Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН,

ОРГАtІ

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

ЕІ(ОНОМЩІ Б~'ТИ

РАД

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

ЕКОНОМНОЮ

спра в m· н ьо:v~ у б nр ютьс я за .';ЮІ ЖеНН'! r обlвнр т ос т і прnд У ІШ Ії nратJівюн;и 1-\з ­ .lитянn,~;о гІJ KO \t бiн•pчJ ­ Riito :за<:оду . R11робннчі :;~ тр1 т и на 1 каrбnRанr·ІІ"

ції є однн~t і з наkваж­ ,,ив\ших факторів ефек­ ня

rос подарюв а.и­

І

н а громадження

приб-утків . них

В

« Основ­

напрямах

~t і чноrо розвитк-у

R l-lp nб .1f(• Bi'IH(> Ї

1981 - 1985 роки І на п е рі од до 1990 року • ставиться

!'>еrrж .:ти Rі ІJІ е •:rі!Ви т нся

з авдання

~ож

р іШ ЄННЯ.ІІИ

t-lllPC. а rа ­

ЛО."JОЖ~ННЯМИ

нови U/ \ 1\П РС l\Ііністр і R СРСР скона~rння

ro

кn ч~·

ПОСТ<! ·

тр~· доRі

пrn,нн;.l ових

у

pиrri

К-І-

n очатку

рон у

за

найбі .1 ьшнй xyнnf'

иnтr !

nn -cпn~ !'Жнhn \1 \'

наrо.:ін~· коn і йі.-~· наприк .1а.:х .

~І а с . Тор і и він п е р єrттра Т і1 R

:н!=} а

тися ч

аа т ратн

на

один

RІ1JЮб.lюва-

ної nро;:tуІіцїі

на

ї ,2

мо-

nІ йнн . в он н nдepma .lн Е' К <J ­ но:~-!lї 980 тися ч на рб ован ­ uів . З.1 е ш ея .1f' Нн я ви раб' в ТуТ В ОС:НОRНО .І1 У ДІJ6 Іі R1 · Ю1'Ь с я

за

шеннл

рахун ок

:н-tЄІ-і ­

~t ;н є р і а .lо~Іістно -

ст і , ра ціона.l І->нnго внкор :і­ с тання

Т Є ХНОlОГі ЧНОГО

устаткування

та

енерг е ­

т ичннх pecypCiR . RПРОВа;:І ­ Ж f' ННЯ рааі она.lі ~J атор ­ с ью;х лр :ню з ицііі , ;;бі.lь ­ Ш€ііНЯ

&І!Щ' СКУ

внробтtчнх

с товnгn

Товарів

в: ;:р.:о діА.

наnрнк.1а ,1 .

ц еху

у

із

З

Та<; ,

:І аготіве .'tь­

відхn.1іR .lн ­

\lr т a.l\'

ос вої1и

в иробнишвn та-рних ящи­

нов.1ене

НОЧУ

:J атрат

на

вн ­

робющт во п роду к ці ї одер кn .1 е кти В

За

BOJy

\І f'Ta.lypr i ї

ПО ·

іж: ­

ні 60-річчя Ра.1лн с ьк ої ~'1-0раїни . Сnрия.1 о цьо~І У !!J'1 С J;ОН а .'ІЄН НЯ бе :J Бі,JХОЛ · тсхн о .югїі

і

Гі!

питання

ваги .

акцентува~ась

На

Fи роб н•r ·

nт ва вист;nяк іс них ;:~ет<І ­ .лей ;J.lЯ TP31iTO)JO· і aRTtJ·

мобі .1сбудува ннл І з :;а .1і :~ НИХ Л ОРОШК І В. ПО С И.lЕ' Н Н Я режю1~' екоІІО\ІІї :v~атr ­ ріа ль ни х та ен е рг е тичних р есурс і в .

Серед с ільс ьних npr:> ~~ових підприємсrJ - n~-

трrт ій JE'Hh В І-111\'С к а є npo в рахунок 1982 prH>-'' · з., n п n;·pr;lHiчи ni .1 рах~· нка ш-1 . .10 и іння гр~'-1 · п.1а нує'ю

ще

1--\ПРС . ЄТЬС Я

\ІaT!' p i a .l0 \1 it:r кiCTh

тар Цt-l

J~ПРС

диспетчер ,

К і! IJ0013"1 H-

п і~ иаіі&~~ тн і it

І~ Е' б\- .lf' п є ршІ~Й яне сnк на;:~п.1ановий .ч і.1 ьйnrІ, п~ а н

~· рожав

о;Jин а з uя ­

:1 ро ст а н н я

npal! !. '-'J Q·

На фот о: Л . Д ,

Ф Q то А.

по

лр о ве Jенню

ТЕЛЕТАйП

ча.1ьниіі

reprд

t'liвui з ібра .1н ПІJ

к n мсn­

органі з ані t\ др у;nн н

н І за цію зб ир ання т~· ри .

шні.1

Се р е;~

м а !-і~-.1 і! ­

правоф. lаН -

сомn:ІІ,Ці і ніnнер и ( сr кр ет ар

:іа

ю ні

п n г pe­

20

r; i .l n -

м а r;~·л атури

И О mНО ГО

-

шта6

. 7Т1-\ С !\І

-:-· к -

н::~ гnродн в

~- ·І нів

П оч еt: н nю

гра~н·-

Н.

Н\' .

П ро\ІІІ С:Іов r

r;ання

НОВ И Н !-іИ

застос І' ­ У

;;а.lо. що .1ебіт в n.1І-І

в nб ­

н аnо.l еГ.lИв і с т ю ре з ерви

ви ш у ~; ~· ва - )

з.:r є шев .1е ння

RНр00.1ЮВаИОЇ

nрnдуюrії .j .

н-агрО\І адже н ня

вих nрибутк іR . :1а n ор~· кою

на:~п .цно ­

А

rte 6~· .1r

зміШН'ння

1-'0'!-О Н О Г n

ек•1-

за ВО;t\'

і

1

Ф ІЛЬТР

ПіІ .l ЬН ОГО

ДЛЯ СВЕРДЛОВИН Баку. фi .l hTP

Ефrкrивн н й J. ІЯ

ванн я

у

в і з nх р е\І .l Ю· све рд ~овнн а х

кон-; ної фабрн!іи . с при Яти ­

Л :І а СТ О !ШХ Б0.1 с тв о>J УІ .l И вче-ні

:VТР ЇХ J3 .lbШO:VI\' f'К(}НО\Іі'І ­ НО'.І:\' і СОЦіа.1ЬНОМ)' роз ­

ТОГ<!'l -')!'\НХ

nооб~е .~~

_.земії

В ід н аф1 fl Ін с тип- ;у

r~н nннннх н~~

наук

poJІJEИІJl

Аи<! -

Азер6айджа -

:ІН ЯJiJ B

\ 1111

H3 1t"OJ10T il! li M Ш -~~захі .1н і п б. Іаст і pet:nІ"fi­

.liJ; н з не нтріІ .'ІЬНІt ІіН. На \'11 П j11"_1 А- €Н Ні nn\-: кта Rі-:lІ>ІіН · Іі'1

nnтp y .1tt HCЯ

<-• r нга .1 и н н•Іа

3

cнrp .l .l(]B ifH И ЗНіІ'1 НО

як і ст ь

T<II<:Om

М.

ВЕЛИКА РУДА СИБ І РУ вндоб?то

тонни

н;,

ново ­

Зап .:rа­

коже н

Із

3.'50

в і ,l ІН' :trнн х

пі:t

я нест н

с е-

в

110 100 тонн ор·

ЗИМО В У

КАЗ КУ Льв і в.

:1111 Ч НХ

і

П ерші

ПІJЇ;1JИ

Н ННі ШН f:>ОЇ

ЗИ ­

Тр~· ді АНИКіR RНр обН И ­ nб ' є. ;;,нань <, 1\ інєснnn"

,,Е,lе прон ·> ,

РІ

Jll! \І~т аа ~' рr!йн о ї np():-tн :

f\ lHli Я

.1овості

ючу

розро6-

тран сппr т~·в~нн і у гn с nо;:І а рст ві працю є 8 анn:.т а­

rnнy

та

інших

авт о бусн n ­ :З і!RП.1іR

на

в і J nо•mнок у 1-і ар п ати. До сезо ну

nодорож

В

по

зах rm.l ю ·

rірсько-

Р обо тою ;;а•

р о дючо ст і

.1ов ний

траю СІр н

3

з прнчє 11а~11-1 .

не р~·є

агрон о м

.J е юt ;:Іо вІ rЧ

го·

Ю зе ф

Rруб.1е в r ь ннй ,

:'\ .1 і fіор n6І-І Ri-1;(" FІИВ Є3.1И nід ~Іаііб~· тні й \- pn;t;aй nо­

Н<І д

15

т ис яч

т nн н

ніч ної 1юживи . бо R · я :~ а .l нс- я

np c-a<

Вони г-о· про т ягом

грудня -· бере.зня н~r ро­ ~І <Іднти П :33 т нс ячt тnнн.

Ч НМ8Л\' створ РННі

;:rnПQ M OГ Y у :J.OOl1 И B

:>anaciR

ІІ()J а Ю Т Ь

х :Іі Gорn ба \1

тру·

.liRH нt;н ра.:хг оспу - К() ~ Ібі;іа­ ТІ' .. н а.l Інянс-"" н й,, ш е ні

30- річчя CPCr.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО .

м~'

~;р а ю П.l <~Ютr ьс я в і::r• п равити бi .1 hW e п'я ти ти·

rяч

т у рне-т і в.

це штаб

П n:~бяс:

в н х і дн мо

СJ'ВОрЕ'НН Й

ІІ У Рудногорськnм -'· pnJoRI!щi . J-; o"OPI' СИРОВІіНИ

намічено

На .10б рнr; що..1ня

А 1-ІДР І11 Ч У К.

П ОД О Р О Ж У

-~ ПСТіІ Б И .'ІН

m' :!И

Іі\ .l i R HИ!IT!iQ

Ш .l. IO:~ r)f=t П ! () \1 І1С Тd \' "·t і сті \ІІР-lhІІ Иі! ЬІ,П\t ~· Т~ рЯ .1)' і Н ­ ШІtХ RiiA-. l iiRi t \ об'~о~<:Т і В.

ПО.lі ІІ Ш '-1 -

П ерші

Грнrnрn ­

ІІ.в k,~ ю~<:а . в нпеr~ -1 "'Є' нняч І'fJaф ih a

RP .lfTbCЯ

. l аСЬ .

І рк~· тс ь І\ .

І<:О:l€'КТІіR

Ф r .1 n p <1

н nр ' ср ~· -- ш ість ~1 і.1ьйо н і в тонн ру.1и н а р і к .

:заніям. ін женер но- т ех н і ч­ ним nра ц івник а~! і робіт­

:~\Іеншився Rтp nf. , а

РК І~ П.І)'3Та­

.l .f!TI-! !'і.1 1-ірНТИ:І'І С ПОС()ОО Ч . П рnе к пІ а п nт І'<t> Н іс тn

л()І : а ­

з ~· с і єю

В

ІІ еХ :~ Х

нафтnга ;зодnб~·в нnго _ 1·npa 'J

роб.lЕ'НН Х

з ап .1<1 н о ван nг о

З .1аR

Іl і ~J н r. вий міп •І r [J r:J pi r;~• т(':е рі в у іІ\.Іt Л>ЩІj1і . В ін

ІВ АНЕНКО .

.1 і ння << . 1 енінн а фта >>

ннка:vr - новатора~І

rа н і ш е

po;..-"

0 j1 (Ж І ' ,

--- --- - - - -- ------ ----

ОР Гі1 Ні­

к nмсо"n .lЬСЬJ;ІШ

картпл .~tю.

на

ш и н , а т акож

1\ n.l e КТ!iR Ш1СТІJПО ЇЗд а .\'2 R14 .1 nпр•1;; nво . на ni J-1-

Батьнівшнн і :. .

обн n му

тою.

В

• :\Ii.lb

Пр0!1 !'.1Р НН! опер;щії

йон

на

УЧН Я .

~-rп Х Н . .lОСЯ ГН -'' Ті

П nг- ШІ<О.lИ

комітет у

рі н

І'р а~r ' в

го в их су н r рннцт в <І- к n м - раїни

накр.- с ­

їх

я нр ошува·

н овано

картоп л ю.

'І'етеtJів

Н ияниuя,

;\:l _

сnц і а.l і С Т ІІЧН ОГ ()

ре бс ь ної сере;rньої шноли життя

.11--\СМУ

п ! ;:~ с-у мхи

.l е ння Рі.1ної 1-і о.\tуні оич ­ JЮ Ї партії, н еобхіJ Н n гос ­ ;юдарс ьни "' нер і вннка 11 . nарт ійн и .ІІ, пр оф сп і .1кn в юt

ВИТ}(у,

Зарічного.

. .\е

тимут " гектар'. !! .

}Іі(•т череа

а ~І і!гання

1-\иї вЩІіНН на кращ у орг а·

то варІ-І Ш З;на ­

на гроІ-1<1;\ ;;-;ують

п.1ощ<Іх

гані н и .

КОМСО М ОЛЬСЬКИй

п і онrр с F:>них

ба гато і на nо~ є г л н во пра ­

Н СJ ~Іін и

Ro trИ на

р rзньому

~І О ЛЬС' ЬХИХ

цювати~.

ти

щодня на nо.1я х .1 ібо робн •:Завnри цьк ий• .

p a;:trocny

СТАС Ю К 3а роботою.

плаиовоrо

400 -- 450 та нн оР..

ганічних Jобрн я вивозять

н І нnр ми на 25 - 30 процент і в , вона п ер­ шою зав ер шн.1а особ исте завдання 1981 р.

• :\1 і,lь ЙІ)Н <rapwa піоне рвт-ната Батьн ; вщ ин і" при nбком! Т. На~· м р нк о ) . :За м и ну ­ ,1 1-і С\1 Унраїни лі.:tбнв .1ий 19RO І ти нав-

е~;о но ­ міку по-справmнhn\І~' ефеюивнnю. треба І ІІ<'

і

По

У швейно му цеху про ми С.'\ОВоrо комбіна· ту рай с по живс п і .1 ки Л ' дія Дмитрі вна Ст а· rюк заре ко ~Іен;1у ва .'НІ с ебе н а йдосв ідченІ ­ Ш ;J Ю м:~йстрннею по оздобден ню теп.:тнх f\овдр . Снстс tv~атнчпn пер е в иконуючи з м і н­

п 'я т r; р ічh·н. Т<~к о:о H a ,Іi 'l f'H n JІJСЯГ ­

Шт-<~б

.1 . І. Брrжн єв . .им, щоб ~ роби т и

в

СІJрон~ .

н і·.к

операції

ПРО.1УЮІії і зменшуr.ть ;: я її с об іварт ість . н а rо :тn ­ шував Г е н ера .'І ьний секрЕ' -

п.1анl

В. СУ РЖ АВСЬКА.

Rl~ .ЛІЦІ В f)Б.JЛСТІ

.l И С ТОПі:ІJОБО .\1':

нож·

nJf'pФ~ -110\ Bi.::t НОЖ• закріn л ен nї корови

вип}тт н ­

н е Щ'1-ІU І е .

ТИС Я '!

на

у рахунn к ::1\С Т рі чнnго

8

ува ·

на

f.Ia p l я Ба си .1 і в на . Абаку· м ов~ та О .1ьга Григ ор; в­

.:х ~· нІtію

в ідд І .'І)' .

На

П .1 rну "і [{!; *IlORi .lЬHO :3 _\ІіНЮ ­

вже о.1ержа~а

3700

Н . ЧУПРИН К А .

вє

1 ne·

н<~J nїв ;:r ··•ся г.:в

г раМіВ мо.1 о ка nрн

fJ<)h~' :~r!.:шо

пача.11ьник

( l r.Jf\ 1 р _ )

лювати

на

сnбіва р т остІ

-

і

ну фуражну . К'1 рову 6і .1ЬЩ ЯН П'1 4900 Кі .10-

т иж;tен ь

IIIИ Hnpe \IOHTH n .\1y

nро ;Іуквії ньnму

R(JH -'1

т r1рін ,

8,8 к і.1ог р ама .

резn~і! доя рн ~ Гали на Ва· с· и.1і:11на :\Іі1 :~~·ркЕ?вич . В о·

HQRO·

Ц Є'Х ~'

дат у

Н айви ших

тв ор'!ої і ніціат и ви .

:;аводах . .:Jі т к і ясьній фаб­ рrщі X.\',lO<IiHiX ВИробіR, :1~ RОДnбуді RH():vl~' Н О ,І б і На Ті та інших n і дnр нє мств а х .

.1v.ної дерп;ав ної

ста­

цю

Й О ГО нnУ

сr.іт:ю тех н і • І

.'Зниження

на

На

tіт-J' я 21Н т ис яч к ар6'1R<ІНІ.ІіR . .\ с ьогодні \'mP

внион<~ ­

Отже, щоб ~·с n ; ш нn яті·

Бі.l!,ШЄ' як пі н-мі .lhЙОН<І І! арбОВаНІ\іВ ЄНОНОЮ І Ві .1

р о шк ової

з ав .:хання

н :-к

rос пІJ .l ар ст в і

;rrr нi .1a 1r i ї п·хно.1 nг і ч нn г n о6 .1а;1 нання і рn:ншт;;у

н<Jгро -

,_т адженні прибут~;; в. В с т'1.

!! ів Д.lЯ П.1ЯШОІі.

~нин-;е ння

nри

XOp()RY 110 рі1;:tГ ОС ПУ J .6 к і.'Іограма tш щ і ,

-

рnк у

Т Н ~" р ахунпк ПJ)n .1YK THRHOC'Ti

Ц е не га ТІІRНО

Н ин і ·· е r е днь о до• на дn ї ''n-l oнa на

н о в.lять

ПO fia:JHHii a

-

rтan :-1

к і.1огр а м ів . ло Л ОО --4800 н Ілоrрамн~

Т :-J Ї

tфо.:х~·І> tt ії

Н ІІИі!І!НhОГО

К ('рі вИІш r·

6 011і

Н~ Ш

Rикnиаr н

І;арбован н :в,

:l ПОЧі! Т КJ"

пn :.тачи : юс- я

pa -

з "іJ· :іУ

XXVI

н арбова н е ць

во ї

внnуси

на

р озраху нку

И\ &в

на

з "і з JУ,

н.<І яинй n f'редбачено п~Р~"­

п .1<1сї ­

ви­

1-10.1f'K TIIB P!Hil\' · стив · про.1унц ії на 6 міль11.1а НІ'

8.1 я т 11.

:;авnд

з

ла р тійнnr о

Гі! Рд -".

ра н іше с т року .

:З (І" ' І ат к у

Б р r<t>н~в и :.І

нІ в ферм pa.:rroc n ~' <~ Ав ан­

!{ f:>OГn на

Ш

.leoнi J O~t

соної т ри/1уни

11 .1ан~- -

цін,•в атн

СJ; .lа :юс я

З н н :твши

l!hliO\-I j"

ТИn

rna .1axнy.1a

1{\R

І!lЕ'

~І ёШ ІІІ Нобуд~· ва ІІ ­

ім ен і

:к п rс .

н о~І У

н ав ч и .1r.Jrя

т о ргп ­

;1 а вод~'

ве.1ьн ого

в

не

на 90.2 Іlрон е tІ ­ ж ста нnвиmЄ'

r а.1 ьного

~-

2()0

:;рlJбН .1ІІ

Е'Іі с перю1rн ­

р і ЧНІ' Я.l iHih-y.

y;ra !)-

ММ ':іО дії J.'J Я Пр2Ul13НИ·

ріЧНІ)·

гn п.1ану :J ~ ся іч ув ат и

На

Тн nnpя .1 .~ Jб~н: r н R ' і \·1: 1 r. й т;р;і.

гnсІ1r)даrнн к СІмн

но :1иш е т <~ . Та ~;е

nран і вниин

ня

pr ~ _~-_, ь ~'І ­

:~ aRf> P ШE' Н.HR

r· тр і ч ~;н

ро кн,

внес ок

е-мтю~Іії

я

п е внnї еио н о м і ї н nшт ів.

] 20 Т Н С Я 'І.

Як І в П()ПЕ'РЕ'.1НІ

ф~n ­

JІ1ТЯчnгn

.1 обр а тра динія

JE'H!,

тц

зниження

рік .

О<' ­

.lІі .l а<я

-

се .1_: ~.

ск;;за н і

1 .1 лічrм

На J' (Jгo.l i F.cЬI-iiif r тр\ ч­ к отка н ьк і й ф а бр и нІ ус та ·

ся

раху н -1К

ло досягну т о за В€СЬ 1 9ВО

за в о .1і

с.10ва .

иі.1ьііона

ня

3

сщ'іівартnсІ і nр одукці ї ''держ ано еко:н о ~t і ї 1 ~tі:J ЬЙ О Н ЇЇ2 ТН · сячі t-ОарбоІ'аннів . lle .\!ай ­ же вJ Б ічі бі.l"І Ш'. н іж і'І У ·

І

<, Т варинн ицтво

ний ф ронт на

,. pRX!"HOK

~-

Ціна 2 коп.

Ваго:иа прttбавна

..\пане

ті н nnirІ-:n ї п nі'Іпт н .1rі<1н .1н ­

l\ЬО ­

13аЖ .1 ИRОГn заВДСJ НН Я._

!0

R Ррхньпгn

rр 11к nта а.-~- .

п і;t ­

f! i ·ІiinHa НЮ!

дnс:І і;ІН П .І1 V

!1-mнтнn - :vтrханічно м -'',

П Р+fс 'tств н і ста і · р аііо н у Б Ui.l <''IY зp : >nl-f .lii R іІ ГС> \ННі В н<'С О К

R !Нрачання

Чt'Та :юнn ист рІ'НІrі й .

і РаJ и про Б.lG ­

госпоJа~с ь и ~

.ч е:.:ані: І \1 ~-.

лектнви

до

ІІ ~>·-1::~.1н

-' І а т еріа .1і в т а Рнер г орес~- ~ ­ с і я Н і! R ИрrІО НИ ЧО~І-'' :IE'TH' R nnбpooнo\1 .\' nn' t:JHi1HH i , JOC.li;IHO - E'KCI1f'PI-!:11f'Hlii .:JІ-> НО\!\' :B F IO.li 0\' .l iRf>.l hHH:\ к n нстр~·к , tі й т рес т\· « Бrн~­ в ~ ри сі.1 ht5_-'' д,. , 1-\ня·,~-;нп h-

з низ ити собівартІсть промнсд ової про;1у кцtї І nідвищити її рента­ бельність.

J-ієр~· ю • ІІІСЬ Х Х\' \ .3ї .ц~·

П prt ij\" K il iЇ

!<ОНИ .1Н1 П : І .111 Н ~ 1.:J(; Іі )· п !ііки і n:trp-,нi1 .1Іi :1:1 ї r >і ­ с'Я'! н а д п .1аново ї ек оно ,r їі.

еконо-

і· соціа .1 ьного СРСР _ tla

року

1981

фініші року

СО6ІВАРТІСТЬ ПланомІрне знижев­ НJІ собівартості продук­

грудня

У К Р АТ Н И,

ОБЛАСТІ

На трудовому

ЗНИЖУВАТИ

тивного

КИІВСЬКОJ

t 7 квітня t 937 року •

П А Р Т І Т

КОМ~' НІСТИЧНОТ

ДЕПУТАТІВ

---------------------- -----------------------------,М 206 (5345) Вівторок, 29

Газета виходить з

МІСЬКОГО

РААОННОІ

ЄДНАйТЕСЯ!

при

пр о

дня,

мі сь нви·

1-(О НКОМ! .

С пrціа .:Іьно пі д•

I'O TOR.l Є'Hi

і н с тр у пn р а

г<~н ' зують

3 "<І га нют

с н.1 а данн я

нор м

н·а RЧ a Th а :з іR н о г о спnрт у . l'ТНН \'

КИ

!ШТ )1а Т

В 3Я .1И Н а

гrJ i.lІФR l

ОР•

·t

ГПО,

г і р с м: n .lІ!Ж• Б і :Іьшу ча·

K::t

Ці

себР

(Jрrан і за ц і ї

ПnЇЦ•

Пр()ф•

під•

ЛрИ ЄМ СТ FІ.

(ТА РС -РАТАУ).


'*

стор.

t

НОВЕ

29 rpY'211"f f98t po!CJ

-------------ХРОНІКА ПАРТІПНОГО ЖИТТЯ

..---------

СемІнар

Керівники секцН! се:~~!на ру забезnечшш с.1ухачІв 1анож довідново-інфор:о.tацІйниІt'І :о.tатеріа .1а чи npo соціа.1ьно-ек , mо,Іі ч нніl розвн · ТОІ\ Ерnвар і в та району в ХІ н'ятнрі'ІU і, Н'і ·

пропаrандистІв

:зва.1н

Днями в Будинку нультури заводу «Торr­ М4Ш• еtдбувся дводенний с:еJІІІнар nроnаган­ дистІв. у роботі яного взяв участь секретар M1CЬRRO:I1Y f{O)!napтJї Унраїни А. Мутидо.

системи

економічної

mn-аннл

вивчення

ce~tiнapv бу .1н

матеріадів

.1истоnадоваrо

р.) Пленуму

(1981

ЦН

НПРС.

nро~ювн

нз

ньому товариша Л. І. Брежнєва. матеріа.1!в шостої сесії Верхо1щої Ради СРСР, П.1ену:-.1:v ЦН Комnартії Унраї-ни ВерховноІ Ради ~,-РСР.

та

четвертої

псре,южців соніа.1іствчного

з

'Н'стю

виненапн

·

:1,,~

;:~а sдання

ва:ш nитаннл орган із ації роботи no ви-вчен­ Нf() щтсріа:r іА .1нстоп<~дового (1981 р.) П:те­ нущr ІЩ ЮІРС. Пrрсд зистуnнннюш сснрстар і ·в napropraнt :;аціі\ вист;уїІІІБ Інструnтор вІд..:Іі:r:v rtponaraндн і <~гітанїі ;~~іськкn,Іу !\ощІі!рт і ї ;.·країнн 11 . !'. Гурі!. ПіІІ ро :шо нін про фор~І : І і .ІІСТО.1И po(>i'JTII ariTiІTП)JiR у BlljJOOH !I ЧIIX J;O .JC HТI I R<JX. ~- Ітrрвнвні партарг<Jні.J<щїі 6~·,1 11 наnрі!9· 'ТС !І і ЧCT0.11f'JIIi prr;Q .\JCII .1aІ(i Ї ПО RІТБ'ІСНІІЮ npn \JnRH тnr.арІІШ<і :1. І. l)р е і!;нєва на І1 .1 СНУ.І!І ЦІ\ 1\l!PC І !ере,\ аІ;ттrRі l'Т <J :І І І І i.:~ro:ю riчнorn Фrrнпу 3 .lf'Kiti;:J() Ті-11\ОЖ БIICTYilll ,l <l наН,'lНДаТ ЄКОН():ІJі'І· ІІІІ .х наук В. 13. О .lСJ;Сієнко.

1981

1 .1Е'fШі Я .ІJИ ~~а ~Ptrepla.1.1 ~ІН .l І І СИП а JПRnrn п .1е ну"у ІІІ-\ КПРС вІІr:т\ пн.lн J' І Іt снтІІ r;,uR cr:.t>oгn пn.lін· х ; Іічнот інствтуту Н. І. !\прr: і єнІ'о r<:l О. Д. Т:vрбіна . Гo.lOBil Ж' То;щчної pa;m пrн Ііабінсті nn-.1 : тосвітн :ІІісnнко"У rrarтiї Т. В. У.lьян,І•І П(10ЧJІТ<J~ .lf'J;Іt i JO <<АtПІfБІІі фор.ІІН Тёl ;ІТЄ'ТО;;ІІ rrн)O T IJ І І Р "ПсtГіІІІ .\ІІСТІR». Він . .lnJ;pC.Іiil, 30Cc~­ P<".1JfR І'Rar~· нrнсутніх 11~ ро1і напчнопі T;:J ЯHJ:op :rC TiiHfli ТС'.ХН і ЧНJІ~; :! ~COOiR \' Ili;1RIH1!Є'IIil Сф<::КТJІІJІІ (ІСТ і та П ІіОСТ і ПрОПіІГіІ!І,1ІІСТСЬІ-іОЇ ГЮ

освІти .

с.1ухачІв

яt;І

логІчноУ роботи та nолІт!нфор:vІатори. На сеnційних заняттях присутнІ обrоворю­

ро ку.

У nерший :~ень навчалися nроnаган;~истн системи nартійної та номсоі\tо.ттьської освІта. На другий nоrлиб.1юва .1и свої ~нання nро­ У центрі уваш

аJре с н

гання,

r.

nагандисти

ЖИТТЯ

І>і.ТJІІС\ЧІІТ ІІ, ЩО і.1С О.10 Гі'ІН[ пра!lіВІИр<ІіІРну ссрііо;зно nідготува:нн:я .=~n гтюаного F!'ІГ-'ІС'ІІІІі1 13<1;!-\.lli BIIX ПартіЙНІІХ Та радЯНС'Ь!НіХ .=~т;учснтія. Ri.l їх .11аіі с rсрна с ті і юtii!Hil :хо· Н('стн с.1оrто партії до серuя 1 р о :>учу fіОЖН·)·

C.li:I

б n тн.

ссс ; ї

1(11

Шк оn

На сенційних засіданнях се:11інару nроnаган­ дисти обrоворюва .1и n.ттан вивчення nартійних донументів на чергових заняттях . (Прюtір­ ннй nлан вивчення зазначених nартійних 1 радянських донументів було на;ІрУl\овано 28 лпстоnада в га:оетах ~київська nравда». ~- ве . "lірн!А Ниїв» . <<Праnор но.-.Іунізмр та 4 груд ­ ня у ~ново~rу житті•).

tдeonoriчнoro У

районно" ~·

черговr

На рів

Б1·.щнку

:1 аняттн

а

Гn

активу

і.'1СО.1ОГічного

:1!\.lf';~;aтюJc

нерсннл

ну .1ьт:-· рн вlдб:-· .,ося

шно.1и

C.'JYXa'Іct СС:ІІінар~· ЧИ

рі

Ш!і 0.1И

rфсJ;пІвнІсп,

н;н;рсс :rе нь

nартії

У ВС.1ИІ\ і іf ~т\­

та

в

лі;Ість

В. зав. кабінетом політосвІти Компартії Україин.

антнвІ'.

нііt ()у .l; І ІІРІІСУПІі:ІІІІ ;заступншт сенреп­ первв вних партійннх орrані;зацШ з i;:ICJ·

лсре­

:rr;ІІТПІ.

ХРИПУН, мІсьRкому

--------~------------------------------------------------------------------------·---·---· ------------------)'збеuька Pt:P . n·srтaerц мі.1 ьйоnіо кубометрІв газу Щ(Р,

8

У ПОСТпtНИХ КОМІСІЯХ РАД

r

НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ За останні роки наше мІtто, недаденому майбутньо~tу

ме

сооє

350-річчя.

Jtl\e у

відзначати­

розрос.1ося,

ло­

красивіша.lо і ло~ю.1щі.10 . Та nолере­ ду в нього ще J;ращІ nерсnеІ\тиви. Нещодавно на .1ев'ятій сесії ~tІсьнсї Ради наро,'lПИх .:~еnутатІв затвердже­ но nлани еконо:-,tі чного і соuіа.1ьного розвитну ~Ііста на n'ятирічну і на

рік .

1982

У них nередбачено :~альший розви­ тон усіх галузей наро.:~ноrо господар­ ства лро:-.rисловостІ. будівництва, авто~юбільного зв'я3ну,

!

cnopry, ro

;за .1ізничноrо тра!і· торrів.:тІ. гро~tадськ').

харчування.

пmІуна.1ьного

госnо­

дарства, охорони здоров'я. наро,'lної освІти і дошкІльного виховання. Br.e це,

безу~ювно.

сприятюtе

.дальшо~tУ

часюш

еююrю1.

ДеnутатІв. ч.1ешв постіііноі J-;о.чіс : і хвн:rює сьогодні робота бу дівr.1ьни' орrан!зацііі , J1І;І не справ.1яються з BlfliOHdHIII01 ІІЛаНіВ 110 С і іОру;н;сІJІІІU нових поту;ююстсіі H.t Jdooдax пuрош НОВОЇ ЛІЄТа ,1урГіЇ. П.130)J<JC, фабрі!і і І верхнього

ТЄ:БО

д1пячоrо

eaiti.li!BIIX

трm;отаі!'У.

і!ШТ ·

Дс1Я :ІJіСТа ОЧІІСІІJІХ ('JJП·

ру;х (другої чергн ). ВВІ:' ден нп Деснянсьного во.:~оп ро вод у .

в

.1ію

розширенню виnусну і по.l і пш~.:нн:о яності товарів народного сnожнrзанн;І, nідвишенню ефенпшвості гнроuн 1. UТ'Б3 і Cf-'OjJOЧt'Ш!I\J Ті' У .10 .\ficт;;JfX Пj.J 1 >· цесів. no:J і ншснню у .чоt.: rr р аш.

на

до винонання n .1ану соціапьноrо роз.витк.v

рік. на~І. цепутата.ІІ, необхіJ·

1982

ио зосере;нпи бі с1ьше уваги на вар\­ wенн1 nершочерrов11х nитань.

Перш аа все на:-1 необхІдно ЯRfІай­ швидwе шекнл

вирішити роботи

nитання

міського

nолІ:-r­

пасажирсьно­

rо автотранспорту. Наша постійна но­ місІЯ

nро:ІІІІС .lОВості,

no

зв'Язку

неодноразово

транспорту

і

за{;луховувала

на своІх засіданнях нерівникІв а·вто­ nІдnриє~tства 09034. виносила питан­ ня на обговорення ~І!ськвикою;о"'~· орrанізовува.1а ми Ниївськоrо

зvсrрічІ з нерівниfіа ­ автопі.1nриємrтва. v

р6З.nор~дженнІ

яfіого знаходятьсп

тобуси маршруту ,NQ Це nринесло

бота

Однак вона

няє вимог вИросло І його

nевні

результати ,

автотрансnорту

ши.1ася.

значно. ше не

часу. Тепер, 3бі-1ьши.1ась

насеаеннп.

ав­

41.

ста с1о

р<J­

no.1in·

задово.1і:> ·

нали ~tісто чиr.ельнІсть

ясно ,

шо

п 1я

норіиного ЛО•lіnшен-ня обслуговування nасажирів необхідно вживати nішу­ чИх заходів. Передусі;-.t nотрібно роз­ ,1\ілиrи, нарешті. Існуюче автоnІ:пір:І· ємство на дві орrанізаuії сьного і

-

паr.ажиJ3-

місії

міської

Ра.:~н

наро.:~них

ni.1 но­

деn~·та­

тІв.

Продовжує хвилювати трудівнинів нашого міста недостатнІй рівень ну;уь­ тури обслуrовуваннп nобутових орп­ ніаацій да.рСТВа .

і

Взяти,

сфери

ІіО:VІуНа.1ЬНОГО

npи~I1po~t.

зв'я3Ку. Він має

щення.

яанНЯ)1.

8

наш

nрекрасне

ГОСn'J­

но.ІІІІ.lеІісНнх

Б~ж.нєва

нацІаюють

;завершrння

заВ.'lС\НІ.>

проrрСІ:~r

нас

на

H3I1py;І;('.JJI!X І І .ї<ІJІ ! F< ОДІ!НСІ,'lЦі!ТОЇ 11 ilТifj'l'lfill

BHfiOHai!Hf! рС1НУ

і

І до

[

!'}rjJ

.10~1у. Соціа .1іСПІчнє з"аrання зо~І <rfl.:rюc о:rнн ІJроцєнт " Bi,'lpa~tHi ре ;~у .1ЬТдТІJ ;}~СІ<Д r:;нх будІіОНt:rруІ;цііr. OaГnT'J

П J;І дС'в:ІІІНІІІРс-:о

dliO.\JiHi•.

брІ!ІіJJ 1 б і;ІЬШе ТИСЯЧі ОН"':ІІІІХ В Іір Об! ІІ!ЧfІІІf' Б вже виnусnаюrь rrpoJyr•tІi.ю ІJ ) Ід.\.\їІОі < настуn.ноrо

рон у.

Прис~tно зазначІпІІ. )ІУ

що

і

на

рє :чонтнr> - )ІСХанt'JІІО~ІУ

н.'JШ;) · .чвt•;!І

брнга.:~и В. І. СЄРJЮ!і<І. П . 11 ІІетр \· ся. Д. В. Чеnурного та В. І. Дениr· , ва ,'lОСтроново внйш .1: 1 на рубіж 198 І ро;;у. С.1ідо'1 :Ja правоф . ·таrповІІ,~:: наб.1ижається 110 ;з<~вс рrне r нт Р і Ч ІІ''І ~!rрпбннчаї

nрогра .ІІІ І

весь

f;n . lcr : І

11!:

ІІі;:ІІІр!!Є~ІСТВа.

ра!1!вузо1

nрюІtі­

Иоrо ноаентив виконав з нач·

В. РОДІОН, головний Інженер РМЗ. заступник rоловн постійної комІсії мІськради по промисловостІ, транспорту І зв ' я:;ну.

Наша ra:Jeтa вже не ра:; розповІ­ да,н л ро спору дження І{а.1инівсьІ\ОrІ) теп:шчного ~;о:v~бінату. Згідно з п.1а­

газети за 20 .1истопада, йmлося про поганІ умови

праці

робітників

по

монту та іНдпошиву та._

ре­

В3УТ­

правильною . Справа в то­

ськІй збудовані мн проектами. робничІ П-~ОЩі

~'У,

.l?.ЮТЬ

Дейч,

к-ритика

ЩО

внзнана

'І<'НТ)' та

дІ.іІЬНИЦЯ ПО ре­ індпошиву вчт­

тл

вулицІ

по

ШолtРт

встанови rн

Тf'ХІІо .:нн ічне .,..<1Іаі~І ЧІШО~І

І

з

nредставtшком

кореспондентка яка зустр!.1асr.

rе'нпідрядннка -

ником

Лнато.1ію Васн:~ьонещо,1.авно у наш~й

RІІ'Іу,

СТа­

---

ті

~: J rr JІ,i Н

:1араз.

за

здачі? )Ііі

тюІідснь

до

(>~ЧІІ!f·,

у

lrП.lfllti

T!'[l.]rJ.

fll

(h0ГІ1.1Ііі!JІНіЇІ

lr'h1 -'J i1 ; R 11.:1

чаі.ІІІ\С

.1C'Hh

lll'J

,}y\t ;Jl·\10. ІіО

Cll\)~BII

11pщ·yJi!TII\!)'IhCn

RІ>r­

< ГОТ\'ОІП('n

;1П Ч ·

pr .1. 3ara ~ : ІІ П ;іііНЯ

!ІСІ :~нtіі і

І.;:<І :ІТП

(r~'." JГ J

ff.1ГІ ІІ1 1

J, R:i _r p:!T

<'1<.10. ( frofi . : ;І\fltrii'T11

с1 ."J Іі . tЬІ-.ГІ

ІНІ\

.\~ ~: ·І

F:f'.l hllllklf АТО\ І Н .

flf(';i 1 1

ІН ГІ

()~; . l i

РІІТУ1І~ > ~І П\1

6рІІГ~111 ''· Т . 11.10· 1~ С . ,\\. ,\\ncІ"J.lfHK'1 . ;:;r;J 1 тr·n:нmi Ні1бнраrотnсn

·.і на

,,;.1n

r< · І :.т;;, ·•i rrcoRaІІr !,о

.l;l\1ІІf І! .1І І .

ІІІRІJ;t ­

Rі:{чутн у

СІ Р\іпrу

Пn.li1IOTh

r:І rІщ

~-;nчІіінату 1CП.lllllb

ТІJ\1

.1' r-

rоб ІІ·

Пrr1: 1~

П.lllf

.10 .1'1-

!ІС'

nнрІшення

питання

збільшення

про

внробНИ'ІИ.Х

П.ІОЩ .

У

r. ' дноn ' дь

на

rаз~т-

! : •tіі вн•:тун ра1роб:rсні -- ~1'1'' JТ() rтn.l\ПІІІСІНІЮ ·'УГО!Іj'В3ННЛ

з:.~­

:Jri.

насе,ІЄНЮ! .

прІІ'ІІІІІ

а;, (н; 1ПС'ЧС!НІ

liy . Jo

ІІ<>: t<І ' ІІ' fl('

1l'\1.l;І. ( ІІ1\\ (\-~>!); ) - ~ ~Іі.\іІfЧІІ.1;t r(1\1iT Jjr_l ,\(Іf\-

1 :lif-..~-

T('Ji. lІJ -1 p;ІL'!f.

ЧJ . ІП

тр~·(),

[k.lІІ"і

111

ІІ<' рІІІІІІ'і

por,\'.

IЧ 1 l'l а~

Jl('

-~~rПT(JRPI\.

·ІІ~.lІі

nчсви,щп. у :;я'ІІ:Jf<1 Щі~ ЗбІдЬШИ•10СЯ ТУР"

:;

ci 1 rHl :~_1.:1\Р. ,

R

ІІІ' l il· трІ!

І

:.2

.

--- Bo.noд•mJtpe Іл JІі•Іу. ЯК RH, ЯК :1<ІМОІ!ННК, ОЦі­ ІІЮ!:Тс р()бGТУ fіудіВЄ.'іІ>НИ1\іn? ІЇ\; 1 ~-l"f lf.

1,11

- '~

I JI.f' І

6\'.10

ІН'

н•:Р.

1.11-\.!Ї\

ІІ,

хо •1у

.{(І

.3 fi i.lh· ПО ·

tІ{І ·І:'.І\1'/

і

_l i!S"l.

:1ІІі н.

:!:)

11С .Н'\ :о

:><1 !lcli ч;к .1-11\' іІІІІІі

,'[(І

.'\О• П'ІТ•

.І І ІІІ і . :\:; \І:ІІ І І\1\1.11 Пі.Іrі!\1'11• і;іЩ\1

[ \ ,'І:J ІІ)'Є\10

П .1Рр,І;:>ТИ

урожаі'r

пг ір , ін

.1.D

АНІ вже ;,а. Кі .:ІЬІ\n МіСЯ• t(il! уперед. то ро:щажіть. будь .1acna, про перспек· тиви розвитну нпмбінату. f.lRHy .1ІІ

... . . ( J(' JI('

:<

. і:іЧП!"'\1!11~11,

на

;1 о

. !r\\Гl

І ІnВОІ О

. ll~~ : І Іі

ро і\ у

ІТ КТ:ІrІІ. I!LE' ПО

~-' .111r 1оп:r.1і- 1 ру .111 і f'OJ,y

.3З'f J11f\1 ·

ЯК/іІІ

Ft 1. 111ПRi .1 ;і,.'ІІ~Н іСГІ·О

!!Crl .l!fli О

щ•

nіт<ір\·р.ати

пі.1роrтатн•

\10 R i'\('r(' :ня. нnrю:r1 -- Якщо

r!':miш<'

ІіR<-Ір1ІІПНі

і1І' 1ОІП

ІІt'рІІІІІІ'і

;,_lll jl ;-~1)-І, r<:lr ІІІrІІІІіі ноr;.

.t ні в

p nJl'i!дІ· . • R rJІІ i1

\IOK.I0\.1;;t

"варт;·,,·,

R ;.Ef'

IIIR

RБС•

~- сі'ІІІі• O .l.l !f')Ч\'.

/9S2

>;lПJII.:Jl'\10 \' СІ,і:І fi!P І) І·с~Ііір·і~ ;\'

.JK· \;113,3

ІІПRІJІІІІі вnrс т 11 n rhc· ІІ.1рт:щіІо fi і у J:n.; І P'.'Ul І :\ .7 І~І,Т і1р а. Rп.r> r>J 1\Л\!t)іJ:іІ Г l l :· l r3 .\ ПR\'RJ11~\1e рош

І <'\ІІІі :lрЯ.lІІІІk\1 . \.llп.1n nUillk\1 І'ГІіІІ >ГІІ i'iy'JiRЄ.lJ,JIIІI->iR, то чnжна на · RC(TI I Т:JІ\і ІlІІфр І І : :1'1 <І.]\1·

:)1.7 Г('k r.тp:t .><н<рнтnї п.то·

I!~J ."tl lfl Г І ~

[ UЄ 11(' ~,·r. :1.111.1~\:0FaHD І) !rІ;т~rІІ}' ТСП.l!І>І;.n .1.1Я 1\ВіТЇR ІІі .1 Cl\.ln\f j lб·r(!~ ..

j

пrн);т

'.! :~ · ЯiliR

.lІІІІІ<'

!І~

1.1 .1П fJ ,'l-1 11 "-. llr11 11.1:1\Іі .- !.',\ (І0/1 ;1r! JLI~

F<lf ~10жна виправити в p.~­

.Ji

- -·

ІП.lОБ І ІІІХ

.!

t '1 :ІRJ!.І!:,·n

.,,_, JI(h

11

:;_ t:-P \ 1.

Hf'

3fi;1-

1JRCП

І:!·"ПОІ[' 1 1Іrні

11101'0

r.i.-:. .-:~t :l­

H~l ll~

/l~ІІJ.ї()Г!('

1101 .І;)() ~1il'll l•. бот? · ·ra n.111' 1 ..... 3IJ'I'ІJ iiнCJ. Вже ni.'II• ;)ІІ-J,Г.'ІJ.І1ІІj)!ІІІ і'І 6І' .1ІІІІК!f . flci І'і[1,1ІІО 111 г<.> 111 cпrtti:т:tiп ів І і<'ІІІІ І ІІі.l <:! Гj10 .H JI0 :<p!ir.y Т\'П.111'ІfІІІІ'іН. J.lE'Cb ЧЄрf'·т 7 тrІІ

nopnlh·

() c(){J.l ІІRo

і

tІ\',111

Іlєr ІІІ

П! І.11\Юn:1.1J! )' lli .111і {РІ ;і C11i\i~HJ. Нrн:н

І if

ііn;п

:)

радгоспу-коМ•

~ -~-pTCJil\11 fОІ..:

r rr.

, ,, ,, ·~.1ТІІ.

Tpf'f) ,

.'\;\f\.1;1.111 \'НІ\ ona.111.

НnRіІ\ІТЗіК€'1111~

rпlh'П.liПГ,;J.1 (J('I• \іl.НП

lllC{;CJI('~.! .

h.lПil()T)'

61 1іПС.lhНІІК:>Ч fli .1 RC-1111,01'()

11;1

2..'>. 1\lfHI.l ·

r·nтnRi

директором

111\ ІІі І.І!JІІ_,().\1';1

;-._·

ІІОRІІІІІІІ

О .tн:;

IJ(J'!:>.l-1 llp <JI'IOR;J І І І ''~"'! c.lhH il r,nчгr.їr:,І.:у .. ~ rtrc ~ · ·

r-

!1r>lti

·' : іі!С Jr.

·;В(І - : 1:1\-..

Чіt ' Н ' 1 ~ і·Л .

--

бінату В. І. ':ІЕРНИШЕННОМ.

R\1

Я:,

,, rІ .J t)\1~\

rв:;сті бу .1а ІІ<Ідрукована СПТТЯ «ЯІі ІJННИ'КаЮТЬ «DJЗht:i MjCJ~Я ». У Нііі На· 3ІfВВ.10СЛ ЧНМ8.10 НеДО.'Іі­ J;іІJ n орrанІзаІ~ії роб:т. Яке стаІн>RJІЩс на nб't~>­

· ---- А чІІ створЕ-ні соцІаль­

ІІОІІе

РдТАV~

ortpкa

nобува.тта наша Л. ШИНКАРЕНКО,

до m.tдy перша iioro черга -І·снтарів теп.1иць. За тнждещ, дn встанов.:Існоrо строІ\у на об'бкті

нІ ~-мови ~ля їх працІвни­ кІв?

рІі.т<:д"'ан•rн ~·cj ИСДО .lі ·

-

ТЛІ'С

ТІ!

ПОВИІІІІU

.1 \',

за стар:t1\1аді виНе ДОЗВО-

Пf:"43•

nа.1ива.•.

6

ІІІІНіШНЬОАІУ році

)'

•;cpr~

А .1ейхс~1а, N~ 97 та 1\tай­ стерня ло RулиnІ Киїн­

змnrу

нача.ІJьнииоАІ ПМК-8 тресту <' Брова• рисl.1ьбуд» Л. В. ГАЛЕМ тu :;амов•

ІІО~І

ВИСТУПІВ

Я« по8tдОМИІJ rоловню1 Інженер обласної фабри­ ки +-Ремвзуття~ І J.

c:rn .1yбor· o

даста

.Jбі ~lЬІННТН

першого

<<ЯКІ УМОВИ, Т АНА іі ЯКІСТЬ>> 'У крВ11АНо~tУ матерІ1· Jd, ~3АРУRОВЗНОМУ nІд ТЗ· ким заrоловком у номерІ

раА

проблем

Від

НЛШІ

І

li Ui

я•шіі

(Фn1І)хрnнІкА

ІНТЕРВ'Ю

Азії.,

Ц(НТр3 ,1ЬНИХ

l' i1.1Пft/)()MHC~lotM

І

pOJ;:· .

СrредІІhОЇ

і

cro ..

ПJ')(НЧис.1n8~tМ:

країни.

пнrтрnАід, чу

n,Ане

-

поста•Іа.1ьникІn

І(сНаХСТёіІІУ

І

п <J

КаJи.н:ум . п~t ,rшва»

nідприємствам

Ііонів

і

усnішиє

поточног'J

11~сте.1і

найбільших

І

Р і шення .lІ!LTOП<J.lІЛoto ( 1981 р . І П.1ену~ІУ Ш\ l\JIPC. Ію.ите нrнr J Б ! ІСНОБІ;н про~t овн т ова риша ..1. І.

устатковане сучасним об.1ал­

СmДАМИ НАШИХ

На наnружtн!іі ді.1ьннu! Хо ... жtA.li Kyнrpa.n. магістр"'л.ь• Іюrо пнопрnводу Бухара--Ура.,. споруджу(tься napant.!'fhHIIЙ

Ifa)J\Ч€Hi П .ldШ! ЦС :lІ!ШС 110Чі! ТОІ\ папіпаї і напру;нсної праuі. У .Ц і ЙСНСННі ЇХ .IJ!I , ;.!t'П.YTdT\i, JJ(';RHHIII ві.:~lгратІІ ВІІріша.1ьну р о.1 ь . ІІорс :І­ усі:~<J, HiJ~.t треба IIOJ;aJylJCІTII !Ір: І Н.ї іlД І в роботі на ІІідnрнє:~Jстві. і .:<J "іс­ це~І проживання. нідrрюІунатн тіс ­ ний ;зн'я:юн :;і СБОі:ІНf R!fб•J!ЩЯ .'ІІІ, брати активну участь у роботі п r.:,­ стііІннх fіЩІісій ['а;J ІІ .

вантажного автотрансnорту .

Виконання uих заходів буде неослабним понтро,;rем лостійної

І

У новмtу 1982 puui .1· п:танн ІІ<~ шої nостіJ1ної J;o;~~icJJ uy.1yrь ІJН , Jючс­

poбyry його трудівників. і

І

.\ІІсія по будівницт-ву.

питання

сnоживачам

.нбсно

~·сі ці ваа\-1ИВ1 nІПіІ!ІНП ПOBI!HJj<! взяти nід свііі нонтро:rь п о стійіІа fi ·'·

нІ

ппстав.1яє

Га1.1інськнй nромнсr.1. Це ро,. довишf', розташооане а utнтpf

І

ну р06оту no освоєнню нових ;засо6JІЗ зв ' язну. Во.:~ночас яність роботи те­ .1ефонноr станuії не відnові.1аr; rу­

роакв1ту Броварів і nо.'Ііnшенню .:~o:J­ Готуючись енономічного

дnби

Rl\k.(ІII~JI(І

І)~,_:j

~-

прr1JН'ІІ·

,'JJ I П Ofl~ .!i

ІІІСЯ' Іі

Пі.'!~:І( J!fl

J;~p ­

."III:J !C'

:_!() ; ~

f\~ І()

Х\11\

ІІііі

.' ~:ір ;І ~

11('1

!':1

:'. \ ' [1."!.

!)!

1::н . l C!IIIll

І'!ІрП· \ . .1\10

.1.\ n

11_-lІRІ,"ІО.

110

і

C R im Гi~>

ІІі.lhНІІUІп по ве .rшкому ре­ ~тонту у цеху по вулю(і Wo.1o~1 Л.1ейхеrна, замов

при~Ііщень

нях раііону. З метою пІ '~­ внщеннл

продуктнRності

11RO'J iR --·

От;кf'.

1\rІfR~

ні.тоrі·r-

с11сте~1а

пос ..1уr,

fiП JiatR

ню;онає~ю

Ha:ni'Іelfo

Аtайстерепь.

також

лІвріч•Jі

у друrо­

наступного

-~~н:у організувати

FровnрІв

<<ЛЮКС•>

рєr~онт

у

цент-

ателhє

по

індпошиву

Буде

переr.ІІ януто

прані, сr;nроченнn ~:троr;ів JНН:fІНаІІАІІ :J<И10R.1f.'IIJ, І')у.

Rзуттл.

д.~

ательє та nІaikr~f::~

Jдлроваджена

безкІІИ-

і

Пі.І

нпсr.'І<'ІІІІЯ

;· орП.1і! ІІОІ О.

танцНІна

рі

с 8і·

,;;< {)(' 1'\ (:І J\ТR~ ТІІ~І(' П,С ;{

ІІиАІІІ пrр~дііач~но орга,rі­ :Jувати спеціалізові!ІІУ

дення lfil нього будуть приіі~tатн в усіх майстер

тонн

{)fНJІІіП .

T3f111\'

'1У

n .1\'PЖ\'R:Ifi!Чe•

Tllt·n• t :?1)0

І)рпв арін

! 11 (' 5~ 11і .

\ \І' Іf):1Іlі

Іlli. \1(1

rra;н:,r

роііоrн

діючи1


нов~

*

!9 rpy.!lf~ 19e'f року

жмття

---------------------------------- --------- ----------------------НРИЛА його юності об·

v

nа;1и,1а вІЯна . Професія Пеrра Нvюпина бу.1а над· звичайно ~шрною: праuю­ вав фvражнро~І

на

її

фер,Іі.

,.10.1ОдС'!Іі"

:1

ШНСТСЬІ\О·Ні:І1ЄUЬІ\ІІХ rарбннк:в на pi.JHY

)tі:rьйони

вітчшнІІІ:\іВ

ста.1и

фронт

на

і

Опанасова

Петро

Я 1іі

Та!\

і

ІІС

;;

ВСТИГ111

т-ва-

нсF:пізнанно

:в Ііни.1ася

праuя

;з айнятнх

у

.їюдеі1 .

тваринницт-

А і. ГОВОРІІТЬ П е трn О .lеfісіИов нч. На фсQ­ прнйш:rа

.1еr ше.

а

:~rсхавізаніп.

ста.1о

й

гаті в.1ею

uі . Нія"і тр у;щощі не .1я­ ка .1ІІ noгn. А ::~oвoJH.lO : я

F;OJY-

::rостав.1яв

Тепер

-

nр аuювати

Пnвєрн :v·вся lleтpo О .1 е"· сі!:tович ::; фронту і ;зНОІ1У nрноупнв ::to чЩJНОЇ пра­

не

.lнІІІе

цікавіше. кор.ІІіВ

З,t·

у

paJ·

po:J .

.110:101:\а.

1\Іо.'!ОЧНОТОМРНа

чср ­

ІЮТЇ'l

;J;ІtТh :\а

\'ВЗіJШО

1\0))0BIOJJI .

()С0б.1НВН:ІІ

ІіОНТрО .ї l''І

спеuіа .1ьно

створе­

ропі

СНТ)'

:3Ю1і S,liO

на

фЄD~Іі

в

Опанас()Rі

сн--

І! і ;І \'

НЬОГ() Ті . ЯНі :11310ТЬ j1ЩН'· .1нтпся а()о щоі1нn р о:нс­

~10.101\0

Ошмяни

,10.\І!Ш

рt!а .'1і.зу~<._~() І

;1енша.

кож

наших

цеmнерн

за

( Гр()JНен с ь;-;А

На

ГІО,'ІЯ.\

г oc:ro.Ja рст в а

на заво::t пєршюt сорто~t. Добре йдуть справІ! та­ у

рсІіі rН ()І<> дn>tрІ>ІІ.

об.lаСТЬ). :\І<Jаі,'І!ІВ іОЬ П\'­ рероб.lЯТН весь :JібР<ІНІІіі .1ЬОН бе:! р Q;!СТІ !:Іа ННЛ С· 1-

те .: rятннuь

268 дійних 1:\Орів. Серед· і відгод і ве.1 ьнинlв. нь о ::~оnова пр о дуюи. вність ври річно"у п.1ані

сте:-юНІО

АІtТра•ІаІ!НЯ"

У

Гя.1ІІІІа

Та>-і. 57,1

однна::tuять

::tіСТа ,ІІІ

:та.;~·

районів. об:tаст і . рєз~·,1ьт<~.т

І'ригnр і вна

1 1ІНПІ

rrрацю

Т! стро

lЦn

;JaROJ\'.

3

ПОТ)';t\І!Їl'Н•

ЛрИЄ:\1СТRО

Наса,ІперЕ:'.:І.

uc -

С\':ІІ·

.щна :\-Інхай .1іВ'!Іа 1\онон :1я та інші . Серед те.lятннrtь поnє•-pe::ty в с:щ\а.1істично~ІУ

:1.11аrанні

П ет р : вна

йдуть

l\Іохан

l\1арія

і

Га.11-rна

.1\нна праuя твариНІІНІ:\ів, lвd.нівнн 1\оспт; . п:rані 468 r·рюІів ЯІ-іі :ютрюrуються

poзn•J-

ря::~ку робочоrо :tНЯ. сnовRіддають себе робон . Багато зна'rить 1 пріІ· lm.1 ьн;1 го::~ів.1 я худоб !f. На фер~Іі сн.lадсно даф~ренuійованніі раціон д.1 я

на

одерн;а ,1ІІ з<і ~шну:rий чі-

вої ваги тварпн. Звнчайно. r. й тру ;~нn­ щі в роботі тварюІнНІ;ів . Лк Ііа;t\уть. правдІІ ніJ е Jі ти. Ось. наприІ:\.1ад. ок· рt'\Іі ПРІНІіШЄННІ! НЄ УТЄІІ­ ,leHi, В НІІХ иема lli::t;JOГII. :1 перебоя:~~н завозиться ПiJCT:t.lHa J.lЯ Х\'.1061. Все не неrатнвно r; i ;Jб~Іпро::tУ!іТІrвнос­

;:tобн забезnеч~'ЮТЬ фура· ті прааі. жнр11 Іlи:І ІІП !\ІайстренІ:\о.

Стеnанов.-r ч :\Іш;о 1 а

0 .1ексапдрnвнч Ч:~tнр . Анд-

рій

інші.

О н мtасович

raц irJН

за

;,1 и.

Uиба та

.lба ,l<JНСОВаН•ІЙ

п о ;t 1 и 11 нн:~~н

Ue

дає.

речовина-

~юж .1 ивісrь

о::~ер;куІ':'ати чо.1о1.-о з 111д вищеною

жирністю.

НичJ

uей пт:а;шин становить no фrp:~ti 3.81 пропент<1 .

Іlрп

вонн

С'І!ІІЬ відпов\;tно по 580 і :1 65 гра~1ів приростів )-1:\І:·

тварІІІІ . до 1\Оmної 3 ннх nідодІв-ю іНднвід уа.lьно. 8НСОКО\';1і ЙІІі 1\ОрОВІ\ ПО · :JНа че н і" 'lt'PROHIOIИ стріЧ· на,1 н . LI .to:tня ї~1 зго,lОR~'О-Ю В серЄДНЬО~ІУ ЛО 19 нор~rовнх оJиннuь . Пp<tRI!.lЬBY 1 ·одів .110 ху- Rа є ться на

А,lє J-;О.1Сh'ТІІІІ нашої бm-ІгадІ-І сповневнn ба;кан· ня тру::~нпrся по -у;1арно~tу

~ rю1. щоб \'СПішно BI!Kv·

нати п:rаш1 і:шробннцтва і ПPO::t3ih\'

та

дерЖаRі

'I п:rOf;~

ч'яс~. RН~СТІІ Rаго .ІІJІЙ

F!К .1ад 'І сп1.1ьн:-'

,-поав\·.

\' ВТі.1СНН11 R zJ-;ІПТЯ р і· ш' снь :·х.'VI :>·ї:; _- 1 ,_, ЮІРС.

'

·"

.,

-'

М. HOCTJOK,

Іfриrа~ир ферми .N!

гордіспо

~-спіхи

3.

За програмою бережливоtті Моrн.тtьов .

На

;земоноч-

~1атер\а.1ах

n.рааюна rн

тєвої

почав

h'О.lЄІ\ТІІВ

фабрИЮІ.

До

взут­

1:\іНІІЯ

рои у буде виготов~ено ТИСЯ'!

тя.

П<ір

ДІfТЯЧОГ()

Бі :Іь ші оь

rhабриt;н

ВЗ~'Т·

а аfірійнш;ів І\і .1ька

прn-

ry :II<'ITf'lpi~ .:Ji JI! поріВНЯН() 1 нор~Іами . Сnt"аіа .1іс ти Tt>X · uенті

R

на

45

:>НІСJІІ-lа

внтра

но.1огічної .1абораторії за· пропонува.1и нову чсто.Jн · 1:\у їх рознрою . яr;а да є

;вюг~· одержати найбі .1.,­ шv Кі.1ЬІ\іСТЬ з arO TOBOJ\ 3

на,Й:ІІЄНШЮІІ! НаАlть

Bi.]XO::ta)t;J.

дрібні · BiJXOJH

на

Фабрині nущен() в ді.1n: них

нa .la-roд;t\eнn

ГОВОрІІТЬ

своїх

:3

RrІп~·ск

Кі .1 ЬІ\ОХ \Іа.1Е'.-1РЙ ДІІТЯЧІJХ кі~НІатннх туфІ' .1 ь.

І зацвіте пустеля Саrареджо

(Грузинеь·

ІІерша

черга

1РОШ\: ва .1h Н()Ї СНСТЄ:І1Іі СТа·

.1а .1а У :tаГ>н'> ра ,:·!ІІ r

fYi

,l~д\'

B()::t<J

t'J і :ІЯ е е.1::1 11 р:ІЙШ.їа ни

!Jr;щli.J)Іi

намічен()

;;p~;.li

Jак.1асти

наr.і

caJH ,

створити п'мир і чці бУ де

RІtнаграднинн.

городи. У ній в рt'спуб.1іці

орган і.юва rю

.1есят ·

h'H радгnrn!я на раніш ПOC\'UJ.ll1-f!HX 1 ~_\'І ,'І ЯХ . .

1

П}-) 0

товари ш і !!.

Rндно. І tto ябо.1іва., ;•;t І>іІШЕ'Rі рР:зу.їьтатн nрані тRа рнн НІІІ:\іn. гnсп ода рст­ ва

В

ню>;

Rтrш;І. ча

ТО:ІІ\'

l[i.:tO,I\'. в етсрnн .

яr;

НР

і

пра·

;m;~ючн

В(' .lІ !Тh

робітн:;.

сnвість.

Н.

ГРИЩУК.

r-:o:ml\нa. я"ої :rосип, Hllj)() O ifli Ц TBd б.lii:Jbl\()

<- .10\11\1! .ldiOTЬ lli!ITII RIIXiJ

ni-:-

I'rJГO

та

воjного

СРС:Г' .

респуб.їіІі,

(ТАРС- РАТА~·).

занnно­

c r.ІIO-JHH\

ll}11JfiiJЯTi

рО Іtі. rю

R

JICpC::tl3ё!'ІafoTI> раuіона:rьночу

ІНІnористанню

ВОДНfІХ

і

о:-;()роні

p!'cyp~iR. JJOilt'JIC'.l:J абr :-·.рс ння но -­

mCIIHIO дойшtщ.

Згідно з Іlра сІІ .1<JЧ>І р:rба.1ьства С.ТСІ', о,·оGІІ, ЯІ\і порущують їх. пі.1 - ІН­ гаюІ ь штрафу: ;ro І О nар­ бованнів --- гроч<t;ІНІJJІ і

да 50 nарбОВ<1ІІІІіВ с.1~' (І;6оні особн . За ГР\'і)с ПО[J\'ШС'ННЯ ППаВІf ,' І РІІба :І;, . ства.

НУ

якщо

НЄ

ної

воно

RC'JC JQ

по

:;аІ ·<" ·

J-;pJ!.ІJiІia :r;, ..

ві;щові;1іІ-lЬНості.

Rі;trюяіднn р,а!щів

і

.1n

----

до :)() r;a p\1 •'· J(IO t-;;;рбоваfі­

ц і в.

І;р і'l того . 20, ІІОТ()['О І 9 ї0 рон~· по панопаю I'R.1!! :\І і н істрlв ~-PC:l' <, 11 )::>

;j;J.\0.]1!

ПО

ПОСІІ ,' І!'ІІіІІО

ОХ •> ·

рОН І ! pІiiJIIIfX ; І<ІПасів ,. R•J ;roйщrщax рссrІ ~·б.lіІОІ•> І Іl'· рс,1бачсні таІі~н : щ ;Jac..1·(· ІІі ;J бІ!ТІ\1! IICJ31-i01!1111\l l> il.lOE0.\1. Tafi. .;а І;n;ііІІОї<>

;r;cpcx<-t

Іюропа,

с,·ягуЕ:.;ться

:3

,J a

ІІІ У"~-.

1\0;t<IІ:V

І;арбrтанІІ:,

C<J ;JaiJ<t,

товсто:юбІІІ><l :) , .за .І:І1!\<1 . СІІІІІ!Л , h'apa l' Я -- - :2 Ііаобованаl. Згі;tно ІЮННЄ

1\f\ YPL'r,

~!аНЯТТЯ

нс .3а·

ІЗО;ІJІІІ"

:t:) -

6)' на юч : r" 11 ро,ІІІс.їО.ІІ 5с:; ::\0,\BO.l~' або Н J<iOOpOI Il'· ІІІІіі

час.

а

тafio;t;

н

нс ..І <і -

1-\ОНІІІJХ ~Іі С ЦЯХ auo Jабо­ рОНСІІЮІІІ 3<1СООа:ІІ1! і :Н І<l· РЯ.:ІJЯ.\111

:юву

1:\араоься

по;Jбав:rєннюr

строfі ;.ro

1

во:Іі

на

JIOI\Y або і-'•І· робоТ<J,ІІІ.

3<-t

ТаІіі Ж ІJ~;;аІ\ОІІІІЇ ДіЇ ВіІРУ· гє стро1; ІІО1>ара нпя ~бr.1 ь · шується ;[О 4 JЮІііА. І. Я!{ rr paн:J.їo .

рнб 1 1

:1Наря;.r.1я

повністю

.IORY

к vнфісІ\О·

:t.І~

НЯ

JnP. -

R'ПР<lТ\'

Г!<:< . lИ·

На

(Т,\РС.:).

фото:

С.

М.

Музиченко . Фот() М.

ТОЮ

~- ;;рашnчу

lL.'!aTOt-;

JI/)C\E;i! .l p;JlJ<J ;Іі<!.їЬ. 'ІСІСТ()·

їх

порушення

ще

траІ!. lЯЮТ Ьl'Я.

11<-\ІІРІ!І{.'ІСІ;І. lll'ill · І;а! ІЦі Г>роварів '\1. Бі.9 J· ІІІ;ІUЬІ-іІfіі. .-\. ])[ .'ІОШJІІl Ь · Іі:!Й. л. ]\ Щ<!'ІСНІ\0, В. :\l•I· роІІСІІЬ . .в . );артав'!СІІfі · ). ІІС І ш:ансць с·С.і<І ІЗІ І гурі r. ІІ\ІІІІІІ []. 11.\'Т'І<'ІІІ\0 R -й· l>npo!iCiiІii i ІJepin.1 і R .й·

T <-\J;,

iiopOIJeJІ0\1_\'

\ІіСІІі

Д HІII­

j>ORl'h!iO-TCTC p :Al.'bliOГO

П<ІНі:tі·І!!Ііd .ІО ВІ!.їІІ J1І!б)· ;ю ІnІІІІ\ІіІ R-''J fіЮІ ІІ . За

нон: І

оштрафоuані

hарбова r тів

1ІOIH'prx,-r;eн:-J:t

crprJ

riP1-

н~с·r.lеН-­

nИЇ!'СЬІ-іОЇ Об,1аСТі

fipa-

внnа.1"' '

г,о ро:;І· чіння

1!0:-!С!Іt'ННЯ

r)·oo

110 !{O;t-; JI :rii.

!;,j-

Hd · ;ІЕ'

ЧН

ІірІІІІІ

В

С' ТJ1 <ІТІ!ВІІО\І~; І!ОріІ;р;~· і l ІІ.ї<ІТІІR ;rcp·c!·<~Hi ( ,) 1<<1jJ-

іІ-ІШі!\1. Т3І'іІіі

IIO,'L<iji:- --.

НО І; В :1/(), 10;1ііі І ' ij1t!li'Іiii Сі\(Ї, Яі'сt t!,[IBt' Н r :~ _1/1 1 1,-; ,:;о.ІІу t'l' .І ІІІ.Іlі ІІір~ІІі . І~ на anr.:THІJH0\1\'

~1\)\ІПСІ(!,;]

ІJІІІіuІн:рІС.ІІ.

н~іf:tоrо,r,чІІїt . І,О\f»

У

ІІ[>ІІІЇІІ~.'ІІІ Tyr, «!!і:!.

r, )-

IIJ1Їl'Jiri

! ~О-

r:o . JIOC..::J .

~ІК

RІІЛР. .І НtТЬСЯ, ' ІіІСО\1 СJІ· · RаЄ Т~ Іі<>Ю ,.;; pi :L:;il''llf l. \ІК R Г<1рЯ 1 І ІІ.\ нустс.tях пin~"t!IH.

.tii,

ІІl'І}ІІJІІіі

IIa

::o1·.1n.1 са ч а R .l Oc'I<JГiil'

ІІОНІ ІІ!І Іі\

11p 11j10.13

110<.'1а 1 І ~ГІІ .lll'Tj)OПIIT:til~\1 'І\' · JtpЇCHY Ro.1y: flJ1.\iІJ!··

_. toR~'

:І(і І" tнй

\1(11Ї;І\(' I!Of111iCТJO 1101\рІ!-• r.rнгor rJ . Tn ГІІ)J.Іі :ro-

Пі!Г ІІІ .О тп .111(!1(.' R . І i l J, \'. А

БУ :І іJ JР.П" nn.1oF:;І Н і! . ї І ІСТОІІЗJа. .\О.ТJ,ї нрН.ІІ\СНВ горобшв зіВ­ ратІІСЬ )' :ІІ' fJёІЙІ\ІJ i-Jn г;с>рівІІІІІ;~--

ii0!1i!JЩi~.

го,ю:JО.ІІ

ІІа бt .'ІJ<"-Іі 1 -;ІІ Їf\l'n h'<H о Rr_J;IOC.\OBIIIl l<l {)~·:111 :;<1 Гf) I I\Jd!Ii п;rп с ..І \ Броnар;в В. ~) С.їОR і і\1. іlІ'ОВ. В '> · 1111 ГНJЙЩІ,'ІІІ і.\ "illJI-i<-1 2 СіТІіІІ. :\ІаТ<•р:а : ІІІ ІІа \>ра1\ОНЬЄріН б~--ЇІІ НаІ І)J аН .їРНі

;rax~·

н с.їі;tчі орган •І д .1н 11р•: ­ тягненнн ІІор~·ш нІrІ;ів JO

1\ РІ! .\І і на:І ЬІІОЇ

1J Ї Д110Ві::tа.1 Ь ності. НарОJІІ ІІі' <.:~·.1 ВІШІ· ГОfJО;tСЬІ\ОГО раіJоІІу JCIC\'· ;ІІІ в В. Бє.І ояСІ на І рі!\ 1-'ІІГ Ірав І ІІІХ робіг з вІrрах:,.- ..

НЗНІІЮІ :.Ю ПрОЦСІІТ\8 3<1· робітної п: 1а тн на ІіОРІІсrь .1С'р;І\аR:І. :\!. ЯГОR СІІ.l<! · т :rв дcp;r;<J ві ІІІтраф в ptn-

1оп І\ <-І рбоАаннів.

то

!Іро

:Jai\OB\' .

треба

бс­

рРП rІ .

державний

1\иївс~:>ІЮЇ спеІщ!і ,

інспектор

дrржрибін­

~Ііа;

соGою

<•П-<'рС~ІПБ:ІЯ.їПСЬ»,

(Ji'.' ·

; J'ІІІ·

І

R .І ІІІТь

CJ ij)<\Hit<HfO

НІІ:ІІІ

В

чіч

))іч'!

СПіірІі\'.

Що СТіі·

:toc' я·: Гор обц і та!\ \1~-.111 1<1ХОІІ .lЄ ІІі !JіЙІ\010, 1110 JIJJOГaRІI.'III lІЕ'бЕ'JІІ<"J Н<І' 'І J.IH С:Єбf! }10\ІЄНТ. ;1 :\ІІЯН

П .lаІ І\

і

l!<llil!ll\ fl

Й()ГО ІІовсрх ;J<1 6im;. Rо ­ ІІІІ

R

ІІаІІіІІі

,; rітатн с л

ІІО'І<l ,ї ~І

роЗ ·

внєбі•r .

!Ті;rняrшін

"il\110

прнрщу

ІІі!

;J,1iTn

р с- •rа .їнс я.

:-·сіє.ю

JIOj)\'llJfiiІ fi iB

;JІІ()Н}'

щось

го

]0

Т <І

,J

: 111 на r;рів.lю. За .1і.10 ' 1

побачІІ В

ставІІТІІ·

ро : JсІіІІ<l.'ІІІt · ь

:101,'1\0,

ОрганІІ fJІr u ooxopoiiІІ і '\Іі.їіl(іЇ і flcl;la.li 6У.1.УТЬ :1

ІJанІ~-

.\1l'[1 :~ C110 TI ~

Pri.1ЯH(f,[-.;.i

і ' , ІЯUіР.

ar.\ilt(':Jf!1Ї .

Іі.

f)ІІЯГ.!\.'1! !

В .l<:a l!l!l!\' ІІ<І.!ІІВС..lІІ

}11\.

.ll1

j(Jj

r11151В."Іf](:ТІІС!І.

Я І\

f![JТ\: ! Jl!t:П \1 '

Jl(J

_11pfJ!li0101h

nrr)

1 ;1 ,:

рсн·!ііП ~! і ::rr ІІІ ;ІІ:tГ.с;':··. 1( пro1r1~;[,\ . (·

г-~

L'lll' \' І>іІ· 11·1 ·•i"J .,, • '" снІ~-н-чс1тр,ІІ. ,~ L:i;:t _'' , ._,~<'· · · ~'! : 1 ; ІК

ПіІ\ t'

. lr!K IHІ

і) \

,!( J

· 11

;tІ іО , Тl'lil'p р11 :і·. І ІІі'.. ;! l'Я .'І І •П.Н>Rі .LO.IIIII'I. f3 ;,__; t,нх ~ tор tї)І\ІІ\ r:i.1І,.trІ:~c p, І~J-

t'J,I,I'

r.o_lil :ОІСІ.\О.'ІІІ І І> ІН' І' 111 •11! II :JP. i 111- 1 ~\11. 1[ 11'.1 j lif.'~< - '! '> !ОТ І > R 1 1С'І Іі IIІR II . lt;(' ~!.'С'\1' ·.: 1 !1 51

11(І Р.[ГJ-,

J ,ІJI (JOI\11 .\

r,~,

,,,-.. 1

.~ін. t!Ul nri'-{HfJ.11їfl, .и·· ТГ '" Іtс•ІІlів \' заГн::{~~~·~t'.·ні ::(.j

BІ <. lf>IO..

r. .-j

(1\"1'· 1 . \і't:І.

Пернатий "іноземець"

ВоІІ ІІ

СЯ

j рі 1 І\ІІ 1 _\"Т JO .l lta

R ІІІ .\ІІі\' сrру.ІІІ;ff

.<І І·

)І(),ІО;lІІІІ.

р;цгоспrшч~·

С~' норістю

бн

[)0.!11 <1.'1

ПО.lароnаІІІІіІ

,\\і,;;

н~·

RІІk .l ІІІ\<НІ.

І()

іІ-\І ІН'.І Ь сс: Іа .lіТІіІІ. пріІ­ :tівн:ІІі рІІб!іО,'ІГОС'ІІ\' <• jf) po:; lr, іf-;овтІr:l•> 1-1. 1\іlб --нІ R ІІЄріО;[ НС'JН'П~· p i!6JJ .<а ir \!а Р.lїІ <· 11 роч ~н:.І n" ,, . ПіІІ 11<>1-i<\}>;JIII!i'J Н <3.'1ІІіо( -­

" ірі

Семипоrа .

--- - - - - --------------- -------

БРПJА КРИГИ В ПО]АРУПОК

IIiBHJfliiOIИ JE'P;t\PIO~iнcne;-; 1\ l Ї бу . 1н нро'ІІІтані .ІЄІщ;ї_ ПІJОН();ІІ\,'ІІ:С h О'' с·і.1 І І .; \ІЄ· iii\. їbl'TRa.

ЛІ ­

ce,:Ja

ПРИРОДА

М. БОРЗАЮВСЬКИИ,

в уют ься.

'irЧІhCJ1Г TR~

:збі:l h ·

є:rеh'троснерг:ї.

ржави

захо;нr

Цю .'!юдину знає кожен мешканець

ток. І це не дивно. Адже , мабуть . немu с т аІіо'і оселі, де б він не побував по б;н·ато p:t:Jiв . Степан Мш;о:Іаііович МузнченІіо страЛQ· вий аrент районної інсnеІщії Дер;J;страху. За півтора десятка діт роботи в цій сфері рін здобув неабиякий авторитет у односе.1ьчан І КО.'ІеГ ПО роботі . ЯЧИТЬ Цій СПСЦіа ,:JhІІОСТі і МО· ,1одих праціІшш; і в служби Держстраху.

n.1ГIO 'I i\CH<J

де Основи

1970

і

RP.lOI\Hi\

f'J;OHn\I .l f!ТJ,

ва

;< .\І ОГ_\' ІІ і НН()J'()

охороною

J<ІБства

J-111

JE'· ОІТІ! ~Іі.1ЬЙОНіВ четп:s ТІ-:аІІІІІJ. 8ВС';1РІІі R .1і10 ЧЕ' · \i\ll iJO Ralli JIOTOIIO Ri :ІіІІі'і :t-lл пєрероГ>юr .l ЬOfiO CO·

lii.lьJ-;icТf,

TRh'Y

!ll)d.BHIJ"I!

.h'a РСР).

:10ярок.

Під

су;tак а.

."Jених

Copof;il

R!!Il~'Cii3TJI щ;

се:юн

доїв нл Фе дорович Во.1іщrу". Га ·

спрняє успіху?

iJ\

Васі, ..

О .lf' І·:сlііонІРІ

Р<'·

Ош,tянсьІ-іt':-rІ ~1іІ.\О;ІОЧ Іі .1

ПРОЕ'І\ТН\' іІа

трь rн

ТаІіІІЧ

,J<JRCpWl'HOЇ

нонструІщії

НО RИЩі НаДОЇ о::tержую·І Ь ,10бИ.'1Н СЯ СІ-ЮТар! 0.1ЬГ<1 в ід Ііон;ної "оровн ~1аі1- Іванівна Bo.lOIU\' fi. Віюnр

Анто·ніна О .1 ьrерт\в , r ,1 І-.'1'1\Са, Ганна -;\Tapr.;iвfi<t J.\·Io.lnчr>o. Ніна і\lихай.1іВна Ннба ra інші.

сnравУ.

·:а 1н rні . Вон11 ~·спішно С'ІІJ-1аFНJ ,їИ l' Я :1 рі'ІНІ!:ІІІІ CnІtia:I ЇС Т ІІЧНі! \ІІІ :J06()B' Я За Ч­ І ІЮІІІ 11() ВІірОбНІЩТР,~' ~1 0 :IOt-;3. :\JІ І , СІ\ОТарі. ГJО!5Ю10 RCC ІІС'ОбХі;[І!С'. ІІ!Об П О.lt' Г-

-1.6 1:\і:югра~tа. І!t Q ~t:шу.1их )Іісяців ~ІН рє.о~ на 1 кі.lОГDЮІ бі.1ЬШС'. ::i,J\' Bi:\.111 677 центверів t--------·---ЛЮДИНА ніж у нсіі час торі!\. Зна•J · :~r·я'са. ВнсоюІх 11рнростів

машинноrn

!:Н·

1\ОР.ІІіВ,

свою

ннх

навить

ст ри

іІі!

господа рсь­

'r.

Конвейєр для ,,північного шовку"

УДАРНИИ ФРОНТ

-

ТС .1ЯТІІ.

3<1JOBn:rcнi О. f-,'~·ншпн<І

П.

ста.1 !,

---- ро ;що вів трудівник. Rc ! БІІНІІ ПJЮХОJЯТЬ ЧЄР<':! І><1ГІf . -:-· Н<1С на ф ер\Іі прз­ нюють ,'110::\11, бt'З\!Сіh'ІО

('Т(' -

П:Iir .li

є.ться

третього ві;І::tі.11:\а ра.з.го :> nv « Бобрrщьnиіі» на!\-

ножної :1 них у ні дні ста-

а

І>ІJ:ІІ

О:іьга

г:-·Rань. З вечора :за вt• -.Jс' ІіОр\111 ::\.1/Т р аНfіОВОЇ ГОДіН ­ .їі .

:\Ін

-

ІІ І n-на.ї ьн1r

снотар,

:1івна :'ІІа ;J ~·rневич. :\'!ар:я R<J ~:Іr :riвнa .'\баку~ю в<J,

HЬO:VIV

:~айча­

mep:«~.:l В<:є

у тримуєтьс я

нічнІІх

:!f!

:te праuює RIICOI\i.

С:rрсд

:З 8('.1 1!1\f/IO RiJ JIO Bi.l~ -lh· ІІ'спо Петр() О. lсксі йаRІІ'1 сrавнться

Він завлци енерr!АннІt . підтягнутий. Графік ro:tlв,li :J,lя ньоrо іІякоrr. Тn'ІУ і надої в !\орівннІ\у,

:з«к охані

пий 1:\0P"OJOбyF:HІIIJ заГіН. Я!\НЙ забе:течив ~- юrніш·

.-Авангард»

БІЛЬШЕ, НІЖ Т О Р І К Тут

Ііорівн•t­

еfіотарі

~ ПГНІ:І1ІІ.Іl!' ІІ!НП . запорука ЯІ\іСІЮ·

'llll'TOT()IO .\,1;.1;r не го

трамторт1

в

та.\1

Інші

.тr .1:н:я. Са11є- Т()Іl_І' :1<1 :1f-i J1:11iiA р обо тн ~· r ncriO.l<IJ1 ОВі \' Н ОГО 11[1<НіТІІІІі Н(' 61' .1() ;КОJІІО ГО ~І! П іІ ;ІІі\' 1<1-

го,·пі

ГРО~Іа.:ІСЬJ-;іЙ X'I.1C!Ji . .'lНШЄ'

Все господар ств~

ТВАРИННИЦТВО

рнна,І.

,, у

Rif\нy рядог.нй 1\.vк шнн заІ\іВЧІІВ у Німеччині. а до,rа. в ::ta .1enO:ІІ:V ~- країч­ СЬІ\О:ІІУ CC.li, Ч!'Ка .1ІJ ЙОГ() рідні. ~-.1юб.1Е'І·І<і робота.

р:'>:з.1авав

::(()

А

та

І; У " ·

поста tJi ТІІ ...

н~~ сг"о .

ІЩ;Ш!!

завозRrь

бє :зn осерс::~ньо І>;І.

ЧО!ИDЬОХ

8 Яоrо

ПРАЦЕЛЮБ

з а­

ПіШ()В

СЄс1І!ННН

1\ЇНЬ\ІІ!

34!\.'ІаДЄНО

транш~ях .

ПРО ЛЮДЕR ХОРОШИХ

JІІ· :зе~І­

шин. Ва;.ю;і, не;;аб~·тні tiO · єнні .1орогн . НавіІ\И 1а· карбува~ися вони в "а­ м 'я ті. І :10сі сняться вете· рану фронтові побратн· .\ІН.

рівнюють nорчн , ІІІnб ::ІО­ яркач б\·:ю :1Р:vчнішс рщ­ ;(а ватн їх. Стсжюю :з <J

ІІаших спів·

Батьfіівщини.

на

!!Од~·.

h'Орівни!\а ,

т-;о :rн ~ІІІРН:V nр;щю !'J'!· дянських .liO.Jeй пepepRaR вір ::цюІН ІІЙ паJІqд Ф-і·

хист

корчн

ТІ1а!'J\' ,

заnа:ю:~t.

.110.

оброб .1я.1и по.1я . загспnR· Н.Ор.ІІИ . ДОЇ.1ІІ 1\0p\R, ВІІВОЗИ.1И ГНіЙ і НОСІІ.l І І

П . О. J-\укшин :JHo:з:v став фурап;нроч. Обов'n;з ­ І<іІІ 6у.1о багато. J-;ocнR

.1оброс()вісн.>.

ста панно.

.lOC

: t:-I.1H

ЯІ\ і йогп ба тьІ\1!. За я nу паботу не брався. внf\() · нуsав

трима.1ося на тендітних ЖІНОЧИХ nJІ~ttaJC. Вручну

З afOfJ•

на

п.ї;;ІІtб.

тра Rі

~lіt:і 'І­

і

.> . lПIR Н'! J"J~· Є ііОГІІ r; r::c r.•e rпpoij :-rнa .~rj".-' i!

lii'I;JF;

Rn . 'J\ T fi<J.lЗ якR

С:ІіJІ;_,·са::~ ~~ ·а fіі!І ' І('І ІіІ~ ІІ Іііі'Іі;ІJ . Г <> роііні ,\іІ'>~'.\' ІJ:-: ;:1 ' :\· .їJJC h 11<·1 11<111\'J'\'. і ::;; ····'' 11 0 : !('·.\l .І і 1101-і()Т~І[1(";j t:j

р:Ііf

r1ii!RJJi i

1\:Іу\JQЧГІ ;-;_

!ііі ;tfi\TJIЙ JEHb : ІІоІJіі•Інн ц1о .1гра1:J 'і ' фt •рчі Jd \ІІІJ'>І І'І:ІІ ::,:С Іі<11ІІІЯ.ІІ траs·яног" 1: а сіІІІІЯ. Cc p<" .l r ·opпfiu;(\~·в і JІаП\Та. :згр;J н }JaбyTh, ІІj)ІІіі!Іі1,'1,і iifJf О І lp ()iiшor, rн є :t''il fi,•; Ч і-ІС'. [] Та\Іl :І,\!1) ·,І;<J,'l'ir·;, ІІа.1 rоє•чір ІІіlJІ _\Ті! :;;;• і :.Іан .чіе11е на нn'І і3.1~ }ld:;m1 .J Г < > рtн}ІtЯ"ІІІ !llj дах о.ч J<opiнmІJ<iJ.

:\ СТ<Н;

ЛІіІІ\0

Н~І;.Н<nо

\0.1О;ІІ І і!ІІr.

"'

,;іГН\'ТІІЧ ;1.3h000'.1 -1<! С ІlІ ІШ:\' горобня. іі ;1РУ ·

_\\0;]-;if~ Jl І Jiii\ 1 Hilll FІ'\Pl~ ~Гf1iJIO і R ІіОрі RfJГІt::f Och таІ; і П t >Jf1)' .І,:::;:Іrr ІІСрІі<Ні :t ні;ІІЧ , \Іf''І.Т Jіа!ІІ '.Є \1 ,ta.lCІ\rJЇ .'\);а

гого

ЗоННІ! .

;ІС.їСf!ОГО

ЧірО\І

ІІЗП~'Г~-

3Ві 11

ро

;з горlJбІ!П . ТрІІ\ІаR сІ,;ОЇ\1

схоnив

rострІІ\111

1-\ЇГТЯ\ІІ! за . ї ~f l ~-f-;().111 П ПО:! )Н І \іІ'R - 1 !'

п:Й'.І~ГІ!

:';:Ji1iяJ.;~·. "t-iiJ

відп~·сrив своїх nротив-

С. ІІЮ'І:::ХРЕСТ, rрІJ!'ІадсьІ>ий корес. пон~ент.


*

~ стор.

29 rру.:Іня і981 року

НОВЕ ЦЕ

ДО ЧИТАЧІВ

"НОВОГО ЖИТТЯ" Дорогі· товартнuі~

1-!І>бdrатп ч~;·~· за:ннпи.1n­

r:я .:to завершt'ння 19C1J р·••;~-, ПС'рн:,{rо rюsy •:>.:~;.;на;щятrтї п'ятrірі•JІ;н. І ~!R2-й 6.\;.tE' JРУПІМ rof\r>M робоТ!! НаШОЇ ПарТіЇ. RСІ,ОГО р<:ЦЯНСhК•J· го нарn.1у пn реа::<Jацїі ісrорІІЧННХ рішень ХХ\'1 :_!"i:JJ\' r-~Jlf'C, п:Jі\Мів НПР()Ї п'ятнріЧh':'.

рскrш (}() річ•rн ~-п;"рення СРСР. :3<1 Jnброю TfjaJІШ.f:Ю.

новні

ре;(аі:І(ія

•mта•ті.

IOH!H 1Hl() ТР.

а

:Jяrрта~:тпся

прпханняч

яс;f1Ю

ВН

6

:JO

в;н·.

по.1і:штнrя

XnTi.:Jjj

і'JаЧІПіі

та­

J\'~1-

Гі\:JЕ'Т\'

<•HnBP ;.r.;чття•> R НіІ<?Т\'ПНО'.І\' РО!іі. BТН'.1f1R.~rHi

r;а'~и пnnя;r.;анн::r. !1'JP~-1H. :-;Я~·яа";еннп JNІо~то­ ж~·ть

111'1.1ЇПJ!!НТП

сЩЇ\'Т

і

офnПМ.1СННЯ

Г3:JРТ;і.

Отже. пrюrютп Rі.lпnяігтн на T<lhi :заnнт::~ння: ЯRі р~·бринн І матеріа.1и. иадруRоР:нІі у роцІ, вам иайбі.'Іьше залам'ята.'Іися?

1.. 1981

На

НОБСJ1Jі'!НЕ'

nn.1p~-r. ·

rьке

будіВНИЦТВО!>.

$ТВІІр»ИНИЦТВО -

~-дарниіt

фронть. ... Rомсоn~о.-тьсь~mІ те.1еrайn». «Читач - rазЄrа- читач•. «Нпянин", ~с.1Ідамн на· ших янст~·півь І ІншІ. ІЦп, потріб!'fо д.тrя змістовнішого питань?

на 1!Я1ІІУ дуІWJ;у, висвІт.'Іення цих

Фея

СRЯТО

С!'ЮЇХ

гр·~·;:rня п.1ра:;у ;.;; п 1 с­

31 О.1я

1:\ер~·н::~ 1~ нrвпrг,І"і

МЕ'Н\

r~ir.ю

l!IRИ.1I01

Rіl"інннця. яr.1ІІ­

-

nнй

.1юбптr.1h

І-::11!ГН

'ТПО

чнтс:tта

Пn.1R!ІГ'І

Т<1

pr)i•n:i в~т:нт.

Pf'll!1':1

•татт;

їй

;ннняно

Ннрrтті.

робnту: ~)О:~ я· rп;:~ нn іг­ р;шпт. я(і,l~'Кі\, Гі.J!1ЇХІІ. r16Гnрнуті R n.ll!r!i\'ЧHii папір, п~·нrрю-т. Я.1І!НІ-:і1 ""~YR~~a nко. Rпня янrn· чі.1а аж .1Р r·тf'.:Ті. О.1я нп­ r.і :1Н.:ТЯ З fii .l•)ГО П? !J")l~'

ЮІ

:Jапrюrтонп~~.Jа

НашR в

rнiry.

ре!"~

в

як

На

·

і

н::~че ;ІР­

RH:'Io!f1HY.1H

:>RiCI(JJif.:тnrя

rвoJ:i:i кnяrІ.

нечо:;.

І!

тант.;~·.

нруж-

нага;х~·.яа­

Т(\н~і rтp;r-

раз

::<В--'·

сtм·к.

В.

І.

•r'l't.'HiH-1

21ЛО «Ч(t.CJt.

«Ох.

8~.!е.:Ві.'ІЬ,

8~.lІ..еRЇ.1Ь._.,

-------------------------------------------

рандот.-.

!.ОО с. 1 ·Іас»,

НІ

на

сМе.•о.ІІ.ІІ закінчен ..

14-ЗІ.> Новини. 1-t .. Тв1И 111) д

;o

те"я

-·-

Кінопро•р•ма.

15. {.=і,

5.

Які rо:rовнІ питання Із життя м!ста. paви xorl.-rн б залролонув~rи д/ІІІ обrово­

ltoн:v

ренНя- на сторІш;ах rІІзетк? Про .тrюдей яких професІй газета лише ммо?

- - - - - -------------· 6.

Які пробаеми з rocno;нpcькnro чл ~;~·.::п.­

Т:''РНоrо житт11. на ваш nог.1яд. сьоrодні най­ б1.-тьm аFТ~'а."Іьні і потребують постійної уваrи в rазеті?

- - - - - - - - - - ·-·---------· .. --------·----

Весє.'Іі старти. Іб.ПО Росіііс.ка мова.

16.311 Вксr~ rr

1-'iiJJ.IA

пr•естру

111.2.; 21.011 21 ..1;,

Фі.-1ь~

і

нар<ц-

З КИJ\1 би ВИ ХОТІ.JИ ЛОЗНІІЙОМИТИСЯ На сторіннах газети. лодисІ;ут~·вати? Назвіть ма· тер!а.'І рону, який винлякав у вас розд~·ми.

1S.H Сьаr однт 1~.no іІ\иття

л.ииитьсJІ

у

у

світі.

Фі.1Ь.Ч·k<>Нцерт

•Сн!ЖR\

)'f ~амера.

10.00 .\.т'•·'""" IH.J.J Тt.lёфі.1ЬМ. J І .(tO Ф1.-Іьм ... о.1оs.ннй руктор•. 1 і 2 серії.

~·т

10-UO Ahf) а.t~ни мІ мера. ІQ.J.; Фr.1ьм •І·о.з.ІІна КоцюбІІЧ• CDkJ1X», 'l серія. t:Z.()Іj o.."loвapиLUJt, L.TfiC~HKH

І:J.І,, «Орuіти

У

мо­

Рrше~шя ХХ V І 3·Ї.І4У КПІ'\.. В л,ії. І') ЧН)' пра• цю ин 11~1е••і машин. 16.01) tiORИHІt.

13.Ql!

16.~0 Док. Ії.І;;

Тн>ніІ>

3

Заh..1ючна

9.

"

Просимо висловитися

npo

якість худож­

иьо·nмlrрафічноrо оформ.'Іення газети.

1О.

с:юва

ви•uнанні

МарІї

19-ОІJ Ануа.1ьна 1.9.311 І·е.1ЄТ}J!Нф h.-.1apHt1H».

;:(!.50 Hit добраніч, 21.0U «-Час».

професія.

ім'я.

Скі.1ьни років

по батьковІ, вік,

P.:m

лередл.-тачуєте

•Но·

ве життя»?

Іt.щ;,

16.30 Хімія.

ІО.Оо Вірші та

10

пісні

cтrprнh.a.

«Сі.1ьська.

Французька

tкраtІ

1P.~j1

RсчірнR ка:н~.а. Концерт фrстииалю

кл.

І.

2o.on

,!Jебе-

заnитання.

Бровари І-\иївре;~акаія газети «Нове ;;.;иття». Просимо ;3робити nомітку «Аннета чнтачівt-.

Наша

~:ької

адреса:

об.1асті,

2;'55020.

ву.1.

м.

1-\иїясьн<'~.

1;14.

'----------·--------------------НАША

АДРЕСА

1

ТЕЛЕФОНИ:

Кабсі.1свський

1s.on 2

м. БРОВАРИ, 8

вуn. Киівсьна,

154.

житта

дарства.

курс.

1Я.Оn Чемnіонат

19·4-47;

родактора

19-3·82;

відповіл.а.tьноrо

кор~nоил.емта

nромис.1овостL

СРСР

листІв

І

sаст.

масово!

с. Пі3ИА

3УСТ·

«'Іас,..

КОН!ІtРТ

дитячих

~у.ІІ.!1Ж·

К:ОЛе'kТИfІІІІ.

9.3!; Док}мента.tьнІ

те.1ефі.~ь-

МІt.

Ре.ІІ.&kТОР&.

секретара,

&ІJІл.І.•у

ра.ІІ.іомов.•енна

роботи

sнма».

ЧЕТВ[Р. 3! ГР)"ДНJІ ПРОГРЛЛ\А ЦТ

10.20 Ба.1rт Л. • Ще.'КуІІчІІк•.

вмеіІ·

місцевого

Тr.н~фі.:wьм

ніх

механі­

з

2t.:JF;

9.М

стул.ента->аочннка.

Тrоретичиа

•Російська

« Час•.

МИС•

~.40 Іїмнастика.

Зі:ІКПІt?

ка.

ТЕ.~ ЕФОН И:

255020,

F.кран

Фі.1ика.

21.fІІІ

!i:.nn

сьогод.ні•.

ти

rnll.ннa».

студt"нта-заочнн~а.

річ».

ІЗ.!;; Дж. Свіфт. Сторінки жмт· TJI і TROPІ.JQCTi. 14.1,; •Б,·ти потрібним JІК14АМ. Фі.1ЬМ 2. 1;';.111 Чи зна~ш

курс.

тruтв

11.411. І2.!Н І'еОІ·рафія. 6 ""· 12.10 ІІі.ІJU Шахова шко.1а.

наші

б;·;:rе свято.

1\АЧОР,

я'.дд',1Є.ІШІ!

держложнаr.71я,1у.

Редантор Є. ФЕДRА.

оркестру

.оо

симфй·

t.;.н Рпсіі~е·ь•і

Jycrpiч

19.1U

піонfІм

22 ..j.;

Фі-•ьм . 2.3 ..;11 З Ноинч

візерунки. ФІ .• ьч:-

Док,

ро~ом,

ІІо•АnрпменнІІ Q~.o.;

теле­

товарншJІ

раJІяноькому

n'ять

хви.тин

ної ес.траАІt.

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

~.нn «Час ...

llnк. тr.. ltфі.:wьми. 9.3.; Конц•рт л.ермавноrо 1!11'• самб.1ю танцІІJ Бі.тор)·tько1 І' СР. 10.15, сВідІ~kНіtьсІІ, сурмачі»~

S.4:i

До І:•І){І-річчя Києва. КИ• ївсьh.иА ~1еnортаж. !ІІсня. що ста.•а збрсєю.

10.•\.;

цирку,

ІІ.;JІІ

23.4П «Країн" моя•. .Цок. тt.1е· фі.1ЬМ. 2-1.5(1 3 tІови" рокпм, ТОВ'І.!!ИІІІІ'

12.1)(1 J. r.1офі.1ЬМ. 12.:.:0 • ~ мі.lі руkи».

(JnздnJ')nf\,leHHSI paJJ.ЯHC.ЬKO'fy народ,nві. n(l.n.J бий вrн ник.

1:3.~:;

);?,,;;) Док.

t.f.:Ju 15.20

03.00 ТанuюRа.1ьни~ ·••·•· 4.no Ме.1пдії І ритми rотра.ІІн.

артистІв

опере-

а. Mt"'.:wnдiї rпничнах ба~s» .. І'рає .la) рrат Milxнap~zt· h.nHJІ;y_pciв С. Потанfиа3о

них

(Фортепіано).

ПРОГРАМА УТ 1~.00 А•па.1ьна камера.

t;.411

ефірі nісня. tf1.45 !Jpnr рама мрьтфі-1ьмів. 11.1:; д.1я дітей. Фі.1ьм еДва 10 ..).> 8

До•.} менти.1ьниА

екран.

І.б.;;о ФІ.,•м-конн•Рт таю

мить

•Я

дJ.'J)Ta».

пам·а·

'ІУд.(')Ву».

Іі.4П Тr.1rвікторина

•Щ~?

Де,

І(О.1И?

1 2.2.) tltJBIOIIt кіноекрана. 16.11() Новини. 16.111 «Срtuний д.1віночnк», рік

18.4іі О. І"".тьдrміт. • Ніч псми• .'І nк». Тtлrвмстаиа. )' nере~­ ві 19.45 вечірнІІ каз-

••·

с-nар-

Кn.1ьори

1~.:!11 Муз. те.Jефідьм патсьkиR хоровод.

фі.1ЬМИ,

Концерт

ти.

r·n.,,

розд у.

розважа~lь­

1\\\ Jичнии ~а.1е"дос.коп. 02 ..;0 Мt.1nд!Ї і rнтмк 3арубІ>S:•

«Зигзаг».

tfi.Jfl с. Лр11коджаючн

на

Мn.1оді,кна

t1РОІ-рама.

ІJ1.:'tl

у сеіті. .1 трира3·)8ИМ ч.е~!r Rіту 3 шахів

~~1.111 ,\\ІН."ТеtІТВО

ми:.. на

Rcce:tиi~ му.1ьткоиuерт. ,!Іьодс•ви-А ба..1.

Z2.1-)

настрою•,

Н3J'JОДОАЇ.

« 1 1ас».

21.3:'і

ио~иІ

•1'

•Xupoшoro

Му'· програма. 2~.40 •1\р~їно моя•.

1Я.~t) Батьt~.івщинІJ І\4оя. В ист~ п ~~ .'ІО.ЖНЇХ КО,1ЄКТІ1ВЇВ кра .. їни. 20-~.; 1\орвт•n"етражннА те,тефі.,ьм

е.1еа .ьманах

рік•.

,..\. 1\apntHJHM.

zt .fll')

Час•.

21.35

с.•Іас.а. 2\.з.; ·rмrфі•ьм

:!I.Ofl

ча-

•Цк

весел.а

п.нtнета».

•Закар-

2:1. ІІІ 23.4Q

1Р.ІІО Актуи.1ьна '""ера. 19.~n М. Скору ..тьоь.ніі. •Лkова пісня"'. Лрrм'ера. 2o.;;n ІІа добраніч, л.іти!

Конrtерт-ва.,ьс.

док.

тмtфіJІьм

с КраТво

МfІЯ».

23.:10 3

Нмtим

Pt:'Htnм,

Пnноров.tеиня му

ТОВ3}'!і!!!І!

радянсько-

народові.

Броварському комбінату громадського харчування

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ а.І>.Іінісrратор, офіuіантн, ку.\оннІ робітни­ ки. опа.тювач, ~Іайстер будіве.тьної група, ку­ ларі 3 та 4 розрядів, прибира.тьниuі, вантаж­ Нііки.

За дові.Іка\!И звертатися за а.1ресою: м. Бровари, вр. Київська, 148, віддіJІ кадрі"J.

тr.н:сту-

t4.:ifJ

дева-Кумача.

Ченає:~ю ві;щові;~,е!і на

::.а.1

1;,,4;) 2

В.

.Ж.ІtТТЯ,

t\

».

•ЗА·

мова.

to.J;;

с Ор.1я

«Горизонт:..

J>ом•нсн росіііських kOM• П03Іtrnpin у виконанні Є. Не.

дум•.

g,;ц,

.домІ-

1-\.211

ОБЛАrТЬ

«Час».

9.0;;,

Тf'.tєфЇ.1ЬМИ. «3Ві3да.р». фі~1ЬМН.

1\онцеtпннй

дії

Новини.

фІ.1ЬМ

В.

1 :10-

нn•.

кінченні

Док.

ОБЛАСТЬ

9.3fJ Тr!~1е.ІКурна.1

12.211

8.~5. І.;.ІU

ЩЮRЕ'ОИ

!RCП!'RTI)J:I

P.:z:;.

<х 1 Іас».

~.4.~ Дf)k.

r~'іІ.ЯННЯ

орrані:J~'вати

r.1i.\

ЯА.ович~.

111.20 {\\\,1brt1П.1ЇhttІHЙHi tо ..;ІІ Творчість юнил . 11.2n Тt.1ефі.1ьм діткм

ІІрол.овJkення тс.атурнІру ttСnня•Іні 1\.lарнети». 110 :Jа­

S.OO

прізвище,

l"toCh.3.tЧi_., •амера. •Lаша. О"теk·

~.1щ «'Іас».

діти!

НА

.. н ..

1\H.(O.Jt,

НА

Ri;]rn 3 B0,10IQ. У ~'>1<1CCJBNn

неї

су•.

.LLержа.вного

ПРОІ'РЛМА

21.35

-

П\ТЇІ'h3

тинНtіИ». 1~.011 Те.1ефі,1ьм

Новини.

bal!ho.

бу•

ІіОJЮІН.

ОРЗІІЄ'ЧНО

нічної А естрадно• музики ЦТ І БР. 1 r;Іr{;ІІ;Іьм д~1я дІтей «.іКитtя і nриrоди ч11ти.рьох л.ру.1ів•. І, 2, 3 і 4 сєріі. 14.311 І.онини.

:н.з.; « нn .. ини кіноr."-раяа». Те· .lt!.OI .'ІJІд. По 33Кінченнt -

Фра.нка

J\0.,1ChTИBIJ Х)• доJКньпї сампдіяЛІ,ності Че.р­ ніr·івсь~о.ої та оінюtць~о.ої vu ... . Jа(тей.

Чи вчасно ви одерж:~·єте газету?

ВашІ

2І.fЩ

камера. •lпнячні

ПРОГРАМА

11.

І.

1'!.1-~

13.1.> Rнсту n

маі!стрі• МИ<• тt"uтв і художніх ко.1tКТИ· аів. zn.-1:1 На добраніч, Аіти!

tБ.ОО « 1 n.l}Jb: .J.(,~GJд, проб ле~ ми•. l..1ідами наших вист)­ пів.

ни

А\оск­

Росі'і,

0.1ек~.:андр

встаНfJВ·

ІЮІШННі

~~ СІІЯХ

пє:рr.1яку.

20.11!1 1\0IILitPT

за.t •дІ!)·Жба ... .r-\нсамО.Іь пісні і т1.нцю 1\азалсь•ої PLP.

ІІrсні

КонІtерт «СОНЯ 1 1Н(':

санд.р,

Іі.І.\ 1\онце;пниіі

IS.3U ).

Творчd.

фі.1ЬМИ.

1~.31) «,\\OChBO і 19.00 ,\ктуа.1ьн• ІР.:ІО Те.1ефі.1ьм

hOM· пер~­

ді:РНІ.

..

друмtім"'.

самб.1ю

1S.II0

«Lріонніі 43Віночпх.. •І• роте•а•.

конст-

сnів.ІJ.ружність вчених ви і .J.nнбас)·. 16.110 Новини. lft,IH « l.І'Jіониtі д.івіночпк.

пам·яrі».

п·ютеро~о~.

___ ______________________ _____ ·----·-----

на~·ки.

П РОІ РАМА

fІІ'ОГРд,\\А

ЕЇ

,·.віт!.

1

І·е.lfфІ.1ьм • n) вай !.!!>РО· виН. д.прогнйл, 21.00 с'Іас». 21 .•15 Ширше •о.и. Естраіl!!а nроо·рама. 11" закінченні l.ьn1·одні ~ с-віті.

наспіви».

16.10 16.311 В. Які нові фор11rи вютристаиня .'Іпстів можна застосувати в газеті? Чи задово.'Іьняє вас Існ~·юча форма подачі ,1ИстІв?

І е.,lевиста&а.

19.4'>

ШhЇ.lЬНОМ)' h.O~lЄIПHBt. 12.3(1 М) 3. t.tJІ~lhM «.ЦО~ОІ ою

7.

_,я;..

«€..з.нна ... •.

світ. tь~_н·nдкі

дєреsа}•,

~ півАру .ЖІіІ"JСТі»,

ІS.!:о Спnрт-~1.

« 1 1ас".

21.40 22 ..;:;

тиоr~'J

ІІісні 1t танщ наrол.І• СРСР. \6.10 і еаТ~1 ЮНОІІ> Г,1Rда•<а. В. Кнсе,lьов. •.'1юбов і картон­

МИТТЯ.

Кінока.чrра

Музкч·

(.'.411

ню, інстр~ ментів. ( СРР ), li.ІJU Адреси м.о.1одих. 18.110 Ві.з,r·укнітьс~. <}Рмі!.чі! 18.311 Вірші -- .ІІ.ітям. 18.4-J CьrtrOJ\Hi у світі. 1!~.tJtJ

«·Гі.1.1я

«І- призонти «Майстри».

дr

чrрг:.-нання І-\'ШТР.1ів pnc.lнx. Tn.:ti мпжча

СОНЦЕ'.

h.азка..

м.и

вис.,та.

нор;\1.

таr;огк няга;~ати і ;(орос.1НМ, що в

Я.'!:ІНК~·-,

.1іп·й

15.~-і t. ьоr одні

ІІ.\0 К.1уо •іноnо.1оро.кrі!. Ло .1аh.інченні -· Новини. 14.;;11 .Цонмr.нта.1ьні те.1ефі Th•

Іlnвини.

-

чіт­

nроти·

Т•І наrотоRі Пt'рвннні аа• cca'iu ПГ>;ііf.'ЖСJПІСЇННЯ -

Ht'AMI)BipHe. н ..;n JHJЦORa ~r..a н.а. Концерт. 1~.:нт У кожному ма.1юнку

ЦТ

~.~О І і"насп!hа. 9.U.) Фі.1ьм. •.t..J.Іtнa, .. », 10.40 •Jим•Jві іікваре.lі•.

ду;о~­

нrrJi'>xl;tнirть

і'іатпr;нм

.lЕ'НП

пе­

:;аснідч~·,;

приміщенні,

111.-0 0•Іt'1ШдНЕ'

ГРУДНЯ

lO

ІІРОГРА.\\А

J І<Іве;:хе­

JfJTj)H:O.tdHHЯ

C.>l.\

"оннРрт.

СЕРЕд.·\.

нн,тава.·ІLt'!нuе;:rт.

Bнr.1JJ.;I ~·

ПРОТl!ПО­

--~--~--------------------:1 • r .

•Сокt.•• (КІІ·

ЖіНh.И.

И;tш~ ТDамозі!11е !еПІ) Ім. м. КяеRа •

пи пдяг:,·.

про

тa:vr,

Нехту­

p<>;mnc;\;~ь

по;·ІіС'ГЕНИХ

ГJa:JhTR,

тан

Дівчинh'а

к~-

Jn нори,1 nру. На .'Іюсю о;щr ;:;а \ЦІНІМ

;ІНТЯ'Іі

нищс

!іого

~н'тн~-.-1 ~ся і!(l.'ІЄТі:ІН

;ІіТИ

І!ІJаВІІ.l<Ш!!

рrt-:пн.lіІяо

rrо:tшн~·.Іа шy\JJ-\y но;о>угн. і анову

.11{;1-ІН \ІЇ<'ЦЯМИ, На nn.'!H'T· чі pn~~a1~11i r~ьози і ви-

20.1-~ Тру.ІJ.ОВіІ

11.40 Фі.1hМ·•онцерт rip і .:н~пів..>. По

ні. Пона нн н:т.:-чі

p~·f;y дn СБЇЧf'Чf\И. ,:loтягнутися Jn Нf'Ї fi~no не

прnст.

на

" ' і II<>бir·:ra R нухню. У цrі-і час ТюІара юІн~-.lася .1f'J RЇ!lТ<).lJ;I!, БХОП!і:іа ЧІІІОСh ПР.'ііf.-.\.' 1 вн,'і:rп<-~ ;1,1 !i\"X-

·'

і

;І;r;;;нrJ'Ї охороНІ!.

.'ІЮ<'Я :1І·с:'·оч:r.1а :з cтi.lhl'Я

так!

ю; праRІІ.lо,-

;\()рос:Іі

ЮТh

TOR<J}JIШI!iy.

!'ROIO

його .1<1 я:rннк11 і rтrюстяr-

\~.411 1\ечірня •••~3. 2P.QQ дo•j4K<JBa С-1) ж б~.

На

i'i\'R ;ка.1югі;1ННі"І. 1-;'Іr:по:..т q)~ї :1я:тв чорнюш пrтч::+

:?1.3,; Tf".1"-hi 1hЧ

4. 1\tarepia.lи якої лроІі.тrем<Ітики ви хот!.:т б знайти на сторіНR"ІХ rазетл у 1982 році? .Rких л~·б.тr.інац:й 1 яких жанрів ще брак~·є в rазеті?

:ин·я

ніч

не Jивина. во­

-

T]1.lll.'ЯfnTbCЯ JОСИТЬ Ча•

;1е

б:r.І':З!іу. внм по::~·м'юІ зайня.1ися зіnк11 :з ІІ.'ІЇRh'И. ·,,;vч·'Т''і\, пр:ПІІСН\.'11·І п а " шнсь :ro стін. ро:шrир~:нtЛіИ ві.1 а;ю;у очима .:щ;щ-

піJставн.н

rті.1РПh.

виn~.1кн

!1f'j)('I\ 1 1Н~'RCЯ Hfl і rJCh ya;r ЯС!іра­

пн.1а

бо.1)'. І.!СКА -

ВІВТОРОК. 29 ГP~·D.HIJ ПРОГРАМА ЦТ ~.оо Час•. БА а f імнасти•а.. ~.о; К. fouuJ. • Принцеса ТІ·-

СЄ'І;ун;(!-і

~- нстворічн~·

:ІіЧ~'НЇ

erRІJИi'i (Jнтьнін тті;~,так. Чrрс:; ".1hІіа rf'I(~'ЧJ .:Тюr"Я Rіібрн:rася :; під 1-\~-­

ЇR).

3. Чи задово.тrьняють вас Т~>матичн\ сr.,рін­ Ю!, .,~-брики, які веде rазета? Що б~·;Jо невда•mм?

f)ІІГ()Нh З?.

ХИ.1И.1<Іся: .\Іожр ni;:xпa.l!!ти n~рюп~·тнrта' -- внГУ!\!іУВ паптn~t хтnrь Із

-1'!

ІІrіА

,.

fi.l~':lh'Y

.:t.івчат .•1юrн ШRH;IKf'J яхо-

rRiЧкri

Р.1е·ктrиh'~'· .:rerFJ.:Щf'

би

на

.1а чар·вн~· нa:1Kf'JBY прнн· цесу. . --- :!аRі.П-.СЯ. CJ!i'!:fi;J iln·

.1'сі.

Я.lrіНПі

п;н:у-

HpH.lhi.IЯ . •lюся.

.1яючн

О.1я.

І\о.1•1 3Rr.·рітИ.1І-І

,; пar:rp~-. і!

pl..

-

спраJІЖН!

.1~-;F;e

нrї 6~·.1н .lrГ\'H!->i-ii проао-

П•їІ\ . 1я-

я.іннн'І i)~·.lP

ГJ:.-в ~-

-- :1 рі:Jноко:tьпро;яої кіНr)П,'ІіRІ-іІІ. :1н СІТІ!Н()Ю У

Rийтп.1rІ

rі.11;ч.

,·то. І.

:1 "''д1~Т Щ-!С'fіс!рЗ.lІІИХ

сніднипю і:• ~тар:Іі зіроч·

зазп:ю •YR~:rr-r.

HR

НІ!

:JipKH.

хтп

11 ;н1 f;r 1 стю~ 1 Фf"ї. О.lя кю;:rrї.l<І н" rm.lp~·;r;чІm~·

на:т:зянчаіінn кnаrинn. ,Т n'TRTHa RЇ,1 :~НХСJП.1!'ННЯ ан:

В::1Пі

:ЗИ.ІаСЯ СПІJНИЧ!іfJЮ ДО іНшnї :>аnа:Іrної свічни. С'па.1<~ХНІ .. НІ пaпrpnfli

СТЇВ!іа ..lюсі

r~t'!O

ill"

;rощу

Ііостtо.І:ах. Нанкn.1о я:mнііи ~->: 1 ~;іК.lн: 1 ; 1 Червона ІІІ<~пnчh'а. :\l<'н';rнн, .~іа-

:-;;<Rf'p!!lrнo

,lRвaffrp

с"ЩСЯ навшпиньни і наб.1и-

.']юсі

:І.іR­

;rппо~~R­

с-ніаіинпк.

:'о:І•.>тоrп

* "' •

т~~-1-

.1и ПОВ:З іі.1ЧСКУЧІ СК,1ЯНі Ку.lІ-,Ю: -- ч~р:ині, зе.1ені. енні. r пнгато

Г('·

га.1ї.

r'l<~rнтn

крильми

БУВАЛЬЩИНА

jiO;Щn'!;-1.11!

FCJ'-11·!

.1Я nІ\іду. r:-Jpa FIOIO

обпаленими

з

~---·-·--------.

11рr,нра шати

;!.li!HHY

.1".~m

Матеріа.'Іч я-них стnр'нок, рубрин яи ло­ ст!йно чнтаєтtо: «П11ртІйне життя», «Радии­

з учня­

ми о;:піlєї з ш~і,, сто.1ич­ ної об.таrті. ЧРтвt>рто­ І-:.1аеюrия .~!юся :·1апроrн.1а

-2.

СТА.10СЯ

ЖИТТЯ

t9-4-B7.

віл.л.Ізу

nарТІІ!ноrІІ

rocno• ІIJІ.&l.irla

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ! гру.1НЯ З 12 ГОДІІНИ ДНЯ В Їда.'!ЬНЯХ

прош1с.1ОВІІХ лідпрн~::мств проводяться nepei1• святкові виставки-продажі кондитерських ВИ·

робів, напівфабрикатів із тіста та овочів.

30 ГО\'J.НЯ о \б-ій ГОДІІНі 11 :\ІаГаЗІІНЇ «К\'•1ЇНа· рія» п'о- ву:1. 50 років BJIKC.\\ провоЛ.Іпься конкурс ccpl'.l. кондитерів на 1-:раще внготоn­ .1ення і

офuр.\І,lення

ступнн\І

їх продаже~с

тортів

і

тістечок

з

на·

Занрошуою відвідати виставку-продаж. Красиво офоjнІ.тсІшй торт стRне . хорошою окрасою святкового новорічного сто.ту.

Чяіікоwськоrо Вистава.

сІ.,ьськоrо

19-3·18;

29-30

Комбінат сІІо13~:=! RЯPChOГf)

ЖHJHh*

-

Kn\1 \4:\'НИ(: 1 І-ІЧt'І.'Кnіі J"ЗИІ-!hІ. ГON'1.1CJ.\QГO Cnвt-TOR

І\н2вской

ОDГЗR

І·орn~Н.'КОГО

на пn л НЬІХ

об.,асти.

громадського харчування. Бро·

КОМИ1еТа

шнн ии Ук· И DaAOHI-tO! f)

депутатов

Броварська друкарня Київського облnо:Ііrрафвидаву, м. Бровари, ву.'l, Київська, 154. Друк високий. Обё11r 1 Арукований аркуш.

Газе11 середу,

виходить п'ятниuю

у та

s1BTODOII. суботу.

Інл.екс 61964.

Тираж 12.160.

Зам. 5359,

#206 1981  
#206 1981  
Advertisement