Page 1

ОРГАН.&РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ ,\\ІСЬКОІ РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ

Газеrа виходить з

17

квітни

t 937 року

ти.1ьно:vtу.~ Цей заклад

важливий

заплановано

здати

наступного року, а.1е бу­ дівн-ичі 3 обов'я<Jалися спо­ ру.дити його у ГІРУдні

1\.

Хвитоюча

редоднІ

подІя

иовоrо

д.и В. І. АфончеНіка, М. Т . БлохІна, С. А. Мехе;ца,

r.

штукатурн-ІМаляри л. Блохіної та М. М. МЗ>Ка· ре'НІка. ВсІ бригади, ·крІм останньо!,

.напе­

1986 ро­

ку відбулася на l'оrоJІІв­ ськІй етрІ'ІІКО'І'К8ЦЬкІй фаб­

один.адцятоІ

'Іі -

Р. ОМЕЛЬЧУК,

зобов'я-

;t.есять

рІчних

за

конати

n'ят~рІч.ку

Із заводської теплиці

ранjше

ІІРнгорJ.в.на ус­

.раnортувала

виконанн.я

десяти

;!ень 1986 року ВІП«ЖаJJи

шІсть, а робІтниці А. Т. Бахарєва, Л. М. МайсаіК, о.· А. Канюк, Г. В. Басаман по сІм

f1o

конав rман

а

в

:року

завершального

пе­

-

року.

достроково

Г.

'

десятки

тисяч

карбоваJНЦів. А.

ГАВРИЛЕНКО.

Зобов 1 язання . виконано

КоJJектив

ПМК-8

трес­

ту сВрова.рис1Льбуд• сnра­ вквся з -річною п;рограмою буJ(Івн/ІЩІ1Ва 20 листопа­ да. Внконано 1·акож рІчнІ соЦІалІстичнІ зобов'язання

з

.понадпл.анових

обсягІв

-бу Ді'ВЄЛЬНО"МОНТаЖНИХ ро.·

біт· І ·ntдвищен:І соцІалі­ стичнІ зобов'яоаНіНЯ, взя­ тІ на честь нacrymoro партІЙНО'ГО форуму ПІД

девізом КПРС

з'Узду

cX:XVII -

27

у.дарних де­

кад~.

Сьоrо,1Ні зсі новні

у

бригади

'рахунок

нашІ ос­ трудяться

1986

року.

Так, повним ходом ІДуть роботи по закІн.ченню бу.

ДІВНИЦШІа і ПІДГОТОВЦІ ДО здачі в е!«:Плуа.тацІю дит­

~ на

160 місць у Свl·

буде

експеримен торговельного

шино­

ремонтного та заводу алю·

м!нІ€ВИХ буД(ВЄ.'ІЬНИХ КОН­ струІЩІЙ. Всього 10 nред­ ста.вни·ків нашого міста l району. Під час п~шоІ. теоре­ тично!, частини ~емІнару,

атеїзму. Методист Будин· кv політичної ·освіти, кан­

.:Ііr..:tат фІлософських

нау~>

20

хрещень ді~ей

цер<Н'Вах,

об,1асті Для нроведенн.я ві.дн.ри­

ПОВНіСТЮ ВИК.'ІЮЧИТИ ВІН· чан,ня. немає в районі

того ypoJ<y на тему «По­ ходження рел-ігії» у Бро­

сект. АктивІзувалась та­ ·КОЖ бо;рртьба за твере­ зий спосіб жиm-я.

С. В. Коробков роаповів про методику роботи н.ад

варах

творами

.вод..у порошковоУ металу,р.

ІКласинІв

сиз.му-ле.нІнізму ливостІ

та

марк.

особ·

викладанн.я .ку;рсу

слухачам. ВикладачІ КиїБ­ ського по.'lітехнічного іН· ституту

охарактеризува.

JJИ сьогодніumю lдеоло­ гі'ЧІНу боротьбу .д.вох соці·

обрано

групу

г!ї.

за­

4

Заняття вІІВ пропаган­

дист А. В. Згурський. За­ вЩуюча кабінетом nолІт­ освіп-и місьmrому nартіІ Л. С. Ващенко nровела під

ня

аль11их ·систем та релІгій­ ну обст.ановку в республі-

було

слухачів з цеху М

час

уроку

анкетуван­

слухачІІв. ЗаІКЛJЮ<mий день семіна.

v

вІдбуJВся

pv

ни.м

АНДРІЄНКО~

Робітники

nлани нинІшньої п'ятиріч­ ки виконали за 4 роки 1 О мІсяцІв. За цей перІод колоною

введені

плуатацію

2

млини,

в

·екс­

елеваторІв,

9

комбікормовий

завод потужністю 735 тонн на добу. 8 міжкол­ госпних комбікормових заводів, заводи м'ясокіст­ кового бopourna, круn' я­ ний ТОЩО . .

Власними силами ос­ воєно будівельно-монтаж них робіт на 7,2 мільйо­ на карбованців. Всі об'­ єкти прийняті державною комісІєю з оцінками •доб­ ре• і •відмІнно•.

Усвідомлюючи свою відповідальнІсть за вико нання Продовольчої про · грами. колектив СПМК-

• 580 робить все для того, щоб і

завдання

стартово­

го року настуnної n'яти­ річки виконати з честю ..

Б

РОТАР

ИачааІІнк сіІмк-sво:

·

у

Всі · слухачІ

про. число

обласного

семінару цропагандис­ та:ми Іnрацюють перший рІк Отже закономірно, що інформація та практи­ ка, одержанІ у БуАинку по.тtітич:ноУ оа!ти, стануть для них доб,рою nідтрим.

КОЮ В ПіраІКТИЧНій робО'ГІ..

А. ВІКТОРОВ.

Переяслав-

му

заводі

торrовельиоrо

машииобудуваRВJІ

XXVI

з'їзду

імеНі

КПРС. ко­

валь І. РатуІШІИЙ. ВІн JІЮ.

бить свою знає її,

бІтку

-20

працю, добре

тому норми внро.

перевиконує на

15

процеит1в.

Іван ІІІ"анович ЧJІев КПРС, комунІСти цеху об­ рали

його

cetqJeтapя

застуІПІИком

партійної орrа­

иІзацІї. На

з.иім.ку:

КОВІІіІЬ

І. РАТУШНИИ. Фото

В.

Городвьоrо.

Будувати....:..ираше, здавати об'єкти-вчасно Виконання nлану будtвельивми оргавізаціями за одннадцять місяців 1985 року. (За даними міського інформаційно­ обчистовального центру держстатнствкв). (У процентах до плаву)

Трест .. вровариnромжитло­ буд• (всього) в т. ч. по району в т. ч. ПМК-15 БМУ-35 СБМУ-6 Мостозаг!н N~ 112 ПДБП-2 Броварсь.ка П МИ РБУ-4 БЗБК ПМК5 ШБУ-.50

спмк

580

.

Всього по місту Трест с Бровари сІльбуд• (всього) в т. ч. по району в т. ч. ПМК-7 ПМК-8

ПМК-9 ПМК-24 СПМК-509 СПМК503 Дарницьке РБ}' Управлrння механІзації спецбуду СПМК-1 СПМК-2 РайШРБУ

РВУ облмісцевnрому' Ресnубліканська СПМК Всього по сеJІу Всього по місту і району

Протягом нинішньоr п'ятирічки і завершально го року передові буді­ вельнt коJJективи мІСта І важливих

об'єктІв. Нині над вико­ нанням наступного п'яти­

зріс борг Із генпідряду у ПМК7. Трест цієї коро­

річного

ни «Броварисільбуд• не­ добудував на 833 тисячі карбованцІв із генпІдряду

ково

кілька

плану

.'lІзованої

84,0 90,0 100.0 80,0 90.0 120,8 83,0 62.2 80,3 98,8 100,5 106.6 117,2 95,0 94,2 88,2 79,1 86.7 85,2 103.4 101.2 104.0 105,0 105,5 98,3 121,5 116.6 98,0 97,4

96,0

83,5 97,8 103,7 101,9 90.0 104,4 91,3 60,0 79.4 98,0 100,5 103,1 117,2 97,4 91,4 94.2 '14.1

і 11,2

104,4 105,2 86,2 100,1 100,8 105.0 104.4 97,0 112.4 116.6 98,0 99,3 98,3

97.7 98,4 87,7 100,0 104,5 101.9 89,6 82.1 93,3 105,7 106,4 100.2 97,4 99,3 89,8 91,0 71.6 104,6 .98,3 99,7 86,'7 106,8 • 100,4 t'оз.І 113,6

97,3 101.-2 122,1 91.9 102,5' 98,6

заціУ праці погІршились показники БроварськоІ ПМК Укооnсnілки. яка

недовиконала будІвельно­ монтажних робіт на 510 тисяЧ карбованців. Знову

району споруди~и достро­

вже трудя­

ться робітники районного шляхового ремонтно-буді Rельного управління, мо­ стозагону N2 112, сnецІа­

ОрrаиІа&цІt

сnецtалІзо.

гром~Ь­

ЦІістнадцять роІdв пра­

.

ваноІ nересувної механІ­ зованої колони М 580

зусиллям

цює на експериментально­

введе­

будівольників

nлан

щюх місяців 1986 року І додат.ново виготовитv nро­ дУІІЩІУ на

пJJастмас,

по-

металургії.

основ ­

наукового

.

теnли­

·внесок

вирішив

викон.ати

qавмtв

вик.1а.в

тю.'lоження

Кал-

за.

на в дІІю друга черга за­ водсмюІ теrr.пицІ. Це дасть можливІсть значно розширити виробництво ОВРЧІВ.

У двакадцятІй n'ятирІч.

леІСТив фаЩ>ики

Ном­

стисло

А.

огtрків.

діляю<а

Незабаром

п.1ану.

ці випуск продуІІЩІІ зрос. те на · 20 nроцентів. А до XXVII з'У.:щ.у КПРС ко.

бійцІ

рошкової

свята тут вирощують бІ­ JЮСніжнІ калли.

Вигоrrовлено промисло­ вих І :rюбутових ст.рІ:чок майже. на 36 мІльйонІв карбованцІв, або на один мільйон 56 тисяч карбо­ ванців бІ.льше п'яти,рІчно­ го

обкосvtом

України. В . ньому взяли у'Часть ідеv­

лоrІ'іНі

уже зібрано 1500 хризан­ тем. Вручаються вони мо­ лодим батькам, ювІляра.м, l:'І!енинни.кам. Не обійшов. ся без квітІв І апортивн.ий 'Вечір . До новорічного

фабрики.

нового

Ниївським партії також

нін

ні

Ю.

кості в~алось н;: цешrі:в ·амен.шиrrи

теплиці

рожад,а

Окрема

листопада ви­

n'ятирІ·чку,

реддень

наукового

організований

ун.іверситету

ці. ЗаступнИ.І\ голови обJІ· вwконкому О. М. Кравцо. ва ознайо:нила слухачІв із роботою иращих атеїстів

ці вІдведена лід квІти. Тут

Р~ють усnІхи І всьо.

21

їдальню

черга

тиме'І'Ься

норм.

колективу

ви­

кафедри атеїз.му Ниївського державного

Старанно працюють тут робітнИЦІ А. П. Пастер­ наК', М. П. СкляреІfІl(о. :v.айстер В. П. 'М!рута. Вони вже .зібрали пе.рші 300 кІлоrрамtв помІдорІв. А незабаром почнеться збір зелених вітамІ.нd.в салату. Шсл.я оомІдорів на цІй площІ висаджува­

рІчних

За їІ nрикладом бL'Iьlire 130 т.рудІmпщь в перед­

ВІн; ще

основи

атеїзму,

що

доцент

ХмеJІьницьпому. ПраЦІв ­ ники райкому пaJ.Yl'li роз­ rювІ.ли npo те, що за ос­ танні роки завдяки спІль­

неrцодавно вв~ена в д!Ю.

про

ча метрtв стрІчок.

го

робітничу

Перша

нор.м. На її рахун.ку май­ же 12 мІльйон.Ів 691 тися­

р!чнКJС:

семі ­ шкіл

* Ціна ;} ~оп.

П'ятнИця, 27 грудня· 1985 року

воду алю-мінієвих буді­ вельних FЮнструкцій. Са­ латами із свІжих овочtв ласу!ОО'ь І вихованці обох Д•И.ТЯЧИХ ДОШКІ.лЬІНИХ уста­ НОВ ПІ\JtЦрИ€МСТВа.

ви-

і!ішно дотримала даного с:юва. Вона на шІсть днІв

.

ОБЛАСТІ

надійшли перші помідори у

•юрм.

ГалНІНа

планового

віддІлу ПМК-8.

п'я­

ТІкаля

14.

.;алася

вчають

освіти,

машинобудуванн.я,

пJдрццу.

начальник

nочала .Іфв.цювати на ЗО ;.J,В<>кІнцеви:Х, швидкодІю­ чих, безчовникових вер­ стаrrах nри галузевій нор­

паротійної

та.1ьного

тирІчки м()лодий ·комунІст

,

на

ро()оту

прgпагавдистів

ного

n

року

Закінчив

будові за мето;;~ом б,ригад­

рицІ. колектив темо вІтав робІтницю Г. Г. Смирнову з виконанвим десатв JІІ'ІВНХ ..щрм. Ще на поро.зІ стартово­ го

трудmься

KИlBCbKOJ

Для. пропагандистів-а те і стів нар

р.

На цьому об'є.кті пр'l­ ~ють наші кращі під· роздіJJи: комплеІОСні брига.

Дві n'ятирічки Г. Смирнової

* ~~ 206 (7079) *

К О М У Н І СТ И Ч Н О l ПА Рі 11 УК РА І Н И,

ДЕПУТАТІВ

пересувної

ханізованої та

ІншІ

За цяти

колони М

ме­

580

колективи.

підсумками мІсяців

змаганні,

як

ремонтно

одинад­

попереду і

в

раніше,

будІвельне уn­

равління облмІсцевпрому. СПМК-1. управлІння ме­ ханІзацІї спецбуду. Показ­ ник Із приклад.

генпІдряду, на­ зріс минулого

мІсяця

першого

го го

в

колективів

проЦента, у

і

на

дру

1,4

третього-на

Продуктивність пра · ці у СПМК-1 зросла на 4.1 процента. Поnовнили сnисок лІ­ дерів шляхове бу~прав­ лІння М 50 та ПМК-5. В листопадІ остаточно

1.2.

ліквідували

відставання

СПМК-503 (з пІдрядних робіт власними силами) і Дарницьке РВУ (Із зав .дання •праці). нула

no

продуктивностІ Із геtmІ.дРІЩу ус у­ заборгованІсть

ПМК-15. І все ж загальну про­ граму будівництва повнlс· тю

ще

Через

не

реалізовано.

недоліки

в органі

і на

917

цІв

із

тисяч карбован­ підрядних

вJJасними

робіт

сиJJами.

До 5 мільйонів 127 ти­ сяч Із генпідряду І 2 мІль­ йонів 262 тисяч з підряд­ них робІт власними сила­ ми зріс у листопаді борr, тресту • Броварипромжит­ лобуд•. ЗбІльшилася за­ боргованІсть 1 в постІйно діючого будnоІзда Jli 2, РБУ-4, республіканської СПМК. На чималу суму недобудували 1 заводобудІвний комбінат та

СПМК-2.

\

СьогоднІ

,буДІвельним

KOJJeKTHBaM необХІдно ДО· класти

для

максимум

успішного

дванадцятій

зусиль

старту

n'ятирічцІ.

в

З

цІєю метою слід повніше використовувати наявні резерви. Зокрема, напо­ легливІше змІцнювати трудову дисципліну, своє­

часно дбати про індустрІ· алізацію будівництва, впровадження новоІ тех­ ніки. удосконалювати nла­ нування,

кращих

запозичувати

колективів

ни, республіХи. досвід організації ~1а

у

краУ­

областІ роботи

методом пі,ІЧРлдУ-


2 ·стор.

*

27 грудня 1985 року

сНОВЕ

ЖИТТЯ».

ЗА НЕУХИJІЬНЕ ПІАВИЩЕННІ АО&РО&УТУ JІЮАЕЙ ==========================Із сесІТ мІськоі Ради . народних ·депутатІв===================== 11

понеділок, 2З

грудня:

цього

року, відбуласи четверта сесія мі­ ської Ради народних депутаrtв

Х!Х скликання, на .и:к1й обrоворе­ ио питання «Про план екоиомі'ІИО· го і соціального розввт:ку міста на 1$86 рік та стан внкоиаивя плаву сщоном1чно-соц1апьного ро,;Jвнтку

джерел фінансування. Це свідчить про те, що будівельні організаціІ. працюють

рік•. ІіЗ С'ПІ!вДОІІІО.ві:ддю з обох nитань виc:ryanm на сесіІ голова постійноУ пла-.

нання

реНІНя.

значно нижче своrх можливостей. У нинішньому роЦі не забезпечують винопланових

завдань

ПМR-15,

БМУ-З5, БМУ-6, ПДПБ-2, ПМR Укооп-

нн.й каrмбtнат, до якого входить хі.мчИС'l'­ ка, пральня білИІЗни, що по.лmшить об­ слугову:ван.ня трудящих. Незадовільно

нО'ВО.QюджетноІ ІЮМіоlі В. І. Іванець. Пlсл.я доrювІ.Дей 'ІJ.Очалося Ух Рбгово. ПефШим

:висту,п:ив

здебільшого ІІІРащоють комплексІЮ-'ЦрИЙ­ маль.н:і Пу:н,RТИ на П~И&МС'ГваХ, Є скар­

завідуючий

від.цІілGМ .комунального господарства де­

ГИ на роботу перукарень, ба;нь. Адміні­ страція побуrриомб1наrгу ВЖИJВQЄ зараз-

спілки, РБУ-4, завадобудівний комбію~т. У будівельних організаціях через несвоєчасне забезпечення об'єктів будмате-

пу.т.ат Л. О. Фесенко. Він пІіцкреслив, що вся дї.я.льН'lсть в1ДД1лу, служб 1 у.цраsлJJнь була НЗІЦРЗІВІЛена на виконан­

ріалами допускаються великі втрати ро-

.ня КОМІІІЛЄІЮносо рооІВН'Гку комунального

з цього пи-

бачого часу, простоУ, що прИзводить до

го.слода:роова міста в '0диНІ8ідцятlй п'яти-

тавня, заступник голови міськвиконкому, голова планово! коміс1У депутат 0. І. Єщенко сказав, що проект плану економічного і соціального розвитку міста на 1986 рік розроблений плановою комісією з участю управлінь 1 відДілів

перевитрат фондів заробітноУ плати, мають місце випадки приписок та інших порушень. 1 Надто слабко впроваджуються новини науки і техніки. На будівництві все ще дуже багато ручноУ праці, а звідси

річ.цl. Зо~а. здано в еІІІСПJІуатацІю ~ептщю для вирощувакн.я квітіВ площею 10 тисяч ·квадратних метріВ, виготовлена 'Ц!ЮеК'lІНо-mошторисна документа. ція центрального парку .культури і відnо•ЧИІНКу Т!рудящих, введений в ексцлуа-

дів

опоруд, rюлІІПШено благоус'ljрІ1й міських територій. НаООілЬІlІІ важлИІВим об'є.ктом було опорудження ...... шляхоnроводу, 1 і е :введе. rmnn 1

но

міста за

1985

Виступаючи

рt:к• ..

з доповіддю

міськвиконкому у відповідності з рішен-

нями XXVI з'їзду RПРС та XXVI з'Узду RомпартlІ України, настуnних Пленумів ЦR RПР с , nоложень 1 вненови і в, що в и ·

пливають із виступі в r еверального с е кретаря ЦR RПРС тов. м. С. Горбачова з корінних питань соціально-економічноt"О розвитку краІни, а такоЖ у відповідності з основними показниками, що визначені місту сесією обпаеноХ Ради на-

родних депутатів.

тов. Єщенко повідомив депутатам про пацередні підсумки роботи колективів промислових nідприємств у поточному році 1 в цілому за одинадцяту п'ятирlчку: темnи росту обсягів виробниuтва

значно зросли,

1

виросJЩ

продук-

тивність праЦі. Тільки понад план у цьому році буде виготовлено продукціІ

на

5.1

мільйона карбованців. Виконані

tавдання року й по росту питомоУ ваги

nродукції вищо." категор1"• яко ст1 в з а·

rаІJьному обсязі

вироблюваноУ продук-

цlІ. До кінця року цей показник скла-

датиме

1З,5 процента проти

висока плинність кадрів, низькі по-

-казники по продуктивності праці. Так, у РБУ-4 nлинність кадрів перевищує пмІ{ -5 ·_ близько 20, зо процентів.

ком,меІQС

тацію, не комплектують новобудови об-

тресту «<RиJіВщлЯ~Уд• (начмьник 1. п.

1З. прGцентів.

Не випадково

1.._ 7

своєчасно не готують технічну докуменладнанням. На розвиток народного господарства міста в наступному році намічається направити за рахунок всіх джерел фінансування 40 мільйонів карбованців капіталовкладень, що набагато більше,

ніж

в поточному році. · На спорудження об'єктів виробнич.ого

цризначення

28,6

мільйона

передбачено

направити

карбованців.

Третину

з

них буде 'Використано на реконструкцію

1 технічне приємств.

б

переоз роєння

ід

д ючих n .

ча.льник

п. л. ТимчеНІКЮ)

невиконання 'IIJiaHY з

освоУти ·близько на

споруrдженн1

полІіцшуватиметься вуличне

ціУ уже справились заводи пороwковоІ металург1У, алюмінієвих будконструк·

роченню ручноІ праці. Передбачається комплексно механізувати і автоматизу-

.ремон.тно-механtчний,

сТоргмаш•.

деревообробний комбінат, хл1бозавод.

вати 'заводи сТоргмаш• і пластмас, "'вести в дію п'ять механізованих пото· "

Разом. з цим у місті ще багато неви· р ішених nитань. Через повільний пере·

дити десятьманіпуляторів промислових ро· томатичних

кових

і

автоматизованих

ліній,

бо і

вправа-

т в

і

ав-

центрального

nарку

куІЛЬ:'І'У\РИ та вІДПочин.ку. ПлаRуЄТ'ЬСЯ каnітальний ремQН'Т :вyJUUU ДимИТ;РОва,

НОІГО

ц ій,

ро оти.

міських

освітлення, 1 1 1...

тернтор

n

та

нш

·

Інкрустатор виробничогомдеtевообробб' Хамбір о едІНаННJЯ деnутат ·о rорнуто · 1л іУ в

~~и~і сесзма:~н:е~аяк ч~~ь

XXVII

а'Щцу КПРС. Понад ма:н, сказала вона, в ць"ому роЦІ буде о.д'Е!!РЖ8НО прибутків

"*"'1:в Достро 18 ТИОЯІЧ ка.t"""ванц на · ковосуму виконани"" план оди"'адцяти міся цts

з

"

реаліІзацtі

.,

ІЦР<>дУІЩіІ.

У

· 1986

ро·ці об'є,rт.uаJИн.я '""..".XN"......~ на нові ме~ ,..... ••......,_ """"••

· в питаннях вагато належить зробити е:коном1І матерІальних і nаливно-енергетичних· ресурсів, використання вторинних ресурсів .і промислових відходів.

rоди

дукціІ. Цей показник _,е виконують та--

зростати матеріальний 1. куль~урний рі-

ня. заводабудівний :комбінат. За минулі

е мі та 1986 році зрnrтvть нас с а в Зро •· нІ · 2лення 5 1

жен и манами. _ J вел"'"""" на"'"ХНЄНJНЯ:М працюЮ'l'ь nonn•" ·~' .." ці ~.:rн 1· ,-,"" ком·v.vv іmики д·.-вооб~ного ~..,.t""'· бііі!аТУ, _ ІПовІдомв-в електрослюсар деревоо.бробного коіМб.Lпату ;Деnута-r, о. М;

хід на інтенсивний · метод господарювання, низьний рівень організаційно! робо'І'И фабрика верхн~ого дитячого трикотааку не справляєте,_я із. завданням

п'ятирічки з обсягу вцроблюваkоУ про-

кож зиробниче деревообробне об'єднанодинадцять

місяців року

з виробницт-

вом промислово! продукціІ не справився

нопектив

досл1Дно-експериментапьного

На основі піднесення економіки буде

вень життя

людей. Грошові прибутки

на

, процент . стуть су · фонди споживання,· збільшить( , r.І.t-~Об· иицтво товарів широкого вжюну. Даль·

що дасть мажливість господар:юваІН'Ня, значно пІ;цІвиІЦ.И;ти ·продуктшm.tсть праці в настуnній п' ятирічЦl. Буду;rь освоєні нові види ~~- Робітники об'єднання ДОК!J!аідУ'Ть всіх ауоиль, щоб

У·С.ПІішн.о СПіРаJВИТНС.Я

тьмашук.

3

ще більш напру.-

_ Планові завдання

1:1 ятирі'і-

заводу будконструкцій, по обсягу 1 реа· р1е розвиватимуться торгівля, побутове ки no цродуІЮ'И:Вносrl цраЦl Ж>Лективом nізаціІ-ремонтно~механічний завод. Ряд . обслуговування, громадське харчування. вик,онані ще .в серпа! ооточноrо року. підnриємств не виконує nланів постав свій час були розроблені і затверд· Планувмо виробити понІІjД ман продуG(вок, по продуктивності nраці, виробни- жені. заходи по перетворенню міста • цlІ на СУІМ'У бІ.льше 5 мільйоніов карбо-_ цтву пР,одукціІ по номенклатурі 1 асарБровари в місто високопродуктивноJ ваІЩів. у .ццх досяL'Кеннях в част:ка пратименту. праці, високоУ культури 1 зразкового ці і депутатської· rрупи комбінату, яка

Нам ·постійно слід працювати над по· піnшенням використання . обладнання, підвищенням фондовіддачі, раціональним витрачанням робочого часу і ресурсів. Надто великі· ще втрати маємо від

простоІв, nрогулlв, по Хворобі, плиннос-

ті кадрів.

·

.громадськоrо порядку. у цьому плані на початку rr'яти.рdrсш(и виступила з іні:немало зроблено. Разом з цим виконко- ціативою по дода.т:ковому випуску това:му міськради. його відДілам і службам • рLв ШИР.ОКОГО ВЖШ1К.У і . збJ.льшення Іх :необхідно направити всt зусилля в на- питомоІ ваги зі ЗнаІКом якості. Долові•ступному році на розв'язання таких даю депуrrа·та.м, ·що ми своІ зобов'mан:важливих

питань, як розвиток комуІНаЛЬних, побутових, торгових послуг на-

Керівникам nідприємств і організацій оселенню, організаціІ відпочинку трудянеобхідно вжити найсуворіших заходів: . щих. по піквідаціІ названих недоліків з тим:; Проектом плану на наступний pil< пе-

щоб

забt1Зпечити

усnішне

виконання

. nлану 1986 року, адже загальний обсяг·

пр~мислового виробництва планується збільшити на 11,9 мільйона карбован. ців. Значно зросте продуктивність працl, розширяться

послуги

зв'язку. побуту, транспорту.

підПриємств:

у місті здійснюється велика програ:-

ма капітального будівництва. Обсяги його в одинадцятій п'ятирічці досягли в цілому 80 мільйонів карбованців, що: t51льше, ніж у ..по. передньому п' ятирtччі.

'Введені нові виробничі

потужності/ на

!оІаводах порошковоУ металург1І, фабриці

~верхнього дитячого трикотажу, заводах ·пластмас, алюмlнtєвих_L будконструкцtй,. n>ргового машинобудування, деревооб-

;редбачається направити на житлове бу-

;дівництво 9,8 мільйона карбованців капіталовкладень і ввести в експлуатацію

46,9 тисячі квадратних метрів житла.

Це дозволить поліпшити житлові умови

:8ЗО сім'ям·.

' на будівництві будинків житлово-бу-

.дtuельних

кооnеративів nередбачається

·освоУти 1,1 мільйона карбованців. Всього ж на сnорудЖення об'єктів спеціаль·ного призначення 1 житла передбачається · направити 11,9 мільйона карбован-

ців, що складає 24,4 процента від загального обсягу капtталовкnаденЬ.

у 1986 році на розвяток комуналь-

. ного господарства передбачається вкласти 2361 тисячу карбоваІЩів. Планується ввести в дію. готел:ь 11а 109 місць,

ня ВИКОІНали. ТілЬІНИ понад план у нинІwнLй п'ятИрІ.-.;щі в~леио товарів широ:кого вж~у на суму 2 мільйони

2З1 тисяча ка--рбованц.l'В. А nитома вага Іх зt Знаком якос.тl складає 38,2 про-

цента. Таким "ЧИном,

з.роблено немало,

але ми МОІNІИ. б маrrи ще кращі н.аслІД-

ки, иоли б осооєчасно комбІ:Нат забезпе. чувався с~ов:нною. Тільки з вин.и костопільсьхих 1 над.вІjр.н.ІІНсЬІКИх :комбtна-

Тів ми не -виrrонали

nлан у

жовтні і

листопаді цього року 1 недодали меб-

лl-в на суму

п.ШмLльйона

карбованцІВ.

Зроз~.іJ.!ю. ми не могли з цим мирити-. ся, НаJІІ)ЩВИ:Ли лис:rи. в галузеве міністерсt'l'іВО. rрес:nубдlкаю:ЬІКий комітет народнооо КОН'l'роmо, що дало позитивНі

результ-ати.

Зараз постачання матеріа-

лfв нод-маЛЬJrе..

Хот.lів · би вислови.тись про те. О:р!Ганізу:вати що в нашому!Робо'rУ мікрорайоні т,рібво кафе поза зраекQМ . роботи кафе сРовесних•. питан.ня іrfдnочинасу молО!д.і недавно обго-

робному ·ком~J.натl та інших. Будівельники Заб.езпечили виконання п'ятирічно-·. nродовжуватиметьСJІ буд1аництво міськаго завдаІ{н~ по спорудженню житла. За· . ro парку культури 1 відпочинку та інших п'ят!fрlчКt ~будовано З895 квартир, що· ·соціально-культурних об'єктів та Інженер-

во.рюв:ал.ись на пленум! мtськкому ком-еомопу .. Хотілося б, щоб його рішення СЩ>Jt:яЛи peaJllзaцLI .WJ.аНІ1в щодо nолLп­ JИен:ня 0/РГаSl.защіі доваtлля .молоді.

ні великі масштаби будівництва. І, щоб

слуrо.вуванн·я ·тру~ присвяти:ла свій

д~волипо пол_lпшити ·житлові умови. майже 14 тисячам чоловік. В місті спо-руджена · З164 учнtвськ~;tх місця при плані 2744. ·У дИ'ТЯчи:х: дошкільних за.кладах збудовано 1160 мtсф; прц nлані 700. Стало до ладу профтехучилище на 720 міСць. побутко~()tнат на·· ~02 рЬбочих МісЦя. ·

Разом з цим за роки одинадцята! п'я-тир1чки будtвепьнииами не~СJJоєно · блИзько 19.9 мільйона карбованців .i!tмk Т'{ будівепьно-монтажних .·JІобіт !J 1с;іх ,

них споруд. Словом, планом передбаче-

Ух здійснити, необХІЩІо всім трудовим

ІІи-r-анням поліпшення побутового об-

ВИ'С.ТуІП швея · n~ату

депутат

-холективам домагатись успішного вико- · л. r. Куаьмвк. Оцра.аедтmі НЗІJ)іКаннJі нання планів, вийти на високі рубеЖі Т.РУ'дящих на неза:дОІВ'JЛьне надання на. наступноУ п'ятирічни, які визначить чер: селению nобуТових іJослУг. МJІ: з· свого говий. XXVII з'Ізд КПРС. · баку дооспад-аамо всtх вус:и.ль, щоб скоПQт.\м :д~ ·заслухали дооовtдь ротати строки виКDнаНМ замовлень, ~atВiJI.viO"iiiro мІсЬ'КИ•М · фІнанеозим вІ.дд1- JIOJ1'1n.wlm'И rx RRJ.cть. ·але н~~t можемо лом-l;І.. С. Собч:vка «Про МІсцевий бюд- мирн.тис;я а неtеОєчааШм забезnеченням _JIJЄ'l' -Іti'J~iцra 1986 рt.к ~~ .зМІІІерджевя необ.хt.цва• м~рі·Рt.ШМИ. в Jt&ступнщу ··try· .JIP.O,. р~~·Я .б~ за 19U , _роЧіж:-r;упае 1 Дію иовий баино-цраль-

·.· :. . : . .,'..

.:. . -<~=;·~''

.·~

на суму

201

'тисяча карбованців. Знач­

полІіпшилась

орга:нізацlя

торгівлі,

добре заоре.комещцу:вали себе ,ярмарки, виставки-продаж!. Та ми розуміємо, що далеко

не

nовністю

задовольняємо

nо­

треби ООКУІІІЦіВ, є !ВИПІадКИ •ПоруШень правил торгіВлі, фубого nово.дження з людьми, перебоІ в торгівЛі то:ваjрами ши­ рокого n01QИ'1'Y. Досі не введений в екс­ плуатаЦію фасувальний цех. Мало ми ще продаємо морооива, молоЧНих кок­ тейлів. Для цього нам не вистачає кад­ рІв. Зараз готуемо групу !!РОдавцtв, до якоІ входИ'l'Ь 25 уЧ:НІl:В. Думаю, що в цьому посилЬІНу доnомогу I'!flг би НSІМ по­ дати міжшкі:nьний ви.р<Юничий комб.І.Иат.

·капі~альното ое-

тисяч карбовгнцІ.в

100

говорила в своєму ВИС'fУПі

колен,ти:в міІсьаюrо уцравлJ&ня торгівЛі, с:казала во:на, план товарообороту вико­ нав. Тlльни понад пп:ан цродаНо това,рів

та БУ-849

монту ~иrма, 'РЯдУ ,робіт ло блаrоусrqрою міста. У наст:уІІШому році нам необхІДНо

торгівлі

диренrrор гас.'ІjрОному .N!! 2 деnутат, О. О. Фесюк. За ми:ну.лі одинадцять місЯЦів

Поряд з позитивним· У нашhй роботі є немало ІtедолШів і У\ПУЩень. ПередусіМ, віідс_vтніСІrь матеріалЬІНо"техні"іІНоі. бази,·

ратних· метрів загально"• площі.

Особливу увагу буде приділено скО-

Цро шляхи nолІІпшенвя роботи закла­

Савчеано).

виконання плану по договірних поставках на 9 9 ,З процента. І з завданням п •я-

тирічки по виnуску проІ'іисловоУ продук-

селеНІНю.

очисних

ного в д ю· мanme на ІР.·К ран ш --,...-~. Це був оправтнІІй оодаруно.к колективу мостозаrону N!! 112 (начальни!С В. І. Ващенаrо) трудmцИІМ нашого міста. Великий o6c::ltr робіт на ньому виконали також 1001Ле:КТИІВИ ШБУ- 5 0 (на-

1

озебленення

.12,5

Очікується

водопровІДних

із 1 організац n знизили продуктивність праці порівняно з 1984 роком. Безперечно, винні в цьому не тільки будівельники, а й· деякі замовники, які

РБУ-50

-

тацію

У_ наступному році nланується ввести 13 дію домобудівний комбінат, потужність якого ст·ановить 140 тисяч квад-

цента.- накреслених nланом.

.про-

·-

4

заходіВ до того, щоб вИІJП)авити станови-

ще і значНо збJ.льшшrи обсЯ:l' ооспут на·

По·ра б уже нам· мати ~ Б_Р,Рварах і. С'Вій 'ІЮНДи:те-рс.ЬКИЙ Ц.ЄJ;С, !'fІКИЙ ДОЗВОЛИВ би кр81Ще за~~чуватJІ І'уtаrазини вИ!JЮ­ бами власноrо виробнЩІ!l'.Іjа. Сміливіше нам треба п~реходити $t JІа нову техно­ логію товаа>цруху J.з застосу13анн,ям тари­

обладнання,

яке нам зобов'язані поста-

чати пtдпtриє.мс.тва міста. . .1 В обговоренні ДОІІЮВІ.Діі також висту- 'І пили де111утати директор фабрики верх. ньqго дитяЧого 'l'рикотажу В. Ф. Xaite-

ByШRO, арматурник мостОзагону

.Nil 112

О. М. ШІІІМJЮ, елеюромеханін райвуз.па зв' юку С. П. Костекко. На

ПІР8'КІТИ!ПІИХ питаНІНІЯ,Х ро.:Ш'язІІВ;ЩІ

за~дань,

що

стоять перед

підприємст:··а

ми, буд:LвеJІЬІНИІМи органmа.цІям:и, в~і­ ла·ми і службами мlсьКВИІКоикому в на­

·

ступному році, докладно зупинивс.~:t f9iJO• ва міськвиконкому В. М. Зволь. ·Нам

необхідно,

сказав

він,

. обов'язково

до­

могтися запланованого рівня ПРРАУК­ тивності праці, підвищити рентабель­ ність виробництва, не допускати пору­ шень фінансової дисципліни, дoмoгJNilrll

поліпшення роботи зв'язку. БудіfО,ІІІ>­ никам необхідно за будь-яких fМS)!J освоювати

кошти

.щоб виконати

капіталовкладеm>,

програму

спорудження ~

визначених виробничИх об'єктів, а .та­ кож об'f;ктів соціально-культурного при­ значення, зокрема житлових будинків, збудувати дитячу лікарню, першу чер­ гу міського nарку культури 1 відпо­ чинку.

Ряд

важливих

питань

належить

роз­

в~язати в справі поліпшення роботи за­ кладів охорони. здоров'я, народноУ осві­ ти, благоустрою мІста, забезпечити кра­ щу . роботу житлово-експлуатаційних контор, управлінь міськвиконкому, пра­ цівників торгівлі. Більше уваги приді­ лятимемо виконанню накаЗів виборців, роботі депутатських груп. Сесія одностайно затвердила проект рішения по ВШ<он.аяню ману е.кономtч­

. 1 соціального ,розвитку 1985 рік, відповідний .план

ного

на

1986

.міста

за

розвитку~

рІн та бІqдже'І' міста . ·бу ло також затверджено

cecli

На

штатний розпис міськвиконкому, рішен­ ня мlСЬ'JІІВИКОНІІЮІМу ІПро нацравлеиия

коштів від перевиконання

бюджету ор­

rанізаці;ЯМИ міста, ІІJ.РИЙН.ЯТо tн~ацlю

n;po

хід ви:конаи:ня

мІ.сь.коі

Ради

·рlшенн.я

народ'Н'Их

ХІІ

делутатів

cecit

поnе­

редньосо с:кли.ка.н.ия та цро ко·мплексний

nлан рсботи мІськоІ Ради нщюдни.х де­ путаТів на 1986 рік.

У ~·яmty з

боту в.

r.

переходом на

іН·Шу t>О­

Щербань сесія увільнила п

в~ посади за;віду!О'ЮІ зага.льннм вІ,ДДJ.­ лом внион,кому

1

затае,рдила

сад:! Л. Л. МІІ'l'рНІІСЬК)'.

на Цій ПО­

.

Сесія звільнила 'т. Івкооа В. Ф. віД посадИ голови мІсЬІКосо комітету оо Фіа~·

культурі 1 аоорту у зз' .яв:ку з незадо. вільним виконанням ним своІх службо­ вих обов' язків.

СесІя заrrверднла гоJЮJЮю постutиоt ко.місlІ по охороні здоров'я і coцtanrr ному забезпеченню Jl. І. Крупннцьку. увільнивши

від

цих обов'язків Т.

М.

Латип.ову в зв'~~зиу з обраНИJІМ П :голо· ·ВОЮ ревізійнОІ ІКОМіСіУ МіСЬІСКОІМу ца~ т1У, залишивши її ч.rеном коміс11. .~ · На сесіІ за'11Верджені та.кож перес:тм новки у складі окремих ко~ісій при .ви­ конномі міськоІ Ради народних депутатів. · · ·

На ЦЬОМу

ту.

..

cecLR .

заюнчила свою робо·


сНОВЕ

лонську добре зна. ють тру-дівники фабрики верхнього дитячого

групи

народного

М.

БАЙДУЖІСТЬ'

нонтро­

Полонсьна вІд­

значається принцИІЮвіс­ тю і оо'єктивнісrrю. Це в свою чeaJry оприяє бо.роть­ бі ·КОлективу за високу

ЛНІСти

ромет·ром,

виникають

нономірJю,

адже

час

роботу

ва м

мі

диЛись до

О. О. Буряк, то можна сміЛJШО твемити, що тут·

ЗtМІцне.ннЮ трудовоІ дис­

~~

ЗОІКрема.

nід

нонтролем на.

дозорцІв

мініс-ірацієЮ ЧІЛени

.

знахо­

nрогульнн­

rюту;рають

рішучість у

роботі

ТЛІГОМ ЦЬОГО ,ро.ку

достовІ;рність

круглою сумою

да­

про втрати, робоЧого робіт

техобслуtОtВувадня

солі:ДНО

і

дні:В.

транс-

m<i

порту. У ІЮЛі зОРУ дозор­

ос.тановлеІНого порядку за­

мір

1

наJ)ІН:ого

дисЦИІDЛІ­

морального

нарання ~ n'яниць та

no.

прогульників, Ух nокровите­

нолентивах,

оо

розгляду

ви­

рушень.

Цро ІРезультати

роботи

свІ;цчить хоча б той фант;

що

IJJPOO' яrом

цього

року

за різного род.v порушен­ ня· '11рудюво'і днщи:n:ліни 1

sживання

nраціВІНиків

спиртного

27

nозбавлЄ'Ні

nреміІй за nLдсумнами ро.

боти за ріК, багатьом nе­ ренесено

час

відnустон.

Псwушнншм трудової дис­ ЦИІІ1Ліни переНJесено черго­

вісrь на одержання нових

,

97

ЛЮДИНО·.дJНіВ.

Бюро гrorm доІМа·гатися

повинно теж активнішого

і

Роздуті штати Перевірною, ною

mринциnо;вість, ви.

надані народним нант­

ролерам.

Слооом,

щрацю.

вати є над ЧИІМ. Потрібні тільки сПільна заінтересо­ ваність і :наnолегливість всіх і ножного народного дозорц,я

зо:н;рема

по

вико­

управління питаннями

хівський•., Як повідомив директор

редакції

rосподарства

А. І. Іваницький, критич­ ний виступ rазети визва­

во

правильним.

rовореио

ва

роащире•о•r

Roro об-

спільному

аасЩаІQІ!

і

займатися нормування.

парткому за участю пред-

постачання, збуту, вироб­ ництва 1 будівництва. При місячному фонді заробітної nлати 3.225 карбованців, ці липові

ставиикtв цмівістраціі і rоловвих спеціалістів roc-

«інженери - конструктори» та «інженери-техноло-

І. БОИКО.

пущеВl

Під таким заголовком у минулій •Сторінці иа­ роАИоrо ковтроJІJО• було надруковано критичний матеріал, в JІКому йШJІося про незадовільний ремонт техвіки в радrоспі сПу­

Іх

функЦії зводилися до то· го, щоб підміняти апарат

подарства. Головному івженерові радrоспу В. А. Нешевку вказано ва до-

позиції спог пядання''

дозорця­

техніків-технологів.

ріненню явищ. несумісних з сОІЦіаліс:rичним СJІІОСО­ бом ЖИ'І'!ТЯ.

автомобі:лІів, окреМИХ рОЗ-

,,З

народними

проведе·

ми на заводі «Торгмаш». вста.новлено, що. у відді­ лах організації праці й заробітної плати, матері­ ально-Іl'ехнічно.го поста­ чання, зоІшlшньої коопе· рації, збуту, виробничо· дисnетчерському, капі­ тального будівництва у~· римувалися 25 одиниць інженерів-технологів, ін. женерів - конструкторів,

ко-ристовувати аnов.на цра­

ва.

недоліки в

ги» «з'їли» торік 38,7. а за 9 місяців цього рону - 29 тисяч карбованців.

керів-

Це не поодинокий nри-

иицтві роботою колективу

клад · того,

цеху мехавізаціі. Іижеиера-механіКа В. І. Наумчу-

ція nідприємства маніпулює штатно-кошторисним

ка попереджено

розnисом так, як їй того

тримавия

ту

за ведо-

rрафіка ремои-

тракторів,·

хочеться.

зерНОВИХ

НИКИ

-

що адміністра-

Захотіли

керів-

і ОДИНІМ nомаХО•М

комбайиlв. Roro зобов'я· заво у вайкоротший час виправити ставовище і

руки на заводі з"явилося 13 розпорядників робіт, нотрі фактично викону·

ків, передбачених

Так само було 1 з кілько-

чітко дотримуватися строком.

ють функціУ табельників.

rрафі-

ма медпрацівниками, ко­ мірником. Всього за ми-

Бриrадира тракторноУ бриrади В. В. Вараву і

ну лий рік незаконні асигнування на утриманн.11

завідуючоrо

цього

111ашивиим

двором В. Д. Флоріна пову постановку техиіки ва зимове зберtrавия. На сьоrодиі вся техвІка поставлева ва аuове абері-

апарату

склали

54,5 тисячі карбованців, а в нинішньому ·nонад 40 тисяч. Дарма. гадали

переджеио за везадовlль-

rgu.

чи

nов­

засиnа­

із

J('()лективною

адресу

нерJіШина

уn­

.

іюни лю­

оовторну

Це не виnадкО'Вlсть, не вин:иток Іо nравил. !нан­ ше й 6у!ТИ не могло, адже робота з ЛИІСТЗІМИ грома­ дян в ущравл:Інн! ведеться

безснсте:мно. Книга реє­ С11РЩ11 надходжеmя заяв

1 С.К8/РІГ

ведет'ЬСЯ

абияк.

сТірО/КИ рооІ'JЩЦІу Іх пору.. шуються, окремі снарги

_збер1гаюrься

разом з Jн.

Ш'И'МИ !д()куІМеН'І'а:ми.

Не нращий стан сnрав і на заводі rметалоJ«>нст­ рущlй

і

технОJІОгі'ЧНОГО

обл~нання. ,Так само, без иалежноr чlТІtостl заnов­ нюю'11ЬСя журнали ,реєстра­

ц_П Лиотів, особж:тоrо при. ЙОІМУ вtдвІідув.ачІ.в дирек­ ТОІРОМ. А ВlД1ПОВ1д!, якщо

й даються авторам, то по­ верхові, ж

неконЩ)Е!'І'Ні.

ХаІРаІОерно

і

д-м

Це рад­

госnу імен.і Докучає.ва. .Із 175 заsв 1 скарr трудІв­ никІв лише на cr' яти є в~і'11КИ про вирішення оорушених питань. Не дивно, що окре:мl заявин­ ІШ змуше.нl ЗІЩР'І'а'l'ИСЯ ПО кі:льха ,равjа.

На різного роду зборах

· 1 на~х. ЯR1 ІІІРОВОдЯть· ся в цих КОJІе'НІ'ІШІа~. бага­

то гооори:rься про тУІJбо. ту про людей. Але sш nо­

в' яза'11і

ці

хороші

CJIOBa,

иамірн із байдужим став­ ленняrм ідО Іх заnитів 1 nponOOJЩlй?

наВІЦям. І ... забув. Так са·

Ф. БУЯЛО,

мо. я;к забули цро скаргу і ві~о:вщальні особи. ЯіКl мали вжити захо.ц:І.в. За­ бутrrя це тривало немало-

аастуІІВІІК завJдуюІJОrо­ позашrа'І'ІІВ8 · бюро скарr і пропозицІ.й ІІІlсь­

'

коrо КОІІітету Н(t.

У МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ

дищшrлlни і виnа:дками ПИ.ІЩ'11Ва гро.ма.дсьності, nроявляти належну ініціа­

тиву

аж чотиРИ мl­

-

розпивання

залучення до боротьби з порушеннЯІМи трудової

nравопо­

і П])ИНЦИЛОВіСТЬ нароДНИХ конmролерів промовисто

до:пустили

новлять

носяться на розгляд ко:мl­ сій

cno

,рез Ві:ддуС'ІЖИ З ДОЗ'ВОЛУ ·керівнНІНhв підрооді:лу ста­

лів. Матерtа.ли цих та Ін-· ших перевірон стають JІп>е.цметом · обговорення в трудових

люди.но­

onиprн:oro пращіВнИками підnриемст.ва. на ,робОчому місці. Не nр<>ЯВJІено належноУ nринциповості і- до дій ад. мініс'ІJрІщіУ, з вини яної втрати робочого часу че­

адміністрацією

стосування

майже

оде.ржали

пишу.ть

кер-ЇІВНИК буд~Ве;ІЬНОІ opraHiGaцii надіслав УІ вино­

· ДОСИ'І'Ь

· - 290

Не

JІ'К\ЦИ

ра.ВJІіния НІЗ.ІІ/Ри.J<J!іщі квіт· ня нинішнього PQ"~"y. Озна. йомившись із ~ змІстом,

заслугах• nосадові асоби,

Ц.І!в :шаходиться та}{'()ж. до-

1\рИІМання

на

чотири тис.ячі людино-днів. ПрогуліВ набралось. теЖ

часу, своєчасний вихІд ав­ тобусLв на лі'Нlю, організа­

ре~онтних

груnи

-

оочатком.

ска,ргою робіІТНнків Мусі­ єнко, Овчиинин. ОстаІПіна, АнтоненJКа, ЯІКа. надійшла

26. цра­

вІrоНачаються

є

СІКаргу

nрипищд,

ку, а втрати робочого ча­ су

громадян

ють лис1'аrми вищестоячі органі·зації. Так було, иа­

ЦівНИКІа! rnдприємства ПО­ бували в меДІВиmерезни­

народного

нонтролю nеревіrряють пи­

цію

торну

призвела до того, що про~

з іншими гро­ організаціями

ЗіВlтних

повLді,

кам і п' .яницям. Деяна не.

nІдnриємст­

груnи

~еріtВНИКlВ,

які

СН8JРГИ

на

овоєрІдноІ ланцюговоІ ре­ аІщії. Не <>ІІtержавши С·ВОЄ" часно аргуІМ·ентован<>І ВІ\А­

пород­

КОН/Щ)ЄТНИХ

і

уnравЛіJІЩ

к~tщникш

жуючі порушення труда~ во.ї дис.циміни. визначи1"и

тання табельного обліку і них

зво­

констатування

nричини,

ПОІВRl­

реагують без належноІ уваги. Тама байДужість

нонтралерам сліД бу ло б

виtqриrrи

диться випюнапня заходів, розро})лених сnільно з ад~а. Разом МЗідСЬНИІМИ

заяви

втрат робочото часу, фlк­ і вцпа.дкtв nияцтва. У той же час

цип.Ліни. !Посиленню бо­ ротЬби з nияц'11ВОм та ал­

nостНІnим

ВеЛЬНОму

проводились

НЄ!РLдІ<О

С'11ановища,

шq>ізь. Цримlром, у д3ІР· НИЦЬ.НО:Му . реl!'ІОН1'Но-бу~1-

зроблено no • сацu прогулів

вже немало

ноrоліз.мом.

і

Вжива­ амрав­

Проте тану картину можна оnостері,гати не

Зокрема окре­

П!еревLраш

оо.верхооо

яку очолює

31014,

бачать nроб­

уникнути.

народ'НОГо контролю авто­ транспортного пtцnриємст­

них,

шОІГО за:доволення тру,ців­ никШ! міста 1 сіл району.

леми і зав,цаюr.я, ЯНі слІд

груnи

оперативно

на

з-ахоДіВ для

лення

в~ішwrи найближчим часом, упущення у роботі, mcиJC' в майбутньому сліД

ЯКЩО саме З ЦИХ ПОЗИЦіЙ оцінювати

ють

CYJJ,.Y •

ці водночас

і· зосерЕWКу­

відальнtстю,

реагують

об'єктивно. наІЮІдНі дозор­

не

показує

вати увагу на розв'язанні тих чи інших цроблем. РозуJ(!Jючи важливі'СТЬ ре). боти з листами, більшЮть керІВннкі;в з усією вtд'По­

Проте, оцінюючи роботу

стоІть 11а місці, і зроблене сьогодні ч~з децЬ стане минулИІМ досягнеІнням. , І

небагато

курсу, ~nомагає ВІЩРІDЩ·

засіДанН'і то­

вар~

там,

де люди працюють. Це за­

яні

обраноГО

ти недоліки

бІльше ·.ініціативи . з3!ВЖ.дИ

який

іІJраВНЛЬніС.ТЬ

nр о я в л-я т и гляиуто на

~дящих,

, надходJР"Ь на адресу піД- · сJЩі. До mx nilp, цриємств, устсіно.в 1 орга­ !lflf не наnисали нізацій, є · своєрідним ба­ окаргу.

якість цродукціУ.

nроблеми

З стор.

СПРАВЖНЯ

трико­

тажу. Чимало часу відДає вона і обов'язкам на,род­ ного дозорця. Ян член

лю Є.

*

року

1985

І'ОСТРИИ сиrнм

КОМУЮСТА Є. М. По-

Звичайно.

rрудкя

27

ЖИТТЯ•

-

господарники. якось минеться. Не минулося ... За гpyбl порrшення штатно-

кошторисної дисциnліни міський комітет народно­ го контролю притяг до суворої ди.сциплінарної відповідальності директо­ ра заводу І. Г. Aranoвa. ДО ДНІСЦИПЛіНСІ,'J}НОЇ і ма· теріальної відповідальнос­ Ті начальника організації праці

відділу· і заро­

бітної плати О. М. Лан­ даря. Цілком закономір· ний фінал, бо >\' порушу­ вати встановлені вимоги не дозволено нікому.

'

ремонтної радгоспі приписань

му

ПОНаД

ців. Чи виконувалися ці обсяги робіт чи ні. тепер довести

важко,

оформлені

вони

1.960

тонн

на кругленьку карбованЦів.

,

пору­ ви­

і

можна

обійти

таJКий

момент,

ува­

nовернення

як та­

nог~яд дрібни­

ця. Результати гос,nода­ рювання буДІвельникІв ne.

бази в

грунту

суму

з

встановлених

своєчаане

На nідсиnц1 будинку по ву лиці 50 років ВЛКСМ цього ж місяця і в Цій же пересувній ме­ ханізованій колоні nрипи­

сан.о

адже

лише ак­

написаними

ри. На nерший здаєтьоя. що це

копійок.

48

у

98U

Не віДстали від колег· будівельників і працівни­

ресув.ної . оолони N2

7

механізованої с.відчать про­

-

тилежне

несвоєчасне

поверненНІЯ тари вІдnові­ дальними за це праціВни­ ками обійшлося орІ'анtаа~ ціУ в ~ругленьщу суму

758 Те

-

ІКар6ованЦІІв штрафу. ж саме можна сказа­

ти і щю керівників ПМН-

8,

яЮІ

J1І()(ЗИ:ННі

нести

віД­

ПОІВідальність за 910 на·р­ бованців шrрафLв, нанла­ дених за

несвоєчасне nо­

вернення тари і затримну цри оплаті рахуннtв.

Така бурхлива 4ДlяJ:ІЬ­ яtсть• не,р1Іщпиdв будівель­ них організацій не за.>іи­ шилася неnОJМіченою. Мі­ ський комітет народного нонтролю спробував роз­ сіяти туман nриписок і «воздав

по

заслугах»

ке­

рівникам ПМК-7 і ПМН-8 т.т. Лосю 1 Галю. Вони nритягнуті

до

матеріаль­

ної відnовіДальності.

ки пересувної механізова­

ної колони N2 8. Щоправ­ да, аnетити · тут Значно більші. Лише nри споруд­ женні

ф

дитсадка

в

радгос­

с;великодимерський•

1

В. МІХНЕВИЧ, заві.цую'ІИЙ позаштат­ вим відділом будівни­ цтва ІІІlськоrо комітету

:ак.

кінці

"1

1

в воду"~ ..

ТИСЯЧ

ГУ' силали немало-небага­ то 13,7 тисячі нарбован­

Не

ПМК-7 у квітні ц. р. nри­ писано 395 кубічних мет­ рів грунту на суму 217

карбованців

Тільки

l'tl~th

нументами.

опинилися керівники пе­ ресувних механізованих колон N2 7 і N2 8 трес­ ту <<Броварисільбуд». <<Липа» в обсягах викона· них робіт для них ста.r.а нормою. Для переліку фактів не вистачить паль­ ців рук Ось лише деякі з цих фактів. механізації

су­

першому кварталі ниніш­ нього року додаткові за­ трати на очистку від сні­

ш~нням

приписок

управління

на

мог, і не під'І'Верджен1 до­

У тумані

спорудженні

од~і»' обсягів

карбованців..

rою

На

майстерні в «Бобрицький•

невиконаних . ~іт

тами,

Л. ЛИТВИН, старший lвспектор.реві­ зор по штатах міськ­ фінвідділу.

РЕПЛІКА

таюfй цри;Н'ЦШІt

вирішила

зас'ГОСу!Вати у роботІ цра. цІJвники уцрав.іІіння тор. ГІ.Влі МіСЬІК&ИЩ)ННОМу.

Цроте

вони

одну

народну

яна

забули

г ласИJТ.Ь,

мішку

ще

мудрІсть,

що

сшила

не втаІш•.

в

І воно

дІ.йсно свилізJІо з мішка•. як Тільни .R()мітет народ­ иосо 'КОН11jрОЛЮ провів

вЩповіДну

пе.ревl~. Зо­

КреМа одразу ж стало оче­

виднИІМ,, що в уnравлlннL до порушнИJdіВ цравил ра •

ДЯНІСЬІКОІ rоргlВлі ае ВЖИ­ БаКУГЬ ~них заходів.

СлоіВОІМ, СІГВОрюють ят ЛШІУ аТІМосф~у

_всякого

роду

Зокрема,

злощкива.нь.

МИ'НУЛОrо

ну у Вl\Ц/ДІЛі вермагу

шок

сnри­ ДЛ.ІІ ра­

'І1ІС8'НИН уні­

вюmлено

надли.

товарно-матеріальних

цінностей на 4397 нарбо. ванщв. Чому це сталося ніасОго не цікавить, кіхто понараний за це не був. Безкарність в свою чергу

nQроджУє

. лочуТ'l'я

вседооволеності. В ,резуЛЬ­ таТі вже на noчз'NfY цього рону незаконно оnисано ну-лЬІКJів на 568 ка:рбован­

.цШІ.

Незаконно

нарахова­

но тшrож зЗjробітиу nлarry лоточнииам

унJвермагу

М. І. Батеневlй та В. В. Григоренко в сумІ 376 ка.J>боваіщІІв, хоча зrJдно з

штатнИІМ nосади

·р<>зписом таноІ

як

лото'UШК

універмазі

но.

не

в

передбаче­

ДоІІІущено ряд інших

оо рушень.

Проте

н!

НJaчaл!'.lnUCa

уІ!lJРавління торгівлі А.

Г.

Гороховського, ні началь­ нцка

nланового

відцілу

Н. Ф. Стельмах та голОІВ­ ного буоогалтера М. Ф. Ни­ рилюк стан

не

хвилює

та.кнй

справ.

І. ФЕДОРОВ.


4

*

С'Юр.

27 грудня І 985 року

«НОВЕ

ЖИТТЯ»

ФІЗКУЛЬТУРУ І СПОРТ- В МАСИ=============================================================~ С ТАРТАМИ у тих

вJдкри-

О(інніх

принесли команді три

першос­

лікових оч:ка.

tях "ІСJІуб!в любителів бігу ·Киева 1:а Моснви закінчи­ ли сезон 1985 року чле-

метрLв Іrеtрши.ми фінІшува­ ли кияни з клубів «Пере­

:nорошковоІ металургІ1.

«СтаЙЄjр•.

ни КЛБ

На ДНСТШЩіІ

·~· заводу

Міоце.v

змагань

МDІГа•.

Ки­

v

nробІІГ

учасникІв.

96

ЖіНІКИ

стартували

на

дкстанціІ 5 кLлом·етрів одне КОЛО, ЧОЛОВіКИ V ВІ­

ці

45-55 ,років -

кіломет,рlв чоловіки до на

на

15

ЧО-

-

льодова

·коло стежка

-

нанІв­

з

пологи­

та

Щ)утими

що

значно

спускамп

ускла.диювали

бN'.

Вже через два кіломет­ ри дисrrаиЦІІ жіuGчу rpy· очолили броварчанки

біr.ли шв~ше Ьпuих учас­

В тн

до

XXVII з'У~

nрацІе:Ники

ощадних

мІста

1 району аналізують cmoi досяГненнJІ за n'ять років

ни,

нИіН'ІwньоІ

визначають

варів стартували

-

n' m:иріч­

no

шаноrо

Вони

сій

розумІють,

втtле.нн:я

в

за<Кінченні

йшли

на московській

.можливо

життя

та,

'ІІОна.:\і

що

ванцІ.в.

на~tрес­

строку

інші

20

й

водять wrику

'КУ на особові рахуНІКи броварчан_ І жителів ,райо­

хункові чеки, ІН1ВИ'Ганції становл.srгь 10 мІльйонLВ карбова.нц!ІВ на ;рік. ЦІ ва,гом! .дося;гнення були ІВисоко ·Віданачен1. Проrrяго.м одинадцятої п'я­

ну

тиріЧ"ки

НаJІ'ЬНИМИ

nрИЕІМ'С11В8ІМИ

•роботу по

запученню · тимчасово вІльюtх кourriв трудящих.

Та'К, за 'НИНішНЮ п'ятирlч­ надійшло

м:lJІЬйон'ів

nонад

і

60

через

ПіД­

розра­

цектраJІЬна ощад­

на каса

карбоваащlв

N.! 5400 5

разів

вкладІв, а всього залишок

бу ла ви:знана переможцем

Іх .станоsить нині 1 7.0 міль­ йонІ!в .карбованЦів. Більше я.к нз 20 тисяч зросла КіЛЬКість вкладників,

с()Ціалlстичного

зМаrання

се.ред ощадних

кас НиІв­

яких нараховуєтЬся 120 тисяч.

КріМ роботи m залу­ ченню коштІв, ощадні ка­

ськоІ областІ за п~умка­ мн ·роботи по ЮJарталах.

зараз

си виконують також бLль­ wе як 20 вид!ІВ різних операцій, оов'ооаних з на­

За роки одинадцятої· n'ятирІчки ВИ'плачені до­ ходи у ВИ1'.'ІЯД1 лроце.нтів

по вкладах населення на суму 15 мІльйонів карбо­

ватщLв.

Значна

робота

данням

rюслу.г населеН:Ню.

Це

прийом

за

-

рахункп

женню

Є•МС'l'В

населення

o<mtraщиt Державної по­ зики в~ку 1982 poJ<y. Іх реалІзоВано на суму 1,5 мільйона ~арбованЦІ!в. ЩорІ:чно безrотІаКооі пе-

гато

мІ.Ки мІіС'Та зусrрІнуть у будиику кулиури, який

~но в експпуатацію. В nалацІ хІ.мі'Ків наМІ.'Іь­

оберТОВОЮ

концерт­

1200

мІсць з

ЩеІfОЮ.

Л~-

цИІінИЙ зал. де можн.а по­

диви.тись

і

щує

ЧОJІОВІ.к. Просто­

400

фільми,

білетів г,рошо. лотереї та ба­

іНших.

На6лижаєn.ся

(Аз~айдrжан.

ний зал ·На

nіДцри. розлов­

і

щритяrує

Вона

ІЮдолала

наших Лео­

складІ

семи

учасниІКів

місце сt-ред

5

22

СЮ;!И

:ІустрІЧl

одно­

д..v·мців на стежках і шосе в 1985 році :Jакінчені.

Ор,rанізатори стайЄ·рів­ .1юбите.1ів НЛБ <<Крон» nротяГО'<І

весь

року

обсяг

виконали

:заnланО'ваних

заходів: чотири рази прий­ :v~али гостей в Броварах і п'.я% разів бІ•rали за ме­ жами міста Д;Вічі в Ни­ єні, в Ворошиловгра.ді, в Жито,мирі та в Пі>ІМО~­ ков'ї.

Номанд а

більна.

гом

року

в.lд

60

« К,ро.к-85• ста­ · протя­

з,VІагалась

на

дистанціях

метрів до

42

кіло­

.:v~етрів 195 метрів, хоче і буде змагатись в новому 1986 році.

А. ЗГУРСЬКИИ.

дистанцІю

об-

Правлінням бан:ку СРСР

Де;Ржавного та Правлін­

держтрудощадкас

1 січня

року ощадні

·каси

снюватИІМУІГЬ

ряд

1986 здій­

нових

наrо,роду в роЗІмірі n'яти кщJбо,ва.нцrв за виконання оn-ерацій оо перевфці і оформленню документів в зв' Я3КУ із втратою вкла-1ником

ОЩаДНОЇ

вмі­

J)l й зручні

nриміщення

для

р,оботи

rурткі:в, за­

нять

художньою

саМQДl­

яльн.tстю.

(ТАРС).

менше

·порушення

пожежних

вимог

проти.

може

обернутися лихом. Так нерідио бувало ·у поперед· ІІІ роки. ОСь ·чому всім,

чи

всім

місце

відомо,

яке

в їх житті

~й-

Я

спІАмаа

снІжцнк у .

ли

не

просто

цінителями

тонкими

музичного

мистецтва,

але

й

пре­

красними

виконавця-

ми.

Про це

нам розпО·

вів лауреат

республі ·

канського

конкурсу

піаністів Володимир Тас~н у своєму нонцер-

ті лекції

«Іх

Ленін», цими

слухав

що

днями

ній школі

у

музич·

N2 1.

Розповідав гІсть за­ хоплено. СлухачІ в уя­ ві перенеслися у сuІт музики

великих

компо­

зиторів класиків.

У

хвилини відпочинку. що так рідко rипадали, Ілліч слухав натхненну гру своїх соратників і близьких друзів.

музики

розшукr1

твори

братиметься за пошуки в кtJжнНі касі: О>кремо. Но­ виН'КОю є й те, що без·го­

СвириДова

тlвікові пе~раху.вання гро. шових дqходів населення

Композитору

хунки.

рокІв.

априЯ'Ткм:уть оовнtшомv за~воленню п·отреб меш­ каІЩІв Броварщини, 3 бе­ реженНІЮ їх в\.дьного часу. раціональному викори­ станню ·КОШІТ1в.

•ною

:N9

ощадною

5400.

родження

Фотоетюди

Б.

в'm~tово повинно бути два nерови.ми

Не слід забувати про забеЗ6ечення цих прим!щень

фьома-чотирма

негасник.ами,

в сусідньому

вог-

ковдрою,

-

а

має бути

кладає

іграшками,

ri.rrки

і

о6-

під<:тавкv

ватою. не просочєною воr­ незахненою СУІМішшю, а

т.жож

запалює

фейєр.верки.

вo•rni, магнІй.

свічки,

бенгальські

АДРЕСА РЕДАНЦ1f:

композитора

піанного І відділів на

Горбачееського.

UЦоб свято було безпечним ви·ходи.

.:.....

в дитячій музичнІй ШКОЛ! .JI& 1 був проsе­ ДЄНИ.Й конкурс форте­

У ліс на прогулянку.

касою

яск­

якість ріДкісна І доро· гоцінна в наші днІ. Музика Свиридова співзвучна нашому сто­ літтю. До річниці 3 дня на­

нововведення

М. ШЕВЧЕНКО, завідуючий централь­

Мелодійна

равість його музики

вкладником ра­

Ці

· Геор­

гію Свиридов1 нещо­ давно виповнилося 7·0

проводяться

тідькн на rюперед.ньо від k,риті в :.оща,щкасах безпо.

середньо

1

.NIJ 1.

вк.ладів в кількох касах. то ,комісІйна винагорода

вк.1ади

·,

відбувся

Звучать

ки В.1UІадtв в розмірі 1 карбованець. Якщо та.К"у

на

4

мала музнка? Вони бу-

ШКОJІИ

лirrpi

те.nлої

води. Після 3 ВЗІТИ про­

ЦЬОГО КОСТЮМИ СОЧУЮТЬ

цим

ІІОтім сушать

Для

і

а

прасують.

просо~ення . марлі

варто ;r.ва

розчином,

брати

не

один.

а

літри води.

Київська обnасть, м. 6роаарм, вуn. Кмівсьна, 154. - 1-03-76; вІАдІnу nартійноrо жнтт" - 1-М-61; відnовІдаІІа.ноrо сенрвтаРfІ, відділу clna.ca.кoro rосnодарства 1-02-92; коресnондента мІсцевоrо ра: дІомовnеннJІ 1..02-79; uстуnиина редактора, вІАдІnІ• nромнсІІовості, nистІв і ма­ сової роботи 1-04-81.

255020,

Теnефони: редантора

Вровареька JU)1НІІРІМ КИІІЮІІІК'ОІ'О oбnaaiOro уnравп.tвня У cnpileax SНJД88НКЦ1'0. ПОІІіrрафІІ І kИНЖІЮВОJ 1'0РІ'6ІІЛ1. Адреса ~уК8Ірн\: 255020, КиJвсьша оІ'Sл&е'І'Іо. м. Sровафн, аул, Ккfвс:Іока. 154.

народного краще ви­

конання творів ГеоргІя Свиридова. Іх вико­ нання

учнями

чалось

Як бачите, •правила ці Діти полюб.1лють готу­ встановлює І црикра­ вода і пісок. Ітомінувати шає ялинку, треба чі'11Ко ялинку можна лише елек- вати карнавальні костюми не складнІ. але дотримаІН­ ДОЗВ()JІИТЬ зро­ доо1РИ'муватися правил т.ри·чниr.fи л&\ftrючками на- 3 ваrги, марлі. Без.печними ня ВИМОГ вони будуть лише тоді, бнти СІJЯТО Новоrо року Щ>ОТИПІОжежІЮІ безпеки. npyroю 12 вольт. Якщо .ялинну встановлю- коли Іх п.росо.чwrи !Югне. безпечним і не доnустити У ·клубах, будинках куль­ 'І'УРИ • .ди:мчиіХ садках П ють у ІmЗ\Р'І'И:РІ. то Ії гіл- захисни~ .розчи·ном. Готу­ виниКІНепня пожеж. С. ТРОХИМЕНКО, із 150 г.ра.-"і.в необхідНо С.ТЗІВИТН в цент­ ки ке повинні • торкатися ється він ві.цдІ.пення і 90 вачаJІЬннк РІ nриміщення на стійКІй печей, фіранок, меблів та діамонійфосфату Дераспожежнаr.пяду рай­ Не- грамів сІрчанокислого хрестовинІ або у бочці ~ еле'І<Троустаткування. ві.цд1лу внутрІшнІх роблять 1 Ті, амонію. Ці компоненти ПІІСКОМ 1 обгОродИТИ бар­ ·nра:вильно справ. rtлкн оо- з:v~Ішують І розчиняють у єром. У приміщенні обо· хто nрюwашає

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•-ОJ'І'8Н вРовеРоноrо rородсно•

сорат­

ники В. І. ЛенІна. Але

В. ЮРЧЕНКО,

ХJТО

.,О JCO.Mif'l'le'l'& К0ММуНІІІС'І'ІІІЧЄСНОЙ П8ірти!Іt УкраИНЬІ, rородскоrо и райоНІІІОго СоВ8'1'0в народиЬІХ деnу· Tliri'OB К-ВСІСІОЙ облІІс'r!И; (На )'fCP8ИHCJCOM ЯSЬfНС!). РедаопоР Е. ФЕД.ЯFІ. r.ааета вь1:wдит с 17 аnреля 1937 года. дин вЬІХОДІІ: В'!'OIJ!RI8(, среда, ПJn'НІЩ&, cytf6o'l'a.

революціонери,

впладач

t(()ІмісІйну винаоороду з громадян. які звертають­ ся Із 'заявами ·про розшу­

Новий

рік. Це раді.сне свято . ми не уявляємо без красуні­ ллинtm. Проте, влаштову­ ючи УІ. не слід забу·вати, що будь-яке, :навіть най­

Ленін Чичерін. Арманд. Недров, Красиков, Ро­ мановсьний, Гусєв -

концерт.

'

.НІНИЖКИ,

заяву ,надано лро

іх спухав

У виконанні Володи­ мира ТасІна прозвуча­ ли <<Чакона» Баха-Бу­ зоні. «Фантазія» Мо­ царта. сонати Бетхове­ на. «Ексnромт• Шу· берт а. Нонцерт завершив пристрасний « Револю­ ційний етюд» Шопена. виконаний в яскравій. своєрідній манері. Слухачі щиро дяку· вали Володимиру Ге­ оргійовичу за 'хороший

.----------------------------------СЛУЖБА 01--------------------------------~

ська РОР). НовИй рік 1(1- .

СУІМІГаІті

6О,ти установ.

З метою дальшого роз. витку ощадної оправи,

року-палац

v

та

ещ~tження во-речової

До Нового Сумrаіт

n.татежlв

комунальнІ· послуги на

здійснена і по ро:шовсюд­ СЄ!Ред

'

КОм.у­

ікШИІМИ

Кращий з

операцій. Вони, зокрема. б,рати.му:ть .комісійну ви·

роз.рахунки

'ГО))ГО&е.'ІЬНИМИ,

а

населення

но, що з

з·мі­

З

пере­

МУЗИКИ

прудноrо.

nрийнято додаткові захо­ ди по збереженню держав­ них ~оштtв і встановле­

пен­

лень партІJ та У.Ряд.V ПО· tребує величезних грошо­ вих .ресуРсів, тому й про­

гра.

Як І в НИЄІ!і, наші жІІН­ ки nристойно пробігли ди· станцію і вибороли призо­ ·ві мІоця· в своїх вІ.кових групах. А найШ8идшою серед жінсі•к бу.'Іа Фаїна БекбулатО'Ва з м. · Дубни.

а

слуrовуванІНЯ

ням

.станов.lЯ'ТЬ

форм

сяга,

гу, 12 гра,дусLв морозу, гарнеНЬ}(ИЙ вІтерець.

-

землі.

можлИ'Вість

команд.

замета­

що

хвилин

У чоло-вікІв за 53 хви­ лини 19 секунд перемІг майс.тер сnорту СРСР Во­ додимир Марнов з Долго­

зайняла

уЧаСJНиків. Грудень 1985 ро~у не став винятком. На дистанції багато СІНі­

в європейській·

І

мільйонів карбо­

Та

1

УДОСJ<ОН.аJІе:щІЯ

продукцію,

страхування.

станції

В Яхромі :Найтяжча «рl!Внинна п'ятнадцятка•

третьооrо-четверrого

завдання:

снІ!говими морозами,

16

сеКУІНІl\.

в

в~рwrи себе на важкій ди­

на єди­

15

ХВИJІИН.

rослодарсь.ку

на майбутнє.

шиА

учасників з Моск­ ви, об.тастей, що ·межу­ ють з МоСl!овсwюю, Вашкир!І, Білорусії, Пскова. Но~города, Бреста та Вро.

робітноІ плати, частини заробtтаоІ плати, за про­ дан:у населеннJІм сільсьхо­

кас

з

і

Са.ме

699

рераху&ання на ВRЛади за­

.КПРС.

ми

вІ,д сrолиці.

ІНТЕРЕСАХ ТРУДSІЩИХ

ГО'lj'ІЮЧИСЬ ГіДНО ЗУС'І\РІ­

годину

1

ніД Гулий подолав 15 кі­ ломе~рів за 59 хвилин 52 секунди 1 посів 24 мІсце. Команда КЛБ «Rрок»

справжня

ють ІнкоJJИ тридцяти

місця слюса.р1 Віктор Ва·

1

·зима

буває

дусІ:В.

і фіні­ Перше

Не так впевнено

грудня

кІломечри

72

кілометрів. Але чому в Яхромі. не в МосІСВі?

16

серед­

ських клубів с:тала Яхро­

ній д.пя всіх дистанціУ

ГОДІfНа

назвали

-

нLй гщJіб -«Лобови.ком•. В Яхромі в п~рші JІНІ

ма, що за

ючн один одному, шували водночас.

1

Галина Голуб 1 Тамара Ст,ратонl'ВИа Раяюк. Вони

ниць рр !fінця дистанціt

га», на 'І'ретє НЛБ «Нолоб<ж». Міоцем змагань мооков­

uробІ:rли по.руч, допо.ма:rа­

і друге місця за ними

gy

учасники

·

метрів

1200

за

Оrже,

місд:я. Муляр заводУ мастмас Леонід Гулий та вантажник ДОНу Петро Соловей \ВСЮ ~дистанцію

поворотами,

ві~рі3'НУ

фініші року

ва

На/Щраще виступили наші чоловіки .на <ЩВад­ цmщі• чотири перших

ми ІLІДіЮмами довжиною до .двох кілометрІв, стрім­ кими ІЮроrmими

ЛИВ ЇМ стаТИ ЦрИЗЄJ>ё.МИ. У командному заліку на перше місце вийшла ко.маІНда НЛБ «~por<•. на друге КЛБ «Г:t;ре-мо-

хвилин.

1:ЦРИ кола.

Кожне

та

час.ти.ні Росії. На дистан. цІї т:р.и горби: 1.00. 160. t 7.0 метрів. За С'І'рі.мкість - висота 160 метрів на

на оста•нньому .колІ дозво.

RОІ-ОС'І\РуtІЩі:й Іван Кирило­ вич Рябий прибіг на фі­ ніш восьмим. 'Гри кола віR nодолав за 1 годину 12

три кола і 40 .ро.кlв -

!КІJЮМе'І'ріВ

20

•Колобок•

силенко та Володимир То­ МІ:н. Але енергійний біг

Старти

1

та ВровСірІв направили на

КіЛО­

15

Слюсар-ремОНІl'­ заводу будІвельних

ник

єві СТЗJJИ стежки схилtв парку іМ. ХХІІ з'Ізду КПРС. що у Святошиио. 16.кпубІ,в Києва, Фастова, БІ.лоІ Церкви, БориСІЮля

.

за­

-:----У СВІТІ--­

відзна­

високою

про­

фесійною пІдготщІкою. Серед вихованців фортепіанного віддІлу лауреатами · конкурсу стали Е. Юсибова,

І. НорнІйко (клас Н. М. ШотровськоІ). Н. Жу­ ковська (клас А. В. ШебановоІ). Лауреатами серед учнів

народного

віДДІ­

лу названІ О. Потієн­ ко (клас Т. В. Аниси­ мовоІ) та ансамбль гІ­ таристів (клас педаго­ га І. В. СучковоІ). ·

В. ТОМІЛІНА.

Ре,рктор Є. •ЕАІІИ. Індекс

61285.

Друк ОФсетний.

lІ'РУІЮваний аркуш. 13.560 nримІірників,

ЗамовnеиИІІІ

Обсяr

1

Тираж

1'6 8520.

206 номер 1985 рік  

206 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you