І{иїв І переправн чер~з Дніпра. За рІшенням ЦІ{ 1{0мпартІУ Укра­ Інк та уряду республІки на найблищ­ чих підступах до І{иєва І в самому містІ було розгорнуто оборонНІ робl)­ ти. ~ яких узяло участь близько 160 тисяч княн. С~во~ювалися комунІ-

стерв'ятнииом. ВІдважний пІлот гвин­ том зрІзав хвІст ворожого лІтака, а сам приземлився поблизу свого аер.)­

дрому. Оборонні бо'! в районі точилися протягом всього пе,f,ШОЇ половини вересня.

IS СЕРПНЯ

І{иєва

серпня

1

війська друго'! армl'! І

другої танкової

групи

против­

ника з району МогилІв - РославЛ!, перейшли в наступ. На середину серп­ ня їм вдалось потіснити війська цеН7рального фронту І вийти на лІнІю го­ мель Почеп. Це створило загрозу вІйськам правого крила Пlвденно­ ЗахІдного фронту. В зв'язку З цим командування звернулося до СтаВI\И з проханням дозволити вІдвести п'я­ ту армІю І 27-й стрlлецьиий корпус з рубежа заЛізниЦі І{оростень l{ИЇtJ за ДНіПРО. що створило б можливість

органІзувати міцну оборону І вивІль­ нило кілька дивІзій. Ставка погодилась Із запропоновг­ ним план6м. 21 серпня почався ~д­ хІд 5-ї армІї на схІдний берег Дні 'І­ ра. ПІд час відходу наших віііськ '{а­ стини шостої гіТ,1ерlвсьиої ap~11ї пр' І,

наступ

противника

наказам

вІд 25 січня

1980

Вро- року звlльнеRа з к&мбlнапо­

Н. ВОПТОВА, ДКP~TOP комБІнату гр8-

гадує адмІнlстрацlІ комбl.. иату. що у фейлетонІ ва. зивалося також прІзвище буфетницІ школн .N9 1 О. В. СаПУТR. Чому ж У

З метою попередження по­ право радянс

«:пова?

.

до

...

мадського

харчування

РедакцІя водвочас

вІдповІдІ

про

.

неї

•• Ha~

вІ

-

НашІ вІйська, що потрапили в отО! чення, геро'!ЧНО билися з ВОРОГОМ; просуваючись на схід, щоб з'єднати­ ся з основними частинами Червоної Ар мІ І. Багато з'єднань вийшЛо Із во­ рожого оточення. ПІдрозділи, яким не пощастило прорвати вороже кіЛІ>; це, поповнили партизанськІ загони.

у боях з фашнстами загянули re~ верал-полковник М. П. I{ИРПОНIС, член Військово! Ради фронту секре-.

рвалися на стиму п'ятоУ армlІ І 27-го стрІлецького корпусу і 23 серпня зti­ крІпилися в районі ОкунІ нова на ДнІП­ рІ (60 кІлометрІв на пІвнІч від І{ис­ ва). Ворог продовжував наступ в 8,)прямІ Остра. щоб вийти з півночІ в тил І{иївського угруповання. Але ра­ дянськІ війська пІд командуванням генерал - майора Глазунова затрима­ тут

Р. І. Попова

I1

вІАОМJlЯ6 про вжитІ захо­ ди 38 фейлетоном .Торбо­ хвати.. 23 clЧН8 на ви­ робничtй нарадІ керlВИRХ працІвникІв обговорено назваиl факти. У всІх пІд­ роздІлах комБІнату прово­ дяться зборн ПР8цlвнИкіВ

ДІЯВ У БРОВАРАХ

ли

оргавlз а Ц

комБІнату гро. ту.

рушень

~ХОДИJ!Н до складУ Rиївського особ­ ливого віЙСЬКОВОГО округу. Ним ко­ мандував генерал-полкоtник М. П.

тако-

харчування

ШТАБ ОБОРОНИ

:НИРПОНІС,

кухаря в лlпшевию

«АдмІнІстрац1.

иН Сарни Житомир БеРДИЧlВ - Старокостянтинів Проскурlв_ Ворожому угрупованню ПРОТИСТОЯЛlf ,Війська п'ятої (командуючий генерал­ майер танкових військ М. І. ПаТ2нов) І шостоХ (командуючий генерал­ лейтенант І. Н . Музиченко) армІй. які

пеисlоиерк&.

«Т о р б о х в ати»

Е. МАРО. старший економІст фабрнкн .Ремвзуття ••

одержuа вІдповІдь

стичнІ полки, винищувальнІ баталь­ йони та полки народного ополчення. Один з винищувальних батальйонів очолив директор Вигурlвсько'! сеМІ{­ річноХ школи комуніст ГригорІй Ми­ китович І{узьменко. У серпнІ 194; рону цей підроздІл був перетворени!1 у партизанський загін ІменІ ЛенІна. ВІн ДіЯВ до лютого 1943 року на те­ риторП ряду районІв І{ИЇВСЬКОХ. Пол­ тавськоХ та Харківської областей. Велику допомогу наземним вІйсь­ кам надавали нашІ льотчиии. Та!', молодший лейтенант Забуєв в районІ І{иєва вступив у БІй з фаШИСТСЬКИ~1

Т. ЛИЧМАНЕНКО,

ДІЄВІСТЬ НАШИХ ВИСТУІІІВ

честю.

рнла Ій місце

1941

хатн.

сутня не тільки у Жердс­ вІ. І в Шдліссі відсутнІЙ цей необхІдний товар. По­

-------

днІв року. І вІн впевнениА

ну л,нінську вахту. вони щозміни

спочатку

до

при­

завезти

перетворення

комБІнату

липня

Зао

рики

не

пар взуття. За успІш-

На ~(ЛМlицr виготовлення 110:Аіетцмногої nлівки на заводі n~CT мас ударно працюють ма­ Ш~lІ!.ісru екстру,дерів АндріЙ Фе­ ііороги'l Бадюл і Микола Гуро­ "и;' Бородачик. Ставши на удар­

року вІйська Пlвденно- Захlд­ JJoro фронту вели обоРоР.нl боІ на лl­

мешканцІ

-

знм'я.

Rажуть. що колись од­

о

у ПЕРШій половинІ

жий

Але

зань колектив нашої фаб­

своїх планІв І пlдвищенюс соціалІстичних зобов'я-

:)

газет.

керівники на А ось у Жердову за пІв­ сялаються транспорту. року працІвники торгІвлІ вІдсутність доставили аж... 40 пачок щоб привезти П_ Тепер. очевидно, дове­ солІ. Можна сказати, по­ везло тим, кому перепала деться солити борщ через Можливо. голова хоч одна. Решта жителІв день. мусила їхати дО І{иєва. Бобрицького робкооny дy~ Не забули торгІвельники має інакше?

1

листопадов о г

В. Запорожець, О. Лит­

вниепо. М. Щнголь, А. Приходько, М. Ри­

газети.

Де купити сіль?

pea!lt-

500

РозрОбляючи його. Ні!!!] I\О.'Іектив керувався ріше!і­

кІв

чено рІчний план заве;>­ шити до грудня. зувати додатково побуто­ вих

до

Та днІ.

кІнець нашому вирІшили напи­

· І{ожен з нас передпла­ тив по кілька примірни­

1980

25

ЧекІстів.

прийшов терпІнню.

зміцнення економlии кра­ їни І пІдвищення добробу­

рІк п'ятирlчки досить напружений. Він склаДі1Є

нями

Терпець урвався

вишукування внут-

бов'язання на Ними. зокрема,

ВЕЛИКОМУ

План на

взято

у такому планІ розроб-;

*

ІІа

як ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

Брежнєва.

MV економ!! І бережливо-

пар взуття.

мільйон 658 тисяч кар­ бованцІв, на 344 тисячІ но за рахунок дбайливог:> БІльший за минулорічний.

пуску

1

мІльйон

жених матерІалах

МАЛОМУ

ВІдрадно зазначити. що у значній мІрІ план по НІ!­

КОЛР.R­

вертого року десято'! п'я­ тирlчки. Побутових по­ с;хуг реалІзовано на

У

пари взуття, а другі

велнкими

'lJ;осяrненнями наш

заощц­

Шnяхом бережnивих

взяти курс на пІдвищення

3

на

*

пlДПРИЄМСТііУ

Особливо

дец!t­

11

І.

напрям

рІшнІх резервІв. Адже до­

лені

устаткуванням і УКОМ1І­ лектування квалІфІкова­ ними спецІалІст амн дар.)

МОЖЩfвІсть

квадратних

Л.

Головний

почаТI\У

вересня. Протягом першого тижня B~­

тар ЦК Компарті'! Українн М. О. Бурмистенко, начальник штабу ФРО![і ту В. І. Тупlков.

RиІвська операцІя

1941

року.

иео

рlвництво якою здІйснювалося з Бро­ варів. це одна Із славних сторlНОI( боротьбн радянського народу про"щ нІмецько - фашистських загарбникІВ.

Трнвала оборона Ниєва відlгралз значну роль у зривІ планів сблиск:н

то­

вичноІ вІйни. агресорІв проти РаДЯtН ського Союзу. Зупинивши гlтлерl::-~

І{омандуючий військами Швденно­ Західного фронту генерал-полковник

'!І захисники відтягнули з московсько·

М. П. I{ИРПОНIС допОВІв головнокс). мандуючому військами Швденно-За­

ях під Ннєвом було розгромлено

g,есня

на

деснянському плацдармі

чилися жорстокІ бо'!.

хІдного напряму маршалу

го Союзу С_ М.

Радянськ/)­

Будьонному, що ре­

зервІв, які можна було б протистави­ ти вороговІ. фронт немає.

ГітлерІвським військам, якІ просу­ валися з пІвночі І пІвдня. вдалося

1.3

вересня з'єднатися в районІ ЛохвицІ 1 оточити значнІ сили Південно-Захlд­ ного фронту. Але мужні захисники столиці Радянської України відБЯЛIІ всі атаки.

40

17

вересня хвилин.

року, о 23 годинl Маршал Радянського

1941

Союзу Б_ М_ Шапошников від Ім('­ ні Ставки передав радянським вІй, ськам наказ залишити І{иївськиf! ук­ ріплений район та І{иїв І переправн­ тися на лІвий берег ДНІпра.

Протягом

18-20

вересня

вІйськ"

37-ї армії зняли бойову технІку 3 вогневих позицій І залишили І{иївс.,­ иий укріплений район. Так заиlнчп­

лася 74-денна героїчна єва.

оборонq На­

цlв на пІдступах до столицІ УкраІни; го напряму значнІ сиn;и ворога. У бо­

10

нІмецьких дивІзІй, знищено понад 1ОО '!'исяч гітлерlВСЬИИХ солдатів і офlцс-. рІв.

і РОВАРЧАНИ

свято

шанують

пам'ять про подвиги героХчнюс захисникІв столиЦі України. Напере­ додні 25-рlччя Перемоги на будинку Ng 113/115 по вулиці ЛеНіНа було урочисто

вІдкрито

меморІальну

дош,

ку. На нІй золотими лІтерами заСЯяJJ;і слова: сВ цьому будинку в липнІ-­ серпнІ 1941 року переБУВаВ штаб Швденно - ЗахІдного фронту, вІйська якого пІд командуванням генеРаЛ~ полковника Героя РаДЯНСЬКОГG Сім­ зу М. П. Нирпонеса вели геРОЇЧl{[ бо'!, захищаючи мІсто І{иїв вlі иl~ мецько-фашистських загарбникІв •. А минулого року вІдкрито велич­ ний пам'ятник оборонцям MICTa·гepOII~

М. ЄРЕМЕНКО, '1ле" pa~H Бро,,~рськоrо tсторикОо краєзнавчого музею.


*

4 стор.

І Jtютоro

1980 ІРОХ)

11 О В Е

Ж И тт Я

з ІСТОРП :SРОВАРЩИНИ

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

УНІВЕРСАЛ &ог дана Хмеnьницького Спокон,віку ва

відома

розвинутим

і

СвІтильнів,

8.00 8.40 9,05 9.35

Мlсцєзnа­

Промис­ ходження Роївки невІдо­ значення наБУl10 ме . Другий унІверсал про

Пового

клІмат. Мед з борті­

найпростІшого вулика: ви· довбаної колоди, яку н<~. вішували дупло,

на

де

дерево

жили

або

БДЖОЛТI.

В той час дІяли закони про охорону бортників. Мед

був

новних

тів.

З

рІзні

нього

з

ос·

продук,

ВИГОТОВЛЯ;JН

-

напої

ковий, вий, а

-

одним

харчових

квас

буря­

хлІбний , фрукто­ також алкогольнІ

житню

горІЛку,

пив(),

отже

довелося

переклад

маш>.

НА

повІдно

Із

версалом щеники

наданим вІд

ун:­

нас,

мають

по

двІ

варах тІльки члени кого управління, а

Одну з перших nереАюг на Jlіжнародних змаганнях в олімпійському році приніс нашій 'країні дев'ятнадця­ тирічний харківський студент Олександр Чернін.

На зні,иках: вгорі -

св?· мІ­

ри (80-90 КlлограмlRI меду збирати, І то в Бро~

партій ; внизу

Олександр Чернін за аналізом

третьокурсник Харківського інституту

-

інженерів комунального будівництва Олександр Чернін в лабораторії електричних апаратів . Поруч - завідую­ чий

мІсь­ ~кщо

лабораторією О л ександр

Фото М. Тура.

Іванович Нау.чов.

(Фотохроніка РАТАУ).

вино й ін. (ІсторІя Укр::­ який монах може Іще де зІбрати БІльше, нІж дві мІ· Інської РСР, т . І, к. 2, ри, тому від цього УіІ\­ К , 1979, стор . 314). версалу

лишається

прав

•.

Б.

Хмельницьким).

ший з

них

без

Пеі>­

теКС7У

(текст

не знайдено) 3<1 1650 рік. «УнІверсал кю!· гині Натерині Аксаков]й на мІста ГоголІв, СВІ­

тильнІв , леглl

Роївку та rїPI1села •.

дО НИХ

дня

•.

Очевидно, не

Д.

є в селі

Налинівці ра­

Але

не

задоволення передач, якІ

ся.

Бо

чути.

Ух То

одержують жителі від транслюють-

часто-густо радіо

то хрипить.

На

не

нали

не

гують.

Шановна

редаКЦІЄ,

як

нам БУТ!і далІ?

мовчить,

І. ВАСЮК, житеJIЬ Кaтm1вки.

Ножен день приносить новІ свІдчення деда.пl БІльшого зближення двох сил, що виступають ' ниtll як найлютішІ вороги мирv та безпеки, свободи і незалежностІ народів. Мова

йде про а:vJериканський Імперіалізм І китайський гегемонlзм . Ножна з uих сил має власнІ цілІ, алР. суть їх цілей одна

-

не-

одержати

ЗГОВІР

. Відомо,

що пекіНСЬКІ лl­

дери вже давно стали НсІ щлях підривних дій ПРО!'Н

спочатку

революційних

ходять спецІальне

навчаd­

ня в самому НитаІ.

А:vJерикано

-

китайський

районами землі, а потІм І

афганського

зговІр про спІльні ДІЇ про­ ти АфганІстану набув

над усім світом. На даному етапІ ці сили виступз-

разу після перемоги кв'!т­ невої революціІ 1978 ро­

дальшого розвитку під чgс

єдиним

народу. ВіД'

фронтом. ку в АфганІстаНі

Вашінгтон розраховує при зуваJlась

пІдтримцІ Нитаю зміцниш свІй вплив у П!вденн',СхіднІй АзІ!, на Середньому І Близькому Сход!.

візиту

активІ­ них

контрреволюцій­ Хуа

мІністра

справ в

Пакистан.

ХуаН:і

иоУ

машини. '

всемІрного

Зроби'3 '

у Таї­

Судячи

звідомостеn

самої а мериканської ПРЕ­ си, Г . Браун ' омовився 3 своїми нитайськими парт­ нерами

і

про

заходи

по

воєнному зБЛ'I­

женню двох країн, у том','

числІ про поставки Нитаю сучасної війсь к ової технІ­ ки та озброєнь. Не

залишається

сумні­

вІв у тому, що правля'!l кола США приступили Д) реалІзації планІв н а ;1 -

даватиме

їм

підтримку сuез обмежень •.

допомогу І

будь-яких

Переговори Г. Брауна в ПекІнІ привели також до

сІднІх з Нитаєм ПекІнські лідери

Kpaї~. на дІлІ перетворюються в наЙДI)гідливіших спільникІв американських мілlтаР:fстІв.

А.'1е американо - кита:'­ дальшо! координацІї агре­ ський зговір не принесе тісно користовуючи для цьоrо сивної полІтики США І лаврів його творцям. СИЛІ-! справІ прикордонну з АфгаНlсга· Нитаю щодо соціалістич· соціалізму і миру разом з

народу,

широко

ВіІ­

нагніт ан п Я ном територію Пакистаиу. ного Е'єтнаму,

МІжнародної напружепосгl 1 розпалювання розгнузданої антирадянщини. Одним з найкрасномопВIШИХ конкретних прояВІВ американо - китайського зближення став недаВН1і\

t

ПекІн спіЛьно зІ своІми американськими СОlOзии­ ками відкрито став па шлях агресю:них дій про­ ти незалежного афгансь­

Водночас кого

обидва партнери взаємодіють І 'В

притулок

ланді, а 8ашінгтоя посг"­ чатиме ЇМ зброю І все необхІдне для нових пl.1РИВНИХ дій проти Нампу­ чії.

на діяльнІсть пропекllІ­ ши що,ь на зразок Інспекських угруповань, зв ' Я3<1- ційНО! поІздки по війСЬ­ ширш о го втягнення Пекі­ них з мІсцевою реакцією. кових таборах, де ведеТL' на в свою агресивну по л іОстаннім же часом,­ ся пІдготовка найманцІв, тику, нацІлену проти су­

ПекІн , у свою чергу, підl- про це свідчить І віЗ1іТ Хуан Хуа цинічно заявив, груючи, де тІЛьки можна, Г. Брауна в Нитай,­ що його країна і далІ по­

своїм імперіалістичним союзникам, сподівається використати їх допомогу для швидкого нарощування своєї агресивно! ВОЄН-

знайшли

закордоf'/­

ННР

Гоголева.

ків полпотівських банд Я1<1

широкому

завоювань

ЮТЬ

окремимн

с.

Саме тут китайці І амернканцl навчають і форму­ ЮТЬ озброєнІ банди ДlІЯ 'з,асилки на афганську те­ риторію. Зброю та б()~­ припаси для них США поставляють літаками••

Народної усіма народами, якІ аи­ РеспублІки НампучП І сту пають за розрядку і ЛаоськоІ Народно-Демо- мирне співІснування здат­ кратично! Республіки. нІ зірвати злочиннІ замl.­ Зокрема, було досягнуг) домовленості про те, що

ПекІн бере на себе ськову

підготовку

ри сил агресії і війни.

М. ЧИГИР. (ТАРС).

ві1-

залиш-

СьогоднІ У С81тl. дружна

~IIf '••

програма.

Кампучія

сьогоднІ.

КІно-

програма .

_ Бе-

19.55

шкм_рlв

18.00 18.30

Р~"лама.

І

т~хиі"на

20' Х

з

15.45 15.55

16.20

ХудожнlіІ

телефl",ьм еВе-

16.55

НА

---~-_ ..... ~.

днІв

фlsвко..

ШКОJlа.

не

змовкне

сла­ Герої"нl с.орlнки IcTOplТ часІ. громад.нсыlуt війни. 18.00 Д",я ді.еА . Старти надІІ. 18.30 Кониерт хору .УкраУНСЬІІОro телеба,~ння І радіо. 19.00 Дк.уальна KaM~pa. 19.30 Музи"нl зустрічІ . Одеси

19.45

у"Нів

Тво А життєва позицl •.

повІді

20.45 21 .00 21.35

На

81а-

на лис.и ГЛАдачі •. доб ран І •. дlтиl

Програма

.Чао.

Хупожній

тоніна

тел.Фlльм

БрагІна '.

закінченні

ОБЛАСТЬ

І

_А,,­

<ОрІ •. ОІ»

АОВИНИ.

-

ПРОГРДМД НА ОБЛДСТЬ Навчальна програма ит (стор . 6).

програ_

-

Тих

_а .

ком·

Ве .. lрн. "аз "а. Ч~мпfпнвт СРСР з .OJI~.· бо"у: ЦСКА _Ло"омо, ТИВ> . ЧмовІки. 20.55 Документа",ьнl телеФІльми. 21 .40 Х удожнІ. фl".м • Ва",.д .. про B~pIHГB І lого арузІв>. 23.15 ДовІдков. слуаба •

R•

державноt

Республіканська

математична

17.25

Ого",ошенн ••

На."в",,,на

МосковськоІ

філармонії.

років .

твор"lcть

ПРОГРАМА УТ Новнни . СрІбний дз_'но"о •. Грае IHCTpYM~HTa 11 •

тріо

8.10-18 .00

18.00 Екран cTYArH.a ·sao"HHKa. 2 курс . Вища MaT~MaTHK •. 19_00 Час на послугу . Засlдан". громадської

ради

Акостl

Ук­

t

раїнського телеба,,~ин. с РобітнмqоТ Г81єтиа. 20.00 Ве.lРНА "азка. 20.15 ТenеОГJlАД • КиJвщина-. 21 .00 Р. Ш у ман. Форт~піаннНI

20.00 20.1:;

чули лише грубість. Нев­ же це безвихідне стано­ вище? Група робітників

передплачену

по Наракорумсь­ чотирид-еннl#й вІзит у Ни­ ПекІн з Сіньцзяну. тай . мІністра оБОРОЮI кому шоссе США Г. Брауна . Шд чdс Чисельність . терор и стич · переговорів у Пекіні 06- них І диверсійних гру!'!, амеі)Н­ г"ворювались І вирішу­ підготовлюваних валися питання ВОЄННU­ канськими І китайськими полІтичного спІвробlТНU­ Інструкторами в Пакист,,­ цтца двох країн. При ць()· ні, досягає 300.000 ЧО.1('I­ близько му головну увагу було вІк. Нр lМ того, придІлено так званому 40 .000 бандитів для ВІД' правки в АфгаНістан про · «афганському питанню'>.

втримне прагнення до встановлення пануванн>!

над

само­

му. А якщо не встигнеш, не сподівайся на завтра

злочинний

МІЖI!~~()ДН~ ._ТЕ~!!

19.30

закон.

СьогоднІ у свІтІ. ПРОГРАМА УТ 15.45 Новннн . 15.55 Ср і бннА АзаIНО"ОIl. 16.20 Грає лауреат мl.народного конкурсу В. Стецув (баАН). 18.55 НазустрІч 8ибора ... 17.30 Вперед , ор",.та. Зустрl ..

ПРОГРАМА

кореспонденцією

КІно­

p~ГH> . 8 серІ •. реги>. 7 серlА . 21.00 Програма _час_. 21.35 Пре .. 'єра фl",ьму-концерту 21.00 Програма .Час-. 21 .30 Ве"lр по~зlr е . Іса•••• • ТанцЮ8 Людмн"" Семен.· KOHЦ~PTHiA студl1 ОстаИllіи... ка>. По закІнченнІ - 22.30

8.10-18.00

з початку року на на· газету чи журна.'!. Ск?-р­ шій дl Jlьницl .М 4 немає жилися з а відуючому пош­ •1истоноші . Доводиться товим відді.'Іенням М . В. щодня ходити на пошту Жабінському. У відпов.ідь

YHI.~pCIIT~' знатиl_.

Разом

Музичн а

ВННИ.

за

нашІ сиг-

БЕСІДА НА

18.45 19.00

ма ЦТ (стор. 6). 18.00 Екран студ~нта-заочннка. І курс. Вишв математнка . 19.00 Ч~мпlонат СРСР І к.. аси,,· н01 боротьби. 19.40 KOHц~pT.

реа·

Ленlнськиll

журнал .

Х:rДОЖRIIІ г~",ефl"ьм -Мить уда"I>. По .a"IH"~HHI но·

Який же вихід?

Велик. ар"на юного спор,..

мі",ьАонів. 18.З5 .Хочу .c~

21.35

ГАМАЛІВ.

зв'язкіВЦІ

18.05

профтеху"н","ш респуб .. lки. 20.45 На добранІ ... дlТIІ! 21 .00 Програмв .Час-.

вказIВr)J{

ТО МОВЧИТЬ, то хрипить дІо.

(КиТ.),

т~",ефl""м

••

мова.

М. Тихоно_ .• Часн А дop~ ги> . Документа",ьннlІ тце­ фІльм.

Ф. Шуберт. Соната арп~д­ жlоне д"'. 810.ll0H"e.ll1 І фор­ тепlаио. 19.00 Акту ... ьна камера. 19.ЗО Неспокlliнl серц •. ХУДОЖЧА

гетьмана і збирало бlЛJ­ ще меду, нІж де було по­ трібно. Ось чому цей уні­ версал обмежує кІльКІС­ но збирання меду.

По-

І

Ху дожн іІІ

СОМО"'.ЦАМН

духіВЩIЦТВ')

викuнувало

Людина

спадщину

17.25

Жита О . М. Островс"кого. Переда"а І. 18.45 С"ого.нl у свІті. 19.00 Концерт рад.нськоІ пІснІ.

19,20 І 9.50

у

РосlАська Об ' єктнв.

сме на.

Ростсl",ь­

_Черкасн>

донецьких

у «Документах Богда­ І на звороті : .Попам на :на Х~ельницького. (Вид­ збирання меду універссі_'1 М АН УРСР, Ниї!', Богдана Хмельницькоr'1 1961 р.) привертают}, року 1655 квітня 16

увагу два універсали (на­ каз, дозвІл, підписаний

Т~JI~фl.llЬМН

17.35

дали цей унІверсал керів· нІй групі священикl/! київських

15.55 16.25 16.55

По

.БІ",. Печорн. бl",. рl"ки>, -ЛатrаJlьська казка». 16.05 Шахова ШКО.llа. 18.35 Вlдгукнlт"с., сурма .. Н 17.0'5 ФI .... м·коНц~рт.

писа!т­

збирання меду. Отже, ві'!,

лЯ'

14.50 ДOKYM~HT"'ЬHI • ГордІ с ть наша,

ням нашим, що дІйсно на­

монастирІв

грама: • По ШЛА'У ш~.хо.о­ го>. (Укр"іно.ронlк.), еЗ~If­

-Ве­

К",уб кІНОПОАорож~lІ. Jакlнченнl ноанни. 14.30 Новнн • .

сучасну:

.Ознаменуєм тим

телефl",ь..

c~pl •.

5

сурм ... "

Художиllі теJlеФI",ь.. -В.. реги> . 6 c~pIA. 10.45 Концерт маllстрl. IfВСО тецтв MOJlдa_fТ. По аакlн­ чениl новини. 14.ЗО Новини . 14.50 СI .. ьські буднІ. КlНОп!,&,

9.35

_Час_.

Художнliі

Програма .Час_. Гімнастик •.

'.М ВІдгукнІТЬСА,

ГІмнастика. ТворчІст.. юннх.

10.40

зробити

на

Програма

P~ГH>.

воно в ХУІ-ХУІІІ СТ:'!­ дозвіл священникам Ни­ рlччях . Для його розвит­ ївської каRітули СИТИНі ну були всі у мови : бор',·­ мед вІд 16 квітня 1655 не дерево , рІзнотрав'я лІ. року. УнІверсал написано) сів і лук, вдосталь води, староукраїнською мовою, сприятливий сдобували.

8.00 8.40

СЕРЕДА, е JlЮТОГО ПРОГРАМА ЦТ

Броварщи. ряд з Містом ГоголІв буз

бджільництвом.

ЧЕТВЕР, Т IIЮТОГО ПРОГРАМА цт

цикл

21 .40

«КреАсл~рlана>.

ХудожніЙ

тмефl" ••

'. -

COCfHh мого D.RТиНrТ •••• 22.50 Дов і дкова ' служба.

РЕПЕРТУАРНИЯ ПЛАН ПОКАЗУ

КІНОФІЛЬМІВ на лютий 1980 року Кінотеатр «Прометей» Великий зал 4-6. Суета суєт (<<Мосфільм~). Сеансиз 11-00, ІЗ-ОО, 15-00, 17-00, 19-1 о, 21-00. 7-11. Розплата, що. затяглася (2 серії, Ін­ дія). Сеанси: 12-00, 15-00, 18-00,21-00. Малий зал 4-5. Голубі блискавки (кіностудія ім. Дов­ женка). Сеанси: 11-00, ІЗ-ОО. 4-7. Помста і закон (2 серії, Індія). Сеан­ си: 15-00, 18-00,21·00. 6-7. Марися і Наполеон (Польща). Сеан­ си:

11-00, 13-00.

Комісар поліції звинувачує (Румунія). Сеанси: 11-00, ІЗ-ОО, 15-00, 17-00, 19·10,21-00. 9. Капкан (Румунія). Сеанси: 11-00, ІЗ-ОО, 15·00, 17-00, 19-1 О, н-оо. Кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка 4-6. Рідна справа (<<Білор у сфільм» ). 7-10. Кумедні пригоди Дікі І ДжеЙIf (США). 11-12. ТериторІя (<<Мосфільм»). Сеансщ

8.

11-00, 13-00, 15-00, 17-00, 19-00, 21-00. Редактор Є. Н. ФЕДЯВ ЛІтківській фаБРИЦі художніх виробів Ім. Т. Г. LUевченка ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: голоll1lИЙ бухгалтер (заробітна плата 150 крб . )

І касир (зароБІтна плата 80 крб.). За довІдками звертатися по телефону Х2

Ухати автобусом ченка, 6.

N2 127

24-2-52.

до с. Лlток, вул.

Шев­

ПартНlн.

органІзацІя, педагогl"ниА .ОЛ~КТІІІ І TeJ:Погр~бськоУ середн"ої школн вИС.108"'IОЮТЬ щире спl_"утт. за_у"у ШКOJIи І. О. Гре"аному з прнво· лv тяжкої 8трати смерТі lІого батька Олексаидра ЮрlIi08и"а.

npalll_HRKII

J

~==============~~~ АдмІнІстрацІя, партІАна І профспl",кова органl;;,;" СПМК-2 TP~CTY .ТеПЛИЦАт •• монгаж_ г",ибоко з при.оду трагlчиоУ смертІ водІя ШЕВЕЛЯ Валерія Вікторови"а

І

IИСJlО8ЛIОЮТЬ спі'ЧУТТІ

рІдним

І

б",изьким

сумуют.

покlАиоrо.

-w.1':;;А~-,:и;Н:_':::.:-;=::=;'::""'''-'''';:Ш:~~А~ -І~;:;:;I~~~~::::;:;:;:Y:;: :;:;:::io:~;----~::;·':;:'::--I КОМlfунистическеll

партии УКР'ИИ". ropeIIc"o,.. • 1'.110..... Советов иареди ..:t деПУТ.ТО8 КИ~8с"01l обл.С11І.

Газет. _.. хеДИ1 8. ,КР •• ВСКОІІ ""К.,

~.

11, вров'АРИ, аул . КиJвс"ка. 154 друк високий 06l'ЯГ

_Ідповlдального

дент.

секре18РЯ.

вllUIlлу

місцевого радlо"овлеННIІ

сільська...

rocn8JIapcт.a.

_ 19·3.18; _ІдАІлІ. "асовоІ рQБОТИ . фотокореспондеИ18 - 19·4-е7, 2 полоси формату AJ.

...

коресП811'

ПРО".CJI8IОС'1,

,18ТОРО&, eepe 4J.. п'.ТИИIlIO І qбeтf.

r

'

,".:"""#"'''''''''~~'''~''':-'''P~'''''''''''''''-?:'''''..:'"~~~'''''''''''''''''~'''''~ ' """~~~~""#'~'''''''~'''''''''''4'".,..c-,...,......,..~ (пекс 61964. БРnВВРСЬК8 l1PVК8P"" КиіВ<'",rоro оБЛVnI'8RJ!IА"О 11 СПl)ЯВ~Х ВИll!lR""UТIІ , пnлігрвфlі І киижковоі торгІІІлІ. IIYJI.. Киfвська, 1М. Зам. 72~-11.830. ~

#21 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you