Page 1

гf.'IХ

ПролетарІ

Рік видання

"pal". 6днаliтеся!

НОВИЙ ТРІУМФ РАдянськоl НАУКИ

ХХІУ

! _ •••••••••• _ ...................-

ВVДІВНИК

IІМУВlП31У Броварського районного комітету Комуністичної партії Украіни та Рl1йонноі Ради депутатів трудящих Київської області

OpraH

І

Повідо.мАЄННЯ

І ом 20 (2081) і

І

-1' А р С -

ВІВТОРОК

• j

Відповідно до програми досліджень космічного простору ку в Радянському Союзі удоскоиалеиою багатоступінчастою на орбіту важкий штучний ,супутник Землі.

14

і і

і і

Автоматична міжпланетна станція досягне половині травня року.

коп.

2

ПО·БОЙОВОМУ ВИІtОНА6МО РІШЕННЯ

Рад;опереда'lі з автоматичної міжпланетної станції провадяться

ІІа частоті

.1I1JТОГIІ

від·бувсн

роашире­

ний плену'" раЙКО~ІIУ ІШ Украї­

.

На пленумі

обко.му партії,

ректори

Недостатньо

секретарі

і

--~

.'-----=:-:-.:=::-

ношення

і

:ІІають

до

пряме від­

нашогu

кошо,спу,

працюємо

:.ІИ:!

партійних і комсомо.1ЬСЬКИХ орга­

людьми,

нізацій,

ного I\U.lгоС'Пника. Партійна орга­

uрига;щри,

ре.довИІ\П

.1анкові,

('і,lЬСЬКО'ГО

пе­

го'сподарст­

H~

дохо\'jИМ()

ще

ДО

Itо·ж­

ні:шція, пра'вління артілі вшІ})ав­ .1ЯЮТI, :Іа.ра:і цей недо;[іl'. ПО.1j,п­

ва.

З допові:,lДЮ І( Про пі~СУМ<Кl1 сі ч­

невих П.lсну",ів ЦК КПРС і ЦК КП України і ~ахо.ди по ДМІЬ­ шому розвитку сіль'ського тоспо­ даРС1 l ва

Бровар,ського

виступив перший кому КП ~-KpaїH\[

району» рай­ Ратушний

reKpeTap Т.

М. Н. Доповідач говоP'И'fЬ про патрі­ ()'fичне підне'сення в країні, яке виклика.1И рішення ПлеНІУМів, з,ві,стка

пр,о

скликання

черто'во­

го ХХІІ з'їзду КПРС.

--

Ве.lичезне ПО.lітичне і на­

шувмо

масов.о-по.літичну роботу,

ПОШИРЮ6МО пере,до13ИlЙ досвід. Се'l\ретар партійної організаціі радгоCJПУ ім. Щорса П. А. Бон­ дар присвячує свій виступ ВИІВ­ ченню і пропаганді матеріалів Пле'Ну~ri,в. Во.ни опрацьовані на партійних і I\ОМСОМО.1ЬСЬКИХ збо­ рах, семінарах pelДaKTopi,B стін­ них газет, на зборах в БРlІ'Гадах. Робітничий КО.1ектив радго·спу ви­ рішив ділам ві,щповїети на Звер­ нення Пленуму ЦК КП України.

Шириться rоціа.lіСlиЧ'не змаган­ ня за гідну зустріч ХХІІ з'Ї'зду

~·країни.

Я

с,ту.хала .ВИСТ}1[]

МИlКИl'и СергіЙо.вича Хрущ ()(Ва. 3 його слів і на ,масному дooВ'i~i переюшалась: якщо бу;~е у нас К}ї\УР)1~за - буде м'ясо і мол.око.

значеН'НJI,

ського г(юпО\Дар,ства і иого ІВИС­

тупи на січневих Пленумах ЦК КПРС і ЦК КП України. Аналізуючи результати

мину­

.10Г'0 РОКУІ назвавши передо·ві го­ ошцарства 1а .1юдеЙ комо.спів і

радгос:пів, доповідач разом з тим

- Це наші маЯJКИ, - та.к по­ чинав свій ВИСТУ'П дире'Ктор рад­ госпу «Бо·брицькИЙ» М. П. Бакун, раЗ:ІIОіВDдаючи ПJ}О передових лю­ дей господа.рства: Проценка, Сі­

!іИБ, Іі он дратенка , Накалюжну, Х{)дос і багатьох інших. - Мож­

несе

вимпел з зображенням

Стеження за польотом автоматнчної міжпланетної станції здІй· снює спеціальниіі вимірювальний центр. За одержанимн даними, рух автоматичної міжпланетної станції відбувається по орбіті, близькій до розрахованої. лютого року о годині дня за московським часом станція була на відстані тисяч 300 кілометрів від поверхні Землі над точкою земної поверхні 3 географічними коордннатами градусів 40 мінут східної довготи і 6 градусів 04 мінути пів­

12

1961

12 126

86

ні'IНОЇ широти.

В третьому році се,миріч'ки я Успlшниli запуск космічної ракети до планети Венера прокла· дає першу міжпланетну трасу до планет сонячноі системи . .і своїми подругами АнтоніНI)Ю Ряuою та Пелагією Бе3ilIалою ви­ рішили об{;лyrову.вати 90 Еорів, Нарада передовикІв сільського господарства яких раніше дог:щз;а,ш І) доя­ центрально-чорноземної зони рок. Надоїти від КОЖІНИХ ЗО ко­ рів по 120 тонн МО,Іока за рі;к­ 1О - 11 лютого .у Вор.l)нежі· КПРС, ГО(11)ва Ради MiHieтpїu! ось наше зобов'язання. Боремося проходила нараща пере,1авикuв СРСР товарwш М. С. Хрущ()в. Ио­ за те, що,б наша ланка буда }'ідо-

еідь'СЬКОІГО гооподарства централь-

стоєна честі носити високе 38ан- но-чорноземних обла.С'ІеИ.

ня ко.lеl\ТИВУ КО~lуністичної пра-

ці.

го промова, ВИ·С.1ухана 3 lВеЛlflIез-

ною увагою, не раз переРИlвалася

. В роботі наради бра.в участь б}'РХЛИВИМИ оплесками. Перший се,кретар ЦК КПРС, ГоУчасники нар·ади прийняли

ГО.l0ва ко.1ГО'СЩ«Жовтень», .1О-ва Ради Мі'Ністрін СРСР 'Іова- звернення до всіх працівншсіlВ с. Требухів, І. М. Ков6аеинеький риш М. С. Хрущов. В Hapil>Дi бра- сі,'1ЬСЬКОГО ГО'('лодарства BOj}OHe-зь­

ви.знав цілком спраlВемивою кри- ли також участь за'СТУПНИК 1'0- кої, Бєлгородської, Кур,ської, Ли­ тику на адресу праН.lіння артілі лови бюро ЦК КПРС по РРФСР .пецької, Орло.вської, Тамбовської за низькі по,казники у виробнпцт- Г. І. ВОРОНОІВ і Голова РаідИ Міні- і ПензенсЬ'І~ОЇ об.1а,стеЙ, !в якому

ві МОЛОl\а. -

Щоб

ВИ\lIра·вити с.трі,в РРФСР д. С. ПО:JЯН,СЬКИ:Й.

не.додіки, говорить він, продовжує т. Ратушний, ма­ партії. Особлива увага при;t,і.1ЯЄ­ вирішили в ниніШНЬОIМУ році ПОЮ'rЬ ЗаІШСІ;а J'овариша М. С. l'ЬСЯ вирощуванню s цьому році ПОВНИ1И маточне пого.тів'я велиХрущова до ПреЗИ'дії ЦК КПРС ВИСОкого вро·жаю 'КУКУРУДЗИ, під кої рогатої ХYlдоби за рахунок в наЙваЖ.lивіших питаннях сіль­ яку відводяться кращі площі. вирощення влаенИ'х нетелїв, _КО'НРOlДllотооподарське

мегагерца за командами 3 Землі.

Державного герба СРСР.

роботі еічшmо['о П.lен}'му ЦК

КП

Ірайкому кп УкраїНИ:.

ни, в роботі якогu нзяди У'Іасть всі голови ко.тг(юпі в, :ІИректори ращгооn1 і В, керуючі .Щцділками, Аи­

пі;~приюrс'Гв,

І!

I:··~

922,8

Автомагична міжпланетна станція

eI~IHEBOrO ІІЛЕНУМУ ЦК КПРС 1u

Венера .в другіІі

Основними завданнями цього пуску є перевірка методів виведення космічно­ го об'єкта на міжпланетну трасу, перевірка ,наддалекого радіозв'язку Jxepyвання космічною станцією, уточнення масштабу сонячної системи та проведен­ ня ряду фізичних досдіджень у .космосі. Апаратура, встановлена на борту міжпланетної станції, працює норма.1ЬНО. Вага автоматичної міЖП.1анетної станції становить 643,5 кілограма.

і." ..................... "." •..•.• ЦІна

району планети

1961

р.

1961

Ї f

1961

лютого ро­ ракетою виведено

В гой же день з цього супутника стартувала керована космічна ракета, яка

і

j

12

І

вивела автоматичну міжпланетну станцію на траєкторію до планети Венера.

ЛЮТОГО

~

І

Автоматична Мlжппанетна станц я в польот

Нара'да обговорила питання про захо'ДИ по дальшо,му збільшенню виробництва прощуктів сіЛЬСhКОГО ГОСlIIодарства в колгоспах і радто'ооах централь:но'

закликають

ширше

р{)зторнути

еоціа:JkТИЧ!JIе змагання за збіль­ шення уже в 1961 році виро.б­ ництва і прО'дажу держаВі ПР'ОдУк­ '1'ЇU! сільсыотоo rocno~ap'CTBa. Звернення мї'СТить коюсретні

'['рактації молодняка у на,сел~н- чорн(}зе·м.них областей. зобов'нзання ~ОЖІНОЇ з семи обланя т·а закупівлі корав. З повідооrленнями 13 цьому пи- СТе'Й ценrpально-чорноземної зо-

Далі ТОІВ. Ковба;сИ!JIСЬКиіі рО3ІІо- танні ВИ:С'ryпили ce~peTapi Воро- ни на 1961 рік по виробнИlЦТВУ ві,в про те, яку вигоду дало ар- незького, KY'J}cbKoro, Ли:пещькото, сіЛІ>СЬКО'l'осподарської ПРО;ду'Кціі. ТlЛlвирощування кукуру.Д)зи, Бєшородськото, Тамбо,вського, ОР-, З великим пї'днесеН!JIЯМ уча'СНИ­ особливо на зерно. Лише качанів .10ВСЬКОТО і Пензе'lСblКО'l'О обкамїв КИ наради прийняли лист Цент­

бум закладено 900 тонн. Крім партії. І ра.1ЬНОМУ Комітетові КO?dуністичві~начає серйооні не~олі:ки, які на без перебі.1ьшен'ня оказати, - того, одержали поживний силос. 3 великою промовою на нараді ної партії Ра'ДЯ:Н'СМ\ОГО Союзу. говорить далі т. Ба'КУН, що, ЗУ'мов.или невиконання в цimJlМY По,щрі6нене зерно кукуР'}'1,ЩЗИ по- ВИСl'}'ТlИJВ Перший секретар ЦК (ТАРС). по І»\ЙОНУ соціаліСТlfIIНlfХ зобов'JI- КО.І[И б ми краще пропагували сriино 'ВЩЦИТЬ до раціонів на Bhд­ зань по на,Й<важливіших галузях доовід цих товаришів, піщсу~и годівлі свиней.

сільснкотоооодарсько.ro ВИРООНJliЦТ- ГОСП()Д<lJ)ювання ва, за що район був спра1ведли-

во підданий гострій критиці на

mreнyмi Київського Украіни.

Тов.

набага 1о

Оу.1И б у нас

кращі.

На підвище'нні ро.lі кощомо.1Ь­ тарів

оо кому КП СЬКИХ орга~іmщіЙ в БО~ОТЬ'Бі за

Рат},шний перера-

дальше

ІІ1дне·сення

СІЛьсько<го

ковує ГОСПОідарства, де ще низь-І Г?:іПо~аРС1IВ~ і пюіпшенні пар­ І\і врожаї зернових КУ.'Іьтур, КЗ!}-

ПИНОго

ТOtПлі

НЯЄТhСЯ в своєму виступі се:кре-

і овочів

дУктивніСТh

де НИЗЬ'ка про-

Артіль <11 1961 році розширить площі під КУІКУР~ЗОЮ до 800 гек­

БеРІвництва

Нlli'llИ

зупи­

;ваРlrнництва. Це: тар РІі ЛВ:СЩ' А. Н. Гончар.

і одержИ'ІЬ ПО 40-45 центнерів сухото зерна з ге·ктара.

Ще з зиии готуються до цьо·го: завозять гної.нку,

вщу,

iHIiaQHY

Повернення М. с. Хрущова в Москву

12 .1ЮТО:ГО ПеІ>ШИЙ ce-кретаРI' де він браlВ участь у роботі на­ ЦК КПРС, ГОіШБа Ради MiHicТP~B ращи переДОВИ'Rів ciДbCblt~гo госСРСР ТClвариш М. С. ХрущоіВ ПО-J подарства областей цетральновернувся в Москву

;!

Вор,О'Нежа,

чорнооемної зони.

(ТАРС).

збирають

ПРИБУТТЯ Л. І. БРЕЖНЄВ1\ В КОН1\КРІ 11 .1Ю­ Національних зборів СайфулаА В с·воєч виступі годова арті.1і того в Конакрі 3 офіціа.1ЬНЮI ві­ Діа.'І.'10, члеlНИ Політбюро ДЄlМокра­ ~licцeBi

добрива.

У другій подо.вині q,ня

pa,дrooo «ВОIW1нівсь'кий», колПро пuдн~сення культури зем­ ГО.10ва Президії тично! партії «Чеj}ВClна 1'країна\), с. Го,го.1і'в, зитом прибув ГtBiHeї, депутати госпи i~l. І-го Тра'ВНЯ, ім, Кіро- .1еРCJБСllва, з окре'ма при виро­ В. І, Павелко розповів пр.о захо­ Bt>PXClBIIOЇ Ради СРСР .1. І. Бреж­ Націона.1Ь·НИХ зборів, члени ДИ'ІІ­ ва, ім. Ватутіна. Нижче авоїх щуванні ВИ'оо,ких врожа~в куку­ МОЖЛИВ'О'С'Іей працю.вали вмИ'ну-

РУІДЗИ,

лому

т)'[!і директор Р11<ДГОСПУ «Велико-

році

Ухраїна»,

комооо

«ЧеjYIIона

а по виробнИЦ'І1ВУ і

здачі МО.l(1l\:! --

колrосп «ЖОВ-

rO'BopWB

димерсЬІКИ'Й»

П.

в

П.

своєму вис-

Ч060тар"ов.

В минулому році paдroon одержав

тень». .1Ише по 7,6 центнера зернових ДООІові-да,q доIt.lа.днu зупиняєть- з гектара. Низький вр.ожаЙ дала

ся на завданнях, які стоять за- і К:}1КУР}1дза, -проте вона виявираз пе~д партійними,

ItO.M:CO-

МОЛЬСЬКИМИ організаціШtlи, дирек-

лась витіднішаю, 'ніж люпин.

ВИ'рішИlЛИ сіяти наве-сні

450

ці.я:ми ра~госпів і правліннями гектар1в кукур·удзи, з них на су­ колгоооuв по підготовці до ве·с- хе зерно 130, на кожному з ияних ПО.1ЬОВИХ робіт і уопіm- яких буще одержано по 35-40 ному завершенню зимitВлі xy~o- центнерів зер'на. Зараз на 1П0вний би. xLд 1де ПWОТQвка ДО веtНJШИХ Після доловitді почалИ!с<я деба- польових робіт. Площі закр1плети. ні за ланками, ВИJвозяться добри- Хоч наш колгосп, - каже ва.

гмова артіді ім. Калініна Ф. С.

Да.lї т. Ч1Jботарьов ГОlВOрить

ДИ, які ВіБивав правління КОіЛгос­

пу для того, щоб виправити ста­ но,вище,

крема

Яl\е тут СТ1ІОРИДОСЬ.

він ГОВОРИ'ІЬ

шення роботи яких

зараз

кою,

-

-

високе

трудо­

Це є запору­

зазначає т. Па вешto ,

В дебатах ВЗЯ.1И та'КОЖ участь дирекJ'ОР ра',щгоспу

«Зо.ря»

А. П.

3аліщун, голова кмгослу імені ВаТУтїна, с. ПухiJвкa, Г. Ф. Фіпа­

са, ми ще Ао кінця не вИ'!Сорис-

Дружними ОП.шжами зустріЧil~

тали всіх на!JiВНИХ МОЖJJИiВО'стей,

ют ь присутні

полву на трибуні

а тому і взятих зобов'язань ар-

передової ДОЯР'КИ 3 кошослу ім.

тіль в МИIIУ;10МУ lюці не викона-

Сталіна, с. РУfа.нів, М. З, Пил .. -

І. Брежн&Ва

дояр Kмroooy ім.

Калініна

ТОІСПУ ім. Сталіна М. Л. Хазан.

корпусу,

Обговореному

питанню

• пденум прииняв п?стаНОIВУ.

П

посол

СРСР у Гвінеї д. С. Солод, ТИМ­ чі жителів столиці Гвінеї.

(ТАРС).

уряду Франці' на протест уряду СРСР

.1Ю1'ОГО міністр закор·ДОННИХ' справ СРСР А. А. Громи.ко армйНЯВ пові'реного в справах Фра'нції де ля Г·ра,н:ві.1Я і зробив зая:ву, в якій говориться, що Радя,нсl>КИЙ

уряду, ніби радя.нськиЙ літак від­ хилився ві.д Bcтal!roBJJ.eHoro марш­ руту, в заяві Радянського УРЯUlУ roвориться, що радянський літак ішов точно по курсу, ЯКИЙ був

уря;J. бере до відома жа:.%, висловле"ий фраlНЦУЗЬКИМ урядом у його відповіді на протест уряду

8ІЇдомий фраlНЦУЗЬКИМ властям. ТаlКИМ чином. говориться в зая­ ві, безпрецедентний напад фрак­

нападом французького військового .1ітака на літз'к ци<вілююro повіт-

ві.1ЬНОГО повітряноro флоту СРСР над міжнародними водами є не

борту якого бу.ll! ГО.lОва ПреЗIІ'

ного бандитизму, вчиненим фраlН'

Брежнєв і особи. що його суп ро·

кривати такі діі і вигороджувати

11

З ПР(і~ЮВОЮ на п.lенумі висту- ряного флоту СРСР «ІЛ-18»,на

По

.10маТИЧlНОГО

Заява Радянського уряду в зв'язку з вІдповІддю

П. І. Трохименна та голова код­ СРСР у зв'язку з розбійницьким

Музиченко, - за о,ста:нні роки про необхіyjність зміцніо,вати тру­ пив ГО.l0ва ВИ'КОНК(}jМУ обласної зробив кр.(.к вперед ЛО вирощу- дпву ДИСЦImліну В раДJгослі, по­ Ради депутатіlВ 1Р\.·'ЯЩИХ І. й. " ванню зернових, картоплі і ово- сидити боротьбу 3 дар,моїдами, СтафіЙчук.

чів, по вирОбництву моЛ(~ка і м'я- п'яницями, Ху.1ігана~IИ.

.1

зу·стріча.'lИ презид·ент ГвінеИСЬ1КОЇ Рt',спуб.тіки Секу Туре, голова

--

ЩО свої соціа.тrї:стичяі зобов'язан­ ня ми будь-що виконаємо.

тов,

На аеродромі

з .1Ю~ЬМИ, cepe~~

панує

ве напруження.

Зо­

про полш­

нев.

дії Верхов,ної

Ради СРСР Л. І.

водять.

Разом з ТИМ Радянський J'ряд

кг·тегорично

відхиляє

рий- французького УРЯДУ

намагання

цузькоro винищувача .на літак ци­

чим іlНШIІМ, як актом міжнарод. ЦУЗl:iКОЮ військовоlO авіацією. По-

їх винуватців, це шлях.

РаДЯIНСЬКИЙ

уряд

рисковlliНИЙ

під'rверджує

виправдати свою вамогу про покарання ВИН-

нято також звернення ДО всіх ці розбійницькі дІї французької них у нападі :на радянськиJi лі­ КО.lгоспників і кол,госпниць ро- військової авіації щодо радя·нсь- так .ІЛ·ІВ», про вжиття заходіtВ,

бітників і РlУбітниць

радг~спів, к?го :li!a~a і виroродит~ BIf\HyвaT- які б виключили МОЖ.1и'вість !\'О.

механізаТОРІ' і спец' " . І щв щєl оезпрецедеНl1НОl провока- вторення таких провокацій у май· ла. 3 цього висновок: недоліки, ТRЙ, , . ІВ І. lamcТI~ сІЛЬ- ції. бутньому, і повідомле<ННЯ його викриті на Пле.нумах ЦК КПРС -- Мені ВlLпа.lа ве.'ІИка честь, СЬКО'го ГО'ClПодаР'С11Ва, дО ВСІХ труВ зв'яжу З твердженням, ЯU{е п.ро резу.lьтати. і ЦК КП ~rкраїни, на пленумі - говори'ТЬ вона,-брати участь дящих район}". містить відповідь французького (ТАРС}.


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

Вівторок,

14

nютorо

1961

року.

До всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, механізаторів і спеціалістів сільського господарства, до всіх трудящих Броварського району ваерuе1-t1-tЯ учас1-tuuіа :~opl,гi товариші!

J

гектара,

POiJlllUpe1l0lO rtлеuуму раЙIfО,;nУ ЯЛ Уuраїии

В НіМУ Чис.ті сухого

ПО містах і се.1:\ \ нашuі неоI'ЯЖIІОЇ Вітчизни все ширше розгортаетьс я соuіа;ІЇстИ'Чне з?tІаганIlJi аа те, щоб перетворити в ЖІПтя історичНі рішення січневого П.1енуму ПК КПРС, ЩI,б зустріти ВИЗIla'ЧНИМИ ТРУ;\ОВИ,МИ подаРУНБа-

зерна ку~}"и\,\зи ПО 40 центнеріlВ 3 гектара на площі 1340 гектарів і зеленої маси з кача'нами мо.10ЧНО.JВОС'RОВОЇ стиглості на си.1ОС по 300 цент.нерів з .1055 гекта.рів. 3ібірати 03И'МОЇ пшениці по 20 центне'рів з гектара на

ЩІ ХХІІ з'їц рідної liОМI}'Ністич-

п.lОщ:

ної партії РаДЯНСІ>КОГО Союзу.

-ПIJ

роботі. 'Дерл,аві про;\ано значно бі.lьше м'яса, мо.10ка, картmmі, [I·BI}'r~B, Hi;t; в 1959 році.

П.lан за'К,lаlКИ нових І'ці,в і ягідників. -- Р~вняти{'ь ва маяки, --та1\

Оксюrа ;Jобов'язадась О:,'1ержа-

1'.

ТІ! по 250 центнерів карт(}плі на п.10щі 30 геБтарів. BiДnOB"ЇДHO за 280 і 250 Ц~HTHepiB uвочів :! гектара на пдоща,х 17 i . .12 reKтари борютьея бриrади, ОЧО.lюооні П. ТYlшr~! та І. Сот;в'єм, :1 ко.1ГОСП)' ім. Сталіна. Бригада, я.кою

нути осuб;ІИВ}'

увагу на дадьше

зміцнення СКЛaJД)" бригц і .1анок в БОЖН(IМiУ Гlюподарстві. 3абезпечити, щоб на чо.l'і бригаlД і .1анок бу.l\\ перевірені Ба;ІРИ, 3,lібні боротися за ВИІ,Qнання завдань партії і уряду, заС1uсовуваПl і поширювати на практиці 10свід

ГОПО;!

3 ко.1ГОСЩ·

«Більшuвик»

О;Іерж'1lТИ по 22 порося! ві;\ RОЖНО-Ї с:виноматки; ~ВИllаРR4 О. овдієнко .З КО.1ГООПУ '<Жо.втень» uдержаrи по 24 поро('яти ві:! кожноЇ свиноматки. Пташвиця рцго~пу "Бuбриць­ БИЙ» П. Хорошун -- зоере-гти 92

6800 гектарів; картоплі керує М. Оснач, з RО:ІfОСПУ перюовиків l'і.1ЬСЬБОТIJ гrюподар- проценти ~lо.ЩJ,Няка. пташник 11 О і Clвочів- ПО 140 «Жовтень>: бореться за те, щоб І'тва. 1\ОЛГОСIiIУ i~l. І\алініll3 С. І\ліще~Борючись за ційснення велич- центнерів ;1 гектара на ,всій пло- о;\ержати по 250 центнерів овоПо тваринкицтву: ський о;\ер.жати по 140 ЯЄЦh них заВlань, пnставд(~них ХХІ щі поС'іву; кормового БУРJl1ка чів на п.,ощі 52 гектари, за Січневий П.1ену.м ЦК КПРС на курку-не·су,чку. ;I'ЇЦO~I КПРС і перетворюючи в по 300 цеН1 нерів, цукрового бу- 180-- 200 центн.ері,в овочі:в :1 nuстаВIІВ заВ,lання, щоб сі.lьське ••• ',киття рішення гру;\невого (1959 ряка -_. по 200 центнерів на гектара на площах 75 і 65 гек- гослодар{'тво ВИРО'б.1ЯдО таку о.соб.1Иве ~!icцe у вИ!Конанні року) Пден)'му ПК КПРС та вка- площі 500 гекта,рів. РоitШИРИТИ тарів борються бриrци ра'дгnспу кі.lькість про;\укті:в усіх виців, наших зобов'язань належить ме:tiBOK Першого t'еІ,ре1аря ЦК посіви греЧ'К11 до 500 reKTapi'B і «30РЯ», ·я;кИ'Ми KepYJ()Th Г. Ми- зокре'ма тваринницьких, яка б за- ханізатора:м. Ск.тадні ПОГО<ДІІЇ умоКПРС, Голови Ра;\и ~IiHiICTpi~B добитиrJi її врожайності не мен- щенко і П. Ropt}lII. безпечувала в ПО<ВНО'lу достаІТКУ ви нинішньої ЗИМи дещо :вilдбllСРСР товариша М. r. Хрущова, ше 6 центнерів .) гектара. ВироПо 620-625 центнерів J гек- все :wостаючий попит наlселення. лися на ('Тані тракторів, автома­ !іО.1ГОillIНИКИ, робітники рцгосniв пити фруктів ПU 35 центне'рів, тара кормового БУРJlка зобов'я3а;- Нам необхідно за,беЗlIIечити успіш- шин та іншої техніки. А ТІ)МУ і ~еханізаТI)РИ району, О'lолювані ягід- по 30 центнерів на всіх .,ись І)держати на П.'10ща~ 9-10 не ВИБонання річного плану Р03- неоБХhДНО до 1 березня повністю nартїЙНIJЮ організацією, доБИ;ІИ- П.l0щах П.10;\ОНОСНИ:Х на!са,джень гектарі!в .'1ан,ки 1\. Тооіхи, ви:rку ПОГО:І'ів'я І1РО},Iа;;\СЬКОГО 1'ва- завершити додаТКI)ВIІЙ ремонт СЯ торік певних УС11іхів )" своЇЙ і я.гі;дник'і,в. По,внkтю виконати Л. Шп\З;к та М. Рябої ~ КО.'1госпу РИНIІІЩТва П(1 всіх видах ху,доби і траюорного паІЖУ, привести в ім. Orа.'Ііна. На.даючи ви~лючно великого значення вщ}/юниц'l'ВУ зерна, до-

птиці. Мати в цьo·~y р(щі на кожні 1оо гe'KTapirв сіЛЬСІ>КОГQIСпо;\арських угідь по 15,5 корtYВИ.

ПО:ВНУ ООИОВУ готовність іншу техніку, ремонт j переО<бла..1нання сіЛЬСЬКОГQlоподаptськОгО іlJlоонтаря

Більш високих показників в говорять те<п~р в народі. 3а ще корінно пол1IПШИТИ На,(;lННИ:ЦТВО В І'пціадіrтичному з~аганні за ~OCT- бі.'1ЬШ високі пlжаЗНlJiКИ бороти- КО.1rоспах і радгоспах ~ такlШ РО'КОВ!' виконання се~ирічки ;10- ')()'TbCff lJ цьом)" році OKpi)~i 1\0'01- розрахунко'м, щоб кожне госпоnивrя КI);rrо,С'п і)l. Ста:Ііна, С. Ру- госии, бригади, Л'аНІШ, переiJ(О<ВИ'КИ дарство :lабоопеЧИ.10 ее БР вла'ссанів, ;ІР вироблено аа )fИНУ.1ИЙ вироб·ництва. ЗClкре:ма КОЛ'Го<СШI ним СОРТОВЮІ JlaciJlH'[~ усіх кульпік по 99,5 центнера ~"ЯСIі і ім, Сталіна, «Більшовwк». імені тур. 3~Jеншити затрати праці на 388,3 центнеРа мод()ка на кожні Ка.lїніна, --- О'держатн 3 пдощі виробництво ОДНОГО центнера 1ОО гектарів сі.lьськогоcnо>дарсь- по 1)0 геюарів по 50 центнері;в ~еРJlобобових ку.'ІЬТУР, картоплі "и:\ угі',1Ь; кО.1ГОСifiИ «Більш():вик», сухого .1ерна кукуру<дзи. Ла!Нки 1а овочів на 5 продентів У по'. Рожни, 1а ім. Ка.lініна, С. Шт- механізаторів :1 КО:JГОt'Пу імені рівнянні ;з ЩfНУ;І!f!М POKO~, ЧЮІ КИ,-.ві;щовідно--по 113,3 і 82,6 CTa:riHa, ОЧОЛЮІвані С. БОЖУКО'~І, саме набагато знизити СClбі,ва,рцеН1'ІІера ,,' яса та :193,6 і 367,3 -- u.\ержати сухого зер<На по тість продукції. Щоб забезпечицентнера )l1).llJка; рад:госли «Боб- 710 центнерів 3 П;Іощі 30 гектарів ти виконання взятих зобов'язань рицький >, та ім. Шорса . - ві;(- і СИ.l0СНОЇ маси ;~ качана,)dИ мо- по рослинництву, провести с.1іповk"rно - по 59.9 і 57,3 цеllТ- .1IJЧIlО-В()СКnВОЇ СШГЛОС'Іі по 400 ,lYючі органіЗЗціпні і агрnтехнічнера м'яса та 346,1 і 244,8 цент!нерів на 105 ге-ктар-ах, ні заходи: центнера ~11).1i}Ka на таку ж ПД(І- д. Гу.1ИМ, - зеrmа по 50 центне3атотовити і ви'везти ІІа !і().lЯ

ВИРОlбити ПРОТ!l!ГОМ року 11:І кол- завершити до 15 березня, комГО('іпах і }}цго(\пах району по 47 байнів до 1 трruвня. Необхj,д­ цеНТІНерів м'Яс>а і 305 - молока но до'битися BilД:мiHHOЇ роботи на 100 reKTap.jB угідь. для по- техні:ки, ·високоякї,сНОГО ВИ'КOIJIан­ повнення ПРОДУ'ктивното стада ня кожного виду робіт, пе·реви­ корів на кінець року мати 3430 конання 3ІМі\ІНИХ н(}рм виробітку нетелів. Одержати по 110 яєць всі'мамеханїзаТ()Ij)ами. ЦВНТР1ШЬна курку-несучку та виконати не міоце 'в зобов'язанні належить П.1аНИ вирощування ВОДOllлавної виконанню планїlв продажу і З..1а­ пти'll1 1 кроліІВ, заЛУЧИlВШll до чі сіЛЬСЬ1tОГО'СlJщцарської продук­ цієї почесної справи :все трудове ції державі. А тому ми даємо на<Се.1ення. 3Q;KpeMa КОМIСQlмольців,СЛОВО по'вні~стю роораХ:}"J!атися з піонерів та у:чнів шкіл району. деptж'авою до 44-х роко.вин Ве;ІИ­

Одержати і зберегти від КGЖ-

кої ЖQiВТНевої с(}ціалістичної ре­ ВОЛIЮЦії, ШИРOlКо вести надlIIЛа.но­ вий продаж усіх ВИlдів еільсЬІКО­ гос:подарської ПРОДуКції рідній

!Цу. Понад І ооо у:дарників ко-

рів на 20 гектараіХ і си.'10СIІОЇ ма-

них 100 корів не менше 90 те.1ЯТ, від кожної свиноматки по 16 поросят. Звернути 1)собли-

протягом року 840 тисяч тонн !У у,вагу на корінне поліпшеннlЯ

Баты~вщині;; сільським Рщцам та

)fyніспrЧIІОЇ праці і пере.10впків ВИIJJOБНІІцтва в КО:ІГО'спах і РЩ.l,-

си

органі'чних 10брив, ПРИЧОМу вноСИ'lИ їх під КУ;ІЬТУРИ тіЛЬКИ У

зимівлі Х}1д~би. бережливе і раціона,lьне використання KOJ)МiB,

коопе1ратИ'Вним ор:гані.заціям про­ вОдити заК'}lІІівлю дишк.ів сілІ>СЬ-

ГОClIlах,

Я'КИХ

repeJ

.1анкові,

гвинарки,

бригадири,

ДОЯРКИ,

те-

.lятниці, механізатори, викона.'ІИ

по .100 центнерів на П.l0щі ге-ктарів, І. Марк}'цею, - си-

-

110

.10l·НОЇ ма'си по

площі

цeHTHepi~ на

400 135 т!жта~в.

ТраКТОР'на

бригада

KO'<1ГOC~IY

Битля.ді opcaho-,мінера,lЬНИХ су;мі-

широке влровцжен,ня

шей і КОМIІ11)СТЇв; широко ВИRори-

ції в тваРИННИЦТlві і Пірo.rре'сив.-

на,селення .

nIiС.1}товуваНlIі тварин.

роботи по впконаlННЮ рішень Пле-

ст(}вувати під час

сівби всіх

і пере-вwкона,lИ юяті гоціа:Ііети<ч-

"Жоmнь», Я'КОЮ керує М. Со'м,

кудьтур та піДЖИІмення ЇХ ба,R-

ні З000в'[зання.

у

теvіальні і грануль'овані ДООР lІ'»а ,

Проте

в нашій

роботі,

в ро-

співдружності

~

рільничою

пригадою. \lЧО.1юваНI)Ю А.

Баби-

меlханіза-

ного ;\ос'від в ,10гдяді, Г()ДЇВ.lі та

КОГОаІІодарської

процукціі

серед

НеQlбхідно широко залучити до

~' визначені СТР()iRИ закінчити куму ЦК КПРС молодь і K()ТdeO-

аміачну в(}ДУ.

3 цією метою до- б},дівництво тваРИН'НИЦЬЮЦ при- М'й'ЛЬ!ЦЇВ. боті окремих КО:Іг(}спів і ра,іЩ"ОС- ! чем, -- о;\ержа'ти по 50 цeH~ вести закупівдю lIIінера;ІЬ,НИХ міщень, виконати план зaro-riвлі ••• пів, 30KjJ€Ma Їх керівникі'в, є ще нері.в куку)),mзи в зерні на пло- добрив НІ' менш як до 9 ТИСЯЧ кормів, в тому числі ЗіШлаоети не Па ()СнО'Ві уооішн(}го здійсненrе:риозні lIе;\о.lіки, за що район щі 125 ге'ктарів і rилоСІНОЇ ма'си T<tHH. дО 1-го тр3JВНЯ ВИІК(}нати менше 15 тонн СИЛО'СУ на коро- ня взя'ТИХ зобов'язань ріЗRО Шдбув пі,~,l,аний спр3Jве.,'l.аивій кри- -- по 350 цеН'Інерів на площі річний план вивезення міс,цевих ву, провести в Нlfнimньоиу ро-ці вНlЩИJ1IО ДОХО<ДИ холгоопі.в, реншці на пденуМі Київrького nб126 гектарів. МеханізоваНі .1aH~ доБРlfВ на 70' проце'нт1в. CBOGqaC- залуження на площі 2 ТИlмчі гех- табельність paдrOOOЇB і цим самим кому КП У країни. 1\11, очолювані М. дук':яненком но провеlСТИ весь КОЮІ,1екс сіль- І тарів, що дасть можливість збіm.- забе:зпечи~о З'М'Їцнен'ня е'коноМ'Їки Ми ще не;mстатнь о використо!!уємо такі важливі j "OТlYТHi

та М. Осначем, :J цьOlГO ж КОДГ(}Спу в DпіВДРУЖlНості з рільничою

СЬКОТОаІІодаР·СЬБИХ робіт, п(}вніс- j шити запаси Бор,~Іів. тю виконати П,lани IJСВО6ННЯ І .корінним ЧИНО'М полirпшити

і пі~вИ'ще!lНЯ врожаиmlСті ХУКУР}":~3И, :Іерноб()бових крьтур,

нерів зерна кукурудзи :J Гі)lктара на п.10щі 221 гектар.

Про-гятом найближчих 5 днів ПОВністю заlкінчити оЧи~rку всього

резерви, як розширення поС'івів лаНКОJ() Х. Дідусь - ПО 45 це.нт- заП.'lавних ГjJ€ЧЮI, ще

KaPTOO1.1~,

вивозиты"я

недостатньо

OBuqiB.

на ПО;ІЯ

~Ia;yo .10брив,

ПРИl1krяється ува-

ПІ запрова.1Ж~ННЮ нових виеокuврожайних со[нів rі.1I>СЬКОГОСПОда.рських K}".1bTj·p. пQ;вілыlo прохО'дить (}своєння осушених аап.1авних і бо.l01'НИХ земель.

В (}КjJ€МИХ господар'ствах ще

:Іан,ки ~IexaHi'3aTopiB ГОСПУ

<, Червона

з

і б(},10ТНИХ

земедь. J П:1емінну спра,ву. 3anліднеНlНЯ ко- 'кого на·р·одУ. P~B ПРОВОДИТИ1'ільки ШЛЯ'Хі)М штучн от О осіменіння, ВИlКорИІС-

IW.1- насіння і пере'вїрку зразків його :rовУ'ЮЧИ Д.1Я цього високопоР'ЇД-

У,краіна», очо-

В

контр(]льно-наі('іннifi

.1аООрато-

.1ювані М. Талашем і 3. ТИJ1I:КО<М, ріі.

-- по 45 центнері'В зер'на КУХУ-

JIюБЮlоі ВіТ1JИlЗНИ, ріст матеріальнОО'о добробуТУ всього paJ.\"лнсь-

них плідникі'в.

кормової I>У'дЗИ;{ гектара на площах, віщ- ба:зи, СИlДєральногu удобjJ€Н1fЯ поповіДRО, 150 і 50 гекта:рів і си- JIЇB мати в посі;вах 12 тисяч Ге<К,10еної ~І'а,rи 3 качанами !r1(}ЛОЧНО- тарі,в .'Іюпину, в ОСНОВНОМУ безво,скової СТИГЛО'сті по 350- алка.о'ІОЇдного. П'jЮТЯТОМ наЙб.'lИIЖ-

*•

КОJ1ГОаІІНИКЇ'В і 'КОЛГI}C[lНИЦЬ, JЮ6іт-

Добитися знпже-ння собівартості

3 метою зміцнеН'НJI

3aJt..1wкaGMo труді.вників сільСЬк.ого rO'C'lIOД1l'p'CTBa раЙон.у -

ників і робітни:ць рa.wосШв, ке-

одного центнера МОДo<Jta і м'яса хаіНізаторїіВ і tJIеціаліcтiJвсмьне менш як натри ПРQценти. СЬХОО'О Г(}eIlодарства, всіх 'l'P'YД.ІІШ,lвищені зобов'Jf3ання взяли щих Вроварщини - ШИРO<ltо :РО3насе-б~: доярка радгоспу «Се'Ми- горнути бойаве соціалістичне змашmківсьюШ:» М. БООRО - надоі- гання на честь ХХП з'ЇЗдУ КПРС.

низька насиченість пого.1і 'В'.Я ху-

300 центнері.в ~ ге,ь.'1'ара на п.10- чого час}· повніС'ІЮ зз:кінчити ре- ти 120 ТООІН М"О.'Іока ві;ц 40 за3аклика~0 ЗО'Середити ·свою щах по 100 reK'I'apiB. монт парник(}вого гоооодарства кріплених корів; ланка, що бо- увагу на уеуненні тиrx: не.доліRiв,

тарів угі;\ь,

борються ланки механізаторш, ОЧ(}JIЮВ3Jні Г. НишеНRОМ, Г. р}'-

сіlвбу в парниках, всю l)roCaIДy ранніх ОВl)чів виростити тіЛЬКИ

ністичної праці, з КОЛГQlОПУ імені у підготовці до веСІНЯНоі сівби і Ст.а;лі·на в С'К,ііаіДЇ М. ПИЛЬТIlЙ,проведенні зимі1lJlі худоби. Ми

банкою і М. Ба'зи:рем, з PЩW()аІІУ

в

А. Рябої та П. Боопало,j -

.100и, ;юкрема корі'в на 100 гексіilьrькогоспо,дарських низька про;пжтивність

гва])иннIЩТва.

Сдабо

вщюва,д-

жується у виробництво всіх КО;Ігоепів і радгоспів ДОСІвід передо-

виків

j

новатор4в. Цих НE!JдоліЮIВ

висо'кі врожаї

«"&лIfltодимерсьхий»;

ящен'ком,

М.

куltур}~и

М. Alщцрі-

BepelМiвHK~

П. Стріхою,· а ра.ДТОаІІУ

з ТИМ, щоб

масово jЮзгорнути

торфО...JIерerніЙнИtX

горшеч·ках.

реться за звання колективу &О<МУнадої-

ЩlIіlШВИТИ озимину і багато- ти 360 ТО'нн молом .від 90 .карів;

та річні 'І1рави мінералЬJIИМИ та ор- дояр колго('ІПУ ім. Калішіва П. Тро.

«Семи- ганічними д(}бривами на ;всій пл{)-

я'ю ще в у на'е :в IР060ті, ЗO'ltpelМа заПЄ'ВlfJlвм:о цк ше і особисто

МJllКИТУ Сергійовича Хрущова, ЦК, КП України, Rиівсьхий обком КП

Xffi'(BHKO - НЩЦОЇТИ ПО 4000 кі- У~аїни, що трудівники Бровар­ Т. lОхимеН'К{rМ та щі Пl)сіву. Оівбу ра.нніх ко.1(}со- лограмІв МOJIока від корОIВИ; до- 'СЬКОГО району повнїетю викона-

не повинно бути в 1961 році. ПОЛБівськI!JЙ»; fLраJ'НІ}'ЧИ lілом В'ЇД[lовkти на К. Малюгою, 3 РЩ1V'QlCПу «30.РЯ»; вих культур провести на висО<ко- ЯJ)ка цЬого ж КОд:!'ОС!.!ІУ Г. ВоЙте.н- ють зо:бов'Я'3аlННЯ третього року

рішення CiqHeBOrO Пденуму ЦК рї"дьнича та городня бриг3!,:щ КМКПРС,. ми, yqасни;ки J)03ширено- го,спу «Бідьш()вик», очолю,вані го П.lенуму ранкому КП Украї- Т. Хавр()м та А. ДОВfЩЬКОIМ. ни, за доруqенням КОДГI)СПНИКЇ"В, ПО 150 цeHтнepilВ картоплі 3 j}Обітників J)3!дгос,пj'в, механізато- гектара на п.,ощі 160 геюарів рів, всіх ТРYlДЯЩJІОХ району, приіі- зобов'язалась зібрати бригаща,

МУ агротехні,чнorмy ріВНі за 4-5 робочих дн1lВ. 3верщ·ти ос(}бли,ву УВ3!1У на ~ваід1)аl!'но-.гні3і1:0ВИЙ спосіб сівби кукурудзи та інших куль'тур, nl)ca~KY картоплі 3 метою якнаіМільш масового вик()-

ІІОВ 1fзання на 1961 Р!К: ім. Сталі,на, а ланка О. Вірич з По росnинництву: І цього ж колгоооу - по 230 О:lержати зернови:х і зерн~о-IІlенrне.РіВ на цлощі 17 геК'Іарів. оnвих КРИУР по 15 центнерів JJaHK()JDa к()лгО{'"л)' «Жовтень»

Р:ЯДНІ)ГО обробітку посівів. 3абез- 1200 rooliB свиней і дати ПРIИlісу Хай ЖIИlе ра~янський наро,;\-печити стара'1lНИIЙ догля~ за всі- 500 центнерів; СJlJИlНаРlКа П. Дов- будівник КОМ}'IlIі,зIМУ! ма ItУЛЬ'І'Ура,ми. дЛіЯ у.спішного ПрнАвато на роаmирєвоиу Щlєвуиі

~aє~o слід'уючі С{fціаді.стичні зо-

ко - надоїти по 4150 кілограмів МI).ll)ка BUiI короrви. Свинарка poaJtГoooy «30РЯ» Г. Волоха відг,щу,вати 1200 свиней ва'гою

1ОО

IrідО<грамів

семирічки і внесуть гі,щний вклад у зміцнення МClгутності любимої Батьківщини, у C'Пj)аву зміцнення МИР}'. Хай живе о1енінсь,ка

Кому­

кожна; свинар.ка Н. ОСИlIIОІва 3 ністична партія -Ha'IXHeHHll'К і очолювана С. Топіхою, з 'кО'Л'Гооп'у риста.ння Mexaнi~MiB під час між- раДтоспу ім. Кір0Іва - ДОРО'C'l'ити ор,ганізаторвсіх наших перемог!

вwконання всіх цих заходів звер-

ра.Апо_у КП УкраІни.


МАСОВО-ПОЛІТИЧНУ РОБОТУ о

Ан"ета

І!

ЯК

ви

о

о

викоиуєте

партійне доручення?

Така

і добірка була вміщена в нашій газеті 14 січня. До листи на цю тему. Один ;3 ; =~~~YHi3MY" , них подаємо 'ниЖ·lе. "Будівнu"а

l І редакції ;надходять

Керую КОМСОNlОIЬСЬКИМ поnітгуртком Оскі.1ЬКИ

_. пар'тіЙне

роз~ова

заЙШ;l(і

доручення,

хочу

про

ро'зпо­

ТЬ'СЯ за

призна­

Ілліча Леніна.

Маючи

пеlБНИЙ

доеві,\

роботи,

як

виховної

пе­

дагог, докладаю всі зусилля, щоб

з

всі

величезною

увагою стежили за робот'ою січ­

а т~пер,

тонни ~I(i­

102

готу]()чиrвій по­

;(арувок ХХІІ ;1'Ї:Щ' І\ПРС, борр­

120 тонн,

у виступах учас­

ників П.lенрlїв,

В промовах 10вариша ~I. С. Хрущова вони вба­ ча!ють новий про.яв пік.1Уванн.я

ТііК(}ГО

І\о~!уніСТИ']lIl()Ї паР11Ї про да;lьше

слухача, як Григорій 3агуменниЙ. Він успіШно ~асвuює протрамний матеріа,l, 6ере ilК1ИВНУ участь у співбесідах. Гриторій є такОЖ од-

підне с.еЮІЯ сільськ ог(юпода.рського

Хочеться

г}-'ртку

К<fжомо.lЬСЬКОЇ поді'тосвіти по Би,вченню біограФії Володимира

.ІЮ~И,

В ЇХ рішеннях,

мені Бис(tl(е

в

ТрудJt1Ці БРОООІ}ЩИНИ, як ра'J:янські

невого П;lеНУ)IУ цК l\П України.

.'10ка,

-

І

~eВf)Гo Пденуму ПК КПРС та січ­

вісти ,lещu і про себе. Я ~ОЛО­

.\Овір 'я

і бригадах

ної Ради Марію Микитівну Бобко,

дии RO't,fYHi~'T і пишаюся ТИ'М, щО наша П11рторганізація вин, випа пропаган;щсто~!

1

АГітатори 8 ланках і

І(У, кащидата в депутати об.lас­ яка т()рік надої.lа

чила

НА РІВЕНЬ НОВИХ ЗАВДАНЬ

ві;(значити

і

вироGництва,

про

за'До'во.lення,

зро'стаючих ПО1'ре, 6 народу. В усіх колгоспах і ра,lг()(шах

НИ'М і:1 кращих , наи,дисциш.1інова- рішення

Пленуму

обговорені

ніШIfХ шоФерів ра,дгоспу.

на віДКРИ'ГIfХ па,ртіиних

В "ІЇР} своїх сил і здібносте,й ПРИЩ~П;lЮЮ С.']у'ха чам гуртка ~a-

на ~борах бриrад, Ферм, вьддїл­ ків. 1400 агітаторів і пропаган­

вики са~lОстійної роботи над :Іітерат}'рою, любо:в до книги. ПрагКl)муніста н необхідні ддя цього НУ, шоu І\ожен юнак і дівчина дохіДШІВО дані: Bi~I!OBiДHa піід'гото,вка, здіб­ наВЧИ.1ИСЯ зрозуміло, ні'сть і п'рихи.1ьність до дорученої вие,l00ВJювати С,ВОЮ думку, адже

'ї\Истів приеТ' УПИ.1И до г.1иЮОІ\ОГО роз' я,сн€ння матеріа.тів Плен'УМ'У серед тру;UВ'Ників се,н. 3 цівю метою в усіх пар.ТОІМ'а. wізаціях прове і~ені се'~lінари і нараіДИ агі­

добре

виконати

це

ппчеrне

:Jав­

дання .

Вважаlli, що с.,удь-яке партійне

доручеЮIЯ

успішно

наса~шеред

рООоти.

т(}ді,

Пі.l

час

виконуєтьея

ко:ш

в

даного

ро:mоді.1У

дору­

чень партійні організації повин~ ні 3 ЦЮІ рах)'ватися. Л, напри­ клад,

nі,дчуваю

задоволення ,

веЛИl\е

багато з НIfХ в майб}'llНЬОМУ стан)'ть агітат()рами, пропагаН;1иста-

таторів, 3Be'pHY'l'a їх увага необхідніеть тісного зв'язку

ми , і цр їм ПРИТО .щться.

сід

кер,),ючи

Радгосп

чаючи життн і рево:ІЮЦi.fiну д­ яльність .за сво,вника KOM}'HJ.cти~IНОЇ партії і Ра,дянської дер­ жави ве.ШК()ГО ~1eHiHa, матеріали МОСКОВСІ>'КОЇ Наради пrнщ~тавни1('~B К(1муністи'ІНИХ і р(}бітничих партій, рішення січневого Плен'у'" му ЦК liПРС, збагачуються знан­

НJI'МИ, ШИРШІНІ стає їх КРУГ0'3ір, більш

на,ПО;leJ\1И'віше

працюють

на всіх ДЇ.Іян,ках р()боти, переви­

конуючи НОРМИ виробітк}' . Не нарадуєшся успіха; ми Ніни

трудівника,

,<Се~lІп().lківськиЙ»,

ПРОП1\Г f\НДИСТ 1\М в кабінет політичної освіти рай.

кому КЛ У"'раїни надійшда нова гаН'диста~"

в

тому

числі:

ilропа ·

Воспоминания о Ленине. ПІна 1-11-llI, В.

І.

Т. 1-11.

Ленін.

Вибрані

І цівники,

Великої

кориета'!f1Н.Я

твори,

C€ННЯ

Енцик.,опе·

с. Літки,

'С. Р()ж,ни,

як по

систської

ків КОМУ'ністичних

в. Г. Афанасьєв. Основи марк·

філософії,

До,кументи Нара",-и представни·

паР1'ій, Програмні

дарства

документи

в

ко.1госпах

Економіка

кому-

і

і

орган'ізаціg

вікон,

світя,ться

квад.рати

продукцію тіЛI>КИ з

кarпрону.

цеН'І1Н,ері'в зерна цієї

50

гекта-

300 т

~бухів.

Роагорнулась підготовка до веСНJIIНИХ польових ро, біт, ОВiQчеВОДІ

готують

па.рникове

дар!ство, механ:і3атори ють техні,ку.

гоооо­

рем()нту­

І. Цимоwинський, зз'відуючий

кабінетом

по·

,1ітичної освіти райкому КП України,

деНІНОГО світла

та

багато

обжи-г,

.1ИС,ЩІ ,

Останній

фарбувальня і колгоспи.

Хо.lОдне

випресовують

гоф ,р и

його

склад,

шлях

-

а ЗВlідти в

радгоспи, !lа

відділення,

будови,

Швидко

находжу ту. яку шукаю, Вона СИ· ДИТЬ біля штампа, ЗО.1010ВО.10са,

з бла'КИТНIІМИ очима. у комбіне· зоні. Погляд її зосереджений, Вона нібито З.~илаСі!: з машиною. Штамп розкриває свій зів, дів­ чина

ВК,lадм

в

нього

чергf1'ВИЙ

виробів,

Е:lектропаl1РО'НИ, антени,

продукціі

ролики.

вулич,ні

ВИlроБЛЯЄТI>СЯ

лампи

тут , Де·

сяткам робітнltкіч, прнгадам і llехам присвоєно званнg кому,ністич·

!>их, Весь КО.1ектив lаводу став !Ііі трудову

вахту на честь

ХХІІ

1'їзду КПРС,

На фото: склада'ння .1росе:lів Д.1Я .1і\ЧП \!У із иехів заводу .

ДЄШ!ОГО світ.lа в одно-

Фото і текст В. Полотняка,

0------

------ф

Розвінчані Прu те, що сьо['одні 'в Бу'iJ,ИНlКУ

чудеса

'Ідени

« ,двадцятки»

давали мало­

ГОСП}' «30РН» ві:l'бпеТblСЯ лекція

~розумілі запитання, що'б зБИ'Ги Ш$тора, :це ' він ві;щовідав чіт­

на тему «В чому полягає шкід­

ко,

ку.1ЬТУРИ

друго.го

відд1.1ка

рад­

щоб

ЇЇ

П(lС:Jухати.

Прийшпи

ці;ка'во,

на!В(J,J,И'В

урИВКИ:1

єванге;lії та біблії і тут же ПQJfС­ нював

І!їнченнн роботи вони поспішали,

бе~г,'1УЦість

:( о()жих

пи­

сань».

Яскраво і ,J,охі;J..1ИВtJ продемонвін «(оно'влення ікон»

і

cTpysaB

церко.вники, або «;J.вадцятка», я,К

пере'КИС()~1

їх ще назИlвають в се:Іі.

води

на

ВОЦНЮ,

« вино»

перет'воренн:я

та

«кров»

3

до­

Ре.'!ї-гі.иникі,в ПРИlвелосюди те, ПО1.югою хі~lї'чних реакцій та інщо Ї~lстало в]домо: лекцію чи- шіне менщ цікаві дослі;ди, яltі татиме колишній служитедь куль- віруючИlМИ сприй.маЮТЬ1:Я, .mK ту, і ВОни вирішили «позмагати­

«чудеса»

ся» З НИМ В т.'1умаченні « 'с'вятого

ува' гу присутніх релkію,

:10

.

На лС'кції бу.'10 понад 300 ро­ бітників та робітниць віддіЛіКа ра'дго(шу. Вони гаряче дяку'вали Ле1КТ()р}·. Незадо' воленИіМИ пішли 3 Б}~динку кудьтури лише церков­ ники, з затії як_их нічого не вий· Ш.'10. Ше.тя декції присуТНім було

письма», а то й просто. знизити

правди 'ПРО

ЛеюClР об.1асного вцдшення Т~вариС'rва Д.'!Я пошире,ння по­

Jітичних і наукових знань Т. Ду­ луман Є, роооовів присуrн:м про

пока:занокінофіль'І

те,

ди»,

ЯК служителі

КУ.'1ьту обl;J.Урюють релігійни'Х _лю\,\е,й 3 доіПО-

«Темні лю-

П. Рябов, голова

могою тієї ж науки, проти ЯItОЇ вони висту:паюТь. Щд час декції

с,

сі.lьради,

П.l0ске ,

лист. і вііН, ,ніби З заДОВOJIенням, проковтує його, тут же зно'ву в,ідкриваючи зів , Робітниця ваштовхує готовий .1ИСТ З гофрами,

з ними добилася. п~рших успіхів, І проЙш.l!! дитячі роки і ю~ісTh, ЗміІНа майстра комуніста ,Ч, По· зга,J,а,lа вона ба'fька. якиА ВІддав ліщука ось вже другий рік три· своє ЖИТТЯ за Батьківщину , .. має перше місце на заводі, Є в Така вона, наШа Галина Ли.

вставляє слідуючий, І так весь час у ритм, в такт. спокійно, впев-

цьому і Галинин сКРОМНИЙ вклад, Говорити про себе ця скромна,

сюк, звичайна радянська ро· бі1НИЦЯ, кандидат партії, член

неї,

ди, В ці Д,ні разом з усім колек­

нено , Працює

вона і на інших вер· статах. Дівчата в цьому відділен,

І тиха дівчина не любить . Продов· жи.~о ми почату розповідь про Пестуючи

думку

про

бригади комуністичної праці, наш кандидат в депутати міської Ра·

вищу

цювати і вчитися, Та читачу вже

пах

якості,

і,ншої

наоч,ніШе вИДIІО, як людина воло-

язик,

електр отехніЧIІИХ

телевізорні

діє машиною, Хто ж ця дівчина. і чому саме

бокові

зав.од

відміНної

насті.1&ні

ладаються на піддон - о~ин лист на другий, як сторінки книги. Потім ЇХ Ш.1ЯХ V терм,ічну піч

вог:ненний

~!a. проя;ку я вирішив роз'llОВіс1И, Тут відбувається холодний об· робіток листа, потім пода є т ьс Я депутати він на обріЗІНУ ма­ шину, гільотИlН­ ні ножиці, пра­ вилку .. , На штам­

ве.1НКИХ

ючи

,вмикачі

' ПOlрізаний на рівні .1ИСТИ, які ук·

виповзає

Звичайна дівчина

пусів

вирішили

-

Ж'

СІВи -

ПОВЗ печі іду в холодне в-ід­ ділення. н цех, де працює дівчи·

ває'fЬСЯ ЙОГО подих: мсуното.нно гудуть мотори і венТИЛЯТОРИ. над вагранками nегкі опалахи по­ лум'я, На темному си.1уеті КО:Р­

-

освіту, вона в поза~инулому році успішно здала іспити у КИЇВСЬ, кий держуніверситет. ВаЖ1{О пра·

на

і перед ОЧИ\lа відкривається Ilа­ ,норама нашого заводу, Він ще далекувато, а.lе і звідси відчу·

піДПРИЄМСТRО

ні трудяться б.ригадою: А.1е мені більш З3 все подобається її робота са,ме біля штампа, Тут ЯСКОСЬ

партер

кує під ногами сніжок, ПОВОРО'f,

землі піща;Н1

радгоспах,

Ось і прохідна, Повертаю пра· во'руч, Саме в цей час з вагран, ки пішов метал, Він ШВИДКJ по жо.lОбу стікає у ківш .. , А над ним, як бдЖОЛИНИЙ рій. ве· се.1і іскорки, Електроте.1ьфер бе­ реж.ШВО підні~ає наповнений ме­ талом ківш і плавно !lесе Йo.rо до прокатної машини, Ще хви' лина. і з·під її валків на тра'нс·

я ІДУ на першу змі,ну, К ОЛИ ще темнувато, Весело по'Гріс·

а В цих го'с,подарст-

-

рів К}:КУРУ;~ЗИ на зерно @сіЮ1Ь

Г. Лугова. бібліотекар ,

кандидати у

нюliїча-

«Більшовиlt»,

КУДЬТУ'РИ 3 ге-кта;ра.

нарства,

Наші

Пlдне-

Всі

і робітничих в a'pl'iJi « овтень » , С.

ністичних і, робітничих партій ка­ піl1алістичних краін Єв'ропи, Пита%ня перспективного плану,вання і система JreДення госпо·

місцевих Рад

ДЛЯ

І j 'Основи комуністичного вихо. бо!}оrися за одер,жання не менш

казнИ1Ка.х во,ни праГНУ1 ь рівняти­

до

резе,Р'ВІВ

ГОСПО;J.а,рства.

Рад,я,нської

РаДІІнська

дяться і :lві її се, стри Кате­ рина та Віра. У виробничи,х по­

день виборів

сї.'lь~ького

ЮТЬ збі';1Ь'шення посівів КУ'Куj)уДЗИ

вання,

-

спеціалі,с:rи

ве.lике

Час-, ни'Х прсшазицій що~о кращог.о ви- далися ~paН'KY. Тому після за­

Енциклопедії, 1958, 1959, 1960 рр. ніна, Велика

виросло

З року в рік його колекти,в перевиконує виробничі П.lа,пи, випуска­

трудящі вносять батато. конкрет­ ливість релігії», !юбіl'НИI\И дові­

у цій бригаді самовіддано

березня

роз'~;с-

Вивчаючи матерjа.1И ПJеНУl мів,

Бах

5

в

ГОСПОlДаретва.

дія, Апфавітний покажчик , Т, 1-

С'я на досвідчену доярку ко.Міуніст-

участі

НЕ ТАК ДАВНО На ОКОсlиці 11ершотравневого висілка С1'о­

я,в малеНЬКLlЙ корпус соломітової артілі, За декілька років тут

НУМО, М цК КПРС та Плен,умом ЦК КП Укра.їни, залучені ке. рівні партійні і раДЯНСЬІКі пр.а-

що борються за звання ко.лекти­ тру­

До

ФілосОфська енциклопедія, Т, І, на зерно. В КОЛГОClПах імені Калі-

Щорічник

Гузій, я'ка оЧОJЮЄ бригаду доярок,

ву ко,муніСТИ"lноі праці. До. речі,

за вда.ННlями

ненні завдань, поставдених Пле-

Н1\ ДОПОМОГУ

літерату,ра на допомогу

на бе-

кожної б'ригади. ланки, . кожноrо

пропагандист,

ГП1'КОіМ.

Щоразу ііа ЧИill, як С:Іухачі, ВИВ­

Більський,

8,

моральне

конкретни~и

J

ЩЕ

зборах,

про неї пішла мова? Біографія її

відомо що Га.1ИН<t , стvщ;нтка· заочниця не з тих. хто' боїться

труднощів,

T~BOM BaH~ ділом Відпові~ає на РІшення СІчневих ПлеНУМІВ ЦК КПРС і ЦК K~ України" разом з усіма готує rfAHY ЗУСТРІЧ нас· тупному ХХІІ з'ї:щу рІдно! пар· тіі.

T~Ka ж, як у багатьох наших раідЯ'НСЬКИХ юнarків і дівчат, На·

полеГ.1ИВО вчитися і з комсомоль· ським вогником працювати,

Одна за оД,ною виходять з заводського двору машини, наван-

яла про іНститут. Але, як кажуть,

ком~ністичної,

родилась Галина незадо,вго до по· ча'fКУ війни . Батько пішо.в на ФРО!:!Т і додому не пов·ерну'вся, Після закінчення десятиріч. ки мрібала не вистачило .. , Тоді виріШИJІа

Вона

продовжує

***

на·

І все це окуповується сторицею, тажені чаВУНЖ)-ПОКірівеЛI>НИМ лис. За досягнуті успіхи бригаді, в том, Готова продукція іде на якій працює Га.lина, першій на І колгоспні і радгоспні новобудови, заводі присвоє'но високе зва'ння , на майбутні тваринницькі ферми,

Цим

гордиться І щоб бро в ,нашій країНі вдосталь

весь колектив , Тепер тут всі пра·

мо ,юка,

піти на завод, ЗоН,ала: буде Нелегко, і тут же заспокоїла c~: «А

цюють ще краще: 120 проценті'в і не менше -такий середньо-мі·

замо)Юнішим щих,

що дається

СЯЧНИЙ показник виконання П.lану,

без труд'нощів?».

З дипломом реміс.ничого учили· ща

НИЙ,

прибула

Фах

-

на

.1иваРНО-fLрокат,

ливарника.

З

пер·

ШИХ 11.ні'в почала відзначатись сум.lінною роботою, Тому Галиву ОДНУ з перших зар,ахували в

комсомольсько· молодіжну бригаду XO.l0дlHOГO

відділення,

Я-К і с.lід було чекати, не все зразу . йшло гараад, не зразу звикла до !:!ових механізмів. Однак не ,відступала: разом з подруГЗ\lИ OBo.~01l,iBa.1a технікою, 1Jазом

Але

наЙбі.1ЬШ

видатна

МИНУ.l0ГJ

року,

коли

нашу

пе-

редову робітницю п.риЙма.1И кан· дидатом в Ч.lени великої партії Лені,на, Після зборів, ні\ яких

всі комуніСТІ! ПРОГО.10СУВіІ.11І «за», ми теП.l0 і сердечно поздоровили

нового

Ч ,lена

нап.:ого

партійного

колектив\', Га.1Ина від радості не знала, що і казати, Во'на вся сяяла, В ці ХВИ,lИНIІ в її пам'яті , напевне.

і

масла,

бу.l0

щоб

ЖИТТЯ

ще

ТРУда­

Зараз о.бідня перерва, До мене

подія

в житті Га.ШНИ відБУ,1ася . восен!!

м'яса

підійшла Галина, і ми разом про·

'

воджає~о КО.l0НУ машин . Про що

думає зараз ця дівчина? Чи про те. що виїжджає і частка її пра· ці, а ~оже про те. що зро.блено

ше ма.l0

реду?

що все її ЖИТіЯ попе·

'

У своїх мріях, я не с.у м:нів а ІОСЬ ,

Галина ба.чить наше чудове комуl ! іСТИЧНе заВ1'ра",

А. Ливарно-прокатний м , Бровари ,

Леонідов. завод,


БУДІВНИН КОМУНІЗМУ

4

Вівторок,

...

~~~~~~~~.~+~.~.~.~.~.~+~+~+.~+~.~~~~~~~~~~~~~~.~.~~.~.-.~.~.~~~.~.~~~

...

в добрий 3акінчуються

звіти

KPbTO~BiTHix закдаДЇ'В. вже проііШ;JИ маЙ;l\е

t'е.1ЗХ

район)'.

ги

о

--...-.

Вони ува­

і в

ші КРІЖИ. Вечори rлшви, :.ІИ

ЗУС'ГjJічі

сільського

~

рішити

труд(}вої пере>~Qlвика­

Чllтача~[

.1І1МО, 'Іас

поча;ш

практи­

lІереБУДОВУЮТh

всі

ШВИДКfl

роботу

BVДIIo­

гя. Серйозні Пj}eтелзії пред'я­

усні

журна_~IІ.

ІОН

ммо]ь

т РИ дяшІ

веч().ри,

культос~ітні(!(

нашого

ВСІХ учасникі.в

На

Ш;щоси.ll1 ВlІступаючі й інші шггання. ЗОКj}eма, ішла

фото:

нове

розпо'Ча.lИ

читання

тв(}рів

11

І

ПРОВl)д'яться бвсіди про ЖИ'f'l'я Tapara Гриторовича.

О.

:1

!'

За.!ОI30.1Р,ННЯ

ребах.

НЩРИК.lіlJ.

в

сто·

вича.

. 8 ній наводяться окремІ вірші поета, уривки з поем. і за­ С.

ПОХОДІВ,

заК.1ИКОМ до трудящих'

.

Т'

оваРИШI. читайте твори Тараса -Григоровича Шевченка! К. МАКАРЕНКО, за:відуюча бібліотекою,

Літки,

'.".".1' •. ,•..•. ,•. :•. ,." •..• <:>

примішення

державного циркv на плоші Перемоги, СТО.lипі Радянської

~'

Українн

ФотCJ В. ПО,10тняка,

fliJжурна.ll!

.lt"!11HCTPYIiJTb

Фі.1У,МIІ.

.1;IЯ дi1(~ii, !(lТЬ

свою

не

Jава;.lИ

журнаJИ,

яких

I\РИТИК}'вали

..

силу Д:В()ІМ дистоноmам. І як нас­

!ЦІ:

ІІіцок, Тj}удлщі

одержують пош­

ту один раз на тиждень

На нашу думку, зa.r.1У:Г(}В}·Р'

ГОВОрн­

райконтори

О. Пшемиський,

Ч.lен

редколегії

раж,ної

гостри

.

це ПитаННR

увати

:tB' Я3'К}·.

кіномехані1\а

багатоти­

газети

«За

соціа­

торГіВЛЮ\\

с.

~

Іlід такою «шапкою»

СlІоживспі,lКИ, В магазин с. БОГ-І данівка

туа.lетне

В

ряді

номерів «Будівника комунізму» за минулий рік були вміщені .1ИСТИ

завезені

МИ,10,

сіль,

~

ДивІться телепередачІ 14

ЛЮТОГО

8івторок:

«Но'вини

11.00 -

дня»і .11.10, - дО 'ІОО-річчя з дня смеРТІ т. І. Шевченка. Передача

«lме~lвеликого Кобзаря»; 11.30

КНIОІ;"арис. с8еликий reKTap» і художНІЙ фІЛЬМ «Погаиа прик­ мета»; 17.50 рішення січнево­

-

г~ Пл~ну~у. ЦК КПРС у діі. СІЛЬСЬКІ В1С11: 18.00 УРО'1Исті говору про дружбу, союз і взаєм. ну допомогу між Радянським

Союзом. і Китайською Народною Респубmкою.

ви)

(Передача з Моск·

.

15

ЛЮТОГО

Середа:

11.00 - «Новини ДНЯ»' 11.10 -.,. «Прем'єра ,відмІняється»: Нови,й художній фільм; 12.25 «Курс на маяки». РеПО\Yfаж; 18:00 - «Казки-загадки» для ді,

теі!;

18.30 -

назустр.іч ХХІІ g'із·

ду КПРС. «Новини дня»; 18.40-передача

віший

ддя: молоді

«Найщасли­

роцІ»·

1960

1930 -

C~~'peM:єpa вІдміияється;. хУдож. Н1ІІ фІЛІІМ; 20.45 з ~ня смерті Т.

сШеВ'lенківськІ

до IOO-р'Їччя Г, Шевченка.

читання»;

21.00-

передача «ІменІ великого Кобза­ РЯ»і 21.25 концерт на'родної аРТИСТКlI СРСР Б, Руден'ко.

Зазим'я.

Редактор В. ПИНДЮРА •

,~,---._.,#q,q~,

осе.lедці

та

І

Щодо .1иста вро павільйон місь· КОГО споживч()го товариства, в

якому в.lітку торгували морози· зом і беза.'LКОГО.1ЬНИМИ напоями, т. Лип'явка повідом.1ЯЄ, що го·

вжи.lа і вживає райспоживспілка

~\льйон торгує кондвиробами та

J

асортимент"

інш! І

тсвари,

споживспідки т, Лип'явка повідо' рі.1КУ мив редакцію про заходи. ЯКИХ .

"Примусовий

сірникн,

наших читачів про недо.1іки в ';оргівлі у місті і на селі. Завідуючий торгвідділом рай·

Під таким

заголовком ше 27

жовтня МИНУ,10ГО року в «Будів· нику комунізму» бу:в вміщений

.1ИСТ пенсіонера С. Діаківеького з с. В.-димерка. В ньому йшла мова про те, що завідуючий мага­

продаж'\' тут знято. Па- зином Ne 3 т, Леб~динець від· . .. І пуск~в покупцям ОЛІЮ .1ише при

по усуненню недо.lіків, зазначе- ІНШИМИ прОДОВО.1ЬЧИМИ товарами.

них у сигналах трудящих.

І. СА8ЧЕНКО.

с, Літки.

. . .#.,...,. ...,.,,...,,., .. ,,.....,...,.,....,....,.,,.....,,:J'-#.,. ... ..,,,,.......,...,. -, -,..,.,.,..,.,. - ----

СНГ Н А ЛИП о ч ~ то' поліпшувати

ПокупцІ задоволені.

І

лістичну працю».

.,..,....."...."".,...,.,..,.~.",....,....,r-..".,.

"Всемірно

j

по­

ку, в Погреби, за поштою. Зви­ чайно, таке на;вантаження не пі,д

B:.1irra-

виcrУllаючі

те;1еграми,

х(}дять. ЩО'i'JIя У вііЦілеНJIЯ зв'яз­

.11І і на ЗО(}j1ах в І'. іЗа,вори Ч;, 113

Л І[!С ТИ.

си.'!ки. Крім т(}го, вони по че.рзі

рО.1Ь.

колошників

ного, хто заходить 'в магазин.

І

денно кожен повинен п06уватив

багатьох ~Bopax, занести газети,

Про неДО,l:I,1І в кіНОI,IJr.1УГ іl нуванні

ТИЖДЕНЬ

HJ\

виділено лише два листоноші. Що­

які показуюТf,

1НІХI)ВНУ

РRЗ

Не IJ:Д:\ОМО, Ч(fМУ на наше село

кіно­

j1iJ!\c ІlВlfще. іІ кі-

Продавець Н. Трохименко ШвИд ко І КУЛьтурно оБCJ\уговує кож­

збори, присвячені II·Й рі'Ш/иці До­

Пог­

нові

ною.

80на розпочалася бесідою «Наш велиКий Кобзар»,

КІНЧУЄТЬСЯ

товариства

-о-­

раДІОслухаЧІВ з найБІльш відомими творами Тараса Григоро­

зро-

СПО>Кивчого

завжди ЧИСТОТа І порядок. Това­ РИ акуратно розкладенІ иа поли­ цях, на кожному ярлик з цІ­

",ка .пlдготов.лена силами сільської бібліотеки. Бесіда зиайомить

худо,ж-

Фі:ТИIИ

ріlше.

ВеДIІКОДlІмерсь:кої сільради.

РадІопередача, присвячена КОdзарю

зросmп

кіНО.f,lJЦачів.

Група /Юбітникlв.

с.1ужбовець.

ча ною.

тру­

8 магазині J't 5 нашого сіль­

дадуть через

Днми"Грова.

-

0 ___

Q

ського

бітників. хут.

•.

рад

ПОКУПЦІ ЗАДОВОЛЕНІ

кеJYY!ЮЧИЙ четвертим

І СЬКИЙ», робітком

Солошенко,

шевченківських днів. Серйозна рОЗ110ва ма.lа міспро

A"'~

Невuдомо, куди поділися теде-

пое'та. Вже ПРОЧlfГані по- , газету відПО1ВЇдь, де :все це по.дїіі ема «Катерина», вірш «Ду- І ло('я і коли наш клуб стане MLc11 ми мої, думи мої» та інші, 11 ЦNІ культурного віcrпочинlКУ ро-

.10

Ц~

згцка.

відділком paдro'NIY «ВеЛИЮlМимер-

бібліотеки

краю".

:\

Такої думки у робітком,і госпу «8е.lИКОДlІмерськиЙ».

,1ише

ки

уваги БУЛI) IІРИ.lі.lrНIJ пїдГОТ(}В-

,!ашпів

r>;ша

ігри. Може,

ньої са"О.1іЯ:Jьноеті, активіза­ цію роботи гуртків. Чимало ці

НИХ

й 8 цеА вечір програма місцевого радІомовлення була неЗ8Н­

час

району

прп

візор, рaщjода, гаріМЮШl\а, настільні

активізувати

остаlll'Ній

3apa;J

ги.

ри Т. Г. Шевченка». В цехах працівники

Наша хата

бібліотеці. Бу:ш тут кОЛИСЬ кни-

Т~КСТlшьно-трикотажноі Фа:бри-

.1lIЧ,НИЙ цирк Иікава програма, п?каза'lІа в цій чудовій спору· :11, спраВІІ.1а хороше враження

Пf\l)ве~ення

по;+СваВ.1ення

ві­

р.

за

він ПОI\ИПУВ ро-

реп- І І гом ГРІТІ; вітер. Те ж саме і в

На абонеменri виділено ~x- І ПОJИЦЮ «Читайте тво-

Вигурівщина не

КУЛЬТПОХОДИ

б.ИЛИ

на

про

газети

--

естампі:в, І

рему

~ ····· ··"." •. 1.1· •. '.".·'.'1 ••.

.!ахоісів.

мова

завдан-

В _lобрий час, товариші! Н. ,Давидов.

рідко за,пр()шу'

.1.111

рад

с.

!ІЯ .~ружинникjв, роnоту гур'ГКів.

ВИ;ІИ учасники ~борів з3ІВЇду­ ючому Погребrьким к:wбом І. НеГQlді. Тут. як заявили І. Кри:вобо;" В. ВугаЕШКО, (J. lі.}"3нецов, в ост анній чаr тематичні

РОДУКЦI1 3 картин, І'рШВЮр Ш~В'Ченка.

Шсдя ЦЬОГО такі збори тут вЩбу.1ИСЯ. Обрано НОВЦЙ склад рад КЩ'бу, бібліотеки та сек­ цій. Вllрішено: ;\О 1 травня :Jaкінчити ремонт к.'1убу; вже зараз організувати чеР!l1},ван­

ві;\но ДО вимог сучасного жит­

про

звіт

('ічня ц.

к.lубів І бібліотек іщуть в но­ не

НИК» ..~ останньому

відбувся. Про це Шfсал()с.9 в "Буді:внику К(і"уНіз"р від 24

І'Я, що не вС'ю.;ш працівники ж Iff'ГЯМ ,

наш(}ї

!;иплач}'ва.1І1,

горовича»,«діте.ратура про 11 тиИ. ЗаЙде:.!о в цей крьтур.ниИ ЖlfГтя і творчість Ш~вчеНRаr), І за'кла,"l... Ви не пові.рите очаМ «Т. Г. Шевченко _. худож- , СВОЇ:.!: rті.lьці перевернлі, КРУ­

щО призначений в овій

:змшз,дів

кувати ку.lьт(}с.вітні заклади. Проте на зборах відміча;JО­

забули

* ІІІ *

ГОс<ПодаРС1ша,

і високоі ПРОдУКтивності тва­ ри,нництва -- НlmОВНИ.й пере­

з

важли'lW,

НЯ.

І'ах майстрів високих щюжаів

гу

ц('

кий український поет і рево-

І люційний де'wfOlКlІат». В ній три боту. р·озділи: «Твори Тараса Гри- І Та уявимо rобі, щО ;Ш)10К зня-

Ново()брані ращи і сеІЩіі ЛОК-

читацькі конференції по кни­

щО

!!

,1Икані Д(fПОМОГТИ уепішно ви­

пер-

учасниками Плен)'м)' ЦеН'Г­ ра.1ЬНОГО Ku'MiTeTY КП Украіни.

;тік 10ГО,

ганізова'на виставка «Тарас, чина. Був, праВД1}, такий в мин}"і Григорович Шевченпо - ВеіШ~ ЛОМУ році, а.1С заj)плати ЙОМУ не

гання про те, щоб ШИj}ше за-

бібліО1еки ЦЬO~[y

І

11

:rучаш громадськkть до ді­ Я.1ьності n.ч'6Lв і БЮлі(J'l'tж.

партії.

І шого K.1YO}, завжди пооачите на

і Шевченка та літератури про В чо~[у Ж справа? Завідуючого І В . І І, нього. Чlггальному заЛІ 01>- Ilnл) бом у нас He~1a -от яка при-

На всіх зборах стаВИ.l(}СЬ пи-

'.ІобіJізації т])удящих на гідну зустріч черNВОТО ХХІІ з'їцу

''',1И б ~~ nі~П:~~~ОМУ ЗАМКУ

1;1,1

Районна біб.'Ііотека розгор-

---І

!І нра пропагааду ТВОРІВ Т. Г'І ' дверЯ'х ве;шкии зам(ж.

НУ слращ'.

ЦК КПРС і ЦК КП Украіни,

зроби;ш

І,

освітніх за к,тшді в , ПОСИ,1еllНЯ їх в;д:повuдальнnrт; ;щ доруч!'-

РОКОЇ пропагаН.\и і роз'яснен­ ня рішепь січневих Пленумів

ЧИТАННЯ

1\

В. Д~йне;"о,

Н:Пh по.lіпшити ,виховн" роJ боту серед працівників культ-

використанна

Деякік.lуби

Яременкu,

ІІІ

року.

До уваги . . . . .райконтори . . __......_ ...._зв ._'язку . ..........

о

ВИСТАВКА, БЕСІДИ,

!;

А. Кліщ вказали на необхіk

різних форм і засобів для ши­

в;І:е

Г. КаЩЄ'НКО,

IlO.lbOB)".

А.

в }'Сіх

В центрі

;~борів

п.

рад

u т т я **МОЛ~АЬ ~YA~~Г-YЄ'

о

товариші!

час,

1961

~'~~~.-.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~ * ДоЗауваження і пропозиції К У л ь тур ,-" ие ж ювілею великого поета

~

лютого

14

За відсутність

Листи про недо"іки в TopгiВ.Jli в магаЗIf~ах ее. ст. Бобрик і с. Богдаllfївка бу. Рожни І СВИ-

.lИ обговорені на засіданні прав' ноїди товаlрів .їіння рсс. 3 приводу цього за- першої необхід.

УМОВІ, ЯКl!-!О ~они !<упляли да.lеко

не пеРШОI СВІЖОСТІ рибу.

РЛl.lАМНнаших (І.~Щ,j:п ~

Оберігаючи,

видно, «честь~ мундира,. го·

Потрібно дувань

бу.l0

для

того,

декілька щоб

нага­

одержати

відповідь по суті справи. Лнше ~6 січня т. Лизун відповів, що а примусови,й

ня

асортимент

робкоопу

динцю

ОГО.1ОСИЛО

правлін,

т.

Лебе·

догаftу.

Ні, не так, реагувати

на

т.

Лизун,

СllПl.али

треба

преси.

"Конкретне запитання

каnитянським монтерам"

.У листі під.такою цазвою (сБу.

.1Ова пра,В.11IНЮ\ ДІВНИК КОМУНІ$МУ»

від 12 січня

Шуляк

Ганна

Васи."івна

яка

жи~е на ст. Бобрик. гу.J)1'оЖиток

«МІжколгоспбуду», порушує С!Пра­ ву

про

розлучення

з

Шуляком

О.nексієм СаВИ"lем, який жи,ве на хут. Калинівка. Справа слухати,метьси в нарсу­ ді Броварського району. Ольга Павmвна яка 8 с.. Вигурівщина, п()рушує справу про JЮЗJ1YЧення з Ігнатен­ ком дМИ'l'JlOм Кузьмичем, який живе в радгocnі спесча'ныь,.

IrHaTeHKO

ЖЩJе

ЖОВТНеІ\()ГО кої ді

району,

Че.1я6ЇillСЬ­

області.

СІІІраlва слухатиметься в нарсу­ Врова,рськоro ра'Йону .

робкоопу т. Ли- ц. р.) група робітників калитян-

c.1YX3-lІі ГО.10ва правління Боб. ності прав.lіння зун повідомив ського відділка радгоспу «СемиСуль_енко Ольга Андріївна, рицького радгоопробкоопу т. Лу. РСС вказа.l0 г.олові Літківського І редакцію, що факти не підтверди· ПОЛКівсь~ий» пи~ада про неякісну яка живе в м. Бровари, вул. Ку· кашенко і бух,га.'lтер т, Сидорен' сст т. БілеllКУ. Зараз в магази- .1ИСh. Коди редакція надіс.1ала трансляЦІЮ раДІОпередач. Голова тузова, І, кв. 7, порушує справу

ПраВдіннsr РС(; суворо попе- ни цих сіл завезено в достатній т. Лизуну ЛИСТ т. Діаківського l(алИlГЯНСЬКОЇ сільради т. Ос- про розлучення з Сульженком реди.10 т. Лукашенка і накресли- кількості цукор і гас. Пекарня з ДОК.lадним описом. як все це нач М. повідомляє, що монтерам МИ!lOOЛОЮ Григоровичем, !LКИЙ жи· ЛО шляхи до поліпшення торгів. с. Літки повністю задовольняє бу.10, т. Лизун надіслав відпо· П. Гайовому. та М. Ковадю вка- ве в м. Бровари, вул, Кутузо:ва, ,1і. Д.1Я надання практичної допо- попит на Х.lіб ТРУДЯЩИХ сіл, яке зана на це І зобов'язано усу.нути 2, !!іВ. 6. 1<0.

моги В робкооп відряджені орг· І оОС.1УГОВУЄ це споживче товариотінструктор і товарознавець рай. во.

«СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

відь, в якій про порушення пра· недоліки, про які іде мова в лисСrnpава слухатиметься в нарвил торгі,в.lі не було ні слова. ті робітників. суді Бро:варського району. ----------------------------~--~~~~~~-орган Броварского райкома КП украlиlы и райсовета депутатов трудящихся, Гор. Бровары' Киевской области. Адреса редакції: м. Бровари. Київської області, вул. Київська, М

Броварська районна друка,j>IІЯ оБJlЗО)fОro управління культурн,

158.

Зам.

752-3250

20 номер 1961 рік  

20 номер 1961 рік

20 номер 1961 рік  

20 номер 1961 рік

Advertisement