Page 1

При.l ('тарі всіх h'pIlїH.

РІк видання

r,r)H шіmес.Ч'

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНИХ РАД СОЮЗНИХ РЕСПУБШК

28-1

.J'I;1I 21 (2560) ЧЕТВЕР

1-t

16 ЛЮТОГО Ціна

заrі.1а ІІНЯ'Х liО\IЇ'сііі

ІіIПРС, Г0--10-ва Президії ВеРХО'В,НI}Ї Ради СРСР М. В. Підгорний. О!,'РУіжпа ви·борча Jюмі.еі'я Ле­

Of;-

ПСlЧа­

Hiнlcы(}г,(} виборчог(} Оlф}ТУ lIйста

ПУШТИ Верховних Рад rо'юmlИlХ рrсщ'Uлі'к. у Мо,скві liаН';щд:IТЮIИ в де­ Щ таПІ Ве'РХ()Іан()ї Радп РРФОР

коп.

2

на

'вwfiсфчИІХ

да'СІ, ре€страція канюцатів у де­

р.

11J67

.1ЮТnГО

ру;!; ни'{

.Iapeec,'Гp(H~aн;i fенрра,lьниіі

RИ1ЄВ'а !3alpe·e~l'PYBa.'Joa ка,Н<,'J)Iда то·)( депутати Верх(}вної Ра;J.И1 Ук­

}'

{)а'Ї НіС ыі;'її РСР чле.на illм'ітбюр() ДIt КПРС,першого. секрет<аІ}Я ЦІі

celipe-

ЦН БПРС Л. І. Брежнєв, БП У'к.раін:и п. Ю. Шеnеста· 'Ш!'ІІ По-.lі'l1бюро ДІі ІШРС, f ():J,t}РeGстрщія ка·Н1ди')J,атів у депуIЮРХО,ВНIИХ Рад CO·O-ЗНИіХ на Ради Міністрів СРСР о. М. тати Носигін Ч.lе!l По.lїтбюро ЦК реСІПублі' " триває. (ТАРС).

тар

..

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

"КОСМОС·142" В ПОЛЬОТІ 14 :IJOTr,ro 1967 рm;у в Ра-І ден0. черг(}вИ'й Ізапуск

ВІДКРИТИИ ЛИСТ

длнеь!;!)\!}- С(lюзі

у.спішно

ІІеРСJ\lожці

до Верховних Рад союзних республік НlIжчепідпи·сан·і,

I\JЖНАіі

OKP-,\lО.

ШЕЛЕШН О. М. ПРО.1Е'Т:JРСІ,Кlllі округ, м Ка.1інін. РРФСР,

од.ерж~­

ЛИ аї" зборів 1,0m~KTI1BiB т.РУДЯЩИХ Щ:ЩРИЄІІСТВ. "олгоспів, Іра-~Г:J-::пів, ) ста.нов, а та,,')ж в:д пе-ре_1 внборних !Іарзд ви60ljщі:о .1ИСТIІ і ге.1еграми ПР',

~!!С\'f~fН!lЯ

ІІИХ- Ра"

нас ~а!J.ди.датаМII· :Щ1 и

згод')

по

ок'ругах.

Вис.1nв.llOЄ~!0

піДПРIlО!СТВ НВ.1('не Ha~1

ІІ:С ГЮ

сердеЧIІ\'

подяку

і сгrаНізац:іі.,

усі.ІI

віДIІОСН\IІ)

до

нашої

,КО,1ектива,'!

ви,БОРЦЮI

ВІІ('с,ке довір'я, я,r-.е \11І'

за .ви

ui.1KOII

ве.1И·КОЇ

і

ПОВ­

,руг, 11 ,\lіНСЬІ<, 6і.гюр)ська РСР. МЖАВАНАДЗЕ В. П. За.водськиЙ

.1енінської

пuртії. O.:.r-.іЛI>КИ

ки,кен

нас

3

\Іоже

.}Q.10т\,ваТIІС'!

округ, РСР,

!Іа реКО\lенд.аиі'і Цк. к.ПРС, дає.\IО ЗГОД,' б:t

.1ОТУВЗ,Т!ІСЯ в Т:1I(IІХ аиборчих округах:

БРЕЖНЄВ Л. І. Ба\'Іlанськи!"! РІГ. \І, _Чоскв.з, РРФСР.

81!борчиіі

І. І. А. П. М. Т. Я.

ка OO.1a-сть, Ій оПР'ИІСуджено пере­ хіil'Н'ИЙ ЧЄ'РВОНІ!ІЇІ прапор ~ади Мі,ністр:в УРСР і ЦК КП у.К,раї­

виборчий

~Н,:НІіканська

nб.lасть,

наш)

заяву

РАШІДОВ' Ш.

УСТИНОВ

Д.

доку"е!ІТ

т·а.

з

В.JIд.зно

5

РОЗ:'olі.рі

КlПі'всь­

грошову

:исяч

кар.бо­

Від~!і'чен·о

хороші

збі.1ьшенні

вироБНJЩ1'ва

де р·жаlВ і

р>еЗРЬТ'ати

fLроз\'ктів

КО.1,гОС'пі,в

і

і ;про­ тва·рин-

рздгоспі!!

НОП::lЬСЬК'ОЇ. XMe.%BI~ЦЬKOЇ та Чсонівецької обла-ст·еЙ. Серед ,раЙОlНів в и'знан і іІ1ере~южцями КрасногваРдійський КРІІМСЬКОЇ області, Скви,рсьJКI!Й Київської об.lап: та, За'ст,з,вн:в­ ськи,й ЧеРIІ ВЕ'иькоі об.~аr,ті, Ім ПР!fСУДЖI'Н-О

перt>хідНі

Червоні

;імагаНІIЯ п'рапори РаДIІІО Mi.н.icT·P~B УРСР і ЦК КП У;~раIЇ'НИ' і вида'но< ІВід­ повідно сумі

сячі

О

ЛІ.

візит І Особю()в\' РаДІІ 'ІЮ Європі

\EHicTpilJ

СРСР

І ІіДС\'ІIКН

візнТ\' В:.lБIlТО !.J сп'.ll,-

Косигіна,

що

В

З\lіuнення

Європі

МllР'\

\Іає

та

безпеки

Пt'j1ІIЮ;JЯ.1"IС

1Н:1,

І"ІЇ З~Я!Jі, JlіДПИСDJlііі О, _Ч, КоСНІ :'11І\1 і !Ipe\l'~p-IIЇHiCTPO\( Ве,'!I'.\оБРИТ3IJiі Г. В'.lЬСОlІО\! Гo.~OBa Рад-н ;Ч:н:стрів СРСР

ЧN1НЯ Д.1Я l!аРО.lін о60'\ краін ' ІI'и,ру в YCbOII\' ~BiTi Розг.1Я!IУТО ПІІтання П[JО СI\.ll1ка.ння на'ради .1.1 Я с·бго.во,рення

і .преll'ЄР-~lі!!і,стр ВеликоБРlІтаніі, говориться Б, за'ffві, Р(УЗГ,lЯН).Ш

проб.lеМIІ гарант\ '32IННЯ бt"зпеlOl і ,розвитку співробітшщтва в €B-

і

.13, буд\'чи як С:ІІ,'], ·пі,~готов.ltJlа,

обста.вовку. яка скл·а.lась \' світі, ВIІК.lі1ЛИ

\Іії),к\'в.ання {'вої'\

д:в щодо !\lеНІlltJнн'я ,,(еност'. СПІЛЬВIі'~1

\ШРНЕ' ни'\

\ЮЖ.1ИВIІХ )'(іжна,родної

уря-

Ш.1ЯХ ,в ,"апр') -

СТОРОНІ! виз.нали, ЩО інтереса\1 відповідає

вреГ\'.lювання

11іжнаРОДВІІХ

lJе~)QЗВ'я,за-

I1тюб.1С\!,

lюпі,

Віюна'чetlO,

що та,ка

lюра-

MO~.1a б бути .КОРІІ'СІІОЮ СТОРОНИ lli;J,кре;:ml,lИ

І.

сво'є

прагнення досягти ДОlIOВ.1еНОСТі про загас1ьне і повне роззоброєн-

НОЯ

п:д

еФеIПНВНII,\1

КО'НТРОЛб!,

міжнаР·ОДЮ!'1

ВК.1ючаЮЧlf

ядерне

Готую,чи,сь гі.1Нn :зуrтріти ВИIIJrJj)lf. до. &рхивноі Ра.1И ~-PCP 1'а )IЇСЦ(lВИ'\ Рц депу

В.

та тів 1 ррящих, lюоі1'НИIІШ за­

.1ітн,ка, що ЇЇ китайські

а,нтирз,дянськ,а 110- РОЗРЯ.1IКV

ПРОі30ДЯ ГЬ 'Нинішні

В.lасті.

) країlіСЬКОГО

ВI!JI,лИК~Є

народу. Я'"

j

гнів

всіх

ності, н·я

за

ми )\'.

КО,lеКТІ:іВ\'

ІlіЖ'в,ар·о,'ШОЇ В<ll1руже-

збер·еженн,я

-- CI,al3~'B

і

з\!іlщен- І

ІІа

~ІіТИ'IГ\

харківсы\гоo

I:OL\!)'-

H~CTaHдapTHMO

бlJ'\ IJрово~аuій китаЙСЬК'И'Х .розr-.О.1Ь'Ш'\·'П ,зіб~d'ВСЯ КО.1t'КТИВ Ки-

ЇВСЬКОГО

ор.:tеН'О,ЮСіЮГО

нищька К.1і,іа \\ао Uзе-ДУfid ор;аніЗ\'ва.lа ,ане6ВІ' 1\:111'12·'110 80-

зав,оду р·о"ішеЧі .10 СРСР.

cl,Ko,a,rr.liikhIK: зі торгівл:. н'хнічного

Кр·еМ,lем

I1pt"ll't: р-чіністї)а

Так чож\ ть про др\ ,j..'бl, ШИР0 чека\::

ПЕ';JеД<lЮЧИ

досвід

с.з:'lОв:;rдано

бlЧ\ІеЖllе.

n.р!!,~а'добуд) - гнівно заСІ дж\ ють

ВЗ.ІШЯ кита'йсы\1 спеuіа_1істам. С_ В той ча{', КО.11! радявсм\'1ІЙ

IiЗР:Ц

ІІС

.Ч:Л!ІНГИ протесТ\ НІ,1()\:IИ,СЬ в багаТIiО'\ ІІістах І (('.1<1'\ респуб:lі1\lІ, Т '\ ~ '1:1 с'JI IІЮf н IiРИЙНЯТ!! \ jJl'ю.l.ЮЦ:'Я\ (J~IJOCT<Jii'!O с\ва.1Юють 3а'ЯВІ РаДЯJlС[,I\ОГО \ ря 1У,

Gореться

за

істер.ю, що ії ,\\ао Цзе-~І'НU

-

31/

Ul во

~I Ж

К.1;1,3

(PATAJ').

На іі.liра ще

ТРУГ'Н<1

госпах

fЗ('Д\'ТЬ

до

( резиденu:єю

\іи.;mе сп:врО'біТ!Ш­

Королівством, переговорів,

укладеНlНЯ

І

Він

які

такого

ІІРИ-

до­

rc.BOPI, Гn.lОва передав 'IІСТРОві

Pa.:t!!

ірадгоспз"

горн\ тн

ШИ,роко

зма·гання

за

РОl­

\спішн<,

проведе.ння зиміВ.lі х\ доби, під­ Вliщенн-я ЇЇ 'П'РОД У:КТ 11 ВНО'С ті , ство­ реll'НlЯ С7'ало.ї Ko.P~!OBoi 'бази 'Га вик,он·а,!fН'Я взяти,х соціадіСТИ'ЧНИIХ .зобав'язан·ь по завершен'ню ;р,ічних .пла'нів продаlЖУ де.ржаві лока. м'яса" Я'ЄЦЬ, іВО1вюr

мо­ ДО

50-річчя

со­

Не.1ИIІЮЇ

Жовтневої

ціалістич.ної j)t"RiQ.1юцїі. (РАТ,АУ).

І.

МіІ!істрів

СРСР

зz;п:юшеннн П-Р~М'~р-мї­ Г. Ві.1ЬСОіІУ іВ:ДВІдати

Союз з оф::ціальни~

ВІЗІІТО\І, Це запрошення Т1 з ;>дяч:! СТЮ.

прий-ня-

(ТАРС).

А.

Чугр-еєв.

рювальна

П()!;З.3І1Иока­ ІІ.!

1()5,6

Яf:}'

де

май­

стр·а.мп О. Н. Артемов, І. Ф. Го;р ОХ Ї'&С ЬJШЙ , П. І. Сем:ен()в, не B·i;H~Ta1Ja_la від трубної.

На

34 штуш!! більше ІШ'І'О­ завод шкафних

ВОК lі оо

}-,ста.но­

і\озерів ДЛЯ

51 -

Г(}СlІодарства.

Це н·а.ш подар}'н()к ,наступ­ ни" вибор.а" до Р Ц. А. ЛЕМПИЦЬКИЯ,

попрацюв.а.1а

.1і:шIИUЯ,

hотель,но-зва­

дільниця,

секретар нізації.

ОЧО.lюtJ

партіііlЮЇ

орга­

До ПОС.lуг виборців ПіС.1Я

закінчеlШЯ трудової зм:-

ІІІ! .1IОДНО в.ечо.ра\1!І в (і'гітп\'Н'кгі !\и:БО[J'ЧОЇ ді.1Ь'ниці .NQ 14/14: Щ'О

ва

за.воді

створено

хо.10дIl.1ЬН1!К:В.

куточок

агЬтат()ра

ТН

а,гітатори

.дають

к.ва'lіфіков.ані

r-атури,

в'аочна

а·гітац:я,

Чергові

відвідувача.\!

консультаіЦії,

П.ро­

воД'ять З lНими 6есї'ди.

П.

достатня кількість ВІІ,борчої .1іт<,-

БОНДАР,

член КПРС.

Завод

ХОЛО;1.И.~ьників.

~##_~~_#_---,#~#~~~.##~#~,---

Респуdліканська нарада праці вників сільського господарства

устаНЮВIІ­

Р<t,1.ЯНСЬhИ\1 СОЮ3()),(

гнр, .1.ЯНСI,!(\ І' Р21ЯІІСЬhllіі

I1POBOДIIT~

ви-rоки,)!И

ПРі,цен·та.

відзна­

Ве.1икоБРl!танії, ;"'ряд Ве.щк·обритаНіі вітав проП03lluію ГО.10ВИ Ра.:rи .\\іністрів СРСР ,П')О Уh.1аден'ня .10ГОВОРУ

теj>Пj;н,!1'Я

забути

ra,l\,-

В

я.к

ДОМОіВ'ИJ1ИСЬ

тю

добро,

Нilчі.р радян­

те.1етаЙПJI\' .1ін!ю ЗВ'513-

Іlіж

,карбо­

орга'ніза'Uіі, радяrrсыіi та ~i.1Ь­ сько·господарські ормии ,ПООИI.1И­ ТИ, організаторську роботу в к0.1-

газомго

та фінансових ,претеНlЗііі,

Спо.l~ ЧІ.' 111І·\1

зроб.~ене

віДIIОСІІНIІ

домовленості.

Сторони

тисячі

ЦК КЛ Уlilраї>Н'1fl і Рада Мі.ні­ cTpilВ УРСР G{)·бorв'яза.1И. паlр,тій­ ні, П'Рофслі.~КОВі і КОМ,СОМО.1ьські

І;іНЧи.1И

\11І, П.13Н ВИІ;Q-наПl)

ча'fТЬС51 в заяві. 'про остаточ'че ВjJ·ВГ\.lюв,аЮIЯ в-заємних \IМіНОВI!\

тн 111)51\1\

2

.р есП'убл :ЮF.

товив

за

·в.'єт-

К\'.lЬТУР'И та на)I\О,ВОспівробіт,.lНuтва, до­

робити ті.1ЬКI! .1ЮДІІ, я:,; втра"Т;I' ЛІ! :>ДОР'О'!!-Іlіі глуз] .'\.10 наше

за,

:1!ТС­

ВНСЛОВIІ,lIIСI.

пі_1Тве~J.жено по.1іпш\ ватн

і

~'-\РСflI:1.1» іІІ. В. І. Леніна. - Платити чорною невдячнk>

пашv братерську ДО'Il'О'МОГУ Китаєві можуть лише ВИРО.'І!ки, що о:т·аточ·но в,траТІІ.1И оові{'ть, сказ.ав іпженер· О. С. Ку.1езнєв, якиіі два .РОКІ! ПРОВІВ У КНР,

в

5'КВ2ііUШІІ,I'III(' fI.111'11!І')·Н:'НII:І І:<І\ІСЬКО.Ї В!ЙІ!;;. В зз'яві РОЗШИРЯТИ

-

В:ДЗlначено, шо ВИСОКИ'Х показ­ Н'l!Jків у збільшенні ви'робющтва і заготіве:rь проду:кті.в ТООРОИIНіІІИ­ ЦІва добились та·кож зо районів

ТРУ,1 0 В}' 'Бахт}'. Січень ,'І Р)'І!' 0го ІІm:у п'ятирі·t/"и в·о.ан за­

СК.1I1ка,ІІ0 В:..1ПOlF,'д,но ДО резо.1Ю­ ції ГеНЕ'ра.lьн()і асаVI,б.l.еї 001 І.

',авод}' r-.y

lІарnд:в Радянського Союзу. транспортного машино.бvд\ ва.н:ня На 11 тинг П;JOтес [у 11POТlI гр) - токар ,\\ихаіі.1n КІ п:\IIIІІ. - зрад-

--

РО'ЩОР.СЮ,1.­

,I\l'ННЯ Я:IЄ'Рlluі зброї В спі.1ыііі заяві I!HC,lUIJ.l"II(} готовність взяти ,ч~сть у всесвітн'й j,онфереНції по Р011броєн­ ню, II,О.1If таку КО!іференціlO 6).1('

с,ягнуто

НАШЕ ТЕРПІННЯ НЕ БЕЗМЕЖНЕ! Оскажені.lа

З;іIП()'б:гти

ресз\ всі, ,на;ю.:tів -

Г.lави·\ рядів

третю

ванців.

ТРУДОВН f\КТИВНIСТЬ

ізаборо!'\' яде.РІIОЇ вкзз·аЛIІ на настіlїн\

ш'об.\і,1ніеть

пе.р.шу З ти­

12 березня-вибори до Рад

при

СОЛОМЕНЦЕВ М. С.

ув,а'гу б\-.lО .приділе-' роззброєння Стор,они ПО ГО_1 Н.1'!lСЬ , збр[)ї. ВОНІІ

і

-

4

•• 8 ••

ВЩУ

За ве.Р'lIIlIВСЯ офіціа.ll.lІиіі Ве.ll1.,об;Jllтанію ГО.10ВIІ

грошові IJ1'ре\lії тисяч;, д.руг\'

,130

НЗ.lьнrrг() (IО.1а,1Н.ання ('тали на

І'

(ТАРС).

BE'pXOII3o!lIl)(

КАПІТОНОВ

Ф.

в

його

Лllіп.ропет.ров~ької, /(півської, Кіровоградської, Крн\н:ької, T€-p-

КУЛАКОВ Ф. Д. ПОНОМАРЬОВ Б. М.

Р.

об.lасті,

іНlІЦТВЗ

ЩЕРБИЦЬКИИ В. В. АНДРОПОВ Ю. В.

ДЕМІЧЕВ П. Н. КУНАЄВ Д. А. МАШЕРОВ П. М. МЖАВАНАДЗЕ В. П,

ПІДГОРНИИ М. В. ПОЛЯНСЬКИИ Д. С. СУСЛОВ М. А. ШЕЛЕШН О. М. ШЕЛЕСТ П. Ю. ГРИШИН В. В.

Я'к

ДВП) таТІ!

пеореда'Чею

ДЗЖ\'

округ, ч. C2paT~'fI, РРФСР. СОЛОМЕНЦЕВ М. С. .\\іа,сськиіі lJ:t60;,J'чиIl ОК'Р')Т, Че.1.нб!нс['ка обпасть, РРФСР, ПРОСНІІО ,віД.пов:дні окружні виборчі r-.О\lіСI'Ї цю

кої

у

КУЛАКОВ Ф. Д. НИЖНЬОЛОМОВС'!ікиіі Б'іllбор­ чи'й округ, ПеНЗЕ'IІ{,f,ка обл,асгь, РРФСР ПОНОМАРЬОВ Б. М. 3ав[)1('ыиїІ IщБОРЧllіі

реєстраиії ка(l.дидатів \' Ра.д СОЮ31!!", Рffп\'бlіl;,

З

ван.ц:в,

АНДРОПОВ Ю. В. Но'во~юсr;'Овськиіі внбо,р­ чий округ, Тульська об.1аJC.ть, РРФОР. КАПІТОНОВ І. В. Подольськн.Й vlіСl>киіі ви­ бо'рчнй округ, ,\\о('ковська об.1JСТЬ, РРФСР,

jJ(НГ.1Я:l!ати

ШІ.

пр€'),(їю

Узбещ,!,.1

УСТИНОВ Д. Ф, КСВ'РОВСЬК!І'іі виборчиіі ОК­ Р\Т, в,lадимирсыз3 об.1асть, ?РФСР ЩЕРБИЦЬКИИ В. В. [J:Jr.l'iic~ ;иП внБС'Р'Ініl округ, Дніпr1[1петрlJВСЬ.I,.1 ОИ,l СIСII" ~'!\JHliH' ChKa РСР.

ОК'

ВОРОНОВ Г. І. СОВЄТСЬКІІЇІ ВllБОРЧIІЇ'Ї ОI'рУТ. М, Омсь;;, РРФСР. КИРИЛЕНКО А. П. Пол.ітех,нічг:·иЙ виборчий ·окру,г, ~I, ЛеніНГР'а'Д, РРФСР. КОСИ ГІ Н О. М. Фр-унrзен-ськиіі ВИlбо,рчиї\ ОК­ руг, м, .\\оскв,а. РРФСР. МАЗУРОВ К. Т. ВаСfГl11'0стр;SСЬКИЇI ІВиБОР'ЧИ!"І сщр} Г, м. Лен:нград, РРФСР. ПЕЛЬШЕ А. Я. Кра.снооктяБРСЬКІІЙ ВlІ'БОрtlll'їі (',круг, м В0.1'ГОlград, РРФСР. ПlДГОРНИИ Л\. В. Лl'нінгр'адСЬКИЙ ви·бор­ чий округ. ),1, "\OC~Ba. РРФСР. ПОЛЯНСЬКИЯ Д. С. ПаВ.10ВСЬКИЙ ВІ~БОр'чші ОI'Р:>Г. А,1Т'а,ЙСЬІШЙ край, РРФСР. СУСЛОВ М. А. ТО.1ЬЯТТИН~ЬКffіі ви-бо.рчнїI 01\руг, КуЙ·бн:шевська об.lасть, РРФСР. БРЕЖНЄВ Л. ВОРОНОВ Г. КИРИЛЕНКО КОСИГІН О. МАЗУРОВ К. ПЕЛЬШЕ А.

соц:а.lістичного З\l,агаІШЯ облас· тей і рай,оніlВ за. збі.1ьшен,ня В'И­ робниuтва і продаж\' дер·жаві ІI'яса, ~IO.'10K'a та ІIIІШIIХ продук­ тів тва,РИlнництва в кол·госпах і радгоопа, у 1966 році, Пере:.юж­ цем у ЗМоЗ,ганні ІВИlЗнан,а Черка~ь­

округ, \1. Тбlліс" ГГ~',ШJlська РСР РАШІДОВ Ш. Р. папз'абадсыііi ВНIUОРЧИЇl

~іЛI>КИ в ОДН:J':'ІУ :ВИlборчому округу, МИ. з'важаю­ чи

ЦК КП УКР'аїНI! і Рада, Міні­ cTpi!J ~'PCP ,РОЗГЛЯНу.1І! підс) ~ІЮІ

ОК;;)'/.

ГРИШИН В. В. І\аЛ!'нінградсьt;:1:і виборч:!;і о;;р\т, _Чосковська обласТІ" ?РФСР. ДЕМІЧЕВ П. Н . .'1енінсь!{иЙ ВІІ(Ю;;ЧНЙ ОКРУ", І!. ЯrОСlаlв.1Ь. РРФСР, КУНАЄВ Д. А. 5аканаський вн5)рчии Оl\р)-Г, Алча-.'\ ганська об:l,ас ГЬ, !\аза:"Сl>hа рср. МАШЕРОВ П. М . .'1ені'нсыии в:;.БOlрчніі 01"

Верхов.­

ба.lотува1'И-СЯ

р'н(jОРЧllі і

ШЕЛЕСТ П. Ю. ,Тj('нінськиіі ВИі) Jрчиіі \1, Київ, ;"'КРаіllCl,ка рср,

союзнах респ),б.1ік .по РЯJ.у ви.бор'чих

округів з про~ьбою Ш!Х

в ДeJпутатll

прГоВ~-

штучного «І\{)<смос-142».

3емл·і

----!ІІ----

окружним виборчим комісіям по виборах Мп"

супгг.НИlКа

Наіі,ваЖЛИlвішим питанням даль­ ШОІГО РОЗШІ'ТК} з·е"L;1еробстВ-3J і ТВЩШВНlщна ПРlІсвяче.н,а pe-сПу'б­ .1ікзнська ·иар-ада праU~ВНИ'кі:в сі.1ЬСЬКОГО господа'рства, яка від­ к,РИ.1ась 14 .1ЮТО,ГО у К:lІІєві.

J.'

ЖОВ1'неВО~IУ

па.1аці

.кУ.1ЬТУ­

ри зібра.1ИСЬ llере.:tОВlfКИ J\10ЛГОС­ пів і радгоспів, спеці,алі·стw сіль­ с['.кого

ГОСПOlдарсnа.

IlредСТа&Н'І!'­

ки паrpтійн;их, .радJЯНСЬІКН~ Cl~1b­ ськогосподз,Р-СЬК!fХ орган.ів, керів­ НИІКИ ·республLкa.JI'СЬКИ'Х мініcr~р-СТВ і :в,ідомств.

На

наР<!:.1.і

nрисут.нї

делегзцї,ї

праіЦіlВm~ків c:..1bCbKoro господ:ар­ ства Ро,сійської Федера-ц:ї. Біло­

русько,ї і Мол.д.а.ВСЬ.I(ОЇ РоР, За ,'1.0ручеННЮІ ЦК КП ~'Kp·a-:-

НоІІ ,й Раt/tи Мі,ністрів УРСР нара­ ДУ відк,рив 'Іден По.лі1'бю,JЮ ЦК

КПРС, пе-рший секретар Цк. КП УкраїIНИ I П. Ю. Шелест. З доповіддю «Про за вда н!ня n,ра.цівни,к:1В сільсЬJКОГО гоопо.з:а.р­ ства реопуб.1іЮI по да.1ЬJllЮМУ піднесенню КОДГОСПИQ-радгоооного вироб,/ІІІІЦ,ТВЗ. в свіТ.lі оріше.нь

ХХИІ ,З'ЇІЗДУ КДАС» :ви стуrпи В Ч:1ен ПО\J1·іl1бю,ро ЦК КП Украі­ .Щ,

пеj)lШИIЙ

заступник

.Го.WIІШ

Рад.и Міні"стрів .УРСР Н. Т, Ка.1Ь­ чепко.

ІВ роботі яар·аДIІ бе;JіТЬ участь керіВЮIКИ к.ОМУНЇ{'1ЧIЧНОЇ l1арт:і і уряду Укрз,ї,ни. НаРЗ.1а пр():(Овж~ є свою роботу. (РАТАУ),


Світла'на

праu..ює

СЬКОІ

Федорівна

начаЛIbJtIlКО:.!

птахофабри· ~и.

на

СТОРОЖІ

+ • • е.*

.•

На фото: С. Ф. Древа РОз'гЛЯ'1

KltlB- дає маlГе.ріа~'JoИ '"'РО наслі'дJКIІ n.ро­ одно: ве.1еної .перев!рки відпораlВКИ п.ро­

Вона

Ч<ЗОНО ПИЛЬНО СТОІТЬ н а,род,н 0,0, добра

... -4'·

Дpe.~a

цеху

t

•••

ес

ДУlщії

споживача\!. Фото А.

о·· ••.•••

*. ае

• • • •••••••

ДОЗОРЦІ ВЕЛИКИй аз:.!

ТРУДОВИ'Й

зараJ3

панує

на

г.jдіп.риємствах, в р<здгоспах і пт.а­ ХофaJбрн,ка,х рз'Йону. ТРУДЯlЩі на'­ полеГЮfВО

працюють

н.ад

ворен.НЯМ

в ЖИТТЯ

.1істичних

аобов'язат>,

n'РИ~ВЯТИ\оlИ

перет­

високи,х

соціа

які

сдаIВНО\IУ

ЖСІВ'ТНЯ -

оони

ювілею

на'йд,ОРОЖ'Щ:\ІУ CBOO€M~

СВЯТУ.

ОПРИІЯТК всебічному ви.конанюо накрес.1ених

п"аінів,

порушення,м,

,громадське

запобігати

ПімЬНо

добро

охорон,яти

чи

-

,не

н<З,й­

пО'Чооніші за вдаlJl1Н'Я народни. х контролерів. В районі працює 66 основних

'.р УІП , до

СІмаду яки>,.

DХQJ.ИТь 2577 .на'РОД.НIlЛ дозор'Ц: В.

Перева.жно

це передові

.НІІЧНИ,КИ, <з,ктивir,тНІ.

K?,o\I~HicТlI,

ви'роб­ -

Серед них

комсо\lолыіi і

бе:юаIР­

ТІИНІ.

, Можна назва,ти' ч.Н\lал{) ЩЖf<ладів корисної роботи HapOД'НlH контролеріJ8. заВД:ЯIJШ'

їх

д:я.1ьност,і

Торік.

в

'НаIПРИКЛ'Ц.

ПИ.1ьності

і

районі

аlКТИВЮН

б)'.10

зеко­

НО\lлеllО снровини. ма'теріалів. е_1ектроенергії і па.1ЬhОГО на С)-

:? Е, дівчата, та" робити н·е

слід,

зоорнув, ся

-

доярок

до групи

наJР()ДНИ'Й

К,OOJil'І}()lJIер

М. фесы:в,, 1і(),1И

ті paHII\O~

роздз'вади

KopOBa'l_ -

К()j)УИ

Треба ДОТРЮІуваТJ.СЯ вета нов­ лен,ог() ,рщіОНіУ: в<а дає

молока,

бі,lь.ше

"оро­

і ГОД}'вати

l'()

НІІІДоївmи

ЙOlГО

HapOДH~ дозорців,

н,ізщї;ї

3аЗИУСЬК(}ГО

ра.дго('пу

,hre.н,i

15 'кр.ащи·х ак­ ти.ві('тіВ

Очмює

тва­

їх lКюrу­

KYX11l'K. 1)1 до есього

Нlі,ст С.

діла. ОСОООІИlВу

}"Вату

приді..1ЯЮТЬ ЗИ)fівлі

G

вони

худоби.

ї

не випадково. Погребц'і поста­ вили пере.д собою за'lЩа:нн,я і в ЗЮlові :м'ісяці о,держу,вати БИIС(mі НЦО,Ї молок.а. На допо~огу

приЙш.1И

зорці,

OO.PO'':JНi

взявши пі~ tві-й

рмь ПРИГOlГування

Д()­

КОІНТ­

і ЗГО,1{)IВ}-­

ВМИfЯ liop~iB, Д();ГЛЯ,' за худа­ бою. Ос,ООли,во дове.'1ОСЯ ім попрацювати в дні велиІКИr.\. ,~I()­

розііВ,

сНЇJгавих за·'Іеl'і'в.

IВї,АОМО, що ана'ч[~а кіЛЬІ.. і,сть ПРИРОДНИJX ЛУ'Ків відділка зна­ хо~юrьоя 'за Дес:но,ю, Торік Вl31t~KY

свовча;сна

ли

і "али втрати. Щ()б не

cill'O

ВИIJIвити

JIiРИlІОЛа.ДОМ

Т'lfB

на

і

не

rrej}eВез­

успішн'е

,викон.tНlНІЯ

заВ,1·ань.

Взяrги

хоча б одну ~3 HaJllmx .актив}­ 'С'1'ок ,овина.рку .яка

'П'ерш();ю

Ольгу

Турдо,

'за'ПРОВa,J;И.lа

ра­

ці'анальну го;tівлю ,за1,рrплеНIО­ ,го за нею ПІ}ГО.lів'я. Вона по-

ЛiЯlГає

в

тому,

що,

н'ап.РИ:l\Jlа,'.!;,

о,біД)ItЮ дава.НіКУ ділять H<L три ч.а,С'тин·и: пО'Їла СВИ'НlЯ ,:{о­ ~aeTbcj{ ще 3,100рена liраще ком,бrкоj)М,о'd: :н<зеТУП1lа порці'я і т. д. СВИJІІ'Ї І\'раще з'їда,ють корми,

швидше

fi,JнЮав..'fЯЮТЬ

у вазі_ Усі ' свинарки радгос­ 'пу 'перейняли цей Дliсвід. ее­ ре,JНЬ();ДОООВИЙ

ПРИlріст ЖИ8();Ї

в'аги ,IiОЖНС;Ї

('ВИ:і·і

пу С1'3JНОВиrrь

560 fpaJ'd:i'B,

па

радгос-

БроваРСЬJ\,QI'd:У

відділ, к}'

а по

-62'1.

P'eMO!lll' тра'кторів і сільсь:ко­ ГОСП<Qa.j)CI>КИіХ

)(ЩIJИ,Н,

з6ере­

жеliJНlЯ їх, піДГ()Т()Ів'ка 1юс.jlЮ!а­ терrалу,

вивезен·ня дl}('!tрив

-

уС'і /ці Р()lбати п'і,д

llИ1JJI>НИJ'I

oor.щом

дooopцilв,

нарадних

а іх ІВ то-спода,рстві

85

чмо-

д:иlре,1iЦ1Я

тар 'П3Jртtй.нorо f\O\fiTeтy М. Го­

Bi'f\.

рО'бш павсякдеItна

шрямо.ву­

В<с.е 'Clі'но че.рез замЄ'j)3JIУ ,nкy

ють Їх увагу

ВИlК'ОН<l.IfН:Я

до

поета.влен<иlХ

СТИ'СдlШl

С'І'j)(ЖИ'

переп.равигти

'f'ВарИІІ\ІНІИЦЬ'КОЇ

цій

ферми.

роБО'Ті а.кrrивну

В

участь

вз<яяа і група на.родного кант­ р()лю. 3а КОІР()ТКИЙ ПРOl'd:і'іБ(!l; чаеу сіно без втрат будо ДІ'ІС­ тавлено на 'МЇlcце ПРИlзн<зчен,ня.

на

заlЦ.а!!ь.

Нещодавно пр.овед~,н(); семі­ нар

нароДНИХ

оогаворен{) ки

r(GlПролері'В,

пита нн Я

кол е'f\l'ИВ у

11"я:гдос:Я'Тироіччя

,1е

пі,1ГОТОВ-

'радroспу

до

ВеДИК()f{)

Х удоба на весь СТИfЛOlВПЙ пе­

ЖОВТН!Я. у 'збідьшен,ні RИ1jЮб­

рі,од

НlЩ1'ва

заое:mЄlчена

К'О{JI)fМlИ.

Тва:р.иI/lНИКИ П(}гребсЬІКОІГО від­ ділка 'па посіл'и

ВИіР()1l)ництву IММQlКа.

пер.ш:і:еть

НОВЕ

16

в

раДJ'(){:п'і,

ЖИТТЯ

лютого 196ї року.

ПРОДУfi,тів тва.рИіННИlЦТ­

ва, ' в ироще'нні жа·ю в,С'іх

ВЦСОК()ГС; вра­

с:іЛЬСЬКОl'оспода'j)СЬ­

,КИХ !Культур не :щінИlМУ ,~OO1a-

229.205

ка,рбов.аиців. Лише н':!

мити

тО'!!'н·и

449,3

кіловаmГОДИ'НI

гії

за.га.1ЬНУ

на

ГРYlПОЮ

суму

14056

народнО<о

радго~пу

ка.р­

контролю

«ГоголїJВCЬіКИIЙ':'

I1роведе­

HQ ПQИЗід 70 11е.~віIЮК, з 'них 12 масО!~и,х рейдів. ,ма,теріали пере­ вірок. як п,раВИ.10, регулярно об­ говорюються на збора:х тру дівни­ ків, в партійній OptГ.aHiooцiї. Не· \lало добрих опраВІ на рахунку народних контролеріІв радгоопу

«требух.івсыий:',' КИЇВСЬКQЇ птахо­

Н.Я\l розроб.1ен.и,х на підп'РИЄМСТ сах. будова.х, в .ра,дгоспа·х і nта­ хофабри,ка х ор,г а н !зd.Ц: Й.НIQ-техні ч­ них

заход:,в

впровадженню

'нової

теХ,Н:,КІІ

ліlпшенню я,кості ПРОJ.укції. Ма,к­ боа"я'зані приді.1ИШ контролю за здійсненнюм заході'в 'по створен­

ню TPY.:J.iIJHHKa'\I Необхідних ВІІ­ j::оБНИЧIІХ і К~Л,ЬТУjJ,nо-побутовил

\

мав

д:~я

успішного

іов'.lеЙНf~Х

ВИКОI!~ННЯ

сО'ц;а_1і'СПIЧНИХ

t:епра'вItлыеe

в··язань. На КИЇВСl>кій

ста.10

зобо­

,І ~ахофа,бри.ці, В)ЗЬіКИ\l місце\!

використаlНН·Я

авто-

щенн<Я п,родуктивності праці, еко­ HO~iї матеріалів ~ си.ровини,

транспорту. Гру,па кО'нтр<>.lЮ (го.10в,а т.

Яка ж ро.1Ь народних КОІНТ'РО­ .1ерів в зв'ЯlЗку з підготовкою до від'З'нач,еННIЯ юзілею Країни' Рад? Перш з.а все, вонн повн'нні основ­ НУ ува,гу IіІридіJIIЯТИ' lВи,явленlНЮ і

lіеревір'и.па цей фа.кт. По їі 1 epia.~ax б} в hи'д.а.н:IЙ .на'кав

викори-ст·анню

в и'роБНIІ'ЦТВ'а ,

наявних

резер,вів

зміцненню

трудової

і .державної ДИСЦИlЛл,іни.

обов'язок

1'\

СЯh.Дf'ННИIЇl

зд,:'йснюва ти

контроль

за

пов­

викона,l-

і

CII'~YM ЗУСИJIЬ на.родні дозорці ЗQ­

IПРОД,у~ції,

nідви­

удоскона.1енню

,перt>дової тех нологі,ї, п,іднесеli'НЮ ку.1ЬТ).рИ землеробства і твари,н­ НИ'UllВ2I, зб;.І1l>шенню BIf~YCKY і по­

наПРIІК.lад,

дом,агаються

ло

П,РОМІІСЛОSОГО і сіл::,сько<осподар­ СЬКОГО Jmробн ИlЦтв сі, оприят;!

фа.бр»ки, заводобудіlВНОГО KO\l16iнату, я,кі постій,но с.1ідкують аа ти'м, щоб не було порушень, борються з<з Blill'YCK I'ИСОН10якісної

нарО'дного ЗаДИР'ака)

\!а,-

ди­ рекції, згід'НО якого усунен,і ДОІпу ­

щ('ні недолікн. ОміLllllВО і ооера­ ТИRНО J8'труча·ються у ви.робн'ич: С'ПJ)а:ви·

народні

кон гролеР'IІ'

заво,

дів 'І10РОШКОВОЇ мета ;I),ргії, пл<Зст­

Факті:! безгооподарнО'rо витр<зчан­

ня СИ'РОВlmf, і \І а Te,JiaLllilВ, ДО:\lа тзти'сь _1,ікві:tа,ц:ї <по-над,нор~аТllq­ ЕllХ заlПас ї'В не встаНОВ.1еІі'1()ГО .1З..:mаfIJНЯ. заlilаСJIІІХ ч'аСТИIІ та ІІ.ИХ

тоsг ,РС-\lатері~ЛЬhIIХ

06ін­

ціІІНОС

теЙ.

Пере..1

с:льськи'\1J(

на'р':>дного

КОНТРО.1Ю ІВ

\Іент

стоїть

гp~ паМІІ ..'lа,ниЙ

'завдан'н'і

трУД :ВНlfка,\1

дооре

'\10 '

Д-::;'ПО\ІОГТ'І

ПI':'Г()т~ ва'ТIІСЯ

1:.0 ·В·ИР·ОlЩснн,я високоїо врсжаl'; \' юві_1еЙНО\lV році. орга;нізоваll) провести. зимівлю Х\'.10би. слі_1 К'ува ти за ,пра.вИ.1ЬН I~~I зберt>жен­ ням і В:lкори<:та,IІ,НlЯ \1 м';неРЗl1ЬНН '(

до<БРIІ'В

1)'

і

J\і\lі'ЧНJJХ

н\собів

3 <1XJJt:

рос.'fИН.

Вс:\! ролю зору

го

гоу,па,\І не

слі.1

ВИIКОJJаН'IІ 'Я

з.а!!Д1ННіЯ,

ча

наро.l,НОГО ВlКlуо.ати такого

Я'(

ПО.1:1

ва,жш:,во

затот вля

мета.10.10\lУ

ДОIВО.1ИТІІ

'\онг­

(3

і

зд?

Ht'1\laE .потреб І

'ваЖ.їliвісп,

цього

П!l

тання .

Ха'й же ЮВ:.lеЙ,нніі

riK ПРI1<\lIНО'

жить наші YClljXII в комувістич­ нс.му буд і,ВlН ИІЦТ.ві , ЯlКОМУ пw(лJl­ кані cnрои'яти' ; численні ,ГР)ІПИ народного

КОНТРО.1Ю.

\l1І'с., p1lдrOC';JY «В~_lИКОДИ'\lерсь, ЮI·іі», Се~ШПО.1ківсь·(')і птахофа.б·

ГОЛОІ'!

pl~KII.

ту

І. ДВОРНИК, район:юго коміте­

народного

контролю.

Ф

ОБІЦЯЛЬИИК ПЛЮС БРАКОРОБ ладнання в ОСНОВНО\ІУ бул') завезено і лежа.l0 на. складі. ПроИш.l0 багато часу. .1 хоч

Електро.1із:на станцья на за­ ,воді no:pOWKoBO'Ї м ет·а·.1 ург: і по.КЛ'ИlК<Зна· в.ід:'грзвати 'ВeJlИJК) роль, бо В3Н3' пови,н:на забезПЕ:"чувати BO.lllleM діючі lI.exit металокера':\Ііки і .кнснє" більшkть 'працюючих цехі'В Д.Н проведе:~ня

запевНЄlННIЯ

за_lи.шИ.1ась

uію

.першу

чеJ:ГУ.

кумеН'І'ац і я ва'lfНЮ

К} генПіДРЯДН'И'ка БМУ -39. У чер.вні· \lИНУЛ'J,ГО року .нa·~1

тури

дове.10СЬ

юсди

з)стрітисt.

у.праМ!1ІНЯ

з

Е.

НЄ

н·ачаль­

Я.

го­

по

обезж,((,р<юap\la-

і

трубоп;юводів;

вистачало часro

робочої

не

і заСТУПНИIКОМ Д,lfIректо­ заводу по 1{аlilітал'Ьно~v

будіВнlІ'ЦТВУ В . І. МаренJtЧем. .вони робили' огляд об'єктів. що будуються і Н<І:.!ічаLII((1 кін­ цеві строки здачі їх .в експ.1У­ ата;цію.

пра ' цюв'а.ПН

н·а'ведемо

І\ОЛИСТОВИХ поточних відхо­ дів виробництва для здачі їх організації ~Вторчорме­ ту'> . При пакетуван.ні тонна металевих

стружок

коштує

карбованців 20 копіЙОI\. Непакетована тонна відходіl'l коштує 4 карбованцІ 20 копіЙон. Отже, пакетуваТ!і

нюють .

торгове.'1ЬНОГО

цього

:ІІе'» .

Ц:ка,во.

ЯІ(

д\'\lає

т.

С\ і\­

елt'J(ТDО.1:ЗJJііі

CT~"I­

цев Е. Я. нздаЛ-і веСТІ! бу:іів­ НІІІЦТJЮ

ll:Ї?

на

Адже

110юі що Б.\\У-3<.J

з·а"екомеJJ.1~ ва.lО

!іIlКО\!

себе

об:.ця_~ь­

і ,бра'J(оос'бО\I .

рактеРИСТlI'ка.

Така

хз­

очевидно,

не

ни"а\J .

і

не

\lожна

с.казати

Г.

про

більше

тонн

30

СТРУЖОI\

спакетував

на

нулому

році

738

тонколистового

полосового, метало.l0МУ,

завод

хоч

на

спресовував

легковагові

ликі

відходи,

маши­

то він би одержав за кожну

недооцІ­

тонну на 6 карбоваНЦіВ біль­ ше звичайної СУ~1И, що СН.lа-

п!дхід

безгосподо

спраВІ!

підприємству

збитки.

По-перше,

томашина

завантажується

повністю,

на поворотах і

ве­

ав­ не

ви-

боїнах розгублює брухт, а пробіг її наПіВХОЛОСТИЙ .

50

вище­

.

Недержавний, на,носить

дроту.

Якби

га­

пити.

кар­

торгмашІвцІ

тонн

групи

ло б 3500 нарбованціВ. Та­ ним чином, за 2-3 РОНИ прес-пакет міг би себе ОКУ­

не

бованці, в той час як у ми-

здали

член

сказ,а·

контролю

.

дарський

302

'них

ВІддаЧІ

металевих

суму

про

ПІНЧУК,

нема

стовується. Нош тує Ж він 5 тисяч карбоваНЦіВ . 3а цей механ!зм

щоб

зового цеху; В. КРЕМІН­ СЬКИ П, начальник га3OIQro цеху_

Нуплений пакет-прес уже майже два роки не викори­

час

того,

иаPQДНОГО

якість робіт БМУ-З9. Хоч при-

згадані

нобудування

кисне',! і .воднем заво'зяться, а не ВИ,КОРИСТОВУЮТЬС'Я. Е.1ектро­ Л;LЗне оf)_1'2,ДНlаIНrI'Я «за\IОРОЖС­

душею ВИКClllані буд:вельнї, 0'3-

вати її завод!

Че-p-€'З БМУ -з9 за,во'Д несе ве.1ИlКі збитки . Адже ба .1ОНИ з

ли: роботи ВИІКОJJ іНl і дс,бро­ якісно, с,па«'и,uі за це будіве.lh-

процентів

Однак на

в-едуться

Д_1Я

цього

І

прин.цИIПО\l

вїдвідаlJІІІ

)dатеріа.лів

стружки зиачнО' вигідніше для підприємства, ніж зда­

4сирцем,>.

таки~

роботи .

там е.1ею ролізну СНI'Нlцію. Во­ ШІ' бу.~и' вражеІІі побаЧЄНИ·\І. ЯК високоякісно, добротно. з

Через безгосподарність у 1965 році завод торговельного машинобудування купив новий пакет-прес пг-]оо для пакеrування тон­

НЕ:"дороб.lt'ностеЙ \' 'будіве.1Ь­

ДОlб.1Ю'ва.1ьні. с·ан ітарно-техніч­ ні рооотн, як в\!і.10 ilТідведене електрооб..1ад.нанн'я. На жаль,

Заступник директора за,воду по каlпітально~у будівнlІІЦТВУ В . І. Марени"! поrодИlВС'Я зі сказаНИ\IИ слов.ами, а,дже об·

нього

.в.1ашїов} є БУ.1.іве.1ьни.ків. То ж які LЗа,ходи в,оа" вживають

т.вердих

Робіт за,lИ<ШИЛОСЬ небагато, ми її здам·) до 15 вереснlЯ. Це тверДи;j строк, СI{аоав Едуа.рд ЯКОВИ'ЧС)1ЙlЦев.

-

а.1е в

ників Д}же бага,то. ПРІІ'КРО те. що ЛИJJ" Н:ІЧОГО не роБЛ'ЯТI, Д_1Я ї, .1:квідаll.l.ії . «.V\0'i! хата окраю, я нічого не внаю»­

а

че­

ще н()Ве,

не хочеться заходити, 60 зра­ ЗУ зіпсуєш настрій. В:кна і две.рі 'Перекошені. штукатурка обсИlпається, підвї<:на сте_l'Я не­ рівн.а, дах прот!кає, К.1адка перегородо'к стелі ледЬ-.1еДh трои~аJ€ТЬСЯ. дивиш<:я .на неї, і тебе охоплює ж~х. ЗдаI€ТЬОЯ, що сте.1Я О'::-ОСЬ о'бва.ШТЬСЯ.

т)

СИ.1И,

В Iпід'ГвеР>!IJжен'ня своїх с.lів ,П Р Н·К.1ади. НедаВIІО рс6:т,ники' нашо.о цеху 'пOlбува­ ли в Киїоському ін~титуті над­

Солідних т<Увари-шів дове,10СЬ запитати,: «Ко.1И ста'не до .1аду е.lектро.1іЗН , 1 стаllltЦ!'я?:t. Biд:rIOBiДb не заб3lрил.ась.

,\о(іщеНIІЯ

за

об.1адн'ан,ня.

реа недостачу бетону, РQз.ЧI!ІНУ. скда. Бу.1О' ,багато й інших непороз),мінь. Поряд з цим весь ча,с опостерігається недо,б­ росовісне ві.з.ношенн,я до бу­ дівництва CTalHl\liї всіх. почи­ наючи з п.раІЦі,ВНІІ"ів ГflНllід­ рядника Б!v\У -39.

Суй­

цеви~

ра

я,к

o.:r:HaK ,під ріЗНИ'\1ІІ привода'\IJI затя,гувався СТРОК її здаlчі: то БМУ-31 відмовл'ялось від Сh.JIадання і ,клепанн,я е_1ектро­ ліз~ра, ХО,Ч це ВХОДИ.l0 в ї.хні обов'язки; то відс\'тня до-

в еКСП.:1)'аІта­

Об'єкт же і на сьогодн~ш­ ній день ше не під.гО1'овлеНJ1IЙ до введен;н,я з дію .. Будіве_1Ь­ ні роботи веду-гься вкрай по­ ві,lЬНО, без керіlJ!lицтва з бо­

ІІИКО'\І

ЦЯ U:Я.Н КОЮ,

ворить Halj>OAHe ·прислів·я. Е.lектрол:зну стан'цію fJOЧ1J­ .1И 'БУ'.1увати ще в 1963 році,

га,зозварювальних

ОІІІІна бути З.1ана

бу .1И від аl)~ТОРИ­ то В>а Р'ИIJ,l ів, 06іl1янка

тетн,их

робіт . Зд·а~аЛО<:h би. ВltХОДЯЧIІ з її rtри'значенн<я, стаlllці,я 'по­

'РOlJl{'lj)И.

МИХАПЛЕНКО.

566.5

єл,ектроенер­

бованців.

'мог}' н<а,дадУТЬ і народні КІ}Н'Т­ І.

паLIIива,

Тllсячі

Іколеli­

заll'jЮп{)нувада в lІ'а\Й­

цього,

му

ОДНОМУ заводі порошкової мета­ .rrypriї дазорці ДОПО:\lОГЛIf зеконо­

ОСООИJClГЮ(

за·падюють

Е: центрі у~аги пита,lНЯ €!К<JIHO'\lii. бережливості і ,під.вищен.н.я еко ' fi()\lічної ефеКТІІ,вності Il>иробницт­ ва. 'б\'тн непримщ>еННIІІМИ ДІ)

славному ЮВІлею

ВWП:Р&ВИ-

і

ГОJlова зага.1ЬН,0,радгOlCП­ ної ГРУПИ І. OfMla.I\, ce~p-e­

П()В'ГО'РИІЛОСЯ

ра'ДГОСПУ

'св{),єча.с.НQ

ім ДО всього діло

пра:ціваmків ' Р'і.'ІЬН!щтва РИТIИПIІЦ1'В3.

відЛі.'ІІі.а

На'\1 і надалі 'н<еобх.ідно ТРИl\lаНI

Феоді,р Фед(}сШович Пальох.а.­ В();ни не тільки Д()ПО'lагаю-ть

ПОСl1аБ..lених

ItipGBa 'вх.о:ди'l'Ь

розпа­

-

відає cel\opeTa'p парті'Й:НJ()Ї ОРl'а­

вона в ~іЧliі тцоїда від к,ож­

В групу наР~,1НИJХ І\()!І'ТРО-­ дерів на IПОГРООСМНл"у відд;і,lКУ

кіла-

233

Ва.ж"а переоціни/І'И роль

-

ти неД(),'Ііки, а

дrЛI\У_

па

грами.

її ПО'l'рібно краще. 3рі!вня.'Пі,в­ J:a ні до чо.го доб<раго не дове­ Д'е. Робіть 'ІІа,Iі, Яі.. Марrя ,миlІ,івна. Него,:{а. 3а'прова",ивши іНДИlв'ідуальну Г~ДЬВJJю KOptB, ної 3 ни,х по 286 u,іЛ,О'ГРМ,f1В МОЛОКla l~ай6ільше на ві ,'­

В сі'чні ві\д

кожної к' о.р()ви

-

ент)зі·.

,ВСЮди:

Козака .

• «

1'ю<е ставлення до техніки -

злочин, ЯКИЙ вимагає по­

карання.

О. СГУПОВ, уповноважений чормету

•.

сВтор-


НАЗУСТРІЧ

ВЕСНІ

ЮВІЛЕйНОГО

Місто

РОКУ

-

селу

"'к MABB~THIX МЕХАНІаАТОРIВ у

грудні ,МИНУДGГО

:рщ;у

почали

'Irpalu;ювати

lКy,poc1f

11j)a'ltTOpRiC'l'iB. На IІJf1Х mвчаю­

Шефи

в

над.ають

ва1рів.

а.рочних

ЛЯЄ

П.

Гос,пр()зрахункове

'Ці

О}'­

,Н.

Ря,БИ!й,

;І';)я

Будуть скоро й огІрки Oc~MaK 'Щнщю р в тепли­

цих

радгосиу

КQlЖНОЇ ЗМІИ

Л\і.Х

'fит}'Т

рцує

Так і цьаго року. Вже ,І\ва

ра:зи r.JНЯЛИ в П1Р!Нfках і 3.11.11-

ли В маnaзИIН'И· СТ(),1ищі 'МQ:.l0Д 3е'лену цибулю . 3а, раз !цві­

j

Т)"ТЬ ооі~н\и. IПО'СТа~юсь,

-

І\аже

ІВa.lI()ВИЧ, -

що.б

робкор.

,lНжа .

дос­

Taвляли фураж. опілыF''ии зу­

мага6'~{3СЯ краще

rиллJl.ЧИ

ЇХ ДО ' 3ГО~ОВ}їJ!oа:НіНjJ. іПро це ~ба.ють рООЇТJl!Jl'КИ М. XOM~, H 'KO. Є. Марченко., М. ОКIfI~ан, І. IПр} ~кИJЙ, І . Дяче.нко та 'ЇН. Надої зросли до 5,3 Itіло­ rра;яа на КОР(}ВУ. А наші пе­ ре;lо.ВИI\И О. Сергієн'Ко, В. Се­

тру ,І\н ()Іші

п(/долан,о

Є і iIre!В"i .н'а СІЛ і,!!;Ки . За перш и й ~іCJЩЬ Нla.доо.Но() I!i~ корови по 157 хіЛOJ'j)ЗІ)!ів IУОЛlж.а, що стёl'НОВИТЬ

5

бу.

u~дсу.моItЗl"1f

За

кі..тогра,мі,в ,на. .до­

МЇtЯЦЯ

мо..l0&&

па

ПО

Ко.рОоВУ

непагаlНО.

н'яти 3 СЇіЧ.нем ми,:-rуло'l'о. року, T(J

по

2.1

I,ИоЙ» 'мК'іНIІІИ~И не,'{ога,н о . llирnбилИ' на сто гектарів

госпnдарсЬ'ких )ті.:жь цеJlll'НЄра 'МОЛQlка" 'І на І\ораву Ста,новиз Jра,~и. 'П, РО,~.а.Н(j

'lла.п

382

сі,і1ЬСЬКО-

пона)

Т()Н'НИ.

тільки 'за

!lJОо'!іп:mВJIIНЯ

Шев­

Pi1Xy;JI'OK ма1'ОЧ,НoQГО

лів'я, а, T~'JOBlfe,

деякОо"

п'е,рі(/д

І!енню КОР!оІов(}ї G.a,зи, в '1'1>.")' ЧИ:СJllt і Qрганіза.ціі культур.JJИІХ lіасовищ.

B~дoмo, Щ(І о~им

;j

рщіонa:m.­

них спосо.б.rв вИ!карИСТ311'1JJI ПРИ­ P(/,\НJfX сїllЮжа.теЙ є Cl'BOpe:нJfJl багаторічlПlХ 'КУЛЬТУР:НИХ 'ВИ'па.сііВ.

таlРУВ ВККilРJreТОіВували для вип,а-

Еели пі';{ Ікультурне

в

ВИ'Робле:но

пр(\~()вжр,

заЛИіШатись

низыою,' і 3аІ))3.З lІ,адіоЙ на фу­ 'ра.жі!ІІУ

ЩТЄ

'корову

3

Л'Є)l;Ве

п-ереви­

кі.l0ГРа.яи, в lІ();й час

-

-

-

ся

Нlе

:Н'ИІ3I>КИМIІ'

Я'Костmt:и

ко.рі,в,

ПQlIЮ'~НИМИ

а

Jre,J:acтa '1'-

білЬJШ~ н.arРома.дити на зим}' ;1.00-

племі,н,них

reлиrць

С1аil'OВИТЬ

по

грамів. С()біоваjYI'ість центное­

ра молoota 7,7 карбов,анця, в тоо чаlС, ко/ли на ЬНШИlХ фермах В()lJiа доріВlJIIювала 9,3 карбованщя. Собі,вартість цеwrн:ера приросту ста.И()ОВ'И:ТЬ Ва,ж.ко.

ка'Р~аванця.

51,3

переоціни'Ти

зна че ІІ:Н Я

легідь

підготувати

всі

та,рил­

НlЩькі ПРI!І~IiIЩе.н:ня ,10 зим.и, бu худоба перебува~ в л, іт.ніх табо­ ,рах.

довжній

..-

-

-' -

:віwО'РОДИ.Jl'И

,коридар -

_

п!ро '

-

-

у цьому 'році 'продовжимо по­ лtп.ш}'вати 4tультурні випаси. На сі'М';lе<.'ЯТИ геJ(та1Jах пі,,:{вищено.ї mющі, де під чаос .1ЇТПЬОЇ СПе.I\И ВИJгорає

тр.аВОСТIIИ,

JtОЖlfі'й затіJЩt іВИlПа~GМО два ДНІ 220 кор.ів '311 дооомОтГОЮ ед'еоКl'1Ю-

JfИD(

культур

НІа

про,гони

·кижча.,

а

то:.}'

і

ПРОВnДЮIО

була.

переСУ~lIа

в,1е!КТJЮ'C'l':а.JЩЇ:я. Коли вона ви1хо­ ДИ!J!а 3 лцу, до.tВQIдИ'лоr.я

доїти ВРУЧН'у . повториться _

КQlр:в

Тепер цього 1Іе

табі,р

'11 і дКЛ'Ючи­

землях ,в~в>йчі ли до меоКТРОо.\lеореil,і

високої

зе:Іении

,кор..\І

собіва.рт1(JГh

ц~нrrJreра такlU КОРМ;В 'СтаНQВИТЬ

1'If

в ЦЬQiЯУ році в таб1>РIt і ро-

вають ли!ше иі'д час Д()ЇННІЯ), п()о- j1ІЯ'б()lї П{)РМИ фе.jJlМИ' itPyr()IГ~ В'їд-

під- 'підв.Иlщен.н,ю

їх

ПР();Н~КТИоВІн,()ІС'Ті,

ділка. А :в И~ТymIі РООШ ,ма.ТИ'Me~[(} цід}' СИ'С'Т-е!МУ КУЛЬТУjJIJllИ!.Х

з рО'з-

Легше Іпрацювати і дoopKatМ. Ад­

ВИ1паrів, що Аасть З!МQIГy ВИij)Qlб­ ля-ти на сто lI'elКТapi~ угідь не

раху,н'КУ 200 кілc.rра 'іів НІЗ ге" , та'Р. Лор;,)! ,бn.ронує!ol() . Через со-

же, 'коли твари:ни переБУ&ають ноа. сті,йJЮВОМУ утрима Нllllі , то

500

ЖИ'ВJI·еllltЯ площ сечею

iЦelrl1Н.epїIJI. tМОЛОока, а 800ДО ць()('о і П'P<liГ1ІІе IWJIекткв

1ООО.

д.а.вало п'є ,менше 200 цеJmreрів ро.к днів 'ПО!n'ОРЮЄМО цИ'к.l .вИl!Та- КQIЖ,IІ'і,й 'j}ооіТНlЩі ДО,В'ОдитЬСЯ 1,5 РЩЦГООПУ, гarтyючИl сІЮЇ ТРУД()(8і - 2 ТО}fН,И KOoj).'fїiв перен~ити 4to- rюдаіРУtНltИ !н;а честь ВlCelllд.tpo;JJНIaгo :lMetIJOoї :маС.И' G гекта:ра, весною C&JI!HiJI ,на да.н ій за.гіlН ці . lП'ятдеСЯТ'ирічЧlЯ Рад'JИf­ ЩОО ll'е ;Іає? в,ільше, кіж три рова,у ВРУЧ!ІІУ, в дан,ому разі ця свята ,ці 'ПЛащі піД'Сm.1И' КОНЮШИil'OЮ, райграеом 'Пa:tавищни\! та багато­

мі.сяці

ук,іСНI!N. Hop.vy вИ'сї.іІ'У давали 28 Jiіл orра.мів . .посіви nї,lживИiJlИ су-

печена. пі'д'НОЖНИЯ П!~езеНIIJI зелен,ої

худооа

~ре.дч3ІСНО-

стан з roдiB-

PI!'VOoIIТHOfO

Пlj)Ol!'яrом

січня

ПРИ'РОСТУ

j

М()оДО~!ЯlКа.

плетмінн, і

T~­

ЖИlВ'()ї ,вaJГИ, ,а

вис,lIIд.tЖемі.

,Ні!

Зоі:(.1іJLКУ 'Вони

І як

,не nРИООР(),

ЕеріВIfИlКИ ві:ддїлк.а, lНюв.аж,аю­ чи на нед,оста~ню кілЬІКЇ<Сть

В,ІО>стап(у

забе':1-

робwа ві.JtПадає.

Культурні 'П&с,овища кормом без маси. Cepe .~- )!о'ждИ'Вість рі'ЛЬН1fЧІІХ

ТИ'

:JГОДОВУЮТ~СІ.я

СУХИL\lи,

ХіВОІИН{ІІГ()о бор.ОоШR.a не 'Вигorrов­ JШ1ЮТЬ. БУоВають ;вюnaд:ки" 1\0- ~

,'ІИ на Ферми несвоочас,но ВOOJrТЬСЯ KO<PMIr.

Та'кий

CfI'aH 3

С'кла,'В<С<Я

дають

П. СТРИЖЕУС, головний

зоотехнік.

~ ~

зи.м:-і.влею ху- і

вн,аелідо'К

без­

ків

раД'Г()lСПУ ,до

ВИРОобництва \

KOjY)(' i~.

lЦо5 лок

не

,допусТ'иrrп

'Минулого ,РОіКУ,

ПOlМИ-

за;В-ОРИJча­

lI'а.м і керіВНiИJltЗ:М wншИІХ гос­ подарств ' потрюн() вже ~п.ер ,1rJбати за .вИ'Сокі, в,рожа.ї 1ro}Jт­ ~ювих культур. Дo1Jl ВИfl)OЩУ­ ваllНЯ i~ :краще t'I'IIО]ІIІ'І'И ок­

'Ремі 6рита.ди або IКm.I'пvrексні

'

меХЗініоова.н.1 МИ,КИ, ДОВ1В1ШИ і:м пла.нові Wl'В,~аJtЕЯ вa.JI()IBaгo

ВИ'Р~ 1t®~i'B. С1Мia.c'l'И J)о6Оочі ллаНіИ' вес­ Н;JIНI()ГO ПЇNКИВJЮНШ·Я лyuUв 1':1

'П'Зс()Вкщ, 'П'Ї)lJюра'rи Но&Йбільш ipaЦioow.ьнy СТРУ'кту'ру ,кор­ 'М~ИІХ

KYIJ!bТYJ) та

,НОГО к,()JIIВЄЙЄра -

СХе'М

зеле­

це оор.а::оо

веЛИlКОЇ 'ВoЗtГИ'. А тему lКej}iIВ.нM­ /ки' та оСшщіaJJ!'ік:ти гоопод,а,'jJiCТВ п овиНlНi !3DeJ)НУТИ на. іНИ"{ .с,еоРЙОЗНУ Ylвагу. Від іЦЬоОІ'О n ЗОО;чнШй мїрі буде залепти ре.НIl'а6ельJci.сть га.лу3е'Й ,pa~I'QlCшroго IВИlJЮfuшцтва і З()oJ~р.е­ .ма

тваРИillНllЩтва.

І. ПЕТРЕНКО, старmиА Н1Іцькоrо

молочних

зоотеXlНiк тресту

Дар­

овочево­

радrоспі •.

ськО<ї д~ржави.

брига',1W)[

3&-

ту' рб01lного с~аВJIення керівпи- ~

папруги . IПIJlа:н;уємо Т&КООЖ 1J3И1В6С-

50 каn:іЙ,ок. дил",ное В'Lд,дilлеН:1fJI корів. П()Ї~,НlІ'J[ lВi,J.{)С11аль евіжої змеДYlМaЄMo. оргаJl1ізувати додатко1i0Ї 'М,а.СИ, 3Q1КpeMI1l під час tIIJ~ЧН,ОГоО ВОО JtУЛЬТУjJIне ШСQ.вище на. 1,20 ви.пасаlНКЯ (корови у за.гOtllі бу- Iгекта,раtX ДwТЯ 400 ко-рів чорн:а.-

ПісЛіЯ Вlfпа.саКffiЯ скOtШ}'Є)!о. стїИНИЙ мО!Ціон У ліr·н'іх таб()lр,ах бур'яни, а. 'l'alКОЖ .залиш"и трави, заіr:арl'ОВУЮТЬ тва>ри:н, С'ПРlМЮТЬ їх.

Ще ГЬРШІІІЙ лею

(/рг,шізуєяо

_ _ ,_6 _ _ _

-

'П'j)()oгlНI. В і СИ.l00С на ОР"'ЮХ

. .

Пj)\ljби,р.аЄ~fО

до

Д}1КТИВIIJИl.Х .корів.

доби'

ш~ 'В та'б ор і

saJ'oIDty

ПРИ13ВО,~И'ть

запу,Ску ,навіТІ, ВИС()lКОЛРn-

3а'lЮРИЦЬКI>."У

ро.які'сJtИХ кормів. Ре<моwrиі брll'ГЦИ мають МОож.lи,в'ість ЗЗ;3,Д,'l­

152 гек.тари по.діли-ли, в зале;к- ктльту'рних па'СI)ВИЩ. На 'НМХ ви'ності від трав ОоСТО'Ю, на COPOf; РОЩУЄ!оІО ІЮ 200-220 цеН'1'неза.гіJ{lОК п~ 2,7- 4 гектари. р.ів '3MeНlOЇ маси сйобtіваРl'істю пп Д.1Я перегонІ}' корі,в з (УдН'ієї ~ 12 кО'піЙок. ВрожаоЙНість же сія-

,др}ту

це

ТО

Ві,J:Сl'а'ваН,JIIЯ раwоспу у ВИ­ робнищтві молоIta п-ояенюєть,

__ ~: 111: ,. _ І 4.1 j і і'.' 'і4 '.1 дл~ XY~~~ на ~астіuНИ' К Biдrop~ !c~ ДlfMO ,МЩШ'ШОіІО огорожею. Раю-

'IШjJIиів,

ПОЖ'ІІІВнkть JJieн~(}ro раціону д.'FЯ )ІІі,йиих коорів :не переви­ шує 5 :КОPl~ови,х О;lПНИЦЬ. А

ЛlЩі і н-етелі зовс~х не дaurи ~.

ЗРQiшен,н.я. Це1l1'ральні

_

ча С'ТИІН,У .ж (І­

я'к ьн'ші rосподарrтва ' наі~()Ю­ ЮТЬ по 5-6 l\іЛljf,раwLв.

цей

в

щод,0600ВИ:Й

пасOlВИЩС .

З кожного ·гекгара. Їх п~реJl.()В.і ПJa:Cтуха. ,Н,а ТJ)eРРЙ і\ень залишки гооп'одаlрст.ва одерж}'IO'l'Ь багат..:' т.j)aIВИ l3'їдalO'ТЬ 150 тели:ць. Визме.н'ої ма.си. Собіва.'j1тість цell1Г­ ПаІСанJII.Я Р03ПОЧИ 1на-ємо, коли винера її в 2-3 рази ННlж'ча, ніж сота ТР.а·В,ОС'fОЮ Дl)сягає 1,;> сан3 іншиіХ угrдь. тиметріВ'. СТВО'ре:IІ\НІЯ .кУtЛьтурних 'пасо. ' ВИlЩ ми Іj)оопочали В 1959 році під чаlС ООВООН1ІЯ запдавНlИіХ аеель т,рубе.жа. СПЄj)ШУ заЛУЖИ­ ЛИ 24 l'еК'Та.ри ' вівс'яющею ЩТО­ вою, 104 r.еК'l'а.ри ТИL\[ОФЬЇ,Jr кою. Для того., щuб JЮiсооиnце

корі,в

менше

~ере;щьоIМУ

молака

ki.1o-граМ'Ї'в н,а К()ІРОВ)" а прирkт живої ваги

10-12 500

3 1961 ІЮ 1964 Ііік 4,8 ге'R-

надій

ст.анавить

пого­

завдяки зм:ц­

зна,'!JНО

I:tH.a.<r,!fY

му і ·КОJЩентроо.В<І,НИ1Х

'Н'Р!оІ рів'не)! ГОо~і, влі. Т()Ірі" бу­

ко,рес­

....

ДомОІГЛНCJI 10111 ТatlСИХ результа­

'] m не

Ії.

громадський

ны)оБQlвийй

НIQ\Ю сеЛl'l1РОЮ .

по 469,7 су, а 104 - кк сіН{lжаті. ШС;ІЯ іВихі~ ПОІ'/) таго, як :tбу:~ува" и лі'l'Нlі!Й табір 2672 J\іло· ДЛЯ ху,Іоби, В,СЮ цЮ П.l()Щ}, Bi;l-

мо.л(,ка,

сто!.! ItИlді.лено для цього гос­

З~

КQlР!оІ'ів" ,не забе3П'1~ЧИI1!П пере­ РООКIf і піДГ(У['()ВlКIf! їх до зго­ пондент. ло заг()Товле,но значно M~H!,і,10ГРМШ мо;lовуваIНIJfЯ. СМООІа не подріб­ ф---------------------------------------------------------І нюється оо січку, K()IНlЦeнrrpa­

рі'К тва-, перфо.с~том, 'Каі,нітОІ." та а,міач« БООриць-

Ві:де'р:о,

м. САйКО,

наш

~и не ;lобраЩI від 'Ко:жн()ї

І\ОРОО!И

М,

'пі,~гwуваТі~

чен',,!), М. ~{еf1жеlа, М. ЧУJIIЯI\ ;lОI~ЛИ що~(}БО'ВlfИ надій на ко­ , рову до 7-9 кіlJlогр.а"ів.

O~н.a' K, ' КОІЛИ по.рі' в­

Культурні пасовища П ЕРЕДЮВІЛЕИ'НИИ 'РWНІНИКИ Рёl'W()l(ЩУ

менюк,

по­

cy,b-аЛIІІ

ГНАТЕНКО.

нас і не !'УСТ(), аде на­

}'

раці.

1%5

Незважаючи на те, що тре­ по да1 jJIС1'Во3.

Кв.а,рташ.н,и,Й l!Ман

про;wкrів 'J1В'аР'И!іНиЦ'тва, lJJf.ж за ,в,і~по.ві.,~\ни'Й :lеріО;l МИН'У­ лого 'PQlKY. IПродукти,вні'СТh

икі

ше KOI~iB, ніж :в

;мо-лока від 'іншІ' ( господ.ар.ст,в

,~,liB

віддіJl'К03,

TaKt'

раЙ,оку.

JtoqYBH~.rO

татів '!1РудящиіХ виборці по.да­

нашої pa~oc'lыft()oї ТЄ'IDЛиці.

l\о,лt>КТив~

лективу 'l().'lО'ЧНО-ТОВоа'РНОої фер­ 'Ми, а та,кож ,робіl'ииків ко.р.мо­

свв перше ,м:ьсце в іРаЙо:ні. на П'e'j)ШИ'Й поглад, ,НlеНіач('

м.

л о"а на СТІ) г(',,'тарів }l'i;lb.

РАДоГОСП «3аВари.ц~ИІЙ» 3р',ачно в' іДС1'ає l' FИJ)0о6НlЩтві

сі,чень ВИКОНaJI() '1<1. 27,7 про­ цеJl'I1З., 3а цей м:сяць вза.гал!

ВИ1ХО;lУ

3

MiJ{lYCOt.'{ в 4

}'Івага

-

(Фотохроніка РАТАУ),

зосере~жена .на ТІ)ЯУ, щ(/б у 6еорезні ~~вести щцобо.ві н,а­ дOlї ДО 6,5 Ki"1()1~lтla, ХОЧ І\ОР­

,(и у,рср та м,і,сцеsих Ра'Д де'ПУ­ огіРJCаvи

постіЙну УВАГУ

вся

сільгоІСП'М.аwиlН.

Чому низькі надої?

ТВАГИlllIИЦТВ У­

з

і

Фото А , Підлу,бноro,

=======,\

Ццемо

3а.))3.з

Дати бj,~ьше запчастин до т.ра.кторів

з[, бов'язаНIІЯ К'3.1е.КfИoву !\иївського заводу імен і Лепсе, На фото: ,передові контрол,ери ВТ,!\ Анастасія ОверчtчlКО (ліВоОруч) та л.юдмил,а, Служала перевіJ>ЯООт,ь ,якість П()РШ11 і.в.

цеН'1\нери ІПО , ВИРl)бництву .){о­

,ва'ж,~и.':І1

радгOoC'lI «·Красилі!!lСЬКИlЙ»

"f

деНіЬ виборів до &plOBHOЇ Ра­

свiJкИIllИ

газу.

а:рочних

ли lI:а.пружеllНЯ ,від ·всього КІ)'

зцовго, до ТеІП~

8еСНdLНИ'Х д:ії-'1 ві,н

худобк,

виго-

феjJIЯИ ї ,ін,с ­

А. ЛИСЕНКО,

ДоТЯ 'РО'боти' ТВIl;~инни, ків. Ча,сті

«ГflголіВСі!КИ'Й».

I\IfJШ с,ві.жими огірка·)(IІІ.

Петро

l\,вад'j)а1lНи.х мет­

1000

ВИlГОТОВ­

сн,.гові за.м~, M~P(J3}t ВIІі.\lаІ18.­

Петро 1&а1Ю­

ЕИ'Ч

Зlfмівлі

,метале­

На 'Мку ж ПЛОЩ'

тов-ля€ )!еталеві

ОІЧЕНЬ б}їВ не сп РИ'ЯТJLИlВ:ИІ\!

Багато роroів

на

,рі'в .

}'l1'Ра lвліНIНЯ

дерев'ян'их

12

ВИlГQт.овляє

ві феJ)~{И: ДJI!Я СOlН'ЯЧJIIОЇ тепли­

Закріпити першість

ВIW.(шують

ц-е за.вдз,НіН'Я Т6Сl1І'я.,і :П. Рябий, ,Юрче.нко,

ГООIOнrм:ж»

rr.епдиць,

rJсоблим сумл'ыIJоo В.

335 паРНIІІКОоВИХ ко­ робів . Дільни,ця Дa' pmrIЦbKOЇ ТЕЦ тресту «lПiвдеllтеплое.lIJe~

П'РОоМИСЛО­

«у KO-О'ПІГОЛОВlЮСта 'І»

с,воіми сила'яи ;lec'JliТЬ

JeIpeiВ.' яни!х

колекТJIIви

,"{івеЛЬНО-!оІОlfТа.жне

наояв-

РОГАЧ,

ТeпJIJIИ'ЦЬ і

ІВМ піЩРИ'GVС'І'В Києв.а ~ Б!)4t­

ності . Будівельна брига~а с,п.о­ руджує

Н.

В . ЛИ'ГОВЧ'е:нко та Нflші. ВewlИ1КУ .дОПі(}110ГУ palJtfOС'пу

ловина ЗАlJFланООІоа'Н:ОЇ кількості є

сільського('по~а'рських

староста курсів.

допомагають

раИlIІ'і овочі ' MкimнbOГO JЮКУ в ра~оспі {( Ру,саRівськИlЙ». По­

врожа'й

І\УЛЬТУ,Р у ювілейному році .

,ри:шам.

Па .-еCJIти тисячах 'Qa'J@aТO

теnлИІЦЬ

всі,х

надають ДО'ПОояогу своІу топа­

..які

всі

ек,за,уеIJII~ ,

ви6cwрювати 'ВИ'СОКИЙ

мают-ь до5ру успішн.іость. Вон:!

НJIIX ,метрі.впід поліетИЛeJЮваfl) плівкою 'ВИ'j}ОоЩУDi1'1l'М'}'ТЬС:ІІ

СОlПlJЧllilfX

ск .1а.д}"ть

CJЯДУfГЬ l3<t кермо трактора, ЩО(')

В. Ігн' ате-н'ко. І. ШвИ'~а.к, Н. к.рквенко., М. МеЛЬНИіЧешо і ЧИ'\lа",10 інших

п;в «IК~И.'lівськНЙ )} та. імені Щореа, Д'ЛJI jЮООl'И ств оре,н і

.

ky,pc-аlfГИ

00.. КУрс.а.нти

ться також ,кпwса;пи з ,pцrOC­

всі неoбtxrдні У!І()ВИ, т}"'І' вчаться курсаll'rИ,

Мине .небагато часу,

яають різни,ї загально(/сві'тнііі рі. вень . ТІ>.\!} -то і усліWН';'СТh У ооев,Ооєнн;і теХІНфКИ не одн,ако-

Р

рад:го.спі «ТребухіВСЬhИЙ» :роз­

НОВЕ ЖИТТЯ 18 люто,го 1967 РOJ'у.

3

!


ДО

РАДЯНСЬКОЇ

Б УВ рІ

ЧАС,

ВJlАДИ

зrадують ста­

JIIOдв, КOJIJI 8 вашо­ еелl вайrp. .O'J'II1IПJ11111

му

888Ж8JJВС8

два

пouв,

менш

пвсьмевввlUl 80ЛOCllВЙ старшвва, два дJIJCII І деякІ вурвулеввв. ПОВ ЧВТ8JJ1I «Euapxв8JlЬJlllle ведомости. та raaeтy .lОжваа ковейва., а cтaplIIIIII8

одеpжysu

сотевсьву

пt",вtJJlollOlO 3.IIIIA1IDВ не

чорво­

«КaeвJJя­

raaeYy

ВВВ.. ВІдІІon

., аа .-.ою lIP8IU8O та lIU8

......

мptJrrв не тt.пьви 8РО ое8І."., а й розпвсуватнеь &е .....L

Так було, t було до81'О. А зараз, за IIВIIJIDOM овреllllX Jll)enapJ.ax, l'OI'O.1I1вчaID ма­ ють веповву І

повну серед­

ню та авщу освІту. Грамота допомarав

ІІІ

СICJl8ДВВХ

првцюватв

машвиах,

ва

ковій освові мекатв

ва

вау­

рясні

врожа!, riдвo виховувати підростаюче ПОКOJJіВВя, залі · ковувати важкі хворобв, ро. зумітвсь В СICJl8ДВВХ полі· тичввх

пвт8ВВJIX.

Про причетвіС1'Ь моІх од· носельчав

слова

ЧИТАЮЧЕ СЕЛО

50-РІЧЧЯ

до

дpyкoBaнoro

вайкрасвомовв І ш е

свідчать передмата перlо­ двчввх видань І друасба !х з біблІотекою. Нниl rol'O.lIBці oдep2VYlOТЬ 2612 пр. .ір­ ввк1в rазет. Більше, як дво­ рів У селІ! І 1500 прим1рвв' ків журвалів. Газет .1ІІаАже у півтора раза бiJJЬше, жур­ иалів маАже удвічі бiJJЬ­ ше, віж мину лоro рову. В u'sзвy з цим в1ддiJJеввю з.'ову довелося вавіть дба­ тн про збiJJьmевня числа

доярки,

пересувки

На

та

третьому

ra3eTi про ~,IIK раАону npoaoДIITb

БЮліотекн вcecoJOМlY

ТвО!рчість _ ОСЬ, що відзна, ча!€ в ці дні діяльність БВl'атьох сіль·

цікавІ заходи біііців культур-

«І(ожен ордена К'Омсомолу 110ДillИ!Г:' так було иазвано чи'· TaцblOY коlЩІеренцію, що її .npoвела ЗазимсьКІЗ сіЛЬСblКа бібліотека в мjщевій се;>ед.ніlЙ школі.

IЮЇ вїІЙІі,и. У ГIJroCKO~y і Требу·

ла IНзщої хо~сомолії. Які б зав-

партії.

Вел'И'IЮ1!'и,мерськз б:,бліо­

I(OIIJI' мова, за:іішл,а про участь нашої молоді ІІІ OCIВO€HHi цілИ1НИ,

Т.ребухівські

тія, вони ВИ1Конувались з чес1\Ю.

~Ii «Партія дJбає _

наJЮД м,зє» .

К'Ультар,~Ищі

СУІЧНСЬ у І{ому;ністі.в, як ЖН'l'И' д!JIlЯ

у;часни,кн канферeJtllП хором за- ,народу». Обидlві конференщії буопі,вали: ПОПУЛЯ'jJ'Н'У пісню: ли 'побудоваlНЇ на багатьох пере,Вьетоя Aopora ДдН1ННаlЯ, ЗДРЗlВС11ВОУЙ, зе~\11Я целИ'НІиая...

КQlНЛИІВИ'Х місц€IВ.И:Х ,П'риклада'х. Ра130М ІЗ тИ!м розгорнута d!leЛН"

Роз ходнлlЗСЬ

юа

молодь

(Передача .з ЧерніВ"l~В). 18.00Тоелевізій,ні І'істі. 18.30 «Світ CbOl'OlдHi». (М.). 19.00 «На е.КРЗtні саt~ОД~ЯЛl,на еСТ'р'аJIJЗ» (ПереДЗlЧа з ЛЬ80'&а). 19.30"Якось YBЄRepi». Гумористичн: опові,д:а,IfН'Я. (Переда,ча з Одеси)

Jl(омоомолу бу."а IПРЖ:Воячена ЧН'l'ацькз ооонферено.Іі.я, Оj)'Ганізо· ва:иа Русан)вською сільською бібліO'l'екою. НЗІЗ",в.з.IJ.ЗСЬ ВОl\lа «ІПаLII-

ста:аки, 'ПР'l\1СвЯ'Чєні цій даті . 'Б ба,гатьох культосвітні' х заlК.lJаlдіах С1'8Оірені і IЗКТНВоІЮ діють :nYНlKTH лен~нського <!И'Та,II'Н'Я .

СРСР. Репортаж 3 Оулу. В не· ре.рві тел,е8ізій'н~ новини'. (М.,

справі ,ко·

-

Йшлося

про

молоді,

в'

5O-Рі<wЯ

Ралянсьюої

з~а'ган,ні

ЛJ»OCутніми

lКонфе-

Д.п.я юн,ацтва. "СиНІЗ~ про І/ЮДВИ ' гн батьків». (Пере,да.'ld з дніпро­ петров<:ька) . 17.30 До 50-річ· ч,я ВелlfКОГО Жовтня. «Б}'1КОВИ'Н­ ські Mwгцi славному ювілею».

19.55 - «Люднна і вулкан» КїJЮ ' нарис. 20.20 Пt1огра.м1З пере· дач. 20.30 ТелевilЗі'ЙlНі новини (М.). 21 .00 ПершіСТЬ світу з

УЧ3JCТЬ

'На

честь

ВJ1ади.

лк<:тупила

КОІМСОМОЛОК

Пе· одна

В.

Адєк,

У

Калиті

конфе~н:ція

відбулась

на

тему

чнтаUblка

«Вел'ики,й ,

БЛИlЗЬКlDЙ, ріД'НИtЙ», у ВелИікі,й ДIf'

мерці тя»,

«ІСторіНіКИ велН,КОГО жwr·

I(нЯ'жичах

«На,йлюДlЯНі­

-

ша людина», у РусаНОВі -

..........................................................................

"Ле·

а

особливим

не

сусідніх. час

відрізняється

Та

він

стежку

ж

в

Радо

апарат

сюди

за

госпо-

В

і розпивочно, і на ви­ за ГОТіВКу і в кредит. же

прикладалися

могонки, з

ставила

до

карустою.

Росла

процштала

пільна лими.

й

гуральня Домни

JI

щедротами

не

8

народі.

14

сивухи.

Д.

Сулима

д.

злочинні

народним

М)'ячем:

й

цвісти~,

школами

рення

книги

Н.

ра­

обrово.­

-

Крупської

.Листи до піоверів". Звичайно, двом штатиим працівввкам бібліотеки ие­ сила

виковати

такий

вели­

кий обсяr роботи. І тут ва допомоrу ім приходит.ь гро­ мадський актив, члени біб­ ліотечвоУ ради. Серед вих учвтелі-пеисіовери Л . Я. Жу­ рило, О. С. Примвч, В. В . Борисполець, В. М. Ханеи­ ко 'ra і8lllі. foroJliB читаюче село. Яоrо громадявв, члени ва-

зиань, вевичерпиа скарбввця

JIIOACbKOro

духу,

людських

звершень. Велвка роль в проuarандl цьоrо слова вале­ жить сіЛЬСftкіА бібліотеці та колективу сlльськоrо відді­ леиия зв'язку.

Г. МЕДВЕДЕНКО, громадський

коресПОН­

деит.

Іва,но-Франківська

об-

ласть. Із стін Косівського училища

прикладного

стецтва

Вlийшло

мо)[­

багато

ху дожників :

На фото (зліва напра­ во): колишні учні Кос'ів­ ського

него

іУчилища

М'ИlCтецтва,

ПР'НК.JJ ад­

ни.ні

ху­

ДОЖlНlИКИ Іl ва'l/о-Фра н'К'і в­ ських XYДo)~Hix майсте­ рень Мирон Завийський. Василь Обідняк та Бог­ дан Присяжнюк за виГ'О­ l'овленням flла,кеток «На ПОЛОНIИlні». Фото В. МИlгови,ч,а (фОТО,ХРОНіка

PAT:A.~·)

(За зз,явка\lИ гл.яДIЗЧIВ) . 20.00 Естафета новини. (М). 21.00 до 50·річчя Велиrкого ЖСI8'ТНЯ і

са Міблі в

курсу.

конце!>т а'н, пере~IОЖu.~

MQ.,lOAi -

бол,га,рського

встано'Вленн'я РадtЯНСЬКОЇ Наша афіша.

16.4'5 -

'н.З!ціон,аJ:ЬНОГО

кон

(П~ред:а..а з IСоофії). 22.40

~Фjl3культура і anOj:"l ». с;Рад:ян cblКOМy спорту 50 років:.. (Пе­ редача третя). (,М.)

-

дл!! Літе.ратурниЙ

ТелевВ!.й.н.IІІЙ фільм. 18.30 Про· гpa,~a .переда,ч. 18.35 сВIІІ<ЛИ' каЄ\lО вoroHb .на себе». Телеві· зійlНИ!Й ХУДОЖ1ній філь,>!. (3 <:еріIЯ).

Б,ровареыйй раЙКО\f КП Ук'р,аїни тtЗ ВИІКОНКО\l раЙО!IJноі

Ради депутаІТів CY\lO<М

ТРУД'5Рщих з

повіД()l\lЛЯЮТЬ

iIlPO

редчасну смерть члена ГОЛО.&lЮГО з()()(Гех.н.іка сТребухj,вськИіЙ:.

пе­

Кіпре,

Р.a.дJГOCпу

ШИІО'ЛИ Василя Павловича і ВlІІСловлюють глнбоке спіІВ' чуl''І1Я

ci'd'ї

покіЙ'но,го .

В.1 ЗД 11

на Україні. М. І(уліш «97». GПі'Кl'акль О.1еськог J музично· дра.мапlІЧНОІГО театру імені, ЖОВТ· нмоі

реВ()JIюції .

Друrа гра,ма

Про·

nporpaMa. 18.00 -

на.вчаль'lОГО

телебач€нн'я.

для студеН1'ів Apyroro курсу. Ні· \lецька мова . ,,~26 . Рад:оактивї-1і і зот.опи на службі ЛЮДИНИ». ф" знка . «<Будова aTo~an. (2 лекц;ї) 19.40 В. Железняков «ДаІ' леке ,і близьке». Телевізійни'й CnetКTaK,lb 21.00 Грає СIІІ\l'фо' нічнltй оркестр ЛеніН'ГРЗд'<:blКОЇ філа./»юнії. (Передача з Ленін· гра.1а) . 21.50 В ефірі «МО,10' дість». U''\ .) .

Заступник редактора

17.00 -

18.00 - ПРОГJ)l3ма Н'ЗlВчаль телебачення. Для студеНІТі,'! першого КУР'СУ. Вища ма,тем'а,ТJI,ка

1650

для шко.n,ярів. Те.~ев,ізіlЙ,н€ агентство «,ПіОIiЄР;Я». (Передача з Ташкента). 17.30 до 5О·річчя ВелlfК-ОГО Жов'тн'я і ,встано&леИНIІ Ра.дянської влади на Украііиі. «ГОРI\l3OНТИ науки». Репортаж з павільйо!гу «Нау.ка» ВIГСТ.ав'Кн пе· ~ДOOOГO доовіду в н.аР<>ДНQI\ІУ господаІрстві УРСР . 18.00 Те­ левівій:ні вісті. 18.20 «TplIIВO'Гa».

-

ФIНIЛ'ЯlНДфЯ­

l(амернИіЙ

22.00 -

В. ПОЛОТНЯК.

Колек,тив ДЩJНицького спец· тресту

овочевО·МО.lОЧ:НИХ

ра.1·

госпі,в з Г.lиБОКII\І С\"I,Ю\1 оп()· віщає, що піС.1Я тяжкої, Т,РІІ· Ba.loii хво;юби' поме;> ГО,lОВНIІЙ 'ЗОО1'ехюк ptaL.'IJrocny «Треб~ хів, СblI(И'Й»

ШИКУЛА Василь Па,влович ВIfСЛOlВЛЮЄ с.nівчуття

і

сі,\І'Ї

ПQкіЙного.

(М.).

HOro

«,8екторна,

ження) .

ал.геб,ра:..

Фізика.

гі,я». (Дві Дж. Россіні

(Продов

«Робота

лекцj,j). - с.З,1О.д,і:іі

лі». ФіЛЬ\l-опеоа.

20.50 -

і енер

19.40~IJ1Mo.вo «Ек.ран

кіНtолюБИreJl5l:' .

П'ЯТНИЦЯ,

дії стане

ДИI~кція

р.ад.гослу

«Требу·

17 ЛЮТОГО 11.00 -

сПа

норама Б.атьківщ\ІІН'И':'. (М.). 11.30 \для ШКOJDярів. «Тобі, юність!» (М.). 12.20 .аМистеl1ТВО і миl»

-

;8ИКО'НII(О\l т.ребу\івської с;ль· ської ,Ради депут.атів трудя,

хіtВСЬКи.й», лаlртійnа і профсПіЛ.

щих

з

JЦ)&a

щає

,n.ро

ор:--анізаlціі

з

cy-мo~

сповіщають

часНІУ

O\feprrb

гл l!Ібок и!м

про

-Ілен,а

лє'!J'єд '

КПРС,

ГОJЮВ'ІЮГО зоотехн:ка ра'АГОСПУ

Перша пporрама .

судом.

вул. Киівська,

Су­

ШИКУЛИ Васнля Павловича

і висловлюють глибоке спів ­ ЧУТТ'Я сім'ї

ПOlКіЙ'rlОГО.

154

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:. оргав &роварсхого комит<?та І(П УtqpаинЬІ и раАокного Совета 1ЧІ)1д1m1Н!ХС11 І(иевской области.

раilон'ІІОГО депутаrroв

ТЕЛЕФОНИ: редактора З-82, заступника реАактора, вІдділів: партіііноrо жит­ ТІІ, масовоі роБОти та преМИCJIовостl 4-67, сlльськоrосподарськоrо відділу і rpo· Ma.ll.CbKOЇ прнАмальнl сКиївської правди. 4-47, BiAnOBiA8JIbHoro секретаРІІ, реАак­ ціі раАоииоrе радіОМО8Лени. та фотокореспондеита З-18.

раз

Самогонна

літрів

м. БРОВАРИ,

під­

Скільки б ниточка не ви­ лась, а кінець буде, як ка­

райвід­

НАША АдРЕСА:

са­

користувалися Г. Й. Лизун, О. П. Яцн.на, О. М. Крав­ ченко та багато інших.

іКуть

жити

гл'ибоки,м

сумом

пере.:х.часну

спо'в,і· смерть

член.а КПРС, члена \ІУ Требух:вської

ВИКІ()ИКО' сі.1ЬСЬКОЇ Ради IдenyrarriB тр) .1ЯШИХ, го·

ЛО'ВОНОГО,

ЗОО1'ехнік.а

радгоспу

«Требухівськ!fIЙ» ШИКУЛИ Василя Павловича і ,вис.101В'ЛЮЄ ГЛИіБОІ<е чyr'Гя сім'ї покіЙ,іЮГО.

спів·

t-t-....- - - -__....__ ................... ' •• I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

полумисок

квашеною

Не­

О. ЧУБЕНІ(О, дільнич,иніІ уповноваже· ний райвідділу міліції.

«Почесним" гостям, коли ті тут

і

свої

перед

любу

пору дня і .ночі жваво ТОР­ rувала по твердій ціні сиву­ хою нос,

лопну­

булька.

працівники

Незабаром

зустрічала

відвідувачів.

Сулими

вони виявили 260 закваски, самогонний

шуку літрів

любителі OIlиртного.

дарка

Д.

мильна

з

альмана,х. (Перед:а,ча G Ленін:гра да) . 17.30 "Ci'nbCbKa НОБ-Иlна::о

ділу міліції викрили цей розсадник пияцтва. При об­

Широчень­

протоптали

як

щодавно

користувався

спопу ляриістю~. ку

все

4:фірма!> ла,

ХОІкея

Друrа програма. IJIJroЛЯ'Рів. «іПаIРУО.

СкіJlЬКИ ниточка Н8 в'єтьс-я Будинок Домни Денисів­ ни Сулими, що мешкає в Броварах по вулиці НоккІ­ накі, М 39, зовні нічнм

свій

вови

16 ЛЮТОГО

робота до 100-,річЧ'я G дн-я н,а,роджеНІНIЯ 8олОДИ'dира Іллі'ча Леніна. Всюди ви лобачите за· .раз оПостійlЮ діючі книжкові ви-

ку енергію .юності

З

ЧЕТВЕР,

реll'ції ІЗ ,оди",м, бажан!ІоЯ'М: жити, ВЧІІ'ТІ«:Ь і пра l ll1ювати таll<, як &IiИВ Ілліч.

вl.д

щастю

Перша щюграма . 11.00 В. зал.пів Аврори до ком)"н,:сl'ИІЧЖеЛе3IfЯКОВ cД.aLII~Ke і БЛlіІЗЬ' ного завтра:.. Тут докл.аідНО ве· лlЗСЬ мовЗІ про перспеКТИБ-И роз· ке». Телевізійний спектакль. 16.25 ВИ1'ку місцевої птахофа;QРИ~И у - Наша аф;ша. 16.30 - Дл,я ді· теЙ. «Олівець·Л'\алювeuь:,. 17.00СJJtЗВНОМУ п'ят",річqі. (\1)

теюа П,р.lІ'святнла' конфе,ренцію те.

JrelpШJfХ

виставки,

Нещодавно

зом з

К. ДАВИДОВ.

«За ,вл,аду Рад:.. Пухі'вчаlНИ на-

даНН1І не cr>З,вила перед ІНею пар·

ред

стенди,

чи­ виrо-

провели конфереицію на те­ му .За партІєю йти­

Радя.нсьоої l8.1Іади.

ЗІвали зустріч з читаqами «ІВід

З увагою слухалИ1 ЮIFа,К1І і дів· Велике міще Іі чи,тсщьких кО'!!­ чата ВИСтytJllІ' учасн,и'ків конферен, фереlЩ~ЯХ займає показ ОРГЗІНі. ЦП, ЯКІ ГОВОР'И\ІІ'И П1>О славні ді· зу,ючої і мобіllТізуючої ролі нашої

з

тоаляють

rолосиі

повідомлеННIІ про lНaWlfx 6arтbКiB:., ІЗ .в Краси'ліВl.І.і-- ~===========================================:

нorо фронту.

м У'ІІ'ЇЗМ у:..

читачів,

рецензув8НВЯ,

шоУ моrутиьої радоської сім'ї, дружать з друковаиим словом. І кииrа, і rазе­ та, і журиал джерело

Конфе~н,ці,я «дорога баrrькіl8шля,х до InOAВll'fiB:' трИ'Ва€ ...

3 місць хові _ вечорн на тему «Героїка

ревції тания,

плакати.

кииroнош.

ських бібліотек. У Бобрll<КJY в-ід­ булась 'зуст,річ П'ред<:таВНИlків

кі'в

головва ді­ бібліотеки.

-

Проте працівиикн Ії opraнi­ зовують й масові і rpупові обrовореввя творів, коифе-

BiAAiJJKY рад-

нін оПро комунісТИЧне виховЗlНJН.Я» . - Зараз, як 'lІ'ікоои, - .рО3ІІІО· ВЇ.д!ають завідуючі бібліотека· мн, зріс поп",т на літературу n.po JDю6wмого Ілліча, лро героїч· ,НИЙ шлях нашої кра'їни за 50 ро.

її орrанізували ЦК ВЛКСМ Т,рьох поколінь, З уЛітках та Міністерство культурн з }'ІЧас.нИlками .8єли'кої Ві1'Чив' ня·

працюе

сто читачів.

Обмів книг лока роботи

триває

сєева . БЗtГаro повчального р03l1O' :ВоіJDЗ вон,а ...

каДХО:ЦIІТЬ

валежить

орrав1зувала ва віддалеиих кутках села і хуторі «Зоря ..

овочіввики, педаrоrи, меди· ки! І rазета і журиал ве за­ мівять, зввчайио, художньої

мииулorо в Jlашtіі

Коифереиціll триває.

роль

З метою кращоІ пропуск­ вої спроможиості бібліоте­ ки та поввjшоrо охоплеввя читачів квиrою бібліотека

В кінці rpyJUl1l року ми розпОВіли

СРСР.

над

JteJJНКa

Мниулоro ROKY біблІотекарі О. Г. Цуркав і В. И . Осьмак разом , з rpoMaAcbкамв помlчвикамн здійсввJJН повад 30 тисяч кввroввдач. Актвввими читачамв Цboro року зарекомевдув8JJН себе комбайвер П. К. Шевель, електромоитер К. І. Жмlвь­ ка, робітник М. Н. Наумеи· ко, тракторист Г. С. Бачу­ рів, телятивця РаІса Бай­ бакова, робітниця Галниа Левь і бarато Іншвх.

Конференція конференцію «Дороrа батьків - ШЛІІХ дО ПОд8ИГ~В., що

ва

иаприклад,

художники

філіал бібліотеки, иа хуто­ рі Юlиrолюб І. Палаrута у ваасвій хаті обслуrовує по­

коУ бібліотеки вараховуєть­ ся 17 тисяч QBr.

«Кв!вську правду.. чнта· ють, зокрема, у 527 сім'ях, «H3IIeCТJIJI. у 189, «Но­ ве 2В11ТТя.. ~ у 300. По 200 првмlрввкlв roroлівці ОАеРЖУЮТь журналІв «Ра· дRВeЬВ8 жінка.. і «Работви· ца.. Бarато читають rазети «Правда., «Радоська Ук· раІва .. , журв8JJН «Комуніст УкраіНи .. , «Перецм, «Блок· нот arITaтopa... А скiJJьки фаховвх журвшв одержумеханізатори,

rоспу,

бібліотеці та П працlввикам. На полицях З8rальвосlльсь­

JJВСТОВОШ.

ють

.1Jітератури, до яко!, мов то­ полі до соиця, )'яrвуться лю­ ди. В розповсюджевиl й пропаrаидt художиьоro сло­

Тут народжуються

ІНДЕКС "

61964.

ГаЗf'та виходнть у вІвторок, четвер та суботу.

I(И'Ї8ська,

154, Телефон 4·57.

мадського

За,~.

62'1-5900.

ко,реСlПондеНlї,а

га·

зеПI

ШИКУЛИ Василя Павловича і

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ . . . . . . 'ІІ . . . . . . . . . . . . . . . 'ІІІ . . . . . . . . . . . 'І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Броварська друюаРJlIІ. І(!lївськоі 06J118cтf, 8У.ІІ.

.колектив peд'a,кu,iї районно; naзети «Нав,е життя» Т.1Иlбо'к() сумує З ПIР'ИВОЛУ передчас.но,ї омерті ГОЛQВ'НОГО зоотехніКІ:! радГОСПУ «Требухівськи,й», Г,рО·

ВИСЛQ.В.1ЮЄ

тюкіЙнgго.

опівчуття

ci~'ї

21 номер 1967 рік  
21 номер 1967 рік  

21 номер 1967 рік

Advertisement