Page 1

СЕРЕДА

17 березня

2004 р. N220 (9527)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації РИ РОКИ TOJVry, Т пався радгосп

відколи

роз-

«Красилів-

пов'язане

якась окрема сфера ЖИТТЯ, особливо

-

соціальна, не може прогресувати, коли пробуксовує економіка. З іншого ж боку стале зростання еко­ но:чіки неможливе у соціально несприятливих y~lO­ вах, коли низькі прибутки населення не забезпечу­ ють

розширення

внутрішнього

попиту,

який

стимулює виробництво.

Зважаючи на це, Уряд Віктора Януковича від п~­ чатку

своєї

діяльності

орієнтується

саме

на

ком­

,1лексне розв'язання проблем нашого суспільства. Підсумки цієї роботи за ;\шнулий ріК нещодавно підбивалися на розширеному засіданні Кабінету Мі­ ністрів, на якому було визнано, що завдання, пос­ Тilвлені урядовою програмою на цей відрізок часу, повністю виконані. Проте урядовці збиралися не для вихвалянь, а для того, щоб звернути увагу на не­

доладності, знайти більш ефективні методи роботи,

фермерського господарства. Фінан­

в

закрите

приміщення,

бо

ключ від замка був у голови ТОВ

сові можливості ФГ «Журавушка»

нє

«Красилівське»

дозволяють взяти у Аізинг техніку.

ЖИТТЯ

так ще

різко

зовсім

зміниться.

недавно

про

В. П. Паюка.

Ка-

01'0-

жуть, що у селі хтось позривав

красилівські овочі говорили в райо-

Зараз мало знайдеться країн, де б забезпечення добробуту населення не вважалося головною - скла­ довою державної політики. І чи не найважливішу роль у її здійсненні відіграє здатність влади надійно забезпечувати всебічний розвиток. Усе взаємо­

земельні і ~!сlйнові паї приєднаНІ до

зайти

ський», селяни й не думали, що їхЗдається,

НЕ ПРОГОЛОШЕННЯ, А ВИКОНАННЯ

Майже півгодини люди не знали, як

С. Л. Плакся

лошення і TO~IY людей залишилося

сказав,

ні і області. У господарстві

лова

було

Є. Ф. TO~liH,

чимало

худоби,

кіль-

дооре

до

здібного

тво

Потім

господарс-

реформувалося.

фініш

--

І ось

КУДИ В КРАСИJlIВЦI

на фермах майже

порожньо, поля здебільшого позаростали бур'янами. Люди,

які

залишилися

працювати,

одержують нішній

заробітної

керівник

ТОВ

«Красилів­

на.

які

результати

цієї

-

подарської операції

Не прийшли на збори ні сіль­

так ніхто й

заступник ського

зборах.

тва

колиш­

господарства

ньому таборі праці та відпочинку, в

РОЗПОВІСТИ

холодному,

виходу

напівтемному,

розрахо­

і

ІЗ

ваному на літню пору, приміщенні.

варіантів

Хоча це були робочі збори, ніхто не

оренди

'ІМ

про

-

А

вирішив

Один

шляхи

із

І

майна

тим

(Ic1CO~1

прогріВіlЄ

швидко

висихає.

Красилівські

селяни

BiAOl\IO,

фермеРОl\l С. Л. Плаксею, який очо­

І не

го року засіватися ..

початку

цих

своєму

:залишаються

Галина ПОЛЯКОВА

за згодою селян можна було б їхні

зборів.

вітри

чи буде їхня зе~IЛЯ цьо­

виступі Сергій Лукич розповів, що

Варто згадати про обставини, які

нсе

ВОНі)

Березневі

лює

передували

СОНЦС

зе~IЛЮ.

здогадався чи не схотів обрати го­

У

чого МИ тут

сам на сам зі СВОЇМИ сподіваннн!УІИ.

звідоми;\'!

"Журавушка».

,,[

весняне

більше

лову й секретаря.

ФГ

не за­

гойдають у полі високі СУХІ Б Уl)'ЯНИ.

таких

це укладання договорів

землі

люди

зібралися?»

продовольс­

l\lОжливі

ситуації.

феР~lеру

Однак

А збори так нічим і

ворили :'>Ііж <.:обо1О:

райдержадміні­

В. 1\'[. Д~ІИтриченко

як Kl;-

вершилися. Люди розхо·ди.I\ИСЯ і го­

страції, начаJ\ЬНИК управління сіль­

подарства і говорили на загальних Проходили вони в

голови

міському

І. Л. Галu.газі.

шлися.

Побачивши безпорадність людей,

не знає. Про все це працівники гос­

і

Отак, поговоривши, селяни розій­

ський голова, ні секретар.

фінансово-гос­

орга!l1:JіПОjJ<j

чомусь цей варіант не підтримали.

біля приміщення менш, ніж полови­

ське» В. П. Паюк узяв кредит, але

дуже

райоНІ

й інші варіанти Rикористан- здача її в ореп-

1-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--1 Ни­

у

ня землі ду

плати.

якOl'U

знають

Узгоджувалися на зборах

ПОВЕРНЕ ВІТЕР ПЕРЕМІНА. .,

не

ЦІЄ']

рівника.

тут

роками

до

"Украгролізингу»

касот налічувало дійне ста-

корів.

що

справи ІІе проти підключитися і го-

oo-I<Т.іИТИI\ct-"'3Д(1Тна реально допомагати, звичайно ж,

коли вона KOHCТp~Ha. Але вона не завжди була такою, бо декому невиf;iДtю..Ію:чічати, що нинішній

Уряд робить те, що попередю 3Дf'б.i~шого тільки

проголошували. Безперечно, спроби виі)і1П~tшя. с.о­ ціальних проблем були й раніше, зокрема, Уряд Вік­ тора Ющенка відзначився намаганнями розв'язати чимало нагальних питань. Та під час його діяльності такі цілком похвальні починання, як збільшення розмірів зарплат і пенсій, не були забезпечені від­ повідними економіЧНИl\!И процесами. В результаті рішення, спрямовані, здавалося б, на зростання до­ ходів «маленького українця», не ~югли дати очікува­ ного результату, бо через відсутність реального еко­ но~!ічного підrрунтя для збільшення обсягів грошової маси, виникали різкі сплески інфляції, внаслідок яких прибутки людей CTpi~lKO знецінюва­ лися

.-

на чверть за рік. До того ж це спричинило

б,lгатомільярдний ДіІваЛ0 З!УІОГИ жетну сферу.

дефіцит

налеЖНИ~І

у держбюджеті,

чином

що

фінансувати

не

бюд­

рекордних для України значень зростання обся­ гів ВВП вперше за останні 20 років склало 9,3 %, а обсяги ПРО;\ІИСЛОВОГО виробництва збільшились на ~і<1йже на 16 %. Якщо ж подивитися на результати року з позицій, більш близьких звичайній людині, то треба зверну­ ти увагу на декілька значущих "lОментів. Візьмемо зарплати: у середньому по країні їх реальне зрос­ тання, яке ВИічірюється з урахуванням інфляційних процесів, склало 15 %. Звичайно, вигідніше було б цифру

Цікаві ЗйJCоgu віgбули­

. уроку та

ся у Требухівській 30Ш в

xogi

ВЧUnZеАів

раінськоі

.мови

. тератури

ух­

та

лі-

«Виховний

ської літератури. Шев­ ченківські gнi».

22,4 % -

таким

було

номінальне

збільшення розміру середньої зарплати, але ж ми говоримо про фактичні, а не паперові показники.

про

і

життєтворчості,

виховний ків

потенціал

української

про уро­

літера­

кабінету

телів української мови та літератури С. М, Труби.

Практична частина роз­ із

Адже

у

її книгою яБJ\уневий

кохання і сі~lейне щастя. Учні проникливо і зво­ рушливо читали напам'ять вірші Н. Кольцової. А це

т. П. Кизєєвої, керівника райметодоб'єднання ВЧИ­

почалася

цікава.

збірці. Адже кожен поетичний рядок тут про­ мовляє любов'ю до рідної землі, до України. Поете­ са пише про знайомі кож­ ному з дитинства істини і цінності: любов до бать­ ків, красу рідного краю,

районного

методичного

«Требове

і

кій

тури. Змістовними і ці­ кавими були виступи :Уlетодиста

годатна

свій вибір на цій невелич­

загальної

відвідання

«Проект НИ»,

ка не випадково зупинила

середньої освіти, педагогі­ ку

«Літе­

цвіт» і провела урок Ніна Петрівна Лобко. Вчитель­

затвердження

повної

Тема

СОЮ>, де

я

Кос­

котра

«ДИВНИЙ

найбільше

«чорнява

на»,

«яблуня

-

ці

тві надихну;\с1 поезія Тара­ са ІJlевчеНКсl. ,1,IТII 1'<1 вчи­ Т!О;\І

«неозорі

поля»,

«дзвінкі

«жовта

стерню>.

дитинства

знаЙО'\оІі

з

пейзажі

завжди

Настушшй ри в

рідного

й

співати.

народно-по­

т([к.

І

Надія

привезла до

це

Тимофіївна

написав

ПОДИВИТИ­

сценарій ЯКОІ інформаЦlЙН()­ ~lетоди'lНОГО збірника "ШеВ'lенкові дні. 190 ро­

УВlЙДС

ЗІ

віршами-піснями,

яких

ce:Vli-

ченка".

дійсно

відеокасету

запросила учаСНИКіВ

ся літераТVРНО-~IУ1ИЧНУ композицію «Образ жін­ ЮІ У TBOP'IOCТl Т. Г. U!eB-

ети'ІНУ творчість. 'Іх '\оlOж­ на

Надії ypo[~

запропонували

віршів

Н. Кольцової, як поміти.1\И нагадус

збірки

тегоріі Р. t'vl. Харченко. А потім присутнім

Десна».

учні,

авторки

«Долі ~lOci сенс» ОДинець. На цей

нару спеціаліст вищої КіІ­

красуня­

Більшість

са~обу~

требухіВСЬКОІ

поетеси,

ну, і трави шовкові, і кущ дорозі,

творчос~

НЬОІ

села, де «духмяність поли­

при

ВІДКРИТИЙ

класі був присвя­

11

чений

викликil­

кликатимуть до

сл.ухаАИ

урок української ,\пера1У­

тимуть щем у їхніх серцях і

цікаВlСТЮ

3

нові віРШІ <шторки.

стрічках»,

солов'ї», Ці

на

сподоба­

оюроди­

в

що

творчість й Щf' В ДИТИНС­

лися се"'lИклас:ника~I.I~1 зшили в душу просТІ об­ рази

РОЗІІОвіла,

«Ta~I,

народилась»

вірші

отой

до душі», про який писала

спілкуванням із поетесою,

село»,

«Батько мій»,

свої:<ш

дотик

Україну»,

Гімну

«Люблю

означає, що і самі відчули

«безсмертний

Украї­

позитор Володимир Ілем­ ський. Зустріч закінчилась

BiДO~Ia поетеса Ліна тенко.

ратура рідного краю» бла­

ву. Ca:Vle за «Моєї пісні

району,

Державного стандарту ба­ зової

KaTeroplI

творчість і Надію Кольцо­

Семінар розпочався з тео­ ретичної частини, де йшла

:'>10 ва

класі спеціаліс­

ля надихає на Аітературну

березня до школи з'їхалися учителі рідної лі­ шкіл

7

Требухові народилися і черпали наснагу відомі поети Микола CO~l, Марія Овдієнко, Надія Одинець та іНШІ. Требухівська зем­

потенціал уроків украін­

тератури

в

вищої

Н. П. Лобко.

.метоguЧRОГО фес­

тuва.лю

11

Зараз :'>lаємо докорінно іншу ситуацію. Минулий рік став першим роком в історії незалежної Украі­ ни, коли державний бюджет виконано стовідсотко­ во як прибуткова, так і видаткова його частини. До того ж це супроводжувалось збільшенням РОЗl\!і­ рів соціальних виплат і погашенням заборгованості з них. Така можливість з'явилась завдяки тому, що Каб;чін Януковича створив умови для збалансовано­ го економічного розвитку, показники якого сягнули

називати

Виховний потенціаll уроків рідної lІітератури

до

ків від ДНЯ народження».

музику

Надія ГАМАЛІЙ

відомий український КОМ-

Нинішній Уряд торік двічі підвищував розмір міні­ мальної заробітної плати

-

спочатку до

185,

а поті!>!

до 205 гривень. Також двічі збільшувались оклади працівників бюджетної сфери, а у ЦЬO~IY році вже прийнято рішення про чергове їх підвищення. Прибутки тієї частини населення, яка вже закін­ чила свій трудовий шлях, також зростають, щоправ­ да, повільніше. Прискорити цей процес має виправ­ лення недоліків пенсійноі рефОРl\ІИ. Справа у Ti~l, що ві,.чутні прибавки поки що ОТРИlЧйЛа '!Верть пен­ СІОнерів, і зараз Уряд Г01УЄ підвищення РОЗl\lірів пенсій на 12 % для ТИХ, кому перерахунки не при­ неСАИ вигоди.

На збільшення фактичних доходів працюючих та подальше економічне пожвавлення вплинула також

розпочата УРЯДО~І податкова реформа. З її впровад­ женням

надходження до бюджету не тільки не Зl\lеншились, а й перевищили планові показники, а це означає реальне Зl\lіцнення бази для успішного втілення соціальної політики.

Г. ДАНИЛЕЦЬ.

СВІІТО НАД

І

AECHOIO

Низкою різно.манimних ЗйJCоgiв віgзначuла' Броварщuна 190-річчя віу gня' нароgжеlUlЯ Т. Г. Шевчен­ ка. AxтUВHY участь у них взяло

тає,

також

школярів.

літературно-мистецьке

об'єgнання «Kpuниця ».

.. Пухівська ла.

На

сцені

.

-

загальноосвітня шко­ атрибути україн­

-

селянська

веАІННЯl\l

тата

.

родина.

ДІстає

Іле"IСЬКОГО, Геннадія

і перед очима І'лядачів ПОСТil­

ють

живі

картини--

уривки

з

творів Т. Г. Шевченка, сторінки ЙО­ го

життя

у

виконанні

пухівських

Лунають пісні та вірші поета.

ської оселі образи, портрет т. Г. Шевченка у вишитих рушни­ ках, піч, кухонне начиння. За сто­

лом

Наталію Чемериченко, Володи:ушра

Син

.

за

Доповнюють дійство розповіді про

Кобзаря учительки С. К. Висоцької, пере1>!Ожниці

минулорічного

українського конкурсу

«t'v'loc

Все­ слово

про ШевчеНКil» Тетяни Миронової, виступ юних вихованців місцевого дитсадка.

з-за

ІКОНИ

«Кобзаря», що, як і Біблія,

є свя­

А далі зворушливо, з уже тради­

щенною для кожного українця книгою. Хлопчик розгортає ЇЇ, чи-

ційним для нас (після Мокреця) ко­ роваєм, криничан Марію Овдієнко,

Володимира

Іванюка,

Віру

3икого,

Холошвій,

Олену llоживіл вітав сільсЬІ-:ИЙ 1'0лова

і\І.

вірша,,"ІИ

ристка вій

-

Г.

Труба.

j

піснюш,

Гості а

відповіли,

наша

ПУХlВчt1вка ВіРіl

-

почувалася

IУ"ll,

Холош

у р:,\ніи

школі,

---

"Іайже

як удома, "ДЖ*' Tj:l' вона

як член шкільаОl'О колективу.

Щира теплий

подяка

від

ПРИЙО~І,

директору

за

школи

криничан цікаву

за

зустріч

М. Г. І'урбичу,

вчителям С. 1\[. Трубі, Л. А. Коваль­ чук, Н. К. Микал,

муз керівнику

С. К. Висоцькій,

І. О. Бузмаковій,

юним пухівчанам

-

yciM-yci~I, хто

підГ01ував це чудове свято.

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

j

.


КАРААТО-УКРАЇНА

Історія свідчить

відсотків

розпаду Австро-Угорської П ІСЛЯ імперії Закарпаття в 1919-1939 р.р. входило

до

складу

Чехословаччини

на

Європи

Чехословаччина Відтак

Тоді

ж

-

1.

була

військо­

2.

власних

розвалом

Угорщина

колишніх земель у Закарпатті. Саме ко­

як Польща та Румунія. Чехи дозволили

ли

карпатоукраїнцям більшу міру політич­

ської України, угорські війська зайняли

ної та культурної самореалізації, ніж во­

південну частину краю, змусивши укра­

ни будь-коли мали. Проте реальний ав­

їнців перевести столицю з Ужгорода до

статус

забезпечений Внаслідок

так

і

не

чехословацьким

Мюнхенського

чалось розчленування

існування

урядом.

1938

хідних держав з Гітлером у

стояв

за­

ській

примусили

погодитися

Україні

22

республіки.

статус

червня

чехів,

словаків

і

України

Закарпатті

справило

створення

увійшли

обрано українофіла Августина

1939

березня

угорські

війська.

р.

нц національно свідо­

паттям, жави

України

Воно

через

Волошина

проголошення незалежної дер­

мало

велике

історичне

продемонструвало

значення.

непереборне

прагнення українського народу до ство­

промові

на

1939

березня

німецько-угорських

самостіЙництва.

ХVШ

з'їзді

1944

жовтня

року Червона Ар­

мія звільнил« З«карпатську Україну від

вбачаючи в ній небезпечне вог­ українського

28

мети.

році

ВКП(б)

окупантів.

Сталін переконав

У

1945

Чехословаччину

відмовитися від претензій на Закарпат­

р. Сталін з неприхова­

ним глумом говорив про прагнення Кар­

тя. У цьому ж році Закарпатська Україна

патської України добитися самостійнос­

увійшла до складу УРСР.

ті й цим розпочати справу визволення всієї України.

Артур КУХАРСЬКИЙ.

«Комашка, що хоче при­

лучити до себе слона», такими словами

він

~ Трагічна доля Президента Кар­

охарактеризував героїчну боротьбу

патської України А. Волошина . Під час

карпатоукраїнців.

війни

Закарпатська Україна була окупована

Безнадійно

(18

березня

1939

поступаючись за чисельністю та озбро­

Угорщиною

Волошина. Почалася розбудова в Закар­

єнням,

тримуваною фашистською Німеччиною.

патській автономній українській держа­

ний, проте малий опір.

Карпатська Січ чинила відваж­

на морок окупації,

рення власної держави, його готовності

10

У край

перетво­

до жертв заради досягнення цієї світлої

У своїй

самостійної соборної

погодився на окупацію нею всього За­

14

уряд

сприяв

карпатська Україна опинилася в міжна­

нище

У таємноиу пакті з Угорщиною Гітлер карпаття й

тому

уряд анало­

змушений був емігрувати за кордон. За­

СРСР,

Галиччини нелегально переходили кор­

Карпатської

по

вік,

вплив,

який знову опустився над Закар­

є си­

А вже

й

Н ЕЗВАЖАІОЧИ

ставилося до неї сталінське керівництво

дон і вступали до Карпатської Січі.

карпатських

годин

Волошин.

мав

мих українців.

родній ізоляції. З відвертою неприязню

великий

гато иолодих інтегральних націоналістів

року Чехо­

уряду

угор­

раїнську землю, що здобула свободу, ба­

Карпат­

українців.

Прем'єр-міністром

загрозою

Карпатської

Августин

кілька

України

України. Прагнучи захистити першу ук­

словак ія перетворилась на федеративну

державу

в

нучого

автономної

1938

Президентои став

його першим кроком на шляху до неми­

чехословаць­

надати

Карпатської

-

Барва державного прапора

р.р.,

особливо молоді,

Державна мова Карпатської Украї­

5.

короткий

ренню великої частини населення краю,

ня і жовта.

сусідній Галичині . Багато з них вважали

боротьба українського населення за по­ права

Карпат­

вплив на західних українців, особливо у

новище Чехословаччини і всезростаюча

уряд

уряд

перед постійною

уряду

номінальною. Складне міжнародне ста­

кий

уряд

1917-1920

оду Карпатська Україна є республіка з

4.

свій

гічний впливові українських урядів пері­

ни є українська мова.

ського нападу. Створення українського

році по­

Чехословаччини.

Влада центрального уряду у Празі стала

літичні

перший

своїх

Хуста. Протягом усього свого короткого

був

договору

повернення

на

Карпатської України

ської України.

проводила щодо українців такої відкри­

тономний

важаючи

Незалежна

Президентом, вибраним сеймом Карпат­

Чехословаччини

тої політики дискримінації та асиміляції,

формувався

є

Назва Держави є: Карпатська Укра­

3.

зброй­

~их сил існували вагомі причини: зажадала

Україна

їна.

СТВОРЕННЯ

з ПОВІЛЬНИМ

не

Карпатська

нак саме на цій території був досягну­

тий певний рівень самоврядування. Нез­

Держава.

тисяч бійців.

Л ЛЯ

була

вона

5

близько

CЬK~ Русь. З усіх новостворених держав

Східної

виборців.

ва організація, що незабаром налічувала

правах автономії під назвою Підкарпат­

наЙдемократичнішою.

усіх

сформована Карпатська Січ

турному Й політичному відношенні. Од­

він

ського

року), під­

працював

ректором Україн­

Вільного університету

У травні

1945

радянською

у Празі.

року був заарештований контррозвідкою

і

вивезе­

березня уряд Волошина символічно

ИНИКНЕННЯ карпатоукраінськоі В автономії було чимось парадок­

давнича спраЕа, адміністрація. У ЛЮТО!vIУ

проголосив незалежну Республіку Кар­

сальни'м. Серед усіх західноукраїнських

ському

1939

пато-України. Сейм ухвалив закон, який

земель цей регіон був найменш розви­

11

містив такі пункти:

нутим у соціально-економічному,

чено у Лефортовській в'язниці Москви.

ві. Українізувалася система

освіти,

ви­

15

року на виборах до регіонального

86

п«рламенту українофілів підтримали

Актуально!

.

'

1

СКОРИСТАЙТЕСЬ TAKOIO HArOAOIO

g БЕРЕЗНЯ

побував му­

шахт

відзначався

день

гальнообов'язкове державне пенсійне

посад,

його

страхування» пенсії за віком на піль­

пенсійне забезпечення та інші пільги

Вів

гових умовах призначаються

праців­

і компенсації залежно від умов праці.

Дзюба. Присутні

робочий

Результати атестації за умовами праці

никам,

заЙНЯТИ!'1

повний

право

на

пільгове

день на роботах із шкідливими і важ­

є основою для вирішення питань на­

ки~1И

дання

умовами

праці,

виробництв, робіт,

за

списками

професій, посад і

показників, затвердженими Постано­

вою

Кабінету Міністрів України

пенсій

за

віко;\{

на

пільгових

умовах відповідно до Закону України

«Про пенсійне забезпеченню>.

від

Всього

в

місті

провели

атестацію

ми праці проводиться на підприємс­

126 підприємств, в ході 1828 робочих місць із шкідливими умовами праці. За 2003 рік атестовано 398 робочих місць.

твах і

Прострочили

16

січня

року

2003

і за резуль­

N236,

робочих місць

якої охоплено

т«тами атестації робочих місць.

Атестація робочих місць за умова­ в організаціях незалежно

від

терміни

ні

дослідники

діячі

-

Іван.

видат­

творчості,

мистецтв,

ники

ювілей.

академік

шануваль­

творчості

Великого

12

кг

раз).

(бережу

його і за­ вугілля за

Нарубати

зміну

потрібно

-

тонн

(які

така

слабаки

норма

були

встановивши

12

було

денна

для

царі, декаб­

Кобзаря. У президії зборів

ристів «во глубине сибир­

цьогорічні

ских руд» норму видобут­

лауреати

ченківської

Шев­

3

ку руди на день

премії

літературознавець

Юрій

Отож,

ті,

що

пудиІ).

ходили

від

землянок замерзали

художник

ЯкуТо­

мирали за півроку. Розра­

Людмила

хунок? Наш батько не мав права померти і ходив до

Тут

нас двічі на тиждень.

тив сад. Виховали двох си­

вич,

Сергій

співачка

Юрченко.

Не

перестаєш

до

шахт

щодня,

же «рускіЙ»).

в

степу

чи

нах

по­

праці ВАТ УМIМ СПМК-580 (дирек­

глибині

Пророка,

Прийде мокрий від поту

в«не обладнання, сировина та матері­

тор Б. Є. Ротар), Постійно діючий бу­

навіть взимку (ЙО!vIУ було

али є потенційними джерелами шкід­

дівельний поїзд

що десятки років потребує все нових і нових дослід­

тоді

ливих

ня

жень.

клумачок

можуть

несприятливо

що

впливати

на

(голова

(голова правлін­

N2 2

І. В.Трощенко),

ВАТ «СПМК-509»

правління

В.

В.

і\'Іалінов­

стан здоров'я працюючих, а також на

ський), ВАТ СБМУ-6 (голова правлін­

їхніх нащадків як тепер, так і в май­

ня

бутньому. Основна мета атестації по­

ректор

ляг«є

у

або

відносин

між

«Ідекс»

ним

«Євро Фудс

органом і працівниками в галузі реа­

лізації

прав

на

здоров'я

й

безпечні

ВТФ

«Стиль»

Ю. О. Матвієвський),

уповноваженим

регулюванні

ВЛ«СНИКОl\1

І. М. Шамрій),

(ди­ ТОВ

(директор О. Л. Танчик), ТОВ

директор «РБУ-l»

ГБ Украіна»

Джусеп

(технічний

Пакареу),

ТОВ

(директор М. Я. Цегельнюк),

дивуватися

ся

з

невичерпній

нашого

Виступи

чергували­

декламуванням

його

пригорнемося до

f\lиколаївщи­

ни.

Збентежила

ку

та

й

виступу

мою дум­

покликала

і

до

до

написання

цих рядків, пісня на слова

працівників права на пільгове пенсій­

«ворогів народу» в Сибіру

не забезпечення, додаткову відпустку

і Казахстані в 30-40-і ро­

ження якої визначаються наказом по

та

20 століття. 1\'lи, троє ді­ тей мені 5 років, сестрі Дуні 7 років і сестрі Мелані 12, СИДИ:V1O в хо­

підприємству,

організації

в

строки,

передбачені колективним ДОГОВОРО)\[, але не рідше одного разу на п'ять ро­

ків. Відповідальність за своєчасне та ЯКІсне проведення атестації поклада­

ється

на

керівника

підприємства.

Контроль за якістю проведення атес­ тації,

правильністю

застосування

списків N2 1 і N2 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що да­ ють право на пільгове пенсійне забез­

печення, пільги і компенсації, покла­ дається

умовах праці .

Управління праці та соціального за­ хисту

населення

міськради

надає організаційно

-

постійно

методичну до­

робочих

щодо

місць

проведення

за

умовами

праці. Хочеться сподіватися, що пред­ отавники

трудових

колективів

ско­

ристаються такою нагодою і доведуть до логічного завершення справу дер­

жавної ваги .

управління праці та соціального

чинні законодавчі й нормативні акти

захисту населення Броварської

питань

охорони

і

гігієни

праці,

нашого

міськради.

думи

заслання

як

ки

лодній

і

те~lНій

бур'яні,

зе~lлянці

ПРИКРИТО~lУ і

чекаоlO

на

підігріє,

сяде. ньо­

Тарасову пісню:

Ви м,ої єдині.

померла,

тітка­

А кінчав ту тужливу піс­ ню

зі

сльозами

на

очах

приблизно так:

Виростайте, діти м,ої, квіти м,ої,

Та идіть на Вкраїну. вас

nригирне,

А я тут загину.

пощастило

була

Решта

отримала

5

років суворих за

колючим

«світлого

Уже

50

лодні,

свої

чекаємо

спасите­

нашого батька.

Не міг наш батько ходи­ ти до нас щодня. Відстань

одному.

в

ім'я

майбутнього».

літ

Прийняла

-

мені

загинула

дротом. А ми, голодні й хо­ ля

нів Сергія і В'ячеслава та красуню-доню Олену,

-

що тепер уже

ром

фф~1И

директо­

«Далас»,

яка

заквітчує нашу Україну. Сам вже два десятки ро­

ків на громадській роботі, один

із

фундаторів

това­

риства «f\:lеморіUЛJ>, почес­

ний голова його Київської

я

в

мене

обіЙ~fИ.

Україні. ненька

в

Довірила

складну роботу не тільки в Україні,

а

країнах

на

й

у

багатьох

трьох

в українській пресі , Перший голова Народного Руху

на

Броварщині,

ко­

лишній голова парафіяль­ ної ради першої нашої українськоі церкви в Бро­ варах.

Маю

з десяток на­

город, і в тому числі від Патріарха Філарета, який

Воnа, ненька,

невдовзі

і

будинок

без каяття» та сотень ста­

втекла на батьківщину, де

спіймана

збудував

(власними руками), вирос­

тей

зі довгих 40 років! Виконати батьків заповіт

-

прийде

декілька мов, потрібних для роботи.

При лихій годині.

годні. Дід уже помер, ма­ ти

чи

ще

Не кидайте хоч ви м,ене

Відкарався він на катор­

-

По закордо­

вивчив

організації, дослідник Би­ ківнянської трагедії, автор книги «Биківня злочин

Дум,и м,ої, дум,и м,ої,

сьо­

батька

концтаборів

є

з

роки

лахміттям,

установ

мої,

мої». Згадалися мені довгі

НlзацlИ,

атестації

головний експерт уиов праці

атестації

«Думи

на

експертизи умов праці. Правовою ос­ проведення

Тараса

помогу керівникам підприємств, орга­

Ніна ЛУЗIНСЬКд.

для

органи

шкідливих

Державної

новою

на

в

на

го. І заспіває нам оту вічну

з

Ця важлива акція проводиться атес­ таційною комісією, склад і повнова­

роботу

мішку

Ми

хору

роботу у несприятливих умовах.

за

у

ного

них

доплату

вугілля

пару

чудовий концерт молодіж­

та ряд інших.

своїх

принесе

трохи

безпечення, пільги та компенсації за

позбавляють

пудів

літ),

з їжею та

ку,

Насамкінець прослухали

у)\[ови праці та пільгове пенсійне за­

підприємств

37-38

плечах. Затопить Ha~l груб­

безсмертних поезій.

ПКФ «Астро» (директор П. М. Птуха) Керівники вищеназва­

(народився на Дону, вирі в Сибіру неСХОДИ!'IО~IУ, от­

Барабаш (Москва), кіноре­

атестації

факторів,

н е нтах світу. Повернув я мову своїх пращурів

собі

жисер Сергій Буковський,

використову­

небезпечних

умовами

190-річний

збори

12-1 5 км, робочий 12 годин, вага кайла

форм власності й господарювання, де

і

місць за

урочисто

технологічний

процес,

робочих

проведення

націоналізмі.

року А. Волошина стра­

від землянки, де жили, до

Шевченка,

зеї Тараса

де

дають

1945

(СЛОВО-СПОВЇДЬ в йоrо музеї)

списки виробництв, робіт, професій і що

КУЛЬ-

буржуазному

липня

ІДУ ДО ТАРАСА

i(1~~~': !! ;~~Mg~lilq§!~I~l'•• tf~lil«'Jtt~' I."fli:(1 Згідно із Законом України «Про за­

ний до СРСР . Звинувачений в укра.

конти-

освятив і Броварах.

:>lій

Завершую

життя на

-

будинок мрію

У

1\10ГО

трилогію «Жор­

комунізму»,

Українській

працюю

в

Народній

Партії. Вболіваю за долю рідної України, вірю, що вона

на

вийде,

світлий

врешті-решт,

праведний

шлях. Живу і працюю для того. І йду до Тараса вже півсотні літ ..

Микола ЛИСЕНКО.


з І N!!20 (9S27) І березня 2004 П ЕРШОГО року виповнилося два роки відтоді, як почав втілю­ ватися

у

житгя

давничий

-

щина як

творчо-ви­

проект

«Бровар­

наш рідний

розпочалася

край»,

широкомас­

штабна пошуково-дослід­ ницька робота в архівах, му­ зеях,

бібліотеках та

селах

з

:четою

написання історіі Броварського району. Перше

березня

знаменне

для

ватного

підприємства

при­ «Во­

дограй» та чисельного автор­ ського колективу ще й тим, що

саме

цього

дня

минуло

півроку, як останні матеріа­ ли

історико-краєзнавчих

книг було здано в друкарню.

І

ось

стільки

працюють

ж

часу

вони

задля

17.03 - Цікаво, як Ви сприймає­ те критичні зауваження ох­ ремш: читачів?.

- Критика - це не цукер­ ка. І, звичайно, вона нікому і ніколи

ще

особливого піднесення,

не

приносила

задоволення та кажучи вже

не

Пригадується, він під час на­ шої першої зустрічі сказав таке. «Я вам, друже, не заз­ дрю, а співчуваю. Адже ви такий великий тягар звалили на свої плечі, що й важко уя­ вити... і хочете зробити те, що у нас було непосильним

словом,

будемо

вдосконалювати наше видан­

ня. Як на ~IeHe, то нічого но-

ПІзнання минувшини отчого краю.

Що нового у планах ви­

карні надійшло повідомлення про

ва подруга з «візитом ввічливості»

yaвницmвa на поточний рік?

те, що до них карета «швидкої до­

прийшла до Світлани. Жінки по­

-

про

багатьох

до

те,

що

чий мега-проект «Броварщи­ на наш рідний край» жи­ ве і діє. Найближчим часом проведемо кілька презента­ цій нашого видання у Брова­ рах та деяких селах району, кілька зустрічей із відомими людьми. На початку другої декади березня

Васильовича

Доцина.

МО

3А ПЕРШИМ КРОКОМ

~~-K~~~l~Ha(~~~~B~~: Івана

творчо-видавни­

на якому розгляне-

керівника проекту, засновника істориминувшина»

відбудеться засідання редколегії,

розмови

ська

журналістів

Найперше хочу сказати

Днями ми запра-

сили

МАЕ &УТИ І

низку

V друrии

~~~~~СЯпі~f~єО~~ підсумки спільні

та

намі-

подальші дії

...

- Чи не означає це, що за першою буgе і уру­

Huнi, холи книги «Праотча сторона у межиріччі Аесни і Трубежа», «Літописна схарбниця» та «Історія поселень Броварського краю» піШJI.и, ~, поміж люgи? Ко~o них багато говорять і на . $,варщuни, і в столиці... - ,іу!куючи Богу, поступо-

сказали. Дехто виступав проти видання 0ДНlЄI книги, коли про три ще й мови не було. Коли ж з'явилося на світ трикнижжя, то вони взагалі «зраділи» такому блискавичному його народженню... Я, чесно кажучи, був би дуже здивований, коли б нас

га серія книг? - Саме так. Ми не форсу­ ємо подій. Книги поступово йдуть до зацікавлених чита­ чів. Зокрема, ми безкоштов­ но вімали в школи та бібліо­ теки, інші культосвітні установи міста і району близько восьмисот комплек­

во відходжу від неймовірно великої творчої напруги, несказанно жахливого цейтноту, незбагненної фін ансової скрути, супервиснажливої праці та інших труднощів, які повсякчас

не критикували. Це означало б, що наша праця нікому і не цікава, і не потрібна. Аколи критикують, то, сподіваюся, і читають наші книги. Воднораз згадаю J\lихайла Поплавського. Так ось, він про по-

тів книг, майже півтори сот­ ні в рахунок гонорару на­ шим авторам, чималу дещицю вручили ветеранам війни та праці, іншим заслу­ женим людям, а також дер­ жавним органам та громад­

СТjJинuжували наш поступ, не дозволяючи якнайповніше зануритися в історикокраєзнавчу проблематику,

якнайглибше дослідити якісь

окре"Іі питання та збагнути,

КЮІ були і є для нас ті чи ін-

вого

критики

поки

що

дібну ситуацію каже так. «Критика найкраща рекла"Іа.· Не критикують лише тих, хто нічого не робить. Якщо

нас

критикують

-

ським СРундаціям. Загалом майже тисяча наборів книг знайшла своїх шанувальни­ ків. Чимало примірників уже

шляху».

на;ч, жменьці ентузіастів, за добровільної і безкорисливої підтримки великого гурту позаштатних авторів за та-

Певен, що на більше, ніж на критичні виступи, вони, мабуть, і не спроможні. Бо ж, погодьтеся, ніхто з них не

вершальний крок. для цього спочатку вислухаємо, що ка­ жуть неупереджені наші чи­ тачі, згодом проведемо чи­

лідні

КНИГИ

Це,

лася хроніка

подій,

що

призвела

до сумного результату.

Як з'ясувалося, Світлана працює

на підприємстві разом з Надією та її співмешканцем Петром. Після чергової

сварки

ком Світлана

зі

своїм

чолові­

вирішила поміняти

-

місце проживання

переіхати у

Володимир повернувся з роботи

після

нічного

чергування

зичливців

та

конкурентів.

иоже сказати про те, що зробив щось особливо ваго"Іе для громади в краєзнавс-

тві, зокрема в культурі чи в ~ІИстецтві або загалом. Таке,

зробити і наступний -

за­

тацьку конференцію по кожній книзі окремо, де ще раз послухаємо людей,іхні

.

НІЙ

наклад

ниніш-

видання

є

пробним. Таким собі поруш-

,

НИКО~І громадської ДУ~ІКИ, розбурхувачем людськоі іні-

ціативи та пошуку . Адже ісТОІ>ія району, яка охоплює

неозорий часовий відтинок

-

від доби пізнього палеолі-

ту і до сьогодення не пи-

товариство

ІМ.

у

видавничій

спра­

загалом робилося. І, щО ж ви вони

дружно

від-

,,!Овлялися. Не бажали висту-

повніше

відтворити

минув­

автор зміг довести матеріа-

пити в ролі авторів, редакторів або ж коректорів. До

лом, що ми, сучасники, гідні наших славних предків, і, як

реЧІ,

говорив

.

опу

б

одне

.

.... ІЗ

ЛІковане

мо ІХ у

,

lНTepB 10,

.

Олександр Довжен-

погляда­

до

автобусної

зупинки

відмітити,

що

речі.

наш

«ге­

уже неодноразово здійсню­

майна.

Перебуваючи

в

шлюбі аж сім місяців, Володимир

дружина

вирішив, що має повне право дати

з

сином

(від

першого

шлюбу) підуть у справах, Володи­

ву дозу спиртного напою і пішов кликати

сусіда.

У

роздратованого

ті

хвилини

чолов'яги

У

заро­

дився план помсти своїй «другій половині». Нічого не підозрюючи,

клавіатурою,

з

монітором

своїй

молодій

вований,

коли,

повернувшись до­

дому після тривалого загулу (гро­ ші

з'явились

після

продажу

техніки), в квартирі зустрів не ли­ ше жінку,

а

й слідчо-оперативну

ра вжито запобіжні заходи. А тра­

вати нібито для ремонту несправ­

комп'ютер

урок

групу міліції. Стосовно Володими­

сусід допоміг Володимирові спаку­ ний

повчальний

дружині. І, певне, як він був зди­

мир «прийняв на грудю> додатко­

та

відео та аудіомагні­

пилась ця історія в одному із сіл Броварщини ...

Світлана КОСТЮЧЕНКО.

тофони у валізи, допоміг донести

ального

центру

самотніх

з

обслуговування

непрацездатних

о

б раз намагаюся з б аг-

нути, до ЧОГО вони заклика-

що

видавництву уже

ні подарунки, продукти і ліки.

щоб

полегшити

наше

якості та енергія знадобилися при організації

похорону

моєї

сестри

Ніни Іванівни Білими, нехай земля ій буде пухом.

А Вам, шановна Наталіє Микола­

ївно, я щиро вдячна за усе і бажаю щастя та усіляких гараздів. З повагою

броварчанина Ми­ її

став

можливим

завдяки підтримці небайдужих лю­

дей, котрі знали автора по спільній роботі в органах внутрішніх справ. Саме вони й допомогли видати цю книгу.

один крок уперед, щоб поди­ витися, який це маршрут. Це був мій автобус, тож я повер­

нулася, аби взяти сумку, та її чи

--

здивувалася

сказати

нічого. шок.

У

це

мене

Якийсь

не

був

чоловік

отримала

лист

на лавочці, узяли сумки і піш­ ли.

Куди

-

він

не

звернув

уваги. Їх не було ніде. А по­ садка вже закінчувалася, мені не залишалося нічого, як увій­

ти в салон. Добре, хоч гроші на дорогу я відклала у кише­

ню пальта (гаманець, де були гроші і ключі від квартири, за­

лишилися

у

зниклій

сумці).

Значить, ДOДO~IY я теж не пот­

виданні вчителі Ольга Кири-

рема,

фізично: вперше за все життя

кандидат

денко, начальник вімілу міжрайон­ ної податкової міліції В. П. Хряпа, директор КП «Екопласт» О. Т. По­

розвідки

ченко та Антоніна Бородіна, історичних

наук

Андрій Бульвінський і Люд­

них умовах працював, як міні:-ІУМ, років зо п'ять хоча б...

так стараються: задля рення чи руЙнації?.

звертаюся до всіх наших симпатиків. Про прийом ма-

теріалів я повідомлю вам до-

ним буде навести слова ві­ домого сількора із Шев­ ченкового Петра Кудіна.

редакція

підійшов

для опублікування у другому

ко-документальні

істори-

мила Пономар, а також гру­

дореч-

Днями

Коли

сказав, що ті жінки, які сиділи

коли Володимировича Наліса «Два Вихід

пенсіонерки.

автобус, я ступила буквально

просто

Побачила світ іще одна книга на­

береги».

ба­

кілька сумок і сиділи жінки­

лася

* * * -

завжди

не було. Сказати, що я зляка­

-

Надія ЩАДНИХ.

шого земляка

де

раплю.

нові

па інших броварських та ки­ Ївських краєзнавців і науковців. З огляду на це

- А що, й такі є? - Авжеж. Гадаю,

Я чекала автобус на зупинці

ЛЮДЯ~І, котрі :чатері­ ально і "lОрально підтримали його при виданні нової книги. Це, зок­

запропонували

заслуга в загальному доробку. Зрештою, прагну зрозуміти. заради чого сердешні тво-

хворої мами, яка мешкає в да­

завжди притаманні доброта і розу­

сить через газету висловити подяку

на шпальтах книг. Без будь-

Різдвяних

Наталія Миколаївна Гаращенко. їй

про те,

яких

на

лекому селі, везла їй новоріч­

від М. В. Наліса, в якому він про­

.. « апрошую до СПlвпраЦІ 'П всіх ... ». ригадуєте { З' ~ . lзнаюся, мою увагу осоо. ливо привертають ТІ крити.. . . ки, чи! llчена ЗУСТРІчаються

сталося

святах. Я їхала до старенької

людей

не знає своєї історії ... Насамкінець хочу сказати

З

Це

Нас із сестрою опікувала соціаль­

ний працівник міського територі­

' року в «Броварському кур єрі», так і називалося:

2002

ють та якою є їхня особиста

ша і за газетним принципом. Тобто, писали сьогодні на сьогодні. І все ж...

літичного опонента ...

ми. Тож ледве дочекавшись, доки

ко, не є народом сліпців, що

шеться за один день чи тиж-

I"Ли працювали, як прийня-

прямого

крадіжки

неприємними

листопаДІ

день. для цього потрібно, щоб з десяток висококваліфікованих істориків на штат-

то говорити, з чистого арку-

студії

тавила на лавочку, де було ще

шину рідних сіл. Щоб кожен

кажуть лю-

у

гато людей. Свою сумку пос­

думаєте,

що

обливав

ефіру В. Жириновський свого по­

лю літніх людей, отож робила все

lІеПОСIІЛЬНИМ для будь-якого

Бо Ж, ЯК відомо,

лись

побажання, пропозиції, зау­

ві'), а лише одну книгу ... - Чи не означають Ваші CIlова, що сільським краєзнав­ цям знову треба готуватися уо вuяву творчих сил та іс­ торико-краєзнавчих знань?. - Я скажу по-іншому. J\1и ще раз надамо всім небайду­ жим людям шанс якнай­

:.юсь до того,

виба­

чайте, не лимонний сік, яким ко­

«Порошинка»,

т. Шевченка «Просвіта» чи інші подібні інституції. Скажу й дещо інше. Багатьом імовірним критикам я пропонував попрацювати під час підготовки книг до друку .в штаті видавництва «Водограй», щоб кожен із них відчув, як усе фінансувалося та

ди.

«співроз­

А це,

міння труднощів, що випали на до­

нижжя потрапив до славнові;\о"юї Книги рекордів Гіннес а, в крайньому разі ХО'lа б до вітчизняної книги рекордів. Бо ж, як стверджує відо:чий науковець Петро Кононенко, те, що ми, здебільшого на громадських зас(\дах, зробили за 15 місяців

прислухає-

обличчя.

чима мав три строки у в'язниці за

своїми

сенсом

уважно

в

ли

palНcЬKe

... ... 1\1 и

«розбірку» ) і хлюпнула мовниці»

вав подібні «ПОДВИГЮ>, тож за пле­

щuб

ту

вона прихопила з собою, йдучи на

йому тоді здалося, не на належно­

життя. Особливо її допомога, ділові

інститу-

Надія

му рівні. Точніше сказати, образи­

можливе,

Нilуково-дослідного

Коли

відкрила пляшечку з кислотою (її

рой»

візьмемося за роботу. Але тоді все буде орг(\нізовано зовсім по-іншому. Ми буде­ мо працювати без будь-якого поспіху та авралу. І одночас­ но готуватимемо не три (що фізично неможливо і є нон­

безперервної праці, наразі є

аргументів не залишилось,

питку. Рідні зустріли чоловіка, як

важення та критику. І знову

колектив творців трик-

внаслі­

сварка.

«словниковий запас» вичерпався і

Потрібно

напід­

що визн(\ли б, наприклад, НАН України, Держкомтелер(\діо Украіни, акаде"lічні інститути, Всеукр(\їнськ(\ спілка краєзнавців, Національна спілка письменників, УкраїнСЬІ~ИЙ фонд культури, Всеук-

к(\жучи,

стосунки,

виникла

«ПРО.ІІИ.» •••

безпрецедентний випадок в iCTOPIlKO-КР(\СЗНilвчій царині нашоі держ(\ІНІ. Як н(\ "Іене, то порив та устре~[;\lIIНЯ не одного десятка людей варті, мабуть, того,

(!).

прюlO

виїхали на місце трагедії. Внаслі­ з'ясува­

док оперативних заходів

чого

крок

~~~,/:~Pi:H~~~~;=' :~::rl~

~я видати відразу три со-

ж

з'ясувати

док

Дізнавшись

и- ПРОДс'ЛИ

ків, заздрісників, недобро-

кий фантастично короткий теР"Іін та за відсутності на",еЖjЮГО фінансування вда-

відразу

чали

Петра.

" ... ... Ми зробили перший - видали нашу істоМені відомі імена крити-' б .

значить ми на правильному

ші постаті...

Іноді я і сам дивуюся, як

працівники

них, наболілих Щпи-о

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---I

Вас

пеня,

т а нь,

тима

Пане Іване, настрій проймає

ПОМОГИ» привезла Світлану з хі­ мічними опіками обличчя І-П сту­

просила

актуаль-

не

який

сусіднє село. А перевезти речі во­ про jlаміри молодої жінки, ревни­

видавців».

одним

Бро­

ції з приймального вімілення лі­

вона розумна, доброзичлива,

ти,

Коли до чергової частини

rHi.i

на

для

ти, доповнювати і виправля­

СтережіТЬСIІ жінок у варського районного вімілу мілі­

про натхнення. І все ж, коли

ділова та неупереджена, то й слухати хочеться.. Що ж до мене, то будь-яку критику я сприймаю нормально і спо­ кійно, по-філософськи. Так і повинно бути, КОЛИ мріємо про те, що незабаром буде;-.ю розширювати, поглиблюва­

Кримінальна хроніка

датково.

Взяв інтерв'ю Володимир ПЕТРЕНКО.

небайдужим

голова

споживчого

правління

товариства

міського

Є. В. Фе­

вар. А також добрі друзі автора

-

М. І. Базир, О. І. Давидов, О. І. Пи­ ріжок, А. В. Барановсь:кий, А. О. Ва­ щенко, В. А. Мельник, О. І. Лазо­ ренко, т. С. Кайдан, Т. І. Багачова. 1\1. В. Нilліс зичить Ї,І здоров'я, всі­ ляких гараздів

і

вдячний

міння та підтримку.

за розу­

Не буду описувати, як мені

було погано

-

і морально, і

їду до матері з порожніми ру­

ками. Пишу не для того, щоб У

ЗЛОДlИКИ,

крадіжку,

котра

вчинила

прокинулася

со­

вість. Нехай Господь воздасть

ЇЙ по заслузі. Я ж хочу засте­

регти людей: пильнуйте свої речі, особливо в дорозі. Бо є ще ЛЮДИ, які наживаються на

чужому горі. Броварчанка.


Н!!20

(9527)

17.03

Ш ТОМІ історії Броварщини (Істо­ Урія поселень Броварського краю. Бровари. ВодограЙ. 2003) коротко розпо­ відається про оборонні бої 1941 року під

встановлено прапор цієї частини. Чекіс­ ти

Бровараl\1И.

зустріли

ворога

вогнем

станкових

І

ручних кулеметів та гвинтівочними пос­ тріла;\lИ. Фашисти втратили в цьому бою

Архівні документи та мемуари учасни­ тих подій дають більш-менш повну

ків

понад сотню убитих і поранених,

картину літа 1941-го на Броварщині. Сьогоднішню публікацію можна вважа­ ти доповненням чи, скоріше, уточненням до матеріалу, який поданий в книзі. 227 полк НКВС, який діяв і на терито­ рії нашого краю, входив спочатку до 13 дивізії конвойних військ (командир полковник А. Зав'ялов). Він дислокував­ ся у Дарницькому секторі оборони Киє­ ва. Тут ішло посилене улаштування про­

тоциклів та 2 автомобілі. Сержант К. Но­ восьолов та його відділення захопили ні­ мецький прапор. Про цей епізод згадує у

титанкових ровів,

окопів,

мінних

1

600

батальйон знищив

ках німецький прапор. Це сталося біля села Старе» (інші джерела називають да­

- 25 вересня). 1941 року в районі

ту цих подій

2

мо­

жовтня

села Єр­

ківці фашисти розбили полк на дві час­

-

за

деяки;\ІИ

даними,

треба

вання груп винищувачів танків, 80 при­ зголосились стати такими винищувачами. Озброєні протитанкови­ ми гранатами і пляшками із запалюваль­

тини. На чолі однієї став КОl\1андир полку майор Вагін, іншої

бійців,

все-таки шукати саме в Броварському лісі . . У 1941 У Броварському бору відбува­ лись і інші події. В кінці липня тут знахо­ дився 91 прикордонний загін, який зумів вийти з оточення. Коли почалось форму­

рушнично-куле~ІеТНИ~І вогнем і штико­ ВИі\! yдapO~1 ворожий загін. У наших ру­

кодонників

комісар полку Іва-

ною сумішшю, вони на деякий час зат­ римали танки ворога на південній околиці Києва. Більшість бійців там і за,.

ЦЕ &УЯО ПІД &РОВАРАМИ ...

гинула.

У липні 1941 року під Броварами був сформований Третій партизанський полк під командуванням М. Погребняка.

полів.

своїх l\leMyapax і маршал І. Х. Багра~!Ян. У цей час правофлангові з'єднання З7 армії, наражаючись на небезпеку бути оточеними, вели кровопролитні бої з фа­

Спочатку роботи велись біля Калинівки, Рожівки та Красилівки, а згодом і ля Борисполя.

,,2З вересня. Наш

напрямку Києва почала рух німецька 1\10токолона; на передньому автомобілі було

-. бі­

вересня фашисти почали наступ на позиції полку, де знаходились також :110-

16

шиста~ІИ північніше Семиполок. 18 вересня німці змінили тактику і ста­ ли просуватись вздовж залізниці Ніжин­

ряки-дніпровці і ополченці. Учасник боїв

сержант П. Арістархов згадував: «Після

3 рота 227 пол­ ку. У бою біля Красилівки, який тривав близько 6 годин, чекісти 3 роти ціною життя затримали ворожі броньовані чу­ довиська. 227 полк продовжував прикри­ вати відхід частин З7 армії. Секретар партбюро полку політрук Дєрганов запи­ сав: «20 вересня. Вчора з'єднались на Бо­ риспільську шосе з іншими підрозділами полку. Продовжуємо ар'єргардні бої. Київ, де тримала оборону

тривалої

артпідготовки німці пішли в атаку на повен зріст. Коли перші Їх ше­ ренги підійшли на 150-200 м до перед­ нього краю оборони, ми відкрили во­ гонь. Обстріл німецьких танків і бронетранспортерів почала і артилерій­ ська батарея. Полк кинувся на ворога із гвинтівками наперевіс і той відступив». На другий день бій розгорівся знову. В центрі оборони полку знаходився 1 ба­ тальйон старшого лейтенанта М. Вольва­ ка, до якого входило три стрілецькі роти,

Продуктів немає, залишки сухарів відда­ ли пораненим. Знову атаки піхоти і тан­

300 ополченців та дві батареї 45-мм гар­ мат. У траншеях вздовж Чернігівського шосе розмістилась кулеметна рота лей­ тенанта І. Решедька. Опівдні по шосе у

ків ворога. Бій веде батальйон капітана Гузія. Атака .відбита. Загинуло і поране­ но ЗАО чоловію> (Місце бою район Требухова).

нов. Ні1С'ГУПНОГО дня від 227 полку зали­ шилося тільки 45 чоловік, котрі стали пробиватись через лінію фронту.

До нього увійшли ШКОЛИ :llОЛОДШИХ

Неl\lала роль у обороні дншровського Лівобережжя, зокрема Броварщини, на­ лежить 4 полку прикордонних військ НКВС, яким командував полковник М. Косарєв. Уже на початку липня 1941 року фашисти почали скидати під Киє­ BOl\1 з літаків диверсій но-розвідувальні групи. На їх знищення і були направлені

університету і бійці винищувальних за­

ського

курсанти Окружної командирів Україн­

прикордонного

округу,

студенти

гонів Києва. 20 липня полк отримав зав­ дання зі станції Бровари відбути в ра­ йон Коростеня, l\/Іалина та Іванкова для ведення партизанської боротьби у тилу ворога. Деякі із загонів полку так і не- зу­ міли перейти лінію фронту, втративши майже усіх людей. Однак партизанський рух був важли­ вою складовою частиною війни, а тому німці дуже скоро почали докладати зу­ силь для протидії йому. Так. Наприклад, в часи окупації у Новій Басані фашиста­ ми була створена школа для підготовки шпигунів, яких засилали у партизанські загони Лівобережжя.

підрозділи полку. Їм У допомогу був пе­ рекинутий Третій повітряно-десантний корпус, Шоста бригада якого РОЗ:llісти­ !\.ась У Броварському бору, а штаб Требухові. На той час ворожі авіадесан­ ти були скинугі біля Пухівки, Троєщини, Гоголева, Великої ДИ:l1ерки, Борисполя. Останній бій з німцями воїни Четверто­ го полку провели біля Березані 29-30 вересня 1941 року Тоді загинуло oaгilТO прикордонників, зокрема кйпітан М. Клоков, могилу якого, а також інших

Такі події відбувались у нашому регіо­ ні жаркого літа

1941

року.

В. МЕЛЬНИк.

а

Ш~~ •..... >.(Ау&/' -

у святковий цей день, ІЦоб ба?ато ЛУ/lало у хаті пісень, Щоб Jавжди біля Вас було світло й тепло І щоб JОРЯ/lе щастя у долі було. :За добро і ласку, ніжність і турботу,

аа довічну Вашу кропітку роботу.

Господь нехаіl Jа6жд,l оберігає

Від .іда, хворобll і журби, І ласку щедро nОСllJШ," Сьогодні, .іавтра і .щвжди.

житті

-

цілком

жа/l/lЯ

усього

населення м. Бровари на ім'я ГУЛОЇ Лю·

JаСJЦjжeuі.

А раЗОАI J бітанням

-

СПИСОК суб'ектів rосподарювання (фізичні, юридичні особи), які були зареестровані виконкомом Броварської мі,ької ради з 02.02.04 по 19.02.04

і nоба

/tайкращого,

Ilайголов/lіlllе Jдоров·я. А ще .ідіисиеи/lJl ltaUJano· віт/lіших планів і мрій. Ми nерекона/lі, що вщш .Jбудуть· ся .JUвдякu Вашііl Сllлі і цілес· ПРЯА/овU/lості. А ще нехай .J

3

~ МПП "Ліфт-Сервіс». •

повагою і любов 'ю рідні і близькі, колеги по роботі.

1. 2. 3. 4. 5. б.

-

:;~·rn~A7 XJlОnЦI ТА ДІВЧАТА ДО

25

rOlloBHoro

років на автомийку •

АДРЕСА &ІДИ

Мlськоі РАДИ Вимоги: громадянин УкраІни віком до 45 років, освіта вища юридична, бажано мати стаж

спеціальністю,

знання ПК не нижче рівня ко­ ристувача);

Додаткова інформація щодо основних

функціональних

обов'язкіа,

розміру

та

умов

оплати праці надається BЇ,DДЇ­ лом

3

кадрових питань,

з великим проханням звер­ таюся до усіх небайдужих до чужого горя - допоможіть у лі­ куванні моєї дитини Ольги Ло­ мової, учениці 6 класу Кали­ тякської ЗОШ. Дівчинка хворіє на сколіоз ІІІ ступеня і потре­ бує термінової операцїі, яка коштує дуже дорого і оплатити їі я не в змозі. Якщо У вас є хоч якась можли­ вість, відгукніться. У цей складний для мене час бу­ ду дуже вдячна усім, хто виявить милосердя.

Нехай горе і біда обходять вас стороною.

Заяви ЛQдаl~ат'И

Р/р 262044208 МФО 3:21615

КОД 2435902885 АПБ «АВАЛЬ», М. Бровари, Для лікування ДИТИНИ.

•н

О В Е

Ж нтт Я

Броварськuх

• -

міської та

газета

раіІонної

раА, раіІонної Аержавної aAMiHicmpauiї.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колектuв

pez.aKuii

газетu, Броварські міська і

раСlОнна

paAu,

раёlOнна

Аержаz.міністраuія. Свідоцтво про державну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

. . . .··;"<~f!(tі~7§М·~.~';;;~I:;,~§l~·.·\ .' CnEЦWlICТA

1б.

Трохименко Тетяна Олександрівна Бондар Олена Володимирівна Федченко Валентина Миколаlвна Орлова Ніна Ісааківна Бачінська Наталія ВОЛОДИМИРІвна Касян Віктор Іванович Липко Микола Миколайович

43 Демиденко Ольга Володимирівна 44. Янковець Інна ВОЛОДИМИРІвна 45 Захожа Людмила Степанівна 4б. Коцурова Тетяна Миколаlвна 47. НікіТІН Геннадій Юрійович (зміна

48. 49. 50. 51.

Шлипора Любов Іванівна Гайдученко Людмила Григорівна Тереля Михайло Федорович Рибалкін В'ячеслав Григорович Сліпченко Анатолій Іванович Сліпкань Альона Миколаївна Вознюк Олег Борисович (зміна адреси) Костючок Олег Олексійович Оксюта Валентина Володимирівна Срібний Ігор Валентинович Ульянов Володимир ГеорГІЙОВИЧ Вретік Лариса Володимирівна

52. 53. 54.

Бесараб Раїса Микитівна Юрченко Юлія Іванівна Поснова Тетяна Іванівна (взяття на облік) Фарін Олександр Федорович Корнієвський Петро Іванович Оксютенко Тетяна Володимирівна (заміна св-тва) Галицький Сергій Володимирович Савченко Зоя Олексіївна Антоненко Сергій Леонідович

55. 56. 57. 58. Долотов Сергій Володимирович 59. Рябченко Роза Степанівна 60. Хрущенко НатаЛІЯ Борисівна 61. Михайленко Лена Анатолїlвна 62. 3убенко Олександр Миколайович 63. Тонка Тетяна Василівна (зміна ад-

17. 18. 19. 20. Ратнікова Світлана Олегівна 21. Бондаренко Василь Миколайович 22. Скорук Андрій Олександрович 23. Сімаковська Олена Олексїlвна (змі-

реси)

на адреси)

24. Бабенко Лідія Костянтинівна 25. Бреус Наталія Іванівна

б4. Ласуненко Юрій Федорович 65. Степаненко Юрій Олексійович 66. Де шура Тетяна Яківна 67. Дудка Олексій Петрович (взяття на облік) 68. Оснач Роман Леонідович 69. Василенко Катерина ЮрїI'вна 70. Скидан Олег Вікторович 71. Батрак Катерина Володимирівна 72. ТОВ «Перспектива КО» 73. ТОВ «Самсон» 74. ТОВ «Ніка·04» 75. ГОВ «Про· майстер" 76. ТОВ «Ексімер Грейд" 77. ТОВ «Бровари-пластмас» - (зміни) 78. ТОВ «Олімп» - (зміни) 79. ТОВ «Гален» - (зміни) 80. ТОВ «Полімер-колор» - (зміни) 81. ТОВ «Укрхімтехінвест» 82. ТОВ «Укрселетехінвест».

2б. Чернов Олександр Іванович Тригуб Віктор Віталійович Бобко Тетяна Анатоліївна Григорічева Галина ГеОРГЇI'вна Савуляк Валентина Миколаївна Гуденко Марія Іванівна Черняк Дмитро Рустемович Семенець Олег Степанович (зміна адреси) 34. Васюкова Ірина Петрівна 35. Дьомін Максим Миколайович 3б. Мінакова Оксана Василівна

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

37. 38. 39. 40. 41. 42.

адреси) Палиць Олександр Миколайович

Якуша ВіКТОРІЯ Григорівна Капелька Олександр Федорович Кривша Варвара Андрїlвна Садова Світлана Василівна Настич Тамара Федорівна Шафоростова Олена Володими, рівна

ААРЕСА: 07400, Кuївська обл., М. Броварu, бульв. Незалежності, 2.

РеАактор: 4-03-76. Заступнuк реАактора: 4-21-34.

8іААілu: і

соuіальнuх

бухгалmерія;

• • • •

ТЄJJ.:.l(4494)·5~з .

І!І Втрачене посвідчення ветерана пра­ ці серія АА NQ 479701 від 17.03.1999 р., видане управлінням соціального захисту бові Максимівни. вважати недійсним.

Вами б!Jдуть nОРУ'1 .іаБЖUU вірні дру.іі, хаі/ любов рідних піитриА/УI' Вас і в усьому С!1Il роводЖ!JС удачu.

З повагою­

за

rА30РI3А11ЬНИКИ.

Ваш ювілей поважна да· та! А Ви шанована всіма людина. Тому й /lайщиріші і /lайсердеЧ/lіші 6ітання J IШlО' ди слашюї nооії у Вашому

дирекгор та колектив

роботи

Сист~мв.зни .

ВАНТАЖНИКИ;

народження.

Ми бажаu/О Ва.і!

••

-

з ювілейним днем

з днем народження.

ЦtН(і~I1РQб~ и

[ji][;)&Q!J00ШШ[{Ша

Ніну Михайлівну ПЕРМІНОВУ

Миколу Івановича ГРИКУНА

сільського rocnoAapcmBB 4-02·92;

numaHb, лuсmів і масової npuuoM оголошень 4·23-26.

промuсловосmі

робоmu

4.04·81;

РедакцІя не завжди. поділяє позицію авторів.

3а точність викладених фактів відповідає автор.

І\истування з читачами

-

на сторінках zазети.

3а зміст реклами відповІдальність несе рекламодавець.

• Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької ді· яльності і.К. 2855410213, реєстр. Ng 8255 від 18.10.02 р., видане Бровар·

ським міськвиконкомом на ім·я ГОЛОВ­ КА Євгена Григоровича, вважати недій­ сним.

І Втрачений державний акт на право приватно!'

на

землю

ІІ·КВ

конкомом Рожнівської сільської ради на IМ'я

ПАРМЕНОВОІ Галини Михайлівни, зареєстрований Рожнівською сільрадою в книзі записів Державних актів на право

приватної власності на землю, ЕІ',;~rи недійсним.

І Втрачений державний акт на земель­ ний пай, зареєстрований за Ng 3347 від 19.10.98 р., виданий на ім'я КРИВАЛЬ Любові Дмитрівни, Рожнівською сіль· ською радою, вважати недійсним. І Втрачений державний акт на землю

Ng471 від 28.11.1997 р., виданий Мок· рецькою сільською радою на ім'я СТАН­ ЖУРА Олександра Миколайовича, вва· жати недійсним.

.. ПП "Промінь· О" припиняє свою ді· ЯЛЬНІСТЬ. Претензіl пред'являти протягом одного місяця з моменту публікації ого­ лошення в газеТІ.

І Втрачене посвідчення учасника війни серія В·ІІ N2617589 від 21.01.1999р., видане управлінням соціального захисту

населення м. Бровари на ім'я ТРИ· ПОЛЬЦЯ Андрія Івановича, вважати не· дійсним. Адміністрація, профспілковий комі· тет КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" висловлю­ ють глибоке співчуття колишньому головному енергетику заводу ЛАВ­ РУСЮ Василю Григоровичу з при· воду смерті його дружини.

Колектив Броварської санепідем· станції висловлює щирі співчуття лі­ карю-епідеміологу Тетяні Володи­ мирівні ЖУРБІ з приводу смерті їl матері.

НОМ!':? НА6РАНО ! ЗВЕРСТАНО У

KOMn'!Qr~P!i.OMYU~HTPI

..

..•НОВОГО.Жm~.

.....-~-~

власності

NQ 083920. виданий 23.02.1998 р., ви·

друк офсетнuЙ . Обсяг 1 Арукованuй аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ

"Броварська Арукарня·

_~------1 управління у справах npecu

Газеmа 'ЩОДІЩ1Ь

та інформаuії Кuївської

;,J'17КlфJtИR 1,937р.

оБЛАержаАміністраuії.

Ані. 8\.1)(qA У •. сереАа,l;:убоmа.

Зам. 907 Тираж 2130 прим.

#20 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you