Page 1

60-річч.ям

3

СРСР!

У,І'Во ренн~я

ПPOJJETAPI ВСІХ KPAiij,. €ДНААТЕСJ1!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

МІСЬКОГО

НАРОДНИХ

РАД

PAFIOHHOI

Гааt>та ниходить а t7 квітни HJ37 рuку •

'

КО М І Т Е Т У

.М 207 (6455)

КОМУ Н І СТ Й Ч Н ОІ

ДЕПУТАТІВ

Четвер,

П А Р Т 11·

КИІВСЬКОІ

ЗО грудня

УКРА ІН ·и,

ОБЛАСТІ

року.

1982

Ціна

2

коn.

UНt.''ІДtЧ'їИ'ІІріччя СРСР-знащ·н · на подія а. житті радянrьноrо R[l · роду. rвідч~впя торжt'<.'тва .1_енін ­ ської націона.1ьної nоаітшш 1\ПРС.

історичних до?яг_нень соціа:~іі:.\1~;: В цю с.1аnну рІЧІІІІЦЮ РІ'\;:щнсьюш Союз постас перед ~·сім світо:.\r 1Ш др~ї-tша сіі't'я рівноправних респ~·б­

·

аін. Яfіі спі.1ьно будують 1\О;\Іуніз)І. 1!3 rюс<анови ЦК КПРС « Про 60 - у рі<!!!JІ· цю утворення Сою:1у Радянськнr, · CoLІial :·~· ;1:чщ ~ ;:

РЄ'спубді!і>•).

ТРУДОВИЙ І

.

Плакат художника В. Петренка.

С в·л а. дянський народ має всі nі-дстави любити свою БатькІвщину, фрди· тися .

нею.

Загальнон.аціональи.а радянськоУ людини

-

гордість це

велике,

містке. дуже бЗІГате за сво'ім зм.t· етом почуття. Воно глибше І шир­ ше природних національних почут­

тІв кожного

зокрема

які живуть в нашІй

· із

народів,

кра·'інl. Воно

ввібрало в себе все краще, що створено працею, ~ідвагою, твор­

чим ГеНіЄМ МІЛЬЙОНІВ радянських людей . Святкvвання

і М!ЛЬЙОНlВ

славного

ювілею

в нашІй. нра'іні ще раз продемон­ струвало рушну

перед

єднІсть

всІм

світом

неnо·

радянських

наро·

дІ·в, Хх безмежну вІрнІсть Ідеалам партtХ, Ідеадам комунізму.

«Чуття єдиної родини~ об'єднує представникІв 25 національностей 1 народностей , якІ живуть І пра· цюють в нашому мІстІ І районі . ·представники 22 національностей є членами мІської партІйноУ орга· нізацІї. БагатонацІональний також склад депутатів мІсцевих Рад . ТрудІвники двадцяти трьох на­ ціональностей пліч·о-ллlч працю· ють на заводІ порошкової мета­ лургІї іменІ 60-р:ІЧчя Радянської України, двадцяти двох на за· воді .nластмас. І тан майже всюди. метою Інтернаціонально-

-

3

патріотичного виховання партІйнІ орrанізацІї на мІсцях винорист9 · вують рІзноманІтнІ засоби 1 фор­ ми; . систему nартLйного І комсо­ мольського навчання, постійно діючі. семІнари, лекторії, народи! університети, науково..,прантичні

вчительськІ журнали,

конференЦІї,

<<уроки мужності>>

"УсІма формами впливу виховуємо розумІння, що в

1

уснІ

тощо.

ІдеологІчного ми у людей

свІті немає нІчо­

го мІЦнішого за дружбу радян­ сьніпf- народІ'В. · А в братерсьній дружбІ запорука всіх наших перемог. ·

А. ФРОЛОВ, nepWttй

секретар

налЬІЮМу

міськкому

Номпартії Украіни.

Почуттям патріотизму націоналізму суперництво

і інтер­

пройнят.е трудове і соціалістичне зма­

гання мІж трудящими Броварщи· ни І трудовими колективами брат­ ніх СОЮЗНИХ респ:убліК, , МІЖ СПО· рlдненимц

пІдІПриємствамн .

Промислові

підприємства

Вро·

варів отримали у 1982 році сиро­ вину і матеріали і•з 13 союзних ресnублік на суму 54,4 ммайона карбованців,

а

відnравили

с'ВО~

продукцію у всі союзні ресnу6ЛІ·

"и на суму в 50,4 мільйона кар­ боваІ:ЩІв . У всJ. респу{)ліни вІд· nравляють свої вироби -завод>І nластмас, ремонтпо-механІчний І. світлотехнічний.

Давня дружба

зв'я.зує

І

трудівинків

сnівдруЖність

БроварщИНІJ

з російськими друзями Із Щолковського району Московської . об· ласті . Запозичення досвІду, обмін делегацІями

допомагають

женню новинок науки nрогресивних методів дійовим

фактором

вnрова;{·

і технІки. працІ , є

виховання

пат­

рІот-lв-Інтернац!оналІстІв.

3

кожним

роком

р,озширюються

тивів нраїни з трудовпмм нолектн·

в

м:•ста

1

району .

ювілейному

нонцертами

Так,

році

з

вистуnили

Ленінградського

у

нас

творчими колективи

анадемІчноrо

театру опери і балету Імені Юра· ва, Узбецького театру опери і ба·

лету, оркестр народних Інструмен ­

тів

РАТАУ).

З НАЙБІЛЬЩОЮ Відд А, ЧЕЮ

Турнменсьноі

державноУ

фІ·

концертами

ви­

лармонії. Броварчани

з

стуnили в ЛитвІ, нІУ. Гр}'GІІ.

і

патріатичному

3 ·вих:)­

ваюtі беруть члени міської ради ветеранів .nартії, старі більшови · ни, учасники громадянської і Вели­ кої Вітчизняної воєн. ВеJ1НННМ Інс тересом у слухачів

користуються

вистуnи члена КПРС з листопада 1917 року К Ф . Рудя, члена КПРС з 1927 року І. Н. Щмо­ шцнського,

почесного

громадянина

мІста жІнни-танкІста М. І. Лаг;у ­ ново"і, Героя Радянського Союзу О . Д . Воробйова та Інших.

Нещодавно · у кlНіЦlв

рани

краУни

Бровар.и

колншньоУ

ноУ

армії,

з

nриУждщали

яні

Другої брали

усіх вете­

колективах,

шко.пах,

пІдприємств з планами і

соціалістичними зобов"язанн~ 11 мІсяцІв 1982 року . На новІ.

вищІ

рубежІ

сІльсько.го

вийшли

і

трудівники

господарства.

Всі цІ усnіхи досягнуті самовІд· .даною nрацею предста-вникІв усіх націй

І

народностей,

Висrуnаючи

сІданнІ,

на

яні

прожи­

урочистому_

nрис-вяченому

Добре rіотрудщшся на родного l зрІдженого га­ ювІлейній вахтІ праЦівин­ зу. ІШ БроварсЬ1ЮГо мІжра­ Одночасно з цим ко­ йонного виробничого уn­ лектив підприємства, за· равління газового госnо­ вершив nідготовку. д'"> дарс.тва. Планомірно. за­ безперебІйного nос.тачаа· безnечуючи потребу про­ ня споживачам блаки'ІН ,1· мис:ювнх І сільськогоспо го палива у році. \ дарських пІдприємств. бу·

:

1983

дівельних

утворення Союзу РСР. Генераль­ ний секретар ЦК КПРС товариш

Ю.

В. Андропов сказав:

1 дружби

достроково

no

план

6О·р1ччю

всіх нацІй І _народносте~

.

Прагнучи ти

країни, любові до своєї РадянськоІ БатькІвщини, солІдарностІ з

09063

країн•.

МІський

вИннІ І

партії,

nаvтІсйці оргаmзацП

надалі

роботу

комІтет

ПQ<СТіЙ!fО

по

nep·

будуть

ВДОСКОНалювати

вихованню

трудящих

у

дусі радянського nатрІотизму І со·

починаючи з вихо· вання в сІм'ї, школі, продовжува­ тися в трудовому колентнвІ. Активну участь в lнтернаціо-

. ливий фактор" І умову становлен­ ня комунІстичної сусnlльноУ свідо­ мості, формування нової людини.

цІалІстичного ІнтернацІоналізму . розглядаючи це виховання як важ·

при·

дарства.

І

гідно· зустрі­ щення

60-рІчний

ворення

ІнтернацІоналізму, трудящими Інших

внконалtІ

реалізацІї

М. ФЕСИК, иачмьник мlжрайовно­ rо внробНИ'Іоrо управ­ .'rІиня rазовоrо rосоо­

ВАНТАЖІ-ПОНАД fiЛ:AU _ ·

<<Постій·

не, неминуще за своїм значенням завдання виховання радянсь· ких людей у дусі взаємної .поваrи

організацІй ,

установ. а також індивІ· дуальних споживачt8. во ­ ни

за·

зацИ\ показує, . що nроцес форму­ вання у людини високих якостей . інтернацІоналІста повинен йти

· безперервно,

УСПІХИ ГАЗІВUИКІВ

устано ­

Готуючи гідну зустрІч 60-річ­ ному ювІлею БатькІвщини. колек

ЕстонІї, ВІрме­

Досвід роботи :партійних органі­

винонав соЦіалі­ Іtо та номерниці В. Т. стrrч:ні зобов'язання і за­ Набиш, О. 3. Садова. · вершив програму року до М. ТЕРЕЩЕНКО, 27 грудня. ' робкор , У торговельну мережу честю

в

вах.

ти~и промислових успішно сnравилися

на.дійде Понад ллан 9.40J тиж­ костюм!lJ і півтори тися<::і робітники Лі-:-· брюк для дітей та іншої

трудовий

деtІь року ківсьної швейної фабри· продукцІї - всього ю ки Київського виробни­ 126 тисяч карбованців." чого об'єднання «Юність>>. У рахунок 1984 рок,,· Чимало з них вже р.-1- працюють швачки М. Д портували про виконанні! Кравчук, Т. К Троф•І· п.rіанів трьох років оди­ мен.но, Н. К Дмитренк·}. надцятої п'ятир і чки. Ко­ В. В. Сергієнко, . в. І. лектив п:д;приємства з Нравчук, Н. А. Матв l єн­

боях за визволення міста і сіл району. Вони виступали в трудо­ вих

. -розлочали

радістю

останній

повітря­ учаА:ть

вають в нашому м:сті і районі .

і культур!\,і зв'язки творчих колен­

вами

(ФотохронІка

вд:вав:вн

Славниіі історич:ниІt шлях , яиий пройшов за 60 років заснованю1 Леніним Союз Радянських Соц!а· лістичних Республік, - рlДН<Ий дім вільних і рІвноправних людеJІ більше 1ОО нацІональностей. Ра·

ФІН І Ш РОКУ

ки

ювілей

СРСР,

ут­

nраЦівни­

вико­ скла­

внесок

nравофлангові

юеІ .ТJейного

соц!алістич·

ного ·змагання водії П. В. nоказують пІдрахун­ Гайовий , А. 1. Корн!йко. до кІнця року буде О. М. Найдан та багато

перевезено

217

НайвагомІший

завер· зробили

шили виробничу nрогра· му двох років п'ятирічки. Ян ІШ .

рухомого

ду автомобілів і причепІв .

автопідприємства

достроново

коефІцієнта

ристання

тисяч

понад

тонн

господарських

Заnорукою

план

народно­

вантажІв .

yc.nixy

по ·

служила. наполеглива

бо·

ротьба

Іюдіїв

за

п~дви-

і~ших. ли

які першими поча­

nрацювати

дарем

1983

за

кален"

року.

О. КУДЕЛЯ,. на'Іальннк

вІддІлу.

плановоrо

.


2 стор.

*

зо грудня

НОВЕ

1982 року

ЖИі1Я

---------- --------- ----- ---------------------=----- ----- -----'----

Хай квітне~ народами · створений с_пільно,

ШІІІІШІІІНІШПпnnmІШІІПІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІПІІІШІІПІПІПІПІІПППІПІІПІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІПІІпmmппІІП!ІППІПІІІІІПІПІІІІІІПІІПІПІПІІІІІШІІІІІИІІІІІІШUUІІІІІШІГ.ПІПІІІПІІІІІІІІПІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІ.ІІІІІІІІІІІІІІППІПІІІІІ•

У ДНІ святнування

60-

річчя утворення СРСР ми в думках звертаєм·ос"! до тих, хто одностайно на всі часи закріпив

братеретво кривши

дам

народів,

звільненим

і які

велику

від­

звІльняються, істи­

-

ну тільки в дружбі і єднаннІ можливе щасrя всіх трудІвникІв. ЯКИХ

таких

МИ

людей.

СЬОГОДНІ

ЗБУЛИСЯ

наро­

вселюдську

Серед

М Р І Ї

згаду­

І делегати І Всесою-І­ ного з'їзду Рад трнвалн­ мн

оплесками

слова

зустріJІа

Гаврила

вича,

Матвій -')­

коли він

сказав:

-

Я прсдста·вюш того найбіднішого селянств-.1.

ЄМО, і наш земляк-селя­ НІш Гаврнло МатвІйовн'І яке. з самого початку сво · Одинець. Свою мужицьку го ІСНування є прямим

правду він знайшов тІль' . с.падкоємц~м ки при РадянськІй владі ·rатств. ЯJ\1 ~

всіх ба­ на світ! і

1 став лолум'·яним пра- як! придбаю хильником утворенн.:1 нар?дом. Ідея

трудовн'rІ союзу н ~­

Союзу

У нашому Місті і селах району живе 'баrа110 ве­

Напере~дНі 60-рlччя утворенвя СРСР у міськ­ комІ Компар~ї Украіни вІ,цбуnся зустріч з внмн

теранІв КомувістВ'ІноІ парт1У, пl самовІ,цдано бо­ ропися за встаномеввл

, влади,

мужньо

ЖовтНJІ на фронтах

• брали

і змlцненка

вlдстоюватr

РІЩJІВської

завоюваННJІ

Ветпс.оі

на

Фото А. Козака.

иrвв -

життя.

І він є, є· в куркулів,

слова.

Час

був

-

скІльки

пропаганди.

ситуація

в

Важкий

це

визму,

-куркулі

і

хлlб. Хліб• фронту, хліб Вранці -і з своїм нехитдітям. хліб нашим росШ- рим дорожн : м скарбом я ським братам з голодаю- був уже в губком! . Так чого Поволжя. я, селянин за nоход-

J!ИМ бійцям продзагонів треба було будь-що з:з­ безпечувати не менше вагона зерна щодня.

Секрет~р помовча:з хвилинку. - Знаю, знаю, що вn на це скажете. Ви за-

І наказ партії виконувався . Від хлібопунюу в селі СІюморошки до Ниєва щодня відходив

л!зничник,

а

хліб,

мов-

ляв, росте в полі. Знаю. Але знаю й те, що ви -· комун! ст ленінського гаrту, член нашої більшовІІцької партії nризову 1917-го. . Знаю, що вам не байдужа доля країни,•

Ва

заnрягли

Ці

лун ~-ві

слова

поета ,

...

великого

революціонера-де­

мократа

.

Т. Г.

моги

в

селі

"

не одержува­

гор обців на чужі городи, що відьом » .

О с вітлювалися

хати

-

1200

Дишварцеву. дІли Лісами, озерами. ських

320

Солонині

х то

раював

Вони воло­ останню

16

куркул~­ мали

гектарів землі, а

196

селянськИх 430 га. · 50 бідняцьких сімей були зовсім безземельні. Вони шукали за:робtтю2 на Полтавщині, Натера­

носJіавщині, а їх діти бу­ ли в наймах.

· У дореволюцІйному се­

вимагаючи коnійку в бідно­

ти.

Вер е те но, ціп, соха,

се рп,

з наряддя

прядк а ,

битниця

nраці

в

-

.того­

часному селІ .

І на оновленій землі . Rрага не буде супостата,

А буде син і буде

·

мати,

І буде правда

на землі.

Ці nророчі слова · Т. Г. процентів населен­ було неписьменнк.>.f, ІUевченка збулися в дні 1917 . ·року, жодна людина ·не · мала жовтневі середньої або вищоУ осві­ коли трудовий нар~ Ра­ керований великою ти. На 212 дворІв пе.ред­ сІї, плачувалося 3 nримірни- партІєю Леніна, здІйснив ни газети сЮжная ко­ соцІалІстичну ревоJІЮцію, лейка~ . . МедичноІ допо- взяв ВJІаду в . своІ руки І

лі их

85

вІдбулися років від СРСР? . на: те,

фашистські село,

поганЦі знищили

народногосnодарські

і

громадські будівлі, не ло­ вернулося до

140

своїх

сімей

бІйцІв, село в!дбудо·

вувалося.

дореволю­

та ційному сел!,

СіНОЩf.ТЯМИ,

господарств

у

всі

СВОt::Ї

господарем·

спалили

поміщикам

став

.

Ulевченка

належало

землІ 60

<< відмовляли

ва­

••

ли. Охорона здоров'я долі. перебувала в руках ·зна­ Які зміни харів і шептух, які << З'l­ в · селі за, ш1птували » хвороби, «від­ дня утворення водили » град, «насилали• Незважаючи

скалкою або кагаІЩ~м . і бібліотеку Тяжкою була доля лі­ Пр'о клуб точківців у дореволюцій­ .ніхто й гадки не мав у ті О'!' ний час. гектарів най­ часи. Піп і крамар · земель

зерном

У центрі Літочок -

довий будинок

бібліотека

t~;:,ом

центн ерів пшениці на ге,{: тар! ,

продають

десятки

ба ,

я

держа~І

ти сяч

тонн

з а вжди

той важкий

1922-го.

хл.­

пригадую

хліб

хліб

-

Перший

·

хліб

nерших днів молодої дер­ жави Союзу Радян­ ських Соціалісmчннх Республік . К. РУДЬ, ветеран праці, кавалер ордена Трудового Чер­ воного Прапора, член

-

КПРС с.

з

1917- року.

са,

за· · одинадцять місЯців продано різноманітних

товарів на суму сяч карбованців.

і

966800

місяця: ·

радіоф:.nо­

електрифіковане.

ЗмІнилися

зна-ряддя

nра­

50

ці, змінились і люди. nроцентів жителі'В села мають

середню

освіту.

та

вищу

Ел е ктромотори,

тра.нтори, номбай)1и, ав­ томашини, підйоми! нрз­ ни та ні сучасні зна­

-

ряддя

пра ці .

НоріЯні ся в

льовничо му

-

с ела .

У ма­

нуточну

ПаІ\'І'ятн ин

загинули

· відбул3-

зміни

побу ті

се ла

в ·битві

шис тськими

з Ф<~·

загарбника­

ми. 140 і ме н впсічено Нd кам'яних плитах, а на

ВІ н

Н евським.

царів

Щі

стоїть воїн з

з

ні-би

rrере­

далеким

Олександром

який

післ п

н і ;оІ ецьких

Ч удському

рі 1242 року, << Нто нойдет на

ри­

о з r;­

заяви;з: Русь ~

нет,

на том

стояла и

с тоять будет русская з е~А ­ ля >>. Ці к рилаті · слова нех а й Пам'ятают ь і ні ю-

~арбоваіщів. Ще- ли не забувають рей.ганІf цощта

вmтачує

І{арбованців

'J'JJCWJ

пенсНt, а рад.госд 30 тиеяч: иар6оваІЩІ~ зар.плати. Жителі ce.rJa "ермплачУють

н!в Газет

·850 · nри.. ірІЩ­ та

журдаJІІв.

СоцtаЛІстичних

.

наачоrо

··

музею.

.

десятиріч- земельних

чя .тому Бровари бу-

ли невели.ки.м ІМІ.стеЧ:Ком, населення ·mroro не пере-

ян

американські,

Західно- європейські ,

гекта.рівІ

.30

уrідьІ МаАже Зме.нwитrея

і еноолуатафйнt ви~ратн, порівняно з т,радtЩійннм

вищувало 20 тисяч чоло- варіашом розташу.ваз-ня вік . ПромисловІсть лере- ІПіДІПРІШМств майже на 1 важала місцевого значен- nі·вмільйона

ня. Та

nапянська

харбова;ІЩ,l.в'

дійс- щорі~о.

·

ність nорівнюю за коротТак Радя.нська влада кий строк перетворила -зруйнувала СІІІокоивlчнl

Бровари в сvчасне місто, .межі одноосібного

госпо­

з ·високоразвиНУ'І'И!МИ про- дарювазня, об'єднала еко­

м:исловlстю, будlВНІЩТВОМ, ·НОМі.ЧНl зуСИЛЛЯ КОЛЄRТИ­ СИСТемою обслуговування .вів бш'атьох пІдnрием.ств. його жителів. Проми.словНІЙ .3УGОЛ бу-

НайсучаснІші галузІ Ін- де й.

даJІі

розвиватися.

так

і

що

готують війну проти і країн соІ.LІ.алізму.

· С РСР

·

В. ПЕТР АІІІ .. с . Ді точки.

ІПРИІЩИПОО!О

ності

лІдприємсrв.

З'я,в­

нові метопи будJ.;вництва і Ллються новІ заводи. .За роз.міІ!Цення . лроЮ!:слових останні роніt тут ви.росли об'єкті•в. Так на початку корnуси .заводу атоJ>4Ьиlєшістдесятих

років

споруtщЖуватися

мЬс.ь1шй

став вих будівельних :конструк­

за.гально-

промисловий

вУ•

зол.

Саме 11VT, за мі.сто:м, розташувалися найбІлЬІШl заводи пооошковоУ мета ;wргії, пластмас, шинор е монтний, р ем он тно-м ехан іч.ний, Завадобуді вний :ко.мбі·на:r, автотрансrюрт·Ні підлриемства.. .

НоО!Перацlя

воїнам, Я <іі

450 тн- м ечом. от меча и погиб­

У селі проживає 1094 <JоловІки, 8 1.2 з них збсрІrають в ощадкас І

15

Село повністю ване

медичний · пункт. розгрому де

вання Г. М: Одинця. я.юІі\ був вира•зником дум на­ роду, передають атмосфе­ РУ Т?ГО часу, бажання українського н а р од у об єднатися в єдину де?жаву СоJ<?З . РадЯІІ-

дустрії пnещ:тавлені те- Ст.ала д.о ладу дІJІУІГа но­ пер у нас. БvРхливи.й роз- тел.ьня, яка заб00111ечить витон ІІІ!РОМисловООТі Зму- т.еплом зростаюЧІ nотуж­

Тарасівна .

культури, мечем.

шість торгових точок.

за.кладено сьо-

Радянська Україна rо.цві. ' держава була і залиЛише ці два висловлю­

ЛІ1ШЕ два

чу- nостаменті

ощадна на-

раді СОІЮЗУ, фУІЦ<а-

якого

СОЦІАЛ'ІЗМОІ't

з книжко~им клинається понад . 10000 пр.едко.м

пошта,

... Ми

менrг

сив . шунати

стосувались і Літачок.

кращих

навантажений

гон ... Давно .минули ті часи. • Нині , читаючи в обласн:й газеті повідомлення про те , що хлібороби Таращанського району виро ­ щують ІПО 40 і більше

о новлевІв

І не в однім .отім сеJІ !, А скрізь на славній Унраїні Людей у ярма Пани

женням, фронтовик, :залізничник за nрофесією, більшовик за переконапням, став комісаром п~ продовольчій роботі та дішнього Таращанського повіту Ниївської губернії. Сто разІв мав рацію секретар губкому, коли говорив про важний х.л:б! Ножен .кілограм дававсл нам, бійцям продзагонів з

він

ЗАВОЙОВАНО

<< самс­

краУні. Республіка в ле- хліб, але його необхіднп стійники~. І за таких щатах Антанти, скрlз•, взяти. В нr,ому наш по- умов нам. сяк-так одягну­ розруха, голод. Потрібен рятунок. .тнм і озброєним. голо;~­

з'їзді

створюємо.

nідіймал>~

редняків, які потрапили .tолови, елодіваючись ю1 під впл11в ворожої нам швпдю1іі кІнець більшо­

важка

..3

революцін­

на Україна. Вітаю брат~р- А. ПОГРЕВОВСЬКИВ, СЬКИЙ СОЮЗ, ЯКИЙ МН ·ДІІреКУОр І~рвко-краев-.

тривожний.

Товаришу Рудь, ян в частини несвідомих с~- ·Чорної Хмари,

на

місце і сучасна Рр~ ія, Я!"і ських

лим хоч би з того, що зсипають. зерно у крини- .тів різної масті. По селах приймав нас секретар цІ, спалюють у коnицях, іЇ хуторах гуляли «хлопгубному. гноять у льохах. Є він і ~Ці'> <<батьків:~> Орлика J

-

народу.

народ

часІв

одна з її частин, 1 сучас- РеспубЛІк.

тії. Причина була важли- які в лютІй злобі до мо- Навколишні ліси аж ки­ вою. Це стало з розумі-· лодої Радянської вла;;и :Шіли недобитками банди- ·

секретар партосередку, ви nовинні розуміти, Н1·

Ниєві

шається. Ми тІльки хочемо бачити її в єдиному робітничо - селянському . союзІ рівноправних РадЯнських республік. ми створимо таку державу, сою~. де знайду'Ть своє

u

терміново· у

на І вс~- давнІх

говорив:

БУЛО це на початку для якої хліб нині .це нров'ю. В прямому і пере­ двадцятих. Якось циклп- зброя, це політика, це ноеному розумінні цього мене

Всеукраїнському УкраІкський

VII

У

А. ~· ФР~ЛОВ.

як

кали

родІВ зда!!на жила в сер­

делегатuм цях украУн~ького

союзному з'їзді Рад, де .ний, нен~ЕИІ/tИТЬ аан!в, ненавщциrrь лансЬоКе ярмо. мовою ввступив перпінй секретар ІІІісuкому пaprlt , l висту.nав · З nромовами.

дарства.

губернський комітет пар-

Народ дов!-

з'J•зді Рад та

членів бюро' міськкому парт11, пІд час вої з про­

ВеJІІІВоrо

ВІТ'ІВЗВJІВоІ вlІвн,

активну участь у відбудоВІ народнОІ'Ь rоспо­

Пвр

РСР.

рив йому бути

j

·

цій.

Теп е р

64

цродукщіУ

nроцен ти

міста

.виробля­

ється саме тут, на nром.вузлі. А . неподад1н, ·з'єднШІе шир01~ ою ~втомагіетраллю з проМВJ'ІЗдом , виростати­ ме нове соЦіал :стИ'ЧlІе мtс­ то 3ручне для прожи­ вання. благоустроєне, nо-

промиСло- го стрі•мкі обриси смtпщю

вих підn·риємств у загаль-

виростають

па

наших

номісЬоКомv масштабі . об!- очах. Поряд з баrатоnо- 1 цяла 68Jl'aтo вигод. Адже верховимя їІштлавими бу­ t:т€рше в ду•вання з'явилася єднати за

логією

tстар :ї м істобу- дникам и з' являться нові rinи соціалізмі бібліqтек и . парки, сквс­ мОЖJІив :сть об' - ри ... місцем і теХ1ІОНародне господарст-во

виооб.ництва, які країни

належали р!ІЗним

вlдомст-

обрало

·вірний

шлях: ві н економить м іль­

.вам: прокласти нсrмуніка- йони ка_рбова:нців держав­ ції , силові установки , збУ- них .ношт : в, доз:воляє най­

дувати котельні. сnоруди. насосні

очu с ні білЬІШ вдало і гармонІйно станції, розмістити виро?нП'Ч~ і

в

ком.nле:ксІ nродумати о-зеле:нення n:ромзони і

жнтпо ву

люватн

зонн мІст, JІЗо­ житлові маоови

т. д . Багато внгра ва л .1 в ід · шкідливого міс то . і від підзем них ill- промисло вості.

впливу

.

ж енерн их ко ридор і в. як ! Рішення XXVI з'Ізду роз:містнVІися nід газ она- КПРС передба·ч ають даль­ ми. Там 'ро3Ташували ка- ший розвиток територі­ наліза.Ційне

гооіюдарство,

альн?.,про1\1и с лових

.КОМІІ­

гаоопроводи,

електрокабе-

л~кс1в 1 .промислових вуз­

·Вельни:кам,

шляховПІІ(ам,

ється і сnовнюється нови­

лі .

Зручніше стало буді- ЛІВ. Один Із них розвИJВа­

тра.нооортнинам та, зреш- ми силамн у Броварах. т ою, 1 пLшоходам. Л. ЧЕРНЕНКО,

А СКІльКИ ЗМОИ()АJЛЄНО

ronoвa МІСЬКВВВО.ІІКОІІf.


НОВЕ

ЖИТТЯ

ЗО груднЯ

*

1982 'року

3 стор.

в 1и tt и Й, . м ог у т н і й Рад н н с ь и и. и Сою з! V

•ttІІИНUІІІІІІІІІІПІПІІІІНІІRІІІІІІІІRІRНІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЦІППІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШ

ні

І металу Здавалося, була

і спеціаль-

хороша,

і

ро-

економію

і

·впроваджені цтво і дали

ефект

ВСЮДИ

сировинІ!,

підвищення

продуктивності

rарJІЧІЙ · ВО ДІІ ... ність

на

матеріалів

праці,

РІДНА

у виробни­ економ!~ний

карбованців.

800

ЗЕМЛЯ

.. .Як швидко плинуrь роки! Здається, ще зов­ сі:VІ недавно служив у Рз­ дянсьній Армії, був мех<'!­ нізатором, куховарив .

тракториста. робоrп з ме­ Але талQМ .. ,

справжнє

своє

Під час цьоrорlчної збиральної кампаНії за. гін авТО:\!Обіліст!в із Бр :>­ вар:в у складі тридцятн двох чоловік під кері-вни­

по­

нлнкання знайшов Васн.1ь

бочі! мІсце не з гірТак 1 став Паспль Ф~­ ШІlх. Смаж!Іш собі кот- дорович Гайдан слюса­ лети, грдуєш робочий рем. Опочатку придиd­ люд, ще й спасибі щодня лявся до іншнх. Прагнув

Федорович

серед

цтвом

мета-·

чя

·Радянської

рович

на думцІ:

хоч-еться

Лі, щоб допомогти там­ тешнім хліборобам вчасно і без втрат зібрати до­ ріднніі урожай другого

стосунків пов'язане з ус:­

нідповідащ,ністю.

Нраїни Рад. · У зміцнен­ ня друJИ ніх вІдносин і він

та

поблизу печей працlвнина з ііого сумл:н­ ма братніми республі~rам . r

і а·втоматів, там. де тру- нІстю дя'ГЬСЯ •ці дуж\ хлопці в З

робочих спецівках. Вже й

дружнпа Тамара

на, що

уважність

режливІсть

теж

і

гадом Василя

Павmn- ровнча- ставнлн приклад

іНШІІм .

Федо-

вже

А

року одинадЦятої річюr.

вніс свій скромний вклад. зq Тепер на його грудях П[>·

Хлоnці

його

чоловік.

погляд,

дивлявся за працьовитими

Бачила і своїм

дружними, металур-

гами.

Нарешті

Гайдак не Bti- ті . nорадився

з

А

наставнn­

досконалості

Небайдужий

го, що точиться

дружиною, зняв білий ха- нього,

у

робо-

до

всьо-

навкол•J

практика,

орден

таким

Друж6и

навичю1 ·пропозиції,

які

же

подих

наро­

близьким,

весняного

поля,

роду,

знають

А тому й намагалися пр а-· цювати так, щоб не допу­ стити найменших втрат.

ЯІ< як

Авангард

нашого

заго­

ну складали вод.і СJле,:­ сандр Васильович Андр!U . щенко 1 Олександр Нирн­

В. Ф. Гаіі­

лович

дак.

Фото М. Семинога.

сnркмова-

добре

ціну хліба як основнога багатства нашого народу.

·н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

На фото:

перебіль­

. хліборобського

котрІ дуже

запах хліба.

включився. в похід

лат 1 пішов у вІддІл над- за економ:ю і бережлп­ рІв. Ось коли. згодилася вість. Чотири його рац­ йому

ся

ни

крИтично дів.

він,

без

шення сказати, що усі во­

Терпкий за·пах гарячо­ оцІнюючи здобутки, прагметалу • став йому нув домогтися ще біл::,- го шої

тримав,

добрим

пра- ком.

підібралися

Ті. Можна

працювала комсомольці Георгій Гро- ряд Із знаками «УдарНІ!!(

яким

п'ятп­

дружні іі до nраці завзя­

yчtri

п'ятирічки >> та нухарем на заводі порош- мов, Валерій Норниц"­ десятої кової металургії, поміти- кий, ще бл~rзьно десяrи «Відмінник змагання чор· ла· замислюється над ч.і- хлоІЩі·в вважають його ної металургії>> красуєт:,­

мо'сь

меха­

МунІра Нагін­ Шагільманова

ВІІЇШДЖаВ На ціЛИННі ЗеМ­

У~rраїнп.

почуєш. Та все частіше оволодіти nрофесією. яка на підnриємстві, яке тн· ниток діловнх ловив себе Василь Федо- поєднує знання. еnосте­ сячамн бути там,

досвідченого

нізатора злновича

лургів заводу, який но­ снть славне ім'я 60-рН­

ВІзер

Із

автооази

Василь ФеодосІЙО­ Соловей із автобази

N! 2, вич

Юрій Миколайови'І Захарченко Із виробничо­

N! 3,

' Ї €ДИПІЙ

у

Разом з комплексом було

Шістдесят рокІв незначний строк у роз-витку сусnільства. Проте м:и а

сучасне

гордістю усвідомлюємо: шістдесятиріччя нашої любимої Батьківщини це рони великих звершень,

шого

стрімкого

злету на­

багатонаціонального

народу.

.

Дружба і братерство народів СРСР до­ помогли здобути перемогу у Великій ВітчІЮняній .війні і в напруженій праці повоєнного віДродження. Особливо не­ впізнанно змІнилися за цей Ч'lС радян­

типу стало яскравим

ДОІ<Щ3.0~,

.

Прикладом

жити наш радгосп-комбінат селище Налита .

може

слу­

та чудове

Будівництво комnлексу було закІнче­ но у 1972 роЦі. Нарощуючи з кожним роком темпи виробництва і nродажу державі м'яса, за час свого існування

колектив одержав 1 мільйон 270 тисяч поросят, nродав державі 113 тисяч тонн м'яса, одержав nрибу1'ку 51,3 мільйона _ карбованців.

ннмн

сnеціалістів та

подарунками

ВДНГ

СРСР

та

холодною та гарячою водою, з усІма комунальними вигодами. У селищі спо­ руджено велику і світлу школу, дитя­

праці і змістовного ·відпочинку. Тут функціонує профілакторій з фізіотера­

280

місць,

певтичним,

будинок

логічним кабінетами.

nоліклі­

культури

17

Олексій

ни

не­

радгосnу-комбінату продажу

ким

ентузІазмом, щодня виконували по .. Цl!!ТОИІ · норми. Сnочатку ми пра­

різних

гуртків,

цювали у Налмицьк!,й Ав­ тономній

на · вивезенні зерна. А ко­ ли завершили свою роба­

Батьків­

успішно

державі

ту,

в

п'ят.ирічни.

підсумками роботи у десятій п'ятирічці

зерно

на

А через деякий ча ~ переїхали у Тамбовську область. Там саме дозрі­

Ю. НАГОРННR,

ли цукрові

буряки. Уро­

жай вроди в досить доб­ рий , і нам довелося nо­

СРСР.

трудитися на славу.

ЦИфРИ

фАКТИ

І

8

За підсущ<ами еоці- n·рисвоєно

ал:стичного

змаrа4!Ня

на

честь 60,річчя Союзу Ра­ дянських Соціалістичних

60-річчя

8

Республін з'авод порошко­ йон і

·звання

СРСР.

Всюди.

де

ми

Працювали,

рlзних імені

У нашому міст і і ра­ проживають

nред­

вої металургії імені 60- цавнаки 35 націй і на­ ' річчя Радянської Украї­ родностей . ни, ордена Жовтневої · Ре­ Промислові підпри­ волюції радгосп << Плос:ків­ одержують сьний » і радгосп << Аван- ємства міста

8

гард»

'На городж ен і

пере­

сировину

і

матеріали

з

хідними Ч ервоними nра­ тринадцяти союзWІх ·рес­ і в!длРавляють nорами ЦК НПРС, Ради 'Публік СОЮЗНі Міністрів СРСР, ВЦРПС продуащію В усі ресnублі1ш. і ЦН ВЛНСМ.

8

Місто

усnі·хи

у

Бровари

за

соціал іст.и<чному

змаганні на ч ес ть ювІлею

країни нагороджене nере-

На місці старих хат тут В8pOCJJJI во.

ві добротні котеджІ а просторими 1 світлими кімнатами. Чимало жнт~а будувтьси дпа трудівинків сІт.еькоrо

господарства

за

рахунок

радгоспу

«Пухівськнй».

На фото: новІ радгосnні двоповер­ ховІ буднккн.

Фото А. Зарічного.

хідни·м Червоним прало­ ром обкому nартії, обл­ виконкому , оqлnрофради ·І абному комсомолу.

8

Більше

дівНИJ:\і,в

рапортували кове

· 1.300 тру­

м.:ста

і

про

завершення

Нож­

ний водій переві з майа·;е по 900 тонн.

зустрічатися

ннлосв придеснянське село Пухtвка.

елеватор,.

ну масу до траншей:.

(

За останві роки до вевпІзнаНВJІ змі­

область.

теж виво­

а потім перево3или силос­

ного Прапора радгоспу-комбінату «Rалнтвнськнй» імені 50-рІччв

радгосnу-комбінату удостоєні державних

відкомандируваті

спочатку

зили

взяв

директор ордена Трудового Черво-

був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. 13 працівників

нас

Ульяновську

-

Там

вико­

м'яса,

Радянській СаРеспубліці

. .цtалtстичн!й

хороший старт в третій: рік одинадцятої

одноразово виходив переможцем Все­ союзного соціалістичного змагання. А за

автомо­

трудилися з висо­

будинку

шістдесятиріччя · Союзу Радян­

план

досвідчені

при

ських Соц:алістичних · Республік , колек­ тив

60-

Украї­

. Усі

nрацівників

Імен!

Радянської

біЛІСТИ

художньої самодіяльності,

нав

заводУ порошко­

вої металургІІ р!ччя

стомато-

Святкуючи сла·вний ювілей

-

Васильович Пу­

стовlт Із

ти свої здібності і таланти. щини

водопро­

льович Облакевич Із райс,льгос.лтехюки, Ана­ толій Григорович Дуда і

де підростаюче покоління може розвива­

поляки, ли­

госnодарства

працює

у тому. числі

мордовці.

Дружний колектив

та

Діти

комбІнат. Для школярів

працюють над реалізацією Продо вольчої програми українці, росіяни , білоруси, товці,

-

компЛексу відвІдують чудовий дитяч.ий

Для роботи на комплексі потрібні бу­ ли .Р9бітники, спеціалісти, !нженерно­ т~Х'НіЧНі працівники. І сюди з усіх кін­ ЦІВ -Радянського Союзу приїхали на роботу молоді люди. Зараз у радгосnі­ комбінаті <<Налитянський>> пліч-о-пліч азербайджющі, молдавани ,

гінекологічним

упрарління

ВІдно-каналІзаційного гос­ лодарства, Сергій Васи­

·

ництва'>.

якого

У радгос.nl-комбінаті « Налитянський~ створені всі умови для плодотворної

на

го

УРСР. Господарству присвоєно звання <<Господарство високої нультури тварин-

збудовано

площа

культури Із спортивним залом, н:ну, торговельний центр.

неБтомної турботи Номуніетичної JІ&Р· тії про людину праці, незалежно · вiJL, її.,.,. .• нацІональності.

житлова

робітників ,

45

інж енерно- технічних працівнюrів наго­ роджені медалями, дипломами та цін­

зараз складає 259Щі квадратних метрів . Всі квартири благоустроєнІ, забезпечені

чий комбінат

ські села. Будівництво комплекс!·в на nромисловій основі та чудових селищ міського

селище,

н агород.

Усі

тільки

ДОВОДИЛОС::І

з

людьм>r

національностей.

ставилися

до

нас

добрОЗИЧJ!ИВО, ЯК ДО СВ?­ ЇХ рідних, і ми почувала себе, ян дома. У кожному госn одарстві по зак!ичеJІ­ ні роботи нам висловлю­ вал и щиру вдячність за подану

допомогу,

кожно­

му вод:!єві вручали << Дип­ лом

і

ударНИКУ

Почесну

Додому мн

. ся

з

ЖаТВЬ! •>

грамоту.

чудовим

nов ернул . rнастроєм

від ус відом лення того, Щ() чесно виконали свій п<t rріотичний обов ' язок

району

nер ед

достро­

рік її 60-річного ювілею і зробили свій: скромний

нлаІНів

і соціалістичних зобов'я­ за нь двох рокІв п'ятирlч­

Ба тьківщиною

внесок у виконання довольчої програми.

в

Про­

J\И ,

8

Членамн м!сько1 пар­

т!йноУ орган ! заnН є лред­ 8 Наnередодні свята ста вни·ки 22 на ціональ­ рад,госnу « Требух!всьний~ ност ей.

В.

СКРИПНИК,

слюсар-монтажІJІІк

за­

воду торrове.пьвоrо

ма­

шннобудувІUUUІ ІменJ з'Узду RПРС.

XXVI


4 стор. *ЗО гру,Аня 1982 року

Ж:Иtтя

r

ТИХ АНІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА =z=::::::::!!==:=::::::::!!::::::::!!== ЗА МАТЕРІАЯАМИ &~АРСЬНОГО ІСТОРИНО-НРАЄЗНАВЧОfО МУЗЕЮ

========

Рік 1922. .Молода ИраХпа Рад докла· ·Іван Пет.рович Л.исеІtко. В комунl було rnель - перекладач т.ворів Т. Г. Шев­ 950 ra землі, 102 корови, 40 пар ко- ·ченка. У 1921-22 роках nоет працював

дає всіх 3усиль для заліковування завданИх ·громадянською вJ.йною 1 роорухою ран, для вІдновлення народиого тосnодарства. пІднесення добробуту народу. Нова еконоМічна nолітика, прийннта на х з'їзді nартії, знайшла великий віДrук у серцях всього трудового . народУ. Не . стоять осторонь грандІозНіИХ перет86рень в кра1ні 1 наші земляки.

. Ось nротокол Броварського районного

з'ї.зду комнезамІв від 9 січня 1922 р.

Присутні _

ней, 22 nари во~ів. Серед nерших комунарів Жердови К. И. Иудря, Д. І.

на Україні, nомер і лоховіший у м . Ост­ рІ Чернітівсьної області.

расименко.

1922 роиу не було ще ні и.1убу, ні ра-

То,лочко, М. М. Пархоменко, М . й. Ге·

Незважаючи на те. що

У 1922 роцІ нашІ земляки внесли значний вклад У допомогу голодаючим

в

Броварах

діо, броварчани весь час були на гре­ бені всіх nолітичних - подій в нраїні.

П?волжя, nрийняли до себе дітей з Ро-

В одному з nротонолів

загальних збо-

cit. рів броварського сіЛЬRомнезаму, датоваНа чолі всіх великих сnрав стоять ного 12 листоnз.{а 1922 роиу, . говоритr..r;омуністи, кращі nредставники робітни- ся про nочатои нультурно-освітньої ро ·

123 чол. Порядок деІІНИЙ: чих і селянських мас. Багато славних боти сер~ членів номнезаму. Збори 1. Нова еиономічна політика 1 JЮЛЬ імен цього nеріоду :Юерегла історія для nоrтанонили : в nершу чергу вирай НР

комнезамів.

нащадків. Серед них

2. Лро сільгоспнооnераціЮ.

С. Т. ПокидЬJ<о

-

обхідно

передnлатити

газетІ'!

<<Изве·

' - ·волосний парторганізатор у Брова- етиЛ>> і «Пролетарськз правда». рах, В. Г. Музиченко активний учасВидатною політичною nодією в жиr .rі

3. Про релігію. 4 . Про сільське

ник громадянсько! війни, секретар :пер·

Нd.родІа нашої краХни nри nереході· до

господарство і сіль· ськогосnодарські трудові артілі. «Номітети незаможних селян під ке·

шого райкому КП(б)У в Бр(>варах, Ю. С. Гарін ~ організатор . nершого •Jюм.сомольського осередку в Броварах .

мирного будівництва було створення Союзу РСР. У мільйонний голос народних мас, які схвалювали об'єднавчу

рівництвом

У

політику партії,

режно

партійних

вирощували

організацій

паростки

бе·

~оЦlалі-

етичного ладу на селІ, кріnИли блок бlдноти з середн.ІІком, змщнювали диктатуру пролетаріату, непереможний союз робітничого класу», ttитаємо на одному зі стендів музею. у 1922 р. в с. ЖерДові створено першу комуну імені Жовтневої Революції.

Ir головою до 1933 року був комуніст

19Q2

році він був обраний

секретарем .nершого

nершим

Броварського рай-

вливалися

голоси

на

ших земляків. І наnевне найголоснїши111

ному иомсомолу. серед них був голос селянина Гаврила у Брооорах цього nеріоду працює Одинця, яиий на 7-му з''ізді Рад УРСР иілька підприємств. Серед них - шкір- пално вистуnав за об'єднання братніх завод. паровий млин, канатні nідnриєм- республік в єдину державу: А ЗО грудства. у 1921-22 навчальному році в 'ня 1922 рану на І з'їзді Рад СРСР від Броварах відкривається перша сеМиріч · -імені уираїнсьиого народу він вітав на школа ім . Франка. У 1922 році наше 'Створення Союзу РСР.

місто відвідав чуваський nоет М. Сес-

В. ІСКРА.

Славний 60-річннй ювl­ .'Іей Країни Рад наше мІ­ сто

зустрічає

розквіті.

у

nовному

Підііімаються

вгору

дев'fІтнповерховl

красені-будинки,

броварчани

у

яких

справляють

новосілля.

На фо1'Q:

nанорама вулиці 50

ліворуч

наймолодшої років

-

nраворуч

ВЛКСМ ,

стелла,

сnо­

руджена на DJIOЩi

Т,

Г.

Шевченка на честь 60_рІччи утворення СРСР ; Фото А.

Козака.

·NtнJiiUiнiiililiiDUtAitiliuiliAii~JiliiaПRilna~iUNttii-OНiitJiaiik)ІІHiAН.IIІІtiUitHitiІІІitІIJН.iІІUitІІH..ШU~UtlltH.UJIIUMIIIIIttiiІitiІIІІIIIti,IІrttllttlllliUHHiІІІilliнЇWJІІIIІІIUIIIHIIIIIІIІIIf

нА поєтичнІА хвит

.

·

ІОвілейвий

ДЕ ПАЙКРАЩЕ. МІСЦЕ НА ЗЕМЛІ? Де 3ЄЛЄН1 хмари яворів Застуnили неба сиВій став, На стежнні сонце я. :3устрів,

Приві-тав його

1

БатькІвщина

школи

ГОМІН я до ранку проходив,

ВІН: ІВ

же

І nробують <<На зуб» , чи є Зерно вже

А скlльии взнав й побачив тайн і див!

СІльч ани,

з вісно,

вже

по

Із них &иходять і козак й солдат, ·Й на nагорбі біля села стоять Шд сивим дубом, що rтро щось

Коли ж світанон з ІІОЛЯ у село Покотив сонце ло житах вагомих , Ноз.ак з солдатом все ж вел и

видно.

й до родичів . бува ; в

ce.rio

· Дивуються :

То полем ходять, колосин дорідні

ПЕРШІ СТАРТИ ПО СНІГУ

тивно nровели nідготовчий nеріод. А нещодавно стартували по снігу, вІдкривши новий спортивиий сезон .

сnорти вного розряду . А незабаром юні сnортсм ени впїдуть у Ворохту, де n ідвищува тюІуть с вою м а йстер-

на

турнір

•НОВАЯ

унраїш:ьк.их

ЖИЗНЬ•

-

оргев

6роаарскоrо

rород~ого

комитетІ І(оммуивстиqескоА оартив Vкраиньа, скоrо 11 раАовноrо Советов вародиьах аеnутатоа ~коА обла сти (На украввском язьаке) .

Ред.актор

Газета вьrходит с: Дв.в вшсо,ІІ,а : · аторннк,

Е.

17

ФЕдSІЯ.

нюк,

Ааресз

ropoA·

апрели 1937 года. с:ре.а:а, овтвІЩа, суббота.

релакціТ:

?5SIJ20. ВУЛ.

Киев­

його

завІдуюча

бібліотекою· сар

Ви nід-

виявили

й

сільс ькою

М. М.

Слю­

інші .

ЧЕТВЕР.

гром~дськнй

кореспон ­

деН1.

м

БРОВАРІ·!

к и rвськА,

КІІТВСЬКОІ

І

м асово•

місцевого

роботи

-

рад іомовлен ни

19-4-67.

ГРУД.НЯ

ТепефестниІІь піонерської nІсні . Екран пошав_н УкраТнеь­ кого телебачевив.

17.25

«Ча<:•.

нови• .

15.:Ю е НоворІчн·иА карнавал• за у'Іастю

Велн·коrо

днпчоrо

хору Центральноrо телеба­ чення І Всесоюз ного ра.w.Іо.

15.50

Репортаж

із

хуJіЬжньої

16.20 16.50

наша

Всес оюзноУ

виставки

еСРСР

Батьківщина• ,

Шахова

шхола .

Прем 'єра документального фІльму сСоюз республІк І с rрдець•

·17.45

. .

Концерт

артистІв

Держав­

ного а кадемІчного Велико­ го те.атру СРСР. (18.45 СьогоднІ

у

свІтІ).

і9.55 Прем'€Ра телефільму

·

докумевтальвоrо «МосковськІ ад­

реси».

21.00 21.35

Програ ма с Час •.

ПРОГРАМА УІ(РАІН СЬ КОГО ТЕЛ ЕБАЧ ЕН НЯ

10.00 10.35

Актуальна камера. «У дружбІ , щастІ МИ зро·

с таємо• .

художньої

\1 .05 11.50

житти,

19-3-18· л истІ~

днтвчої

самодІяльностІ.

Інтерклvб . ХудожнІА

ОБЛА СТІ,

nромисловостІ.

Концерт

ДРУГА ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРА.ІІЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І ПЕРЕДАЧІ НА KHJB ТЛ ОБЛАСТЬ

8.00 8.20

М у,1ЬТФі л ~ми.

9.00

КІІІООГЛ ЯD .

9.30

Концерт

Г імнасти11.а.

коrо

артистів

Пермсь­

державвого

театру

опери та балету та )"ІНІв Пермського хореографІчного

-

у чил ища.

10.05 11.05 11.50

ДокументальинІІ Ві.цrуквІтьсв,

ХудожвІА

титрами лн

сКІиопаиорама• зус трічає rостеА. 23д0 СьогоднІ у .свІтІ. .

Іб4.

19-3-05; вІдді.1 І в

.

· 17.40 МультФІльм - •Аврора•. 18.00 «БраТеРСТВО• . «Хорово& JUІУ•бв•. Ко•­ 19.00 Актуальна камера. церт ДИТЯЧИХ XY.I.OJ[HfX 11:0• 19.39 Прем' єоа те~еспектакJ\10 лектнвів респуб~Ікавських •Шлях• lза мотивамv ро­ Палаців піонерів . \ ману С. Склирена сШля х 9.:Ю У днІ шкільних канікул. на )(нТв• ). ХудоJКИІА ФІ.1ЬМ еДва JUIY· 21.00 Проrрама сЧас•. ra•. 21.35. Продовження ·телесnектак· 10.40 Новини. лю «Шлях.-. 14.30 Новини. 23.05 Новини. 14.50 Спосіб жІіттв - · раАВІІсь· кий. Док. ФІ.wь•н сФорму.wа 23.20 •У кодІ друзІв•. Муз нqна переАача. . • успІху•, еЗа радком поста­ Проrрама

8.00 8.45

Тс.1ефонн : редак_rора і 9·3·82; sастунника редактора, аІд.о.ІJіу партІА ного 19·4-47; ВІЛnовщального ·секренря. вІдд Ілу сільського господарства -

корес пон~ента

ЗО'

ПЕРША ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕ.ІІЕБЛЧІ!ИН.Я

Д. ПИСАРЕНКО.

В. ІВКОВ, директор ДЮСШ .NV 1.

лижників.

при

с·1·

старШа піонервожата Л. М. Жебель,1 вчитель музик.и С. Т. Присяж­

·

ність .

школи.

акrnвНість

готовцІ

Броварськ і сrnортсмени усnішно ви­

с тупили в цих змаганнях. П'ять з них зуміли виконат.и нормативи І-го

парr­

художньо1

модіяJІЬНості соку

При с вячений в ін 6У'в 60-річчю утво­ рення СРСР.

Доnомогли їм у цьому друзІ з КомІ АРСР, нкі заnросили до себе в гості

секретар

уча сникі'В

ВихованцІ тренера ДЮСШ .N9 1 М. Р. Иузьмук з лижних гонок ак­

наро­

організації мІсЦевого рад­ госпу О. С. Мухамедья­ ро в , учасник війни Л. Н . АііОПОВ . На ·закінчення вечор а відбувся великий концерт

е СПОРТ

має.

-

гості

с . Нали та.

Зима в цьому році примхлива. Не· забаром новий р'Ік , але снігу ще не­

з життя

СРСР зробила секретар комсомоль с ьної орrанІзrt­ ції школи Надія Різанев­ ко . А nотім ви ступили

Анатолій ЛУЦЕНКО .

всюди!

кадри

-

союзних ресnублік. Доnовідь про 6<r-річчя ·

nриходять .

яні достатки

екрані

Вітчизни,

Гірну І ніжну , з бо.'!ем і теплом . Чи бачив їх я рознажу оп іс ля, А nони що ;про них лишаю n іс ню .

·

силу

Дів нашої країни. На · сце­ ну виходять учениці в на· ціональних костюмах усіх

розмову

Подейкують, бо, звісно, знають люди ,.

Що обоє Jз одного роду

нам

фільмів про безмежні простори соЦіалісТИЧН(ІЇ

А то ще, мовлять, хочуть в!дшунати ПобратимІв щирих. вірних во~в.

...

народів

... На

сnіле,

ць0111у

Які !з ІШМИ nолмли в двобої й не можуть у землі сирій дежатн .

рокоч е

книжкоь:.

дае •.

Ходив до тих задУмаиих могил: Одна з війни мннулоУ, а друга UЦе козацька -- їх покрила туса Я зв1ро6ій, беземертинки й стосил. Давно в селі говорять, що по ночах

·

обладнана

ба

Беруть у руни, с онцем загорілІ,

Зустрів у житі ПОJІЬ()ВУ русалиу І в неІ закохався Па.J11(О'"lІалко,

наnо­

виставка на тему « Друж­

Союзу• •

КОІІО»,

14.55 Концерт духовоі музики. 15.25 Те11ефільм сВІтри.wа». 15.35 « ПІсии склнкае АРУзів• .

середньо1

готувались

сСоиячне

Лауреати Державвих пре­ мІА УРСР 1982 року в га­ лузІ науки І техніки.

вечора.

легливо і дружно. І оеь той день настав. Святко­ во nрибраний зал. Tyr

Дмитро ПАВЛИЧКО.

Де ж найкраще місце на землі?

noJtt

ІІу.Jеівської

то найкращий край!

-

шкільного

РаАuськоrо

13.25 13.55

nрисвяченого 60-річчю утворення СРСР, учні

Виростай, дитино, й пам'ятай:

Всl доJІННИ і гірські ІШІИЛl. Де ж найб!JІьший на землі народ?

У

До

Там найкраща, де вродився ти!

Всі народи бачиш тн з висот ,

-

вечір

Сокце посміхнулося здаля : - Правда, все я бачу з висоти. Всі иароди рівні. А земля

заnитав:

Редактор є. ФЕдяn.

16.30 І

2 18.30

... ~

Екран курс.

курс .

фІльrоr

еВи

Із

менІ

&:уб· писа·

студента-заочника. Нарнена геометрів.

ФІзика.

Чемпіонат

серед

екран.

сурмачІІ

світу

з

МОJІ ОДІЖВІІХ

Збірна СРСР

-

хокею ІІОІJІВД.

збІрна І(а­

иа.w.и. В uерервІ Веqfрвв казка.

-

19.50

2 і :ОО : ПРоrр аJ!Іа сЧ ас ».

21.35

Ху)І;оJКВііІ

телефІльм

сПа·

кет».

фільм

сПоеоп

22.50

ДовІдкова

служба .

І ндекс бІ~ . l(pyh ~нr:окнА . ООсиr І •І"У КО· І 11р а ж ІІ. 9W ІІрИМІрникІ8 . ;jа м . 51 Б2. н а в вn арку ш . Броварсь ка црук арня Кн і8ського обл~сног<І

управл іrІІІ я у І книжк овоf м.

Бр ов ари 154., Телефон

справах видавн ицтв . оолІrрафІJ горгІм І . Адреса nрукарн і: 255020. област І, вул. КиJаське-

К н івсько! і9-4 -З7.

207 номер 1982 рік  

207 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you