Page 1

.. DМІТА" НИ

ОІtГАН

ІРОІАР.СЬКОГО

МІСЬКОІ

І

МІСІІКОГО

PAAOHHOJ, .рдД

Гааета ·ІИІходить в 17 квітня 1937 року_. •

госJ.ІОдарства

заrів

колективи

народного

Москви

взя­

н~зації .nрацІ, nоси.цення . бороть~и . з .безrосnодар­ ністю,

n()рушеннями

: робничоУ J.,дер~авної майстрі.

дt.tп.ииць і змін. За роки, що ~ииуJІИ піСJІJІ оnуб.пі­ вувавив в ·пресІ поставови ЦК КПРС І Ради· Mllii·

стрів СРСР •Про зах.оди tto д~ьmому пІдвищеиИю ро.пі майстра. виробничої· .Ц!JIЬJOO,U промиСJІових під­ ири«>мст• і. бу.дhІельJfИХ. oprutзaцfй• · JІа заводах .1

Blf-

дис-

циnл!ни:·. :Вони: вирІшили ' nрацюваr~, . !!Їд девізом

«ЧесТJ:>', І

КОМУНІСТИ'ІИОJ .. nд.JtTIJ

УКІtАІИИ,

ДЕПУТАТІВ J(И'JBCЬ·KOJ-05ЛAC.'J:J

• Віеторок,

·J'Ін ;3рбоі!'я~ання, сnрямо­ ' вані. на ntJ:il!ni:Ueння орга-

'У сфері суч!lсиоrо промис.поаоrо ,вврсtа.:тва мі­

ета І· району трудиться .ветnаій

Н. 206 (6454)

'.вёіх с га.цузей

MA·ItTPA .

НАРОДНИХ

ПЕРЕДОВІ

...·.

по кв·и·~к.а ни.J

I(OMITETV

lf'ATK, IAHAJITICit

28 грудня 1982· ·року· +. UіШІ 1 моn.

·ч Е с·т ь·.І.:

сn::дв А ···nО...·:nрА;·ц:ІІ ~-==-==-=-===-- ВАЖІІИВИА · почин· москвмчtВ · nропонована

як один казників

розrляда·rи

з- го.цо:в-них noсоціа.дістичноrо

елам· ....:.. no змагання. · ЦЮ · · ~ИjДІативу . широко . nідТJ)Имали. мос,кДосвід ·ініЦІаторів ш:': вич! .. Вона (;nрямована, рокого. рухУ, . за змщне t.. nр~ці!•.

і ·ПОJІІТИЧНОіо р~ . . Здійснюєт ь ~ я КОМUЛЄНС заход!R no даЛ":!·

CI:!KQIO

ботою.

забез.rіечити

свідому дн~­

ціrпліну І твердий дон.

Чітку

nор51-

організацію

зробити нормою ШОJІІУ· .вдосконаленню вИ­ Праці дня не тільк;і робниЦтва. . планоміриому кожного роз.В'язанню · .соціальних В сфері МатеріаЛЬНОГО БИ·

·завданЬ .. поліntдению ~ов робництм, а і в устано­ на 'до'с'яг 11 енюі високИх ня трудово1 1 виробнцчrн ЩJіЩі, no(jyтy І , В!·ДПОЧНІІ· вах· науки; управління;. · вИробІіііЧИх nоказників на дисциnл:ни, який · наро­ ку людей.' створ~ННІ{). доб­ обсдуговування населеtt· ФаlJрнках д~корі~о .· ЩІJІ1пmивс;я свлад · керівВИІdв . осно,в! •вИк~Р..истаннЯ . ВСІХ ;хився ·.ІІ столиЦі, ~асrь рого міЩ)ок.ліма,tу , ·ІІ к:>­ НЯ, службах МЇСрНОГО. ГОС• середньої JІІЦffіИ'. . . ·· . • ·. · · рез,~фз.lв; . • : , ;n!Дв1fі.Ценнл можлив1сть значно. шдв~­ л,ек.тиц.х. подаnстВ'а, · а танож за · ·ВідтодІ, як ·~равИJІо,, на ~Оеа:дн м&й~трlв поЧаu вза~~ної .. ви~оглчвост! щ~ти про~уктивюсть І ·· ОсоблИве мІсце в систе- місцем nрожИвання тру­ ~о~ирати JІЮдеи авторитеТІJИХ~ f компетеитІОІХ; :·Пра­ 'ствррення Зразкоіюr6 no: я:асть nращ на кожному дящих. ІU>ОВІJТИХ 1 ДИСЦЩІJІlИОJІаJі:іП,. КМІТЩЦІU ·та fЩta­ \»ІДКУ на виробніщТ.вt. . ПІдПр.и(';МСТВ.!, . КОЖНОМУ мі заходів, -сnрямованих н'- n·олІпшення · мщронrrі­ . ·. ·. ·. , ·. ..._,,. · · .· ·. робочому місці. Важливо, Ін:цІатива · передових ~. котрt мають t .хоропіl 'орrаиізаторсЬкkзХІб· · , На Збо.рах., ~р~цqтав~и-. що ·намічених високих мату, в к,о.лектив;ІJ!:,с · зай­ колективів столиці, я'<l НОсті, ·1 ВОJІОДІЮТЬ навикамн ПО~"КОВОІ та·.ВВХОВІЮf . . . .··. . . . . .. . . к~ .· . ~ол:екти1!"В·lНЩlаторІв, ПОІ\азник:.в планується має. активна;· · цLлеспряіио­ розгорнули рух за зміц­ , ЩО··. вІ.д~у,:rис,я : цими д~я- досягти . без бу ;хь-яких до­ вана боротьба з .nияцтзо;w нення трудової і виробни~ І це. ц!JIJ«Jм зІЦЮномІрно .. Адже коло · Обов'ящdв ;мu, nщнреслено · неоохІ;t· даткових матеріальних та і· алкоголізмом. . ПfдкреІ'­ чо~ дисциnліни, - яскр1· ІІайстра досить ·ПQJроке ·1 ріЗиома.вtтие. ·. Bi'R· .вfіпо: Віl(аЄ ·за орrаиіза~Jю виробJUАОrо процt!Су t .стан . ;ІІ.!сть створювати, всюди Інших. затрат. у цьому лено: ЩО·ПИЯЦТВО.Є . ~Н.ЗЙЛІО­ в~ свідчення nолітичюJІ ,~т.ано.вку , нетерnимостІ nолягає великий екон о. ТішНМ ворогом, щЬ роз'­ зрlJ.іостІ москвичів, їх ви•, 'J'l'YдOBOi І ІJЩ'Обцчої jЦІСЦИПJІіиИ, ДО'трВМ~ TUкоЛектив. сокоУ. активності. nатріа~ до~.ньжн~гQ виnадку. n:>· міЧний І виховний. ефект їдає трудовий· ROJIOrii, якІсть ·вчРоблюваиоr ·пр~дукціІ, вНкона!fИЯ ~Р~ення , : тру;zово'! і гро- цочатоrо москвичами- ру­ Моск-вич! з-акликали ств"­ тичного nр~гнення втіл•І· uаиу 1 coцlaJJlcтi(ЧJDix · зобов'Jtзавь, .. забеапе:чuпя м.а·дськоУ ·,дисциnліни ... ст-1- ху. рЮвати обстановк-у в:етер­ ТИ .. В ЖИТТЯ !'~чого м;крокJІІмату ·в колектиВі, виступає t.Пціа- . рІШеННЯ ЛИ•. : вt.tт~я. )to -прогулу, ·зап ізПартійні і громадські nнмостІ до тих. хто злов­ стоnадового !'Ором доб~ сnрав, поширює .. передовий десвід, (1982 р J нення ·На роботу, сам<·· opraнt:;auiї, розглядаючч ЖЮІає алКоголем; втрачає ПJіен'уму .ЦR RПРС, від· вироваджує )> виробництво иовl почвнаНJІJІ. . · вtльноrо · залншення · .ВИ7 nр.оцGзиціУ, я!d надІйшлп. .людсюіу і'ідністІі 1 >робіт­ nо з! сти ::tі.ііом · ца турбосу Сре таким ··. *w.е.о:Ким: а11торитеtоІІІ · на С:вtтлот~~ · робНИЦТВа , Я'К ДО надЗвч· ПіДКРіПЛЮЮТЬ ВЗЯТі. К·1' ничу: Ч~СТЬ;. naprii ·ПРО благо наро_4у, JliЧROJ!$Y зав~дІ · J.Ор~стуєтьсв JІІаіkтер м'~ІІJІ1чи.оі' :чайИоУ no~i'l. Ста!і ДІ{сц;•- леІ(т,ив~и · З()бов'язання . :Колективи · - · І!ііцІаторІІ ~!льщщt Вnее.пев · М~опай'овJРІ ГуJtяк. . Ka~(t•d •рдUІв · в : Іtом.кти•а~ ·-: 3а.- широкщо орrан!затор- URJIИКaJщ: ~іх ~RЧ1в (ТАРС). iюfJfiiRК ІІа·. п1.дDрJіє•~ТВі :пІіОtЩtЩІ nnCoJІY · ~е роботи.

rарту, ~тупив до JІав КПРС, без вiдpRJtY мд

вв­

робиц~а .заІфАRJІ т~хвtкум;··· одермD пе-ршу УР+,

•ову traropoдy -

меда.пь

JЮбниЧоrо процесу,.;;~ .. ввхрцЦtІІем · мо.лвдt. І

~ІТJІНВJІм новаторбІf: ОчоJІЮваіпd

ІШМ ко.пехтив

·.-

8есь 'Іас йр-е. в аваіІrардІ соцііІ.пJсtмноrо

.змаrаИRJІ ·

ва 'fест~ ЄOcpJЧ'fJI yrвopeau СРСР. Неіцо,~;аnо Іо.

•У присвоєно перше мІсце за ввсоку JПdсть про"к­

Цtt

куJІЬтуру внробинцтва.

t

.

ВичеСJІав МнколайоВІІ'І 'ІУ~ВІІЙ вропаrаидист. ~Р~'ІО'ІИ mкоJІою економічиоІ освіти сБереЖJІИ­

·

вІсть

-:

риса комуністR'ІВа•,

на прВRJІадах своrо

пІдnриємства в!.в вмІ.JІо ·виховує ·у cto1x с.пуха'Іів Jіочуття .· дбайJmвих. rосподарів, націтов Іх на виmу­ ~ІІШUІ · І;)езервІв е:RовоміУ. ЗRJnReRRJІ еобІ.иартості иродухц!І, вчить, JІК потрібно боротисв з иехJІЮйст­

Jіом

t

марнотратством. І резу.пьтатн О'fевиДJІі

-

аа...

оmаджено чимало матерІа.п!.в та еиерrоресурсІв.

. Справжнім

сучасним керівввхом змІин ва фабра­ • верхиьоrо дитJІЧоrо трІПСОтажу вважІІють майстра ІІОМСОМОJІЬСЬRО-МОJІОдІжнО1 бриrади В. М. Єрмо­ .JШеву. КомуІІ!стка, депутат мІеько'l Ради Rа}ІОДRІП ~атів, воиа очо.mое аепутатську rрупу, вмlе аа. DІІ.JІRTR JІ!Одей на виеоІd трудові аверmе&JІJІ. П амі­

н першою иа пt,!Пrрнєметвt почала ирацJОвати під ,.еJ!!зом дмеrатів XXVI а'Ізду КПРС І XXVI а'Іа­

ІУ Компарт!І УкраІни сПтое e»ДRR процент• 1 дСJ­ &r.лаея вайкращих резу.пьтатІв - пepmoJO 1 ваше»­ •У м~еті рапортувала про J;острокове .BD&8JIIIJI И 1 двищеиоrо соцlа.:'І!стичвоrо зобов'яааІІRJІ иа честь 10-ріЧ'ІJІ утворения СРСР. ЗJdка В. ЄрІІІО.ПЬО'l :ve-

Jitmиo завершила ПJІаи ~х Jlf)Jdв e.цпtЦJrroi ri'•· nрtчки 1 зарм нh П JIU1R'If 80 'I'IICJr'l иа..иJІано-

8ИХ дит.ІІ'ІНJ обнов.

. Віра МихайJdвна воJІоЮе ее.,е"Іа• JМ81i'f8R:'f0! иедаrоrіки, виховує мо.лодь .1 IIOII11dc'l'JI'WOJif дусі, vищеиJІJОЄ .mобов .-о П)Юфее1І І смrо ao.иeR'IDY. 1fнммо П виховавек BJІRJIOCJI .,е .пав ~оІ .

ppтl'l.

- Баrато

доевl~епх майстрІ.и J1111I0CJI0 па IJUIOJ;U иороmковоІ мета.11урrіІ, пластмас, торrовет.ноrе ••· ІП'ИВобудуваики, деревообробному .коІІІбtиатІ, Гоrо­ .wtвськ!й стрічкоткацьІdй фабрицІ та tишп пІдпрм· .Мствах. Очоmоваиі ИRМR ко.пективи дtт.виць і 8ІІ!и з гідними трудовими подарунками аустрічаJОТь

еuто 60-р!'ІЧІІ утвореRRJІ СРСР і одночасно 118ПО~ aermrвo rотуються до удариоrо

роцt одинадцяті:Jі п'ятнрlчп.

.r лвбоко

:vостаВJІеиі

·

старту

усвідомивши важтmtст•

в plmeRИJІX

1

третьому

. 88JtA81t,

петопадовою

ЩС)

(1882 p.J

Пленуму ЦК КПРС 1 промові ГеиерІJІЬноrо секре­ тари ЦК КПРС rоварнmа Ю. В. Андропова, воив ~окJІадают:Ь ус!х старань, щоб у новому році пра­ ЦЮвати з найповнішою віддачею усі 480 ПJUИВ робочо і змtив і, таким· чнном, добит:ttсв ще вищо!.

·

ефективиосrі виробництва, nості продУКЦtІ.

Обов'язок керІвинк~в пt;цttриємств, иартtІиих, ирсфсmповІD. і комсомо.пьських орrаиіаацtй за· безпечнтв Ім спрuтJІRВі умови

рОбJПІ1ІИХ

за"дань і

розвитку

ДJJJІ внкоJWІІІв вв­

, соц1 e.JilcТII'IRoro sJta.

raRИJJ за досиrвеІВ8 ІІКВаЬрІЩП JdвцtІввх реауа

·нтІв.

·

'8І.Д,.3 . НА КА

СВЯТО ПЕРЕМОГИ М Е. Т А .Л У Р Г І В

сЗа труnову вtдзнА~rу•.

В!.в аареt«Jмеиnував себе зд!бRRм орrаіІізатором вн­

n. раЦІ' ~ оІІо&.іІвн·икІв

иому актооому заі! · .зава-

. У святк<іво

nрюфаі:ие•..

п:д бурх.-'Іив; оплески nри­

· Томриш К; т.= Фурсов

дУ nорошкової

металуnгії

сутн:х

вручив

:іменІ 60-р:ччя Радянської

n:дnриєl'І!ства

,Уk<раїни

Червоний

·

віДбулися

ура-

колентич

перехідний

· прапор

ЦК

чисті з6ори, nрйсвяченІ КПРС, Ради Мін!стріь '60-річчю · утворення СРСР, ВЦРПС і ЦК СРСР. Коротко . розnов!в- ВЛКСМ і перехідний ~eu Щи про уеnіхи колентиву,

воний

праnор

обкому

Се.'Кретар парт:йиого комі- Комnартії України, обл­ :rету пІдnриємства , Б. І. .виконкому, облnрофради І Л~пов надав слово .заступ- обкому ЛКСМУ. виновІ голови . виконавчо- . ·Щиро подякувавши Ko-

ro

комітету RнІвськоІ об- м.vн:сrич:н:й

;~~асноІ Ра:nи

народних

де-

дянському

nартіІ

урядові

і

Ра­

за

ви·

ПУТат:в К. Т. Фурсову. З ПОЧУ'l'ТЯМ вeлmror ropдаст:, С1{азав вtн; трудяшІ · КиІ:всьноУ Q6.n:acтl в

соку нагороду, директор заводу о. с. Большечt:н ко запевнив, що колектив підnриємства працювати,

ють

більше

уваги

шенні

виnуску

ці

святковІ· днІ иоtй

чи:Зні !J1PO звершення. nлан

ВІт~

на забезnе·

~оУ трудовІ ченні ритмі'(ної роботи; Лище цонад виконанні nлану, збіль·

виnущено

nромисло-

вої пропукІ!ІУ ІІа

!Юн!в

j)anopтy- ме ще краще, зосередить

лю6имій

40

карбованців.

міль- для

виросн1:1

с:льсько-гбсподарсько­

Ваг~ го маши.нобудуваюія І то­

мий внесок зl)обили тру- варів культурно-nобутово­ дящі Брова.р~в. тому го призначення;· ЧИСЛ! за.ВОПУ · ПО'l:)ОШRОБО! З СВЯТОМ 60-р!ЧЧЯ ут­ мета.J!уj)Г1У. За· дОСЯІМІУТІ ворення СРСР І здобу­

v

високі

усnіхи· вашому

н'J-

тою

nеремогою

обn:н,і(оикому,

!1'\ЮФрадИ

ЛНСМУ.·

обл-

ВЦРПС

І

UK · ВЛКСМ.· Доавольте мен!· від ім~! ЦК 1-ШРС. РаnИ

М!tІJІст-р!в

ВUРПС .І

.

їм·

Почесну

місІ>ккому

т!У УкраLни,

За vartxи у :ВСес010зно:му соціал!сти<цtомУ зм.аrаІПІі за r1дНу зустріч , 60-pi'AJI утворен•!Я СРСР вз,м присуджено перехідний Червоний праlЮ'Р ЦІ<· КПРС,· Ради МІ-

.

н1СТР1І СРСР,

вручив

обкоому мату

1

.ЦК .

СРСР,

ВЛКСМ

гра~

НомпаІ>·

nривІтав

з

наступаючим ) 983 роком, побажав нових труДових звершень І великого щас­ тя в особистому життІ. З словами ·nодяки аа високу вІдзнаку nрацІ ви­ стvпили сталевар М. В.

Пожидаєв,

nресувальниця

В. С. Свердлик, слюсар. Е. А. Венцковський, 1 токар В. М. Леонов ..

Учасники

.

урочистих

щиро позJІоровити колен- зборів· . з великпм п!дне­ тив. s ,високою t~агородою, сенням прийняли вІтаJІь­ . побз,~ти ROBJU . ТРудових ний лист UK КПРС, ПnеnеремQ-т у боротьбІ за зид!У Верховної . Ради

vc-

піпі;не .:ц:t~и~иня ..1'1шень СРСР. листоn.адМQrо ( 1982 р.) СРСР. IL1eJifXJ ·ЦІ'~ }ШРЄ.

Рад!

Мlн!стр:в

л иемк.

«БсЮРицьний~

·у Чесtь

·.

змаганни

60-.річчя

в.

Союзу

·

свя"rковому · вбраниr·. На РСР. Вагомих усnіхів у сцені ~ праnорИ . союз• nругому· році одинадцятоІ них ресnуб,л~к. На урочч- n'ятирІчки ;:tо,сягJІи ов::~·

Збори,

crt

·npиcв~e!tl чівники госnодарства. Во­

ювілею Союзу РСР, · при- ии

nродали

держав!

7,2

М:шли робітникИ paдrooriy, тис. тонн овочів при frла­ сіJІЬСька інтЕ!J'Ііrенція;

· . . з дол.овідnю

чя

про

утворення··

, · · 60- річ-

ні 7.1 тис. тонн і завоюsairи · nе.рше місце в со-

'Союзу цtалістичному

змаганні

РСР . вистутd{s . rо.JІо.ва оsочІвиик!в району. виконкому · ciJtЬCЬROI PnПер~хІдиий Червоний

ди .. _!{ародних дerryтari!l npanob мІськкому Ком· І. І; Полковни'fенко. . На napт:.r України, райвикон.. кон:креtннх·

життя

нашої

.

nублік~ ~він

nрикладах

кому та

!3

крв.tни,· рес-

n!дtSив

підсут.rки

·мІськкому ком­

сомолу за збільшення

Blfo!

ро.бництва І nродажу де;>~

nокuав; як жав!

пере'!'ворюєіЬс.іt · . в.. ІМИ'І'УЯ Ленінська· націО!rа&на . пОл!тика. · ' Голова робіТ!ІОІ(у rocподарства м. д: CмaJn.Yo

овочів

вручив тру-

дівнккам радгосnу голова райкому nрофсnілки nра-

ц!вників в!лмьськмого ГОСПі:Н даретва · · емрук.

eoЦ!a.tti·

В. МАКАРЕНКО.

ЗА· -ІШСОКИR YPIJNAII 1.111-ro NNY ...- - - -

ма.ханізованим· .· загоном

щиро ·nо­

лективу nрису..же:но пере- здоровив металургів пер­ хіmний· Ч~рзоиий праnор ший секретар мfськному обхо:му Комnарт!І ':/краї- naprii ·А. д. Фролов. Він ин.

Будинон: ку.J'Іьfурй .рад- етичного

госпу

· майже 70 оргаи:чних

тис~ •тони добри·в

вмли на nоля хл:боро-

бИ радгосnу

Зенню та

ви­

сПухівсь-

.. ·. ·

кий• nри річному nЛані 5Q тис.qч тонн. п.,}аН

В!дчут.ну госnу

136,1 про­ Отже, . фура•

конали на

цента.

жаУ. зернових вих

культур

добре. успіху?

Що

,

.І ·

І

rрунт:в

рай~

Зокрема, вапну~

на

nло­

гектарів,

300

150.

· ·тів· до nлану.· .го, вивезли

ж спрюто

·по ааве-

nровели

·становить·

закладено

що

процен~

КРІМ то. на

nоля

ТИСЯ'Ч! тонн органіки.

Робота по нагрома~

· же:нню

ці. В rосnодаретвІ бе~­

:aari:ir

вони

ван·ня

щ!

кор;w~

Насамперед, це · ."._ добра· організацІя :пра-

аавий

доnомогу

nрацІвники

сІ.'Іьгосnхім!ї.

ВРО:

перебі:І!!но. дІЄ .механІзо.

вах Є. А.· Козуля.

nо;:tали хл:боробам рад-

внесення Ух у грунт ви­

мент під -майбутн!

внесеннЮ в

· ГРУ'Н'Т органічної nожи­ . · ви. .Роботою його ке-. рує бригадир no добри.

.

органІчної

п~

живи триває.

r.

ПИР.ОВА.


'ІІОІВ

ЖИТТІ

•• ....,.._... J'~'~~•P•••• vrcr

У СІИ'Ї ЄДИНІЙ . cBJgtlшam.вy роль у створеввІ вдивоІ союзвоІ держави вlдіrр8.118 Pf'4>CF, hataiai.IO акб! на l'06poafJt&llltt аасадu 3fY9TYВ8JJJICЬ усІ рцввсwd ·республlни. . Вудучи .аер111ою 6аrатонацІональною Радян­

'•сІАс .. кСІ 'ад•нс~ка СЬедератман~ СоцІаnІстм·чна Pecny6niкa

С!t.Іою .trep)f(ailoю, РРФСР сtала ІІроОбразом Союзу РСР. Російськві\

иаро~. ие puyfl)gCІІ з труднощами t иеетатками, подавав безкорнео ЛІІ8)' доnомоrу Іншим варо.цам країни у вІдстоюваииl Іх ревоJІЮцtІ•

101'1

sаІІОfОват., tвfe ІІеОІt!ffевв8Й 11мад

JПІШВ1х

вац1оиалWDП

1

подоnанпя sІдсталоетt ІСо­

о~ра'ів•.

(З постанови Ш< КПРС с:Лро 50-_у pltt!UIU) ~·~~~~~~ емо!І'У

Радtакських Соuіалістн 1 ІНИХ Республік~).

·- ---------------.С 81 ТІ О І;Е J1 И КО rО . 6РАТ ЕР СТ В І Плt4і! 'Іас J нес1ртfни!t. Мн'Иулq І й'МОЦІ noдlf! ШІСТ& ДeCЯfHf)itt, м~ 1f33а!Жди закарбовано е серпІ

Jtt!lf&

И!ро,!\Жеюtй

ЄДИМУ

І

б!ГІІТtr

ІtацІОІ!аJtвної держаsн. :t!clfOJJifнoї •елиlfИТІ,f Леніним, ге-нІєм, у д'ІJ1а1і

Jte тльш я!t 400 галузей, бJІизь?<1 ~ тисяч пІдnриємств, sиnуск м.~-

~ вІдсталоrо воно акросло у aeJІ:.t·

cяtt иаАменуваиь. Серед введених у ДІІО ТіЛЬКИ 8 І!ИнулІй n'·ЯТИJ)ІЧЦІ

мІчного корабля можна оrлЯНУ'tИ всю шир 1З4 МІЛЬЙО~В reктaplJ

шин

І механІзМІв більш ІЩ

нових

698

cto

nромислових

nриємсtв чимало rігаитtв. якнм н~має рІВних у світі. СтвореннІJ Захtдио-СМбІрського НІJфтоrазовоrf)

1"0 Mf'OJtY.

комnлеису,

ц10113JYЬ!f0ro Росія

харакrеру

росfІtсько-

батьківщина ленінізмv

-

Sелнкого Жовтня. найб!льша :о~ радянських

республІк.

цей союз рівною

nрбдемомструвавши

1

увійшла

серед

ceiroвt

rt.'tOTI'I поинциnово

в

рівних.

єство

нової нац:6-

118ЛІІНОУ· політики , названо! свя· mеmпrм ленІнським Ім'ям. БІльш Jtк націй І народностей одн:єю JMИfCOIO , друЖНОю сІм'ЄЮ ЖИВ)'Т!. И8 просторах Рамнсм<оі Poclt.

cm

іЦеАра російська земля, великі

П І'r]Jиродні багатства .

Але м:зер-

ммплеисів

н11

що з бОрту

uoc·

російськоr ЮІВи. СьоrоднІ тут про­

ходить передній край бОротьби за . здійснення ПродовольчоІ прОrра­ ми СРСР.

ба.зІ

Характерною

особливІстЮ роз­

витку с1льсь1<0rо rосподарстаа Ро· сІУ н11 суЧасному етапі є вироб· лення І зДІйсиения великих реrtо­ кальних проеkТlв. Вони втіmоють­

го

ся

атомноrо

машинобудуваюrя

«Атоммаше• І СаRно- ШуntексьюА ГЕС, будівниц1sо Байкало-Амурської залІ3ннчноІ магістралІ І надгавмроІЮдІв lндусrр~апьноrо

00-Х рок!в.

taкt деякІ 111трн'!І:И обnІfІІ"Ія Рос!!

JOI'<) св1ту. Сьогодні, з висоти, ювІ.....oro року, кор· нено згадати, ., J1 .,.... •

родних

Нечорнозем'і,

в

чудовІ усn:хи

в

rалузІ

вІ•.

аисrаqило

куттурно­

Цього

б,

щоб

скласТІІ населення aemrкot АtРЖА· ак. Це 1 ~ •держава• Іетr'Іез·

"

край

в

го будlанІЩtва. В республІttІ !tnr· тьс~r бІльш як :50 мtльйоиtа •опо-

Індустр:я респvб .. лІки eнenrUtнo

СибІр -

жиrтя

1

Центрально-Чорноземній зон!, в районах СнбІ~у І. Далекого Сходу. Гордість Ра.nянсьkоТ Poctt -

· трансконтиненталІІних

nотужю1х

рухається на схід, мса·мnереn і

ка краІна знакь.

незліченних .при•

ГармонІЯ!fо

багатєтв. де зос~реджена

роа&ІІваJОТье«

нароtUІ

ІJІКІ мari~tpa.li

aet

І и.tрод.иосtІ. веі tca~oб нальиІ pecny лtки. як 1 вхt~дять до ~КЛАду РРФСР. ТАк ка дІлІ рез-

більша частина вітчизняних- •заn~1

'lor& починала Радянська Росія. св заJt!зноІ руди, чотири n ятих В еJЮномІчному вІдношеннІ вона усІх Наtпих лІсІв 1 така ж' qзстка І!І.!(Сf!!!Ла !!Ід р~ммкуrих ка!Тft8' гідроресурсів.

.nІстичннх країн ' на 50-100 рок!в. · Сучаева рОсійсІ.Іfа lндyc'J'f)»t -

ХІба

Иуреької магнІтноУ аиомалlУ І Нансько-Ачинського вyrlnttнoro ба· сейну, введення виро~иичих 110тужиосте!t ка nервенці ра.nянсько·

lfDJO була ~спадщина•. JІІКа дістІІ·

асJІ від минулого господар~rм но-

робнмцrво .

під·

~арактерl якого. як гранІ алм~­ ІУ. ~8ltJt1'Ьcя иайнращІ риси 10·

1

ке мех&нtзоване соцІаJtІстиqне ан­

fИ·

лІау~тІоС:я вимоrа

ВеличезнІ зміни вІдбупис~r 1 сІJІЬсЬkому rосnодарствІ pecnyбJti~ n. За короткий Іеторич!!«й ct}!IOR

У прокладачІв

ляиок

паnітики npo ліквІдацІю у~дковаиоУ вІд минулоrо фак'І'Іf'f!ЮХ не· JJI8иoc1'\ яац!й.

сиА:•

. борту

-

а:юмохода, того

neJ)DII СеКЦІї ll!tOtO 3МОН·

-

XXVI

му

рІІ -

поnередаІО(и

забе3ІІе'ІИТИ цlnорІ'ІИ)'

. .

ее-

•Apf!tиt(a• 1 сСи- ста.вку вакtажls

1 J'&Іо­

;куєt!>СІІ noвяtc'nl) иа баа J(a.ne~~oro Сходr. ЬІТЧН'зиянюс иа'ерІаJІ'Іа 1 JІеJWІrрадеьиІ

корабели

бнрь•. корабель

~поруд- ІНІ

усrаткуваянл.

З

виходом

Kpattмot

зоб6в'ІІзалися

,

І'Іf!ІВО'ІІ І

коро.аІ. У середиІІІому ІфМІІr~ )~~1'ot п•nк­ ptua в РРФСР ввробJІJІJJоеа 114 МІJп.йонІа 'tCOOI a,pu за рІк, що ка 11 мільйонів тоив бІльше ІG·

рtіВІІІІО а еереднаорічним похазJПІКом .-ев·ятоJ п'ІІ­ 'lІf)JІПВ. О,ра а ЖJІТJІІІЦЬ РосіІ

•І

На

зиtмку:

час

жввв

ва

поuх

краю.

,

колrосsу

Ctd~

носrрlІІки ІТJ)О спору.ІІІUІ· втtаJМь,

RІІ

J't.ВOBOI

-

:МІrlстрАJІІ саІ;Цу

Помари

ІІАбИJ)аЮ'І'ьс.ІІ

S СЄ1ІИЩІ till!, ІНД· rІстр'аль "ІJ18Ся закладка Меморtа- на СРСР.

СttорудЖе!ІИЙ

Тб!JІJській.

ВІк

б1л~

tylt~

будує Зея Jq>&Й

yr· _· _ _.....,;_ _ _ __

буд~

ІІУЛИЦІ

R&.

Tak назимє­

tЬся голоана магІстраль селиU!\а, сиоруджеsrоrо

1'18

ВСНt трасІ

АЬ.

Т,Ut•

еваему шляху майже n'Іr· Рі.~ етакt~ JtO 11.ад1 тиtиеnекІ.trометроsу ІW.t• 1ІМ4 року.

• -.1·

г~

Ужrьрод · ~rали епецІаЛk· lншltt велм?<кх і малих nроводу .цали 1 до,ц@рму1и К(!knлекевоІ брJfrа.Ци, рік, як1 tІересІкаюrь lfa юrь слова: . стаnеІЩ арте­

ЯКGЮ керує · І. Уееино. 3 'l'ttoм стрІttка

~. ·

npote

сІ.йського виРобНицтва. ма· У

pllf( 60-PifltUІ СРСР t'/1

пасажирсь- noбy.!.a.'fa

~о-р~а ttlJrЬ·

Ч~охсарсw;а. ж..vmь

во'ІІІеьку

ШІІОЧ 81.; електрn- ІЮ"_.Оі"РІUЩІІ.

Кемеров~rtка облаеn, Зu:свб велика . метІІІ

CJI&iiJY

kих кмдоІ!f:х: Вмrи збе­ ШнроJСо, ·величио рОЗ· ріt"аєn.~ ма баtьківщииJ Волrа бІля Астра­ С"Таршоі 8 сееоrер ...... У ЛІ(JІасл хаКІ, немов вирІшила при

....

,зусtрІ'ІІ 8

НаспІ•м nока·

'-'JI,aey !ІИСМ'І! ~тІ 3aftr усю свою моrуrнІсtь

лурrІйиа

~аза

на Схояt

нашої краІни. Завод OCJI&o! щеіІвй сучасною ІІІІСОІСОІ прОдуІСТВВНОЮ техвІJЕОІО та електронікою,

lta

знімку:

rориовий

иоt

печІ

першої

старшвІ

дом~

ЗахІдно-Св6Ір­

ких вагонІІі, uожем деся- к!сrь тypнttij -· бJІR'3!1· зазо~ав Мамаєвому хур· 1 Іфасу. в д•льтJ ·Волги с•коrо мета~rlАноrо аа• ко мІльйона. raJty У Волrогра.цІ rерОї3М заnовІднІ м!сця. у · воду іменІ 50-рІчЧJІ ЙеJПІ" Жовтив, комуЩсrr Чкм бnиЖ'Іt "до Куй· солдатІв СталtІfї1)адсьkСІt kв!Т&І 1919 DСЖУ в. І. Ле­ коrо Л. 1\ypтyltos. З IlOift,_. л.І06св народну? Усе хtмІкІв. текстильникІв, бу- бишева, тим ШИ'РШа Bon· битвІt. lta Че61ь Іх ІіОJtІІи· нlк ntдлнсав дelil'trr srpo

рік 3530 кІлометрів 11 ткй росІйсьни·й екскава• . д6І!Жина. АМ чим вif·Ml· тор. КрІ.ом roro. це мІсто

ptt1"

тй~ же ма.

На

:КОІ

rltt

ком~

На за.хІ,фІlй . Д1ЛЬ~1НtІ л.Ів:S~йІ<ал~-Акурську •·'І

-

]tеЛИМЮ РОСІЙСЬКОЮ рІ· ВолзІ. Тут виnу<жаєжя УльfІпозськ -- 'tlfJ(ae - · 1(\Ж'J назиІJають вмrу, І 89 процентІв заrальноро- то ЛеяІна ба-ато ~- НуйбишевІ.

rістральннх

завершено

.

гатЬКІ~ОМеТрОВИХ

fl, xto Мае nel't!nрокладаЛІоJІИКИ праамтнея через дес~Сrки континентал~окого

В Н И .З П О В О Л ЗІ-Р 1·111 не т!J'іЬІ<Іf · тому. щ'о це найб:льша в ЄвропІ й од­ НІ\ з найбільших у світІ

Монтаж nотужноrо

СJІІИІІаtораим nepUІJІt стане . ~уменrом te~. *t'РАJІЬ ~ tруб дІам · i<aAJ)il доку'М8111'ІЛЬJСоУ Kl• А IY01t8' Іцо УІ уваЖ!fО _.,. 14~0 МІЛ!Мё'l't)lв. ~ tpeиroA ·

Ставропоп.u,

ВлаrоАарtІекевІМrо pa&arry

Mu•

ewcoro

під

-

одер

тайга, ничоnрохtдницькоrо

лу на Честь 60·plttttя

С8Jетити

ntІМССеренМІ

глуха

~~М,

*>pe!IJrJІ

криголама сРосскю• иа 801f/ .-о 8в·І

r...n,Нw

:ltnhkм в ІИJtад рt~еІйсьюrх :rлtборобtа у tc)JOз­

шумІла

ОСТІИІІІМ 'іаСОМ,

ка •JНІТИ'fНІ "аси безпо- р1чаицt ЖоtтнІ.

at

достроково

поді міста 1 селищ 11 . OcJJ nіднІжжя ПрибайкальсьІ повІдомлеНІІІІ про кілька кого хребта Нодар, М Dо.цlй, ІІКі вlдб:уJІИся тут сnоруджується один з б~

товані иа С1'аnелі ВалrіІ· кааІrацtю 1 захt.циlй час·

його

уже

швидко розвиваютьс~r мо- лексу

з'tздсм кnРс.

сьноrо судно<JудІ8ноrь 8А· тииt П1ВR1'1Ноrо морсІІк.,. воду в ленUJ.rрадІ. Як 1 ro wnRXy 1 своечаеиу ~

кодіІ

де лише кіJІька рокІв то-

•Рос- сереДJfЬО зв'АМІН ІврІ· вк1едено lfa шеии.11 заІІДІЦШЯ, llkfИY·

бrде !JОІІОГО

с:rалевоІ

останнІ мости т.Р,~~~ nЩ- .. тис~~~кІлометрІв Іі мрюютІіс.ІІ бріІrа:Д&)іІ_ ту:. :Sайк\ілу на бер иел~оникlв неприст)'пкі Балтики, в лктt~всько баЛкаJU.ськ1 крJІІжl. Там, місті А~Ітусе ...

Jtr! ТІr HtJMBIX Mtrtl lм'.ІІ

ГJ>ytlt•

відкрито регулярний рух ключt вІд квартир У nоІздІв. Стають до ладу · динках, виготовлених

'\

~

І'Ннlч· ~Аівельниками

JІGro Трансс!Юу гаря}" забайкальському ча пора. На більшості дl· лищl Уояп д~ятt~и с-Ім

наАавичайно · важлива лен~нськоІ нацІонащ.н •..,І

-

с.1овом

nівноЧІ

Об/!АсtІ.

. ра Ce!l!tep,

веJtи­

Нал!н!нсь·

поблизу є

маленьке

смо

Волго-Верхів'я .

зване

!!оно

ком .

Недалено

л!·иІн

~

так

03е­

не

На

випад­

зf!Ідси

-

nЬчаtок s~лн11оі рІки . Ка· nерший

на

РІЦІ

ПОР'f, найбІJІЬU1іІ'Й ПРО'І-!ИС· .JІО:ВИЙ центр на Верхн:й

дtвельнин!е, сtудент!в. га. в ранковій ІмлІ бере- r"Y на ЦІЙ вомеивtй ЗемлІ cтtopeiOtJt ACti'8X&HCMtoro . Bl.t!Ot<aмt.Riioю ,ста.родав· ги ледве вимо. НапJ)оШ)'· сnоруджено веnІАJІНА _ nержавного GІІ101ІІ~икА.

r.

ку цьоrо ,року кол~кtЬ р;оаtеІІіПІків, в якому вhІ

випаввив nок.. ньою казною. 8 -' якІ.й yte єтьсJt пор!вюfІ!іия: море. м'яtнН1С-ан~•t.«SJІь, НІС.ІСІИ· Tatr було nokna.ttl!Ho no'/f1· !праЦює, 100 ЦІСІІЧ TOild їіадdЛІііІО. Руссю пахне, височить та це 1 t MOJ)e, тІл~кJt 'lен!!Ий людськtfІІt tfOtlк .110 rок nл3номІJ»Іомv еивчен аого Чавуну. За yдap!ft над широким волзьким . r'" ,. ..._ ,. npoc'tt:JfJC)M Я!)ослаІ.!JІЬ. у py!(OfMp.lie - ВО.ІіСІІ!МІfЩ~ ле .,н.. арІfV"ІО "УРІ'ану, о Мю й OXUPOiil ОдИОГО ~ працю r. Куртуков иаr~ nерлинному намистІ сЗQ- Вмзьної ГЕ:С !менІ В. 1. Aoro верmин ІlJUCI'иFa. найунікал»Нlшнх kуточюе роджев~й орденом Тру.цо. JІОтого кІльця~' РосІІ особ- Ле~Нна . З часІ)М з'Іt811- єтьtJІ мle-ro-repott, .ltkE! землІ . .ЖifйYrL . біЛЯ мо~я воі Славd ІІІ стуЬеІІй. ливою кJІасою виблиску· лись 'І не'l сестри - rlд- nІдНІІJ!ОtJІ з "yY!f, ctA.i11i сильні. nрацьовитІ JJюдн СереА молодих металур­ ють куnоли його всесвІт- роМЕ!1<tросtаІЩІІ SолзЬ!(о- вд:вІtfІ . ІSіЛЬІі!J,І~. ще ПРе· - ощад,'!иві господар! ба rІа Захсвбу він вважаео ньо вІдомих пам'яток .. , го К!іСІ<аду: Са.,аtовсW<ІІ, kРІІСИ!ШИМ І ~PYJ10SI уС- t'а'tств, я·кі .аовІрила їм TltCII ОДНИМ З вайкраща По ВолзІ прибувають в. ВоJrзька lмеиl ХХІІ з'ІЗ.!t~ · ltlxlt JDt()r~ rlA'kO 11родое- Раt~янсьt<а влада. за професІєю. ·


·моІІ НОМСОМОМАНЕ ЖИУТІІ:

житт•

І 11•.-м

8tTM

· ЩО ПОИАЗ!JІ.А. И.А.МП.А.ИІЯ ДЛЯ

38- :.ІИ8Іев . . .Ii.nc Бровар­ ДOIIftJ'N.I,

номсомолії

t'OHY

.,. iUI с~р JrftCMY . ().

~2-ТИСІІЧНQІ'О

як 1 всІЄІ радяк­ молоді, звітно-ви­

піющ ськоІ

На

aJQ~eer

ЛКСМУ нацходнтк

JІІОДІІІ

мt~кІЮМу

1

продовжУJОть раnорти nf)O

борна кам1fан:я 1982 ро­ ку була ·особливою. Про­ успішие виконання cnln• ходнЛа вона в р!к ХІХ-1·0 чанами завдань. II-ro року з'Узду ВЛКСМ, в обста­ п'ятирl'!КІІ І зобоJ'лзань новцІ підготовки ІtашоУ ка честь 60-рІ~я утвоБатьІ<івщини до славноrо реІІн.ІІ СРСР. ювІлею ~ 60-річчя утм-. ntдс:VМОІУІОЧИ 891ТНУ рення СРСР. Все цє Re

;могло не накласти відбиток на

хід

звІтів

І

sнбopts .

У розмові на rоповиих ~ps:t року молодь nраr­ npoaJtaлlзyвa ти

досJІгКеИ·

ня, повести мову

npo

ре­

зерви І неnоnіки иє лиmе у виробничих справах. а й в громадському та ввутрІсrіtnкоаому життІ.

Характерннми є І фак­

ності

що на

rолов~l завqдах

свідчать про зро­ .трудовоІ актив­

юнаків І дівчат.

чJІеІП! еn!лки І окремІ мо­ лодІжнІ колективи вистv­ питr з цІнними nочииан-

збори

визначе~І

Одним

строкн .

з основних ІІе-

доліхіІ в низька явна мо­

лод!

в

р.11ді

оргаІfІзацJй

скавати,

цтва

на

aбoprr

nрибуло

сЗаплааЩе.,еа. сВе­

звітно-виtІории~

шенням

пище

ии:.ькlй

иесtакдарtиою молодІ проЯmли

об118ДІіаМ- райnобутномбІнатІ,

НЯ,

paдrocnlt

JJИКОДИМЄJСьКІfh.

50-річчя

явцІ

збори І!

СРСР. иосrІ crriJif.!aн на

ЕЛІ< СМ.

при

орrанІзовано, н1JІ

ДИ1'.11- радгоспІ

високій

мех:анІзоІ!аній

. активності ..иІ м 1.

днтяtІіf:І лІкарнІ

.,

~ Вобрuцькиft•,

хофабрнЦІ

ПОЛОЖеИМ.ІІ

можна

пераrим

иаавати

кроком

2-3

на ПІлІІ- чайна,

номсомольцl.

говорити

комсомольських організацією

Іншого

Ці,

роботи,

за-

нJПІи. Так, ' комсомольцІ груn, цехових І первин- lнtересованІсть юнаків та цеху М 7 заводу cTopr- них орrанlзацІй, зростаtt- дНІчат у пІдвищеинІ УІ мaw• Імені XXVI з'ізду н~ активмості юкаків та авторитету У виробнкчо­ НПРС звервулиси Із за­

захоnу.

а також Інші недо­

Зви­ ліки,

про гли­

ху до t11двмщення бойоs!r· бокиІІ аІtалІз rrpopoблef/Ot

тості

виконавців І зд:йсненнп тоrо ""

nати

виявлені

підготовки

1

в

процесі

nроведения

головних зборів ииttІш­ ньоrо рону, були принци­ nово обговорені на засІ­ даннІ бюро мІськком,'І ЛКСМУ. Звітна кампаюя

д.вчаt. . У той же час глибокий ВЛКСМ Бров;:tрщини про­ акапtз ходу І nІдсумкІа вести вахту. nІд девІзом кампаиІУ •60-рtччю утворення звІтно-виборноУ СРСР 60 днів. найви­ доз:вопиа вИ118М1'И цІлий ряд Істотsих недо.11~кІв І ~оt nродУктивttостІ npfiпро~:~ахуихІв. Vже • пер-

му колективі в такому дозволила виявити вузьі<І в1fпадку ие )tоводнться. мІсця в діяльності ком­ . Окремі ваtаЖJ<И камсо сомольців тІєУ чи 1ншо1 мольських оргаиlзац!й організаці!. Саме над стали •ініЦІаторами»- змі­ усуненням цих nрорахуч­ нм резерву без погоджен­ нІв міськком ЛКСМУ, ня з місьttкомом ЛКСМУ. його апарат 1 працювати­

востtІ•. Ця ІиtцІатива бу·

Таку

нликом

цl,

.

до

всІх

еконамп

І

члеІfІв

бережn!'І-

шому турі рів

у

звІтів

1 ·внбо­

КОМСОМОJІЬСЬКИХ

самодІяльнІсть

rтро­

муть

в

третьому,

серце­

яаипи, напринпад, на аа­ вшmому році одинадцwrоr зборІв вІд­ водах з тнм, щоб алюмінієвих будІ­ п'ятирічки буіtося. ТІЛЬКИ 16. ПрйЧ~­ вельних конструкцій, внесок молодІ у виконан­ ку nІдтримку в nерви"­ на - иеntnrотоменість. ЩІастмае, фабриці верх­ ня рІшень XXVI з'УзАУ вих органІзацІях. Саме цим nояснювали Ю!рС, резлІза.ц,Ію Продо­ н~оого дитячоrо трИJ(ОТ:t­ Груnа передових маА­ зміну дати проведення rо­ вольчоІ програми був жу , радтоспах сВелимд~t­ зборів комІтет;t стр~нь ЛіткІвсько1 wвей­ ловиих к<>mtретиим 1 ваrомнм. мерський•, сПJІосків­ иоt фабрики зобов'иза­ ЛJ\СМУ 13адгосn1в сПлос­ сГог о л І.;- ський•. лась до JOB!Jie!O заверши­ кІмький•;· В. РОГАЧ, ти виробничу nрограму ський•. сРусаt!івський.•. Не зрОзумІлу позfЩію 88РІІВІЙ сеаре!ар міеь­ скажу, що 1 зайняли трьох ронів одинадцятоr До речІ, комітету ЛRСМ І секретарІ т" . ІІОrо. п'ятир:чни. І цей np~lfH cPycaн,;u<:,ttКOMY• (КОЛИШ- номІтети комсомолу заваУхраіни.1

ла схвалена міськкомом груnах ЛКСМУ І знайшла широ­

ЗМА' ГАН· НЯ

J

коло­ зазна11ення

присутиІх. І тому з nos- в обговореннІ звітноУ до­ ним . правом ро3Мозу иа ПОІ!lді висrупило лише

ta 26

ДІЛОВЕ, - КОНКРЕТНЕ До6ре

DO!IJt&~

ИИИllJIR1tOM)'

. На

живий квІтник стаs

схожий актовий йонного будинку

.ри,

коли

а неділю в НМ"

му 3Ібралися учні шкіл

paйoJJy, якІ nрюхали к~ свJІто школирlв, rтрисвя-

чене 60-рІччю СРСР.

. Тут панували

уttасня~в

ставки

ності.

тичноrо

:f:lemrкy

роль 7 цьому

вір,Іrрало

Предстазнют

'ШКОЛИ

С!ули

нІІЦІО!fа!JьІІІ

nривертали ви-

мал!ОНІtlВ,

прилавком,

·фот:)- вали

стояпа

- .

діти

сувеніри

для

за

готу­

iiOifO чю

нальної друж~н «Гnобує• отримані з~ КалитинськоІ . середНІо"JУ

npo-

утІ'ІореЮt.ІІ

СРСР. на

ирмарок

школярІ

Із

виготовили

l>огданІвки.

Вtтчизм:оІ•. Особливим усnІхом кори- Плоского, Завор_ич та інкожffоІ стувався

вд11rненІ 11 дариост1,

Ярмарок

солІ- ших шкІл.

На ~устріч s УЧН!!МІf ~~"~ОДІв· п'яtнад"•ти pecn'~~5_... , прийшли І внруnІІли ве·r _. J лясь "ІеиоманІтнl вн:pvun те ан na· р т Ії 1 В елино,• "" Р л ік, 1 здавалось, нібИ дІ- шкІльииt умІJІьцlв. ти з усІєt кеозороt ~рІ!В 1тчизняноІ війни М. Т . Іни з!брапися у цьому - СnецtальнQ до цьа- ПоЛіщук та секретао го

1 • npoдafla-

са.ІІта,

розnов:ла парtному

_;._~===--=--==----==:::::=====-==========-J

.

Роб фермою а6о зоотехюк. працІвники · ф ерм. . ory п· дбитrt nІдсумкІв Ух будуємо за квартальри . 1 н ними:, мlсячнмми, денад- змаrання враховуємо е

·

змаrания иа честь 60·РІЧ-· по надоях ~они досяr~,И· чя утворення СРСР. у Пр~ це nовlдомляют~ч~ ньому беруть участь ycl обтковець. завІду .

n

ними ппанамм. 1\ожен т1льии кількість виро(Іле­ твариЮfик мздалегІдь t~ого моJІока, а й ltoro знає свог кониретне ви- сортнІсть, робІfнче завданн.ІІ ка на- ТІfИмаиви

стуrту

дес.ІІтидеtJку,

будь-11 кий день.

ченими,

оскільки

Перед

слуха- цtею каrеrорtєю слухаttІІІ

. ЧІМ дОJеJІОСЯ роЗГJІЯіrуtІІ ПО nвtІІІІІІЯХ О~Г8М\3ацІй• бtratO ІІажлиsих пнтаиь.

но-па'І)тlймt

СТУПЯJІИ

t)об~&І

ви·

• l~TJIVKTOPИ

Перед молодими ному· мtсьЮtому napтlt П. В. нtс-rами першого року на· rоитарє& 1 М. О. Веесо­ ІІ'іаккІІ, JІKl зібраЛИСЯ В !ІОВ.

залі мІськкому партІt, з

лtкцt.rми

Жаuо пройшло odroвo•

с~риици:'иt't~ реІІНІІ

Івформаці1

cttpo HDPM1" ::"t~ :о~.яльаіс·rь роботу молодих Іtомувtс• вт лен . т1Іt мlс~~окоt партІй1ІоІ op:КllPC• та .cn-po .!ЩІІhУ raнlзaцft по виковаввІ4 1 нlс'І'Ь

мtськоt ttартІЯRО органІ:ЗІЩІУ !!() ВИКООІІ!ІНЮ ~ШеИІІ lІ t!m. т 11 а в 11 е І о r о 198~

ТР

8

ВВ

8

ІО

F

О

наnріІ·

та

ДJІ.ІІ

rpaмoю

~то ss nJ)oшколи молодоrо

tих,

иtста.

,._ МИКОЛАЄНКО.

:и.:рехtдвий

вимцел ,

премію.

woay

епlлковому к<»rітетам, ди· ко!fаниJІ ааадань 'fІІарИЖ рекЦіІ та спецІаліст•м микам нара:J:ОВ)'ЮТЬ до• ра~госпу вдалос.11 запали- датнову оплату. Стіни" ти

вогник

супериицтва

кожІЮМу

r:::· -.;а

в

труJХlвниковl.

х::.,

nовідомллє

заАвив

результатів nрапор

перше

своєчасно.

m•-

трудової

Пaprtltlfa nідвищила

з

яними

респуб­

школирІ

йону ведуть переписку.

ра­

В:д ІменІ vчаскнкlв свята було покладено кві· ти до nам'ятника В. І. Леніну.

.,тре-

А. ВОJІОШИНЕНКО.

місце

слави.

Пра- до но~tун і сrів за виконаІІ•

заохочуємо !'Ія

мrс.Іщlв

показникІв

взІІТJІх

соціалістичних

ttайкращи; nовІдомлення

у

роботІ

nодержуюn.

свогО слоза в змаrаннІ

щуванню молодняка вели-

, коІ

На

·nеріод

рогатої ху.nоби Ганttа утримання

Михайлівна ВQна

Висоцька. роблено

одержала

середньо- ного

тварини

пр!Ірости

про те, як

да- кому1і1с1И

no · ииро·

билася оnератор

майже

баttала

і

худоби

дів.НІЩІ

Про

.

роз-

мораль­

матєріального

дового

учасникІв

суп-ерницrва.

за-

tp'f• _ Вря:

робота

зобоВ'f сnрямована на те, щоб у

успіхи тру-

розnовіЛа

цей

taбJtнc-

період

одержуват11.

такі ж nрирости тварин

нав ка•.

надо І

Коле.ктив

КиІв-сьноr

кожно!

RVDНИ-несучки

молока,

як

1

вліт

Значно кращих резУJІІr ку. · татів, нlж за цей час .тоМ. ДЗЮБА, рІн, добилися також опєrолова комітету профратори машинноІ'о доїнcttlmm.

XXVI aanlt

з'Узду кnРс. реаЛІ- 'ІаС торІК . Продо!!С>льчоІ проТаких результатІв доби·

rрамІі нашоt

краУ!!И.

Г-

лися

не

виnадково.

КомІ·

туІОчн гtд.ну ~У~ТР!Ч 60 те1' проФсnІлни ве.Іtнну річчю уtsорення СРСР. увагу придlJІЯє QpraнtзaJ..tї м~

перехіднІ грошовІ

вимnели ·

та

1

..

нннах повнІстю JТінвJдова• но ражку руqну npauю, роСота мехвюзмj,в регу­

прем!І.

Велику увагу

nриділя·

ємо ефективному Іtикорн:· люЕ:тьСJІ ааrомаrично. станtІю норм!в . Лише аа Ми вІдчуваємо гост і й­ минулий

РІК за

E!J<OitOMiiO ну

rypбory

і

про

наше

кормІв виплаtfеио пре-мІІІ здоров'я, про відnочинок. в РОЗМ! рІ І 03 ТИС.ІІЧІ кар Так, лиtnе в нинІшньому боааІЩІв. рщ~! бІльш!! І ОО чолов!к

брали пІдвищенІ СО· та nІдвищеиІtЮ дtt:ІІості :Заа,4ання нашого ~;о­ ІІlДІІідало туристські ба З'f ц~лtоrІt'ІІІІ еобоа' яgаttня соцІалtетичІfаrо амаrамнІ буnинми вІдпочию . у. nоляrав в rol'dY. та ІІа 1882 ·nІк. · заs,І(аннІ: В cтtнraaefl cЛtaxlStti!IІ» лек'!'ИВу були забез­ іцоб уже 11 ltli!IIWiiЬOM'' Усі бажаюtІІ

пoлJtrano а rому, щоб про

та

сблнсkавкаJС•

емtrема­

ттом рокv виробиtи

роЦІ

АОІІЄсти

sитраrя

kOJ)

nеІfЄнІ путJ в нами !ІЛ .І! ді­ те-й в ttlOІJepcькt табори.

ОДН·

ли стоnаnового

162 тиІіНО амалtауєтьсJІІ ·tl,ti мlа tfa внро&інntfІо tнся мlпьйонн штvк яєrt!t, 1030 rpyдoaoro змarARifll ; р >З· <Jl шrуи яєць .no 1,65 центиера

КО!>МОВЯХ

НИЦ!І,

дасть

вlсtь

ЩО

зеноиомити

аелииу коJІЄktИІІ

кілЬкІсть комбіftорм!В.

.

дав

слово

цл

poky

На засідаІПІІІх номітету . ttтM ~rєць

проф~пІлки часто вирі-J.ЗУ· на шtУК'

ЄМО

І1ИТІ!И!!'JІ

!!'r!Opf!R!HI .

иіпьйонlв urrvк більшt змаrавиІІ. аІfакачаІМЬСІІ сnриятливих умов дл11 1»lt'PO'I'JI аІzmо.&ІJІІІІого neplo- nереможцІ. Ім ІІа заrаль боти ntашииць І слюсарів· JI:i миаулоrо , року. Вtд них зборІ! st)yt~eІІ О'І!!.Ратор!J!І. Hllld в rrташ· '

У вttuioвl.ttь на Рішення (1 982 р. J ПJtettyмy UK I<nf>C ко­

МОЖJ1У.

.

-

стійлового

сТ1імули

кожноУ охоttення

lfa 100

мятимй

занІtями.

·

організація І!ИМОrЛИвІсrа

морально і матеріально. зобов'язань. На зборах Так, за одинадцять мину- партгруп заслj· ховують їх

лих

·

про тих,

Що ж зробили дл.11 цьо- І хто вІдстає. На честь. го? Зовні все прост): nереможця змагання Ка вnроtцяли rлscиtetlr, 11". флаrштоцt nіднімається

грамів бІльшІ, ніж nерЄІ{- масово-nолІтична

союзних

rp~

За nepeвlfl!

дружби

nтахофабрики - багато зу- вже одержали rro 230 сипь докладає для успіш· ' штук яєць, що на 5 шт уІі ного вltkOtta.lfня . рІшень більше, нІж мапи за цей

·f1Wa2

·

прсф-

доб!'J81

р.) Ппекуму ЦІ( tOIUI пташН1JоГО н'яса. noвt~aeтJ.eJІ 11!!0 здООуfии р ) Пленуму Цl( ПРС•. s ЯКОІО 15ИС'fУПИ· .. JJДержатІІ no 286 штук nepenosltltls. а таtrож пІдknPC• ·вистуnитt заІl· JІ& tиctpyК'I'OJI Міськкому 1Ієttь etn !fvрки-несучки даtоtьсІ Іtpи'NfiU tl, шо 3обов'JІ381!1!.11 VСПlш!Ю 811: ~\ДСТ810'1'11. уючІ орrаиІваційиим 1 nap'tlt А. М. Добровол .. O\OirY1QТIICJI. Щ011811)TIJJY lf8 рое; И ~і J1 Ь С Ь R OracnontJ'~Ь1f~M С"Ка, . Тах, 11 :аа•а'І'КУ року ми реннt аасtааииях фаС5рач· ВlДДІJІ&МИ МІСЬККОМУ }{ОМ· З ПОД16ІUІМ1'1 темами natJ't\Y УкрІНІНІ в. в . Нов- пройшпк заиJІr-rJІ в Інших виробили t G7 .5 ~~tілІ>йонв ноrо комІтетv nрофспtлхи штук яєиь. що на 1О nІдбиваються аіJІеумки басинси.иий та М. М. Л11- школах MOJioдoro комуt}'И ,

в:s дня. ЗаЯкяв nерше мtсце sA дека_цу одерМуА

· .

nартІйному

жирнІсть, да. розnорядку

Слово ве розійдеться з ділом

у всі:І шкопах моподо- комукіста навчає· ться комуніста міста І ра- nруrий Р~К; 3&НЯТТ.ІІ ttpoЙfiHY відбулися чєрrоsІ ходили & . районному бу•

fO

ку.пьоrури.

радгосnу

пропозицІю

дояр~

показиик.в

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТR

·змістовне заняття заняття. вони були наси- диіtку

внесла

Соколовська

дня

яких

sитн вітальнІ телеграми клубам ІнтернацІонапьної Лік,

на якому бул~

костюми из· nредставлеві

прим1щеии1.

Під час свята nрези­ дент клубу інтернаціо­

змагання.

1\ожиоrо

соцІалістичне знають,

вофлангових

піонервО'Жаr1 буХ'В СІ-· КІіЙ» l~feH\ 60-pi'f· сер<'днь.:.•ї чя СРСР Г. Я . Нлеnко.

уrворення piJ 1 nрисвячених 60-pitt- у Фонд миру. Гарні ре~\

Проходило

нattta

старша

МІ

річний nлан nродажу гоо- рука цьому міцна KO!r подарствам р&йрну те- МОіІа ба.за, а також Шіf· лиць шесТИІІІсnвоІ ті.пь- рока гласиїсть соціаліс~

биваємо

монтажlа, tуіІенірlв, виrl!- дажу, щоб товлених руками школ;J- них rроші nepepaxyвar~! школи Таня

під девІзом сСлався, &Іль-

на

радість,

зал ра· піснІ, дитячий безтурбо~- ЛІткІвсько'і культу- ний cl'fl:t. Увагу його школи, яка

о,~;ержаJПІ

НИКИ ський•. Вони · АО<:троков? 429 кілограмів більшtt вииоиа.11и nмн . nродажу проти вІNJовlдиого перІа­ державі м'яса, а також ду минуJІого року. Зап~

праці. ШдсумJtІІ &магакмя

n е. 10

ю вІ

• м. ВО.

роЦі ТВ8рИі1· JЮЖИОІ КороВИ ПО 8222 ра.ЦІ"ОСJІУ cnyxi&- JUJIOofp&МИ МОЛОКа, ЩО На

рівняність

Присв•чено

tІмо М. Cetuвiora.

-11

t

Ме можна м sra•aWІ ,щю недолІки, д<>nущеиt nрийнятих рІшеннях .

зборах.

.

рекомеІІ•ацlУ ЦХ

paдrdcnax ІмеsІ Юрозз., У nересувнІА механізова­ проrрамsого 1 докуменrа с'tребухІвськнй• ІменІ ОО- JIIUt колоиІ Укоопспілки, головних :Юоt»в рому бу­ неконкретними, ~ рІччя · СРСР та ІІtшнх спІ!ЦlалІ:юваній rтересув· ли

пройwпн

....

3борах

райониому вумі з!~11зиу, ДОНу, І paдrocnlІй ЛІ р І Н . сК .. Л"Т"Исьиий • ч . ка н . е внтр!!муt': комб11Іа ... л " n п крІff'ИkИ 11 рівемь актив- на СемиqолкІвськІА пrа•

Імені

'І'Р-:rаати про)Q'ктиввlсть ..-коІ роrатоІ худоби на ІІ&МJКІЮму )jІвнl. Иs зІdмху: Г. М. Сни·

на

Tyr

11

~~· ИрЦЮNТИ 118 рІ88ІІХ r"-1181( иоріа. н~ 1. . .110... ве це, сумпІи­ .. 'І'РУJІ1В8ЦJІ вміє пі•­

сТЄ'!tлИЦSf-

• Вобря:.-ьJtІІІй•,

ГаJnІИ& ·

СКІІ.цаи.

Muatm••

/Jу.дІвни-

тресту

ний•. імеfІ'І.

pQГOCDY

..............

УJ§Р&І-'іН"

мехакіза~і

техмоитам•,

зборІJ року 72. а r~crt еБровари­ nо'!)Qшковоі сІпьбу,ц• 1 2-44 всьсrо

КОМу!ІSЛЬІЮГО

d'~•

716 ІUІ

'JIIY~

......."188'fWC ІІіА•

id88 . .......

Jl'i. ronOI!tHI збори року. Talf. у виробничому номсомольцl не затверди­ ли матеріаJІи річноУ звІр­ деремобр()(!ному об'єдки, що g грубим поn: R8И!f! З 112 ч:tенІВ сnілі<й

мeтanyprtf tмеа1 80-річ'ІІІ 141. Прн

У ' ході звітів І виборів зборах

.

спід

І всебІчко СРСР та

вула глибоко

ти, JІКі стаtІнЯ

кампанію,

комІтету СІУrрикІн) не R'РDЙШJІИ

8ІІt.

ством

rттахОФабриг:Іf

довести

валовє

no 17 t

ti6

1\ІR­

4Ирuбни­

мІ!!ьйо­

' Л. СЛУЦ~НКО,

пташп.цп, чпен комlте­

,ty · nрофаtпхи.


. t .етор •..

Jl

•·

О І

! · Ж R Т. Т Я ·

І· ІУдинкАх нУnьТУР!t1І ~.кn.Y.6Ax•·-...-----~---------lll!lll-....-t У -робІтничому гуртожитку_

"Вогн и.К"

,··

тваринникІв

··1-.І[Я.

>У '"ЦІ 'ДНІ· передовики; т'-'~PJS~ струМе~ат.иоrо авс.ам6.лю будик-

.ИЦтва_·::другоrо

pa,arocP.y

віддіnка

ку· культури звуtІиtь

сЛ1тківськн!t'1> .1ібраmіся на' ·своr-

лок РовсНИ•.

RИк•. ЯКИ-й· орrанtзувалИ .ДJtll них :І'рбІ~!fичий ·коІ\tlтЄт nроф~ СПІ,ІJКИ радгоспу l ра;іа Л! точків.. O&:К()rt> · бу;іJіFку · куJіЬтурн, :, ·щОб

. пісня ·

сУго-

·. ~етера:п rtpaЦi НатаJ'Ц.ІІ Григорів· на Тка'Jенко: ро:шовіла про перші "роин · с_таіІщІnе:пня господарства. · Муз~r-~кнм дарунком Ій була ук. ра~нс:Ька на.ро~на mсни сЧорнІ

· партком_:

Пёtов6рИти· ~:про ·.-с~:~оУ виробоЧІ сtрави:· ус~іх~·-й~ ~~~~!іпеЦІ.· ~робо: _оЧкИ~. JJ~и •• ·по~лухати . заДушевну_ ц1С: ... : ... СвJтJІо 8 зaJJi гасне. На екра!110~ · . · · ·. . · . · . . ·· , . ; . ні · ..- . nортрет молодо І тваринниці

'::.Зал·. ЛІто~ttівсьи·ого- . б~l!;И:IJRY. · Віри Буро У. . В супроводі музики ltfJЦ>'f:'{Pif св~тково .. при~ранИй.-· Нз. ЩІ.У'ЩТЬ: :xn~~a розповJдь про стJиах· ,"о~у!fі:и: .~ТJ!!!РііН.Ництво· :__ .кoм.co~~t,oJIRy •. J'fКa . пtсnя закінчен-

·

· р,я:: д~с.Іtтирічки

у.дарнкй · ФР!ЖТ f(і:{'І:И'Рі'!КИ•~ ~·л~~-

.

:tсам> .rJрасимо.!~,

На· с.тоті1сах

..._ · сn·'дЬ·

:ві!Іrщ з кв~т:а.ми. ц1.'1<~ркамн: фр~...(-

тами, :тор71f .. Бtл:я sxJ').:IY

вирІшила

подати-

міста· шукати дорогу в жит-

ті. ,a.Jte . ·з·rодом

.гоtте1t

plднol'Q .села.

повер_нулася дn

Працюючи з

1978

зустрt-,(lю:rь д1в:чата -в. УираУнськйх. poJCx ~ер:атором машиниого .д.о1:н-

и;аціон$JХьних

костюмІІх;

• Вони

ві~

!{Я., -з~айшла ··своє

!3JОТЬ гос.тей,. проводять Іх. до:~3а·

покJІИкання

·фrь~ьКргоспЬдарському

У

виробн:r-

:

, .•. , . : · .. : . ·• · . · цa:tU.· Jіц,ні; Віра '-. передозик тм. І о.сь ведуча та- ведУЧий :роЗІі:о- риннІІцтва, .·вона однJ~ю. з перших 'ІНцаюtь 4;вогнн_к•:. ·Вони ·ttpe.:t- . в'-рІf:Іtгосnt:·~дт:римала nочин пєреставляють гостей. В числі. ааrфо- )ІОВ<'~.· ноярки: з Д!f1пропетровщини ІСу,

ше~их _--:-:- пере;1овІ оп~ ра тори'. ма-· ·А;. ~~с~НRо. ' По праці ~ -шан~. Іщr~оrо . доїнНя· · ·т. ··М.- СорокУн. ;По~трет. В.·ВуроІ ..;..: на· nадrоспній У. Шан~иба,' О. І. 'Москаленко, 'Дошці поmа.ии. ·ОlЩосельчани. обВ: П. Бура .. н:. Г. Тка'rенко. о:~.. paJt!f.· ~оло~у . ~иробничницю депу·Веремій; J\. т. Rор~н~іьк .. ·д: ·М т_атом.,с1~сь:кqІ ~ади. Є у Віри <Уцун, · · ~. КиричеЮІо, · .9. '~·І.' мрjц -:-.. ста.т.и .кваJІІфімsаним спе-

r.

r:

сДру,жба силу дає•

..

иа3ВОЮ в воду

Звер:rаючись до ммод1.

зокрема,

сказала:

вои1,

сС~ред

динь нашого веЧора

r~по­

бачу -уче­

"

ницю лrткІвськоІ десит~р~чки .Олю Юхименко. Не всІ. ма6у1:ь .. ·зна­ ють, що під ч-ас. JІlтн~х . .,Канікул Оля щороку Іtде nрацmати на

ві:ДДtлка·. · ГостЯМИ

ir!or!nJ- · Сl,7ІЬС~!СІ:!Jrоспад.-рськоУ

анадеміУ.

:ка•· б,уJ:ін: т.а·кож· '··rtnацfвн!Ц!'н

~mtицькнх ферм · м: ·. м·.

Jt.

П<RаЦ1Ркі 'В. 'І: -Т"а-раtе.Бк<)~

• ·· :

.

-:-П~редовий оператор· .машин·~ого

nрогра~и.; Е\1н назва!!· tмеt~а<·~ва- ·-повів·· про ycrtlxи. і пробЛеми. про ;ринцнкдІ. :ч:кю . TPY.!t\?:$Y' доб.'tеtть нові '. Іf.тtнИ. госnоДарства, · щиро

~тьківщtц~а . Бlдзна'!,r.nа

: в~со~и- . _прнвІ!аіІ · краіцнх' тваринників.

:ми урядовими .. н~горQдами: Cene.:~; HJ(X '-' У .. Шан;Іиба, .Г. с. -~-

- . _стцрmонласни­ .· двох ро­

ків я; коли й~у у вЦнrустку. cмt­ ливо довіряю Уй. свою . t:рупу 'ко­ рів, бо. впевн~нз: Ол.я не підвезе.

Я вірю, що

r.

:t~eJЩp,

М. я.

Турчин, Д.,. L

Юхи!"енко. · Для

Н<JСІЦВ·

у

.

.

·

. на

вокально-1а-

Степаиівна

не

поспішайте

шукати

: Нещодавно

сію,

часто

зrадують

· роже-вІ

ран

ки. білі халати, .мелодІ~·НУ пtсн;о сtмпу.'rьса•. Я ж, КОJІИ о .. шо~тІй ра,нку вирушаю на. робму, думаю: на молоно чек.ають діти, .в . дит­ садку, робітники біля верстатІ!,

ХВОРі

в J!Ікарні.

треба

Значить.;

виробити

: йоrо

янамоrа б~.m.me.

Отже. почесний. 1 в:дrіовlда:nьиий наш труд•.. · .··:-·· · ~· конав укра[ИС!:>НУ

ніlро:дну- . пJ<:ню

· :;. · .

иоло~н"_

фермою. ;м .. О: Д"ас~к

товарною

розповів про робоТу

ферми. про

ІНS}х

юнаків;' У

ВЗЯ:ІИ.

змаt~·~- сщор1нвноУ

. 199

учаеть

куЛьтивується

t!Иставили ІRів.

·

.

ttrкoли~rn:тep- ·

я~ту Е\оло:димир

ВоJтохl'И

·

своїх

·

·бокс; ДніпрФпетровшкни.

· .У'Ча~ни-· .•Найб!льши.й

,Поє:ЖИнки на РИНrУ

йriiJJИ ц:кав:о. Ч!, · прине~ли

rrpo-·

ШКОЛИ М

,;

успіх виnав

на l!Олю учня

-с·ередньоУ

5· .Н~ШОГQ

МіСТ.а

зах<>пJtюю- Lrt>p:я~ Сафі_НН;". ч.лена ДСТ cnpa вЖ:ню . «Сnарта:к• .( ~ar~: . до .. 85

. . численнИм . Jію-.. кГ} •. ; і

насолоду:

У

6~·те.11ям· . ·бок.сv; якr Зі бра~ пqєдн.нку·.

..

nО:передиьому ..

він

.

лис·JІІ 'в спорткьмпJtщ<сІ. f[а~~тулюващ Б!.лоuерків.ськоrо ~Цt~r nр~еидент~.в ськQrоспо;х$рськоr6 ir;c-z:и. ~ед~лЬ·

.

·

. • примуси:в ·. одноrр . з на: · золоту

Одексан:дра Петр.()ва з Rиє'!а.

'ІУТ'У. . .· · . . . ··Авторит-етне. жІО-рj ·з~:а-·. : . "У' .!J:ВФіналІ ·Ігор. Сафі­ rа.нь оЧол~в ·один· з н'·"·. ·на· nеремІг В~тора· Бу­

ст~рІших

сnеціа.~іст:в·. ун- та.:tьця з ·ровно.

раУнськоrо· ·:всесоrозноІ·

crep

никlв художньоУ самодіяльностІ.

.

_

,цІІреК'І'Ор

В. XJIIsOPoB,

JЦто~

.цивку · культурs.

бу-.

.

Ф:.на~ь­

боксу.· судд" .ного. поєдинк_а . з Ігорем натеrоnі'і. м::~й- Череватюком ·не було, бо

спорту -СРСР :в:.п. той, ·nам'ятаючи :зустріч .з

. · · :. ·.. · . · · броварчанином- .. мJряць то.. Серед . боксер: в.·· ·ниtв- ·му· .~r КиЄві, в:дмовився СЬJСОІ Млас'f! .. своІмИ. I'!Q- ВІД участІ в фінаЛ·:. Перше rіе~ДнtмИ·~ · .у:сn-:хами ·tфИ.: м:~~де·· - веіrtпіий ycn!x fіер'та.~·и . до ·с~е · · У-вагу· дЛ'! , дебюrанtа .'' цих . зма, Q.'Іекса·ндр. До~гань. (~~.Ла rа'ІП>·· І. С~ф~~~·:· . ЗмІlrан­ дІкойа:

·

Цёрква);'. Воло~Ими!'І Мак- .нА~J: у~п:ху '~'а :Н!fх .пере­ симов •. Євrен, 1-r:Vпрнkов·. 1 'дува~а підr<>.тм~а, .. с.ма­ ВІі.іtёр:іf Ошля · з· -Брова- .ков;а~на І ~дЩсвена тре не- ·• рІ~:: І :хоч вони· на _.це~· раз рами : J3Ік.!ором ·,_ЧубQ~и~ .1 ие змоr.'Іи .zіобитися мl'" 1~ · .Ва:t!ер:єм Хли~товим. .

иа· п'.Єд.естііrІ _;'nошани; ··l'e·

. Попер:е~у· · у'_ . · х~опцlв 'llльни · продемонсf.рувало 1986,.67 ·.рр .. ·":нар·одж~~н~ .jюС!ІУ· майс'rерн.1~'tЬ ·іН·' багато' . Ц!Ка]JИХ. ·1 ·-в~дпо­ tLJЯ.х ··ут.асіІ~к!в· 'змаrаіUіJІІ,' ·.вt.nальних Змаrаиь. · ·.всеіило. над:Ю .. на . !!~с~ ~ . :.. .. ., ·. В~ :~НСИR; реЗіЛьтаrИ у. ·иаtтуІІннх · ~apJ,Dd' ~ер_ 1J.CT поєдиі\Ках. · · · ..сСnартак•. ·.. ·. · . • . , .

Зарм 8 Б о б р ицькій середній школІ особливе пожвавлення. На nерервах н після · урокІв можна побаЧИ,ТИ учнІВ В нацlонапьних . костюмах

в;ародів

СРСР.

кади лік,

річчю

. використали· · краєзкав­

утво Р е и н я клас

пред-

сtа:вляє .одну республ~ну під час прове~е_ння декади.. яка почалася

10

·Листоnада. Діти ви-

вчають Істор!ю т!єІ Чі! 1ншоІ республіки. 'ії досягнення за рою1

Радянсько!

влади

галузі.

боа

23.00

ВІВТОРОК.

чий

матерlаJІ,

з~брали

стсько~

n:lд ·час

ПЕРША

ПРОГРАМА

lt\.00-: До ·

іrкий

по

·глядачів

грузинського танцю

сЛезгtнка•. ПотІм усІ учасники взяли .учас~ь в наЦІональній грІ

·

иих

І8.ЗО В

Декада · проДовжується. Своl . респуб.:tіки будуть представли­ ти учнІ старщИх. -'~ла­

народІв СРСР.

. ·Особливо

цікаво

Росій-

казували

му свЯті. ·

на

. ~зйонио· · ·

ДН1

дератявноУ

Соціал~-- с15 pecnyбJI1R .иавlки · Республіки l . Радянський :, .: , Союз :

Радяяськоі Ф~-

стичноУ

·

Узбекистану,

товлені · · учнями

на

у· wко~і орrакlзов~також

підго- ·об'єднав~.

5 та З класі:В. В залі з:вучаЛJІ . народ;ні пісні, аа

Єресько

світІ. сЗимоаа

ка•.

· ·

І

·ДОL· щ•

Мистецтво'. Р.у'МунІі.

·

ма.аJОВку

1. '1-

16.30

Прем'єра

.11ак.

'

eid!J',

1'е.JІефІ.JІь~

cjfк братам. брат:о, . :.· 17.00 ВІJІrукнітьса.· c:ypмa!lff. 17 .4n :Ж нтт в иауп •.· · 18.45 Сьаrаднf у . свІтІ. 19.00 МІжнІ!.оож_на, s:Yt'rJI/!t_. .. : J(8o . кею ... сЕJІJІ(онтон., ~, ....'\._

-

· каs-

19.10 ПІ~ин ,. .uпека. 11 бпиsька. з(ІJ.рна .,Є~.СР~ •.. ,_,_· ,·.,·.~.20,00 сПравІІа веJіикоrа -варо- 21.00 Проrрама.~.сЧк~---;.·. . . . Ду:о, Прем:єра JІОКумеи- 21.35 Що?. Де?:· к,_"н?,·. Te.J. . . ·. та.іьнаrо теле.Ьіп!Ому clke >торииа .. ФіJ'(ал.,·. (22 ..40 ·а;. ·краще·:.. у тобІ•. · · rоциі у свІ'rІ). ... . .. '· .21.00, ПporpaJJa· .сЧас:о. ПРОГР.~МА. Y.K1'-.\JJf..C\I(O.rQ· 21.35 :театрап,.;ні. 3устрічІ. · . TEJtEiiAЧEHHjl.-, .. :; : 23.20 'СьоrоJІні· у світІ. 16.00 НовіІвй. ·· ' · ., ~ · :.ПРОГРАМА УКРАНІСЬКОГО 16.10 Со"fіІнніІ . .іІІвІКіі9аJі;· ..... . . Т.ЕЛ.Еt>АЧЕННjІ 16.31! «НаЦІІ сусі~:>;:;Ме~а'-• 10.00 Актуапьіfа камера; на. nерцача · .. Ма_.ІІІПС1оІ\ОІ'е 10.35 Концерт дитячо\' ху;&ОЖ• та Біпор>'ськоtо. · те:лебаче... ВЬОІ' саМаАІRІІЬИОСТІ, НЯ. . . . . 11.05 МіжнароДна студія УТ. Je.OO «МІфи f JІIItвlcn•. ІІ.ІЮ КонцертинІ зал сДруж- 18.30 с.![заевк, бав.ІІУРІІ•· Jto.. ба:о.

Вистуn.

Державноrо

Уральсь.коrо росІіІс.коrо родиоrо хору. 12.35 Док. · тепефІпьмв. 16.00 Новини. ІІі.І~ Срібний р;заІва,І,. · 16.30 На цоnомоrу ~~;~ка.аІ.

сІІська ·мова -

19 .ОО ·19.30 211.45 21.00

Актуаn•на ·ка меа. НовнІИІ кІво_екрава. На JІобраиіч•.. .alf'lll ПраJ"ІІаМа сЧас:t. ,цs. II~'I'Piq · s, пtсиеJІІ, ·. 23,35 · КО'Jкни. · ·

.

Ра-

мова між·

иаціовапьиоrо

сnІвробітвв-

сТа~миичнІ

rlnonoтaм:o,

цtва .І СРСР..

церт.

ва-

сnіІІкуваНІІЯ

дРУГ А

ка мозаІ'ка»,

ТЕЛЕБАЧЕННSІ; __ І ..'D,E~EJI.A-'11 НЛ ,'КИІВ ТА '06ЛАСТ·Ь··

8.00 ГІмиастиха. ·. 8.15 Доі<, теЛtфІльм 'c'V.O,&Ji• ні твоі. учнІ.:о, · 8.35, 9.35 · Музика.· 7 u. М.

сПарвусь-

ГпІиt,. с8аІІьс~фавтазІа:о~·

9.05, 11.10 НІмецька мова. · 11!.05 .ц._,,. .: вае, б&тr.ки. · Іо.40. ~!'на,: 6JO'JIOr_la, t Ц, с:.,е.,...· СІРtІаиІчвоtа ..calh'

19.00 Актуапьиа камера. 19.30 .сІм аn.ЩІІ.УІОТЬ СТ&JІ,ІОВИ•, 20.45 На. добраttіч, .аітиІ 21,00 Проrрама сЧаС::о, 21.35 t~nepшe на екранІ VT хусП'нть

-3АГАльи·о~оJо3·JJ.А

ПРОГРАМА· .ЦЕИТРАJІ.ЬНОfО

кародіІ

нк 8lіобра.вrекна· ·еао••аІr.-

11.-ІО r.еоrЬаФІа. ІfІіИЇІажіі1 коІJв•

вечо-

пекси

12.10 TU'I'f

ДtІІе.в:оrо

JIXOІtTOI

ЗАГ АЛЬКОСОЮЗНА

ОДІІОі'а

·

:. Схожу; · ·

:актОра. сІ.

. . ..

ІЗ.ІО До . t~piІJ<iR . , 'уТв~реа8

СРСР. }6.10 Екран

cC:oiOs. ве3ламвнІ:о,

'ёт)і:tев:rа,за~<інкк'І_курс,· РиЩа .математика. курс, ТёіІретичва мехавt.. ка.

2

18~10 ДовІжаоаа

t.JІужба.

Чемпіонат. ёаІту сереJІ ІІОІІ~.іі1Кв,Ііх

s

18.20

хОКеІІ

комав.~о Збірна . 'ФРІІ sбіриа СРСР. 8 І!~РІ.Ь'І... 18.55 ТРУ.ІЩВа ' !la(Jia с;Ім'а.

20.00· ВечІрки каsка. 12.00 Чи sиаєіп- rи заков~ 20.15 сСеиа :,... ріка-муза•. : Дао 12.45 ·на:vковіІ-nоnу,[ІRРниА фІпьм кумеитапьннІ rелефІпьм. -,.S.•ахитне намиста Шивrу•. 21.00 Проrраиі . сЧас:о, · •· 18.00 Ек~ан студевта-sаочника. 21.35 cjf пJОб.Ь. тебе, Potla•. · 1 і 2 курси. Вища ма тема· Концерт .ІііаІІстрІа ІІвстец,.. тика.

РРФСР, І

МІськнА комітет ЛКСМУ виспов.ІІюа· r.JІіІбаке 'І)оттн nершому секретаревІ міськкому· коіІсо•а.JІу Роrачу ·s приаоJІу смерті loro ма,тер\ . MAPIJ ВАСИЛІВНИ. ,

·

спt_,.

·

, ·.

8.......

. Ко_.JІектив Броварськоrа· комбівату J'ІІОІІІаJ(сьЁ&rо хар-

'ІУВІИНR

бівату

ВНСІІОВІІІОЄ

Н.

rпибоке

tП[ВЧУТТR

І

aPecf.BJUty·: •IRI•·

И. КлеnацькіІ s прива.І(у ра,отЬвЬІ (,ІІfРТІ · .

П батька МУЗИЧЕНКА Rocнua Яосиnоан.-а.

• .

сів. RpaщJ номерИ.' по-,

·прс:йmли ськоІ

В.

·so-x.

лИст»·. ' .15.30 РОс:іІІс•ка . мааа~ 16.00 ТвоjІЧІС.ть ваt~оаІа'

Мі?КнароJІ-

МОІІОІ{ИХ,

кожному

· сонце. 18.45 Cr.oroж~tl у 19;00 МупьтфІльм

нагадує украУнську на.

рацІІ, БІлорvськоІ. Узбецько!. Грузи.t. ськоІ р~сn,ублtк. Учнями 1-3 ·к.'ІасІв орг:t-

казок

кІ!икуреів

Адреси

17.30

утвореник

иеsпамниІ•.

(фортеnіано).

вівцІ• .. яка-

цІональиу гру сКвач~ .. Після ігор І вік-r:оринн;. усІ учні' пиJІИ заrтаm• ний rрузннсь,.'<ий . ~~ай.

-о анок

.сСоюз

·нА-"КИІВ ТА ОБЛАСТЬ s.~ Гімнаетика. 8,15 Док. ·тепефІпr.м сЛІєnаа•. 8.35. 9.35 Історік. 5. кп. Проrу_,_ІІRІtКа ne Афінах. 9.®. 13.00 ·Француsька ІІОВа. 10./!0 ·сЧуТТА . ~диво1 рар;нвн:о, 10.45 .. 11.40 Ботаніка. 5 кл. •к . iicc're. корівr.? 11.06 •Ша~ова шкопа.

освіти, вигостенд, пла.кат.· Уже проводилися дні · Рос1йсьноУ Феде-

тов.'Іяють

60-рІqча

СРСР.

цирq-:о.

ФІльми cC1Qiaaa. коjкІіаrо ·Анsі•, с11' аІдnовІ.t~ .. Ііа --·м•

ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЄ5-АЧЕННj( І ПЕРЕдАЧІ

.. .

та

сПриицес& серіі. · Новини; НовИни; КоІіJувіств

11.10 14.30 14.50

фІ.JІЬІІІ Нечариозем'ю:о. фільму-ховцерrу

17.00 ·Грае . пауреат

ЗАГАЛЬНОСОІОЗИ.\

8.00 ·Про~рама сЧас'», 8.45 Ху)І.ожнііІ . те.JІефІ.U.Іf

qpl)·rP!MA

викликало захопления виконання .нацїонаJІь­ ни~ пі~ень.. запа.ІU>но-

го

ПЕРША

Невини.- . · · НаукоІііІ-nоІіуоІ*РИнІ

сДз\іени; кому3:о,

С:ІІУJІ:ІІ!L-

ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО · ·· ТЕЛЕ6АЧЕНН.JІ

Клуб ·ківоnодорожеіІ, Новини.

сВчеві 15.SS Прем'єра

вуІІ[. J'ІІКЖУСІІ:о,

СЕРЕДА, 29 ГРУЦНJІ ·

·ЦЕНТРАЛЬНОГО

ки-роsбіАники:о.

10.10 11.10 1430 100

nри

Довідкова

8

• . ТЕJІЕБАЧЕННJІ 8.00 Проrрама сЧас:о, 8.45 ХудожнІіІ фІпьм сСтарн-

ДРУt А

турІ!-

подорожІ

Кавказу .... ·У

28 ГРУДНJІ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

. ріа:о, 23:1$ "'ftоіІИИИ.

: ку,'Іьтури,

Иізовано

Редавтор Є." .Ф~ДJІВ.

18.30 Сnарт sa · тв~~:аеиь. 19.00 Міжварор;на nанорама. 20.00 ВеqІрвн ка:п:а. 20.15 Всесоюsві sмаrаwвн 1 ,...,. иоrа сnорту. . 21.00 'nporpaмa сЧи•. 21.35 Ху,~tожвііІ "rиефІ.JІЬІІІ c.IIDo

JІожиUІ- фІJІьм

РСР. У: розтюві.ttІ вони

-., · 4Вовк

економіки,

.

ro

братніх респубприсвячен~І 60-

шкІльно'! д~

.Кожен

О. РИЖИХ.

на фронтах ВеликоУ В!т-

18;30· Фіпьм-ков~tерт

столах к.расув.а.JІИСJІ иацІонаJІЬиі с'!'Рави. Баrа попрадіОваJІИ учні 7~ro класу . Із сво Ім кJІа!:ННМ , кері'ВНИ­ ком• . К. о:· ·nаич:еJtно по nі.ДtотовцІ f '·'прсіве-·

,в!Р­

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~•

Тепефіпr.м сВепикІ rовки», І8.(М! Краіна Комсомолія.

денню дня ~-р~з_.к)ї~ь.К.,?~

СРСР.

людей

нац!ональ.ностей

· 17.50

Це

учасНJІКИ

подвиги

р!зних

Лнпькова: вистава.

ОВВ'І'&

с~qртсмен:в. ,~:д з6:Р.FjИх:о(вага до 54 кх:). У піВфl-. ІКQМанд . о6ла~тей УкраІни. нАЛі .в~н в наnо.пеrJІМвому 1 м. RиЄва. Пр~ктнчн~ . всІ бо.ю поступився . перемо­ м!ста КиІ.веькоІ Області. гСіЮ · преzхста:sии-кові · з де

організа:т·орам. 'с'Воrнйка_.,

на котрому rіод~JІИлИ~я' С1!"6Уми радощами. n.панамн· : · усп~ха:Мw· 1

читали

шt і· rуморе~ки; nращурr­ ківц1 показали уривки а

'о. М. 'Риков. ·ВІн розпо- вистав, оn~·рет.

17.00

Церквt проходила :п~р- :с!І'j>:чі 1 Здобув ·д'31 ·:пере. D4сть · УРСР~ з . бо~с:; _мg_rн ~ень Броварс.ЬкоІ.

•еі!РЄд

вдячні

__._ Радіє т:·_и.~

. в · Б1л~й. , . ЧудОво про~ів Своt 'зу­

нон- Декламатори

се6е

~---------------__;,;..о.....:.,

n:onepeд.y

на

иоподі. ручи

рять або nишуть про нашу профР.-

. Кириченко.

ГО.nовн:~. старти

ка п:сень на:родів СРСР.

доповіддю

дуже потрібні на- селі. Кмк гово­

СJЩВJІИХ ·орд~о-. . Трудовоr · Слави' ІІІ ·ступеня ГалІі-

виконанні

рок-Ів.

60

З

~В(')Є ·.пок:rнкаиня.

в м~ст!. адже ваші

маtаии~оrо -доУния кавалер ор;жена

С'nо·рт

за

Хочу звернути~я до хлоПцІв \:·дів­

чат:

, .·

кою. б~бліотекою .С. С. дtяльності.. · Б_роварсqкото КорЬстова. Вона ро-зпові- районного буднику ку.іtь­ ла присутнІм про розкв:т тури. ·Самод1я.іtьни·й · на­ літератур наТJод!в СРСР р(Ідний хор ви~онав к!п:ь­

саме в тваринництві

дівчина знайде.

.

гуртожи.тку;

вів про

дІвчина

· мріями. послухаЛи ~стуПи: учас-

·'УЖе· .@іа.rато рок! в по-ударному TPY,ltИ'l'ЬM на фери1 . оператором

чи-

ця. Впродоі!Ж останніх

Тепеn

: с' : .... ·.:. . ·. '·. . . . , : .... ·• <~оУнн.я:. Q.JІЬГ.а Іван:вна 'Москален- ТІ завдання .. які .. ~то.ать . ~еред ·· лово .нада~ться кер)!ЮЧ\)му. від :·ко . по_діпплаtя думками про те, тваринниками ві;ждlnка в .ІJаступ­ дІ.лком Вас~.:r:ЕІ?. Гна~о~чу · ,Цасю;. · .'IO,Jf~ · вона С?брала профес~ю тв~- ному. третьому році п'ІJТИJ?1,ЧR,н .. ку,_ ЯКН.Й заu~а~~В,. Щ() ,праЦІВНИКИ P!'fR~_a,. ро~рила ссекрети• СВОІХ ... ТОГО вечора ДОВГ\) ще І{е·.З!ІJО~ ІЮnqчн()т_овар_ноІ ферми вlд;:~Ілка. ;vс;хі:к:Ів -~- з .задоволенням noc~yxa- кали пісні. танці, що nерер~f!а,л~­ до;-сJІаду'І:Ь, -~~·11 .. до_-'rо.Г.Р. ·:щоб ~ .па~ .·:V~ра.ІН:сь~у. народну . п1сню ся масовими іграми, коцкурса:ми·. <:~сл!. ~~ро~и значно .. ~-зб~льши.тtr сЧо)І :.ти. пе прийшов•. вікторинами.. · · · ' ВІJРс:>бнІЩтв~ ~~оло~ц •.. з.~бит~ .с:Ві1! . .~с.rуn~Ючн. НР свогнику~>, днПередовики тВариннИцтва·· буJія

вв:nц.д.:У .р~а~1заціrо· nродо~~\1()~ :Pejt~op;pa~гoё\fy Ю.Я.' Лузан роЗ-

йшла

ференu:У виступив ректор vн~l!е·рситету «Природа•

-nn- Ііа з~м~_l!-Jfem!JI .rероІн1 розnовідІ сВ саду гуляла•. · · Г-айіtІUС. .ззуЧи,ть ·~n~сн~ · ~·- Х~н~а. на слова А потім завіДуЮчий..

n~ П •. ,Х~менко,- к··в. · Тарасен.хо, }·· ~~,енка.: .сМалиио!'!~а•.

мастмас

таnька конференція. ВІдНа закінчення в!дб,Увс.ІІ крила п за-відуюча мІсь- концерТ· хуДожньо! само­

ф~рму. Спершу .вона .ДопоІІ!агала своІй матерІ Наталц Іва:нІ.вні ..

:tОхи.менко.·· · :н Л. 'ПеЗ' та :'1ЦІіІ!: -·цЩJrt'с~~м- на· селі,· то.му вступила. Для Галини- СтепаmвЦн< в<Жал:ь­ .Тут $е : rrpнcyiнt" -кеjn:вRИКИ ,. рад; :н~:з/t('j~И~ Відділення. )ІкраІнськоІ но-інструмєнтаJіьний · ансаМ6АЬ ·ВИ·

rocny;

нарЬдlв нам чизняноt. війни. під такою Активну . учас'!'Ь 'У · хов­ rуртожитку за- .ференца: ~зяли . ме!ІП(аицl

-

в1ктори1а

.. ПедаrаrІчввІ калектиа та · учи! Руеаиt/Іj;ькот: ·. ~--. · І ., вьоі m~tonв висповпюють rпнбока. сnІвчутn· :.аабораау.. · шк. опи · В. Ю. р. ч~_ нко та с_ екретарю к,омtамоп~~·.· f(l.·У.,_ apra- .. · вІsацІУ шкапи Л .. Юрченко s nриводу nере.tчас:иаУ · емер, тІ txnora батька . · '· .• · • . ЮРЧЕІІ·КА Петра МихаІпаавu, , ·. : . . . . ,.

·

П.: BAR.ВAPU.:· .,в~тео111о.

·

Копепив ·fіроаарськоrо раІаІІу, еІІектріІ.Jіjо• . аwца.; ' шоф.еру., М. .Забацькому а . ІІР•· :,_

.аюе rn11баке: сnіачутт• воду траrІчІІоТ. і:м·ертІ

..

. ..

ФЕдОРА

.

Aoro баrі.ка'

. ·· .

~ИХАИЛОВИЧА. І

·а

сНОВАЯ· :Jі<изнь~.-. о)1r!'н &jloв•!!C~C.ro: rоР!Іаеко~

8[омитета КоммунисткqmоJІ скоrо

gоІ

я

paйQI!ROro

обЛjІСtИ.

.

.

.. Гва~т.а -

·~ви

(На

11а_ртии · ~краиRЬІ,

Совпов. иaooJUІ.w:r

· аеnутатоа- -Квев-

.VKfi8Riie><6M RS.ЬІКе), . J!'i!A8JCTOJI . є. ФЕD:Я'А. .

·

вЬІХОJІИТ · · с 11 · аіІр~.іrя :1937 вЬІХОАа: . аторанк. · ср~, аатвв~а,

.

ro.11a.

ре.~~акцІt: 2551120. м. БРОВАРИ' КИtВСЬІСО1 , OSJIACTI. B:VJI. КИТВСЬКА. 154.: Те.ІІ~фони: редактор~ 19-3-82: sастуnвика peJІaктopa,·i.tJi:afJІV ·ІІартІІвоrо жнтт11 , . ;.... 19-4-47; ві.ІІnовІдапьиоrо еекрета·ря, ві.і.ІІІ.ІІу .сільеькоrо roenaA•peтaa 19-3-18: ІСОрес:DОІІдеnа місц<'воrо ра.ІІІомовпеннs - · 19-3-05; · ІІААІ.Іі8 · nр.,..нс.JІоаостІ. листіа І касової ро6ота ~ 1&-4-Іі7. ·

. ropo.a-.,

.. суб6о:rа.

· Aztreea

І

Ів.11~ка

151984.

·lІ.Р.УІІ · еиеокнІ; · О&снr І ._aJ.,;co.

аавиіІ аркуш•. Тираа_ІІ.920 nрвм_.ІJ!ВІІКІм ..З~.м .. іІ52. Бро11ареька

уnравлІввІІ

І

м.

"

книжкоаоt

154.

Бровари Тuефов

.11рукариа

, JCиtac••ora · . абJІасиаrо enpaaa:r , енаавиио:Та , :- n~aCill AJI.peci .арvісарвІ: · 2~, КяівськаІ аб.аастІ, · ІУ4. KвtiiCWia, 19-4-37. roprlмl.

206 номер 1982 рік  

206 номер 1982 рік