Page 1

СУБОТА

11 березня

2000 р. N!! 20 (9119)

Виходить з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

ОДНІЄЮ з причин,

що

рад, районної державної адміністраціі

приватні заважають борги

спочатку суми податкової

сьогодні гальмує в Україні

КСП перед бюджетом.

За

заборгованості зі сплати пені.

процес перетвореннЯ колек­

словами заступника міністра,

Решту ж боргів планував пе­

тивних

сьогодні

креди­

редати правонаступйикам

ських підприємств у при­

торська заборгованість АПК

КСП, яким у разі своєчасної

ватні, є податкова заборго­ ваність КСП. 2 березня ц. р.

разом із відстраченими пла­

тежами становить майже

Верховна Рада за ініціативи

мільярдів гривень, у тому

повинні були їх

Кабінету міністрів розгляну­

Йдеться про суму в один

реструктуризацію

числі борг КСП визначено у сумі 7,5 мільярда. Як заявив Юрій Лузан, однією з голов­

боргів для підприємств АПК,

них причин такого стану ста-

Персважна більшість зако-

сільськогосподар­

ла законопроект про списан­

ня

та

загальна

15

сплати ними у

2000

році по­

датків і платежів, податківці списати.

мільярд дев'ятсот мільйонів гривень.

що реформуються. Проте по­ зитивного результату законо­

нуто.

ПРО ВЕРЕСЕНЬ Президент Леонід Кучма підписав розпо­ рядження про забезпечення підручниками і навчальними посібниками учбових закладів.

Згідно з документом, Кабінет міністрів має вжити заходів щодо повного забезпечення до

липня виділення коштів, передбачених держбюджетом на 2000 рік, для придбання підручників і посібників загальноосвітнім і професійно- технічним навчальним закладам. Про виконання цього розпорядження уряд зобов'язано щомісячно інформувати Прези­

1

дента.

нодавців відмовилася підтри­

дарських підприємств зі свої­ ми майновими та земельни­

теріально-технічні ресурси. За офіційними даними, до­ даткова потреба в коштах на

кової заборгованості можуть потрапити і КСП, які, вико­ риставши кредити держави,

ми паями. Саме вони, як спо­

виконання сільгоспробіт цьо­

просто їх викрали. Власне,

діваються в адміністрації гла­ ви держави і Кабміні, по­

го року становить

рації зобов'язані забезпечи­ лективних

сільськогоспо­

4

мільяр­

мувати

ініціативу

уряду.

Мовляв, під списання подат­

ми вже давно, здається, звик­

ди гривень, тож зрозуміло,

ли,

вишІі стати засновниками

що для уряду нині є надто ви­

промисловий комплекс. Ус­

приватних, орендних госпо­

гідним, аби ці кошти віднай­

дарств та кооперативів у си­

шли і відшкодували вже при­

відомлення того, що приватні сільгосппідприємства можуть

стемі АПК. Як заявив заступ­

ватні сільгосппідприємства,

ник міністра агропромисло­

аніж дотувати КСП із бюд­

що

держава дотує

агро­

бути не лише збитковими, а й прибутковими, очевидно, і

вого комплексу Юрій Лузан,

жету, як це було дотепер. А

завадило нардепам «відкри­

ЧЕКАЄМО

на сьогодні в Україні вже реорганізовано 9500 під­

тому Кабмін і запропонував

ти»

народним депутатам ухвали­

кран із повітрям.

«ЛІТНЬОГО» .ЧАСУ

приємств. Втім, перетворен­

ти закон про списання колск­

ню колективних сільськогос­

тивним

Державна комісія єдиного часу і еталонних частот України повідомляє, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 р. N2 509 на всій територїі Украї­ ни 26 березня 2000 року о З годині за ки­ ївським часом вводиться літній час -

подарських підприємств у

ствам,

переведенням стрілки годинника на

1

наданням земель для організації селянських (фер­

мерських) господарств та для створення особистих госпо­ дарств без оформлення юри­ дичного статусу. Особливо зволікають з реформуванням у нашому районі в КСП «Зап­ лавне» та КСП «Пухівське».

начено, що цю роботу необ­

ла диспропорція між цінами на сільськогосподарську продукцію та цінами на ма­

ти право виходу селян із ко­

із

Ароновича Вайсфельда заз­

Відповідно до президентсь­ кого указу від З грудня 1999 року до квітня двотисячного місцеві державні адмініст­

Затягуються строки укладання договорів оренди землі і майна, недо­ статня увага приділяється ви­ рішенню питань, пов'язаних

У розпорядженні голови рай­ держадміністрації Леоніда

давцями так і не було досяг­

У БЕРЕЗНІ­

підприємств.

сільгосппідприєм­ що

реформуються,

новим

господарствам

Можливо, саме це уповіль­ нює темпи

реформування

колективних

хідно завершити до 1О берез­ ня. Голова райдержадмініст­ рації зобов'язує сприяти мак­ симальному

врахуванню

в

процесі реформування інте­ ресів найменш захищених верств сільського населення. Реформування аграрного економіки - спра­

сектора

ва надзвичайно важлива. Але в його процесі не слід забу­ вати про поточні діла підготовку до весняних по­ льових робіт,

збереження

поголів'я худоби і зростання її продуктивності. На жаль, у цій справі далеко не все благополучно. Ситуація ви­ магає

вжити

радикальних

заходів.

Галина ПОЛЯКОВА.

сільгосп-

годи­

ну вперед.

Фансамблю

УНІКАЛЬНА ШКОЛА КОМАНДИРІВ

самблю cnopTИBMЦ''VCJ,JIP!CІV~

натбм міського голови

го танцю «Престиж»,

І.З.Петренка відбулося на­

«Вертикаль», співаки Мико~

передодні Міжнародного

Урочисте відкриля першої у Збройних Си­ лах школи сержантів, яка забезпечуватиме потреби Військово-Повітряних Сил у молод­

жіночого дня

ших командирах за контрактом і за призо­

центрі «Прометей». Участь

вом, відбулося цими днями у Борисполі. Цей унікальний навчальний підрозділ створено на

ла Шевер, Галина Васюк, Настя Іванова, Вадим Ше­ верун, Олексій Волошин, юна балерина Мілена Сидо­

у його організації взяли

рова. Викликали посмішки

базі військової авіаційної школи молодших

відділи культури, освіти, у

жінок

Богдан

справах сім'ї та молоді. З

своєю

гуморескою та

спеціалістів.

міському

8

Березня у

культурному

поздоровленням

до

при­

манда КВК ЗОШ

сутніх у залі чарівних жінок

ПРЕМІЮ ВРУЧЕНО У приміщенні Будинку письменників Украї­ ни відбулося перше вручення премії імені Дмитра Нитченка - відомого представника української діаспори в Австралїі, нині вже по­ кійного письменника, редактора і мецената. Ліга українських меценатів разом з родиною Д.Нитченка цією премією відзначатиме лю­ дей, які активно пропагують українську кни­ гу. Лауреатом їі став і наш земляк Микола

Сом. Премїі першим лауреатам вручив Ми­ хайло Слабошпицький - виконавчий дирек­ тор Ліги українських меценатів. Цей вечір став не тільки пошануванням лауреатів, а й вечо­ ром пам'яті самого Дмитра Нитченка.

щастя, здоров'я, бути бере­ гинями у своїх родинах.

Відповідно до Указу Пре­ зидента «Про відзначення

55-ої річниці Перемоги» та з

нагоди

Міжнародного

жіночого дня

8

березня

міський голова вручив ко­ лишнім фронтовичкам ор­ дени ••Богдана Хмельниць­

кого», «За мужність» та ме­ далі <<Захисник Вітчизни».

ПЕРЕМОГУ СВЯТКУВАЛИ РУДНЯ НИ Подвійну перемогу в першості обласної ради сільського спортивного товариства «Ко­ лос» із футзалу здобули представники ВАТ «Рудня». Спочатку команда цього села, скла­ дена із юнаків 1984 року народження, взяла гору в серії пенальті над представниками

Вишгородського району. Почин молодих підтримали дорослі гравці. З рахунком 5:3 на їхню користь завершився матч із «Дизельте­ хом» (Сквирський район). (Із засобів масової інформації та за повідомленнями кореспондентів «Нового життя).

торкнулися

звернувся міський голова·

І.З.Петренко. Він привітав усіх браварчанок з наступаючи·м святом, побажав їм

А потім відбувся великий концерт ••Кавалери запро­ шують». Художні номери

Кріпак

N2 5,

зі ко­

до­

найтонших

струн серця вокальне тріо

у складі Каті Шалабодіної,

.

Насті Матищиної та Насті Іванової. Окрасою свята став виступ ансамблю ук­ раїнського

народного

танцю «Любич•• під керуван­ ням

А.Бурдейного.

Ос­

таннім акордом концерту була пісня «Злагода». Усі учасники свята доклали ба­

гато зусиль, щоб подарувати жінкам прекрасний вес­ няний наст~ій. Особливо

Для .мене особисто, а по реакції залу було помітно, що те ж саме відчувають і всі при­ сутні, дві години районного свята, присвяченого Міжна­

родному жіночому дню - 8 Березня, пролетіли непомітно. І то завдяки, мабуть, його організаторам, які зуміли підготувати прекрасний сце­ нарій. Знайшлося в ньому місце і захопленню величчю жінки-матері, і словам вдяч­ ності жінкам-фронтовичкам, і сивочолим матерям загиблих у Афганістані ~ багатодітним матерям. Не забули і про тих жінок, на чиї плечі ліг тягар Чорнобиля, тих, хто зараз своїм трудом творить неза­ лежність України -тваринниць і овочівниць, педагогів і ме­ диків,

працівників культури.

Одна за одною піднімались вони на святкову сцену, щоб почути на свою адресу щирі

вітальні слова з нагоди світло­

хочеться відзначити моло­

го весняного свята, отримати

дого

нагороди, квіти, подарунки, грошові премії.

режисера-постанов­

ника Оксану Бульвінську.

r Утериторіальному центрі з обслуговування самотні~ престарілих та непрацездатних громадян зі· святом

справжніх кавалерів

Березня привітаЛи 50 жінок~ветеранів та інвалідів. Із теnлими словами побажань до них звернулась на­ чальник віДДілу соціального захисту населення міськви­ конкому Ва11ентина Костина. Хор ветеранів центру під керівництвом Світлани Хорохонді виконав для присутніх утр~лені пісні. !(ухарі ц~нтру приготували святковий

-

на­

управлінь міста. Вони бажа­

ли жінкам щастя, здоров'я, краси, вічної молодості. А які чудові номери підготува­ ли для присутніх у залі ви­

хованці дитячої музичної школи, хору хлопчиків ЗОШ

N2 1, учасники

аматорсько­

го музично-хореографічна-

голови районної райдержад­ міністрації Л .А. Вайсфельда, котрий щиро привітав учас­ ниць зібрання, які представ­ ляли жіноцтво Броварщини, з днем весни, любові, надїі та подякував їм за невтомність, тепло і ласку, за щедрість їхніх сердець і побажав довгих літ життя, щастя в дітях і онуках, віри в завтрашній день. Учас­ ники художньої самодіяль­ ності районного, а також Літківського, Великодимерсь­ кого, Гоголівського, Калині­ вського будинків культури да­ рували винуватцям свята ук­

ра·Інські народні та естрадні пісні, запальні танці. Чи не

найбільший успіх випав на долю юних учасників худож­

ньої самодіяльності із Калині­ вки, котрі виступали дійсно на професійному рівні і чию по­

яву на сцені зал зустрічав бур­ хливими оплесками. Свято вдалося на славу.

Про це

можна судити з одухотворе­

чергувалися з привітаннями

чальників відділів, служб та

Але то було вже потім. А розпочалося свято вистуnом

8

обід із продуктів; запропонованих благодійниками. До звррушливиХ.ГJРИв~rан~. nриєднався-і підприємець В.Мишкоріз, я~l1й П()р.арував запрошеним жінкам квіти";"і За nовідомленнями кор. «Нового жипя».

них облич жінок,

з їхніх щас­

ливих усмішок.

...

У одній із газетних публі­

кацій знайшов слова, які з

усією повнотою відображають роль жінки у суспільстві і на­ шому повсякденному житті. ••Жінка - Берегиня всього най­ кращого». Глибокий зміст зак­ ладено в цій фразі, бо ж до­ поки буде жінка на землі, вона залишатиметься прекрасною

і незнищеною. Хай буде так і нині, і завжди!


[?,!~:::,- :::::::~~::~~ ~~~~~~я :::t 1&.35

Т/с •Коломбо• 19.30ТСН 19.50 Просnорт.-и 20.00 )С,Іф •Пере~ QІ!Па• 21.40 Старі й ноеі •Мас""" на ..акаnІ ·1 + 1·

18.00

Т/о .де- нарс_ •

22.20

06.00 ~\монс -

~:gg ~о РІІНКV. У.р&іноІ

23.25

09.001 диіе 09.45 Аt<онс

·~·

00.15ТСН Т/С •Крмnе сn•м•

ДІОі8 СПОр'І)'

00.35

18.45 Хіт-2000 18.50 Т/с е8іт8р у СNІІІУ• 19.50 ФутСІол віА •УТН·

10.10 Вікенд 10.40 Мjф 10.50 Т/О •ВІЧний 12.00 Ноемни 12.05 Інтерсnорт 12.15 М/ф 12.30 •Мenopaua•,

21,'110 Calr -~

ЛепІ "УІ>И

._."іОнів_ Пред-

.

і+І

13.05

Киіасwсі НОІІИ..,

07.00 07.05

Т&І18Зльманах •Осноеа• Діловиіі канал

Освіrнім канаn. •Роде мііІ о:раснм•. Родина АнтоноеичІа.

16.00 Ctapl

Т/с •Зв~ін Aк•nynr.кo• 17.55 3аІіон Є 3аО<ОН 18.00 УrН- •В..чір•

22.20 Т/с •День на~- ISyp~ :IIC'J'I• 23.20 Teneei:!iflкa nе-.ру,_в ~е

20:~'Ш:;д.,..ник cecij Вер~оІ Ра·

•СитувціR•

•ОоQ!Іпммой ГІ()ГІ1ІІД• рёснеМ тсн-

23.35

то Украіни

Ве«;р..,. І<ВЗJ<8 УТН- Панорама ~1.25 nитання дня 21.30 Поrод;о

20.40 21.00

00.10

оо.зо Т/4

му Ііаці014ІІ1•Но"'У. Ліrа чемnІ­ Оні•- •Реап• (Мадрид, lcnllнhor) -: -динамо• (КиІв. Укрв,Іttа) 23.35 Погщw 23.40 Хіт-2000 23.45 Анонс 23.50 ФуУбсІпJ,- ...,..;р на Першо­ Ліrа чeмni­

Ні­

(ТРОН><ейм, flщ:iefi.-:Wo-1

СЕРЕДА березня

'УТ-1 0600 АнО><С 06.05 До~роrо ран~у. У<раіно' 06. 5() Анонс 09.00 Захист 09.30 Т/с •ВІ~•Р у спину• 10.30 Наш дім 1 1.00 УТН - •Ра~ОК• 11.15 Погода 11.20 Футбол на Перwому НацІо· наnьному. ЛІrа чемnі0t1ів. осРе·

ал• (Мадрмд, ІсnанІя) - •д"· намо• (Киів, Украіна). 2-й

. ОТрут-8•

онhо. •барсе nона• (Ісnанія) •ГQJ)ТІІ• (~Ін, н;...,....ина}

!!•з~1 +:.+І

Т/с •:S•r-oм педІ•

~ 10.00 Теnеанонс

10 05

Хіт-2000 1 О. 10 Т/С •П_...,.._ Т'ІІ8роtМ•

10.ЗО Пісенммй """""''""' 1 1 .ЗО д/с •ХронІоrм .аиt:оі АмазоМі• 12 ЗО СіnІоСЬІ<Ь rодоока 13.20 М/Ф 13.30 Д!по8иА канап 13.55 Хіт-2000 14.00 ОсаІтнNІ ханвn. М. Вінгрвное­

... ; уроос

с-. •Сіра...-

7-А І<ІІ8С

на сметема освІти. Фі30Іtса.

ПогQАа

115.00 ilepolpaa

Заком с ~а<оо< Анонс

ГVІ"ОР· Прогр8NІІ •Фоtt~ІІН­ клуб• 18.30 Т/с ~,....он МелІ)ООІ. .

16.00

18.00 УТН- •В..Чір• 18.16 По.-QАІІ 18.211 е-е тоі!

17.50 Х/Ф •ТРуММІ ОQТ-ній 1С1--\ ~nорт-

19.30

19.50

МІ\ДVО

Верховноі Ра-

дJІІ Уоq>віни

Веч;рн,. квака

УТН - Панорама ПИ~а...... ДН<О n~ода

Футбольний вечір на Першо~ му На..Uоtіа.nьному. Ліrа ...емпі· онІ•. •M8н'fl!!lcrep І01•айтед•

..,..

22.35 Т/с •д... н•~- Syp-

23.35

ПО<ода Хіт-2000

23.45Ано"с

Футбопь,.о.й вечір ~а nершо­

му НаціОІ<~~альr•ому. Ліга '"Іемnі·

natpyn-

23.50-~··Ос~иіІ norn.aд• " рвенем

00.25

тсн

оо.~ Т/с •КрмІІа СІІ-и·

07.00

Новини

07,10

!нтерспорt

07.1!5 Погода 07.20 Від і ДО 08.00 Ноаи,.и 08.05 ІнтерсnQрт 08. 1 0 Т /С •НІJКН8 09.00 Новиttи

08-20 08.30 08.40 09.25

с.nу»<ба

11.20 Т/С ~ 13.00 Т_.:nрес 13. 10 Т ИНДИ·роІндІоt 14.10 Ммто 14.50 т_..",...с

Адресм д;-оі удв~і Інформ. ПІ)ОГрама •Haw чес•

18.35 1!1o11J«

Кінозал "-/Ф Муз. rQОГРІІМВ

.n.,toho•

Пагода ..с-о.о. з !іормсом ~

·

Т/с "8І<tниіІ n_"..ІІ• Новин" ІНТ8І)Сnорт N-odnoмfПP

ЗорRН3 година Анонс

Кмі.,Ро,кі НООІІМНИ •Гаnерео ТБ-. Гранд-арт

ПІІІіГf>*' Мвди~нид центр оДовіРВ• Шарм

КиІв дІnо...А

Лооди І ~nl

16.40 Tfo ..n_. .. _ . 17.30 За І<ИІеоьким часом 18.00 Новмни 18. 1 0 Т/С ..д.....Роаа• 18.30 ·З пеrхим nвро~~~~І• В гостяк

у

111.00 1'/с •Пnоща ІіеркnІ• 19.50 НацІокаn....,. пщерея 20.00 ПодробицІ - ·Час· 20.50 Ммнуnе 20.55 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.10 Т/с .ДМІІІ nan-• 21.40 Т/о •М...."..цв: nowyw:

22.20 Істм-

11"'1

аз. 55 Т'Іс оПротмстооІІ-· рік Т/с ,.tорлІсс:о

1998

Погода

7

22.25 23.00 23.30 00.30 00.45 01.30

Пра-рама УХРТ

07.00

Веа. світ теетрv

10.05 ·10.30

Дож.....,мо до понедІnка

TenEDO<YPИM ·Т-нь•. Tene· w.ouna... •Н~ ХВИЛІІt•

10.45 11.00

11.10

ТоргІнформ

Н~е"

.ш ....гер • .-..,едставт~є ... 12.00 Новмни ЄІЦЮПИ

ТеnеексІ'рас И.ОО Бі3ЖОС·-

10.50

20.00 за nаштумtсамм 20. зо Зоряні зусtрІчt 21 _15 Psocype 21.25 Е~спрес-Інформ : 21 .40 ШоденниІІ сесІ1 8ер>совио1 1>$ДК Украіни Дianono 22.10 Телееоса1J)ес

21.50

новосел

НароднмА нІ~ни/1\ КВН/ІІІ. Інформ. nporpaмa •Haw час•

r!porpaмa .Стрес· Ремама

ХІФ

•Pik

Т811t!ТМ•

25 Ktiiiii.A

IIAI"r ТОВІС

МУ3И~ний •НАРТ-ранок• Експрес-інформ Щоденник cecn В6рхо11010І Р&·

07.05 07.20 07.35

ди Уоср3Тни

07.55

Гаrереи знаменитост~ ХХ

ст-ор;.....,

08.00

Мікс

-

Торгінформ

Новини

22.20

Євроnа сьогодні

08.30 ДЖаз і не тіnьІ<И 09.00 ДитАЧа ~одина

09.30 Tuwьк-.t д.nя жінок 10,00 ВОRЖ 663 СЗКВОАЖЗ 1О. 15 Чо110вічі турбопо

Гаnе~ з--.итсстей ХХ

с.торічч.:t

22.25 23.00

Муа. квбпу>сж

23.50

.n.,......

•Шлягер• _.:ПІВ/1SІ8 ... ТВІ1еексnрес 00.00 ХІФ nрио:меТ8•

30

д,.. Хіт- nap:ua 07.50 НОВІ< НИ зеідусіnь (ТК •ГJ)ІІІІІс•) 06.00 ВІтражі 08.3Q~fR 00.00 ХІФ -добре на nриродІ• 10.30 Elite llaJia. Тел-газмн 11 .оо т/с. .ча..-І турtІОтм• 11.30 Сократ-СІІінr. Ten_a.....,_ 11.45 Elite ~аІІв. т..~аrазин Профіnактика

1б.

М/с •Вуді Вуд"'"""'Р дРуз/•

15

17.25

Т/с •РОКИ м...,ОJ:ІІ•

.

21.6G НАК

.Нафтога:о

Yotpr.i- noai·

ДОМІІRС~ раз·АСtІЮЄ. nоnеред­

...

Х/Ф •ШуrерлеІ\дСЬQІІІ екс· ХІr·ГІІІР~

•Час •Ч•. В4й<:ІоІІ(І8МА -.еnе­ журнвn

01.20 .ЗІ

Муз. мозаїка

С8іт. УкраТна. кита Стоори себе

.

В. Щерба~ов nредстмnяс... Ст011ИЦІІ

Х/Ф •Ро:ІnвчениІІІ вофапа.т•

22. 15 М ЇСt;.КЇ J.tОDИНИ

АО<"о

18.20 Ноемни 3Відусіпtо (ТК ·r'paaico) 1 s.зо Т/с •КОм•ида сА• 19.20 в.сеу.р. те-13ііІний кі)t1курс; •МІс Т-ане• 19.30 ХІФ •3г8дУІО'ім fipa~JOtOI&N• ·~· 21.30 Новикм звідусіль (ТК •fравіс:•)

00.50

стн

20.30 стн 20.50 І<иІІ>СІ>І<І дІловІ ноеин" 21 .ОО Антресаnька 21.20 НавІщо Ічоt.Оу? 21.30 Bicri 22. ОО Музика на канаnі ТЕТ

-ra

16.35 МІс •Джиммі - cynepxpoбw<• 17.00 Т/с •Чврn~ турботи•

ПР8С•

стелі•

Уwсраі~ьк; жінки

IUIIIIIA

07 _ОО • Термторіи

00.00 ·Tep...-op!R д...

14.30 Tfc •lcтoplto_IIODM-• 15.20 ДJказ-стеn-rанц-сnас! 15.50 М/ф 16.00 Прсграма О. БасіnаwвілІ

18.45

Хfф сП~ Мері ПІк­

Т/с ·Іс~орІя ксжамня•

01.00

22.05

IWHlU

Хро<СУИАНСЬО<а ~

16.30 16.45 16.50 17.10 17.30 18.00 16.30

Т/с •Чо-" .11ис•

форд-

жає

ПрофІnао(тио:а

14.00

23.30

32 Ра-

ди Украіни

ТорrІнформ

01.45

Саме тоо\

~2.00 Х/ф •eno.tдl. ~км•

23.25 00.10

22.30

.._....

14.30 С.Щ.би сеіт0110і куль-.ури 14.50 телеексnрес 15.00 Х/Ф •Перегін• 16.20 МІФ 16.40 Х/ф ·Еkо-ИА&ИН-· 18.05 М/Ф 18.20 Х/Ф сПереаорот sаІfострукцІеоо N 1 07•

МоподіжниИ І<Внал •М•

'n''І'І8АПІС

Анонс nрограм ГрацП від •Гравісуо

час•

Ноеосел СІТ Гранки

01.55

На добранІ~. дtrи!

Торгінформ

ДоІІрі НОІІИНН

37 lltiHiU

.IC'n .

11.10 ХІФ •Н•~HR• 13.00 T-cnpec 1З. 10 Мо~а і бі;омес 13.40 ЖіночиА calt14.00 Дорога в .,.оре 14.20 Щоде-ик C8Cil 6ерхОІІНО1

Проrрама УХРТ

1'1'-UIC. 8'17 KIUUIA

cll'f*(le

20.50 21.10 21 .25 21 .зо

07.20 На Jd!Мnl усnІху

Те"""'УРнаn •бІзнес-ревоО• Торгінформ Міста А СТОJ'ІИцІ свІту СаІт nідводна! фотсrрвфR Краса ВОtмв~ає... Рондо

21.20 21.30 21.45 22.05

Торгіt<форм

20.ЗО Грац/і 111д •rравІсу•

Х/Ф •ЦІп-тв pe."_~cn,.

32 ltlllltiA

18.05

0'7.10~-4нформ

18.30 Торrінформ 18.4Q Hoeocen 111.00 Стимуn 19.15 Саоура-шоу 19.25 Марія Магдалина 111.35 Торr1Нформ 19.50 Hoeooen 20.00 Інформ. nрограма •Нвw 20.20 І'дресм ДІЯОВО] удачІ 20.30 Анонс npo~a"' 20.35 ТорПнформ 20.45 Добрі нови...,

02.00 М. Ве·

21 .15 Му:оиоса н• ІІ8М8ІІІ ТЕТ 21 .ЗО Blcrl . 22.00 ВІкна. що ми ·Іх обире$мо 22.15 Mlcwi -..нм 22.30 стн Формуле доnі Комn'оОтер Х

.....,оне npor-paм

18.20 ГрацІї вЩ •ГрааІсуо 18.45 Mlcrn 91 стоnицІ сеіту 19.00 ЖІночий сеJт 19.20 ЕКМІ . 19.30 Т/0 •11tОдмна морооо ·

.оо Attтpeco..,..

МоnодЬІсна теnевІаІАна

llfiiiiiA

18.00

Qf.OO

12.30 ХІт-бвзар 13-30 Торrікформ 1 З. 45 Новосел 14.00 МІФ ·ОхоронІ.Іі ІсторІі• 14.30 .nапІтра•. •Зернина свІтnв• 15.00 Торгі><Форм 15. 15 Но110С8Л 15.25 Хfф •'іудо ... с...о• 1'7.00 ТорrінФОРм 17.20 Грації від •ГраsІсу• 17.40 Д0М08ИО<

21.00 21.15

0.50 дІф •'Іорнв мlnta-. СІnЬІІВСтра.

01.20

35

т-сnрес

20.50

м.євдq.~е.....,аа

Хfф ..При1Sут011 81 с-р..Ь ·Твр!'І~ОрІw ~- ХІ~·rІІІред· З mобов'оо· Пpor-paua nаредач ЩІ 388fpa

01.20

20.00 ХІФ oCI$c-ta•

18.00

ХІт-базар Дім і Ст-..ІП>

Aoro

М/с •ВудІ Вудnе«1<8Р та друзІ· М/с •Каспер•

00.50

nомо.-..

Рв·

1/с .е-оп- гиІоІдо•

ТеnемедІа. ТV-маrазии

моеа теарин

01 ОО 01.15

r.....,_

~

М/с •Рео<кІ та 5ут.еІнІсn...,

22.00

01.30 Т/с •НІч- неаІА""вдНа АО­

ЗороонІ зустрІ'tІ sнам-mостеі! хх

19.50

14.20

15.20 15.50 16.15

00.00

ДИ Украіни

09.05 011.10

22.5() ПодробицІ. 114Асумкм 23.00 Т/С'оІ3аб/Ан8-Я8•

ДJ«u-c~en-taнц-кnac! ОсІІі'ПІ

00.30

с~-

Інформ. nрограма •Наш ~вс·

15.35 16.05

16.30

_

день

12.30 Elite ltalla. Т8118Маrа:~ин 1З .ОО UJnяrep - бо W111111!1P '13.50 Соосрат-СаІнr. телема-

18.30 Т/с

Муз. МО311ЇІ<8

Єароnа сьоtодні

1 9.05 Кпіоnа Гіnnократа 19.25 Експрес-інформ 19.40 Щоденни~ сесі1 Верхо.,..оІ

удачі

Мерія

Три ІСИТМ

22.40

111.00

20.00

12.00 12.05 12.15 12.25 13. ОО 13.05 13.20 13.55 14.05 14.35 15.05 15.15

ГОДМНІІ без С8І<ВОЯЖІІ

17.40 Tlnwcм дn11 ж1но11

...

14.05 14.35

т-агазwо

Т/с •"ІІІРІІ......& тур6аrи•

18.20 Новмни з.вЩусІ,..; (ТК оf"ревіс•) •КомаИДІІ ""• -.. 19.30 Х/Ф •дое$)е не nІ)МJ:!РдІ• 21 .10 •Рvст•. або Сторсжн!М вхЩ забороне.....оІ• . ,, 21.30 НоВ>Інм зеідусІпь (ТК •ГравІс;•)

ЗЄОА·

)фОСт>о

14.40

Elite ltalla.

11 .ЗО Сокра~-СвІнг. Ten_al\8_ 11.4Q Ellte rtalla. т._,.азмн 12.00 •Територія д.. МУ314ч,_А - ·

17.00 Т/с •Чарn..-1 тур6о-rм• 17.25 1'/с •РQІІМ моnодІ• . 18.10..~~;,;=·illtt>ti! ~НО<УРО

20.50-~~

· 17.30 XtNv ICIIInl

уДІ.чі

11 ОО Фіwка 11.30 Кумирм 12.00 ·Часи і ВОЇН>!•. ВІкІнrи 12.30 •PeUJEn"o•. Груnа •Над nею.

т-сnрес:'

18. 1Q

10.5С

16.35

СеП АnІС" 10.00 Т/с •Чорнмй Лмо•

21

18,Q5 ДИt,....

16.$0 17.00

рес· інформ

00.00 ТІс ·MМnlcno Веоk-

~jg ~ТНХ80U1ИН ~:оу

рокм•

14.20 Т-Ц/ І мІфм ХХ стор.......

ІОНозаn м/Ф Му:>. nрогреМІІ

JUIHIIA

09.30

17.00

KfUilU

08.30 Економічн.,ІІ еІс"""' 09.00 Х/Ф •К,..,...,Ін•

18.00 ГармонЬ. крес;м 18.30 Т/с ·~ оrохани•• 19.20 МіОІ Ермі1'а.

11.00 БіЗнес.реВtО 11.05 МІФ

ТТТАІА'ІУJІ

_37

07.00~---' 07.10 ..... ~ ое. оо &оНОМЇ'ІtМА огляд жур~-tал

06.55 Вря'І)ІЙ І е6ереJоси 07.00 Мі~ ноемнм 07.15 АнтІ)8С:О.-а. 07.30 Вісті 08.00 ХристияttеІ>Q ni)OГpllrola 08.30 стн 08.50 КиівсьосІ ді>оовІ ноеи...,_ Експ-

17.30

т_.::прес

10.50

I'I'UIC•IIn

Х/Ф •ВиnусtснмцІ•

22.00

15.00 ХІФ •l'ІІтнt nоодм•

....

ВИстава. Г. Клвус. ·День о:о· ханн.-. день С80'боІtи• 09.35 -с- той· npo оебе

ОtРУТІІ•

Гмерея знамеми~осtей ХХ

08.00 Дlanorn 08.20 Ноеі Імема 09.00 Хіт-ба;оар 09.3!5 в~ усnІху 10. tO КІноnанор-а

рІос

~до noНEIQI.rioca

23.30 ·Саме П>Й• про себе ' 00.00 ФІнІІ>Ісмст 00.20 ТоргІеформ

Наwв вііісько ВернІсаж

13.30 Х/Ф •КВ.. '-іі 14.00 ДзІюни КиЄ88

сторіччя

Про~ра..а .Стрес.

01.45

K(IHiU

Музич...,і! ·НАРТ-ранок• Ексnрвс-інфорh1

07.20 07.35 Сосарби сві~о110і _купьтур"

Інформ. nрограМІІІ •Наш ЧВС• .Адреси діnовсІ УдІІЧі

08.00

07.05 07 .зо 08.00

УТ·З

21.36

(дНГЛіfІ) аФіорентина• (Ф.-ю· ренціtt. Італія)

Теnвеізійна

7канtи

Адреси дІnовоІ ~~ Х/Ф ..ЛедІ-вбИІІЦtІ• Іttформ. nрограма Чіаw ~ас· Адреси дІnовоІ удачІ 00.05 Муз. nporpaмa 00.30 Народний кічнм І<Внаn. Прог· РІІМа•Стресо 00.40 Реv>ама 00.45 ХІФ •Коw 6а коw•

07.56

IIOU-•

lrtllftu

30

22.00

25

Торгінформ

21.30

11.00

22.1 О

07.05

21.10

21.25 Добрі НОІМНИ

22.15 КІноконцер-r 22.30 Х/ф ohepeJdд омерІ"НИвІа"'

23.40 23.55

,.м.

Х/Ф «Р......... В.~01Ь.• 22.00 Гумор. nрограма •Поене "'а•.

18,55 Т/с •ВІ~р у сnину" 19.80 Аатосалієнс 20.20 І<ласик-прем'єр пред~~~~в­

.....иос сесіі

с....,_

20.00

1е.м·хїТ-2ооо

щад

...,.....

....,..,..

:МН•

СrудІ• ·5· 17.00 ТІ• •Загі" Акаnуnо.ко• 17.55 З..t<Он є закон

ІІR8 •••

Т/е -зо-

СІ1у>о<ба

19.00

Т/С •Готе"..

22. 1О

Комn'оотерна мвнm ХІ~-6е;,ар

18.45

11~.30 Т/С •.ПООд-• Moptl• 20.30 Теnежурнап •Ти>О<ДеНЬ> 20.50 На ообранм. дІrи!

N'J небі•

21.40

Смєnоеа

00,30 Т/с •ПрСПІО~,.а•· 01.25 Т/с •АрІІІс• 01.55 По•ода

10.45

;; g~~~~ ~:'~..~ -~-~.......

17.2$

11172

10.15 п~~• ЗдороІt'н

СтоунменомN

l1cJiooAa

21.56

23.55 •Як це бупо•. •Сnрава гonls~

09.85 тІо """• 1 cІRt.no•

француз""Qї моаи; -а сучас­

АнаtІс УТН - •де....,.

21.30

20.50 Минуле 20.55 Ін~ерсnорт 21.00 Пo~OlUI 21.10 ХІФ •Під nрм~· 22.45 Т/С •УбИ8'<8 СМІІВ• 23.45 Подробиці. Підсумоси дня •міnьІІоt<ерів•.

удачі

Гранки Т1111ежурнаn ·6ізнес-реІІЮ• Транспорт Украіни Схуднемня :sa мет-одом С.

21.15 21.20

18.35 ·Вгадвй-но 10.05 Т/с •Площ,а t>ep1<11i• 20.00 Подробиці - ·Час•

13.30 Х/Ф •ВІзит _ 15.50 ДЩ)ееи ДІЛОВОЇ 16.00 КІно:.еп м/ф 16.50 Муз. nроrрвмв 17.40 Ескулаn 16.20 Адреси .ціnсІеаі 16.30 Х/Ф

но-и

0700 08.00

12.15

12.10

.08.05 Інтерсnорт 08.10 Т/С •НЬІ<к8 - С/9.00 tjDІ!ІМНИ . IJ9.05 nоrЬда 09. 10 Д<Wобуд

І

Інтерспорт Мjф

13.00

Погода ВЩІ~

08.00

Ноеинм

18.0S ТорrІнформ 18.20 r рац.1 віА ·Гравісу.

07.00 •ТермтQРІ• ~. ХІТ·nерад 07.50 Ноочснм зеід~іnь (ТК ·Г~·) 08.00 Візмr. КаІр- Асуан 08.30 Ро3113Ж. npc~- •На c..O..o-

OQ.OO

20.20 ll"qpea4 ділової 20.30 дІіоне nрограм 20.35 Торо-Інформ 20.4$ ДобрІ новини 20.50 Hoeocen 21.00 СІТ

10.15 Проrрама .Стрес.· 1 О. 25 Х/Ф •РІ• Т811'""'• 12.00 Адреси .цІnової уД{Н

07.00Но-и

07.15

.r.....

•ВІчммА ПОІ<ІtМІІо в~аа-оо

11 .45 12.00 12.05

32

ГалереfІ зttа...-тостей хх С/1орт без кордонів

НJІ•

Т/С і CoRTIIO• Родина від А до Я

DI.81C: 18.00Aнattc~

на -.алІ тет

01.25 Т/с •ІсторІа

Хіт-68381) . 23.ЗЕ Муз. каn8і.-оскоn 23.5С Tene<)кcnpec DO.OO )С,Іф •Наh3rМЧне 388дІІИ·

ГранІ(И

Orn11д ме.тчів 00.00 сТериrорін д•. Хі~-паред 00.50 Гоnос •ПІІІ)ІІМОІ'И• 01.~ І'Іроо-рама nереда.о на зае-rре

nira.

60ІСІС

Антресоn..,..

ujстеІІІІсо•

ctopl..." 22- ЗО 23.00

-

23.00 Футбоn. Ангnі~ька "Р.,..•ер- ·

22.00 НаеІщо і чому? 22.15 Міеьо<і ttoe""" 22.30 ХІФ аЧар-А 1\ис. 23.30 Х/Ф •ЗоасІм ме раАс"..

Teneeкcnpec

22.15

Новосеn СІТ

10.00

07.10 1><1'8pcnop1 07.20

22.25

09.5()

ІВТD ІІД"mС

~вйм д/с •Живе море з д>ко><ом

12.50 12.55 13.00 14.55 15.00 15. 15 15.20

23 50

М. ~­

3

•ec,n.- сав-•

іТ-3

21.35 ФутбоJІЬКИіі •ечір на ГІерwо­

23.35 23.40

.

сак•

у сnину•

Захист ІСnасик-nрем·єр nредс~ав-

Otde. •61Іва~, іМююоен. '"""""" вІ - ·Pygeн0opr•

·

17.$0 ХІФ •WІІtІІІ кабаn....рооо 19.30 тсн 19'.50 Прос:nорт-но..,ни 20.00 Х/Ф • ..._.,.....,• ..spo21.45 ГуІо'ОІ). ~. ооЗоnот-иА гу-

18.15 ~ода 111.20 Семе той 18.45 ХІт-2000

21,25 21.30

А но•і •Масжи• на кама­

•Раі'он Menpoa,.. •Зиоеу шаnена Со.оо·

88Н»

17.00

20.40 21.00

А. Чехов ... виwне­

лі•1+1·

16.30 Tfc 17.25 Т/с

Торr1нформ

Анонс nporpaм ДобрІ...,.,.._

ІіоеfІ-І<Іно •Ім'tі•. В. Криштофович

21.20 Mf3t1oca 21.30 Вісті

ЕІа:nрес-інформ

21.45~ 21.55 ДІалоги

~·МІсТеІІІ!UЮНС•.

22.00 Т/с •UJ-al тешtп•

рес-і,.форм

21.00

Відпуння успіху

Інформ. ~ •Наw час• 1\дРеСос Діпоео; УАІІІ~і

18.10Т/с •дІооса Ро38•

Хіт-2000

1:

ІІІІІІJ1ИА бІ3нес сьоrоднІ

12.30 НЛО 13.00 Анонс 13.05 Киівсь>:І ноsини 13 20 Хіт -ба3ар 13.55 д/Ф •Федір Стриr)'Н• 14.30 МоnодІ""'а ~еnввізіИне 15.05 Неділ...U зустрічі 1 5.35 Оnпе<:І<И, оnлес ...... 16.05 СолодІ<е -ття 15.40 Т/с ..Л.О-в мОря• 17.30 За бtівсw:иw часом 16.00 Новини

ТІФ·•~- •У~<редене·

Пер«Щача ІІиі! СМ•

· 19.35

М/с ..КосмІ~ttІ рЯ1)18аІ1WМСМ•

17.ОО Т/о •ЧвріІьа081 турСІо-nоо 17.28 Т/с •РоІІМ моnодІ• ·: 18.20 НаІіМІІИ ЗВІ~n~СІnь (ТК ·Г~і\._ 18.30 Т/с •Команда оАІо • 19.-. .ІСІФ •ІСруІаІІно · .. 21.15 ВсеуJсраТнСЬІ<ИіІ пonnl:liAtмA

21.30 Новини заІдусІnь (ТК •Г'**"f

Твnедв6а.-м

19.00 Х/ф •ЛІтнІ Л!ОдМ• 2<!.30 С7Н . 20.50 Киіоюwd дІпові НОВІ'ІНМ. EJam.

20.30 Т-·рмнди 21.30

10.25 Tjc

ЩІІСТ11•

Погода Закш• є 3ао<он 13.00АнОt<С 14.55 Аноt<С 15.00 УТН- •день• 1~ tб Поrода 15.20 СtуАія •5•

20.00

АРУ'!•

16.35

ПОМ01"'81•

18.()5 М/Ф · 18.20 Х/Ф •Пареоім•

""""'

СТН·ТtІ-

08.55 д380ІМ КиDІІ OQ.OO ЧорнмІІ ~ OSI.25 Х/Ф •СгІ--.- лІТооо 10.55 ІСомn'оrвр Х 11.10Cno....,.. 11.20 Форму.nа ДОІІі 11.35 KИtlttИ

18.05 •СТН -сnорт•. 18.30 МеріІо

17.05-)С,Іф •1'рм nимонм ДІНІ ІІОUІЮТ•

меtоооМ~

10.15

i+t

во•

CrOyttMetfOМW

6уrи жі-

00.25

ТВ1ЮІІОіОНС Хіт-2000

13.00 13.30 13.55 14.00

Haцiott.....,.ill'. >Сіі'-NРІІд

111.00

08.30

12.00 Т-ВАІ&- 1\1--.-12.30 EІtte ІЬІІа. т~13.00 Wmtrep рссу . 13.50 Coocpa~-c.w. Teneмara14.20 Т/С •еа.о-- rнЬдооо 16.20 т~. ТV..маrазмн 15.50 M/C-of'OQi та Бу_......Ін..16.15 М/с •Вуд\ Вуд'-кер ~• Aoro

стн Д3воми к-. Все npo nодатІ<И 17.05 Т/с •НІ- .........",._АО-

.

МІФ КІноконцерт

Хрон;т-~ nporpaмa

ЛЗ><ОВ

о--иднв-tdмоеірие

16.15 16.45

01!.00

14.30 15.10 15.45 16.30 16.45 16.50

14.50 Teneeкcnpeo 15.00 ХІФ •Mawe-a•

п.оо Tene*'fPН811 ·6Ьнес-f)8180>

18,00

ДІ8ПОІ"И С1м нот І весь свІт Ті,.ки А/ІІІ жінок во- аез саоои-

13.40 1<1иоконцерт 1.t.10 ДИтwча година. •Леnеченя14. 40 Муз. ~eaneAдDcкon

17.10 Муз. nporpaмa ·~ ln

11.45 ЕІІІе ІІаІІа. т-аr-

12.15 Киів кnвсм... иа 12 .зо Оnо.яді CТ8pDl"O мІtІ<аря 13.00 Tfc оdеторІа 13.50 MY311d на кана/ІІ.ТЕТ . 14.00 •Балеt - ІІІОбОв МОЯ•. В. Ма-

Г~ зна-мтосТ'ВА хх

Ten-cnpвc 11.00 БІ3Нее·І)е880 11.05 М/Ф 11 .20 Т/С •3ол0Ті РОІtн• 1З.ОО ТепевкСf'Ірес

13.10

10.30 ЕІ111!1 ІtаІІа. т....-1І.оо Т/с •ЧІІРІІ1іо80111 ~· 11.30 Cotфe~-cu.r. т_.._

ТСІ'

12.05 Ki-ono

Сnорт на nпанеті Ж:ІночиА ceir

10.00 •WІІАrер• І'ре,цстав- ...

квк. Ліга см- структур

16.30

l&llltiU

10.50

22.00 нове ·в nіІ<уМ>ІнІ ~нn

10.10 Tfc •Пор.тунок т . .рмм• 10.50 Проr-рама цикnу •Живе сnо-

12.55

20.30

.....,...

&yp)q'll•

11.10

09.45

21.30 т~ •6i3tloc·P8-· 21.40 ВідВ<ІМІІ!113МН -

СнІданок з •1 + 1• і"-"8візіі!на патруІ1ЬІtа СІТу>О:6а •СитуацІя•

10.00 10.05

•Hit\jgп•

Тепв*УР""n •БЬнес-рееоо• НІмец... хріОніd Муз_ non-sЮp · Брмтвні• оч-е 6рм~е )Сfт- бе3ар

13.40 14.00 16.00

20.35 20.45 20.50 21.00 21.20

08.00 Tfc •38Г8NС088 nедІ• 06.45 СнІд8.tОQІ< з •1 + 1• 09.10 Т/с •Ден" нарсДІІІан.,.

12.50

12.20

оЛІадмка

УТ-2

08.00 08.20 OQ. 15

..,.

07.25 Вра'І)ІЙ І ~ 07.30 Ме.ІІІНІИА ~ -36,6•

CТQpЇ'Ntl

Муз. nауза Вe,_oбpotta>t!A сьогодні

20.00 20.20 20.30

17.30 за киї"""'",.. ..асом

, • .,, 11ІіціеМВІ1ЬЖіму,

,., , ........

19.30 Нове • ІІікувамнІ ~а за

На ранк-..му при"""' і

111.-40 Tje

Анонс

15

nрвдс:тааnає

1!1.15П~

06.05 добро~о patfl<y, УкреІно! 08.50 Анонс 09.00 Футбоn 8\ц -УТН• 0~.30 Т/с "Bitep у сnину• 10.30 бути JоФщ>оо 11.00 УТН- •Ранок• 11. 15 ПqсОАа 11.20 ПІ')Мі'орща ноенн 12.20 д/с •Жцве море з Джоном

•Bitep

07.0!1 07.35 07.55

I'I'UIC • ИF

18.30 Здоро- onoc:tO

Анонс

15.45

березня

Т/с

25

Gu1e!•

13.20 КрихІтка 13.45 дІФ •Федір Строtr)'Н• 14.15 •Wnoon!P• npвдCTBIJRRЄ... 15.05 ГІУJ!ьс

Украjно!

JT-1

18.50

23.56 Подробиці. l'1lд<:yt.ltot дltfl 00.05 Т/с •Са...,.,.... .....-..-.

01.35 погода

П.49 Курс І<і....._.,; мови •АІІеа

n01111noc•

13.00

ВІВТОРОК

1!Hj(J 20.15

02.06

u~

nсла~·

СВ-2000

06.00

серІіІ

1

еаnь 0118РНОГО .....стецТ'В<І ·Зо·

ПРОФІJІаІ<ТІоІІQІ

14

21.10Т/с~ро

l&tllltU

•ЕГОана~омік•

23.00 Муз. non·stop

22.!Ю Tooc-woy •Аоуrм nepa.• 22.:8$ Т/С •УІІме... СІІUІІІ• 23.35 ео..а.о

11.30 13.30

дІWІ"ИА мЬоснаро.цнмА фес~и­

._

JТ-2 16.00

Т/с оnнь І саІтn010.

09.20

.as п..~ання дltfl

23.1<1 Хі~-2000 23~ 15 Анонс 23.20 1>/'rer\:JIIA 23.50 Поrодв 23.55 ДОбрсі ІЮЧІ,

інфОрм . ..-.ро.-рвма •Наш час• Проrраиа •Стрес;• Реосnама Муз npotpah18

10.55 11.00

Гар.,..;:~ настрій. •Едоса Іorope-

wa•

сnужба •М..nо· сердІІ• 20А0 вео.ІрнІІ •a:wo . 2\.00 УТН- flанораме

J1ra

ncnw.

09.\0

20.20 T81181aiiltta

-СТ •

01.30 01.45 02.00

Муз. nауза

23.30 Роаваж. woy -~·

08.45Саіт09.00 Муз. non-stop 10.30 Дооr. ВІСР8Н. •НостроадІіwус•

08.05 Інтерсnорт 08.1 Q Т/о ·..нІ-• атрут"" 09.00 Новоtни 09.05 Погода

18.20.-с-. тоІІ

22.10.Футбоn,

Істаро!чні neorцii

08.20 д/ф

КЛАСна осоаоnанІА ГlреrрМоа сЖм-.п тварин• 08.00 ное-

18.18 f1or'cWI -

8.

00.00

01.00 нов07.10 Інтерс:nсрт 07.20 07.30

17.00Т/с •з.tм АІІІІІ'ІУЛЬІ<О• 17.5$ Закон • •кон · 18$ УТН- •ІіІ8ЧР•

•АІ<цен~

20.50 Минуnе 20.55 ltmІPCI'IOP1 21 .оо noroдa

08.05 Телв:курнап •БЬнес-рееоо• 08.15 Муз. nауза .

07.15

30.-...

22.30 Toor-woy

08.00Анонс

14.55 ~оне 15.00 УТН- •День• 15.15 І:Іоrода -15.20 С<уд<-. •S.

22.00

ІІІД дSС-О<ЯінІо<м

22.10

Х/Ф «До мене, М)orrapel• 20.00 Подроб..ці

УТ·З

1Z.60~

12.55 За1<0н в закОн 13.00 АІюнс

21.55 Поrода

18.00~и

18.10 Т/С .ДМ.. РОМ•

18.4D

7

реснІІМ

1 1.011 УТН ,.- •РанОt< • 1l.f5~ 11.20 Х/Ф •УМ АОСІР8•

~

.....,

ТеnевізІіІна патруnьна СІТуЖба •Ситуаціw•

23.40 •Особnив"Іі no~-'IR'Д• 3 М. Ве­

09.60Щф

10.00 Сім

_ _ ІЦ.,....С8

березня

13

Т/с •158ффі-

-nlpl•· 17.30 Т/с •ЗНОІІУ waneнa Cwo-

ПОНЕДІЛОК

Програма nереда.. на завтре

35

~

l&tiHII.f

I'I'UIC

18.00 Амон<: npQ<J)8toO 18.05 Торгінформ 18. 20 Грації від •ГраеІС:уо 18.40 Світ nідВQАНDІ фо~ 19.05 ео .. літно.оі ночі 19.30 Т/с •Лоо-- моря• 20.30 Грац/І від ·ГрnІсу• 20.50 На добрані~. д;т.. ! 21.10 Торгінформ 21.25 Добрі"""""" 21.30 Саме той 22.00 ХІФ wЗo11ota ...,"". 23.35 •Wn<>rep• пред(;Тавn.w;: ... 00.15 Торгі~форм


11.03 ;:!'!!J!!!'!!J!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!F1~оа~."'6:~Снідіuюк з . . , + ЧЕТВЕР

16 oe.so

patucy.

10.05 ХІт-2000 10.. 10 Tfo •nop...-vмa. 11.10

11.40

10.30

11.00

#]ss

2·й тайм

·заtсом 13.ОО·днонс

14.55

lS.OO

s

ФІпа.м 4·А

заІСон

УТН- •Вечір•

Поrод.-

~~-:~ss ~;~&::;::'&о":.:.~~ 2З.2s~':tаІі:!ІіАн8 ~ру~а CltV*6a •Ситуацtw•

23.40 ..ОсОб.nмви"'

ra811Re.·

у сnину•

00.20 тсн 00.40 Т/о

20.20 Нова колекція

поrnяд• npeдc­ Мроrрама -мо.-rопмм ..

о~Крм.n• с~·--

Щод<е ..... мІІІ. сесіі Rорхов.ноJ Рй-

··~

20.-4О'Ь.~~-::н~3ка

ІІДТІ'Х

-nанорама

оо "'АкІ.&ент .. е. Леn•ІСУР"'

До 80-рі~ H&J.IO•~anьнoro

АІсадемrчноrо дР&МІ8ТИ'о!НОГО театj:)у iu. •- Франка ВІо'tС'ТfІ9іІ -.РетрQ•

~льм­

..онс:

?.~.55 д

Прок~~>ntе" А cnieaйt tЗ.<Ю Анонс

березня

23.30 Гумор. nрограма 00.00 1СН 00.20 Х/Ф •Аrата•

.ОО УТН- Панорама Питання дня Світ сnорту nогода

21.35 21.40 21.55

•Акцент• В. Лаnікури

22.10 Перший Національt4ий nредс­ тавляє Всеуtсраlнську nремію в

області музики та масових аидо­ вищ •Золота Жар-ІІтиця•

22.45 Сrудія •5• 00.00 ХІт-2000 00.05 nогода ОО. 15 У ніч на суботу з ОлСt4ОІО Ромі­ ною

'УТ-2 07 .ОО

Сніданок

'УТ-3 08.00

Нонини

Інтерсnорт

Погода

ТелевізіАна патрульна служба •Ситуація• &ур-

>І<У••

киИ

14.30 Право 16.00 Т/с •Wnмryнcwcl Ігри• 17.00 Т/с •Авантюрист• 17.55 Х/ф ·Штурмовик• 19.30 тсн 19.50 Проспорт ·ttовини

СУБОТА березня

УТ-1

Інтерсnорт 21.00 По1ода 21.10 Т/с ·Коnомбо ... •Вбивство в

20.55

01.30 Про це •.• Т/с •Сеасс 01.55 Каз ... и дtІои доросm4х

...

д онс

Інформ. nрограма .. нгщ 'ЧЗС• дl.фР.СИ діІІОІSОЇ уда'Чі

Інформ. n~>orpaмa ·Наш 'ЧЗС•

Кіно:~аn мІф 10.00 ДдрР.с;•, ДІЛОНОЇ УІ\д'fІ 10.10 Х.'Ф .. е,;~иl дами .. 1 2 30 Адреси ДІІtОВОЇ уДіNІ 1'2 -10 Муз. nрограма ?О КІнt.):.і<-fіЛ м;ф

Кm1чко

vнменом•

ження лауреатІв і пе~>еможців

Четвертоі заг<:~льнонацtональ••оі nрограми ·Людина року-99 ..

21.00 УТН- Панорама 21.40 Coir cr10pry 22.00 Телефортvt•а Футбол. ЛІга чемnіоніR. Огнs:~д

Транспяц1я баске І больного мат у ПІtlttі'fноєnропейськоі Ліги

...

(NEBL).

УТ-2 07.00

t+t

Програма І. Моnяра •Парк ав·

томобіІlьttого nеріоду•

07.40 08.15 08.45

Ігрове шоу ·Як стати зіркою• М/с ·Назад в майбутнє• Гумор. nрограма •Повне мама-

ду•

09.15 10.00 10.05 10.10 10.25

СВ-2000 ТелеанОІіС Хіт-2000

11.00

Програма д. Дмитрука ооСфінкс-

Сімейна кухttЯ

НоВа колекція

11.30 Шанс-2000 12.00 Надзвичайна сиrуація 12.35 Бізнес за праеилаt••ш 13.05 ХІТ·2000 13.10 Телевізійна служба милосердя 13.30 РеферР.ндум-2000 14.00 Бnок громадс~:.моrо тел~баченнй 15.00 Т/с •Конан•

15.50

lrpnвe шоу ·Як статІІІ зіркою•

16.30 Т/с •Вуnиці розбитих ліхта~ рІв 11• 17.35 Х/ф •Смертельне вторгнен· НЯ•

нХQнка .. (ФІІІЛs:Індія)

-

·БК• (Киів)

УТ-3 Украін~4 Фіttарета

08.10 На р<tнкпвому nрийuмі 09.00 Інтеранонс 09.05 ПОІ ода 09.10 Вулиц,я Сt:зам 09.40 Т/с •Приrоди лісового pyn•• 10.05 СІМ бІД- 01\Hrt 10.20 Ранков3 з.рка

naт-

ВІДПОВЩЬ

ММ•

.. шукаю

rебе ..

Х/Ф •Останн• релім:віІІ• 17.20 Т/с •ЗемntІ: останній конф· nІІСТ 11• 17.55 Гуuор. проt рама ·Новї одеські

16.00

російського мІністра•

Національна лотерея

20.00 Под~биці 20.15 дАторська nроцзама С. 21 .25 ПОГО/\а 21 .30 Х/ф •СерnІко• 23.40 Прем'сра nрограми Л.

Доренка

00.30 Х/Ф .. чоловічий зигзаг• 01.45 Ka.:JI(I.t ДЛЯ дорu<:tІИХ 02.05 Г1оrода 17А8ІС

KQHflA

• ВТJ

Тf ТАSА'ПІІ

08.00 Телсжурtі3Л ообІзнес-ревю08.10 Муз. ІІОП-SІОр Шоу самотнього холосrяка КІногороскоn Кур<.: НІМСЦЬІСОЇ МОВИ .. дІІеS

Gote! .. 10.20 10.50 11 .ОО 12.00

Муз nарад ещ .. катрін.Тележурнал "Б•знР.с-реню .. Муз.

Кут

Торгінформ Новосеn

ttorl-Siup

ТО8ІС

I<IIHflA

Музичний •НАРТ -ранок• Ексnрес-Іttформ Щоденник сесії Верховноі Ради

07.05 07.20 07.35

Украіни

07.55 Галерея знаменитостей ХХ сто­ Муз. nрограма

08.00

•Made in

Ukraine• Вояж без саквояжа

08.30 08.45 09.00 09.30 10.00

Анекдот-асорті ДИТЯ'-Іа година Тільки для жінок

МІСЬКІ t10GИНИ

14.30 Скарби СВІТОВОЇ культури 14.50 Тепеексnрес 15.00 Х/ф •Лаутарм• 17.15 Мfф 17.35 Док. екран 18.00 М/ф 18.30 Х/ф •динозавр Теодор 20.00 .. шляrер• nредставляє ...

Рекс•

17.55

Солодке життt:t

Антресолька

22.00 22. 15

Вікна, що МІо4 іх обираємо Мtські нов... ни

22.30

Х/Ф •Передбаченн• абиества•

А•. Хіт-парад

Новини звідусіль (ТК"•Гравіс•) ОО НАК -Нафтогаз Украіни• nові-

07.50 08

домляє, роз'яснює, поперед· жає

...

08 10 •На всі боки• з О. Котлицькою 08.30 .. територІЯ д ... Муз. тиждень 09.00 Х/Ф •доктор Детройт• 10.50 EJ•te ІtаІ1а. Телемагазин 11.00 Т /С • Чарльзові турботи• 1 1 ЗО Сократ -Св1нг. Телсмагазин 11 45 ЕІ1tс ІtаІіа Телемагазин 12 ОО На сьомому небі 12 ЗО Elitc ltalia. Тслсмагазиf-r 13 ОО •Територія д ... Хіт-nарад

17 ОО Вас заnрошує. 17.30 Хо·~у кліn! 1"1.35 ДІМ і]КТОра 18.20 ~акурс 18.30 Таємниці- і міфи ХХ сторіччя 19.00 ЗорянІ зуt:трі'Чі 19 50 Teneeaccnpec 20.00 Х/Ф •РокІровка• 22.10 КіftОКОІЩСрl 22.15 Х/ф ·Цей милий старий дJм• 23.35 Т/с •Зо.лоті роки•

Teneжyprtaл ·Бізt-tес-ревю• Вщеомаr азин

ЗдОровий СПОСІб ЖИtтЯ Муз. non·s1op Програма •Стрес• .Адреси Ділової удачі

Оаза серед хаосу Зонота фортуна Пrюграма .. сlІJЄС•

Регіональ-

Торгінформ Добрі НОВИtІИ

Тележурнал •БіЗнес-ревю• Нове u лrкуванні хребта за ме-

тодом Бuбир~

удачі

Врятуй і в6ережи

07 .QQ 07 15

МІСІ..>КІ tІОВИНИ ДнrреСОЛІ..>КЗ

8АІ'Т ТОИІС

07.05 Скарби свІгово! кульrури 07.20 Ексnрес-інформ 07.35 Щоденник сесії Верховноі

09.30 Атnетик-ревю 10 ОО Coir людей. Медицина 10 ЗО 35 хвилин джазу 1 1 .05 Циркшsа ваІІІза 1 1.зо ЮЛІй КІМ. кДаено не бачився

Ради

Украіни

Навкаnомузичний нон-стоп еід

·Тинди-ринди•

08.45 ДІалоги 09.00 Хіт-базар 09.35 Кіноконцерт 10.00 •Шлягер• nредсrавляє ... 10.50 Телеексnрес Бізнес. ревю

1105 М/Ф 11.30 Х/Ф •динозавр Теодор Рекс•

13.10

з

Очевидне-неймовірне Молодіжна телевізійна служба Щоденник сесії Верховноі Ради

Украіни Світ утворення Телеексnрес •бла1а вtс1ь- з Ріком Реннером М/ф Дитяча годинс:t

·•Кумири•. В. Комісаржввська Мtй Ермітаж .. я ·· nам'янtик собі!• Н. Джи-

Міські НОНИfІИ •Часи і ВОіНИ•. Нормандці

•Ktнu вчора і завжди•. Радянсь· КС КІНО t MiфoTBOp'fiCfh 22.30 стн

22.40 Х/Ф •Вибух• 00.20 Нічний канал 02.20 Комп'ютер Х

Телеексnрес

32

"QHflA

ІСТV

Шлятср --бо шл~гер ОВ.ОО Голос •Перемоги• 08 ЗО Майстри ілюзіону 09 ЗО З Рюбав·ю 10.00 Е.ІІ.Оtюмічний вісник

07.00

10.30 11 ОО

Фант-лото

.. Бінго ..

Модний час

11.25 11.50 12.00 12.30 13.00 13.50 14.00 14.30 14.40

·На всі боки• з О. Котлицькою І1аІіа. Телемагазин

Elite

Перехрестя

Elite ltalia. Теnемагазин Шлягер року Elite ltalta. Тепемагазин В. Щербачов nредставляє ...

ЕІіtе

rtalia. Телемагазин

НАК •Нафтогаз Украіни• пові­

домляє, роз'яснює, поnеред· жає

15.00

...

Сократ-Свінг. Телемагазин

15.05 Телемедіа. ТV-магазин

Програма передач на завтра

35

ОО ЕкоІІОмІчний вісник

21.30 21.55

07.20

08.00

:ІаІ'І"А8а

Ексnрес-4нфорІVІ Н.а х8М1\t усnЬ.у

Д...Ск·кенs.л 3устQІчі•

..,...

"QIIIU

І'І'А81С

10.00 Анонс nporpaм 10.05, 15.35, 18.15 Грації 10.30 Бути жінкою 1 1.00 Престиж 1 1. 15 Новини Євроnи

від •Гравісу•

~ ~ gg_ ~'в~з"l.дб8доі?ортінформ

15.30 16.00 1 7. ОО

17.20

AttOНC nрограм

ДІф •Льодовики: крижані ріки• К.П"тва П nпократа •Шлягер• nредставляє ...

18.1 о 18.50

Добрі новини -весь світ театру•. ВІкторія Спесиецева

19.20 Вистава. ·Не С5оюс<о ciporo вовка• 21.00 На добранІч. дІти! 21 . 15 Міст а й столиuІ світу 21.30 саме То>і 22.00 •Кіно npo кіно•. •Невідомий Голлівуд• 23.00 Хіт-базар

23.30 Моnодіжний канал •М•

37

I<QHflA

д. ШаІИІnо­

Ноаини

50

СТ.

I<IIHflA

06.55 Програма nередач 07 .ОО Прогноз nоrоди . 07.05 Програми ·BIZ· ТV· 07.25 Прогноз nогоди 07 .ЗО Програми •BIZ- ТV• 07.45 Прогноз nогоди 07.50 •Вікна. Бізнес• 08.10 Т/С •Куа8nда• 08.40 ·Вікна. Новини•. Прогноз

пого·

ди. Огляд преси

09.00 Програма nередач 09.05 Tjc •Сеnеста• 10.00 Імnреза 10.30 ·ІDЕЕА-сrудія•. Телемагазин 10.50 Програми ·BIZ·ТV• 13.00 --ІDЕЕА-студія•. Телемагазин 13.25 Х/ф •ВхІд до nабІрмнту• 14.30 Х/ф-дітям. •Айбоnить-66• 15.55 Програма передач 16.00 ·Вікна. Новини• 16.1 О •ІDЕЕА-стvдІя•. Телемагазин 16.35 Програм~ •BIZ- ТV• 18.00 Т/с •Сеnеста• 18.55 Програма nередач 19.00 ·Вікна. Новини•. nогода 19.30 •Вікна. Сnорт• 19.40 Т/с •ОхоронцІ• 20.30 ПрезентацІя 20.40 Бізнес nоза законом 21

.ОО Виnадковий свідок

21.30 Х/Ф •ГарtІче мІсто• 23.10 •Вікна. НОВИНИ•. Погода.

Огляд

nреси

23.25

Х/Ф •Якби стІни могnи гоао­

52-t

мораnІ•

14:30 Арт-афіІ.Uа 15.00 KиiBChki мініЗ'ІЮри 15.30 СRІТ. Уасраіма. Киів 15.50 Сnоживач 16.00 Т /С •СобачміІ дІм• 16.30 ·Ім'я•. М. Плісецька 17.30 Театр на долонях 1 В. ОО Х/Ф •салам, БомбеіІ• 19 55 Оnовіді староrо nліткаря 20.30 стн 20.50 Д.1вони Києва 20.55 Муз. мозаїка 21.00 Cnarи час 21.15

vта­

Новини

07.00 07. ?0

l<llllflA

07. ОО Новини 07.10 Ексnрес-інформ 07.20 На хвилІ успіху 08.00 Гаряча лінія: 08.40 ·МІсце зустрі'Чі• з А. Шараnовою 09.00 Новини 09.10 Ви- очевидець 10.00 Ток-шоу •Я сама• 11.00 Т/с •НІхто, крім теОе• 11.50 Сnорт-ЮТАР 12.00 Концерт-бенефіс Ксеніі ГеорrадІ 13.00 Тинди-ринди 1 3.30 Модний час 14.00 Арт-афіша 14.30 K.І.S.S. 14.50 На хвилі успіху 17.00 Диск-канал 17.30 Криnа 18.00 •МісцЬ зустрічі• з А. ШЗраповою 18.20 Киів. Украlна. Світ 18.50 На хвилі ycntxy 19.30 Ексnрес-інформ 19.40 о.с.n.-сrудія 20.30 8ернісаж 20.40 новини 21 .ОО На хвилі успіху 21. 1 О Х/ф •Монстр nІдсвІдомостІ• 22.30 Диск~канал 23.00 Т/с •ГреіІс у nonyм'i• 23.25 На хвилі успіху 23.35 новими

О 1.

гурд:1

14

ДОМО8....С:

ритмо

га

08 ОО Це над~еи•jRйно 08.30 сон 08.50 Дзuони Києва

12.40

Х/ф •Карамболь•

23.-40

О 1 .05 nрограма передач

19.00 Т/С •Monoдlcn. Геракn•• 19.30 Т/с ·Чудвсн• наука• 19.55 Т/С •Аnьфо 20.30 ХІФ •Заnиwок дн•· 22.45 Х/ф •ТремтІннtІ 3eMnl• 00.20 Т/с •ПоnІцІR МаwмІ. ВІддІn

07.30 ВІСТі

12.10

15 Адреси діловоі удачі 00.25 Запота форrуна 01.25 Підсумкова інформ. програма ·Оr:же ..... О 1.40 Програма •Стрес• О 1.55 Рек11ама 02.00 Х/Ф •ЛедІ-вбивця• KIIHflA

06.55

Сезони моди Торгінформ

15.. 35 Т/с •Мандрівний nицар• 16.30 М/с ·Жахлива сила• 16.55 Футбол. Англійська nрем'єр-лі-

ТЕТ

a8J8

оа ми•

ОО.

25

І<ІІНІІА

08.55 Муз. мо~аіка 09.00 Міс ·Казки вулиці Брока•

Новосел сп

22.00 Адреси ДІЛUВОі 22.15 .. fскулап•

Вnяж без саквояжа

30

21.15-Гранки

14.20 14.50 15.00 15.30 16.05

ІСТУ

I<IIHflA

.. Територія

16.50 Тепеексnрес

20.00 І••ФОрм. nрогnама •Наш ·~ас .. 20.20 Адреси ділової удачі 20.30 Анuнс nрш рам

13.00 13.10 13.40 14.10

ОО

16.35

17.20 17 .ЗО Інлустnія здоров'я 17.35 Адреси ділоної УІ\ЗЧі 18.00 Х/ф •Kow ба KOW• 19.30 Адреси ділової удачі 19.40 ·Tpaнcnopr Украіни-

1 1 .ОО

Інфоnмація до роздумів Вісті

32 07

Х/Ф •Сnова на wм6&&І•

37

21.00 21. 15 21.30

17А81С

18.20 18.40 19.00 19.30 т;с •Лаодина морtІ• 20.30 ГрацІ! від ·Гравісу• 20.50 На добранІч, діти! 21.10 Торгінформ 21.25 Добрі новини 21.30 Саме той 23.35 00.00

18.25 Чорний квадрат 18.55 Х/ф •ШвидкІ гроwІ• 20.30 С1Н 20.50 КиївСЬКІ діловt новини

KIIHflA

Анонс nрограм Торгінформ Граціі вJд •Гравісу• Сто чудес світу Хіт-базар

22.00

Муз. nауза

Молодіжна rеnевазrйна служба

22.40

Хво­

Фільм-концерт •два дні 3 ...

Лакмус жинt:t Киів класичний

І~

23.00 Т/с •ТаємницІ Нwо-Аорка• 00.00 ·Територія А•. ХІт-nарад 00.50 дІс •Остання адреса• О 1 .20 Програма nередач на завтра

35

_

морw•

OO.OOTopri~

37 gана.А

16.35 м;с -космtчні рятувалt.ники17.00 Т/с •Чарпь:оо81 турботи• 17.25 Tfc · - молодІ• 18.20 Новини звІДусіль (ТК ·Гравіс•) 18.30 Т/С •КомаІСдІІ •А• 19.30 Х/Ф •У пастцІ• 21.30 новини звідусіль (ТК ·Гравіс•) 22.00 Т/с •WoiiiCOIII тенет•• 22.55 Всеукр. телевfзІйниІіІІ конкурс

18.05

ELO• 16.00 Душа до душі 16 зо стн 16.45 Збережімо здоров'я 17.00 Кіногороскоn

17.40

стопиІL.Р свІту

...ntOAiftd

21.10 ТорnнфОрм 21.2:J ДобрІ нови""' 2 f .зо Саме том

мерwрут

13.50 Сократ-Сеінr. Телемагазин 14.20 т;с •СОкоnине гнІздо• 15.20 Телемедіа. ТV-магазин 15.50 М;с ·Роккі та Бульеінкnь• 16.15 М/с •Вуді Вудnеккер та його

18.00

Тележурt-Іал •бізнес-ревю• C~ir науки

Хtr-базар

21 .20 21.30

6о:жою•

роставський

Чоnоаі'Чі турботи

20.45 20.50 21.00

00.45Ч

·Міс Телешанс•

Врятуй і вбережи Антресолька ВІСТі Хрисrиянська nрограма С1Н Київські ділові новини. Ексnрес-

00.05 т /с •Історі• коханн•• 00.55 ·Решето-. Група ·Стер:х•

10.50 Телеексnрес 1 1 .ОО Бізнес-ревю 11.05 Х/ф •Гоnовне- кохати• 1 3.00 Телеексnрес 13.10 Сім ноr і весь світ 14.05 Дорога і море 14.20 Щоденник сесіі ВерховІюі Ради

20.35

~t.

1 1 .25 Муз. маршрут 11 .55 Кущ.мінація 12.25 Муз. мозаїка 12.30 Навіщо і чому? 12.45 Мертва літера 13.00 Т/С •ІСТОрія КОХаННІІ• 13.50 ·Сnів- це стан душі•. д.

Т/с

22.00 Х/Ф ooQмntмOP•

22.40 І(уnмоІ Х/ф ~-·· 00.15 __ . ..........,..,. ...

друзі· нон-с1ш1 від

07.15

14.50

. .._.._..._

"-

В5дрод*еННІІ rапузІ

~::g rr..::~~~~~r

09.00

Х•t-базар

08.00 08.30 08.50

в

)()(

07 .QQ

10.30 Сnіває Саша Беліна

12.40 12.55 13.00 13.30 14.00 14.10 14.30 15.00 15.30 15.40 15.50

22.30СТН

6laootc:y НО8ИНИ

ГрацІІ вІД •ГрааІсу.

08.40 .. мІсце

23 50 Телеексnрес 00.00 Х/Ф •дві дуеnі•

17.20

8АІ'Т

25

07.45 Парфьо·

tіОІ:Ш .. ttanЄpCД0Дtti 11

09.10 09.40 10.00

Новосеn Моnодіжний канал •М•

nовІtdв•

18.20 Х/Ф •Ісnанська акторка для

7

21 50 Діалоги 22 05 Те11еексnрес 22 15 Навколомузичний .. тинди-ринди•

07.30

Шк.оп•

тор,;....,._

10-30

01.35 11:1..01 opocaon

Ексnрес-інформ Щоденник сесії Верховноі Ради Украіни

KIIHflA

19.00

О 1 . 5~ ІСомn•tОтер Х

09.3-"і Х/Ф •Американка• 11 10 Комn·ютер Х

Погляд з Америки

Торгінформ Міста й столиці світу

23.35 Тинди-ринди-новими 00.00 Мікс 00.40 Торгінформ 01.30 Інформ. nрограма --Наш час· 01.45 Програма ·Стрес02.00 Ремама 02.05 ХІФ •Жінка І чеТ8еро п чо­

ОПОВІдаННЯ•

19.50

Ракурс

09.00 Т/с •Миnістю 09.30 Д;Jвони Києва

Гранки

ний виnуск

10.55 Ра,ікоuа rtошта 11.25 t-ІЛО 11.55 Сма• 12.15 не ~~,..с 12.30 Фан клуб 13.00 Музичt-Іий nал.'ізд 13.20 Г!ро1 рама .. життя тоарин· 13.50 СІІОРІ І3ЙМ 14.20 МуЛL.те16стка 14.45 Т/с •ТІ, хто біжать пагорба· Пporp~мrt

Сnорт без t(Opдattiв

30

18

ВІсті

інформ

Ноносел

СІТ

16.20

08.00 .. пnоР.рІtення ... Духовне слово Патрtі]р.ха 1\иіосt..кого 1 Всtя Руси­

15.10

МаІЧІП

~23.35 Хіт-2000 23.50 Доброї но•-tі, Украіно!

&1И за титул Імтер­

~~о.uнtиttСtІІШtt..tюго чсмnіо ... а за ~t-!pCir.:to WBA

15

Добрі новини

23.25

~:~~~-

МіС.-а

ф СІ,:3

32 ~.....

2U.SO

35 '"''""'

18.410

:

01.15 My.s.

21.25 21.40

23 15

nlllt_.....

Анонс npo~

ТІnwси для :~~tімок Хочу кліn!

')1 15

06.55

Анонс програм Торrінформ

20.30 20.35 20.45 20.50 21.00 21.10 21.15 21.30 21.45 22.00 22.10 23.10

12 .ЗО •Доrляда"4• Вщм.ритий укр<tінськиИ

Т'уІ)НІІ)

23.00 U

Світ науки Теле.-урнал •Бізнес-ревю ..

Украіни

Тра11сnорт Украі•іи

19.15 тсн 19.35 Х/Ф 21 15 KRt<.

Торгі"фQрм

.

t8.00

Хіт-базар

19.00

18.25

N8IUIOII"'

18.011 18.20

Траа

22. 1 5 Micwd

•Made in

Ракурс чо.nоІІічі турбо""І"м ГаnервfІ знаменит~стей

18.15

14.50 Адреси ділової удачі 15 ОО Шолом. Києве! 15.30 Молодіжна телееізайt-~а служО~ 16.00 ТеJІежурнал ·бізнес-ревю· 16.10 ХІт-базар 16.40 Кіноrороскоn 17.00 Тележурнал --Бізнес-ревю• 17.10 Націшtальttий хіт-nарад 1 7.40 Курс tt~мецькоі мови .. AIIes Gute!• 18.00 Б)'ТИ жінtсою 18.30 Муз. nарад від •Катрін• 19.00 ВСІ1икобританія сьогодні 19 .ЗО Но не в лікувнfІні хребта за ме·

•Crpcc•

09.15

07. ЗО Доброr n ран«:у, Укра і ttO 1 09.00 д/с •Живе море з Джоном Стn· 09.30 Пригорща новин 10.30 Естрадна nрем'ср-л•га 11.00 ПОГЛЯД і СВІТ 11 ЗО Класик-орем'єр 12.00 УТН- •день• 12.10, 15.10, 21.55, 23.40 ІІогода 12.20 Т/с •Шерлок Xon ... c• 13.20 Надвеч•р·я 13.50 Не все так погано ... 14.25 Алt.манах wQcнnoи .. 15.00 УТН- -день· 15. 20 Реліквtі та храми Уtсраіни 15.30 Всесвітній сnортиnний огл~д ·Gillcttc• 16.00 Урочиста церемон1s;~ нагород­

І мІсто•

Пmода

7 І<ІІНІІА ~·:~=~=

17.00 17.35 18.05

РІ'ЧЧА

22.55 Т/с •ПасифІк Паnіісадес• 23.40 N-кinnмetp 23.55 Подробиці. Підсумки Дt1~ 00.05 ПрограмА -Про це•

ОО.

07.25. 08.50. 12.15, 15.15. 23.45

22.35

дюнах•

lнrepcrl(')pt 12.15М/ф

Прогрпма

Воя• без саІІС8О«ЖВ

Ukraine-

Підсумкова інформ. програма -Отже ... • 20.20 Адреси ділової удачі

12.30 ТелевІзІйний цен1 р моди 13.00 Анонс 13.05 КиївськІ новини 13.20 На своій земn• 13.45 ооШл~rЄJJ" nредС..:lаВЛfІЄ. 14.30 Крина 15.00 Естафета 15. 15 Конкурсtп 1 5.45 Домашній лtкА~) 16.05 Автографи 16.40 Т/С •ЛІОд.Ина МОРІІ• 17 .ЗО За киівським ••асом 18.00 Новини 18.10 Т/с •дика Роза• 18.35 КВК-асорті 19.00 Гарний настрІй ... Елка і кореша• 19.05 КRІ1іІа11-ШОу -ПОІІР. ~ІудеС• 20.00 Подробиці · •Час .. 20.50 Минуле

08.00 QB. 20 08.30 08.40 09.00

16.35

18.-Т/с---•

16.50 Teneekc.npec

20.00

12.05

02.15

ГрацП віа. -Гравісу•

Теnеекспрес

наемни. ~

~:-=r:~п ~.

22.00

Щод8fоtНИІС сесіі ВерховноІ Ради УкреТни Здрасrуй, мамо!

14.20 14.50 15.05

Муз. пporps.ua

--

.atnoel

1 Т. 10 Медмч..ій nасневик _.,.., . . 1 1 .40 Pe&ue..-o • ·

21.30

13. ОО T&INМikcnpec 13.10 •Wn•rep• nредстеІІІІРІе...

14. :1 О

ICмtiiCWd

20.50 Д31110НМ Кме21 .оо Антресоn..21.15 ·~ . - - - - : С.МСОН· .

І{jнОко"церт

, 2.30

08.:50

19.25

1t.ЗC:,~.,-:'if';~~or ..а '"ст-

18.45 Ho110cen 19.00 с,имуn

19.50

КQ.о.соеа

11.00 6i3tteC•De810 11.00 М/Ф

ТоргІнформ

ЕКМІ Ca~-UIOY

On...-a

Краlна ФестивапІІІ За ІЧІІJ.Jтунками ·

Теnеекспрес

10.50

фінансис'І

19.15

СnІ•ає

.toтt

XJt:Jr......-

Діаnог ... Кrеас~ка. Qбll)&tte

ЗQPAwi 3уС'ІрічІ

tO.DO

ВідкритІ tІ&беса

ТорrІ"форм

19.35

08.05 Інтерсnорr 08.10 т;с •Ніжна отрута• 09.00 Новини 09.05 Погода 09.10 Дамобуд 09.25 Т/с •Тінь і світло• 10.10 ДженТІІt.МСН·ШОу 10.40 Т/с •довга дорога в 12.00 Новини

00.45н~~з -розваж. rtpoJpaмa ·За nів·

10.00 ТеІ•еанонс 10.05 ХІт-2000 10.10 Т/с •Порtnунок тварин• 10.50 Х/ф •1-насо І цар Поганин• 12.10 д/с •Хроніки дикої Амазонії• 13.05 Відкриваємо БібІІію 13.30 Діловий канал 13.55 ХіІ·2000 14.00 Освітній канал. Макс:~1м Рипьсь-

себе

Хіт-базар Topr-iнфoptot Нооос:еп .жіночи#І світ

18.30

OD.OO

тодом Бобиря

Вад І ДО Новини

старому стиnІ• ЖІНОЧі ІСІоріJ

07.05

18

·Фонтан-клуб·

22.25

3 • 1 -+ 1.

08.00 Т/с •Заrадко•• nед.І• 08.45 Сніданок 3 •1 -+ 1. 09.30 Т/с •Демь народ*енн•

Т/С •Вулиці розбитих nіхта-

ТелеRІЗІйна оаrрульна служба

·Ситvаuія•

07.00 07. 1 О 07. 15 07.20

npo

~~~~ h~'::-=~~~

19.25 19.35

21.0~1Х):; •Система Wарки•

'УТ-1

22.00

д.о-

12.15

23.15

Му._ "У"<

08.50

АмтресоntаІСа

07.30

· 11<4.35 ... 05 VсмІwк• - - · - -.. ~1"4.45 т• ..,.,_... 18.30 )Ц- . . . . . . . . .ІШМУ 18.00Ма _...,..

сторіччІtІ

08.30

~І·

17.00 17.15

Інторсnорт

20.00

Н<>еооеІІ •С.ме тоА.-

16.45

Н08ИhИ

12.05

06.00, 08.50. 13.00. 14.55. 00.10 Анонс 06.05 Доброго ранку, Україно! 09.00 Зона nрава 09.30 Т/с •Bhep у сnину• 10.30 Медичний тижненик ·36.6• 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 nогода 11.20 Фільм-вистава ·Ретро .. 12.50 Поrода 12.55 Закон є закон 15.00 УТН- ·День• 15.15 Погода 15.20 Сrудія •5• 1 7 .ОО Нова колекція 17.30 надвечір'я 18.00 УТН- •ВечІр• 18.15 Поrода 18.20 Саме той 18.45 Х•т-2000 18.55 Т/с •Вітер у сnину .. 19.50 Погляд у світ 20.20 КІ•асик-nрем'єр представл~є ... 20.30 Щоденник cccti ВерховноІ Ради Украіни · 20.40 Вечірttя казка 21

...

1 2.00

П'ЯТНИЦЯ

17

8::J: Jі:м;.:а-н· отрут

LЦо.денни.с. сеса Sер!СОІІ-моі Ра·

Е&<:nрес-н.форм

07.ss"t.:..~~":на,.,..н~тостеА ХХ

ТоргІнформ

·

=~::8 ~= :r::.;-'.:.;:~

оо.ао ХІ"Ф .ХІІ...,....

~._...,.-й •НАРТ·ра.tОк:•

08.20

10.30

IQOX8 ..

Час •Ч•

OII.~;,W.~Iono ~.

07.:!5 07.35

80tta• • 09.10 •Wnllrep• ГІР8ІАСТ-ІІІІІе .•. tO.OO СnостерІ.--...очм аа ІСОІІЬОрамм

10.45 11.00 1 1.30

,......_.. Anfl

ВернІС8Ж

07.15

07.0&

08.00

.

.

8::gg ~СТИtІНСWСІІ ~

8~:gg ~~:=:;=::;..._ф;І

ТоргІнформ Новосеn 1 S.ЗО ММ ~м АнrліІІ 16.00 Му:, програма -Зооwмі ~тр1 ..

,..,..

i+t

nc;JOI"P8M

1 S. 15

18:~~ ~на ІОІд ддо Я 10.40 Т/с ...до•га дороr• •

07.00 Сн1ДШ1Ок 3 .. 1 + 1 • 08.00 Т/с •З8І"ААКО8а neдJoo

Attoмr:

08.00 В...Ст•-- О. г.......н. -.Він та

1 Б. ОО

Поrода 09. 10 АквасеІт 08.25 T.Jc •ТІк~ І с•Іт.nо•

О().СЮ ДQ{j~щ·І нuчі, Украtно'

УТ-2

07. 15 ПоІ"QДе 07.20 ВІд І до 08.00 tiOBMf1M 08.05 ІнтеРсnорт

09.08

Хіт-2000 ;.~з. 5О Гїt>r uда

23.45

07 .ОО

12.00 13.00 1 З. 15 1 З. ЗО t 4.00

07 1 О tнтерсПор'Т

~~-~~~..~~nорту 22

tІое14н ...

07.00

ПиТёІttНЯ "..Я

час ..

ТОІІІа

-

· ·

30---..

ВAFr

Х/Ф •МІс:ц• :&nОЧМмУ-

Просnорт-ноемни •М1u.аек• n~мт·

19.50

саме тоА

18.45 )(tт-2000 1 8 .. 5.5 Т/с • ІІІтер 19.50 Зона права

22.10

Лрогр1Ро41а •Стрес•

.

~ І ІОІ Р8-

~:іШ ~~.:а:~

Ін-

О 1 • 55 PeJUUІмa 02.00 Х/ф •ПовІw•

тсн

zo.oo Х/ф

'8. 15

21.35

..:анаn.

•HaUJ

-Ф>Qрм. npa~-·

--

19.30

..д.:онь,.

18.00

21.30 Y"n-1

20.00..:/.Ф ~Три

21.05 21.20

... БJ3нес-реею•

ОО. 10 1'ооr~нФОом ОО. 15 Hoeocen 01.30 Народми~ t11Чot•...__..

01 .45

. ·

но•

19.40 LЦод8ttмМІІІ: !0810f1 В.

19.50 Tene8ICCniP80

~~:~ :%"·'":a~~~'W:',. -~Гер• ПредС"JВІІПRІС••.

Т/с •РаАом М.nроеа­ Т/С ·3но•у W8пема с..-..

-На- k8ак8• '1JYI'WII ... ~.':"'

19.25 &сnрес-Інфа.,...

23.30

'І'UОС)"оІість МарІІСоІJІ Теена

17.80

Теnt!ІЖурНал

Торrtнформ

С"tОDічч•

19.05

дм Yaq:JA&tм

~:~ ~~н:В~~:.1~т музмки

1!1.00 ПереРІІ8 16.00 Прогрема '· Моnнра •Паре .ав· • "fОМОбіn~го ~АУ•

'16.30

a

І"fФорм. nporpa.. •Haw час• Адресм дtnoвot удачі Анонс npof'JJBM

М. . . . Іс•

Анонс УТН--

17.00 Т/с ·За•Ін .A.canyn..кo• 17.5!5 З;Ікон с а.кон

20 30

21.30

Осеіпtfй IC&Hall "'Я XQЧV .СИТИ,

"17.2!!

~g:~~=·.. s-

18.20

21.20

~~~ ~;;·g:fзon~'.'~Т: і

•Фіорентииа• (ФnopettцiR:,

5О Поrщ~а

Амазон.Іt ..

~а:~-~канаn

11.20н~Ь:g:;~алrr:р=r~~:.цІо.. манчестер ЮнаА'тод• (At•r""')

Нс:иосвn

ТОF)rінфор.. ДОбрf мов ..... и 20. 5О Нсвосеn 21.00 СІТ 21.15 Гранки

то е .аомІ roc;;;noдap? те"_..:..м s цикnу •Подопан·

14,00

Т/с <~~~Bh•p у спину•

ІтаnІя).

·~· Н8 'Сt.ІВНУ!• с •ХроніtсМ дико1

"t11•.

Укрntно!

Не есе таІС norвtte .. ·• VТti- ·Ранок:•

-

20.20 20.30 20.35 20.45

т-рмн•

КамкурсН8 ди1',.... nроr-рамв

12.40 13.10

09.00 АвтосапІєнс

09.30

19.50 20.00

1o.oo-vz.::=нc

березня

Анонс Дu6poro АнОt-•~

.....-~.--·.. 1 ..

Т/С •д,ем-. H8POAJC•ttн•

09.10

УТ-1 06.00 Ot:i.05

---·/і;··2о--(9119)·--·-·--·-··----~---1

VТА8 3АІ7А8А

07. ОО Новини 07.10 Ексnрес-інформ 07.20 На хвилі успіху 08.00 Діловий тиждень 08.30 1инди-ринди 09.00 Новини 09.10 На хвилі успіху 09.20 Шоу іжі •Палt."4икм оближеш!• 09.50 Т/с ·Шоу БеннІ Xlnlla• 10.45 Крила 11. 15 Медичний тижневик •36,6• 11.45 На хвилі усnІху 11.55 Планета Земля 13.00 сво~ гра

B08d

аавu

06.30 Реnортер 06.35 Підйом 07.00 М/с ·Наїзники драконів• 07.25 ПідіІом 07.30 Реnортер 07.35 Т/с •Луrаа Ферн&НДІІ• 08.20 Підйом

08.30

Репортер

08.35 Підйом 09.30 Реnортер 09.35 М/ф 00.55 Т/с •На розІ, біn• ПатрІар-wих ••• • 10.55 Тетянин полудень 11.15 Х/Ф •Чу>оса ріднtо• 12.50 Тетянин nо.nудень 13.10 Т jc •ЛуІ:аа Фернанд.а• 14.00 Реnортер 14.15 ХІФ •Набе3печне 38нурення• 15.45 М/с •Іноnланетяни• 16. 1О М/с •Наїзники драконів• 18.40 Т/с ·ГорfІнин V• 17.35 Х/Ф •Голова nрофесор• Доуеn••

19.00 Реnортер 19.20 Здоровий сон вІд •Венето• 19.25 Х/Ф •Ренеrат• 20,55 Модні тканини на Толстого, 5 21.05 Час .. Нью Вінд• 21.15 ХІФ •Ворон 2. МІсто ЯнгоnІв• 23.00

23.20

Реnортер. Тема дня Х/Ф •Хоробрм>і•

13.30 Наші улюблені тварини 1 3.5:і Стоnиц~ 14.10 Арт-афіша 14.40 Що? Де? по ... ім? 17 .ОО Гарнізон 17.30 Т/с •Грейс у nо.nум'ї• 18.00 Т/с •Тарзан• 18.50 На хеІо4лі успіху 19.30 Рада 20.00 На хвиn! успіху 20.10 Уроки nостмодерну 20.40 Новини 21.00 Що? Де? nочім? 21.20 Гумор. програма •Біс• 21.45 Х/Ф •Переступивши межу• 23.15 Диск-канаn

50

KIIHflA

С1'11

08.00. 09.25, 12.25, 14.55, 00.50 Проrрама nередач

08.05. 09.00, 12.30 Програми •BIZ·ТV• 09.30 •Вікна. Новини•. Погода. Оrляд nреси

10.00 Маnпет-шоу 10.30 •ІDЕЕд·студІ<І-. Телемагаз~н 11.00 Т/С •СоЛТІ• 11.30 Кпуб ·Білий nапуга• 12.00 •ІDЕЕд-студія•. Телемагазин 15.00 Wануааnь.нмкам ІндІАсwсого Іdно. Х/ф •Паnії•

17.30 Вікна у csir 18.00 Tjc •Ennl МакБІл• 19.00 ·ВrkІІа. НОВИНИ•. Cnopl. Погода 19.15 ДІФ ..АварП на перегонак•.

2

19.45

серІ•

Прем'єра. Т/с •Перwа Х8и­

ntІ•.

{1!1.25

1, 2

серІ1

ХІ+ •Карти, гроwІ та ма ду­

nа•

23.15

Х/Ф

.. тиrрицw•

52-і 08.00 М/ф 09.05 Т/с •Пригоди ШирлІ Холмс• 10.00 •3 х 4•. Найкумедніше домашнЕ відео

10.25 Здоровий сон від •8енето• 10.30 Х/Ф •Ска:sан- npo хоробро· го аитаз• Фет~Фрумоса•.

1, 2

серІ!

І 2.50 Х/Ф •РІК добро! дІтмни•

14. 15 Х/Ф •ТІnьки • мюзмк-хопІ• 1 5. 20 Реnортер 15.35 М/ф •Кіт в чобо."х• 16.00 Х/Ф •д•І<УІD. Лhсар!О• 16.30 Х/Ф •МІсRць 8 озері• 18.00 Т/С •Графин• де Монсоро• 19.00 Реnортер 19. 1О Новий зір з клінікою •Оnтимед• 19.15 Х/Ф •БІчнІ удари•

·20.55

Х/Ф •КримІнальне чтиво•

23.35 Х/Ф •Месник•


[.~:::::::::,::::~:~~::~~1~.~~::,!:1,:,:)І:.~~~~~~~~~~~~1111I:l~~~~~~';j~~~~j#[~i~t.i~u~ij~t~~li~-~~~~~~~~~[-2·--------~~~~:~~-~~~J" --~~J 16.00 Х/Ф •Отаман Кодр• 17.55 Х/Ф •Смертельне вторгнення 2• 19.35 Х/ф •Кара небесна• 21.30 Великr переrаш• 21.45 Програма В. Пі;овше~а •ЕПІ·

НЕДІЛЯ

19 березня

17.00 Тележурнал •Бізнес-рев10• 17.10 Світ науки 17.25 Муз. rюп-5tор 18 25 Здоровий спосіб жютя 19.00 Муз. програма •Made in Ukraine• 19.30 Нове в nікуванні хребта за метадам Бобиря

центр..

22.45 Т/с •Таємний агент Нікіта• 23.40 Х/Ф ·Кам'яний хрест•

YT·t 07.25, 0850.21.55, 2З.10 Анонс 07 .ЗО Доброго ранку, Украіно! 08.55 Укрспортлото 09.00 д/с ·Живі заокеансь•і легенди•

09.ЗО Шоу самотнього холостяка 1О. ОО Наше військо 10 ЗО Телефортуна 11.05 Хто в дамі господар? 11.ЗО Медичний тижневик •З6.6• 12.00 УТН- •день• 12.15, 15.10. 1В.15, 21.50, 2З.ОО Погода 12.20 Сільська година 1З 15 ·Саме Той• про ceiSe 1З.40 КЛуб • Суnеркниг и• 14.00 М/Ф на замовлення 15.00 УТН- •день•

15.15

Наш дім 15.З5 Перехрестя

І

Вечірня казkа ~1 ОО 7 днів 22.СО Відеофільм ·Колектив і Коnядк<J• 23.05 Хі1-2000 23.15 Доброї но~і. Україно'

20.50

JT·2 ca~·

•Там удаnині, за

npar рСІма

ry-

·f1ото-за6а·

Телеанонс Реальний сектор

10.З5 Кnуб

• 700·

11.05

Хот-новини-2000 11.З5 Людина і закон 12.05 Бознес і влада 12 З5 Скарбниця 1З.О5 Спадщина. Мароя Примаченко 1З.55 Муз. програма 14 25 Відкриваємо Б1бпrю 14.55 Хіт-2000 15.00 Праграма ·Парк автомобІльнага періоду·

25

І?АІІС

n

• l"n

ТАІА'ІУІ

08.00

Підсумкова інформ. nрограма ·Отже .. 08.20 Адрес~ діпоrюі унач•

08.30

15.20 А,дрt'СИ ДІЛОRОІ удачі 15.ЗО Телr-,..ур,.ал ·Бrзнес-ревю• КіноrороскоrІ 16.00 ДofJpa новиt<а 16 ЗО Хrт -f>іІ:І~р 15.40

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта•

до Дня Перемоги - 9 Травня оголошує літературний КОНКУРС для юнацтва під назвою

ссУ пам'яті навіки збережу ... » Конкурс проводиться з 25 лютого по 15 квітня 2000 р. Учасниками конкурсу вважатимуться всі бажаючі у віці до 16 років включно. Подані на конкурс роботи мають засвідчувати глибоку повагу до захисників Вітчизни та щиру по­ дяку вірним синам України за їх самовідцане служі­ ння своєму народові. Конкурсними роботами можуть бути короткі оповідання, вірші тощо, написані у формі своєрідного листа, який може адресуватись або всім ветеранам Другої світової війни (чи місти­ ти звернення до них), або конкрентному ветерану (родичу чи знайомому учасника конкурсу). Прийма­ тимуться листи і до уявних (вигаданих персонажів). Обсяг конкурсних листів не повинен перевищу­ вати 2-х сторінок формату А4 друкованого тексту або 4-х сторінок рукописного. Подаються вонИ ук­

раїнською мовою. Роботи надсилаються на адресу: УДППЗ «Укр­ пошта•, вул. Хрещатик, 22. Київ, 01001. На конверті треба зробити позначку «На конкурс•. Учасник конкурсу має вказати своє прізвище, ім'я

32 канал 07.00 08.00 08.30 09.00

1З 50

••~· ·-· .· nР()~єтьа. тєРІVІїНр~Q легковий автомобілІ:> Е!АЗ~~1 05

27

.•.. •• .. ·• ...•..·. .

~

Терміново запро­

24 1.

машнє відео

11.35 Х/Ф •Ії звали Ріwма•, 2 с.

37 кана.с

15-00

11.ЗО Здоровий сон від •Венето• 12.З5 Запитайте у лікаря

VТAR

3Ari'AIA

07 .ОО Подобається - днвись 1 08.00 На хвилі успіху 08.05 Рок-архів від • Тинди-ринди• 09. 1О На хвилі успіху 09. 15 Скандали тижня 10.00 Т/с •Індаба• 10.50 Вернісаж 11.00 Екіномічний огляд

12.50 Х/Ф •Накивати п'ятами• 13.50 Х/Ф •Вільнміі вІтер•, 1 с • 15.00 Репортер 15.15 Х/Ф •Вільниіі вітер•, 2 с. 16.20 Х/Ф •Пане кунr-Фу• 18.00 Tfc •Графин• де Монсоро• 19. ОО Реnортер 19.10 Х/Ф аКраіна rnyxиx• 21.20 Х/Ф •ПоліцеііськІ• 23.00 Х/Ф •Запроwеннв до смерті•

Народний депутат України Олексій Максимович ІЩЕНКО буде проводити прийом громадян 13 березня з 11 до 15 години у кабінеті N!! 111

в

Броварського міськвиконкому.

березня

2000

року.

ДЕННИЙ:

нера-механіка; - інженера-шахтобудівельника; - гірничого інженера-енергетика; - інженера з обладнання.

Звіт голови правління про ро­

Візьмемо в довгострокову оренду відкритий складський майданчик з nід'їзними шляхами. Купимо металопрокат: -труби;

2. Звіт голови сnостережної

Внесення змін до Статуту то­

З. Звіт голови ревізійної комісії.

населення та на виконання доручення першо-

-арматуру;

- балку, швелер; - рейки Р-43, Р-50, Р-65, КР- 70 та ін.; - залізничні кріплення. Контакrні телефони: 6·22-99, 5-15-64.

вариства.

го віце-прем'єр-міністра України Ю.І.Єханурова планується провести з 19 по 22 квітня 2000 року у м.Харкові першу Всеукраїнську вистав-

6.

Розподіл прибутку за

nлановий розnоділ на

1999 рік, 2000 рік.

При собі мати сертифікат акції.

ку «Охорона праці та безпека жипєдіяльності". Бажаючих узяти участь у роботі виставки та

ЗАТ «КАМАЗ

ПРОДАЮТЬСЯ: земельна ділянка під забудову 0,25га {приватизована) у с.Се­ миполках. Госnблок, колонка; авто­ мобіль ссГАЗ-5З» бортовий. Т. 5-84-89.

ознайомитися з умовами ІЇ проведення про-

сима звертатися до служби охорони праці міськвиконкому до кімн.ЗО8, тел. 5-10-62.

ІфІІ•l!tЩ•Ітерміново З-кімнатну кварти'ру у Броварах, 8 поверх 9-ти поверхавого будинку. Нове планування.

29

(до

будинку по вуn.Грушевського, 15-а.

Тел.jфакс: 5-В 1-92.

ШЦ•J!tit!J причеn автомобільний ссШме-

Загублений сертифікат КВ NQ0226157 від 12.02.97р., реєстраційний NQ572, виданий КСП «Зоря• на ім'я РОМАНОК Ганни Федорівни, вважати недійсним. ~і:: Загублене посвідчення " Ветеран nраці» А lV NQ 474644 від 10. 01. 97 р., видане Броварським відціпом соціального захисту населення на СТУПАК Лідіі Семенівни, вважати недійсним.

[

4-01-16.

ІфОІІJ!ЩtвІУАЗ-ЗЗОЗО1 бортовий, 1989 р.в. Бензин, газ. Недорого. ВАЗ-21 01. Можливо, на запчастини. Тел.

5-43-19

(після

18.00). КУРСИ

Ми допоможемо вам швидко. оволодіти

MS DOS, NC, Windows, Word, ЕхеІ, антивіруси, архіватори та інші програми стануть для вас зрозумілими і доступними. Навчимо працювати і з клавіатурою.

::::::;;JІ~~~

Реалізуємо комп'ютери будь-якої

07400,

V

5-33-24.

4';::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-~

{ ,

ПРОДАЮТЬСЯ дитяча\ ~,

і І коляска для літа і зими, ! і Lнімецька; «конверт».

соuіальнuх

"-~і::

~

Втрачене пенсійне посвідчення серії Р NQ150374, видане Київським ОВК на ім'я Олександра Васильовича ЧЕ­

РЕПАНОВА, дійсним.

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

сільського госnаАарства 4-02-92; numaнь,

лuсmів

і

масової poбomu

4-23-26.

і

~ ............I~Л: ..S..~.?.J:?.J.:...........-{.

2.

Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34. ВіААЇЛU:

Україна»

Фірма ТЕРМІНОВО реалізує дві

19.00).

лек» в хорошому стані. Тел.

-

РЕАЛІЗУЄ нові дво- та трикімнатні кварти­ ри, а також ЗДАЄ В ОРЕНДУ площі магази­ ну для реалізації промислових товарів за ад­ ресою: м.Бровари, бульв.Незалежності, 13. Довідки за тел. 6-25-45 дає Володимир Миколайович ГРІНЧЕНКО.

однокімнатні КВАРТИРИ в престижному

Звертатись: бульв. Незалежності, 15-а, кв.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

реєстрацію кі lY 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

Хоnмс• до-

ОО.ЗО Торгінформ

Довибори спостережної ради.

міська і раСюнна

Свідоцтво про державну

IAUJI

10.30 Х/Ф •Ії зваnи РІwма•, 1 с.

5.

і

раСюнна

ВОІВІ

08.00 М/Ф 09.05 Т/С •Пригоди ШмрпІ 10.00 ·З х 4•. Найкумедніwе

Голлівуд•

4.

реАакuії газеmu, Броварські

paAu,

52 .

2З.ОО Хіт-базар 2З.ЗО Молодіжний канал •М•

УВАГА!

колекmuв

АержаАмінісmраuія.

Італійський чемпіонат. Огляд

матчів Програма передач

•І

21.30 ·Саме Той• про себе 22.00 • Кіно про кіно•. •Невідомий

З метою реклами та розповсюдження доевіду роботи провідних вітчизняних товаровирабників засобів безпечної жипєдіяльності

життя·­

СПІВЗАСНОВНИКИ:

За однією квартирою захована

23.20 00.00

Ж ша

боту nравління в 1999 році. Зат­ вердження балансу.

дзвоніть

раА,

ЮтnандІі•

21.ЗО Італійський футбол. Центральний матч туру

20.ЗО Грації від •Гравісу• 21. ОО На добраніч, діти! 21. 15 Сто чудес світу

ради.

р. Листи, що надійшли на

ma

20.10

року о

ПОРЯДОК

персональним комп'ютером.

міської

18.00 Ті" •LEXX• 19.00 Бізнес-студія 19.40 Х/Ф •Принц

які планувалося провести

шуємо на курси водііїв категорії «В» (легкові ав­ томобілі). Оплата - 250 грн. Можна вносити частинами. ~ На постійну роботу потрібен водійінструктор. Тел. 5-02-86, 6-21-20.

конкурсу передбачено 10'nризів. Підсумки конкурсу будуть підведені до 1 травня 2000

Броварськuх

Х/Ф •ПотерnілІ з оЛіrурії• 17.ЗО Ні пуху ні пера!

15.00

ка•

ВАТ ссБроварський завод

гривень. Дnя нагородження переможців ·-

·новЕ

•BIZ- ТV• Програма передач 14.ЗО ·Вікна. Сnорт•

комунального устаткування»,

КОМП'ЮТЕРНІ

таються.

12.ЗО Програми

14.25

19.ЗО Вистава. •Не боюся сірого вов­

rcn

2000

09.ЗО ·ІОЕЕА-студія•. Телемагазин 10.00 Імnреза 10.30 Х/Ф •Жанна д'Арк• 10.55 Прем'єра. Т/с •Перwа хвиnя• 12.24 Вернісаж

17.00 Міста й столиці світу 17.10 Тинди-ринди-новини 17.40 Новини Європи 18.10 Таргінформ 18.20 Добрі новини 18.25 Зоряні зустрічі 19.15 Престиж

Басилашвілі

СТІ

Програма передач Програми •BIZ- ТV• Програма передач

15.ЗО Анонс nрограм 15.З5 Грації від •Гравісу• 16.00 Відкриті небеса

відбудуться збори акціонерів

rуісля.20.00}.

та по батькові, рік народження, місце навчання, до­ машню а,щ>есу, телефон. Призовий фонд конкурсу становить 1ООО . -

конкурс, авторам не повер­

вісник

Телемагазии

квітня

08.00 08.05 09.25

ri'AIIC

ICIJHQA

12.30 Торгінформ

актовому залі підприємства

у )Sqpфijjяi\.1Y 9т8ні, .Пробіг 135rис~ ~1'-А· ;гел: :J~OH2() (уранці -_.6;Q0~9IOO;

yset111Pi

ltalia

50

Анонс програм Грації від ·Гравісу• 10.ЗО Сезони модн. Осінь-зима-99 11.00 Жіночий світ 11.30 клятва Гіnпократа 12.00 Шоу самотнього хаІЮСтяка

ШПQГер року

ЕІіІе

21.ЗО На хвилі успіху

21.40 Фільм-концерт В. Леонтьєва •По дорозі в Гомівуд· ~

2З.15 Максидром

10.00 10.05

Це твій день' Світ людей. Медицина Модний час 09.ЗО Розваж. nporpaмa ·На сьомому небо• 10.00 ·Територія А•. Муз. тиждень 1О ЗО Стиль та інтер'єр 11 ОО З циклу •Ноїв ковчег пливе 11 25 Вrзит Англія 11.50 ЕІіІе ІІаІІа. Телемагазин 12.00 Вітражr 12.30 Elrle 11а1Іа Теnемаrазин 1З ОО Ш nягер -· ба шлягер

15.00 Х/Ф •Багата нар-на• 16.25 М/Ф 16.45 Все про податки 17.05 Кіноnанорама 18.00 Tenee•cnpec 18. 1О Вrдnуння успіху 18 50 Ток-шоу •Година пік• 19 25 ХІт-базар 20 ОО Діалоги 20.20 Спорт на nланеті 20.50 Телеексnрес

1З.ЗО Х/Ф ·Карамболь•

35 ІСанал

•Зі стелі• 21.5u S1 - nам'ятник собі! 22.40 Х/Ф •Любоениіі вузол• 00.05 Фішка ОО.З5 Х/Ф •день, повнніі пригод•

сторіччя 14.2Є Молодіжна телевізійна служба 14.50 Телеекспрес

ловіків• 12 ЗО Трансnорт УкріІі ни 12 50 Ескуn<ІП 1З.20 Адреси діловсі улачо

Ми...tі, дорогі наші жінки! Щастя людського, тепла вам земного, Багатства та долі, втіхи доволі. Хай сонце дарує вам щастя й тепло, А добра усмішка осяє чоло. Ха'й дол.я дарує літа і літа, А в сердці довіку живе доброта.

18.15 Ствари себе 18.35 Парламентський 19.20 Усмішка 19.30 лакмус життя 19.50 Кияни 20.20 Кінаколо 20.30 СТН-тижневик 20.55 Дзвони Києва 21.00 Спати час 21. 15 Програма Олега

ВАJТ

13.30 Модний час 14 .00 О.С.П.-студія 17.00 •Наша музика•. Людмила Ми· колаєва 17.55 ток-шоу ·Я сама• 19 .зо На хвилі успіху 19 40 Пре 'єр · ео . М ·ВІД 20.05 Амба- ТБ 20.З5 Ви- очевидець

моралІ• 00.10 Програма передач на завтра

17.З5 •Ліра•. •Життя, осяяне красою•

12.00 М/Ф 12. ЗО Док. екран 13.00 Телеексnрес 13.10 Студіg nобачень 13.45 Таємниці і міфі< ХХ

її чо-

·Етюди•. С. Светаславський

16.00 Moua 1варин 16.30 СТН-спорт. Тижневик 16.45 Т(с ·Собачий дім• 17.15 нан-стоп-рандеву

11.ЗО Життя в Слові

Оа:11 с•:r.-~д. хаос"·

09.00 Іlрограма ·CT[JI!t> 09.15 А,дрР.СІІ дІловоі ~~~~чІ 09.25 ІІІновація 09.45 КІнозал М/ф 10.10 Зотюта фортуна 10.50 Адреси ділuвuі удачі 11.00 Х/Ф ·Жінка і четверо

А. Огляд матчів 23.20 Т/с •ПоnІцІа МавмІ. ВІддІІІ

15.ЗО крамниця старожитностей

ІСанал ТОВІС 07.05 Скарби світової культури 07.20 Цирк nюбnять всі 07.50 Вояж без саквояжа 08.05 Зоряні зустрічі 08.50 Дитяча година 09.50 Кумири екрана 10.20 Клятва Гіnпократа 10.50 Телеексnрес 11.00 Бізнес-ревю 11.10 М/Ф

2З.О5 Інтерсnор1

22.ЗО Футбол. Чемnіонат Італіі. Серія

15.15 •Палацові таємниці•. Самсон

01.45 Програма ·Стрес• О 1.55 Реклама 02.00 Золота фортуна

23.10 Х/ф а\х двоє• ОО .45 Погода

Ве...tикоди.,иерська се...tищна рада та її 8икона8ч.ий ком.ітет сердеч но і тen...to Вітають усіх жінок ce...ta зі с8SІ.mом. 8 Ьерезнst Міжнародним. жіночим. днем..

'

Муз. non-stop Розваж. шоу •Балаганчик•

1В.20 Х/Ф •дІамантова рука•

лицаря• 19-.00 Т/С •Молодість ГераІUІІІ• 19 -30 Т/с •Дива науки• 19.55 Т/с •АпЬФ• 20.30 Х/Ф •Підозр10ваниіі•

А. Урсуляк 14.45 нове кіно

·Отже ... •

20.00 Подробиці тижня 20.40 Погода 20.50 ДжСІІТЛІ.оМеІІ·ШОу 21.20 Х/ф •Хижак•

15.З5 Т/с •Геркулес:•

·

Відеомагазин Ток-шоу •ЕГОанатомія•

Муз. nan-stop 01.ЗО Підсумкова інформ. nрограмі!

Здоров'я•

А. Центральннй матч туру 1В.ОО Т/с оКомандАІ мандрівного

13.40 магічні ландшафти 14.10 ·Балет- кохання моє•.

АВС-клініки

БІн• 1З.ОО Шоу їжі •Пальчики оближеш!•

15.55 Футбол. Чемnіонат Італіі. Серія

расна•

22.00 Нове в лікуванні наркоманії від 22.10 22.30 23.00 23.30 00.00

..

канал

11 ·ЗО

12.00 Рада 12.30 Т/с •Містер

нал

11 45 д/с •Від Галалагосів до Калахарі· 12. 15 Формуnа дол 1 12 .зо Х/ф-дІтям. •ІІасилиса Прек-

ковського

1З.О5 Діс ·Підводна одіссея команди

7

ва•

10.00 10.05

10.50 •Смачно· з Борисом Бурдою 11. 15 Доки осо вдома 11.45 Караоке на майдані 12.10 Меларама 12.40 Телевізійний центр моди

на

РЇКОІО• CR.40 Гумсор. ПJ.Юrп;н.оа -1:1nотий

лІсового пат-

руnя•

09.З5 Прокинься й сnІвай! 10.20 Вікенд

13.55 М/Ф 14.10 Супутник .. nланети 14.40 Сміхоланарама 15.10 Х/Ф ·Аси• 16.115 Брейн-ринг 17.35 Т /С •Найтмен 11•

красивою•

С9.15 Розва!k.

09.05 Поr 01\З 09.10 Т/с •Пригоди

11.ЗО Киів. Україна. Світ

14.ЗО ЕІіІе ltalia. Телемагазин 14.40 М/Ф 14.50 Сакрат-Свінг. Телемагазин 14.55 Телемедіа. ТV-магазин 15.25 •Час ·Ч•. Військавий тележур-

Т/с •Золоті роки• ТЕТ

ЗО у канал 11 І - · б 07 30 в · Міські р•туи 1в ережи 07.35 новини 07 _50 Антресоnька 08 _зо СТН 08.50 Комr1'ютер Х 08 55 Муз. мозаїка 09.00 Дитяче коло · 09 20 Х/Ф т · • аммr• 10 ·55 Муз. маршрут 11.15 Збережемо здоров'я

•Отже ... • 20.20 Адреси ділово і vдачі ' 20.ЗО Анонс програм 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 тележурнал •Бізнес-ревю• 21.30 •NK club•. Бути собою 21.45 •Страшні казочки• від В. Фіал-

цт••

Неділt.НІ зустрічІ 08.З5 Світ nсвrти 09.00 ІtнР.рананс

Кусто

16.05 Футбол ... ретроліга• 17 .З5 Крапка на карті 18.00 УТН - •Вечір• 18.20 Хот-2000 18.25 д/с ·С~іт дикої природи• 18.50 Бути жінкою 19.15 Х/Ф •Краще бути багатою

07.00 М/Ф 07.20 Хfф-дІтям.

УТ·3 08 ОО

Родом з Украіни

14.00

2І.ЗО Гарнізон

19.З5 Малий бізнес сьогодні 20.00 ПІДсумкова інформ. nрограма

ІВТІr

Кіноконцерт

21.00

22.10

nромuсловосmі 4-04-81;

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладениж фактів відповідає автор. + Листування з читачами - на сторінкаж zазети. + За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

вважати

не­

Колектив ВАТ" Теплицьтехмонтаж» з глибоким сумом сповіщає про раптову смерть провідного спеціаліста СПМК-1 ВАТ «Теплицьтехмонтаж» Олександра Дмитровича КОСТІНА і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

~==:::::::::=====:Адміністрація і колектив «Київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій» сумують з пр~~ воду смерті Любові Олександрівни КОТЄЛКІНОІ, 1938 року народження, та висловлюють щирі співчупя рідним та близьким покійної.

.6.рук oфcemнuu. Обсяг І друкованuu аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

npecu ma інформаuії Київської облдержадмінісmраuії.

Зам.

882

Тираж 2180 nрим.

#20 2000