Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

СТЯХЯ~О6ЕUЬ Орrаи Броварськоrо райоииоrо коиІтету Rо:муиістИ"'.ІИоі партіі Украіни та райоииоі Ради депутатів трудвщих Киі:вськоі обJІасті

Jl! 21 (1470)

Радянські люди одностайно схвалюють рішення шостої сесії Верховноі Ради СРСР

[(PAJJI ЄДJІАИТВСЯ!

~ Недіпя, 17 пютого 1957 р.

ЦІна 15 коn.

/1

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Пленум

про

- Уее життя нашої країни, закони і її боротьба за щастя радянських постанови, прийняті вищим ор­ людей дістали своє відображення ганом влади Радянськ.ої держави, в роботі mocroї сесії Верховної заявив заступник читання ма­ Ради СРСР, провндять бесіди, начальника бюро турбогенерато­ теріалів сесії. заІRJІа:,~~;ах

з'яснюють

агітаторів ро­

тисячі

трудящим

М·осковського за­ Працівники воду малодітражних авт·ом:обілів, 3 ще сесії, вивчаючи рішення більшою енергією удосконалюють виробництво. 13 лютого тут був випробуваний спеціальний стенд,

Центрального Комітету КПРС

•астосування

13-14 лютоrо вІдбувся Пленум: Централь­ ІІоrо Rо:мlтету Rоиунlстичної nартії Радпн­ ~ькоrо Сою~у. доnовідь Пленуи ~аслухав і обrоворив rов. Хрущова М ..с. про дальше вдосконален­ ІЯ орrанl~ації керування nромисловістю та іудівництво:м 1 nрийняв на доnовідь відnовід­ ІУ nостанову.

Пленуи ЦR обрав тов. Rо~лова Ф. ~андидатои у члени Пре~идії ЦR RПРС юв. Шеnlлова Д. Т. секретареи ЦR RПРС.

дасть

якого

змогу

зав:

- Рішення шостої сесії Вер­ ховної Ради СРСР мають вели­ Радян­ ке історичне значення. ський народ виконав поставлені

зав)Ііання 3 перед нии важливі Еолеюив чwгю і зробить свою країну ще рів тов. Карташов. нашого бюро створив технічний більш :иагутньою. потуж­ Трудівники міст і сід, ояно­ проект турбогенератора ністю в 30 тисяч кіловат. Виго­ стайно схВІалюючи рішення ес· зобов'я­ падпотужних сії, таких беруть підвищені товлення машин буде нашим вкладом у пе­ зання. З новою силою розгорта­

ревиконання завдань

1957

обговорюються:

Активно

перевіряти які<сть щойно складе­

року.

ють вони

:мате­

ня на честь

них автомобілів без багатокіло­ ріали шостої сесії Верховної Р•1Завод зеконо­ ди СРСР на підприємствах Кие­ метрової обкатки. заводу Машинобудівники одну сотню ва. цьому не мить на «Більшовик» прийняли рішення тисяч карбованців. до 24 nлан У цехах ленінгрwдсь.кого заво- завершити річний

Жовтневої

Великої

40-річчя

рево­

соціалістиЧНІ}Ї

дострокове

за

борються

люції,

змаган­

соціалістичне

виконання і перевикона;ння зав­ дань другого року шостої п'ят•-

(РАТАУ).

річки.

Мирив сnівіснування~основа зовнішньої політики СРСР Найважливішими міжнародниВ останній день св·оєї роботи літики «3 позиції сили» і є на12 лютого шоста сесія Вер- вим свідченням триваючого 1JC· ми завданнями, які потребують е ро3розв'Я'З&ння, ховної Ради СРСР заслухала до- лаблення капіта,лістичної систе- нега:йного зброєння і гарантува:ння к.олек­ зак.ордонних :ми. міністра повідь

Р. -

1

Далі д. Т. Шепілов спинився Птивної бе:ше:&и в ЄвІЮПі й Азії. справ СРСР Д. Т. ШепШова «Питання міжнародного ста.новп- на зміцненні великої спів.друж- і,ІЩtреСJІИВШИ це, ДІQповіда.ч оltре-

ща і зовнішньої політики Ра- ності С{)Ціалістичних краї-н, яка м:о спинився на питанні про

науково -аТВЇСТИЧНа проnаганда-

незламною гарантування безпеки на 'Влизь-

Обгов{)ривши «була і лишаєтІ>ся

дянського Союзу».

дані повідомив, що Радянський уря,~

нwводить

ню політику Радянського уряду. дів». Доповідач

ВіІІ

Схо)(і.

доповідь, сесія схвалила за.вніш- твердинею миру і безпеки на.ро- кому і Середньому

дІ"лянка t"дволоrt"чно"t" ро,;оти U

ІІ.ДПОВІ"ДаЛЬНа

ноз М. rpyJtня. Познайомившись ім. С. «Електросила» Гарячим схваленням зустріли дУ радянські люди рішення шостої Еірова під час читання матеріа­ вими за1>она.ми і постановами се­ механоскладЗІЛітоrо токар СРСР. На лів сесії багато робітників діли- сії, сесії ВерХ"овної Ради який щодня і лися з товаришами хвилюючими цеху тов. Калінін, у колгоспах підприємствах, виконує більш як яві норми, ска­ МТС, установах і вищих учбових їх ду~rками і почуттями.

Наріжним каменем: зовнішньої про бурхливий розвиток еконо- звернувм до урядів США, АнСподіва.ємо·сь, що наші читачі, науково-атеїстичної пропаганди політики Радянської держави, міки країн соціалізму. Досить глії і Франції з пропозицією викерівники сілнських серед населення. окре·:ма Форми цієї пропаганди мu- говориться в доповіді тов. Шепі- сказати, що в 1956 році обсяг робити і прийняти·- «Основ~і лубів, лекторіїв, бібліотек з інитань і ·відповіде:й», :який вміще- підх·ожими в наших умовах в вання двох протилежних суспілью .на другій: сторінці сьогодніш- лекція, вечір «запитань і відпо- них систем - соціалістичної і [Ього номера. газети «Стахано- ВІдеи», голосні читки наук.ово- капіталістичної. Поважання су:ець». НедивЛЯ'Чись на деякі не- шшулярнQЇ Літератури на відпо- веренних прав усіх країн міки, про які говорить антор І ві;~;ні теми. Проте, якою б ця великих і малих, строге неюру:иста. т. Полотняк В., вечір цей форма

и ого

піталіетичних країнах він зріс і невтр)'Чання У внутрішні ~прави країн цього району». Радянлише на 90 процентів. ський уряд пропонує, щоб такине була, Ії чанн.я у внутрішні справи інших • б

пропа•ганди

:y і керівники БудиНІКУ культу- і літні колгосnники, колгоспниці 'и ПРИ аКТИВНЇ:Й ДОПОМОЗі раЙКО-

веч{)ро:м

у партИ поклали цим

:запитз.нь і відповідей» початок

боротьби

ІдеиноІ

ргані30вшної

ЗаДОВ{)ЛеННЯМ

З

ПРИХОДИТИМУТЬ

у клу б , щоб послухати

. б есцу

.

ле1щІю,

на науко·во-атеїстичну те-

[роти реліГійних за1бобонів серед

. .муВ. ирІmальну

шстини нашої молоді.

ді

роль

:прООІаган-

у

знань

науково-атеїстичних

ООЦІ"алістични-

м:іж

Відносини

підкреслив Д. Т.

країнами,

.ми принципами ули: розв язан· · ня стрних питань тш:иtи МИР··

невтручання У

Шепіл{)В, будуються на. основах ними заеоба.ми; радянської товариського співробітництва та

Ті ·ль·ки ПРJ! непохитні принципи

ючим для nрисутніх.

райком rко:мсож>- цій ум~ві не тільки .м·олодь, але зовнішньої політики.

·ргані:зато:ри -

УР~_.ІІш

деиа~а~н

і країнах народної дем:'<жратії пе- СРСР, ~ША, Англн. 1 Францн н ревищив довоєнний рівень .більш питацш про :иир І 003Ш:J<КУ н~ як у 4 рази, в той час як у Ita- Блm~ь·ІОО:иу та Середньому Схо~І

рІ"вноправЦІ.Л""'вита ["ОЙшов дуже добре і вииикав зміст завжди повинен бути висо- держав, ми "v .. молоді райцентра глибохий ін- коїдейним і разом з тим захошrю- ність у взаємовідносинах - такі

·ерес до наукових знань.

в СРСР принципи

але найбільш лова, в курс на мирне співісну- промислової продУКції

«Ве'Чір за- жуть бути рі:ші,

ересом прочитають

юра.їн Влизь-

внутрішні справи

Сх{)·"У і між ними нема кого та Сер""'нього " """

взаємодоптrоги,

no-

Н~гадавши про велику робот~r, і не :може бути нездоланних су- важапня сувереніт.-v1 і не-З'алеж-

v• . . ві• від.МQВа роки Ра- перечноостей і зІткнень інтересІв. ності цих країн,· "' :&ра.Ін ,, цих В той же час, ві ..зна:чавться в СТТІVІб втягнення дянським урядом для по·м'якшен•

проведену

ня

за останні

"

~""'

напруженості, доповіді, ві·дб}-ваеться дЗІЛьше за- воєнні блоки з учаІСтю великих

міжнародної

взавина

м:іж деn.,..ав,· ..,...

суперечностей

тов. Шепілов сказав, що провід- гостrv>ння ..~

зброї

ні західні держави не підтрима- головними капіталістичними кра- постав{)Іt

ві"..:мооа

ві"•

країнам·,

цим

та інших їнами. Про це свідчать та:кі фак- сприяння їх економічному розбу"'ь" '' " групи. Вони у на.с є, і багато з гіднісз несумісних умов, яких різко СШ~. становище нуюче на оздоровлення міжнародної О·бзавідуючий каже, наnриклад, "' зна.чну робDту, них nроводять Р' · · ··· · · ~ становки, а, навпаки, зробиди п· • 11' шчук, але але навіть у їх планах рідко ко·· спроби перейти У відкритий на- елаотають южнародю . позицн тю 1 сувереmтетом: цих к а.rн. ;луб ом в ~~алитІ т. цінна,

Ініціатива, бооумовно,

покликані віДJітрати

rк нам органіGувати такий вс- ли можна nобачити rip, щоб перед молоддю виступи- 'на·ук.ово-атеїстичну rк-то

lf

лектори,

кваліфіковані

ІЛ такі

клад, мало хто зуміє

tаиrитаІИІЯ через газету.

пригадати,

свіД'Чать

серйозні недоліки в роботі

про

пар-

.

3-4 лСІRтори Київ-"

трудящих. Еомуністи ·не можуrь

:ьmого обла·сного Товариства для бути Іоширення політичних і наукокожного

не зуміють

Враховую-

Іfіс·яця і броварчани.

неПтральними

до релігії,

як. до ЇДС{)Логії, що немає нічого спільного

з

наукою.

Всіма засо-

бами і•деолоrічної роботи слід вес­

якомога ·ти боротьбу nроти релітії, вик.ри-

qи це, вони nланують

5ільше залучити до керівницrва вати всю шкідливість релігійних rаки:ми вечорами «за,питань і від- за6о.б{)Ні11 і обрядів.

Науково-атеїстична. пропаганда

повідей» і для виступів з ЛСІRЦіями перед мошУддю

tтеістичні готоВІЛених

те·ми Д{)

на. нау:&ово-

найбільш

цього

під-

представни-

ків місцевої інтелігенції.

-

важлива і вjд'Повідальна

ді-

вдумливІJ,

насичуючи кожну лекцію, бесіду

Не набагато :менші загони ін- життєвими прикладами. Цим са-

телігенції, ніж в Броварах, У працюють

беруть

участь у громадському

Г()І}'олеві, В.-Димерці,

го руху на Сході і проти великої

житті ·в

Літках і

деяких інших наших ·селах. При їх аl\тивній допомозі кожен сі!ІЬ-

ський клуб хоже стати центром

останнім лов наприкінці ска.1ав: «Ми nро-

і напруженості

роти

в англо-франко-ізраїльській агре- періалістични:ми

державами

за

здійснимо

Дwвайте знищйм:о

реакції,

як, відомо, зазнали поразки. Поінспіро·ваного

разка

контрреводюційного

з

зо·вні

повстання

Угорщині, гонориться

в

вал

озна;чають

великий

імперіалістичного

точно витіснити СВ'ОГО основного

суперниrvа

-

Англію.

-

на Ейзенхауера»,

Шепі.'ЮВ,

Д. Т.

-

обмінюватись

курсу

про· по-

виступають тепер у ролі голов- якій

ного

оплоту

системи

виробництва банов-

виведенН'я

Давай-

мирної

праці і

з соціальних систем

паде-

К{)Л{)Ніа.ль- жить майбутнє».

(ТАРС).

ного гніту.

Висока нагорода за доблесну в розЗа успіхи, досягнуті rосподарства, витку сілІ>ського збільшення

~·а

науковими

культурними цінностями.

наочною те на поприщі

в

заоборонимо

з:юоби війни. Да.вайте торгувати

«Доктри- і під.к.реслив

і

винищувальні

наіі'Іfовіпrі

в донові- ілюстрацією того, що саме США е:к.ономічного змагання доводити,

ді, а тruкож поразк.а агресорів у

Єгиnті

на·магаються оста- навіки

роззброєннsІ.

З'ага.льне

контрреволюційного nовстання в де США з доnомогою «до·ктрини родної імперіалістичної

на ділі

хідних держав: дав<аіlте

сії проти Єгипту і в організації панування на Близькооrу Схо.з;і, Угорщині. Але ці плани міжн:t- Ейзенх·ауера»

КО.'І1НІ з:.-

mравлячим

країн. Це виявилось насамперед часом досягла боротьба між ім- попувмо

tiac :ми:м допоможемо трудящим оста- ни,

а:ктивну

соцІалІстични:~:

співдружності

ляпка ідеологічної роботи. Вести її слід систематично,

Д. т. Шепі.

проти національно-визвольно- рає СИЛИ Японія. Особлиоої гост- тичними країнами,

напри- -

що ~апро­ rійних організацій •по вихованню

Цілком зрозуміло,

~их знань

фак·rи

Такі

на таю

·~и .вирІшили ВІдпоВІсти

пувати по

Охара;ктеризувавши відІrосини Англії і Франції, значно зростає лекцію на В стул по двох основних на.пря:ма.х родь Західної Німеччини, на.би- між СРСР і ІЖремюш капіталістему.

с·с. Троєщина, За,зим':я,

.

спрямО'Ван:~ї ти: все бі.1ьше посилюється па- виткові без пре•'ІЯвленuя

миролюбних країн,

виступали? коли така Jrе·кціп була.

у Броварах •

СРСР

лекторсьІ\Ї ли ініціативи

працю

групу кол­ ·тваринництва 31 колІ'оепникові, МТС і працівникам МТС, партійним і працівників госпників, радюспів, спеціалі·стів сільського радянським працівнИ'Іtа:м ресnуб­

і медалями велику

радян- ліки присвоєно звання Героя Со~

високояк.існих rоСІІІодарства, партійних,

камсо­ ціалістичн.ої Праці. Праці Соціа.ліІСтичної Героїв дурману. Боя­ Овезова тт. колгоспів голів ~бати про те, що.О саме 'l'a& будівництві іригаційних СП{)р}·д ськоі РСР. Всього нагороі{ЖеІЮ 2483 чо- р-а і Ереариєва Ора.3rель){и наго­ і за успішне ВИІtонання в 1956 науково-атебула .побудована роджено ,цругою Золwою :медаллю заготі- лові:ка. році державного пл·ану обов'я­ вель бавовни Прези,в;ія Верхо.вноі nропаганда, їстИЧ'На 3& особливо видатні успіхи в «Серп і :Молот». (ТА.РС). ба.оовщтва і Ра,11и СРСР нагорояил·а ордена.:ии справі розвит&у зох партійної організації.

точно звільнитися від релілійного тонковолокнистих

сортів бавов- ських,

профспШових

і

нику, велику роботу, виконану в :мольських працівників Туркмен·


СТАХАНОВЕЦЬ

2

НедІnа,

РІК ПІСЛЯ ІСТОРИЧНОГО ХХ З'ЇЗДУ КПРС силосних траншей, арте­ оргаІнізації, загальні збори КО<І­ колQдязь. Споживча госпників прий:няли нове, більш чав СВQЮ роботу історичний ХХ зіМІський по вироб­ з'їзд КПРС. Трудящих нашого кооперація побудувала в центрі високе зооов'язання буди­ ництву зернових, картоплі, ово­ села, як і всіх радянеьких дюдей, села уніве:рмаг, колгосп 64 родини чів, продуктів тваринництва у радують ті величеЗ'Ні успіхи, П(о нок для ме.а:пункту . другому році шо:.:­ їх .в;осягщ1 народи нашої країни К{)ЛГоспників справляли новосіл­ 1957. році будинках з цегли ТQЇ п 'ятирі'Пtи. Виходячи з вка­ під керівництвом партії на всіх ля у нових зівок ЦК КПРС та Ради Мініст· .в;ідянках комуністичного будів­ або шдакQбетону . рів СРСР, які викладені у Звер­ Багато чого іншого спорудже­ ництва, зак.рема у промиеломсті, сіль­ но, придбано ІWлгоспом за оста.и­ ненні Д(J всіх працівників сідьськQ:му гоопа)І:арстві. ськQго господарства, розробили і нш рік, зокрема 2 аВ'ГОмашини, Минулий після ХХ з'їзду пар­ тії рік був також знаменним і в пилораму. Але найвідраднішим є здійснюємо комплекс заходів по ак­ ВИКQНаННЮ ВЗЯТОГО ЗОООВ'ЯЗаННЯ. житті нашого колгоспу імені ріст політичної і трудовQЇ JІютого

14

року розпо­

1956

Щореа, я·кий тривалий час від­ ставав

у

розвитку

дарства. партн,

СВQГО

Натхнені люли

госпо­

рішеннями

ПQЧали

краще

пра­

тонн,

6

виробництва прийнято до канди­

Особливо показовим є ріст по­ датів партії, 22 юнаків і дівчат голів'я і підвищення продуктиn• ДО КQ'МСО'МО.Лу. гром:а,~;ського тваринництва.

Якщо у позаминулому

с~кому ВІ){

б

з

них

Р~Цl

кожно1

.

1300

·

уло

.

к.шоrра:мІВ

·

минулому роцІ

б

господар-

молока, вже

.

юди нашІ

по

то

200

у

ко-

модочно-товарної

ПіJ

б

ТОГО, ЩОб зро ИТИ

-

Г. Кириченко,

тшь-

на шляху до

.

u

член КПРС Колгосп

СВІИ

ІWЛГО 1. П

.

ім.

Щорса,

с. Княжичі .

передовим. 3а пропозИЦІєю парт-

перевиконав взяте зобов'я­

У спіх цей не випадковий. Пар­ гuспу, яке очолює ІWмуніст тов . Павловський: В., провели значну оргМІізаТорську роботу. Створена була міцна кормова база, нала­

38

роком, на

1955

· зросла

врожайність картоплі, овочів

З винятковим інтересом колгоспники зазимської сільгоспартілі «Шлях Ілліча» вивчають матеріали шостої сесії Верховноі Ради Союзу РСР. В них вони бачать яскравий прояв піклування партії і уряду, спрямований на дальше зміцнення Радянської Батьків­

факти.

щини, поJrіпшення добробуту трудящих .

Пр()Іl'ягом 1956 року споруJt­ жено в колгоспі · шлмwбетонниіі корівник на 100 голів, свинові.J;­ го,~;івельну площа..в;ку на 250 го­

На з ні м ку : в агіmункті N2 1 агітатор знайомить молодих колгоспниць , що вперше братимуть участь у виборах до місцевих Рад, з цифрами прийнятого сесією Закону про Державний бюд­

Ми живемо на дні величезного Звідси

атмосфери.

-

зрозуміло,

практичне

яке

значення

велике

має

вив­

чення

процесів, що відбуваються в атмосфері. А'rмосферу можна уподібнити до величезної машини , яка пра­ цює за рахунок енергії сонця. Сонячне проміння нерівномірно

нагріває

різні

частини

земної

кулі. В тропічному поясі земна nоверхня одержує найбільше со­ нячного тепла . Поблизу полюсів nротягом . кількох місяців на рік стоїть полярна ніч, а влі1ку біла поверхня вічних льодів відбиває більшу частину косого проміння сонця. Тому полярні країни ві­ діграють

роль

постійних

«холо­

дильників», а тропічний пояс лостійного «нагрівача» атмосфе· ри .

Між

ком

нагрівачем

ІІИНИКаЄ рух

ПрОСТіШИЙ

приклад

і

холодильни ­

ПОВітря. Най­ такого

руху

ми сnостерігаємо, коли відчиняє­ мо двері з теплого приміщення в холодне. Тому повітряні маси nеребувають. у безперервному ру­ сі. Але рух великих мас повітря над просторами земної кулі істот­ но відрізняється від циркуляції його між двома кімнатами. Ця відмінність полягає в тому, що на великі потоки повітря впливає

обертання своєї осі .

земної

кулі

У повсякденному житті

мічаємо

обертання

Землі

Фото і текст учителя М .

Атмосфера

природничІ те.ми

nовітряноrо океану

жет СРСР на 1957 рік. Зліва направо- агітатор О. Галицька, ланкові колгоспу С. Ващенко, В. Шульга та З. Мичак.

на 200

Бесіди на Нf!укого· 11

навколо ми по­

rільки

no

зміні дня і ночі . Далеко не всім відомо, що це обертання відхиляє всі тіла, які рухаються.

Це відхиленвя неnомітне nри д.у-

як.

ктасики

марк.сизму -

культури-побачили, що

їм

СJrуги бота на зе'МJІі, яки­

-

та наухових

диверсій Пр()ІІ'И ·країн табору со­ ціалізму.

та.

наукових

знань вий інтерес. Він закінчився .&ОН·

же коротких рухах по інерції (наприклад, політ кинутого каме­ ня) або рухах при безnерервному діянні потужної рушійної сид11 (nоліт літака), але в повітряно­ му потоці

воно виявляється пов­ ною мірою. Відхиляюча сила обертання Землі перешкоджає прямому об­ мінові повітр,я між тропіками і полюсами. Під вnливом цієї си­ ли теплі потоки від тропіків зму­ шені відхилятися від напряму свого

руху

до

полюсів

праворуq

у північній півкулі і ліворуч у південній, рухаючись вздовж па­ ралелей з заходу на схід . Пере­ важним рухом усієї атмосфери в цих широтах стає її обертан­ ня навколо полюса у вигляді величезного

замкненого

вихру .

Коли б такий рух повітря паралелей був цілком спок і йним, то обмін теплом і холодом між тропіками і nолюсами зовсім припинився б. Але насправді в загальному потоці повітря з за­ ходу на схід є дуже багато вихрів, він нагадує течію бурх­ ливої гірської річ~и з безліччю коловоротів, створених підводни· ми каменями. Такі вихри дося · гають сотень і тисяч кілометрів у nолеречнику і називаються цик­ лонами й антициклонами . Проте головною причиною ви· никнення циклонів і антицикло ­ нів є поступове нагромадження, при утрудненості обміну, холоду на nоляриому боці потоку і теп­ ла на його тропічному боці. При такому становищі досить буває

навіть невеликого порушеннЯ рів­ номірності nотоку,

••••

та

щоб холол.не

повітря тепле

-

ринуло до

Горбатенка .

до

полюса ,

тропіків,

а

утворюючи

під впливом відхиляючої сили циклони й антициююнн. Обертаю­ чись навколо іх центрів, захоп­ люваних

загальним

потоком

заходу на схід, холодне

цьому

значну

висновки

цього

першого

вечо­

тання про

тре{іа буде проводити

врятування

життя

не MffliШe

з

повітря

1Іау&ово

оогрунтовані

вечорі, не зро:rуміло чому, вона

віДJповіді.

не

Працівниці Київської .зк:трономічної обсерваторії т. Чупринііі були задані за.питаН'Ня: «Чи є житгя на Марсі?», «Чи можливий міжпланетний політ?», «Що таке подвійні зірки?», «Чим поленюється мерехтіння зірок?»,

на антирелігійні теми. Вечори запитань і відпові.в;еИ - цікава форма пропаrан.в;и на­ у:к.ових знань. 3 .в;опоиогою пар­ тійних і ІWмсомольських органі­ зацій їх можна. організувати в кожному сільськ11му uубі.

-

у високі, створюючи по до­ розі ті різкі похолодання і по· тепління, що так характерні ддя погоди нашого помірного пояса .

організувала

«ЩQ таке падаючі• зірки?». ЛекТQрові

т.

Крикотуну

ні запитання:

були

цього

книг

В. Поnотнян, інспектор райвідділу

«Яка різниця між

культури.

поверхнею, починається іоносфера. Маса

виrставку

за,~;а-

проникає в низькі широти, а теп-,•••••••••••о••_._._._._._._._._._.

ле

з

ра. Досві.в; nоказав, що за 2-3 го.а:ини важко ,~;окладю відповk­ ти на таку значну кількість за­ питань. Тrоrатика вечорів, Я'lti

мктора

вивчення

11

nри

кількість наочних матеріалів, дохіддиво розшrвів, я:к на протязі багать· ох років учені світу і, зокрема, російські, вивчuи пи-

людн:м:, яким внаелідооt поранень одного разу на місяць, повинп:1 і травм ·заrрожущ~.~rа. с:мерть. бути різно:мав:ітною. Дуже вели­ Лектор зупинився, зmt-реиа, на кий інтере;с у молоді ){О таки.t дооягненнях вітчmнЯІНоі :м:е-,~;ици- питань, я:& «Атомна енергія та ни, на 11 величооному вuа-.в;і в її ви::к.ористання в наро}{ному екарбницю світової науки. госпо.-арстві», «Техніка па служДо прези~ії продовжували на~- бі лщини». хадити все нові і нові запитання. В підготовці і прове,~;енні во­ Серед них: «Що таке лунаТИІЗм? », чорів запита11ь і відпові,J;е-й по­ «Наука про міф воскре;сіння винна взяти активну -участь і Х· риста ». Присутні одерж'али ві,~; районна бібдіотека. На цьому :1:

-

на 28 центне;рів. Все це дало можливість Збільшити .~;охо.~и ІW.'І­ госпу майже на півмільйона кар­ бованців і значно підвищити оплату тру.а:о.~;ня ІWлгоспюіків. Про це, зокрема, говорять такі

.пів, кукурудзосховище

пита-ння,

3а день до початку вечора. в ленінізму оцінюють ТВQРИ фідо · скринь~ було ДQ 50 запитань. софів-і-деалістів, дав лектоІ Ознайомившись з їх змістом, ор- т. Гак. Він приділив ба.rа.то ува­ ~·анізатори вечQра працівни- ги роз'ясненню реак.ційноі суті ки райкQму ЛКСМУ та ршйбудин- Ватік~ну.

ристонуючи

водопостачання.

центне:рів з гектара

ГлибоІt() змістовну і разом «Ддя тим дохідливу вrдповідь на З:\·

запитань».

тичних

тійна оргапіза;ція і 'ІІра.вління ко:~­

Порівнюючи з

невелич­

-

з наПИ!СQМ:

тт. Гак, Чуприна., КрИК()Іl'У'Н ·rз цертом, який підготовили гурт3ільберштейн. ки ху.-Qжньоі оам:одіяльності Відпuвідаючи на одно і'3 за- промарті.пі і'М. Панфілова. питань, т. 3ільберштей:н, викоСлі.а: зробити .в;еякі прuтичні

зання.

годже:но

скринька

Багато повчального прослухали при.qутні Н'а вечорі про ш&ід­ ливїсть виконання релігійних обря.а:ів. Торкнулися при цьому і тих юнмtів і Двчат, ~ пі.а: впли­ вом оооїх бабусь вінчаються в церкві. КП України т. Пищюри ві,щовіді Вечір заnитань і віАnовідей, на запитання да.вали члени То- яШ в Броварах проведено вариства для ПQШирення полі- вперше, виuИІІtав у м:ОJІоді .жва~

Уперше за післявоєнні роки код­

госп

ка

знань. На вечір прийшло понад 200 молодих робітників і робітниць, учнів 10 класів. Вечір заці1tавив і ряд літніх дюдей. Після вступНQГО слQва завідуючоrо ві;ці~ои пропаганди і агітацн раИком}С

кілограмів .

2729

усно». ПQруч афіші

рення подітичних

парторганізації,

секретар

усВІдомлюють.-

що нами досягнуто

фер­

рів і від кожної з них надоїли. в середньому

відбуде:ться в~чір ХриСТQс? » запитань і ві,щовідей на анти­ ді на.~тідьки сподобадися аІУдП· релігійні теми. Подавайте запи­ торії, що лехторів нагороджуваю тання в пи>еьмоюи фQрмі або оплесками.

дrотоrо ними

14

В. Шинупа,

.

корІв І ки перший крок

надоювали

уло

Л

., все,

·

120

в кінотеатрі

го розсадника м:ракобісся і реак­ ції, С'Казав т . Галt, сну­ ють па.учі сіті шпигунства j

ми. Ст<І.НQМ на

зростати

«Як ви·

«Чи буІ і ряд інших. ВіДПQІІі·

тань вичерпних відпОО!ідей:. 3 допQмQгою райкому КП України надоєно по 800 кідогра)Іів модо­ запросили лекторів з обласного ка більш, ніж на цей же день віддШення Товаvиства ДJГ.Я пошиу 1956 році, на 220 кілограмів.

цівники

почали

ра.й@ного к.інотеатру всілкки:ии релігіями?», « 11 лютого ниuо християнство?»,

ми вважають себе служителі цьо­

казовим є те, що вперше за піс­

цювати і завдяки цьому добили­ партійна і комсомольська органі­ зації. 5 передовиків колгоспного ся перших ус-піхів.

ностІ

У фQйє

з'.ІFвида:ся афіша:

не під силу дати на ряд за.пи-

лтюєнні

роки

року,

19&7

Вечір запитань і відповідей

у змаганні трудівників села зз Поки що першість 'КУ час після ХХ з'їзду КПРС. По­ серед колгоспників ведуть пра­

тивності

ЛІОТОrо

17

шару

не

перевищує

•• _. ...._

_.о_._._._._._..,.

nовітряних кулях з радіопереда~ вачем, який nередає показанн11

Крім перенесення тепла і ви­ рівнювання контрастів нагріван­ ня, атмосфера виконує не менш важливу роботу по перенесенню

1/10ЛОО маси всієї атмосфери. Іоносфера має особливі електрич­

ляються

ні

ладів на ракетах. Якщо регуляр­

вологи .

атмосфери розроблення методів прогнозу погоди є однією з. най­ складніших проблем науки .

Утворення хмар і опадів відбу · вається '!'ільки в нижній частині атмосфери, яка називається тро­ посферою. Над тропосферою, що становить 70-80 проц . усієї ма­ си атмосфери, разташавана стра­ тосфера, в якій майже нема во­ логи і хмари не утворюються . В тропосфері температура повітря з збільшенням висоти знижуєть­ ся, а в стратосфері до значних висот лишається майже постііІ­ ною.

Зниження температури повітря з висотою в тропосфері зв'язане в

основному з

тим, що

сонце на­

гріває насамперед земну поверх­ ню, від якої, тепло поширюється вгору шляхом перемішування по­ вітря . В стратосфері умови інші: повітря таке розріджене, що йо­ го потоки при перемішуванні мо­

жуть

nереносить

кількості

"льки

мізерні

тепла.

Вище від стратосферн, на рів­ ні 80-90 кілометріа на.11 земною

властивості,

поширення

безладно

характеру

Тепер

на

впливають

на

радіохвиль.

Внаслідок чого

що

у

Землі

пульсу~: циркулящІ

працюють

ти­

сячі метеорологічних станцій . Але розподілені вони дуже нерів­ номірно. В населених місцях станції розташовані досить близь­ ко одна від одної. В труднодо­ ступних кутках земної кулі, в Антарктиці, Арктиці, екваторіаль­ них країнах іх дуже мало або й зовсім нема . Особливо слабо висвітлюються метеорологічними даними простори океанів . Але навіть коли б густота сіт­ ки таких станцій була рівномір­ ною, ми ма;rи б відомості про стан повітряного океану тільюІ біля самого його «дна:. поблІі­

зу земної поверхні. Для вимірю­ вання стану атмосфери в її ба­ гатокілометровій товщі розробле­ но спеціальні

аерологічних мірювальні

методи так'. званих

сnостережень. прилади

ся на літаках

atso

Ви­

приладів. В останні роки розроб­ методи

піднімання

прн­

ні польоти на літаках прово­ дяться на рівні 6-7 кілометрів, а радіозонди в особливо вдалих випадках досягають висоти 3040 км, то ракети піднімаються вже на сотні кілометрів.

При вивченні ливо важливою спостережень,

атмосфери особ­ є одночасність яка

дає

змогу

одержувати · наче моментальний знімок стану атмосфери зразу на великих просторах. Для цього потрібні погоджені діі вчених у ряді краін. Тепер відбувається підготовка до третього Міжна· родного геофізичного року, в про­ граму

якого

включено

спостере­

ження по всій земній кулі. Між­ народний геофізичний рік поч­ неться 1 липня 1957 року і три­ ватиме 18 місяців до 31 груд­ ня 1958 року.

Можна сподіватися, що доспід­ ження за програмою МГР, вико­ нувані на новому технічному рів­ ні, відкривають завісу над ба· гатьма таємницями атмосфери.

піднімають­

А. Гальцов,

на невеликих

.цоктор географічиях наук.

.


Недtnн,

17

лютоrо

1957

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

з

ЗАБЕЗПЕЧИМО РІЗКЕ ПІДНЕСЕННЯ

ВРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ В Києві відбулася республіканська нарада 10 виробництву кукурудзи. Учасники наради 1рийняли Звернення до всіх колгоспюrків кол­

rоспниць, працівників МТС і радгQсnів т~ спе­

новлених П()Сівних

кондицій.

резервом nідвищення

Найваж;rивішюІ

врожайно·сті

кукурудзи

є збільшення виробництва і внесення в гр•унт органічних добрив. Це насамперед стосується

[\Їалістів сі;rьського гоС'Подарства У країнської РСР. У, Зверненні підкреслюється, що в минулому році розширення посівів кукурудзи і піднесен­ ии її врожайності сприяло успішному розвит­ кові всіх галузей колго•спного і радгоспного ви­ робництва, зміцненню ек-ономіки rюлracrriв, під­

поліських і західних областей республіки.

вищенню натуральної і грошової

ти в М\Jдочно-вое:&ОВ1И стиглості і переробляти на силос, ·а для збирання в повній стиглості на сухе зерно задишати такі шющі, JІЮЇ б за­

І(QДІШІ

колгоспників.

Багато

оплати тру­

майетрів-~~tуку­

ру~во,JІ;ів ЩQІЮК'У ВирQІЦ'УЮТЬ ПО 70-100 і 5ільше центнерів зерна, по 500-700 і більше

центнерів зел:еної :маси

кукуру.в;зи

(х АООВЇА треба ширше впровадити

з гектара.

в кожному

колгоспі і радгоспі.

Проте великі :можливості для ,11;альшого збіль­ ІІІення виро·бництва кукурудзи в багатьох KOJ-

Необхідно, говориться ·дмі у Зверненні, щоб кожний к.олгосп і радгосп,

виходячи

з своїх

канкретних умов, підрахував, скільки сіяти Кl·­ курудзи на CИJJIOC, на зел:ений корм і на зерно

в повН'ій стиглості.

При цьому сдід мати на увазі, що основну масу кукурудзи треба збира­

Прагнучи гідно відзначити

жаю :к,укурудзи, говориться у Зверненні, є за­

40-і

хліба,

І

кілограму

-

Петро Григорович, його син Михайло,

(Прескліше

ро;ковини

було

ти, щоб найближчим часом

довести її до вета.. І

Хто

про

1957 .......

тваринництва

році.

000000000000000

на кожен. Тоді ж на

в

(РАТАУ).

створено

перехідний

в

1957 рік

Держбанку

фонд в сумі

додаткової

оплати,

3360

карбова.нців. трудитьск Улкна

а

також

Ще краще Корніївна

дівм Нурутдіновичем вироби­ ли в січні 145 трудоднів і одержали авансом 725 карбо­ ванців. Сім'ї колгоспника Ва­ сили Івановича Півня J::ІІПда­ чено авансом 750 карбован­ ців.

для

на

5

кар­

кожен трудодень.

Почато видачу авансу за сі­ чень. Сім'я колгоспниці Вар­ вари Іванівни Ходос, яка сама

І

хліба, 120 пудів літри молока

1174

зараз. Вони з чоловіком Генна­

бованців

колгоспу імені Кірова, с. В.-Ди­ .м:ерка, П. Онойка, в якому він критикував Броварську МТС зз.

пудів картоплі,

50

сування колгоспникІв· в зимові

карбованців

місяці з розрахунку по

це повинен турбуватись

210

на Корніївна Назміева. Торік вона одержала на трудодні

аван·

тисяч

І ..

«Графік снnаnи, а не дотри­ насіння? Про це розповідає в осе ж :малопридатним д.ая сівби. мують його» під таким за­ сво1и кореспонденції агроном Так було в на.с торік, наприк­ головком в газеті «Стахановець>> т. Галицький: лад, з насівням кормового дюпибув уміщений :матеріал агронома

Віра Федорівна

nер ший аванс ОООО;;; ; ~~~ОО XІN1Ф'J'J

підвищення

продуктивності

обставиJІа

Фото Ю. Коnита.

РАТАУ).

Торік колгоспникам на ви· роблені трудодні виплачено понад 1 мільАок карбованців, що складав по 4 карбованці

курудзу треба. обов'язково nеребрати і просуши­

3700 кілогра­ 900 трудоднів. На зароб­

невістка Ніна Андріївна з дочкою Ніною.

усіх тру~~:івни:к,ів сільського гаслодарства Ра­ дянської України ще ширше розгорнути соціа­ лістичне змагання за збільшення врожайності всіх сільськоюспадарських культур, за різке

Усю вологу ку­

nро­

На фото: сім'я Погонець після роботи у себе дома. Зліва на­ право

ня ціЄї культури. Для цього необхідно мати на­

сіва.чів.

інші

його добрими меблями.

Великого Жовтня, учасни:к,и наради закликають

боти на 'НИХ кращих

та

лені гроші сім'я Погонець споруднла новий будинок

вирощуван­

самперед високоякkне насіння, своєчасно і ~~:обре ві,JІ;рем\Jнтувати сівалки, підібрати для ро­

винограду

Федорівна надоїла від кожної корови по

мів молока. Ії син Петро виробив понад

1958

шого покоління. Колгоспи і радгасли вже зараз повинні подбати про те, щоб будо де зберігати врожаft :к,укурудзи 1957 ро·ку. Загатовити на корову не менш як по 10 ТІJН'Н сид\Jсу.

кілограма

Сама Віра

У Зверненні в:к,азується на необхідність ви~ рощування та:кої кількості насіння райо·нованих

гібридів, іІІКОЇ вистаЧидо б для переходу в

півтора

на кожний вироб· карбованців грішми,

25

дукти. Добре nотрудилася сім'я nередової доярки В. Ф. Погонець.

мах.

році на суцільні посіви гібридним насіннлм пер­

агротехніки

по

жаві, потреби в насінні і К{)НЦентрованих кор­

rocпax і ра;~;госпах використQВуються ще НЦ<··

передової

ського району. В минулому році тут лений трудодень колгоспникам видано по

безпечили З)!;ачу і щюдаж зерна кук)rрудзи дер­

статаь\J. Що ж треба sробити, щоб piзrw підви­ щити врожайність :кук.урудзи в усіх колгоспах і радгоспах в 1957 ~оці? НеодмJююю умовою одержа:ння високого вро­ стооування

Вінницька область. З кожним роком підвищується матеріальнюі

добробут колгоспників артілі імені Петровського, Могилів-Поділь·

працює

докркою,

одержала

525 карбованців, Антона Дмитровнча Жовнодія 595 карбованців.

У. Колгосn

ім.

Піддубна,

рахівник. Сталіна,

~~~:~::~:~::::::р:::::~::сс::І с. :с~:~б~:~:· : : ~~

неnравильне вик.ористання зерно­

очисної :м:аши:ни «ВІМ» на очист•

День

ці насіння зерн.обобавих.

ва

фермі

У ві,~;повіді, що ва;~~;ісла.на МТС

.10 vедакції з nривон цього, заз­ начено:

сКоресnонденцік написана прав­ диво. Порушенни графіка очист· ки насіння мало місце. Дирекція вжила відповідні заходи, І зерно­ очисна машина сОС-3» негайно була переведена в колгосп імені Кірова. Тут закінчено очистку на­ сінни. 3 25 січня машина працюе в колгоспі ім. Шевченка».

А як працює агрегат,

чи за­

безпечується @ВНа очист:к,а ним

Раніше наш район заіі:м:а.в О){­

не з передових місць в області по · розвитку бджільництва, ви­ соких .ме.цозборах. Та;к, напри­ КJlЦ, артілі ім:. Леніна, с. Плос­ ке, «Зоря», с. Іtулаженці, та ін­ ші за літо брали з кожного ву­

лика по 25-30 і більше кіло­ грамів товарО'Вого ме,ду. .Як пра­ вило, майже всюди пасіки яава­ ли значні яоходи.

Бджоли, як відомо, не тільки виробляють мед, який є цінним

для лю­ Так було, але зараз зовсім ін­ продуктом харчування і лікувальним зас\JбО}І, ше. На превеликий жаль, бджідь­ дини ництво тепер у нас забута га­ віск, що потрібний для промис­ значну дузь кодгоспното виробнищтва. ловості, а й ві,JІ;іграють При перегляді штатів &бриць­ роль в підвищенні врожайності

кої і Броварської МТС свого ча­ су були скорочені агроні!ИИ-інст­ руктори

по

бджільництву,

функції їх покла,~~;ені на голов­ вих заотехююв Н. Ганагу та В. Колпакова. Але фа;ктично во­ ни не займаються цією справою. За останні ро:к,и в районі не ві~­ булося жодної наради пасічників, з ними ніхто не провQ;Дить ніякої роботи, і ВQНИ щ;щ~ставлені са.:м.і собі. У ряді

Абати про

rwлгоспів

кормову

б.Іzi.Jr, скоРотов

ся заходи П{) створенню Jtор:м:ової бшзи для

громадського

минулому році, крім силосу, гру-

і к.онцентрованих кормів, ництва. Слід запланувати в зеле­ весною при худобу підгодовува;rи картоnлею, ному ко:нвейєрі і nосіви медонос­ для бджільництва, капустинням. Тепер них культур. Най:кращими таки­ QЗелененні сіл, доріг, садиб кол- буряками,

Щ{)б збільшити

кормову базу бих

госпів і колгоспників, треба са· же силос і січка, злегка nритру­ ,(Ити медовосні дерева: білу і шені дертю, nостійний к.орм та рицина.. Суміш іх з люпиноJІІ, ЖQВТУ акащію, лиnу, uен, вертварин. Та й: цих корхіБ часом вико-вівrом і прооо.м в ){обрим ки культурами є фацелія, гречка

худоби. Фацелію і переста..1и кормом длз: базу для гречку в суміші з кормовим лю-

посіц

сіння.

тварин­

JUOi пивом .&обре сіяти рано і пicJJSІ

бу, лозу.

·

П. Жиrаnо,

обмаль.

агроном. с;

Заворичі.

Де все так,

я

'lOro

але ра50м з l'JІM

,ря -бачпа,

що

&QІНІИ

Н. Гоnоненно, студентка.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Неділя,

захордоп­

Проондія Верховної Ра.~~;и СРСР Андрійо.вича Міністром увіль-нила

Шепілава Дмит-

тов.

від обов'я:зкіn ра Трохимовича ·оправ за:lWрдwних Міністра

У сільських

шкільного життя

питання

року.

1957

ХРОНІКА

l_f!.tJdakцiiiнoїnoшти Важливі

лютого

17

них справ СРСР.

***

Рада М_іністрів СРСР Піри-зна-

СРСР У зв'Я'ЗКУ з лерехо·д()И на чила тов. Патоnічева Микuлу 'При обго·воре,нні під'Сумк;ів пер­ ся для них ІtінІУсеанси. Класні іншу роботу. коJІек­ року керівники організували шої nоловини навча.льното Семеновича першим Заступником будинку, У світлому нов~м:у кін(}картини на бать"Ківських зборах було під- тквне обговорення спг.ав закордонних Верхо·вної Ради СРСР Міністра Президія що в центрі села, з са.мо·rо ран­ питань «Повість про справжню людилу» ряд важлквих несено СРСР. Андрія Громико тов. nризначюrа 0)tlli ПРИХО,ІІ;ЯТЬ на ку ЛЮДН(). та деяких інших цікаsвих філь­ ШКЇЛЬН'()ГО ЖИТТЯ. п~mту, щоб (}Держати листа «до Вчитель nриро,~~;озна.вства М. С. мів. п~реслати запитання», інші про ро­ розпО"віов Мищооко

зв' язків ці в

боту, яка провадитьСІН з учня.11и у щтку живої ПРИ!РОДИ в зи·мовий чае і навеч:ні та

вmітк:у на

с. Гоголів.

ДІ)-

слідних ~і.ля!l'Ках та ·колгосnних

родичом чи · знайомим, Щ1> живе десь у іншому місті. Працівники

школи

зв'язку

б'Удинку

їх заnити.

дитячого

районі

Вищедубечанськом:у

у

Але

встановидася міцна дружба . По­

задовольняють

швидко

напру­

найбільш

чи не

жен() в ці дні працюють дисто­ ми їх відвіда­ заминудої неділі ·ноші. Хоча їх 8 чодовік, але жодли, пр~вели з ними бесіди, обмі­ 1ЮЇ хвилини втрачати не можна.

учням:, srк слід правильно удvб­ рити

•••

вихованцями

показати

практкчно

аоо ОДержати ГРОШООІИЙ переказ,

замовити П() телефону розмову із

Між учнями нашої

полях. Він, зокрема, зооначив, що з-за чоrо школа не ма.е добрив, неможливо

r._ Ме~tвеАенко.

школа,

Середня

***

грунт_

бу.іІо На ·зборах ·встановлено я:к.і виго­ нялися подарунками, Учні фак.тів . прикрих ряд товили учні. Шсля того запроси­ П. Нулавка G 7 класу і А. Кри­ ди їх відвідати нашу школу, де ві)(Відують не вецька з 6-го ознай~ми..1и з виставкою «УміJІі школу. Часто можна бачити де­ «живий на.m РУ·КИ», показа.ли час біля у пізнш srких учнів куток » і багато чого іншого. Це осооливо клубу, на ІІ'УЛИЦЇ. б'Удин:ку Вихооrа.нці дитячого помічається за дітьми таких бать­ І. Гаценко. ВИСтуllИЛИ зЇ СВОЇМ .ІІ;УХОВИМ: ор­ ків,_ я·Іt М. Бабич,

Потрібно швидко відсортува.ти і заповнити свої сумки г;юетами і

1800

Ж'УРНалами, яких іде в село

е&зеЮІллрів, ·оотнями листів та ін­

шої кореспощенціі. Все це необ­

хЇ\іtно без затримки рознести на­ селен·ню в різні :к.інці села, на­ гадати власниками раді~ і теле­

колгоопника.ми в приймачів про своєчасне внесен­ перед Я'Іtі нам виді­ ня аб~нементної плати, а це теж кошти, . На uубі. як їх діти вчаться, лово~ять ее~ на JІИJІО правління ІtОЛГОСПУ, прид­ кропітка робота, бо в селі зараз бе, рідко 'КОJІИ приходять бали для наших гостей подарун- 42 тел~візори, 278 раді()прийма­ бать'Кі'ВСЬ'Іtі :Юори. Н. Нудря, ки. чів і 400 радіоточок. Н. Руаенко.

ТИМ,

Ці баТЬ'КИ Не ЦіІtаВJІІЯТЬСЯ

кестром

•••

старша піонервожата.

с. Зазим'я.

'НЯ учнів. Щотижня органіЗ'УЮТЬ-

Лише четвертий місяць пішов пімя того, як ми віJ(святкувuи tІі~криття нашого Бу,~~;инІtу куль-

свої

на'Важуються

вийти

Tait

було і зі мною, довго ваг:ш­

хорового ,11;0 1'ури, але скільки вже було тут ся, поки вступив веседих ве­ туртка. :Ми, уча:сни:к.и худоЖньої щюведено цікавих, проJfУнало самодіяльності, поставили перед Чорів! 3 його сцени по-сіС'І'И пер­ вже багато захоплюючих пісень, собою за.вда'Ння що їх виконували 'Наші юнаки і ше місце на наступному ра.йон­

J(івІJата.

А

танцює

чудооо

як

моло,ць! Кожен номер, з яким висту­ пають Григорій Юрченкю, Надія Дужик, Микола Божук і ряд ін­ ших, викликав

лігенція села.

колгоспник .

адресу

сонцем берегова смуга. На родю-

вами вже протягом

чих гірських рівнинах селяни вирощують ячмінь, nшеницю, кукувсесвітньовідоме рудзу, бавовну, · кофе «мокко:..

на нападу Під час останнього територію йємену англійські агре­ сори застосували літаки, танки . Мирні жителі, в тому числі жін­

устро~м

ки, діти і старики, стали жерт­

тихатках. Особливо

на

.чути

моЖ1Іа.

сдова

Настич, МарН Щербак, які oбcJrY:

с.

За своїм державним

Иємен -

.району

зв'JІЗківців

Русанів.

с. В.-Димерка.

теократична монархІя.

КНИЖКОВА

ний йєменський народ, який дає

влади є рада міністрів.

Після другої світової війни в

йємені, в районі Ад-Дхала були

це було

'

·

р

киІвській

шко- шур і в . одній І лі. Тут, в n ятому класІ, вчилася роботи піонерка

Нона.

Б агато

хто

знав

в

.

·

р

. . «0 ргаюзащя

Ії заnах не давав і не дає спо-

міри твердженнями Близького

про

ників у неі є хороші, щирі друзі,

школі:., де розповідається

ли nозитивних наСf!ІДКІВ. Але од-

цій

народів

Сходу,

Близького

виношуваний

тепер

мниму ми США. Цей план

про

спря -

план,

імперіаліста-

передбачає

«радянську небезnеку. для країн надання президентові Ейзенхауе-

ижикова старшого пюнервожатого

піонерку Нону, на це питання дано вичерпну відповідь.

Проти свободи і незалежності

І кою англійським і американським мований колонізаторський

ДівчиІрину маму. відвідали на nобачила, що серед одноклас-

її лише як уперту, капризну, ліІfнву і неорганізовану дівчину. І

імnеріа­

рішучу відсіч nідстуnам

лістів.

нафти. йєменського народу, як і інших

відкриті багаті поклади

Найближчий порадник nt·oнepa

полиця

вою імперіалістів.

релігійної мусульманської секти прикордонних районах :Аємену, Органом виконавчої морально підтримують валелюб­ зейдитів.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~імперіалістам. Маскуючи свої на-

І!

ряду років.

Усі миролюбні народи засуд­ Інакше кажучи, законодавча влада в країні nеребуває в руках жують акти агресії, що чиняться короля - імана. Він же і глава англійськими колонізаторами в

цього року посісти першість. В. Забережний., агітат.ор.

Сталіна,

колгоспу ім .

що Повинен, проте, сказати, багато наших юна'Іtів і дівчат

країни. Проте мужній йєменський йти в «тюрму народ не бажає арабів:., він розширяє співробітЄгипту та з народами иицтво інших арабських країн, . які виступають за зміцнення своєї н·езалежності : Англійські колонізатори почали новий рік агресивними діями про­ ти йємену, які ведуться з перер­

МОІІ.'рони Безсмертної, Олекса.щри

уже в цей день буде використа­ но у бесідах з виООрцями на деся­

рів сві~чить, що тут Д()ІtJІадають щоб у І кварталі всіх зусиль,

сВоеред до комунізМУ>>

пае хор.

Держава ЙGвен

час'Ю теплі

чергу

Самовіддана посів ~pyre місце. робота. в дні пі,~;rотовІtи до вибо­

газета

Багатотиражна

.._._____

Фото С. Преображенського.

nівострова. Аравійського стині Ії територія становить приблизно 165 тисяч квадратних кілометрів. Населення, переважно арабів, близько 5 мільйонів. йємену частина Більша гірська місцевість з багатою тророслині субтропічною пічною ністю. Тільки вздовж Червонqго випал'ена простягається моря

у змаганні

М. Нещерет,

лення в усіх присутніх в за.:rі. 3 Іtожним разом все краще висrу-

На фото : офіцер nрикордонної комендатури Дінешь Барфі (спра­ розмовляє з Ласлом Шмуком, Ержебет Хорват, Ференцем Шмуком,. Табором Фердешем та Імре Хорватом, які nовернулися ва)

г=д=о=в=щ=кА=ііІ

сільгосп­ колrоопників жують н,ому о·гляді. Спо,цівавмось, що у артілей ім. Леніна, ім. Шевченка цьому на1l J(oпmt:oжe наша жит- та ім. Кірова. тера,ціена колгоспна моло.(ь, інте­ Торі& к.олектив •нашої пошти

за,~~;оло­

особливе

залишили

як і

громадян,

~

вручають наи свіжі газети, жур­

сцену.

на.

угорських

батьківщину nід час контрреволюційного заколоту.

(Прескліше РАТАУ).

усвідо.мили, що нали, бо дооре не багато цінноrо матеріалу з них

таланти,

приховують

десятки

на батьювщину.

КИ Д() виООрів у місцеві Ради во­ ни своєчасно і в першу

Молодь, сміливіше на сцену!

nовертаються

3адоІЮJІ~ні і ми, агітатори, ро­ Арабська держава йємен роз- nакт з тим , щоб підкорити своє­ ботою ЛИС'ЮНОШ. У ДНі піДГОТОВ­ ташована в n і вденно-західній ча- му впливові політику і економіку

Середня школа,

кінообсJrУжуван-

Поліпшило-сь

Мошонсентьяноше

Угорщина. Через ·невелике nрикордонне місто щодня

і вона стала спокійнішою, витри\ манішою.

вони не раз ру права використовувати за йо-

Сходу,

намагалися втягти йємен в агре«середньосхідне блоки сивні багдадський і командування:.

стар-

Добре знаючи nіонерів,

-

го розсудом в кращах . го Сходу амерякансью сили,

а

також

А

б ра ськоб ро й НІ. з

асигнування

мільйонів доларів на так «допомогу» цим країнам.

400

звану

Радянський Союз послідовно Р. Рижиков. вказує в цьому ж ший піонервожатий, як кожний для цього ~ули пев.ні підстави. «Старша вожата зуміла виявити П~ичому ВСІ виховНІ заходи на в дитини хороші нахили, збудити в розділі, що для вивчення індиві- із вихователів школи, не лише викривав · і викриває. цей .і йо~у ІіеІ майже не впли~ал~, не дана- ній приховану активність, дати дуальних особлнвостей піонерів з'ясовує ставлення батьків до ді- подібні плани колоНІзаторІв. ВІр­ активності вихід і розумне

велике значення має відвідання

тей, а іноді сам втручається сю- ний ленінським принципам миро­

політики, зовнішньої Н?го разу на збор_І ланки старша спрямування. Адже буває так, старшим важатим уроків. Так, ди. В брошурі наводиться такий любної ПІОНервожата помІтила, що Нон а що дитина в якої дома склаJІи- в 94-ій школі в одному класі во- приклад. Одна мати тяжко кара- СРСР поважає державний · суве­ вміє добре ~екламувати вірші. ся несприя~ливі умови, стає гру- жата помітила розходження між ла дочку, якщо вона одержувала ренітет великих і малих · краін, в порушує словом і ділом у піонерки Олі. не n'ятірку, а четвірку. На про- тому числі і йємену. Ще в 1928 невитриманою, Вона .читала Іх красиво, виразно, бою, з непrдР_обленим . почуттям. І тут- правила поведінки в колективі. Дівчина на уроці чудово розпо- тести вихователів не звертала році Радянський уряд одним з

Т? досвІДчена шонервожат_а ви- Чуле ставлення вожатого, його відала про велике значення пра- уваги. Тоді, nорадившись з ди- nерших визнав незалежність цієї Р!шила використати цей н~терес педагогічний такт можуть допо- ці, про nатріотичний обов'язок ректором, вожата і класний ке- країни. ЗІ жовтня !955 року 8 і самовіддано. рівник звернулись до профоргані- Каїрі був поновлений радянсько-

могти налагодити правильні взає- трудитись чесно

шонерки для впливу на неІ.

роботи

А коли піонери збирали метало- зації по місцю

Наступного дня вожата запро- мини між дітьми».

тут

На підтвердження цього в роз- лом, дівчинка не прийшла. Цей учениці. І тільки

сил~ Нону до пі?нерськоі кімна-

матері йєменський догозір про дружбу,

вдалося а на nочатку 1956 року між СРСР

ти 1 почала з дІвчино'?. дружню ділі «Індивідуальна робота стар- прикрий факт .sаставив уважніше спільними зусиллями вплинути на і lїfєменом укладено торговельну угоду. В результаті торішнього розмову, запитала, що ІИ особли- · шого важатого з піонерами» на- придивитися до Олі і допомогти матір. Таких і подібних прикладів у візиту в нашу країну наслідного ій nозбутися негідної для піонерВ? nодобається. Виявилось, що водиться ще ряд прикладів.

неnравди- брошурі Р. Рижикова є багато. принца йємену Сейф уль-Іслама І автор робить з них правильний Мохамеда ель-Бадра ще більше

Шонерка Іра зовсім несnодіва- ки риси характеру дІвчина з вел.икою охотою бра~а б участь в пюнерському театрІ. но почала себе грубо вести. Ви- вості. вожата nояснила • що це воІ{а може зробити • але при УМОВІ. •

коли піонерк~ буде

тись • буде ВВІЧЛИВОЮ ·

нона

театру,

· змІнила

згодом

спричинилось

навчання і своіх

а

х рактеру

·

сом

··• 11

-

сама

з

б

ро оту

ставлення

до;

· пюнеркою,

ма

знала,

б гру ою

що

-11

до зміни про матір дівчина

Тепер

вона

« Я кби

заплакала.

тодІ·

При

ма-

стала

дочка

-· б и · дІвчиною, ІН

товаришів. Ue дуже неприємно>.

пюнерки.

мати тяжко

сказала :

одна з кращих учениць 7-го кла- ла nодругам

су.

· ·

·

що ДІвчина останНІм ча-

' живе

Б

·

лижче взнати кожного піонера важатому допомагає відвідан-

добре вчи- захворіла. Вожата, поговоривши ня . УЧНів дома. в

включилась

явилось

це

було

·

школІ

б атьки дочка

вчилася

В тій же 94-ій

·r аля. І і

поскаржились,

якось

б гру о

·

пюнерка

nоводиться з

·

розпов1-

з

б.Ір

загону

на

ност •1 старшого вожатого. Ін" тре- нар~ощові успіхів у його

ба прид 1·ляти чи·мало часу

зацікавилася ги, щоб залучити

згадці ми. Піонервожата

тему

про

nовагу

насичений

збір

Як пояснити цей факт? В бро- лись до учениці. Вони всі разом вплинув на дівчину. Адреса редакції:

м. Бровари,

Jіроварська раАQика дpyupu

всіх без ви- н~залежносп

оротьбі

своєї нац. і.ональноі

ува - за зміцнення

во-І ро~оти · пІ·онерсько-І дружr.tни І ху миру

Іри про горе nio- до батьків. Цей цікавий і емшtій- в школІ:..

нерки. Товаришки чуло nостави- но

• 1

1

сувер.~ю 1 ету,

за

провела нятку nіонерів до спільної, ціка- ВІльний Р?звиток кращи по шли-

зніяковіла і цією справою і згодом

вожата

що

рідІіи -

які зміцніли дружні зв'язки, · сІндив 1·дуальна робота з д •1 ·гь- існують між СРСР і йєменом. ми - одна з важливих склада- Радянський народ бажа!! мужвих частин багатогранно·1 дІ·я ..." ь- ньому, волелюбному йєменському б

висновок·.

позитивно

м. Бровари.

І(иівськоі області, вул. І(иівсьха,

I<;.iiiCir&Oh o6JI8CJIQI'o yupaiiJiiawl

І. Лебединець. N2 138

купьтурJІ,

1

nрогресу·

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

-

21 номер 1957 рік  

21 номер 1957 рік

Advertisement