Page 1

~ .

lf.р.ОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄДНАНТЕС1И

.NЬ

Поліпшити збирання

i!!!~'

..

21 (4541)

7

Рада Міністрів прийняла постано~у

ЛЮТОГО

СРСР «Про

деякі заходи по зБІЛьшенню надходження скляної тари

р.

1978 Ціва 2

використання СКЛЯНОІ тари

І

ВІВТОРОК

від населення для повторн.о"­ го використання в харчоВlИ

коп.

промисловості,>.

стимулювання

використання

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

З

метою

збирання

скляної

встановлено

і

тари

підвищену

за­

ста.вну ціну на окремі її ви­ ди, а також уточненорозмі­ ри підлягаючих відшкодувань

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО

торговельним організаціям .~

КОМІТЕТУКОМУНІСТИЧИOl ПАРТІІ УКРАІНИ,

MICbKOrO

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ

підприємствам

ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

промисловості

збиранню.

витрат

зберіганню

верненню,

по

і

по­

транспортуванню

та обробцІ

скляних

Запропоновано

банон.

вжити

додат­

!\ових заходів для забезпе­ чення повсюдного безпере­ шкодного' приймання торговельними

організаціями

від

населення скляної тари як з-нід вітчизняної, так і з-під імпортної

нонсервної

дукції.

про­

(ТАРС).

KOHcepBHol

ПЕРШІ ВАГОМІ ТРУДОВІ ВНЕСКИ ТРЕТЬОГО РОКУ П'ЯТИРІЧКИ *

** Сьогодні у

соціалістичному змагансеред основних підрозділів

ні

заводу

торговельного

машино­

будування за четвертий квар­ тал минулого року перше ~ic­ це і перехідний Червоний пра­ пор підприємства вибороли

робітники

цеху

допоміжних кращими

ху ди

Серед

N2 2.

виробничих

визнано

ланок

колектив

це­

Звання першої брига­

N"2 7.

заводу

завоювали

зварни­

ки цеху N2 3, які працюють під керівництвом Б. Петра­ шенка. Кращими конструкто­

рами

€.

визнані

Гуназа,

Е. В.

КОДОДЯЖНИЙ, Брик,

щим технологом

а

кра­

п. Вілен­

-

ський. Переможці

змагання,

визна­

чені за підсумками роботи на фініші

ювілейного

року,

праг­

нуть закріпит!! досягнуте. І:Іа 10і,4

невий

процента

план

рашенка.

виконала

бригада

Ударно

Б.

СІЧ­

Пет­

трудяться

Віктор Ковбасинс.ьки.Й, Анато­ лій Габенко та ІНШІ. · Зварни­ ки перекривають змі !Іні норми

15-20

нз

виконуючи сумками

проценТlВ,

завдання.

роботи

в

краще,

у ч о р а

к

я

КУХОННІ МЕБЛІ НОВОГО ЗРАЗКА

місяці колектив претендує на перше місце В цеху. Конструктори підприємства свої

зусилля

і

бінату освоїв виробництво но­ вого набору кухонних меб.1ів,

технологи спря~овують

на

які

тію наборів,

Приклад передовикі!

ретки,

як

учора,

а

ГордІстю

випу­ ~исяч

якості

ного

20

і

віддІлу

чили

ЦК Обговоривши Лист КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС іЦК ВЛКСМ про роз­ гортання соціалістичного зма­

про вивезення органічних господарствами

району у січні

1978

року

(в процентах до місячного плану)

146,8 141,4 139,4 137,3 123,0

.ЖердівськиЙ» .ЛіткіВСЬНИЙ » імені Мічуріна .ЗаворицькиЙ » .КрасилівськиЙ»

план

~MeH! Юрова 4Заплавний»

«Русанівський» .,ПухlвськиЙ» «Зоря,> Київсьне

лізного

тонн добрив більше порівня­

лорічного рівня

минулого

РОКУ.

у радгоспах імен! Щорса­ на 2723, імені Мічуріна тонн.

6058

місячний

ше на

план

виконано

ли­

процента, на по­

96,4

ля доставлено майже на тисяч

тонн

поживи

14

менше,

ніж торік за цей час. Чима­ ло

господарств

не

ся з доведеними завданнями

на­ по­

на третій

1ОО • тисяч

поЖиви.

Як виконуються взяті зобо­ в'язання, переконливо свід­ чить зведення. У більшості господарств раціонально ви­

зимовий

_час

для удобрення земель, вклlO-

а

не

через

як

від­

моти­

радгоспі «Літківський., ·де є велика

ної

кількість

торфокришки,

внвезли

на

заготовле­

за

поля на

січень

5326

тонн менше добрив, ніж то­ рік. Малоефективно' вико­ ристовують техніку· русанів­

ці, які не виконали січневнй план і на 2367 тонн менше вивезли

поживи

проти

мину­

лого року. І це в той час, ноли тут працює механізова­ ний загін Київського тресту овоче-МОЛОЧНI;1Х

радгоспів.

ва

.

лісової

рада і

ПРО~lІІсловості СРСР реКО)lен­ дувала їх до атестації на дер­

жавний Знак якості. Виконання місячного дання

про­

з

виготовлення

виконанням

них

замовлень

виробництва

освоїти

ме­

кавалер ни»

Шість членів КО.'1ективу да­ слово освоїти суміжні

відповіда.lЬверстатник

ордена

«Знак

природного

газу,

комуністичного

За

доручеННЯ~l

корови ПО 568 кілогра­ мі·в молока. Валовиіі надій по її групі ста­ новить 119 центнерів.

по

5100 кілограмів моло­ ка і 4250 тонн його продати державі. З перших днів но­ вого

року

дружно

тваринники

вилючилися

у

соціалістичне змагання за підвищення продук­

тивності корів, збіль­ шення валового вироб­

долужити

лока

ництва

і

продажу

державі.

мо­

Попере-

Степанівна одержала

Любов

Вова, від

яка

кон(Ної

Не набагато відстають від неї

синія

доярии

Захарівна

гильна,

Лідія

Єфро­

Мо­

Василів­

на Жеребець, Світлана Федорівна Журибіда, Надія Володимирівна Іванчук та іНШі. За ми­ нулий місяць трудів­ ниЦі

надоїли

від

кож­

М.

ЧУМАЧЕНКО,

секретар

партбюро

ревообробного

де­

комбі­

нату.

П.)НАД П.rJАН У

відповідь

на

при­

вітання Генерального сеJ{ретаря ЦК КПРС,

Голови Президії Вер­ ховної Ради СРСР то­ вариша Л. І. Брежнє­ ва та ЦК Компартії України і Ради Міні­ стрів УРСР тваринни­ кам Київської облаС1 і працівники молочното· варної ферми нашого господарства

j.{аJlИ

сло­

во

щодня підвищувати продуктивність корів.

Вони зандання

ної корови БІльш як по

ку ПО

400

пропажу

кілограмів молона.

виконано

тисячі.

342

партії України.

доїння

колективу

3ав­

членів

надіЙш.'10 меб.'lів на 390 тисяч карбованців при ll.1!lH!

В. Кузнєцов, старший печо­ вий, делегат XXV з'їзду Ном­

ного

інших. праці

і план з обсягу ва.l0ВОЇ про· дукціі в цілому. Споживачю[

В. Сєров, прОфгрупорг.

-

ударній

цехового

С. Рубанов, бригадир.

ферми радгоспу «Тре­ бухівський» _ Вони зо­ бов'язалися одержати корови

КО;lективу зобов· язання

В. Ульянов, начальник змі-

ду йде майстер машин­

кожної

стаВJення

ни.

Високі завдання стоять у нинішньому роЦі перед працівнина­ ми молочнотоварної

від

знаком «Переможець соціа,1істичного ЮІагання 19ї7

підпиrа,'ш:

90

СТО;1яр

В. М. Каіідан, опоряджува.%­ ниця В. Ф. Нестеренко, наго­

дяки

соціааістичні

поша­

М. Ф. Бабарик,

року», та багато

тисяч }(убо­

це ве­

над

чотирьом новач­

до праці».

105

зав­ нових

-

товарів для народу

. ють

про­

Міністерст·

деревообробної

тив

у лютому всі господарст­ ва повинні посилити темпи нагромадження добрив, на­ прогаяне.

ньо-технічна

планоВJ)Ї.

ПРОД~RІ.ІЮ

рало потрібного розмаху ви­ везення добрив навіть в ок­ ремих господарствах, які ви­ конали план. Наприклад, у

розпочнеться ви­

пуск великих наборів. Худож­

талургійні спеціальності.

мину­

15

вують їх керівники. Не наб­

роботи,

сутність' пального,

карбованців

Обсягом ви­ міllьйонів

Знизити простої обладнання на 30 процентів. Випустити понад завдання продукції на 6200 карбован­ ців, в тому числі до першої річниці нової Радянської Кон­ ституції на суму 5400

на

так

дію· цеху кухонних

центів.

карбованців. Заощадити

справило­

в

меблів з річним робництва понад

роджена

проти

тисяч кубічних метрів конвер-

нагромадити і внести в грунт

нористовують

січ нем

дення

проФесії. Підтвердити звання «І\о.'1ек­

порошку

цієї

рік п'ятИРіЧки дали слово досягти нового рубежа -

тонн

з

на 6505

виготовляються

нату, зокрема, робі·гників меб­ левого цеху. Добре працюють

Допомогти

роком

виробництво за­

115-120

що

звані малі набори. Після вве ..

продуктивність Підвищити праці на 1 процент проти

кам

88,0 81,7 77,9

органічних добрив, переви­ конавши своє соціалістичне

мільйон

Збільшити

на

вже наді­

ликий успіх КО.'lективу КЮlбі­

ударної праці.

радгоспі «Жердівський" , на­

но

на

94,9

ля понад один мільйон тонн

один

зобов'язання

і ефективності: 1978 рік зробити

перевиконано. у

принлад, вивезено

поки

газу.

~онувати

мережу

центів.

рік п'ятирічки якості

метрів

69,2 54,1 40,2

А

третій

внаслідок поганої організації

ТоріК трудівники села шого району вивезли на

зобов'язання.

ціалістичні

необхідну

Однак в цілому по району

120,4 107,1 106,0 102,2 100,7 99,2 97,4 95,6

об'єднання

птахофабрик сАвангард» • ГоголівськиЙ»

тут

табу­

годжено в меблевому цеху, де

Змінні норми виробітку ви­

зміни «А» взяв підвищені со­

кої продуктивності. Завдяни цьому доведений на січень

Племптахозавод

.Рудня» сБобрицький» імені Щорса імені Докучаєва 4:Великодимерський" сТребухівський» .ПЛОСКіВСЬКИЙ,>

роботу

тованого

гання в 1978 році, колектив

кількість тракторів та авто­ мобілів, навантажувальних засобів, добиваються їх висо­

деr~авної·статнстики добрив

в

«Електронмаш»

порошкової МЕТАЛУРГІї НА 1978 РІК

працІ

зарплати.

ПОСИЛЮВАТИ ТЕМПИ НАГРОМАДЖЕННЯ ДОБРИВ ЗВЕДЕННЯ міської інформаційНО­ обчислювальиої станції

об'Еднання

».

обладнання.

начальник

Пlд­

виробничого

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОЛЕКТИВУ ЗМІНИ нА" ЦЕХУ 1 ЗАВОДУ

видам торговель­

О. ЛОНДАР,

минулому

киї'ВСЬkОГО

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r

карбованців. МашиноБУДІВНИ­ ки вирішили також добитися в 1978 році присвоєння Зна­ ка

робітників

го складу ПОПОВНЮЄТЬСя за рахунок робітнИКіВ, які закінчили вузи без відрнву від виробництва. На фото (зліва направо): бригада комплексної наладки ЕОМ началь­ ник комплексу. випускник Київського політехнічного інституту. старший Ін­ женер А .. д. ПРИБИТКОВ, інженер-наладчик в. І. БОЧКОВА, яка за~ін­ чила Пензенський Rолітехнічниil інститут, старший інженер в. І. НАЗАР ЕЯ­ КО, який закінчив Харківський політехнічний інститут та інженер-регулю­ вальник, випускниця Московського енергетичного інституту т. о. AHEH~ !<ОВА. (Фотохроніка РАТАУ).

краще, як сьогодні». Колек­ тив заводу зобов'язався вико­ нати річний план з обсягу ва­ ЛОIJОГО виробництва до 27, а з реалізauії до 26 грудня. Понад завдання буде щено продукції на . 220

4

господарсь­

йшло 1250 КОМП.'1ектів. Виробництво наборів нала­

є цех налагодження, де працюють налаДчиками тільки інженери і техніки. Ух налІчується близько 600 чоловік. Щороку майже сім процентів інженерно­

-

завтра

шафа-стіл,

говельну

десятки

машинобудівників. Іхній де­ віз «Працювз'Ги сьогодні краще,

до складу яких

ка та навісна шафИ і МИЙНИ" цЯ, випущено в січні. У ТОІ)­

вироб­

наслідую'Гь

підвищени~[

входять обідній стіл,

ня.

ництва

користуються

попитом. Першу місячну пар­

ПОЛІПшення

якості виготовлюваного торго­ вельного обладнання, впро­ вадження у виробництво но­ вих ви.!tiв продукції, зокрема, товарів народного споживан­

ЯКlс.но

За

Наприкінці ювілейного року колектив деревообробного KO~!­

зобов'язClЛИСН третього

ро·

десятої п'ятирічки виробництву та державі

МО-

лока

виконати

до

першої річниці но ;,; ої Констиrуц:ї СРСР. Дане слово трудівни!{и підтримують . Нещодавно до що-:

денного

раціону

годів-1

лі тва рин почали дода-:

вати хвою.

Це пом:тно

позначасться на їх продуктивності. Нині

щоденний надій моло­ ка на корову по ферМі становить 1:'\,5 кіло­ грама, що на 0,3 .кілог рама більше проти q:дповідного минулого

періоду

року.

Г. ВИСОЦЬКА, диспетчер.


Комсомольська

. . ~ 8Юteohtl·1fO&8 ~ пріЩІОвати на IDJ8ЬKOX IllIIПUI8IL А ro.1l()88

ентузІастка

115-120 прои;ентів і ирoпsцїю ' а,.ав І

ва ВВ:L

ПJl8111ТИ

вова вийm. в 'ttCJIO ПJавоф_о­ Норми сисммаТИЧИ41 ВИКОВ'Ув ва

МАГА. Ірома.-ськість соцІ-аmстичиої ЧеХОСJlОваччи1Ul відзначила

першого пред' явлеННІ!:. Дівчина ХОРИСТУ6ТЬСІ сере/{ MOI~ . . ликим аВ'f8,1)ИТетом. KOIICOMOJlЬцi обрали І

Хоч Любу у цеху зустріпи досить при·

членом фабричного комітету ХОМСОМO'J!Y• .і

lІітно Й доброзичливо, однак з перших днів почувала себе вона не зовсім впевнено. Дивлячись, з якою швидкістю і вправніс\ГЮ шиють дитячий одяг досвідчені швачttи, спочатку навіть розгубилась. Такі швидкі темпи здавалися ЇЙ недосяжними.

8иамеииу

датУ:

25

років том}, відкрився МУ"

3d

В.

lеиіна в Празі. Му-

L

3еЙ ,О3ТaRlО6аИИЙ У приміщев.. ві IЮJRfIltltЬМ'о «IIapOIlHoro бу­

це зобов'язув працювати 11 ПОАвійНІІМ .... 8ЯТТЯИ і показj\вати особистий при1Ul8Д І аа машикею, і в громадській р060ті. Одноча~но Люба працюв пJЮtrpУIІОРPO!Jl, докладав чимало єтара&ь JtJII полішие_ організації соціamєтичного змагання, aмi~

AВU'Y», ,це в 1912 році під кЩltВИlЩt'Вом В. І. Леніва ЩlIЩЮВ&J18 шое!'& (Празька) Всеросійська

ROНференці.

-- радила дів-

неиня

lІині інструктор виробничого навчання Ма-

якості

продукціі і підвищеНІІЯ Кf'J&,fflИ

РСЖРП. 3а ЧМp.'lIЬ t'Ю1Мrм В lIf3еl IЮб~ало IМIItrж 2,5 мільйона

рія Іванівна Рубахіна. ні навики, ні спритність відразу не приходять. Все здобувається поступово в процесі копіткої

виробництва. Ії ніна ОNl& а вaAttpoo щих на фабриці верхнього дитячого трвиотажу. 3а високі виробничі Jспі:1ll у сеціа-

,ол@Вік.

&УДА'f1IWТ. Стала до JI&дУ lIЄfJIIa в УНР наземна стаицїs

і наполегливої праці. У тебе

лістичному'

~OfO

Не хвилюйся, Любо,

-

і здібності,

6

трудової

дисцип.1lїНИ, поJIiнleJnts

зма.аині

на честь 60-ріЧЧJr

бажання нестримне. Попрацюєш деякий

Великого .жовтня і актиеість у гpolf&Д'"

час, добре освоїш ПРОфесію і можеш ~важати, що ти вже досягла своєї мети. Щира, доброзичлива й підбадьорлива :підтримка наставниці вселила дівчині велику впевненість в її сили і здібності.

'ській роботі Любов Максименко Haropo;1t< жена Почесною грамотою міського комі-о тету ЛКСМУ. - Ця відзнака, - cкa3&JI& ItOМСОМОJl" ха, -- :юбов'язув мене працювати ще

t

Jlюба допитливо

і

наполегливо вивчала

вперше

піхів. Головие иаше прагнення

сіла за

нати

трирічне

завдання

до

-

машину, минуло

трохи більше

ВЛКСМ.

трьох років. За цей час досконало опану-

ацереГД8

веJlИКИМ

RОМСОМОJlЬСЬRИМ завsaттям: тр,..

диться одна 8 правофлангових ,JeCятоі п' я.. тирічки. Працює завзято, наполегливо, BIfoo

)lИКО-

переджаючи чае..

60-річчя

А. ЗАРІЧНИR.

ФОТО автора.

ПРОБЛЕМА ОЧИМА СПЕЦІАЛІСТА

ДО БО-РІЧЧЯ

У ЧОМУ СУТЬ СИСТЕМИ?

РАдянсьноr АРМIJ ВlйСЬНОВО-МОРСЬНОГО

у промисловостІ

ФЛОТУ

ТИХ

.1Іексна

ДНІВ

60-річчя

Радянської' Армії і Військово­ Морського Флоту активізувалп

свою роботу райком і первин­

ні організації добровіЛJ>НОГО товариства сприяння ap~liї,

авіації і флоту. Ветерани Ве­ ликої Вітчизняної війни­ комуністи, які входять до складу партійної організації ДТСААФ, виступають перед

, ~ІОЛОДДЮ,

зокрема,

допризов­

никами, з розповідями про ге­

роїчний шлях Збройних Сил Союзу РСР, про визвольну мі­ сію

Радянської Армії в роки

Великої Вітчизняної війни. В бесідах з майбутніми воїнами вони говорять про почесний обов' язок кожного громадяни­ на Союзу РСР служити в Ра­ дянській Армії, захищати мир­

ну працю народів нашої бага­ тонаціональної Батьківщини.

«Tltx ва» ми

днів не

-

змовкне сла­

таку бес і ду провів ци­

днями

пункті

на

припис ному

перед допризовною

мо­

.'10;1ДЮ

підполковник У відстав­ ці МИRО.'1а 3ахарович Глазу­ нов, кавалер багатьох бойових орденів і ме;1алеЙ . Підполков­ ник запасу Олексій Степано­ вич Шимохін прочитав лекцію

«Непереможна,

добл~сна

Ра­

ДЯНСЬRа Армія» для слухачів курсів ШОферів і мотоцикліс­ тів.

Перед майбутніми

воїнами

водилися за дорученням

товариства

м' ятників

історіі

тів

праці,

господарства

матично підвищувати ефективність вирабництва. Го.10Вними завданнями КСУЯП є, по-перше, досягнення високого рівня якості на стадії розробки, по друге, до тр и м а ння його на стадІї, виробництва і, по-третє, ефективие , використання продукції на стадії експлуатації. Цього добитися можна шляхом створення і освоєння в строк нових видів добротної продукціі, збільшення питомої ваги продукції вищої категорії якості в загальному обсязі виробництва товарної продукції, планомірним поліпшенням показникі,в якості. своєчасною заміною виробів другої категоріі якості. удосконалення економічних показників. Високо якісних кінцевих результатів можна досягти ' за рахунок постійного вдосконалення діючого і впровадження навого обладнання. Uя техніка має обов'язково бути сучасною, високопродуктивною,

мріяти пра вправадження львівського дасвіду в повсякденну практику. Слід особливо підкреслити, шо КСУЯП є однією з най!mжливіших форм організзції виробництва, у якій иауковий аспект відіграє провідну роль. Не випадково на заводі поРОШКОВОї металургії впровадження системи здійснюється під безпосереднім контро"ем і методичним керівництвам лабораторії наукової організації праці. Це дозволяє комплексно вирішувати різнопланові питання управління. На жаль, не на всіх підприємствах міста вкорінився саме такий підхід до впровадження КСУЯП. Будь-яка система управ .lіния, в тому числі і КСУЯП, розглядається як самостійна і з точки зору структури, і з точки зору функціонування. У неї є канали входу і виходу. що зв'язують ЇЇ з вищестоячими органами управління і

її використання повинно гарантувати стабільність протікання технологічних процесів. До участі в управлінні таj(ЧМИ важливими справами по-

іншими підрозділами народного господарства. Критеріями функціонування КСУЯП слід вважати процент реалізації продукції зі

Знаком

якості

до

загального

обсягу виробів, що підляга­ ють атестації; зниження втрат від . браку і усунення реклама­ цій; збільшення обсягів вироб­ ництва, фондовіддачі і випе­ реджаючий ріст продуктивнос­ ті праці порівняно з ростом

зарплати. Ве'1ИКУ роль тут ві­ діграє застосування сучасних оп е р а тивних систем об .lіку ви­ робництва і витрат матеріалів, планування і контралю впро­ вадження системи бездефект­ ної праці в кожному підроз­ ділі і на заводі в цілq,му: кіль к ість систем, що стимулю­ ють поліпшення якості виро­ бів і асвоєння нових видів

продукції. У центрі уваги ке­ рівників має бути також скорочення

ня випуск.

шляху

досліджен­

розробка серійний Життя вимагає також

невпинно

Впровадження

КСУЯП

най­

ефективніше проводиться за умови завершення розробок стандартів про підрозділи і обов' язки працівників. Прамисловість району ви­ пускає 48 виробів зі Знаком якості . Однак найбільше їх припадає на світлотехнічний завод, фабрику верхНього ди­

тячого

трикотаж 'у,

Киjвське . равЛ1ННЯ

у

справах

ви­

давництв, поліграфії і книжкової торгівлі. Ки­ ївське міське НТТ поліграфії

та

видавництв конкурс

пропаганду

на кни­

йонними газетами облас­

ті,

який

лютого

триватиме до

року.

Конкурс

обласне уп­

І

з

І

жовтня

з

. проводиться

деревооб­

робний комбінат, завад по­ рошкової металургії, Гоголів­ ську стрічкоткацьку фабрику. А всього ж у районі функціо­ нує понад два десятки під­ приємств. Ми твердо впевне­ ні: які б не були технологіч­ ні особливасті вирабництв, на кожному підприємстві є мож­ ливості творчо застосувати львівський досвід . М. КОРОГОДСЬКИЯ, кандидат технічних наук. м. Брава ри.

метою

-

систематичної

паганди

книг

про

про­ пар­

тію і комсомол , Вели­ кий Жовтень і захист його завоювань, про ро­ бітничий клас і колгосп­ не

селянство,

радянсь­

кий спосіб життя, друж­ бу народів СРСР та пролетарський інтерна­ ціоналізм, про бороть­ бу трудящих за втілен­ НІ!:

о

в

життя

накреслень

НОВЕ

ЖИТТЯ

ХХУ з'їзду КПРС і ус­

ці ями,

пішне виконання зав­ дань десятої п'ятирічки;

кращих

про

популяризації книг досвід передовиків

промисловості ського

та

господарства,

сіль­ ху­

дожньої, наукової, крає­ знавчої та іншої літе­ ратури;

-

висвітлення прогре-' сивних форм розповсюдження літератури книго­

торговельними

о

організа-

роботи

штyq-­

них супутників зв'язку чорно­ білі

кольорові телевізійиf

вести радіотраНСЛJl­ цію, з.абезпечувати телефОНИС)оо

телеграфНий зв' язок. СОФІЯ. Колектив машино-­ будівного заводу «Перемога:. у місті Сливен виготовив пер.­ ші вузли автоматичних техно-­ логічних

ліній,

які

будуть

встановлені в цехах КамАЗу. Всі ці складні системи роз" роблені конструкторами щ-­ ПРИ6мства

у співдружності а

радянськими

спеціалістами.

Цього року сливенські маши.. нобудівники відправлять иа береги Ками дві ВИСОКОПРОДУ\t'" тивні автоматичні лінії.

У ФРН завеРШИВС$l

IJOHH.

тиждень німецької компартії, заходи якого відбулись у ба. гатьох містах і промислових центрах країни. Вони були присвячені ознайомленню ш~­ роких мас трудящих З полі ти

..

кою НКП і, насаМПеред, з про. ектом

програми

Німецької

компартії, який обговорюв&.ти­ меться на черговому з'їзді партії в жовтні цього року.

ДЕЛІ.

Магазин радянськоі

книги відкрився в індійсько. му місті Чандігарг. У ньому широко

представлені

твори

класиків російської і радян­ ської літератури, книги s різ .. них

галузей

наукових і тех..

нічних знань на національиИJ~ мовах Індії.

Інші

книжкові

центри, що знайомлять індій.. ського

чит.ача

радянської

з

новинками

літератури,

розт"..

шовані в Делі, Бомбеї і Каль-­ кутті.

НОПЕНГАГЕН.

Темпи

аро..

стан ня інфЛЯЦії в Данії в ми'" нул()му

13

році

становили

12ra..

процентів. За даними

зети «Верлінгске тіденде», ці-­ ни на споживчі товари в Да..

нії за останні 8 років зросли на 90 процентів. ВАШІНГТОН. Тут закінчила робту сесія бюро Всесвітньоі

Ради Миру. Вона обговорила актуальні бібліотек,

громадських

розповсюджувачів, друзів книги, книгонош, працівників книжкової торгівлі_

Участь

Ба.ла70вr.

передава'fИ за допомогою

вдосконалювати

форми атестації робітничих та інжене,рно-технічних кадрів.

НА КРАЩІ' ПРОПАГАНlІ.~ КІІІІГИ

па­

о

народного

глибоко ие усвідомлюють завдань стандартизації. Без вкладу всіх членів заводських калективів і, перш за все, керівних інженерно-технічних працівників не можна навіть

охорони

е!ор.

си-

ми

спеціаліс-

ровини, обладнання і, в кінцевому підсумку, грошей. Впровадження її дає змогу забезпечувати відпавідність якасті вирабів потребам еканаміки і спаживачів, а також систе-

1978

2

затратах

міськ-

Компартії , України,

можливих

ги міськрайонними і ра­

культури.

кому

виявили, що багато

та­

і

рок, У тому числі тих, які про-

дозво-

продукцію

а

Г. АНДРІЄНКО.

о

що

одержувати

лектори кож

заходи,

високої якості при мінімально

кращу

організації

На

гаНlзаЦlИНl

оголосили

міської

комп­

(КСУЯ П).

трібно залучати найширші кола трудящих. Під час переві-

найближчим часом виступлять

товариства. «3нання»,

впроваджується продукції

у своїй закінченій стадії КСУЯП взаємозв'язує технічні і. ек?~о!"ічні, соціальні і орля ють

СЛАВА наближенням

міста І району

управліННIf якІстю

жаль, навІть иа провідних заводах ще далеко не кожен спеціа,1іст усвідщ"ив суть цІєї системи. Тому варто розгля­ нути її складові, виділивши найголовніші з них.

НЕ ЗМОВКНЕ 3

система

поблизу

станція дав змогу приймати і

програми,

На фото; Любов Максименко.

r

Ось із таким блаrородним прагнеиням

'

СИОРУl\Жена в селищі Тапі­

.................................................................................... ===========-======

швейну

космічного зв' JlП'

сlитерсупу,т,иик».

ШуКати нових ре'єрвів, щоб у третьому році п' ИтиРічJtИ ,J;обитися ще кращих ус..

ма сеRретами проФесійної майстерності.

•.. Відтоді, як Люба

гаиіза.ю

краще . .и особ_сто та й уся ашна будеМ8

досвід кращих швачок, уважно прислухалася до їх порад, жадібно оволодівала усі·

КОСlilїЧВ61'О зв'пку.

ІМ Jl.ІО,цмь У міжнародиу ор..

газет,

кон­

курсі оцінюватиметься за кількістю і якістю матеріалів. Редакції га­ зет, які найкраще про­ пагуватимуть книги. бу­ дуть нагороджені дип­ ломами і грошовимн преміями.

BfBTOPOK, Т moтoro

за

мир,

проблеми

боротьби

розрядку напруженос-­

ті і роззброєння. Бюро одно.. стайно прийняло «Вашінгтон­ ську

декларацію

миру»­

пристрасний заклик ~o всіІ миролюбних сил планети ак-­ тивізувати боротьбу за мир J розрядку напруженості, зірва"

ти

зловісні

наміри

яка намагається

реакцЩ

підхльоснути

гонку озброєнь.

1878 року

(ТАРС).

-

о


ЗА PJIДKOM СОЦIAJlJCТВ'lllИХ 8ОВОВ'Я3АВ&

СЛОВО не розійдеться BiJlыJle

років

16

flPацюю

et>Jогосподарсыхx угію.,

на молочното-

ВІрній фермі i,fielli Щорса,

що

32

на

центиери

радгоспу доглидаю

біnьше проти 1976 ро­ ку. Майстри машинного

~5 корів. Включившись , Імагання, зобов'яза-

доїння о. А. Салай, 1 . .11. Васюра, г. І. Пет­

рся торік одержати по 8860 кілограмів моп ока

ре.ко, Н. п. Гончаренко

CJtЧиd рубіж. Я особис­ Т8 надоїла від кожної

КОРОВИ по 4219 кілогра­ мів мопока. Ми ие ЗУПИИЯ6J110СЯ ІІа .цосягиутому. у від­

тирічки

надоїти

конвиня

робництва

внутрішні

j питання про

трачання

ТИМ, щоб на кінець п' я- в життя

історичні

тирічки

шення,

ХХУ

господарства

І'оку

З перших ,цнів нового го

тваринники

радгоспу

тr

еоціатСТИ'lні 8060В'.11l1анИJ! 110 ВИllобпц...

ciJЦ.-

працюють

по-ударному. Успішно виконали. завдання січ­ ня

по

надоях

ті, які успішно викона- Нині

мопока

нашо-

молока.

на

корову

рі­

ня

вить

10,2

тість

сталІ

на

старші

(лІворуч)

стаll!

І

в.

с.

В.

л.

ВІДБУЛОСЯ

очолює

1І0ВИ

го-

міськвиконкому

А. Д.

Фролов. Члени її

обговорили підсумки роботи за 1977 рік. 3 доповіддю виступив відповідальний секретар координаційно - методич1Н0ї ради народний суд· дя

міського

Hap0.'lHOfO

~yдy Л. п. Дєхно. Вод­ :ночас зас.1ухано звіт ІІРО роботу правового відділу на громадських

lІидачею, витрачанням, п~ред механізатори. Економія пального

повсякденний контроль

дolВВJI.

трач3іННЯМ, зразковий

на

громадських

л.

Р.

Фіалко,

харчування. Тут Е кімна­

боти

на

засадах

ти

або куточкн правово­

кож

на

зокрема,

го

виховання.

тал.

Вирішено,

відзначила, що на сторінках міськрайонноі газети

Інші

в

пере.'lачах

міськрайонного мовлення

зи&ні

радіо­

звучали

журналу

по­

сЛюди·

на

і закон:.. Одночасно з цим було відзначено, що за остан­ час

паганду

пожва8ИЛН правових

будівельного паганда

знань

нема

Зима на фермі...

всюди

поїзда М

правових

куточків

правового

2.

і

анань,

кімнат

виховаиня.

На засіданні ради об­ говорено і затверджено перспективний план ро·

громадс.,кого

Як тепер працюють трудівники ферм

не

Тут слабо ведеться про­

про·

комбінату

що

від­

приділяється серйозна увага правовій пропа· ганді. Це стосується за­ водів шиноремонтного і H€CTaHдapTHoгo КIJМУ­ нального обладнання, заводобудівного комбі­ нату, постійно діючого

друкувались спеціальні сторінки сЛюдина і за­ а

l:Іиступаючі

значали,

неодноразово

кон:.,

1978

першнй

узагальнити

робки

рік,

питань

виховання

в

роз­

правового планах

му,

09034

А.

пи ЮВіJtейний рІк, що мають вони

у ДАР Н И · Й

сіm.с.иого

СРСР л. М. Кузнецова.

мастилами

ти вантажних автомобілів, процентів

ліміту

лива.

Калитянці тонни

ОБІ:'ОВОРЮЮЧИ на зборах Лист ЦК КПРС, Ради Міні­ стрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, працівники нафто­ господарств і механізатори на­ шого району взяли на себе підвищені зобов'язання в тре­ тьому ропі п'ятирічки по економії пального. ці зобов'я­ зання повинні стати · постійним орієнтиром у боротьбі за під8ищення ефективності і якості сільсы\господарськогоo вироб­

25

заощадили пально­

досягнуто

ництва

ної

п€ред тому, що головні інже·

і

.

г.

ЛУК'ЯНЕНКО,

інженер-інспектор

насам-

нери В. Г. Лещенко

в НІ{-

працівники швидко доведуть почату справу до кінця.

ГО.

ЦЬОГО

що

тів. Треба думат!!, що їх ке­ рівники та інженерно·технічні

автобензину

дизельного

невиправданих

уже дешо зроблено по усуненню недоліків у зберіган­ ні й витрачанні нафтопродук­

для легковиХ службових ма­ шин, 57 процентів пічного па­

41,7

до

ствах

3,3

В. М.

інспекції

район­

держсільтех­

нагляду.

хофабрик. Зросте і припJtив техніки на ферми.

ПарТія 1 держава подають веJtичезну

-

бпти в році новому? Розповісти про це ІСореспондент Прес-бюро .ПраВДЬІ. по-

в

пального.

Слід відзначити,

бензину, виділеного для робо­

ГАВРИЛЕНКО.

кранами,

відсутні,

~ нішньому році У цих господар­

радгоспу. успішно проведе­

т В АРИ Н Н И Ц Т В О

81'0-

перевитрат

6,3

й інших.

зливними

таблиці

призводить

заощадити

му об'єднанні торік зеконоМ­ лено дроцента дизельного па,IЬНОГО, процента авто­

Намічено також ви­ вчити стан правової ви­ ховної роботи в трудо­ вому колективі заводо­ будіВНОГО комбінату і результати обговорити на засіданні координа­ ційно-методичної ради.

наф­

PQKY

ханізаторами району було . по­

ні птахофабрик. У птахівничо­

автопідприємстві

а

протягом

проводиться відкритим спосо­ бом, несвоєчасно і недобро­

ському' виробничому об'єднан­

ціаль но- економічного розвитку на 1978 рік на заводах порошкової ме­ талургії, світлотехнічно-

папері,

Заправка тракторів

імені 50-річчя СРСР та Київ­

со­

на

окремих випадках не забезпе­ чується повна герметичність.

на робота п.о заощаджеННІ? наФТОПРОДУКТІВ у paДГOC~I­ комбінаті сКалитянськии:о

зокрема,

стан

ро­

1977

ставлене завдання

Найбільш

квар­

них

аРМIrТУРОЮ,

нює фонду одного

та­

в

каліброві

тисячі тонн, що маliже ДОРІВ­ а

в

якісно ведуться техдогляди, багато часу трактори працюють на холостому ходу. Все це

ItраУни, з якими результатами заверши-

rосподарства

po~o­

завдання виконано. Річна еко­ номія пального в усіх госпо· дарствах становила біль,?е

ВИЩЕ РІВЕНЬ ПРАВОВОJ ПРОПАГАНДИ

вико­

так і не були приведені в на­ лежний порядок, місткості для зберігання пального в світ.'10захисний колір не пофарбова­ ні, не забезпеч€ні дихальною

ГОЛОВ­

П'ЯТІ> проuентів усіх видів пального 3 річного фонду. Ц~

PATAV),

просив заступника міністра

лися

ведення технічних доглядіВ, уміла організаціи тракторних робіт, скорочення часу на ро. боту машин без навантаження: у минулому році перед ме­

М.

правильним

тогосподарства

машнн, своєчасне і якісне пр.о­

·МОВ.1ення.

при

за ви­

чих органів, ~разко.вии Т~ХНІЧ­ ний стан наВІСНИХ І причшних

редакціях міськрайонної rазети «Нове жиtтя:, і міськрайонного радіо­

створеного

ае,

порядок

правильне реГУJlюванн!,

відділом

ведеться

ці:.. Це такі радгоспи, як с3а­ плавиий», імені Jlокучаева, імені Мічуріна, «Бобрицький:.. Розроблені заходи пр додатко­ вій економії пального залиши­

насам­

-

за

дарствами району

зберіганням,

ие правильне регулюваННfI двигунів, ретельний догляд си­ стем живлення і ЗJ-lащуваННfI,

в колективах автопід­ приємства 09034, мосто­ поїзда Ng 814, ремонтно­ механічних ' майстеренЬ,

• асадах,

доставкою,

ми. Для механізаторів

Завідуюча

постійно

номії пального і змащувальних матеріалів та інших Вl!дів енергетичних ресурсів госпо­

передусім, точний його облік,

ШИН­

ній

. збl!ранні

на нафтоскладах, запр~вннх пунктах, боротьба з краДІжка­

засідан­

заступник

ГРУ1іТУ,

та

його

2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tlя координаційно-мето­ дичної ради по правовій пропаганді при викон­ комі міської Ради на­ РОДНИХ депутатів, якv

паль­

трактору,

ністю ВИj{онали рішення рай­ виконкому Ne 22 Bijl 14 черв­ ня 1977 року сПро ЗIІ~ОI1И по забезпеченню додаткової еко­

значний

ституції СРСР.

Самсоно.а.

(Фотохроніка

робить

ти до річниці нової Кон­

ХАРЕНІ<О. ФОТО

кожному

На жа,1Ь, у районІ е ще не­ мало ГОСПQдарств, які ие 1)08-

мії пальнОГО ПОВИННІ займа­ тись всі особи, які зв'язані з

державі молом викона­

рІк.

розливаль.шкн

належ­

пального.

мастильних

lІІWИХ

Ji'l:)ro комплексу . На передиьому Пllаи! r~НЧАРУI(

і

еконо­

На фото: у вІдділеннІ безперер,во· ІР розлнвання ~талі киснево· конвертор·

_

в

ристанням приладів виміру, їх технічним станом. Щомісяци проводиться аналіз витрат

вар­

робіт. Тому питанняlo!

продажу

li'ужності, пеJ)ша черга нового вироб· ництва зможе випускатн БІльш JlK 5 тонн

пального

врожаю

Донецька область. Вндав першу плавку киснево-конверторний комп· jreKc ждановськOS"о заводу cAso.І:таль.. Він оснащений 400·тонними конверторами. Дос"гши проеКТЗ0Ї 110·

мІльйонів

контроль

значен­

робництву

кілограма, що

обо­

завдань

витрачанн~

по

автомашині,

витрачання

виконаННІ

В; ВОРОБЕЯ.

облік

ного

вПлив на зниження затрат при

у СТРОЮ

-

економне

матеріалів

ДЕсятоr П'ЯТИРІЧКИ

КОНВЕРТОР

має

обробітку

майстер маlПВВRоrо

господарствах

кнй

сільського

важлив€

нафтопродуктів, тому що

третього

надій

них

ви-

року п'ятирічки по !lИ­ та

поставленнх

вико­

ному стані перебувають наф­ тосховиша, налагоджений чіт·

паливно·енергетич-

них ресурсів. Для працівників

з'їзду

стано­

щоденний

його

завдання

в'язків

і

до

службовнх

по економії пального. У згала­

поставлено

ощадлнве

ставились

ОЩАДЛИВО ВИТРАЧАТИ ПАЛЬНЕ

тварин. На турботу пар­

тіі відповідаємо удар­ ною працею. Втілюючи

СРСР товариша .11. І. Брежне8а та ЦІ lом­ партії України і Рци Міністрів УРСР ТІІарии­ никам ltиївсыtіi обnас­

по

гостро

сумлінно

нання своїх

силення боротьбн за підвищен­ ня ефективності і якості ви­

резерви, дбаємо про під­ вищення продуктивності

немо

ра­

року і по­

nJlaHY 1978

від

переступити

партійним,

господарськи.м,

кожної корови' по 4900 кілограмів молока з

величезних досягненнях Ulваринників ltиівськоі flбласті в й вагома частка праці тваринникіІІ ф!!рми. 30крема, торік

АДРЕСИ

біль­

вишукуємо

досягнуте.

користати.

1.737 центнерів 9$ 100 гектарів

кілограма

множити

ЦІ ІПРС, Гохови Пре­ зи~іі Верховноі Р&,1ІИ

виробив

0,4

І'/а

ше проти відповідного періоду минулого року. Досягнуте для нас­ не межа. Ми постійно

ра,цісно що У

радгосп '

державі

ВЛКСМ

s

транспортуванням, зберіrан­ ням і видачею нафтопродуктіВ.

профспілков'!м і комсомоль· ським оргаНІзаціям про ро!· гортання соціалістичного зма­ гання за внконання і переви­

п'ятитисячний рубіж. КПРС, на основі широко пові,ць на привітання Можливості дnя цього є. розгорнутого соціаліс. (~epaJlыlгoo секретаРJl Постараюсь їх вміло ви- тичного змагання, праг­

,осягла певного успіху. Ним особливо fсвідомлювати,

продажу

ЦК

дянським,

молока, м'яса та яєць у 1977 році, ми зобов'язалиCJI в нинішньому році закріпити і при-

Я даю слово в треп' ятити- ТЬ,ому році десятої п'я-

переступили

8i~ кожної КОРОВІІ. 3виuйио, долати HaMi'leІщl рубіж було нелегко. Адже я доглядала групу Ьервісток і мапа багато .попотів з ними. доклавши чимало зусиль,

ДІЛОМ

з

Лебедь, особи, які зв'язан!

У ЛИСТІ ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР. ВЦРПС і

допомогу трудівникам ферм, Ух завдан-

ф РОН Т .

ня полягає в тому, щоб розумно нею скористатися. Идеться насамперед про

підвищення ефективності виробництва і

якостІ роботи, Р;Щіональне використан-

.Ось що він сказав: . . І Відпоаlдно до взятих зобов'язань, вони - Як відомо, на початку СТІйJtового! щодня поставляють иа заготівельні періоду утримання худоби з цінною І пуикти молока на 400 тонн більше ніж 1ніцlативою виступили передові майстри у попередньому році. Реалізація ~оло,.варинництва. Вони закликали праців- ка тут зросла на 22 проценти, м'яса никІв ферм включитися в змагання за.\ на 13, яєць- на 19 процентів. Велику

Чітка робота тваринників прямо зале- ня економічного потенціалу галузі. Сажить від керівництва бригадами, фер- ме на це націлює пост~нова грудневого мами. Не випадково ЦК КПРС і Рада (1977 року) Пленуму ЦК КПРС. Heo~.МіністрІв СРСР звернули на це найсер- , ХІдно ще ширше розгорнути соцlащ­

динамlчни~ розвиток галузі. Іх почи-\ тваринницькоУ ПРОДУlщіJ провели колн~ння вІДІграло важливу роль в орга- госпи 1 радгоспи Білорусії, УкраУни, НlзаціJ в~робництва, в мобlлlзацlІ ре-І БашкирlІ, Куйбишевської та ряду інвервІв ; ПІДтримуючи почин передовикІв ших областей. . тваринництва, товариш Л. І. Брежнєв І

ланки. Уже багато зоотехнІків, Інжене- найменших затратах праЦ1 І .кошТlВ. рІв, ветеринарних лІкарІв очолили ферКерІвникам господа~ств, праЦІвникам ми, бригади І добились, як передбача- ферм треба твердо У~uВІДомити, що зраз-

зразкове ~роведення

зимІвлі

худоби,

у листі до ініціаторів цього руху

вІд-

роботу по

нарощуванню

йознішу увагу і . приЙняли недавно по- етичне змаганн~ за максимальне ВИ ко­

станову

про

виробництва спец!ал:стів

..

ДедаЛі ПОМІТН1ШИМ є прагнення

у

стимулювання пІдрозділи

переходу ристання ВНУТРlгосподарських ~езервjв,

середньої

досягнення наивищих резу~ьтаТІВ

лося, полІпшення роботи. Треба розши- кова органlзаЦ1Я

при

СТlИлового у.тримання

рювати цю справу, вміло розставляючи худоби - ГQЛовна умова ПІднесення ко- кадри спецІалістів. тваринництва. ОскІл~ки значна частина

значив, що і в зимових умовах можна лективlв ферм впров.аджувати .~. галузь добиватися високої продуктивності ху- промислову теХНОЛОГІЮ і на 11 основі

господарств не

Плани

ЗУМІла запасти достат-

1978 року дуже напруже- ньої кількості кормІв. треба вжити задоби І птиці, збільшення Іх поголІв'я. підвищуватн продуктивність працІ. Са- нІ. Щоб досягти намlченоІ мети, має ходів до підвищення ПОЖИRності раціа­ Але для цього необхІдно добре органІ, ме інтенсифікація, застосування про- бути проведена величезна робота всіх нів. зувати зимІвлю, вміло використовувати гресивних прийомІв У роботі дають ланок тваринницького конвеЙєра. УспІх, Великих зусиль вимагатиме завдання резерви, раціонально, з найбільшою від- змогу тваринникам добиватися впевне- головним чином, залежатиме від збlль- збільшення виробництва м·яса. Спраr8 дачею витрачати кожний ttілограм кор- ного зростання надоУв І приросту ваги. шення виробництва кормІв, поліпшення в T0tfY, що нинішній приріст поголів'я

мів чІтко налагодити лан'ки виробництва.

всІ' теХНОЛОІ'lчні Ось приклад. У Ташкентській області їх якості. З цією метою розширюються худоби, за винятком свнней, не дає змо­ доярка експеримеитальноУ бази «ЧеРВ0- посіви зернобобових культур, випуск ги значно розширити заБІйне стадо. Та-

Додержуючись порад товариша Л. І. ний водопад. А. І. Чудна від 173 корів

Брежнєва,

тисячІ

колективів

ферм

надоїла нині понад

700

тонн молока, пе-

KOPMO~OГO. білка, лІзину, преміксів, біJt-j ким чином, основним резервом є даль­ H?BO-ВІтаМІННИХ

добавок.

а

також

КОМ-, ше пlДвищ~ння

~агових

КОНДИ1'ій

тва­

включилися в боротьбу за одержання І ревиконавши річне зобов·язання. Дояр бlКормів. Великі кошти виділяються на І ри" . Чим б:льшии сере;:\НhодоБОRИЙ пrщ­ високих надоУв І приростІв ваги худоби з підмосковного колгоспу імені В. І. створення зрошуваних .пасовищ, обвод- ріст ваги худоби одержать госпол ', ·Т· В зимовий час. Зразк" працІ показують Леніна А. Копєйк!и одержав 900 тонн нення природних випаСІВ та угІдь. ре- ва, тим відчутнішим стане вклад У.

київські тваринники союзного змагання

.. 9

ініціатори Все-, молока

працівникt.

ферм. корів.

Вівторок,

від 230 обслуговуваних

7 .JDDТoro 1878 року

І

ним нонструкцlю 1 р()зширення тваринниць- м'ясні ресурси країни. ких ферм, будівництво комплексів і пта-

НОВЕ ЖИТТЯ

О

Розмову вІв Є. ГРИГОР'ЄВ .

О

з стор.

О

--------------~------~----~~~-

'


.в:ВСЖДА

ВА

r ..._

МІ".АРО,ц.ж

7'

США: програма викnикає розчарування Після перерви на новоріч­ ні каНіКули у Вашінгтоні

тування,

створення

відновив роботу конгрес-­ найвищий законодавчий. ор­

гортання

нових

стем

ган Сполучених Штатів. ВІд­ повідно до давно заведеного порядку й усталених тради­ цій чергова сесія почалася із заслухування президент­ ських

послань.

Увазі законодавців Білий дім запропонував послання «Про становище країни., а також фінансове, податко­ ве та бюджетне послання.

Зовнішньополітичні дання

в

поданих

докладно

не

зав-

документах

розглядаються.

Як зазначають, вони можуть стати

темою

слання. на

окремого

Президент

цих

по­

спинився

завданнях

лише

в

найзагальніших рисах в од­ ному з розділів свого послан­ ня «Про становище країни>.>, підкресливши

Сполучені

окремо,

Штати

що

проводять

з Радянським Союзом пере­ говори про обмеження стра­ тегічних

озброєнь

ДИJ\f наміром пруженість>.>

«з твер­

ослабити у

на­

відносинах

між двома' державами. Цій заяві, однак,

чить

намір

супере­

Сполучених

Штатів і далі продовжува­ ти інтенсивні воєнні приго-

ВІВТОРОК, 7 ЛЮТОГО ПРОГРАМА ЦТ

8.00 Програм а «Час». 8.35 Гімнастика. 8.55 «ДІтям про звІрят». (ЛенінграА). 9.25 ХудожнlіІ фіJ\ЬМ ~КотовськиА». 10.30 Концерт радянськоУ пІснІ. 1І .00 «Клу!' кіноподорожей» . 14.30 Доку .ентальні телефІльми. 15.20 «Театр Пушкіна». Передача J. 16.05 «Рідна природа». 16.30 «Р, бітнича гарантія москвичів». 17.00 «Вперед, хлопчаки!». 18.00 Новннн. 18.15 «У кожному малюнку - соице». 18.30 Концерт вокально-інструментального ансамблю «Гая». 19.00 «Людина і закон». 19.ЗО ЧемпІонат СРСР з хокею: ЦСКА «Трактор» (Челвбінськ).

22.05

(21.00

Програма

«Час»,

Концерт народної артистки СРСР І. Архиповоі. ПО закінченнІ

-

новнни.

ПРОГРАМА УТ

1

си­

зміцнення

агресивного блоку НАТО. с Разом із своїми союзника­ ми по НАТО, -- пише Дж. Нартер. - ми стараємось під~ищити боєготовність сил НАТО>.>. Посилаючись на те. що міцні збройнf сили це «фундамент безпеки>.> США, президент зобов'язується будувати крилаті ракети, підводні човни «Трайдент!> і модернізовані бомбарду­ вальники «Б-52.. розробля­ ти ракетну систему «мх •. У проекті федерального бюджету на 1979 рік Пентагонові виділено 128,4

зброї.

мільярда

обтяжують рядових амери­ канЦіВ. Однак монополії аж ніяк не мають наміру при­ слухатись до закликів уря­ ду. Що ж до наміченого вкладу самої держави в роз­ в'язання проблем, які стоять перед країною. то витрати на потреби освіти, охорони здоров'я та інші соціальні програми в проекті бюджету

доларів

Нонцентруючи нях

І

характеру

лять

мільярда

2,8

увагу

визнає.

селення альних

а

також

з

внут­

за

приватного

допрмогою

дефіцит

до

Нартер закликає його роз­ робити «добровільні заходИ»

нових

на ча­

стину

які

тих

збільшено

труднощів.

лише

незначно.

стить ніяних натяків на лансування».

граму,

заявив

запропоновану

зба­ Людей,

пре­

«Нью-йорк

а

на

таймс>.>

відсутність

у

Ю.

14.30

оркестру

них

ІнструментІв.

«ТвіА труд

нопрограма:

«Андрій

15.25

-

росІАських

иаро)l.-

твоя висота»

«Збережи

Баіімуканов».

К1-

80ГОНЬ»,

«ОАВН

.

рейд інспектора Веприкова» Ж. Верн. «Діти капІтана Гранта». До 150-рlччя з Аня иаРОА-

плати

ження

письмениика.

працівник

пластмас Леонід Гулий.

заводу

інструк-

за

За

ЖИТЛО.

данимн

маilже

17

демократнчної

мільі\онів

преси.

французІв

живуть

у постійних злиднях. За пові40млен­ нями профспілок. З січня І 97~ року

вказує

по

програмі

в

жовтень

країні

центів.

977

І

зросла

За

року

вартість

маЙже

це41

харчування

же

на

періОд

подорожчали

РОМАНЦОВ.

на

225, медичне 172. транспорт

процентів,

життя

200 211

про­

продукти

центів. одяг на говування на

про­

обслу­ на

170

(Фотохроніка ТАРС).

піон міста виконав норму шого спортивного розряду.

пер­

і Марина ТИ\lчишина, а на тре­ тьому була представниця заводу порошкової металургії Валентина Кудрявцева. Перше командне місце присуд­ жено колективу лижників заво­ ду

Чоловіки змагалися на дистанції Жінки вступили в боротьбу 10 кілометрів. Перші три місця на 5,кіЛО,:,ЄТРОВіЙ дистанції . Пер­ завоювали

ПОКИ)l.ьках,

-

(ТАРС).

лективів. багатьох підприємств і організацій усього 88 чоловік.

у

га,

СЕРЕДА, 8 ЛЮТОГО ЛИЖНИЙ СПОРТ ПРОГРАМА ЦТ НДЙСИЛЬНIШI-ПЛДСТМАСІВЦI 8.55 Вірші радянських поетів у ви­ конаннІ школярІв. Завершилася першість Брова. І тор фізкультури заводу. «Торг­ 9.25 ХудожнlА телефільм «ЧорниА рів з ЛИЖНИХ гонок. у якій узяли маш» Володимир Кукса 1 пор ош­ хлІб». 1 серІя. 11.25 Концерт MOCKoBcbKoro МОЛО,lфк- участь члени фізкультурних ко- ковик Володимир Конончук. Чем­ ного

риються

зароБІтна плата І пенсil!на допомо­ швидке зростання дорожнечІ І

кон­

«серйозних нових ініціатив у сqціальній галузі>.>.

скоротилися.

якІ

иерlдко можна спостерігати в нашІ на ринках Парижа (на фото). Основні причини тяжкого становища цих француЗів безробіття. низька дні

гресові в президентських по­ сланнях. американські полі­ тичні діячі і преса вислов­ люють розчарування. Газета

Основний тягар програми гонки озброєнь мають нести

станов­

доларів.

-

зидент компанії «фішер СаЙЄ-НТіфіК» Б. Фішер. Аналізуючи урядову про­

з урахуванням інфляції по багатьох статтях фактично навіть

федерального бюд­

жету (при видатках у 500.2 мільярда доларів доходи становлять лише 439.6 міль­ ярда доларів). Це виклика­ ло серйозне незадоволення в ділових колах. «Я не мо­ жу відчувати довір'я до бюджету. яний має такий величезний дефіцит і не мі­

Дж.

з . тим, щоб перекласти плечі монополій хоча б

неспромож­

ності звести кінці з кінця­ ми містить заздалегідь за­ програмований колосальний

енерге­

капіталу.

13

лише

Найбільш яскраве визнан­ ня урядом своєї

уряд

тичними труднощами. і звер­ тається

у вигляді індивіду­ прибуткових пода~

ходах становить процентів.

безробіття, інфляції. непись­ менності.

ЖИТТЯ

з

ків. У той же час частка корпорацій у бюджетних до­

країни. що

складаються

коштів. що їх збирають з на­

послан­ на

ЗРОСТАЄ ВАРТІСТЬ

платники податків процентів бюджетних

надходжень

неспроможний сам СПр,ави­ тися з проблемами бідності.

систем ядерної зброї асигно­ вано 1.39 мільярда доларів. Додаткові витрати. призиаче­ ні для нарощування воєнної могутності США. «захо­ вані>.> і в інших. зовні «мир­ них!>. статтях бюджету. Так, наприклад. по лінії міністер­ ства енергетик~ асигнування на роботи 1 дослідження воєнного

в

проблемах

президент

проти

розгортання

основну

рішніх

116.7 мільярда доларів у нинішньому фінансовому році. З НИХ тільки на роз­ робку

-- 38

Тепер саме через це міні­ стерство здійснюються пла­ ни створення нейтронної

роз­

сучасних

озброєнь,

рядові

свІтІ капlтl1JI1'

ші два МІСЦЯ здобули праЦlВН~КИ

пластмас,

друге

-

заводу

по­

рошкової металургії, третє ~a­ воду торговельного машинобуду­ вання.

В.

заводу пластмас Галина ЛаДИГ1На

15.55 «Справи московського комсомолу». НАПРИКІНЦІ січня в 16.25 Чемпіонат СРСР з баскетболу: «Спартак» (Ленінград) - «Дина. Ірпені пройшов чемпіо­ мо» (Москв,,). Чоловіки. нат обласної ради ДСТ на 5 кілометрів став На дистанції 15 кіло17.00 «Життя науки». 17.30 «Відгукнітьсв, сурмач!!». «Спартак». 3магання інструктор фізкультури метрів шиноремонтник 18.00 Новини. 18.15 «На трасах п'ятого океану». Про тривали два дні. Спар- заводу «Торгмаш» Воло­ Володимир В' язов здо­ буднІ цивільної авІацІї. міста нашого таківці був друге місце. У жі­ 19.00 Тираж «Спортлото» димир Кукса, на 1Q кі«ЧорниА 19.10 Художній телефільм виявили справжню волю нок відзначилася Люд­ хлІб». 2 серія. лометрів -- працівник 21.00 Програма «Час •. до перемоги і виступили мила Остапенко, яка на 21.30 Вечір у Велнкому театрІ Союзу шиноремонтного заводу

УСПІХ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ

на

5

АНВІЧЕНКО.

кілометрів Тетяна

Максименко

фінішувала

/'

третьою.

у командному заліку бровар чани

завоювали,

третє місце.

Д. МИХАЙЛОВСЬНИЙ.

З-кілометровій дистанції 10.00 Для малят. «Хатинка-вертиика'. РСР. ПРИС8ячений 100-річчю Все- дуже вдало. Чемпіоиами Редактор 10.30 К. т. «Людина і свІт». АтеJстичросіііського театрального товариЄ. ФЕДЯИ. Сергієнко. була першою. У гонці серед чоловіків у гонці Володимир ний тележурнал. ства. По закінченнІ Н08ИИИ. 11.00 К. т. Новини. ПРОГРАМА УТ 11.15 Телефільм .По АджаріУ.. 10.00 Для малят. «Хатинка-вертинка •. Н.40 К. т. Шкlльниіі екран. 9 и.1l. Іс- 10.30 К. т .• Людина І свІт •• Атеістичторія. .Перемога Великої Ж~втниА тележурна.1l. БРОВ8РСЬКОМУ заводу невоі соціаліиичної революціІ». 11.00 К. т. Новини. З8лізобетоиних КОНСТРУRціЙ 12.10 Художній фільм «СпаIl.К06мець" 11.15 КІножурнал. них котлів та печей обов' яз­ 13.35 К. т. А. Гуляшкі, В. Каракашев. 11.25 К. т. «Веселка», Музичиа переЗ8водобудівного комбінату Під час нористування га. наявність .ПРИГОАИ Абакума Захова •• ВиАача. зовими приладами не заково переВlряите иа постійиу роботу става. 12.25 К. т. До 60-річчя влксм. «Т80Я будьте відчинити віконну тяги в димарях. !І.30 «РубежІ 10-і п·ятирічки». комсомольська юнІсть». П ОТР ІБН І: кватирку. Утримуйте в чистоті та 16,50 Музичннй фІльм «Щоб таиець 15.35 «Щоденннк сnцlалістичиого змастав музикою». гання». Портовики Миколаєва та фОРМУВ8ЛЬНИКИ, робітники Не залишайте без дог лясправності газові прилади. 17.30 .Телевlзіilна школа мехаиізатоХерсона. без спеціальиості з наступ­ Всі ремонтні роботи на га­ ра». Збирально-транс пор т н І 15.50 Телефільм .Грані Саян». ду працюючі газові прилади. зових приладах 1 балонах комплекси. 17.10 .Конституцlв Аіє, жнве, пра- иим иавчаиИJlМ на заводі за Не допускайте до газових повинНj виконуватись тільки 18.00 К. т. «Зимові мелодії». цюе». згаданою профеСіЄЮ. 18.30 К. т. Інформаційна програма 17.30 .Сонячие KO.1l0». приладів дітей та осіб не- праЦівниками га,зових госпо­ Оплата праці відрядна . • ВістІ». 18.00 Реклама. Оголошеиня. оБІзнаних з правилами кодарств. Середній :з.аробіТОк 20019.00 К. т. Чеllпlоиат СРСР з баскет- 18.ЗО Фі.1lьм-концерт «Сиlговl .Ізерувристування ними. ПАМ' Я Т А И ТЕ: болу: «Будівельиик» (Київ) ки» .. 240 крб. на місяць. Одииа­ • Жальгіріс» (Каунас). ЧоловІки. 19.00 К. т. lиформацlііна програма ки забезпечуються гуртожит­ Пам' ятайте, що при поя~і газ небезпечний тіЛЬRН 20.45 «На добраиlч. дlтн!». «Вісті». ком І пропискою. запаху газу необхідно термі­ 21.00 Програма «Час». (м.). 19.ЗО К. т. Творчість СВlІтослава Рlхпри неправнльному 21.30.РосіilськнА романс». концерт. тера. Наша адреса: м. Бровари. ново виключити всі газові поводженнІ з иим! 22.00 Тележурнал .Старт». На ІХ Зи- 20.45 К. т. «На Аобранlч, дІтиІ», ПРОМВ~30Л, завод залі,зобе­ прилади, провітрити примі­ мовlй спартакіаді Украіни. По 21.00 Програма «Час». (М.). Абонентна служба працює тонних виробів, відділ кад­ щення та вИН.іІикати аварій­ закінченні - к. т. НQВИИИ. 21.ЗО Кінофестиваль Ао 60-річчя ЗбройПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ них Сил СРСР. ХУАожиlіі фl.1lЬМ рів. ну гаіЗОВУ службу по теле- в суБОТНі дні. 8.10. 14.00 .Для вас. батьки». (М.). «Товариш генерал». АдміиістраціJl. БроваРСЬRе управліНИJl фону 04. 8.40, 9.40 8 кл. Основи Радянськоі пРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ газового господарства. Перед ,розпалюванням гадержави і права. «Заробітна пла8.10,14.00, 17.10 «Мамина школа •• ~~ ~....~

!

.~-::::;;r::;~:-~-::-::::;~:::::b~?

та

і сус.пільні ( М)

с.ПОЖИ8ан-

8.40, 9.40 7 кл. «М. Горьк.ий. «Казки

9.10, 11.10 Учням ПТУ. З курс. Астро-

пільствознавство .• Ідеологlчна боротьба на сучасномум) етапІ»,

ня».

..

(~~:~.

«3акони

фОНДИ

PYJ<Y

плаиет».

9.10. про 11.10Італію». Учням

(М.).

ПТУ.

З

курс.

Сус-

r. . . . . . . . . . ._. l Дослідио-експеримеитальиому заводу будlвельиих

10.10. 13.00 Французька мова. (М.). 10.10. 13.00 Німецька мова. .. 10.40. 11.40 7 кл. Географія. «ПРИРОА- 10.40, І І .40 7 кл. Історія. «Селянська

І

12.10 Студентам-заочникам. ФІлософІя.

І

ні комплекси Уралу». (М.).

війна під керівництвом

Разіна •. (М.).

Степаиа

«Історичниіі матеРіалізм як иау- 12.10 ;"ТJнАо":і~аМ-~:~7:аИл~::У. П~~~:~::

lз.зо. Кf:'.іо (~.J~xoBa школа». (М.). 14.30. 17.10 «Твоя Ленінська біблlотека» .• Партіііна організація І пар-

колонІальної системи IмперіаJlізму. Особливості економІки краін, що

визволилися». (М.).

v

коиструкц

ОБЕРЕЖНО

ій

тресту .Броварисільбуд.

иа постІйну роботу

:

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: і електрозвариики,

СТОЛJlРИ.

І

тійна література». (М.). 1З.ЗО Екран лІкарю. робітиики пилорами. 15.00 Для тих, хто вступає Ао вузів. 14.30 Екраи - учителю. «як форму. а- І машиністи бульдозера, Фізика. «Електростатика Розтн математичие мисления •. в'язання задач». (М.). 1-5.00 Для тих, "то вступає до вузІ.. СJIЮсарі по ремоиту облад-. 15.30 «Екран наУКОВО'ПОПУJlЯРИОГО кl- 15.ЗО Творчість А. Макареика. (М.). наИНJl. і ИО». (М.). 16.20 ДокументальНі фІльми. І електрики, різиоробочі. 16.15 4 кл. Історія. «Цих диlв ие 1720 Музичний антракт. змовкне слава». (М.). 17:35 К. т. «ДвІ сторінки полум'яного Звертатися на адресу:: . . життя» Телевистава. Частииа 2. Б М і 18.10 К. т. «ДвІ СТОРІНки полум яиого 19.00 «На ВУ·.ЛИЦІ' Неждановоі •. (м.). м. ровари, ВУЛ. еталурЖИТТЯ'. Телевистава. Частина 1. і 4 19.30 «Супутиик кіноглядача». (М.). 20.і5 Вечірня казка: (М.). т в, . • 20.15 Вечірня казка. (М.). 20.30 «Київська орБІта». Одинакам надається гур-. 20.30 «Київська орБІта.. 21.00.Літературиl читания». В. Б8JlОВ·IТОЖИТОК. : t 21.00 • Поезія». Н. Гільєн. (М.). Оповідаиня. (М.). : j 21.30 Програма короткометражних ху- 21.ЗО Художній телефІльм «БІлий квадАдмівістраціJl. : ~ дожніх телефІльмів. (М.). рат». (М.). j 2З.0О ДOBIДKOB'~ служба. 22.40 Концерт камериоУ музики. , ......................... _~ •

--

ОБІРВАНИИ ПРОВІД!

Доторнування і навіть наближення до обірваного про­ вода лінії електропередаЧі та будиннових уводів небез­ печно для життя. Проводи найчастіше обриваються під час

великих снігопадів,

грози.

зливи

та

сильного

вітру.

Будьте обережні на вулиці, біля будиН!йв після або під час стихійних явищ.

При виявленні обірваних проводів не Підходьт-е до них

ближче, ніж на 10 метрів, негайно повідомте про це чер­ гового диспетчера району електромереж або міську Ра­ ду народних депутатів. Простежте, щоб цо небезпеч­ ного місця не підійшли перехожі. Номери т'елефОНі,В чергового диспетчера Броварського району станцш:

22-2-46

електромереж:

20-2-49

19:3-88

(Літківської),

і

18-4-46, 27-2-45

чергових

під­

(Гоголівської),

(Руднянсьної).

Адміністрація.

~::~:Ео~=~:::~~::Е~:;а~::о:о::I~-:л~fslfс~~:Е~~~:~:~:.~~~:2::c=~~::~:=:::~~~--І :.;~;:~~F~~ 11. - 19·3·18; (;:оветов иародныx депутатов Киевской областв,

""'r-o_--___

БРОВАРИ. _уп, Киівська. 154.

деита

місцевого радіомовлення

вІддІлІв ПDомисловосrl. 19·4-67.

Газета 8Ь1ХОДВТ ва украивском IІзые.. масовоІ роботи, Фотокореспондента --":::!'............----------~~-......--";"--~'......------."..,...,..,~~.,.~.,...:--~,....,.,. ..,...,..,.,. "''''''''',.;J"#4-., Індекс 61964. Броварська друкаРНІ Київського оБJlупрамінн& 8 справах видавниuтв, поліграфії 1 книжкової торrівлі. вул Київська, 154.

~6~:гИU~5 ф~~м~~

!

газетн «Правда». ,.....". ... ~.:J!A~,,,,, Зам. 560-11.З6о..

21 номер 1978 рік  
21 номер 1978 рік  

21 номер 1978 рік

Advertisement