Page 1

Пролетарі всіх країк, єдttайтгся!

Рік анданна

ПРАЦІВНИКАМ КОМІТЕТІВ, ЧЛЕНАМ ГРУП І ПОСТІВ, ВСІМ АНТИВІСТАМ НАРОДНОГО НОНТРОЛЮ СРСР

21·1

16 20 (2714) ЧЕТВЕР

15 лютого

1968 Ціва

р.

2 коn.

Дорогі товариші!

Центральник

Комітет

КПРС,

Президія

Верховної

Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР сердечно вітають і поздоровляють працівників і всіх активістів органів народного контролю з 50-річчям з дня утво~ення орга­

нів контролю в Радянській державі. Створені з ініціативи В. І. Леніна після пер~моги Великої Жовтневої соціалістичної революції орrани контролю

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

PAROHHOfO КОМПЕТУ КП УКРАІНИ ТА ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

PAROHHOI РАДИ

КПРС

і

Рада

Міністрів

РАДА

МІНІСТРІВ

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

СРСР

Право народу на контроль

:щl.ія

В е рхо вної Ра .1.11

Рала Міністріn

спілкових, комсомольських та інших громадських орга­ нізацій. Масовість контролю, систематичне здійснення його ІНа всіх ділянках госnодарського і культурного бу· дівництва, широка гласність дають змогу органам народ­ ного контр0.11ю подавати ефективну доnомогу партії і державі в боротьбі за всебічне nіднесення соціалістич­ ної економіки, зміцнення державної дисциnліни і соціа­ лістичної законності , прищеплювати радянським .1юдям почуття господаря країни, високої відповідальності кож­ ного громадянина за справи суспільства .

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР, Рада-Міністрів СРСР твердо вnевнені в то­ му, що працівники органів народного контролю і далі беззавітно служитимуть великій справі будівництва

nалко вітають і се р.l.еЧІІО nо ~цороnляють Ва с, ви з начного л.і я ­

ч а Комуні стичної nарті ї і Радянської держави, одного з І<е ­

рівників Р а :н111ської України, в де нь В а шого ші стдес ятиріччя. Усіє ю своєю н евтом ною і різнобічною діяльністю на благо Батьківщини Ви здоб ули nоваг у комуністів, усіх трудя щих

Української Р адя нс ь кої Соці ал і стичної Республіки. В аша багаторічн а і самовіддана пр·аця в ім'я торжества кому ні стичних і деалів JLістала високу о цінку партії і уря ду, які при с вої <~и Вам з вання Героя Соціалістичної Пр а ці. Ми щиро nод іл яємо з Вами вел ику радість заслужен ої наго:ю дн . Від усього се рця бажа є мо Вам. н а ш до рогий друг і тов а риш, міцного зл.оров'я і nлодотворної діяльності JІ:j uлaro всього

р ад янського

комунізму.

Бажаемо вам, дорогі товариші, нових великих успіхів у вашій відnовідальній і благородній роботі на благо радянської соціалістичної Батьківщини .

У

Української РСР

Іt apo ;Ly .

К

А

З

Президії Верховної Ра д и СРСР

ЦЕНТРАЛЬНИИ КОМІТЕТ

Про присвоення

КПРС

ПРЕЗИДІЯ

РАДА

КОМІТЕТ

ВЕРХОВНОї

МІНІСТРІВ

КП УКРАШИ

РАДИ УРСР

УРСР

звання Героя Соціалістичної

труд о в ю

ністичною партією і Радянською державою і в зв'язку з шістдеся­ тиріччям з дня народження члена

Політбюро ЦК КПРС . першого се кретаря ЦК КП України тов. Ше­

леста П. Ю. присвоїти тов. Шелtс­ ту Петру Юхимовичу звання Героа СоцІалІсТJ11111оІ Праці з врученням

йому ордена ЛевІна далі «Серп І молот~ .

1 золотої ме­

Голова ПрезиАіі Верховної

Секретар Президії Верховної

Ради СРСР М . ГЕОРГАДЗЕ. Москва, Кремль. ІЗ .~ ютого 1968 р.

~lli(l)rPШ~ Д~rPSftrri~ KOMCOMOJtie J

ne·

р емог

ІJІІЙ •К !ІХ

б у в с nоин е · ДЛ Я рад~іІ!СІ>· .1Ю,'\l'Й .ІІІІН\'·

ЛІІЙ 1967 ріі\ . З І · стр іча ю ч н аіввіко · вий юв ілеї! н е ршо ї в сві ті де ;1 ж ав и р обітн н юі.в і селя н , ВаГО \ІfІЙ ГНІ~ С О ~ •V дщ:трrжогн:

бриг ад М. Кор нійка з Т•р ебух•івської і ІЗ . Ходос а з Ш св ·

ченківської середніх шкіл. В житт і радя нської молоді на1бл ижаєтьс я водія 50-рі'!Чя Лені·нського ком сомо.1 у .

пнко­

н ан н я

,1 е р жа:J і ІІІ Х

п.1анів

і

У Києві на Виставці ПІ'-

ТІІЧ ІІІtХ зо бов' >t за нт , . ·внесл и

му господарстві УРСР екс-

ницької області .

ПОПУЄТ Ь СЯ РЯД НОВИ Х

мож на викори стат и не . ті.!Іь­

СЬКОГОСПОдар С ЬКИХ

ці і

молодь .

~~f~нні~:яі~:~~::~~;;

Юнаки та д і,вч а та і .н адал і •n ов ин ні у.міло і напо.1 ег ·

} .. .·.·····./ .. ••• / /.•·.· .• / ····/ . ... .· · ·:·

. ..·

•першІІЙ секр ет ар ,райко хt у ЛКСN\У В. Г. Бурлака Б до · П ОВід і « П р<J лі дсрІКИ робот и КО\ІСО:І-ІО•lЬСЬКИХ органіЗа · цій р адгосnі'в і •n тахофабр ик ,за 1967 рік і завд ання на ювіл ей ни й ко ~Ісо:~-~ольський 1968 рі К>> в,ідзн ач и.в : --· \ стор JІ Ч Ні ріІ!JJ е ння ХХ ІІ І з ' ї,зду КПРС СІІов н нмІ н а шу ~tоло·дь в ел и ки,м ба ж а нням д ія т н. боро ти с н і п е р е · \І аtа т и в і ч 'я в е.l ІІ КО Ї, св,ітлої

ні·ст ичн ого с\·сп і л ьства .

Юн а к н

~t С ТІ І

і

-

n обудов и ко чу ·

ді вчата

nнш а кнься

.10С Я ГІІ еННЯ\ІЙ 30 •КО М СО~ІQЛЬСЬКО·~Ю,lО.]!іЖНІІХ КОЛt'КПІВіВ, які в и бор ол и п очес11е зван н я .наз и.ватн ся ·і·:~-~ене:-1 50 - річ · чя 1З~.шко го Жовтня . Г op;:ui cno Броваршини стали ко ­ лективи Ге р оя Ссщ іалі стнчної Пр аці К ате рини Д нче н ко з радгосп у « Зоря » , Олек оі п Д:~-~tпр е нка з К али тя неької nтахофабрикп, К атерини Соловей з р ад госn у «Русанів · ськиіІ » , А•нто ніни Ма ка р енко з Київс ької п тахофаб р ики . Каж:омо.1ь ц і ,ра:іюн•у д обр е з н а ють і~t е н а доярок Се ІІІІ · п ол,кі вської nт ахофабрнк н сесте р Нін н , Віри і Кат ер нн1~ Г узій, трактор и стів .'1-1. Л и•с е нк а (р адгосп і·>І е ні Що р са ), В . Га.1ася (p aдrocn «Зоря » ), доя р к и Н. Л і тош ( рад госп «Л і тк івськ и й » ) , н ташн 1щі Т. Б у р дн з Ру дня н сь ~ о г о п л ем,птах оза вод у.

В елик у допо м огу у вирощуванні в н с ок ІІ Х вр ожаїв н ада · вали труд і•ВІник а м р адгос пів і пт ахофабр ик ш кіль!Іі В !! · робю~чі бриг ад и. Добре ві дз ив а ют ься х лібороби і о во ­ ' Чівник и npo б ри гад ир а УЧ нівс ької бр нг ад н Toni xy з Ру сані,всь ко ї серед н ьої школ Іt , чл енів в'Jt роб ІІІІЧн х

r.

СіЛЬ­ маШИН ,

Агрегат

ки на полях, але іі у са­

виробництво яких освоюють

да• . Сільськ і

промисл ові підприємсrва .

зможуть з успіхом застuсу­

Киівський

трудівники

І'ксперимен­ завод с і.'Іьс ькогосподарс ьІ\ОІ'ІJ ма-

ми для nщр ібнен ня і про-

шино будування предетавип

сіювання лежалих туІ\ів .

тально-механічний

вати

причеп-розкиду вач,

обладнаний

присто с ува ння­

дослідний з разо!\ нанісного На шющадці екс понуr.тh· розкидувача доfіr>ив. Він аг- ся також 1\іЛhІ\а ~арм; а

трактuра~ш

-

нава нтажувачів

ек с кава­

« Т-74 » afio « ДТ-7:J >, . :!ав- торів . Один :1 них, виг(Ітов­ дяки ведикій ширині :І<\Хва- лений 1\од(Імийсt, ким JaB(I· ту - - до 25 метрів 11.!' дом, має вантажопі.~йом ­ :та ряд.1Я може

вн ести

~ум~ 60mнн д~ Р~

в

u

Г0,1 ІІН У .

~, ніверсальний

розІшду­

вач експонуРо Х мільницький ~Іашиноііудів.ішіі :JаВ(ІД Він-

ністh

RO

кілограмів.

rrри:ша ча є тьr я тажуваш,них

.шво викор истовувати те хн і"У· вnроваджува т и у внроб· ІІ Іщтво дос я rнення на у ки і ·перед,ового досв іду, підВІІ· щ у ва ти п родуктив н ість праці , боротися за В Іісо ку якісп, продукці ї. - П 'ят,~tесятий ,рік ком со мол у , - ск аза.в на зак і !ІЧе ІJ ·

ня т. Бурлака В. , с тавить перед кожним ко мсо~юл ь · цем села вим огу пом н ож ити свої с или ,і е норгію, сnр я муват и трУІдову ·і ,політичну активність тна п ра ктнчн ,~

В і дп раВИВ &еС·НЯІНЇ П ОСІІ.І\Юі н а,сі·Н•Н11 різнІtх рослин бота· ні чний са-д Львівського уні ­ верситету імеіrі Іва.на Фран ­ ка. 18 ко.nекційннх фО>Ндах саду - лонад чотири тисячі ви д ів

Ви стуnа ючі н а н ар ад і механік П ухі вського радuсп у ­

Щорс а) заклик ал и юнаків і д івчат ово.лодіівати техні ­ кою , раціонально і прод укт ив но її ,в икористовув ати . - Молодь наш ого с ела, - сказала секр,ет ар t< О.ІІ СО ·

\Юльської органі за ції р а:дгоспу «З оря » Л. Прокопенко,-­ до с.1 а:вного ю вілею збуJ:ує літній 1к·і нот е а тр, органі зує агіт ку льтбр и г ад и .

На зл ьоті Jна>ра·.!І!і ви с тупи.1и пташниця Р уд няп ~ ь кого племш·ахозаводІ)' Т. Бур,11;11, ломі·ч н ик бригадира у:ІНіВ · ської вир обничої бри,r ади Тр ебухівськоі середньої школи

М. Корнійко, директор pцroany ФРуса'ІJ1і.вський» М. Л . Хазан , ди ре ктор радгосn у « Плооківський » П. Ф. Волоха. З v в а гою слу х ал и •при су тні :висту п секр етаря райкоJ!:f КП Украі:ни В. Г. Лемnицькоrо. Він закликав юаакіn

і ді вчат м.нож и т и '!Ір·утдо&у СJІ ав у старшого . поколін·н я, бут и гід ним н n ос.1 і·до в н ик а~ІН кращи х традиUІіА р адЯН · С І>КИ Х ЛЮДеЙ .

.

Н а півдні Мінської обл ас · ті

почалось

апо.рудженн я

:~-~еліоративноі системи « Чер · вона Слобода». Нове водой­ :~-~нще nрийме 70 м ільАонів кубометрів паводкови х вод .

Тут буде створен о рибне гоопо,дарс'І'ВО. Намічено осу ­ шити 47 тисяч гектар і в бо­ .1іт Поліської н изи·н н . ПЕРЛИНА ДЕЛЬТИ ДУНАЮ У·н·і кальнv заn ов ідну зону

ст.ворено в · дмьті

КраІНІ

моря. І х обрали для п осе · леІfН,я рожеві nелікани , бі.1і і ч орні лебеді, rycJІ, к а чюt та інш і звірки

цатра.

пернаті,

-

Ці місца 6аrаті т а­

найських оселедців, u i .~y r и , осетра та іишІІх риб.

СТО МІНЕ.РЛ.ІІЬНИХ ДЖЕРЕЛ Понад сто .мінеральних джере.п налічуЄТЬІСя в При· морському х.раі. Іх В ОД11 не

nоступаються перед

сяч гектарі·в п л а ан і в, що простяг лис я вздовж Чорного

кав·

казькими. Нещода,в.но с тала до

ладу

нов.а

еве рддов ина

на за!lюді мі нера.1 Ь>НІІХ вод «Ласточка» . Це дозво.~ итt,

виn ускати уже в цьому році не

м е нше

~ ,мі.%йонів

шок цілющо ·і

вод н

пюt· типу

·боржомі . Бід я джер ел

бу ду ються

Дунаю. сана-rоріі, б у,дІШКІІ

Площа її близько трьох ти ­

х у тр ов і

норка, видр а, он ·

кож нерести.пищами д.~я ду ·

МЕЛІОРАТОРИ ЗЕМЛЕРО6АМ

ви р,іш ення завдань. поставлен и х Ком у ністичною nар т іє ю . пле мrпа хорелроду ктора М. Жадан, 'JІрактори-ст В. Кова­ льов (р адгосп і мені tЮрова) , В . Куценко (ра,~tгостl : ~tен і

рослин.

наRан-

:!Р М . ІЯНІІХ

роііfт .

По рідній В СОРОК КРАІН СВІТ)'

Він

.1.'ІЯ Т3

зна :4енна

т н кожному молодом у виробничнику зн а,йти своє ~Іісце в боротьбі свого кол~ктиву за дострокове викон ааня п лан•ів юв,ілейного комсомольського рок у .

КО .ІІ ~ ОІІС.1Ь ·

машини

редового досвіду в народ но­

В ІІІІІІішньому році n еред модод.ію nостають нові зав· дання . Комоомольськи.:~-~ організаціям ·н але жить допомог ­

cc tt ia ;Іic ·

РАДА МІНІСТРІВ СРСР

Пові сільськогосподарські

Праці За великі заслуг и перед Кому­

регатується

ЗВИТЯ Г АМИ

ПрЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

тов. Шелесту П. Ю.

Ра,1.и СРСР М. ПІДГОРНИЙ.

ЦЕНТРАЛЬНИИ

одна з найбільших пере­

-

ську силу, в їх діяльності активну участь беруть міль­ йони робітttиків, селян, інтелігенції, представники проф­

Товаришеві Петру Юхимовичу Цс нтріільннй Ко 1-1ітет Комуністи чної nартії У країни , Пре­

іистр у­

За роки Радя,нської влади органи народного контролю nід керівництвом партії перетвориJІись у ве.Іику громад­

СРСР

ШЕЛЕСТУ

найважливіших

ваг, які соціалізм надае трудящим. Наша держава кровно заінтересована в широкому громадському кон­ тролі.

Бажаємо Вам , Петре Юхимовичу, довгих років життя, доброго здоров'я і д а л ьшої плодотворної роботи на благо ра­ дянсьІюго н а роду . в ім'я торже ства комунізму в нашій кр а їн-і . ІЮМУНІСТИЧНОІ ПАРТІї

з

сnравамн суспільства, відіграли значну роль у боротьбі за побудову соціалізму в СРСР.

палко поздоровляють Вас, визначного діяча Комуністичної партії і Радянсьtюї держави, в день Вашого шістдесятиріччя.

ЦЕНТРАЛЬНИй КОМІТЕТ

одним

ду по калагоджуванню діяльності державноrо і госпо­ дарського апарату, залученню трудящих до управління

Товаришеві ШЕЛЕСТУ Петру ІОхимовичу Центральний Комітет

були

"'ентів у руках Комуністичної партії і Радянського уря·

в ід nа·

чинк~·. nрофі .1 актор ії.

(РАТАУ).


=======::t;ТОРІНК-А ГРОМАДСЬКОfО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ========

На фото:

динеького

rpyrra наrОJ>Од­ «50 рокііі СРСР;> -

жених медаллю Збройних Сил

робйов,

Союзу О. Д. Во­

В. С.

Д. Т. Чумак,

учасників Великої Вітчиз­ няної війни. Зліва напра­ во С. Г. Оксюта, Герой Ра-

Чувенков, П. Г. Нмри­

ченко і М. Л. Ояексієнко. Фото В. По..тотняка.

і трудової

Створити

слави. Прикла ­

дом у цьому може служити

громадсьІ<Іість сіл Семипол· ки, Літки, Рожни, дирекції Брова·рської восьмирічної школи N~ З, Заварицької се­ редІньої школи та uнших.

КІМН8ТИ

бойово У

Важливою

формою

па·т·

ріотичного виховЗІння стали

походи по місцях героїчнкх битв . Комсомольці і лісжери

слави

п.ри до:памозі старших товз-

Ра· п 'ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ дяНСЬ'КИХ Зброіі.них

Сил, до якоr.о готується вся

ришів знайомляться

з оче­

видцями боїв, збирають ці.нний фактичний матеріа.~.

наша неосяжна Ба.тьківщи-

На жаль, ще не всюди в

на, ста·не великим всенарод·

нашОІМу районі nро·водиться

~нм счнrrом, і .це ці.1ком зрозу.міло . Адже Армія і Флот є невід'емною част-

rора•вжня робота в пита·н•ні nатріОТИ•ЧНОГО ВИХОВЗ•ННЯ. Взяти хоча б село Погребn.

кою

є в ньому хорошиіІ просто­

радя~·ського

народу,

його надій·ним захисником.

рий клуб, бібліотека. Все ж

На долю Радя:Іських Збройних Си.1 .випало :-1ема-

тут -нія.к не можуть знайти місця для створення хоч .не·

ло важких випробувань. В запеклих боях ~ta фронтах

велИчкої кімнати боЙQ'ВОЇ слави своїх зе~1.1яків . .д. їх

громадянської ві<Іши, в гр із·

немало.

них биmах nроти фашист·

Хіба, наириклад, не ціка­ 1ю було б мо.1оді седа no· слухати розповіді бійців ле·

no-

ських заоrарбників вони

казали

високу

стіі\кі.сть,

в.ід!д·аність ріднш

Кому-ні-

сти:ч.ні+t nа·ртії, вкрили себе не.'dеркну:чою сдавою.

В боротьбі за соціалістич-

гендариого .М. О . Щорса -

Іллі Гринька і Тимофія Сер·

гішка, які зі аброєю в ру· ках ві•дстоювалн молоду Ра·

;ну ·Батькіащину геройською дя·нську державу. Вважаю, смертю nолwглн тисячі від·

що зу.ст.річі з

'учаониками

тих буремних днів були б

ваЖІНих вої-нів і ·командирів. tJа,дзвичай:но корисними ддя

Іх ~мена назавжди

жуться

в

серцях

збере-

вдя•Іних

юнакіІВ і дівчат, що тільки·

но стуnають на tтежку жит-

радякськнх людей.

тя.

Готуючись гід,но відзаачити слаІИІИіЙ ІЛіввіковий юві-

Велику роботу в nepio~ ·становлення Радянсько•

лей, ба-гато ~належить

бити

нам,

зро-

предс-тавникам

старшого ·nоколі·НІНЯ, ,,щоб допомогти юнакам і дівча-

влади в седі nршюдили

та­

~

Ф.ІІО!Jо ао'іІІІ

........ ...

. . ..."...

3е)і8нwх Сил, які

Ііерліна

і

там розгромили

го .ІІарQДу, виховувати молодь :fta революцій.!Іих, бо -

ми ·кім•нат бойової і тру до­ вої слави .

йов их і тру до вих тра-д1щіях. Добре, наІм:ій nогляд, робЛЯТЬ ті nарті-йні і КОМСОМОЛЬ·

Вважаю, що кері•вникам, парпинш і комсомольській

орГЗ!НЇЗЗІЦіЯМ Погребів і ін·

ших сіл

до цих зауважень

ди, Іднрещіі радгоспів, nта- вар·rо лрислухашся і зробн ­ хофоорик, учительські колек- ти nевні в•н:-новки. ініuіа-

щрамн створення в школах

Л. НЕГОДА,

і Будинках культури музе-

nолковнмк запасу.

їв, кімнат і кутків бойової

м. Бровари .

---

бувалих воїнів бойові орде-

учасники Великої Вітчизня­

йовували Радянську

ни і медалі, а в окремих з

ної .війни. На

них _ золоті зірки Радянського Союзу.

лишній воїн гвардіііського винищувального авіаnолку

владу

зовнішн~ої

інтервенції~ би-

лись у вtііськах Щорса

1

до

Героя

ветеранів Жовтневої

50-річчя

ної під Старою Русою 16-ої

Колишні воїни

німецької армії. Учасників зустрічі сердеч­

підніжжя

Доповідь

JІяли Київ. Вони діАш.1и до ву

службу

про

в

ців, в яких блІtЗЬ'КО 700 піонерів і •Школярів , прибували в БроJІари до м'іоця меШбутнього театр у «бойови.<» дій. Ріl!Іно об о:динадцятіІй годині ІЗагони юна•рмійців за ­ стн.гли на урочистій ліttН\.ці ·біля обеліска загиб.1ю1 ге · роям-чекістай. Чіткнй стрій , рівнянпя на -обеліск, дитя­ чі Р)'ІКИ 11Веj)..ЦQ лежать .на « автоматах». Нехай це не аправжня зброя, nроте в серцях дітей оправжиє nоч у т ­ nочуття

смутку,

гордості,

своїх

nочуття

батьків,

що

вnевнен о сті

с тала

їх

в

cnpa·

вою .

Начальнику штабу військово - оrюртивної rрн «Зірни­ ЦЯ >> лейтена·нту М. Пав.JІІЄ~ку здають раnорти кома:ц ирн загонів. Рапорт маІЧал ьника шт а6у nриймає го.1овно­ командуючий грою по.1ковнІtк за·nас у Михайло Тимо­

РЕПОРТАЖ

ВОГОНЬ «ЗІРНИЦІ» бр_атання. А в ІПЛані .гри це не пер едбач е-но. Але бр а­ тання не сталось. Почався також не пе ре:З,б ачений r1.1 а ­ н о~1 обміlі «полоненими » .

Зелена ра'Кета. ПрНІГотуватись! Радист штабу обu р он н В . Князев Оідерж ує nовідомленІНя: атака через три х вн­ .1Ини. Димову з аві су 1Перерізує ч ерв он а ракет а .. . Вn с ­ ред ! В окутаний д имом лі с ври•ваєтьс я n е рша лав а н а•n а ­ д аючих . Іх багато, і загони о-боро н и nочинають відс т уп

рону, в центрі вст'ановwrи с·вій пр апор і оберігат н його

щаючtІХ.

мерських серед!ньої і восьмирічної шкі л відрі·зають ві д основних с и.1 близько 50 бійців .противника і беруть їх в поло н . І знову д і й сність не сх01днтьоя з плапом грн.

Г•ра nочалась.

- снгн ал На МІісце бою .виїж.джаюrь за ­

-

юнармійці КалинівсІ>кої і Бро­

Княжицької

середньої

школи

-

резерв

вотні Іпохідних кухонь. За nідготовкою оборони tшосте ­ рігають посередники з білими пов ' язками на рука ­ вах . Це nредст авники шт абу г р и, від них з алежить оці·н ­ ка дій

(Ф отох роніка РАТА~- ) .

Л. ГАВРИЛЕНКО.

на нові nозІщії. Та ос ь коман.д 11р з аг ону Броварської школи N~ З О . Л аз оренко підІНімає авої х бійців в контр· атаку. Рядо~1 з піон ерамн їх Jlі,дтрим у ють затони Бр о­ варських ~ередніх шкіл N~ І і N~ 5. Наnада ючи х відбн­ то . В лісі темно від ди·му. З тил у про риваютьс я до пра · •no.pa ю нармійці Ш е·вченк~в ської, Тр еб ух ів ської , Т роє ­ щажьких N~ І ·і .N~ 2 шкіл . Кільце стиск а єт ься . Ал е Н І' · сnодіваним уд аром ю н-армІій;ці Кияжи.цьк о ї і В е,1 ІІК<)Д ІІ ·

няли обо рону в окопах, що залишились ше з ві-іінн. Тут же виnускаються перші номери «Бойових л истків » . Са­ нітари обла,днують пу нкти медич·ної доnомоги. Горя rь

Сил СРСР) .

поклали до

обеліска вінки

живі квіти.

Радянській 1 но вітали і поздоровоми їх

Будую ться укрі•плення, копают ьс я окопи, з сніг у на ­ снnаються бр уствери. ІОнармійці Ш'КОЛИ· ін т~рн а ry за й ­

фондів Централ~о~~ого музею Збройних

Горгоц, котрий брав участь

рАНО на піонерс~ом у небосхилі я.:краво спалахнула «Зірниця». Під11яті по т·ривозі 2'2 загони юнарм·ій ­

юнармLйців

(3

від

окупантів.

Радянських Збройних Сил та новніІ Закон про військо-

з ворогом на Курській дузі, форсували Дніпро і визво-

командування.

Західний

Бровари

лою своїх побратимів, що сплять в ній вічним сном.

птахо-

варської .N'~ З восІ>мирічн их шкіл. Праnор охорОН'ЯЄ загіІІ

бійцям .

визволяючи

фашистських

в боях по знищенню оточе-

і

Оборона зайнята . В напрямках можл ивих атак зосе·

р.

Потім була віддана шана воїнам, що загинули nід час Великої Вітчизняt~ої війни ,

новлений в сосновому пар­ ку біля Будинку культури , і схилили rо.чови над моги­

реджені ударні сили

1942

Сил

вернулися додому і тепер ких лrтаків. На зустрічі ви­ nрацюЮть на підприємст- стуnив офіцер запасу Б. Я.

в сіма засобами. Завдання нападаю•юї сторони розві­ дати місuезнаходження праnора і відбити його у з ахи­

подарунки

брав

ознаменування

Збр'Ойних

віАни, котрі в 1941 році sa- тому або минулої осені по· Волгою збили 77 фащистсь­

гони. Іх завдання: у визначеному кв адраті зайняти обо ·

вручають

який з

nобратимами

на

знали гіркоти тимчасового відступу, а потім погнали

тр~mоги.

фронт. Березень

Кириченко,

nущені

50-річчя СРСР.

і Великої Вітчизняної воен участь .в боях nід Сталін- Учасники зустрічі прийшли завітали і ті воїни Радянсь- градом. Льотчики цього до монумента-обеліска муж­ кої Армії, які кіль.ка років авіаполку лише в небі над ності і геройства, що вста­

оnравед.1ивій сnраві

народv

Г.

трибуні ко­

вручені ювілейні медалі, ви­

товського; На зустріч nрибули фронтовнки Великої Вітчизняної

ком у ЛКСМУ Віктор Бурлака. Сіре ранкове .неоо прорізає червона ракета

таджицького

П.

Ко- революції та громадянської своїми

ф і йович Поліщук. СхиJІені nрапори , звучить урочІtСТа кдятва юнJр :•11ІІ · uів, яку виголошує nершІІ'Й секретар І>роварськоrо рай­

Представники

Молочко.

ня із зброЕю в руках заво-

тя:

Йшла війна народна

М.

Один за одним виступають

стоювали Ленінград, билися

їх діяльнісrь

райвійськком,

М.

баrатьох

Гнат Бориоnо..1ець і багаrо інших. Jхні nорт.ретн, до.ку­

про

райради дерутатів трудя­ ших С. І. Товстенко. Офіце­ рам у відставці та заnасі

лігві. На

і відстоюваJІи її від внутрішиьої контррево.~~юції та

грудях

застуnник голови виконкому

ремні роки Великоrо Жовт-

вах, в радгоспах

менти

Ар·мїі зробив

lde в fy-~ фашистського звіра у іі.ого офіцер

фабриках раАону.

стали б ці'І:Іннми екопо'І!ата­

вистуnили

.._..

з 50-річчям Радя·нської Ар­ мії і Військово-Морського Флоту секретар райкому КП України В. Г. ЛемпіІtький,

~СD~ШШШ ШJШ Ш(])l!(])ДдШШ~~~

підступного ворога від стін

нашого радянсько·

Я'Кі

·

~ rостеА, •к на І8ІіІ pD. . С..., .ІНа 3JС!РЇЧ 1 . . . C88111111f W.Іччtо · Ра~ 811 .lfliltl,l і BIAcWI880......

героїчного Сталінграда, від-

Михайло

nеремог

тнвн,

ще иfІІNи и Броварський р &удинок кульТJf8

Бугаєнко,

кож

Т&"\1 глибше ,зрозуміти аелич

сьюі QРГЗІнізації, сільські Ра-

Mdyn., ....... ......

кожного загону,

ванн

ви значають nере можця

в

грі. Починає ться полюван·н я з а « я зиками » . А ось і n е р ­ ший « Я ЗИК». РозВ'ід ники ЗЗІГОНУ юнармійців Калиніаської школи В. Вакуле-нко і В. Менжега ведуть «шnигуна >> . В

нього були ціІІfНі да.ні про дислокацію частин на•па ­

д аючих.

А командування :на·nадаючих вже висЗІдило лижний деса н т на лівІtіі фланг оборони. Всі чекають сигналу атаки . А його н емає . «Оборон;ці » без ком анди в иходять з укріплень на узлісся . В десяти м етра х :ві д ни х т акож без ком анди ошrнил ись «·н ап аодаючі » . О сь - ось n очн стьсІІ

Наn адаючі кічого ·Не мож уть зр обити з з агон ащі, що охороняють пра,n ор . Добре оргаон~зована, р у хливз об о · р она не відст у•nає ні н а кр ок . В ст ановл юєт ься рів;ю вага с ил . В бойовій обст ановці а таку ючі по ви н ні ві д ійти і nі дгот у в ат ис ь до но во ї а так и . Ал е штаб гри <<З і р н и ця » прийм ає інш е р і ш енн я. В н ебо зл ітают ь ч ерв о н а і зелена р акет и , з в учить снр ена . Віщ•б і'Й тривоги. Шику ються

стомлені

в ажкими ІП ер еХ О.1 ЗШІ

і

<< бОЄ \1 »

з агони юнармій.цЬв. Головнокома ндуюч ий « З ірншtею » лол ковни·к .за nасу М. Т. Поліщук провод и т ь розбір гри, кращим

з агона м

.вр учає

гр а ~юти

райКО\І У

ко~Ісо м о

а н айкр ашом у загон у, який т ак сті:іііко оборо няв свій •П•раnор,

-

загону юн арм•ійців

Княж ицько ї

ш коли - .в р у"І аєтьс я головний ·n·ри.з ш т абу n рапор р а йком у ЛКСМУ .

--

сере ;.t в ьої n а \І' ят инй

Багато вмін·ня ·і вин ахідлнв ост і вкл али ю нар\Ііі1Llі всі х шкіл в підготовк у до ра:йон.ної вій сь к ово- с портивн·:>Ї гр и . В о ни виготовля л и гвинтівки, автом ат и і н авіт ь ку лем е· тн. Гра фізнч:н о і моральн о з агартувала д іте й. Т а н ай­ в а жливіший рез ульт ат гри - вихован н я в д ітей nоч уття патр іотиз му, люд я нос т і. К. БОАКО ,

інстР'Укто.р р айкому ЛКСМУ,


ІІІІUІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІПППІІІШПІПІПІШІІІІІППІПІІПІПППІПІtmІПОШПІІІІШППUІІІІІІІІНІІІІПІІІППІНІНІІПІІПНІІІШПІІПUІ

п~~~;zЕіт~~~с~т~~:1:r~~.~~f.:,:::І!!ОБ КОРМІВ БУЛО ВДОСТАЛЬ рощуванню

я

Підсумки

поганих

радують

зобов'язують

де

кукурудзи,

працював,

:1обилася

успіхів,

не-

ХОЧ

1\Лі-

рів зеленої ~щси,

а на окре­

по

-

мих

пдощах

300

центнерів.

280--

ТаІ\У при-

матичні умови і не і'іалува­

uавІ\у врожаю одержали ;щ

.1и нас, х.1іборобів. На ІіОО геиарах (нключаючи

рахунок

пожнивні посіви) :ІіГіІМJІИ .в середньому по 180 центне-

ка-1 О,

посівів і о,,есь-

сортових

насінням ВІР-42 бі.1ьш

етар'lнногп

догляду.

BECBZ- .БОЙОВУ ЗУСТРІ'9:

році, то вонп булп ,~:rя кn­

Торф змішуємо

першого

радгоспу

«Бобрицькиtі >>

відділка не­

погані. 50-річчя Радянсьr;оі вшди хороше

На

200

відзначили.

гектарах зібрали в

середньому по

208

центне­

рів овочів при

плані

Відділок здав

;{ержавr ІХ

175.

:!532 тонни, що становить 123 ПJJtщенти річног•J пла­ ну.

Картоплі

виростили

rm

21 О гек­ тарах і ;цали її і 20() тонн - в півтора раза fіільше, 102

центнери на

ніж

планували.

Rрожай

обох культур fіув наGагато

Робітники

рідьющтва

Димитровеького радгоспу

<<І\ расилівський »

зимовий час ють

ві,ціш;а

викорнстов\.·-

для

нагромадження

етановин

І

r;уІ;урудщ

на

від тваринницьких

ва

тонн торфу. Иогn

1275

склценu

н

бурти

разом

ну С)':ІІіШ RHPC!',IO Пі,\ ІЩJ­

лrробства

працюємо

Br,lИiia ні.1r-тань,

над

рощують

картоп:но ви­

дві

механі:нJвані

А. П.

-

Білrнка і

:М. П. Пономаренка, ваються

виrоr;их

І(іВ. Зараз вони жують дпбрива

доби­

картоплі.

-

;lиве :Jавдання

продава-

ТІ! державі МОЛОКО високоякісне.

Ті:lЬКІІ

А для цього

влітІ\у потр.ібен холод. Спеніальних устанtJВОІ; на І[Н'Р­

на

;ш;ріп­

ня насіння сцимо на

70

:шн­

геr;тарік

щtх третього

ві,цілка рад­

госпу «Заворицький» нема, тощ· вирішили

заrnтовити

я;;наііfіільше льщу.

:!а цю роботу

~· роJІ\аЙ щер;;;уr.­

і'ірига;Іа М. Кисіля.

нощі з !\о панням її. Спеці­

вже

альних- комбайнів ;щя робо­ заплавах

нещ1є,

неликі втрати.

ннй 1\омбайн

аавозимо в

і ;Jnирання тивацію

Техніку, в

герІІі-

ііридовиіі ефір.

:1

глибину загортання наеіння.

си.1осними

f;омбаіінами не

глибину

все гара:ц.

Внае.'Іі,Іо~; три-

лунктирним способом. Прп-

експлуатації

на~и вю;njшстає~Іо

rщ~ 2,.tД,

і\оронуваннюІ на ПРрший pa.J оііроfііт01; пііо­ в~дL'ЛІО н фа~і .t -:і лиrто•r­ i:J СадитимешІ кукур)',\JУ на кrв, а ЧPPf':J І 0-- І~~ .~нін

основ-

підготува.1и, а uт

минулорічний

Іі-- К

санти"Іетрів

повтІІрнмо.

~- rпішнtо виІ\онання усіх

вони

ведемо двора;rове nорnн)·ван-

намічених

уже спрацювалися, а .шпасних частин нема. Тут нам

ня ,\О появи і після появи сходів. В період в~гета-

~ожливість .1анці виростІІтн по 220 центнРрів ;н~лснІJЇ

потрібна допомога

ції

«Рай-

сільгосптехніки».

тримати:~~емо

грунт в

спушеному стані,

Ще восени нам ві.\ВР.lИ пло-

.

чотири рази

для 'Іого

прорихлимо

.

~rаси і

:щходів

40

Цf'нтнерін ~ернн

на 1\ОЖІІІІ~У Гl'Парі. По цих пrп;а;шнках

Р<ЩJаховуР.МtІ

.

щу з-шд кращих попередни-

МІЖJЩЦЯ, в тому числі .1ві-

поrІL'ТИ Пl'РШ~

КІВ, яку виорали на аяб Г•lИ-

чі рослини нідJІ\ІІВИМtt а~ і-

.1анок

биною

ач ною водою

;1 роарахунку

cr,r;иii >>.

2

на

·

22- 2 3

санти~Іетри.

Тenep nроводимn

сніго:щ-

тримання,

щоіі аа-

тримати

весною,

вологу,

І ,:і-

нrнтнери

міrцр

ра,Ігоrпу

<

cepl•;(

І'ого.lів-

М. ЛИСЕНКО,

r~І;-

ланковий

тар.

проведемо

,(астІ,

механізо-

ваної ланки.

Кукуруд:Jу на :!срно, крім

поле.

кошари ІІ<І· фер­

мі .. Весною амішаємо її ::~ мі­ неральними добривами і ви~ вих культур.

в .. .П'ЗЕНКо,­ керуючий

віддіJІком.

тому

Звнчаіі­

тягну гь .~ва

господарсьr;пго

;Jаготовила,

штабелі

с;;аала

льщу. Для кращого .'Іf'ІІІІЯ ЙОГО

«MЩJOIIiBCbiUl-808»,

лювмо ІІІінеральними добри­ вами, нагромаджуємn і збr­ рігаємо вологу.

Зuирання

проводимо швидко

і бс;J

втрат. Врожаї і далі ароста­ тимуть. Цьому сприятиме і остаточне освоєння сівозмі­ ни, збільшення виробнИІ\1'На і внесення компостів, кра­ ще використання міндобрив. Зимовий період

стовуємо для

викори-

підготовки.

~'же повністю закінчено ре­ монт ;Іемлеобробних

і по­

ПОШfВаЄ.ІІО

на варниках

третього від­

ділка радгоспу

ІШЙ ».•lанка тІвнп

Ханро

«Літківсь­

Марії

Мики­

вже

1абила

гноєм і :щвезла землею по­

над

700 рам. Виготовлено понад 120 тисяч поживних горшечків, в які пікіруєть-

ся розсада ранньої 1\апусти. Найfілижчими днюш роз-

почнемо

ПІІ\ІРОВІ\У

.

.

.

.

над-

.

.

.

с·гатніИ кількості і

логічні !{арти

ро;шинуту

культурі. Проводимо занят­ тя механізаторів і ланкових. Г. БАРАНІН, керуючий відділком.

буде чим охолоджувати мо­ На .тго-

тівпі працює щщня чо•rир­ надпять робітників, які оіі­ rлуговують три підводи.

n. керуючий

ЖИГАЛО, відділком.

розсал

Якщо

на

доїльному

апа-

електри•чна напруга, протікаючи через

дійки і тіло тварин, викли­ кає неспоюій й пригнічує рефлекс ~юлоковідда ;і на­ віть у корів, які звикли до :ІІашннного доїння.

Корова, що стоїть на во-

.10гій

підлозі,

гу.вати

на

починає

напругу

реа­

близько

0.5~2 вольтів, а напруга в ВО.1ЬТІІ ВЖе ВИКЛИК?.t: З/111-

3

ЖІ:'ННЯ надою. Якшо r.апру­ га підвищується ;:~о б воль­ тів, удій зменшуєт~>~я на 20__,25 процентів.

Дію електричного с ~ руму раніше ві·дчувають "орави,

в я·ких потріскалися та хворі

на

дійки,

мастит, у

яких

опір щтока дещо менший, ніж у здорових.

Тому рівень

напруги .. на та

доІль-

і помідорів на всю заплановану

ють

1

своєчасно

усувають

причини, які це викликають. Якщо напругу виявле· но,

насамперед

ві.дшу'<ують

.~обре :джерело електричного cтpyкапусти

площу.

А. довrодько, овочівник відІІ.ілка.

Добре трудиться на виве::.енні добрив у рапrоспt

«Требухівс:,юr »

водій райоб'є;(нання «СільrосnтехніІ\а» Васи.1ь Маt\СІвювич Гаврик. На віJ.стані ІЗ кілометрів свої~t nотужІНІ\І l<JМОСІ\ІІ:\<1\І «ЗИJІ-555» він .1.0ставляє що;щя на nоле 45-50 ТОІІІІ торфоr\ршшш. На фото: В. М. Гаврик. Фото А. Козака.

УСУВАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧНУ НАПРУГУ

раНІ/ІХ помцорrв. Пцготnв- І них апаратах на дея.ких лено парниІ\и пі,'( посів ран-' фер~r~х регулярно перевІря-

.'!екомuайни. Склали техно­

по r;ожнііі

мати\Іемо

кубометрів. ОтжР,

вакуум-nроводах

НІХ ІІОМІ,\ІІ/)ІН. .laнr;a :юfіов 'язалась виростити в до-

тракторін,

.t ОО

лонt аж ,\ІІ осені.

ВО-

Повним ходом іде робота

куnометрів

всього

crtpiп-

ремонтуємо зерно- і картоп­

сівних машин,

його

а

Бу,\е :шrотов-

160

в

парниководів

розміщуємо на площах з-під ви восени і весною піджив­

льо;{у,

раті є струм,

Зернпні, зокрrма ПІІН'НИ­

І\ращих попередників, посі­

го во;(nгону.

куnометрів

2.t0

У рожнянських

не вигідно.

ЛІТа

лено ще

Вона

гусеничні 1'рактори, хоч Jll~.

І\Ю

на овочеве

в.;ялася

мо непоганий, але в труд­

;1

сівби, доглял

Для цього проведемо t;уш,-

поІ\а:Jав

Пrре,\ працівни"ами тва- r .~ою а rпщіально пі.Іне;tенп­ риннrщтва поставлено ваJІ\-

пт;а:ти­

пдощах.

лаві Трубежа

на

І<ІКОЖ площу чистою від бур'янів.

набір необхідних машин для

Як

,\ОСВі(, хороші ре;Jультати в оfіроііітІ\у дае: юша Фіщука, її ;Jастосує>,~о і в цьом)· році. Для ііnрnтьfіи :1 ІІур'я-

Торфокришку, крім того,

і\рцоріж-

нагрnма;І­

Щороку ми для поновлен­

й

нn

Холод ;J;ЛJІ

основи основ

-

1961 por;y

ти

гектарах, ;1 них н~. ;н~р- 1 гектар 2,5-3 І\РНтнери но 60 гектарів. аа нами аміачної води. аакріпили три 11олісні тракДуже важ.1ивn, ЩІІіі до тори <<МТЗ-5», .1ва гусе- сівби кукурудзи тримати

одно,rу цr•нтн~ру на І'l'іітар.

новному на парники, 9ЛИ3Ь~ КО 400 ТОНН ЙОГО ДOC'rSBJre-'

;щтьсл працювати шофІ·ра\І.

НІІСОІ\ОГО Вj)ІJЖаЮ. Ще ;1 ОСР­

дених

приміщень вивозиться в ос­

на J;о;!;ниіі

веземо на плантації овоче­

В нелегких умонах ,lонn­

нідвищенням культури зеч­

ланки

гн 1. 11.,

показують

санти~rетрів і одно-

.

ТОПЛНІ.

~асу

в роботі

на

ра,Ігоспу.

Постійно

ні

-

допщІітннм

він

рИМУЄ перехі.ІНИЙ Чі'рвrншіі прапор

і

:1

Весною цю торфо-~інера.'!h­

-- 197 центнерів. Ко.lек­ тин )'11\С 1 !CTRPjJTИЙ рііі ут­

обстаRпнах

виконують і перевю;онують

нянеького торфопідприємст­

борnшном, калійною сі.1лю.

:н~.'!РНУ

rrpи будь-яких

В • С • Гісар ' Г • С • Павленко1 П. П. Стрельченко.

із 1:оку н

Topir;

пеrн'шr;оди і

лад

наіізищиі1

ценпн·ра, а

S,1

руження всіх сид. Та нодії ;1олають усі

ГІJ автом . оі\r'лr'сти ;JаВ"З"ІІІ.r ·.'' " • Вигурівської дільниці Рож-

ний.

врожай зернових.

жя вимагають від них нап-

січень і першу ,,ека.ІУ люто-

фосфоритним і

кукурудзу

190

валої

виробничі завдання ..іlрик-

мінеральними .1обрива~и

Наш ві;ці.1ок

часно внесемо

ному,

.1оіірив на полях. Тільки ;щ

вищий за сере,1НhtІІJа.1Гіісп­

рік одержу(;

15-18

щуватиме

врожаю.

міндобривами

з

боронування в дна сліди.j того, пі;{живимо суперфоrЗяfі переорРмо на І\lИfіину фато:ІІ і ка.'!іііною rі.ию по

ні;JОваної ланки, яr;а вир о-

І===========================t ничні «ДТ-54», а

Якщо говорити пvо під­ сумки роuоти в ювілсііно~ІУ лективу

Ниніщнього року ~ене затверди.1и данковим \Іеха-

НА ДОТЛЬНИХ АПАРАТАХ чим

електродом.

Я•вляє

собою

Електрод І ванні

загосrрений

рrзу,

до

провід.

якого

Иого

У. землю

ЧИ

приєднується

підключаєтьс~

щrлину бетонноr пrдлопt.

У

.

Напругу на. вакуум-насосІ

та

вакуум-проводІ

з

певни!ІІ

-

ладу

встромляють З~кл.адаюг~

до

до

зазе:v1.1еннн.

Щоб виміряти напругу в ОКЛЯНО:ІІУ

його

МО.10КО'ПрОВ'Jді,

серединv

вати

лабораторнІНІ

во;rьт-

-- переавометром ( rесте­

rнvчкоrо

«ТТ-І», «U-52» чи іншими, що :vtають кіль­ ка :v1еж вимірювання r;апру­

ги постійного і з:vrінного струму. А для вю1ірювання напруги на доїльних аnара­ тах ці прилади вже не> при­ датні. Для цього найчастіше

за.стосовують

високим

,вхідним

незначrною

тужніС1Ю. во.1ьняють метри

з

опором

і

спожи.ваною

по­

Ui

вимолІ задо­ лампові вольт­

будь-якого

прнк.1ад

при.~ади

«ВЗ-4»,

<~ВЛУ-2» та

інші

типу,

на­

«ВКС-7», з вхідни~І

:~~іль-

ричної напруги між іlевни:vr

Живляться ла!ІІпові вольт-

~tетри на фермі від однофаз­

спеціаль-~ ної сі1жи напругою 220 воль­ тів через автотра,нсфор:~~атор і стабі.1ізатор. Прп шr:~rірю-

В

о гвір

електрод з

багатожн 1ь;юго

якого защеп­

.1юється молочним ш,,<J,ІГtНІ.

метром або краще

НОСНИ'!ІІ ром) типів

через

крана в•водять

відхиленнюt !>~ОЖна ІJfІ\Іірю- др.отv, ,вивід

елементом доїльної апарату-

НІШ приладом. що включається між нюr і зазе\Ілюю-

чергово

во.1ьт:~tетра по­

відрізок штабового чи куто- потрібних е.1ечентів .1оі.1ь­ вого заліза будь-.~КОГ<> пере- І них апаратів, а корпус прн­

:vry і йо·го походження. · опором близько 0,5-5 · Д.1я вимірювання елект-, йонів омів. ри користуються

щуп

на деяких фер:~rах іноді до­ сягає 5-8 во.1ьтів, що знач­

Напругу кожно~tу через

вимірюють

€•1ементі

·одну

трнч і

Х·ВИ.1ину,

а

зу,1ьтати вюІірювання

сять у таблицю. вимірюють

та

ре­

зано­

Так

•напругу

куу\1-провDді,

ді.

на

са\ІО

r;a

ва­

:\ІОЛОКОІІ;;ово-

електроводонагрівачах інших

nрирроях.

Цілко~ б~зпеч•ним вважати

рів·ень

ДОПУСТІІ\Іі

Щоб нr: допупІІТІІ t>.іскт­ рІt•Ііrої напругн· на ~.1~\tен­ тах дої.1ьної апарапрІІ. не­ обхідно насамперед. пра­ вн.lьно

роз:ністнтн

та

з:чон­

туватн е.1ектротехнічні уста­

новкrr. увагу

НО\1У нання,

При

цьом\· особ:r~-tву

приді.1ЯЮТЬ

добору

Пра'В!f.1Ь­

електрооблад­

перевірці

стану

за­

зе~шення та o·hopy ізоляції ел·ектроцвигунів і с.lектро­ водонагрівачІв.

Дл.я на

зм€ншення

ну.1rовю1у

нanp)тrr

проводі

пра­

вильно розподілЯють заван­ таження трифавної сітюr од•нофаз·нюш споживачам н. Вю~уум-провід з'Єднують ~ вакуум·насосом лише за до­

по:~~огою

іЗоляційних

вста­

•Ію:к з прогv:~~ованоrо ru.1aнra

апара11урн в :~~ежах во.1ьта. Прн пра­

метра. Такі ж вставки за­

на

елементах

0,10-0,15

виль.но:ІІУ розміщенні й ~Іон­ тажі е.1ектрооб.1ад•нання на доїльній апаратурі ферми радгоапу «Промінь» Київської області напруга не пере­ ·вищує 0,10-0,12 вольта.

Тим

ПереВІІЩ)'Є

нор\!ІІ і негативно позначає­ ться на процесі длїнн,І

до­

напрупr

Ї.1ьної

\!ОЖНа

елект,нrчної

но

часом, як nоказала

перевірка, проведена в гос­ п.о:\арствах республіхн,· на­ пруг;] на дої.11,ніі\ ал ар~ rypi

завщовжки

не

\Іенш

як

0.5

сrосовують ІПри підключенні водопідіrрі>вачів та секцій в·одопроводу, до якого під­

ключ•ені автонапувалки. Таким чино\І, наявність еаектричної напруги на ел€­ :vrентах доїльної апаратура негативно вп.1нває на корів

прн машинному доїнні. В. ПАВЛЕНКО, кандидат технічних наук.


'

ректора рад'Госпу І. М. Ков­

вечора.

Адже

треба було іІlодба.ти,

щоб

басннського, секретаря парт­ кому радгоспу В. Т. Іваш­ ка, директора школи І. О.

доро·

Оса•дчого та інших по·~есних

заходять

гостей. На барвистому руш­ нику !ЮНИ ПіД'Не{:ЛИ Ї~І ХЛіб­ СіЛЬ.

цюватн

десятикласник<ом

rооло.даря;м

найтеллі·Ше зустріти гих го.стей, ·вчителів.

Один за одним в святково

прикрашене nри­

міщекия гості . Радо зустрі· чають уч!Н'і •Катерину Хри· санфівну І•ван·ішову. Чверть віку тому ·закінчила вона

рідну школу, а нині праЦює вчителькою

молодших

кла­

сів, навчає малюків читати

і ~nисати, >вирощувати квіти, любити рідну БатьківщИ'ІІу, ша·нувати

людську

працю.

Схвильовано вітали при­ сутні учительку історіі Віру Проколіану .Красовську. КолШІІня ви.лусІ<іниця по.над трИіІІдять

років

свого

ж~rт­

тя відда€ освітянській ниві .

Тут, в сільській школі про­ йшла її молодість. Ії вихо­

Життя ... }:!ке воно мусить бути, якою, повнина бути ра­ дя.нська

людина

в

.наш

ча•с,

яку стежку обрати в май· бутне про це щиро гово­ рнлн на вечорі гості і ви­

..

""

__

Ринок ...

стрінете бабусь і жінок, а з

СтілЬІкІІ в ,ньому вчуваєть­

авосьок

ся

смач.них

кн

nахощів,

стіль­

розноснето-голосиспІх

примовок сільських моло­ •дІщь : «Купуйте, люди доб­ рі, не ложалкуєте. Беріть, бері'І'ь.. . А ви покуштуйте ...

Ну, як? От бачите ... » Продають не на око, щ• на штуку і не оклянкою, а через ваги . Гирку сюди, rи.рку тущи і, будьте ласка­ ві , одер.жуйте ваш фрукт ЧІІ

Ще йдучи до

ринку, зу-

ваглядають

червооощокі

мор.ква,

кваСJІі

- Зажди, СІ!Ночк у (доч· ко), хай ось нагріється ... Аж ось і ринок . Не такий,

буrяч ­

п,ряжене, і квашене, і сма ­ жене. Броварчани торгуютІ> ­

Приватна u і•н а одного 'кі.1 о ­

лястих бі•донч•иках мо.~око (а, :мож-е, й смета•ну). І вже яси·о у~вляєш собі, як від · чиняє хазяйка двері, а з пе­

ся

ЗО копійок. а кооперативна -1 ,70 к ар·бооа нuя. Вел и ка і

редпокою вже сріблясте:

того, що :11ені nотрі6.л,

Мамо, дай

моні. Дай

завзято,

але

Одна бабуся

- · .'\Іl' ясо грюtа

купую т ь.

вже « роз про ­ вторг ува.1а,

а не­

стрибає.

l.І.умка

ринку

відnовіла :

- Тут (в приватни к а} п виберу собі кусочок ~І'яса, який :11ен і сподобаєт ьс я. а

за10а ь.

бу.1 R.

хоч

куп лю .

Скр ушно вами

~ІОВ

:похиталн

--

там К ШІ·е: ДОДОМ У ЙДІІ .

г о.ю ­

кооператори і нрода в ­

оці : ЧОГО .Не<\Іа€,

заходити

до

\І аТ И

серця, JІегеиів, суглобів, ни­ рок.

На

гриn

хворіють люди

різІЮГо віку. Особливо воін уражає дітей віком від пів· ро10у до -5 ,ро10ів. Г·рип діти перекосить тяИО'fе, ніж до· рослі . Епі:де.мічнІfй грІfп це за­ галЬІНе інфекцmне захворю­

вання орrанvзму. Воно пере­ дається

через

крапельки

СJІини, я:кі ІПопадають у по­

відокремити хворого від !Здорових, оомk:тти його в окрему кімиwгу або відод·іли­ ти ліжко ширмою чи прос· тинею;

п-рНбираиня кі>мнати про­ водити >ВОЛОГИМ СПОСОбом; часrіше щюsітрювати кім­ ,нату ;

не '>ІОЖНа без ДОЗВОЛ У ЛЇ· каря прІfПнияти лікування.

вітря •п.ри чханні, кашлі, роомові хворо•го, посуд, ру~­

ВЗІнню

ники, НОООВі ХУСТОЧКИ, ПОЦІ ­

муватис•я

ЛУНКІІ,

·

рукостио~ання.

·Вид'ілеиня вірусу з иосо·

глотки зараженого

::>рганіз­

''>~У

початку

nочинається

на

хаюробІt •і триває біля

7-9

ДІІ,в. Але поширюють грип не тільки хворі, а й ті осо­ би, що •блнзько спілкуються з ними .

Вірус ;грнпу най·І~стіше лотрал.пяє в органі:зм люди­

ни

через

верхІІІі

дІtхальні

ШЛЯ?СН ІІІЇД ЧЗ•С ВДІІХЗ<ННЯ П'О·

вітря . Захворюва.ння почи­ •наєтьоя раптово. Різко пі д· вищує ться

те мпература,

не ­

рdджо до~ягає 1ДО 40--41°, як

правило, триває І-З дні, а vноді ІЙ тиждень. Разом з тим спостерігається знижен· .кя гпетиту, лочервоні~~оня

0чей, діти стають байд;:.жи­ ми до оточення, в'ятtми ,

іЛоrано сплять. З·го.дом з'яв­ ляється

·кашель,

чхання .

На фото: О. Rрмоnенко виймає з печі бу;lочки.

ви~ілwrи хворому окремий посуJІL РуШник. носові хуст­ ки, білІВну, які nісля ·вжк­ вания треба киn'ятиrи;

Щоб зЗІЛобіrти

зах,ворю­

.грИІІом , сдід дотри­ таких прав ил :

При кашлі та ч ханні при­

кривайте рот і ніс носовою ХУС11КОЮ,

Не ним

рушником ,

загаль­

носовою

ху­

сточкою, 3агальною пост іль­ ною -біли з ною.

Частіше м»йте руки та до­ де рж)'йтесь ЧІtстоти.

Діти :з ознаками гри.пу не >ПОВИННі ВЇдІВідуВаТИ ШКОЛУ, ясла, дитсадки

та

ходиТІІ до

і•нших дітей .

Матері , хворі грипа~І . по'· одягати маску, зроб · з 4- х шарів ~І арл і .

Маску щоденно треба пра­ ти

та

прасу.вати

гаря_чою

ІПраскою.

Частіше провітрюйт е кімдодерж у>й тесь

·нату,

·прави л

ЧЕТВЕР

15

боротьби

і вимагайте

іх

з

всіх

:·рипом

вико нан ня

в-ечора» .

(Повmрення у передачі від ІЗ лютого). 11.45- «Земля ОПfіІ&Є» . Фільм -концерт.

.відеозапису

Наша афіша.

16.25 -

Зимові Олім.пііkькі ігри. Конмrn. Репортаж з Греноб­

промислове».

а

:s::

=

фО$8

І

ву.а. J(вJІІСІака,

сНОВАЯ комитета

154.

-

(Хар·

кі.в) . 17.40 - Тедевізійнj вісті . . 18.00 Дл:я дітей. <~;КЗІзка tJIIMOBOГO лісу » .

(Дніпропетровськ). Зи.мо.ві

ІІІІІІІІІІІІІ

ІІІІІІІІІІІІІІІІ

61964.

го

іг.ри.

рер·вах ,,..іt . (М.}.

телеві·зі·йні нови­ 21.00 - Інформа­

ІLІійна просрама « Час >> . (М.) . 21 .40 - Зи~юві Олім·пійські ігри . Бобсм~й. Репортаж з Гренобля .

22.20 -

Конце рт

nершого

курсу.

рія КПРС. «Тактична наста­ >ИОВа В. І. Леніна на зброй­ не повстання і боротьба .nартИ за перетв.ррення її в життя». 19.40 Нові твори

ТаКІІіі

має

р и но к

бок у .

н агля . ю :-1

НІІ. (М.).

за

нерідко СІІ ач и і , приєчні р е чі прод ают ь л юд н в брудІІО ІІ у ,

неакуратн ому одязі.

Рин ок поволі почав стиха­ ти. Домогосподарки пос п і ­ шають до сі·м'ї, щоб вст иг­ нути з о:бідом. Сільські тру· •дівниці теж не затримують­ ся. До черго в ого атоб уса

приве­

т,реба

оббі•гати м іські ~~ага­ бо н а ринку са вар ів

ЗІtни, не

гу ст о

... Г. GРАТЧУН.

фіт,м.

ІІ . З5--

ська література для учнів класів. «Культура ук-

8- 10

раїнеької ·мови» . 18.00-Про•rрам а н авч ального телеба­ чення. Для студентів д ру ­ г ого курс у . Анrл іЇІСt,ка м о­ ва. « Гер у ндій , fюго форми і функції в рече н н і » . Фізика. « Хвильові вл аст и,вості час · ТОЧОК». (Д ві .1е1щіЇ) . 19.40-«·Ваш с ІІІІ і брат » . Художні й

календаря.

фі.1Ь ~І.

Друга програма

-

Телевізі,йні вісті. «Серед ин а з~мл і » .

Редактор Є. ФЕдЯй.

---·-·-;:~-~:~~:·;·-·-·-·-·-~

Телевізійні новн·

10.15 -

Для ШКО·

ляр~в . «При ходь, казко» . (М.) . 10.30 Юнолекторій « Колос» . (М.). Н.ОО-Зимові

ордена Трудового Червоного Пр·апор<~.

~

Олім>пійські ігри . Коньки. Ли.жі. Репортаж з Гр еноб· ля. 17.00 Наша '! фіша .

ПРОВОДИТЬ HAGIP РОБІТНИКІВ

І

17.05 -

ДИС ТАНЦІЯ К:ОЛ ІІ Пі>вден•но-З ахі•дної залізннці

по ремонту залізничної колії.

Ро бі т нІРКИ забезп еч уют ься пал н во\І , сп ецод ягоч.

«дvк та його кіт» .

б езплатним ·про їздо м від

м анцям и по залізниці дя'Ніського Союзу.

Телевізі.йні вісті. «Улюбленець вої­ н ів » . (Л ь вівський російський

І.ндивідуальним

ІІІІІІ ІІІ 11111 F 1111111111111111 І І ІІІ І ІІІ І І 11 ІІІ І

( Льв ів }.

ЖИЗНЬ» орга.н Броварскоrо ранониого КП УкраинЬІ , и районного Совета деп утатов трудящихся Киевской области.

l l l l t l t. . . . . .~

-....

до

будь- яко !

забудівникам

с танц11

подається допо­

u

бла ­

Середиіі~ заробfток Звертатися

у

-

в ідд1і л

80--90

карбованцt_в.

...

кадрів ди ст а·нщІ

ст а нція Дарниця , вул. При·кол і йІ)І а (їхати 1ра>І · ваямн до зупинки «Авт орем<завод») . ~·бо ·1 о на·

чальників механізованих дільниць колtІ н а с-:-. НІ­

І

жин, Бобрик , Бориспіль , Яготнн. Відділ кадрів дистанції.

~·-···-·-·-·-~-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-~

~·~~~ii~~~i~~;~~~:-U·:

l _____,_,______,_,__ (піаніно, роялів і інших).

Замовмнн·я <прий м аються щсще нн о в

1 1 181ІІІІІІІІІІІІІІtІІІ

За м .

r;о.ІJІ :

КЛАВІШНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

1 суботу.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ8118ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІ111ІІІІІІІІІІІІІІІІРІІІІ

Ра­

гоустроеному rуртожитку станції Бровари_.

Телевізііі>ний театр

мініатюр. « Тринадцять стіль­ ців». (М . ). 20.00 - Сторін-

прожнваtІіІН до

мога будівельними матеріалами. Одинакам і незаміжнім :надаються МІісц я

театр При.карпатськото в ій · округ у ).

мі·сця

м·іоця ,роботи, безплатню1 проїздщ1 ~ дво'\І <.t .._У ТРІІ ·

17.40 18.00 -

19.00 -

4-57.

об ·

Перша програма

10.05 -

ськооого

154. Телефон -

музичного

\І .ОО

ІГІі ади. (М. ) .

Газета ввхо.цJІТЬ у вІвторок, 'Іетвер

з ес т е rнч н о ­

Кон трольн о -с ан і­

до~І т и х . по їх nрод ає. Б о

(.КомІпазитор Кара Караєв) . (М.) . 20.15 -•Естафет а но· вин . (М.). 21.00 Зимові Олімпі йсь·кі і·гри. Фігурне катання. Репортаж з Гре­ нобля. В 1перерві щоден­ tник Бі.r~ої оліМІПіf!дИ. (М . ).

11 .15 -

лютого

МультІmлікаційний фіl!Іьм . 17.20 - «·Безсмертний по­ двиг» . Телевізійний нарис.

18.00 - Програма на· зчального телебачення. Ддя

ЧаІ'ЗЗІІ Н

стано~І пр о дукт і в , а ЇІ !НІГ.1 Я·

~ ~

П'ЯТНИЦЯ

ху~ожньої самодіяльності. (Кіровоград}. 22.00 Теле­ візіrіі.на реклама. 23.00 ...-- Зи­ мові ОлімІІІ ій ські іг.ри. Хо­ кей : СРСІ-' ЧСС Р. Репор­ таж •з Гре нобля. В · перер­ вах - щоденник Білої о.1іМ ·

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська,

А

:11еж у ва т нсь

Є тут кілька прилавків, де продають м 'ясо . Вразила характерна деталь . Бі л я вік­ на, звідки лине зазив,ний

украікських композиrорів.

16

.\ІОЖНЗ.

т а рно~Іу Л І н к т у н е с.1 і 1

ни. А цього замало.

І

Англі<йська мова. «Прислів· ии.ки і .діеІриСJІї.вннки». Істо­

ТЕЛЕФОНИ: редактора -- 3-82, заступинка редактора, віміJІІв: nа~тіАноrо. жит­ т•, масової роОотн та промисповості 4-67, сальськоrосподарськоrо ваддіJІу 1 rpo_ мадської п,dмальні «Київської правди» 4-47, вІдповідаJІьного секретаря, редак­ ції раІовноrо радІомоuеин• та . фотокореспонJІ,ента 3-18.

ІНДЕКС

Г.1 Я'.1

•з у ть в с воїх кошиках селя­

·-~----

студентів

не

· ~; -~~~~~~«Шкільний екран». ~УкраїнmQJ:Jre Af{]tC

1

18.30 -

Олі.м.пійські

Хокей: Ш•веція Канада . PenopтaJI} з Гренобля. В пе­

...........- - ·.................І.ІМІІ . .ІО4ІІ,.І . .ІІ .. І..ІІ .. . І.JІМІ•ІІМІ . .ІО411 . .. 11 . .1.10411 . .10411 . .10411 . . 1..11 .. . 1+ІІ. .І.ІМІІ . .. ІО411.0..18 ..00418 . .0..1І"І . .І.. .І+І-ОМІІ,.ІО411... 1І

м. Вроаари.

« Кременч ук

17.00 -

місто

Друга проrрама

В. ОЛІRНИК, лікар-епідеміолог.

НАША АдРЕСА:

16.30

-

від .оточуюч их!

При відсутності або не.:ІО· ста11ньому д~куванні гриn

С

11.00 - Телевізі-йні вісті. 11 .15 -- Шкторина «до'бро· го

тим, що

сто я т ь парк ану,

жар ко , ЗІtм ою

Телеаізійн ий

лютого

Перша проrрама

ля.

користуйтеся

.винн і .'!ену

Фото А. Козака.

ристуватися

572- 6406.

послу г, в б ух г алтері ї. Тед ефон #

вух,

ІІіс.~я закінчення середньої шк.оди О:1ена Ярмо.1енко ста.1а хорошою кондитеркою. Зараз вона nрацює в кон­ дитерському цеху їдадьні заводу п.1астмас. Ддя робіт­ ників підприємства дівчина випікає смачні бу.1очки, тістечка і торти.

~

з-ахворюваикя

захворю­

Якщо в квартирі є хворий грипом, треба:

ЛЮДИ, •ПОЗ а Г.1ЯJ~Ю Т Ь,

rівлю овоч.амн в к іос ках міського кооператив у . Щоб nриготувати гослодарці борщ, треба щобре п о б і гати вулІІЦ•ями Ьроварів, і ча сто марно. От і доводиться ко­

~

чинити

вуха,

та м

ХО.1од;Jю .

Пога•но на лагоджено тор ·

серця.

ДС

потрі-б нн іі. Що б ж і нка за­ йш.1а і к упила со·б і все , що потр ібно rюкласт и в бор 111. Не д у же приваб.1нвнй в и­

та й розходяться. В такий fке запізнілий час з'являю­ ться на ринкови·й ~Іа іідав й інші продавці.

-

ваІПІя

ЗрОбІП ІІ

Влітку

u сьомій го;щні, ТОрГіВЛЯ і·де ПОВНИ\1 ХОДО~І, а промтовари •на замку . П о ­

середнього

п од\' ·

\І а ГаЗІНІІІ,

ри н ков ого

ЦЬОГО

вається

~ів mоробн не серйооні . Але той, хто так дум<Іє, по­ милІІ€Тьси. Ці хвороби ду­ же небаwІеоm.і, особливо то­ му, що можуть і:ноді спри·

т()рr J ве.1Ь­

пора

с ьогод,н·і

вздовж

Десь о пів на дев'ят у . Пі·знувато. Ри·нок . в і дкри·

тар верХ!Ніх дихальних шля­

ска-

В ТІ! Х >П рІІ .І1іЩ С-НН.ЯХ ,

котрі

-

'~І АСТО доводиться чути, що rp11111 і гострий ка­

Про

ОВоЧі .

годн і прааювати?

може дати серйозкі усклад­ .ненкя : бронхіт, заf'Іален.ня

не

бровар чани \1О Г.1ІІ б кІ·nи тІІ

А коли ви -по ча ла сьо­

ходять

вн каза тн

ІІІtка~1 . Дав но

торго­

Лукашову:

ГРИП та його профілантика

хоч

Ще од н е за у важен-ня х о ­ четься

зині запитуємо продавшиаю

ЛоDади лінарн

бер11 .

жеш.

в ельних точок . В 11ай-першо ­ м у, най•просторішом у \Іага ­

-

х оч

Резонно, нічого

ТО ГО НЄ'<І аЄ.

Познайомились з д ирекr.о­ ром рІІІНку Пиюшом Івано­ виче~І Котлярам. і раз ом по­ ч· а л и

во ­

Молодиця, котра стои.~а в черз·і, .на н аше здивування

А що вам треба ' Чобіт. Син всю З Н\ІУ черевиках.

на

карбова н ц і

2

на з лихвою по~риває·ться ку.1ьтурою обс.т)товування .

має.

-

м'яса

вигідна .рі•зниця . Однак

Грошей

-

і та\І, і та~1 в н­ якості . А ціви ')ізн і.

сокої

далась » .

мені МОіІІі! ,

С. МЕЛЬНИЧЕНКО,

боти.

рідко

ства й хвіст якоїсь риби. Несуть rооrюдарки в сріб­

шкільна» , всі присутні.

дарства.

гості

Пояснює директор рІІн ку :

МОЯ

організатор позаклас­ ної і позашкільної ро­

'ІІІ·

коu псра·

тий , як влітку , але й не зовсім рідкий, довгі стол н не п устують: є і свіже, і

ніла uопу.~ярна пісня «Сте·

ванці .стали mженерами, вчителями, лікарями, спеці­ алістЗІми сільського госпо·

ТІtвн о го ларка

СТ()ЇІ· :,

до

здається, ось -ось трісне нав­

у ве.селому танці пари, дзве­

яку співали

а

піл від власної гідності, вид ­ mJ серед городнього сімей­

Олена ЯРМОЛЕНКО

ної школи, м·ножити бойові і трудові традиції старшого локол~ння. Довго тривало традиційне свято, кружляли

ГОСПОДаря, черга,

загд я•дають. В чому справ:1'

капуста.

Зиаіі.омтєсь: кондитер

уЧІні дали

КЛІІЧ мала

правда , галас.'ІІІВІІЙ та бага­

хр~тли·ва

в

ТИ

J

що ,

кн,

-

ОВОЧ.

клятву дорожити честю рід·

ЖІІНКО

РИНОК

«Дайmе мені на борщ»

пускники.

На закінчення

...

""

Бу.1 ннку

5-71.

~

-

ДзвіІнок кличе до залу. Гостинно зустрі•Іають деся­ ТІtкла•сннкн М. Кор.ніііко, О . Сом і М. Андрушко ди­

.. .. КОЛГОСПНИЙ

'

І:· в_Ід_в_Ід_А_.,_в_ш_и_

СТЕЖИНКО ТИ МОЯ ШКІЛЬНА ... Щороюу в лютому збн· раються іВІІПускники Требу· Х·~fІ/СЬКОЇ сереідНЬОЇ' ШКОЛІ! на традІЩійну зу.стріч. Чuмало довелося полра·

'

20 номер 1968 рік  

20 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you