Page 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~вsПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАйТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАР Т І І УКР А 1 Н И, РАЙОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

МІСЬКОІ

Газета виходить з

17 квітня 1937 року •

205 (6661)

• Середа, 28 грудня 1983 року

ПЛЕНУ М. ЦК КПРС грудня 1983 року почав. ро­ боту черговий Пленум Центрального

увагою ознайомилися з текстом ви­ ступу Генерального секретаря ЦК

Комітету КПРС.

КПРС Ю. В. Андропова.

26

Пленум заслухав доповідь заступ­

ника Голови Ради

Міністрів СРСР,

1984

рік»

робництва.

Пленум ЦК КПРС товариша

КПРС,

повну

і міністра фі­

підтримку

положень

і

ви­

документа, мають

відзначивши,

принципове

повинні бути

ЩО

во­

значення

і

покладені в

основу

партійних,

радян-

нансів СРСР В. Ф. Гарбузова «Про

діяльності всіх

Державний

ських і господарських органів, гро­

бюджет СРСР

на

1984

рік».

мадських

Учасники

Пленуму

з

великою

року

сягу

ни

СРСР на

цятої п'ятирічкн по об­

винного

пливають

го

соціального

нання

XXVI

еко­

і

державиий план серце­

у члени Політбюро ЦК КПРС това­ ришів В. І. Воротникова М. С. Соломенцева.

розвитку

«Про Державний план

Спрямувавши всі зу­ силля на успішие вико­

які виступили в дебатах, висловили

бакова

номічного

питання.

Пленум ЦК перевів з кандидатів

сне·вків цього важливого політично­

вих

срганізацій,

усіх

трудо­

колективів.

кандидатом

у

Політбюро

ЦК

обрав

члена

що

ви­

з рішень з'їзду партії, ли-

одинад­

промислового

вн­

вказівок і по-

надплаиової

продукції

не менш як на 7 міль­ йонів карбованців. Це удвоє більше, ніж було намічеио в соціалі­ стичних зобов'язаннях Андропова, колективи на 1983 рік. П. ГОНТАРЄВ, промислових підпри­ завідуючий відділом ємств міста і району міськкому партії. достроково завершили

ложень промов Гене­ рального секретаря ЦК КПРС, Голови Презн­ дії Верховної Ради СРСР товариша Ю. В.

ЦК

КПРС.

Пленум

завдань,

стопадового (1982 р.) 3а попередніми під­ та червневого (1983 рахуиками, до кінця року) Пленумів ЦК грудня буде випущено

обрав члена ЦК В. М. Чебрикова

члени

КОП.

flj\В'~РШЕНО

Промовці,

голови Держплану СРСР М. К. Бай­

2

,-,IIIIIIІі IIJlAII

Пленум ЦК КПРС розглянув орга­ нізаційні

Ціна

ЦК

КПРС товариша Є. К. Лигачова сек­ ретарем ЦК КПРС.

(ТАРС).

-------------------. г----~·~~~~~·~"'-'"'~--------~l

і

Автотранспорт:

ВеJIJlКИЙ,

багатотисячиий колектив

автотранспортників працює в місті і господарствах району. lIрофесія шо-

фера стала в наш час однією з найбільш масових. Майже вся продукція, яка виrотовляється на наших підприємствах,

в

радгоспах,

перево-

зиться автомобілями. Тому відповідальність за чітку роботу народногосподарського

мехашзму

транспорт-

Вчасне проведення

технічних до-

вітря в шинах, раціональне викори­ стаиня вантажопідйомності, причепів, зменшення простоїв машин ось

колективи транспортників. Та, на жаль, у роБОТі автотранс- ~ є

ще

чимало

недоліків,

У недавній постанові ЦК КПРС і Ради lУ1іністрів СРСР «1Іро підвищення ефективності і використання автотранспортиих засобів у народному господарстві, поснлення боротьби з прнписками при перевезеннях ван-

ні машнн на будівельних оо'єктах, обслуговуванні торгових закладів. Прикриваючи факти нерозпорядли­ вості, керівники цих оргаНізащй за­ часту йдуть иа приписки обсягів ви­ конаннх робіт, в результаті чого ВИ­

таЖІВ

никають надлишки пального, яке ре а­

транспортом

і

забезпечення схоронності пальномастильних матеріалів» відмічається,

лізовується во».

транспорту є ще чимало недоліків, невикористаних резервів. Треба сказати, що у міському

виявлено обурливі факти розкрадаll­ ня пального водіямн беНЗОВОЗіВ, які перевозили бензин у радгоспи райо­

.N2 11063 за

за порівняно короткий строк викра­ ли майже 4 тисячі літрів пального!

вантажному

автопід п р н Є мст В і

останні роки чимало поліпщення викори-

зроблено для стання машин. Цьому спрняв і роз-

діл раніше існуючого

иа два спеціаЛІзованих

шдприємства

-

пасажир-

деякими

Нещодавно

в

водіями

І базу,

економлячи зиачні

ремонтах

ремонтну

коштн на

машин.

Хороші традиції є в автопарках радгоспів ордена Жовтневої Революції «Плоскlвський», імені Щорса. В умілих руках техніка служить довго і наДІИНО. Приміром, водій міського АТП .N2 11063 Леонід lванович Патрино 12 років працює на автомашині без капітального ремонту,

зекономивши

підприємству

біль-

ше 5 тисяч карбоваицівl От що значить дбайливе, грамотне використан-

.:: теХНікиl

проживання.

М. ЧУМАЧЕНКО, секретар парторганізації ДОКу.

МІС Т СJ)'jКIIТЬ JJЮДJІМ У ці передиоворічні дні відкрився рух по новому мосту через річку }"наву

в Фастові, ково звелн

лlстів

підприємства,

мостопоїзда-814_ Він з'єд­

Сумлінно членн

ди

намічено

На дільниці доставки районного вузла

плануваиня

Цей знімок зроблено иа сортувальному пункті, де оперативио, з повною віддачею працюють удар­ ники комуністичної праці Тетяна Володимирівна Коханч~'к, Віра Олексіївна Миронець, Олександра Федотlвиа Ромаиенко. На фото ви бачите сорту­ вальинць за роботою. Фото М. Семинога.

у

ряд кон­

став

иадійною,

пусковому об'єкті На­ mшівському радгоспі-ном­

ефек­

тивною ланкою народного господар­ ства міста, району. Ми маємо для

~ усі необхідні умовн.

миру

брига-

ПеТРОВИЧ8#>

Радянсьного хисту

комітету

за­

миру.

ІІаТРіОТИЧШIЙ почин підтримали всі колектив!!,

бінаті

~

«Тепличний»­

віДпрацювати

один

день,

у суботу, а зароблені ношти передати у фонд

ш!!х

НО.1ентив!в.

А.

гурський,

заступник голови об'єд­ HaHoro комітету проф­ спілкн тресту «Врова­

рисlJIЬбуд~.

.N2 6,

старшим

ви-

конробом Миколою Ми:­ колайовичем Ващуком. С. КРЕМІНА, начальник виробничо­ техиlчногО відділу.

Перwий робочий поїзд Таксімо (Бурятсьн& АРСР). Пеr;еДIlоворічна вах­

СРСР Ю. В. Андропова які трудяться зараз на члени комплексної брига­ ударній будові. Це СК.1ЯД!! з ПМН-7 тресту «Бро- рі ПМК9, l({JмплеКCJIі ваРІІсільбуд», очолюваної бригади М. І. Ганжі комуністом Петром Васи­ (ПМН-7) та М .Ф. Нон­ льовичем Шалта~им. дратенна (ПМН-9), бето­ електри­ Вони закликали всі 1,0- нярі з ПМКВ, леКТНВJf, які працюють на ки СПМКll та багато іlI­

авто-

транспорту, економії пального, удос­ J(Оналюється система морального і матеріального заохочення водіїв за добросовісну працю, намічені заходи по дальшому розвитку бриrадннх форм організації праці водіїв в умо­ вах госпрозрахунку. Треба зробити все необхідне, щоб автотранспорт

ФОНД

Ділом відповідають на Заяву Генерального сек­ ретаря ЦН НПРС, Голов!! Президії Верховної РаДІІ

випадків,

роботи

зв'язку

нині особливе напруження. Кожного дня надходить багато різноманітноІ кореспонденції, серед якої ба­ raTO новорічних привітаиь.

кретних заходів, що сприятимуть поЛlпшенню

комплексної

Леоніда

очолюваної

це

завдаиия

Климчука з дільниці

технагляду в радгоспах • Вобрнцький», «3аплавини», «3аворнцькRЙ».

Постановою

виконали

відповідальи~

адміиістрації.

призводить до иещасних травматизму, аварій_

який достро­ будівельннки

нав околицю міста з ба­ raThMa селами району_

Це результат повної безконтроль­ ності за іх роботою з боку спеціа­

Серйозним гальмом у ефективному Віікористаниі автотранспорту є низь­ ка трудова дисципліна в ряді авто­ господарств, особливо радгоспів, ви­ падки пияцтва в робочнй час, що

удосконалюють

місцем

ну. Водії А. стоцыийй та О. Супрун

Нині в кожному радгоспі є кілька десятків автомобілів_ Найбільше їх в ордеиа «3иак Пошани» радгоспі імеиі Кірова 99. Тут вміло вико-

і товність,

Нонституція Ук'

раїнської РСР, положення «Про ор­ ганізаЦіЮ роботи з наказами вибор­ ціВ», матеріали Пленумів ЦН НПРС, інші документи партії і уряду.

райсільгосптехніці

Цьому сприяє і занедбаннй облік палива у ряді радгоспів. Треба сказати, що нині в сіль­ ському господарстві району внкори­ стовується понад 1030 автомашин. Однак не скрізь навчнлися цінувати бензнн, мастила. 3аправочні пункти в багатьох ра,цгоспах осиащені сл а­ бо, облік бензнну по окремих автома­ шинах не ведеться. 3 подібними фактами довелося зустрітися праціВ­ ИilКам ДержавтоінспеКЦІї, Держсіль-

ристовують транспорт, постійно заоезвечуючи його високу технічну ro-

праЦіВНики.

Завідуючий агітпунктом, заступни]( голови профспілкового комітету Ва­ СІІЛЬ Михайлович Некрашевич озна­ ЙОМИВ робітників з постановою ЦН НПРС «Про завдання партійних ор­ ~анізацій у зв' язку з підготовкою і проведенням виборів до Верховної Ради СРСР одинадцятого скликан­ ня». Агітатори підприємства готу­ ються ДО роботи серед виборців за

«налі­

ське і вантажне. В результаті використання ваитажного парку на лініях зросло від 67,2 процента до 72,5, ширше стали застосовуватися при перевезеннях і причепи. Підвищилися економічні показники: зннзилася собівартість тоннок1лометра, різко зросли прибутки, успішно виконано план вантажних перевезень: за 1983 ріК водії підприємства доставили їх 110над 2 мільйонн тонн, обслуживши майже 90 підприємств і організаціЙ.

. Нап~ужеиу трудову вахту иесуть СІЛЬСЬКІ автомоы11iсти..

Із ОНОВ.lеною експозицією постійно діючого агітпункта деревообробного КО:\lбінату почали ЗlIайомитися його

неви-

користаних резервів, зловживань.. Особливо їх багато при використан-

аВТОI\JOбільним

ВИБОРАМ

ЗАПРОШУЄ АГІТПУНКТ

ТУЦія Союзу РСР і

шлях до успіху, яким ідуть передові

порту

НАзУСТРIЧ

До виставки «Добробут народу ГО.10вне завдання Рад» увійшли по­ ложення «Про вибори до Верховних Рад Союзу РСР та УРСР», Нонсти­

глядів, постійний контроль за ро­ ботою паливних систем, тиском по­

ники несуть нарівні з вироБНИЧНИБами.

що у використанні вантажного авто-

)

І

можливості і резерВІ І

j

_________

та

будіве.1ЬНИІ,ів

03Ha)feHOBaHa

БАЧу

ІЗаГОМЮІ

тру­

ДОШІЧ Досягненшвr. На :!а­

хіднііі

ді.lьшщі

тюrчасову

введено

135-J(і.lОlrt'тровиЙ магістра.lі

ІЗ

еНП.1уатацію

від

перегін ПіІЗнічно-

МІ йсы\гоo хребта до селища «Танїмо» (Північ І1урятії), де споруджуєтьCfI вс.1ИI.а за.lіЗНIІЧна стан­

ція. СЮДИ 110

новій вітці

прибув перший робlJЧИЙ по­

їзд.

(ТАРС).


*

2 стор.

СН О В Е

28 грудня 1983 року

Ж И тт я.

rоловний НАПРІМ-НА КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ :За

:;IИНУ .~!

ПlріЧhll

на

РОКІІ

ОДНllадцятої

підприємствах

міста

п'я­ і

ра ­

йону Б/не ЧlІl\lа:1О :\роб.~еIlО в Сllраві поширення досвіду :\а бригадним ме ­ тодом

організації

і

С:ТI!і\І~':lюваН II ; 1

праці. Тенер Т;НіIIХ БРllгад вж!' Н<І:!і­ чуєть.Сil 708. Яlіі об'ЄД II~' ЮТЬ 78;")6 '10 .10вік. що С!і.1адає 63.4 нроцента віД :заl <І .1ЬНОЇ ні.'1ькості po(jiTHllliiH . Серед !\O.leI\ТIIBiB. Нlіі серйо:mо З<lймаЮТЬСil Нllріlllенням цієї IІ<1ДЗ~II­ чаііно наЖ.'flIВОЇ проб .'IСМIІ. ~10Ж!lct II<lЗВ<l1'11 : Н:ІВОДІІ свіТ.lотеХllіЧНIIIЇ. а: llО­ МІІІІЄВІ!Х будівельних !іОllструкцііі. IIОРОШКОIJОЇ меТ<lлургії і!\lеllі 60-Річ ­ чя Радянської УкраїIІИ і деревооб­ робний КО:\lбінат.

НолеЮИВIІ

цих

цюють

РlІтмі'lНО.

нують

мі('ЯЧНІ

110

теМІ!!1

піДприємств ' прастабільно Н : lаНI1 .

:ЗРОСТ<lIIIIЮ

BIIKl)

нарощують

гад

Т.

т,ість

Романенко

IIРОДУIЩії.

ста

І

Ж.

М.

IIОСII .111 : lа сь

нідlІов ід а.1ыість..

:Ір()С'.їа

П а­

fШНІ1

а

IІjJ<lЦЮI\JТЬ

З

ріОД . lІе

ІІа

окреМIІХ

нада : 1І1

значеннл

пере­

налічуєтьсл їх 319. це майже вдвоє більше. ніж було у 1981 році . Як баЧ!lМО. ДОСЯГIlУТО великого IlрИрЩ'1'~' таКІ! х

еlіt:l l еРИ~lента .' IЬНОГО

ми

результатами.

У

Ilромисловості

колективів.

IІраКТl1ка Ilідтверджує. ЩО (jРIІГіЦ­ IІlІіі метод організації і СПI~IУЛЮВ<lIІ11)1 IІраці має Gal ' aтo lІереВаІ' як в e!-іОIIOМіЧНОМУ.

Хорошим

111.

с .'1)їЮIТII

1al{

і

соціа .1ыомуy

"РIIК . lадом

Вllробllllчі

HeCTal;-

заводу.

кому"а.їЬНОГО

обладнання,

дос :!іДIIO-еК('llеРII ментального

заводу

будівеЛЬН!lХ КОllструкцlїI тресту «БроваР ilсільб уд» . ІІа ЦІІХ та іНllIl1 Х піДllрнємствах є ще багато резервів Д .1 Я впроваджен-

Н.'Іа -

можуть

ДОСЛГllеНllН

даРТIІОГО

но ' БРI!-

вок

промтоваРllOГО

~JИ ну.

за

ЯIiНМ

ватІ

дівчата

в

краСИВІІХ

робочих ха:!атах . Прибу­ .'111 BOIIII дО Броварів з різних ~liCT НІ!ЇВЩИНІ!. щоб УЗЯТІ! УЧ<lСТЬ У КОН­ курсі

Ilродавцlв,

органі­

:юваному обласним liомі­ тетом ЛНСI\1У. 06.1аСНI1М

мага­

управлінням

ГОСllOдарю-

торгівлІ

і

обкомом цівникі в живчої

профспілии пра­ торгІвлі і спо­ коопераЦії.

Один ки

за

одним учаСНIІ'

І іОlІКУРСУ

lІам жюрі теореТl!чнl тому.

як

дають

Ч ,lе-

відповідІ питання. впевнено

ІІа По ВОШІ

ночуваються. які вичерп­ ні дають відповіді. мож­ ІІа

СУДИТІІ.

ТІІЧНОЮ

що

З

теоре­

підготовкою

V

ІІІІХ все гарам. Та й на

IІрактиці

молоді

продавці

пгодеМОlІструваml

своє

вміння швидко і КУЛЬТУР­ !Ю обслуговува ти по.куп­ ців. ІІ РНХОДИТИ їм на допомогу прй. придбаИНі того чи іНШЩ'9 TOlj3py.

Ножен

їхЩВ . Ш,.. щ>ж­

прилав­

іспит

на

<'ВідміІІНО». іНоли Ж

Н<І.'lеЖIІТЬ

татаМIІ

у нинішньому роцІ на садибі рад· гасну «Пухівський». поруч а фер­ МОIO. rlюруджено двоповерховий бу­ ДIНю!, тваРИНІнша . Про ньог() робі Т' мрlЯЛіІ

HIIJ(JI На ~O

Ilершому

буДІІННУ

гарно у

вже давно .

І аНДIІСТIІ

чаМIІ

час

газеТІІ.

хуДОЖНЮ

тут

І!РОВОДЯТЬ

з

краСIiВІll\ll1

кімната. почитаТIІ

IlОліТIІЧIlУ

у

нііі

заI.lЯТТЯ

llО.'ІіТlIЧllOГО

ного IlаВчаНIІЯ. тах

можна

журна :!!I.

ЧуДОВО­

"РО СТОРСІ.

.~eIIIHCЬKa

л ітературу.

шкі .1

ЦЬО!' О

ро:зміщена

ОфОРМ ,lена

ві_1ЬНВЙ

сuіжі

І!оверсі

й

та

ПрОflа · з

слух;~ ­

еКОlІоміч­

Поряд у двох кіМllа­ ЮІ.1имаМIІ

на

під .'ю-

зі

НОС:IУГ

квітами

на

тваринникІв

медичний

с!!стему

розноді ,lУ

заводах

го

комунального

ській фабрицІ

нестандартно­

обладнання.

художніх

.1іl{аря

у

жати

необхідні

до

НЬОМУ

призна­

можна

одер­

фіаіотерапеВТИЧНі

нроцеД УР I1 . А що особливо порадува­ .'10 робіТНІіків так це те, що нав­ проти профілакторіЮ розмІщено ст::!­ мато:югічнніі кабінет. де наш ивалі­ ФіковаНI1Й стома ТО ,10Г ІІ. М. Онопрі­ єнко нодаваТlІме ,1 ЮДЯі\1 l!еобхіДIІ~'

.

У IІ ОВОМу БУДІІНКУ ро аташу валаСfl також їдальн л. де висоноквалlфlКО­ вані кухарІ Г. І. Доброгарська та

ЛіткІв­

виробів та

інш!!х.

Готуючи сь до роботи у І!аступ!!о­ му 1984 роцІ. ГОСlюдарські керівни­ ки. партійНі організації заводів і фабрик повинні ретельно ВИВ ЧИТИ 1І0станови ЦК НПРС . Ради МІністрІв СРСР 1 ВЦРПС з IIIITallb про даль­ ШИЙ розвllТО[{ І пІдвищення ефентив­ ності бриrадної фОРМІ! організації І ('т!!мулюва ння

!

надалі

IІраці

в

керуватися

робці П.1 З llів в·язань.

і

ними

при

піДприємств. ТРУДЯЩІІХ

В

~ї l'

І

пlДСУМНIІ коннурсу, з' ЯСУ­ валося . що найБІльшу набрала

з()бо­

їхня

пред­

заслуга

учасник\!

є

в

"ро ­

деМОlІстрували свої знан­ !НІ і майстернІсть, озна­ ЙОМИ .іI!lСЯ з досвІдом р.о­ бот!! нолег. Ще про

один

момент

О.

тет у .

Степаllова.

учні но

ку

НИМИ

були

загальноосвІтніх

шкіл.

вболІвали .

ж.

за

свою

звичай­ зеМЛЯ'I­

броварчанку Л. Са­

-

линко.

ниця

І молода праців­ міського управліНI1Я

торгІвлІ надії і мІсце,

виправдала їхнІ зайняла друге

випере~ивши

учас­

борі як

М.

НУ.'lіш

иожного

ва

й дНЯ

вдячності

ниць

На

ВіД

ти.

що

С.:]іД

у

ПРОСТОрl!Х

ЮМІ/атах

О.

секретар

бухгалтерія ,

кабінети

партбюро,

сказа­

зали шив

шко ля рів

ТУРСЬКИИ , комітету

сомолу міського ління торгівлі.

ком­

управ­

На фото: учасннкн ROHKYpCY за niдбором пода­ рунків; грамотою обкому. ЛКСМУ і цінним подару".~

ком нагороджується Олена Степанова з БіЛОІ Церкви, яка зайняла перше місце; другий приз~р

KOНRYPCY -

лі

Л.

продавець

міського

Салинко; продавець

з

управління

Васильнова -

ТОРГІв­

Алла

Прокопчук. Вона посіла третє місце . Фото М. Семинога .

Typ60~Y 3а

тІльни

у

І

рІз­

це СЛ',)-

робіТ­ світлих

розміщено

служби господарства: тут І діл. і планово-еиономічнИй

ціалістів,

до

про­

реагували

можна

серцях

міста.

робітникІв поверсі

3 Інтере­

конкурс

радгоспу.

другому

ви­

тому.

молодих

дії,

страви.

чують

залу

ж ваво

їхні

майстерно готують ВОНІ!

по

IІрис лухал ися

на

комітету

смачні

при

І

давців.

адмІнІстрації культури (ди-

номанітні

глядачі

відповідей

ки.

Т.

допомогти

професії.

сом

ноннурсу з Василь­ Переможцям вруче110 грамоти обкому JIНСМУ 1 ціннІ подару н­

заслуга

повинен

старшокласникам

ницю кова .

лика

~'

тому,

спо вна

хотілося б згадати. НОН­ курс. на думку оргкомі­

а

РО:ІЬ

.

зростанню.

с тавниця управління тор­ гівлі мІста Білої Церкв!!

Глядачі,

зростаючу

ректор В. М. Іваницький). що

балів

деД<lлі

О. КОРЕНЄВ. інструктор промислово-транспорт­ ного відділу MiCbKKO~IY КомпартІї України.

' роз­

со ціа .1lLтнч ннх

НОННУРСИ

суму

~IY

промисловостІ

- ' прекрасний

заро­

шиноремонтному.

вдвч:иl аа

підвіконнях

профілакторій .

ченням

ДОIIOМОГ~'

на

і

Твариививи

грають

(jітної плати за коефіцІЄНТОМ трудо­ вої участі. А це I!ризве.10 до з рівн я­ : lіВЮІ. Недо ст атньо займают ьсн впровадженням бригадного методу :) Оl!латою IІраці за кінцевими ре зуль­

ЛНСМУ заводу « Торг (секретар М . Мос­

працівники

роботи

:Jалучення

ВllроБНIІЦТВОМ і ВlІховання є бригадна форма організації і СГІі­ Му.1ЮВ<lННН Ilраці. БригаДІІ віДі ­

заводі нестандаРТНОI'О 1<0 МУ­ об.lаДН3fIНЯ не нродума :ш

І

витримали

~'~ю ­ llіДВllщеНШI

lІапрлміБ

:!

:30I;P(,~I~I.

('~'Ч<lt: НII Х

дальшііі і нтен t:ифікації c~'C 11 і.1ыо 1'0 виробництва. у ВlІконанні рішень ХХ УІ з' їзду lІартії. .'ІlІс топадов()го (1982 р. ) і червневого ( 1983 р.) ! І ле нумів ЦН КІІРС. пають основ­ ним вироБН!IЧ!1М і соціа.1ЬНI!М о се ­ редком ТРУДОВІІХ коnентивів. ,А це вимагає від ~' cix кер іВНlікі н !!ідприємств. IlраціВllllків економіч ­ них та інженер!!их С:lужб дуже сер­ ііозного ставлеН ІІЯ до цієї надзвичаіі­ но важливої С!lраВI!. ЦіJlJЮМ зрозу­ міло. що на окремих піДllриємствах. виробничих ді.'IЬНИЦЯХ н ео(jхіДНО (jyде поламати старі традиції . з усІєю відповідальністю взятися за перебу­ дову робоТІі на НОВІІЙ .1а,Д. Усе це С l!риятиме ВДОСКОllаленнlО органІзації виробництва. t:истем!! у"равлlння. підвищенню продуктlНЗ­ ностІ І!раці і да.'JЬШОМУ економіЧIІО-

У том,у . ЩО конкурс пройшов організовано , ве-

тут

в

ст і.

не їхнє слово' с::.., піД прискіпливим і вимогли­ вим онам членІв жюрі . ка

за'

ОДНІІМ

НІ! І'С.

що

paB.liHIIH

КРОК ДО МАІСТЕРНОСТІ Цього грудневого ДНН 0(,С1аllOвка в Будинку І:У:!ЬТУРІІ заводу <,Торг­ "'ІСІШ» була дещо lІезвич ­ НОЮ. йОго с цена на ЯКИЙСЬ час перетворилася на імпровізований при!'а­

Ц!{

ВОДі вІсІм Із дев ' яти бригад налІ­ чують 110 5 і меllше ЧОо10віl\. А НК 1І0каз ує досвід. такІ неЧllС.'ІеlІні бр!!­ l 'aДlI lІ е дають Ilа .lеЖIЮЇ ефеНТIІВНО­

ремонтно-механІчному.

ще

Haгa~1 БРllгадного методу організації ВllроБШlЦтва і матеріального СТІІМУ­ ."Іювання. Впровадженням цього про­ греСllВНОГО ~leTOДy одні зовсім не :J аймаIOТЬ('Н , інші ставляться дО ІІЬОГО формалыІ.. Передусім слід :JаЮIНУ ТII докір керівникам дослідно­

В!lСОКОЇ ефеНТIfВ/Jості добllваютьсл ГJpHгaДII з Оllлатою нрацl за кінцеВ!І­

ШIlРОКОГО

дослідно-експериментальному

НК

ча­

підприємствах

Н<l.'ІеЖIІОГО

ефеКТИВlІостl

на

вах

Ha.lb!lOrO

су. ВIІГОТОВJlНЮТЬ продукцію в раху­ нок четr,ертого РOl{У II·ятиріЧКIІ. Разом з ТИМ. як 1І0казує аналіз трудової діll .'І ыостіi за минулий пе­

постаJlові

IlіДliреС :1І0ЄТЬСЛ.

хід до цієї важливої справи вироG ­ НІІЦТВО зазнає чималих втрат. Так.

На

_. ІІа усі

випередженням

у

ня І!ОВОЇ прогресивної форм!! органі ­ :З<lці ї праці. Через формальний нід­

особ!!­

го:ювне

IIРОДУКТllfJllіПЬ Ilраці Ilроцентін ЯІ{ прави:ю.

10 -- 12

ПРОДУКТIfВIІОt:Ті

нрацl.

Н.

ТРII"еЄІЮЇ із t:віТ.l0технічного ааводу. В. 11 . IIО.lівцева і В. А. АндрусеНliа ;j :~<IBOДY а_1Юil1IIIIЄВНХ будівельних !іонпру!щііі. М. І. Мандри щука та А. 11. Улезька i~) за воду порошкової "'IЄТ<І. 'І УРl'їі та (jaraTbOx іНШІІХ. у ЦІІХ !\():;e"TIIIJaX ~\~1iЦHi.la труд()­ В<І і HIIKOHaBt:bKa ДIІСЦIІII:lіllа. пабl­ .їi~\~·lJa.'1aCb РIIПlі'llІіСТЬ. 1!О .'ІіП Шllл ась

всІ

aгpoBlд­ відділ.

головних

спе­

профспілковиіі

комітет, відділ кадрІв. Тепер тварин­

НlІкам !Іе треба ХОДИТ!! після робот!!

за два кілометри у будь-якій справІ. На перших збо рах, що вlдБУЛ!lСЯ У

ленінській

ро

иімнаті,

дякува ли

Є.

Ф.

робітники

директорові

щи­

радго спу

ТомІну, інженеру-БУДівеЛЬНI!IiУ

К І. ТИ:l1ченку , майстрам. усьому колективу радгоспної буд івельної

(jригади

за

РНН!!ІІків, про

прекраСНI!Й

за

людину

БУДl!lІОК

батьківсьну

тва­

турботу

праці.

П . БРЕУС, громадський І\ореспоидент .

t:. Пухівка.


«Н О В Е

господарства

ЗАКОН

сіСТIl

:іа

[{ермо

I\V .

~затримані

в

матІ

в

::lІстів.

І;ОЛГОСШІХ,

РёlДІ'ОСllНХ

та іllшl1х сі:Iьсыгосnо-­ дарських IlіДIlРlІємс:тнах іі

організаціях. дання

ОСllOвні

-

оглядів

ЩІ!ТН

:зап­

(Ї:''СІІ, неПРllдатні Д.'ІП пе­ ревезення людей, БУШІ 11('

дорозІ.

Водїі

m']ЯХОВlІХ

ПредстаВНІІІ;ОМ

ної GVB

раЙС)J/-

ДеРЖ<1втоіllспеJ\ції ЗlІятніі :J трактора

піДВlI­

І і. Д. МиронеllКО. Управ­

ІХ)()о-

ефеJ\ТI1Вність ІЮ

попереджеllНЮ

ШЛЯХОВО

ТР<1НСПОРТIІ 11 Х

ляв механізмом у нетве­ резому стані пін lІе впер­ ШС'. Відверто пояснював,

11III1НДН'ів

поруmеllЬ

що

ТІІ

IІра-

ЧЕРВОНЕ,

частенько

ЖОВТЕ,

сідає

таЮIМ

ЗЕЛЕНЕ

. Ті.1ЬЮI

шість

вжнва:1І!

ІІі.1ЯХОВОГО

С>1{СIІ.rlуатації

руху

пра

траНСIlОРТ-

ІІІІХ засобів, посилення lІаглнду ДержаВТОіНСJIек­ фї і відповідалыІхx орга­ IlізаЦіJЇ за дотрнманннм встановлеllИХ

норм

і

пра­

Ряд

!НІЛ безпеки руху в сіль­ ській місцевості, підви­ щенні

РО,lі

керівників

IІРОфСllілк()вих

і

комітетів

Im.1ГОСllів. радгоспів іі іllІШIХ сільськогосподарсь­

liIJX lІідприємств і органі­ :щцііі в роботі по безпеЦі руху,

І !ОЇ

поліпшенні

роботи

в

вихов­

КО:lеJ\тивах.

СlірлмоваllОЇ

ІІа :ІМїцнен­ трудової і траllС:Г/oРТ­ ДJlСЦ!ІП.lіНJI.

ІІЯ ІІОЇ

lЦе ДО

на

початку

!\еріВНlІків

раііОIlУ, )іОГv1ітетіп

року

господарств

ПРОфСf!іЛКОВJlХ (ЇУ.'lа доведена

мс>та цих оглядів. Згодом lірll lІеревірках ~J'ясува.l0сн, ЩО lІе всі ВОIlI! IIОВ­ IlіСТIIJ lІідготуваЛlIСЯ ДО ('ті У 11 !І Х. В деЛЮI х Jюлrf(тнвах таІ{ і 11(' 110-

.\"1<1

вели

рішучої

трудопої

ТР;tlll'llОРТIІОЇ IІIС'flНЯ !lа

ДIІСЦllJIліl!II,

Ilр":ше.'ІО

11(0

до

Вl!llаДІ{ів

Нерідко

гаражів

lїJраВIІИМН.

()с>зпеці

що

ПДБП-2

руху.

1\. р. водії J;.'fIIМt'IІIЮ і В. 1\1.

ІІJофер

О.

І.

ста.

)(на

У

ІІа

:.)

;;

П

І,І­

ІІа

ca~1

сеи('

.'Ііllію».

!іСllа

1І1.1ЯХОВ()ГО

раДГIІ('lІlІі

госпо­

нашого

шнроко

:111авто-

народному

дарстві

міста

інвалідів.

редакції

газсти

цікавляться,

а

внплачується

працюючнм

чнсла

же

пенсія

інваліда~1

робітннків

і

службовців? На це завідповідає

старшнй

бухгалтер

М.іСЬКОГО

віддІлу

ЦІального

забезпечення

со-

М. М. Бовтрук.

нрацlOlОЧНМ

заборопеllО трнмати жавний транспорт

СllлаIlовані

«ночівлі»

БОТІ! тою

заходи

щодо

IlОліпшеШIЯ безпеки руху. Журнал заїзду до гаража ведеться погано. Зазначу, що Ha~BaIli ІІедолію/ характерні і Д:ІН багатьох іllШНХ господарств. Низький технічІІІІЙ стаll автомашин у радгоспах ВIІ.1иває, бе:зсумнівно. на оБСJIУГОВУ!JallliH окремих господарСЬЮіХ ланок.

вдома.

за

місцем

іll­

ро.

оДночасн'О з Вllпла­ зароБІтної

плати

придбання так

дер­ на

Але

СРСР

було

:шнаряджено ІІа _lіlllю 1\5 маНІІНІ. Але до десятої годиш! рюшу їх вийшло лише

спиртного.

тривало

не

І

день,

не

Ilесправності,

що

зації А. П. Броварського

лученням

до

суСНільно­

корисної справи. Легкість покарання у якійсь мірі пояснюється

пожалів

Галини

тим,

що

маленьку

суд

дочку

Миколаївни,

виповнилося

якій

всьОго

два

рони.

П. П.

загро- Десятк!!

l{овбаса, РБУ-

таких

порушни­

жували безпеці руху. ків можна назвати У радгоспі «Зоря» ли- раДгоспах району. один

день

ДО'JВОЮШ ~'

перевір!\н

передсвідчитися

безгосподарностІ

ТР1І,ТОРНОМУ

у

паР!іУ.

І:з

та

Огляди в

в

закІнчуються,

деяких

ствах,

і

ЕIlІ·IШ.'I!1 Ііа лінію, та й то І;) ., ІІНХ бу.ll1 lІеспрапосвіт-

Ш\.lеж-

lІості H<iPKil1.

слід

ще

автотранспортних твердо пам'я-

таЮ'!IІ:

ІІа

IlсспраВllа

трасі

~

jJlІ('ПI

В!іїаДІІ.1І1

(іс>:) IтnсвідчеllЬ. IІсревїрнГ1 'іх.

за

на

роботу

НІхто !Іе ПІІДШОЧН

11.\"гіпю!.

В.

знову

машина

це

загроза

БУЦЬКИИ,

старший держа8тоІнспектор райвІддІлу мl-

лІцІї.'

мить

над

кою,

не

ся

майбутнє доч!\и, вона про­

з

кОЛИllшіми

«друзя-

потяглися

ДНі

у

ту­

шись

із

заводу

порошко­

вої металургії іменІ 60рІччя Радянсьної Украї­ ни,

ВОllа

від

стала

ухилятися

суспіЛЬНО-КОРIJСІIОЇ

"раці. Шила у :шайомих, перебива.1ася ннпаД!{ОВIІ­ ми заробітками. І ПJlЯЧ!!­ ла. Систематично, до са­ мозабуття. Де вже тут було займатис я ви хован­ ням

Дочкиl

Виплата ОСІІОві

місяця.

проводиться

доручення

відділу

соціального

безпечення.

В

:!а:шачається

на

Ф-25 б

за­

редбачено

два

варІаНТІ!. зарплата

По-перше, якщо інваліда не пе­

ревищує

І

20

група

інва-

.'ІіДІюсті і розмір призна­ ченої пенсії без надбаВКI! на

непрацездатних

нів

сім'ї,

чле­

посніЛЬЮI

ця

чується

повністю

СОЦіального

По-друге.

що

бованців, в

щоб

пенсІя

розмірі, робітку.

пенсія

ви-

повному

без ура хунку

Зq­

ПРIl виплаті пенсії Інвалідам -оУ групи пе-

вана

і

в

розмІрІ,

отримуне

пере-

загальній

заробітку

су­

пенсіонера

призначенням

Цей

кар­

пенсІя виплачу­

зарплата

перед

сії.

120

такому

вищували

мі

зарплаті,

перевнщує

ється

lba.-lі-

розмі­

забезпечення.

При

не

виплачується.

в

рі, який проставив вІдділ

надбавка в період робоТJI

в

карбованців

дорученні в місяць, то пенсІя випла­

пен­

зароБІток також

ЖИТТЯ.

Не замислившись н.і на своєю

поведіIl­

подумавши

довжувала

про

ПIlЯЧИТи

і

бай­

дикувати. У !шітні цього року її ОфіЦійно попере­ дили про обов'язкОвІсть працевлаштування

сячний

строк.

у

мі­

l{ляласн,

била себе в груди, обіця­

ла

виправитись.

Та

йшли

дні, а слова залишалися словами. Дармоїдство І пияцтво

Ю!

вже

не

жінну зі

випуска­

своїх тенет.

І ТОДі вчетверте засідав суд. І ЗНОВУ був вирон: ОДин

рік

позбаВ.'lеннл

во­

лі з відбуттям понараНІІЯ у

виправно-трудовій

нії загального

коло­

режиму з

примусовим

лІнуванням

вІд алкоголІзму. Часу в неІ ДОСИТЬ, щоб заМИСЛJl­ тися

над

своєю

долею.

тіЛЬНIІ спо­

виправно-трудовій колонії.

часто

Але

і

й

на

стило

Г.

цей

раз

М.

поща·

Гетьман.

зв'язку з амністією вийшла на свободу.

В

нона

П' ятирічнІй Оксанці то­ ді ще було байдуже, яка н неУ мама: хороша ЧІ! по­ гаlIа, Але вже в такому ВіЦі дівчинці хотілося ма­ теринського

тепла

й

лас­

ки. Теплі дитячі рученя­ та, КОЛJ/ Онсанка обійма­ ла матір за шию і ТУЛІІ­ ,1ася

'іаС

МОЖЛИВИХ

найбіЛЬUШI\!!! її

по відбуттІ Ось тому народний суд діватися, що все ж змушений був позбавити понараНІІЯ жінка її батьківських прав. Не та!ш візьме себе в руни.

до

щоки,

додаДI1

на

Я!шіісь

Галині

МІІКО-

доводиться

народним

суддям

проставляється

в

доручен­

ні віддІлом со'ціального забезпеченн Я. Працюючим інвалідам ІІІ-ої групи пенсія випла­ чується

в

рі,

пенсія

щоб

вана

такому

зарплата

щували

в

яких

цьому групи, не

виплачується

сумі

пе­

пенсії.

інвалідам зарплата

перевищує

нарбованців

50

переви­

пенСіонера

призначенням

При ІІІ-ої

о.держу­

загальній

заробітку ред

І не

розмі­

на не

120

місяць,

менше

процентів.

ДЛJII

того,

щоб

вчасно

А як же її донька?

-

засідателям

запИ'Гає

читач.

У

робити такий НРОJ\. Скіль1m вагань буває в НИХ,

дев' ятнріЧІ!ОЇ Оксанки все

сумніаів, перш нІж прпі\­ мається це рішення. І це зрозуміло, бо ВОІІО ще одна незагойна травма в дптячlй душІ. Цього ж ра­ зу думна членів суду бу­ :Іа одностайною. НавІть це, наliсуворіше для будь­ якОЇ матерІ покарання.

лим,

було

байдужим

маДЯНI\И

для

І·етьман.

турБОТНІСть і

чарна

правильно

лась

пенсія

уникнути

живе

вона

весе­

безтурботним у

дитячому

ОТ тіЛЬКІ!

ЖIIТ­

будинку.

І\О ЛІ І

бачн'JЇ>

своїх щасливих ровеСIlIf' кІв ра:'!ом :з (\аТl>намн, щемно

СТИСкається

у

ДіВ­

ЧІ!Н/Ш серце і їі! тю; хо­ четься ('назати оте наіі·

('lІятlше гОлова ного

слово:

«Мама!».

О. ПАНЧЕНКО, мІського

народ­

суду,

ІІЕ IІО~IUЛJf.JIuея Це

траПI!ЛОСЯ

в один

із

"руднеВJlХ днів. Автопат­ РУЛЬ у складі старшини мі­

ліції виплачува-

працюючим

забезпечення про прп ЙОМ на роботу інвалідів. Про це повинні не :JабуваТJI і самі інва,1іДIІ. Це допо­ пере виплат

ТЯМ

Без­

('оно-

ІнвалІдам, керівники під­ приємств, організацій і установ зобов'язаНі в п'я­ тиденний строк повІдоми­ ти відділ соціального

може

гаразд,

гро­

Виплата пенсій працюючим інвапідам nО,ЮВI!НУ

БУЛIl

принадами

Залишається

• ЮРИДИЧНА НОНСУЛЬТАЦІЯ

другу

ВІІТОЇ»

змушений був віДпраВИТJJ її відбувати покарання у

господар-

1І1аиуть,

лаївні врівноваженості і серйозності. Вона влашту­ валася на роботу, БІльше стала займатися вихован­ ням Дочки, рідше бачила­

а місяцями. 1ІІИ». Сама з приємністю доброзич­ Здавалося, життя вже ловила на собі знайомих і дало їй урок, який мав ливі пог ляди би запам'ятатися надvв­ колег, які бачили, що жін­ го. Ще у 1976 роЦі місь­ ка стає на ноги. ний народний суд за по­ Та так тривало недовго рушення дІючого законо­ - трохи більше рону. А давства понарав її на три потім Г. М. Гетьман зно­ роки позбавлення волі ву потрапила в течію без­ умовно з обов'язковим за­ турботності. Звільнив­

ме тут спостерігається повна безконтрольність з боку !\ерівників підп риємств і господарств. Автомашини різних марон утримували на до­ машніх «стоян!\ах». Серед порушників npRцівнию! АТП-І1063 А. П. На,lенчеНI\О, А. А. Чу­ ІІЯН і М. А. Філіпови" автобази ,N'g 2 Л. Н.

сільгосптехніки -

Онеанна: "Мамо"?

два,

са­

Ось що ІЮІ;а:Jа,111 lІере- Постол, І. А. Дейнека, ав­ r,ірюr. 29 вереСІІЯ у рад· тобаЗIІ .\" 3 Г. В. госпі Імені 60-річчя Сушко і В. М. Шитніі,

П<lлідам з числа робіт­ дам І ГРУПІ! Нl!ків 1 с.1УЖбовців ви­ плачується IІлачується

Галина Миколаївна Геть­ ман безцільно блукала мі­ стом. Мета у неї завжди була одна де б узяти карбованець-другий на

суворо

новки машин на теХІІі ч/lе обслуговуваIlНЯ. Не

лабора­ нермо

трактора чи вели діток у таємничу нраїну знань,

водій

Державтоінспекції

поста-

Чи [каже

ровесниць

водських цехів 1 торій, сідали за

огляд ІІРОДОВЖИВ «відпочинок» кермо' У внтвереЗШІІ<У.

графік

нерід­

Пнтання

Пенсія

П'ЯНИЙ

і

поспішали щоранку до за­

ке- сиув. За сприянням орга-

не !Іів міліції

ІЗ ЗАЛУ СУДУ

кОЛИ тисячі її

ровесникІв

ко заїхав своїм трактором на залізничну колію, що !іде на ТЕЦ-6, і за­

BiДCYТIliii

До

як

У той час,

тракторист

Постановою раЙВИКОIІ­ кому, віДIlовідним розпо­ рядженням відділення

ко надходять лнсти, в якнх жнтелі міста

з

ГРУДНЯ

12

В СПМl{-509 М. М. Дячен-

,

начальннка відділення KapHO~O розшуку

НІ ПОДОБАЛОСЯ ве­ селе і безтурботне життя.

на

сідають люди, що не мають відповідної підгоТОВЮ!. У 1'0СГІодарстпі

застосовується

праця

як

засо­

він

l{иїв ~ Прилуки.

щомі-

сячний технічний автОБУСІ!. За їхнє

. IIII~II! --, ВіДСУТIІЄ l\1<IIi,lPllt,<t .'/('НІІН, lІе діяло

Враlщі

рі'! .. IJC:;

на

транспортному

(, ГilР<1Ж'> ДЛ)І ІІІІМ '!lIНОМ управління іllllfОМУ транспорту, піп!О­ Tpalll'IIOPTY І\ерма. Маііже псі тра!{то- ХОД<1М. Це - :ЗЛОЧИН.

JI,{'ржшнюго "ВІІ/І\'('ТІIR

радгоспу

;IHT()~1alllllllax

В.'Іаштулав

І')(ома.

РіЦ­

Н.

НllїхаТIІ

IІІ'СПРaJ31111Х

разові попередження,

те

ІІСДО-

rocliO;lapl'TH<!

Р,lша

не­

:.1;) тр,шторів 1Іа десяту тілыlm РОЗПОЧIlнати дета­ J Iri~')(' I'ОДIlНУ раl!lіУ Л1!ше 22 ліЗОЩlllllіі аналіз діяль-

ирреСlіі

II,J~1ar,t:llll'Л

у

змагання, вІдмінників служби -

старшого лейтенанта мІліції М. Л. ГаЛУШRа (посереднні), ІНспекторІв старшого лейтенаНта В. О. Трофl~lОва та лейтенанта А, Ш. ШамІлова, які вІдпрацьовують план проведення профілактнчннх заходів. Фото А. Зарічного.

мані похмілля. Ні умов· ляння, ні заклики до со­ вІсті не допомогли. Суд

НС'­

<·ji{rpiji!1('blillii,>.

І Щ'пі

перебував

Затриманий

во- трасі

ІІЬОГО не було. НезважаЮЧIІ на неОДIІО-

і

На передньому краї боротьби із злочинністю та правопорушеннями стоять співроБІтники карного розшуку БроваРСЬКОl'О міського віддІлу внутрІШНіх справ, На цьому знімку ви бачите переможців соцІалістичного

еле­

24. Сім із них були по- Б. І. Заєць, райсільгосп­ 1311- вернуті в гараж ;через хімії _ В. Г. ДІдусь.

:щгрmнує

Багато lюдібllJlХ :!іl,іп тран.'ІЯЄТЬ'Н в

затри­

Але доля дочки БУ,lа для матері байдужою. І

,шарій

автомобі.'11

і,з

були

порушення

Рогач, управлІння механі­

:зGі.'ll,·

дорогах.

ходять

()opOTbIJIJ

IrnРУllllllшаМIІ

водіїв за

боl'­

тверезому стані О. О. Ро­ гач. Причому, на несправ-

ченат]!

ІІредставляють

в нняжичан, та інших.

ментаРIlИХ ВІІМОГ Правил технікн безпею!. 21 ли­ стопада :за кермом бензо­ воза, яний належить

Ніякого

належало

рівники

спиртне.

Тані випадки часто трап­

мані

дійсьного посвідчення, і

році

трактори­

Не відстав від « Зорі» і радгосп « l{раСНЛіВСЬ­ КИЙ». Своєрідний рекорд встановлено у радгоспі « Гоголівський» - 14 не­ тверезих водіїв вилучено з кабіІІ автотранспорту.

ному

ВІ!.'!

цьому

стіп цього радгоспу БУЛIІ зняті :3 автомобі.1ів і тра­ нторіп, бо напередодні

бі.

кермо.

В

иапідпит­

подіїв,

.'!ЯЮТЬСЯ данівців

ПРО&JlЕМИ ЗАПИШАЮТЬСЯ за

Ilозначаєть­

сп і ІІа РЯДОВИХ праців­ ІІнках. Так. тракторист 1\1. Ю. ДячеIlКО вже зран­ ку ирибув <-:JапраВ.'Іеним» Ііа. роботу. І :IІІІІlе перс­ вірІіа :J<lIПКОДІІ.'lа йому

І

також

3 стор.

ВІдсутність самодисци­ пліни з БОІ{У керівників

ІІІВ.ИНА

ФІНІШУЮТЬ Всесою'з­ ІІІІЙ обласний ОГ.1ЯДIІ роботи по забеЗllеченню ()езпеки m:IЯХОВО)'О рух:,.;

*

28 грудня 1983 року

Ж И ТТ Я:.

МО]К.1!1ВПХ

пенсій.

М. БОВТРУК, старший бухгалтер мІ­ ського вІдділу соціаль­ кого забезпечення,

Ф.

;.J,ЗIІТіІ

І.

Бойка

і

сер-

Г.

І І.

патрулювзв

по

вулицях

НеподаЛік

районного

міста.

Будинку

Солонця

культури

О.\оронцям

упав

у

право­ яічі

'10-

.щвік. Він був дуже СХ()­ жиіі 113 ЗЛОЧИНЦЯ Бриля, 511\1111 пt'ребував у всесоюз­ ному розшуці. fIридивилнС51

справді

ЗЛО'lинс>ць встиг справа.

руках

він.

М. В. Бриль не

зрозуміти, як

був

членів

Незабаром

він

в у

чому дужих

автопаТРУJ1Я.

стане

перед

судом.

В,

АРУТЮНЯН.


*

4 СТо!р.

с.Н О В Е

28 ГРУДНЯ 1983 року

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ

УВІІІ! ОIОЛОШЕНО КОНКУРС Рішенням мІськвиконкому

ВіД

у холі вlДнрито

грудня

12

1983 року з 1 січня по 1 KBiTH~ 1984 року оголошується конкурс на значок міста Бровари.

кращии

сувеНІР та

природних

умов,

міста,

історичних

досягнень

фа~торlВ

трудящих

.

можна буде виготовляти на міста з віДходів виробництва.

підприємствах

юних

фІї і креслення, якІ розповідають про творчі розробки і нововведен­

об'єднання,

.,

того

раціоналізаторів

як

святі

КУЛЬТУРИ,

на

в

квартирах,

ШIiО-

голови

місш-

щення,

нультури.

П.

с.

СоGчук

ПРОПОЗИЦії

ста

на

-

від

ескізи

.

сувенірів

і

значків

секретар

звернутися

Справа

.квартирах,

за

в

тім,

що

що

знахо­

дяться над магазином, і вдень, і вночі ми не зна­ спокою

вІд

встанОвленого ДI!.'ІЬНОГО

шуму

там

холо­

агрегату.

Неодноразово до

зверта-

директора

ма-

газину з просьбою вжити

заходів, бут!!

але

марно.

Як

далі?

рова, Н. Костенко, Г. Щербак та інші.

};OHKYpc~)

:IЯТЬОI

Знайомі РИС!! земляків з рідного села Рясне, ку­ медні сценки місцевого побуту відтворив у дереві харнівсьний будівельник

Михайло льовнича

Ляшенко. Ма­ галерея його

скульптур

енспонується

в

обласному Будинку на­ родної творчості. .номпозиції, виконані з

піддат ЛИВОї

свіжозрізаної

липи,

віДзначаються

рістю

і в

поетичністю,

щи­

на­

гумором.

школі

син

КО.l­

госпниЦі Мишно Ляшен­ но звернув на себе увагу вчителів і товаришів

вlВlОГИ

загального

рнстування,

ться

в

lЦO

дО

іграШ(Jf(.

Не

лишнього

'.Лист

коло

СЕРЕДА,

на

10.55

3

дивізійній газеті. Ляшенко став сту­

дентом-заочником Харків­ ського інженерно-буді­ кож­

"у вільну хвилину віддає своєму захопленню. Сю­ жети

черпає

переказах

танож

з

ріДного

в

і

наРОДНIІХ

легендах,

життя

а

землянів

се.lа.

Твори М. Ляшенка можна побачити в Державному ного

музе1

українсь­

народного

денора­

гумору, неабиякими зДібностями до ліплення й малювання.

жети

природжеиим

почуття;\\

Проявились

вони і під час служби в Солдати-ракетники

до сліз сміялись над його

для

яких

Шевченкового

В.

ВЗЯТО

з

«Нобзаря~>.

ПІКОВСЬRА. (РАТАУ).

фільми

сОдолінь­

-

Грає лауреат Всеросійського нон нур с У ю. Євтушенко (гуслі). 11.55 Новини. 14.30 Новини. 14.50 З життя молодого ди­ ректора. Прем' єра док телефільму. 15.40 Нонцерт уйгурсьного молодіжного ансамблю «Яшлик. (Алма-Ата). 16.10 Виставка Буратіно. 16.40 Новини. 16.45 Твори С. Рахманінова виконує Великий симфо· нічний оркестр ЦТ і НР. 18.15 Теленарис «Берегти пальне».

18.45 19.00

Сьогодні у світі. Поезія. С. Смирнов. До 70-річчя з дня народжен­ ня.

19.5а

Телефільм

фургон».

21.00

1

"Зелений

серія.

Час.

21.З5 Телефільм «Зелений фургон». 2 серія.

22.45

Сьогодні у світі. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 10.00 Новини. 10.25 Намерний концерт. 10.55 Телефільм «Іде полюваНЩ;I1>, «Мисливські бу­ вальщини».

11.35 11.55 12.40 12.50 16.00 16.10 16.30 16.45

Співає О. Зименкова. Неспокійні серця. Новини. Автограф. Н. Яремчук Новини. Срібний дзвіночок Музичні акварелі. «У нас в колективі». Львівсьна кера м і к 0сн:ульптурна

фабрика.

17.15

Телефільм «Ного чека­ ють засніжені гори». 17.30 Продовольча програма

18.00

«НОВА.я ЖИЗНЬ. орган Броварского г"родского комитета коммуиистиqеской партии Украинj,I. город'

ского и районного Совета народнЬІХ депутатов Киев­ ск();; области. (На украинском ЯЗЬІке). . . Редактор Е. ФЕД.яй. Газета выодитT С 17 апрмя 1937 года. Дl,и ~ыхда,' ВТОРВІІК, срсда. U.TIIII~a. ,уббота.

Док

11.35

шаржа­

інституту,

полустанку».

TpaBa>~, «В об' єктиві тварини. СаЙгаки~.

запропоно­

замальовкаМІ!

ГРУДНЯ

28

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Новини. 8.20 Нлуб мандрівників. 9.20 Сшває народний артист РРФСР І. Шакіров. 9.50 Телефільм сЛюдина

вано громадянам с. Гого­ лева В. А. Таран і М. П.

вельного

правді,

такі

панує

свята,

як

' новорічне, запам ятову. ються надовго, І до нього заздале-

Ж відповідаJlЬНОЇ

готові засоби

пахуча

Я:ШНБа

На

ній

СЯЯЛИ різнобарвні за

іі

за-

ІНJГНИБИ.

руки,

ня:

особи

падок пожежі

- дзвонити 01 або 19-4-01». Це ро-

биться д.1Я

того, щоб ІІа

випадок пожежі можна буЛО

ШБИДКО

викликати

по-

жежників.

за

стан.

С. ТРОХИМЕНКО,

На

начальник

1'0-

гляду

б

ІШІ ток

ЯЩИК

П.

..

ста р ш н Й

гру 01

3 піШЮІ,

вогнегаСIІИБИ.

мілі­

ГУТНИК, інспектор

Держпожнагляду

міськ­

відділу міліції.

J

~. IІрияіщенні,

Держпожна­

райвідділу

ції.

пожежогасіІІа

вода,

\laтерії,

діти

НРДУТІ, вссе.'1і хороводи,

де вста­

IІОБ.lено Я,lИIIКУ і прохnди-

справа

кожного.

Норисні поради.

Адреса редакції: Телефони:

редактора

-

за участю Велин:ого ди­ тячого хору Центрально­

го телебачення союзного радіо.

льоду».

На добраніч, діти! Час. Л. Герольд. «Марна

-

перерві

І'!истава.

Новини.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИїВ ТА ОБЛАСТЬ

І

редющії головний сані­ тарний лікар району в. А.

в М.

Якщо

11

Гоголівської сільради. Названі факти мають місце. Органами держсаннагляду, повідомив

м!!

Ось

У

депутатами

дружніми

c~Iix,

піднuдиться знизу, протипожежний

пересторога».

пра­

з

в.1УЧІIІІМlI

ПРОВОДЮІ.

на

ко­

санепідемстаll­

Прокопенко,

електро-

20.40 21.00 21.35

ко­

цП

разом

гірлянди,

С

Українського народного хору ім. Г. Верьовки. 20.30 Телефільм «Малюнки

цівниками

натури,

Rомбінату.

Редактор Є. ФЕДИН.

«Турботи машиніста Ма­ 18.30 Цир=ва програма. 22.50 Новини. групова». 19.00 Актуальна камера. 23.05 ЧемпІонат карнавал 19.30 Нонцерт Державного 15.35 Новорічний гандболу серед

млина.

перевірений

такі

відповідають

ВИБористовувати RЗЯВШIIСЬ

знаходн­

Гоголеві

ті,lЬКИ

ЯБі

застосовува-

став- Щ)ljБрашена.

іграШЮІ з цt'.ly.lnїду, а та-

тивного мистецтва УРСР, Харківсьному художньо­ му музеї. Тепер М. Ля­ шенко працює над серією дерев'яних скульптур, сю­

армії.

проходити.

у листі К. Пильтяй йшлося про антисанітар­ ний стан території біля колодязя

ТИ

треба

дзвіШіиіі

лісової радість.

lIaBI\O.lO неї мож- Ilшоджень. ві.1ЬНО

можна

В. БАГНЮК,

ВЕСЕЛЕ ДЕРЕВО

Ще

0',·,10

Оrоб.1lші

Медведенко, вишшм у забрудненні території бі­ ля нолодязя, б.1агоустрої­ ти майданчин.

Е. Білошапкіна, Е. Го­

родним

щоб

на

листів

допо­

моделі,

ПРИБріп- то пропід С:Іід надійно за- випадок пожежі у примі­ необхідно хистити від \lсхані'lНИХ по- щепні повинні бути напо-

ненаДРУl\ованих

Шановна редакЦіє І Ми, мешнанці будинну по ву­ лиці Нутузова, 20}2, вирі­

лися

-

Слідами

Втратили спокій

ємо

таl"

. МІ­

наДСIІ.1аГll

« На

л

освіТ.1еІlНЯ

Брасуні

через східці. СТРУ)І

ВcrаllОВ,lювати :1І0вати ЯЛИlIКУ

міськвиконкому.

з пошти

могою.

громадян

ПРИ"І'

нав

Д.1Я

сзпоссредньо тн

назuвні або

відділом

о>

та

праЦі,

О. КОМОЛОВ, інструктор міськкому ЛКСМУ.

відвіду­

діючі

ручної

навчально-виробничого

б уде встаНОВ.lе- техніЧНЮІ вимогам. Прове- треба готуватися

де

два виходи

ко·

заюдуючии фінвідділом.

у міСЬКВИНОІІКОі\l 3 поміткою до 1 квітня 1984 рону.

шили

відділом

завідуючий

підприємств

велику увагу

також інструмен­

на ядиш;а, проходитимуть дення ілю~Іінації сдід до- гідь. У будинку КУЛЬТУРИ, Правила ці нееКolадні, баk~lаСІ,аради, концерти, ручити досвідченому е.1ек- школі, дитсаДБУ чи яслах а;lе дотримання Їх дозвоІ,ОНКПСИ. Приміщення ТРІО,)". Е.1СИРИ'lНИИ струм аДМI'IIІ'страЦІ'я IIОВ'lнна вида- лить звести до ~liHiMYMY r ПОВИIІІJе "до 'Іати ймовірність виникнеНІІЯ (jбов 'яз'"ово " Я;lИIlБІІ треба підводи- ти IІаІ,аз про призначення пожежі. і б

художньо-оформлювального завідуючий

. н нео б ХІД о

за все обрати праВИ ,."ЬІІО

директор l\иївсЬJ.(ОГО об.1а'~­

Байдецький

Особливо

вачів привертають

а

ПО.lегшення

що зроблені учнями міжшкільного

і міжшнільного навча.1ЬІІО-ВИРОб­ ІШЧОГО Rомбінату.

лю.

подбати

П ерш

відділом про­ НП Унраїни.

господарства.

непередбачена

пригода, потрібно

Ю. П. СіРйОВ - головний архітектор міста. Т. І. Лисенко - старший інженер-архітектор при головному архітекторІ.

А.

технінів

технінІв,

Д.1Я

дами красуні-я.шнки. Щоб 'ІІІ ВОСБові свічки, обсипати І\ОЮ, ЯБі мають принесті'І нього с.1Jід прикріпити таб­ святковий настрій не по- Я.ШIIКУ берто.1етовою сі,l- Ї}І подаРУНБИ. СІ\різь щ-- личку з написом «На ви­

Члени жюрІ:

М.

станції юних

ти

ють різнобарвними гірляп- вати на гі.1Бах стеаринові ДЮІ Морозом і Снігпонь- винен бути те,'lефон. Ві.~я

про пожежн)' безпеку.

-

комбінату

деревообробного

заводу

станції

лах, дитячих саДБах зася- lіОЖ З вати, маР.'Іі, запа.1ІО- ту ються ДО зустрічі з Ді- тиме свято, обов' ЯЗБОВО по­

номі:

мунального

деревообробного

виробничого

новаторами

металургії,

ЩОБ УНИКНУТИ ЛИХА

ново­

БУДИНБах

тьмарила

комбінату. Л. О. Фесенко

і

та

залиши;шся

часу,

річному

заступник голови жюрі.

в

молодих

виготовлятимуть ці значки, сувеніри. Затверджено склад жюрі при міСЬКВИКОІІ­

-

виготовлеНі

бінату,

ЛІЧЕНІ дні

будуть впроваджені у виробництво, заохочу­ ватимуться адміністрацією підприємства, де

виробничого

що

чостІ молоді нашого міста. На стендах виставлено фотогра-

до

ескіз сувеніра або значна в розмірі 150 кар­ бованців; одну другу в розмірі 100 карбован­ ЦіВ; дві третіх - ІЮ 50 нарбованців; три заохочувальних - по 25 карбованців. Нрім того, учасники конкурсу, роботи яких

В. 1. Вознюк

пластмас,

.

Установлено премії: одну першу за кращии

ного

нонструкцій,

ПОРОШНОВОї

Перевага буде надаватися тим виробам, ЯКІ

М. І. Норнійко - заступник виконному, голова жюрі. О. М. Іщенко - завідуючий паганди і агітації місьнкому

ве.1ЬНИХ

твор-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . слУжБА 01

шдпрп­

ємств і організацій.

«Прометей»

технічної

винахіднинів заводів порошкової металургії імені 60-річчя Радян­ сьної Унраїни, алюмінієвих буді-

хуванням лаконічного, чіткого герал~дичного зображення, характерних осоf.iливостеи екон?­ розвитку

нінотеатру виставну

Броварсьного заводоБУДіВІЮГО ком­

ня

СувеніРИ І значки слід розробляти з ура­

міки,

Ж И тт я.

8.00 8.15

16.05 16.10

нок.

в

телефільм якому

тепло».

8.35 Фізика. 9.05, 13.00 н/мецыаa 9.35

«Рони

програма:

номуністів

ної

в

мова.

і ~'ЮДИ)>. Кіно«Розповіді про Сахаліна»,

"Проблемний чання

«Буди-

метод

системі

Горизонт. «Тато, мама - спортивна сім'я>~. «Познайомтесь: місто Пітешті». Юнона рис про місто в СРР. 17.25 Шахова шнола. 17.55 Jlенінсьний універси­ і

я

тет

мільйонів.

18.30 19.00

нав­

«ШЛЯХО:VІ

12.05 12.35 1:3.:30

Прем' єра художнього телефІльму «Дещо з гу­

бернського

життя». ~a Чехо­

21.З5 Що'!

22.35

Фільм

із

субтитрами

«Раба коханнЯ». 15.ЗО

Новини.

17.05

Телефільм «Операція 3 серія. 18.00 Новини. 18.20 "йшли по вулиці і спі­ вали». ДОК фільм про

16.00 16.10 16.30

виконавців народних

сИбlpсьних частівок братІВ Заволон:іних. 18.:Ю Всесоюзні змагання з .'1ижного спорту .,Нрасно­ горська ЛИЖНЯ». 15 нм. Чоловіки.

19.0а «lІредмет особливої турботИ». Ведучий по­ mтичний оглядач В. Бе­ l~eTOB.

Фестиваль

"Російська зима».

21.00 21.35

По за­ н:азна.

Час. Продовження

нонцер­ фестивалю мистецтв «РОСІйська зима». 22.35 Новини. 22.45 Довідкова служба. ту

ЧЕТВЕР,

І

29

інського

телебачення.

Юнопрограма

18.ЗО

19.00 19.30

Танцює

Слово

Новини

мистецтво.

Драматургія Розов і його

і театр. герої. Новини. ХУАОЖНій телефільм «Операція «Трест». 4 се­ рія. 18ЛО Новини. 18.20 Докумеитальні філь­ ми "Розповіді про Сибір. Тайга», «Диво волинсько­ го лісу», «Здрастуй. Нам­

15.00 16.35

чатка1>.

19.10

Прем'єра фільму-кон­ "Понликання» за

церту

участю

кіноенрана.

20.00

заслужеиого

ГруЗИНСЬКQї

ар­

РСР

Бурчуладзе.

Вечірня

казка.

"Мо­

розко».

20.~0 ЧемпіЩlат СРСР з хо­ кею з м'ячем. «Динамо» (Моснва) сЄнісеЙ». 2 тайм. 21.00 Програма .Час». 21.35 Художній телефільм "ДІвчина і море».

22.40

Довідкова

служба.

Колектив райсільгосптехнІки ВИСЛОВЛЮЄ глибо­ ке співчуття інженеру С. І. Данкевичу 3 ·ПРИВОдУ

ГРУДНЯ

смерті

ЦТ

його

.

сестри

Катерини IваніllНИ ПУЛЕНКО.

Колектив місьної середньої wколи но 3 вислов­ ЛЮЄ глибоке співчуття вчитеЛЬЦі Г. Г. Даниль­ ченко

3

Загублену

не

партІйного

приводу ощадну

смерті

П

матері.

книжку

N2

635074

вважати

діЙСНОЮ.

М. БРОВАРИ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ. ВУЛ. КИІВСЬКА. 154. вІддІлу

докумен-

тального фільму «Ми­ стецтво України». Студія "Укркінохронін:а» . 20.50 На дОбраніч, дітиІ 21.00 Програма «Час •.

21.35

Чого і ян навчають в ПТУ. Про професії БУДі­ ве.'1ьнин:а, радіомонтаж­ ника, оператора ЕОМ. 13.15 Зарубіжне образотвор­

П.

творчостІ

сад.

12.40

тиста

У

20.30

Наш

намера.

пісня. народ-

-

пісня

теп­

Науково - популярний «Як бачать твари­ ни?».

Шляшна.

Марка Бовчка. Прем'єра

Новини. Виставна Буратіно. Художній телефільм .,ЗелениЙ фургон». 1 і 2 серії. 11.10 Новини. 14.30 Новини. 14.50 Дон:ументальні телефільми «З дня у деНЬ1>,

редактора.

Г.

Актуальна

на

"У світі

транспортуючі

фі:lЬМ

.

прекрасного».

8.00 8.20 8.50

заступника

фі~и-

ЧеМПІОнат СРСР з гандБОЛУ серед жіночих номанд. «Lпартак», (Ки­ їв) - "Сільгосптехніка» (краснодар). . 17.35 Співає нвартет .. ЯВІр». 17.45 Екран пошани Укра­

18.00

11.05 11.35

В.

шнола.

... ~.

ЛО»,

че

17.05

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

ки,

14.00

Математична олІмпіада.

мистецтв

нінченні-Вечlpня «Морозко».

Теле­

Республіканська

ко-математична

«Трест».

19.30

НО:JИf

Сьогодні у світі. ПРОГРАМА УКРА.нського ТЕЛЕБАЧЕННЯ Новини. Срібний дзвіночок

на

:JИсти.

14.00

Де'!

вшторина.

на

Учням ПТУ. Астроно­ мія. Галантики. 10.З5 Науково - популярні фільми «Саяни», «Труб­

19.30

освіти~.

Зоологія. 7 1Ш. Історія. Відповіді

Загальна біоло­ кл. Виникнення Землі. 9.00, 12.10 Іспансьн:а мова. 9.30 Науково - популярний фільм «І музика кри­ життя

жин

Теленарис до ~5-річчя перемоги НУОИНСЬh-оі ре­ волюції.

політич­

Для вас, батьни. Аетрономія. 10 кл.

вода».

8.35, 9.40 гія. 10

10.05

творення».

мотива:vJИ творів А. 10.05 Естетичне виховання. ва. 10.35, 11.35 Загальна біоло21.U(} Програма «Час». гія. 9 нл. 11.ао

ан­

самблю "Кнопочки». СьогоднІ у світі.

1В.45

255020, 19·3-82;

«Духовний

світ ЛЮДИНИ»'. Виступ дитячого

Віповідального секретаря, відділу сільського господарства кореспондевта місцевого радіомовлення 19·3-05; вlддlnlв ПРОМКCJ\овостl. І масово! робот .. 19-4-67.

19-4-47;

Все­

17.10

Гі~lНастика.

док

І

Новини.

СРСР з жіночих команд. «Ростсільмаш» ЗІІ (Запоріжжя). 11 3АГАЛЬНUСОЮ::SНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИТВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнастика. 8.15 Документальний теле­ філ,"м «Скільки н:оштує

ЖНТТі

19-3-18:

nнстl.

\

Індекс 61.285. Друк високий. Обсяг. І друкова­ ний аркуш. Тираж 12.555 примlРlІикІв. Зам. 5022. Броварська друкарня КиІвського об~асиог.«;! управління у справах видавництв. ПОЛlграфll І книжкової торгівлі. Адреса друкарні: 255020. м. Бровари Київськоі обпасті. вуn. Київська. 154. ТелефОIl 19+31.

#205 1983  
#205 1983  
Advertisement