Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІС Ь К О І Газета виходить 3

І

к_іТНА

17

МІСЬКОГО

Р А й О Н Н О І року

1937

РАД

*

.М,

KOMIT~TY

КОМ У Н І СТ И Ч Н О І ПАР 1.11 У К РА ІН И І Д Е ПУТ А Т І В К И І В С Ь КОІ О БЛ А СТІ

НАР О Д Н. И Х

*.

205 .(7492)

Вівторок, 29 грудня 1987 року ПЕРЕБУДОВА: ЄДНІСТЬ СЛОВА І ДІЛА

Правофлангові

Цех металоно.нструкцій механІчного

заводу. Тут народжується

. продукція

основна

ПРИЄl'!llства.

Ось

під­

~a

моїх

І

аналогів

не ,мають.

внесон

кожної

НапружеНІ соцІалістич­ зобов'язання прийняли робіТНИКИ цеху на поточ­ ний ріК ЗQКрема, вигото­ ні

вити

понад

план

продунції

на

товарної

33 тисячі

карбованцІІВ;

переовнкона_

ти ПJjан по зро'Станню про­

на

1

відпрацювати

на

дукtИВНОСТі процент;

працІ

заощаджених

. на

МихайJJІвна

по-

фото М.

~ачу

Я:дучи

Семиноrа.

ПО

цеху,

порОЖНіЙ екран

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ БРОВАРС~КОІ

тут

ЧИми

комІсІями

кандндатами

Броварс"ноі "lс .. коТ путатів .двад·цято.-о вані:

КОВАЛЬ

1.

у

депутати

Галина

Юхимівна,

іменІ

-

цо

N9 6.

2.

60-річ'l.Я

1944

.

тив

тар

настро-

завершує

нашого

нолек­

плем'Птахоза­

воду ювІлейний 1987 р1Н. В переддень 70-річчя Ве­ лико! Жовтневої. СОЦlаді­ стично! революцІї трудlв­ нини господарства успІш­ но

виконали

роиів

плани

п'ятирічни

двох

З

усІх

ки, ють

Птахї'Вющтво

у

нас. є

провІдною галуззю. Ми утримуємо. 240 тисяч ку­ рей. Та крІм птиці має­ мо 1050 голів велино! ;ро­ гато! худоби, 1580 гек­ тарів орних земель. на

зернових,

600 гектарів 200 гектарів

.картonлІ,

ко.рмові

куль­

тури.

Jla

ПраЦівниниnтаХівницт­ о.держали уже по 241

.яйцю

від

несучки.

а

зьна

креслень.

нагороджена

граМОТОI9

зараз,

напри­

дооцінюють

гласність

трудового Тим

суперництва?

більше,

що

робl.:г,ни­

-

розрахунку,

а

це

значить

всІ до ЄДИНG~О зацікав­ ленІ І в якостІ, 1 в кіль­ 'кості, і в економІї.

ДоБJ;)!

СЛOrВа

ГОВО I2 ЯТЬ

на ПіДПРИЄМСТВі

І

про

бр'итаду І. П. Бірси,

яка

HOBO~

які·сть

Є ми.

технІ­

недостатньо

тут і «сво!,. Наприклад,

КОМ­

ПРdбле­ не 'все

гаразд Із Інструментом, як. розповідають робітни­

ІНИ. бувають з ними пе­ ребої. ІнодІ затримує ро­ боту внутрішньозавод­ ський транспорт не­ вчасно підвозить деталі з інших цехІв. Нещодавно на своУх зборах колентив склав заходи по БІльш ефективнІй роботі цеху і передав Іх керівництву заводу.

Якість пропУ'}{Ції. Зга­ даний показник зараз чи

не наЙго.ловніШИЙ. Це ро­ зуміють

дову

терІально зацікаВЩЩі за якісну працю о.держу­ ють до 20 процентіlВ над.

~'К()ПИЛКУ

ювілею

на

Жовтня

честь

було вlд­

~ачено грамотою мі.ькко­

му партії.

РІчну програму

робіТ\іИНИ цього нолекти­ ву успІшно виконали 1 за­ раз

збирають

нрани

по­

над плсрJ. По зобов'язан­ нях їх слід зро(іиrи 1О штУіН. Свого СЛOlВа роБІт­ ники

дотримують.

У

у

цеху.

бав,ки до зарплати. 'raK що прагнУть всю продук­ цію

зда,вати

з

пред'явлення.

цеху

металононструюіій

і

не­

першого

Цей

показ­

нин становить 96 проц. На 181 тисячу нарбо­ ванців понад план одинад­

цяти мkяцІв

номенклатурІ

Стара­

ються ,робіТНИНИ. Та і ма­

товарної ТИІВ

виготовив

продукції

цеху

колек·

металоконструк­

ріЧні завдання будуть Qи­ нанаНІ. але це коштує чимало. праці. І ось чому.

цій. Продунти.внlсть пра­ Ці за цей Час досягла 106,2 процента, що БІль­ ше, ніж передбачено зо· бов'ЯІ3аннями. Ось про

)Розповід~~ начальник цеху ВОЛQДИМНР АНДРі_ йович Івно:

зна1:И' нотний роБІтник цеху. Уже СЬОГОДНі вІн

стандартне обладнання 'та нова ТІІхніка. І хо.Ча

На

Halt.

наступний

довели

рl,к

завдання

ви­

все це, .вважаю,

має вчи]'ися все щодня

і повинен

ра~ува:ги,

знати

проценти

готовити 200 тонн не­ стандартного обладнання. А якого, ми ",е знаємо 1

свої і товаришів, знати за­

знати

що з ЧCliсоlV! і .на це Під· приємство прийде госп­

не можемо, тому що

гальну

картину

табах цеху.

у

Тим

масш­

більше,

кам цеху є про що <;:иаза­

нреслення

ти:

возять з собою. Часто во­

poopaXYHO~. Так що глас­ недооцІнили,

конче

хІдна. Кому ціалістичні піД сук.ном?

потрібнІ со­ зобов'язання

?_аплановане

вииону­

замовники при­

ни з помИл.нами •. тому до·

ється.

Госпроз р а х у н

}{ О

В а

ЛО9ЄВ Олексан.др Васильович, року народження. .першиЙ сенре­

бригада В. П. Ky~epa ви­ ·Готовляє

потім

місЬІНКОМУ комсомолу -по Бро­ вибой>чому округу м 205.

ції. З груД'ня почала пра­

BapCbKO:l1Y

і· з

-

працює на збираННі авто­ нранів. І Ії внесон у тру­

воДИ'Ться їх дорОблЯТи на заводі. Внтрачаємо час. І

кожно.!курки­

тваринники

до­

вели надІй на !Сожну фу-

ф

ражну корову до. 4492 кіло.граміВ молока. ТрудовІ досягнення ро­ бітнИ'Ні!В -господарства ва­ гомІ. Cьo.г~днl '1 птахІвни­

ДержавІ продано 15 мІльйонІв штук яєць, 1150 тОнн м'яса, в тому числі 822 тонни курячо­ ГО, 7400 тонн модона, 2880 тонн нартоплі.

сіємо

1968

На

показників·.

яних

4. 1960

округу

нолекти­

кінЦі 'рону? Чому так не-

78.

на

нартина

цювати

металоконструн­

в

рахунои

1~88

пост<!~аль.ники

здалегідь

не

за­

можуть

за­

мовити матеріали. Та

ж

ність

змarання,

С.

яку

тут

несб­

ПОТУРНАК

КУРСОМ ІНТЕНСИФІКАЦІІ~____================================================================~==~=========

ХОРОШИМ єм

OKP~ГY

по N2 52.

ГРИНЬ Володимир Миколайович, року народження, завІдуючий про­

чому OKPJТY М

'У'країни

виборчому

НІШЕНКО Галина Петрівна,

АГРОПРОМ:

3

Радянської

Броварському

трикотажу

мисловим віддІлом мІськкому Компар­ тії }·країни по Броварсько.му вибор­

року народження, інженер ордена Друж­ би народів заводу порошкової металур­

гі,ї

дитячого

секреТі те,

соцзооов'язання?

Особливо

фабрики

у

ви}{()нуються

вами'

Броварському виборчому

3. 1955

Ради народних де­ скnикання :sapeCCTpo-

j)ержать

ні<

МІСЬКОІ.РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

верхнього

соцІалІс­

тичного змагання. Це вже не красиво, Це не РQ.бить честі ні цехкому проф­ спІлки, нІ партІйній орга­ нізації. Чому, подумалось,

МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЗАМІСТЬ ВИБУJIИХ

в'язальниця

смаком' вона Красива. Тут

же цехові соціалістичні зобо/в'язання, А поряд .. _

ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЯ по ВИБОР АХ ДО ВРОВАРСЬКОІ

народження,

звер­

нула увагу на наочну. агі­

ПОВІДОМЛЕННЯ

року

про­

що.

тацію. Зі оQ;>9рмлен..а.

З.-ідно ст. 54 Занону Унраінс"коі Радянс"коі Соцlаnlстичноі Респубnlки .. Про вибори до мІсцевих Рад иарод.них депута-' тІв Украінс"коі РСР.. окружними вибор;

2

рзсурсах

довести

ДУНЦ1J з першого пред'.я:в­ лення до 96 процентІв то­

На знімку: кандидат в ЧJI~И ~lcьK.· кому партІї Н. М. КОРНІ6ВСЬКА.

Кори1ввська, о'lопю­

ю'ІН бриrадУ птахівlЦlкІв_ Вона

дні;

ЛО Кращих.

НІ.

деталей,. ни­

ділиться ма~тер-брига­ дир Василь' Петрович. Метал зараз завозять на­ перед. Ну, а решта уже - за нами. Ми на госп­

нещодавно,

мовує

.• СемидоmdвсьКВЙ.

пле,ктуючих

тут

бригади, всьОго нолекти­ ву. ЯКИЙ же він?

стІйко виводить CBdi копекtив. у чнс­

ною

через те, що останНі пів­ рону значно полІпшилось матеріальне постачання;

Кінець року. Час підсу·

Понад двадци'l'Ь років трудиться у

року. За пІдсумками соц­ змагання на честь 70-,~IЧ­ чя ВелИlкого. Жовтня во­

леве «вбрання» майбутні авто}{рани АБКС-6_ ДО речі, їх почали ро{jити

своє

СУКВОМ '

ПІД

мета­

одягають

собі вони

птахорадrосп1

мlсь.нкому партН. - Працюємо ритміЧНО

очах

коп.

================

Зобов' JlзаВВJI... ремонтно

* Ціна'3

і

тваринники уже

тьо.го

в

року

працю­

рахунок

тре­

ному змагаН'ні утримують пташниці Галина КорнПв­

на Гузій, Уляна Ми~ай­ лівна Лях. Ніна Микола­ Івна Лиса. Валентина Ва­ силівна CJCлярчу~, Гали­ на Прохорівна КОQШУН і багато інших. А такі

майстри

машинного доХи­

ня корів, ян Галина Фе­ дор1,в.на Кабанець і .Ма­

ріЯ

ОлексаНАРівна

ченко,

уже

Музи­

JtадоІли

ho

кілогра,мів молока від кожно! закріплено! ко­

5178

рови.

.

'Успіхи ві. і в тарствl, далися

і

І Н І

в

птахівницт­

молочному сно· І в рослинництв~ пам

неneгко,

року

І

W

помогу і ветеранам Бе­ линоІ .ВІтчизняної вШ!:ни та

. праЦі,

Важливу роль у їх досяг­

плавальним

ненні відІграли дієвість І гласнІсть соцІалІстично­

залами

го

спо.РТИВНИМ

змагання,

впроваджен­

ня колентивного підряду в усІх виробничих пl;:g>оз, дІлах. .

В

умовах

перебудови,

динок

У.

вІ

спеЦjалістів,. керlв­

З

для

двома

гляда';llв,

номплен·сОм.

де

наші

роБІт­

ниці мають змогу випра­ ти. висушити І випрасува­

ти

.' до.

.

ноМбlнат.

біл,ьш вимо.гливо. підходи­ ти

нульту.ри

бу­

цьому роцІ вступив дІю банно-пральний

У

я·на здІйснюється нині в нашllЙ нра!ні, ми стали

ННоків середньоІ ланни, до ко.жного. працівника,

басейном,

БІлизну.

В гоc.nо.дарст­

дІє три сауни,

caдOI<

на

зифіКуємо

дитячий

міСЦІ>.

180

село,

Га­

розпоча­

тивах. зміцнюється трудо­ ва дисциплІна. підвищу­ ється активність робітни­

ли бу.дівинцтво. 32-квар­ тирного' житлово.го. бу­ динку. На пле.міннlЙ мо­ лочнІй фермі завершу­ ється будівництво двопо­ верхово.го Будинку тва­

нів.

ринника,

Розширюється зація

в

демократи­

трудових

нолек­

Ми nо.стІйно і напОлег­ ливо дбаємо про сопіаль­ но-енономічний розвиток

жителі села.

не тІльки а й села,

му

році

є

власному

в

пІдприємства. якому жи­

вуть нашІ робітни·ки. У нас побудована поверхова

'із

середня

'спортивним

Аюивно допомагають у господарсьних

ні дво­

шliOла

зало.м

І

У

ВіД' ,корІв,

жителІв

ві продано

справах

Лише в цьо­ які

користуван·

села,

380

деРЖа­

тонн.

мо­

лока.

Ми щиро вдячпі за до.-

І

учням,

і

учи­ де­

нлик Н8ІСС'( краще Я;:f"ТИ,

сільськоІ

багатьом оела . за

Ради

і

іншим жите~IЯМ відчу'І'НУ допо­

Чесни,", труд

та

тваринни­

цтва докладають чимало зусиль для того, щоб не зменшити'

досягнутих

ре­

зультатів. Механізатори завершують 'ремонт техні­ ки і піДГОТОВ·КУ ІІ до. вес­ нЯНО-rIОЛЬОВИХ робіт. Про­ водиться

рІв,

навчання

iltaA-

підвищення

кваЛ1фl­

нацІї робітникІв професій.

масових

Спеціалісти господарст­ ва завершують всю підго­ товчу

роботу

нашого

на

до переходУ

племптахозаводу

повний

нон

В

і

госпрозраху­ самофінансування .

трудовому

rаряче

:колентивl

підтримують'

за-

одержує оцІнку і ви­

знання.

Так,

птахівництва

ДОбросовісний

~"flЖДИ

справеДJ);';~)У

могу.

Зараз іде зимівля гро­ мадсьНоІ худоби І птиці. На . зимовий перІод заго­ товлено достатню кlль­ }(ість кормів, І праціВнини.

партіУ: щоб треба н,раще

працюв[.'и

телям місцево! школи,

путатам

п'ятиріч.ки.

Першість у соцІалістич­

'Г,У·!'.МЦЙ

нашого

колектив

гuсподарства

городжений

на­

перехідними

Черво.ними прапорами РеспублІнанського агро­ прому і Броварсьного мІськкому пз.ртІ!. Група передови.нlв !lід­ значена золотими І сріб­ ними медалями Виставни досягнень· народного

ПОlДарства ми

країни,

подаруннами,

тичними

гос­

цінни­ турис­

путів}(ами

по

СРСР і за кордон. Можу з усією впевне­ ністю

ний

сказати,

що

ювІлейний

црацlвники дарства

слав­

1987

нашого

завершать

рік

госпо­ ваго­

мими ЗДОбут.ка'Ми І гідно зустрІнуть ХІХ-ту Всесо­ IOOну партійну конферен­ цію.

В.

директор

ц.rахозавод,У

ФРОЛОВ,

,церЩnJJем­

.РУДНІІ»,


сторі ма.

2

СЛУХАЮЧИ зВіт іІаорт- блем. без р~'.ооания бюро заводусТоргяких годІ сподіватися, що

недооцшил: в~щливоcтl спеціалlзаціІ? піДГОТ,QВКИ пам'яток для шузали не

lМаш~

робjтни.н:ів, тів, де

по керівництву пе-

самQOКУПНlcть

реб~тдовою, виступи ному НістІ'1;! по Його обговоренню, мимоволі rnіймав ссбе на думці: робота парторгані'зації чимось нага'дує айсберг. Верхня ча стина його це те, що вдалося здІйснити. а нижня немовби Jtовається

і

сам9фl-

нансування .д1.йсно стануть .реальністю. дадуть ефект . Не ,маю наміру перелl'ЧYlВ~ТИ цих проб-. лем . Ів звітl, й У висту­ пах на них aJ\дентувала­ ся ува'га учасників збо­ р!;в. Але ПРО один момент усе ж не ~ожу не згада­

піп товщею повсякденних великих ~a малих справ і

ти.

Говорив про нього

й

cnеціалІсбули б чІтко

сформульоваНі

принципи

нового економічНого

яким\{

СЛlд' працюва­

ПАРТІПНЕ Ж»ТТЯ:

і

ме-

. ханіз~у, ,роо'яснено. з чого скл~ається !!рибу~

ми перШІ несмІлиВІ н-роки на шляху перебудови, й комуніСТІ' заводу «Торг­ :маш~ . Вони реально оці'­ нюють

досягнуте,

нlnЬ. кома

роками

домігшись

хоч '

раніше.

таких

татІв, спочили б уже

лаврgх.

на

Чому б,

здавало­

ся. Й . не радІтИ?

Плани

19.86 Нав

з

рокУ колектив вико­ усіх texHiko-'еконо -

міЧНИХ показників . Та й У

справі.

технологічноІ дисципліни. правопоряцку. В ходІ од­ нlєїз перевірок на за­

пішла б тІ.1JЬКИ на 'Користь

порушни'Ками

НЯТТЯХ

ЗВІТИ ПРО ПЕРЕБУДОВУ

честь

але

ним

Червоним

70-.річчя

жіть.

жувати,

й

ності

що

заводчаl1И,

ро,

не

ка

яка

є Т;1

змушvє

зу­

здобутки віДдачу

о(5ставина,

й

на

repe1tin

YlВазі

,кою

зу ­

кутом вимогливості.

заводу

та

-

І

видачі

Мені

за

не

Не

зай-вими

проя.вили еКОномІсти

статтю ' за

«l.Цoб

в

16

Бачте,

завжди хліб був · 1 стало боляче. з.наЙшли

пробле­

ці уже не свІжий. можна писати таке?

Ян Кра­

ще б . замислилися тим,

запnа­

тять! так. відповіnа одна 3 працівниць обуреним вlА,­ вlдувачам. А спостерlrати таку иартину можна бум вранцІ oAНoro 3. буденних днів • . Чому. впасне. черrа та ще зранку. може запитатИ ДОПИТnИ8ИЙ читач. ВІдпо­ вІдь проста: rоспрозраху­ ИОК ще не дlйwов до ав'"з­ к!вц!в. тому І немае в них еnементарноТ уваrи один ДО оДнorо І до кn!ентІв. Та й взаrаnі тут відсутня копек" ","вна зацlкавnенlсть у "кІснІй роботі. у куnьтур­ ному обсnуrовуваннl.

звіті

дові

лення

що

Ось

10

вико­

Але

-

усій ро

повноті в

в

проце ~

су перебудови. Ним не­ мало ~роблено за остан­ ній час. Але чи завжди докладені зусилля давали віддачу? Звичайно. нІ. Тому Й продовжуюТ'Ь без-

.

-

від

хів М ють

свого

часу?

л.

СТАДНИК,

~IJПJ!"'ща міста.

здатна

під­

хвилях

спо·коєння

самОза­

ватажки

парт­

цехів

.NQ 3"

о:рганізацій

стовувало

почуття

вtдальності ...

А

за

ЦЮ силу.

}/'

роботі збор1ввзяв участь і виступив другий

заводоуправління, Інже­ нерного кqpпусу. Що кри­ ється за в'сім ци.м? При­

.ТУ.1Лення.

висоти.

собою. Треба тільки. щоб паРтбюро сповна викори­

.NQ 9,сriочива~

7.

на

секретар

міськкому

тії

Мутило.

А.

Г.

пар­

над

що вирощувати його

питання

В.

НЕБРАТ.

============ Черствий ХJlіб. А може душІ?

Пікали хліб раз у два· тижнІ, fl .коли щотижня - то це вже розкіш. Мо­ же. це не хліб черствий. а душі наші зчерствіли?

кий.

хліб

вашого

ний.

Буб би

-

це

здоров'я. так говорили м.()Ї батьни, діди, які ви-

не

СпасиБІ

завжди

гa3~HiB.

хвилюйтесь

вам,

на

що

за

хочетЬся

хліб.

свІжити. а6ризнуаши во­ :дою і 'Поклавши на кіЛ!::.'<а 2tlВили.н у духовку.

КіРочка знову стане ХРУМ­

кою і рум·яною. А мож­ на скибочки хліба по~а­

це.

Зараз

сти

ти

тіЛьки

прилавках

тан

то його лег.ко можна вrд­

заводу смач­

. він

комусь

їсти лише гарячий

його. ОСЬ в чому біда. Так що, ТОВ. ' В. Ковален­ ко,

А черствий хлІб

вже

Ми не навчились берегти

стає..нііЮМУ. А всім по­ давай свіж~ький, білень· кИІЙ. та ще й дешевень­

(Продовжеивя. Початок у

і

в

друщля.к

нап

ма­

Думаю, JШ<ЩО

-

парою

. свіжий.

і

потрима­

ось

він

Г. КЛtпко.

с. ТреБУХіВ.

,

На дУМКУ

спецІалістів,

у

нІсть l' ПРОдyttТИВВІСТЬ.

.

ток підпрнємства

Q

ма­

шниобуді~иого KOМDJIeICcy.

На зи~ (ЗJIJва вапра­

,

во): ка ДUrьJl1lЦ1 cuaдaи_

RJI

лазеjЖO-feХВOJIоrl'lllИX

днвl НОВНй верстат 8НСОЖОТОЧИОЇ

ДJJВ

механІчної

об'вдваRНI «Ротор., удо­ стоєккА .ЗОJlОТОі lIIeJJ;8.II1.

вела оборонн~

бо"

під

Фашисти відкрили ар.тилерЬйськиЙ вогонь. А по­ тім уторованою дорогою ПОСУНУла на червоноармій­ сь'К1

~оаиції

патужна

механlooвана

ІКОЛОНА

ворога:

танки . броньовики, машини з піхo:rою.

Якби

гітлерівцІ прорвалися

хою і ЯТp.aJНем

між рІчками Синю­

в .кільце оточення потрапила б

-

у'ся дивізія. Це добре .розу:мl.в командир батареї С1'арший лейтенант Васильєв. У ті хвилини пере­ бував серед '/Ііхотинців, бо всі гармати були роз-

.

биті.

За J(ОМандою· Васильєва група біЙці.в перебігла щдрите місце і зайняла нову позицію. Звідти й зби­ ралиCJI Вдари:ти по вороmllй колоні. Німецькі арти­ леристи помітили цей маневр. ДимовJ. стовпи звели­ CJI впр.одовж виярку, де залягли червоноар.мIЙЦl. Над головами

загрозливо прохурчапи

осколки.

До старшого лейтенанта пlдnо:вз бosць. Обличчя в

ньрго було стомлене,

Товаришу

- .

Васильєва.

-

запилене .

командир,

за отими

-

кущами

звернувся

вІн

до

стоять ДВі гарма­

ти. В обох ПОlllКоджена панорама. Але діють

я

-

перевіри:в. Веди. показуй.

- пі.дХOJIlfВCя командир. За хвилину були біля гармат.

.~

З них прямою навоДІ«>Ю ще можна вести

во­

гонь: :...... радо відзначив ВасИJIЬЄВ. І боєn.ркпаСіВ тут Ч!іМало; кинув на ЯЩИКИ,у.критІ в щіJ,Iині. . Розвертати «сорокап'wrку,> не було потреби: СТВО'­ ли обох спрямовані на дорогу. ПО н1й і йшла меха­

.

Підпустимо ближче. щоб ударити точнІше, сказав Васильєв, .Він у:ва,жно стежив за дорогою у прорІз щита. На гоРИЗОНТі З'ЯВИВС'Я силует перед­

_

ньoro

-

танка.

При.готуватисяl вогоны

скомандув!ІІВ помічникам.

-

ЯЗИіК полум'я вихопився із ствола гармати. Фа­ шистсыкйй тан'К задимІв і тут же 'Вибухнув . Башту наче вітром знесло. Очевидно .

в машині з.ірвалися

.

боєприпаси.

.

Поки боєць досила.в У казенни.к черговий снаряд. Васильєв уже стріляв з сусідньої гармати. Шсля

. влучних

лост,р1лі. в

ще

кіль.ка броньо,ваних

машин розпустили ДИМОВі ХВОС~И . . П1хота ворога не Ifа'.важилась атакувати наШі позиції без підтримки танк1.В і відступила до лісу.

.

Ця подІя стала'ся в липНі 1941 РОКУ. Наша ар­

мІя

ВідходИЛа тоді

на

схід ПІд

шаленим

нати.ском

фашистських орд. Та f(ОЖlНа п'ядь землі давалася ворСТОВі дорого. Бо захищали її такі вІдваЖНі і

кмітливІ воїни. як

старший лейтенант

Васильєв.

боїВ. ОстаннИі снарм аж випустить по ворогОВІ

власному лігВі фашист~в

-

БерлінІ. Та отой.

не­

ріВНИЙ БІй під Уманню. запам'ятався нaдoвro.

В. КРУГЛОВ, вихованець JlD(OJIИ юнrlв ЧервоиопрапорнОІ'О' Баmilського флоту. радист-розвІдник rpупи ocoБJIввого призиаЧeJIИ8.

м. ЛеНінград.

3апиcaJIа Валя ВЛАСЕНКО,

учeJIIDUI БроварськоУ cepeдDЬoY школи

.NR 2.

1'-;;;;;;;;;;;Оіііііі;;;;;;;;;;;ііііііііііііііііііїііі;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ііііі;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ііііііі;;;;;;;;;;;іііііііііііііііііііі;;;;;;;o!J

lrI

ІНСТ І Н8 ОУ8 наДРУlO8lНИЙ

Мешканець вулиці 8оК­ зальної Я. Л. Мінчук напи­

нання сБроварн'меблі» А. с.

сав в редакцію про те, ЩО

- За'раз інс11И1'уТОМ с:ді­ npoAepeBnpoM» розробляєть.­

уїх двори ось уже кілька років потрапляє тирса. яка спеціальними приладами

прибирається

на деревооб­

Джума:

ся

проект.

згідно з

яким

тирса. ,мд вулltкового та та­ бур,етІ!ІОГО цехів буде п,рнби­

дальИВк В. І. Костильов, старlПКЙ майстер В. г.

робному комбіІІаті. Тирса IПро!ІН'КІаЄ НЗJвіть у кварт!rpИ,

ратися . в центральниА склад. З часом «цнклоню. у'

Жителі

цих цехів буде знесено. Чо­

ділу ю. о. Сорокlи.

рям,

устаноВок

НlйтеХИlчиlй внставцl в болгарському Mlc'1'l Пnов­

дивізІя

містом Уманню. Вже пLвдоби стримували червоно­ армійЩ натиск· ворога. ПомlТ1Ю танули їхні лавИ.

За ви­

,Доп~!!!огла

рІзка переорlЄl\tаЩ,я на ВemlКомасштабlDlЙ розвн- '

Обробки СМ_600Ф2, створений на ~{epKaCЬKO­ МУ иауково-вирQБIDlЧОМУ

.

189-а стрілецька

такого ,спf­

давно ие встиrав

могами часу.

вlйськово_lсторнчиому музеі ар­

єва.

ху колектив, JlicНй ще ие­

На н~давнlй міжнароJl,­

Всесоюзиому

НQводною

TВJIЄpIЇ, інженернИх військ 1 військ зв'ЯЗКУ експо­ нyenCJI . фрОнтова .сорокап'итка. . На Уі щиті портрет аРТЩІернста ПантeлIJI СергIАОВН'1а Василь-

гІ роки зберirатн стабіль-

нІ параметрн, внсоку ТO'l-

.

nРR.ОЮ

6.

уродженець Запорізької області. Потім ще буде в артилериста Васильєва багато

цей верстат JIepЦJUКQв Іс­ НУЮЧі зарубlЖ:ві аналогн. ЛIНlйв:І nнryви, якими вІн Q,снащений, відсут­ нІсть тертинх lІет8JI'eЙ да­ ють йому можливІсть дов-

. 1 дОб}ІВCJI

..1Ii.NR 184-186, 196,

2(4) . .

нізО'ВаНа колона

відпо­

чо­

години

яка

весь, колектив

зв·язкумає . ПОШТі

сила.

БУДЬ-ЯКі

му вІд неудосконалених виробничих відносин на

на

цього

!К(),муніста.

корити

А люди «.варилися. май­

ючи

мак.симум

повести

це­

же дві години. поки хтось

стращдатиклієнт, в~ача­

справ­

хові

підЩіВСЯ зІ овоГо .місця.

Р3.ЙlВу:М1

на

вимагаючи.

кожного

Це

Але для них перера­

СТала допом'!ігат~~ Ось і подумадось.

ви­

На заводі ж ' ЇХ трудиться близько двохсот чолов1J< .

хунок ЛИсtlвок БУв важ­ ливішим. Ніхто :1 них не

завідуючу. Воца розвела Рjl1Rами., тяжко Зітхнvла і

коли

уаІаг;у

зусиль.

рі­

з черги не 33.1!росив у зап

умови.

докладатиме

комендовані листи. ТУт би І допомогти зв'язківцям інших відділів своїй коле­

зі.

,вихоІИІИХ

ініціативно працювати ' це­ парторгані'заціІ

Іх

ді нардинальних ІІ;робле­ мах і для розв'язання ЇХ

іпРИТиокує

до се6е конверти

тіє!

середить

Че.рга «вирує •. глq.днть свої посилки

а було

говорили. про

соціальних.

за

ролі цартбю­

прискоренні

обго­

борний орган осмислюва­ тимекожен свій. ~pOK. зо­

бракувало

розкриття

звіту.

чоловік.

ня

подолання

головного

учасники

питань. ВlПJравити стано­ вище. домогrися віддачі кожного JtOlМу.ніста, пра­ цівника можна буде лише

кращих результатів: нази­ упущень.

чому

посилення відповідальнос­ ті партБЮро за наслідки господарювання, вирІшен­

членІв

хована заІнтересованість у необхІДНОСТі досягти шляхи

Розповів дідусь-фронтовик

про­

соціальних потреб?

ворення

партбюро. п,робле.ми в 'гооподарсь'Кій дІяльності названо . Була критика й саМO'lqжтика, була .непри­

валися

досягнень

Во.ни теж потребують знаЧно більшо! уваги. нІж їм приділяється нині.

оЦі­

до

доручень

сир.овиною.

гресу. поліпшення змісту наочно'і агітаці'і. задово­

партбюро

ставлен.ня

нання

.

l1еченості

науково-технічного

зміни,

мудрості

йото чnени і голова О . Л.

iJШровадження

парторганізацП,

нено

системи

політосві­

Пащенко неохоче зустрі­ чаються з виробничюmа­ ми... А питання забез­

""01,

Книга солдатської партизанської

ти замість 145 слухачіВ було лише 74. Люди не знають, чим займається комІтет профспІлки. бо

сталися Б структурній бу­

грудн'я

МУ,що вечірній хлІб вран,

nи-

у

проаналізовано

газеті

сВіжим'>

Вlд-

Так,

'шкіл

комсомольсько!

року.

1987

А . ВІІІІІІІІ

трудово!.

ПОВЕРТАЮЧИСь до НАДРУКОВАНОГО Прочитала

. це

не­

ініцІативи ,В . Б. Юрченко . О. М. Лон.цар, Н . Д . Щерба.к і

поси­

рекомендованих

Черrа.

Ось

приклад

тяжувати се6е

Про чергу, нуnьтуру оОсnуговуваннн і ГОGпрозрахун'ОК прийому

са-

jHKO-

а

байдужістю . лише

. турботами ..

РЕПЛІRА ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

I;ті8.

та­

бажання окремих відпові­ дальних працівників об­

колективу. дозволяє чіт­ к.1Ше окреслити коло про-

пок

виховних

недалекогляд'НОЮ

один

господарювання. Сасме це й накладає ~оєрІдний ' ~Lдбиток на ДіЯЛJ.>Ність

дln

позначають­

соціалц:них.

ли ,й

Маю

nOWTa.

побачити їх в

мовпевненістю.

-

на роботу в ноЬих умо,вах

ЦeHTpa~bHa

не­

теж можна пояснити

уп.Ущення.

силь під іншим 'Кутом

ДOB~­

H1WiTb

павноті.

них,

на

докладених

яких

ків, а Й посадових осіб. Та Й недоліки у вирішен­ н! питань ВНVТРЇnЗЦ>тIЙ­

ре·

глянути

прОблему

ся на планах і на діях не' тільки рядових трудіВЩі­

альних обрИСіВ?! Але

У

труднощів.

усіЙ

силь. щоб проц~ пеРеБУ­ дови набрав спр~д1

умов.

бажання

та

паи:бю·

доклад..ають

не

деться працювати'>. І це дійсно так. адже недооцІн­

всі

стверд­

адміністрація,

чи

усвіДОМЛЮЄ1!l0 всІєї склад-

хто. ска­

наваЖИТЬС!J.

цю

пов: «МИ ще не до кінця

ради. І для успіШного З;і­

Ну

безси­

поверховим.

найважливішv

вершення завдань дpyгQГo

передумови.

це ' ::\ещо

дире.кТQ1) заводу І. Г. Ага

У.крпроф­

року ХІІ п'ятирічки є

було

Лоха]!,

!КомунІсти,

Сформулював

nPaJI0pob1

й

й

CTe)VIHI!M,

Великого ЖОВТНЯ перехід­

УкоопспІлки

секретар

партбюро В . П . говорили

ками соціалістичного зма­

гання на

-

ДОJювLдач

НИНіШНЬОМу році підпри­ ЄМС'N30 працЮє стаБІльно. Свідчення тому - ' наго­ родження його за пLдсум­

Не назве,lU нормальним

ДYIi'Ц1Y випускається в 'третій декаді місяця. не­ рідко саме комуністи є

АЙСБЕРГА

резуль­

НЕ

домоглися.

ток, якІ IllJIЯXИ його а6ільшеиня, як він роЗІ!Оі{I.nяється. Таltз. обlзнаніоть

НЕВИДИМА ЧАСТИНА

дУ:М­ тіль­

не

явищем і такі упущення: понад 4() лроцент.ів про­

ти.

Не заперечували НИ, щО зді<ttснене· -

Flого порураз і не два

на різних рівнях. а результату очікуваного так

складається з тих ПI!Тань. ·

над

грудня

29

CJIJOCap-CКJIа­

Озераи 1 иа'wIыІІІк

вІд­

фото І. ВОЛ'ІКова. · (Фотещюкtка РАТА\").

позбавлені

вості дихати свіжим

можли· повіт­

з

семи

плануємо

монтувати у січ "і

На цей

гострий сигнал

відповів генеральний дирек­ тор

тири

,І1~ро.бн()ro

('б'~д-

1988

де­

p~ .

ку.

Приootа'lені

В'Їдnoвіда.льиі

ЗІ їХ санjТlІl)впА (TIH~ .


грудня

29

року.

1987

в ИС,]JОВЛЮЮЧ ие ь футбqnьною :repMIHOлorією. тваринники .раД­ госпу «Зоря. замикають турll1рну тамицю c~eд господарств району по на­ доях мОлока_ До того ж 3Q один~ять місяців ВОнИ мінусують проти вlд­ ПОВIдНQГО періоду 'Мину.

лого року на 125 кliЛогра­ мів_ Ноли у футбonlicТ'lВ Є МОЖЛR.вkгь перейти в іншу лІгу.

то

го<:лодаpcr­

'во ЗРоБИТи цього не моЖе далІ

НИЗЬКІ

ЯЮЦО

і є

ВQlНи.

стоїть

спиратися

то

правило.

при­

лише

радгоспній К8?рТирl. Доб­

. що

поки

«чуЖі. 'В ж'одному госпо. даРСТВі не вирішили кад­

проблеми.

На.дри

потрібно ростити. B~OВY­

І МОЖЛИ'l}іс­

тю

че-с.ного високого робітку танож.

за·

На феРмІ відсутнІ еле­

ментарні .поБУТО!fі УМООІи. Членів рЄ:йДOOlої бриrади неприє_мно

вразила

дягалка..

«роз­

якувnаШТУ13а­

ли жінки. на соломі_ ЧИ не цра·вда. оригіналь­

но?

. '

ВиробнИЦ'l'ВО .

-

наше

електросаМОІ)ар,

дві чаlШ(И

си.роти.

-

Але

прагнення

Заради

с.праВедливостl

спід вlД3l!.ачити. що фер­ ма .N2 2, не є однією з

кращих у

господарствІ.

Але й J1JQДН не гіРшІ npaцюють. У РОЗМОВІ з чле­ НаМИ рейдово.ї бригади директ()р

господарств~

пQ­

.С.

У

йОГО

починаннях,

підтримки людей_ при

Але

теперішньому

став­

леннІ. віJ;>нІше протистёШ­ леННlспецlалlicт1в колек­ тиву на Ц!>. важко споді­

ватися .. ~

інІЦіа­

,прикладу

НalВєдемо такий факт.

Починаючи з першо­

го

пtхів

д~peK­

саме на

високоя­

жати Н. С. тостаку ус­

Шостана

тиву людей.

в примІщеННі ДУЖе холод­ но.

нового

Н.

саме

ви­

. Що' ж. хочеться поба.

1

рІк

питання

кормів .. _

кісних

ції. Го.сподарство опнии­ ло<:.я у ~край cHpyrнOMY становищі. Проблеми на­ Тому

Просимо

принциповІше

роБНИЦТВа

що.,

тора

працюють

вати самим.

про

є приміщення_ Там назІть

і

рової

Є

поро-

доІння.

що

їм

не

мол~і операто­

відомо.

ПОГОВОРи.ти

заготівель ставитимемо

як і спецІалістам, адмінІст­ рації. па.ртlЙн1.й організа­

.зрозуміле

За можливість прожи,вати у ре

6

За

падіж KOнmoгo те.ляти опе­

J;!aTop

січня наступного рону.

машинного

доїння

цей

директору,

робнИ'1.ИХ пІдро:щілах пра­ цюють. Будемо переводи­ ти на кО'лекти~ний підряд

який

цю

1

а

на

му

Іонш~й

у

цей

час

ЇУ не' можна, то­

що водії у різних ВИ­

операТО!рlВ

доїння.

РозумІю. що прц,

жливl.cть

жуть заробити їм хотілося б.

скляНlКУ

погодів'я

вони

не того. але з

загинуло говорить

одне

опера­

весни падіж буде набага1'0 більший. ТодІ вітамІ­ нів У 'Кьрмах менше,

машинного

теперішній ПРОДУКТИВНО1:Т~

Цього. РО'КУ У мене

-

є

це, може, не його мас­ штаб? Переконані, що мО­ ВИJIИТИ

ковуються 1 одночасно не: ~о .. IДацІю. pa~eT серед: лІкуються. Думаємо, спе-. ~ 1 Й меНШОl даЛЬНОСТІ цlалісти 3ІНають

що ро-.

редставни:ки

рІзних

по­

=Літ~них ~аПРЯМіВ У за­ Не ДУЖе ве •• рубlЖНОМ} .СВіТI назива­

бити Із молOJ(О~ ких т.варин ...

від та-

селим Є й теL.,.ЩО· більше

=ють перши.м КРоком

на

150 голІв 1/емонтного мО- • шляху ·до ре<!,лЬного роз-' лодняна нІ! день перевір- • зброєння. першою пере­ ни 3Нд,ХодиЛис.я у вl:дкри- : ~оr:oю розуму. НО'ВОго ми­ ТОМУ загонІ. оскільки будl-.

якІсть

їх

rlрша.

Завжди

-

змо-'

причина.

що чо­

ти саме теляти. Ь!анІВна

знайдеться

щоб

звинувати­

нас У загибелі додає Ольга Бабенко. Те-

велЬ:ники ПМН-8 Із ової-

~ення в

мІжнаРQДНИХ

=ВІДносинах.

шиніюг0 доїння.

по.ряд<ж· і

голові проФсПіЛКОВoro' ко­

ТИШКУ.

_

Bl!HeH бути

тор машинного до.їння Га­ лина ФедоРівна Макарен­ ко_ Але боюсь. що ДО

У за­

у Вашінг-

є те -що багато. рад н.сько американ_ , . • ського Дого во маститних корІв не вибра- • лікв . ру про

справедливiJCть.

ОДНіЙ

РИlCТати

відпочити

селим

на

що

-

Чи

= тонІПlдпиеання я

дуже весgло. як і неве- •

становище.

маневр

що

лише КільКа мІсяців.

розуму

технікО'ю.

робити

теля.

посаду

Що ж. дотепно, але не·

супереч

А то зараз склалося таке

управлІння. Це вивіль_ нить зайвий управлінсь­ кий персонал. }.[озволить

поки

нІж

В

ІЮдиві.ТЬСЯ. тІльки що на-: поїли. а· воно С.оломv жує . • -- А ТИ йому ш.иарпет- • ку на моРДУ натягни! - : ВіДПОВJiДає він. •

правилО'. ВИНа докумен­ тально ДОВО'дит~я. Про це свідчить аналІз. Що ж, у БУДа-якІй справі по­

м1н.яти

бу­

ВілЬНа машина, але вико­

займає

Олександровичу..

С1:РУКТУРУ

демо

він.-

тр16щ зауваження сторон­ ніх людей. щ06 подбати про елементарне? ДокІр

мітету.

ветлl~аря:

•. R,QЛОIlКА: KQMEJIlATOPA

за утвеРДі!'ен­ ми с,Vбп1дрядниками не. 1!Я яно:о T<:!J( наполегливо здали' вчасно примІЩення. : и послщов.но останнІм ча· Звичайно, ~ часом рє- • ~OM виступав і Виступає зультати TaKoгq «загар-. адян.ський _Союз. У від· тування. можна буде спи- : носинах м:ж державами

розповІдає

феРмІ полаМa1JСЯ трактор.

швидше

ПOOlинензаплатити від зо до 40 карбоВзнцїІВ. Як

-

обіцЯв, що вирішить цю проблему. То невже - цо­

адресується

ля хоче що-небудь жува-

ТИ. ОТ ВОЛ0 й тягне з-під: себе по соломинІ. І ЮрІю

майбутньому сезOНl КОРМО­

по­

ГО.спода,рству. до РОЗМОВИ" А

не два.

як

їждЖІ

,

трібнІ.сть за,лучила

кооичувалися

надої

машинного

А й справдІ. чому? ПРоблема не така вже й

людям вІДЧути СІ!ОЮ

лив1сть влаштувати кІмНа­ ту вІдпОЧИНlКу _ Для цього

джують масу проблем. По. перше. м·ала заробітна плата. Тому на ферму не ДУЖе посniшає ММОДЬ. А 'ри

чому навіТь вихІдний одяг повинен бути просякнутий «ароматами. ферми. набиратися воло­ ги? -говорить Ольга Фе­ Д,0рlвна Довбуш_

стоplИКL

3

ЧИ ВСЕ' ПАПІР СТЕРПИТ'Ь?

козячого

стада.

ЖІІ ТТ,. а

НА ~ОНТРОЛІ .- ЗИМІВЛЯ ХУДОБИ============================

складна. щоб ЇІ не мож­ на було в,ИріШИТИ. Є мо.ж­

починаєть{;я

продуН'ТИВНість

с Н О В Е

сати на.

операторІв

ма-. з РІЗНИМИ соЦІальними си­

НаВіТЬ: стемами

вимальовується

=НОВа політична атмосфера. Документами. Та чи ви- • більш СПРИятлива для грає віД цього справа? • здійснення с!прав в ім'я . = підкрІпити

необхІдними

зростающ доБРоБуту

Рейдова брнrада:

Д . • родІв.

ШАФАРУК _ інспектор: Micbxoro хомітету народ-. Horo контролю; с. ви- • ШНЕВСЬКИП _ іиженер по м~хаиtзації трудо- • містких процесіВ РАПО· І М. ГОМЕНЮК-- _ заві~.

на-

3дава~О'с.я. б. зразумІло

КОЖ!lОМУ. менше буде ра­

БІльше ПРОДУКТіВ =кет. та інших товарів, БІльше

- коштІв на соцІальні П?ТРе6И: охорону здо:ро в я. ОСВІТУ ... Але На перс­

дУЮЧИЙ віддІлом радіоіК_: ВIРКУ виходить. ЩО зро· формаЦії rазети «Нове. ЗУМIЛОЮ і яСною НЄQбхlД

• ність у ядерному (та і 13 будь-якому іншо,МУ) роз",!"",!!!!""!!!!""!!!!",,,!!,,,!,!!'!!"'!'!!'!!"'!'!!'!!"'!'!!'!!"'!'!!"""'!'!'!!"'!'!!";; -======================:вс==========!====================;======================== • ЗбрОЄННі Є Не для В{:Іх. узахlдноєвролейсьиих стоІ фЕДІР СТЕПАНОВИЧ жай в 1988 році нашІ ди таt<ож у свІтлому. за- ханІчними маЙстерня.ми. лицях існують пеВНІ й дуне

пахне

парфумами.

то

,;3апашного чаю дала

б

гось починати 11Реба.

У

= .=

' Вірич

поспішає

на

тракторну ,бригаду

свого

господарства чи не одним

Із перших. Адже з.вик до ЦЬОГО.

Він

Т()РУЄ

стежи-

ну до неУ' майже чверть вІку. Вже можна б 1 на

заслужений вl;:{починон.' як-не-як РоБОта важка, гаряча. Це дає йому право йти на пенсію раніше

від інших, але нічого не вдієш - треба працювати.

Немає

в

селі

інших

механІзатори

у

дали

всеозброєннІ

весну

слО'во

року

і

про-

З . ним вітається

його

Ус;іх рід малого до рели­ ного жителів таних міст, ян

QрджоніНlдзе, МаргаН8Ц" або Води. можна ОДІІ"И в

JnoPTi модні го

3

.ироби

полотна,

надпланоао-

яне

внгото-

аила ц.,ого рону в'я' :аал"ниЦJI Дніпропетроа· с"ного 8НРобиичого енспе­ рнментал.,ного

тринотажно­

го об'4:дианн" Надія Єгорівна

«Диіпрянна. Колосова.

Перейшовши

на

розширену

З0НУ о"слугоруваиня Bep~ статі в, передова маЙ~ТРИНJI ще в лнпні

рапортувала

аинонання

poкlp на

П'Jlтнрічни.

працю.:

1989

ня

програми в

про

ТРIoOХ

Тепер.

рахунон

во­

трав­

року.

З ініціативи Коnосо.оТ, пі.-триманої й іншими пе­ редовими

об'4:днанні

рот.,ба' 3

ют"с"

гІвлею.

робітницями,

пачаnа.СJl

валом,

ділові

в

"0-

встано.л~

з.'язни

Чергу.али

3

тор­

трино­

тажних вІдділах магазині., .ели опитуаання пОнупці •• Запросилн до спі.робітннцт­ аа досвідченнх мо"ел.,.:рі., унлали

договори

3

магази­

намн. А торін на одній 3 централ.,ннх магістраnей ДНіпропетровс"на .іднрили свІй фІрмовий магазии «Дніпрянна. на правах ос­ новного цеху пlдпрмсмстаа. І продуицlя пlшnа. Майже .ся 3 Індексом .. Н. (но­ аннна). Протягом рону по­ nо.миа

асортименту

онов­

nюст"ся

пмту

ДМ

•.

3' урахуванням по­ покупців ВММог мо­

WlстнаАЦJlТ" ронlв пра­ ЦІОС Н. Є. Коnосова на За пlдсумкамм Дев'ятоі п'ятирІчки наго­ роджема ОРАемом Трудового Червоного Прапора, за пlд­ сумкамм деСАтоІ орденоМ ·nенlна. А. напереДОАнl 1081· ІІеlO 8еllМНОГО )Ковтня пере­ Аоаа в'язаll"НИЦJI стаnа nау­ реатом ,оержавноТ премl! СРСР 1987 рону. Н" знlмну:' в'язаnloНИЦJI Н. Є. Копосова. Ф()'І'О А. Красможона.

..ДЖ"рянцl..

(фO'l'(\~ромlка

РАТАУ).

той

час.

коли

-

ми-

меха-

під відкрИіИМ Н!'бом. Трудове с:.I."РНИЦТВО

новІ

і

кормові

культури.

лоду. ремонтуючи техніку

мим закласти мІцну основу майбутнього врожаю, - каже бригадир тракна своУ"

Рівни'ми рядами вишику-

валися плуги. А їх немало - 36. Вони відремон-

по-ліськи)С зем-

І

R

С

Р

з ранНЬОІ весни. влітку і восени працює тракторис-

• .

.

' .

Н

З

таннlх рокІв. Хоче дoclКO-

чої.

спецІальностl_

3

приходом його кузня ОЖИ· ває.

Він

дмухує

швидко розгорно, а • ФедІр

жарене

вугілля

зро-. удають.

Полаго-. ють

трактори

що

{Іе

я~J

поміча_

ПQ3Итивних

змін.

з 5?: якІ Вlд-бува..ються в СВІТІ. наявних у господаРСТВІ... Як .інакше n ' Частину машин пІсля ре- • той Фак ОЯСНИТИ монту поставили на ЛіНіЙ-: т. що саме в ті

одни~и з перших З дО'- • таточно . опрацьовувалась помогою -товаРИШіВ' в4д- : ДOM~~eНlcTЬ щодо ред реМОНТУІВали свої Т-150 і • л нав д, з. ПаРиж.а протепер 'l'ранcrюртуютьни-. у . тании голос. сЯкми . добрива з . ферм на : що на Західну Н!меччиполя Петро ОлеljCійович ну буде B~lfНeHo напад. нюк

бить впродовж кіль:кох ос-·

соким майсrром «зникаю·

цього.

дили 34

хаКі'3атор Андрій

А ВЕРНЕННЯ ЦК КПРС МЕХАНІЗАТОРИ РАДГОСПУ «РУ· САНІВСЬКИR» УСПІШНО ВЕДУТЬ РЕMOIfT ТЕХНІКИ ДО ВЕСНЯНО' СІВБИ 1988 РОКУ

до ковадла. Так він ро-

коваль-

били для

новален-: же ВпливовІ кола.

багато

Шевченко і молодий ме-. ми (T~TO

СВ'lтанку

У ВІДПОВІДЬ

том. а коли настає пора лагодити сlльськогоспо.дарськl маШИНІ:! до наступно! весни. то 'стає оволодіти

вже

=

И

. '

на

йавич Ступа}(ів.ськиЙ_ ВІн

нало

Якович

І

..-

ФранЦія.-

Семе-: прим. a~Topa) не залиши-

Трактористи

'Іван" мось баидужими і вважа. та І Тимемо цю акцію як спряВолодимир. мовану проти нас самих».

Гри~орович Безжон

помічник Микола Ми.кола-

ською справою і бути ви-

Микола

КО.

на пjдтотовцl гі еооброб- 'ку готовності. а частину. дні. коли у Вашlнг.то'Н! на ної і посw!k: техніки' використовуємо на рІЗних. найвищому радянськоприносить хороші плоди. роботах . =ti.мериканському рівН! ос-

\ торно! бригади 'І. Г_ Гулий. ~ У 1987 роцІ ми

ри ще не <;>БХОДЯТЬСЯ без Тому

нув

що

овочі на високому агротехнічному рІвнІ, тим са-

бо вони

довжує трудитися.

п'я-

приміщенні.

сказати.

нізатори «дуБІли» вІд хо-

перевелИlCЯ, а мехaJНІзатоковалів.

Можна

тирlчки, посіяти всІ зер-

досвІдчених ковалІв. щоб його замІнили.

тишному

зустріти

третього

життя..

лях Зібрали по 35.5 центнера зериових, по 772 ценtнери коренеплодів 1 БІльше, нІж по 171 цент-' неру овочІв з гекта.ра. а тепер

змагає'мося

за

те,

Хамбір. який

служив у. І заЯВа ця належить не

радянlcыійй APMjї, а по- І кому іншому. Яl{сам?му

веPf,lYlВШИ'СЬ додому, вnи- 1·~~анцmf(QМУ 'прем f<PV вся в сlм'ю мехаНІзаТО-1 хНУ Іраку. рІв. теж .відРемонтували п то ж Збирає~ься. насвої машини ЮМ3-6 і! !lда1'И на ФРН. ВІДПО_

тепер транспортують ни-; ВlДЬ по ТОЙ БІк Рейну да· ми місцеві Добрива на поЄTЬ1:~ одна: звичайно. Ра-

=

ля лiJД уро.жай 1988 року . • ди. нову. вже вкотре. На лінІЙЦі готовності сто- • вщ;уваєтьCJJ теза про «ра· ять . трактори Т-150Н : дянську воЄоННу заГРООУJl>,

АНДРія 'Івановича Вірича. що вимагає значного І10-

і Т-74 Дмитра

Трохимо-: силення 'Boe~!fOr() С!1івро­

розlйним 1\1астилом. Гото-

вича В1рича та інших -Тра-. біТНИЦтва м!ж Парижем

TOP~~ З 8 диско:J:ЬJ~;~

кторист..... епер вони до.- : двох класів

вІ

роботи й

полагоджено

половину_

Можна пускати в

роботу

• І Бонном. З Ліквідацією

ядерних ра-

помага~ть лагодити маши- • кет. :мір::vють V ЦИХ сто· ни СВОІМ товаришам. . лицях. на західноєвро-

стержнів або інших шмат-

Тому

вугІллям. Минає небагато

ни_

ФІІвати,

вІд попередніх років, ни·

І вони також будуть го-

вщ:елИЙ. бадьорий передзвін лине над селом, ла· нами, бентеЖИ1'ьсерце.

. нормальноУ високопродук-

Добре трудяться на підготовці до весни грунтООбробних і посівних ма·

Дуть ГОто.БІ останні два ре1'НИХ форм Із ст.воренкомбайни. МеханІзатори. ням НастУ'І!НОГО. місяЦЯ B~e роблять, щоб успішНО. спІльної ~ади оборони і

ТО, ВИГОТООІЛЯЮТЬ зуби до

простора і свІтла, облад-

Антонович

тіВельну техніку.

тиваторlв, то вирlJiНЮЮТЬ,

ма

тяй,

металу.

присипає

Ух

~вилин. і тодІ починають

молотки

витанцьовувати

на

ковадлІ_ Іх

РОботи к~валям вистачає.

борін. То хомутки до нулья!кщо треба, скривленІ Іх ра'ми. ДовО'диться вико'вувати й іНШІ запа~нІ Деталі ДО_ грунто06робних і посівних машин. Новаль 1 годнни ие СИДИТЬ. склав· ши 'Руки - . з ранку до вечора 8 роботІ.

- у відповІдь на 3вернення ЦН f,ЮРС, 11 якому

на

закликається

І

якісно

своєчас-

підготувати

технІ.ку до веснянo-nольороБІТ, в их І збиральних . .. виростити

високип

ура-

поспІшаємо;з пlд-

готовкою

техніки

до

вес-

У радгоспІ, на відМіну

нІ створенІ

умови

тивноІ роботи.

для

В ГО1:ПО-

AapcT.\l1 в 1987 роЦі введе. на в експлуатацію. нова

нана кран-балками та всІ· необхідними

механІз·

мами, МaЙlCтернл на 100 ремо.н1'НИХ мІсць на рік. -Тут все впорядковаН(), ЗРУч.Н'О, по-Домашньому затишно, є душовІ, РУК0'мийники говорить гОловний Інженер радгоспу Андрій Іванович Рябий.

В нІй ремонтують

механІза1'ОРИ трактори,

овочевих сІвалок Чотири

деться пускати

стільки ж ДИ1:КОВИХ борІн

ще ДОВГО, О'ДlНак з ІХ ре-

ж

зернових

сівалки і

перебувають ще у ремон-

ті. Пройде небагатО' часу,

товІ до використання.

шин

Іван

слюсарі

Микола

Весельський.

Арсентійович

ГригорІй

Пиль-

ТереНТIЙо·

вич Рябий. Іх всього шІсть чолО'вІк, а обсяг роБІт уже ВИКQнали значний. Ланкою слюсарів керує механІк Іван СергІйович Хамбір. - ЦН НПРС у своєму ЗверненнІ за·кликає тру·

Дl.вникLв посІвнІ 1 грунтаобробнІ машини підготукомбайни. кормозаГОТі'вати не пізнІше 1 лютовельні агрегати. А грунГО 1988 року. а ми зобо·

тооброб!іі і посІвні маши. ни

о

в ни

лаг

одя т ь

на

те·

риторlІ тракторноУ брига-

Хоч до л1rrа, коли дове.

=пеіkь.кі.й території необхідна «компенсація,> в

щоб у

кІв

8 зернови,х І стільки ж

'n Т

Степанович кладе в розе кІлька

1988 році добитися ще вищого.' урожаю,

·товані. змащеНІ протИ}(о-

комсомолець

в'язалися

Іх

вІдремонтувати

значно

yтrОЧ'нює

І

ран ше,

завіДУЮЧИй

ме-

в ро6оту.

«степовІ кораБЛі., ~aTa

монтом

= оаброєннях. • лишити

щОб не за­

евр()пу

«беооа·

механізатори та-: хисною.. . кож поспішають_ 3 маЙ_. Посилення воєнного сте.рнІ вже вийшло 8 ном- • спl.вробl'l1НИЦТВ:. ФІ>шщ1ї й байнІв_ До 1 березня бу- ФРН, . яке набере ною(·

= =

ШДГОТУВР1'И

1 кормозаго-

=

с.nI·ЛЬНОГQ .віЙсь.кового фор· • мування (:впеj:>ше в істоНемало старань, вмІння, : рії відносин ~Іж цими

наполег.Л1іоості

в

справу. державами).

ремонту. :гехніки в.клада-: ють роБІтнmш механі<г-. них майстерень. СУМЛІН_: H(JI працює токар Роман. Миха1іл~ич ЗI.нь. Яку де- •• таль довl.PЯТЬ йому виго: • товити ДО тієї або і~ШОУ. машини, зробитр вчасно,:

ВИНJI!fкав

зростаючу' критику у населення lIВОХ країн 1 сереп різних політичних партій. Так. депутат бундестагу BI71 соцІал-демо . кратичн.оІ партії А. МЮЛ. лер Закликав обидва уряди «.припи.нити брязнати

висо'КоякlС1!О. НадіЙНО. зброєю •. ПодІБНі дії. пlдпров~дя'ТЬ елеІіТРозварю,: креслив, він. пІдривають вальНl роботи Петро С

Се-. процес роооброєн,ня. І до-

Шк.

. ,тор. дамо: -чиняться :всупереч Янович НедЗЙборщ. • голОСу' розуму. •• є. БАБF'::''). іА. r АВРИЛЕНКО_ , ргmщач ТАРС .

менович

ереда І


4

сторlн..а. ВІВТОРОК.

«НОВЕ

29 грудняl987 POKY~

ЖИТТЯ»

ГРУДНЯ

29

10.45

.ДОброго вам в·я,. За активне

ЗАГ Аn ЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА с90

1.00 8.35 2 10.50 16.00 16.15

ІІ.ЗО

.Ч~черlн..

І

І

серlУ. Новини. Новини. ЧОго І ЧОI\lУ? Передача для дІтей. 16.45 Док. Фільци. 11.20 МультфІльми. 18.00 Це ви можете. 18.45 Сьогодиl у свІтІ. 19.00 На шляхах радикаnь­ ноІ реформи. 19.25 МультфІльм.

сПозицlя •. ВедY'lИЙ

19.45

-

письмеинlіК Г. Боровик. Пряма передача. 21.00 Час. 21.40 Прожектор перебудо­ ви.

ФІльм сЗимовий вечІр у Гаграх •. 23.15 СьогоднІ У свІті. 2:'.30 сДиво на ниточках •. Науково-поп. фІльм.

21.50

ПРОГРАМА

УКРА'НСЬКОГО

ТЕnЕ&АЧЕННЯ Новини.

10.00 10.20

Доброго

вам

Проблеми помогн

здоров'".

сшвидкоl

ДО­

•.

ТелефІльм «За сІмей­ ними обставииами.. І 2 серіі. 13.30 КІно знайоме і незна­ йоме. 14 30 виступає вокально-ін­ струментальннй ансамбль «КPaJlНИ •. 14.50 Но_н•. 16.30 Новинн. 16.40 Срібннй дзвіночок. 11.00 «Агропром: прОблем,. І ПО}1ІУКИ.. МІжнародна кооперацІя соцІалІстич­ них крцУн.

11.20

t

УкраУнськl наспІви. Залежить вІд нас. На аренІ цирку.

11.30 17.55 11\.30 19.00 19.35 '-".4.') 21.00 21.40

Актуальна

Новнни

На

ви.

21.50

.

МолодІжна

О.

ПРОГРАМА

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

КІнопрограма

иа

перебудо­

8.00 ГlмнастиЧ. 8.15 Дон. фільм. 8.35. 9.35 ПРИРЬД08иавств(!). 3 кл. 8.55 «ГІрка нота полину ... фІльм.

9.05 француз~а мова. 9.55 Док. теле ілЬМ. 10.05 Учням С У. Ecтe'rич. не виховання. 10.35. 11.40 Геоtрафlя. 6 кл.

П.05 ПотрІбна Ідея. Зворотний зв' язок. Фільм сПанl МарІя •. Мистецтво лІтопис

2І.00 аl.40

чірнІй

НА

14.00 Но.вини. 14.05 Сільська' го~ина. 18.00 Новинн. 18.10 . РитмІчна гІмнастика. 18.40 « ... До шlСТ8ЦЦЯТИ І .старшІ •. 19.25 МіЖliароДний фести­

иазка_',

Хокей. ЧемпІонат свІту

серед молодіжних IЮмакд',

Збірна США зБІрна СРСР. 3 перlод. 20.45 Док. телефШьм.

Концерт

21.50

перебудо­

академІчного

росІйського

(ІОкестру

Ім.

22.35 Нови·ни. СЕРЕДА,

І

народного

М.· Осн по ва.

30

'і.00

ГРУДНЯ

сШсня

людиною

П.ОО

11.45 16.00 16.15

ВеселІ

«3имовнй вечір

залишається

•.

З

13.50 13.55 14.25

ДнІ

стар­

НароднІ меледlУ. сТвої. РосІє, кроки», Док. телефІльм. 18.45 Сьогодиl у свІтІ. 19.00 М:уЛЬТфlnЬм. 19.15 На шляхах радикаль­ иоі реформи. 19.45 сШирше коло.. Ест­ радна Програма. 21.00 Час. 21.40. Прожеитор перебудо­

17.30 17.45

ви.

Продовження естрадноУ

програми Па".

23.35

.

Сьогодні

лІтератури

іШирше.

у

свІтІ.

І

тецтва РРФСР

у

Клуб

А.

се­

(\.00 8.15 8.45 9.15 10.05 10.30 11.00 11.25 12.50

мис­

Таджи·

21.00 2140

І5.15

•.

сПлато

ська фантазІя", Мультфільм.

Ж.

БІзе

Сьегоднl

21.00 21.40

ко-

у

23.40

Пу-·

9.00 9.15

.....

радяисыюуy

народу.

lJистава.

Таицl.

І

Док.

святкова

танцІ.

танцІ ...

Концерт' артистІв рубlЖНО'і естради.·.

ПРОГРАМА

за­

Новини. Для Jф·еЙ.

казка.

ВОЛОШННЕНКО.

_оварська

дРУкарня

І .СІЧНЯ

19.20.

ту

Новини.

ЦТ

.

подарунок

телебачення

квІтка».

Вистава

ЛенІн­

театру

опери

16.00 И Фlльм-концерт с Виста­

ва починається •. 16.25 сГраЙ. гармонь •. 17 40 ТелефІльм сГардема· . рини. вперед: •. 1 серія. ]9.00 сПlсня-87.. ЗаклЮчний

Всесоюзноrо

теле­

фестивалю в Концертнlіі

студІї ОстанкІно. ?1.00 Час.

21.40

Продовжения

занлюч­

ного вечора сПlсня-і17 •. 23.10 сПогляд.. ВечІрня Ін­

. формацliiно,музична

ГlРОГРАМА

про-

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

9.00 9.15 10..15

серед

ЧемпІонат

свІ­

Ве«ірня

Док.

"" 4.'5

К83ка.

телефільм.

'нл() Час 2І.4'" Фільм еВі" не решкода •. (Куба!.

СУ&ОТА,

• 2

Новини. ЛьОдова фантазІя. ТелефіЛЬМ сМайстриня

гобелеиlв •.

,АДРЕСА РЕДАКЦlІ:

приємств ни~ залах.

18.215

юних вокалістів, Чого І чому? Переда­

12.50

МІжнародний

дітей.

телепрограм

фести~ Hapoд~

ба!. ТелефІльм .CeKpeT~ ний фарватер~. 1 серІя. 14.55 Ф. Легар. .Граф Люксембург.. Вистава МОСІ;ОВСЬКОГО театру опе­ рети. У перерві 15.45 Новини. 17.1'5 Док. телефільм .Да-

тхнеННЯ

\

во.

2.000' 20'.1'5

на

для дітей . телефільми

про

у ХХІ сто­ Науково-популяр­

·передача

для

.Державl'!

школя­

вічна

ЛlоМосковський Кремль». Док. теле· фільм. Фільм 5. сОру­ жейна палата.. Фільм 6 «Мистецтво російського ювеліра». ' 15:00 сОЖи,ває музика сто­ літь •. 15.205 Реклама. 15.30 ФІльм ССПОГ<lд про 60В.

16.35 17.40

ЦТ

Док.

дерево

...

.

..телефільм.

ТелевlЗіЙниї!

музичний

абонемент.

РосІйська

програмна

сим фонІчна

музика. М. РимськийКорсаков. сШехеразада». 18.40 Хокей. ЧемпІонат свІ­ ту серед молодІжних команд. З61рна Швеції -збіриа Фінляндії. 3 пе­ рІод. 19.15 В гостях у. Flоганна Штрауса. ':<'0 СО В'ечlрня казка. 2G'.15 Док. телефільм. 20'.25 Міжнародиий фестиваль 're.{lenpOrpaM народ­ ної творчосТІ' .Веселка •. сРумба І баРtlбаи> (Ку­ ба). 21.00 Час. 21.40 Прожектор перебудо~

М)'_,ьтфlльм.

телепрограм

Ін­

ТВОрчість.

рів.

14..05

народ-

'l'ворчості .Веселка •. сГамбух» (ІндонезІя) . 16.25 сСпорт І мода •.. Про

ви

21.50 23.10.'

..

ТелефІльм

.Виклик,.

Новини

Редактор А. ВОЛОШИНЕflКО.

Довідковий відділ БРОВАРСЬКИR

ШИНОРЕМОНТНИR

ЗАВОД запрошуе на постійну роботу: слюсарів-ремонтників 3-5 розрядів; слюсарів КВПіА 3-5 розрядів; .

концерти камерного

НовиНІ!. PJlТм,lчн.а гімнастина. ТелефІльм сКарнавал ВенецІї •. Звучить духова музl!­

ДОК.

ліття..

8.ЗОО РИПlічна гімнастика. 9.15 Тираж с.Спортлото •. 9.30 Будильник 10.00 Служу Радянсьному Союзу! 11.0·0 Ранкова пошта. 11.30 Кіноафіша. 12'.30. Мо/знчний к.іоск. 13.00 СІльська годииа. 14.00 Хвилини поезії. 14.05 Телефільм .СекретниЙ фарватер.. 2 серІя. 15.10 Всі люблять цирк. 15.55 Мlжнародиий' фести, валь

вІсник.. програма.

На зарядку ставайl Рідиі наCnlви. Док. фільм. «Карна,вал.. Музична

гранатове

ПРОГРАМА

музика.

.

льовка.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.15

тільки «Вечіриій

13.05. «Експедиція

СІЧНЯ

кьнтролерів ВТК 2-3 розрядів (учнів); вулканізаторникі,s шин атмосферного тис­ ку. (учнів); стикувальників гумових виробів (учнів).

3вертатисьу бюро з працевлаштування. ДиреКціЯ.

Колектив

живсqlJIКИ

го

І

автотранспортного

глибоко

працІвника

вИ'СЛОвлює

кlйного

АТП

сумує

з

підприємства

приводу

смерті

облспо­

колишньо­

Мико,"и Оnенсандровича ЯХНА щире спІвчуття рІдним та близьким

255020, Київська область, м. БРОВІ.ри, ВУ". Кнїкька, 154.

ТеnефОН"': редактора - 4-03-76; ааступника редантора, вlАдlnу 11артІйного ЖИТТ", вlдповlдаnloНОГО секретар" - 4-04-81; B'AAlny clnloCIoKoro "ОС;ПОД'Ірства - 4-23-28; віддlnу промнсnовостl І соцlаПI8ННХ питан .. ,... 4-02-92; BIAAlny nистlв І масовоі роботи - 4-04-81; нореспондента мІсцевого рад/омаanенн" - 5.1'1-91. (Ібласuого УП'равлlнНJ\ у справах видавництв, полlграФlr І К!І8INО:О80ї т(!)ргіВJlI. Адреса друк,'рнl: KKЇ.~ЬKa оБJ!ас'l'Ь, м. Вр(!)варк, вуn. Кilївс.Іса, 154.

KJIiBCbKoro

сНа·

8 (;00 Новини

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕnЕ&АЧЕННЯ .

на.

Басне·

інструментів

3

перебудо·,

Грає А. Гаврилов (фортепІано!. 11.00 Телефільм для дітей. .Життя, І пригоди чоти­ рьох дРузів •. ІЗ'.ОО .Сlчень.. Юиозама.

народного

І

народну

Держтелерадіо пІд керу­ ванням М. Некрасова. 22.40 Новини.

НЕДІЛЯ.

дІти:

Прожектор

100,05

артиста СРСР А Дніше~ ва і оркестру російських народних

На добраиіч. Час.

передача

9.30

Третяк.

Концерт

21.40

оркестру. . ' 19.4:5 ТелефІльм .J;'apneMaрини, вперед:.. 2 серІя. 21.00 Час. . 21.40 У суботу ввечері. КВН88. ЗустрІч номаид IBa~ новського медичного IH~ ституту І Башкирського сільськогосподарськ о г о Інституту.

у

.

ду­

Веч·ірня казка. Міжнародний фестиваль бальних танцІв .!VDoCIroВCbKi зорі •. 21.00 Час.

СРСР. 1 серІя .lншl po~ сlяни.. 2 еерlя. сВряту~ вання пІд час повенІ •. 18.15 ци·кл пІсень для най~ менших сВесняики». 18.ЗО МультфІльми, 19.00 А. Вівальді . • Пори po~

10..00

8,00

8.15 8.45 9.00

знайомст-

Владислав

OHO~

1I ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

•.

Телевізійне

1851()

релл в РосІІ.. Канадська телекомпанія .ПраЙмl­ дІя. І ДержтелерадіО

9.00 9.15 9.45

лю·

виставоч~

.

.Помилка

формаційиа

ної

Мультфільми.

ку.. Чотири 'для скрипки і

і

«Музей

Фільм-концерт

СІЧНЯ

12.20

21.50

23 40.

Москви.

музеях

Фільм

ви.

.

а'вТОПіД­

цова..

І

8 ОО Новини 8.10 Док. телефІльм. 8.30 Рух без небезпеки. 9.00 ТелефІльм дnя дІтей. • Пlтер Пен.. 1 і 2 ce~ рії. . 11.20 .Веселі нотки.. Кон­

1325 13'.50

По

18.00

пе­

ЗАГАJ1ЬНОСОЮЗНА ПРОГР~МА ЦТ

для'

оркестру

.

ження.

програ~

'вічна

люди.

мація!. EJcтрадннй 'Концерт. Актуальна камера . .НезабутнІ •. Н. Рибак. До 70S-рІччя з ДH~ народ­

.Чародії •.

·.Держави

хового

молодіжних

ної творчості .Веселка •. «Румба j барабан. (Ку­

сПридвlнськІ утіхи». Програма телебачен-

вечІр

Хокей.

команд. Збlриа СРСР збірна Канади. 2 І З пе­ оіО)JИ. У перервІ 19 55

валь

грама.

сПерун-87» із цнклу сКомпас туриста •. 11.45 ФІльм для дІтей сПро-

Газета выодитT с 17 апреля 1837 rOAa. Дни выода:,, моркик, С:РеАа, .,.ткица, суБCloта.

Док телефільм. сПіснІ. народженІ в дооогах •. Концерт. 18.15 Док. телефІльм. 19.00 Мультфільми

Концертна

і

ре де Бальзака.. 18.З5 Обережно. крига! Те­ леафlша (експрес~lнфор­

20.45 21.00 2'1.40

1, і 2 серії. 171.0<1 До,.. телефільм_ 17.100 Виступ "зведеного

Шапочку».

·серії.

17-.00

«Спасибі. музико. спа­ КІноконцерт. Док. фІльм. «Музиканти жарту~

Телефї,льм і 2 сеРії.

канl­

цю УРСР сЯтрань" 16.00 Слава солдатська.

60В. Московський Кремль •. Док. телефільм. ФІльм 3 «Тереми.. ФІльм 4 «Беликий Кремлівсь­ кий Палац •. 14.55 ТелефІльм для дітей. сПеппі Довгапанчоха •.

дІтей.

І І

14.СО Навинн.

TaH~

ють..

шкІльних

,115!.ОО Концерт заслуженого ансамблю народного тан-

Ін­

ма.

11.20 1 13.50

дні

14.15·Село

18.40 19.100 19.35

і

У

к,ул ... Азбука добра •. КІнокомедІя .НаЙпруд~ кіші в світІ •.

ПЕРЕДАЧІ

Гімнастика. грають

королева •.

12.50

О&ЛА~Ь

Ляльки

гlмиастика.

.Снlгова

ція).

12.00

сибі..

ПРОГРама

Червону

І

ТА

Новинн. Ритмічна

В'истава для дІтей. сГаз без иебезпеки •. Погода (експрес-Інформа­

камера.

вІсник..

ЦТ

КИІВ

9.25 1'0.20

УКРА'НСЬКОГО

11.55

ЗАГАJ1ЬНОСОЮЗНА

8.45

Док

Телефільм .Театр,.

15.25 2 17.40 17.50

ча

та балету Ім. С. КІрова. у перервІ 15.95 Нови-

.

секрет?

для

9.0.0 9.15 9.45

цюють.

.. Тан­

церт

Музичний

КІхот..

НоворІчна

10.45

градського

УКРА'НСЬКОГО

'ТЕЛЄ&АЧЄННR

10.00 10.15

життя

ня Куби. . . 13.20 Док. телефІЛЬМ. 13.50 Балет Л. Мінкуса еДон

сЗ Новим роком. то· вариШI:~ Поздороалення

3.35 4.05

чудові

еКраїна моя •. Док те­

м'яна

23.50

НоворІчна

•.

.....

ФІльм-вистава Малого театру Союзу РСР .Ка­

1200 12'.20.

життя

квар­

Польщі. Мультфільм.

Ве­

моя.'.

Q.05

спро

І

9.40 10:00

сСмугас­

сКраіна телефІльм ..

сЯкl

чому

ТелефІльм

12.00

моло­

Шостаковича.

Програма

Щед­

сміху..

Ім.

телефІльм. 11.05 Музична • Сюрприз •.

перІод.

3

танцює

ПРОГРАМА

гумору.

23.40

і

8.010 8.210

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

.

.Вечірній

НА

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

10.30

клю­

Волга •.

ПРОГРАМА

циклу.

СРСР

ЗАГАJ1ЬНОСОЮЗНА

свІтІ.

чудовІ

Швеції.

П'ЯТНИЦЯ,

Час.

сНавиоло

Збірна

лефІльм.

рейс •.

.Які

соціалІз-

Час. Грає. Державний

земля

телегляда­

Кінокомедія

тий

ЩJаїнах

тектив

23.10

сРосlй­ Р.

-

Супутник

19.35

ФІльм-ви­

Тележурнал.

СпІває

тет

серіі'.

2

Фільм-концерт

16.05 16.50

О. Арбузов. еСтаромод­

2І.50 Фільм сЧегемський де­

ймовІрнІ •. ТелефІльм для І

•.

мова.

комедія».

Вале­

Гімнастика Док. телефільми. ФІльм-концерт

Актуальна

11

•.

цює «Покуття.,

«Золотий

•.

Форма-ціЙнапрограма.

Заслуже­

кІно.

,ТЕJ1Е&АЧЕННЯ

передача.

23'.30

На добраніч. діти: Час. .Все про кіно». Пре­

9.00 9.20 10.00

ПРОГРАМА

МаЙСТРІ{ гу·мору. На добраніч, діти: Час. На замовлеиня гляда· чів. Кінокомедія .Волга

ОО Серйозні жарти мульт­ фільму.

А·ЛЬ.

•.

І

Іспанська

23

Найде·

ВідНГ

19.00 19'.30. 20.45 21.00 2,1.410

канІ­

) 2 серії. .Держави. вічна - лю­ бов.. Московський Кремль •. Док. телефільм. Фільм І .Стіии і баш­ ТИ'. Фільм 2 .Собори».

свято •.

і

се­

заметіль.•.

УРСР

Клуб артистІв Новини.

21.50 23,30

УРСР у сІчні. передач (екс' прес-Іиформація!. . 18.30 Для дітей. .Зимова мозаїка •.

І

«Ці дивні звуки •. Фільм сМама •.

збірна

20:40:;

СимфонІя'

дракона

ТелефІльм

дІтей.

спорт.

команд.

ЛІснІ М. Кутузова, І3.00 сnригоди Петрова Васечкlна. звичайнІ І не­

.

воррта

на

1825

14.15

Концерт. ВечІрня казка.. . Хокей. ЧемпІонат свІту серед молодіжних

Нового року •. засвічується

сюй.

11.45

.

Вуадlля».

ЦТ

ЯЛИIiКV.

тораиа

1\8РОДУ.

19.15 19.55 20.10

7.00 с90 хвилин •. 8.35 Шснl І танцІ народів СРСР . 9.05 Очевидне - неймовІр­

П.35

'1'0-

роком,

15.45 МультфІльм. 16.00 Телефільм еДе б не . працюваТи ....~ . 17.15 сПеревага добросусlД' ства •. 17.45 ФІльм сНаречена з

ЗАГ А)! ЬНОСОЮЗНА

Лі

До\(.

Позд~ровлення

сЗолоті

му».

сДуша

доро-

•.

сУ

15.00

ЧЕТВЕР, 31 ГРУДНЯ

10.55

Новим

става.

IJопIСТЬ •. 23.25 Новини.

сКазки сКолн

... ~.

Гімнастика. сДнва без ДИВ». Док. телефільм.

сІ

артист

грамота

20.50 21.00 21.40.

сЩедрий вечІр. добрим

на

перебудо-

ПРОГРАМА

,ний

.

ви.

замов·

«НоворІчнІ вlзеруи· ки.. Музично~розважаль­

рlii Леонтьєв. Актуальна камера. . КІнокомедія «Пропала

11 ЗАГАJ1ьНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ'І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

21':БВ:' ФІльм сНезакіRчена

не.

дJtя

моя».

BIUJa..

ВечІрня квзка. . сДля всІх І . для кож­ ного •. На шляхах ради­ иальної реформи. ?('J,45 Док. телефІльм.

10.06 10.35

знаю

2

шкІльних

«Автограф •.

Васил

еСтудІя

чик

19.00 19.30

КlнокtJмедlя сНайча­ рІвнІша і найпривабли-

20.15

Час.

вас

17.25

м'єра

вариші:.

мандрІвникІв.

.Прожектор

сЗ

людям

?.().ОО

21.00 21.40

я

Мультфільм

0.05

Реклама.

18.55 19.00

сНОВАЯ ЖНЗНЬ.-орГан Броварского ГОРОАСК.

PeдlЦC'rOp

.

ГончарІв­

розважальна

радянському

•.

го комитета Коммунистической 'партии )"ираинЬІ. ropOЦCRorO краЙОнного Советев народнЬІХ Аl!пу­ татов Киевской области. (На украинском Jl8ьпсе).

.

~

кистаиl. 18.00 Новили. І8.15 сШкола: проблеми перебудовн.. сПотрlбний директор

еМаско.

113.50

Новини.

земля

АЛЯ

2~.40

важ­

2

на

17.010

вистава.

вистави

СlIllває

17.55

вокально-ін­ ансамб­ лю сСмерічка •. 16.25 С. Прокоф·єв. Г. Сап­ гір сНоаі пригоди Нота у чоботях.. Лялькова

Док. телефІльм. Співає В. ЗІнкевич. На добраніч. діти: Час.

20.05 20.25 20.50 21.00

101.30

І

J

Продовження

на

нов.

дІтей

смІх..

сДзвІнка

Мlyльтфlдьм

16.2'5

струментального

камера.

слих.

дІтям .. сМн

-

Актуальна

23.4С1 сКраїна телефІльм.

музичний кіоси. Дружба иародlв дружба лІтератур. Про

23.10

«Автограф.. Лlтератур­

Концерт

23.15

О&ЛАСТЬ

зустрІнемося ...

чІр

старти.

Новини. НОВИНИ.

,иа вікторина шокласннкlв.

21.50

ФІльм

ча.

Гаграх •.

у

10.00

ПЕРЕДАЧІ

ТА

старші •.

ЦТ

15.55

дні

кул.

Новини.

лення.

рІя.

года -цІя). 17.50 З украУнськоІ класи­ ки. Г. Квітка-Основ'янен­ ко сСватання на Гонча­ рІвцІ. .. Вистава,

Музична

ГlмнаС'l'ика. МультфІльми. Музичиий фольклор народІв СРСР. 9.30 НІмецька мова.

18.45 19.00

хвилин •.

.90

ФІльм

8.35

КИ,В

сПродаиий

21.0.0 2'1.40

Погода

Програма

.Карнавал •. ТелефІльм для

13.40 14.20

програма.

рІн. cKapmeh-сюІта •. 17.50 МультфІльм. 18.00 с ... До J,IIlстнадцяти

ЗАГАnЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

,

І

ченка.

У

сСватання

8.00 8.20 8.50

народ,

ноІ творчості «Веселка •. еВесілля В Дабике. (Ру­ мунІя!."

вн.

ЦТ

(експрес-Інформа·

цІ •.

випуск

ПРОГРАМА

Новнни. П. Чайковський. СЛУ-. СКУНЧИК1>. Вистава Державного академІчного те­ атру опери та балету УРСР ІменІ Т. Г. Шев­

15.30

19.00 19.35

14.55 15.15

ТелефІльм сГардемари­ вперед:». 3 і '4 серії. Час. Прожектор перебудо.

ни.

(експрес.інформацlя!.

пе­

11.40 11.55

театру опе­ Маковецька '1'<1'

Л.

Трофимчук!. КІноекран ДАІ.

14.50

редача.

найкра-

мозаУка. По· (експрес-інформа­

перебудо­

розважальна

. лету. 17.40 Музична

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

все

сШснl мого народу •. Концерт. 14.50 Кінопрограма .Диво­ вижний свІт природи •. 15.40 Лауреати Державннх премій УРСР 1987 р. в галузІ науки І технІки. 16.40 3ірки радянського ба­

дІти:

Час. Прожектор

-

зично

14.05

. ви. 21.50 ФІльм сЗlна·Зінуля •. 23.15 .Актуальна камера. Ве-

звершеиь.

Час.

Нв' цобраНIЧ,

20.45

12.10 13.35

Прожектор

•.

Новиии. сДlтям -

,Світ по"зlї'. Хосе МартІ. 10.45 .НезвичаЙнІ пригоди ІталІйцІв у КиєвІ.. Му·

10.23

свя­

визво­ се­

сАврори •.

ще.

І7.26 сРедакцІ" глядач •. Слідами виступів телера­ дІопереклику сТемп •. 17.55 Перлини душІ народ­ ної. 18.30 Співають J танцюють дІти. 19.00 АИТУaJ1ЬИВ камера. '19.35 Програма сБратерство

""рін.

цIЯ).

рlУ.

11 3АГАnЬНС)(ОЮ3НА

21.00 21.40

•.

ливе завдання •.

.

внпуси.

Вечlрия

иеозора

Об'єктив. П.40 ФІльм сОсобливо

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИ,В ТА О&lІАСТ ..

19.55 20.10

І3.45

13.55

щиии.

діти!

телепрограм

моя

І

національного

стра

Концерт майстрІв ми­ стецтв І ХУДОЖ81х ко· лективlв Украінськоl РСР. По закІнченнІ Новини. 16.30 Новини. 16.40 Срібннй дзвІночок. 17,00 Мелодіі моєі БатькІв-

23.20 А" .. уальиа камера. Ве·

валь

Кои·

.Вlтчиз­

11.50

сміх •.

До

та Куби Дня лення. сГранма.

церт.

11.20

ще

студІ"

Науково·поп.

даниА

12.45"

НОВИИИ. «Віиок дружби..

10.00 10.20

«Гарт •.

чlрнlй

УКРАІ,НСЬКОГО

11.00

кllфЄкраиа.

добранІ",

рети

фести.валь

ия.

18.40

Київського

10.00

камера.

Час. . Прожектор

міжнародиий

сспортlнтермода-87 -оо». 17.40 МультфіЛЬМИ. 181.15 НоворІчні поздоровлення країи ІН.тербачен~

ліття. ТелефІльм .Мері Поп­ пінс. до побачення •. lЗ.5О .Наші гостІ. (артисти

ЦТ

ХВИЛин»_

Фільм

здоро~ довго·

Індекс Друlt

6·1285.

офсетний.

Друкований 'apKYUol.

14.860

по­

Обсяг

Тираж

ПРИМlрнии!в.

Замовлення

.N9 6134.

#205 1987  
#205 1987  
Advertisement