Page 1

OP9rlEТAP1BCJX· КРАІН, вДНАFfТЕСЯ/ ;м

lІеВ'І'рал.ввІ КОllі,"'І' КПРС ааклвкав вас, Аороrітоварвшї, rроиаАВВИ СОЮ8У PaABBC.KB~ Соllіаліств'lВИХ Республік,

21 (4748)

ВІВТОРО!(

6

ОАвостаlво прorОЛООУ8~' аа 'КаВАВАа­

ЛЮТОГО

Цlиa

'І'ів

Р.

1979.

коп.

2

блоку' КО.УВістів

і

бе8партіЙввх.

Сво!. rолосуваВВ811 В.'В.'У ПРОАеIІОВСТРУ8'1'е в ір в іст. СПРQі, Жовтвв,

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

справі варті!, ріщвиіCJ. .'liА.". в _ВТ­

XXV

'1'8 В акр е сл е ВВ.

.'!8АУКПРС,

праrвеВВ8 _НТН,праl~ватн і боротнсв

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМ.УНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

по-ленівс.ко.у, ПО-КОІІуніСП'lllОIlУ!

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСІ/КОІ ОБЛАСТІ

ЗВЕРНЕННЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІЇ

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ДО ВСІХВВБОРЦІВ, ГРОМАДЯВ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РВСПУБЛІК ДорогІ товариш!! а:.і'ОГО .Союзу!

Громадяни Радян- тканин, Тирасрольський І Шахтинський та оборониої MorYTHoCTI нашої БаТJ>~1в· баво.внянІ . комБІнати, Курський шкі,ря- ЩИНІІ. року відбудуться ви- ЩІЙ завод .. Послідовно здІйснюється . Тфвариші виборцll

4~ере~ня 1979

бори. депутатІв до Верховної СВС:Р. Це важлива подІя в

культури. ,НайширшІ маси трудящих б~ руть аИТИВ1j;У участь у культурному бу-

д!вництвІ; С;rвореяо новІ твори лІтера-

Ра,.1;И курс партії. на розвиток галузей, якІ ви~ Найвища мета соціалlстичного вироб- тури І мистецтва" я.кl утверджують бла· життІ знач'ають' технІчний прогрес, на змl!,!- нИ'цтва ....;.. найповніше задовоnеВИR зро- городнl комунІстичні ідеали, принципи

країни. . , нення паливно-енергетичної системи, стаючих матерІальних І культурвих по· гуманІзму. . Виборча кампанія прохо,ІИТЬ в оос та- створення ВЕ:ЛНКИХ територlально-вирС!)б- Tpe~ раДRИСЬКIІХ JhQдеЙ. ..' . Вирlшаf1ЬИ!, передумова н~шого проновцІ великого полІтичного І ІРУ,.1;ОВОГО ничих комплексІв, насамперед на УралІ, Успіхи в розви1НУ ек<)Н'омІки благо- суваннй.вnеред·- зростаНRЯ комуніС·

піднесенн.ІІ, демонструє тІсну згуртова- в Сибіру І на Да.'lекому СходІ. П?"Удар- Т!lОРНО поЗначилися на зростаliиі . Ж'Ятт. Є· ТИ<Що'і l1ерекоиаиостt. трудяlЦJiХ. «Дер. ніСть трудящих навколо КомунІстичної' ному будується Байкала-Амурська мall· вого рівня трудящих, дали можливІСТь жава,. -. підкремював .В. І. Ленін, -

партії,

всенародне схвалення

І

гарячу страль.'

підтримку її внутрішньої і зовнІшньої

по·ry!ТИНИ.·

,{ПРС, як І раніше, Й.\lЄ на вибори

тJсJ/а>му союзІ

~'

здійснити ряд великих соціальних

пl.\{,ищи~аС~lfа ня iдeci.l!$rl'iHIAp06MI, ф'CtРМУl5анню но­

уосМлює нові.' Осв'МИD Й почато сері,йний випу~к 19, а оплата прзц.1 ио-лгоспяикlв -иа воУ .люДини І народу. БІльш Я'К 16 тисяч нових видІв промис- 26 процентів. Пошпшнлось. пенсlЙ.не за- МУНlз.му.

В ціjt єдності - джерело ~1.rаlUI-fХ лової продукції. ДОСЯГНіЄНЬ, гарантІя к...ее''ІІ! НеуХИ'~звив:~" сІльське госНОМУН зму.. . .. 3 Ій' ,:. . і . А Радитися з трудящими, спиратись на ·подарС1;ВО. Д СНЮlVться велик· захvД~_ по пе,..~твореН1ію йщ'О у високорозвищ :колективний досві.Д, творчу IнlцlаТН1!У' І

мас -

НПРС вважає необхІдним доповІсти про проводяться хІмІзація та меліораЦI~ зе_ мІнною ось уже БІльш як півстоліття.

піДСУМI\И розвитку . країни .за пер10Д мЄЛь. Загальнонарондною справ~ю ста Пр~дме' т. особливо'l' т'у·рll'.-ти ·"'ПР·С ..І nlc,JJJII. МИ1НУЛИХ виборІв до Верховної лопер.етворення е.чориозеМНОl зони ~ vv n Ра.ilи. СРСР, зосередити увагу на акту- PP<f>Cl'." . .,. . держави - охорона 3;10:'ов'я uаіІqи(,J..альних завданнях господарського І куль. Великою перемог'ОЮ увlнчалаСЯ'всена- ких Лю.::\еЙ. Розширюється мережа. лімту.рного будІвництва. ро-Дна битва .·за.в.рожаЙ 1978 року рєнь І поліклінік, курортів, оудннюв Це були роки. насиченІ видатними вперше зІбрано 235 мlJJьйонlв тонн зер- вІдпочинку І пансlонатIВ.Розвиваєть·~я подІям!! в житті краХнJI. ВІдбувся ХХУ .на. Вагомий вклад У виробництво хлІба фІзична культура Іслорт,активно Й.де

~'ЇЗ;1 КПРС, який вирt>бив величну про- вносять господарства цІлинних .зе)l,jель. rpaMY комунІстичного творення. Вира- Створено доБРУ основу для дальшого жаючиволю народу, Верховна Рада розвитку тва,ринництва. . СРСР прийняла нову КонституцІю _ ВІдзначаючи досягнуте, партІя разом Основний Закон загальнонародної соцlа-- з тим бачит~ недолІки, нерозв' язанІ про Л lстично'l' держави. Переконливою де- блеми. Ми маємо значно полІпшити ка монстрацІєю всеСВI'тньо-IСТОРИЧНLIХ .. е задоволь. " .."'О- пІтальне будівни.цтво, повнІШ

-

а1lтизнorG 6у;;tlвника ко­

безnечеН.ЮI.. Випnати із-суc.nlлыіхx Ф~і'І~" 1 далІ бєзустанио дбатиме дlвсЩlЖ~Н1Ч' в розрахунку на кв,.,.,. про '~ебl'DПIЙ розвиток особн. про поЛЮДИНУ зрос.riиз 312 до .404 карбован- С·тІ....... .д- .. коВ.......... t,.ейио 8 ... o~ ців на' рІк. пА., .,...... .."....... : . . - НXuBH ~ роботн. Го.JtОСУВЩI 11tи::r.д. идатІв бnокJ'

. t' .... " .. ' У великих масштабах ведеться житлолеНінська' тр' адид.IЯ тий се~ТQг:..;~ономl:.t'!~,.~. пІвтора раза_ ве будівниц· ...• в...... Спра"ИЛИ н'V.......... ·... tлл;, ",...і зросла еКе~3брQєВlстр сІльськогоспо \J D .. u...." ~ партії. І сьогоднІ,' звертаючись до ра. : , . :е.. ." . б' мІльйони чоловІк ~~артирна.· плата у Д~HCЬKOГO нараду; Центральний НомІтет ,J1арсьиоr . {ІРаЦI.Увеликих масшта a~ нас є МіН'lмзльною 1 залишаєrьєянез-

СВідомІсть

tиль'на сslдомlСтю мас. 'Вонасильна то.

ЦT~O досягнення науни і теХнІНИ, npOBI"J- ходи на душу населеннязро'сли яа 20 Жуть' ~АК'1'иі йдуть на>все свідомо •• 8 :J;иtьСji{' р,ekOJroТРУі(цlз І переоснащен!!~ процентів. Середня ааробіТJiа плата ро- Тому lЩlftlt '.И4д'а~·.eJmЧ'8ИОГО значен­

безпарт!Йними.БJ,IОК Ф..цrфиєм~т!і· HIJ пеРЕ\довІй технІчнІй ос- БІтникІв І служ~овцl$

JtClмуиіt';тI8' І безпаl'rlй:них ніЩОРУШf!У єднІсть па}'JТ!Ї

33%0-

Аkтивновпроваджуються .' У .виробни- дІв .. 3 часу останнІх. ВJ.1боРlв peam;H! ДО- д1, кмИ. м~сИ'· все .знають, l'EPO все мо·

пIДГО'РОвиа. до ди-80.

.....

'

....

значить

ro.

..-

.уваіи'за дал'....... розквІт' JIYXOBHoro

ЖИТІ. країин;

Товариші виборцІ!

. Комунlстич~а "паРТlЯ

лабну

увагу

пи1анюrм

придІляє неоС-

соцtально-полl·

тичного рОЗ8ИтХу. 'нашОfОСУСltlльства.

8доскоиалеНИIJ демократІ!;. широкого за·

лучеКНR мас до упраатниа справами СУ·

спІльства І держави.' ~епорушний союз робі"яичого :класу,

московськоїОлlмпlа- колгосіІНО'го' смя,нства І народної інтелl· ., генцlї, який. стаЩI1!ИТЬ соцІальну основу

ПостІйне зростання добробуту .TPYД~

цих -

комуи1стів lбезиарті

очеви.!на

pea,1'!"Hi~TЬ

СРСР,став ще. більш міцним І непохит~

.нащnrl' ним. Іде процес' з,БЛИЖе.ння всіх класів

життя. Разом з тим ще не ,повністю за-. І СоцІальних' груп,' зростає. соцІальна од-

4 0В О Л ьнЯЄТЬСЯ попит ~ольчl І пр"'М .сл"'вl т '. на ри деЯКі т б продо І . EfOP І д'н і сть і ~~шorо суспільства, де.да.лl ., ИЩ" атиv и"І О8а , ре .І1аЛJ СІ"І льше з.м І ЦНЮf:ТЬСЯ- .Його- морально-полІ·. Пl·JJ. І" а

сягнень соціаJIlзму стало СВЯТl<ування няти зростаючІ потреби кра ІНИ в мета 111 в J В як сть npo.дyНil І, розщи- '!:И'lна.єднlсть .. БП річчя ВеЛИI<ОГО Жовтня. і паливІ, сільськогоспода!>ські!\ ПРОДУК- рювати Ії асортимент. пОліпшувати ПО-

J'cl ми пишаємось тим, що в нашІй. цlї, . ВдосконаJ1.Ювати ,роботу туа,нс,лорт)'іутове обслуговування насе~ення. Пар- - Досяг.нутонових ус.пІхlв у здійсненнІ країні побудовано перше в світі су- з~Уіцнюватипланову, теХНОЛОГІЧНУ і тр:. 'Ія і держава добиваються РО~В'язання ленІнська] нацІональної політики партlї_

спlльство р03ВPlнутого

соцІалІзму.

ЦЯ ~OBY дисци.плlну, додержувати економ

перемога _ результат справ!!1 тита нІч· в усьому, пІдвищувати продуктивН1С1 них зусиль багатомільйонних мас, У иlfl праці І ефе:;тивнlсть виробництва. _ РОЗУМ І праця, мужність і саМ'.,ві;]ДаЧерговІ завдання партії І народу всє

ність, знання І досвід усІх поколінь радянсы<хx людей. Успіхи Батьківшини сп(\внюють впевненІстю нашІ серця наДI~ :,;Jють на новІ звершення. '

бічно розглянутІ на лкпневому І ЛИСТі падовому (1978 р.) Пленумах ЦІ КПРС, на ce.CIї Верх()В.ної Ради СРСР. У рІшеннях ПленумІв, виступах r::eHe· ральнот.о.. секретаря.. ЦК НПРС, Голови ТоваришІ виборцІ '. П реЗИЦll В epXOBHOI. Р а.:!И СРСР това,.РИ_' 3 ..."lйсню' ючи . рішення ХХІУ І ХХУ Л т Б й • З1ЗJів КПРС, наш народ добився знач· ша ...... режнєва визначено на в .. ж

'них успІхів

У

их

проблем, вживають заходів

для Неухильно підвищується рІвень еконо·

'льш певногО' забезпечення . т'рудящих м1чного '1 "обхідними товарами І пост' гами. союзних І

Інтереси народу, пІклування поо його 1аго - головне в дІяльностІ КОI\JУиіс· ичної партії. Го.110сувати З8 кандидатІв і,lIОКУ комунІстІв 1 безпартІйних - зна-

глибше УВіЙШЛИ в свІдомІСТJ> людей ЖИ· ВО1'вор,,1 Ідеї радянського патріОТНЗМУ та і>ітернаЦlоналізму. Яскраво роз· цвітаютьвмємно Збаrаченl нацlонаіІьнl чить голосувати за да,lIьше пtдвищеНJIЯ культури, ItKi ут.ворюють єдину радян· рівня життя lадякськlІХ JIЮ. дей, за зро- ську соцІалІстичну культуру. Комуніс· " І '" т'ична партія, І 'далІ проводитиме лІнію ст нн добро <'

уту кожно. СМ ••

11

ТоваришІ внборцl! У РадянськоМу СоюзІ неухидьно po~

розвиткv .продуктивних ли~.lшl напрями дальшого розвитку на-

СНJI. Працею радянських Jтюд ... 1і СТЕ"'ре· ШОl економІки І зр~стання матерlалы11'· виваються иаука .. освіта. 1(V""'тура. ':1n; но гІгантський виробничий потенцJал, го І культурного добробуту Hapoд~·. T~ наУI<ОВИЙ потенціал кр~Уни. Всьому. евІ ЯКИЙ дає змогу забезпечувати посту- ц!йснення першорядний обов ЯЗОНІ товІ добре BIJo~!i Н;:] 11 , . . " ) " ,~

пальний розви:rо.к

економll<

г'олов- паРТIЙ~ИХ.

_

с.О'цlального розвитку всІх автономних республll<. Ще

радянських,. господарсы<хx тематиці, фізиці, .хімії, біологП та бага· 1<0' ТЬОХ !нших гал\ зях знань. Міцніє зв'}

ного фактора зростання ДО~РОБУТУ на- гpOMa;:XCЬK~X. оргаНlзаЦlЙ,... кqжного

на все~ічний розвиток І зближення всіх

І/ацlй І народ.ностеЙ краТни, 1Чіцнюваrиме велику І непорушну ;:ХРУ:-Еб" маро.

1ів-братlв, наш Є.lини-Й, ~lогуrній Радян­ 'J..кий Союз.

Життя пІдтверджує незапереЧНі пере-

аги соцІалІстичної демократії на;х. бур-

рo;:ХУ. тримати на належн1')МУ р:внl обо. '!ективу, КОЖНOl ра;:ХЯНСЬК,ОI людини. зок науки з вирО'бництвС>м. Справжні~ 'рону країни. . Центральний. Hcrv:iTeT НПРС закли~ає 'ріумф'ом вітчизнян('J]' науки І технін' ..']инаМіЧНО розвивається СОціа.1іСТИЧ· зсlх тру;:хІRННЮБ "'II~Ta. І села ЗУСТРІТІ' "тал!! рекор.:шl за тривалІстю польот!

'уазною. Яl<а, за словами ЛенІна, :ввж(и ВУЗt,ка. лицемlр!!а, брехлим. фа.JJЬuива. заІ'!ЖДИ залишається демоr;р~тією

с!lІкlа БU'!тнlх країн. 3РОСТ<lЄ РО:ТЬ c~·

'rеХТУЮТЬСJII П'РаБа трудящих, в наявно~­

на l!Uустрlя. За 1974-1978 рони ви. зибари ;хо ВеРХОВНОІ Ради СРСР новн роблено промисл.ової продукції в 1,4 МИ ТРУДОВИ:lfИ з.вершеНl:jЯ~И. ПереТВОРЕ раза БІльше. ніж за попереднє п'ятирlч- ти 1979 рім у тк yд~p~oї працІ, розгор· чя Близько чотирьох п'ятих н:ього нути BceHapn':;He СОЩЗЛlстичне З~lаганн~ приросту одержано за рахунок I1ідви- за успІшне вик~.на~ня планІв н~нlшньо щення продуктивностІ працІ. го РОКУ І деСЯТОl пятирlчки в Ц1.1'!ому -

Перетворюється обличчя рІзної краї- Н::ІШ б('йn1'<ИЙ .10ё!vнг l 'М

ни. Введено в дІю 1344 ВЕ','1иких пl.і1агlстр'!льним напрямом еКОИОl\'11чної ·приємства. Серед них НамА3 1 стратегli: партії було І ЛИШflР.ТЬСЯ пі.:JБИ· 4САТОМ1І!аш~, ВlрмеJЧська, ЛенІнградська і Чорнобильська атомнІ елек'l'РnСТЗНЦії,

Усть-!лімсь,ка .

І

Токтогулн:ька

Оренбурзм~ий газовий КО~!ТІлеRС

щеННJI єфеКТ}lВНОСТі виробництва І я~ос· ті ро б ОТИ. неухильне пl.ilнесения всіх га-

сJ10ЇЧЮ!Х ра;:хянських KOCMOP~BIiB Упеj r,lЯ баrатих. обманом ;!ЛЯ БІдних Там, ле на наВІ,"олоземній орБІтІ працюваЛІ і свІті капіталІзму, посилюється екс­ :І!іжнаР'і;хні е"f'lаЖі 3 участю пре;хстаЕ' 1луатяція лю;!ини людиною, постійно

crJlлl'НИХ наук у ;:{ОСЛіДі!';'?ННі аl<!узm"НJП ~I е!\о~r}мlчна криза, ІнфляцІя, хронічне I1роблем комунlСТlіЧНОГО будівництва. ,:,еЗРООІТТЯ Жорсто'кlсть І сваволя, байУдос;;она.rfюєТhСЯ систЕ'М~ RcOCJHO' .1ужIСТЬ.::10 lIОЛ! людей працІ, па;Ііння суспільної моралІ ось що таке сучасО'Е.іТИ. ПСізією великоrо соцlа)т"ного не буржуазне сусп!льстS(). ТОМУ особли. 1начення стало з;:хійснрння заГ~"1ЬН(,)Ї ее во uнніЧRИ~IИ є спроби ЗОбра.зИти капі:1е:!Ньої освіти молnдl п~у,р "1'1';ІО ТJ"·<H 11""

1

ГЕС, лузеli народного rОСПО17арства. Го.1'fосую- ,1e..1H:X

І

Л б

І

Ifl.

,

е є· чи за Ю!Нn~1І:ат в v.n:nKY КОМУ]і\СТІВ І

б

?З·

""'10

БіlJ..Ш

профеСійно-техн'чних

R""!!I

("0

1'2.5';" .•. ".

,.. ' '"

як У .:т.B~ ,'1 'Т

таЛіЗМ

вІльним

УЧИ1ИЩ талl.з~f -

~.,.;._ .• ~ .. "

~

•. _-

"1P~B~

комбінат шовкових муть за даnьше

зміцнеИНА Q!J1!nмjчиої

Ве"иких успіхів .досягнуто в розвитку

Ні.

кат-

-

ЛЮ~!'RИ.

динськнй гі·р.ннчо-збагачувальнuЙномб1· uарt1йнJiX 1 радJЩСь1ti ". ЛЮДИ ІолосуааІа- шіЙlїраїНі l10вад 95 мlльйонівЧО;Юьік, май6утнього! нат, Могильовський

суспІльством.

це суспIЛl,СТВО. яке прид"ттту, ЦЄ

-

суспlльсr·во б""

(3акщчеИИR ва 2 с.тор.)

..


*

! стор.

..

б JUCТOТO ~ 979 pOI(J

з

в

НОІІ

44.

..

.WIii

).

Е

н

р

Е

_ІІТТ,

н

н

s1

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОї ПДРТІ'

РАДSI'НСІ:КОГО СОЮЗУ ДО ВСІХ ВИ&ОРЦI8, ГРОМАДЯН СОЮЗУ РАДSlНСЬКИХСОЦIАЛIСТИЧНИХ РЕСПУБЛI'к (Заldlf1lевu. Початок' на І стор.).

Прааор ~ ! еМ8ОА nЮАИИИ .:- пра·

lПор соціал13му. Т1JIЬИ11 при соціалізмі lШерше в Історі! деМОКРатія стає владою народу і ДJlll И~РОдf, . Ті,пьки соціаЛіЗ14 надІйно гаранту« громадянську і полі· тичну рівноора.виkть

людей, справжню

СВОбо,ау особи. ТіJlЬКИ СQЦіаліЗ~ утверд·

lІ1ІЙ р06іТВВЧВЙ 8.11ас,

жує ПРИИЦJЦIR .ІІемоиратіl в усіх сферах суооі.пьнorо ЖJI1"J'Я.

селJlНСТІІО, иародНу

раДRIIСЬКІІХ JIIOдей

Нова КOJft':т.туцlя: С!'С,р значно роз·

mкри.па і sбal'атила

су'Сп1ЛЬНих.

критику і само_ратину, уважно

врахову,

:посиленИ1О вародиОЖ'О контролю,

якнай­

суворішому додtржц.кю державноІ дис· ЦИіІІліни, закоННОСТі

1

,QDQJI8ro ..реду,

ухвт.ВВЙ JIOPIIflIК

аа

etЩ1u1СТlІЧВого ва­

ТоваРИШ! .lItSopчl!

Весь досвід И~Qfe nepeкиJt пере ко­

вує, що ШЛЯХ, по· якому мИ йдемо, IПравильний, ленінський щnях. Щоб до­ битися нових усn1P-

р цьому

забeЗlIIечити адlйaleвu лей

треба

цq~~

шляху,

програмних ці· 8ваористовувати

можливостІ p03J11J1Т10Гo - соц1атзму. Ак­ тивна участь у ре8л\.ааціІ ЦИХ можливо­ стей

-

справа честІ коМуністів, комсо­

мольців, усіх Р'ДQС~КИХ людей. Центральний Комітет H~PC

BBa.2fCae

життєво важли:іим, щоб ~ощиа радян­ ська людина аиробnяла в с(>бі комуні­ стичну перекоиаiJtсть,

активиу жнттєву

lПозицію, ГO~H1CTЬ, IЮJIIO вати KOMY·H):tМ; .' нanолегJlИJМ') бl)рол.аЄJl

:продуктивностІ

ilI'ацІ;

якості, підвищувала

1

вм1Rня буду-

побуту

. взаємну

жІнок,

-

спрямова­ миру, по­

ку,

та

забезпечувати

. готовніСТЬ,

всемірно

пильно

стояти на варті революЦійних завоювань соціалізму .. Центральинй Комітет КПРС закликаs

за

повернути

хід

Iстор1У

назад

-

.холодноІ війни.. Воля партії, воля ра·

полІтичному житті.

дянськorо народу

до миру

-

керівної і спрямовуючої

сили радян­

ського суспільства. Зросли роль і авто­ ритет партії. ширшими і м'цніши.ми

стали її зв'язки з масами. Сповнена творчих силі енергії, ИПРС іде назу' стріч своєму ХХУІ з'їздові. Неруючись ученням марксизму-лені. нізму,

партія

комунізму.

впевнено

веде

РаДЯНСЬКі люди

підтримують

до

дальше підвищення їх ролі в суспільно-

Ії

мудоу

народ

ДІ)

одностайно

політику,

ПЛОДОо

творну д!яльність Центрального. Номі· тету ИПРС, Політбюро ЦК яа чолі з

непохит-

КОМСОМОJlЬці,юиаКR і .Дівчатаl Ви .~ спадкоємці І ПРОДО'вжуваЧI ге-

вфним продовжувачем справи великого на. ЗМІцНИЛИСl>позиціІ світового соцІал!з- Леніна, невтомним борце~' за мир і ко­

ррїчних справ старших поколінь. ЛенІнський КОМСОМОЛ, радянська молодь зав· жди на удаnних ділянках господарського і культурного будівництва, МІльйони молодих людей вперше візьмуть участь у вИборах. Партія твердо вірить, що комсомоль·

му. Подією історичного . значення стала мунізм товаришем Л. І. Брежнєвим. Центральний Комітет КПРС ЗВЯВЛJl8, перемога героїчного народу В'єтнаму, завждн буде икому Радян-ський Союз, братні краУни що КомунІстична партія подавали і подають в{::ебічну допомогу І беззавітио служитн народові, безустанно підтримку. В с!м'ю соціалістичних дер- боротися за щастя радянських JIЮjl,еJ, за процвітания любимої Батьківщини, жав вступив народ Лаосу. Великими вІхами в дальшому зм!ц- за торжество комунізму: ненні соціалістично! співдружності ста­ ТоваРИШі виборЦі! Наступні вибори до найl3ИШОГО орга­ ли наради Пол!тичного консультативного будуть першими комітету держав учасниць ВаРШIІВ­ ну Радянської влади поийняття нової Ионсти~уЦlІ ського Договору, кримськІ зустрІчі ке- після

реВОJIIOціІ, війни І РіВників братнІх партій 1 держав.

ній політиці партіУ І держави.

Цеитральний КоМітет. КПРС вислов· JIIOв впевиевість, що раДЯНСЬКі жінки, молодь, иаші ветерани вімадуть сво! го· J!ІОСИ аа кандидатів ~локу комунІстів 1 безпартійних, продемонструють високу поліТ1l'lВУ свідомість, ираrвеИИJII виести гідний вклад у загальну справу комуні· .стичного творения. Товариші ВИборцil . КПРС робила і робить усе необхідне для забезпеqення мнрннх умов комуніСТИ'lВого будlвнвцтва. С(>ціалізм і мир нероздІльнІ. ВІд ленінського Декрету про мир 1 до наши~

за підвmцення

ефеКТIШ3ВОСТі

спі!!робітництво,

працІ

вИробничоІ

відданІстю Батьк\,вщинl, нарт1У ви заслужилн пошаиу і пов~ху на· роду. Багато ііі ва.с продовяcytОТь-працю· вати, беруть участь у громадСЬКіЙ роботі, вихованні молоДі. Турбота про вете· ранів займає важливе місце 11 соціаль-

родо.nам"

міжнаРQдне

СРСР веде наполегливу боротьбу проти спроб імперіалістів і пеКінсьних керів­ ників загострити міжнародну обстанов­

Шановні ветерани

не·

1

інтернаціональний обов'язсік,

підвищувати бойову

своБОдУ і незалежність народів, схваЛЕ!­ вас, славиі радянські воїни, віддати своІ ну ХХУ з'Уздом партll. Мир на землі голоси за кандидатів блоку комуністів 1 став . БІльш надійним, а міжнародне ста­ безпартійних. Цим ви знову виявите без­ новшце нашоІ країни тепер мфне як ні­ межну віддаиість Комуністичній парті'!, коли. ЗоанІшня політика СРСР дістає соціалістичній Вітчнзніl схвалеННJI і вдячиість усіх прогресивних ТоваРИШі виборці! Усі наші ДОСЯl'Нt~аня і перемогн зв'я­ сил пnанети. НомуністичноІ парті1 Радянський Союз висунув комплекс зані з діяЛЬНі·СТЮ

і

поєднання

і

КПРС, і Програму дальшо! боротьби за мир

грома.дськоІ дІяльності з lІиховання\'d ді· тей, турботою про сІм'ю. Партія і дер· жава будуть і 'даЛі полLпшувати УМО13И

для

далІ гідно виконувати свій патріотичний

з'Уздом

озброєнь І на роззброєння, на, утверд­ ження принципів мирного співіснування держав 3 рІзним суспІльним ладом.

працll Безмежною

ro.1fOCY·

ХХІУ

парт1.!

могутності країни і П героїчних Зброй. них Сил. Партія впевнена в тому, що доблесні воїни Армії і Флоту будуть !

жінку- глиблення рcrз~ядки, ПРИ11инення гонки

нина Радянського Союзу.

neННJI пол1Т8'П11ОI саетeJIIII Сfспіm.ства. ГOJIосуватв .. lCIJIQAиtв бnоКу кому­ вістів І. беаuр'dйllц- авачить ]lати за ДаАще' 8llUUleaa вд.ості І. Jl'Yp. тованостІ.

про жінку·трудівницю,

Ці, юнаки і дівчата -будуть завжди і в усьому додержуватн ленінських запов1~ тів, гідно нести високе зва1tНя громадя·

правопорядку.

KOMyв1cтnвa аарщ І. иаАал1 ВИОМ· '!вме иеocu6вy '!fPботу про .доскона.

виеунуту

матір непорушний закон нашого суспіJiьства. Жінкам надаються широкі

розвивати

І&ати ГроіМадську- J{YMKY, чуйно стаВИТRСЯ до ПОТреб 1 запитів ·трудящих. УкраІні зд1ООиюєтьсJt шарона ирограма законо­ давчих роб:т на основ! иово'і Нонститу­ цП СРСР, В_ИВlютьс. дійові заходи по

до'IIUI Країви

миру,

конструктивних ПРОПОЗИЦіЙ, них на зміцнення зarального

можливості

тів, активістів Рад' постtйн() працюють в іГуЩі народНій, ~():ять шкOJJу держав· ;ного управл1нИJl; Партія вважав ~BO!M обов'язком все­ мі.рlЮ підвищynт. актк.ніСТь профспІ­ лок, комсомолу, всіх масових органІза­ хмективів,

иауково·

граму

Номун;Jстична

Радянська держава придІляють ВОДНО'!Іас: неослабну увагу зміЦненню оборонно]!

в життя Про­

Великим є .ваш вклад у досягнення і перемоги радянського народу. Постійна

турбота

рішенні пит&Иь господарського і куль­ турного буді1QJИЦ'I'Jа. Мільйони депута­

',І'рY\ltових

всіх

дедат ефектнвшmе

Дорсrl ж1икиl Славві Рад!

Дeмoxpaцsм lІашога nаду все повнІ­ ше втілююТь у. ~воtй Д!ЯЛЬНОСТі' Ради Ha~ родних де.пУfаТі,. ,",і с політичною осио­ вою СРСР. З прийияттям ново! КонС1И· туціІ робота Р.аА .Иlднядась на більш високИй ступі.. Зростає. Іх роль у ви­

цій,

іитм1генцlю,

голосувати за новий розквіт иашої Бать· ківщИRВ, за Ії переможинй рух до хому· Иізму.

від

-

KOMoeJiнe ливо і успішно втілюють

rехнl'1В11Й 1 ДУХОВИВЙ потєнціа./ll сусп1J1Ьства. Голосувати аа .кандидатів блоку комуністів І безпартtJtииx значвть

Ні, ПOJlітичиl 1 особисті права і свободи громадяи. Р8.ІСІІ 3 тиМ ДJlJII радянських людей права невіддільні від обов'язків, своб&да вlщ громадянсько! відпо-

штереси

. с..авие

використовувати еКОИОМічвий,

сОц1аJlьно-еиЬноміч·

1В1даль.иоетl •. c:leобюі

нlшню політику,

фесlйну майстернІсть, ВИJrВцла Ініціа- дНі- зов.и1mия політика КраІнн Рад тиву j новаторство;' пройнята миролюбністю. Наш народ, в усьому виявляла почуття господаря ЯЩ втратив у боротьбі з фашизмом 20 краУни, раціонально вико.РИСТОВУІ!а.71а мі.щ.Йон;!! своІх сиН1в і дочок, добре народне багатство, eKOHOMHJla кожен кІ- знає, що тане вІйна. І немає. для нас ЛОІІ"рам зерна, меТ8nУ, палива, ОХОРОНИ· справи більш свято!, ніж збереження ла рідиу природу. міцного миру! Комуністична партіJl закnикав героїч· Партія І Радянська держава наполег-

.

СРСР.

Виборчу кампанію

ють діловиті(тЬ, висока

Нраїна Рад в!рний І надійний друг народів Аз1У, Африки і ЛатинськоУ Аме·

.

характеризу·

активн!стьра­

дянських людей. На передвиборних збо­ рах іде всенародне обговорення найваж­ .1ивіших питань. нашого життя, вислС)Во люють зауваження і пропозиції, спрямо. вані на дальше поліпшення роботи дер­

рики, які у боротьбі в!дстоюють свою сЗободу і неза~ежність. Ми висловлює­ мосОлі.дарність і пІдтримку народам Ан­ гоJI'И,. ЕфіопІІ, Афганіста.ну, Иам.пуч!l та інших краІи, як!- С'l'али на :ЩJlЯХ револю-

жавних,

ційно-демокраТIАНИХ переів~ь.

господарських

організацій.

Втілення

1

громадських

в життя наказі_

НПРС розвиває зв'язки з братнІми виборців є 'надзвичайно важливою части­ п~ртіJ'lМИ, J;lIРИJIIЄ зМіЦненню єдності ною' роботи партійних органів, Радна· l\fіжна'рОДНorо комуН1стичного і робітни­ родних депутатів. Центральннй Комітет КПРС заКJllП(а8 чого руху на принципах марксизму - ле­ нінІзму 1 пролетарського інтернацІ0на­ вас, дорогі товариші,· громвдяни С~юау, Радянських Соціалістичних РеспуБJIіК, лізму. Партія 1 далl виступатиме аа широке одностайно про.голосувати за кандндатів ·Міжнародне співробітlПЩТВО, аа згурту- блоку комуністІв І безпартіЙННх. Сво}м вания всіх ревоnюцlйвJi:" прогресивних голосуванням ви знову продемоиструєте партії, снл сучасиості. Голосувати аа кандидаті!! вірність справі Жовтня, справІ блоку комунісТів і бе~iJ8РТlЙИИХ­ рішимість втілити в ЖИТТJII накреслеИJIJI зиачить голосувати аа иаше щасливе ХХУ з'їзду КПРС, прагнения житн, пр •• цювати і боротнся по·nеніиському, ПQ­ ЖІІТТJI, за мир иа аемт. ПослІдовно прово.дячи миролюбиу зов· комуи1стичвщuуl

ВСІ НА ВИБОРИ!

і

вимогли­

;віСТЬ і· вJ:дпо_іАа.т.~т. аа ,lU'альиі спра-

ви, розвИ!Вала АУХ коліктиrsізму і товариськості;

ХАВ ЖИВЕ НАША БАТЬКІВЩИНА ХАВ ЖИВЕ Р AlIЯНСЬКА ВЛАдА!

напonегntml

OMJloдiBana знаннями, досягнеКНЯМIІ науки 1 техніки, передо~M досвІдом, l,ІІ;оек&ваJlЮвала свою про-

СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІКІ

-

..

СЛАВА ВЕЛИКОМУ РАДЯНСЬКОМУ НАродоrщ

ПІД ПРАПОРОМ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ, ПІД КЕ,рІВНИЦТВОМ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ

впtРЕД, ДО ПЕРЕМОГИ

КОМУНІЗМУІ

-

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОl ПАРТІl РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ !І

m

!2

ВІДБУЛИCJI ааеllІІЦЦ окруж­

!НО! виборчоІ хоміеlI

ro

.Ни~всько­

сільського вн60РЧОіГО онругу

Н2 34 ПО виборах до Ради На­ цІ0наЛЬJЮCтей ВеРХOJщоІ Ради

СРСР. йоro 8ідкрИ1l голова ко­

;місії, пеЧО8ИЙ SPOвapcbKOrO заводу поpt)ШКо_оІ. металургії В. В. Нузиецов. Виборча . кам.пакl. по ви(\о­

рах .до ВерхonоІ p~ СРСР ~

відзначив тов. Кузнецов, прохо­ дить в обстановці високо! полі­ тичноУ 1 трудової активностІ раДЯН'СьКИХ JJЮ,ЦеЙ. під знаком 60ротьби за .тіJlеНЮI 11 життя !рішень КХУ з'Уздупартц, лис­ топадового (1978 р.) Пленуму

ЦК КПРС,' яокраво демонструє всенародне схвалення внутріш­ иьої 1 зовнішн&оі політики· Ко­ іМуяістич.иоІ "артН І Радявсь­ ної держави, цілеспрямованої

діяльності Центрального Номі­ тету НПРС, йоrо ПОЛіТ1'іюро ~ ЧOJfJ ~ ~1())1~ .lJpoJIC!tжу-

е!!Р!І

!22!!

ху

"!!!!JeL

1

Е!2 ЦL

!ES

JI!!!!! '!"!2!

'!!

1&:

КАНДИДАТИ діячІ

~ 'І5РЕ!

! _

Е

вані

парТі!

та

ви товаришем Л. І .. Брежнєвим. Трудові колективи беруть під-

УРЯДУ, знатні люди, ни вироБНИЦТВІІ.

вищені соціалістичні зобов·я· запня на честь виборів, приво· дять у дію нові резерви, прагнуть ус,пішно виконати завдавня '1979 року і п'ятирічки в цl-

В. В. Нузвецов повідомляє, що ва передви'борних зборах колективи Броварського заводу ПО'РОШКОВОї металургії, Чорно­ бильськоІ атомної електростан·

лому. З великим піднесенням тру. :lящі країни сприйняли повl~омлення про реєстрацію нан· дндатом у депутати Ради Сою-

цП, Миронівського иауково·дослідного Інституту селекції І насінництва пшениці, радгоспу­ комбінату Імен! ХХУ з'їзду ИПРС Обухівського району ви­

перед~~

Ради СРСР по сунули кандидатом у депутати

БаУllfанському виборчому ОКРУ- Верховної Ради СРСР соліста гу м. Москви Генерального ИИЇВСЬКОГО державного а'каде­ секретаря ЦН НПРС, Голови мічного театру опери і балету Президії Верховної Ради УРСР іменІ Т. Г. Шевченка СРСР товариша Л. І. Брежнє· д. М. Гнатюка. Колективи уп· ва. ВІдбулися за{:ідання інших -раВJIіння будівни.цтва Чорно· окружних комІсій, на яких кан· бильськоУ АЕС, Білоцерківсь­ дидат~ми в .цепу-r&ти З&}'еUТ1'6' кo.ro cl~{)rli\lC&QДapc&xoro Ш.

СТИТУ'l'У та інші підтримали це рішення. Товариш Гнатюк дав згоду балотуватися в депутати

Ради Національностей BepXeJBної ради СРСР по Ниївському сlЛЬСI>КОМУ виборчому округу ом 34. Заступник ГОJІОВИ ордена Ле­ ніна. кол'госпу іменІ Леніна Та.ращансьного району Я. Д. Штуля наголосив: особливІсть

нинІшнІх виборІв полягає в то­

МУ, ЩО вони вперше пройдуть після прийняття нової Ионсти­ туц1У Союзу РСР. Він запропо­ нував зареєструвати Д. М. Гнатюка

Ради

кандидатом

депутати

Національностей

ноІ Ради

СРСР.

цію ПlдТ'римали

T~P

у

обх.амУ

ЦЮ

З='е!!:!!!І I!!5е!JI!!!

з

НАРОДУ

вачем великоІ леНіНСЬКО! спра-

зу Верховної

. ·видатні

"!! '!

!

ВеI?ХОВ­ пропози·

другий

секре-

KQMCOMo.!ty

А. Д.

Напустін,

JI!!!

З:!!!І

секретар

ради. профспілок

О.

І!! !!!і :!!!І.

обла·сно)

Ф.

ЄГ()РООО!

ва.

Окружна виборча комісія o,ц.t ноголосно прийняла постанозyt зареєструаати

кандидатом

у

де-

путати Ради Національностей ВерховноІ Ради СРСР по КиІв­ ському сІльському' виборчому онругу NQ 34 соліста Київсько­ го

державного

академічног()

театру опери І балету УРСР імені Т. Г. Шевченка Дмитр. Мнхайловича Гнатюка. Номfсія затвердила текст зв:­ борчого бюлетеня по вибора)! до Ради Національностей Вер­ ховноІ Ради СРСР по НиївсЬt! кому сільсьному виборчому OK~ ру гу NQ 34. Номісlя заслухала Інформ~ цію начальника обласного ви" ро'бничо-техніЧного управлінна зв'язку І. Т. Волинця про po6~ ту засобів зв'язку в період пщ. готовии і проведення виборі....

.


НОВІ!

Державне страхування Нолекти!!

мІсько!

на

виконання

ІІлану

надходжень

:видів

ін-

103,5

41,6

і

партійних,

'профСПіЛКОВИХ

і,

JV!Clльських

комсо-

державного

страхування

ще

розгорнуть змагання

ширше

соціаЛістичне за

дострокове

l!икоІіання планів ТОГІ) реку десятої річка.

четвер­ п'яти-

.

В. КОЗІІ:ОВА,

ч.r.-,~н

M~cцeBKOMY проф­

сПілкн.

СПРАВДІ ВИГІДНО Перебуваючи у ві;!lIусщl, я з!брався вl;!81-

•д~ти·

своїх. рІдних.

шав

до

ШИВ

них

І

ПоспІ­

тому

скористатися

вирІ­ по пут­

~iM транспортом. В райо­ .ні ПИРlпина Полтавської област! машина, в якій І_хав, потраПЮlа

в

,Е ТЯЖКОМУ стані ставлений домогою» перебував

Добре, ваний

аварію.

був ,10-.

<,Швидкою до­ в лікарню, де

два' тижні. був застрахо~

шо в!д

нещасного

ви­

цІв. І хоч зробив лише один· внесон, всього 5 нар6.0ванцlв, Держстрах ви­ платив менІ 200 карбо­ ванцІв. СправдІ, вигІдно послугами,­

якІ пропонують ни

нам

державного

орга­

страху­

вання.

А. КРАВЧЕНКО, роfі1тник заводу по­ рошкової

MeTВJJYpгiї.

НА ВИПАДОК ЛИХА

ВУЄТЬСJl в міськнй бюджет. ТорІк, ці відраХУВ8НИJl сКЛЦВJJи близько

.,.

свідчать

домашнього майна,

було ви-

l'Iомlтили, що З дверей

будІвлІ,

страхування

тварин,

що

охоп­

знахг,­

ле,чня.

дІлянною

та

побутового

буді8НИ­

цтва.

пильностІ біда. меШН,\Н!lЯМ що загрожувала всім

що роботу

Вважаю,

Не менш важливим видом осо­ страхування є страхування

бового

вІд нещасних випадків. Воно гаран­ тує ви.плату страхової суми в разІ втрати ного

працездатностІ

випадку.

потерпІли

вl:!

нещасних

життя.

те,

Еипадк\в.

з

відпочинком.

З

~

застрахований

ної суми, яку видали ме­ нІ на вІдновлення здоро­

вnдив на береЗІ чарlвноl Десни. МенІ були добре відомі правила пnводження на во-ді. Та одного разу, пірнаючи- у воду, вда-> рився об камінь. Внасл!док важка травма.

в'я, мене на 50 процентІв звільнено в!д подальшоІ сплати страхових внескІв. А КОЛИ зак!нчиться строк страхування, менІ випла· тять певну страхову суму, то'бто 500 карбованцІв.

Але я був застрахований. І це менІ значно по-

Держава через органи Держстраху надійно дбає

легшило

про

не-

,]"1\10,. на

ЩО ХВОР'Ю'lИ. люди-

багато

чого

втрачає_

cTpaxqso!

КJlадlв можна навести багаТQ.

вого та Ми

майнового

звертаємось

кового

активу

! .~,

Добре,

що застрахував своє жит-

Держстраху

інспекціЄю і ну допомогу при втраті гя. Раніше не у суМі 302 працездатності внаслідок цьому значеRНЯ,

карбованціВ.

Я

на

собі

це

важливо І необхІдно. Й закликаю кориету­

нещасного випадку.

а

як

TQMY

ванців. При цьому страховий внесок сплачую лише один карбованець.

р,атися змішаним вИДОм страхування. є .сТАСЮК,

В. НАГАИЧУК, мешканец~ будиику .N2 9

ному страхуванню п'ять РОНів на суму

по

карбованців

по

на

1000

тарифу

роБІтник заводу

.

цеху .N9 3 порошково!

металургlІ.

~

тепео ~

добровільно страхую своє І Саме так трапилось зІ майно на тисячу ка рбо- мною. Від нещасного ви· падку на деякий час втратив працездатність. Був застрахований по зм!ша-

\.

, ПРИДdвав ,

пересвід'lИВСЯ,

надавати

посильну

го працІвника в неебхІДНОСТі укла­

дання д()говор!з особовarо уа' май­ нозого

страхування

.

Н. КЛОЧі\Н,

иачаnьНВR мlсьиоІ Держстраху •

1вcpeкцt!

---"""-~~..,..,:

страховиком

І

страховто

менше

300

органІ­

карбо­

Строн страхування визначається як рІзни­ ця мІж 18 роками І вІком дитини, на корнсть яноУ З8ключається договір страхування. Роз­ мір щомісячних страхових внескІв залежить вІд

вІку

страховика,

страховоУ

суми

І

строку

страхування.

Дитина вважається застрахованою на IИпа­ док стІйкого розладу здоров'я внаслІдок трав­ !\Іи. випаднового гострого ОТР~'єння отруй­ ними рослинами. хімічними речовинами І т, ,!І •• захворювання

клІщовим

весняно-лІтнІм

енци·

фаЛlrом або полІомІєлІтом. Страхова сума по закіщrенню строку CT~ хування виплачується незалежно вІд того, чи були внесни сплаченІ повнІстю, чи Іх сплата припинилася в зв'язку зІ смертю страІСовика в перІод дІЇ договору страхування, Страх()зи· ками можуть бути особи B!Kr,M А!П 20 lY() 67 рОКів (рІднІ, бабусl.1 дІдусІ. тІтки І 4Rl1ЬКИ, старшІ сестри І брати дитини). Договори стра· хування З8ключаються на користь дІтей вІКом від 2 40 15 рок!в.

Б!льш докладно з умовами цього виду стра· хування можна ознайомити('я в будь яиlй ІН· спекціУ Держстраху або у страхового areHTa,

що обслуговує вашу органІзацІю, установу чи підприємство.

нас охоплено

1ІЦТЬ

про lіІелику

·вl.

Taxoto .'

СМn:И

66

популяр­

успІху

завдяки

мн

до­

тому,

що

Т. З. Трикоз В. 'Е. Ho~\J".O~$ регулярно 8увають t-a завод1, на !lи­

CTpaXar,HTIf

сом ому r>IBHi проводять роБО:fУ Пі) державному страХУВIfiННЮ, уважно став.rtяТься до людей у

ви·n3дКУ лиц' або :Завжди

TpaBMfI,

приходять

помоtу

на

lІР'Тердlлим.

до­

Ро­

біі"нJtкам заводу уже ви­ ПJlаче,но тисяч карбо­ ванців сТРаховИх сум. І-ТІ, акі одержали стра­ XGBI суми, пересвlдчуют& ІНШИх 8 необхІдностІ дep~

26

жаВИОfО

.

страхування.

Велину допомогу в по­

I'lYляризщlї;державного tтраху~~ня надає пар­

тtйна та профспІлкова ор­

г,н1з.цП. Вони а,ктив­ н\ '1J1~НИ групи сприя,ння ()рганам Держстраху. Досяг}{утlуспlхн це

ке РУ~ЖДJ1Я, нашоro :Ко-

- .nекти.sу .. тоУ

НакІнець деся­ п'ятирІчки особовим

страху"анням

лено ~и-ків

буде охоп­

процентів робіТ­ службовцl!t. М. ЩЕТИНІНА,

80

t

групи

СПРИJIИ­

ка органам стрщ~

Держ­

rMOBa

.

копи & ТО ВЧАСНО я: вже

ванцІв.

, \

карбованців.

мІж

ZIt:I

допомогу працІвникам ДеfJжстра-. ху в робоJt переконаннІ кожно­

зацією, але не може. бути

~

~е)1жстрах' виплатив мені

проханням

Нещодавно введено новий вид страху_ави" страхування до одруження (весІльне). ГО­

згодою

С. КІРАСІРОВ,

страхуван ня

з

партІйного, радяиського, ПРОФСI'ІIЛ­

Янщо особа, на користь якоУ заключеВ'Ий ~()O говір страхування, до 25 рокІв 8 зареєстро. ваний шлюб не вступить. то Уй сплачуtт_сJt страхова сума Із зБІльшенням на '14 ПРl)цеи­ тІв. РозмІр страхово! суми встаНОВЛЮЄТЬСJl аа

запропонував менІ заклюqИТИ страховий договІр.

м. Бровари.

CTp~xyвa.H •.

Ловна його мета надати допомогу батькам І рІдним дІтей в нагромадженнl пеВ!lО! еуми, яка буде виплачена юнаков! чи дІвчинІ пІсля закінчення· с.троку страхування при. вступі в зареєстрований шлюб страхова сума може бути ви!\ористана на придбання кооперативноІ квартири, домашнього майна (меблів. препме· тІв особистого користування та іН.), .лашТу· вання 'весlльноІ подорожІ.

здоров'я. трудящих.

Зручне змішане

ЯК;). визначена в JorГlHOIi

....

сумигро­

Д С) С) Д Р ~ ЖЕ Н Н Я -

e<rановища, коли б не був

на вигІдностІ

280

З громадянином м. Бровари М. М. Флюндрою траПИЛЗС:JoaJП~ аварія. --Держстрах відшкодув~е tt<r му збитки в сум! 2086 КЗl'бовав­ ців. У громадянина м. Броаарн В. А. Нагаnчука внасл!док пожеЖі від дитячих пустощІв БУЛQ по. шкоджен'о МаЙнCJ. Держстрах 81Д­ шкодував завданІ збитни в сумІ 302 карбованцІ, а внесок він сцла­ тив всього 1" карбованець. Із 1ООО

СТ Р А Х ~ В АНН Я

~

передбачену біду. Всім B!~ Важко уявитиснрутнlсть.

. Та для мене

-

Гончаренхо

аЕ "- НОВИНКА

~

нетерпінням ченав вихІдних, які здебільшого про-

пережити

~

страхування ~

Я

відшкодова- а й відпозідну матерІаль

Гагаріна.

на

виплачено 46 тисяч карбова нців. Так. громадянка А. П.-Бондаренко

700

вул.

нещас­

незважаючи

заго­

щор;чн()

вІд

де він трапився -:- на виробни­ цтв! чи в побутІ. Тор!к органами Держстраху гр'омадянам м;ста, які

корисно поєднувати Нтаари5фОуО ІВН :Р. бонвраlНмЦIВзгадПаО_

не постраждали., не ТlЛЬНИ страхову суму,

міською

І. Т. ШКЛf)вець

карбованцІв, А. І. 200 карбованцІв.

Однак ще далеко не вс! дoe1aT~ ньо ознайомлен! з умовами оеобе­

Працюю я у трестІ змІшаного

«Ниївшляхбуд..

ГРОМЦJlИIІВ

но застрахованим та Іх сІм'ям по CTpaxYBaHHJO життя 769 тисяч карбованцІв.

Вс\ збитни,

ні

бованціВ,

у

НІсть державногоетраху­ !latrИJI . В . нашому колеIrrИ­

С. Ф. Макаров одержав з60 кар­

карбованців

за ОДИИ.

ріК в нашому містІ

Безумовно потрібно

БстаНJВ!1-

заПОдіЯН! по-

карбованц!в.

ИЯ'"

ироцентlв робітнИКів і СJlужб$Вцlв. А це свід-

сплатила внесок 8CJoOГ~ 5 иtр60ванців, а коли трапився \ієщасний ІЩl1!!,ДОК. Держстрах 8ИП1!JТИI Ій

1200

пропагандІ

страхування

с.ре;;! роБІтникІв. ОСС)6)вцм ст рахував-

;аСО­

виплаче­

1978

«В» Внесон сплатив TIJ1I,ци за першІ Ч0ТИРИ мlrяці по \7 карбованцІв 80 \ ;ОП'йок ШОМіСЯця. , Незважаючи на це.,

були

а,тотраЦСDОР'lНИХ

по·

,аер_IlI.ИОro

мадянину Нравченко Л. С. 8иnла­ чено 275 карбованцls. Таких !lРИ­

Р!ЛИСЯ КОВ.1ра, ПІЛИМ .. !і На МІ)Ю думку, зМішане даЛі одяг та іншІ речІ. страх~вання. чине найХоч пожежа і не пошири- ЗUУЧН.ше вІД інших. За лася далі, та зні вечила І умовами цього виду'тра багато. Однак ми, як вия· І хува~ня можна одержати

жежею,

роботу

страхуваИНа .8ТТ-,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - , _ .............. ..:>""' .. - -..... --=--""'"""'-,.

будинну, була відвернута.

_илося,

страхування

застрахованому

шасного випадку. Т!Jіьки

проценТів зібраної суми по обов'язковому страхуванню з насе­ лення в:драховується в міський бюджет. Тільки в 1978 році Із СУМ обов'язкового онладного СТІІа­ хування та добровільних вид!в' бу­ ло Відраховано близько 50 тисяч карбованців. Отже. дострокnвий збір' обов'язкових страхових плат.~­

турного

змІшаного

шлюб.

ної матерІальної допомоги при втратІ працездатноСТІ внаслідок не­

20

жlв дає можливість сВ()єчасно фІ­ нансувати заходи: соцlально-нуль­

зареєстрований

рІ по закінченню строку, а й пев­

населення з Держстрахом дає мГlЖ­ лив:сть та.кож провести вип 11ату страхового. відшкодува.ння грома­ дянам, ян! потерпІли вІд пожеж і

того,

введений

не тІльки одержання повної стра­ хової суми, обумовлено! в догово­

громадян.

Нрім

року

страхування до ОЩJу­

життя rарантують

Повний дос трон овий розрахунок

стихІйного лиха.

в

УМОВ,ІІ

страховоІ

роБОти є текож проведення обов'язнового окладного страху­ вання будівель та тварин в го~по­ дарствах

-

1977

рати певну суму, котра буде ви­ плачена юнакоВі чи дІвчинІ після закінчення строку страхування при

дяться в приватній вла!Zностl насе-. вступ! Важливою

в пlдвищ~ннl

ження. Ціль його надати допо­ могу батькам. блиЗЬКИм дІтей з!б­

В даний час обов'язковими вида­ лено

січня

новий вид

страху.

ми. державного

1

З

ва-

.nує дим. Саме завдяки їх

СПQчатку

.

бів.

Велике значення

вання. яне проводять органи Держ­

року. НеВДОВЗІ, як KB~P- аГОJlОСИТИ тира спорожнІла, СУСІДИ н

щО

про вигІднІсть

I"pY1:Ja СПРИЯН'НJ! орга­ аам Держстраху заводу плае'!'мас провела значну

HaBp_ua:l&, SO тиu.

На цІЙ сторІнцІ друкуються матерlап, пJ

дОбробуту трудящих має особове страхування: змішане страхуван­ ·ня життя, страхування дlтеj%. стра­ хування від нещаСНИХ випадкІв.

ганізацій вели~е значення має обов'язнове та ; 5ровІльне страху­

Так було І 1 грудня \978 вити здоров'я. Тому ХО!іУ

пи,

Н8М8жа

КОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ АЕРЖСТРАХУ

ки, а ПОТІМ наш син ВІД-, бованців. МенІ вдалося правляєть~я до. школи. порІвняно швидко. попра-

ІІожежни,ки

....

4ti _

карбованцІв.

не застрахований. Тому з У наШІЙ СІМ ї спочатку І так пом.ітно. боцевІдбуло Держ- вдЯЧНІстю згадую того iдe~!o на роботу ми, ба:ь- страху одержав t ООО нар- страхового агента. який

.

по страхуванню ЖИ'l~JI

7

вІльного CTpaXYBa~ майна громадян всьо-, го 25 процентів сІмей, 37 процентів будІвель, 60 процент!в особового страхування 1 .лише -10 процентів трзнr,портннх з;:,собlв.

-падну на 1000 нарбован­

користуватися

ч.

ТИСJlЧ карбованців. Із сум по обов'JlЗF.ЮВОМУ страхуваивІО .~ Jlеиня 20 процентів зібраних коштІв .iQ8XD-

В мннулому році застрахованим

Аосягнути -

тнсяч карбованцla стрuоап ІІІ­ т.

769 тисяч, від нещасних ввпадJdв -

надто ннзькнм заJllQIIаЄТЬСJl охоп.r..еИНJI добро­

опгані~~П'й

працІвники'

в

магаЄТЬСJl все повнішого охоплення населения

тися­

завдання.

За допомогою

825

шкодувань,

усіх

стоять велинl

-відповідальні

ПJIмено

року.

різннми вндами страхування. Зараз Інспекцією Цержстраху заКJlючено І діє 21 ТНСJlча договор!в. Але це не руБІж. Ще

Велика заслуга в здо­ В пІдвищеннІ рІвня матерlаль­ бутках колективу передо­ НЬго забезпечення радянських лю· вих бригад М. А. Вілен­ ю'), Л. М. Семенюк, В. І. І дей, а також у ЗМіЦнеННі , еконо­ мічного становища господарств, МаDіченко. нооперативних та громадських ор­ У 1979 році перед ко­

Jtективом

1977

липня

CJlЧ, по страхуванню транспортних аасобl.

страхування на І процента. . Понад

ІІлан над~йшло' чі .карбо,ванців.

1

з

нітних форм органІзацІйно-масової роботи до­

річного

з

іСНУ.!>

Ії неве.пнкнЙ КOJJектив за Допомогою рlЗlІома.

спекції Держстраху ус­ ПіШНО виконав високІ со­ цІалІстичні зобов' язан­ ~я третього року д~сято! п·ятирічки. ВнаслІдок про­ ведених органІзацІйних заходів та масово-роз'яс­ -нюваJJЬНОЇ роботи серед населення міста забезпе­ чено

оргашзацlJl,

.,.

в Інтересах ТРУАЯЩИХ

МІська ІнспекцІя Держстраху, JlК самостlЙ.

ДОСТРОКОВО

''1( І '"',

• JlIOТOfO. 1т року.

ЖНТ1'.1

Jlll'ИЯ людина.

Jf . Ь8~ЧJlиtiостІ, застереж­

';'ив&СтІ, вважаю, у мене J!6сИ!ь. Маючи власний

6удинон по вулицІ 8 з'Уз­ ;,у Рад, завжди 'JIбав, щоб

іlн був довtовlчним І мІц­ ним. Ос06ливо намагався зробнти його пожежо­ еrlЙкям. БУДИIfОК зробле­

ний. з цегли, критий ШИ­ фером. Та 11 це не пер~­ ШКОДИJlО

бідІ.

У жовтнІ минулого ро­ ~y посеред

ночІ

у моєму

БУДIfflНУ сталася пожежа. ПравДа, заступили ШЛЯХ! вогию otreратив'нІ пожеж­ RИкц І добрІ люди. Але дцх таки встиг згорІти, зІпсувалось багато до­ машніх речей. Пожежа 388.\tала

чималих

Прlfбула

тодІ

збиткІв,

до !Мене

молода працІвниця Держ~ страху НаталІя Труба.

Ц1дра.хувала, жало

менІ

виплатнти

нале­

по

обо­

,'"зновому страхуванню 537j(арбовавц!.в. Втраче­ НО ж значно БІльше. Ту? же страхlвниця прикину­

Ла. що якби буд!вля І ~айновl речІ були застра~ хованІ 1 добровІльно, всі збитки (десь близько .ВОХ тисяч) бу,ли б пов­ нІстю відшкодованІ. Та есе це якби.:. За яки­ хрсь

десять-двадцять

кар­

БОВанців кожен може га­ рантувати

соБІ

таку

без­

пеку. ОХОПИВ мене жаль за свою байдужІсть.

Жаль. звичайно, що пра­ цlвн1tки Держстраху завІ­ тали

до

пожежІ. вільно своє

мене

вже

Тепер

я

після

добро­

застрахував

госnoда

rCTBO.

усе

В. ДOlН?ОВОЛЬСЬКИП, мещКІЦ\Щ1f t1p.oBapIв,


*

4 стор.

е JlЮТОrc

1979 року

"ОВЕ

• Б У ВОДП ПІШОВ_

МИСТЕЦТЕ')

ЖИТТЯ

cяra8

овоїм корінням В тл~6ину

сам6лю

таJЩі

-

різних творча

народів СРСР -

декілька

бlограФlяцьoro

уЕраІн- колективу.

У чому ж секрет їхнІх Воно зародилось ського, рос: ійськоrо , білоду)1Се давно. Людям зав­ PYCbKorO, мOJtдавськorо. Є успіхів? Коли я дивилася жди було притаманне по­ на.віть танець нerринят концерти; в яких висту­ чуття краси, прагнения сМисливці.. Можливо, ' пали танцюристи, менІ

ві·ків.

огляд

вІв,

розпОВіСТИ лро своl бу­ деннІ спра·ви. НаЙ;АВ.вні­

його історія починається здавалося, що танцювати з давніх часІв, тисячо- зовсім легко. Все вихо­ шнй вид мистецтва та­ літь, коли жител! перв1с- дить' якось само по собі, нок. Це сама історія иа­ них племен виконували жести, рухи такі прироlt роду. його побут, звичаї, ритуальні танцІ, просячи Ні, звичайні. Та. пnбував­ духовний світ, характер. у богІв успіхІв на полю- ши на репетиції Требу­ танцювального Народна творчість є не­ ванні. І от тепер иа camo-хівського вичерпною Сf<зр6ницею, .цlяльн1&t сцеи1 ніби ожива. . ансамблю, зрозумІла, що яка дійшла до нас із си· во1 дав.нини, 3 яко! ми беремо незрівнянні перли земної краси. .З дІда-пра­ діда передаються потом­ нам народні пісні, цри­

. .

ЗУСТРІЧ З

.v

нюються люди, под1Х, вдотехнІка. Та

. сконалюється

ЧерНівеЦЬКіЙ. авт~школі ДТСААФ sаймаються ба­

кого

не

ХВИЛЮЮ1Ь

зараз

СВІТІ

зовсім стернІсть

чарІвнІ

юдІ І в арма, І ntС,fя служби в·ніЙ. Заняття майбутніх'

водііг проходять у добре обладнаних класах.

пісня, жвавий, бадьорий народний танок.

На sHiMKY: IJaНЯТТЯ на автотренажері s курсантом Валентином Чуnаком веде майстер n,рактичного водін-

Требух1ВСЬRОГО Будинку ськото району. Далі культури, яким керує перемога в БорисполІ, за

ра, ~ю.наки в~~вHeH~, що ця спеціальність стане ім у nри­

музики,

СПОРТ

ЗИМОВА СПАРТАКІАДА СТАРТУВАЛА Змаганнями з лижних гонок, якІ пройшли не­ щодавно у КаЛИНІВсьКОМУ

мерки

Володимир

.

І

птахо­

кІлометри. У залік коман­ дам-учасН1!ЦЯМ ішли 6 кращих

результатів

ловік:в

і

4

у

другою,

у

ниць,

із

лась

результат

бі.'ЬШОЇ

за

тотно

ВП!ІИНУ ло

на

стала

А

розп о­

від

княжича нок

спортивного

й

інша

спорт­ імені

Харченко.

третім

на

яка

призером.

другій

Т.

Солобай,

ла

чемпіонц!

Ії

02

ївська

сходинці

яка

програ­

25

всього

птахофабрика)

.,иж­

Загальнокомандну

пе­

.. КалитянськиЙ. імен! 50- ,;емогу на цих змаганнях . СРСР Т . б здобули спортсмени радріЧЧЯ . реТ1МИ у- ГОСПУ-КО;'.lб!нату .. Калили

спортсменки

ко"птахофабрики.

. і'Нсля

ФінішУ

Київсь- тянськиЙ.

іме.ні 50-ріЧЧЯ

чолові- ЛИЖНІИ\И

Ниїв,ської пта­

СРСР. На другому місцІ

}(ів визначати переможЦІВ

хофа:брики,

було не та1< просто. Хоча

на третьому

у збірній команді радrос- радгоспу пу-комбінату «Калитянсь- мерський •.

",Великодис

J<иЙ. учаСНИКіВ змагань І Всl,м колектнвам ФlЗ­ було найбільше. ал~ ка- культури району зараз литянці

зайняли

ТІЛЬКИ

lІеобхlдно

докладно

про­

друте м· ісце. Попере.:J, се-' бе вони пропустили. \Друж.ний' колектив НИЇВСЬКОЇ птахофабрики. Третіми з результаТ())1 1 година 41

аналізувати виступ спЬрт­ смен!в на стартІ зимо,вої спарта:кіади 1979 pqKY з тим, . щоо на наступних ·змаганнях із ЗИМОВОГО ба­

ли лижники радгоспу с Ве-

бу ли

хвилина

24 секунди ста- гатоБОРС1"Ба

JIИкОдимерськиЙ..

. . Цього -ry

.

епортсмен з Велико'! Ди-

. _."

І

.

о.г

~...,

сНОВА Я

і

ЖИЗНЬ·~

-

партии

BapoIIHыx

стріч

тету .

.

орТІВ

Газ.еtа aAI.J.OJUi'1 ка

ГОР04СК

ЯРО_

АвічіГеРОЕМ

аел·.иик~,

18.ЗО ТеJlепост иа· . ударНіtl. бу)tО-

ііІ. ХаркІвська ·ТЕЦ.5.

ля

.1ективу.

-

Я прагну поєднати народний танець з еле­ ментами сучасного. Неза- ' баром закінчиться на­ вчальний рІк, відшумить прощальний випускний бал, і деяКі з моїх артис­ тів підуть у самостійне життя. Хочу до цього дня показати композицію

вальс.',

яка вчи­

телям школи. Це буде нІ­ би клятва вічній дружбі .

'І'ренувань,

а

Через

всю

композицl.Ю

проходитиме образ дмх хлопця і дівчини. Іх шкільні роки, дружба,

-

1~.45 ФІльм-"dиqерт.

доН

прачl

прези­

УРСР.

*"це­

19.20

Кончерт

аРТIІСТИ'lИОЇ моло­

ІІІ.

19.50 ТеJ'еФІJlЬМ 21.00 21.35

10.00 10.15

.День першиl,

Jlень останн!'Й.. .Час>. Му>ичне життя.

. Тележур·

нал. По закІнченнІ 'СЬОГОД'1і у C8ITI~. ПРОГРАМА УТ К. Т. Новнни. Ре<nyбліканськиl ?еле81_ зlАний фестиваль пlоиер­ ськоі пісні.

11.15 HaYKOBO-ПОПУJl.рн"1 "ІвоОГЛЯД сРеsонаис: •• 12.30 К .. т. Вlllеорепортаж про вшануванн. стичиої

13.50

15.55 18.15

Геро. СочІ алl­

ПрацІ

компо,итора

С. П. ЛЮlІке8ича. 11л. школярl8 . • Орl.нтир_. .СрібниЙ ІІзвІночок> . НазустрІч вибора., АО Вер­

цювати,

раїни з РосіЄIO ПРИС8АЧУ."ка коицерт Державно,о Вороие'ЬКClrо РОС:іtlсь"о.о наРОАНОГО • хору ..1 у"раїнсыІ.оo хору Палапу "УJlЬтурн lиробиичогС! об'tАнання сЗапорlжтрансфорM4ТOp~. ПРОГРАМА 11" . ...JlACTb

8.40, 9.40 Ос.иcцlii . •· ••JI..tlC~I<O' 4ержа811. I.,a~· 8' кл.·.· 9.10, 11.10 П(lеsl. МихаІл. Дудlиа. . 10.10. 17.00 Фраицу~ь"а М08.. 10.40. 11.4(1 6 кл. ФІ'ика. 12.10 СТУАектам· Slочникам. Вища математика. 18.25 ФIJlосоФII. . 14.15 д... тих. ХТО 8ступа. .11.0 8узI8.· Математика.

14.45 · Е"ран - JlIKaplO, 15.15 СПОРТИ8ниtl клас. 18.0/1 Iсторlя .С8IТО80ТО · "Іно. ЧІ.РJlI Чаімlи. . " 18;00 Екр,аН · стуil.еи1а - З.0ЧНИк" 2 "уре. Внша ма'ема· тик". . . 19.001 курс. · Внш. математн"а. 20.15 .КИ'(8 - .. Істо Moe~. 21.011 сntсиl І у'llпl иаРОА!В

Це

пружених

21.40

ФІль .. сСлу.илн А8а Т081.-

риwl~.

На честь знаменної дати

-

325-річчя воз­

варсько('о коопунівермагу приготували ДЛЯ . вас, дорогі' друзі, святково прикрашені сюр­

призні набори, сувеніри, виготовлені · народ­ ними умільцями: барельєфи, скульптурніко~­ позиції, скриньки, тарелі, кухлики, куманщ; зі смаком пошиті вишивані вироби та багато згадку

про

ue

знаменне

свято.

їнським

вермагу.

Броварсьісий аооиув:f1Ieрмar

круждяди

Та

та

М.

т'ЯЖJ[ОЇ

І.

КостирІ

8Т1!IТИ

-

з

ПРН80д.У

Т1!агlчвоУ

смертІ сниа КОС1 КРІ Петра Петровича.

'НаД

у

пального

танцю

Lпо­

як

к"

укра­

За­

вихорі

за­

українського

хлопці

Ігор

і

дІвчата.

Миколайович

своїм пильним оком під­ Мі'Чає найменшІ огріхи, неточностІ в рухах, вира­

зі обличчя, позі.

КолеllТН8

6ро8арсыlrоo

sa-

804У сТорrмаш> 8ИСЛCl8ЛJD. .JtИ60ке спI8ЧУТТ. rОЛ08НО­

му еиерrе~и"у

Ю. ". Ци61

3 ПРІІ.ОІІУ т •• кої .тратн смертІ

Петра

Віриться, що цей само­ діяльний ансам-бль ще не раз порадує нас' своїм творчим доfюбком. А юні танцюристи

життя

loro

ОГО И ра/!овиorо

І

азысc

НАША А11РЕ~ЛI 25.5020 .•

м БРОВАРИ . , вул Киlвська, 154.

батька

цтва.

любов

прекрасного.

-; el<pa~

-

до

Bcboro

А. ТОПЧІЯ.

23.15 ДовlJlкова СJlужба. СЕРЕДА. 7 лютого

б~скетболу. Чолов!ки . • БуК IІlве"ьник, (ИУВ) РТІ

ПРОГРАМА ЦТ

(Мінськ).

20.05 КіНОПDограма .п" рlllнlй 9.05 .0IlИН ,а всіх, всІ за 0.11.краУні •. НО.О'. 20.45 К. т . • На АобраНіч. 111ти!,.. 9.50. Тел_ФІльм .День перший, 21.00 .Час>. ІІ_НЬ· останній> . 21.40 Телефільм ,Старl IІрузl~ 11.00 Грає заслужений артист' І сері.. По закінченні ~ РРФСР

ДаНИJlО~

(бала-

р'нки життя І творчостІ. 16.ЗО Зиай І умІй. ДJlЯ \Оних технІкІв. 17.15 Справи MOCKoBcbKoro комсомО'лу. 17.45 Грає лауреат УІ МlжиаpOIIHoro конкурсу Ім. П . 1. ЧайковськогО' Б. Петров . (фортеп.lаиО').

Інжен_рна .рафіка. І курс. 13.25 Полl1ична екО'номl". 14.15. 17.30 дл. тих. хто вступаа

110 вузів. РО'сіАська М08а. 14.45 СтО'рінки творчостІ пнс", менника О. ТолстО'rО'. 15.35 Наша біограФія. РІ.

І'.,' B'IIГY\{H~TbC. СYJ'",аЧIІ 1'.45 CьorOIIHI у св'т,. 19.00 Урочистий кО'нцерт. присвячениА 325~річч\О ВО'З:ОІІнання

Укра. ни

1955_й

16.25 БесіllН' про право. 19.00 ,Супутник кіног ЛЯIІ'ча>. 19.ЗО ЧемпіОН'Т СРСР з баскет-

РО'СІЄЮ.

3

к. т. Новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

8.10 Дл. вас. батьки. Ч.40, 9.40 5 кл. В. Ката,в . • БІліє парус ОIlИНОКИ/! •. 9.10 Учням ПТУ. Росіііська мо. ва. . :0.10. 'Ї.ІЮ Німецька мО'ва. '0.40. 11.40 ї к.1 . ІсторІя . : 1.10 П"рзі. Е. МежелаЙтlса. 12.1 О CTYlleHTaM .аочникам.

ПРОГРАМА ут 10.00 К. т. Новини. 10.15 KOHuepT. . 11.25 К .. ·Т . СТОРІНКИ великоі

болу. Чо.10В:КН. 'Д"HaMO~ (Тбілісі) ,Статlбn (Вільнюс). IІружб". 20.15 Вечірн. казка. 11.55 Для ІІІколярІв. сРульовl. 20.30 ЧемпіО'нат СРСР 3 водио- ~o штурва.луо. го поло: ЦСКА _ ВМФ _

15.55 ,Ср,бний ДЗВІИОЧОК>. 16.15 Д.о" ЮН~ЦТ8а. сАтестат

МДУ

21.00 дО'К .. тел_ФІльм. 21.30 М Глінка ,Двl п'єси дл. . арфи~ 21.40 ДOB'ДK~Ba служба. 21.50 Фільм,опера .Б о г А а.

ввІЧЛИВОСТІ>.

16.55 МультфІльм. 17.15 Виступає д.ер.жавниЙ аис ... бль пісНІ • танчю КомІ АРСР . • РаИКQ.ва зО'ря~. 18.00 Реклама. Оголошення. 18.ЗО Любител.м

оперної

Хмельницькнй>

музи-

19.00 19.30

К,

Т . • АктуальЖl _амер.>.

К.

т.

Ч_мпlонат

PenaR1'Op

Є.

СРСР.

Н. ФЕДЯП.

Будівельио-маитажному управлІнню .N2 35 для БУД!ВНИЦТlJа заводу алюм1нієвих к!)нструкцШ, промислових об'єктів 1 житлових будНнКІв . У м. Бровари

. ПОТРІБНІ теслі,

НА РОБОТУ:

монтажНИRИ, бетонар!. Оплата праці відрядно-премІальна. Неодруженим иадається гуртожиток, забезпечується прописка, сімейним надаються квартири на загальних осно­ муnар!,

екскаваторники,

·вах.

Звертатися до вlддJлу кадрів

тобусами ММ

•.

41, 120, 2

і

4

БМУ-35.

ІJCати ав­

до ЗУПИНКИ' ",завод АдМ1н!страЦlа.

Педаrо.lчнwЙ КОJl_КТИв БО'4аиIВСЬК01 середньоУ шко­ лн висловлює rJlибоке спІв­ чуття вчительцІ Н. Ф. XHJlbKO 3 ПРИ80ДУ трагІчної

КОJlеКТИ8

IIІ·З·82: S8~тvпвика DеАактора

-

19-4·47;

.BI-!lПОВI4аJlЬ80ГО ~eKpeTap~. аlАlIlлv сlЛЬtького ГОСПОАаРСТВ8. кореспонІ

бухrаJlтерlТ

Бро­

варської центральноУ раАон­ лlкариl ВИСЛОВЛЮ6 • ли­ БОl<е співчуття бу.хгаJlтеру Н. М. ДубинІ • ПРИ80llУ ної

тяжкої

втрати смертІ батька МОЛОЧЕВА Микити' Сергійовича.

смертІ ЇТ брата ХИЛЬКА МиколlO Ф_IІО'Р08ича.

Ц И Б И Аврамовнч&'

ТЕЛЕФОНИ: OeJI.JtТO!II .

усе

тепл!

спогади про свій колек­ тив, на:завжди збережуть у серцІ любов до мисте­

І знову

І

1 ' .. , . . ; , . " . . ,

ЇТ

~

Газен ~ і Bi.rop)ввхоавn. сер 4У

У

. ' К,' су .... ,,~ ТУ .• п .rницю 19·3·18: вІ1І4 лІв промисловості. Обсяг О " ф.,р"а1'У ~ .' 19·467. rаз~тв ,ПD •• lІа~. ,ес' АД -,..,,,чCf''соС',.,....,.,..<t?о4'o4r"4І''.,...,,,.....,....4?~~~,...,....,..,..,...,....,..~ ~· - .,. -,......"..,... 4e~Ta "lcaeBoro РIАIОМО8JIеннн масово! робати. фотокоре~ПОНllеиТ8

_'" а;:дuии;;.;;, Г'.міrpафііl ~!oI TOl'n~!. еУIІ. Кнівська, [54.

,. _ОО -.. __ • •_. _ , _'I-~"

і~е;....6r964~В;;;;:IІ:;-n;;;;;;~Кmсьі'\-;;"'О6;;rnра~~

І

через

пронесуть

3aryблений 4ИПЛОМ АТ S79426. ВИllани/! 29 червня 1978 р. Сам­ борським пеllУЧИJIищем на іМ'я Бажанової Галини ВаСИдівни, 18а_атн НЕДІАСНИМ.

сУкоопторrpекпама •• КолектиВ paArotny еРуса_ иlвсый.. 8НСЛОВЛlOЄ rJlибо­ ке співчуття' працl'НlІкам госnО'дарства П. д. Костврl

залу,

«Гопаком..

пластмас

Ласкаво просимо Дt) 13роварського коопунl-

ре-

із

лектив . працює

з'єд'нання України з Росією прau~вники' Бро­

на

репетиЦіЙ.

стерігаю

-

не в мистецтвІ танцю. розповідає Ігор Микола­ йович.

ки.

НА ЧЕСТЬ 3НАМЕННОТ ДАТИ

речей

володіють

артисти-ре~

зультат довгих пошуків, на­

CPCP~.

ховноУ Ради СРСР . • JleIlY-

інших

ЯКИМ

самодіяльнІ

-1'47'''?'':' .",~ """-~"""':-I*'#4r"JJ'-I~#""#4="'''#А~'''''''''''#''''''' ,....,....,." .#-~.# ... ~.,.~

roPKOM'

325-ріЧ­

чю возз'єднання України 3 Росією. ЦІкаві І ве~1ИК! За:ІУМИ на майбутнє у цього КО"

«ШкіЛьний

не .так. Май­ прихо;щть піс­

довгих

колекти­

присвячуваrимет.ься

It.ЗО сАктУальна "aMepa~. лаАка). По зак,нченнl 20.00 1(i1:l9npllTpaMa .3ем,,1О 410_ иовинн. АН прн"рашаIOТЬ>. 14.30 Новини. .20.50 К .. т ..• На lІабраиlч. Jl.ITH!~ 14.50 ДО'К. телеФІльм .Вl4верта 21 .110 ·,чи>. розмова>. 21.35 3Z5-рlччlO во.'ЕАнар. у,,- 15.50 І .. Coko.10B-МИКИТОВ. Сто-

Со­

міком ..... і. RaTOIIO" .

. К иеаскп А • бластв.

y.. pa~~o=.

з

ІІ"НТОМ

І. СУШКО, Р8Йспорткомl-

БРОВ8",,1( ~ oro

V .краинЬІ.

nenут.",в

СЛJDБО8

ulалістично'(

естафети

високі

.. ..",...",. ."......,..,...."....., ..,.....,....:1--=-,..,.~#'

.' Ком"уннсtиче~кой Совета

показанІ

голова

Треньов.

тати І • •n.>. 18.35 ФIЛЬМ-КОIlUерт сМелОАlі снІ.І. І rlp». . 17.00 .К. т. ЧемпlОIl'Т СРСР _ • ~ бкil.етболу; . . ЧО'ловlк.и. utKA(MocK8.) - c.6yJiI-

18.45 'СЬОГОllиl у C8ITI~. 19.00 ЖІІТТЯ 'науки. До &Осрlчч. Академії наук YPtp. 3у­

:зультати.

lIНЯ свою особисперемогу святкував

К.

ХУ40жиlх J[олектив;в Української РСР. 18.00 .X .• onui справжнІ_. 18 . ЗО «ВеселІ нотки-.

і

Л. Хоменець (радгосп-ком6інат ~НалитянськиЙ.).

радгоспу-комбінату

в.

16.55 KOHuepT

У чоловіків друге і тре­ тє місця зайняли в!дпо­ відно А. Пономарьов (Ни­

секунди. Більш· як на одинадцять хвилин відста­ ли

піз­

секунд .

ДJ.Л місць. У жіНОК пере­ могу здобула команда рад-

ниці

16.05

п'єдесталу пошани лиж­ ниця З Великої Димерки

іс­

госпу імеНі Щорса. результат 49 хвилин

1JИЖ­

радгоспу

Щорса Л.

учасни­

нововведення

11

сменка

ків.

Таке

з

До трійки призерів по­

рахунок

кількості

змогла

стартували

rрапи"а

Отже,

Т2КИМЧИНОМ. ті колекти­ ви, що не стали призера­ ми, маJ1И змогу пол!nши­ ти

ПРОГРАМА УТ Гусев. • Весна 8 МОСК­ BI~. ФІльм-вистаllа. По з&­ кІнченнl НО8ИНН. 14.ЗО Н08ИНИ. 14.30 ДОК. Фільмн. 15.45 РllІна природа.

9.35

розряду.

відніма­

хвилина.

які

норматив

зага.(lьнокомаид­

1

Фінішу

ніше. Ця перемога дозво­ лила Антоніні . виконати

час якого не входив до за­

ВОГО реЗУЛЬТііТУ

до

ПОЛіпшити. жодна

За кожного учасника,

ліку,

але

II Rе.зуль~~т. 'не

жінок. На цИх з!.!аганнях лиж­ 'Ників вперше було заето­ СИВ<lНО цікаве · нововведен­

ня.

ВІВТОРОК. 8 лютого

встигла набагато відірва­ тися Від інших учасниць.

чо­

результати

н.а огляді самоціяльних колє·ктив.,1в в Бу;шнку КУЛЬТурИ заводу. сТорг­ маш.. У~аСНИІ<.концерту, прис"яченого рІчницІ Ireликоro Жовтия. Така

ва-,

ного розряду.

Добре проб!гла дистан­ цію У жінок і княжичан­ фабрик боролися за пер­ ка АНТОніна Москаленко. шість на дистанціях 5 і 3 Вона вийшла на 'старт радгоспів

року.

цей невеликий' відрізок часу вІн ·вже встиг за-. воювати \ популярнІсть, показав себе ОДНИМ із кращих RолеКТИllів району та області. В репертуарі анМиро­

рО3ІІочалася спарта­ району Із зимових ли б позаздрити наВіть спорту. Через Ire- лижнІ скитю,. нашого ра­ CTaQy СНіГу суддівській йону .Легко і невимушено колегії довелося зменши­ ВіН.ООі'ЙШов своІх супер­ ти довжину дистанцій, ниюв і показав результат, але від цього змагання який набагато перевищyt не втратили своєї вн.до­ 1{ормативи Il-го спортив­

BItIЦHOCTl. 80 ЮН4ків і ДіВ­ чат з колективів Фізкуль­

1978

Березень

художніх

присвячений

Новий танцюваль!UfЙ ан­ спочатку РУКИ і ноги не­ о<:відчення в коханні . сзм6л,ь завойовує пер- НЕслухнянІ, рухн -

УЧqСТЬ У закритті піонер­ ськorо літа у ' Київському центральному Будинку піонерів. Кубок району

ню правнльно РОЗПОДіля­ ти сили на дистанці1 МОТ­

кіада видів

минуле.

вересня 1977 року. У складі художнього колективу учні Требухівської . с·ереДНЬО1 школи. За

нець. його технІцІ й умін­

Jftci,

тури

україн<;ька

в

Ігор Миколайович Захар- яку нагороджено путІ в­ ченко, існує недавно, 3 ltОЮ в пІонерський таБІр.

(ФОТОХРОНіка РАТАУ).

класичної ' вlдійшnи

ПОВТQr

ТанцюваЛіЬНИЙ ансамбль шість серед шкІл Бровар­ зграбні. І те вміння тан­ ні6и саме життя, показа­

1ц МиКОАа Петрович' Скриn,ник. ФО'N) І. СверидИ.

СПОРТ

щира

танцю

ють подІІ, що давно 'вже це

гато доnризовникr~. дІстаючи профеСійні знання шофе­

звyJ(и

ПРЕКРАСНИМ .

• •

у

слів'я, ка 3І<и , танцІ. Ідуть століття. Нестримною те­ чією біжить життя. ЗмІ­

разІв

рюють той самий елео ~~eHT, шлІфують майстер­ ність, адже неза6аром -

~aM. 757-11.320.

#21 1979  
Advertisement