Page 1

:8 ,н, Г ромадсько-nоnІтична . rа3ета &роварщиtіи СУБОТА, 7 БЕРЕЗНЯ 1992 РОКУ

ЦІ8а 40 ...

20 {8283)

·.v.v.""'"'~ ~ . .11~пи~.:л• ...,,'.e;.>Cf;·~ · · -. .·. .·' . '9~o~~~.4t\~· r~::~(~. ~~~[б·~.~~ (..

о

-

..

·-"" ~ u..) "'V"' -~·~.;....

. ..

.

-і!

.

JіДОРОГJ. JКІNКИІ З

НАГОДИ

МІЖНАРОДНОГО

ЖІНОЧОГО

СВЯТА

саві'І'аркам,

ме,цсеетрам,

фронті і в 'І'JШУ кували вІйвв.

розвІ,ЦВВЦRМ,

перемогу

· БЕРЕЗНЯ

8.

ми ввзько вкловявмось першим стахавоВК811 'І'а п'пвсмеІІІІІЩІІІІ, гІrавтв tв,цуетріІ і годуватІ краІву;

.,

sкі зво,цІІJІІІ

D8P'fii3811К811

всім, ::ПО 1Іа ВетосоІ Ві'І''ІВ3ІІJІВОІ

вц ворогом в роки

.

Ми шлемо. сер,цечві ві'І'аІІІІJІ жі11К811 усіх ваціоІWІЬВостей. ut варо.цІІJІІІСя на Броварщвві 'І'а ,цJІЯ кого вона . етма рІдвим ,цомом, Х'І'О анайшов 'І'У'І' · свое

щастя І ,цоmо, а в цей неспокІйвий . час вкладав свою працю, зваВВJІ І вміВВJІ в справу етавомеВВJІ вtт.воІ веаап:ежвоІ УкраІвв. . Дoport матерІ, сестри,. по,цруrв! Хай ,цім ваш завж.цв поВІІВТЬСя щаето І темом, хай вашІ серця не знаmь смутку, а руки В'І'ОМВ, хай вІра І . вадtа вІКоан ве поІСВ.цаІО'І'Ь

Доброго . здоров'я, сІмейного

зичнмо

вам

на

бJІІU.'QIIOJIY1f'JJI, вІІJІІоІ

МОJІО,ЦОСТІ

вас.

f

краса

все жвтти.

БРОВАРСЬКА РАИОІІНА І МІСЬКА РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ.

.

UІІІІІІІІ"ІІІІJІІІRІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПmППІІІІІ .. ІІІІІІІІtІІІ

ЛюдІІна

l il enpa•a

ВЕТЕРАН Незадовго до 8 берез­ ня економісту фІНавсово­ го сектора rеловноJ бух­ галтерІ!

воІ

заво,цу .порошко­

метаяургІІ

ЛtдІІ

Фе­

дорівнІ ДИкун внповни­ лося п'ятдесят п'ять рокІв. Саме в цей день була у неУ ще одна па­ м'ятна дата двадцяти­ шестирІччя праЦІ цьому підприємствІ.

Ось уже більше чверті

Квітневий са.ц ,цесь на

краю

земяІ,

п~ весВJІВою rолубіВВJО

·І

неба .

ІСJІІІЧУТЬ мене

8 казку

acypaul

ЛетІти зараз, щоб знайти в вій 'І'ебе. Я з ВІІМВ аrо.цев. Так, я пояечу,

Нехай беруть на бІяІ своІ крНJІ8.

Зверненн до жителів Броварщини За

АОР)"Іевввм

хоаноr Рцв

3ОМ

ВІ,ц усього серци вІтавмо ваших cna~ •tвок

з перІПИJІІ святом весвв -

АНем 8 .Березвя. В88ав­

мо мtцвоrо з.цоров'я, ,цовrвХ рокІв ЖВТ'І'Я. І Аай вам Боже щаетs у сувереввІй УкраJвІІ

АДМІНІСТРАЦІЯ, ПРОФ.КОМ І РАДА ТРУДОВОГО KOJIEK· ТИВУ БРОВАРСЬКОГО РТП.

• матус:ІО, AOpory 6а6ус10 МХСЛЛК НІН)' 8ЛСНJІІВ· щиро &ІТ&ІІІІО ls СИТОМ весни 8 &ерезнв І АВеМ

І І

ви

Be.wнaor

роботах

'IHC:.WI

J110ба

ба6ус10,

Сnас:и61 , ХаІ

Що6

що ти

Іесвн

тн

матІнко

не

3Аоров'в •·f

АО

летвт•

старІ.ІІа,

.ІН

аваеsівІ

SII'IHM 6ез AOBroro, AOBI'Oro, AO&roro altly.

ДІТИ,

ща ста

ЧОЛО8ІК,

ІІН

з

ОН)'КН

В.А,ЛЕРІf'

І

СРСР,

nросимо

у

реrІовІа

!ІІААІ.Іах

Юf'lfl.

а

nечеввв

· тому

Ввmевько бІяевька. Я ВІІМ xвoplJO

ф&­

вж~ багато .цвІв.

о6.wастеІ

s )'а­

аuишниіо

SІС)кс:труаатас:в

ВІІ&оваомІа

иаро.ІJіИJІ

І

sабеs­

сІ.І.с•аиs

.ІеnутатІа.

раІоввеr

·

Рцн

АевутатІа

ТОМІН .

МІСІІ.ІІОІ

.. аАН

Аh)'ТатІа

О.

До тебе, мо

Дай у цtяувках я1Кв

с:оцІао~•воrо

ВароАВНХ

ТА

вІІ·

НІІІе'І'ІИНВ

Івшвх

раІвв

f0.1101a

ІІІІІу

арвмусоавх

е.

роками.

ваІ

а'вsвІа

.10

•урав.ІІІІМІІ,

рtо~нева.аа,

:захворІВ,

ВсІх •нтuІа мІста І cl.w раІону, &отрІ у роав аІІвн 6у-

вароАввх

.нас 3 .ІІJО6оа'JО 3роств.wа.

тебе

Кох8НВJІІІ Jd,цевька..

шнстс•&НХ аовЦта6орІв.

ruoaa

JІН.ІІаІ

беsаеан·

ва

ІІа.WО.WІТВІХ

~}

уараІвс:•авх

НІмеччинІ,

1

ра~

8Іnв3ввноr

3В&ХОАН.Wвс:•

Pa.ux

нароажениІІ.

І

І

савс:аІі

rромаАвв-ос:тар\аІтерІа, роав

Очей 'І'ВС)Ь: весною,

аІАРОSАІ.Іамв

вацІовu•воt

c:a.waAaNТ•

,р.осхочу

мІс:цеаt

Аеаутатtа

3 мІс:цеавмн

С..у•6в

І

)'&раtвв

вароцих

КиІас:•аоt,

РІ.ІНУ Н)'

РаАв

МенІ б вамвяуватвсь

ПреsвАІТ 8ер­

ІЩІ!НК8.

на

.цяя спасІВВJІ.

віку

ця

праце- ·

сумлІнна.

любна жІнка чесно вико­ нує своУ обов'язки. Вона ретельно

контролює

рахУнки_ всіх споживачів заводськоІ продукцІІ. Професіонал

справі,

у

досвlдченнй

.

стрtтц в лісі! Якась химерна

своУй

спе-

чи

корінь

пІсля

коУ · обробки в

руках

І щоб не буяо

дІІ Федорівни перетво­ рюєтьСя в ди озвіра чи

неоплати

більше й б ль

звертається до юристів за допомогою з приводу

птаха. з саморобон

заво сь

рахунків. Добре З роботу Фінанео

тора, вона щед

ро амн · таких ст вало все

ЧИ Ні е сек- ()р шній

У РІЗНИХ

справах.

· мала

,цин-

І

ПобУТОВИХ

Нею зІбрана чи-

На думку чинок

-

природою.

корІння жолуді , ро~лин,

Лtді'І Федо-

як .

РІЗНИХ

пІ.ц ваметом неба,

бІJІвх жураМІв

До- тебе я яетІ'І'ВІІУ, ,цо '!'ебе •••

виробів

у

кожного

радощі. немало ку.

з

Заоа~ .

нас.:

були и

-

см;) . т-

_!%

наибІ~ьшою

втІхою ЛІд!І Федо. РІВИИ .є внучка Юля. . ~"(!> БУЛЬВІНСЬКИЯ '-..:._ . •

зу-

;;;;;;;;;u::::<

З

.r.емавстрацtr· ФІ•••У

Ае.ІІеІ

npo •

р01ари,

wрамн

. 11 учасники про

ХО

рІАВе

ІІОМуНа.ІІJІ.НОrО І

nрограма,

мІста,

оа

анстав'!и

мо-

.розnоча.ІІисІІ

3UO.IY cTopr, ",1111110. 3 ЦИМ

раІоввот Ради нароаІс жІнок-учасннц• І ус оа нии аІтао~~н с8е.ІІ КОАИІІерс:•ан . 3 ВІрwммн

11

раАrОСПУ

мІсто

оrІІВАУ

у ННІІу &УІІ•тури В у .ІІ.ІВО'ІОМУ

r

КтІч 'ІВ · МОВ'І&ЗВІС'І'&

матеріа-

дерев . Це каштани, стебла пелюстки кві'!'Ів . ~

всього бувало

· Це щоразу якесь здивування, якась особлива радІсть, гоВ()рить вона . А скільки можна

,

цtкав

.. .У житті Л. Ф. Дикун ,

вtдпо-

у спілкуванні з

несподІванок

ДЛЯ

. о .

стають не лише гілки та

домашня · біблlотечка книг з народноІ медицини. рівни , tнайкращнй

що

ЛОМ

В

,

Г а, Чапля,

;~д;~~мексfн~:~~м н ~ . Змія ... також є доброю

е. Сьогод-

уз

д ~~~- U_ роко

ва краю землІ:

Темо чи хмо,ц

Лі­

цtапtст, Лідія ФедорІвна лише у крайніх' випадках .

У снах Я АОВГО

образ ulй 'І'ВОрвв,' Та бачив в мptSx II8IIIJii: АУШ спяетІВВJІ.

гілка невели-

анстуана

o6JiaAHaHB8 заnроnонована

АН

Л.

ктор

· завоау

r: Леманц•анА.

уЧасникамн

ностІ заВО.ІУ сТорrмаш•. ·ro.1101a вру'Інв аматорам сцени квІn.

иестанаарт ноrо

UJкааою

хуАожн,оr

мІса.краАн

О.

буо11а

самоаІа.ІІь· М,

Іщенко


. 2 '.ТОр. 8

березня

7

р.

1992

сН О

ПОНЕДІЛОК,

·

9.

«УкртеnефііІ.,м» . ТеnефІn.,мн .. щаслива», кГорnнцІІ",

11.10 УТН. 12.25 Му:sмчннн фіn .. м •ШnвІн Кобзарські».

УТН. Дnа дітей. Чиста кринице. Сnадщина . Народні промнсnн

Кіровоrрадщннн.

17.20 Документапьнніі фіn.,м мДО· na Іуд-ожнмна Тараса W~а.чен. ка». (~<УкркіноІронікаn). · 18.00 Літературно-мнстец.,ке савто

їі

Доля подарувала їй багато дітей. Це її учні. Доля подарува.1а їм учи-

тельку.

Це

Людмила

-

Іванівна Ноnаліані. Ножен день чи то. наПР,ужениіt, «де нерви па-

ляться,

мов

хмиз

сухий ,

де серце рветься в клекоті і чаді>>, чи то легкий

приносить радість

-

1 їй, і учням . покликання, це ку

Отже,

це

оля .

«Шота

середню

N.

шк л

після

ками

ня ·філологІчног теt.у Ниївсьио о

ніве

ситету. До подроби ь ам'ятає те хвилtован з яким переступила поріг

иласної німнати . А далі почалося радісне віДнритття свіТУ дитячої душі .

Так

.

буває лише,

ноли любиш дітей. иоли віриш . що кожна дитина

індивідуальність, що в ножній від природи за-

-

иладене Вона

щось

РуставеЛі

особливе.

ніноли не образить,

не пр.инизить гІдностІ учня · і оте її <<ВИ'> у звер-

танні до старшоиласників допомагає їм навчи-

і

йщ·о

українських

народ-

них казок, <' Весіл~ МалиніВЦі»... · На

ио.тш

иа.

її

не

о. н

уроках

учні

чекають

ни

н

·

дзвони-

цjка~ бо

м ют

І ~важа-

ат ри щось значно ~ільше. нін; знання . · ЗвІДси вони виносять перше па­ чуття гордості . за свою иультуру, nочуття люд­

пустить

водЖеіtні

негідності в

110·

З. . іНШИМИ.

ерез

-

едл

не

вибача-

віДразу відраза

до до

ед~tета . Тому все зале· жить від особистості пе­ даtоrа . Як добре. що подарувала

цим

ї

наніть

немає

лише

тим.

четверто-

так і написали : <<Та_ними, Я!< Людмила Іваювна» , <<Мій ' ідеал

моя

-

учи­

культура

повинна

ника .

а

ного

рить

педагога.

вона .

ШИ'FИСЬ

Діти дуже учительку, їм

поважають просто со-

ромно не здати вчасно твір. не нинчити вірш ,

один учень тан

полюбив

і сказав:

Шевченка.

бо люблю. Людмилу ІваНіВНУ».

; аІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ r

~

-

при

непоміченим. та

й

І

єдиними,

ХТО може ГіДНО ОЦіНИТИ його. це діти. Тому ш дарують серця. А це

вони щастІ!.

свої

Н. ПІГНАСТА. На ф'Qто: Л. І; КОПА­ ЛІАНІ п~ уроку.

.

~то І. _дoц'flmt_)

ІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІt ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

~~

/J:;

І ЖНЕЦЬ, І НА ДУДІ ГРЕЦЬ ...

реапІзацІю

Baworo

ТОІІару,

· Контактний

те .1 еdюн

у Києві: 228-39-~4.

Мое дружне nocnaмic. Сnівае Велнкнй днтвчніі хор Держтеnе­ радіомовноі комnанії України. t6.45 Живе слово. Украінс.,ка мо· Еа у wкonax м. Мнколасва. Відверта роsмова. Земеn .. нз

t7 .20

і iif!i

Імунітет та радіаців.

Концерт Державноі акаде· мічної 1орової каnеnн •думка.,, t9.00 ДНІПР~. ІіІформацІІіна г.ро·

и, ,,SJf!:Щii 1

·4

r.

Це було.~ було ... uПовіс:тка до суду•. Художмій теnефіn.,м. 1 сtріІІ.

17 .OG

t7.20 17.45 18.1S

Муnьтф:m.м . Разом 3 чемn:онамн. Новини. Футfіоnьммй orn11д. Прем €ра рубрнкн : іоНЕПu.

Вг.срwе ма телеекрані. Ху· дожній фіn.,м •Чаwа терnіннв•. 19.45 Ве'І'рн• казка. 20 ОО Новмнн .

20.40

«Нова

· студівІІ

nредставnвt:

«Реnортер ВМ». 22.00 Авторане теnебаченнв. У nерерві 23.00 Ноаннн. 23.35 uНова студ:во nрсд~тавnІІ€. музн'Інмй дайджест.

7 .ОО. Вісті. 7.20 Гоо\нна ДіПО8NІ ПІОДеІЇ. 8.20 Італійока мова. 8.50 До3unлв. ·колекцІонер. 9.05 .Ділова жінка. •9.50 Від и від. t0.20 &есІд·м про -рос:і~с .. ку кут.· туру.

ДіІnоrм дилетантів. Тема :s варіацівмм. Сеnвнс:.,ке nнтаннв. tЗ.ОО Вісті. 0.00 Днтв'Іа rоднма (3 уроко,. ,француJІ>коі мовмJ. . 16.00 Джа:аовнй nонеділок у •Зо­ nотощіа. t6.4S ТІНКО.

t1.05 11.40 0 .40

Іре ств.

17.40 Дозвіnnв. ДомаwнІй кnуб. 17.SS Хореоrрафі'Іні міміат10рм. 18.10 Майстри жердмнн. Міжнароднмй турнір у Донец.,ку*.

18.55 Телебіржа інформус." 19. ts Кнівс.,ка nанорама." 19.35 Хто мм... fромадс:.,ко- nолі­ 10.50 Чемnіонат Украінм 3 футбо· пу. •Чорноморец.,• •Темn>~. 1 тамм: 21.35 Му3нчнміі ф!m.м •ОІі. та liwnм ІІІоnцІ 3 врміtркуа·." 1t.SS Реклама. 11.1:11 Вісті. Ас:тропоrj'ІннІі nponрм свідкаІ. •Груnа кЛІОбе•. 23.45 Сnівас народний артмст Укра­ імм г ,rapкywa.'

У

Переда'Іі 11 nроrрамм УТ. nporpaмax

nмеі: :t'І'інм. ММ

теnе6а

Стенете

ПОВІДОМЛІ!МНЯМН

6a·••нt1R

і

~діо~

.. ення

мОЖ•

аа . щодемнм:

ДНІСТОРІ8

ВІД Ф. Коnессм;

nр.ч_ав• ДНА:f"'Ні

·

·

ДНІПРО; ІнформаQ

nуск .

ВІuт, таnантм. Kot реатів · мінснародинІ •

t9.3S

. 20.45 На добрані'!, дІткІ фіn~ом

фіm.м

«Ранок•. Муn.. тфі!І.,М· Ра:sом 3 чемnіонамм. Прем'сра ІудожН..оrо теnе· ф!n~ому ccfpa 3 воrнем•. 1 ее· рів.

9.45 hдіацііінніі контрол.. І 6е3· . пека. · 10.05 Фермата•.• 10.35 Футбоn ..нмІі оrлІд. tt.OO Новмни (3 с:урдоnерекnаЧемnІонат І Кубок

СНД

Ji

t3.15 6локнот. t3.30 Це вам nотрібно! t3.45 ТорrовнІі рІІД. tA.OO Ноаннм. . tA.2S у'рокм Om.rн ІвановоІ. · н'й телефіл.. м. 1 сері.. 15.55 ДнТІ'ІМй му3мчнкй кnу6. 16.~0 Муm.тфіn.. м. 17.00 Ноамнн. t7 ..10 ft •• c. 6аІ • .е5раІfАенбурз.,кніі комцерта Нt 6. 17.40 Тема. 18.1$ Прем'сра Іудожн ..оrо те' nефіn.,му еГр.І 3 воrнем•. t .~~Р~·чірнв ICUICL 19 20.00 Новмнм. 20.40 Те.rіеві:sіІіне 3наііомство. Ур· мас: Отт ро3мовnяс 3 Ле1ом

Валенсо10.

Tt!Пt!•

1 канаІL Ocm 5.00 «Рамок•. 7.35 Муn .. тфіmм. 7.50 ДмтІчнй му3нчнм~ 8.35 Прем'сра ІудоІ · neфtm.мy «Гра :s 1 с:ерІІ. Хореоrраф1чні

t0.10

К. ГоnеІі:sовс .. коrо. tt .OO Новмнн (3 сур дом). , ff.15 Г. Доре. ЖW1ІІІ[І в t1.1S Імс:тнтут ПІОДМ,у;., t1.55 Як досвnм усnІху. t:J.10 6nокнот. tJ.t5 ТеnемІкст. 14.00 Новмнм. 14.15 с.. оrоднІ І тодІ. 14.SS •Аревік•. Худоне

фіm.м.

t

серів.

t6.00 Мул..тфіm.м. 17.00 Новннм. 17.20 Прем'сра доку' теnефіm.му «Проща• туро•.

21 .40 Фермата. 18.10 Прем'сра худо 22.10 Вікно в. Євроnу. nефіn.,му •Гра І - воr 22.20 Хокей. Чемnіонат СНД. рів. «Дмнамо• (Москваt - •Хім:ка. 19.4S Вечірма ка:sка. 3 nер;о_ц. 20.00 Новмнн. 23.00 Новини. 13.25 Мат'І 31 :sваннв чемnіонз ' . 20.40 ссЧорннІі вщмк•. світу 3 кікбомсннrу. 21.20 Концерт З. СоткіІ 22,20 Х011ей. Чемnіон

~·· Kataan ,. . , уТ- 2 .

nєрєіJач• --~

7.00 Вісті. 7.10 Францу•ка м- t рік. 7.50 Доиілn11. Дай паnу. друже. 8.05 Францу-.ка моп. 1· рік. 8.35 Дмт•ча rодмна (3 уроком·

ЦСКА - аКрмnа РЧ 13.00 Ноамнм. 23.25 Му3нчнні nporнo 13.55 ТІеквОІfАО. ~ турнір.

францу3.,коі моем). Тмwа Нt 9. Мул .. тфіл .. м.

9.35 t0.45 t0.55 12.40 t3.00 t5.00

П'ІТе . коаес:о. Сеnвнс.. кё nмтанна.­ ВістІ.

ТрансРосефІр:

•К.ІІІса:s-ре-

вІО•.

15.45 ПростІр +. t6.t5 Веnмкнй ТоnкІА се110 • моР.дова.ке. t6.4S ТІНКО. 17.00 Хрмстмвнс.. ка nporpaмa. t7.JO ДoJalnnв. Під Інаком Рмd. t7.45 Парnаментс.. кміі аІснІІІС Poc:R. t8.00 НА П'ЯТІА CECIJ ІЕРХОВНОJ РАДИ УКРАІНИ." _ 19.15 Кмівс: .. ка nанорама.• 19.35 Студів at rруднв•." 10.50 НА П'ІіТІА СЕСІІ ВЕРХОВ·. НОІ РАДИ УКРАІНИ*.

21.30 ВІкна: 21.50 НА П'ЯТІА СЕСІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ.УКРАJНИ.~

21.20 П' вте колесо. 23.05 Одни ма ормн

РІ'ІЧІО

5.00 7'.35 7.45 8.30

14. ~0 •Пов,Істка до суду•. Худож-

Новмнм .

14.25 14.45

tS.S5 46.15

17.4~ Конце~т,

19.00

rнo:s.

ром.

t6.00 УТН. 16.15 Дn• дітей. ДжерелІ t6.S5 Шевче~tко-художнн . t7.2S Школа радіаціІіноі

реформа.

сnортмвноі rімнастмкн.

13.15 Теnем і кст. 1 4 . СО

TF

церт дnв фортепіано

18.00

t1.25

тнчнмІі відеотнжневнк*.

Оце вайкращИЙ кадр Із усtєі сьоrоднlmньої телепередачІ. Мал. В. Петренка. (УНРІНФОРМ) .

УТН ,

t6.00 16.15

дом).

17.00 ТрамсРос:ефір: WЛBIN І пере·

вміі. «Мати».

12.10 . УТН. t2.2S С. Рахманінов

серія.

НАША ЖІННА -:-

1 ШВЕЦЬ,

3мтора Оnександра ЗІ Wкіл.,ний екран. 1 раінська nітеро11тура. N

.11.40

мо'Іі. ксінс:уn.,таціі. tt .30 Дума Коб:sарева. Літератур· НО-муSМ'ІНа К0МП03ІІЦіІ. В ne• рерві- 11.15 УТН.

·

забезпечать wІtИдку

кож· гово­

10.00 КукурІк-wоу. 11.00 Доброrо вам 3доров'І. Жі·

21.00 Акцент·н • 2t.20 Художнім . серія. 22.35 УТН. 21.55 Художній

потужна реклама

.1юдини

Лише

9.00 Теr.ефіл.,м аГолуб n'10бі ...• • 9.20 Авторс.,кнй концеF

6паrодійннІі теnеаі:sіііннй ае· 'І:р. прнсввченмй nам'вті Т. Шевченка. В nepep~ai На ДfІ' f>раніч. дітнІ' УТН.

еудіо- і відеоапаратуру, сіргтехніку і витратні ма­ тєріали до неі . · Престмжне місце, найнижча націнка,

читає

проблемою

Інформацінно-му:sмчна ма.

рас-». (•УкркІноІронікаn).

t9.35

портну

бути не лише учителя-мов­

першими,

телька>>.

мп "Баркон"

1юна nредмет , а й тим, ЯІ\ відnовідають її учні. - Нультура мони. за­ гальна

8.00 з ВОСЬМОJ ДО І

8.00 З ВОСЬМОІ ДО ДЕВ'ЯТОJ. ІнфермаціІіно·му3мчна nporpa· ма. · . 9.00 Документаm.ннй фіn~ом сТа·

rрама~

пропонує реалізувати че­ рез виставочний зал ім­

підруч-

як

УТ·І.--

. Фірмам. що :rорrують . оргтехнікою!

ника як такого. Але на її уроках засдухаєшся. і

такій умові ми зможемо виховати вільну людину незалежної держави . Талант не може зали­

А

фермацінна nporpaмa.

21 .00 На добраніч, дtтнІ 11.15 Акценти . 11.30 Кімо:sустрічі. 1 частика. 12.45 УТН. 23.05 Кінозустр : чі 2 частина·

тям Людмиду ІванівНУ НопаЛіані. Вчительку, у

иласники у творі <<Яким я хочу б~чити учител~?» ·.

чеснішими .

до 178-ї річниці від дна народ· женнІІ Т. Г . Wевчемка. Трансnа· ці• з Паr.ацу куn~отурн «Украі· на ... У перерві ДНІПРО. Ін·

ді·

проблемою

<<Я

людина.

nа­

ської гідності, бажання бути нращими. добріШИ­ ми, справедливішими і

яка поважає себе. не до-

А

так_ого

ють.

не

на

не виконати завдання . А

себе.

СЬОГОДНі

Діти

доля

тися в першу чергу поважати

знань

дає. Дехто вбачає в цьо· му вину учителів. НеріД­

<~Витязь у тигровій шку­ рі>>, · радість творчості від роботи над інсценів-

ють.

акул -

з кінч

стиж

пре­

ко вони допускають · без­ мабуть. затактНість у поводженні з · її уроки козацтва~. ~ дітьми, а то й грубість.

Назавжди, пам'Ятаються «3 іс,.орії

Л . І. Нопа.ї lан у м~· . їх

прийшла

СЕРІІІ

ДАРУЮТЬ

щu

СЕРЕДk,

УТ-І

8.10 Фіn.,м-опера пСnокутаа, 10.30 Канаn «Д». 11.30 Проrра·ма фіn.,мів студії

секрет ,

20 (8263)

-

8.0~ УТН.

Не

ВІВТОРО'К, 10

-

n:.a

16.00 16.15 16.45

••

життя

8 f.

7.ОО

ВістІ.

7.10 Німец.,ка мова. · 7.50 Під 3Н8НОМ Риб. 8.05 НІмец.. ка мова, : 8.35 К·1 ·nредставnвL tf.SO ~ідтрммуватм во t2.10 Мене ви.Цаnн на t3.00 Вісті. 15.00 Днтвча 'rодмніІ анrnіііс ..коі мовмJ. t6.00 Школа мене~е t6.30 ОсіМІо жнттв. 16.45 ТІНКО. 17.00 Транс:Росефір. мнслмвс.,кому yriд.r

НЕСПРИЯТЛИВІ ДНІ дn• ~tутnмвмх

до метеофізмчнмх 1 факторів п~одей .

8, tO, _t7, 15, 19 березИ•.

17.45 ДоJвІnnв. ДаІі 1 18.00 НА П'ЯТІА ~І РАДИ УКРАІНИ."

19.30 Кhівс.,ка nанора1 19.50 НА П'ЯТІА СЕСІі РАДИ УКРАІНИ."


с НО

Ж И ТТ ":а

8 f

ЧЕТВЕР,

8 7

березня

1992 р.

П'ЯТНИЦЯ, ІЗ

12

стор.

:J

СУБОТА;

НЕДІЛЯ,

14

8

.Ni! 20 (8263)

15

. ·іпот. !)Orpa~ОЇ ВИ

8.00 З ВОСЬМО"!

ДО

ДЕВ'ЯТОТ.

nporpa·

Інформаційно-музична

НКІ.

«ГоробецІt

ВНПІtО•

Музичний філІtм «Весела про ...

КОН•

ркест·

11).35 Шкіл~оннй екран. 6 кn. · ська література. Розвиток

Росій· мови.

· 11.05 Канал «ДІІ. 12.05 УТН. 12.20 І nісн• в кольорІ

120·

jj

брнннтІt,

жetf.f

ІН

ІН•

виток засобів зв' 11зку. Концерт·духqвноІ музики. Живе слово. ВідповідІ НА пн•

пау·

19.00

rрсів,

1

ДНІПРО. Інформацінна про•

19.35 Віче. . 10.45 На добраніч, діти! 21.00 .Акценти. Київ. 6еіірут, Tere• ран.

21.30 МоЛодіжна студіІІ . etfapт», ' НЕП, АРС, «ДНСК», . 23.30 УТН. 23.50 Екран іірнrодннц~окоrо філІt• му: Художній. фІл~ом «Виnадок в аеропорту».

1

11.45

серіІІ.

ссПіліrрнма». · 15.00 Кубок Укреїнн •дніnро»

рІЧ СЛІВИ пефілІrм»J.

дих драматурrів Vкраінн, Сnіваночкн. Концерт

f9.J5

19.00

rреме.

·

аПлеІДіІ». ХудожНІr(!-nубпіціtстмчна· проrрамІІ. · 20.45 'На· ~о6раніч, діти І

19.3S

/нф~мецІйиІ про•

·

Дзвони

nродукти

Чорнобнпв,

ЧистІ

.

ВКстуnІ•

Ай Пі Київ інформуе. Від міста до містІІ. Конкурс·

21.00 21.05

херчуваннв.

На добраніч, дІтм[. Акценти. Аіі Пі Киів Інформус. Екран nрнrодннц~окоrо. фІnІtо му. ХудоJІСнІіі фільм •Випадок 1 аероnорту•. 2 серів. 22.35 УТН.

20.45 21.00 21.15 21.20

но-розuжаЛІtнІ nporpaмa.

·

21.SS УТН. Художнііі фіnІtм кСмертІо nікан•• (НІмеччина).

.23.15

ne·

Суботнім ренок

5. ro

те-

~··

2

ІОJНЦі1 рекла-

те у..

5.00 «Ранок». 7.10 Мул~отфіnІtм. 8.30 Концерт ансем6п10 танц10 6inopycl. 9.15 Смутнніі nеіізаж Росіі. 1о.оо·концерт з. Соткілавн. Новним

11.00

сурдоперекла­

дом).

11.25 Під :інаком оПі•. 12.15 Прем'сра документал~оноrо телефілІІму кХодіннІІ по коnу•.

11.45 Л. 6ернстаіін.

Снмфоіtічкі

танці з мюзиклу сІестсаіідс~окіІ історіІІ». 13.10 6локнот. теnе.:..

Теnемікст.

t3.15 14,00 14.25

Новини. кАревІк•.

Художнім фіПІІМ. 2 серІІІ. t$.30 МуnьтфІПІІМ.

15.)5 1~оноrо дикт а-

Вистуn

теле·

Кемчатс~окоrо камер­

ноrо оркестру.

Філ~ом

16.00

-

дІтІм.

оВос~омм­

ноrн з дpyroro поверху». ·о

2

те·

ее·

1

ее·

ріІІ.

17.00 Новини. 11 25 ••. До шІстнвдц1ти І старші. 11.05 18.30

Дос~ос.

ФіnІtМИ режисера r. Дане· nіІ. ссІІ крокую по Москві•.

снд. еріод.

19.45 ВечірнІ 20.00 Новини. 20.40 сrВеді,.,

казка.

5.00 • 7.35

ссРІНОКІ>.

ФіпІом

дітям •• восІоммко­

-

rн з дpyroro nоверху•. 1 ·серів:

8.35 ... До щістнадцвтн І старші. 9.15 •Неоковирна роботав. До­

концерт nоnуnврннІІ артметів естреди у Фонд дитвчнІІ 6у· димків.

~! t:l І

кументал~ониіі тепефіn~ом.

9.45 Театрап~онї" зустрічі.

1f.OO

Новмни

(:а

дом). . 11.20 Клуб

fll

мандрівникІв сур• доnеренладом І. t2.20 Спорт дпв всІІІ. 12.50 Вистуn ансам6л10 •ХІва нак• шпарі•. 1J.1S Блокнот.

13.20 6рндж. 13.45 &'знес-кnес. 14.00 Новини. ·14.25 Му~А ·ма

'7'

о

~

о.

t: Деnеrатс~окІіІ. у

зетінку•. Художні.1 · тепеф\ПІ>м. 16.00 06раз. Передача дпа Ствршокпасннків.

17.00 Новини. 17.25 Грас В. Вilniynniи (rармОНІо), 17.40 ЛісІдина І зекон. 18.20 Прем'сра художи•оrо те· 9

.cwt

ф

кСІnІосІокіІ стежка». · 1•.ss «Понад сороіс rрадусІв

тверинн•.

І

сурдоперекІІв·

пефіп~ому «Мов сім'в та

21.40 ТеатраЛІонІ зустрІчІ.' 23.00 Новини. . 23.15 к6ізнес І дІтм•. 6паrодІііннй

r.n

серів.

18.50 ~<ВіД» nреДстав.nвс:

о

~

о

Q.. ._

8. с

Відеоканап ссСnІвдружнІсть». Ранкове муамчна nporpaмa.

12.15

10.35

«Талант•.

17.00

Прем'єра

Документаn~оний фіn~ом сtС.СО­

биста справа Анни Ахмаrоаоїв,

7.00 ВістІ. 7.20 Ісnенс~окІ мова. 1 рік. 7.50 ДозвІппв. ДомашнІіі кпу&. 8.05 Ісnанс~ока мова. 2 рік. 8.35 Днтвча rодинв (:а уроком анrпійс~окої мови). Кетанrа nівнічна

9.35

ка.

ІИІО,

ІJОКОМ

,

екзоти·-

9.55 ХочеТІІСІІ 6ути кресмво10. 10.JO Теле-nрес. 11.25 ОсвІдченнв 1 коханнІ. 11.40 Камер• доспіджус минуле, 12.40 Cenяt<cІtJCe nитаниІІ. · · 13.00 Вісті. 1·5.00 Про бі:~нес І про себе. 15.10 «ПрекріІСИІ мНТІt». РіЗДВІІ·

не. му:sнкІ 3 Кел~оис~окоrо собо­

ру.

15.40 аВре:sумн "ному

менІ,

н

6уду

кестру.

Прем ·~рІ НІуково·поnул•рноrо фіn~ому ссАстрІІанс .. кі

10.30

СКІ3аНН8».

ЕХ. ЕкоnоrІчнІ хроніка. Кни)і(ковнй двір.

12.15 13.00

Доnоможи собі сем. КТВ-1 і канаn . tсФрвнс

тернасіонап~ов

го

представnІ€

Новини. ссЗад:аеркапляв.

14.00 14.25

Л106ов

з

Н. ПеrІН\НІ.

аПрикцесе­ nоrпвду.

кВенеціенс~окміі

Червонніі коедрвт. У саіті тварин.

18.~0 Муп~отфіпьм «6-джопІ МеііJІ».

18.45 аВісІм

дівЧат -

·Аrторс~ока ноеа

nporpeмa

одни •"· Е.

Рвза­

•.

ВечІрма ка:JкіІ. Новини.

19.45 20.00 20.35

Вnерше на те11еекрані.

дожнім

фіПІ>м

І · 21.SO Синхроние

аДруrа

Ху-

дружн-

nлаваннІ. Між·

·народні 3маrанив нІ nриз жур-

вПопе

мапу «Советскав женщннев.

чудес•.

22.tS П\д знаком зодіеку. Рм6н. У nерерві - 23.00 Новини. 0."10 «НІІіІад i:s темрввн•. Худож­

19.45 Вечірні. казка. 20.00 Новинн.

і0.•0 кВіД• .предстІІПІС: аТОК• шоу•, ,..Му:sо6оза. '22.20 Хокей. ЧемnІонат . СНД. ЦСКА •Сnартак•. 3 nерІод.

нім

теnефіn~ом

і:а

Луnу

ЖНТІоІ>, ДоКуМеНТіІПІоНИЙ фіПІоМ, Кл10ч до саітовоrо ринку. ТІНКО. ТрансРосефір: •д•пекніІ Схід». 17.45- Дозвіппв. Уваrв. зиіма10.

16.15 16.45 17.00

.20.45 21.00

18.00 НА П'ЯТІА СЕСІJ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ." )8НО1

19.30 Кнівс~оке nанорамІ." . . 19.50 НА П'ІІТІА СЕСІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.' .

10.00 10.25

•У

краю

цілtощ>tх

еТа11ант».

«Плюс

одІtна,ІІ-

Як жити будемо! Парепепі. л:рика на

тлі

італІііс~окоrо

будиночку.

сн•.

t 7.1D

По

той

ІІік

17.25-21 .ОО

8

faІІІ

те·

кра·

рам пк.

СТУДІЯ ТЕЛЕПРО· «ТЕТ-А-ТЕТ•. '

ГРJІІ.М

17.25

Мультфільм nенької Лулу•.

.. а.

•Пригоди

18.55

Художній філь., І Хуч• (США).

еТернер

«Таnант•. Художній 2 серія.

народної

Можливо все. Ренкова :аірка. «Франці•: Простніі бізнесуu. Часткне 1. 10.35 ЛІмnоnо. 11.05 Під знаком аПі». 11.35 Tenewoy к5_0 Х 50 о.

го

телефільму «Джаз в

8 11

. ЧЕТВЕР 10.00 1.0.30 10.40

•Талант•.

17.00

•Нема чужої

Мультфільм.

З

Художній

серія.

землі•.

теХу­

дожній

1"елефільм. 1 серія. СТУДІЯ ТЕЛЕПt'О· ГРАМ «ТЕТ-А-ТЕТ•. 18.15 Мультфільм •Каnітан Май-

18.15-.21.20

.

бутнє•. Художній

19.45

філь.,

Комедія

•Чому

.

я?• (США). про

пригоди

винра­

дача коштовностей. Відеомузнна. •Талант Художній

. 21.10 21.20

... ·

лефільм. 3 серія. ІХ Міжнародний

22.30

s.Jль

теле­ теж

те­

фР.сти·

тl'лепрограм

тсоочоrт1

народно•

~веселна•.

8

П'ЯТНИЦЯ

Новини.

10.00

13

Ко~tцерт ансамблю танцю Таджикнетану «Лола•.

Міжнародний К8!fіІЛ •Остен­

40

...

Хочете, вірте

лефільм.

«Звіриний

кармані•. Фільм­

концерт.

плачуть».

10.30·

((та·л3НТ~~>. Художній те· лефільм. ~ серія. Ключ до світового ринку.

ХВИЛИН З

nаном Лендс6ерrІсом». t5.0S Клуб мандрівників.

16.05 t6.1S 16.55 17.45 18.00 . t8.10

донументально·

стмrь•.

секрет

Прем'сра художн~ооrо фільму Із серії «6аrаті

кіно» nреДСТІВПІ€:

Прем'єра

22.20

твор-

8.SO 9.20 10.10

те-

лефіnьм.

22.10

чості кВесепкев.

17.00

17 .ЗО~ 21 .ОО СТУ.П!Я ТЕЛЕПРО· ГРАМ ... ТЕТ-А-ТЕТ•. 17.30 МультфіЛІоМ •Бій ПіІІ ВО•

Ци.рк, цирк, цирк.

Любов з nepшoro nоrляду. Уолт ДІсней nредставляс ... Новини. · Теделоція. кТ6·НеuіІв nредстевпяс: •Хто

з нами!».

дою,.",

Художній

18.45

Вестерн

ми

К.

з

"'

фіЛьм

радо• (США).

«Сільве-

. ·

чудовими

Костнером,

К.

актора·

Кnай­

ном. С. Гленом, Д. Гловером. Віr,еомузика.

20.50 2.1.00

·

сТаІtа'Ито. ХуАОЖНіЙ 4 серія.

Прем'сра муnІ>тфіnІtму кЗnо· чин Лорда Артура Севіnа». 18.40 Прсм'сра художн~ооrо теnефіп~ому кrріх nицедііістве•.

22.10

Кінопортоетм.

.

2t..OO Підсумки. 21.4S Театр моди В. Заііцеєа. 22.45 Мул~о-тфІл~омн дпв дорослих. 23.00 Новннм. 21.25 Параднз-коктейПІІ. 0.25 •ДжІзменв. ХудожнІіі ·те•

8.00 8.50 9.20 9.50 10.20 10.55 11.25

СУБОТА

18.30

лефі·пьм.

Тарковський•. Доброго

12.30 12.45 13.45 14.30

тв-

•АидrіА

Передача

8

14

рамку. Росіє.

Хочете. вір.-е

....

Французька мова. Рух сднаиия і ми.

Великобританія

•j. -

Німецька мова.

АОЖНі

·nефіm.м.

Вісті. СвІто. Хочете, вірте... . 8.~0 аПОСПІІІеЦІо нобао. ментІПІ>нміі фільм. •

·ваwі

телефіrr.м.

ДозвіллА.

1 ,

рік.

с;ьоrодиІ.

1

рік.

ІІітн•.

1

ХУ··

сеnія.

Домашнім клуСІі.

Дитяча година Синхроние плаваННА<

Наша

антологія.

О.

Пуw·

,

ТЕЛЕПFОГРАr.І

на. Прем'сре короткометреж­ ноrо фіп~ому нТут•. t5.10 РозважалІоні іrрм.

t4 ОО •Це

мо,qен"

nponoнyc ...

По:sнер і До1ІІХІtІО.

Антракz. Муn~отфіnьм

•Прмrодн

Бос;­

•.

17.45 Міжнгродний

тур,.ір J у:.,_ дoжtt~toi rім.настмкм k,6ем д-2··

рюrіної."

10.45 Київська "'ІЮріІм•-" 20.05 .Телефіr.ьм .. Hat.,r.я Yжriwa. • 20.30 Крммінпіt"и";; м;на,,, 21.25 Маски woy. 21.СО Вісті. 22.20 Реклама.

22.25 кПростм». Художн:н ф-і~•t4.

, Доку·

ра.

20.05

(CU:Aj. Иомедоя

з

.які·

·

av

Cgяro 1(О>~<ен .ц.,н •.

ftptм 1 <pa ІуДОN•Н•ОІ'В t\! nсф ІІьJІІу .. j.•гr.. •. фіг.~ом 2.

19.30

70 ОО Д IIC8S 'f rnp~o• рІ(р.-.ах. 70 ЗS ()бn"""~·" ,;;о "о:;,_ · 2:1 ss І!ре1І!'мt..,ІІІ •·Н•намс .... N, Т'•~І'іІ Ki'f'VUfllrJ. -

Спор

і

•Тр04

маnенька

npo

трьох

зай:.tаютьс.я

nсді•

,аруз•в

вмхован

ням маnеньмої дівчинки. Співа.: Джо Дассен. Відеому>ика. ·

до .. н~оої rімнас"'""· К~бок Де· . Р"'rіноі' fP 30 Тtяєбіржа інфсrмуr • 1& SO МіІkнароднмИ rурнір J фуn• . контакт kі!рате. •

)2.20

фinr."'

22.40 2'3.45

г.рекріІсне "'"" ••· Ху·

&,О>f\ній ф'лІом .. США. 10 Міжньро"'н"й ryp11ip

-

ДокументаnьниіІ

чоnоАіків

Вісті.

ТіІ)Р1Ь'"· 122.СС з·ст,

«'f

«Підnрtf€МЦЇ• • - · 20.55 Художній фіпьм

ат ру.

- 19 211

дмн<r

Художнім фільм «Серена· ра Сонячної Доnини• (США). Комедія з музинею Г. Мілnе·

Концерт до І!S·Dочч• о rrp бсІtІ. соліста Мар.•нсьt<оrо те·

16

«Він

пjюграма

ритмах регrі• •.

ri~oїn.

13.00 13.20

Музична

1850

9.05 ПедаrоrіІ<а дл• вс:ж. 9.35 Ві:sеві. · 10. f S «Суnеркниrа». Мультфіm.м. 4 сері•. · 10:4!1 Ати баrи ... 1t.10 Проrрама 83. tt.40 Худошня rіммаоикв. Мі"'· народммм ryPwip кkvбок Дероо

13.00 Вісті. 13.20 д;м ка Чистм11 Прудах. В rOCTBI у WКОПН•Студіі В. Ко6рі·

ко

вод•.

Худен<ній

лефільм. 2 серія. 17.00 Телефільм •джерело

7 .о:І Ритмічна rімнастика. 7.30 Тнраж •Сnортлото•. 7.50 3 ранку ріІнеНІtКО. 8.30 ІХ Міжнероднніі фестиваль

7.00 7.20 7.50

ОrІІІІА Н&А. який :абудуаав ....;•.

ПІліrрим. Відеоканап

•6урда

t1

кін. •ПікоВа дама•.

цвТІt».

15.35 16.05 17.00 17.15

-

8

СЕРЕДА

заврів•.

11.15 12.00 12.30

.

Відеомузнка.

•Талант•. Художній те· 1 серія. 22.10 Режисерсьні nрограми В. Єжова. Художник А. Плас:· то•.

17.50

9.00 10.00

диво•.

команда~.

•ТЕТ-А-ТЕТ•. Мупьтфіnьм

Ноаохмжнн. РоміІнсм.

РАДИ·УКРАJНИ.'

її

16.40·

Y.••ra,

19.50 НА П'ЯТІй СЕСІІ ВЕРХОВНОІ

та

16.40 СТУДІЯ

7.00 Вісті. 7.20 rоднна діповнІІ mоде~ 8.20 Анrпій.~~ока МО88. t рІк. а.5о до:~віпІ(в. 3нІма10•. 9.05 Анrпіііс~ока мова. 2 рік. 9.35 6е:а ретуші. · 10.40 п:вте колесо. 12.40 СеЛІНСІІІСе nNTIHH8. 13.00 Вісті. 15.00 Про 6і:анес І npo себе. t5~0 Дпв . вас сnівас МІІJІііпо

t'J.ЗO Кмївс~ока nанорама."-

«Ото

лефіnьм.

серії •Дер­

7.00 Вісті. 7.10 Наш СВА7.50 Муп~отфіп~ом. 8.00· 6Іскет6ОПІtННЙ

+.

донvментально·

Художній фільм •Молодий Шерлон Холм<:• (США).

ріка.

.в;з•• •дім,

те·

серія.

т~лефіr.ьму

.18.55

В.ОО Телесnсіртарена. 23.45 Концерт естредно-снмфоІІІч· ноrо оркестру ДержтепередІо· мо·вноі компанП Украіни.

те.

карнавал».

16.55. .17 .)5

1

ГРАМ «ТЕТ-А-ТЕТ•. Мультфільм оМаленІока

22.30 ТИЖДЕНЬ. Інформіщійно·nу· _ бліцмстичнІ nporpaм11.

14.00 14.20

nepworo

.рос:ійсь·

·Художній

17.25

Дон Жуанав.

12.S5

Павев. ХудоЖній фіnІtм. Вперше.

16.05 16.45

10

орнестр

інструментів

17.10 Ян досягти успіху. 17.25.,-21.00 СТУД 1 Я ТЕЛЕПFО·

·19.00 ДНІПРО. ІнформаційнІ про. rрамІ. 19.35 Зичимо щастІ. МузичнІ про­ . rраме :sa листеми rпвдечів. 20_.3S Сторінками дитячої 6~6nii. 21.00 Ай Пі Київ іІІформус. · 21.05 Художній філ~ом аСпокуса

Ін·

леrру.

на•.

ІнwІ

15.35 Документап~оннй екран. 16.15 Простір 16.45 ТІНКО. 17.1!0 ТрансРосефір: «ЄвроnІ A:siiiD. 17.45 Версів. 18.00 НА П'ЯТІй СЕСІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ.'

Грає

лефільм.

11:20 Цей чарівний сrіт балету. _14.10 ДtrТІІЧа ХОрО"ВіІ СfJДіІІ. f4.4S Ceno і люди. · 15.30 Клас-10ніор-бізнес. Телеrра. 16.30 М119 чесn.. 17.30 Свічадо. Науково-nізнаваnь­

8

ВІВТОРОК.

нИк

23.00 Номнн. 23.25 кІ\ід• nредставпІІС: сСnортв, . сШоу-6ірІІІіІ.і, . сХіТ•КОНІеіі~».

І

Аншлаг, аншлаг. М. Євдо·

10.00

телепроrрам

11.10 f t.2S

•Ман­

Відеомузf1На.

тsоріо Альбрехта Д10рера. 12.СО УТН.

.

аВесІІа». Каи­ барнtона, хору і ор·

тата дпв

ролях.

програма

кн мов.

ділової пю.

Муn~отфІльм.

Ценtр. С. Рахманінов.

головних

20.~0 Відеомузика.

дкки.

7.35 7.45 9.00 9.30 10.10

у

Музична

'22.05 22.35

itMtl•ffЩШ:4 ft!ljtf, ;,фі&іІі,ІІ!,. · _6.30

«Роззя· і Луї де

хеттен трансфер».

21.00

22:55 Художнііі філІtм •Випадок • аеропорту». 3 серів.

фільм

з Бурвілем

Фюнесом

'20.45

.

на відеопроrрама.

.

області. ДНІПРО. tнформацІіінІ. прО·

rрупн сучасної українс~окої nіснІ аЕле•

18.35

rрама.

.

ІОТІо КОП~КТНDН хуДОЖНЬОЇ СІМО• ді11л1tності Дніпропетровс~окої

17.05 Теетр І час. ФеСтнвеnІt моло•

',

•Збн·

КОЗаЦІtКОЇ», (кУкрте•

17.а5 Сонячні кларнети.

.

.

футболу.

16.55 Прем'tре тепефіпІtму

деча Студії хрнстнвнс~окнх про•

ДНІПРО.

·

«Каnітан·

3

«Порт·

1t.30 Художив г.анорама. Вис.таuка

п6уковнна,.,

-

.Комедія

11.~0 УкраінсІtк\ народні nісні ви· конує Валентина Антоніок.

клорноrо енсамбп10 м. Шароле.

УТН. А. Дворжек. Дев'вта снмфо• мів ссЗ Новоrо Світув, 16.00 УТН. 16.15 Длв дітей. Веселка. .t6.35 •кПоходженнв Землі», Пере•

Телефіr.ьмн

Художній

9.

«Корабель-

ва• (Франція).

Кіноnроrрама студії ссУкрте·

рет:>, сtІван Драч. Кредо».

2.

філІtм

nривид•.

19.10

но-му:>ична 11роrрама.

nефільм».

8

ПОНЕДІЛОК 18.15 Мультфільм

Ритмічна rімнастика. У неділю вранці. ІнформаціЙ·

9.30

Концерт 6урrундськоrо фодІt•

13.30 Художнім

42.05 12.20

ма».

·

·

росор6енти. Передача

·кисво-Моrнпянс~ока

.

En.

УТН. До6роrо вам здоров'я. Енте-

12.00 12.15

академія, її заснуванн• та JНІ•

19.00 СІ»,

рій

10.45 Проrрама мупьтфіn~омІІ «Се• рііозні жарти» .. 11.40 Шкільикм екрен. 8 кл. ІсторІв

rрем.

стн.

rрама.

т

кпу&

чення.

16.00 УТН. ·16.15 Дл• Дітей. Веселка. 16.45 Республіканс~ока фізико-ма· тематична школа. Фізика. Po:s• 17.15 18.15

беі<телефільмв J. Світлиця. Тепевізіііниіі исінок.

України.

Мальовнича Косівщнна,

·iritHH.

теnефіnІtМ воrонь», («Y:s•

8.10 8.30

.•

nрограма

8.оо ·утн.

УТН. Ритмічна rімнас7нка. Науково·поnулІрннй філІtм «ТаємнмцІІ 6айкаnьськоrо хребта». (ссКиївнаукф:г.ьм»). 9.2_0 Ф. Леrар. «Граф Л10ксем· бурr» .. Вистава Державноrо му· змчноrо театру Ресnубліки МІ·

9.00 Докумснтаn~оннй арча,

.. n'-1

8.00 8.10 8.30

ДЕВ'ЯТОJ, проrра•

9.t5

Оnис прнjfодм. і

ДО

BOCbMOJ

ссТанднр,

rуЛІІНКа»,

Ук·

n.

10.20

З

Інформаціііно-музичне МІ,

ма.

9.00 Художній філІtм також nтах».

:ом по·

8.00

УТ·І

УТ·І

(освіmня)

4

-

10.00 10.15 10.45 11.15 11.25

1-:іЕДІJ:!Я

8 15 .

Дозвілля. Під знаком Німецьна мова. Якщо вам nісля

2 ...

рік.

f'MO;

Мультфіrьм.

оМи ваші дітн•. Ху· дожній теnефіrьм. 2 серія. 12.35 Освідчення в коханні. 12.50 Це ви можете.

13.35 14.35

ьитяча rоднма.

Доовід,

майстерність, нг·

тхнення.

15.50 Наш сад. . 16.20-22.05 СТУДІЯ

ТЕЛЕПРО·

ГРАМ еТЕТ-А-ТЕТ•. , Муnr.тфільм еАмеринан·

16.20

ська

t 7.35.

казна

...

Музичний

фільм

Ігоря Талько~а•.

18.35

Х•Ідожній

(США).

Jj_ еантюрна

фіr~ом

иоr.tгдія

оСн.Н

«Афера• у

стиnі

ретрО.

. 20.40

,РGзважаrьна програма Д.

Копперф•лда. Ві~_еомузи><а.

21.30

22.05 ttСімнадцРІть

мнтт~аостей телефІnьм.

весни•. Худо~ній серія.

10

·


4 ~rop. 8 7 'береsиа Н~82 р.

·сн О

чи буде в .нас майбутнє? Життя суцtльна тем­

·- . -~ -ІМ

о·~

ря.ва

навкр}'ІГН,

ніЯІКоrо

натяку на проблне:к <:віт· ла. Мене оточує якась незрФ.уїМіла сірість . Ну­ ди

не

-

nідеш

ніде

ма ні нольорів.

А

телефон

селий ,

не­

ні зв~ів.

такий

ве-

аж підс.какує на і сміху . А на то­ і такого довгого .

чорного З

шматує

НИХ

ЩОСЬ

атненне. несприйнят­ е для серця. Голос .в . чужий. холодний, да­

ий:

хоча

в

ньому

учать такі знайомі ки . Що сталося?

Мал. _ В.

і

нот­

Через

мІсяцІ

відстань рів

в

мене

звала

на

роомо­

ву . .моя є~ина. .А . може, вже не кликала? Може. вже забула? М<»КЛи.во , вже. чорний суховій буден­ ного

ЖИТТ.Я

.ВИІСуllіИВ

СМІЛИ.Ві, тендітні

Не х

не­

роси

ко-

Тут все таке знайоме. Ножен -камІнь. кожен за­ куток. .кожне деревце . Ти залишила

НИТОЧКОЮ,

наш-І долІ. ва

на

листи,

не.

уло

во

лШІJе

на

сни.

було

пра.во на біль у · серці,

на

дуіІlІевні му.ни . А чим жи- . ти? Згадкою про ми-нуле?

Надією

на

майбутнє?

Та

гу за

комір .

М·Ітає

твої

ди.

приз О. Єавченrа Ось уже третій РІК ро­ зІrрується перехІДВВй ку­

бок з заrальвофlзичвоі пІдrотовкв ІменІ Оn:ек­ савдра Савченка, випуск­ ника ЛІткlвськоІ серед· m.oJ шкоп:в, який rероіч­

заrввув

в

Афrавt·

станІ.

ПрО'fяrоІІі пepmoro пtв· рІччя проходВJІИ _кп:асвl змаrавня ~

"ню, а

по

розпо-

Ч8.ІПІСЯ фlваn:ьнІ. В~'ІНСТій

n:вся

обс . тавовцІ

CIIJIЬHiml

вшанували бf)к.

ра- _

Y'IR , ЯКІ

пам' Jlrfь

землЯка І роз

вого

' н

·

пере

став

асу

1

Irop пІДтяr­

,~,._,JМ..2

разів.

Ще

Ні·

:ат"'-''арІм Іrор.я, не бу­ силу

два

займати

Друrе ВJІВ

)

учень

11

Оаевеандр

А

вiJQt83Y

зай·

кп:асу

Ковопп:я,

ЯІСВЙ пІДтяrнувся

зв.

роки

перше

мІсце

22

_ ра­

Tpe'fiO сходввку посt.по

Переможцю

вручено

12

учнІв.

амаrавь

пере:хІДВВй

ІСJбО евt Олексавдра Савченка «зОЛО'fУ• ме­ да.!ІЬ, . прнаер ~~ rрамОтн 1 под :vчитель

с-НоваІІ

-иь•

ХВИЛИН ·

lj)OCTO

змагання

юних

лютого.

по­

З кожного

учаснИІКі•В .

:все

просто: учні З вже nротя­

.N9

г6м .кІльІюх років nоказу­ ють хороші ,результати ких

На

ванці тіна

тут

чому

я

так

краще

ють

нині.

nриход~

саматньо на

сназала ло телефацу ~ страшні

сло.ва?

Яка я жорстОtкаІ .. Я тан .тебе кохаю! . Нахаю! Так крилах?

Зати·х, злякано сховав_.в верховіm

сонних

ерев невгамр;вний холодний вітер . Стало тихо"l'И·

' хо.

Сн1г

пішо.в

лапатий, ніби ала на

що

тин

з

.

вІ,дЦВ!Ла

n.~

великИІЙ, неба бІл-І

по вес-

ОЩШРІЄНКО.

С.

а

за

вони

но

дипломами мітету,

а

шовими .

І

а

Добре ,враження

м

квітвя майже Ва · KOJJ1111111i цевтрап:ь­

ВІ,

республtкавські,

1

місцеві

ввдаввя

вюється

НА·

ГАЛИНА

І

ІХ

СІМ'І •

Шлемо севичні вітанни .. ювІлеАииА )І.евь мародженни ВЧИ•

Зичимо

JІ.ОВГО~Ітти,

получчн.

РЯБЧУ)f

натхнення

в

ГАЛИНІ

nрацІ .

ФЕДОРІВН ·І .

сІмейного

благо-

І(ОЛЕГИ.

"fІІІИІІІІІІІІІ ІfІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІНІІІ

змі­

-передплат­

на ціВа. Ті з читачІВ, хто ве зробить допп:а· ту ва ці rазетн І. жур­

нац

з квіТІІJІ Іх

не

Отрвмуватвм;ть. Веявке

прохаІІІІJІ

провести

доплату

АО

1<5 . березВJІ . ється

Це стосу­ вtдомчоі пе­

1

редпп:атв.

ЧитачІ

ЖІІ'l'ТJІ•,

пп:атВJІВ

·pe3IIJI,

сНовоrо котрі

перед­

rазету з бе·

квІ'І'ВJІ

та

ступввх місяців за карбованцІв,

ють П

за

цt

25 .отрима­

тtп:ькв прО'fяrом

мІсяцІв.

мІсяцІ

За.

цtвою.

r.

ва­

rpoml. двох

ваступвІ

необхІДНо за

буАе

·

новою

СОКОЛЬВАК.

П~нктн краси сJІІА

меJІ.ицииа з,11.авиа

масажувати.

знала

щоб

натнекуючи

чергу

усуває

JІ.вть

спецІальнІ

про особливІ

JІ.Обмватиси

точки

ефекту

ооличчи.

ЗJІ.оровоТ

земJІистиА

на

пункт.

що

ВИГЛІІ ,

ез

А по

ЗМІ

обJІиччя .

.

знання

знахоJІ._итьси

10 сеаи Ів ТЬСR

ає

пунктІ~в, кос

елек

о с юч ar и а

Шкіра

"

цих

nроце,11.ури

У.же · ч

може

колір

між _

аку

ш

3

сживою•,

тоJІоги

у

обличчя

об.ІІИЧЧА ,

І

прово-

точкового

має

більш.

ЗГЛаАЖУSТЬСЯ

ц- І~~ географічною картою• ,

со6І.

~

що,ІІ.ня" в масажуват"" • у

.

А втім, хороша ; краси•. навіть

Чу,о.овиА · сиІ,о.аиок: взяти по о,о.иІА .ІІожцІ вівсяних та куку­ РУАЗАНИХ ІnлаотІви,Ів.,; ,._іІичrtих внс,і8()1> , пеrJем.І шати Тх. ТРИ nодрІбнених горіхи, ОАИе терте яблуко, . МОЖНА 11

АОJІ.ати

дрібно иарІsаве, залити все склинкою гарачого молока. Ось такІ . порвАн qитачкам nоJІь"ського журналу • ПшекруА•

,11.ае космето.11ог 3 8,роцлаеа Ірена СвІАОІІа. ГаJІ.аємо, цІ по­ раJІ.и стануть корисними J АЛА читачок • Нового життя•.

.N9 1

ПУНІ(ТИ : І - ТОНІ(А КИWІ(А, 2 СЕЧОВИR МІХУ!:', ПЕЧІНІ(А , 4 НИРІ(И , 5 - СЕЛЕЗІНІ(А , 6 ШЛУ· НОІ(, 7 СЕРЦЕ. 8 ТОВСТА КИШКА , 9 ЛЕГЕНІ , 10 - ГОРМОНАЛЬНІ ЗАЛОЗИ,

3 -

змаган­

(1983 (1981). Ігоря

(1984. результати

СШ

Праці·аники

мують

у

Броварського

райвузла

зв ' язку

глибоко

зв'язку з "перечасною смертю директора ЗЛОБІНА ЛеонІJІ.а Львовича . і . ВІІСJІоелюють . співчуття його сім'ї і близьким.

су­

БСПМ

Колектив · автобази Мі 2. висловлює щире співчуття сім'ї ЛАЗАРЕНКА Іва-на Олексійовнча у зв ' язку з і смертю його

тещі

І(АРАХА€НІ(О

АнастасІТ

ТимофІУвни .

по­

:Казали Сергій Наnлун (2 з 2 можливих) І вже пер­ шорозрядник Русла.н H!f·

rаама.

Ре.ІІ.ак..ер А. АДРЕСА РЕДЛКЦІІ: 255020, Киівс&.ка о6.. асть, м. &ронри, ву.111. Київська, 154. Телефони: ре.аавтора 4· 08-76; sаступнuа ре.аактора, аІ.І.Іі.ІУ суснІ.Іьііо-нuІтnвого а&'НТТ8 4-04·81; ВІJІ.RОВІ,ІаJІЬНОГО секр&Т8f'8 - 4·21·34; 8\ЦІJІІІ : Сі<ІІ•СЬНОГО ГІІt8О.J.!І1іСТ88 - . 4-23'26; ІІІІОІІИс.ІІоаос:тІ І сонІа.І~инж nвтавь 4·82·!12; .ІІКтІа І маснеі реботм - ~.04•81 ; вІцІ.Іу ра.а ІоІвформацtт &,.13·91 .

(На укрависком яв-) . УчредитеJІн кОЛJtектив ре.~tакцмн rазетw, Бровар­ ские городокоА и раІІоивwА Соитw вародНЬІх депута· тов КиевекоА обмети. Редастор А. - ВОЛОШИНЕНІ(О. rазен аь~ходнт с 17 вореля 1937 roJІ.a .

ВОЛОШИНЕ"КО. Індекс

6.1285.

Друк офсетнніі . Обсяг коваииА

аркуш .

І

Тираж

АРУ·

10.477

nримірІtИкі в .

Замовл-ення

Nt

1238.

.----Д~ка~~&W~х~о~д~а::~вто~р~вн~к~,~~:~~ - ~r~,_:суб~6о~та~·----------~--·-~~----~~--~--~~~~~::~~-:~:::::-~~::::~-:::::::;-::::::~------~-----------------· - ~ &poroapc~••

І

свІА фІзичвиА стан . Виключити чи обмежити курІниІІ, алко­ голь. мІцииА чаА І каву, а натомість вживати соки І вІ,ІІ.варІІ лікарських трав . На СJІІJІ.анои можна рекоменJІ.уватн овочевІ І фруктовІ са.ІІати s JІ.ОJІ.атковими компонентами. .

9). Хорон.н

НІНА,

те.11ьцІ сере.І(иьоі шко.ІІ.и ... 8

ШановвІ броварча­ Вам вІДомо, що ;J

ВСІ

ШПАК

СИJІ.Ачи біли т евізо а. Проце,11.ура з . ме близько 10 хви.ІІии. СJІІА тричІ натиснути пальцем на ко ен з указаних на ма­ люнку пуІіктfа: Натиснут и досить сильно : тривалість близько 10 секуИА. • ОІІСІІм точкового масажу, необхіJІ.но потурбуватиС11 про · ·

~Іаграма

Най:.\1олодшого

Бондаренка

ТІТІ(И

кожен

диІ\lло­

нях nросто бОлільни.кі-в . а. головне , бать.кіВ' · учасни­ ків · ·матчу: уч.нів школи

М З Олега .р. н . ) і Валі Білан

до

До ·уваги п~редппатників ввІ

иаро.І(жеивя

Щоб тільки ВІJІ. щасти з 'яв.1ялиси сльози. Житти ж бо OJІ.Re . Бу,11.~; щаслива у - вім . .

березвв

15.00

ПроцеJІ.урн рт буJІ.Ь·ІІка - мож ·нвІс

гравці

зроби­

з

масажу.

місь.кс;nортио­

ла іІІрисутнJсть на

· Рад 18

1992 року 18.00.

багато зморщо •

ПРИЗаМИ,

також

мах селвщноі та сіль­ ських

юв~еАиим ; Анем

тепла, Щоб всі неу,11.ачІ згоріли дотла . В житти твое хаА не вриваютьси грози, Ха А · ра,І(Істю повниться дім.

ВВКОВКО·

З)І.ОРОВИЙ

· онагородже­

грамотам.и .

у

з

ІВАНІВНУ . Зичимо тобі щастя І АОЛІ , Бажаєм ЗАоров 'я,_ JІ.обра І

нІби МО.ІІОJІ.ШаЄ. Використовуючи

в

тр·етьо'і школи навіть гро­ ма.ми

rромадJІВ

вітаємо

НаприкааА ,

чотирьох .грали на

нращІ

Щиро

ТАЛІЮ

бровами, активІзуєтьси функ_ цІо. кування печІик~и · це в свою

своєчасна

КНИJЖКОВИМИ

ВВКОВКО·

му райоввої Ради ва­ родних депутатів буде проводитись прийом

красивоі шкіри . обличчи, JІ.Іяти цим шлихом · на внутрішнІ органи, без · прави.ІІьиого функціонуванни иких . ~емає краси.

ша·Хdвницях.

Переможці-в

n: ь в в м в

СхІАиа

рахунок

останнІх

ВІДповід а працівввками

11іІІ

на ·користь ша­ Х•істів ДЮСШ ..в другому юнаки школи М З реван­ ширувалися 6 : 4 . Але сприяла

ранону

ДЮСШ­ СШ ~3

· 7,5 : 2,5

за•міна одразу учаенИІКів, яні

громадян

МАТЧ:

цьому турнірі: · 11,5-8,5. А по турах такі данІ: в · першому

20 (8263)-

гра­

nеремогли

Шахи

ВІ1ХО·

всіх

ж" тт,._

відома

допп:ачуватв

~

асвль

сипе-

вишня,

Тему І не дивно, що са­

цьому

з

за

цьому білому світІ . А тн таний далекий, такий недосяжний. Для чоrа я б! таІКі

До

за­

ходили

тренера В. Хворос ­ (облрада лрофсnі­

лон}

ме

в

знайаме. кожен

респубЛі'КаНСЬ·

чемп іонатах ,

о6аr.есnевио-nолнтиqееJtая

·

Чому

·саме цим збірним бу ла надана · тана nочесна довіра? .

пІДтяrував-

21 JJIO'I'Oro

життя!

Та . ні! Це в тебе мит-

НаJВіТЬ

. віхало,

побравшись

МенІ

ні .

свідоме

яьоrо?

Тут шноли

слі­

без4му ж я не лечу до тебе

бону за номанду вистуnн­

І

за­

заметеш

таке

часто

Ну

А знайшавши, ті:Ка~о від

наше

ло 10

не

камінь .

,руки..

чатку

ко­

Замітає,

несміливі

все

·

Нрадене..

шахЬстІв вІ:дбу лося на

Ua

но

так ·

Нохан.ня

-ТАНЕ

сліДи

тобою .

довго ми до Нього йшли.

Смрт ·

нидає

куток. ко.жне деревце. Я прийшла сюди знову. Ми

умію. що кІнча-

ЦЄ

ві­

каміння

Не старайсЯ.

її-·

Тут

м кінчати ... З ко. Та хіба ж воно

'І'ЄВе,

давнину ,

Ножен

но наше! Це nлід нашої опІльної взаєм-ності . Як

.

з

моєму серцІ. щедро на­ поєно.му гірким полином

кога ми не нохали? В тих, хто нас не . кохав? _ Та це ж · не правдаІ Во-

. Все

несміли­

лючі пасма халодноrо сні­

и йосо -вкрали? В тих . · ·

на­

дІІ на зустрІч."· Було пра­

ви­

зюювий

ви<:туджує

сиву

охання? В ного? · В коrа

Не

ТакІ

Халqдний тер

мені

ра3Лу.ки .

йбутнього?

ЩО

лише

димі сліди. ві . сліди ...

Все це не має

ин-не?

·

хан-ня . що ·.впали в нашІ серця так неждано і ІК жадано? Цей чорний апарат. був. тІє

гол~

обхід;цо зустрітися.

смислу ... ~Ятак му-чуся... МенІ: .. бо че. В нас немає ~У ньога. Наше коханнЯ 1 ·дене.

кіломет­

говорила

потрібно все · жу сюди знову. І · знову?

кІ·нЧати...

роолуки .і

СОІІ'·Ні

Нам

-

Ти

3ДаВленим

сом. ТобІ С.ПраіВДІ бу ло ваноко це говорити . Все минеться. Нам коН'Че не

СJІідИ НВ ХОJІОДНОМУ · камені Мене доо_го илинав мій насм\шку:ватий телефон.

роопа'Ч.

таким

про.воду

чомусь

n"'r.J'hrii\ИТЬ

ний

81

.аррарна

hhlc~aoro o6aa••re уираа.Ііння J справах видавннц'І'В, nоАІrрафІІ І ннtr. .оаої ~еса _,)'ІІарі : Ьlвс .. а o6aawa., м. &ревари, вуа . ~··Іі&~ JМ,

'1'8pгiuj.

#20 1992  
#20 1992  
Advertisement