Page 1

/fa

.,... ~~~~ n · .·..·овш ·. . ь. СІЯХА Орган Броварськоrо районвого коміте..у Комуністичної партії України та районної РаАн Аепутатів труАЯщих Київської області НеАіnя,

16

п~етоrо

1958

року.

~ Ціна

15

коn.

ПОСИЛИТИ ТЕМПИ СІВБИ . ОВОЧІВ f ' ПАРНИRА.Х Вихідним рубежем в боротьбі торфо-перегніівих rо.Ршечків не за високий врожай овочів в зраз­ виготовляють. кова підготова парників і вигон­ Так не лише в Калиті. Затя­ и в них розсади городніх куль­ гують роботи на парииках, сівбу тур., вирощення ранніх овочів. овочів у вИх в коягоснах ім. Ди­ Повноцінна, здорова розсада, ви­ митрова та імені Шевченка, рощена у визначені строки, кра­ с. В.-Димерка. Тут ідуть торіш­ ще приживається після висадки ньою стежкою, коли свовчасно її у відкритий грунт, більш стій­ не виростили минудоі весни posа проти захворювань, прnмороз­ caAJІ капусти та помідорів, внас­ ків, ni іноді бувають у травні, лідок чого педобрано десятки забезпечує більш ранив одержав­ центнерів цих овочів. ВJІ врожаю. У ряді артілей хоч і почали Зараз наетала гаряча пора ·для роботи на парвиках, але мало гороАВіх бригад сівба в пар­ приділяють уваrи виготовленню горшечків. никах. Одними з перших в райо­ торфо-перегнійних ні . приступили до цієї роботи Взяти, наприклад, кулаженську ОВОЧЄВОДИ КІLІЖИЦЬКОГО КОМОСПУ артіль «Зоря», ~ лише декілька почаяи · цю роботу. ім. Щорса. llapmnroвi папки ще ~в тому АЄКUJЬіа Юfів TOIIJ В 54 рамах Лавка, якій доручено робити тор­ висіsли р&&вю капусту, сходи шечки, не виконує норм, бо по­ JІКОЇ ПОЯВЛЯЮТЬСЯ, сіють редиску. гано організували справу. Подіб­ Іtількома дня11и пізніше вони по­ не і в пухівській артілі ім. Ва­ такої дУІІКИ, щоб сіЮ'fЬ равві огірки і цибулю на тутіва. Тут

posca,ur, .-u чого вже підго'Юви­ ли понад 300 парниковп рам. Включившись у соціалістичне змагання на честь виборів до

Верховноі Ради СРСР, парникові ланки зобов'язалися вчасно ви­ РОСТІІТИ .акісиу резеаn на всю ппоип, якиаіравіmе почати да­ ва'І'И кuна• свіжі овочі, зокрема

огірки з парників.

Напружено працюють зараз городні бригади колгоспу <<Шлях

Іл.Шча», с. SаsИІІ'я. Вови вивеЗJІи

на поля понад 5000 товв місце­ вих добрив, підготовили 120 пар­ инкових рам, в частині яких по­

сіsли раввю капусту. Носиливши в останні дні роботи ва парив­ ках, овочеводи русавmськоі ар­

тілі іІІ. Стіиtіиа забили rновм ра.к і В

108

150

ПОСаДИJІН ЦИбуJІЮ JIA

ЗІmеве перо.

«натиснути»

на ·

rоршечхи

вес­

ною, Перед початІtQІІ сівби овочів у відкритий грунт, мовляв, так r;раще. Але чи зуміють паривко­ ві лавки своєчасно упоратися з

окруЖ.ншt nередгаборних зборах у Москеі

У МосквІ .вІдбуваюrьсІ окружнІ пере~вибориІ збори

З ··&еJІПІПІ підиесепням · про­ підmишtикового заводу відбулася Іmп пере,а:ви:Uорні збори трудя­ зустріч з виборцями кандидата щих Lлівінського виборчого ок­ в депутати Верховноі Ради СРСР . ругу в БудИВRУ культури заводу по Ждановському виборчому ок­ «K011Dpecop». Тут кандидатом· у ругу знатного коваля-штампу­ депутати Верховноі Ради СРСР вальника цього заводу Д. Г. висунуто Першого секретаря ЦК Шемяківа. КПРС .М. С. Хрущова. Знатний будівельник .Москви­ Багатолюдні збори відбулися муляр О. М. Горєв зустрівся в в Центральвому будинку культу­ клубі ЦСУ з своїми виборцями, РИ залізиичвпів. Сюди приішли які висунули його кандидатом у В частин·ах і nідрозділах Одесь­ виборці Куйбиmевського вибор­ депутати Верховноі Ради СРСР кого військового . округу nрово­ чого округу, ті, хто назвав своїм по Щербаковському виборчому дят~~я зустрічі і бесіди ветеранів армн з молодими воїнами. кандихатом у депутати Верховноі округу.

Ради СРСР члена Президії ЦК Учасники всіх окружних пе­ КПРС, секретаря Центральвого редвиборних зборів палко підтри­ Коміте'І'f КПРС К. О. Фурцеву. мали кандидатуру члена Президії f Совєтському виборчому окру­ ЦК КПРС М. М. Шверника, за­ гу з своімв виtіорцями зустрівся реєстрованого до Ради Національ­

тис.n торфо-переrвійвих rоршечків? У 3верневві ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР до всіх працівви­ ків сільського господарст.ва краі­ ви поставлено зацаніІ.и: всемірно збільшувати в комоспах вироб­ ництво овочів. У вас в районі в в кого повчитись, u треба ви­ рощувати високий врожай город­ віх ку•ьтур. Це колгоспи «Жовтень», с. Требухів, імені

Сталіна, с. Русанів, ім. Іалініна,

го виборчого

округу

виступив

презиДент Аха,цеміі медичв.их на­

ук СРСР О.. М:. Бакулев. У Бу­

ком у день виборів віддати свої голоси за кандидатів блоку ко­ муністів і безпартійних.

р;инку культури 1-го державного

колгосП ім. Сталіна мав уже під­

ти

ранню

капусту

на

розса,!(у,

JІІtВаІбільше забИти rновм пар­ никовп рам. 0ЮІОЧаСНО необхід­ ВО

розгорнути

виrотовления тор­

старшина

І(оnилов

який

учасник Великої Вітчизняної вій­ ни розnовідає молодим со.1датам

про бойовий шлях і традиції своєі

Передові області )'країни-. учасник• всrв

1958

року

Головний комітет

Всесоюзної

сільськогосподарської

На чест~ виdо•Ів АО Верховнот Ради СРСР

виставки

затвердив учасниками всrв

ЗаrальВИІІ схвuЩІІUПІ зуtтрі- них спорудах гідроелектростанції.

1958

року і нагородив ряд переДових

пи ра,а;янські JІіоАИ Звервевu ЦК У величезному котловані грим­ областей Украінської РСР.

ДІІ­

КПРС до всіх виборців. На аrіт- лять вибухи готується фронт пломом пошани нагороджено Чер­ область за · одержанна пунктах і в кваР'І'ІІJІах nборців робіт ,а;л.и бетонників. Бриrада каську

агітатори розповідають трудящим РомаЩL Мартинюка на

про величезні перетворення, які відбулися в міс'rах і селах вашої Батьківщини за останні чотири роки. На підприємствах і будовах, у

раніше. бетону голови чалось ної

10

днів врожаю зернових по

строку почала укладання в дРугий ярус нижньої судвопнавноrо шлюзу. По­ будівництво високовольт-

електролінії

через

колгоспах, радгоспах і М:ТС Ук- Шслл закінчення іі

ки в лютому дали ва;е більш .як

Дніпро.

вера з гектара, м'яса

і молока

-

по

211

16,7 цент­ - по 35

центнерів на

кожні сто гектарів угідь, за збіль­

шення виробництва і заготівель цукрових буряків, я.щь, вовни та

почнеться інших сільськогосподарських про­ дуктів;

ЧернівецЬІtу область

за

одержання

по

19,4

врожаю

-

зернових

центнера з гектара, цу­

крових буряків

-

по

На будівництві «Криворізької­ нери з гектара, м'яса

263 цент­ ...:.... по 38

сто ТИСЯЧ ТОНН вадпЛаНОВОГО ву- КОМ.СОІІОЛЬСЬКОЇ» ДОМНИ ;N! 4 ПО· і молока - по 210 центнерів на гіллл. З велив:ИJІ піднесенням чався монтаж . металоконструкцій сто гектарів угідь. Плани здачі

працюють меrалургн Двіщtодзер- перш ого повіт_ронагрівача . живського заводУ . імені Дзерzин- Монтаж провадиться великими ського - ініціатори всеееюзвеrо І блоками вагою до 15 · тонн кож­ змагання . металургів. У li!O'ft8Y ний. ·Відповідаючи на Звернення сталеп.uвильвпи пЦпрНІІіІІа ЦК ·КПРС ;цо всіх виборців; мо­ коавп . три хвuини ви,uШ ио подіжва бригада .:монтажників,

оюrіі тонні сталі ~омtкове 110 керована т. і>ілоконенком, зобо­

державі м'яса і молока в Черні­

вецькій області були

перевико­

нані.

Дипломами

другого

нагороджено Ровевеьку, патську, Станіславську і ську області .

ступеня

Закар­ КрИJІ-

Учасниками виставки стали плаву. З nочатку JdJ веІЩ !-е в'язалася здати перший повітровиплавиJІИ - понад . . . . . бtnЛьвівська і Волинська області, .. . rпе 20 'J'ИСЯЧ тоив Jle'I'Uf. ваrр1вач щц футеровку 15 берез- які

ни. Треба, не гаючи часу, рішуче

rМовІІ'l'ІІ понад 120 паринкових рам і почати сівбу ранньої капу­ сти, а тут ще тільки почап цю

гвардії

17 років СJІужить у цій ~астині,

(ТАРС).

Бу,а;іJuІри ·Дн,ііqю~рzввськоі ия, заміс'rь с. JІітки, «Більшовик», с. Рож­ ГЕС розгортають робо'І'І: ва .осиов-

Чи всюди так? Ні. От факти. За nосилити темnи роботи на пар­ ПІ&ВОІІ-rрафЇКОМ К&ЛИТЯНСЬКИЙ ви&ах. :В першу чергу слід посі~

фото:

кащи.-ат у депутати Ради Союзу ностей по Московському міському гвардійськоі Ч '.ІІ:-ини. (Фотохропіка РА 1 АУ). прези,а;ент Академії наук СРСР виборчому округу. Фото А, Фатєєва. О. М:. НесМGJІнов. На окружних На зборах ·були прийняті звер­ Пере~иборвих зборах Ленінсько­ нення до всіх виборців із закли­

раїни все ширше розгортається вамиванн.и земляної дамби вздовж змагавви на честь виборів ,а;о лівего берега, яка захистить від цівю роботою за декілька днів, Верховноі Ра·ди СРСР. Несучи затоплення широкі території, коли для · вирощевв.и розсадк ран­ трудову вахту, гірники ~спублі- розташовані поблизу районів. ніх овочів потрібно не мевmе

400

На

надстроковик А.

1

добилися

високих

травня за графіком. цукрових бурЯІtів, (РАТАУ).

урожаїв

(РАТАУ).

ВІ3ИТОМ: У ДРУЖНЮ ІНДІЮ З Моєквн з . візит. ом-відв. ові,цдю \ }Іо складу делегації, яку очо: Джохадзе, М. О. Дига.й, С. Ішан­

iJ

в дружшо Індно ва запрошевu іщіІського парлаІІеІІТУ 14 лютого відбула літаком «ТУ-104» делегаці.и Верховноі Ради СРСР.

лює голова Ради Союзу ВерховноІ туравва, Ф. В. Казнов, Л. М:. ЛеРади СРСР П. П. Лобанов, вхо- онов, В. Я. Попов, А. Сарнев, ~sть депутати Верховноі Ради Н. І. Стрельнікова, е. Б. Тайбе-

СРСР В. І. Аугусrіиайтіс, :И. Н. ков. фо-перегнійних горшечків з тим, (ТАРС). рами. В артілі вевистачає чимало щоб виростити в них JПtІІаІбільше паринкових рам, солом'~ннх мат. ранніх овочів для киян. Це буде f Щоовідності Про провеженнІ rрошово-речової. лотереї за своїм бажанз ЧІІUеВВИІІИ . Тут добре переконалися в ефек­ вашим гідвим подарунком матерЇf ням, одержати тивності горшечковоі розеади в Вітчизні ва честь виборів до побажаниями трудящих Ра,JІа Иі- Тира& вигра_!Пів. no лотереї від- вартість речового виграшу гоТів-

роботу

-

досі 911.били лише

24

підвищевві врожаІвості овочів, а Верхоної Ради СРСР,

Президії Верховн.оl Ради СРСР

ністрів Укр~їнської РСР прийвя- будеться в травні 1908 року. кою . ла ріmеиВJІ про · проведевва в В тиражі розігруі!ЬСJІ 4 кіньВиплата виграшів по лотерейпершому І"-Р'l'&JІЇ 1958 року йони 200 тисяч виграпrів, в то- них білетах буде провадитись

rрошовс>-ре'ІОВОі лотереї.

Росповсюдження

му числі

лотерейних mів і

30

тисяч речових вигра- ощаднИІІи касами і торговельни-

мільйони

170 тис.ач гро- ми організаціями Українськоі Прези,~~;ія .Верховноі Ради СРСР звільняється від основної РСР. Указом від 10 лютого 1958 року роботи з 17 лютого по 18 берез­ білетів пРовадитиметься при су- шових виграшів. Сере.ц речових виграшів Грошові виграші по лотеvейних встановила, що голова або секре- ня 1958 року з збереженням ворему додержанні принципу доб30, білетах, а за бажавням одержуorap Дільничної виборчої комісії оплати по місцю його основвої ровіm.ності · ШlІІХОІІ . продаау за автомашини «Волга»

lCPCP

по виборах до

Верховноі

Ради роботи.

Слово партії-в маси 8

зв'.изку з Зверненням Цент-

ральвого Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу до

всіх

виборців

для

проведення

4

готівку черев уповноважених ко- автомашини «Москвич» - 150, Вачів - і гроші в заr.tін речових місій сщmянвtІ ·~ержавному кре- мотоцИІtJІИ- 630, моторолери- виграшів виплачуються ощадни­

дитУ 1 оЩІJЩіі ·справІ · иа пЦпри- 120, велосипеди ·-

6 тисяч, ра- ми касами, речові виграші вида­

ємствах, fC'I'&f!:OBax і . воJІІ'Оспах, ді оли - 1320, магнітофони па республіканського партійцого а такQZ у оща,цвих касах, уста- 240, піаніно - 120, баяни новах зв'язку, 11агазинах, вИдо- 300, фотоапарати - 4320, roактиву. Для від'їжджаючих були про­ вищвих цідпривмствах, театраль- диввики наручні - 7560, швейчитані леJЩіі: «Про радянську і вих касах, газетвих кіосхах. ві машини - 6720, холодильни-

ються або висилаються одержу­ вачам через торгові організаціі. Лотерейні білети длл одержання речових виграшів приймаютьСJІ від іх власників ощадними каса-

uрооаrавдиі:тської і агітаційно- буржуазву демократію» - про­ Загальна сума грошово-речової ки ..:..... 1620, килими - 720, жі- ми. касової роботи серед робітників фесором Ф. КретовІDІ (м. Моск­ лотереї визначена в 300 мішJ{Q- ночі шубки із цигейки - 150. Лотерейні білети, які виграJІИ, і робітниць, селян і селлиок, ра- ва) та «Про .пот~иі момент і нів карбованців. На цю суму виГрошові виграші встановлені можна пред'являти для оплати

n.

дянської інтелігенції, воїнір Ра- завдан~я

в 5 тисяч, 1000, 500, 100, 50 до 1 січня 1959 року. Після цьо-­ агІтацІ4во-пропаг&Н,JІИго строку лотерейні білети втра­ - каR,)ІІІ,ЦаТОJІ пуска;ютьr.а білети вартістю · ~ 5 і 20 харбовавців. ор~ іс'tоричних наук с. п. Самарсь- карбова!Щів :кожmu[ .ЗаrаJІЬІ~а Згідно з умовами лотереї влас- чають силу І до оплати не приі­ ськоrо Флоту з Іtивва в областІ· ким (м. Москва). сума ввrрапіів по хотереі ставо- 11111 лотерейного білета, на .икий маються. · республіки виїжджав велиКЗ: гру-\ вить 120 міnьйонів карбованців. припав· речовий виграш, :може, (P:!TAf). (РАТАУ).

... .1 ... в·А М дянськоІ ..армн 1 tиськово-

І стсько1

роботи»


СТАХАНОІЕЦІІ

І

ВогнвnІ реки r•о•аuнськоі вІИни січня

року

1918

Ленін підписав декрет Ради На· родних І(омісарів про організацію Робітничо-Селянської Червоної Армії для захисту завоювань Великої Жовтневої соціалістич­

ної

революції.

23

лютого

року

ПОЛКИ

1918 МОЛО­

""' доі Червоної Ар­ мії завдали під Псковом і Нарвою

t. нищівного

удару

німецьким

окупан­

вання того

цієї день як

. '

.

*

В J.ІИШ~і-серпні 1938

року

ра Хасан (на стику кордонів СРСР, Маньчжурії і І(ореі) японських

загарбників, які намагалися

спровокувати війну з Радянським

'

.

PtiJtt,

··:.

СРСР

досвідом роботи 26

радянсью воІНн розбили біля озе-

1tsa. .рану.

Агітатори обмінюються

*

часності.

JІІОТІІ'О

На його бесіди завжди прихо· дять всі виборці десятихатки. В

2-3 цьому агітатору допомагав його лютого, згідно плану,. скли- актив, зокрема учні старших В лютому 1944 року було повністю розгромлено сімдесяти­ кали агітаторів на семіsар. Го-\ класів. Агроном І. Накалюжний звер­ тисячне угруповання німців під лова сільради П. Рябов І1J)очитав І(орсунь-Шевченківським. 9 трав­ лекцію про Звернення Централь- нув увагу агітаторів на те щоб

*

цового моря.

12

ня взяттям Севастополя заверши­

лася тридцятип'ятиденна

І(римсь­

ного Комітету Комуністичної пар- вони побільше вихористов~вали тіі Радянського

Союзу

до всіх в своіх бесідах матеріали про розвиток rосподарства артілі за

Союзом. ка битва. 27 липня війська 1-го Халхін-Гол ... В районі цієї Украінського фронту оволоділи виборців. Він детально зупинивпере-

там. На ознамену­

моги відзначається

.

до Вер~овнN·

За розробленим 1 ливий плацдарм на правому бе­ Центральним І(о- резі Дніпра, який мав вЦUІиве мітетом партії значення для вигнання Rімців з планом у 1924 Правобережної України. 1927 роках було Десять найголовніших уда­ реорган і з о в ан о рів завдала Радяна-ка Армія по В агітколективі агітаторів. Червону Армію гітлерівських військах протягом відповідно до ви- 1944 року на всьому протязі На своіх десятихатках вони вже мог і завдань су- фронту від Чорного і до Барен- провели по бесіди.

В. І.

16

166ep~Ji-Jieif. ·вufQpiІ,

Літопис· бойової сJІави

допомогУ !ІІнА АГІТАТОРУ

* 28

Нtа1а.

23

люсвято

*

монгольської ріки Радянська Ар-

Львовом і Станіславом. У жовтні

мія разом з воїнами МИР

1944

ве-

16

ся на характеристиці

головних час від минулих виборів. Він та­ кож детально розповів, як було

року було визволено Закар­ завдань агітаційно-масової роботи

ресня 1939 року завершила опе, патську Украіну. Всю українську Збройних Сил Радянського Сою­ рації по розгрому японських вій· землю було очищено від гітлерів­ в зв'язку з виборами.

*

зу.

5-6 лютого 1919 року ра­ дянські війська визволили І(иїв, завершивши розгром на Украіні майже півмільйонної армії німе­ цьких окупантів. Буржуазно-наці­ оналістична Українська директо­ Рія втекла на захід.

проведено ним на десятихатці бе-

На семінарі виступив ряд агі- сіди про Звернення ЦК КПРС ськ. Заміри імперіалістичної Япо- ських орд. СРСР до всіх нії відрізати Далекий Схід від Виконуючи свою визвольну таторів з розповідями про досвід і Ради Міністрів Радянського Союзу зазнали повного провалу.

*

*

мі~ію, Радянська Армія допомог ла вигнати ворога у вересні 1944

своєї роботи. Цікавим

був

ступ

агітатора

досвідченого

ви- працівників

в

В. Авдеїчева. Вів не лише про-

вали безпеку Ленінграда і всього

юмецького верхов-

північно- західного

ного

З увагою прослухали присут­ ні виступ комуніста А. Теплюка.

Безприкладним проривом так· року ~

званої «JІініі Маннергейма:. і пе-

~овтн1 -

Румунії

і .•Болгарії,

сільського

госпо-

дарства країни.

ВідПовідальвою справою в про­

з Ю~~авн, в листопа­ водить у встановлені дні бесіди ведеfшя бесід на агітпункті. На реможним штурмом укріпленого дІ - з Албанн,. в лютому 1945 на десятихатці, а й за останній цю тему цікавий, змістовний ви­ району міста Виборга Радянські року :- з ПольщІ й Угорщини, у час побував вдома в кожного а ступ зробив учитель ,11. Рудев­ Перший похід Антанти був Збройні Сили в лютому-березні травнІ - з Чехословаччини. ліквідований розгромом колча­ 1940 року зірвали провокацію , 8 травня 1945 своіх виборців і провів там від- ко. М. Накун, Р?КУ представники повідні роз'яснення~ ківських військ, взяттям 9 червня фінських мілітаристів і гаранту-

*

1919

*

року Уфи і виходом частин

Червоної

Армії

до

· передгір'ів

Уралу. Намічуване імперіалістами Європи і Америки з'єднання ар­ мій І(олчака і Денікіна для спіль­

ного удару на Москву не відбу­

*

лося.

В жовтні

1919 року білоГвар­

дійські банди генерала Юденіча, які наступали на Петроград, в

СРСР. Радянські вшська восени 1939 року визволили Західну Україну

і

Після

нищівного

удару

в

районі Орла, Воронежа, Донбасу Червона Армія на початку 1920 року покінчила з військами Денікіна,

визволивши

Північний

ДруГІІіі

І(авказ

похід

від

і

них

весь

ДагестаІL

Антанти

Західну

Білорусію,

а

в

червні 1940 року вступили в Бессарабію, Північну Буковину, Лит-

ву, Латвію і Естонію.

збройних сил фаmистськоі

чини. День 9 травня святом Перемоги.

*

Вііна нароана, свищенна вІйна

*

парторганізаціі.

В нашому агітпуниті Агітпункт

оздоблений

дуже

оголошено

року японсь­

нах висять

великі

що стосується

виборів, і з р.и­

портрети і зваіішов цікаву брошуру Остроу-

плакати. На столах нітні газети,

різвома-

-

журнали,

мова «Оповідання про кукурудзу.

1.

книги.

хих мілітаристів Радянська Армія Тут можна почитати літературу, 22 червня 1941 року віро­ і Військово-Морський Флот при­ ломний напад німецьких фашис­ несли сіюбоду десяткам мільйо­ тів перервав мирну творчу пра­ нів китайців і корейців, зміцнили кордонів цю наших людей. Весь радянсь­ безпеку далекосхідних Наш колгосп постійно підтри­ кий народ і його Збройні Сили Радянського Союзу.

Нестеренко,

колгоспник.

с. Світидьне.

Хороша допомога

ківщини.

*

1945

секретар

с. Плоске.

Німеч- добре. Сюди любо зайти. ·На сті- ду інших питань. Зокрема, я тут

В результаті повного роз­

грому в серпні

зазнав піднялися на захист своєї Бать-

провалу.

командув ан-

ня підписали акт про беззастережну капітуляцію

*

результаті запеклих боїв були розгромлені і мусили тікати.

*

кордон у

*

*

мує зв'язок з колективом

На стврожІ ••РУ

ського

Київ­

інженерно-будівельвого

їжджала шефська денти

допомогли

оздобити

бригада. Стунам

агіmункт,

художньо

оформити

«ХІ армія стоіть уже на руПершої великої поразки іноРадянська Армія і Військо­ інституту. Цей навчальний за­ наочиу агітацію. На десятихат­ бежі Терськоі області і незабаром земним загарбникам завдано в во-Морський Флот вийшли з три­ клад в порядку шефства подав ках вони провели ціхаві бесіди подасть свою могутню братерсь- грудні 1941 року. Битвою під валоі і тяжкої війни 1941-1945

ку руку Північному І(авказові, Москвою було розвіяно міф. про рр. ще більш зміцнілими і за- нам дружню допомогу. Прочитали про вибори до Верховноі Ради що горить , революційним полу- «непереможність» німецько-фа- гартоваиим.и. ХХ з'їзд І(ПРС 10 лекцій, виступали з концер­ СРСР. М. Радченко, м'ям», - п\ісав 1 грудня 19~~ шнстськоі армії. поставив завдан- тами. Вони старавно працювали голова сільради. року С. М. Кіров .У ЦІ( п_артн, Шістдесят дев'ять днів триня вживати на збиранні овочів і кукурудзи.

*

В. І .Леніну в повІДомленНІ пр~ вала героїчна оборона Одеси що

н е о б х і д них за-

Нещодавно до вас знову при-

козаків під Астраханню.

оборонної

Листи ас. В.·Авмерк~

результати успішно провед:ноІІ відіграла велику роль· в поразці операції по розгрому банд бtло- фашистського плану сблискавич-

ходів moro

ної:. війни.

*

*

Легендар,!Іий. ж~томи~~ький Протягом восьми місяців прорив Першо1 І<tнноІ армн ви- місто-герой Севастополь сковував

для дальзміцнення могут-

ності соціалістичної держави, трим_ат'! оборон~ .на

с. І(расилівка.

Заслужена поваrа

лився влітку 1920 року . в заг~ь- велике угруповання гітлерівських В нашому агітколективі в ба- села. Тому-то його бесіди аавжди ний навал_ьний наступ ВІйськ. ПІв- військ. На медалі «З~ оборон~ ' . Р.•вю сучасно! в•й: гато досвідчених майстрів масо­ насичені місцевими фактами, від денно-ЗахІДного фронту, яю в~: Севастополя» зображеНІ солдат 1 ськовоІ техюки 1 науки, гаранту бувають жвавіm:ими, гнали бі~ополя~ів з територн матрос: у вогні битв .!•югутню си- вати б~п~ Рад~ськоrо ~оюзу. вої роботи. В першу чергу, слід цього Радянсько• УкраІни. лу бойової взаємодн показали Вtрю, своє~у Інтернац_юн~ь- назвати В. Забережного і f. За­ більш ефективними. ·Люди охоче 15 лист~пада Радянська Армія і Військово- ному. обов язков1, радЯнськІ воtни болотного. Вони працюють агіта­ бесідують з таким агітатором, 1~20 року вІйська Морський Флот. 4 листопада 19~ року подали ТОрами багато років і засЛужили з повагою ставляться до нього.

*

*

ПІвденного

фрон-

*

Дев'ятсот

днів

героїчної руку братерськ~t допомоги тру­

ту зайняли Сева- обо они Ленінг ада увійШJІи

· стополь.

мом Врангеля уло знищено остап-

б

*

ни як одна з славних іі сторінок. ському народовІ вІДстояти завоНайвизначні- ювання н~родно.~демократнчного

ша перемога

нє ку ло контрревояюції в І<риму і ліквідовано третій похід Антан-

*

«Хоч

ж

це

місто

далеко,

нашенське»,

-

говорив В І. Ленін 20 листопада 1922 року, незабаром nісля тоrо, ик Червона Армія розгромила

яnонських загарбників і на Тихо­ му океані свій закінчила пох.ід. ·

Роки Іирного будІвництва

* 23

Рад

На ІХ Всеросійському з'їзді грудня 1921 року В. І.

Ленін говорив: «Взявшись за на­ ше мирне будівництво, ми докла­ демо всіх сил, щоб його продов­

жувати

безперервно.

В той

ж~

час, товариші, будьте на сторожІ,

бережіть обороноздатиіст~ наш~J країни і

нашої Червоно1 Армн,

зк зіницю ока ... »,

Пврівняво недавно вступив до

нашого колективу В. ).[ранні. Віи працює

в

школі.

Одночасно

.

Ми раді, що наш агітколектив одним

хорошим

працівником.

Н. Wкар6утько, директор

життям

середньої

школи.

НОВА ВИСТАВКА

небезпечне вогнище вІйни в Євро-

*

пі.

Нещодавно в нашій бібліотеці страціі. Над ними красуЄТЬся на­ смерком юмецьк в кінці жовтнЯ 1957 року день вибо­ вітрина. За ії пис: «16 березня фашистської ар- відбувся Пленум ЦІ( І(ПРС, який з'явилася нова рів до Верховноі РадИ СРСР». поліп­ міі, поклала по­ прийняв постанову сПро газетні CRJIOM розміщено книги, І. Іванов, чаток масовому вигнанню гітле­ шення партійно-політичної роботи бібліотекар. рівських загарбникі.в з радянсь­ в Радинській Армії і Флоті». Вся й журнальні статті, хороші ілюпартія, весь радянський народ кої країни. одностайно схвалнли рішення За місяць жорстоких боїв ЛЕКЦІЯ ДЛЯ Бд ТЬКІВ на Курській дузі влітку 1943 року Пленуму, спрямовані на . дальше змінення могутності Збройних Потім О. Левін прочитав для: радянські війська не тільки від­ Іtільха днів тому в семирічній били сильні удари ворога, але й СИл країни соціалізму. батьків лекцію «Радянська ви­ 0

------

*

самі перейШJІи в рішучий наступ. Битва

під

І(урськом

гітлерівську

армію

nоставила

перед катаст­

На

школі були проведені збори. Во-

борча система -- найдемокра­ ВідзнаttІJОЧВ евое сорокаріччя, ни обговорили ЩІтанu про по- тичніша в світі». Радянські Зброіні Снли під ке­ піпшення виховання дітей в 1 О. Семенко,

рівництвом І(омуністично} парті!

рофою.

* 1943

• ••

світанку б

листоnада

року червоний прапор зама­

йорів над визволеним І(иєвом. Радянські війська здобули важ-

пИJІьно ~оять на cтopoJU аирноІ творчої nраці радянського наро­

службовець.

сім' і.

ду, державних інтересів соціаяіс­

~

ГОЛОСНІ ЧИТКИ

тичної Батьківщини.

у одиому із залів бібліотеки. Тут провадитимуться бесіди нашої бібліотеки регулярно про­ також Вае тривалий час працівники

до

~-РІЧЧЯ

р АДЯПСЬКОІ АРИІІ

водять голосні

читхи на трьох

11])0

вибори

На висrrавці представлеві ма­ У бібліотеці ttaбiиery nоліrос­ «Марксйзм-леминизм о войне и пуптах. В зв'язку з підготов­ СРСР. теріали про Веаику Вітчизв.ииу армии», «В. І. Ленів і будівuицт~ віти райкому КП України відкрй­ кою до виборів ми вирішили орГ. Луrова, та виставка, присвячена 40~ріtr­ во 3броЙІtи1 Сюr Радйнськоt кра­ війну. ганізувати ще один пункт го­ біб.nіотекар кабінету ійИ»; збірюt« статей <<Молоді npo чю Радянської Армії. На стенда1

- ·

ще

поповнився

ра- ладу, запобІгти вІДроджен!ІІ? фа· вчиться заочно в інституті. Дуже

ку; що стала при-

Владивосток

велику повагу серед односельчан.

дянських воїнів шистського режиму в краІН!. Буцікавиться громадським під Сталінградом .nи зірвані спроби міжнародної 2 лютого 1943 ро- реакції перетворити _Угорщину в ..,

ти,

але

в довому народовІ Угорщини. Ра·

Розгбро- іст~ію Великаїр Вітчизняної вій- дянська Армія . до~омогла угор-

твори В. І. Леніна. ІШИl'И Радянську Армію,..

ао.Uтосвіти.

лосного читання

--

безпосередньо

До Верховноі

Ради

Г. Касич, біб.nіотекар районної біб.nіотеки.


Н.ІІR 1

f6

С Т А Х ·АН О В Е Ц Ь

року,

1958

JIIOTor'l

Весну зустрічаєм~ Звервевв.:

ЦІ ІПРС

у

•·==-==-=====-.

всеозброєнні

КОJІГОСПНІП(И ПРОДВІОТЬ IOJIDKO державІ

і Ради

ВІдмІна з

ків сільського господарства краі­ ви збудипо в наших колгоспників нові дУМКИ, нові прагнення. Вони дають

слово

працювати

ще

поста­

відинА період минулого року. Колгоспник • Василь Печура, акиА торік продав 3050 літ­

кра­

ще, ваполегпввіmе, нев~инно збільшува'fи виробиицтво сіль­ ськоrоспоАарських проАуктів,

рів молока

зараз щоди11 здає по

дітрів.

12-15

По

10-12

.JІітрів моJІ~ка щодн11 заносІІть ДаииJІо Нагорний, Ксеніа Кор­ нієнко . та багато інших колгоспників.

ІШО&ИТИ АОХО.циf артіnі. Включившись у

січка нинішнього року обов'азковвх

1

вок сlльськогосподарських продуктів державі господарства­ ми колгоспників; робітників І службовців нІ на скільки не зменшила иадходжеина молока на наш приАмальниА пункт. Зараз колгосnники ще більше Аого продають. За січень ми закупили 14 тони модока, що значно більше, ніж за відпо­

Мівістрів СРСР до всіх працівви­

К. Бондаренко,

соціалістичне

завідуючий молокоnунктом.

змагання аа високий урожай, ар­

с. Семиnолки.

тіль зобов'.изапася зібрати по

17 центнерів зернових, '115 картІІплі, 250 центнерів овочів з кожного

гектара.

Щоб

За

забезпе­

протягом

року

загото­

вити 42 тисячі тонн місцеви~ добрив, ·зокрема до 16 березня -

23 тисячі 1000 тонн

тонн, в тому числі з садиб колгоспників.

Всього буде внесено на кожен гектар орної землі в середньому

по

17

тонн місцевих добрив.

У плані агротехнічних і орга­ заходів визначено

нізаційвих строки

проведення

весняних

по­

Аналіз жирності молока в кол-

Іван Вірич. Вони вивозять по к,ультиватори ~а інший дрібний госпах зони нашої МТС, який 90-100 тонн ;{обрив - на 5- інвентар готовий до роботи. Мав­ проводили приймальні пункти 10 тонн біJІьше норми. Не від­ мо для посіву чисте добірне на­ за останні два роки, показав, що стають від них і Григорій Рак та сіння всіх яр~ зернобобових середньорічвий процент жиру в Василь Гулий, які працюють на культур. ньоіІу, наприклад, у 1956 році, тракторі «ПАТІ». Щоб знищити У овочеводів почавс.я перший був нижче базисвого і становив льодову корку, яка утворилася етап боротьби за високий уро­ 3,6-3, 7 процента. А в окремих на nолях, торф розтруш}·ємо nід жай робота на парниках. ДЛJ: артілях навіть у зимові місяці, час руху машин. сівби. розсади та вирощення ран­ кони жирність, як правило, виДля підживлення озимини і ньої городини вони підготовили ща, ніж влітку, молокопункти.

льових робіт: ранні зернові по­ внесення весною під ярі та .ін­ 150 паринкових рам і в 108 з визначали її 2,8-3,4 процента. сіяти за 3-4 робочі дні, ранні ші куЛьтури завезли понад 600 вих посадили цибулю. Парникові Чи васправді так? Дані конт-

овочі

і картоплю

всю картоплю на

- за 10, а 350 гектарах

тонн мінеральних добрив. На всій площі зябу 653 гектари, де сія­ тимемо зернобобові,. садитим:емо

посадити за 15 робочих днів. Артіль уже заготовила 22 ти­ картоплю і овочі, ще у грудні­ сячі тони місцевих добрив, в січні внесли мінеральні добрива тому числі виготовила 18 тисяч з розрахунку по 3-4 центнери товв торфо-гнойових компостів. ва кожен гектар.

ланки змагаютьСя за те, щоб в рольноrо аналізу показали, що ві. достатній кількості виростити розсади

на

всю

Так,

2

площу.

М. Каса6ов,

10

мав від місцевих колгоспів моло­ ко жирністю 2,9-3, 3,2 процен­

вивадки.

сортопоновлевня пункт дова. Не закінчили обміну свого в:::J.~0 : 0~~с;:~:~и~:нтр~:~к~

сіння високих реnродукцій і по- «Заготзерна» одержав з інших насіння на сортове, високорепро. П . · · ІМ. · С тал1на, · стачання ним колгоспів району райнасінгоспів області близько дукцІ'йІне артІЛІ села боку самих ·- колгосшв. • .ри здачІ

.. відпускав артІЛІ

«Ж ов- 1000

тень», с .Требухів, як райвасінгоспу, елітній посівний матеріал. На жаль, артіль рік у рік не ви1 ;онув своіх зобов'язань перед державою по здачі сортового насів-

. насшия . центнерІВ ячм:е в ю,

гречки і проса. Броварська і Бобрицька МТС давно склали рознарядки на обмін насіння колгосnами району. Ряд артілей, в тому чисш ІМ. Щорса, с. Княжичі,

РусанІ·в,

.

;... U1IL

1!'І'рова, с. SаворичІ·. .u.

вові партії насіння-еліти горо-

Проте не всі так зробили. до,. але сі не обміняв 50 центнерів яч-

.

пбродукцн. на приим.альнІ пункти

ез анашзу жирностІ створювали-

І. ВеІІИиий,

туру і реактиви.

директор пункту «Загот· зерно:..

меню колгосп ім. Леніна, с. Жер-

Колгоспи

на

Пі,црахунки показали, що зде-

~~~~~иви:::0к~:п~~~:ж:~:. а~::

шевлення продУкціі можна доби- пер в разі будь-яких розходжень

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

тися шляхом економічного витра- ~=~~о~::те::~~ь право ставити чання

трудоднів,

матеріалів

і

З добрики показниками закін- також видати колгоспникам гріш- коштів ва всіх етапах сільськоВ результаті запровадження чив сільськогосподарсьпй рік ми і натурою по 15 карбован- господарського виробництва. Ра- rистематичного контролю жир-

колгосп імені· Леніна,. Білоцерків- ців ва трудодень. ського району на Іtиівщині. В - Але ці показники, -

стислі строки і високоякісно було зібрано врожай зернових, техвічних і кормових культур, завершево осівві польові роботи, засипано насіння та інші фонди, виконано зобов'язання щодо здачі і продажу сільськогосподарської

продукціі державі.

в

ключившись

1

по

100 ~ 5

ведемо

приклад:

молочна

Шевченка

ферма

У січні

літрів молока. За

визначенням приймального пувк­ ту, жирність моЛока становить в середньому 3, 7 процента, на­ віть нижче базисної. Отже, в за­ ліку ва базисну . жирність, зда­

а

18066,

17590

літрів.

Інакше у сусідньому великоди­ мерському колгоспі ім. Кірова. Тут не було зоотехніка, і аналізу мо­ лока не проводили. Воно прийма­ лось жирністю 3,6-3,7 про­ цента. 3 початку року на роботу було прийнято зоотехніка В. Діа­ новського. Він запровадив щоден­ ний контроль за жирністю моло­ ка, яка насправді вИ.ІІвилась ви­ ще базисн.оі - 3,9-4 проценти. В результаті лише в січні в

здано

на

1860

Треба систематично в усіх кол­ госпах проводити аналізи по виз­

наченню жирності створюються

молока. Цим

умови для правиль­

зом з тим колгоспники перекона-

від жирномолочних корів. Це наш основний резерв в боротьбі за дальше

підвищення

продуктив­

ності молочної худоби .. В. Каnnакав, гмовний

зоотехнік.

Броварська МТС.

,,q.,,.,-=".,.,____ ,"__..:o-_4 ..ooo••••<~•~c• ·•с

го- лись, що затрати на здійснення А врожай кукурудзи збільшився годівлі, скорочення загальнови­

ворить голова колгоспу, зоотех- заходів, які підвищують культу-. вік В. О. Голик, - ще не все ру землеробства і тваринництва, розкривають. Наш актив вирішив !наприклад, на глибоку оранr.у, nідрахувати1 скільки коштував пошаровий обробіток пару, . внеколгоспові центнер кожного виду сення добрив, боротьбу з шкідіІипродукціі, тобто встановити її ками і т. ін. не nідвищують, а собівартість. навпаки, знижують собівартість

Що ж показали підрахунки? центвера пр->,цукціі.

а 27 до 45 центнерів зерна з ге«тара. Якщо перевести це на гроші по цінах реалізації, то виходить, що колгосп !~держав з кожного гектара близько 1300 ка{)бовавців ,~~;одаткового прибут-

~

робивчих і загальноколгоспних витрат, що впливають, як віАОМО, на собівартість продукціі. Спо­ рудження свинарників вапіввід­ критого типу з відгодівельними nлощадками, наприклад, обійшлось колгоспові в кілька раз

Зниженню собівартості молоіа дешевше від капітальних

У соціалістичне змагання за збі- Встановлено, що трудові затрати Так, на кожвий гeJtrpap куку- і м'яса сприяло також здійсненльшення виробництва продуктів на виробництво одного центнера рудзи було внесено органі4ІНИХ і ни . РядУ зоотехнічних заходів. тваринництва, члени артілі молока скоротилися порівняно з мінеральних добрив У півтора ра- Майже всі корови і свиноматки одержали за одинадцять з поло- 1956 роком з 4,5 до 4,1 трудо- за більше, ніж у 1956 році. Пев- одержують корм тільки за індивиною місяців 1957. року по 583 дня, а грошові - а 57, до 38 ні затрати праці і коштів були віАУальними раціонами. Тваринам

центнери ~олока

деfівого анаЛізу вони здають молоко з поввжевою жирністю. На­

своіх накладних почали простав- ного ведення зоотехнічної роботи, ляти фактичну жирність. В біль- в першу чергу по відбору телиць

_,_" _ _~~--~g~~--.с-------~-~--·-=-.r..:о- _ _..,g*''"-"'''"-="• колгосп знижу€

чевка, с. В.-Димерка, ім. Кірова, с. Погреби. Із-за відсутності що­

Звошкання сортообм1ну дехто ся умови для зловживання окремотивує тим, що, мовляв, пув~т ПІІИ прийомщиками. в зв'язку «Заготзерн~» в.имагає в об~ІН Із цим ва початку минулого року лише одноименю культури. ~1ж МТС рішуче було поставлено пи­ заліку молока тим колгосп «Дружба», с .. Троє- тавня про оргавізацію в колгос­ літрів більше.

вя. Так, у минулому році план «Шлях Ілліча», с. Зазим'я, щипа, ~кому ~озволено .обмшюва: пах лабораторій для проведення було виконано лише ва 3 процеlі- «Більшовик», с. Рожни, заверши- ти насшия в1вса на рІзвойме.~~ш щоденного аналізу жирності моти. Більше того, зараз прибули ли обмів насіння. культури, все ж цього не робить. ;юка. Завезено необхідну апара-

ху, ячменю, вівса, гречки, раІвасінгосп чомусь іх не вибрав.

правлінь та зоотехнІКІВ молочні лабораторії не працюють. Таке, наприклад, в колгоспі ім. Шев­

молокопункт протягом року прий- но молока не

та, хоч васправді вона була значно вищою. Це непоодинокі

Швидше завершити сортообмін насіння

д ержава

ливалася в межах 3,8 процента. Зараз в артілях, де нормально діють молочні лабораторії, вона перевищує 4 проценти. Однак в окремих колгоспах з вини

березня

пока колгоспом «Перемога», село агроном. Гоголів, на приймальному пункті І(олгосn ім. Сталіна, цього ж села була визначена 3,4 с. Русанів. процента, а контрольна перевірка На фото: вивозка торфу на показала 3,8. Великодимерський

-------------------------Для

ність молока у літні місяці ко­

1957 року жир- колгоспу ім. ність доставлених 800 літрів мо- здала 18066

Наnолегливо потрудилися ваші в комnлексній бригаді Соловей, трактори і 35-40 пар живого ковалі Петро Степан nоля Карпенко та Ng 4, яку очолює Г. Вірич. тягла. По-мамаівськи трудяться Божко, Олександр Фото А. Рябого. всі плуги, трактористи Павло Юрченко та Григорій Соловей На вивозці торфу щодня працюв

Для вирощення сортового на-

роботу

молочних лабораторІй в колгоспах

чити такий урожай, колгоспники вирішили

чітку

карбованців. Затрати на вироб• зв'язані з додатковим механіsо- стали давати більше білкових

при-

міщень. Це знизило амортиза­ ційні відрахування на кожний центнер свинини; скоротилися також затрати праці на догляд

за відгодівельним поголів'ям.

Тепер правління колгоспу по­

центнера М я.са на. сто гек_:rарІв иицтво центнера м'яса зменши- ваним обробіtком і rrіджvвленням кормів. Завершувтьея ме:~анізація чало складати план

дальшого

земельних ущь. ВІД ко~воt К?-~ лись, віАПовідно, з 25 до 20 тру- посівів, з калібрувавням насіння водопостачандя і приготування зниження собівартості продукціі рови вадовно по 4266 КІJІоrрамtв додпів і з 554 до 362 карбован~ кукурудзи, щп попередні роки. не кормів. Підвищенню валових удо- в 1958 році. Найважливішою

молоха. . Правління холгосп.у щцра~ув~: ло, що прибуток ВІд реалtзаЦІІ продуктів тваринництва зросте

ців. Це стало можливим завдяки підвищенню врожайності, адешевлеввю виробиицтва r.ормів. Собівартість центнера зерна ку-

nрактикув:шо.?я, На ці {Іоооти 61ло витрачено до~1тково по . 6 трудоднів і по 58 карбованців в середньому на гектар ·посіву.

ів ,молока сприяло, звичайно, і зростання nоголів'я молочної худоби. Тепер колгосn мав по 14 корів на 100 гектарів сільсько-

умовою успішного виконання цього плану в неухильне nідве­ сення продуктивності праці, що забезпечує зростання громадсько­

порівняно в 1956 роком ма~е курудзи, наприклад, зменшилася Зате на ручному прополюванні та господарських угідь. го багатства колгоспу і підвищев­ в два рази. Це дав амогу. збшь: 3 24 до 21 карбовавця і кормо- прориванні кожного гектара в зменшевві затрат праці і ня матеріального добробуту коп­ шити вЦрахування. на кабПІт~льНl вих коренеплодів - з 14 до 10 посівів завдsки цим захоА&ІІ бу- ІОІП'l'ів у 'свмварстві велику роль rоспвикlв, затраТИ В KOJlГOCПl, Ва УДІВНИ. цтво житеп і ва інші потреби, а карбованців.

ло зехоuомлево по

31

трудодню. відіграло. поряд з полшшенням

М. 6Іnоус.


4

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

З редакційної ПОШТИ. · ~==~­ НовІ автоdуснІ JІІІ11

1

Екевом:те електрику

~00 Рес:пуб.аІка €гипет. року

Київське міське автоуправJІін­

Радіовузол в нашому селі пра­ 3а АОПОМОГОЮ еJІектроенергіі В вя реорганізувало автобусву лі­ цюв АО 12 годин вочі, проте артілі працюв багато різних ма­ нію Киів-Бровари. )Іля кращого електролампочки світять в ньому ІПJDІ. Це в свою чергу вимагав обслужування трудящих на базі до самого ранку. Ніхто не виклю­ вЦ коавого еконопо витрачати маршруту М 16 створено чотири чав на ніч електролампочок і в іі. Проте окремі колгоспники по­

самостійних Jаршрути. Вони да­ приміщенні для зберіганШІ моло­ рушують правипа корнетуваВВІ ка на фермі. А на кутку «Сави­ елеа....... /10 . ІІІП, . II&DPD:ху та поліпшити автосполучення чина» ще гірше. Та» електро­ JI.... ~m.c8 · ··· ...... Іарміж Подолок, Броварами і Дарни­ провід лежить просто на гачках пеао.~ ·•ІRіІ пе-

без ізоляторів,

цею.

внаслідок

чого

Автобуси маршруту М 16 кур­ витрачається багато електроенер­ сують від Контрактової площі до гії. І все це нікого не турбує< ст. Бровари, :N! 16«а» Іон­ Ме.ІІЬНМК, колгоспник, трактова площа Требухів, с. Зазнм'я. М 16«б» - Іонтрактова алоща - Заліський цегельний завод

n.

пер на місці руїн споруджено

багатоповерхові жилі корпуси.

(хутір Калинівка) і М 41 (Дарниця) - Бровари<

J.

-

•••

Смтюн,

6

Тепла зустріч У нашій шк~і відбуиас.-

Г. nитоеченно,

КІВОФІJІЬМУ ТАК І НЕ ДИВИЛИСЯ

робітник.

на». Щоб по~ивитися його, зіб­

зу-

яких дос.~~гнуто за останні чотири

ралося понад 150 колгоспників. Але так і не здійснилоса наше бажання. Кіномеханік поїхав у райвідділ культури за плівками і сподівався, що іх привезе в ее-

роки, і перспеІtтиви його розвит­

ло

ку, як працюють в артілі колиш­ ві випускники шкоШІ: Надія

По закінченні зустрічі гоЛова

ради піоверськоrо загонv евдо­ кія :Иузира від імені всіх учнів подякувала голові колгоспу Рома­ ву Івановичу аа прове~ену бесі­ ду.

такИй же крок .з метою виведен­ Цими ДШІІІІИ уряд Корейської ия своіх військ з Південної Ко-

Народно-Демократичної

Респуб- реї.

колгоспна · автомашина,

тоді якраз

була

у

кіноплівкИ, мотивуючи це тим, позиціями, спрямованими на мир­

про це, але не впевнені, що так

зволенНJІ корейського народу від ном. 8 лютого 25 французьких пану- літаків америкаuського виробни­

СолоВей не велить це робити. Незважаючи на те, що минуло Французькі колонізатори заМо.zливо, ми б і не писали вже більш як: 12 років після ви- плямували себе ще одним злочи­ не трапиться ще. бо вже подібні випа.ци.

буJІИ яrіонського колоніального

У~ Сnоненно, К. Верченu.

Броварах.

с. І(удаженці.

'

статній кількості.

•••

ванНJІ, його країну досі штучно цтва піддали варварському бом­

поділено на 2 частини. Населен- бардуванню туніське селище Са­ ня Корейської Народво-Демокра- ківт-Сіді-Юсеф, майже повністю

тичної Республіки (КНДР), яка зруйнувавши його. Під час цього

займав північну частину Корей- нічим не спровокованого ·нальоту ськоі'о півострова, впевнено йде було вбито і поранено понад 180

по шляху будівництва соціалізму. чоловік, в тому числі багато жі­

Проте в Південній раніш,

панують

Кореї, як

колоніальні

нок, дітей і стариків.

по-

Надрукована

в

-

пише

американська

рядки. В цій частині країни, оку- «Нью-Иорк таймс», -

«:Літаки,

газета

скидали

пованоі американськими війська- бомби і обстрілювали вулиці з

ми, населення позбавлене найелементарніших демократичних почав працювати. орав, терпкть від голоду і злидВ кореспонденції сЧому немае газийі нема co.wi~t обговорена на пів. Американці і підлеглі ім зошитів:., яка надрукована в га­ засіданні правління Броварського півдеВ:нохорейські міського власті сnоживчого всіляко товариства. зеті за 7 лютого, писалоси, що в товариства т. Лизун повідомив редакцію, що магазин з 3 тотого

КОЛОНІЗАТОРІВ

не об'вднанНJІ Кореї.

па

мих причин на хуторі Скибнн за­ крито магазин. Голова Велиходи­ мерського сільського спожквчого

НОВИЙ ЗЛОЧИН

що, моВJІJІв, голова колгоспу тов.

СЛJААМИ НАШИХ ВИСІ'УПІВ Теплюк, Борис •Селюк, :Микола Хилько та іиші. В одному з листів добірки школі немає відповідного примі­ СеІІИІІ:JІасники ){али CJIOBO вес­ «Короткі сиrнuи:., надрукованої щення для кіоска, але вживають­ ною біля новозбудовавого клубу в газеті сСтахановець:. за 29 січ­ ся заходи, щоб його відкрити. посадити парк. Цю ініціативу ня, писалося про те, що з невідо­ Зошити в магазин завезені в допідтримали всі учні школи.

W.RЯX ДО ЄДНОСТІ КОРЕ І

лютого у нашому клубі uв Проте шофер не згодився взяти ліки виступив з важливими про­

демонструватиси кінофільІІ «Вес­

стріч .семикласнихів з колгоспни­ ками. Голова артілі «Іоиунар» Роман Іванович Куницький роз­ повів учuм про успіхи колгоспу,

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

ВИ там ве повввві сві'І'И'І'ІІ:

е.пектромонтер.

· uартиру,

оо

на ніч

с. Русанів,

в

(Фотохроніка РАТАУ). , Фото П. Єгорова.

e.....,..u.

ІІІШІшаютьс.-

все~~яється

ОJІ,ержану в новому бJАІІИку,

ГОріти UЄК"РОІJ&ІШО'ІП, КОJІИ ВО­

Електрика міцно ввійшла в побут колгосппНІсів нашого села.

На фото: сім'я ~IU\e»a Ах­

мела

тааув ІЦ8 Ву­ ІІU ва. a·tljiїnx приміщен­ ІLІх сеп

народ

англо-французьких військ з Порт-Саіда. Агресори завдали місту великих зруйнувань. Те­

тrаиосtІ :І.W 1 І_, І · ЦІІ аеревав;,

..

Більше

єгиnетський

дав відсіч імперіалістичній агресії і добився виведення

дуть змогу посилити частоту ру­

<18 ......

тому

газеті

сСтаха­

новець:. за 24 січня коресnонден­ ція під загОJЮвком сЧому в ма­

кулеметів. Юрби народУ були зручною мішенню.. . Одна бомба влучила в школу, і "ах, що за­ валявся, поховав багато дітей ... ».

Чим же викликаний цей агре­

Всі мої товаришІ, а також і я І(ритика правильна. За несвоє­ перешкоджають мирному об'вд- сивний наліт на мирне містечко середній школі с. В.-Днмерка не­ вирішили після sаківчення шко­ має кіоска і учням доводиться часне завезення солі в магазин нанню Кореї. Більше того, кліка Тунісу - незаJІежноі країни в

п піти працювати в рі.-вий колгосп. к. ТІІUІІОК, учениця

е.

7

класу.

Богданівка.

ходити за зошитами та олівцями в магазин, але і там вони не

завжди бувають. З приводу цьо­ го

т.

Лизун

повідомив,

що у

с. І(няжичі на винних накладено стягнення. Сіль зараз е. Про все це сповістив редакцію гмова міськоrо споживчого товариства т, Рубаник В.

--------------•е.------~------

На_ допомогу са.модіяльн.ості піон.ерtв і шко.лярu

д

сТоА, хто зуміє виростити

два

колоски на тому місці, один,

той назавжди

вдячність людства:..

І

в

к

н

и

Г'

Піввічній Африці, що межув на заході з Алжіром? Зарубіжна оре­ са підкреслює, що французькі ВJІасті етавили собі мету 3аJІЯка­ ти «кривавою банею» народ Ту­ нісу, який співчував боротьбі uzірського народу за свою свободу

зброю. нарощують там І!бройні і незuеsиіеть від •раицузьких Навіть, якщо ви сили, В&е приступили до будів- колонізаторів. Але туніський набудете дивитись иицтва ракетних і атомних баз. род у віюювідь на агресивні діі

и

де ріс Пензевської області. ЗгодоМ дів· справжmо машину, то і в цьому Все це створює серйозну загрозу французьких імперіалістів ще рі­

заслужить

Ці слова · 1(. А. Тімірязєва зав-

жди хвилюють юннатів,

Jli Син Мана безустанно замикав до завойовницького «походу на Північ». Становище усмаднювться ще і тим, що пр&ВJ.Іячі кола США, грубо порушуючи угоду про перемир'я в Кореї, ввоЗJІть в 11 пів~енну частину атомиу

чинка ){обилася відрадних резудь-

татів. З своєї ділянки

брала :rакий урожай

випадку

виготомення

моде.пей

вона зі- дасть 'ітке уявлення, яку, власне,

однорічної

роботу така маши11а

виконує і

внкли- цибулі, що в переводі на гектар чоtІІу саме . вона 'дуже вигідна.

кають в них бажання працювати становив 412 центнерів.

ще з більшою наполегливістю.

Як бачимо

із

цих

мирові на )Іалекому Сході.

шучіше заявляв про

свою солі­

Шлях до ліквідації цієї загро- Дарність з алжірськими братами.

зи і до здійсненНJІ заповітного В Тувісі відбулися численні ІІі-

вступних бажання всього корейсько~ ва- ТИВГQ і страЬи протесту проти

Як саме цього ій вдалос. 11..0- слів, вказана книга призначається РОАУ

-

мирного об'єднання кра- варвареького

бомбардування Са-

Є різні сnособи боротьби за те, сягнуть, детально розповідається насамперед дпя моде.пісті'і-почат- їни вказувтьса в · пропозиціях ківт-Сі~і-Юсефа. Урц Тунісу від­ щоб на тіА самій площі виросло в книзі. В ній же читач знайде ківців. А таких У кожній школі уряду КНДР. В них передбачавть- кликав свого посла в Парижі. два плоди замість одного. Ост ан- fi ще багато цікавих відомостей. t!агато. &acife ·каЖучи, мабуть, . . · О ·. .• Зокрема, з великим захоплен)Іям ніде неМає тuoro uопчика, · икнА ся проведення загальнокоре йсь- Представник Тун1су в ргаНlзацн нім часом широко почали пракб · · Об' Н 'й • А • читаються ті роздіJІн, де nМnnaiJ би не_ мав 6ІUИання . щось зробити ких вільних ви орІв ПІСЛЯ одновдваних аЦІ заявив РІШfЧИn тнкуватнсь уШ.ільн'еІіІ посіви; зби-

r--·---

ранк• а едикі ді.пJІНКи АВО.Х уро- дається жаів - ранньої культури . і піз- піонери

про те, .щs: сердрбсь.кі із картону, дерев'яних паличок, часного виведення всіх іноземних протест проти дій французької проводять досліди по жерсті, проволоки. військ з Південноі і Північної авіації. ньоі. Дослідники невтомно шу- гібридизації 1 акліматизації. ряду В книзі С. Павловича даються Кореї. Уряд ІНДР пропонує таНовий злочин французької во-

хають А інші СПособи. в цю спра-

культур.

.

поради, JІК правильно слід хори-

б . о урепня в . . . . ведення таких ви ОРІВ І про вета- усьому СВІТІ. ИDОКІ кола гроти. цілком закономірне явище - кни- - там дет&ІПtно розповідається новленні: широкого еконоиічноrо мадськості краін Азії і Африки, Цікаво про це роап~ідається ' . . . . n·1вднем l!вропи і Америки гу випуст11r11о видавиицтво ·дитя- про моделювання ряду СІЛьсько· і культурного обміну МІЖ таврують ганьв книзі Є. Гусельннкова сСердоб- · ·• н . . чо1 лІтератури в ·серн « а допо- госnодарських машин. в четвер- і ШвІJіччю, максимально скоро- " ці бою убивЦІ·в. Народ самої ФранЦІЇ ські юні мічурія :.. ВСІм . вщомо, могу са~t~одіяльності · піонерів і rій частині книnі є, наприклад, б говорнтьсІІ там, що цибуля - школярів:.. такі розді.ІІи: як внrотовитн ко- тити збройні сили о ох -частин рішуче виступав проти колоніальАворічна культура. Першого року в цій .же сері і не так давно лесо, трактоР1fий плуг, . борону, Кореї. ної політики французького УРЯдУ вирощується з ·насіннЯ так звана вййш"а · Новий ІІИРИИй п·ІВНlЧНlИ · ·• А фрицІ.· і ще _ одна книга сМоделі пущнльннк, куJІЬтнватор, аилку, крок ура,~~;у в сіянка. Наступної весни іі висад.. жують в грунт і одержують по- сільськогосподарських машин:.. картоплесаджалку, косарку, кар- ІtНДР схвалюють всі миролюбні Багато органів зарубіжної оретрібні плоди. В ній замість передмови Рі· топлеsбнральну машину, молотар- народи. Вого палко підтрпув, си звертають увагу також на те, щено звернення до читачів. В ку, віилку, самохідний комбайн. • А - Н А чи не можна добитися . того, І(ниrа кінчається хорошими sокрема, урвд в.итаnськоІ арод- що в трагічній подіі в Саківт-Сі­ ·б а п трt' бн 1· вро ньому, зокрема, говорнтьси; б р б · и· заявив що що ци уля давал о . - - Багато хто із юних піонерів, словами, зверненими до дітей. HOl еспу шки, яки , ді-Юсефі замішані американські жаі протягом одного року? Адже певно, будуть колись · працювати «Вам,. певно, доводиться самим пропозиції про мирне об'вдианШІ імперіалісти. Адже саме вони по­ це означатиме, що на одному й · я на машинах в радгоспах qн кол- бачити багато машин. Старайтесь К оре1- «ВІ)J'Іtривають б новиn реальву вdючаються й юні натурапіс-

Особливо велнк _ нА інтере_с пред_- стуватись молотком, пИJІхою, но- коа почати переговори про про- яччини викликав

ставляє ця кннгІJ .д.пя "нів. Це

жиu.ямн, · обценьхамн.

І

m .

б

головне

ставляють Франції літаки та ін­ іх. Найкращим ний шлях ,11;0 ослаблення папру- ші види озброєння, які викори­ величезних заводах. же шляхом вивчення машини є жекості ЩІ. Далекому Сході». стовуються у війні проти . ІІ.-JІЖір-. Поцікавтесь, діти, уже теnер іІ моде.пювання, хоч би наАпро- vp .. ~r К-ю висловив також гоНад цим питанням замислил·ась ті А ' ..,.. п•.. ськоrо народу

тому ж

місці

уде одержано не

один, а два плоди\ Але як цього госnах або бу.4увати іх на 'наших вивчати роботу

можна добитись?

юннат Жанна Зайцева. рівництвом

досвідчених

Під ке- цими вчнте-

лів-біоЛогів вона почала nроводи-

«розумними:.

вивчайте

іх

-

машинами,. с me, схематичне,

вони цього ці.ІІ·

ком заслуговуюта.

ти досліди на експериментапаноТакому вивченню дуже допому полі юних мічурінців при магае модепювання сіпаськогосСердобському

будинку

піонерів подарських

11ашни і іх частин.

цьому як- товкість почати консультації

раз і вчиn. дана книжка:.. М. Пuaмapavv, ~.:~-

аавідуtОЧІ бібІІіотекою для дітей та юнацтва.

.

з

ура~ом КНДР в питанні про ви-

'

А. Меnікян.

К

Ая на ве.-еВВJІ 8 opel КИТсшСЬКИХ РОАВП .-ооровольців і поставив впогу, щоб уряд США зробив

Т. в. о. реаактора

М. ІВАНИЦЬКИА. м. Бровари. ....:.---~~--------А.-рее:--.-ре.І-ІІ:ІU-:: 1:-•. &ртІ'Р8; JtaiiOICOI о6неІt.~ау:.:.:..а.::...:.К.:.:...::І8м.к:..::;:.:•:..·~М:...:І.:,38.:.;________ _______-:---:-::--:=5ровара.ка рuонна JqІ)'КарнІі l(иіва.хоrо о611асноrо управління культури.

Зам. 83І -2500

21 номер 1958 рік  
21 номер 1958 рік  

21 номер 1958 рік

Advertisement