Page 1

Пp.D.umql-- всІХ. кpalll,· єднаіітееяІ

Одностайн-е схвалення політики . партії

стяхяиовшь Орган Броварського районного комітету Комуністячної партії України та районної Ради депутатів трудящих

Київської області

,

Jl20 (11!2)1\

П'ятниця,

14

nютого

року.\ІЦІна

1958

15

каn.

Партія кличв до нових перемог Трудящі району, яК: і весь ра- уряду. В результаті освоєння

дянсЬкий ·народ, гар.яче зустріли мільйонів гектаріІГ Звернення ЦК КПРС до всіх виборців до робітників і робіт-

36

цілинних

і

перелогових земель держава одержала додатково багато сотень

ниць, селян і селянок, до радян- мільйонів пудів зерн~. Незважа­ ськоі інтелігенції, до воїнів Ра-· ючи

на

минулорічну

посуху

в

дянськоі Армії і Військово-Мор- ряді районів країни, в 1957 році ського Фдоту. В цьому величному було заготовлено хліба приблизно

документі підбито підсумки твор- стільки ж', скільки в чої праці нашого народу за час від кинулих виборів до Верховноі Ради СРСР, накреслені ясні пер-

спективи дальшого росту всіх галузей народного господарства, піднесення добробуту трудящих.

За

4

1955

великих

п,Опслових

3 .

тисячі

населення.

«Комуністична партІя,

-

го­

єм:ств, стали до яаду рлд електро- вориться у Зверненні ЦК КПРС станцій. Порівняно з

виробиицтво

ело з див ,11;0

134 209

1953

еяектроенергіі

роком

Aani

-'-

заявnяє, що

з неосnабною енергі­

міяьлрдів хіяоват-го- єю проаовнrуватиме боротьбу за мільлрдів кmоват-го-

дии. Ввuавка чавуну збmьІППася

з

до всіх виборців,

зро- вона і

27 JdвІонів ТОНН ДО 37,

стаJІі--

даnьwе круте піднесення

сіnь­

ського господарства, за створен­

НЯ

достатку

ПРОJІОВОnЬСТВа

дnя

з 38 до Бl міJІЬіона тони, прока- насеnення і сировини дnя nегкої ТУ-8 29 кі.вІоиів ТОНН ДО 40 ПРОfІUІСnОВОСТі».

ІІільІовів

'fOD. · Вцоб'f'І'ОS

вfrіл-

Обговорюючи

Звернення

98

сНомунІетична

ІІіnІовів тонн.

ЦК

що вони зроблять все для даль-

ПартІя,-гово- шого підвищення врожаїв, збіль­

риьє.а .у· Зверненні ЦJt ІШРС до muия всіх виборців,

-

заявnяє, що во-

виробнІЩІ'В3

пpo,utr!'iв

тваринництва.

на й АІді t ~рією напоnегnивістю За минулі 4 роІ(и в на­ боротИІІІться за aanьwe могутнє шій країні розцвіли наука і куль­

реєстрація Окружними виборчими

Шахта "Жовтнева" Державва комісія прийняла в .исплуатаціа1 шахту «Jiq~m~eвa»

на руднику імені Комінтерна

Кривбасі.

Ії

продуктивність

в

ходів,

піднесення добробуту народу. ра Таганрозького комбайнового Вірна заповітам великого Леніна, заводу імені Сталіна Зійде остапКомуністична партіs послідовно ній самохі,цний комбайн «С-4-:М». проводить в життя політику piв­ З перших днів другого кварталу воправиості і братерської друж­ комбайнобу.-ївники почнуть масо~ би всіх радянських народів, зміц­ нення соціалістичної держави, ве виробництво серійних машин

політику

ня випуску продукціі у вирі- миру. шальних галузях індустрії в "- Комуністична партія закликає

2-3

рази. Розвиток важкої ін-

всіх виборців на наступних ви­

дустріі дає можливість швидши- борах до Верховноі Ради СРСР ми темпами рухати вперед вироб- одностайно голосувати за канди­

иицтво товарів народного спожи- датів блоку комуністів і безпарваннп. тійних. у спішно здійснюється величХай день 16 березня стане на програма по крутому піднесенню сі.JІьського господарства, на-

днем нового торжества рааяне~о­

кої аемократіі, моrутньою Аемон­

Нова шахта G найбільш досконалою в країні. (РАТАУ).

громадянський

обов'я­

то новими успіхами в праці.

(РАТАУ).

округу

зареєстрований

кандидат

у члени Президії ЦК КПРС, Го­

Кіровоградський завод «Червона

зірка» відправив у колгоспи і рад­ госпи України першу партію но-

вих тракторних зернових

сівалок

«СУ- 2 4». Машина має добру ма-

Н.ові комбаІви до nочатку збираІьноі кампанії

економічного завдання СРСР назАогнати і випереАити найбІnьwІ капітаnіетичні країни по виробництву проАукціі на душу нacenllldtJІ». Спираючись на пе:. реваrи соціалістичного ладу, наша краіна протягом 15 років мо-

проводить

свій

Нова зернова сівалка

мільйона тонн руди за рік.

-------

nовості, за розв'язання гоnавного

дальше

3,5

-

тура. Здійснено ряд важливих за­

же і повинна добитися збільшен- послідовно

ють

зок, ознаменують всенародне свя­

лова Президії Верховноі Ради Української РСР Коротченко Де· м'ян Сергійович. • Постановою Окружної виборчої про реєстрацію кандидатом у де­ комісії Харківського-Ленінського По Кіровському виборчому ок­ путати Верховноі Ради СРСР по. виборчого округу міста Харкова ругу міста Ленінграда прийнято Калінінському виборчому округу кандидатом у .депутати зареєстро­ постанову зареветрувати канди­ Першого Секретаря Центрального ваний Голова Ради Міністрів Ук­ датом: у депутати Голову Прези­ Комітету КПРС Микити Сергійо­ раінської РСР Ники.ор Тимофі· дії Верховноі Ради СРСР Кnимен­ вича Хрущова. йович Каnьченко. та Є•ремовича Вороwиnова. Реєстрацію кандидатів у депу­ Окружна виборча комісія Куй­ Окружна виборча комісія Ки­ тати Верховноі Ради СРСР поча­ бишевського виборчого округу ївського-Московського виборчого ли Окружні виборчі ком1сн в міста Москви прийняла постано­ округу міста Києва зареєструва­ Грузинській, Литовській, Казах­ ву зареєструвати кандидатом у ла кандидатом у депутати пер­ ській, Азербайджанській та ін­ депутати по Куйбишевському ви­ шого секретаря ЦК КПУ Микоnу ших союзних республіках. борчому округу члена Презціі Вікторовича ПіАГорного. (РАТАУ).

ПІАнесення всіх гаnузей промис-

спрямованих на

виборчих урн і з честю викона~

Реєстрація кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР

.JUІ - · а ·320 .W.Itlliв до 463 КПРС, працівники сільського гос­ мільhВ '!01111, а ваtrи-з 53 подарства запевняють партію, міш.hвів до

ня вони всі як один прийдуть до

------------------~~--------

У Київському Ленінському комісіями кандидатів у депутати виборчому округу міста Києва за­ Верховноі Ради СРСР. реєстрований кандидатом у депу­ Окружна виборча комісія Ка­ тати член Президії виконується завдання, щоб в ЦК КПРС, найближчі роки наздогнати Аме­ лінінського виборчого округу мі­ секретар ЦК КПРС Кириченко рику по виробництву основних ста Москви прийняла постанову Оnексій Іnаріонович. Швидкими темпами зростає ви­ робництво й інших продовольчих і технічних культ-ур. У спішно

підпри-

під силу. Партія гаряче вірить· у сили народу. Готуючи гідну зу­ стJ)іч виборам до Верховноі Ради СРСР, ми вирішили виплавити додатково 500 тонн надпланового металу. Це буде наш вклаj у справу дальшого розквіту сtщіа­ лістичної Вітчизни. Натхнені величними завдав~ нями комуністичного будівництва в нашій країні, робітничий клас, колгоспне селянство, інтелігенція України заявляють, що 16 берез­

Кандидатом у депутати по В обстановці великого політич­ ЦК КПРС, секретаря ЦК КПРС Дніпропетровському виборчому відбувається Катерину Оnексіівну Фурцеву. році. ного піднесення

роки в країні побудова- продуктів тваринництва на душу

но і введено в Аі,ю понад

ХвИJІЮІІчі сЛова пере~ любDоі БатьІdвщиии, для щастя ного Звериєнии ЦЕ КПРС зустрі­ народу. Тому ми всі одностайно ли найжвавіший відгук у серцях схвалювмо nолітику партії і з робітників, колгоспників, інтелі­ радістю віддамо 16 березня 1958 генції усіх виоорців. Читки і року свої ·голоси ..за кандидаті-в колективні обговорення цього до­ блоку комуністів і безпартійних кумента відбуваються всюди. - за кращих синів і .цочок на­ - Лише чотири роки відділя­ роду. ють вас від минулих виборів до -Палко зустріли Звернення ЦК Верховноі Ради СРСР, гово­ КПРС металурги Придніпров'я. рить інженер Да.J)ницького паро­ В доменному цеху Дніпропетров­ возного депо т. Садовников. ського заводу імені Петровського Строк наче невеяикий, а як да­ старший газовщик другої печі леко просунулись ми вперед! т. Загребельний заявив: Вітчизна наша стала ще могут­ - Відповідальні завдання ста­ нішою, життя радянських людей вить перед нами Центральний - ще радіснішим, багатшим і Комітет КПРС у своєму Зверненні, кращим. Рідна Комуністична пар­ тія робить все Д.JІJІ процвітання але радянському народові вони

У березні з головного конвейє- баін відзначається високою про- певреністЬ і забезпечує високу дуктивністю.

Своїми_ експлуата- якість сівби на будь-яких груп­

цііними якостями він перевер- тах. Порівинно з ·зерновими сі­ шув найкращі зразки

зернозби- валками, що раніше випускали-сь,

ральних самохідних машин.

на виготовлення «СУ-24» витра­

самохідних комбайнів «СК-3».

менше металу.

До початку збиральної кампа- чається приблизно в півтора раза ніі завод випустить 3600 нових

«СК-3». Новий самохідний ком-

(РАТАУ).

(ТАРС).

У Центральному Комітеті КП Украіни і Раді Міністрів УРСР Про nо•илкв, .-опущенІ • окре•их :колrоспа.х ЗапорІаькоІ областІ при иакупцІ корІв у колrоспиикІв Центральному Комітетові

ІШ

Знаючи про окремі факти по- J при організації купівлі корів у

Украіни· і Раді Міністрів УРСР рушення принципу -добровільиос- колгоспників, зобов'язали вегай­

креслена 4 роки тому вересне- .страцією непоруwноі єдності Ко­ стало відомо, що деякі правління і ті при закупці корів у колгосп- но іх виправити -і притягти ,цо вим Пленумом: ЦК КПРС і послі- муністичної партії, Радянського голови колгоспів Мелітопольсько- ників Приморського і Мелітополь- суворої відповідальності винних дуючими рішеннями партії і уряду і наро,.у! го, Приморського і Пологівського

&POWYPA

З ТЕКСТОМ ЗВЕРНЕННЯ

Державне видавиицтво полі­ тичної літератури (Москва) випу­ стило брошуру з текстом Звер­

UK

КПРС

J10

ВИБОРUІВ

бітників і робітниць, селян і се­

лянок, до радянської інтелігенції, до воїнів Радянської Армії і Вій­ нення Центрального Комітету Ко­ ськово-Морського Флоту. Брошуру видано масовим: тимуністичної партії Радянського (ТАРС). Союзу до всіх виборців - до ро- ражем.

ВІд Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу з глибоким сумом сповіщав про те, що 12 лютого в Парижі вмер у віці 88 років член Політбюро Центрального Комітету Французької комуністичної партії, політичний директор газети «Юманіте», най­ старіший· депутат Національних "зборів, видатний діяч французько­ го і 1ІЇЖИ&JЮдИого робітничого руху, невтомний борець за зміцнен­ ня дружби міЖ народами ФранЦії і Радянського Союзу товариш Марсель Кашен.

ЦЕНТРАЛЬНИИ НОМІТЕТ

НОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ РАДЯНСЬКОfО СОЮЗУ.

ського

районів,

Запорізький

об-

у цьому працівників.

районів Запорізької області, ко- ком: партії і облвиконком не дали ЦК КП Украіни і Рада Мініст­ ристуючись безконтрольністю з цим: фактам політичної оцінки, рів УРСР, керуючись вказівками

боку місцевих партійних і радян- своєчасно не поклали край шкід- ЦК КПРС, ще раз роз'яснюють, що ських органів, пі.в; виглядом ку- ливій практиці.

продаж колгоспниками корів на

півлі примушують колгоспників ЦК КП Украіни і Рада Мініст- колгоспні ферми є справою ви­ усуспільнювати корів, які нале- рів УРСР своєю Постановою за- ключно добровільною. Купівля жать ім особисто.

судили, як неправильні, діі окре- корів у колгоспників і зведення

Проведеною перевіркою вста­ мих райкомів партії, райвиконновлено, що секретарі райкомів коків, голів колгоспів Запорізьпартії Приморського т. Пахомов кої області, JІiti під виглядом ку-

іх на колгоспні ферми може про­

вадитись лише у вигляді досвіду

П. І. і Мелітопольського т. Круг­ півлі примуnrували колгоспників в окремих передових колгоспах, ляк П; R., не розібравшись як усуспільнювати корів, чим: грубо де колгоспники самі прийшли до

слід у цьому питанні, не вивчив­ ши економічного стану _кожного зокрема колгосnу, дали керівни­ кам колгоспів вказівку проводити

порушували Статут

сільськогос- такого переконання і де вже те­

подарської артілі і закони Радян- пер створено добрі умови для ут­ ськоі держави.

римапня колгоспної худоби,

де

ЦR КП Украіни і Рада -Міиіст- за рахунок громадського тварин­ масову закупку корів. У ряді колгоспів вказаних районів кОJІ~ рів УРСР вказали бюро 3апорізь- иицтва, одночасно з виконанням

госпникак не видавали належні кого обкому партії, його першо- ·державних

планів

можна

вували інші заходи, щоб приму-

і голові облвиконкому т. Мокро-

потvеби всіх колгоспників у мо~

сити продавати корів.

усу Ф.

Jl.

ва допущені nомилки

повністю

заготівель,

ім на трудодні корми і застосо­ му секретареві т. Скрябіиу В. В.

задовольнити

лоці і молочних продуктах.


І

СТАХАНОВЕЦЬ

П'ятниця,

ІІо;;яд пр~ІІ · В БОРОТЬБІ ЗА ВИКОНАННЯ . ВЗЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З нетерпінням

чекають кол­

госприки кожного номера багато­

газети

друкованої

тираЖної

«П.рапор комунізму» (орган пар­

в цьому .виробити ви, щоб торфо-перегнійних горшечків. Си­ році 931 центнер свинини висвітлюється зма­ стематично по 70 центнерІв на 100 гекта­

-

справжнім організатором дійового взятих зобов'язань, а розповідав, ЯК ВОНИ ЗДіЙСНЮ16ТЬСЯ. В nередо­ соціалістичного змагання.

яка

лення до цієї важливої справи.

Не прохо,11ить повз увагу ба­

гатотиражки все те, що заважає

виконанню

100

гектарів сільськогос­

не мала за­ nодарських угідь слуга баг,тотиражної газети. Та­ висловлена колгоспни­

ка думка

ками на звітних зборах. року нового З перших днів за вико­ колгоспники борються нання підвищених соціалістичних одержати зобов'язань, зокрема

по

100

центнерів

і

м'яса

424 100

центнери молока на кожні сільськогосподарських гектарів зобов'я­ Обнародувавши угідь. зання,

газета

з

номера

в

номер

висвітлює, як воно виконується, допомагає краІЦе використовувати

·зобов'язань .

взятих

«У відкритому листі Перцю> чи­

таємо:

ко.nгоспі

в

с... Не встиг.nи

У вирощенні в минулому році ВіЙ статті «Узяв зобов'.язаинJІ 17,3 центнера зернових, виконай його» читаємо: сПІдсумк.и роботи за січень 137,3 центнера картоплі, 255

кожні

заготівлі

від

самоусунулася

добрив, червоніти і змінити став­

розпочати контрактацію телят,

.nюди, які

як вже з'явuися

по

тарі, одержанні 351,4 центнера молока і 55,1 центиера м'яса на

ладні палки в колеса вставля­ ти. Г. А. 61.п.еькиА та П. М. Прокопенко під виглядом кол­

свідчать, що бІ.вьшІсть наших

колгоспників з честю дотримує слова. Доярка 3. П. Марчен­ зобов'язалася ко, наприкJІад, надоіти за рік від кожної ко­

стали

продавців

госпних

повувати

ску­

та сусід­

в Літках

ніх сеJІах корів та тмят, рі­

-

-

повнення стада е контрактація І служ­ телят у колгоспників

бовців».

скільки Далі розnовідається, потрібно законтрактувати молод­ няка, яку користь ві,11 цього ма­ і колгоспники. тимуть колгосп

Газета закликає

всіх власників корів законтрактувати телят.

Ділом відповідають колгосnни­ ки на 3вернення ЦК КПРС і Ра­

ди Міністрів СРСР до всіх пра-

року.

У ·Президії Верховноі Ради СРСР метою дальшого заохочення ни дераави, в гажузі державвоj

3

~ творчої активності та ініціативи і громадської .ціальноеті. труд.ящп у розв'язанні завдань Встановлено, що . пре)Іставлиють господарського і культурного бу­

до нагородження

міністерства

і

колгоспу

надоено

мо.nока

сІчнІ

від

1957

молока

208

кІ.вограмів Якщо

корови.

в

року валовнА надІй

становив

600

центне­

Лист «ПерЦJІ>> було

на засіданні правління

зроблено

висновки.

обговорено колгоспу,

Про вжиті

заходи читачі довідалися із «Слі­

рів, то в мину.nому місяцІ ни­ дами наших виступів», вміщених 646 центне­ нішнього року «Прапор в наступному номері. рів».

-

Далі розповідається,

як еви­

комунізму» глстро виступав про­

700

гра­

ла місячний приріст 660 грамів грамів -

причини

дУ

громадському

відставання

газета не завжди оперативно під­

окремих з них.

хоплює все те

Газета активно втручається в хід підготовки до весни.

жується

13850

нове,

в народі.

колгоспах

успішво

що

народ­

В багатьох заnровад­

жуються нові форми соціалістич­ ного змагання за прикп:адом Ми­

коли Мамая. Є вже і серед доя­

рок колгоспу ім. Калініна послі­ січень вивезено 2414 тонн. По­ довниці, які що,1\ІІя надоюють по­ бригади обидвІ трібно, щоб вц зобов'язання від ГРУІПі ко­ тони,

в

тому чис.JІІ

чинність, раніше прийняті укази Верховноі і постанови Президії

Ради. СРСР про порядок nрисво­ єння звання Героя Соціалістич­ Праці і нагородЖення орде­ нами і медалями провадити за ної

своєння звання Героя Соціаліс­ тичної Праці, нагородження ордеконкретні успіхи в господарсько­ му і культурному будівництві, за

нами та медалями за успіхи

галузі сільського порядок

про

господарства

нагородження

в

і

ордє­

видатні заслуги в розвитку нау- нами та медалями за вислугу ро­

ки і техніки, в - зміцненні оборо- ків.

Тканини-понад план Жваво обговорюється Звер­ нення ЦК КПРС до всіх ви­ текстильної борців в цехах промислової артілі. Агітатори

працівників

серед

провели

перші бесіди. Колектив ділом відповідає на 3вериеин.я ЦК КПРС. Орга­

господарству,

загальній справі.

оформления газети. Частіше ста­

врожай цьогорічний сПІд нам потрібно вивезти 23 тисs­ чі тонн торфу І гною. Вже е

с~угу років.

Визнано такими, що втратили

Указом прийнятим Згідно з визнано за потрібне надалі при­

нізувавши змагання за почи­

на кожну ли з' явJІJІТися фотографіі передо­ іх виступи. свиню. Вміщено зведення про хід виків змаган~.и. Разом . з тим слід сказати, що виконання зotfos•язань доярками, викрито

орденами

і медалями СРСР».

вибійників донецьких ном бригади Миколи Мамая, артіль на виконала січневий план

кіло­

976

1958

нагородження

леда­

ти п'яниць, самогонників,

на ВіДГОДlВЛl нарка Г. Донцова рів і всіх тих, хто наносить шко­ свиней добилася щодобового при­ росту кожної свині по

лютого

І(иевІ».

145 кілограмів більше, ніж то­ спеку.І!JІнтів, які шкодили загаль­ же час. В цІ.nому ній справі, а і іх помічників . за мину­

по

11

порядок

Газета викрила не тільки цих

рік за цеА

.nиА місяць по

Президія республік. прийняла нагородження Указ скасовує року Указ « Про орденами і медалями СРСР за ви­

років, ся за вислугу Верховноі Ради СРСР

м'ясо в

зати іх І продавати

4500

кіJІоrрамІв мо.nо­ рови по чиСJІІ в січні по ка, в тому 280, а одержала по 295 - на

наявні можливості. У невеличкій мів, що становить загальну вагу Редколегія, яка складається з резерв ориросту всіві групи «Важливий передовій за січень осіб (редактор С. І. Музичен­ 9 м'яса» 97 4 кілограми. збільшення виробництва свиней, Група поліпшила зовнішиє читаємо: ЩО закріплена за г. Костенко, да­ ко), помітно сUЦоб виконати взяте на цеА виробити рік зобов'язання 260 тонн м'яса, тобто на кожні 100 гектарів сільськоrосподар, ських угідь по І ОО центнерів, нам необхідно значно збіль­ шити поголів'я великої рога­ тоі худоби, свиней, птиці, кро­ резервом по­ лів. Важливим

1958

дівництва і зміни практики, що­ відомства СРСР, центральні орга­ піддаються рів орної землі. Якщо торік гання між їздовими, склалася в післявоєнні роки, при ни загальносоюзних громадських відгодувала 100 кабанів nгою критиці недоліки. Довелося, на­ громадян нагородження яюи організацій і товарИств трудя­ 125-150 кілограмів, то в цьо­ прикла)І, ланковій Г. Петренко, СРСР головним чином проводило­ щих та ради міністрів союзних му році даю слово відгодува­

тійної організаціі колгоспу імені Калініна, с. JІітки), яка вже дру­ ти 120 кабанів. гий рік виходить щодекади ти­ Ії приклад наслідували всі Газета ражем 650 екземплярів. життя свинарки. Вони вирішили боро­ багатогранне висвітлює про тися за 70 центиерів свинини на колгоспу, села, розnовідає завдання, які стоять перед кол­ кожні 100 гектарів орної землі. Газета не обмежується показом стала госпом і колгоспниками,

центнерів овочів на кожному гек­

ІІІОТоrо

.14

за

посилиJІи заrотІвJІJО І вивезен­ аокрема з садиб ня добро,

випустивши

процентів,

105

завдання

понад

2000

метрів

тканин.

·

ткацьких

У

цехах

100

січні ткаль перевиконали у свої норми. Надія Єсін щозмі­ ни виготовляє по 35-38 ху­ сток при норм(' 26. Високопро­

дуктивно працює на машині

виборів артш1 на честь Верховноі Ради СРСР.

М. Нреnь,

комсомолка Галина Дикун та багато інших ткаль. На 5 Днів раніше виконати

план

першоrо

до

·

секретар парторганізаціі.

строку квар­

талу по всіх показниках колективу таке зобов'язання

с.

Гоголів.

На фото: ткаля комсомолка Н. €сін. Фото Н. Іваницької.

Місяць роботи по-мамаівськи

рів по 0,5-1 кілограму молока. Колектив нашого заводу гаряче Однак багатотиражка про це ще колгоспникІв». відгукнувся на славну ініціативу коли Рідко сказала. не нічого Далі розповідається про хід «Слідами бригади знатного вибійника Героя рубрика соціалістичного змагання на ви­ з'являється Соціалістичної Праці Миколи· Мавиступів». наших з Колгоспниця везенні добрив. застосувала першою Редколегія мав всі можливості мая, .яка ланки М. Коваль Г. Ворона в

тивні наслідки і на нашому за­ воді. Десятки ливарників, листо­ прокатників ВИГОТОВJіJІЮТЬ ЩОДНЯ понад

кількість

норму значну

продукціі. Так, Ю . Навроцький господарст­ цівників сільського нормі 39 пічних плит виго­ при соціалістичноГо форму конкретну замітці «Свого слова дотримаємо» за допомогою парторганізаціі усу­ ва. «931 центнер свинини буАе», перевиконання що­ товляє іх 95-125 штук. С. По­ змагання роз­ ширше ще пише, що вони . вЖе вивезли під нути ці недоліки, передової еви­ читаємо виступ завдання тапенко, Ф. Щербак, В. Стабров­ виробнИ'!ОГО змагання денного овочі 150 тонн добрив і загото­ горнути соціалістичне парки Г. Донцової. ський, М. Щербак, М. JІип' .явка, ])обітником. кожним зо­ - У нас, - говорить вона, вили 15 тонн попелу, ланкова за успішне :впонання взятих Щербак і ряд і,нших здають А. возидала по-новому Робота - створені всі необхІднІ умо- Т. Марченко -- про виробництво бов'язань. ~--..-~

...-~-..-..-...-..--~-,g-..:o-,g-. _,..,".,.., ... ~..,......, ... _"_.Q", __ ~_",,". ___

БІЛЬШЕ ТВОРЧОСТІ,

ІНІЦІАТИВИ

В березні відбудеться обласний в квітні чи в травні. В нас сьо-

годні поточної роботи вистачає». Такий погляд дуже хибний. Саме представники трьох сільських тому деякі агіткультбригади виіжджають іноді в поле з дуже клубів. Проведення такого огляду свід- одноманітною і сірою програмою. огляд агіткультбригад. Від нашого району в ньому візьмуть участь

чить, наскільки великого значен­ ня надається сьогодні агіткульт­ культурно-освітній в бригадам

роботі . Це добре розумів кожен завідуючий клубом. Та, на жаль, практичних висновків із цього часто не роблять.

ня на присутніх

справила сильне.

Так само

3

в

залі

QІ..:>С',." _ _",_ _..:о_.-.

50-80 ва -- щодня

склад

понадпланових

деталей. В цілому ливар-

вона програму, а з доnомогою одного- ний цех виготовив понад січневе двох помічників. Це вносить по- завдання

великим успіхом жвавлення. Крім того, вони дба- литва.

проходив завжди показ одноактівок агіткультбриrадою районвого Буднвку культури. Активісти сільських кп:убів зможуть поставити запитання:

ють, щоб ці вистуnи були коро-~ теньк1 1 різномаНІТНІ за формою. Підготовка хорошого концерту агіткультбригади вимагає напруженоі, тривалої творчої праці.

20

чавунного

тонн

Значних успіхів добився і ко­ лектив листопрокатного цеху. Зміни майстрів я. Нечитайла та І. Горохівського при нормі 6 тонн прокатують щозміни по 7-10

- А де нам взяти змістовних, Отже культосвІтНІ працівники тонн покрівельного листа. Таких В ній лише пісні, декламація і та й ті підготовлені дохідливих, цілеспрямованих і в повинні проявляти якомога біль- же наслідків добилисЯ тут і ·на танці той же час коротеньких творів ше ініціативи, хорошої винахід- холодній обробці метnлу. абияк. Несучи трудову вахту на честь

ливості.

Ось чому хотілося б, щоб за- для драмrуртківців?

Сьогодні це вже Іtе проблема. відуючі клубами спільно з своїм активом уже зараз підібрали ре- Кожний завідуючий клубом може пертуар виступів агіткультбригад у киівських книжкових магазя-

Колгоспники зараз уже закін- під час весняиІJ~ польових робіт. нах придбати те, що треба. Крім

Робота агіткультбригади не досягне мети, якщо не буде тісно зв'язана з життям артілі, з трудовими ділами колгоспників і кол-

виборів до Верховноі Ради СРСР," робітники з першиХ днів лютого нарощують випуск продуіщіі. Вони змагаються за те, щоб до

16 березня не тілJ,ки виконати план першого кварталу, а й ви­ готовити понад завдання за расировини хунок зекономленої продукціі ва 100 тисяч карбойонвому огляді художньої само- ній мірі залежить від майстер- тут залежить від того, наскільки ванців.

чують підготовку до весняних Зокрема, включити в нього хоропольових робіт. Як завжди, під ші інсценіровки, які не йимагача с nосівної на ланах виступа­ ють великої затрати зусиль, а тимуть і . агіткультбригади. А чи ефект дають значний. готуються вони зараз до цьоГо? в· кінці минулого року на ра-

того, слід частіше заглядати у збірники на допомогу художній самодіяльності, що в в сільських . і шкільних бібліотеках. Успіх агіткультбригади в знач-

госnииць. Вона повинна займати важливе місце в боротьбі за розв'язання тих завдань, які стоять перед працівниками сільського господарства. І як завжди, успіх

З таким запитанням я звернулась кілька днів тому до ряду завіду­ діяльності зазимєькі драмгуртків- І!ості конферансьє. Про це свід- вм!JІо керують цією справою мі­ ючих клубами. І почула невтіш- ці показали з п'1::си чить досвід ведучего агіткульт- сцеві nартійні і радявсLКl оргауривок Н. СаАовник, ну відповідь. М. Горбатова «Юність бахьків»., брцгади Плосків. ського клубу. Він нізації.

Дехто міркує:

«Для чого вам В цій іисцепіровці брали участь готується до ~ИС'І'УПУ заздалегідь.

думати про те , що ми робитимемо

три дійові особи. Проте вражен- , Причому, як оравиJJ:о, не

calli

веде

методист районного · Будинку культури.

В. &рянЦІв,

голова

заводського

ту

Броварський

ливар но­

nрокатний завод.

коміте­

профспІлки.

·


П'ІІТИиqя, ·14 ntOТorci

роиу:

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

Сі.ськорівський рейд-перевірка

'

зи.мів.сі худоби

3

Навчання садовоаів

та niдzOtrtOtJKU до tJЄСНЯНОl Сівба

З обласноГо семінару, пий відбувся у Іивві, повернулися 12 садоводів і 10 агрономів-пло­ Свині також ·в. поганому догля­ доводів колrоспів зони нашої. і 2 з увагою мухали колrоспники на Зборf/( звіт голови щІавліП'Ия ді, які тимчасово перебувають у садоводИ' колгоспів зони Боб­ т. Бараніна г. про наслідки гос­ старих приміщеннях. Вони худі, рицької МТС. У доповіді «Про у стан садівиицтва по~арюваниJІ у минулому році. брудні. Так caJto з свиньми і ягідництва На зборах багато було приділено новому приміщенні. Тут застали в колгоспах області і завдання /

оо

Нема підстав для самозаспокоення

передову

уваги підготовці до веснеої сів ..

свинарку

т,

Клімову,

би і ходу зимівді худоб~ як ви- яка торік від кожної закріпленої

.

~

КОНУЮТЬСЯ

ВЗЯТІ

.. .

на

цеи

РІК

22

свиноматки одержала ш'І

зо-

бов'ЯЗіИНЯ.

діло­

вих порос.ит, а в нинішньому ро­

ці зобов'язалася одержати по

Запланувавши у СІЧНІ вивезти

23

поросят.

800 тони 900. За

по дальшому розвитку цих галу­

зей на

рік» було наведено

1958

ряд фактів з нашого району.

За останні роки колгоспи зони Броварської МТС поліпшили де­ гляд за садами і ягідниками. Се­

гною, вивезли близько - Важко зрозуміти, хто тут редня врожайність фруктів на першу де:ка,цу лютого виДобуто 3000 тони торфу, який винен, - каже вона. - Біля но­ кожному з 350 гектарів у ми­ майже весь вже· на полі. Колrосп возбудованої ферми немає кормо­ нулому році ст~новила 71 цент­ цеху. Корми возимо за півтора нер фруктів. Грошові надходжевсвовчасно упорався з очисткою Ще вищий врожай плодів пасінКи ярих. Посадкова картоп­ ,кілометра. За цей час вони вихолоджуються,

ля по 25 тонн на гектар зберігається в обладнаному кар­

і

свині

поїдають

іх неохоче. Вже понад рік прав­ ління колrоспу оббивав пороги топлесховищі. Розгорнулися ро:. боти на парниках. Завершується бази «Сільгосппостачу», намага­ кормозапарник, ремонт сільськогосподарського ін­ ючись придбати але безуспішно. На початку бе­ веrrrаря. резня, продовжує т. Клімова, Поруч з цим виявили чимало розпочинається масовий опо­ недоліків. На парииках всього рос свиней, а ми в цей час буде­ JІИШе 200 тонн гною із пщшу 800. Мало тут і рам і коробів. ~о без теплої води. Слід було б вмурувати хоч будь-який котел Тракторна бригада, яка обслуго~

одержала в колгосні «Жовтень»,

с. Требухів, саяова бригада, оЧо­

лювана

J.l.

Корнійком, -

землІ. Якщо . в на~ближчий час

І

не буде зроблено рІшучого зламу

Не ко~иа похвалитися. хоро- у догляді за свиньми, важко че­ шою . зимІвлею худоби. Ми побу- кати росту виробництва м'яса і вали на

двох

м~лочио-тов~риих в наступних місяцях.

фермах. На першій, де_ завІДуюЯк бачимо, для самозаспокоєн­ чим т. Тул.упов, надоІ молока ня у керівників колгоспу немає дещо :КРаЩІ. · Передова доярка ніяких підстав. Треба докласти КОЛГОСПУ Є. 'ІІ_Іита ЩІ.Дf)ЮЄ ЩОДОбИ всіх ЗУСИЛЬ ДЛЯ ТОГО, щоб усуну­

ПО 8~s: KIJIOГPliMa . МОЛОка на ТИ недоробленості В ПіДГОТОВЦі ДО ~ОР!>В~ •

зети

«Правда:.,

Чернівецького

сіпьського району, налічує до голів птиці. На фот9: на птахафермі копгоспу імені газети «Прав­

1500

да:..

(Фотохроніка РАТАУ). Фото В. Карлова.

оо

ll=======tl

ДанІ про айцевоснlf.ТЬ nтицІ

• колrосnах---району аа еlчепь (в штуках) ~

по 160

центнерів яблук та груш і по

37 Hua•

Пісu

обговорення

.. ., 5. • .. ~ ~~~ ~-~ =-~: ~;~ ~=~ .ь:~

прос.tухали Требухів, «Жо~тень» цикл лекцій: «Закладання ново­ Погреби, ім. Кірова го саду і догJtІІд за ісиуючими Гоголів, «Червона Україна:. плодовими насадженнямИ>>, «Ви­ Зазнм'п, рощення плодових саджанців», «Шлях Іпліча::.

Про досвід ~;воеї роботи роз­ повів на семінарі завідуючий требухівським плодороасадником

В. Рогач.

К. ТВІРАDМеА,

агроном.

Броварська МТС.

Бобрик, ім. Стапіна Літки, ім. Капініна

Рожни, «Біпьшовиn Краснпівка, ім. Жданова Княжичі, ім. Щорса Світипьне, «Червоний прапор:. Калита, ім. Стапіна Заворнчі, ім. Кірова Русанів, ім. Стапіна В.·Димерка, ім. Леніна

Сіємо овочі в паривкп Овочеводи нашої ·артілі почали

~

еі.1 і ксwоеаіа =~~ ~~>- Н

доповІдІ Семиполки, ім. Леніна

семінару

~ = ~

А

;~о

;:о

~

~

тара.

учасники

~

~

центнерів суниці з кожного гек-

вує колrосп, хоч в основи_ому й для підігріву води. · У січні колrосп виробив всьо­ «Агротехніка вирощування ви­ готова до виходу в поле, але не забезпечена причіпним зна ряд- го лише по .0,2 центнер~ свини: соких врожаїв ягід» та ряд ін­ дям. Невистачае 3-х культивато- ни .~а кожнІ 100 гектарІв орноІ ших. Проведено практичне зарів, борІВ.

Чернівецька обпасть. Птахо­ ферма сільгоспартілі імені га·

23,3 13,6 16,6 19,0 12,6 1,7 11,1

8,5

10,6 10,5 9,2 6,7 9,0 7,3 8,4 12,1 7,1 7,0

0,7 7,2

6,9 0,5 5,6 4,3 5,0 16,0 4,6 4,5 4,5

~

~

g.C>... .,оо;;"'..

аз ви сіл і копгоспів

~~: ~,D: ь~~ ~ш~

Плоске, ім. Леніна

4,4

5,8

Мокрець, ім. 1-го Травня 4,2 Пухівка, ім. Ватутіна 4,0 Богданівка «Комунар» 3,7 Гоголів, «Перемога» 3,6 Жердова, ім. Леніна 3,5 В.-Димерка, ім. Шевченка 3,4 В.-Димерка, ім. Кірова 2,0 Рудня, ім. 40·річчя Жовтня 1,9 Троєщина, «дружба» 1,8 Купаженці, «Зоря» 1,0 В.·Двмерка, ім. Димитрова 0,4 По Бобрицькііі МТС 11,2 По Броварській МТС 8,6 По раїіону

2,1 2,2 6,0 3,4 1,6 2,5 2,1 2,0 О, І

0,9 4,8 5,9

5,3

10,2

Рішуче підвищити _продуктивність птиці

,а •жальФ, та~и~ ;ало. весняної сівби, ліквідувати недо- роботи на парниках. · ДЛя сівби изькІ надоІ на ермІ • . - "ліки в догляді за худобою. ранньої і середньої капусти, цоПро що розповідають дані jІйПрикро, але факт. У колгоспі вони не ПІ\JІЄВИЩУ~'f.Ь 3-4 кшомідорів та інших культур забили ценосиості птиці за· січень у кол«Жовтень», с. Требухів, nродук­ грами ·на добу від J.орови. Рендева бр~r.ада._ V

П

рав.да, тутЛ

первІсток.

б"

·

ІЛЬШІСТЬ

ише

·корів

доглядом та поганою

І. Ватюк, голова ревtзІйноІ

комісії, А. Сорока, КОМСОМО·

незадовільним

пець,

годівлею

худоби можна пояснити те,

.

І.

UUвачко,

редактора

що

стінної

заступник

колгосп в січні по надоях зайняв

Копгосп ім. Леніна,

одне з останніх місць в районі.

с. Жердова.

у

газети,

О. Кудря, доярка.

гновм

понад

рам. у

70

паринкових госпах району? Приємно відзна- тивність птиці пішла на спад, а

300

з них посіяли

д"я капVРту ~v ..

вирощування

ранню чити, що продуктивніс.ть розса-

г • осьман,

ди.

колгоспник.

Копгосп «Червона Україна:., с. Гогопів.

з відповідним періодом минулого несучки - по 175 штук. Птицю 3 року. начно зросла яйценосність годують тут добре, але утримукурей в колгоспі ім. Леніна, село ють скупчено, і сильна птиця за-

Семиполки. Це

-

результат по- биває слабішу. Що є причиною

ліпшепня догляду і годівлі .птиці, пониження яйценосності курей? У яка перебував у теплих примі- заворицькому колгоспі ім. Кірова

----------------------------------.

З М а Г а Н Н І

птиці між тим торік тут одержали най-

майже вдвоє вища у порівнянні більше яєць від кожної курки-

П е р е. М 0 Ж е М 0

щеинях. Значна заслуга в цьо- одержали

Торік ланка виростила на кож- гектарів, за 40 центнері~ куку- кожна виробила по 250-270 му зоотехніка т. Якнюнаса В. ному гектарі по 150 центнерів рудзи на 7 гектарах і за 25 трудоднів. Іращі результати в колгоспі картоплі, по ЗО - кукурудзи та центнерів проса на 3 гектарах. Змагаємось з ланкою Параско-: ім. Кірова, с. Погреби, де одерпо 20 центнерів проса. У відпоЩе з літа заготовили 300 жано вія кожної курки-несучки

відь на Звернення ЦК

КПРС і тонн органічних добрив.

від

кожної

Зараз вії Кирухи. ДоІJІадемо ·всіх зу- в середньому на 10,9 яйця біль- Не побачиш тут у коритцях для

Ради :Міністрів СРСР до всіх пра- також посилено вивозимо rиій на силь, щоб У змаганні вийти пе- ше, ніж }. січні минулого року. птиці і мінеральних

цівияків ·сільського rосподарства площу. За

8

років у ланці, від- реможцями.

Поліпшили

~ирішили боротися за 200 центне- коли керую нею, виросло багато рів картоплі на кожному з

17

Вриrада rото•а до вих~у в воле РільниЧА бригада :N! 3, якою керую, у відповідь на Звернення партії і уряду до всіх працівни-

хороших трудівниць. Це Парас-

кормів -

ДQ!'ЛЯД за птицею в крейди та інших.

Г. Третяк,

колrоспі ім. Жданова, с. Краси-

панкова, депутат

лівка, в я~ому півтора року то-

курки-несучки одержали

му птахІвництво

госпі ім.

еt"пьсько"1 Ради.

ковія Тесля, Параеховія Саливон,

Копгосп ім. Кірова,

Марина Третяк. У минулому році

с. Заворичі.

курки-

несучки на 11 яєць менше тільки тому, що птиці :Майже не дають кормів, багатих білками, відходів м'яса, зібраного молока.

·

б уло

й ·

на в1дста-

Всього лише по ... 0,4 яйця від д имитрова,

с.

в кол-

в .-д вмер-

лішою галуззю колгоспного ви- ка. Коли підрахувати всі втра-

робництва.

ти, зокрема корми, що згодовуються птиці, то кожне яйце ви­

Вирощуйте пшеницю' сорту

•.біло церІ(,івсьІ(,а-37 •

ходить

не

просте,

а

золоте,

як

говориться в казці.

Запровадивши передову arpoСтежили за тим, щоб не запіз- І серпня перехресио, дисковими Приймаючи виклик на соціа­ ків сільського господарства зо­ .техніку, наша бригада одержала литися з приорюванням люпину. сівалками, по 180 кілограмів на лістичне змагання Києво-Свято­ бов'язалася виростити у 1958 торік на кожному з 50 гектарів Цю роботу почали перед -закін- кожен гектар. Восени, коли пше­ шивського району ми зобов'я­ роді на кожвому із 70 гектарів і засипапа в зерносховище по 38 ченням цвітіння пюпину, хопи ниця зійшла, посіви підживили залися одержати по 110 яєць від по 18 центнерів зернових та по центнерів озимої пшениці сорту почали зав'яЗуватись бобики, мінеральними добривами. Після кожної курки-несучки. Щоб до­

50 центнерів кукурудзи на 20 «білоцерківська-37». Це иайви- рослини мали в poC'ri 40-45 гектарах. Ланки Марії Онопрієн­ щий урожай цієї культури в ар- сантиметрів. Так робИли тому, ко та Галини !бдурахімовоі, які тілі У післявоєнні роки. щоб до початку сівби_ ма·са, якої амагаються між собою, дали сло­ Як вирощували пшеницю? приорали 350-400 дентнево на кожному з 10 гектарів ви­ Площу, що відвели під «біло- рів на кожному гектарі, добре ростити по 180 цев:тиерів кар­

rio

топлі.

церківську-37», з ранньої осені розклалася ~ грунті.

,

виорали на зяб. Весною, як тіль-

цього вона почала ще краще ро­ тримати даного слова, треба по­ сти і в зиму увійшла добре роз- силити догляд за птицею. Слід винутою. звернути увагу на те, щоб птиця

У травні наступного року кожного дня, зокрема сонячні, провели видову прополку і про­ з ранку до вечора перебувала на полку від бур'янів. Щоб не до­ вигульних двориках, що вкрай

У серпні, в кінці першої і на пустити втрат, пшеНицю зібра­ потрібно

у

племінний

період.

На поля вже вивезли 1800 ки з поля зійшов сніг і протрях по.'W.ТКУ дРУГОЇ декад, коли доб· ли роздільним способом. Збільшити дачу кормів, особливо тонн гною та 2700 тонн торфу. груат, закрили вологу. Пізніше ре ущільнилася рілц, пустили Talt сія.nи «білоцерківську-37» ·мінеральних, щоб у племінному Виготовлено 1000 тонн компос­ розсіяли мінеральні добрива і дискові J:Іущильники. _Цп, . C!lii:~M і кииулоі осені. На зиму піджи­

тів. Бригада завершила підготовчі пустили дискові роботи до виходу в поле. На змагання викликали.бриrа­

дУ ~ 2, вкою' керує

комуніст

І. Хавро.

М. Пастуwенко, бригадир.

лущильникц з знищили бур'яни, що 1щчаJіи про- вили мінеральники добривами. Ра­ яйці була якісна боронами в агрегаті. Незабаром, роста ти, і корку, .Яка· утворилася димо всіМ: колго,спам району взя­ Треба організувати

коЛи більше прогрілася ріJІл.я, за- після дощу. Через декілька днів тися за

вирощування

пшениці

культивували. Потім посіяли пю- знову розпушили грунт. Насіння ЦЬОГО високоврожайного сорту. пин на зелене добриво. Норма пшениці перед сівбою про,n>.уїли А. Бабич,· брнгаДІІр nершоі ріnьничоі висіву - 180 кілограмів на ко- отрутохімікатами, а щоб підвибригади.

I(OJirocп «Більшовик»,

жеи гектар, глибина загортання щити Арожайиість, його оброби-

с. Рожни.

насіння

-

3-5

сантиметрів.

пи азотобактерином. СіяЛи ·з

25

. I<:o.nrocn

«Жовтень»,

е. Требухів.

-

пророщуваннЯ

шкаралупа.

для

птиці

дріжджування

кормів, rодівля якими сприятли­

во впливає на підвищення

ценосності курей.

яй-

· Т. Іrнатенно,

старший зоотехнік

інкуба­

торно-nтахівничої

станції.


4

СТ АХ А Н'О

З редакційноі,ПОШТИ

Ц Ь

-

КІНОЖУРНАJІ ПРО ТРЕБУХІВСЬКИХ ПІОНЕРІВ

,,В нашому иnydl всього Qього немає''

галстуки, приколюють .цо грудей

з листа в райониііі газеті «Стаха­ левізора. новець» про вечори відпочинку Просили· ми у наших керівни­ в клубі Броварського ливарно­ ків колгоспу, щоб купили для клу­

«Приємно після напруженого «Ідіть до голови колгоспу і до­ На лівійці· вишикувані наймо­ робочого дня провести вечір в просіть дозволу». Приuлимо .до лодші учні школи. Піонервожата колі товаришів по роботі, позма­ нього, а від голови тільки й чує­ читає обіцянку юних піонерів гатися за дошкою в шахи, шаш­ мо: «Вже один стабіліаатор спа­ Радянського со·юзу, а за вею ки, забити «козла», почитати лили, хочете ще й другий спали­ одноразово повторюють слова обі­ свіжу газету, цікавий журнал ти ідіть додомуr,. Нас додом:}' цянки третьокласники. Після або просто подивитися картинки виряджають, а самі після того цього ім пов'язують піонерські в альбомі». Слова ці ми списали весь вечір просиджують біля те­

маленькі червоні зірки. Потім найстаріші колгоспники артілі «Жовтень» Петро МихайловІРІ

Ковбасинський,

Василь

Никифо­

прокатного

бу гармошку, але знову та ж пі­

заводу.

До того, що написала К. :Мо­

сенька: «Вже одного разу купи­ рович Рогач, доярка Ольга Іва­ тузка у своєму листі, можна до­ ли, то порвали, а тепер як хо­ нівна Ганжа та учні старших ~г.'І·и привмво тз.ко1t послу­ чете грати, то принесіть свою. класів вітають третьокласників­ ха•rи хорошу лекцію, nодивитис.я. Не згодні, то ідіть додому спа­ з прийомом іх до піонерів. передачу по телевізору, а іноді ТИ». Все це у Требухівській серед­ ввечері і потанцювати. А.цже ми І!Dосимо вмістити наш лист в ній школі зняла на плівку Киів!ІІолоді, і нам дуже хочетьсл куль­ районній газеті. Може почнуть і ська студія хронікально-докумен- турно провести свої години до- у нас як слід дбати про органі­ тальних фільмів. КадРи увійдУТь · ЗВ ІЛЛЯ. зацію культурного дозвілля моло­ в один з чергових кіножурналів В нашому клубі сьогодні цього ді. для показу на екранах кінотеат­ немає. Приходить сюди мол;>J.;Ь Груnа МОІОАИХ КОІrОСПНИКІВ. рів, будинків культури та клубів I<o.trocп ім. Димитрова, і просить включити тt~JІевіJор, а республіки. с. В. ·димерка. завклубом ім каже: В. ПасІчний, завідуючий КJІубом.

При райониому Будинку куль-

редано у ~ідання

сТихwе, бо нас nочують» ....:. ліків, які мали місце ,з сплатою під таким заголовком у газеті пайових внесків. Ця ста't'Т.ІІ обго­ «Стахановець» 15 грудня 1957 ворена на засіданні правлівWІ року була вміщена'· ста'І'І'я, в РСС з участю голів сільсь&ИХ якій було піддано критиці праців­ спожІІВчп товариств, в резуль-

тури організовано самодіяльний ників апарату райспоживспілки таті чого сталисл помітні зрушения. План кооперування в ляльковий театр. В ньому беруть за несплату пайових внесків. участь дорослі та }'ЧИЇ старших В статті цілком правильно від­ 1957 році виконаний на 101 класів. Керівником запрошено бито стан справ кооперуванWІ і процент, павнагромадження _ на артиста республіканського ляль­ і павнагромадження по райспо­ 120 процентів. Але слід відмітикового театру Л. Оселерчика. живспілці. Вірно і те, що такі ти, що основна сума кооперувавВідбулася перша репетиція п'єси працівники РСС, як С. Олексієн­ ня і павнагромадження по системі

індон~зійської урядової авіакомпанії сГаруда:..

Народн_І маси .ІндонезІІ схвалюють заходи уряду та профспілок,

спрямоваНІ на змщнен!!я національної незалежності Індонезії.

На фото: представники індонезійських трудящих пред'являють праці~никам пароплавної компанії «КПМ:. постанову про націона­ ЛІзаЦІю.

Фото· агентства Сіньхуа.

Смерть Марселя Кашена

С.ЛІАд.МИ НАШИХ ВИСТУПІВ

с. Требухів.

САМОДІЯЛЬНИЙ ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

В Індонезії всі голландські і змішані голландсько-індонезіііські сільськогосподарські підприємства передано під контроль )'ряду; Ряд голландських банків і компаній експропріювали робітники члени індонезійських профспілок. Авіаційну компанію «КЛМ:. пе­

12· лютого вранці в Парижі , . бітиичого руху товариш Марсель

вмер член Політбюро ЦК ФКП, .Кашен. видатний діяч міжнародного ро- •

(ТАРС).

Заява ЦК ФКП у зв'яз.ку

М

К

з смертю арсе.111 а•ева Центральний Комітет Францу- «Юманіте», депутата Націоиаль-

зькоі комуністичної партії передав ДJLЯ опублікування в пресі таку заяву: «Центральний Комітет Французької комуністичної партії з глибоким сумом сповіщав всіх комуністів, робітничий клас

них зборіІІ від Парижа товариша Марселя Кашена. Найстаріший і шановний діяч нашої партії вмер вранці 12 лютого на 89-му році

ЖИТТЯ».

Похорон Марселя Кашена від­

РСС надійшла здебільшого· в IV і народ Франції, міжнародний ро- будеться 15 .лютого о 14 годині художній керівник . . бітничий рух про смерть члена 30 хвилин за місцевим часом. кварталІ. ЗвІдеи висновок - Політбюро директора газети райбудинку культури. (ТАРС). правління РСС і ССТ ще неза-, ' -----Г. JІип' явка і Н. Гринюк не збільСеІІНар пвацІвнмкІв шили і зараз його ні на одну ко- довільно прац~ють в цій справі. Злочинний акт сваволі В. Бериwнсв, купьтосвітнІх устанав пійку. Подіі в Саківт-Сіді-Юсефі - 1 бомбардування мирного паселен­ секретар парторганізації райспоживспілки Відбувся двої-Іевний семінар • Правління

«Ріпка».

В. Бойко,

ко, Н. Максимович, хоч і спла­ тили частково в минулому році пай, проте не повністю, а

працівників клубів і бібліотеttа- вжило заходів

установ

перед

Княжичах

населРнням.

Т. Широніна,

· завідуюча

3 січня в сСтахановці» вміщено було листа під заголовком с)'

районним

від·

ділом культури.

м. Брова?и.

погано

дог.11я.цають

птицю•. В ньому йшлося про те, що в колгоспі не дбають за по­ родність птиці, ПТІЩЮ тримають скупчено.

Голова колгоспу ім. Щорса, ее·

населеному

пункті, І ня на іноземній території, тобто

що був підданий бомбардуванню

•••

рів. На ньому значна увага була приділена підготовці і проведен­ ню звітів культосвітніх сідьпких

туніському

райспоживспілки.

до усунення иеАО-

ла І(няжичі, т. Павловський В. повідомив редакцію, що листа об­ говорено на засіданні правління. Вжито заходи. Вибраковано неродуктиввих несучок, відокрем­ лена частина півнів. Для птиці завезено комбікорм і поліпшено її годівлю.

про діі, лкі суперечать міжнарод­

французької авіації, викликали ному праву». обурення ПІироких верств громад­ Колишній голова РІІ.ди МІНІст­ ськості Франції. Відомий політич­ рів Франції Мендес-Франс зробив

ний оглядач Моріс Дюверже ви- газеті «Монд» заяву, в якій, зо­ ступив у газеті «Монд» із стат­ крема, говориться: «Я не пере­ тею, в якій підкреслює, що «мо­

ва йде про акт сваволі, яким в

ставав повторювати: наша алжір­

ська політика веде нас до пря­ мого розриву між Францією

Африкоіо». Густі,

лапаті

сніжники,

вільно

падають

на

запорошену

снігом землю. Лише з шкільного подвір'я раз у раз доносяться дзвінкий сміх та молоді радісні голоси. Крізь залиті яскравим електричним світлом вікна доли· нає бадьора музика духового ор·

кестру. На запорошених снігом алеях, побравшись за руки, по­

ходжає групами молодь. Звіду­ сіль лунають привітання, відбу­ ваються радісні, схвильовані зу· стрічі.

-

Здрастуйте, Андрію!

дісно кий

говорить юнак,

чорнявий

потискуючи

-

рц­

струн­

руку

ви­

сокому чоловікові в хутряній шапці. От здорово! Приємно зустрітися в рідній школі! - Здрастуй, Вікторе! - відпо­ відає А. Сердюк, міцно і теп­ ло

тиснучи

руку

своєму

другу В. Карпенку. В різний час закінчили

юному

вони

Броварську середню школу. Анд­ рій Сердюк належить до старшо­

го покоління випускників. Він учасник Великої Вітчизня~оі вій­ ни. Пізніше закінчив ЮІівську державну консерваторію і зараз працює солістом республіканської філармонії. В. Карпенко після десятирічки встуnив

ного

до

Київського

інституту

імені

~еатраль­

Карnе!_Іка­

І(арого і навчається на останньо­

му курсі. Та немає різниці в ро-

На закінчення відбувся концер 1

ХВИЛЮЮЧА ЗУСТРІЧ

чіпля·

ючись за гілля високих дерев, по·

ках. А. Сердюк,

маючи

У паризькій пресі з'явились

шкільної самодіяльності. Хор уч·

розповіді деяких очеви.щів вар­

пів під

варського

досвід робітники допомогли словом І ді- викона~r

керівництвом

пісню

В. Бойка

. бомбардування

туиісь-

Дунаєвського кого населеного пункту.

акторського мистецтва, завжди з лом. У великій пригоді стали тео- сШкольнЬІй ваJІьс:., «Гімн миру:.

-

Група

. .

радістю допомагає корисними по· ретИ'Іиі знання з фізики, матема- компози'і'ора Малінеллі, україн- французьких журнаЛІСТІВ, ЩО по­ радами· своєму юному другові. тики і геометрії, набуті в школі. ську народну піс~ю «Ой, на горі бувала в Сакіет-Сіді-Юсефі, опу-

В КJІасних кімнатах і в кори- Спасибі дарах випускники тісними кола- гордий,

сво"tх м и обступили учителів. Згадують

. · шКІльнІ

улю"'·еиих

""'

незабутні

роки.

Починається урочиста частина.

Сьогодні-дваuадцкта

традиційна

.

середньо!

зустріч в·

школи.

директор школи т.

вчителям за науку. Я та женці жнуть», польську на· бліхувала заяву, в якій відміча­ закінчує він, - зван- родну пісню «Шла девица по ле- ються «великі масштаби бомбар-

ням робітника. Тепер

разом

навчаюся

працюю

в

.

мвроненко

•е 0 "1 •• гк

промисловості на віддіоІІ:і холодної

щорічна оброб~и метuів.

присутнІХ

і

вечірньому

техн-•оn"чиому технt'кvu 1• '"' J-

випускників

Ітає

-

в

р б" о Ітник в·

д

· ІЛецьки м. сказав, що

А

арницького

в

на

своєму

їхньому

заводу

.

внетуш заводі

Він розnовідає, як Комуністична працює багато колишніх десяти-

партія постійно

. НІ

умови

Є

для

. техНІчного

навчан-

анцювальна

група

ський

танець»,

нець:.

та

інші

«Український

танці

дування»,

та-

«шкоду було запо~ио грощсь...

СРСР. Було виконано читання, соло,

ночІ·

дуети.

в шкm· ьному

молоді

дзвінкі

народів

нується ту. Невпинно

уч~ів. Якщо в

ному році в десятому IUiaci нав-

На ЗJІьоті виступали

ШКОJ!И т. Мироненко зачитав при·

До пізньо"І

залІ·

голоси,

лунали

бринів

Вечір закінчився, але довго ще

сятиКJІасники

колиших

ня.

випускники Н. Хоменко, В. КарЩе довго було чути популярну пенко, а також секретар райкому учнівську пісню: ЛКСМУ

А.

Гончар.

Директор

вітальні .ІІИСТИ і телеграми учасз. привітаннями виступили де· никам традиційноrо вечора від · І І о.

Л. І(арпеико. З

І(.пемеичук

інтері!fоМ

і

слуха-

них з

ус І х

уч11 в. lJІКОЛ_и,

КІНЦІВ

надtсла-

краtни.

ли присутні- розповідь випускниТривалими І Гучними оплесками ка, нині робітника Дарницького зустріли присутні nривітання най-

шовкового комбінату М. Сундука. старішоі вчительки

Броварської

- Не.Ііегко було мені в перші дні розібратися в складній техні- шкми nеисlоиерки Олени Лроко· ці,-сказав він., -

спору.цам,

результатІ а

також

якого приват­

художнє ним будинкам, школі і магази­

колишні

чалося лише 10 учнів: то в .цьому році в трьох десятих IUiacaxвже 83. В ;uколі широко запро· ваджується політехнічне навчан-

ким

в

.

уч-

. ня. курси по підготовці різних в морозній тиші зимового вечора на народну освt· професій, є вечірній інститут і зростає кількість . лунали вигуки: техюкум. 1946-47 навчаJІь_ До наступної зустрічі, друзі!

. коштІв

А.ІЦІесІ

т

нів 10-х класів виконала сРосій-

піКJІується про КJІасників. Створені всі необхід- сміх.

долю наших дітей. З кожним роб" ком все більше і 1льше асиг·

.

сочку:..

:цаи». Журналісти додають,

що

вони бачили. «зруйновані автома­

шини, які належать Міжнародно­ му Червоному Хресту», а також

поранени~ жінок і перебувають в

Деф.

дітей,

лікарні в

які MICI'l

(ТАРС). Т. в. о. РІАактора

М. ІВАНИЦЬИИ~.

«Давно, друзья веселЬІе,

~Простились МЬІ со школою,

Но каждЬІй год приходим в свои· М'-' IUiacc. ... В саду березки с кленами Встречают нас с поКJІонами,

И школьнЬІй вальс опять звучит для нас ... :..

в. Полотняк.

Броварська середня

Районний фінансовнА віддІл

доводить до відома керівників· установ, підприємств і органі, заці", и _ що nочаJІасІ реестрацІІ

штатів, оКJІадів, фондів заробітної плати та кошторисІв

адмІністративно • управ.Jdиських витрат на 1958 рік, РАйФІНВІДДІЛ

але д~о:св:=ід~ч:е,:нt~·~п~і_:вн:н:_:К:~р~ІD::ко:в::о:L:.·__;...."'""__..,2_~шк~·~о:л:,а_:N~rv:._:l~._______...:!!;:::::::::::::=:=::==::::::;::::::;::::::;:::::;:;;;;;:;ІІ

реАuціІ:

м.

J)poupa, КаІасьаоІ об.І~~ Іу.t. ІСкікwrа, М 138.

------~--------------------------------------------Зам. 778 -2500

Броварська районна друкарня І(аівсакоrо об.пасноrо уnравління культури.

20 номер 1958 рік  

20 номер 1958 рік