Page 1

ІІА

gl"OtlEТA1'1 JJCll ОА/Н, В1lНА1/ТЕС. ом

Je (4f'-4a)

.JIIO'J'9ГO

.... 1-. Г-АЗЕТА ВИХО~ИТЬ 1.1КВ.ТНЯ РОКУ

ТеплЬ,

берчо! K<h\f!clI С. М. Хра. НПРС Олега Ностянтине­

комісію

за­

реєструвати йо.го каН;J;И­ J;aToM у депутати Ради ордена Жовтневої Рево- Союзу Верхо.вної Рци люції радrоспу сП"о~ків- СРСР. J\оміСія о.ДНОГОJІОС'

Коротким. вступним Horo члена Ахадемlї. наук GЛовомзасl~аниявіJ1КРН' УРСР, Героя·' СОЩQ.l1іс· '.114 ro.пOB.$· ОкружноІ аи- ·ткчноІ Праrtl, . члена сПрогрсс» Л. 1А.

.

ВсІ

ВОНИ

но приймає таке рІшення. Нижче J;РУКУЄТЬСЯ Зверне,ння Окружної пе· редвиборн.ої наради пред· ставників ТРУ.:\ЯЩИХ Ниє­ во.-Святошинського вибор­

ЧОГD

MapTihct.

характеризу-

округу

ямаму

вони

М

474,

в

закликають

НеВ. 'Во.йа надала СдСІ.i!lО ВИ'іа Антонова, який всі ваіtи Ол~ГА КБСТЯНТlfНови, вс1х виборців ві~дати свої ДЛ" ДОПЬtlдl дpyг6~'y сек' СЗQІ СИЛИ, зна;ння 1:?J,цlб­ ча Антонова..як ви)Х!тн()-' голоси в день виборів за

'1!Tap:e~1 '.l\НЄЗО·СВ"І?QшИн- ностІ, всю енергіЮ роз.у. го вче.НОrо, "конструктора вірного сина народу О.lІе­ С,"КОГО' itайкому R"мпар_МУ І серц" віддм:сrrpа!1 JliTaKllI, заt.tJУгия:ко·го ви- га J\остянтИ'Новича Анто­ nї УКР>аn!и Л~ М. Брнн- с.l1ужlння народ!>ві, рlд­ сЬко віl~l!а,еИl парtlЄЮ І нова.

aJC)KY, який· докладн" роз· ній. п~.tв

про. ста.н

ВІтчизнІ.· ~i;I

п~ре:жви. кмективу

. 'lменІ

ПОВІДОМЛЕННЯ

aa~::r1IY: ·nOonC'-

. Oxp~1 виборчоl ком1сlі по виборах до Радн СOJOayВерхоаио~ Ради СРСР десn.того .СКJIИкаННJI по, КН~с:аjtоЦUЩСЬКОМУ виборчому QКpyгy.м 474 Нt·П\;1<:таВl статей3З, 42' Закону СРСР «Про.

БО?н~І'. ро6оти в район!, вую ,OKPY~HJt. !иб6Р'іНt

трудом

.успІхи -

чю: . К0лектив,lв

виро6ни~ :r~OMic,X зареЄС!РУВ;!~}І іЩ:І­

.ка· чест~ Аи.датом У·;;1~tаtи ЩИ

ВJi6.фРl~. до Верховної Ра- Союзу

'~JI :СРСР.·

СРСР

ш~іфу,альник Бровар. Р1

ве.рхо. В.f!:~r,·,Puи

товариша. Апоно-

:КОС!IІВТИRо.и~·

OJlera

~,oro .свlтлотехнічногЬ Ч!'н з.аСlдзннl K~Мij!.iJ. за,оДу 1\1. 1\. ФіJlіll08. ви. а стуПаЮЧИ на' засіданні к~_так()ж ВИСТУnИЛ1{ гМ",'! м1Щ, ~каЗа!. ц;ф . КМf,,·і'юБІТкому ~роФеrtl'.11Rі( ..• a,t~

ТКflllДПРИ~М. ~1.~аж,а c.Oi~ IIJО4У

tIeредВJ,iОО.РНИХ *рах O~ ·0.

.. кlpnJ~.t1Ц%t9рф. М; .. ДобрО~,

BJ!~()PIJ' до Верхо,ноІ Р,ди СРСР. Окружною вч·

бсФ~<If6>f.!QМІС!ЄЮ ро B~opax до Ради Со.юзу Вер­

ховне! . P~H СІ='СР деС);ІТОГО СRликання кан;uщатс;.l

уД'еiJJ!tати ~ерХGВJСП РІЇ;';ІИ СРСР по Ниєво-Свято­ tiJk!l~ЬКБМУ 1іИ'б9РЧ0МУ ОIfРУГіМ 474 по виборах до Pц!t. COIOiJ~ ,аареt:строваннй АНТОНОВ Олег !t~'І'.VПfOВ1іЧ, . . наРО;Іження 7 лютого 1906 РОНУ, ·tе~е,..и!Цtf<'~lfсrруКТФР Міністерства авІаційної Щ)Q-иИtЛОВОСft, с }'Юсія~J.t, член ИПРС.

Дорогі Toaapвmll. . бере3ИJl .1979 .РО~8~БУJlУТЬ~. eJI ,ибори до ~ВерховиоІ PaдJI Соlt).

еJrБИОМ1чка . І ещІ.а.авn· Itоnци­

Jtax ~тьёJl·у~в_О:·3а ~

JЩ. Q'.rнp~~ аpOcJnl' MaTepfUЬJ!1

ау РСР. l:'обіТJПIXИ та : lЩJCеиерио~те~lчнl

і дуХовв1 СнЩІ.

'l'exвi~oro 38вnду,' заводу .IРПінЬ'­

J!ИВU підnPи«Мс'ІВ' і .o(S'ЄК'f" кра!­

upцlaнИRИ

. Бр6~рськоrо

світло­

М8Ш'rtJpф., с СОВКИ.

ТРУДіВНИКИ радгоспу КИЄJJ()-СВJlташивеького

району . на своІх заrат.вих зборах

ОДНОС'l'айно .кандндатом

виріши.11'R· . ; 8НСУНУТИ в ДЄПУ'l'аrи 'до . Рафі

. нето! ,8аТЬJrІ,ащи. Ви, їх 'мtжИА.РОIІІ 1в .. И! НА і..•.·ТОР.8'І'&Т. ДО д.дy;~ стa.nи сотнІ Ie~

п.·.. Т\,удta.ииn

сепа: зі~Рiml в

1978 роцІ 'реиор,IIUIЙ ';"'; 235 міJI1,ЙОНів

на

но і1вкокУютьс,f

ур()жай .аер­ tЬJ{И. у CJitJП­

наМlчеJ.it. пар'l'IЄю

плани іІlдввщеR8JI 'lJа'rерlадмюrо СОЮ3У Верховної Рад. СРСР по .добробуту·1 ХУЛЬТУРВОfорі,нJl КИЄВО-СВJIТОШНИСJ>КОМУ внборчому радІІВСЬКИХ JПOдеЙ. Збуnоваиn пn­

OKPyry

474

ГеиеР~RОГО кон­

структора авіаційиої промисловос­ '1'1, fepoJlCoItlamcTIAВ"Y' 'nрацІ

Ол'ЄгаКОСТJlНтиновича

·AвrOHOBa.

Ми, предстввRJЦCИ вІд заrальних

.збор~ .робlтникІв, сяуs(iо'.lв пІд·

цриємств, партlйннх,

радгоспів 1 УС'l"ИОв, ком~ом6льських 'l'а'

'профспШкоаих . -орган1з/щ1й; : ТРУДJl­ ·щих KIf$BO-СВJlтоmинськоtо, виБQР· -чоrо ~yгy НІ 474, зlбраВ1ІІ1ІСЬ на ОВРУЖИУ. пеl'@дl!иборну' нараду, о.а;ИElсtаЙИо

.кмективlв

lІtдтримуємо·· рlmгивJl

трудащих,

01

висуау­

пи кандидатом в деПутати дО ~~И

Союзу .. BepxoaнoJ. Ради C!'t:P ГeHepaJЦtHOГO конструктора авіа­ цІйної промис~овостl, ГеРОJlСО:­ ціаJlІстичиої ПрацІ. 'Омга Косто· 'l'!fИО8ича АиТf)'иОВ.. .

Щл~.оt.OJ~ка ДО ви.б.ор18 у"Вер­ ховну fiaдy СРСР ,!&есвтоіо, сщ~ канНJI проходить. Щ. знIЩОММОИО'

лlmої 'Єросп раДJlИс"irorQ ',И.аро,цу наВ:КОJlО свого випробуваного ке­

рівника І наrxнепик, - ·Комунlс· тичиої партії РаДJlВСЬКОГОСОIOЗУ, в обстановці. Вt!.!JШ(ОГо поJI1т"иеrо 1 трудового- п1диесЄJIИJI, внnи­ каиоrо

(1978

ріШёИВiriml

JJИстопаДО80ГО

р,) lІ.1Іеиуму ЦК КПРС; ви·

ступом ІІІ ньому ГeHepaJiьHoгo секретаРJl ЦК КПРС, "'Головн Пре­

зидІї Верховної Ради СРСР това· рнша Л. І. БРеЖНЄ8а. ..

ЩІІСУ~ 'l'рьох рокЬ вRRiпuIьoI

П'lІТИ'рlчкн

р1шеиви

свІдчать

'XXV'

цроте, що

з'1311 110 сїаОJIIU

над 2 MI4ЬIoRВ . кварТИр, тисJA1 ШЮJl, днt:JI'ЧИX' садків і. IІСЄJl,JJ1ка-. ревь, ааКЛ8jXІв BYJ!iЬTYPB. .~JIИКвии 4ОСJИ'неllНJlМВ

.•ідзаа·

чеRRЙ p03B"т.o~ В~"ЧJI:1ВIПlf'lї ·RI'''~'', Ky~iy'pB; . освіП, охоро.

У. flр8Тнlй сlМ'1

;tIIoPOB а.

иаРОДlВ ."іІЙifе

l'р!')з11юl8єт~г" Ра~lІВсьwа' УJCраїиа. З~(j'll~ , в' .'I'BP1'm1 понад Jt1I8И реа.Лl!3.овеао' ПР. оду. КЦl. j бі~ ІІВ иа

3 .Mi~JJpmt~ .карОоааиціВ. .8

МИИУ~

JtQI!IY' росс .ХЛібороби, респуtiJI1кв

.ВВРОСТИЛ1l рекор.аИВЙ урожай аер· на "- 50,6 міJri.,Aоиа . тови, або по тоннІ ва кожноJlо· ЖИ'l'еJlJl респуб~

ліки. Значно·' ароe.n реа.1f~иі дохо· ди насеJlеИJIJl. ааробі'l'.а lI~aTa, су­

ёJd.ііьЮ. ~фоJJдй . сПоЖDaИIUI., . Ці .дОСJll'JlЄВИJl 6 модами 8eJIИ­

братерспа Haplдlll СРСР. b- " ,Цr·СВ.Jlтиувавия 325.ріЧflJl 80З'

Koro

З·8.аИ~ України з РС)сlєlO ІІН а особmoоІО вцrudспо . ОЦ1иJOвмо .ЦопОмоryвеJlИКоtо рос1йсьиоrС) ііа· роду.

~JIИICиІ ~O.Y P03l'Jl3UJUI аав,цаиь. rOCDo...peьxoro будblив­

.

цтва 8ИОСJlТЬ ТРУI8Щf' вашоl об­ nаС'l'і. Промисло.ість· Кlf181Ц!UП1 до­ С!рОКОВО, У Bep84!Jl1 IlИRУJtого ра­ ку, виконапа' зав~8ИllJI тjьax ромв lІ'ятнрl'ltOl по темпах росту обеяry 8иробництва. у ВОJIrОСП&х і радr~ах. об~ас!l 81Іеp8llе· Оllер_аиопо 32,2UeR1'1leра аервопх зreитара, · , ·.IJIOIJIЙ збір Іх • уelx J'OCIIОJlаpcПu'lIOCJQ'

'2,2· lI1uIoa 10"':, Тіа'1ІІІВВП ",.

лвстl

ініціатори

-

IJDв.1Іеиих

обсtrlв

1978

гірничcrз6аrачу- Ростовській та IlШIИХ 01"1':вально.rо комбінату. Тися- ластях Російсько.! Феде. чі будівельників по- рації, трудящі яких приЙ. сланців братньої респуб- мали у себе делегаціl л!ки взяли учас;rь у сп()- Bopo-шиловградськоІ, Бо­ рудженні цьог() найбіЛЬ- линсько.У, ДонецькоІ 06шого.

підприємства

ськоІ

магнітної

Ryp-

аномаліІ.

Te~o кdле:пив рІк відправляє

ластей.

Металурги і шах­

тарі, будівельники і теК0-

його за' тильники, льонарі й хліо металур- бороби України і РОСії,

гам України та інших со-

уклавши

юз них республік

змагання,

тоан

сиро.вини

більше, ніж П·ЯТИl'ічки.

тисяч

55 -

на

ВДI!ОЄ

мо.сті

по.чатку

договори

сповнені

примножити

про

ріши:. вклад

братніх республІк у вико­ нання рІшень ХХУ з'їзду

.................................. На

торжества,

'чені

присвя-

325·річчю

,

возз'єд-

ИПРС,

завдань

п·ятирічки.

десято~

(РАТАУ).

ЗОРЯНІ ВИМП·ЕЛИ

Нращихсільських буді- м'ятника Ю. О. raraplнy., вельників К~ЇНИ вшано.Зоряні вимпели Імет вували в Зоряному· міс- Ю. r~rapiHa переможцям течку: Сюди,в цe~'Тp ра- 'соц1аліСтичного змагання

.

ДjlHCЬKOЇ

прИбу!rи

космонаВ1ИНИ,

БЛИЗЬКІ)

вручили

трьох- нав ти

льотчики-космо­

СРОР

п. І. Или.

сот представників Усіх союзних республік, що добилися найвищих покаЗНИКіву СОЦіалlcтичному змаrанні. Во.ни .заво.Ю· вали Зоряні вимпеJIИ Імен1 ЮрІя Гагаріна, вста·новлені загоном космбнавтІв пІсля . липневого {1978 р.)' JIлe.нуиуЦК: НПРС. .

мук, Е. В. Хрунов, В. Г. Лазарев, В.В. Новальо. нок, О. О. Губарєв, ~. В. Горбатко, О.С. Іва.нчеu. КОВ. Нагороди одеРЖ:;ЛIІ б}жrади- ГероІв Соціалї!! етично! Праці М. Ві Павлепката І. Т. Джоли, а також М. І. Наштан&, .М. С. Деркача, О. І. Ац. деєва 1 А. К ВИГОDCьког/)

стр1ли

ни.

покладеш

Були

.... .

KJltJi

•••

ае.

тепJtо 3'1- з різних областей Украll

космонавти.

••

J/,ОПI4'

.ее

(РАТАУ).

•• _

0'8

.е.

Всесоюзиоl'О

-

соціaJI1СТИЧНОІозмаrаИИJl

,1 ЖОВТНJI

наРО)UfИм

хлібо.м-Сіллю ТimНJ!Й прийом.

Передовиків

учасниВI',ОКРУJl(ноJ наради до всІх виdорціВ КИВВО'~_WНН'сіТ(ОГО ВНIОРЧОГО округу І 474 по виООР.4ІАО РаАИСОlO3У 8ерховноІ Ради срср <4

за

ського'

YPiUOM, ~і~чою БньКів­ щиною, і просили О круж­ ну виборчу

плем,ЗQ>ВО~У

приймали делеrацію труСотні таких зустрічей дящих Харківської облас- з посла.нцями України ті. иа Бєлrородській землі в!дtiулись на Південному - в колективі Лебедин- УРаЛ!, в НалінінсьК}i!J

ОДНОСТАИНЕ РIШfННR оиружно' ВИБОРЧО' НОМІСІІ ський. Л. М. Касьян, перший' секретар райкому ЛКС.МУ КиЄво,Святошин' ськоrо району В. І .. ВлаСОв, Iнж!'Н~р-М'')Нс;nу}(:!l'' ІpnlНСЬRоrо комбlН а т у

.сКараsаєво., на будівелs,­ _ майданчик друго! 'Ie!J"I Нострс.мськоІ дрее ЧІ! в санатClріЙ. сНолос»,

звичаєм

" БЕРЕЗНЯ - ВИБОРИ 6.0 ВЕрховноІ РАДИ СРЄР

боРЧQї KoMic1ї.nQ виборах py~ М474 /lірноrосинв: 11І0 Радн Союзу ВерховноІ на1Щ)і БЗТЬНіВЩИНИ. ~и­ 'РUИ . С?СР ;хесятоtо R;aJHoro авіаконструктора, СНJЩka.ння по J\иєво.-~В>1, ;:tORTopa те"ніЧЩіХ наун. тоЩинському . ВИ~ОРЧОМУлауреата Ленінсько~ . І оируrу . М 474. Державної премій. діЙс..~

мщонерів

Трудіаииків 25 обл~стей, краІв та автономних респуБЛІк, сотень міст, районів і пІдприємств Ро-

palН'И зв'язУють дorовори пр4ВJlЛЮТЬ здоров'я тру.о про соціаJttстичнє· зма; дівники Укра1ии, ВСЮгання. дf! делеrаціЮ чеми 1'00-

МІСЬКОІ 1 Р АНОННОІ рАД НАРОДНИХ ДЕ1ІУТА'І'ІВ КИІВСЬКОІ OBfЦC1J

JtlOTer~ ц~oro ,року в иоста!tИ6 на:іив НШ.:1IUЗ· :S&8uyma . а.грохlмлабораnрим1Шенн1 паРl'ка6tиету тОм у деПУl'зтиРа,ци ТQрією 'lеплич.нQrО комб!M1!!,~r;:y «Сов!{и» Ниєв() СSIІТошинськоrо Союзу. Верхо!ноІ P~'H Ч~1'" райкому паnтlУеlдБУШI(, я. СРСР ПQ . J{ИЄgQ-С,,,Т()­ С. В. МитрОфааова, onе· гаСlдан.ия ОКРУЖНQJ ви- шЮ,tському виборчому БК­ і1з'ТОР 'М~Шl;.lf;;Оі'. о- ДО•.Н;-;Я

ИJl З Росією.

сіЙСЬКОЇ Федерації 1 ук- де разом -з волжз,не..ми но'.

оргАН БРОВАРСЬКОГО .МICbKOro КОМІТЕТ1" КОМnІС'ЖІІЧіІ81 lIAпИ ук.АDlН,

1

ВОЗЗ'Є,.илlМNl

<добро пooRаломты,' нання УкраІни 3 РосIЄІІ}. cJIac.кaвo ПРОСИМО!., в в Костромську облас·тr. усіх КYT~Kax браТніх прибула делегаціл Ровеи­ pecr!Y6JIi'K ЗВУЧ.'ТЬ ц1 сл()- ще •. Ну,!lИ б не IІf)OЛЯ:­ ва в дНі с:вяткуваННJII 325- raB ш.nях nОС,1!а,иців бра.,. рl'fЧЯ возз'єднання Укра!- m.eI ~спублікх д~ 00.-

1878 ,.

1937

325-РІЧЧЯ

ПРАJИИ 3 ~OCIЄ~

І IІАХrIIТОЮ .ІУІІ­ І I1І'НРИ. CEPUEM

С'УВОТА

.3

1IIIfCТЬ

на

року досJll'ЛИ вста.1

па. три

РОКИ

продажу

заrаJlЬНИХ

державІ м'яса,

1IЇDJЮКа, JlЄЦЬ І вовни. . Значний вмад у

вирtшеНВJl

завдаиьтретього рову п'ятирІчки ilВ:оСять трудящі Києво-Святошни, с."осо і Броварського районів, міст Вроварlв, Ірпіня. Натхнені

Boro

рlшеннлмн JIИстопадо·

р.)

( 1978

КПРС,

трудящІ

Пленуму

QKpyry

СМОЮ розrортають

з

ЦК

новою

соціалістичне

~агаИНJl за дострокове викоиания

1979

завдапь

року

-

четвертого

ро1!У дЄсJlТОЇ. п'ятирічки.

Дороrl 'l'оваришl виборцll Передвиборна

представників

Окружна парада

трудащих

Києво·

СВJlтошииськоrо "Виборчого oRpyry .JIA 474 заВJJикає всіх Вас в день

виборів до Верховиої Ради СРСР - 4 березиа 1979 року одиостай· но' віддати

свої

голоси

за

Вале//тu//а 18a//i8~a Сuмо//е//КrJnрацює //а БроваРІ­

Cb/«()MV

Генеральиого

Міністерсва

//е стагЛЄ///іЯ до сгоїх 060в'язкі{1 трудіг//uцю nоважа'і

На фото; В. І. СИМОНЕНКО nрuй,иає молоко. Фщо М. СеМlDlога.

канди,

BOC'ti

конструктора

Оnеса Костянтиновича Авто­

. ГОJJОСУЮЧИ

за

ваших каидида­

Т1JI, ми будемо rОJlосувати за полі· тиху Комуністично! паР'l'II, за дuьший розквІт tзмщиеННJl еко" . иомlчної MoryrиocTl і ОбороноздатИОСті вашо'і БатьКівщинв, 38 неyxнnьие п1двищеВВJI матеріanь· ного добробуту 1 культурноrо рІв· ня народу, збережeJШJI 1 аиіцнен· ня миру в усьому С8ітl.

ВсІ ва внборн! . ХаІ живе спа8Н!! Комуи1стична парті. ваТХReИІІИХ 1 орrаніза·

. тор

всіх

перемоr

родуl хай 8ИDe

1

paДIIВCЬBOГO

на·

мЩJd. непорyDJJUIЙ

блок комуністів і безпарт1йииХ1 lІ1Д

НАrОРОДА ОКРИЛЮЄ

аВіаційиої. промисло­

вова.

црапором

маРКСИ3I1У-Jlєвl­

М3МУ,. пІд кер1JJНRII;ПОlllКОмувіс· fИ'ПІОХ партІІ

-

_Of8 ао1l1И1_

вперед, до .ере·

Во//а .nрuЙмає молоко, яке //aдti

ють У КОАЄктиві.

дата баоку комуніСТів і безпартіЙ­ них

МОЛО/(О3(Іво(1!.

ходить сюди ~ ·госnодарстг: НЛШО20 раЙо//у. За сумлі;u

РаДіСна телerрама наjiі'Йш.l1а на aд~y міськ()го' обчислювального цент· ру. Сnlльннм рішенням колеrlї Центральиоrо статистиЧного управлІння УРСР І прези:цlY Y-краУнського республІканського.

,

В. А. :Slлан, Г. В. Бо.н.. даренко, старший опера~ торТ. І. Суховей, начальt н.нк .техн1Ч!Jо.го відділу' Ю. В. Малишко. началь; нии відділу пІдготовки ~ випуску статистичних ма. терlаліl1, ве,!,еран систем~

комІтету профспІлки пра- держстатнстики О. [" цівНИКів держустанов за Івашко, старший інженеІ';

результатами соцlалістич- ДОСВідчеlrИЙ ного

змагання

тому квартал! нашому

суджено

учетвер-

1978

колективу

третє

року при-

мІсце з

врученням Почесно'і rpa-· моти. Великийвнес,ок у заrальиі ДОСlU'иення зробили передовики виробництва оператори Г. П. Яске-

ВИЧ,

Н.

М.

Соломка,

раЦіонаЛізаС

тор Л. Д. Довбешко та iНlO

ші.

Окрилений

Haгopoдo~

колектив обчислювального .

центру докладе усіх зy.t сИ'ль,.Щоб У НИНішньом~ році добитися ще кращ~ показникІв у Роботі. В. БЄЛЯЄ, начаnьивк оБЧНСJПOваJlЬ.

вого центру.


*

~ стор.

...

3 лютого

Е!~.~'!f!;!!І!І!Щ!':!!!!!!!_!Е !'Ішt:ИВJl

1971 powy гп~_8I'O

~~ОжНОгО року У аашому

-

мІстІ

....

БУ.ЛJельнщш протягом иинулого ро-

ц1й

НУ ОСЗGЇЛИ 39,7 Мільйона карбованц:в кzп:таловкладень 1 ввели в дію

КСУ-521

промвузла

ОСНОЕНИХ ВИjJобничих потужностей на

(замоВ!I'WК -

комбl-

.

з Р;ЗНИХ причин ще не BвeД~HO в Дію.

Це, перш за все, дІльниця по накла-

данню клейового шару на поJY1етиле-

ЧІТКИ

нову плІвку на заводІ плаетмас, що

б!8ІІц~..'

~у~мuпrrва Jt~,:rr 8ОЗl

РИТ'М Т,іІСЯЧ , 3 4 2 тисJt'l1

БЗБН досягла 7ЗЗ

ТЯТ'.l'IМ- минулого

:;;;НЮІ, ва,"'тІсть якОго пе~вищує 10

в тому числ! виконати обсяг будІвельно-монтажних робіт на 1110 тисич

БМУ-35 будтресту ом З та Вро варський заводобудІвний комБІнат.

тисяч карбоваНців'.....

ие8~ДОВ'ПЬНО

' ПМК-15 .• КOJІективи

пuацювали

нарбованц'!в. Цей план виконано ЛіЩlе на 96,8 процента, в тому числІ будівельно.монтажнl робоТИ _ на 7З,2 І1р:щента. План монтажу обладнання виконано ;gише на 85,1 процента. О~новною причиною невиконанни

року

""ГОЦ~ИRОГО

і

мІльйонІв

у

технологічного

карбованцІв.

а

новлять

1978

рІк внробі-

витрати фонду зарОбfтноJ плати ста-

працюючого ПМ1і-15

становить 83 проценти. Для виконання програми 'потрібно було ви.дlляти

будтрес:гу

ОМ. з

ПМН-15 погано координували роботу

суБПІдрядних·організаЦіЙ. 'Протягом

вІдпов:дає

повного

лікві:.\ацlї

за

заборони

видів

на

~3усилля,

кepY.J(mdt Б.ров.рськвм відді.llен-

1JJU(БУА6aJцtу.

плати. сІльськогосподар­ Ського чи прибуткового податку, який вирахову­ ється з прибутку від сlдь­

роботу

ського

І

мІсцевих

природнІ

ГОСІІО-

S

иих ОРНИХ земеJlЬ. -

10

Казахська 'РСР. За двістІ кілометрів вІд обласиоrtJ центру Північно·КвзаХСТIИСЬКОЇ області Петропав~ов­ ВОЛО.1IИИЯ

щі зерИбви](

.

уряд

ПО-

радгоспу «ЖдаковскиА». БеЗВ~!1ииА степ,. який ніколи не оброб.'1ЯВСЯ хліборобами, ПIJІКОРИЛИ ЦІлинники. 0.1ним з перших на заклик пвртії приїхав сюди Марко Пав.10ВИЧ Николенко. В Запорізькій області він керу­ вав радгоспом «Бі.'1ЬШОВИК».

новский» почикзвся З першого К\.'Іка мету, з першої борозни ... Тепер

ГОСПО.1арство,

І пере.10В·ОЇ практики,

морозами

Panrocn

брезентового на­

застосовуючи досяrнеННІІ

J1at

,«ЖJ1S­

науки

lСраіні тисячі Ц(~итне-р!в зериа,

МО.10ка" м'яса. Високі прибутки J10!ВОЛJ!ЮТ~ вести виробниче, Ж~Т­ .'Іове і ку.gьтурно·побутове БУ.1I.ВНИЦТВО. Палаткове .МІС­ течко заснували 200 КОВОС~ЛЬЦlВ,а тепер, У цьому се­ лищі міського типу. яке потопає В' зелеНІ, живуть" по­

нц 2200 чоловік. 3а високі успіхи і в_зв'язку з nBa.'t:, цятир:ччям освоєння _ ціЛІІНИ .«Ж.'ІановскиА» нагород­ жено ОР.1еном Жовтневої Революції. у книзі «Цілнна» товариni Л. І. Бреж~€в sranye: «Не раз мені доводилося ~ува_ти В ра.'l!,ОСПI «~!lаиов, ский~ Північно·КазахстаНСЬКОI '"блаСТІ, з його директором Марком Паilловиче:ll Коли ветеран пішов ка n~Hci'9,

керувати його син

-

Вмодимир

ЗУСТРІчатися НиколеНКО\I,

господарство",

'Маркович

поч~в

Нико,~еи­

ко, .. Все ста.10СЯ· саме так, як було за.1У:llаljО· ОСВОЄIiО нові землі,

на

нихзалиши,JIИСЯ

жити ЛЮ.'lи~.

Ростуть У Марка Памовича. внуки І внучки ... Міц·

ніє .1инастія х.1іБОРОБів П@РWОUІлинника Нико.1еика. На Сергій.

знімку Тетяна

,(зліва

направо):

Михайлівна

-'-

~RУК'lеС:ІІТИК;lаскик

neR~loHepKa.

директор

ра.1ГОСПУ Во.10.1ИМИР ~а-рков~ч, його ДРУЖlІна Гlлина

Федорів"а ХУ.'lожюЙ кеРІВНИК Будинку ку.1ЬТУР", Марко Павлович, внучка Ірнна' -студентка Петропаs· ловеького педагогічного' інституту і ГеннадіЙ Марко­ вич

-

заступник завідуючого Півиічно·КазвхстаНСЬКIІМ

rOCnQ,J1apCTBa. (Фотохроніка ТАРС - РАТА)' J.

обласним управліНням сільськоro

краю"

тарІв,

ро-

використати

асІ

на-

явнІ можливостІ І резера

картоплІ

ЛИЧ В

ви Примор'я без Д.ЛЬШОго його заселения. Один районів

1ООО ген- 1560, .

-

ЦЬОГО чу" ПРИ мор' я

краю

дючих аемель, лlс1в, озер К 1 с1НОкосlв .. Проте иеможливо

Е

ся безперервний стаж,

роботІ tзДом

стро­

якщо

робочий

перерва. в

зв'язку з перене перевищувала

h

сДного місяци, не враховуючи часу проІзду.

Дозволяється повне чн

часткове ПОЄДIJ8ННЯ вlдПУСТОК, але Ht) більше як

деза ІТРИ

роки.

Вартість,

про зду до мІсця використання відпустки і назад

наймолоДВіиХ Партизаисlt-

-

господарства

ком на 8 РОКіВ. 3а рqбітника~и і службовцями -

багатства сичі гектарів, n~i!!HI пло- переселенцями зберігаєть-

про засеЛ8ИН.Я

зустрів суворий край загік віnва';Киих.

~и­

B06!f!

ОДИН раз на три роки оплачується за рахунок

кий розташований 8 П1В- OB~1a - вео, RОРМОВИХ коштів радгоспу. денній частии1 Приморсlt6SЗО гектарlв. ' Адм!ністрації

радгос-

кого краІО. 3агальва проПОГОJТlв'я великоl рога- пів зобов'язуються за безтяжнІсть його з1 сходу на тоІ худоби становить печити переселенцІв но·

зulд 159 кілометрІ., пло- 15000 гол!в, з НИХ бlJ!И вою житловою площею з ща 43000 к•. кілометрІв. 50вІДСОfКіВ корів. НJI.,цВірннми БУДІвлями, на­ кІлькІсть населеИНIІ стаСереди" аа~бітнз пла- дати д~>ПОМОГУ в ~рид6а!,­ новить ЗО тисяч ЧМО вІн. та механІзаТОРіВ' 1-60- Ні KOP,~ І ДРІбно! худоои НлІмат

-

близький

континентального, схожа

то

на

до

аима

украІвсьну, л1соняч u " щ....

тепле

220

карбоваНЦІ!!,

доярок

з основного стада paдroc­

_ 14~-180, скотарІв - . п~, забезпечити худобу 150-190 карбованцІв. кормами та пасов~ща~и

і протягом двох рою в n!c-

sабезпечуе 'багатиЙ' y~

}" ГОСІІодаРСТI8Х раАону Jt)t вселення продавати по жзй 3ЄРНО8ИХ ИУJ!ЬТУР, аl.!t'lУ'М«ТЬСЯ гостра пnтре- 300 кІлограмІв концентро­ картоплі, пом1дор!в, огlр- ба в механІзаторах, lI0ЯР- еіНИХ кормІв на рік влас­ ків, каПусти .та іНШ.х 0100 ках,

скотарях,

теJlЯТКИ- ни!(ам

худоБИ,

видl.іяти

'111: У склад1 райоltу _ ІЖIlX, п~трібнІ роБІТники насІння д.1Я садІння гороІ) Сільських Pa.ll~ ЦОnО,1lи- 1tЛfl овоч1виицтва. д1В. '

мир О - ОJ1ехсандрlвеька. 3гlдио постанови Ради Ось основний, далеко Фроловська, Перетинrьна, М1иlс.тр1в СРСР вlож ЗІ не повкий перел!к пІльг Cepгl~BCItKa, МовчаиlвC1t- траВ1!Я 1973 року, пере-' для переселенціВ. ВсІм, ка: раIОIi&ИЙ центр ВОЛОДИМИРО- О.ll8нсандрІвське, який аваХО.!lllТЬСЯ на aiдc~aHI 15 кІ;томеТРIВ &ід міста Находка. .

селеицям, якІ переУжджll.- ХТО бажає переселитися в ють 8 колгоспи І радгос- радгосІТИ Приморського ПИ, надаю'ьси mJtltги. краю. звертатися за доРОIИнам; якІ переселя· QІдками І допомогою в ютьея В радrосnи Примор- Броварсьие бюро по пра-

ПРОВідна роль у rоспОо C1oKOJ'O. краю, 3&· рахуиок цевлаш,уванню ! Інфор· lIарському .комплеКСI 11,;- l(~рЖ"'1І I!ИПJlаЧУЄТ.СА од- мац!! населення 'не п!знl·

lІедеиа

СІJ1ЬСЬJ\ОМУ

госПО- IfO~ЗОН грошева ІОПОМО- І ще.

дарству. 38ра,з воно пред- ,га в ро8МlРl:

на

rлаRУ

1О лютого 1979 року

(МіСЬКВККОНКОМ.

третІй

ставлене 'Іо,ирм. ОВt)Че- сім'l - ' 200 карбованцІв поверх). А'НТИПО D молочними радгоспами:! по 75 карбованців на Н. ч, .СхlД., .НаХ()lIКRИСЬКИЙ., кожнorо '1яеи. 'сlм·У. .ааllдуІО'ПІЙ, БроварсьСПартизаИСЬНRЙ.,

мога., 8 такОІІС IЄJ1!IИНЙ paдroe1l

сПере- Onna'lYЄ1'ЬC" "ртІсть про-

.ilt!'OJIl- Іцу м, м1сце .семки.,'

.nOlOUo

ТU08

АР1'1еТ.

~1

КRIII

бюро

. по

спрямовані

на те. щоб добитися вирі­

НПРС про оеаосння цІ- roспу становн", 75,6 ТІІлинних земель, жителІ сячІ гекмр1в ат. ч. с1ЗІЬПриморськm'О' JrJ>P)' 38.- сьхогосподарсь.КIOr' угІдь прomують броааpqам на 20,9 тис"чІ reKTap!B,

ДОВОГО

сорокаrpаnуснимit

'Масового

броєнь, скорочення них бюджет1в.

ВИНОНУЮЧИ рlщенНlr 1'01liCЬ!CJ!b:, БДЖ1JrЬНRЦЬ- маЬа s кІлькостІ до 2 ХХУ з'Ізду НПРС, лип- Kd сДаJlьнНt. 1 Н'аход- тони на родину. неаого і листопадового КНЗСька п.тахофабрика. ПереселенцІ на .МlСЦЯХ. (1978 р.) Пден.уМl. ' ЦК Земельний фонд рад-~ня звІльняються від

РадПlСЬКИЙ

завірюхами,

зброї

нищення, включаючи неЙ" ТРОН-НУ, скорочеННf! зброй­ них сил І звичайних оЗlt

В. КОВАЛЬОВ,

процентів, .

97

'стІйно пІклуєтьси про ра_ дянськнй Далекий СХІд,

Буранами,

хімічної зброt

створення нови.

нано на, 89.4 процента, а пл~н реалі

зацП об єктІв -

розкииулись

загального пр~

ротьБІ за припиненн~ гонки озброєнь, треба п~

кр&ю.

гектарІв

і

шального перелом у

, ., ні

тисячах

миру

пинення випробуван. ядерної зброї, заборони Jt

liапітальному буДівни-'

дарства:х:, щМ у иайближ- тие"ч, еIИ()І«)С!В ~ з- тичі роки освоУти И8ВlА"ерп- СJl'iі, пасовищ 7.5 ти-

24

розрядки,

браку та утримання адМінІстративиой невщuyкв.IJІ резерltи на подолання господарського персоналу за ра](уиоlt юдста!l4НИЯ t успІшне завершении фонду зароБІтно! плати робlтнииlв.держаlНИХ планів.

динАСТІЯ ЦІЛИННИКІВ

иа

вир1'­

пекучих

без-пеки. На порядну денному нинішньої сесії, яка тр1Р! ватиме до кінця квіТня. стоять важливІ проблем. я.::\ерного роЗЗброєн'ня,

~~~~~~~~е~~~е~~~.~.s~е~~~~ •• ~~~~~~~~~~ее~~~е~~~.~s.и~ . . . . . . . . . . . ~.~.e.~~~e~~~~~B~.~~~.~~~

ська

найБІльш

народної

1UIІід.М буд1вельних органІзацій як краще перебуJtувати свою роботу, щоб у 1979 роф спрямувати усІ сили

В цілому ж плаи по генnlдриду вико:

1

хто

до

ставлення

та

цтві •. Отже, настав час подумати KepiB~

ия розцІнок І неправильне карахува!!ня премій по ВІдрядно-премlальніl оплаті праці, затрати • на Jt1Кllдаuію

вали неритмічно. Наприклад, У .'1ипнІ щодня виходило на роботу 48 чоловік, а в грудн1 14.

ТНХ,

стан справ у

чиною цього послужили приписки иевиконаних обсягів робіт, завищуваи-

на цей об'єкт 76 чоловік, а фактично тут працювало 52. Негативно позначилося й те, що будІвельники працю-

НерІвники

ви.могидо

179 тисяч карбованців. При-

ж,нє

питань· гарантування 111m-

Саме такІ недоліки були п!дданІ суворІй криткцl на листопадовому

ток ва одного

показую­

шення

складах

лася низька ПРОД)11(тивність прац1 бу~

uсботl KO~iiTeTY.

ЧИ тим са:l!ИМ своє Cl!paвo

обдад-

новоІ і ф1нансовоУ дисциПЛІн., ЩО (1978 р.) ПленумІ ЦН НПРС. Генепризводило до пере&итра.т фонду ааральний еекр,тар ЦН НПРС, Голова робітної пл&ти та завдаиии державІПре3ИдlІ BJ!PXOBHOJ Ради СРСР ТОвеликих зБИТКіВ. вариw .11. І. Брежнєв наголошував, Так, наприклад, у ПМН-15 пере•. ;,що тJЖSа ПРОЯВИТИ більш жорстнІ'

дівельників. Так, за

11

заводу' ПJlастмас знаходить'ся J,Jише иадв:орматиlЦІОГО Обладнання БІльш, як Ija 2 мільйони карбованціВ.

У цих організаЦІЯх деякий 'Іас панувала повна беЗКОНТРЬ.JtЬкlсть, траплялю:ь частІ випадки порушения Dла-

плану введення в дію виробничих потужностей на заводі пластмас вияви-

ба, А:Іжір,. Кенія, ІНДOlіt'o зія. Шрі Ланка та Аеякl Інші "раїни. ЕідзнаЧ1іМО. ЩJ ПекіН, ян І раніше. не 'бажає брати участІ

банку

На 1978 рік було затверджено пла-

ною причиною ПОСЛУН'ило те що про-

;{у Номітету ввійшли ку..

тисяч карбован.

ц:а.

чеJ'

якого прохо. у.жеаеасwcCJ!'

ззсїда:rнях бере учасr. Франц:я. Вперше до Сlша'

и.рбомиц\в. Прострочена позиках

роззброєнню,

сесія тепер

1ІІУ Палаці націй. шслJl багаторіЧНОї вІдсутностІ JS

ПМН-15 по

по

гова дять

. Л_lзтежі n...остаЧі\ЛЬскладають 712 J{8рбованц!в, а по БЗБН -

янкам по

Через неввеnення в д1ю виробни~их поrужнос-теА на ПрОМИС.10БИХ п';{ПРИ€М'СТвах нагромаДИJjОСЯ багато ДО-

7220

ту

ПМН-15 і Б3БН негативно відбилися ва Іх Фtвансt'>ВОМУ стаИ()ВИЩі. Ііа 1

-

пp€дста..

нtКо.1И

ницьн.и,м є СН;1ЗД Номіт'­

НасліДки безгоспо~арноСТі, поруme!!ИJI . дep~"oI ;хисциплІНJt в

ОСВОЄННЯ каП!,:rаловкладень І виробничих потужностей збілltШИВСil обеп незавершено-го бу.ll~ВНИЦТва. Ос&ов-

ном освоїти

Як

тисячу кар-

(SQВ8иц1в.

забoprol8віC'fЬ

року.

РВ3УJьтати

• сп,...СJt з JIffl()"l!ииm пл,ну t KOMRТIIВ 1UIn'-М (15,5 ІфоцеиТ"І). через що обсяг незавершеного

єкта складає 12,3 мільйона карбованців. За Планом цю дІЛЬНIЩЮ БУJЮ передбачено ввести в дію ще у четминулого

ІР ак ТІ Ч І і

б~ .... екла,.є 8801 тисячу кар-

технологіЧНОГQ устаткуіЦіНвартІсть цього 06'-

J(варталl

Потріlнl

пена як на

. ' ~B, а ВJtaB рмл[заціІ на 54 ПPQЦЄнrв. Незаверше:іИЙ обсяг

Ношторисна

вертому

~o.нIЦIA

KOi1lUTA'l'OPA

сl'ШЯ 1979"Ро.кУ

Й

споруджується на базі комплекту І}!-

портного

_ _ _ _ _ _ _ІЕ

UТТ84

На ~~*.e111y" I(ОІІб1114тl ревитра. . . . . . . заробlтвоІ платн 1З2 TRJrII:i . _реоваl!Щ8, ТОііl J1.U.K пG ~iAPfiV вико_ко JПЩIе

3!sett

.

_.

ВaaCJtiW lIЬttO .еза~нd обсяг

БУДІВНИЦТВУ

М:;'ьйона карбованців на рІК. Однак ряд підприємств 1 об'єкт!в

r

бу~ве~. , ....• o~. JЮ6.~T стаJfОВИВ в1за .~ K~E".i ••.

.1'h З). Тут не введевl , ШJO .lІОдonро. від питно! води, ОЧІІСВ1 еп<,ру~., електроniдстанція та котеЛЬRJI. Внаслідок невиконання план!в

натІ пущено в дію цех по sиробництву КУХОННИХ меБJlls' 1!І0тужністю 10.2

ня.

*СТУ

ПОpoIUlЮвоІ металуprU, rеипlдряднИк - n'MH-15 І БМУ-3S 6yJlTpeetf

суму 30,8 мІльйона кар(5овІІ.НЦ:В. Здано в еКСП.lуатаЦію ноsіпотужнос'Іі на заво:.\ах ПОРОШRшюІ металург:І імені 60-річчя Радянсько! 'УкраІнн 1

...-.А" ~A"

р1швьorо !ЮДопрово,qу, каиаmзаЦІІ' І систеlllИ обil'р!ва.нВJI. Не краще йдуть сарави І ІІІ б,удl~RИЦТв1 загальном:с..ких К~МУ!llп-

вводяться в дію новІ виробиичl по: тужності. У спішно втІлюючи в житти накреслення ХХУ з'Узду НПРС, нашІ

деревообробному

ае

)І( нт Т

.с.нтехмонтаж-l..е спромOfЛИСИ почаrн роБОТИ 110 проllJl8.»1НН6 ІВУ'!-

ХОВ: ЖRт.l0ві будинки, пРИМіщення СJц:аЛЬНО-ПОбутовог(!) иризнзчения,

на

(1.,.. ,.) 11:&

року працl8liИКІІ

з:.\.!л\.zaються вгору нові багатоповер-

пластмас,

11 ... І

праце-

рamтувавню 1 lифор.IМЦіІ МCU~

двоїти,

потроїти,

терити.

У

справІ

по~еся.

цій

важлива

в' бо­

великІ!

..

роль

на

лежить }(омІтетові ПQ роз. зброєн.ню. , ГОflОРИn.c~ у вітальному посланнІ Ге­

не~ального

Се'JiретаІ?Я ЦК

НПРС. Голови' Презид!1 Верховної ~АДИ СРСР. Л .. Брежнєва учасни" кам женевського Форуму~ Судячи з відгукІв Із Же­

r

неви,

це

вило

послання

велике

спра­

враження

на

чщ~нів НОМ1тету. В цьому документ1 дається точна.

об'єНтив.На великого

оціitка

досві;zу,

того

що

йо­

ro

нагрома;:щв НомІтет Щ) роззброєнню в спра,вІ глК­ бокого 1 всебічного роз­ г ЛІт ДУ наДЗВИ'і'айнЬ склад. них проблем, розрсбки 1 . погодження баtатост'ОРОН­ нlх УГОд. І!кі обмежи.'1И гонку озброєнь на деяких напрямах.

вано

охарактериЗ<'­

найважливІші

дання.· що

стоять

зав­ пеРЄ1l

Но,мітетом. ВІд їх РО;'d'Я­ зання

великою

мірою

за.

лежить майбутнє всіх Ha~ Р.Qд;в.

~'часники сесІї в Жене­ вІ

ще

тільки

виступати

З

починают. викладом

своїх позицій щодо назв,~

них вище пунктів поряд­ У багатьох КУ денного.) вист~пах дaЄTЬC~ висока оцІнка невтомНІЙ діяль­

ност1

Радянеького

Союзу

в пошукак шляхів розв'я­ зання найб1льш пекучо~ і невідкладної проблеМІ' CY~*,»OCT1 приборкаа­ ня юнки озброєнь, забе;J­ печен,ня

повороту

ДО

'ре­

ального роззброєння. На. гадаємо, що в. ПРИЙRl!тіlt недавно,в Москві Децл.­ рації Політичного KQHсультативного комІтету

держав учасниць Вар­ шавсько'(о Договору було знову

пІдтверджено,

що

немає та,КОГО виду озб~ роєнь, який вони не були б готов1 . обмежити а60 скоротити на' основІ су­ ворого

ципу

додерж:lННЯ

незаподі;WЮI

прин­

шкода

без:пецl жодноf ~1;.aїHH. Є. ВАБЕНКQ, oruAa.'1 TAP~


3

"ОВІ Ж "ТТ"

НОJIИ в:адвечlр'JI пов~ Jtl опускає иа землю су-

Черг..е 'I:'o.P"~ вIАр._ження ЧJlени Jllтератур­ ноі Є'tyAii при .~lcl>краЙоннIА газетІ «Нове жит­ тр 83ItJlИ ДО . 1'JtуАlвникі. радгоспу ім. Щорса, жителів села. НінIJltичl •. 'Перша зустріч відБУJl.ася

~Н1tИ

МОJlоді писа,менники П. . . .ЙОми.rt_к, справжиіми «чародіями:> ово­ чr8иицnа.Qn~а.ді, Інакше й не охарактеризуєш

дбають, щоб

на столі у

\

~

repor.

М. Bo~1 І О. Страшенко, гумористи"ні тво­ р. ЧJlена С8lЛkR ПИСl>меикикl. СРСР М. Сома, чудову гру на сопfJlцl викладача музики Бро8аРСl>Коі сереАНl>оі школи .Ni 7 В. Терещенка.

в рад­

школярами. ' Ця

8усrplч U1IJIfJlaCII иа кілька годин. МОJlо'_1 оІlтераУОРIІ своїми творами · підкреСЛИJlИ

двох браrнlх . народів Росії вже 325 років пов'язані не­

(1('"

YS&MII.

ворушииАМ

~_.~...... mroб'ЦJI..u

.' Ш

юrь вікна вожноl оселі.

Приємно

.такоl

А

Т

ку КУЛЬТУРИ, "скрава афl- стало

б ша {ля якоrо заПР:JШУЄ на Be'llp вl~ПО.'lПFКV ЧИ переГJIЯД новогЬ фІльму. Особливо люд·но tYT у

пер~ибор:в:! днІ. Гостин-

сп .... Вжаім

пункту

тори

провели

бесІди

можяа знайти най.Рlзнома-

н.а3I'J.~ЖДИ

розпозідають про пегева-ницький, де вІдбулася вl-

ги

соцlалlстнч.ноІ

демо- ROпомна лис~ .в

ЦЬО!llУ

копіюючи

Д (жори І nOК4рu бе. кJнця. .. т 12 Нt%.Ч· 06nі1С tJБАUЧЧJJ

Aшfl ,dOAtfl, ~()AU ~ г '1J АЩf

6~.

МUIIII ~M'

JI ,..

На фfJOНf MAdtntlJl

рмо«ruc

Нош

'u,

tJItlP

~

,.,.

.8if'fC"'"

po8CYдм.tc, 1UUl'Jlf'fИ1е, ~,",' м

~AII lМUII

noра,

.. , tcpfl' ...".

. U(JtIt'Jl/fUIl "

1,

Марія ВОРОБЕ"

fJ· I!pfCf.

І allJCY нcwoгo авора'?

« rg

rI.a.М' ЯТНУ гO~HY

Hlzro

n,ptJ ма6ість

я ' ~NqJЮ

не згада/J JCою ...

812

щастя,

.

Бать/СївЩUItО, Вуть рі/JНОЮ сultа.Ч твоїм /J бою! ЦePeК.7WI 3 pocl~ь}(oї

6вreв l\JDteВИЧ.

И . lьга СТРАШ~ИКО

}~ м · миою прямо вІд

.

села.

.,... C8eTJ>4'?

.

То

край ...

ЯЮl'ИЙ

8і)С?ваЙся в нашому городі

пн- Іrоробцl, вад хатою

І щоб не

робоТИ І Вуа МOJЮрl навколо

nI .

вlfxодили

листопа.ц.

черствими до 18іке CfO разlв повторена краси, ДО'lужого горя, иа прикла. .. .. адреса, дах л1тературних герОІв навчає во. Немо, .рола простий .-

яа д1тей гордо яести

. .'

Ім'я ра. діИ-'

ськоl людини. Бачать . суСІ,ци,

ЦІлиноград.

було завтр~ заходити до щкOJtИ ! Mt>( fOl!I)JIЯ ... ТGбула вlд1<рива'l'И !іа уроцІ новІ Т8.ЄМі!ицl. А '. ьм ,она.

нашими

днІв,

плечима · накопи­

JUma Яківна працює,- шукас 'Іогоеь а. "ВОІО б1r.na. ЗОJlота к/1вого, щоб д1Тям Іхн1м цl~oo . . ' . тополя. Не завжди вдається

Koмyilie17.

Г. Я. Плютl отак сІсти за стіл

1

MOWI8

то кета

золотав&.

порииути у глибінь. кииги., Чека- " - МeJI1 пр~снилася ють на неІ обов'Я:3'!m,

викоиу~ати

.

,колись,,~

як! їй дов:рнли односельчаии. Ось Вo~ 111~ JIИСТЯМ

зІ школою ста«' ДЛJ! . нас

уже ПРО'l'Я!'ОМ

радІстю, новим від-

кількох

скликань

зала тала.

' .

Галина Я,Ківна делутат . с!льсько~ AБIt до.l на землю не Ради, а на ~кну.1ntt..~ахобра-

лились•

JЖ УІ децутатом ще й обласв:оУ Ра. н:у~ТРИ!l4Й же! На

і класнІй доощ1, на якІй несм1ли-

. ТВОЮ дo~aД1 виконкомІв, ПОСТ1йнихк()МlеlЙ, се- .З~ тцем.ко з поїзда сll Рад, робота иа виборчих ОКРУ- ,. " . вночt гах вимагають багато часу, а;tже І _ ~ТИЙ лаЙJlер ООов'язки депутата такІ иелеГ"l... ' ., . переСІІД~,

ляла твердІ знаки у запропонова-

саажкl. діти, n1ряти КJJЩJОТЗНИЯ Я !ІРИJlЄТ1З 1з осен1

ди народних депутатів. ЗасІдаНня,

Зробити обстеження

Ішов звичайний урок

с1м'І,

де є І заи1м1~, вseбl летючи.

Щ>О sидіАен,ия ,виБОірцям палим

-

.

-

у зиму.

росІйсько! мови в одному з класІв I\нJtЖЦькоІ середньо! школи. Бе~ . йoro з<клужена учителька

вct ці а 'Мt!ож безлІч ін·ших пи- ~ JtТ'lВПGМlрних ~ тUц. . ~о~иться вирІшувати В11. БІсовяй буран. po~ об"аfщеВl. · (1t . ~ життя тепер

маlстерностІ, .1'1 для . мене ВIДК,ИТТJIIМ . вчиreльсьиorо .таланту,

над с:амCli.l\осконаленням необхlд-' Казахстан). НО, &~ без I.tboro і в'ШТеJ!lі' _ JI ...,• . Твоя, буран.. не nитель. Та знаходить Гали. воля. ЯЮ&Jlа Ч8С, щоб ще 1 ще раззу- Що %0'1 роБJJ У тебе CТfIl'I'lIC1l з «с.аІм. В-А КJI8CPМ, сила зла. , J1iIogtкавиТRcя, ч!lМ ЖJDYть 1 3ЦQП- Ко_ Allll8Jl*Ii: до мене

та й вдома ж 'lИМ&nО J)Oбoти. Бо маlА ~BIДOM, а працюваnJ З!'IJItfx

скlлаки було У

але юколи, навІть

.Н пробlrJЮ "_._'_

т««pdu..ш

ПОВ6J!а.

СХОІИНКА

1 мв.ц&ч,

«'Ти ж ~1«чцнlCf1.h -

Із поля

М6ве шосейна ируто

J1Rщеnк& - ц й roдll · Т.м буреВ1Й... безводний,

lІСЦьхоl clJJЬUJtOI PI~

вихованцІ з школи

JII8IO'П>СЛ УІ JtII.XQВ8I[цl.

и.І 3& ' цІ . ~2 роки IQIJp(pRX хвилин

фprжr, о6NIAIUJ

.IIBO~• На станц1ю

~CТBO. своє ми згадуємо з лег-

за

Вавко скааа'!'.,

«ітер бою, cePЦo'L

Ше

з КНИГОЮ.

одним І штрихІв до портрету Лю'ДИіВІ, юса пройшла 'довгий шлях вt,ч II'OJЮдоІ вчительки до маЙст,ра. е~lчвоІ оправи. .

• '1060/0-

.

rreeJl1mail. .

Ку ...

М. BIJlOНOr, 8ВКОВХО'" к...

необх1дностІ повсякденно!

про

УРСР Г. Я. Плюта. Для неІ цей ' y~ був ще ОДНОЮ сходинкою до

Дuruнcr«оl Д~tUtJ-Ct)CfI

Я

' Мetot:pl'1 меаl плило що в~чорам. , . ~ICIII роздолля. довго 'не гасне св1тло ВІІ в1кнІ, т.,. уаАР'" а вагониого але. не дивуються. Знають ..:... Га.. . вІкна:

через . багато·багато

яиХ сЛовах.

.....

.уже менІ

ка чи Наталочку до усвІдомлеКИJrШIИДКI колеса.

на власнІ,

уявлення

проикзували скуцченнясивц.х хмар

12 n".....1iIIU1М

npгlCptJCN'

«lf'"

.

ва рука четвертокласника розста\3-

СfЮЮ гA/Jб",. etlOItJ

. Hu

яайменшІ

1 роз<ЩПалкс)! по шкІльних партах

.........

їwc

І

... Буркотіли за вІкном rолуби, холодиl промеаl зимового сонця

,'мапІ»

хати

1 roB~:

' . ' . гоЙдаЙ ..• Не'так просто привести Васит.- Я lot!'O~· Були

JQIК'І'Тям првзз.бутих сторlиOIt сво.

-~, ~,­ &рrиtO ,1UЩl !'tI 1li}а4 .

иатхненrиа праця в:а Дtля-

сякденноУ працІ.

старших бра­

го. життя.'

"'f'1'lUIl,

перемer,

ми обов язхоио .10--

н!! 1 сил НОВИХ.для иепerxоІ

І сестер, гратися св учителя

ІМШ()8ТОРИОЮ

tN,.Jt1l&,

JtКИХ

славному

ROМY з иас УДИТИИСТJlI не , до­

TeJ1ID1X,

4ім.... "!'.сАІ.

нових трудови~

иас ~o

ди вароюпа ДU11'IШ.

народІв

сумом .. кожна ЗУСТ}jal:r1..... "')Тчи-

. НІ, г чlJc. .. ........... ,.. Цlн.gгlJ.Ш . : CJtiAicrtI:

I<JI·И'lе

СРСР. Бага1'О моІх, аем- місті 3а останнІй час.

дружбу

10 МАЙСТЕРНОСТІ

. . ...."...... JIAO"'ШQAt

. Життя

ro.JIOU

ди,

КОдИ

%O!'LtoIь

Я п8'lИJtl, доРогу в Казахстан. Я за.л.ишав тополю колО

JI(). пора.'. му грудьми ЗЦИЩ'Ю.и 3tмлі росІйського 61310- А звlд,ttIЛя ТOl'IOJ1Ю колихати руськOfО й lНШI:ІХ' Jtapo. lp1JtИвl'і'рИ до нашого дів

Переясла:вська ху до }(омунl;щу.

чився досвід прожитих · літ І про

. . . . . . ..,.~ •• _нJ

' землю

Iw B~ cB~ro

кратІІ, в.ашl досягнення рада. Ш~ОJJЯР! побачили за роки Радяись}(о~ вла- зеЛІАЄзв~ зміни, що ста-.

І от

АJlТИИСТао

у боях за рІдну

запам' ятає- <:JИ'·немо, адже 3ЗnОРУКОJO.

яких нащl матерІ вже СУДIiп\{, КИМ буде Іхн1й сан чи донька у майбу TVbOr.ry.

ДРYНJИA

РУМ' яни~ся туман.

J!86eсаим обра:)ом в нашій пам'яті імека ",~ Перед . тополі

н~тнlшу лlтер.а'l'УРУ і ма- Ться учням школи поїзд- цього є мІцна дружба ра­ Як OQирв-уасg... Боже МІй! Тополя терІали. яні переконливо t<a у Переяслав-Хмель- ДRНських народів, . наша

1JO

'з йоrо во­

і

і БІБлІотеки, де б,раТ,НIХ народІв.

бодай

Мое

я.ае".,а

святом

ця трудІвників Княжич. У Будивку нул&тури, В трудови! колективах села а1'lтатори і ПОЛіТінформа-

й учнІв.. Спираючись

.*ураШ

.

CКJRIaв, зБІгав.

Та нІколи. не зIТРУТЬСJ{

героїв, хто в грІзну ХБИ-

. '!О відчинені для княжи- щючитаJlИ ленцlІ про значан JtBep! сіЛЬСІ;КОГО агіт- чення возз'єднання двох

воДИJlос.я,

,НОВИХ ПЕР8КJIAДІВ

ttl • n.

,1p.JI.'

'ц.ore ~ IUIЯЖИ' '!Ца" ~Ю. жителів мають яеr­ ПопІ .. осlииlм вогцищем автомоБІлІ, MOТOЦI1tпополl

' . -десь далеко

ШКQЛУ, ми цІлими днями малюва­ ли на землі янlсь химернІ знаки,

". •

,

ли,ну піДНЯВСІІна за~иt!

аад Мстом.. Пфоте ВІВ ... аІд..... DlllpOlCO.,. 1JIТ8ЦЬKOМY 1t0.IIY .. веpeмqа'l 8 бarа­ DOZ 1108. C.orcwrt мв

"10.

Н

пори

тах, завериути до Будик-

ВИСТУПАЮТЬ:

ВIDIВ переКJIадамв.

,

здається, щаСТJlМ ВИСВ1Чу-

цlєі дати

тІв

8ltll0ІІІІ1ІО

життІко~

сом

s

УКРАІНИ ~.'" саух.ачаlll

toilQml

C~

ли .

Вtмиа1fеиня

8areB КpI{ZeJПI'I 8 цьо­ .,. роцІ "е&отув КІШ­

fOll) . "рml8

в

ЩО

, пройти<:" селом, що спо- ІНОЖНІМ АОМІ Батьнівщини. Немало на, чивзє . n() денних "'УDбо' . ' . ШИХ' односельчан ПOJlяr.1Q

повІДІ> журиallllстаВ. Дем'яиеика про 17-рlчниli МЩУІІ СВIleІ нової книги «Снни полків:>, опискамll з~трlчали лІричні віршІ В. Небрата,

веJII!КУ Jplyжбу ТІ УкраїJlИ, якІ

З25-річ'lЮ ,воз- гато УкраУ,ни :, Ро- }(ОвІ

на крильми радостІ огор- сlєю.

тор •. З le.nиUNO увагою виCJiухали присутнІ роз­

Того ж .l.Н1І ЧJlени лІтстудІї ВИСТУПИJlИ

І

кового,

3 сто,.

JIJIJCeU

не межа м пМl1f..,.

01-

літератури., 'Всього

день влаштова,иої у б16лlотеці. CJt

ТіЄ иaml сеР4J1.1 .-ід иеї,

ному куточку перед тепличниками молоді літера­

rеспному к~убl перед МОJlОJl.ДIQ і

,иставки

пливає дІвоча пісня. Щн: народу ра, як дуща 'JIЮДСЬК8, ВО-. З"єдиаИRЯ

15

броварча. І жителІв СТОJlицl України були й YSIIMKY Clt.li овочІ. Вже кІлька мІсяцІв збира ют .. В0ІІ8 врожаli зеJlеноі цибулІ. Пройде иебагато ча­ су і в овочевих магазинах з'явиться ще одна IIJЦtAYKailt utфрсіltців огірки. N\~yJlOro ~oxy теПJlИЧНИКИ ВИРОСТИJlИ , хороший врожай овочijв. Раl\ЛЯТI> все можливе, щоб у ни­ нІшньому в.lк був ще кращий. А пмім 3 творчим звітом виступили у. черво­

еttЖл8ИИЙ

ЛІІ

*

1919 ро.ку

лаШ?уЄТЬС1l на ' с.по'ПmОК, Вона ПРИСВIAе.ха визнач- нас. Радують ()І(О I~ на вуJl1Щ! Княжи'!ів ви- иійподП в житті нашого ні буАКНЮі КНЯЖИЧaJН. Ба.

8 teftJlll'l1r8MY IrОСПОАарстві.

. іх працю. ' RQlJітиики

І

JlюdJI М~ЖJlа аоба'lИТИ

JlIO'fON)

1

. ~Jf!ичмЬ~1l

.цум-

B~.t ж-урев.иl ключІ

1*С,

.

1

1 . .О-

A~ тополя,

МoJI!IeIJIМЯ І рідного . села.

~,:СІ8И '.Ій, що чАС 1'ОТ . ' . 1- е.,., •• *'1 .." аіде. ' . lIfJ.. i~8'fЬ po3J1'fJlofJ ,і сво1ми учня..!!!I~

мимовіJIЬНЄ . 4ю6ов бадо

~'" · І: ~~~~!=::МG1-:.JIJ8. ~ неІ

UИТМJ[ЬQЙ

AOAOr.tY йтиму CTettlB, цілинний

·

~У ......

І -'JIШЄ

JJeC_IJt80

1~ "І. '. ~p .

-. 88іJIИ ВОВ'"... 10 . І '1 ~. , . ....... • . ~ Т8_ 8",,'" i18"~ ~), . УХJ&1ии

~JI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R~"~.~A~T~.~~I~~·~~'~~'~~~~~" ~" ~Y~ ~


*

- 000f·

Н·

Р!П НJrI!lсltиorO

1_

.нцер·т оаМ·QAftIIJt_Нм.)(

•.. •,.

lНСт!!-

.""у иар&~о гооподар"Jta ,Сві'tМJlИ Гyp'e.cr _, ика liИtК"g_ піеlfЮ

т U сті І "..

~Koro

~_..

сН«да caJы

ПОЖllамеИВJl

.А.8І8ІІ- .АаОМ

ЦІК .ВЛ .КОНФІРЕНЦІЯ '"

.-

Т.........

ІІІ',""" 'ІОС?1 IІJlДaТИМ pocl~cь1МlX

JU1!laJIIIM сВІМ1 MJ!IUIf сміх 9RЛlllК<'1ЛХ гуморес- '!WI ~ QIЦМIИ Y~HX JIIIJI'8М.. сД06pиJt Be"llp, м. ККі з акторською май- • I'осleJO..At'О'Тyм..J!И 1 et:14.....itO~. 4каиельиа смрНіЄТJO проТfllтав пра- apeaeu }"IId иіСitкet сееЧ . .,... • ""те ііі' •• у~ра-цt.ltИiiк Будинку КУJ!ItТУРИI ~ІDlU" НJ 8 DU .й.-н.. еДобрий МИJfола Буцун. На закІн- І МJII:B''''1Ofd ~IоИИ lIe.tp!(!(lt. пан господа- чеИоИJII хор виконав пісню і ,рос*""х_І .~1 щтераРІО.. КФМ.П03итора Сль О Т И тури З. С .. И~І. Тмм

n

1110.11•. ГJlядачІ

{;5ітлану сХmooр06ська урочиста •. ~

.

~1Р·вfC"Ч.МарIЮ

Гор-

ИоJlЦ$рт був

8jм, faJUl-l Фасто.ець та ММ. saЛИШJIІ и..".. В.ХIl.ИКО. Особо вмиl. enorа,.и.

JIiitO

Ім

Ч9КО мхопила своІх roN.fJишl!1 розповіддю про

10.20

І«>ИПО3ИТОРа.ми

написанІ

П.

Чай-

Присутні

про­

15.40

.УхраJии 3 СJJ)'хали фрагменти " опеІІКетупр ДIlРЄК-·РІІ П. Чайковського .ЧеDКОJПI М. К. 1\0:.\11. pelf!:'!'ИИ~, написану за

16.10

ктумимсJltll8ОМ

коВ<:ьким. М. Глінкою про

з1!аченнJII Ухраї.иу.

дУже ціна- V88'~-JII

J кас при~ Рм&80

118'

~~СЯ нlж-

УПІІЬ 10-Б ,McyCЦer· М:ОТИtQaМИ ІЮвісті М.

ві. JtЇРВЧИRЙ І'елос eтy~ А. СВІТЛАНО.Л. ~.. 1'031109111 ІІРО М. .. ~_~~_-'_I!!!І!ІІМ!!!ІІ!!!'!І!!_"'_I!!!!І!!І!І!М!!!!!І!!!_!І!!!!!~~_I!!!ІІ!_!ІІ!І!!!IІ!!І!!І_~!'!!ІІ'!'_ _1....юІ 81 аередУIАJlИ ШСJlJI

•,.iilй

17.10 17.40

roro-

вя~тупу

учнІв

ПеpeJte~OJ!ICЬ-кfI

раю.

а тю.

краєзиавцю

~

БоIІТ1&Х

ЗуИИ«Ився, 1UJ'NJIJI1' IIJНlК!tlНMHJI 5ровар1l1. З цікавІёТІО 1 Y'SЗ!rOID ~ухалиу'!-

18.00

Дмитру

18.45 18.00

fамалію.

Він узагальнив с,казане Y"lнями 1 розповІв про ~. pooO'l'Y по· дослід­ жеиmo історІІ Ha.u:iorO міс­

IJ»Фоди1

умОви.

Олек- бlбліотеи.

СаІЦР зуи1!1 зехопити присутх1х своєю розлові.ДДЮ аро визюльнуборотьбу иоителJ.в Бро1!&рlВ 1 навкоJ!1tlШlІх сіл ив ріЗННХ .ісroркчиих

в

вали

гостю

цІкаву

КАЛИТА ВУД~·ЄТЬСЯ. МQАЮН,Q/( ВАЛЕРІЯ .ЛЕБЕДЯ, учня 5-Б

Ohкoї середньої ШКОАи.

Фотокопія

М.

Хмари і,ЦУТЬ проти вітру

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t . . . .·········.····~.····. ЩОйНО заКіИЧИ!:tСЯ- Все- ск.а.затн.

еоЮЗН}lЙперепис населення. Він в!дзначив6{ виоокою активніСТю меш-

Ji3иц!в

нашого

~розумlла

і,

тому

ючого). то

його:

він знаходив-

ся!! районІ фабрики верх-

отримати інформацію щю с.клад та розМіщення тру-

ЦЕ ЦІКАВО

дових ресурсІв. соu!ально.-

екоиомічну

у

структуру,

';аЙНЯТ1'СТЬ "

3~ років було 3817

Броварах було 250--280 жителів. що ж до. острова (тепер Heic~y-

району.

мета

що

~ідьіс!орlя.

ДИТJIIЧОГО

тринота-

перепис насє- лення у нашому ~iiCTi? лення у нашому місті'. У 1729 роиl у Бр{')ваqроводився у 1666 році'з рах .бу,туо 55 дворІв. тМмеroю· оподаткумння жи66

т.елів Броварів. Не кіль- то за кість иас. елення цікавила дворів

на 9.

рок:в кількість збільшилася лише а ше через 38 ро-

lJ'оrочасннх правитеЛіА. а ків·. тобто У '1764 кіЛЬІ{\СТЬ дворів. У ",Пе-

.

Ух бvло

.

117.

роцІ. а населения

реписних книгах'> пщ ре- на той час було 708 чо-

двнцlєю В. Романовсько- ловік. ~933 р .. стор. 325) зазначено: «МестечА 102 роки

ro (Ниїв.

но БроваРЬJ.а в крестьян- ~аними'

TOMBY~e03t

«Первой

'ских 46 двсфов да острЩJ щей переписи иаселения Осетиио.. За приблизни- Российской империи в ми п.lдрахункам.и можна 1897 году., у Броварах .;

~

. _..

-

.

той

час

наJlїЧУ-

CTuдli 8ідбудеться 4 лютого, ·г - ~e­

~

до

'у 1897 роцІ у Брова-

Зrl,:І;НО

Броварах.'

..

•••

~

•••

УВАГИ . '..

'.

.

-

.

б

затвер.іІЖ~Н(lГО

Г"'.'1('\-

заво;!; ХОЛО.:ІильникІв -

!

КОJlективу

т. КJI.

12.10

.Працею

811...

танцюваJl

Одеського

будинку

офі­

.Шкlльний екран». Роtійtька літерату~, ми

3маrання

здружені»,

трудових

заводів

.

IiОЛ~А.

«ДніпрС!­

.

і

«ЕJlеК1РО­

17.ЗО К.

т.

ІнформацІ.

ково_ технічний

і

lІаУ"

прqгреt.

Фортепіанна музика. Краса людська. 18.ЗО К. т. «Вперед. OPJlIIT ••• 19.00 К. т. • Актуальна каме-

18.00 18./5

19.ЗО К.

пе­

.

т.

8ідеорепортаж

вшануванн,

лitтичної .тора

20.50 21.00'

С.

Героя

про

С.Оllіа­

Праці, П.

"OMn03.Л юдкеви, •.

К. т. «Н а дОбраніч. дітиІ" «час.,

21.З5 Н а~кnво,пnпул,рний кІно. Оf.ГIЯД «Резонанс». По за­

кінченнl

«Старт ..

-

І. зо.

аини.

ПРОГРАМА

.

Н,І\,

О.БЛАСТЬ

8.10 Життя науки. 8.40. 9.40 4 кл. Іtторія. 9.10 Учн,мПТУ. Фізика. 10.10. 17.00 PoclAcь~a мова. 10.40, 11.40 8 кл. IСІnрі •. 11.10 О. С. Пушкін. «Ду6рово.. киА ••. 12.10 Студентам-заочникам. ФІ_ зика. 2 куро. 13-25 ItTopi. КПРС. Для тих. хто всту. до ВУЗів. Фізи"а.

14.15. 17.30 пає

Джон Рід. Сторінки т. і т.орчоt~і. 15.ЗО Наша біографІІІ.

_ИТ..

14.45

РІ.

1954-11. 16.25

Екран

18.00 19.00 \9·.30

Док.

я.

вчитися.

фІльми.

Концерт.

.Ми

арсенальцl':o.

-

3

портаж

невого КЧЕві.

20.15 20.30

учителю.

-

8ЧИТИ

ВУЛИllі

Ре.

Ім.

Сlч<

мІсті

повстанн"

Вечірня

каз аА.

.СЛужу

Раднмькому Соlllo

зу~.

21.40

ТелефІ-,ьм

«Вище

т1Jlьц

хмарна,

г,ро~адян. які

22.45 Муз. фlJlЬМ ~CBiT. схо,жиl на

ких КО.'Іе};тивах. буде про­

казку».

2~.15 Довідкова

tJlуЖба.

Репактор

Є.

В жовтні 12. 20. 26 чисnа в листопадІ _ 4

10' 28' 1 7' 16' ' . Б грудн - . , , .I'JЮ10rо. завод по-' 22. .

Н.

ФЕДЯП.

t

І(о .• ектпв Бро"арсь J[ о ЖЕК-І виtло.'ює глибоке інже_ 1 приводу ТАжк01 ВТРЦтн. tll!tPTI його батька tпіВЧУТТR _ го.,овному неру О. І. лущенку

r

В. ДОРОШЕННО. І!екретар реr.страцlЙнеї К!}Міс1і. капІтан міліції райвіддІлу внут-

рlшніх

дитячого

ного

сталь.».

вою реєстраційноІ комІсІ! задитися у віддІлі, внут­ MattopoM мІлІції В. В ..ао- рlшніх справ у на6інетІ j\faKO, в такІ дні: ом 14 з 17 до 20 години

«Навстречу СОЛНЦУ и вет- 4 лютоrо .• завод залІзооеру", «ПОЛltолуние», «Оле- тонних кон.струкціЙ 10 ~іАЮ, о 12 гад: в реqQlЩіі ний след:.. «Расстояния:.; лЮт()г(). завод сТоргмаш. гaseTU. командира raltKO-аесант/о/оЇ «Шаги». 25 «Огня висок()го _ у нас в гостях- член роти, командІ/вала взводом коснусь» та ін. рошковоІ .металургlI CniAKU . nиCb.~(eHHиKiв СРСР розвідки. Перші вірші дру­ свІТЛQтехнічБ(Jгато . перекладає і!! мог 16 .1!ЮТQГО. .Галuна Олександрівна Ка- кувалися у фРОНТn8UХ га· иий заіОД 3 береzц. .чі/о/на. зетах. армійських с-6nй()вих н.ародів СРСР. мехаиlчні майстернІ 9. т,рест сБровари~lльбуд.. В 15 років s перших дн.Їд Аистках:.. Рада етудlУ.

вам sдo..

танцю.~

ступ

К.

МИСЛИВІ'ІВ '.:~ . ' . '=!

Прийом

.ДоброгО'

15.55 .Срібнн!! ДЗ8Iночо". 16.15 К. т .• Любов ·і згод"». 17.00 Дo~. т~ефіль.... .

----+-..... -+---.

уде·

т.

11.40

...

про.!!однтися згідно графl- не ч,Р.сляться в мисливср-

·ка.

інструкторо,ч. потімкомандиром взводу авто,чатників • і .заСТУnНИКО.4/

І

«8есеJlИ.

ров'я».

tпецtталь'

ро:mор R1Же Ния ...... 18. ceJ'la Літки 1 ЛІточ-

реєстрац я

«Мереживо

тивів

у 'УкраїнськоІ р..ср .. від 1.3 Рожни -

.вторна

.,

ра.

з"'lрнику

ГАМАЛШ.

К.

11.10

9

. ....n.

Д

10.40

ра·.

-

По

УТ

К. т. Новини. К. т. ДЛR дітей.

окружного церів.

ДреЗиJ1iІ ВерхоМ!:ої Ради КИ - 24 березня; села 8 квітня. Пу"'"'' ". " серпня 1976 PON.l сПро хівка 14. Зазим·я. ПоЧернІГіВСЬКОУ губернІУ. B'~noBiдaJ!bR.Icn. ~a пору- греби - 20. Троєщина~ (1899 ~'p .'19 ". 11 , "."исто- mе.ння "-"І правил при;хбан.ия-, 29' кві.тня. Залlське мпспад) .БУ!1а ш"о ' . зе"ська .У<. n реєстраціІ.' ~ріга"ня. J!ивське господарствола . с',.:JbcbKa бlб!1іотен ., . а. використанн!! 1 пр('\дажу 5 травня. села Семиполтри канатно-вlрьовчаиих воrнепальноІ· збро! та ки - 11. Плоске - 20. фабрики. . боєприп.асів д6 иеї. про- РусанІв - 26 травня. Перший перепис яасе-~ мд~тьСя' . реєстрація ВОг- ГоголІв - 10 червня. лення. rtісЛЯ великоt, нenальноІ зброї. В иашо- Красилівка - 16. ТребуЖовтневе! революцlI про-' му районІ- по:Вто"'иа рев- хів - 22. Нняжичl - 28 1923 Н l' во,дився У роцІ. а і стрв;цlя ~,-:~,.,\, мчнеться червня. Нулажинцl І СвІтой час· у М1СТ! було 992 ~ 4 . moToro1979 РОВУ. тильне 1 Л\ШНЯ. Завоб у;шнки І 7878 жител !в. І І'і sласнини ,ІЮВИИЯ і ричІ і l\il окрець - 7 . паи Пройде ·небагато часу 1 МаТН характери~ти·ку. з лита 13. Бo.rданlвканам стануть вІдомІ PI- місця прожива·и·ия (nІд- 22лиrtня, Бобрик - 3 зультатн останиього. пере- приемствз), нвит;нпі!ю з серпня. Шевченкове-ll, пису населеиия. з "кого· ощадиеУ к.аси на СП.1!ату Рудня - 18, Жердоваможна буде судити. як} одного і:::р,s{)ваl,;JЯ :;а. УТ' 24 серпня. Велика Диросте наше мІсто. і кІ,1Ь- '.. римаЮlJ'1 рушиицl чи тех- мерка - 2 вересня. На­ кість населення в ньому.: нlчао справно.І збро!. По- лннІвка - 2'9 вересня. повідомляється

al!.-

заняття

••

ПРОГРАМА

І

В. ЧИРКОВСЬНА.

валося 6246 житеJ'lів, майже вдвічі більше. нІж

Пише поезію і nрозу. Ав­ гійн.u nіш:ла гона добро­ «Твой путь гіАЬН.О на фронт. БУАа СМ­ тор кнш ЧQТКУ сандружинницею. сан- лек:.. «Дорога к. сердцу:.,

ЧЕРГОВЕ· ЗАНЯТТ.я ЛІТСТ'УДlI .

Чергове

-

.

чоловІк. Цікаво. що в Гоголеві на

ЬЗ .... сьRо"у

Як же далІ росло насе-

Перший

за промІжок часу 8 130 років населення- зрос­ ло лише на три тисячі

рах.

n

перепис. І ' коли' вперше Иі.в проводився? На всі ці иьorо ~аlПитання дає нам відпо- жу. .

же.

у народно.му з· ІСТ О Р І . . ЗІІ:ВЖДИ .. . .. з. такою метою проходив ПЕР Е ИСУ

І'О. спод. арСТВі. Чи

жи~е-7111. От.

(НДР).

«CboroДHI

-

п01,д'.

перед сні­

-

rOM. Дрова З тріском r~p}1Tb в печі ред МClРЬЗО},f.

tпорту.

світі».

10.00 10.15

вночі морозу.

Сеl8llИоrа.

Фільм,виtтава.

ного

Птахи перед теплом сідають на вер-. хізки .lIерез. СИНИЧКИ 3 ранку пищать чекайте

KAaz:r Калuтян-

П'lІткРічка, рік lІетвержt. «БІJlьше паперу краУні». «Сьогодні у світі». На'уtтріч виборам .а.. ВерховноТ Ради СРСР.

закінченні

орrанlзатор позаЮlасноУ роботи СШ .N!! 8.

чи ЗНАЄТЕ ВИ, що

наукоllо,попуJlRрниАфIJlыІ

• Перевірено на tобі •.

Основи РаДІІноько1 ,lXержави І права. «Оргак. державноі ВJlади в СРСР», Книга • ТВОЕ му .иттl. Л. М. ТОJlСТОЙ. Наш сад. Конnерт аркес:тру Дер_а .. ного хору Ім. П·8ТНИIl..

ві..

. Учениця 10-Б' класу змIС10В<НУ РОЗnOВlдь. J'l1д8 Гресь РОЗПQаіJ1а про, П. ЄЗЕРСЬКА, те,. JlКy' роn:Б . Bi4IrpaJIa УкраУха . в життІ І творо-

НОІІІинн.

21.З5 Зуtтрlчі в миtтеnтвl. 22.15 Чемпіонат Європн 3, с •••

архівах І·

за

_.

По закІнченнl Новини.

21.00.Чаt ••

А потІм Дмитро- Ми­ хa:ltлович I'!Ідпов1в иа без­ .111'1 за.Питань. якІ цІкави­ ли учнl13. На за,кІнчен!Ня конференцlI учнІ _подяку­

.

етапах.

еерl!

неймовІрне.

-

Н\.15 В. ГУОЕ8. «Весна В Moclt.

иl . loro РО3ІІовlдь про та; про цікаві матерІали і вepm1 wocеJre~Я у ·нашо- документи, які пощас.тило

Х . ..У . районІ; про . .КЛіма.т І йому знайти

ОчеВИ,ІХне

кого

~. свІтові. ведY1l& надала слово гос­

"ЄХ·Ь ' 10-АКJIaсУ'Олех- Михайловичу

І.

сЛессf_.

14.30 14.50

іС'ЮРR'IН

.цт

•.

,аt1ВПИХ. Иата.ліR Єрма­ твори,

лютоrо

8.00 .ч.., 8.40 Гімнаtтика. 8.05 МУJlьтфі.lЬМИ. 8.ЗБ ФіJlЬМ діТ8М

-,' М. Гоголя. А. Чехова

музичні

а

ПРОГРАМА

ІЙ. І. :РєпІна, О. ПуШКl­

...

!i!'UTeR

ПОНЕДІЛОК.

1 . ' ~eenнy. 3~-,"- XY~OI!Q{1!'J(l!1 1 пи~ьмеRНИ­

ГЛУЩЕНКД Івана Фе,ІХоровича.

справ.

·#-:~;~;~::.:.;;::::::.~:~-~~I#~~~~~;~~~--I~:л;~Н~::~~;~;::.:n;;.~~::~~;:'I--~:~;;::и~і Коммунистической іІ. ар;ии YKP<lHHbI. городского И раАонного

2~"!'!20.

СС>вета народнЬІ" l1епутаmв КИР.ВСk';Й оБJlасти. ГазеТІ

,....,~..,....,..,..,.

Індекс

,

ВblХnДИТ

..' "

61964.

"".

_.~

!'ІІ

.... "

Броварська

украинtком ..,,,.

"

_

друкарня

І'

ЯЗЬІке. _-,.".."...,..,

Киіаського

,.~

М. БРОНАРІ<І. ву" . . ___

Київська. ,

_

вІдповll1ального секретар •. 8111l1lлv СІ 'Ь\'ь,ого ГОСПnД"РС1ва . .,ор.спnиміСIlР.ВОГС> l)aдln"nl\J1~HH. - 19 ~ 18: .іn!1lnIВ про"ис,n',"остl: маСОIІОЇ рal'iоти, фотокореСПОНl1ЄНТ' 19-4 67

у; .і_гор,· • . c~p..дy.

де'т.

154

~I .._

- ,.".,..,.

)6луправ.ліН1{Я в Crrra13a~ :.:.;да В ні\иТIІ.

,. ' , " . , . , , . , . , . . , . . , .., _ _

0#

'

"

N

--.,..,.,.,

:":оліграфіі і KH~-~~ ~opгj нлі. ру.1. КИЇRо;ка:

,.

••

154.

~

"o~~~~'~}; ~~~~~

І. ,#-~

_

ТВ'рт"

Зам.

~-

.ПР8R110.

____ ' _ •

709-11.320.

#20 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you