Page 1

~

ПРОЛЕТАРі ,)l.:IX КРАІн, е.lIНАЙТЕСЯ!

21 (190)'

3автра-М1ЖI13РОАНИЙ Жіночиі день

ЧЕТВЕР

ЖіНКИ-К()ЛГОСШlИці та

7 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ_ КП(б)У. Т \

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ціна

за

МТС!

Вище

ЗР<J31ИНУ Ііідго­

товку АО веснинuї сівби! DоріТЬ~.я ~3d І:ІІ!сокі ВjJ?жаї, за дальше зміlщення MorYTHJCТl БатькІВЩИНИ 1 110-

г,ЕРЕ:ШЯ

1\146

робіТІIІ~ці

прапор соці(1Jlі~тичного змагання р.

ЛlI1шення життя нашuго нщюд,У!

15 коп.

3YCTpiHel'tIO

весну

всеозбро€нні

у

На віД3ИВіУ евеії ВОПІОВНОї Ради СРСР

ПРАUЮЄМО ЗА ПJlАIJОМ

Колгоспники бе БРlllll)I<Ої 31 плуг, 21 комплект заліз­ я з подругами своТми в сіЛl.СЬКОI исподарської арТі- них борін, 2 сівалки. Відре цьому році борюсь за 800 лі ім. Сталіна ро~гортають монтовано 30 возів, виготов ЦІП. картоплі з гектара на СО1tіаЛіСТИЧ!lе змагання II<J чє('п, першої сесії Верхоп-

ної Ради СРСР. На реl\ОМУ зас данні І(О.1ГО('іIУ

лено 44 ярем. Кn.'lГОСПНИКIІ борються за

Ilлощі в

З

fJOШIl- те, щоб заготувати д.IЯ удоб ми

flР1ВЛІІІНЯ

рення

та виконкому С:.11-.

грунту

ЯКН:lй6ільше

міСlІевнх добрив.

На

склаJlИ

Ilлан,

ПО:ІЯ

3,5 га.

допомогою за

яким

весняних

агронома

агротеХНічний готуємось

польових

до

робіт

і

ськnї Р<l,~И вони дали Сl0НО вивезено 14.50 тонн гною, садіння картоплі. Планом до 11 березня ВИВЕ'РІІІІІТП зібрано 4') l(ентнеріВ ропе­ передбачено внести на кож пташи­ ний гектар ділянки по 60 TP.lKHJtll!(I'I! і МСХJнізаТОРIІ Петровсь({ої МТС Став підготсвку до весняної сів- лу та 40 цеllгнеріВ на- ного посліду. Найбльше ви ТОНН гною. За зимові міся­ РОПОlЬ~ЬКОГО краю достроково виконали ріЧН~Й план ре (іІІ. Тепер hОЛГОСПНИЮI монту тракторів. Комісії здано 62 машини: ЯКІСТЬ ремон 1І0леГЛІІВО I1раllЮІОТЬ над ви Везла гною бригада Пи,'!;!­ ці МІІ вже вивезли під кар­ Шj!(ОIl~Jла ТОП.'lю 180 тонн гною. ДЮІ ту визнана відмінною. Te1lep трактори ВlДllраВЛЯЮТЬСI! І<ОllаIlШШ своїх з060В·Я:JаIl11. 113 Полнха. Вона в

В артілі повністю заС1l113- завдання по заготівлі місце підживлення посіву заготови перечищено наСіння вих добрив і тепер продов­ ли 15 цнт пташиного послі Т. Rілоусов (справа) но й

ко.носпи.

На знімку: дирею()р МТС А.

дає вказівки траюорпстам П. С. Буряку і ченко

які

віДПР3ВіlЯЮГЬ свої

Фот~ Г. Арзкеляна.

машини

М. Т. Удови

в колгоспу.

Пf1 Р скліше ТАРС.

DB~lOHT TD8KTODlВ Вели (і заВ:НlIlЧЯ стоя ГЬ пе т. ред сіЛЬСЬКtl\! ГОСПі)д'JРСТВО~1

Коливаю

на

·{а годин зупинити

вівса, ячменю та інших ярих культур, готові до роботи

жує ВИВОЗИГИ ГНІЙ понад ду і 10 инт. попелу. план. Х. КОНДРАТС:НКО. дО ДНЯ відкриття першоr сесії Верховно! Ради СРСР

8еСНі ·-міпне тягло! дбайливо готують

до вес будьяких

ни живе тягло КОЛГОСІІНИКИ

наша ланка закінчить ВИВ03

правил

викорис­ ку всієТ

тавня тягла. Годі вже

Кількості добрив, передбачено! планом. П. ЯРМОЛЕНКО,

гово

декіЛf> гоголівської артілі "Чеr во - рити про оргаflізацію в цих на Україна". Конюхами '1 ут колгоспах відгодіВ.'lі ВlІсна­

Ааllкова-стахановка колгоспу I~. Петровського, с. В.-Димерк&.

верстат

району в 1943 році.В колгос і використовувати токаря в працюють кращі люди

КОЛ

жеНIIХ коней.

пах Броварщини треба додат господарських справах. госпу, які знають і люб.ІЯТЬ Більша частина весняних ково освоїти понад 2.000 ге1{ В поганій організації пра свою роботу. Все тяг.1О З;:JI{ польових робіт в ЦЬОМУ ро І тарів орної зе\fЛі, д')бигися ці КРИЮТЬСЯ і ПРИЧІІНИ від- ріплене за постійни\1И їздо- Ці, як і торік, виконувати-

На напнинах

Багато попрацювали кол

ЗНilЧIІО

вищого вро'каю. У ставання ремонту тракторів ВИ ми. Коні завжди своєчас меться живим ТЯІ"ЛОМ. От- госпники сільськогосподар зв'язку з цим збільшується У БроварсьКій МТС (дирек- но нагодовані й вапо::ні, по же, від стану тяглової си.'lИ ськоТ артілі ім. 2-0і п'яти­ о'5сяг тракторних

р()біТ.

тор

тов.

Ц~ стаfJИТЬ високі вимоги До того ж

КоцевольськиЙ). чищені. ДоfiрtIй дог ІЯ ~ за у великій

тут проходять гяглом-добрі й

МІрі

залежить річки над

на:лідки. успіх весняної сівби.

впорядкуванням

Час, парникового

господарства

до Керів:ш'(ів МТС раЙI)НУ. осторонь фактів порушення Всі 70 коней-сереД;JЬОТ та що залишився до виходу в Приємно вражає ПОРЯДОК в ЩІ)О М,НП:lIlIО-тракторні стан трудової дисципліни. Пар- вищесередньої вгодованос- поле, треба по-господарсь- ЯІ<ОМУ зберігаються парни ції успішно Вllоралися з усі тійна й ПРОфСПі.Г(кова орга- ті. І кому використати для lІід- кові рами, заготовлений

ма робота\!и, треба, насам- нізацir цієї МТС нічого не Міцних, здорових коней готов ки живого тягла. Всіх грунт, місцеві добрива. Ря п~реJ:, ~р]зково піДГОТУВ<JТИ зро6И,1ІІ. щоб розгорнути ГОТУЮТh. до весняної С1абl~ І р?БОЧИХ конеЙ.,і волів. зак- дами розташовані накриті

до веС:lіІ ТрЗКГорнНЙ парк. на ремонті соціалістичне з~а у жеРДІВСЬКОМУ КОЛГОСПІ р1llИТИ за [)ОСТIИНИМИ 1ЗДО- \lатами парники. В них уже Маш и н н О - тракторні гання. По формальному ВІД ім. Шевченка, бобРИЦhКОМУ ВИМИ, відокремити виснаже- зійшла розсада ранньоІ ка станції району мають вс, І1еслися до організаціІ зма- - "Шлях Леніна" та інших. них і худих коней, звіJІЬНИ пусти. Поряд-забиті ГНОЄм

мож lИВОСТі своєчасно і ви- гання між бригада\lИ в БОб-, Проте так доглядають ти від роботи, закріпити за короби, призначені для ви сокоя:<існо відремонтувати рицьКій мтс. Тут Є дош- живе тягло не в усіх ко:!- окремими колгоспниками рощення розсади помідорів тракгорп і причіпний Інвен- ка п.оказників роботи pe~OHT госпах району. В поганому ДЛЯ догляду і посиленої го та іншоТ горидини.

тар. Проте О)I1ДВ; Л1ТС за- НИКІВ, але записи до неї ве стані коні в ТЯГНУЛИ підготовку

машин- дуться

но-трзк горного ПЯРКУ.

сільськогоспо- дівл;.

.неакуратно,.3 вели- дарськііі артіл! ім.

_ КИМ заПІзненням. СТІнна га- с. В.-Димерка,

В БrJорицы<йй М ГС (дире пор тов. Компанець) з 22 ТРЗКI"оРів відремо:повано ли ше 1:\-, П.lан P~MOHTY викований на 63,6 п{)оц.

зета не виходить, дозвілJI.Я робіТНИКіВ і трактористів не opгaHi~OBaHO. Не піклуються тут і про побутові умови ремонтників. Для трактори-

нюг

\Іає

в семи полківському КО,lгоспі ім. JleHi на, пухівському-" Червоне село" і деяких інших кол-' госпах. Тут досі не лікві-І дували знеосібку в ДОI'ляді І

зооветперсоналу 110винні зробити все для то го, щоб своєчасно підготувати тягло до повної працездатності. К. РУБАНІ/(,

на

реМОIi

В Бобрицькій МТС части на машин ремонтується в к о л го с пах. Контролю

в незадовільній

за

як'стю під гот О В К И

ПП

Р4ДЯНСЬКОМУ

д(~талі маШИіІ можна з успі вати р()боту, організувати хом pecTLlBpyaaTII в своїйl ре~lОнтників на безумовне але

теХНічний

виконання графlка,

Пі.'РСОIIiJ:І МТС не хоче зав- чити ДіЙОВИЙ

давати собі

К.lО:IОТУ _

забезпе

КОНТРОЛЬ за

І якістю BC~X ре\IО!lТНИ.Х робіт,

д'lре!Пор МТС тов. КОМ-: ВИЯВИТИ Оlльше ІНіЦІативи у П:І lец!) З3НВ.1\Jt-',

ЩО

токар-. використанні всіх можливос

І

lІи!і цех- вузьке Miclte ре- l тей, які є в МТС. молу. Тю! перешкоджае

Ч'JСОМ, СТ.

це

не

механіку

с. B.-;tНJIСрка

Г. З. ЛЮБІМОВ. секретар РК lіЩ6)У.

союзу

Указом ПрезидїТ Верхов- r

теХНОЛОГIЧНОГО процесу ре- цих тракторів в МТС не ноТ Ради СРСР Няродний монту, у відсутності напо- організовано. Більше десяти комісаріат нафтової ЩЮМИС \ лег.1ИВОЇ боротьби за ви КО- днів не З'ЯВЛЯЄТЬСЯ механік ловості !Jоділений на 2 нар- І нання граф:ка. Про це крас в тракторних бригадах, 'Які комати-Народний KOMica-І но МОВНО свідчить хоча б та ремонтують свої машини в рі ат нафтової промисловос­ ки!! факт. За прийнятим гра се.Л<lХ Мокрець і Заворичі. ті південних і заХіДНИХ ра, фіко.\4 ТР3КТОР ЧТЗ повинен Хід pe~IOHTY тракторів і йонів СРСР і J-I~РОДllиіі ко-І був ВИЙ ГІІ З ремонту 20.іІЮ сі,lЬСЬКОГОСllOдаРСhІШХ ма місарі3т нафтової ПРОМИСЛО­ того. МаШііна не була ще ШIJН в МТС району викликає вості східних p'JiioHiB СРСР готова і 28 числа. Однзк. ТРИ80і'У за СВОЄЧ3СНУ підго Народним КЩlісаром наф досить 5уло ТОЛ ково рОЗіб- товку маШИНl10-тракторного тової ПРО\1llсловості півден Р3ТИСЯ в IІричинах такого парку до весни. До виходу них і західних районів СРСР ЗВОlікання, ЩI)б за кількз В поле заЛИШИ,10СЬ дуже ма призначений тов. М. К. Бай го.:.L'!Н зак НЧіlТИ ремонт по· ло часу. Керівники МТС по баков, тужного TpJIПOpa. Окрем; винні докоріННО llеребуду Народним комісаром наф­ маіістерні,

І'ОJUІ'RИИ воотеЩR р;ш

гуртожитка.

ті машин неСГ<JЧ'~Ю запасних чзстин. ЧИ справді ж воно так? Далеко ні. Справа організації

ні дні. Дружно працюють колгоспниці городніх ланок Уляни Крук, Марії Миро­ нець, Г<JЛИНИ Косенко готуючи високий ~рожай овочів. Г. ПІКОЖ.

110\101'010

Керівниіі СI<.lад станції понс стін, що прибули з сіл, не- за кіньми та ВО:Іами, не,lае відставання

Рано починається робота

Керівники колгоспів з до на парниках в ці передвесня

oIleHiHa,

І

*

;(.

*

Закарпатській

: дівельний завод імені

СТИВ

для

них

100

Орд

·1 тири універсальних трактор 'них

. ••

культиватори

системи

Всесоюзного інституту сіль СІ,когоспода РСЬКОГО

маши­

нобудування. За допомогою таких

культиваторів

\lожна підрІзати і

вати на глибину до ~leTpiB. У цьому

грунт

підпушу

100 міМ

місяці

·де виготовлено 200

бу

культи

ваторів.

М. А.

.~

*

На Ярославському автомо CТfIJ:l В 1 Щ;) 11. З:l"ІеТl. 2.11ОО.ООО ГУ більному заводі закіНЧУЄТh м OCI(QBCbKa ШD:)JРрllil фабрика

області

нвпу

.lnН!H lПпаJРР 3<1. п"ано~-4.1fЮ.О(jО Г~· .l'опІи.

ся

складання веЛlІковагових

ОРГ3Н і ЗУЄТЬСЯ 9 мтс. J!pH;] Ііа :Нй'!ІіУ: I'Р:)R~РИ фпг.РПRИ 3. С. 5 і 7 тонних Радянської УкраїНІ! В1ДilУ ,1CIJНТI,ЄBa І І,. 11. l'"пч:tров ГОТ)ЮТЬ ва конструкціТ.

тракторів.

верстатобу

І жоніКідзе В'ІПУСТИВ перші чо

тової промисловості східних

районів СРСР-тов. Євсеєнко.

Челябінський

НО13ИХ\JН

J

"ОВІШІ )I:I.\II.IH:aJl".

І <1'ОТО. Е. €РЗ(']іlllа.

Преек.а!ше ТАРС

машин новоТ На машинах

вста нов.1І0ЮТЬСЯ

тори.

дизель- мо


СТА Х А Н О В

ПАРТІЙНЕ

Е

===-

'Тс

11 5' .,' Ь

_I5СЕЕ!!!!І!9І·

ЖИТТЯ

робота

в

ТИ, що зроблено і чого встигли зробити.

низових ПЗрl'іЙНИХ ОРІ'аllізcl­ i~it1x є основним зас060\1 ор ганізаціїІНОГО

і

До віііни колгосп іме­ ні Юрова Вінницької об ласті був відомий, як ОДИІ З крупніШІІХ і ба­ гаті і ИХ колгоспів на УкраїНі. Німецькі окупанти зруй

не Тут комуністи збираються на lIартзбори так рідко, що

Таке відношення до пере деякі з них не

ідейного

пам'ятають,

вірки виконання партійних коли бу.1И останні збори. згуртування КОМУНіСТІВ. В'Д доручень суперечить СГIІ.1Ю Комуністи цієї І1артіЙIlОЇ ор ГАГО, як

поставлена

партійна

робота

більшовицького

В,lутрі·

залежить

нували артільне

них

парт,іі:шх

доручень.

від фашистів КОЛГОСПНІІ

На низькому ріВНі внутрі Тов. НеЧИ,lОренко б~звідпо

КИ енергійно взялися за

партійна робога в парТіЙНіЙ Bi.:La.1bHO Гlосгавився до під­ організац'Т с. В,·ДИ~lеРІ(а. вищення комуністами Сl10ГО парторган зації ідеЙно·поліПIЧНОГО Р:ВШІ, не Рівень внутріпарт'йної ро Секретар

ре кти в

насам пе­

ред твм, яке м:сое

тов.

в житті

є

ВИЦЬКОІ'О

вихов'IННЯ комуні­

зБО?і1 повин­

ні

ПРОВЗДНТИСЯ

не

менше

сяць. так,

регулярно,

двох

разів на

Готувзти щоб

Іх

вони

по діловому,

-

требз

ПРОХОДИЛИ

на

об:'озор'е;ІНЯ

Р'ВіІ;.

Ч1енів і кандид:нів партії В обговоренні питань ПОРЯДКУ

внутріlIартійної роботи. Сек ретарі первинних паРТОРI'а­

як

по ДОПО

правило,

не

паРТІЙНИХ

Розподіливши

пах села

по КОЛГОС-

партійний

тов. Безсмертний

партійно-організа

ВIІКО:lання

своїх

,ультаТі

ріШ ~HЬ.

IРИЇ!\tЗЮТ[)

ляють

рзйо

дхгагню

JY

прид­

УRзrу

11І1-

таНііЯ,\ ОРГdllізаl{іЙНОї і [lар­

деЯіШХ

pJoori

в

ceKp~TaplB

парто}ганіЗЗЦIЙ рай"ну є те, щ)

BOГlH

1l0'Ш'НЮГЬ

ТИ(Я ДіЯІьніс: гю

жи пп

КОЛГОСПУ.

Ііє пеrев:ряють

ХІІі')

слаGю

ц' І{ави­

комуНіСТіВ

комуніст

ВЗ, безпоедметна, відірвана, працюе, а й тим, ЯК В:Н !Іро

тіЙ,ННlO.1і гичноі роботи. ОД110_0 зстотннх

як

являє себе в

громадсько!'.: у

виконан- ЖИПі, що читзє,

ЧИМ

ня парт,йних доручень в виться, як ?Оj.:еться за паРТОРUlllізаllії Броварської нашої паРТlr.

MT~ (секретар

парторгаНі,

ідеї

Мета пзртШно-організЩіt"І

не і

своєчасне

T~e6]

ПО ,;Jітич !і

15= !~ =

Q~

~=

ГОГ".1 в, ,ljррвопа Y!;p~iHa, 1:.!'! З'. R.-Ди~Ррка, Ім. Шевченка 2. B.-Л'11Iерка, 1'1. 2-0Ї П'ЯТИ!, ч!ш 1Оі ~'5. Т[rбух'в, 111_ CTaJiHa 3. B.-ДII'lppK~, 'І. Бірова 1():\ p.~. БrО~ilрі, 1'1. ІJlI,їча ~. l\а.1l1та. i\l. 1 i-РіЧЧIІ Жовтня 101 3і. СвіТП.ІLRe, 1'1. Шевчрнка ;,. Гого.lін, 1\1. ІіО)1 1!ТІ'рНУ 100 ЗR, RlІворичl, 'М. 1-01 П'итир ЧКІ! (). [ОГОАіи, іІІ. I;РЬ(l!!ll<'Г() !I~ З '. I1Joc"e, іІІ. ЛеНіна

і. Русаl'іИ, Р'. 1-г() тр~внл

виконання

СІ(Р зь

Не

налагоджена як С.ІЇД

пе,Jеві;ж'l ВИКО.1ання

кому­

~o парторга~lзаЦlї в

oaHO~\"Y стаНІ_

м СЯЦЯ\lИ не надсилає в раи:

н СТJМИ lІаргійних дГ)ручеНh.

ком

Дехто з

звітності.

секретарів

Щ') орган ЗУВЗТИ В'IКОНdНШJ-Це'

гадає, до­

внутріпяртійної

роботи

в

чекатися строків, передбаче

пя рт! Й а ііі організа llії

них

стаН!'ії("екретар парторгаНl', 'заа;ї тов. Нечипоренко).

у

рішенНі

збо[.l в, а

потім

Ш :JN

партійних

КО,істатуна-

Радіо

l'оа;пи, ,ВіЛЬШСВlllі ' ТРСііухів, .ПРРР'іОЖРllЬ> Боіір ІІІ. , ,Ill.IIІХ ЛеН\t;іІ." Св ти.1ыс,' JJI. І'О"іUТСl'ПУ \8. R.-ДИМ~рК1, iJI. деп па НІ. Краr,IЩвка, "Нове ЖИТТІІ'

,

т

В Cгa.~iIlC:,Kiїl J~iї гонориться:

в

найкоротший

час

25 .. 2 .

успіхів У 27.

40 ЗR

37 37

36

i~I ІЗі. R.-ДИ\lерка, і'" ВОРОШИJова 78 [48. [еЩIПОJ!К!І, ім. ЛеЯіна 77' НІ. ЖеРJlnВа., 111. Лен,на 77 "О. СВ!lНО'ДIJ, ·іМ. ЛеНіна 75. 51_ діТК/І, і"- 18 партз'їцу 74152. Бог~аПівг.а. іМ. Ста.lіяа

Боfiрик. І",. Шrв"rнм lіПЛЖllчІ, і". Щорса КаJита, <Перрu()жеIlЬ' РУ!!"", і\!. КагаП'ВИЧ:t B.-дlІ\Н'РК3, i~. Пстров~ького Kpa~'I_IIBK;I, ., Чррвонн!! прапор" ItIlIlЖIІЧі, i~ .•1СПіна д'ТКИ, м. KaJIHln:t

115

:14

З2

31

З.)

28

71 І :,З. Сf'\!ИПO.lКJ1, іМ. Франк'!. 7(1 :)4. ПУ~іВJ;а, .Червоне сеАО' 6!1 55. ltраеИJl,вка, іМ- діllітрова (іЗ "Н. Вигур,вщина, ! І. Ворошилова (;2 57. ПР.ББа, iJl. 7 в'їзду Рад (;2 :і8. Мокрець, ,Нове·житти, ('1 '!1. Бог~ап'вка, Ї,'_ Лl'Піn:\

27 27 21)

24 23 21 20

(Ю (10. БеРВИllИ, <НОВІІіі ШJЯХ' 19 МІ 61. Погреби, ім. Кірова 1/j спраВі Відбудови на РОДНОІ'О 28. 2!1. Б!1 62. Ру,ЩІІ, іІІ. 20-РіЧЧЯ Жовтоя 14 господарства району. ЗО. f,8 ()3. l'шк вка, i~J. МІАотова 11 :11. 57 ()4. Ж~рДОRа, .Переl0ВПК' 10 В. ДЕГТЯРЬОВ, [2. Жерд()ва, 1)1. Шевченка Б4165. Се~ИПOJIКI!, іІІ. 1-го траВНІІ 10 ::3. 3а3I1\1'IІ, 'ПРОJе:арсьюIlI ПfJЯХ' :'З ІН). Троєщина, і)l. 1З-РіЧЧЯ ЖОВТПIl І зав. оргїиструкторсЬRИ" він'.10"

РА30М

РК КП(fiJУ.

"U РАЙОНУ

71

------------------------------------------------------------------

п~ла W'l'ПП'I' nадннGыfa влада u

ми

встановленО1 доб'ємося нових

Незадовільний також стан

переВірку

0знаЧJЄ

КП(б)У

ти

43 42

8ї ,42_ B.-ДЮI~РКа., «ВіJЬПlОВИК> ! f\ : 4З. B.-дИ\lерка, іМ. Котовського 85 І 411. І;алита, «Червоний Жовтень, іЦ 14:). lіулаженщ, «Rори, 81,41;. І'УІПП, ім. RороmИJова

1~. І;,. \Н. І і.

БОб~,о ріВНЯ внутріпартійно)' ро))· 24.

Тов.

4є.

44 44

40. Трейухіи, 'ЖОВТС!lЬ' 8\) 41. RаВОРIІЧ1, Ім. lі рова

Підвищенням 23. СВ ТИJЬН", i~I. І;іром

занед- них завдань.

51 5() 4.7

~'2

К. Опанасш,м. ДРllіна !'. Гого! Р, Ї" М(),итова. 10. Требухів, іМ. дРн на 11. КНЯНШЧІ, ')1. 17 партз'їзду

вирішува­

завдання.

району

~ ~ І НАЗВА СІЛ ТА ItОЛГОСІІІВ

20. ГОГО.1 в, і \І. Петровського відбулися т:.'~ьки ОДl1і парт кожною парторганізацією 2 . Русан в, ,Жовтрнь> ти Ті [1:10 іНШІ ГОСIIO.lСІРСЬКО­ ЗБОС>Н. ПаРТll~не господарст всіх господа рсько -lІолітич 22. Русаиів, іJl. Леніо:\

тоді, коли

по­

ФОТО Е. Копита. ПреСКJ'ше ТАРС

12. J)Оfiрик, іМ. CTaJ па l~;";a- 13. Русанів, )І •• Стал;на

заЦlІ тоз. БОБКО).р.о того ж ноТ роботи-забезпе'JИ:И пов на про гязt двох МІСЯЦ'В тут

міш

весняно!

1.

товариші го KO~IYHiCTa зокрема, 311JТИ не тільки тим,

пряжу для

сівної кампан'І.

у центрі сере,"п Іртійної ді

роаОТІ, ІХ аГІТаЦІЯ поверхов:д

готують

ковини до

ІШША СІЛ ТА l\UМОСПlВ

ЯЛ ЬНОСТІ повинен стояти член

недосгатню ЙОГО занити, Ні:lХИJІИ,

тисяч кярбоваНЦ'6_

------------~--~~~~~~--=~,~~~~~.~~------

нев­

УЧ;СТ~ ~ аГі:аційно-масовій \ й СИJІьні сторони, цікавитись

На жаль. Не в усіх парт­ ОРl',іні ~аціях

окремІ

здані

одержав

ЗВЕJLЕННЯ

60ГОЮ, не подає комуніСТііМ Ilартії,а це зобов'язує партій­ роботи, треба систе,\lаТИЧіlO I1рактичноТ допомоги. В ре- них керівн'иків знати кожно В.!асних

ВІН

про хід RИВОЗЮІ гною по колгоспах CTrJHOM ня 5 nеnезня 1946 р.

ПІШНОГО підвищення ЇТ ріння.

не оргаНі

ПРСДУКТИ,

На знімку: КОЛГОСПІшці

роботи, на

ilолегливо домагатися

актив,

1)"В1В контролю за його ГО

паРТ,ЇlНО-110.1ітичноТ

п~реfJірГlТИ

1.080

д ляти увагу налагодженню внутріпартійної

за

державі,

нізацій повинні постійно при

бу-

8ає.

ки ГОСіlОдарські питання, а й цінно: і

швидкого виправлення lірИ І1ущених хиб у постаНОВЦі І

віді,

зборів слід ставити не тіль­ питання

ки

шої ділянки роботи і не по З:Jачається на активності

денного-вистуПіВ

ВИСОКО\ІУ

ідейно-поліТИЧНО\іУ

Нз

м

llа')!'ІЇ'!, t

впни ної ШКО.1И.

\І,ІМ комун;стам. доруче.нь І гає IІідви;цешш 60єзда і ное І . щодо переВІРКИ ТlєІ або ІН- ті парт йних організацій, І

Ш[{ОlОЮ бі.1ЬШО­

\lJРТlїШ і

стів.

ОРГ,1ніЗ\,СLJR роботу -

зазда.lе-

зборіR,

проходягь формаіО)Н<J. Т08. ВирІшення завдань піс· Безсмертний не дає окре- Л5іВОЄННОЇ п'ятирічки ВИШІ-І

ють парТіЙНі збори. П1РТIИ­ :!:Jори

Безсмертний

I'Їдь не готує

паргіі\:юї організації ПОСlда ні

відбудову артілі. 1 ось колгосп імені Юрова зно ву стяв міліонером. Тіль

ІІа ртП.

боти визна чuється

ГОС!ІО­

дарство. Після звільнен­ ня Вінницької області

керіВIlИЦ- ганіз()ц'ї не мають КОilкрет-

твз.

!1КТИВlIість паРТОРІ'анізацй в боротьбі за здійснення ди­

191"

К!ШГОСll ВНОВУ став міліОН8DОМ

Вище рівень внутріпартійної роботи Внутріпартійна

7

(еnеЗ'!<1 f)'ЧV _ _illiilllllllliElIliZli8I115Ha:ii_D: _ _. .tIIH=iaI ______ _ _ __

J

ли п'ять і шість дітей, H~ГO І

1941

році в краї!Іі

БУЛО\ ПРИСRОЄНО звання Героя Ра

роджуються" "Медаллю ма 650 тисяч вчитеЛІ,ОК. 73 ти ДЯfJСЬКОГО Союзу.

n

КОIlСТИ1 У ! дитячих яслах досягла ДВОХ теринства", а матері, які сячі ж НОК-ЛікаріВ, 150 ТИСЯЧ, В \920 році Володимир "ЖіНЦІ в МІліОНІВ. І нар~дили і виховали см, ві жінок-інженерів і ~еХНіК1В'IIЛЬї~Ч Ленін писав: " ... ~реба,

СРСР нзда;о~ьсн р вні пра l В час Вітчизняної війни сім 1 дев'ять ДITe!i,-O~Дe І Так раД51llська ЖІнка ви- щоо ЖІНКИ- роБІТНИЦІ все ва з ЧОl0ВIК()М в УСІХ га.чу Указом Президії Верховно)' ном "Материнська слава". користовує своє ПрUВО на більше і більше участі прий зях ГОСlОдарсько,о, деrЖl1В Ради СРСР знаЧIlО збільше Колгоспи по статуту сіль працю. . І мали в к~рjвництві ГPOM~Д1І0ГО, культурного і ГРО\lад. на д~ржавна

допомога

ва

ськогосподаРСhКОЇ

артілі

Не менш

ПОВНІше

вона

ськими ПІДприємствами

1 в

сько-політичного життя". ! гітни\! Ж нкгм, багатодітним звільняють жінку від робо використовує СВОЄ право fJ(j керіRництві державою .... _ Радянська влuда не тіль. і одиноким (не одруженим) ти на місяць до родів і на освіту. До почаlКУ ВітчюЦей заповіт Леніна БИКОКИ lІаД1Лl жінці ріВllоправ' матерям. Вдпуск по вагіт- місяць після родів з Вllпла няної війни ж,нки й дівчаlа наниЙ. Більше 450 тисяч жі ність, але й створила всі: Hocri і родам збlЛhшений з тою половини середнього складали 6іЛЯl10ЛОВИНИ 38 нок обрані депутатами міс­ ум()ви для того, щоб жінка' 63 ДО 77 днів_ Вдвоє зб ль- числа вироблених нею тру гального числа студеНТів ви І і~евих Рад'n')над 1.700-депу

змогла

використати

I1p~Ba.

свої. шений продовольчий пайок доднів.

чоловіком ІІа ПО\lога

одиноким

матерям_ число

заводі а60 в КО.lГоспі,

КО.ІІІ Незважаючи на важкі

ків і ДИТЯЧІІХ

З,\1оГ по IОВIІIІОЮ

б не існуяа.lО ДIІТ51ЧИХ

ла

()

ясел?

робітниця або

жінок,

вона

І тати Верховних Рад

СОlOз-

заЙIlЯТИХ

в І ла радянську вітчизну,

З3- TaTi~.

.

умо промис.лОВОСТі. ДОС51ГЛО. 45 хищзла великі права. Bap?,~: . ПІД кер~вництвом . nаРТlі

сад ви в;)єнвого часу, за три

роки

Жінка довела, що

ЩI1Х учбових закладів.

В РОКИ ВітчизняноІ війни них і автономних республік. И справді, хіба зуміла б ~ з шос/ого місяця вагітності уміє працювати не гірше ча! радянська жінка пліч -0- ВОНИ складають більше 30 багатод,тна маТір IІрацюва! Встановдена державна до- лов'ка_ У жовтні 1941 року пл:ч з чоловіком захища- проu. всього скдаду депу-

ти нарівні з

І взгітним жінкам. починаючи

3

ПРОЦ,ВСЬОГО складу роБІТНИ ДV, ЗЯПИСЕні

Вітчизня) ків. В І943

році 72

проц. К·онституціТ.

селян ноУ вини багаТО.1ітним мате І всіх трудоднів в колгоспах

ка дати своім дігям освіту, РЯ~1 6у_,:0 виплачено держав було вироблено КО:Ш б держаВ1 не подава нnї ДОIIOМОГИ 2 міліарди На всю країну

в

СтаЛlНСЬКІИ БІЛЬШОВИКІВ, ІІІД К~РIВНИЦТ­

вом товариша СтаЛІНа радян

Ж'НКИ замінили біля стан СЬ1(і жінки будуть працюва

жінками. ків фабрик і заводів чоло- ти, не покла[(,а~чи рук, щоб прослави

вКів, які пішли на

фронт,

ра.ЮМ з, ЧОЛОВІками

.ш~ид-

ла Ій матералыoїї допомо 80() міліонів карбованців. лас я московська робіТНИЦЯ і постаЧ(JЛИ Червону АРІ\! 10 шеu З1ГО!_Т~ р~~!и,заП~)JJЯНІ на ГІІ? Змогла 6 Д'ВЧlІна вибра Rстаllовлено почесне зван Катерина Баришнікова. Все всім необхідним. І(ОЛГССІІНИ ши KP.aIНl ВIИНО,?, І ДОМОІ'­ ти собі про.р~сію по серцю, ня ".'\\ати-геРО)'Н;І", що при колгоспне село знає ім'я ря ці працювали за двох і трьох, тися ШДllесення І покращен

КО.1И б перед нею не були свmОсlЬСЯ матеРЯ~I, які на зансытT трактористки Дар', щоб зберегги КОЛГОСIІИ,щсб ня життя всь?го народу, ві;щриті Д9ері всіх навчаль родили та виховаЛIІ деся гь ГаР\lаш. Сивоволосі ака наrодувати армію інаселен дзль.юшого ЗМІЦнення могут

НИХ закладів?

і

бі.Іьше дітеіі,

;у\атеР51М, деміки вивчають досвід май ІІЯ. Тисячі патріоток

всту- НОСТІ

Нагадаємо декіль!{а цифр. Я:<ІіМ ПРИСВОЮЄТЬСЯ це зван стрів високого врожаю сибі- пили в лави Че'рвоної Армії

В 1913 році І Ііі всю РОСіЮ НЯ,[Jруча~оться ордеll n Мати рячки КартавоТ, москвички І з честю виконали святии бу.ІО ті.1ы<l 19 ;ШТЯЧІІХ г\:'рuїнп" j грамота Г1резидіі' Круто вої, українки Пармуз; \ОБОВ'ЯЗО:< захи:ту віТЧИЗНІ!. ясел

Н3,

'220' л _ ШСЦЬ.:\

В

В ерхонної

Ради

СРСР.

Ма

ноТ_

У нас є жінки-профе

За

бойові

заслуги

1944 РОЦІ Кільк СТІ, місць в тері, які народили і вихова сори і жінки-академ ки. В Батьківщиною

БИ

05212

50

перед

жінкам

радянськоУ

дер.жави.

Відповідальний

редактор

А. ІЛЬІНА.

М. ДАШКОВСЬКИЙ

м~БРОВ~-Рі, J{иїв·~·;~;Іоб,~.__;у:;~Кі-р~~~а~іірук~рня·райгазеТи ~~с~аха~овец~;;:-Т~~~ф;-;:-р~да({~·-ія-2-д-з-в-.-Т-Ир-а-ж-о-1-5~25

21 номер 1946 рік  
21 номер 1946 рік  

21 номер 1946 рік

Advertisement