Page 1

П/JОАета/Jl всіх

ICpalH, єднаt1теся! ЧЕТВЕР

УЧОРА, В МОСКВІ, У ВЕЛИКОМУ

6

КРЕМЛІВСЬКОМУ ПАЛАЦІ ВІДКРИЛА­

БЕРЕЗНЯ

1952 н! Орган Броварського райкому КП (б) У та райради депутатів трудящих, Київської областІ

р.

СЯ СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

20 (819)

Ціна

15

СОЮЗУ РСР

коп.

ПРО МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 8 БЕРЕЗНЯ п ост а н о 8 а Міжнародпий жіпочufi день 8 березня тру:rmці рd;J.янсы\гоo Союзу віД3Нctчають у ПЬО~ІУ році в умовах да.lЬШОГО иuгутнього піДllесення соціа.1істичnої еКОIlО~lіІШ і .кУ.1ЬТУРИ naшої БdтькіВЩШIII. llереТВОРЮЮЧІІ в жпття сталінську програму бу;rівнпцтва кuмунізму, радянсыtl

року більш як У три рази і переВИЩУG тепер 830 тисяч чо' ловік. Понад »i.,lhtlOH жінок навчаGТЬСЯ у ВІ1ЩИХ і спепіаЛЬних середніх учБОRИХ закладах. У про~шсловості, на транспорті і в будівництві мільйони жіпок- рuБІТНІІЦЬ, інженерів, техніl{ів і мапстрів пока'~ують

Ц КВК П (б)

КО~lуністична партія і Радянськпtl УРЯl ПРОЯВ.:Іяють бе5устаllне пі клуваllНН про жінKY-~laTip і дітей. Жінка - мати оточена у нас всенаРОДIlОЮ поmапою. lIошіД 3~ тисяч жіпок' удостосні :!ВJІШЯ «Мати-ГероїНЯ», три 3 половиною мі..1ЬЙони жінок наГОРОlжені ОРlеном

на- зразки соціалістичної свідомос- «Материнська С.:Іава» і сМсдз,л- ма ве.1ІІКИМП державами.

род пі:! керівнИl1ТВОМ KO~IYHicтично]' партії успішно викопав план першої піС .1ЯПОЄНlIОЇ п'ятиріЧІ\П і ~J10був У 19~~ 1 році пові Вllдатні перемоги в усіх гадузнх еКОIlоміІШ і культури. Високюш те~lПаШІ розвивається промисловість, далыllІхx успіхів досягнуто в соціа.аіСТІІЧНОМУ сіЛЬСЬКО~IУ господарстві, в усіх гаJУЗПХ наРОlНОГО господарства ШUрОlіО ВlIроваДл{УGТЬСЯ передова техніка, зростаG продукТІІВНість праці. Трудящі Ра;щнського Сою:}у 3 ве.аикuм ТВОРЧШf пі;щесенням споруд,;І\УІОТЬ грандіозпі гідрое .lектростанції, каналп і ~рошувалыli СІІСтt'JIll,Зlіі:і-

ті в боротьбі ~a ВИСОКУ ПРОДУКТІІвність праці, підпищують свої технічні знання і впробIlUЧУ кваліфікацію, оволодівають передовою технікою і культурою ВПРlJбшщтва. ТрудіВІІиці колгоспних і радГОСПІШХ полів борються за ВИсокі врожаї, зоіЛhшення поголів'я і ІІродуктивності громадського тварипництв()" беруть активну участь у здitlснеuні cTa.lillCbKOro плану перетворення Прllроди, оволодівають агрономічнuми знаннями і сільсь~ когосподарською технікою. Понад 40 процентів загальної I\i.lbKOCTi агрономів в країні

снення яких БІде новим ВІ\.1адом стаНОВ.1ЯТЬ жінки,

лю МCLтеРИllства». Держава ВИПлаТИ.1а багатодіТНІІМ і одиноким иатерям і JIa новонароджеНІІХ тільки в 1!І;) 1 ропі 6 мільярдів карбованців допомоги. Сотні мільtlонів І\арбовапців щороку віДllускаються на піонерські 0ЗДОРОЕчі табори і дитячі санаторії. Б реЗУ.1ьтаті зростання добробуту народу, постійного піклування деРiRl1ВП про поліпшення ОХОрОНП здоров'я і охорони материнства й дитинства R РаlЯНСЬКО~fУ Союзі значно ЗНИЗIJJІаСЬ дитяча смертність. 3а останні кі.:Іька років щорічний прпрісr населення становить більш як 3 мі.1ЬЙОllIІ чоловік.

десятки ти- В

но-техні чної бази КО~lуніЗ~IУ. і комбайнами, сотні тuсяч жіу спіхи розвптку наРОіІНОГО нок сrа.1И передовика~1И соціаГОСІІодарСТВtL Зі.1бсзпечуІОТЬ не- ліСТІІЧНОГО землеробства і тваухильне піДВІІЩСllIІЯ матеріа.1Ь- PUHHllllTBa. ного і ІіУ.!1ЬТУРІ10ГО рівня ЖІІТЖінки СРСР беруть діяльuу на- участь у розвитку

молодих будівників І\омунізму, якому віДКРІІті всі шляхи до щасливого творчого il\ИТТЯ. Жінки СРСР беруть ШІІрОКУ участь в управлінні державою

радянської і в

радянському

і радгоспів, спеЦJа.1ІСТШ сі.1ЬСЬКОГО ГИСІlOдарстна бсзу('Танно бор:лися З,і, підвищеllНЯ вро­ Жctllності всіх Ci.lbt'bl\OrUC!!Ol aPСЬКІІХ KY.lbТYP, всемі рНПП розвиток гpO~laДCbKOГO тr.аРПІ!ШЩтва і зроста НІШ і10ГО ПlJ01УІ\ТИВності, шпроке ВПРlJВdДЖС нни в колгоспне і piilIf\JCIIНe ВІІроб­ ництво досягнень CLГРОНО'lіЧIJUЇ

МіjБнароднпй жіночий день трудящі жінки всього світу проводять пі;!; лозунгом посилення боротьбп за Мllр, проти загрози НиВОЇ війни, підготовлюваної америкапо-апг .IlіЙСЬЮJМП іМlІеріалістаип. Б ряди борців за мир і де~lОкратію стають все нові й нові мільйони жінок. Міжнародна демократична федерація жінок, яка об'єднує 135 мільttонів жінок У 64 країнах світу, провадить послідовну боротьбу за мир, за економічні і політичні права ТРУДЯЩИХ жіНОК,Зі1 життя і майбутнє дітей. Б цій боротьбі щораз активнішу участь беруть жінки колоніаль-

вашій країні росте фізu~но них і залежних країн.

У справу створення JI:1Tepia.1b- сяч іБі!IОК І\ерують тракторами Iздоропе,ба,1ьо р е духом покоління

тя радянсыtгоо наРО:І:У _ Б

тової війни дедалі тісніше згуртовує свої РЯ1И табір мпру і демократії, ЗрuСТdЄ і міцні!:; міжнародниtt фронт борнів ~a МИР. очолюваний РаДЯНСЬКИМ Союзом. БЛИ3hКО шестисот мільйонів чоловік UОСТdВИЛІІ свої нідПИСИ під ;jверненням про ук· ладrНI:ІЯ Пакту Миру між п'ять-

ЮLУІШ і передового lIOr. Bl lY, да.1ьше зміцнення і всебі tІІша 'рОЗВПТОК гpO~laДCI)KOГO ГОСllО­ дарства. колгоспів. Жінки - прапіВНШlИ науки і культурu-повпнні ІШПОJег:ш­ во рухаТІІ впереl ра:ЩtiСЬКУ науку і техніку, СПРЯМОВУВаТП свої творчі сили і здібності на нове· піднесення соніалістичної ку.ІЬТУРИ, літератури і иuстец­

тва, народної освіти і охорони здоров'я. Інтереси будівнпцтва KO~IY­ ністичного суспільства в на­ шitl країні ~ШfагаlOТЬ віl пар­

тifiних орга~ізацifi да.JЬШОГО залучення Лl:ШОК до ГPO~I,:ЦCЬ­ ко-продуктивної праці

в

ВРО­

Мільt1сни жінок В країнах І МІІсловості, на транспорті,

капіталу борються за підвищення заробітної плати, запровадження державної системи охорони праці і соціального страхування, sa збільшеНІІЯ

будівшщтві. державних витрат на

в

сіЛЬСЬКОJIУ ГО('.1І0дарстві, піДВІІщення аКТІІвності жінок в усіх галузях громадсы\-ІІо.:Іітuчно-­ го, державного, господарського і культурного Лl:ИТТЯ. IlартШні

народну організації

повинні

IlОСU.1IIТИ

шіt1 країні безперервно збіль- науки і КУЛЬfУРИ. В наУКОВІІХ, 280 жінок є депутата~ш Бер- освіту і OXOPOH~ здоров'я дітей. роботу в справі ПО.lіТІІЧНОї ос­ шується шщіона.1ЬНllfi доход, учбових і І\У.:1ЬТУРНО - OCBi'fHix ХОВНОї Радп СРСР, 2209 жіТрудящі жінки, всіх країн віти жінок, постitiно ;ruати про знижуються ціни на товари ма-І закладах РаДЯllС-ЬКОГО Союзу HOK-J;епутатаМІІ Верховних Рад вииагають заборони атомної підвищення їх культурного і сового спожи~ашІЯ, зростаІ~ТЬ реа.1ьна зароБІТна П.1ата роБІТників та службовців і ПРllбутки се.lЯН, широко розгорн)'то житлове будівнпцтво. В країні соціа.lізму

nЮIdЄ

БСЗРGБіття,

яке є ЛПХОМ Д.lН тру дящих капіта.1іСТІІчшrх країн. 3poCIaG і l\Ііrщіє могутність Радянської соціаJlістuqної держави, яка послідовно бореться за міцнип і

тривалпй

мир

науку нови-

Ве.1Ішпtt прпклад Радянсько-

мп дослідженнюш і віДІ\РИТТЯми. Багато радянських жінок ПРОЯВЛЯЮТЬ свої творчі здібності в літературі і мпстецтві,створюІИЬ високоідеt1ні ТВОрП,ЩО ~апа-

чуючи радянську

ГО СОЮ:lУ запаЛЮG жінок країн наРОДllОЇ демократії в їх боротьбі за будіВНІІЦТВО нового жuття. Жішш І\итаю беруть діяльну участь у відбудові і піднесен-

в люють нашпх людеfi на паТРІОТІІЧ ні

усьому світі, за зміцнення дружби між наРОД1МП. ~T с!]іХІІ РаДШІСЬКОЇ ),(\Ріl\dВИ, її мпрна зовнішпя ПО.lітика ще Вllще підносять анторптст і міilШilРОllвпft вплив Союзу ГаДЯНСЬІШХ СuціаліСТІІЧ!lИХ Республік. НаР О l И всіх I\p.LЇH деlіні біЛhше переІ\Онуються в перевагах радянського соuіdлістuчного ладу над капіта.1ізмом. Ве~lИкutt Bl\.'la] у справу зміцнення ~IOГYTHOCTi сопіа.lісТІІЧНОї ДСРiRdІШ ВНоСЯТЬ радянські il\інки_ ВИ3ВО.ilеllі Вll каНданів ПО.lіПIЧIIOГО і еl\Оllоміч-

HOru

пращОІ.ОТЬ понад. два з ПО.10ВИ- союзни~ і ~ВТОНОМІІИХ республік, ною МІJьtlони ЖІНок. Десятки ПО!fад ПlВМlJIьttона жінок·-депутисяч жіпок працюють в уні- тати місцевих Рад. Серед народве~ситетах, інститутах, науко- ВІІХ суддів і народних засідатево-дос .lідних закладах, збага- лів жінuк більш як 41) процентів.

ІІі ПО;1ВllГП в i~l' Я Батьківщини. Белuку плодотворну роботу ведуть радянсьКі жінки в га.'І У зі народної освіти і охоронп здоров' я. В СРСР здійснюється загальне семирічне навчання, розгорнуто пшроltу сітку де сятирічuих загальноосвітніх шкіл, спеціальних середніх і ВИЩІІХ учбових закладів, створено дерil\aBHY СІІстему професійuо-~ехнічного навчання. Понад КІЛЬпон жіНОК-УЧllтелів виховують підроетаюче покоління в дусі КО~lУIlістичноі ,свідомості. і раДЯЮ'ЬКОГО патрІОТИЗМУ. БІ.1ьше

ПРОМИС.;Jовості,

гніту l\CLпіта.'lіз~[у, РilДЯ UСL - мільftопCL JRіиuк працює в ('ис- деяократичні прана

кі жіllКll розгорну.JU свиї ТВОР- Te.~Ii ИЮ.РОН.ІІ ЗДОРОВ'.JI.

Чи~л~ Американо-аНГЛІйські

чі здіuності,

краІНІ лісти використовують

стали

а!\ТИВНlJЮ, ЖІНОК-ЛІКаРІВ у НаШlЙ

твuрчою СІІ.10Ю соuіа::tіСТllЧНОГО зросло порівняно

3 1940

ідl-'НМП

CTd.liH<L,

ПарТії

раДЯI1СЬ!\Ї

аеніна -

jlLiHl\ll беруть

діяльну участь у BcellapOllHO~IY

соціаЛIСТllЧНl,~ІУ З~JaГаllні за даЛhшufi РОЗВllТОК еКОllоміКІІ нашої кvаїIlU, борютьrя за HUBi успіхи соці(lліеТИЧНuІ І\}ЛЬТУРИ, віддають свої СІІ.1Il і знанн}! справі будіВНIJUТВ,L комунізму. В

усіх

га.lУЗЯХ

пер 207 ТІІСЯЧ ЧОЛОВІк. Соціа.1~стиqна

ТРУJЯЩИХ.

іМl1еріа- кове виконання

плану

ПОГрабування

тех~ічного ~івня, }РОСТі1НШІ їх ПОЛІтичної І ВІ1~Оl)lIИЧОЇ аІ\ТИВ­ ності. ЦІі ВlіІІ(б) пропонує партittним, раДШІСЬІ\ИМ, нроф­ спілковим і КОИСО~ІОJЬСЬКИМ організаціям краще ВИІЩРШ:ТО­ вуватп ~poCJi ИОіЕлuвості ВІІ­ с}·вання n\іНОЧІ1Х І\адрів, смілпвіше виеуваТІІ переДОВІІХ їкінок ІІа І\ерівпу роботу в пар­ ТШНІІХ, раlЯНСЬІ\ИХ, ГОСПОlар­ ських, профспіЛlіОВПХ і I\O~ICO­ МОJЬСЬКИХ оргапах, в усіх га­ лузях наРОДllОГО господаРСТЕа і культури. Партійні, профспілкопі, KO~Iсомольські організапії, ра]янські і господарсь!\і оргаНІІ ІІОвинні ПОСП .1ИТИ повсякденне піклування про ІІО.1іlIшешІЯ умов праці і пuбуту ТРУ1ЯЩИХ жінок, ПОlаваТІІ постіtlну допомогу жінці-матері в справі виховання дін~П, sа"Р.3IІСЧІІТИ дальше розшнрешш сі1ЮІ і ІІО­ ліпшення роботп дитячих і .'Іі­ кувальних закладів, громадсь­ ких їдадень, ІІОШІІВІШХ маІісте­ рень, прtL.:1евь і іНШllХ пі;щрп­

19~2 еметв пuбутового

народів і

працю жінок.

ЦК ВКП( б) закликає жінок-

ЦентраJьвиtt

ДvмаШІІЮ

І\омітет

І одержанн},! надприбутків. У ка- робітниць, іНЖt>нерів і техніків союзної Комуністичної

Б~тькіВЩllна []ітаЛісrичнп.х Країнах ро.здува- ~e більш на[]олегли~о і енер- (бі.'Іьш~виків)

високо ЦІНИТЬ caMOBlДlldIIY !lра- ються виєнНІ БЮДffiети, збuьшу- ГІЙНО БОРОТІІСЯ за

цю Р(}ДЯНСЬЮІХ патріuток,3ваннл Героя Радян~ького Союзу ПРІІСВОЄНО 70 жшкам, звання ГеРОIІ С,Оllіалістичної Ера.ці 2170 ЖІнкам. llOHan ,~O тисяч ~іІІОК--'рОбіТНІ1ЦЬ~ КОЛГОС,ІІНПU?,

uБСЛУіБуван­

підготов- року В усіх галузях народного ня, що полегшують

роком ку до нової війнп для ще біль- господа-рства.

суспільства. НатхнеНllі ве.lllКІІ- більш як удвоє і ста~овить те- шого

ми

сільського

господарства країни і у здіttсненні де~lОкратичних перетворень. Рd,зом з усіма трудящими своїх країн успішно будують соціа.:Іізм жінки Польщі, Чехословаччини, У горщпни, Румунії, Болгарії, Албанії, Монгольської Народної Республіки.Жінки Німецької Демократичної Респуб..1іІ\ІІ борються за ЄДИНУ пезалежну демокраТllЧНУ Німеччину. В капіталістичних, колонї()'льнпх і Зі1.1еЖIIИХ країнах жінки вілзначають день 8 березня в обстановці дальшого наступу .капіта.lУ на ЖИТТ6виtt рівень і

зброї, скорочеНІІЯ озброєнь, укладення Пакту Миру, впступають проти кривавої агресії американського імперіалізму в Ііореї. В авангарді ьtіжнародного демократичного руху жінок ідуть жінки Радянського Союзу і країн народної демократії. Обов' язок радянськпх жінок -ще більше розширювати і зміцнюватп інтернаціона.;Jьні зв'язки з жінками всіх країн, раз 0:\1 з ними активно боротися за мир в УСЬОМУ світі, за дружбу між народамп, проти іиперіалістичних паліїв нової світової вШни. Центральнuй Комітет Всесоюзної Комуністп,ної партії (більшовиків) пропонує всім партitiним організаціяи провести :Міжнародниtt жіночиtt день 8 береЗНIІ під знаком мобілізації сил радянських жіІІОК ІІа боротьбу за нове могутнє піднесення соціалістичної еКОІІОміКІІ і культури, залучення жінок до всенародного соціалістичного ~магання за достро-

BiTdG

Все-

парrії

всіх ТрУ11І­

шдвищення щих ЖІНок ра)'щнсы;огоo СОЮ:JУ

ються податки з на.селення, під- ПРОАуктивності праці, біJьше в МіжнаРОдIlпtt жінuчиti день вищуються ціни на промислові пролвл.яти ініціативи у бороть- 8 березня і ВПС . І0"ЛЮЄ 1верду і продовольчі ТОВdРИ, скороЧУGТЬСЯ мирне впробвицтво,СОТні ТІ сяч трулящuх поповнюють армію безробітних. Ще більш

lIарЩI!ОГО lНженеГІВ,аГРОНОМlВ,пращвниюв гіршаG

становище

бі за випуск nродукціІ високої якості j зниження її собівартості, ЗiL еКОНОllію СІІРОВИни, матеріалів і електроенер-

впевненість у тому, що ра­ дянські жіпки ще бі..1ьше ~iд­ вищать свою творчу CLк,тившсть на всіх .ді.1ЯНКd,Х .кому.нїс.тич-

ТРУДЯЩIlХ гії, сміливіше оволодівати но- ного БУДІВництва, І даЛі

само-

господйрrтва успішно праЦЮЮТЬ народної освіти,ОХ 1 рОНIІ здоров'я жінок і дітей, мільйонп~ яких вою технікою і передовими ме- віддано боротимуться ~~a зміц­ виховані ІtОМ~·ІІіСТПЧllОЮ нартіто і КУЛЬТУРІІ нагороджено ордена- ГИНУТЬ від неlIОСИЛЬНОЇ

і РCLДЯНСЬКОЮ державою 'ИС-Jеп- МІІ і меД(LJlЯМП СР.СР. 3а видат-' голоду і хвороб. ні жіночі кадри. Чнсло ЖІНОК- H~ роботи в ,гаЛУЗІ нау~п, винаспеціа.llістів з закіllченою ВІІ- Хl1l П11 цтва., ЛІтератури 1 мистецщою освітою зросло в нашіtl тва 579 ЖlНкам ПРИСВО6НО зван-

країні проти довоєнного 1940 ня .пауреата Сталінськоl премії.

праці, тодауи праці.

нення могутності нашої

ве.1ІІ­

ЦК ВКПlб) закликає жінок коІ раДЯllСЬКОЇ соціа.lіСТІІчноІ

Перед лицем загрози нової сві- -КОЛГОСПНИЦЬ, рОбітниць МТС fiатьківщи~!и. ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВСЕСОЮЗНОІ І'

КОМУНІСТИЧНО ПАРТІІ (біЛЬШОВИКІВ).


СТА

П

О

в

Е

Ц

Ь

6

Четвертого березня в Москві, у ВС.lШ\ОjlУ театрі СРСР, від3а пораJОЮ біU.1іотеl\аря ра­ БУJОСЬ урочисте засідання, йонної біб.1іотеІШ комуніст т. присвячене 100-річчю з дня ІІРОКОф'GВ В. НРОЧІІТJ.В твір смерті rCHiaJbHOfO ХУ~Оіl\lшка лауреата стаJіIILыоїї ПРСJІії ('лопа ~I. В. ГОГО.1я. Тут зібраВ. Собка «3а.10Г ~lПра» . Цп лиси стахановці )lОсковських книга йо~[у дуже СПОДОUd.lась,

JIiJII})llG~ICTB,

учені,

березня

року

1952

~IJЖНАРОДНIlіі огаяд

гог о л я

В.

Урочисте засідання у Великому театрі СРСР

"ниги

він розповів про не-У ТОЮРІІшам,

А

ПАМ' Я ТІМ.

Комуністи­ активні пропаган­ дисти

Х

По шляху неухильного піднесення

І I\oBo-~[opcыIогоo ФJоtу, учнівсь3 доповіJ.JIО, прпсвячепою Нас.lIДУЮ'l1l ВС'.1ики.і приклад ка M0.10J,b, а Tal\OiI~ :Іарубіilші IOO-рі I I 1 1Ю J ДНЯ смерті J[. В. Радянського СОІ\)3У. спираЮ1IIlСЬ гості, які прибу.1П до СРСР па l'ИГО.1Н, ПИСТУІШВ ПРОll)I'СОР В. В. ІІа його :ЮІЮМОГУ, Тр)'.lящі країн народної :leMonpaTiї успішно б)':lУ­ вшанування пам'яті ПІІСМІСН- 1-;Р\lі.10В. ють ОС1ЮВИ coцia.li3~1)'. нш\а.. Серез присутніх - f.1tlllII . , . .. Вllсо"і ТС~lПи раЗВIІТКУ харак­

посольств і місШ, акреДІІтовані

. 1!IС.1Я 1ІЮЧІІСТОГО

З(lСІJ,tШШl

терні Д.1Я всіх гзлреіі

наРОДIlОГО

в Москві. ВIДU~"3СЯ вr.111кпft КОIlIІРІJТ, в fOcIIO;tapCTBa ПО:lьщі. Чехос:ювач­ ПJIсьменУрочисте З:lсід:шпл КОрОТКІІМ ЯКО~IУ взлли участь ВПJатпі ЧIfIШ, Ру ~І)їlії. ~·ГОРЩI!НИ. !Io.lГa­

пики, J,інчі МlIстецтв, ПРСJстав- встуПlШМ словом віДI\РПВ і П попроспв собі зв'я~шівень Ту­ НШ\ll РdДШІСЬКОЇ АІн.lії і Віпсь- ДC~liI\ В. В. ВіПОГРі1ДОВ. палов А. Незабаром твір ЩJOЧІІ­ таЛll бlІІЗЬКО ~O ЧОJовік.

аІ\а-

apTIIC:TIl

І\ращпх театрів С'ІО.шці.

рії і А.lбаllії.

Поря;t

з

ШВИ.J.КИМ

ropOMIIC.lOBOCTi

ЗРОСТ31lIlН~1

ПО

Ш.1ЯХУ НС),ХIІ.1ЬІЮГО пі:tНСССННЯ lіде

в ЦIlХ

в столиці Радянської України

країнах і

сі.lьське госпо­

дарство.

Виникла дрша зіGратися па Hapo.J.Ha В.1З;tа Вlfве.1а ci.lbCI)!,C ~,. ЕИЇВСЬІ\О~[У дсржавному І діячі науки, стахаповці під- ченню 100- рі ч IІЯ З !ШЛ (,~IepTi господарство із стану заlll'па:tу і конференцію, щоб оБГОВОРПТІІ аl\аде~lі!шо~[,У ПРІІС~ІСТ~, ст)~~еІІТИ, ВuїІШ Ра- }1. В. IOГOollН паст П. 1'. ТПЧIIlId. зві.1ы~Іаa СС.1ННСТВО від 3.1иДнів і прочитану І\ІШГУ. 3а ініціаТIІ­ ордсн.а .:1еніна ГО.10ДУ. НаilваЖо1ивіШЮI заходом ВОЮ парторганізаuії ІІраllіВІІиків тратрl. оперп та балету ІМ. Т. І. ДЛНСЬКОl АРЯІІ. а JоповідJ.Ю «~IШ\ОJа Васильо­ щодо цього була земельна рсфор­

GеРСЗllН відбулося J'" крз.їпського ре.спуБJіКаІІСЬКОГО ~OMiH~TY Днями в клубі віJUУВСЯ літе­ по ВlJ:ша:еНIIlО 100-РІ:I Ш 3 ратурвпfi всчір, присвпчениf1 ДШІ C~ICPТl ве.:ШКОГО РОСІПСЬКОборотьбі народів світу за міц­ го ПИСЬ~Іепника М. В. ГОГО.JЯ. зв' язку

було ШІЗlНl ЧСJIО

день,

ГО;ІПНУ і міспс СІ\ликаИllЯ та.ЦЬКОї Rонфrрев иії.

Шевчеш\(!,

ТеПJО 3)"CIpi.'lII прпеУТlIі про- впq Гоголь - ВСlШШй росш­ жuваючпх у lіисві РОДИЧОІ\ І ськиtl ПIlСЬ~lешшк» ВІІСТУ[І1ІВ М. В. ГОГО.1Я - внучок. йОГО І діі1енип Ч.1СН АЮlJС~lії наук

4

Чll- урочисте засідання

сестрп ОJЬГИ-Г. В. Цп~шську ~TPCP О. І. БіЛСЦЬІшti. та О. В. МСШКШІСІ)КУ, ЯКІ були В ПРСЗІІ;{ії.

11

о··. 3'1СІ'аПРІ~КШШ ~ рочистого ui

ма. Демократичні перетворrння, з:J.iiіснені ІІа ее.'!!. приве.,и до збl.1ьшення сі.lьськогосподарської продукції. Так. у РумунІЇ порів­ няно з 1949 РОКОМ середній ) ро­ жай пшениці з гектара зрІс у 1 \:151' році на 14 процентів. а в 1951 році-ва 8'.) прrщСНТіВ. Щож­ до бавовни. то ЇЇ в Румунії

ний і ТРИВiL.'Іиtt Иllр, ІІа ЛКО~ІУ ВшапуваПІ пам'ять М. В. Урочисте засідання віДІ\РИD дання ВІдбувся ве.1IIIШП I\OH~ обговорено твір В. Собка «3а­ ГОГО..1я нрutlш.lИ раJЯНС:ЬІ\Ї .1і- rO.Jona ~' країНСЬІ\ОГО республі- церт, ПрlIСВЯЧСІІП tl пам' ЯТІ торік бу ло з\6рано в 50 разів лог мира». Основну доновідь па теР~ТОРlI, аРТИСТІІ, ХУДОЖІІИІШ, каIlСІ)КОГО I\O~liTeTY ІІО від на- М. В. Гого.:ш. більше. ніж у найкращий довоєн­ ний рік. СеРЙІ)3JШХ успіхІв досяг­ тему: «Як РО;Н~Рllта в романі нуто також і в розвитку тварин­ ідея ~шру і дe~IOI\paTiї» -:зробив ництва. Республіканська нарада передовиuів сільського зв'язківець т. llРОІ\оф'GВ В. ЧДСll Піднесення сіЛЬtЬКОГО госпо­ дарства забезпечує с"ровиною ін­ ВКП( б) т. Тупа.10В А. ВllСТУ ПІШ З

характеРИСТIIlіОЮ

господарства Української РСР

ГОJОВІШХ

у lіllсві закіІІчплась респуб-І героїв твору-офінсрів РаJЯНСЬ­ ліКitнська нарада персдовиків І кої AP~Iiї, як носіїв передових сі.1ЬСЬКОГО господарства РаДЯІІідей нашого часу -UОJКОВlІИІ\а ('ької J'fiР:lїІІИ, що трпва.1а три, lJайки,

Ma.tlopa

Савченка і

пітана СОІ\олова, розповів

І\а­

про

дні.

у ч3.еникп паради заС.lуха.1И безкорисливу ДОІІОУОГУ РаДЯІІСfJ­ і оuговорнли доповідь ~ЙHiCTpa кого Союзу Hi~IeHЬKOMY парOJУ, сіЛhСЬКОГО rосподарства УРСР Чптачі-секретар партіПної тов. Н. Т. К(lJьченка «Пі:lСУМорганізації Т. ГО.10скевич В., КП ВПІ\ОнашІЯ зоБОВ'Я3аІ1Ь по

у 1951 році, і захо;.щ 110 Р03ГОРТdННЮ соціалісти чного 5магання за одеРіІ\аННЯ ВИСОКПХ врожаїв усіх сі.1ьськогосподар-

І СЬЮІХ KY.lbTYP і рОЗВlІТОR гро- ності в('іх сі.lЬCl>КUГОСlIодарсь-

маДСЬІ\ОГО продуктивного тнаРИІІнпп,тва в 1952 році». На нараді 3 ПРЮІОВОЮ виступпв секрстар Центрального 1\0мітету Кil(б) УкраїІШ тов. комуністи тт, Волков Л., llІпро­ CiJbCbKO~IY ГОСПОДqРСТВУ, взятих J. Г. Иельников. нін В. розповілп, ЯІ\ розкрита персд товаришем П.В. С,(а.1іJШМ У часники паради 3 величrзв творі керівна ро.1Ь Соціа."'Ііс­ ТlІЧНОЇ Єдиної партії

НІНІ піJIІСССНІІЩІ прийняли лис­ та ТСіВіtрпшеві 11. В. СТdліпу 3 зоБОВ'Я::\:lIШШI па 1952 ріІ\ по даДhШОУУ шдвищсншо врожаit­

СІЛЬКОРІВСЬКІ РЕЙДИ ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ КОЛГОСПІВ ни; тт. Кунах в., УШСРСUКО .м., І МТС РАЙОНУ ДО ВЕСНЯНОЇ СІВБИ Барані~ В., НеУПОІ\оєва 3.провідна рО.1ь передових ніиеllЬ-1 Броварська мтс. площі по 17 центнерів ~CPIIO­ КОЛГОСП ііі. Хрущова, с. Тре­ ких р06іПІПків У СТG(:'Рr.пп; пс- І l\lехапі~аr~р! 1''-1 23 лютого ВИХ, 200 центнерів Ka.PTOrI- б~'хів, МИ РІ'!'!"Т 11't та ко іl": ряд вої Німеччини. Вони ро:шові"l11 заверmшш pe1fUL.T Tpa~TopiB і .li і 180 центнерів овочів. неДОJіків. n б}lіН,l!ді т. J1ук'Я­ також про ТС, НІ\ наРОДІІ світу ПРllчішшх машин. Uдержапо Будемо ПРОВОДІІТИ всі pOGOTII аСІша ,10 ОДIIUГQ l'ультиватора борються проти ауерикано-ан- також нові траjИ·/.іРИ. Це да:ю та агротсхні чні заХОдll в строк не закріП.'Іено ;:, лап. В одпitt Г~1ittських п(!'ліїв нової ві"Пll, змогу, крім ДСі:SПИ бригад, які і якісно, в спіВДР}'іІ\НGпі з ріль­ сіВl1лці невиста,ч3,r. 5 ковпач­ за міцний і трuва.nпti МІІР R ІІраЦlOва.1ІІ ИИНУJJГО року, ство­ lIПЧШIИ брпгадамп ІШКОШ1ЄМО ків, а 2 сівалка нс nідрегудьо­

РИТІІ трн нові, що значно поліп- с.вої зобов'язаннн. Наша брпга· шпть оБСJУіІ\У.І'lШІЯ колгоспів. да вже внвеЗlа n поле до 300 БригаДlI поl.ШН. ТЮ УКОМП.1екто­ тонн гною. Трактори, причіпниtt інвенвані і взяли с('ціалістичні 30ратуру , обговорюють ПРОЧІІтані бов'лзання. М/l;111І1И прпбу~ш в тар в бригаді справнпй, а.1С ІШЯВПJlИ ми і недоліки. Па твори, а.lе ВОШІ є та.І\ОЖ аКТІІВ- КО.1Госпи на K~I~цe роботи. НІІМІІ щюпагаПДIlстаМІІ І\ІШГИ. Тракторна бfигада К. Слу- кількох Пlугах не закріП.1ені А. Г ончаренко. ~LeHKa, яка обс ~УіБУЄ . колгосп п·ятки. Трактор ХТ:З-7·-за­ ІМ. ІЦорса, с. ІіНЯЖИЧI, взяла брудпенпЙ. До трактора ДT-~4 Бровари. на

ПРО ФІЗИЧНЕ

соціадіСТll'lне

збереження не І111готовлено причіlI. В брига­

машшш і зобов'язалася

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ Для ХО;Ііпня па ЛІІіІ\ах та фіsичш!х вправ з :IIIЖПОГО спорту на ІІІ чверть павчально­

го року ві;щедепо в школі

20

годин. А.1е раціонально впко· ристати ці ГОJШШ неМОіІі.1IlВО, бо в ШКО.1і немае жодної парu лиж.

виро·

Колгосп "Шлях Ілліча", с. Зазим'я. нп» . А.1е, ~шову-таІ\И з-за ВИКОНУЮЧІІ соніалістичні 30відсутності .1ИіБ, lIe~[ae З~ІОГlI бов' язапня по вирощенню ВІІsаДОВО.1ЬІШТИ ВШIОГІl ~Io]oдi. В СОІ\ОГО ВрОiltаю всіх Ci.'lbChKQ· ce:.ri за це піхто не дбас. ГО~ПО;J.аРСЬІ\ІІХ ItYJbTYP, брига3;J.ап~ти llОрШІ

1I~

зна­

чок «ГОТОВІІІЇ до прані і оборо­

М. Бабич,

секретар комсомольськоі організації. Колгосп ім. Щорса, с. Княжичі.

конюх

С.

Дух­ торічних і однорічних трав.По('їв~штеріа.ll зберігається добре. Визначено роGочі місця для В. Рудобаба. ІІротруювашш та яровизації по-

городня брнгади, те m: саме ~ожна сказаТIІ і ~a КОР~lОдобув­ ну бригаду. Майже на 50 гек­ тарів невистачає посадкової кар-

50

Бондаренко, Іван

с. Краси.1івка.

ГОТ~'ЮТЬСЯ їздовшш. Старшпtt

Яковенко і ВО.10ВНІШ Ф. lIоко· тило доглядають ТЯГ.10 так, що все ВОIIО- не нижче сере;ІПЬОЇ вгодованості. Поряд З. ~им ~rи. викрп.~и ряд недо.llЮВ у пцготовЦl до І весни. Насамперсд, ще до щ)о­ го часу, з впни правліннн ІіОЛ' госпу, не повністю УКОМПЛСКТО­ вапа людьмll садово· ягідна та

ІОнаІіів і lівч:tт І\ОЛГОСII­ по! МОЛО;J;і ВЗЯolllI У часть У .і1ИїБ­ них зuагашшх на різні ДІІстан­ діІ. 3ваПIlН кращих ЛІІЖШlків села здоБУ.11L ~IIIKoдa 3іl[1іеш~о, но.

ДІІ, .1ШІШИ старанно

***

сівного матеріалу, завезено ядохімікати. ІІа час весняних робіт створено ДJ:Я живого тягла достат­ ню І\і.'lькість доброякісного ФІ­ ражу. Копі, воли заl\ріплrні ~ia

ДО всспшlOЇ сівби. Вже вивезено В поле 3300 тонн гною, ПРПJбано 340 ТОІШ яіпераЛЬІІПХ доБРllВ. За ВПІШТКО~І 8 возів, відремонтовано весь сіЛЬСLКОгоrПQ;[арськнй pe~aHeHT. llовністю ВПСТ~L'Jаf' і доведено до посіВIІПХ КОПllнціП насіння ярпх зсрнових, круп'ЯНИХ, теХllічІШХ і овочевих І\УЛЬТУР, бага-

O..leKCa

схопп­

БИТll на 15-СИ.1ЬІшfi трактор по ще Д.'Іл пального, та Й паль­ 950 гe~TapiB умовної ОР~НІШ, ПОГО,~а бра&ом тарІІ, завезено па 10 процснтів заощадити ви­ душе мало, Їіого не внстачить тратп па ремонт. на першпtl період польових ро­ - Але llаше завдання, - го­ біт. Невистачає заправочного ворпть т. СлуцеН1\О, -не ті.lЬКИ інвентаря. Тракторний вагон­ в TO~Y, щоб мати високи" ви­ ЧІІК не відремонтований. робіток. Разом з рі.1ыичшІи Перевіряючи готовність трак­ брuгаJ.а~1И ми зобов'язалися ВІІ­ торних бригад М. CO~la і Ф. ростити 3 кожного гектара всієї .;1УК'янеНІ\а, що оБСЛУїБІЮТЬ

пІкі.lыIа і І\О.1госшra МОЛОДЬ праПlе

ді не створено польове

свою

чергу

швидко

зростаюча промисловість приско­ рює механізацію сі.1ЬСЬКОГО гос­

подарства. Ііа ПО.1ЯХ Польщі, ПРИК.1ад, в

ва.10 пона.1. 25(Ю І тракторІв. ТtJб­ то в Дf'сятки разів бі.1ЬШС. ніж у довоєнні роки. Тракторний парк

вйні. ЧаСТІІна ііІвеНТ.І рн заси­ ІІана ClIiГO~I і іl';БJвіс. Tea~ са­ ме ~Сіl\ІІа сказа.~и і за ПРllчіп­

вип реманент в брига;Lі т. Сома.

І дають можливість ce.1RHcTBY значно піДВИЩІІТИ продуктивність працІ.

Паростки нового міцно ПУСТІІ­ коріння в містах і селах країн народної демократії.

.111

Урядова криза У Франці' .'1юто:-о ОЧОJlюваний

французький уряд, Фором, пі­

29

E;trapo.'d

ШОВ У відставку. Нацlона.lьні збо­

ри (пар.13МСІП) Bi.1.~OBII.н1 Фору у Довір·ї. 309 ГО.l0самн прош :283 вони відкину.1И УРЯДОВІІЇІ законо­

проект про збі.1ьшеНШІ податків на 15 процентів, що мав на ~leTi ПОСИJИТИ rOHKY озброєнь.

J-'ряд Фора був дванадцятим по

OUIIABi брпгадu пе забезпе­

чені:-па.1ЬПШІ на псршпй період ПОЛЬОВПХ робіт, НС скла;tепі

черзі в піС.'!ЯIsОЄНllіЙ Франції і наЙнсдовговічнішим. ПроіСНУВllВ він менше б тижнів. У ЧО~ІУ ж основна причина нестійкості уря­

договори на соціалістичне зма­ дів У Франції? Ие - зростаючий опір французького народу полі­ гання 3 ріЛЬІІИЧИt.ш і городні­

~П бршадамп.

ТраКІорпі

ГОНЧШ\ІІ

не

віДРС}ІОІІтовані.

2-3

дні заКРИТll ВО.10-

ІЦоu ~a

ГУ II.~ 03ІІМІІХ посівах ПОТІНОllО на ПОВНУ

і З~бу,

ПОТУЖНІсть

ВlIlіористати трактори,

цього

ва­

але

до

часу КОJГОСП не вигото­

ВІІВ Прll 'Іепи для борінок. РеАдова бригада:

М. Кирі", А. Іщенко, І. Сундук.

тиці з.lиднів і

астрономічної суми 1400 мі.1ЬЯР­ дів франків. Щоб знайти кошти для виконання ВИМОГІІ імперіа.1іс­

тів США, французькиіі УРЯД

а не ВlІвсзено

треТИНІІ

іЕОДІІОЇ.

. паявпп~

01437

ви­

рішив ще тугіше загвинтити по­ датковий прес. Цей крок уряду викликав ве.1И­ чезну хвилю

народного

обурен­

ня. Як відзначила французька га­ зета "Комба", пі;І. час обговорення питання про БЮ,1.жет різні гро­

організації

ТОШІ ТОРфу, бомбардува;lИ

3000

провадже­

довести воєнні видатки країни ДО

топлі. 311 ПlаНО~I, ПОТРЮНО ви· мадські ве~ти в поле

війНИ.

ної праВИТС.1ЯМИ Франції за указ­ кою Вашингтона. Як Biдo~o, недавно a~lcpIfKaH­ еькі запраВИJiИ наказа.1И Фору

Бї.1Я

паРППІіОВПХ

pa~I не Вlдрсмонтовано.

буква.1ЬНО

депутатів

на.1ЬНИХ зборів

Нацlо­

протестами.

Цей

народний ОПір і зва.1ИВ уряд Фора.

Нинішня УРЯ:1.Ова КРllза у Фран-

ції є разом з тим яскравою ілюст-

В брагадах немає наочної агі- рацією г.1Ибоких внутрішніх

тації, зокре~Іа заІ\.1ш\ів в

.

.. .

б

ГОТОВlll до веСНЛНОІ.СІВ ІІ:

піJ-1 переч.ностей в Н

таБОР1. Вони ВИЯВ.1ЯЮТЬСЯ не тl.'!Ь-

.е- КІІ ~Ііж окре~IІІМИ маршал.lізова-

ма Дошкп покаЗIIlIКlВ COЦla.llc- НИМІІ ТИЧНОГО зуагашш.

'. (1теР.І.~.;ІП

м··

н

країнами і

Пilртіями. r

Pc~д)

б

еу­

імпсріа.1іСПІЧНО~іУ

.

країн і партій.

о ГOBopeII~ проти

на lIарпшшх зuорах, прав.1ШНІ

але й

Фора

члени ііого

буржуазними

всередині

З

цієї

ГО.l0сува.1ІІ

~.laCHOЇ

цих

ПрlІЧИНИ

навіть

ра,Jика.1ЬНОЇ

КОJlГОСПУ, В бригадах. ВіІШТО партії. НаЙваЖ.'НІвlш~м факто­ ЗйХОДИ ІІО .1іlшідації ВІІЯВ.1ених pO~'. що поглиб.1Ю: ц1 с)'п,~реч-

01il'iB

Il e,\. 1

\ . РеАдова брнrада:

носТІ, є зростаючни народ~.ни

за мир.

проти агреСИВНОl

тики імперіа.lістів.

І. Меnьник, А. Барбон,

О. Стрельченко,'М. Бу­ рих, Т. СУbgТОВСЬКИЙ, І. Баяло, П. Приходько.

Броварська р&йоииа друкарня Київського обласного управління в справах ПОJlіграфії та видавництва

рух

ПО.1і-

В. ХАРЬКОВ. Т. в. о. редактора

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

Адреса редакції: к. Бровари, Київської області, вул. Кірова

БИ

на­

МНН)'.10МУ роцІ працю­

I\UX культур, збільшснню 1І0ГО­ лів'я грома.1СЬКОЇ худобп, під­ Угорщини збі.1ЬШИВСЯ порівняно з 1950 POKO~i на 5u процентів і т.д. ВІІщеншо її ПРОJуктивності, Характерним Д.1Я всіх країн на­ зростаН!ІЮ GaraTCTBa колгоспів, родної демократії є нсухильн~ 3JJ10ifilIOfO і І\УЛhТУРНОГО il\ИТТЯ впроваджсння в сільсь!{с ГОСІІО­ трудіВНlJків соціалістичного 3СИ- дарство, що розвивається на ос­ нові перс;J.ОВОЇ аГРОIlО~lічної нау­ лероGства. (РАТАУ). ки, наііновіших типів машин, які

Ні~[еччи­

усьому світі. Комуністп, піJВlIЩ~IОЧll свій ідейпо-теореТПЧIlИП рівень, не тільки читають ХУJОЖНЮ :Іітс-

дустрію. В

Заи.

292-2880

20 номер 1970 рік  

20 номер 1970 рік