Page 1

nPOA~pl всіх ІСраін. еднаЬесJl!

Трудящі

НЕДІ.1Я

21 (820) коп.

15

ЗАСІДАННЯ ВЕрховноІ РАДИ СРСР 5 березня в Москві у Ве.1ИКО­ в IIЬO~IY відбито поставлені му Кремлівському Палаці від­ комуністичною партією і Ра­ крилась третя сесія BepxoBHuї ДЯНСЬКИМ Урядои завдання по дальшому РОЗВИТКУ промисло­ Ради СРСР. вості, транспорту, сільського у той день відбулись засі­ господарства, розгортанню то­ дання Ради Союзу і Рd.диПа­ варообuроту і підвищенню жит­ ціональностеtt. Рада Союзу за­ тєвого рівня народів Радянсь­ слухала доповідь ГО.10ВІІ Ман­ кого Союзу. датної Комісії Ради Союзу де­ В ЦІІфрах бюджету яскраво путата ІІузанова про перевір­ ку повноважень депутатів, об­ відбито піклування комуністич­ раних по дев' яти виборчих ок­ ної партії і Радянського Уря­ ругах замість вибулих депута­ ду про всебічний РО:JВИТОК куль­

В. CTaJiIIit.

7

березня

•* IІРОХОІП.1l1

>/<

окремо

засідання РаlП НаllіUНilльнопсі1 і Радп Сuюзу. На, :мсі:щшшх БУ.11І за(' .1ухані спіВ;J,ОПl)віJ,і го­ лів БІЩіІіf'ТІШХ комі('ііІ П. І.С. тів Ради Союзу, а Рада На­ тури РіlДЯНСЬКОГО народу, про Хохлова і .1. Р. lіорніl111Я, ціональностей-доповідь Гол овп підготовку численних кадрів нісля чого ПО'lJ.JПСЯ дебііТП на Мандатної Ііомісії Ради Націо­ спеціалістів для всіх галузей доповідь про ДеРil\LШlшtt бюд­ господарства, про нальностей депутата Кебіна про народного перевірку ПОВІfOважепь новооб­ РОЗВІІТОК передової радянської раних дев' лти депутатів Ради науки, про да.'lьше ~міцнення Національностей, замість вибу­ обороноздатності нашої країни. лих депутатів. Дt>ржавпий бюджет СРСР на Рада Союзу і Рада Націопаль­ 1952 рік вноситься на затверд­ HOCTefi затвеРДИЛll доповіді Ман­ ження в суиах: по доходахдатних Коиісitt і визнали пра­ 508,8 JlіJьярда карбованців і ВИЛЬНИМИ повноваження всіх по видатках - 476,9 мільярда новообраних депутатів Рd.дИ карбованців, 3 перевищенням Союзу і РаДІІ Національностей. доходів над Вlцаткаки на 31,9 мільярда карбованців. Порівня­ Обидві палати внесли на но з 1951 роком доходи бюд­ розгляд сесії такі питання: жету збільшуються на 8,7 процента, видатки - на 8,1 1. Затвердження Державного

бюджету СРСР на

1~52 рік і

процента.

С.

розповів про величезні досяг­ нення YKPltJ'UCbJtoro lIаРОlІу.lIро­ иисловість рсспуБJіКІІ нерсвн­ ЩП.1а ДОВОGшшfi рівень впдо­ бутку вугіллн, ВlIроБНШlТва ча­ вуну, сталі, ПРОІ\ату. 3ріс вп­ робіТОI\ е.1еІ·ароеIlергії, збіJЬ' шився ВlIПУСК тракторів, І\ОУ­ баttпів та іПШIlХ складнпх ма­ ШІІН.

.

Колгосп ім. Ворошилова, с. Троєщина.

праЦІ,

llРО;lУI\ТllВlIlше

.

Ilівденно-У країlIСЬКОГО І\аllалу відкриває nе.;шкі ПСРСПСКТИВll пропозицію: доповjдь про Дер­ мільярда карбованців. Великі дальшого РОЗВІІТКУ С іЛЬСЬІ\ОГО жавниtt бюджет заслухати на кошти асигнуються на спо­ гоеподарства і всієї СІ\ОПО~lіКlІ палати

ри. На розвиток народного гос­ приймають подарства виділяється 180,4

ням соціа.lіСТllЧІІОГО

ся за 100-lIудовпtl ур!)жаt1 зер­ нових, 1200 пу дів ка РТОП.1і і Вї;J.cTac І\О.1ГОСП у lIi;LrOTvBHi uвочів 3 J\~)іIШОГО rel~Tap(t. Пер­ реманенту - до 4 КУ.1ьтпва торів шість у ('()ціa.J.істuчuuму зма- і 2 сіП(і.1О1{ КОП<LJі К I'o!JJiclIГd.пні в підотовці до вссняної I~O, І. Федорснко та В. СиJ,О­

і ПТilШИНОГО ІІосліду. jf\иве тяг- року навчання відбувашТl)СН ре­ .10 -в ІІаі1l~ращому етані. Плу­ гу ЛЯрIІО. Іірім викда,J,alІШI про­ гп, борони, КУЛЬТІІватори і ін- гра.JlОВОГО матеріалу, ІІа З(іНЯТ­ шпtt ре~ІаПСІІТ боти.

готовий до

ро­

В піЛОjlУ по КО.'Ігоспу, при П.1ані 2600 тонн гною, вивезе-

по 28-10. ЗаГОТОВJено попе.1У і пташиного

.п

КОКОН,J,ИЦl

ного

тонн ПОС.ilіду,

49

.

ПОСІВНОГО мате-

К. є. Ворошилов, А. І. Мікоян, М.О.Буяrанін, Л.М. Каrанович, А. А. Андрєєв, М. С. Хрущов, о. М. Косиrін, М. М. Шверник, М.А.Суслов,П.К.Пономаренко, М. Ф. Шкірятов. Депутати і гості, с!оячп, три­ валими оплесками

Вітають

рівників llартіl і уряду.

ке­

злочином перед

людством.

-у спішне виконання жавного бюджету

буде

:~РОСТillJIШ

характеризу­

прu~шслового

Дер­ ВИРОС!ПИПТRа, успіхи сільського новим господарства, пі;щессшш MdTe-

великим вкладом у справу

по-

вець" (КОollfОСП i~l. І110рса,

с.

Княжичі) вдало попу .1ЯРИЗУЄ досвід І1среДОВlшів у підготов­ ці до веСШІІІОЇ сівбп. Вона роз­ повідйс про те, як їздові О. U.1CсеllКО, М. Куценко, В. Вітер, СКОРОТІІВШИ

час на навантажен­

області, наПРШ\.1ад, зріс біЛІ)Ш, щодня 10-12. як У півтора pa~a. Деп} тат IlаБригадир Л. Rупрієпко ЮТЬ

ПСРСnОН1ШИ

БРІІгадою минулого РОІ\У. Гірше працюс група другого року навчання, ш\ою керує аг­

РОНОМ контрольно - насіllневої лабораторії 1\1. Тищенко. Тут відбулося ЛlIше 3 заняття, де бу ЛІІ присутні~ІИ лпше ПОЛОВІІ· на cJyxa1fiB. П раВ..1іння колгос­

РеАдова бригада:

І. Сидоренко, Г. Заброда, г. Касіч, А. Коваль, Т. Єреденко.

ВИСВІТЛЕННЯ ПЕР,ЕДОВОГО ДОСВІДУ Щоденна стінгазета "Щорсі- 'І

і розвантаіl\енні ГНОЮ, при sаВlанні 7 ТОІШ виво~ять

що

виступають

сільського господарства. Брпга­ дпр Г. Ііова.'ІЬ ПОlі.lПВ('Я своїм досвідом Вllрощешш високого врол\аю проса; брпга,J,ИР І. Гна­ тенко розповів про ВПСОJшfi врожаl1 КУКУРУДЗlI, одержаНllfi

ПО І1ІПАЛЬТАХ ІЦОДЕННIIХ СТllIГАЗЕТ

областеtt УкраЇНІІ. За піс.1Я­ ні воєнні РОКИ бюджет Ровенської

водить дані,

тях

ШІ насіНIІЯ, відведені прим іщення для яровизації. Ііоні, пу до останнього часу не вжи­ воли закріП.Іені за постіііпимп ло заходів, щоб лікві;~увати ці ЇЗДОВИМІІ. недоліки.

• •

ціалістична держава наполегли­ во веде боротьбу за мир тому, що Ій не потрібна вШна, тому, що радянський народ вважає агресивну віі1ну найтяжчии

році!

3~lагашш,

Бюджет нашої соціалістич­ зміцненням споканві чної дружби ної держави - це бюджет миру, дальшого поліпшенпя з веЛПКИ~1 росіnсыиии народом 6 березня продовжувала свою бюджет народа~1И добробуту радянського народу. і Bci~ia братніМlI роботу третя сер,іл Верховної СРСР, яка завждп була, с і Ради СРСР. О 7 годині вечора у той час ,як в капіталістичних буде невичершши ДіКсре.10У Відкри;юсь спільне засідання країнах всіляко розпалюється усіх перС~f~Г і досягнень Ра­ Ради Союзу і Ради Національ­ воєнна істерія і Відбувається дянської У країпи. ностей. шалена гонка озброспь, Ра;JЯН­ Депутат Ф: Л. ~o;J.b ро:шовів В урядових ложах появляють­ ський Союз неухильно прово­ дить політику МІІРУ і викри­ про те, як будують нове ра­ ся товариші: В. М. Молотов, г. М. Маленков, Л. П. Берія, ває підступи паліїв війни. Со­ дісне життя трудящі захі;щпх

,.

1952

ПУIlПЛИ д{) ВІІГОТuВ.1еНШІ ТlIРФО­ перегніllНI1Х горщиків, хоч Зi:L Чотирн ріJЬІшчі і дві горо;\­ lIЛdНОМ іх I10Tpill llO не ~Іенше ні БРПГади KO.1fUCIIY ЗМilгають­ зu ТllСНЧ.

спільному засіданні обох палат; рудження великих будов кому­ респуб.1іIШ. ПаРНІІКОве господарство ого­ співдоповіді бюджетних ко~liсШ, нізму, на здійснення сталінсь­ РОдil\ено.lІовпістю впстачаr. на­ - J1" країпськutt народ, - гово­ обговорення бюджету і його кого плану перетворення при­ сіння овочевих культур, корорить тов. Коротчеш\о, - відпозатвердження, а також зат­ роди. На соціально - культурні бів, рам, ~IaT. ВисіЯllО розсаду вердження Указів Президії Вер­ заходи намічається Вllтратити відав на сталінське піК.1УВаІIlIЯ ранньої капусти. А.1е парникопартіІ і уряду НОВИ~І пі:щесснховної Ради СРСР провести 124,8 мільярда карбованців. окремо по палатах.

для

плану і

r ві ланкп ПО ПІ)ОГО часу не ПРП­

звіту про виконанtIЯ Держав­ иеХilIIlЗ)~И. ріа.1У а Н:1 іІасінневі діЛЯIlКИ Переважна чаСТІша коштів ВИКОРllСТОВУЮ~ЬСЯ ного бюджету СРСР за 1950 рік. Цержавного бюджету направ­ Зростає пого.аlВ'я худоби, шд" -, .. вищується її пролуктпвність. -t:ОРТ~ВОfО зерна. t. я:охНtIlляється на фінансування на­ 2. Затвердження У казів Пре­ . }'" - І'І·'С . кати, швентар для ПрОТР1 юван.L І родного господарства і КУ.1ьту­ Б УДlВllИЦТВО \lLXOBCbKUl зидії Верховної Ради СРСР. Обидві

необхідне

СІЛЬКОРІВСЬКІ РЕЙДИ ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ КОЛГОСПІВ І МТС РАЙОНУ ДО ВЕСНЯНОЇ СІВБИ

В рез у льтаТl УІ\~у.пнення KO~l- придбано ~lінеральпі добрива. г?сш~ ЗШlЧІІ~ 1!Оl"РllЩdла орга-І На всю ІІ..10ЩУ вистачає висошзацш

все

сівби ТРЮlal: бригада І. Гнатен- реш{о ще tl РУК не ІІРПК:Іаlа­ ка. Вона ~шачно персвиконала :ІІІ. Ві, 2 і () UРllгздах вснра­ план вивезення і заготівлі міс- вильно СК 1аД:lЮТЬ fHitl У IIOJi, і він вимерзає, Вl1віТРЮGтьея. цеВІІХ добрив. На :Іаllах брига­ ди вже складено в кагаТІІ 780 Заняття на трирічнпх І\урсах Іlоротченко тонн гною. Є 1О ТОІШ попелу мапстрів РОСЛШШИЦТВі\ lІершого

жет.

Депутат Д.

зроблять

За високий урожай в

ЗаlС1ІОчні слова тов. Ввсрс;ва всі присутні зустрі:ш бурх:ш­ RИМИ трпва.llI \111 0lIоІ1СС ЮLШІ. IIiд СКЛf1піIlШПI Нt'ЛИI\()['() l\pl'~l­ лівсы\гоo lІа;ШІІУ ДОВГО не сТІ}­ хала oBJ.lliH ІІа чесТІ) ТuВJ.РI1Шll

n.

паРТІІ,

наВIiОЛО

Державного бюджету і ознаменують 1952 ріl{ новими перемогами в будіВНИЦТВі l{омуніСТИЧНОГО суспільства. До цi€ї мети нас впевнено веде веЛИl{а партія Леніна-Сталіна, любимий вождь і вчитель товариш Сталін!

1~15:2 р.

Піна

згуртовані

успішного ВИl{онання народногосподарсы{гоo

БЕРЕЗНЯ

Орган Броварського райкому КП(б)У та райради депутатІв трудящих, Київськоі областІ

«раїни,

більшовицы{її

9 Н2

нашої

ді-

ввпи иаспідки роботи, крит~ку­ ВIПИ відстаючих і ставипи Ум у

прикпад

"ереJ10виків.

Давам

завдання на наступниА тиждень. Внаспlдок всього цього до­ строково заверwипи підготовку до сІвби: рема"ент готовий до роботи. 1З тонн посівматеріаnу

доведено до "овноУ кондиціУ, вивезено в папе 801 тонн гною. Будемо А надапl працювати так, щоб одержати по 18 цент­ нерів зернових і 240 центнерів картоппі з кожного гектара, якІ записано в нашому зобов·язанні".

С.1ід сиеТС)ВПІЧНО ПОIIУ.JЯ­ ризуваТІI досвід псреJовпків, до"Кожииll чпен бригади в під- І бп lIIСЯ, щu6 віІІ став надбан­ готовці ДО весняноУ Сі~БИ анає няи усіх КО.1ГОСIllШІ\ів. Це

литься CBOЇ~I ДОСllіДО)I:

своє завдання на день І на тиж-

прпскорить

завершення

ІІідго-

ріального і культурного рівня день. Це дапо змогу розгорнути. ., 6 дlАове соціапістичне змагання. ТОВКП до ВССJШ 1 В IНIllПХ ригасилення економічної могутнос­ трудящих. Тов. Ди;\ь ПрО!lОНУЄ В урядових ложах члени На бригадних зборах підсумову- дах. ті Радянської держави, -сказав заТВРРДИТІІ ДеРЖtLRlшfi БЮДi.lіСТ ПрезпдіІ ВерховноІ Ради СРСР, наприкінці тов. Звєрєв. Тру­ СРСР, нкиtl ПОВllістю віДІІовіміністри. дящі нашої країни, згуртовані БІЛЬШЕ СНІГУ НА ПОЛІ­ дає iHTepec,LM pa,J,HHCbl\OfO на­ В ложах для гостей - глави навколо більшовицької партії, посольств і місій, акредитовані зрuбдять все необхідне для ус- роду. БІЛЬШЕ ХЛІБА В КОМОРІ в Москві, радянські та інозем" мання, апе вони затримують Ці,:шом своєчасно порушила у своїх ВПС'і'УП1Х деІІутаlП пішного виконання наро;що .. cHir,.. на подвlр'У, бо 8 вини ні журналісти. господаРСЬКIJГО ПЛ(tНУ та Пер­ одпостаl1но схваJЮЮТЬ БЮlіІіет питашш про снігозаТРll~IaІІІШ бригадира Ух до цьоrо часу не На сніі 3 доповіДІІЮ про жавного бюджету і ознаме­ СОllіаліСТПЧLIОї деРіl\,IВИ, fllшf1 СТЇІІгааета , ,Сталінський за­ розставипн на полl.Копи ж брига­ (KO..1fO('ll «;)орю) , с. Державний бюджет СРСР на нують 1952 РІК нови}1И пере- забезпеч}'є Дil.1ЬШС, пі;щесешш клик" да по-оправжньому боротиметь19:12 рік і прu виконання Дер­ могаип в будівництві комуніс­ виробництва, підвпщеНЮI рівня l\У.lаЖСВllі). Але uеlоонішщ; ся за накопичення вологи & грун­ llhL,rO Пйil\JИВОГО заходу брнга­ жавного бюджету за 19;)0 рік тичнuго суспільства. До цієї MaTepiaJhHOfO доuробуту і KYJb- пнр 2-ї рі.1ЬІШЧОЇ бригади П. ті?" виступив Міністр фінансів мети пас впевнено веде велика Що tt говорити--справеlЛИ" тури тру;нtЩllХ, зиіцнеllНЯ обо­ Сuболь. СРСР А. г. Звєрєв. партія Леніна-Сталіна, .nюби­ рони НаШОЇ країllII. вий докір, і не TiJbKD брига­ "Вже давно виrотовnенl в ХарактеРllЗУЮЧИ бюджет на мий вождь і вчитель товариш бригадІ щити дпн снlгозатри- диру, а й правлінню колгоспу. (РАТАУ) 1952 рік, доповідач сказав, що СталінІ


СТА

2

Радянські

Х

А

П

О

в

Е

Ц

9 березня 1952

Ь

• • ЖІнки-аКТИВНІ

будівники КОМУНІЗМУ

СТАТТЯ 122. Жінці в СРСР на­ охороною інтересів матері й дитини, даються рівні права з чоловіком в наданням жінці при вагітності від­ усіх галуаях господарського, дер­ пусток з збереженням утримання, жавного, культурного і громадсько .. широкою сіткою родильних будинків, дитячих ясел і садків. політичного життя. СТАТТЯ 137. Жінки користують­ Можливість здійснення цих прав жінок забезпеЧУ8ТЬСЯ наданням жінці ся правом обирати і бути обраними рівного з чоловіком права на працю, нарівні 3 чоловіками •.. З КОНСТИТУЦІІ (ОСНОВНОГО оплату праці, відпочинок, соціальне ЗАКОНУ) СРСР страхуванння і освіту, державною

Голова сільської Ради €вдокія Небрат Широке коло діяльності в обранця, вірного слуги Hap01lY депутата pattoHHoї і сіЛЬСЬІ\ОЇ Рад депутатів трудящих, рані­ ше колгоспниці, а тепер-го­ лови сільради l\омуністки Єв­ докії Іванівни Небрат. Pi1lKO

Благородна праця радянського вчителя -Яка віддавати виховання будівників

ду.

Відколи Євдокія Іванівна об­

редньої школи Юлія Олексіївна Семенова.

Жінки як

глпuока радість свою працю справі ~lОлодого покоління комунізму, - гово­

рить вчителька запорицької се­

КОЛИ вона сама-завжди в на­

роді, серед ЛЮ1lей, 3 ЯКИМИ ра­ диться і вчить, ЯК краще вико­ нувати завдання партії та уря­

року

нашого колгоспу тваршшицтва-б .1ИЗЬКО 100 18,7 центнера

ЖіНКll В нашому колгоспі, рів і всю;щ, - ве.1ика сила. доярок,

20 років свого шиття присвяти­

зернових, свинарок. центнерів картоплі і по

те.1ЯТНИЦЬ,

200 220

ла цьому Юлія Олексіївна Се­ менова. Вона користується авто­ ритетом серед своїх колег, КО

.1-

ВОНИ беруть активну участь в ЗД:Обуті знання вони запро- центнерів ово,ів з кожного госп ників села. Викладаючи ро­ громадсько - політичному житті ваДЖУЮТІ. Hd. праКТlIці. данкова гектара, надоїти по 2500 літрів сійську мову в 8-10 класах, села, працюють в усіх газузях С. СО.'JовеЙ зібрала торік по молока па фуражну корову, вчителька завжди забезпечує ви­ колгоспного виробництва. Б:шзь- 228 центнерів картоплі, д:оярка одержаТll 2 мілыlнии 635 ти­ соку успішність школярів, при­ ко 90 іь:інок обрані депутата- М. Кваша - надоїла по 32ьО сяч карбованців прибутку. щеплює любов в УЧІІів до мовп ми сільської Ради, членами літрів молока на коашу з 10 І З КОіlШИМ днем все бідьше великого російського Hd.POllY. правління і ревізійної комісії закріплених корів. 3а стаха- КО.lГОСПlшць включається у Свій досвід Юлія Олексіївна колгоспу, батьківського ItO~li- ПОВСЬКУ працю Itt впдано біль- соuіалістичне змагання. В цьо­ тету при школі, редколегії що- ше 1000 літрів МО.10ка додат- му році У вас Ht буде таких передає всім вчителям району. в лави переДОВllХ по виконан­ денної стінгазети, працюють КОВОЇ ОП.lати. Всіи відоме в на- брига) і ланок, на чолі яких Днями вона подіJlИТЬСЯ ним на ню всіх зобов'язань перед- держа агітаторами, є учасниками ху- шому колгоспі i~1 'я СВІІнаРКІІ стоять жіНКІІ, доярок, свина- науковій конференці' вчителів вою. В ЦЬОМУ є частка роботи дожпьої самодіяльпості при А. Костюк. Зu.проваДЖУЮЧll рон. і те.lЯТНИЦЬ, щоб не пере- області у Биєві. і ЄвдокіІ Іванівни Небрат. кл}'бі. ущільнені опороси свиноматок, викопали взятих зоБОВ'ю~ань, І. Репаnюк. А. Викаренко. рана керівником органу влади в селі, вона регулярно Сl\.lИкає засідання виконкому сільсы\їi Ради, відбуваються сесії, на .яких обговорюються ІштаНІІЯ, кровно зв' язані з життям села і колгоспу." 3а останнШ час село вихо;щть

Стахановки, що працюють у вона виростила в 1951 році по таКІІХ КО ..1ГОСППИЦЬ, щоб не ви­ рільництві, опановують агро- 25 ділових поросят на кожну робили мінімуму TPYRo1l HiB. Це науку про вирощення багатих свиноматку. БУ1l е наttкращою ві1lповіддю на ЛІКАР ГАЛИНА УДОД урожаїв, а ті колгоспниці, що Радісно усві1l0МJюваТІІ, що батькіВСЬІіС піклування більшо­ Закінчивши 15 років тому

с. Семиполки.

ПРОПАГАНДИСТ МІЧУРІНСЬКОГО ВЧЕННЯ

на фермах, -науку одерашпня nосягнуто такі успіХІІ. Але нас, вІІцыlоїi партії, радянського УРН­ високої продуктивності від жінок, це не заДОВО.1hНЯС. Пе- 1lY і веІІІКОГО вождя ТРУДЯЩlIХ

Скромна, працьовита, епер­ всього гіttна-такою ~нають у нашому ництва.

селі агронома колгоспу « Біль­ шовик) комсомолку :Марію Сте­ панівну Сахно. Вона є актив­ НИМ пропагаНДИСІ0М мічурін­ ського в,ення.

громадського

На

ред. нашим

колго~пои

с~оять

кур· НОВі завдання - рІшуче пцви-

сах маПстрів РОС.1Иllництва за.-, ЩИТІІ родючість полів, прораз навчається в колгоспі 40 І дуктивність громадського тважінок-бригадирів і ланкових, РИІшицтва. Ми зобов'язаJJIИпарниководів, на l\ypcax маПст- ся зібрати в цьому році по

Марія Сахно керує трирічнип курс~.ми майстрів рослин-

ництВі. ІІ ро~пові1lі завжди

тварин-

трирічних

Ц

з

.

вищий навчальний заклад,

Га­

,nина Федорівна Удод почала всього світу товариша Сталіна працювати лікарем.3араз-заві­ . про !Іас, жінок, ТРУДІВниць &ол- дує семиполківською лікарнею. госпного виробництва. В яких би питаннях до неї не

г. Ряба,

ГО,10ва Жіночої ради.

Колгосп Ім. Сталіна.

..

надати

дичну

чи

допомогу,

ме­

просто

словоv пора~ити - вона ніколи не відмовить, завжди що слід зробить.

с. РусаНіВ.

·u

звертались-чи то

е МОЖЛИВО ТІЛЬКИ В наШIИ краlН1

Галина Федорівна

не

задо­

інтересом слухають на курсах І 200 ЖI~ОI райо,'; ~бра!lО jlеПУ-1 ня високого врожаю каР.:ОП..1і та .8 мІльйонІв.. ~If~ іИсяч карбован­ во,nьняється тим, що досягла бригадири і ланкові вона вис- татами С1.IJЬСЬКИХ 1 :еЛИЩНО1 Рад. 080чlв, ?де~жання ВИСОКО1 продук- ЦІВ державнО1 дu~омоги виплаче· сьогодні-завжди прагне погли­

.

'

.

19-депутатами

раиради

депута-

ТIІВНОСТ1

від

громадського

тва-

но багатодітним

одиноким

ма-

бити своІ знанни 3 медичної ідейно­ ЧУРІНСЬКОГО вчення пере,l кол- ім. Хрущова. с. Требухів, о. П. ник соцlа.1істичного сільського піС.1SJВОЄННИХ років, У тому числІ науки, підвищує свій Обов'язок госпниками. Куц - депутатом обласної Ради господарства., "Відмінник м'ясо- в 1951 роцї-l мі.'ІЬЙОН 313 тисяч політичний рівень. Колгосп перевиконав у мину- депутатІв трудящих; агроном цьо- молочної промисловості"; понад карбованців. радянського лікаря - брати ак­ туп~є З лекцІЯМИ на

теми мі- тів трудящих; панкова

.

..

.

вищий урожай. І в

цьому

го ж колгоспу о. М.

колгоспу ринництва,

Холод-де-

лому роЦі планову врожайНІСТЬ путатом Верховної Ради УРСР. і боретьея в 19Ь2 році за ще 80 жІнок обрано членами прав-

мала заслуга

С ахно.

агронома

Марії шв,. близько 30 е бригадирами і

І. Мехед.

днів

значками

Радянськоl

влади ЖІНка в нашій країні бере активну участь у держав­ вому, економічному і культур­ ному будівництві. Радянські жінки G депутатами місцевих Рад трув;ящих, Верховних Pa1l союзних і автономних респуб·

завідУЮЧИМИ тваринницькими фер-

ми, 1000-лаиковими.

25

колrоспниць

lOO-грамотами.

397 жІнок працюють вчителями. тивну участь у громад('.ько-по­ 1350 колrоспииць навчаються на понад iOO-лїкарями. агрономами літичному житті села. І вона

трирічних

курсах

майстрів

В більшості капіта.llіСТИ'іНІІХ країн жінки навіть не мають виборчих прав, в жодній ка­ піталіетпчвіП країні трудяща жінка не може обрати собі професію за СВОЇ~Ш ~дібностя)ш. Радянські жіпки беруть участь не тільки в мирному будівницт­ ві, але й в обороні своєї C.QціаліСТИ1fНОЇ Батьківщини. Іх подвиги в захисті соціалістич­ ної Батьківщини і в мирній творчій праці високо оцінені біJlЬШОВИЦЬКОЮ партією і Ра­ n.янським урядом. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 70 жінкам, Героями Соціаліс­ ТИ1Jноl Праці є понад 2 тис.я,і жінок.

І

ж нок удостоєні звання.

ти-Героїня", 1084 -

М

а-

та зоотехніками.

420'

б

і

курортЖах1Н,ОвКсанПаОТОУРВіаЯЛХИl' ВТБОуРднКнкНа~

нагороджені відпочинку.

.Медаллю материнства".

290 жІнок € учасниками художньої самодіяльності.

ства», радянсыIаa держава по­ дає багаТО1lіТНІІМ і одиноким ма­ терям постіПну допомогу. В 1951 році багатодітним і оди­ НОКJlМ матерям на УкраІні ВП­

плачено

614.806,4 3 КОjlШИМ

державної допомоги тисячі карбованців. роком зростає кіль­

селенням близько 400 мільttо­ нів 1fоловік Є всього 600 ро­ 1lильних будинків і закладів по охороні дитпнства, тобто один

М. БоримськиЙ.

у

1951

році в БолгаріІ по­

бувала відома ткачиха москов­ ДИ існують не на державні кош· ського комбінату «Трехгорная ти, а за рахунок громадських мануфактура», пепутат Верхов­ ноІ Ради СРСР Олександра Шти­ організацій» . рова. Вона вілвідала ряд ткаць­ l)адннські жінки виступають ких фабрик, де не тільки роз­ в авангарді боротьби за мир. повіла про свої ДОСЯГНfННЯ, а ЗбирашІЯ підписів під Звернен­ й показала на ткацьких верста­ ням Всесвітньої Ради Миру су­ тах, як треба працювати. На проводилося значним підвищен­ підприємствах Болгарії виник ням виробничої і політичної рух багатоверстатників, створи­ активності радянських жінок. лися IІОЛО1lіжні бригади імені Бопи не riльки брали активну Олександри ШтировоІ. Робітни­ ГІаСТІ> в організацil1нШ роботі ця болгарської фабрики «Тек­ по зuиранню пі1lписів, а й, стильна слава» Олена Барзова, ставши на вахту миру, переви­ наслідую,п приклад О. Штиро­ щували свої виробничі норми.

кість родильних будинків, жі­ ночих і ДlIТЯЧИХ консультаціП дова ЙОГО у велике соціаліс- не тільки в місті, а й на селі. ТllЧІІе господарство». Ця пере- В колгоспах рес(]уuліКИG 1514 будов(\, в дедалі більших розмі- жіночих і дитячпх консузьта­ рах здifiснюється в нашій краї-цій, 11503 фельдшерсько-аку­ ні, звільнюючи жінку від до- шерських ПУНКТІІ, 55~0 родиль­ машнього господарства, від кух- них будинків. На досвіді Радянського Сою­ ні і дитячої кімнати, залучаюЗовсім інше становище тру­ чи її до аКТИВllОЇ участі у ви- дящих жіnок в капіталістичних зу все людство переконується, робництві і громадсько-поліТІІЧ- і колоніальних країнах. На що тільки пере}lОга соціалізму НОIlУ житті. МіжнаРО1lНОМУ конгресі демо- ~абезпе,ує повне розкріпачен­ В капіталістичних краУнах крати'lНОЇ федерації жінок Вілія ня жінок, активну участь їх у материнство є великим тягарем. Канута, представниця Індії,ска­ 1lержавній і громадській діяль­ В нашitt країні жінка-матп,яка зала: «IHllittcbKi матері власни­ ності. Наслідуючи приклад ра­ виховує підростаюче покоління ми руками вбивають своїх ма­ дянських жінок, активну участь -майбутніх БУ1lівників кому- леньких дітей, щоб ПрПППНИТlI у будівництві нового життя бе­ нїзму, оточена пос.тіЙнии пік- їх страждання. В країні 3 на­ руть жінки краІн народноІ деІІО-

луванням держави і всього народу. Багатодітним матерям присвоюється почесне звання «Мати-ГероІня», вони нагород-

це робить-виступає перед кол­

госпникаllИ з лекціями на ме­ ди, ні теми.

rypTKiB

СЛАВНІ РАДЯНСЬКІ ПАТРІОТКИ

«СпраВЖН6 виаволен"я жінКИ,-писав Володимир Ілліч .;1енін в 1919 році,-с(]равжній комунізм почнеться тільки там і тоді, де й коли почнеться масова боротьба (керована проJIiK, ВерховнОІ Ради СРСР. Ра­ летаріатом, якиtt ВОЛО1lіє дерДЯНСЬКИV жінкам доступні всі жавною ВJlадою) протп цього професіІ. Вони працюють ін­ дрібного домашнього госиодарстженерами, агрономами, педа­ ва, або, вірніше, масова пвребугога.ми, лікаряvи, учениуи)Іра­ ва всіх радянських жінок од­ вакові 3 праваvи чоловіків.

11

рос-

нагороджено орденом "Материнська слава· і

орденами j медалями за вирощен-

1

"Відмlн- терям і на новонароджених за 7

не л~нь та ревізійних комісій колгос- линництва і тваринництва.

с. Рожни.

З пер~ІИХ

87

кратіУ. Для труnящих жінок Польщі, Чехослова ..чшш, Угор­

щини, РумуніІ, Болгарії, Алба­ ніІ, Китаю, МОНГО1ЬСЬКОI Народ­ жуються орденами «материнсь-І такий заклад припадає на 667 ної респубзіки радянські жін­ ка слава1> і «МедаЛJIЮ материн- тисяч жите.1ів, але і ці закла- ки 6 зразком.

воУ, разок ~

своєю

подругою

О. Сімеоновою почала працюва­ ти H~ 28 верстатах. Радянські жінки йдуть У пе­ редових рядах борців за побу­ дову комуністичного r.успільст­ ва в нашій краІні, ~a мир, де­

мократію і соціалізм в усьому світі, показ уючи всill трудящим жінкаv світу шлях до щасливого життя.

є. СафОНОВ8, кандидат історичиих наук.

Т. в. о. реда.кто:ра

М. IВАницькиА.

Адреса редакціі: м. Бровари, Київської області, вул. Юрова

ВИ

ОН3а

5РОlар,.ка районва ДР1харИJI КиiJс.кого обласвоге )'праВJllJшR І епрuп по.uграф1і

1'1

.идаlJUЩт.а

Зам.

311-2880

21 номер 1970 рік  

21 номер 1970 рік