Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

у ПрезпдіУ Верховноі Ради Союзу РСР

ЄДНАйТЕСЯ! ом

205 (4518)

СЕРЕДА

28

За успіхи.

ГРУДНЯ

1977 Ціиа

2

р.

ПРОфСПіЛКОВИХ

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМСОМОЛОМ

За роки свого існування Лешнський комсомол ви­ ступав

активннм

учасником

всіх подій, які вершнть ра­ дянський народ у спраВі по­

будови

нового

Комсомольці

суспільства.

Країнн

продемонстрували високопродуктивної

Рад

зраз~и праці

иа будівництві Дніпрогесу, Магнітки, в освоєнні цілин­ ВИХ земель, а ннні проклада­ ють магістраль віку - БАМ.

Найвищою

оцінкою

діяль­

иості юнаків і дівчат в жит­ тІ радянського суспільства 8 слова Генерального секре­ таря ЦК КПРС, Голови Пре­

зидії Верховної Ради СРСР

товариша Л. І. Брежнєва, сказані инм на ХХУ з'їзді КПРС: «Партія твердо ві­ рить, що молодь, комсомоль­

ЦІ впишуть иові славні сто­ ріики в лlтопнс комуністич­ иого будівництва!».

комсомольсько-моло­

1132

дlжиі колективи, 76 трудо­ вих загонІв старшокласни­ ків иашого міста і району включились у змагаиня під девізом «60-річчю Великого Жовтия 60 ударних тиж­ вів.. Напередодні свята во­ ви про

з

гордістю виконання

рапортували взятих

зо-

бов'язlUlЬ. ПродовженняlП самовІддаиої боротьби по здlйсиенню завдань 197'1 року стало змагання по гід­ шй зустрічі 60-рІччя вста­ иовлення Радянської влади на УкраїнІ. 120 молодіж­

инх бригад, понад 3 тисячі роБІтників до дня свята справилися

річиою У

з

напруженою

програмою.

всівї радянської молоді є надійний колективний на­ ставник Комуністичиа

постійно підрост.~­

юче покоління, виховують ІХ

гідними

революційної,

бойо­

вої І трудової слави нашого

иароду.

Свідченням

такої

турботи є листопад о в и й (1977 р.) Пленум ЦК Ком­

партії

України,

який

КПРС

вадовського

з

Воло­

заводу

пласт.

рами мо

ЦК

дальшому

КПРС,

першого

секретаря

ЦК Компартії Українн това­ риша В. В. Щербицького, У виступах учасників Пленуму

зроблено глибокий аналіз політичиого, трудового і духовного жнття молоді, діяльності

комсомольськнх

організацій, роботи комуиі­ стів У комсомоnl. Треба сказати, що міська партІйна органІзацІя за ос­ таиR1 рокн внробила добрІ традиції по роботі з молод­ дю. Понад 250 молодих ко­ муністів сумлІино виконують ваЖJJRВе партійне доручення - ватажкІв комсомольських органlзацlй, групкомсоргlв, 'J.певів комітету КОМСОМОЛУ.

робничу програму ювілейного ро­

!

мог і вказівок,

Натхнені рішеннями грудневого р.) Пленуму ЦК КПРС т/1.

(1977

восьмої

ного комбінату, райпобут­ комбінату, комбінату гро­ мадського

харчування,

рад-

госпів «Плосківський», «Авангард». КомсомольцІ цнх

колективІв

справ велнких і малих, за­ дають тон у соцзмага н н І

10ДИХ

робітників.

Проте окремі партійні ко­ мітети і бюро недостатньо займаються роботою з мо­ лоддю, не дбають про підие­ сення ініціатнви і бойови­ комсомольських

нізацій.

В

першу

орга­

чергу це

стосується парторганізацій Літківської швейної фабри­ ки, СПМК-580, радгоспів «КрасиЛівськнй», імені Мі­ чуріна. Комсомольські збо­ ри тут

відбуваються нерегу­

лярно, молодь

не

відчуває

належної підтримки старших

у виконанні виробничих і громадських справ. Партор­ ганізац!ї послабили свою

ву і відповідальну роботи. Ннні

ділянку

комсомолія

країни готується

них подій

І трудитимуться

ВЛКСМ і 60-річчя

заснування

-

з'їзду від дия

спілки.

комсомольсько

Серед

молодіжиих

колективів, молодих вироб­ ничииків народжуються цін­ ні

патріотичні починаиня по

гідній зустрічі цих дат. Пер­ шими на Броварщнні висту­ пили ініціаторами змагання

за

викоиання

трирічного

плану до відкриття ХУІІІ з'їзду ВЛКСМ члени моло­ діжної бригади Острицького з

Володимира Гоголівської стрічкоткацької фабрики. Обов'язок всіх парторганіза­ цій

-

сприяти

піднесенню кожного

тузіазмоJl.

дальшому

боєздатностІ комсомольського

осередку в самовіддаиій

бо­

ротьбl за успішие виконаиня

плану третього року річки в цІлому.

Добре йдуть справи з nідго­

товкою робіт

техніки у

до

радгоспі

nотрудилUl:Я механіЗt!тори Ми­ хайло Потапович ДЕМ'ЯНЕН­ КО (справа) та Микола Івано­ вич ГРІНЧЕНКО. На цьому знімку ви бачите їх під час огляду техніки.

польових <Требухів­

ський». Тут уже повністю під­ готовлена техніка,

вся

грунтообробна

сівалки.

Самовіддано

з підвищеним

За

рахунками

Ради

і надалі ен-

попередніми під­

річний

план

будівель­

них робіт по генпідряду буде перевиконано

не

менш

як

на

385

тисяч карбованців. Це буде ваго­ мим внеском у дострокове вико­ нання завдань десятої

n' ятирічки.

П. ТИМЧЕНКО,

Фото М. Семннога.

иачальник UПБУ-50.

По 80 товн ва rеитар Всю осінь механізований загін радгоспу «Плосківський» достаБ.'ІЯВ органічні доб­ рива під урожай третього ро­

ку п'ятирічки. Не

припинив

він цю роботу і з настанням

живи. А були такі дні, коли загін доставляв і по 800 тонн.

Нагромадження гною в гос­ подарстві

зими. Нині механізатори і ав­

тому

томобілісти вивозять гній на поля під овочеві культури, а через кілька днів стануть до­ ставляти його на майбутню

торфу.

кукурудзяну

плактацію.

Що­

дня тут працюють вісім коліс­

них тракторів і дві-три авто­

машини,

водії

яких

зять по

400-450

перево­

тонн по-

тривав

цілорічно.

Вносимо його в грунт у чис­ вигляді,

Це

без

дав

домішок

відчутний

ефект в одержанні врожайнос­

ті різних ких

сільськогосподарсь­

культур.

З

початку ни­

Поживу землі даємо за під.. вищеними

нормами.

На.

ко­

жен гектар ріллі її в cepe~

ньому припадав по 25 тонн, а на удобрених площах по

тонни. Така кількість доб ..

82 рив,

зокрема,

городину

та

ВНОСИТЬСЯ

під

КУКУРУдзу,

Загін родючості під керів.. НИЦТВОМ бригадира иО добри"

вах lIIатвія Остаповича КакУ" на

продовжув

нагромаджувати

органічні добрива,

фронт

ро ..

біт розширюється, хоч на пе ..

нішнього року його вивезено

ревезенні їх ВИКОРистовуються

на поля

66

лише

плані

тисяч тонн.

сячі

28 тонн

тисяч тонн при

гною

54

ти-

радгоспні

технічні З&оо

соби.

в

А. ТАРАСЕНКО,

грунт, решта піде під урожай

головний агроном раА­

наступноро

roc'lY.

внесено

РОКУ.

иашої

до визнач­

ХУІІІ

-

Верховної

впевнено

займають ключові позиції на виробництві, беруть ак­ тивну участь у здІйсненнІ

серед

сесії

І СРСР, шляхобудівники

здійснюють

своє керівницт~о комсомо­ лом парторганізації заводів порошкової металургії, світ­ лотехнічного, деревооброб­

ку, виконавши завдання по ген­ підряду в обсязі 3 мільйонів 88 тисяч карбоваНЦів, в тому числі власними силами в обсязі 2 мільйонів 553 тисяч карбован­ ців. При річному плані 19,85 кі­ лометра введено в експлуатацію 20,5 кілометра асфальтованих

І шляхів.

ві їх ініціатнви І самоді­ яльності. Виходячи з цих ви­

глянув питання «Про роботу партійних організацій рес­ публікн по внконанню рі­

ЦК

Працюючи по-ударному, колек­ тив шляхобудівельного уnравлін,­ ня М 50 достроково завершив ви­

розвитко­

дещо на самоплив цю важли­

Політбюро

у с П І Х И ШЛЯХОБУ ДІВНИКІВ

Компартії

увагу до комсомолу, пустили

вІдІ члена

*

Украї обов'язав парторганізаЦІІ постійно тримати в полІ зору діяльність кожної комсомольської організації, сприятн

р.)

(1977

Пленуяу ЦК КПРС-в життяІ

ді.

ПлеК\..

роз­

шень ХХУ з'їзду КПРС, про поліпшення комуністич­ ного виховання молоді і по­ силення партійного керівни­ цтва комсомолом». У допо­

Рішення грудневого

організацІй,

Василя

році,

1977

КОМСОМОЛЬСЬКИХ органів, які найбільше відзна­

1

мас, Галнну Цнкал з заВОД0· будІвного комбінату, Вален­ тину UПендрнк з радгоспу «Бобрицькнй», Ганну Юр· ченко з радгоспу «РусанІв­ ський», Валерія Пампуру а Дарницького РБУ, якІ заре­ комендували себе Ініціатив­ ними, зді. ними оргаиізато­

тості

Ленінського комсомолу,

партія. Комуністи турбуються про

членів

зма­

чилися.

та бюро. Насамперед, хо­ четься назвати секретарІв комсомольськнх

соціа.lістичному

тори, спеціалісти сільського господарства, працівники заготі­ вельних, транспортних, меліоративних організацій, підприємс1'В «Сільгосптехніки», а також працівники партійних, радянських,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

ПАРТІЙНЕ КЕРІВНИЦТВО

Всесоюзному

за підвищення ефективнОСТі виробництва, продуктивності праці 1 врожаЙНОСТі сільськогосподарських культур Президія Верхов­ ної Ради СРСР Указом від 22 грудня 1977 року нагородила орденами 1 медалями СРСР велину групу передовиків сіль­ ського господарства Унраїнсьної РСР. Орденами 1 медалями СРСР нагороджені колгоспники, робітники радгоспів, механіза­

и

ГАЗЕТА

у

державі зерна та інших продуктів землеробства у

коп.

,~

ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

досягнут!

ганні, виявлену трудову доблесть у виконанні планів 1 соціа' лістичних зобов' язань по збільшенню виробництва 1 продажу

1 п'яти­

у ДНІ святкування 60-річчя встановлення Радянської

ди на Україні

8

вла­

комсомоль­

сько-молодіжних

колективів

радгоспу-комбінату

«Калитян­

ський»

імені

рапортували

50-річчя

СРСР

про виконання

18

грудня виробничого плану двох років десятої п'ятирічки.

Попереду в соціалістичному змаганні йде комсомольсько­ молодіжний колектив, який очо.~ює ветлікар комуніст Юрій Григорович Нагорний. При річному плані одержати 12600 поросят тут мають іх з почат­ ку року 14600. Валовий при­ ріст поросят становить 15100 центнерів, що на 2314 центне­ рів більше планового. На &И~ робництво центнера поросяти­

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

трудовий вищився

поголів'я.

процент

збереження

Колектив виробив і

продав державі з

початку

ку 11273 центнери м'яса плані 7600 центнерів.

По-ударному

трудяться

ро­

при

всі

комсомольці. Зразки високо­ продуктивної праці показують оператори Ніна Макаренко, Валентина Розсоха, слюсар Григорій Карпенко, вакцинатор

ВОJlОДИМИР Ремез та інші. За

ни затрачено 10,86 людино-го­ дини при плані 19,6. Значно

два роки десятої п'ятирічки КОМСОМОJlьці цього колектнву одержали 26170 поросят при

нижчою стала собівартість од­ вого центнера np0.tl.yIЩiI, під-

плані 22600. Валовий приріст ПОРО~Т за цей Qac становить

ВНЕСОК 26991

центнер при плані

центнери.

Вони

21963

виробили

продали державі на

6163

f

цент­

нери м'яса бі.lьше, ніж перед­ бачали.

у відповідь на рішення груд. невого

(1977

р.)

Пленуму ЦК

КПРС, восьмої сесії BepxoBHOt Ради СРСР, комсомольсько­ молодіжні колективи, як і всі трудівники радгоспу-комбіна­ ту, зобов'язалися в ньому добитися ще

майбут­ кращи~

показників у праці. секретар

В.ОМЕЛЯ, комсомольсьКCll

організаuiі.


ВТJ.1ІЮЮЧП в ЖИТТЯ рішення партії та

уряду про

у

ня найширших мас населення

до виконання державних і гро­

мадських справ, Рожнівська сільська Рада народних депу­ татів проводить значну робо­ ту по підвищенню громадсьактивності деко-політичної путатів, ролі постійних комі­ сій, громадських самодіяльних організацій у здійсненні пла-

РАДЯНСЬКЕ

перспективному

плані

п'ятирічки. Завдяки активній участі де­

ні з виробничими справами і розуміють, на яких проблемах

путатів ПОСl'ійних комісій ви­ конком Рожнівської сільської Ради успішно виконує завдан­ ня по закупівлі лишків сіль­ ськогосподарської продукції від населення. Так, станом на 1 грудня 1977 року рожнівці

в першу чергу слід зосередити

свою увагу. Ось неповний пе­ котрі розгляда­ лись на засіданні комісії про­ тягом другого півріччя ниніш­ нього року: «Про хід збиранрелік питань,

продали державі 356,6 тонни молока, що складає 237,7

БУДІВНИЦТВО

процента до плану. Успішно виконано також і завдання по

G)

ТУРБОТИ

закупівлі

плані

десятої

картоплі

52 тонни

-

при

продано

58.

Партія і уряд поставили відповідальні завдання перед місцевими Радами народних депутатів по раціональному використанню землі. Депутати

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ вів

Рожнівської сільської Ради, насамперед члени постійної

п' ятирічки. На

ня врожаю овочів та продажу

першій сесії шістнадцятого скликання було утворено

іх державі колективом ВlДДlJl­

комісії по сільському госпо­ дарству, беруть активну участь

ка

«Літківський»,

у цій важливій справі. Лише

«Про хід заготівлі кормів для

протягом двох останніх років до обороту додатково введено

п' ять постійних комісій, до складу яких увійшло 25 де­ путатів. За півроку своєї ді­ яльності члени постійних ко­ місій

за

участю

активу

про­

вели певну роботу. Вони допо­ магають виконавчому комітету сільради у вирішенні всіх питань,

які

виносяться

на

розгляд засідань виконкомів і tесій Ради.

- Однією з боєздатних по­ стійних комісій, розповідав rолова виконкому сільської Ради М. Г. Лисенко, ми по праву вважаємо комісію по сільському господарству, яку очолює депутат райради по­ мічник бригадира бригади за­ критого грунту Н. К. Довгодь­ ко. Члени цієї комісії Н. М. Сурова, М. В. Лемешов, В. М. Мехед зарекомендували себе активними, ініціативними де­

радгоспу

громадського

тваринництва

на

Рожнівському відділку» та ін. За цей період народні обранці провели чотири засідання ко­ місії, на які були запрошені головні спеціалісти відділка. Шість питань підготовлено на розгляд

близько щі

взятих на Великого

Жовтня. ці питання також бу­

ли винесені на порядок денний засідання комісії, де глибоко аналізувались здобутки, намі­ чались конкретні заходи по усуненню виявлених недолі­ ків. Нині члени комісії ввасвоїм

обов'язком

першочерговим

пішне проведення зимівлі ху-

путатами.

технічного заводу. ЯК і багато її товаришів-виробничників, вона постійно перевиконує нор.ми виро-

вирощувались

"Працює"

корми для

НОВУ славу принесе старо-

Гl'гант

ча працювати йому доводи­ ться не на вІльному просто­ рі, а в закритому відстlйно­ J\lY басейн;, функції у нього ті самі: очищати морську воду вfд нафтопр п, уктІв 1 сміття.

Так! Саме морсь.

В

комплекс, рівних якому немає.

впроваджено ротного

Те,

яким

буде

цей

гігант,

повністю уявляють поки лише спеціалісти. Проте багато заводів _ уже в «заділі». На місп;евих підприємствах з побіжного газу нафтових родовищ будуть виробляти сирови-

ну для оде.ржання синтетичlЮ-

ro _

каучуку, а в майбутньому і сам каучук. До складу

теплоелектростанція,

проводу.

магістралі і залізиичні під'їзні

Уважно

оператори

на

за

стежать

показаннями

приладів, що ІНфОРМУЮТЬ про те, як вона бере участь

рай­

в

основному

технологічному

охолоджує

устатку-

нього центру нафтохімії стали

вання, забирає зайве тепло

чів нафти і газу. Це

вода

у готових нафтопродуктів ... Відпрацьована морська

вони за

охолоджується

дирнях,

У

на

в!дстіЙному

гра-

ба-

сейні очнщається нафтовловлювачами, фІльтрами та Іншими пристроями. льки пІсля цього більша П частина знову надходить у систе-

В. ЖИЛЯI(ОВ,

му

кор. ТАРС.

шляхи. Величезні масштаби маМут.

водопостачання

Вдень І вночі по заводсь­

тундри побудували високоавтоматизовані промисли. А геологи відходять все далі на північ, до Льодовитого океану.

авто-

обо­

ких «артер:ях. циркулюють Тисячі ку60метр:в води, дос­ тавленої з моря по трубо­

короткий строк серед боліт і

комплексу входить і виробнича база будівельних і монтажних організацій, які зводять гігант, річковий порт для крупногаба,ритних ваитажів,

систему

морській водІ.

можливими завдяки самовідда. н~й праці геологів, видобува-

ТОf(ОЛЬСЬКУ U

Впер-

ше в країнІ на п~дприємствl

викоикому.

СПОРУДЖУЄТЬСЯ

ударник коJtуністич­

морська

.морський двІрник. став до ладу на Одеському наф­ топереробному заводі. І хо­

процесі:

винному Тобольську споруджуваний тут нафтохімічний

На фото:

ної праці М. ВАСИЛЬЄВА за складаннл.м світuльнuків. Фото М. Семннога.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

110 гектарів землі. У

старший 1вструктор

забезпечити ус-

-

вона у СКllадально.му цеху свіТЛО-І

худоби. Переконливим свідченням діввості кожного члена Ц1Єl постійної комісії в той факт, що, вивчаючи досвід органі­ заційно-масової роботи викон­ кому Рожнівської сільської Ради, облвиконком відзначив активну діяльність членів згаданої комісії. Перебуваючи завжди в турботах, у пошуку ефективних форм роботи, на­ родні обранці виступають справжніми помічниками ви­ конкому сільської Ради у бо­ ротьбі за втілення в життя іс­ торичних рішень XXV з'їзду КПРС, В. НЕБРАТ,

Під неослабним контролем депутатів перебув;tв хід підго­ товки тваринницьких примі­ щень до роботи в зимовий період, виконання соціалістич­

них зобов'язань, честь 60-річчя

Вироби, виготовлені ko.mco.mOA- бітку. Колектив бригади виявив кою Марією Васильєвою, відзна- 1 їй високе довір'я - Марія обран.а чаються високою якістю. Працює nрофгруnорго.м бригади.

нинішньому році на цій пло­

виконкому.

жають

П'ятирічка народжує героїв

доби, достроково завершити план ювілейного року і взяти добрий старт у третьому році

роботи цієї комісії немає дру­ горядних питань, хоча б тому, що всі її члени добре обізна­

залучен­

оборотного

чання.

м. Тобольськ, Тюменська область.

водопоста-

Цю незвичайну систему розробили для жителів півд-

вода

ня спІвробіТНИКИ Льв~всько­ го філіалу Всесоюзного на­ уково-дослідного і конструнторського

нафТОХіМії. завдання

проектно­ інституту

І, треба сказати,

своє

вони

винона­

ли успішно. Використання морської води для охолод· ження

ня

І

хІмічного

устатнуван­

нафтопродуктІв

справою

не

тільки

стало

перспек­

тивною , а й вигІдною. Но­ жен нубометр морської во­ ди обходиться підприємству (включаючи витрати на екс­ плуатац:ю

потужних

насо­

сів, частішу зм:ну труб то. що), у 2,4 копійки. Це в де­ сять разів дешевше, ніж коштує

використання

пріс­

ної. До того ж за минулий рІк завод зберІг 24 мільйо­ ни кубометрів прісної води. Ціле озеро! Системи оборотного БОДО­ постачання на морській воді вводяться в дІю ще на кіль­ кох одеських підприємствах

-

заводІ сільськогосподар­ ського машинобудування, теплоелентростанцlях. Нові КОмплекси

чистоти

споруд­

жуються вІдповідно до ШИР0кої програми оздоровлення зовнІшнього середовища, яка

здійснюється

у

приморсько­

му містІ.

Одеса.

Ю, МИХАЛЮК, кор. РАТАУ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~s. . .~s.e~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~e

ВИСОКІ І відповідальні зав· дания стоять перед працівни­ ками тваринницьких ферм на­

шого району в десятій п'яти­

річці. «Звернути особливу ува­

гу на збільшення виробництва й

виконаиня

встановлених

планів продажу державі про­ дуктів тваринництва:., пі;r­ креслюється у постанові гру:!.­ невого (1977 р.) ПлеНУ\lУ

Uентрального

Комітету

партії Украіни. Розширюючи і спеціалізацію, йону повинні

го

підвишення

Ком­

поглибnюючи

тваринники ра­ досягти значно­

продуктивності

випробування, ру

них за якістю нашадків. В умовах переведення лочного

лову

скотарства

технологію

шились

вимоги

винна

сприяти

ну

в

нинішньому році очікуваний НЗ.1іЙ ие перевищить 3260 кі­ лограмів, то шорічний приріст продуктивності корів за на­ ступні

ти

три

роки

має

станови­

110-120

кілограмів. Такі темпи росту продук­ тивності можуть бути досяг­ нуті аа рахунок поліпшення n.1e~liIIHoi справи і вирошуваи­ ня ремонтних телиць. Ефек­ тивність сеJ1екційноі роботи за.1ежить від цілого ряду фаУ.­

торів. Основними з ганізація

шування

... о

них є: ор­

правильного

нетелей;

2

виро­

організація

стор.

о

вирощуван­

вирощуванню

добре розвинутих нетелей з міцною конституцією, присто­ сованих до експлуатації на

рову.

що

мо·

П!J\J\ШС­

ня ремонтних телиць. Тому си­ стема утримання їх в спеціа­ лізованих господарствах по·

молочних

врахувати,

на

значно підви­ до

ДЛЯ

комплексах.

ТОІ о,

щоб

майбутньому корову

з

одержати

в

високопродуктив­ першим

отелом

у

віці 24-28 місяців, вирощу­ вання телиць чорно-рябої по­ роди

повинне

бути

інтенсив­

ним. СереДНЬОДОБОВИЙ приріст їх по періодах вирощування має

становити:

до

двох

міся­

ців 500-600 грамів, 2-4 місяці 850, 4-б - 950 гра­ мів, б-8 - 800 грамів, 8-10750 грамів, 10-12 місяців 500, 12-і8 місяців - 550570 грамів, 18-20 - 600 гра­ мів, 20-22 750 грамів, 2224 місяці - 870 грамів. Такі темпи

росту

РІШЕННЯ ГРУДНЕВОГО

викорис,

тання для відтворення стада найбільш високоцінних племін, них бугаїв-плід ників, перевіре·

худоби і в 1980 році надоіти не менше 3600 кілограмів мо­ лока на кожну фуражну ко­ Якщо

оцінкн і відtSQ~

корів-первісток;

забезпечують

до­

сягнення тваринами живої ва-

(1977 р.)

Інтенсифінація тваринництваrи 360-390 кілограмів першому осіменінні у

при віці

місяців. для одержання таких при· ростів живої ваги при виро­ щуванні нетелей необхідно пе­ реглянути норми годівлі, тому шо вони не відповідають су­ часним вимогам інтенсифіка­ ції молочного скотарства і розраховані на осіменіння телиць у віці місяці.

16-18

Нетель

20-24 2-3 місяці

за

отелення

повинна

до

одержу­

вати повноцінні корми з вра­ хуванням збільшення своєї маси і росту приплоду, ЯКІ б забезпечували середньодобо· вий приріст У межах 800-900 грамів. Повноціина годівля

нетелей до

в

остаині

--

отелення

жання

3-4

місяці

запорука

життєздатного

ства і забезпечення рівня продуктивності ки після отелу.

одер­ потом­

високого первіст­

Необхідність перегляду стан­ дартів

росту

ремонтних

НОВЕ

і

норм

телиць

ЖИТfЯ

і

годівлі

нетелей

уже в сучасний

момент

обу­

мовлена тим, що в районі проводиться масова «ГОЛШТ!lні­

заці я» чорно· рябої худоби. А голштинофрізи характеризу­ ються високою скороспілістю росту і розвитку та моло~ою продуктивністю. У той же час вони вимогливі до умов годів­ лі.

Інтенсифікація скотарства

молочного

супроводжується

підвищенням темпів оновлення стада. Наукою і передовим досвідом встановлено, що найбільш високу ефективність племінної роботи одержують

ті господарства, які щорічно вводять у стадо 25-30 пер­ вісток на 100 корів з річним надоєм молока З тисячі кіло­ грамів і більше. Нині продук­ тивність первісток у господар­ ствах району перебуває на рівні 2500-2550 кілограмів за 305 днів лактації. Цього року в усіх господар­ ствах району буде введено не більше 22 первісток на 100 ко-

Середа,

28

rpУДИ.

1977

рів. Це дуже мало, якщо вра­ хувати.

шо

підуть

на

стада,

а

тільки

із

17

справжній решта

-

них

ремонт

на

збіль­

шення поголів'я корів. Така кількість введених первісток дозволяє

вибуття пліддя, дає

лише

поповнювати

корів з причин стану здоров'я

і

можливості проводити

браl<ування

за

низькою

без­ не ви­

про­

дуктивністю.

Для

забезпечення

високих

темпів продуктивності у иа­ ступні роки в господарствах району рівень ремонту стада первістками повинен бути до­ ведений до 28-30 процентів і вибракування корів до 20 -22 процентів. ЯК показують розрахунки, для того, щоб що­

річно вводити по району в ос­ новне стадо таку кількість первісток (7500-8000 голів), необхідно значно поліпшити збереження ремонтних телиць. Іх слід вирошувати до пару­ вального віку не менше 80 процентів від усіх народжеиих

року

о


В7РС, СПВЦ.lА..7.І'.І3А.,цI'S СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ.

К'ОМП­

Z .воиц.:гиrРА,Ц'J'а ~~S!!

Ваша оргаиізаторська робота,

плавувавня, ВRКОРИСТ8ВВя

пекс. Об'єднання. Ці слова засвідчують перехід до якіс­ но нового, ефективнішого

екОНОМlчиих п1дойм повиині всемірно СПРИЯТИ цьому прогре­ еивному процесовІ. У поглиблеИlЙ спеціалІзації 1 концеитрацlІ закnадеиий КJIJOЧ дО пІдвищення ефеКТИВНОСТі сlльськогоспо­

господарювання на селі. Про те, якl економічні вигоди воно дає, можна бачити на прикладі нашого Гоголів­

~apCЬKOГO внробивцтва.

ського

комплексу

доюванню

та

по

оцінцІ

редувала

робота. ни,

велика

підготовча

Партійні

працІвни-

спеціалісти

радгоспу

району

вивчили

та

досвІд

спецІалізації господарств по роздоюванню та оцінці ко­ рів-первІсток в інших райо­ нах та областях респуБЛІКИ, побували на промислових комплексах

в

кращих

гос­

подарствах РосійськоУ Фе де­ рацІУ та Молдавії , запози­ чили для

все

краще,

наших

ництва на базІ

роз­

комплексу пе­

придатне

умов.

Як же у нас організовано

виробничі процеси?

ЦН

НПРС

ціалізації і .концентраціУ

ноУ обробки ставимо в нові приміщення. Тут привчаємо їх до доїння на установці «TaHдeM~. Після отелення корів роздоюємо протягом трьох місяцІв. Ножну дека­ ду проводимо контрольний удій молока від кожної ко­ рови,

визначаємо

процент

жирності . За цими показни­ ками оцінюємо і клаСИфіку­ ємо тварин. Щоденний удій молока від кожної корови­ первістки на комплексі ста­

новить в середньому 14-19 кілограмів . З такою продук­ тивністю

ми

продаємо

тва­

місяців

НинІ

приміщеннях

закупаємо

за

од­

дого­

ворами на Требухівському комплексі 1 після санітар-

вироб­

кооперації і ргропро­

нашІ

поповнили

корови-первІСтки стада

тварин

радгоспах імені Щорса,

в

ill:le-

ні

Мічуріна,

«Рудня~

та місцевому радгоспІ. Всьо­ го

вже

ми

вІдправили

роздоїли

в

і

господарства

корів-первісток

213

Так,

щоденний удій однІєї з них по кличці Фара, що догля­ дає майстер машинного до­ Іння місцевого радгоспу Га­ лина Павлівна Логвиненко. становить 28 і більше кІло­ грамів.

Наші успіхи очевидні. Але не секрет, що І в нас ще не скрізь повний поря­ док, ще не всі питання вирі-

шено. Зокрема; комплекс розрахований на 1900 голів. Поки що на ньому утри­ мується

лише

третя

до

згодовував­

проблем по плануванню, об­ ліку 1 фінансуванню, вима­ гає також невідкладного розв'язання такого важливо­ го питання, як підготовка кадрів не тільки вузькоспе­

цІалІзованих профеСіЙ по га­ лузях, а й спеціалістів з ви­ щою 1 середньою освітою. труд­ пере­

борю вати , люди наші, на­ тхнені рішеннями ХХУ з'їз­ ду НПРС, працюють з пов­

«Літківський".

племптахозаводі

корми

Поглиблення спеціаліза­ становить ряд нових

Але незважаючи на нощі, як! доводиться

Досягнення і перспективи

вочасно утримуємо 600 тва­ рин . Нетелей тільністю 5-6

двох

розвиток спе­

сІльськогосподарського

міжгосподарської

рин господарствам району, причому, вони приучені до безприв' язного утримання І доїння на установці ТД·6.

у

.Про дальший

мислової i.нTeгpaцiї~.

корів­

первІсток, який торік був !Введений в дію. Він оснаще­ ний ·новою технікою, розра­ хований на швидку ОНУП­ іНість капІталовкладень.

Створенню

З постанови

вати

ня. ціІ

частина

Ух. Ще не закінчили будува­ ти кормоцех. Тому не має­ мо можливості !добре готу-

ся

широко

застосовують­

скрепери,

екскаватори,

бульдозери та інша шляхова

1

землерийна техніка.

винки представлені

Ії но­

на

галу­

зевій виставці, яка відкри­ лася в павільйоні «Маши­

нобудування»

ВДНГ

СРСР.

ПІдприємства Міністерства будівельного, шляхового 1 ~омунального машинобуду­ вання експонують різнома­ нітн! зразки своє'! продук­ ціІ, яка випускається в деся­

тій п'ятирічці. Меліораторів ків

І

зацікавлять,

скрепери воду

шляхови­ наприклад,

Бердянського

шляхових

Один з них ДЗ-33, з ков­ шем місткістю три кубомет­ ри, зрізає полосу грунту ши­

риною 2,1 метра. Машина ДЗ-111 ще потужніша: П ківш вміщує 4 ,5 кубометра при ширині р і зання близько 2,5 метра. Для планування

процентів

господарстві телиць

переводити

осіменяти віком

таку

року, в тому числі центів у першому

РОКІІ

безпеЧIІТИ кількістю в

кращих

їх

дозволяє

ці

працюють

ять

новою

тех­

корів.

Добре тру­

також

доярки

150

дяться

за

Два оператори до­

дильного Павлівна Петрівна

ро­

відділення Софія Старовойт, Зоя Проценко, Ольга

Михайлівна

Проскурна.

наша

них

праця.

Успішно

попра­

цювали цього року трудівни­ ки сільськогосподарських коо­

перативів

Угорщини.

Обсяг

виробленої ними продукції зріс порівняно з минулим ро­ ком на 16 процентів. Пого­

лів'я

А. ВАГА, ветлікар комплексу.

автомобі­

60

лів.

великої

рогатої

худоби

в кооперативах збільшилось на 43 тисячі голів, зросли на­ дої молока.

8ашlнмои. Президент США ДЖ. Ка,ртер схвалив проект воєнного бюджету на 1979 фі­ нансовий рік у сумі 126 міль­ ярдів доларів . Він майже на 10 мільярдів доларів переви­ щує бюджет поточного, 1978 фінансового року і є рекорд­ ним за всю історію США.

рахунку.

Мапуту.

меха­

кінчено

Це різноманітні екс­

відомив

видів

нізмів.

машин

і

меліоративні

машини,

ладнання для і лісосплавів .

не

ся кр LЦИМ світовим зразкам. (еться постійне оновлення виробництва: тільки

за перше півріччя 1977 ро­ ку знято з конвейєрів 52 за­ старілих

машини ,

розпочав­

ся серійний випуск 39 нових. (Нор. ТАРС) .

в

щоб

ДАРИ «БЛАКИТНИХ НИВ»

Річний план по продажу річкової риби державі виконали ко­ лективи рибгоспів Мо.1давії. Добуто 54 тисячі центнерів продукції - майже на 12 тисяч центнерів більше, ніж у мин)'ло~у році . Цьому успіху сприяв перехід на промислову технологію одержан­ ня личинок коропа і товс толобика, додаткове підгодовування та надіііний ветеринарний контроль. До кінця року Молдавські ри б о­

води одержать 3 « блакитних нив » ще

основне

про­ кваРТ1лі.

35- :0

за­

Вllрощування за\lК­

змажуть

ВИСО К ОПРО:lVКТИВ ­

для

власних потреб, так і для реа ­ лі з ації . В усіх ГОСПО:lарствах. що спеціа .lізуються на виробни­ цтві молока. слід виділити контрольні корівники, в яких ПРОВОДИІ И розп ій, випр о буван­ ня і опін к у первісток по мо­ лочній І1РО .1УI( 1 и вності за пер ­ ші три місяці лактації з гим,

Середа,

ВИСОКОПРОДУКТИВНІІМИ

бору . в и браковують . Друга оцінка проводиться за 305 .'Інів лактації або за скороче­ ну закінчену лактацію. За результатами ЦІЄІ п~ рев!рки станц і я штучнага ОСІменІННЯ одноча('но

проводить

оцінку

бугаїВ-I\.1ідників за якістю "ак­ ТУЮЧІІХ дочок . У наЙб.1ижчі роки в рай о ні потр і бна б у де осімеНЯТIІ до 80 процентів ко­ рів і телиць сім'ям бугаїв-по­ ліпшувачів .

Надалі всі ГОСПО .1арства йону тільки на

ра­

спеціалізуватимуться розведенні чорно,ря­

бої худоби. З метою підви­ щення генетичного потенціалу і поліпшення

властивостей мо­

локовіддачі корів уже в \978 році все маточне поголів'я бу­ де осіменятись сім'ям бугаїв ГО,1ШПlно·фрі з ької дуже

добре

себе

в

28

кка

зар е к о мендувала

радгоспі

грудня

породи,

1977

«П ~ lОсківсь-

року

кий».

Тут

від

корів-первісток

Поряд із зміцненням кормо­ вої ба з и і пол і пшенням селек­ ціїшо П.1емінної робати важ­ ливою умовою підвищення про д уктивності стада є ПО,1іп­ шення віДТ В ОРlOва.1ЬНОЇ З .13Т­

но с ті м а точного

поголів'я.

Ад­

же яловість корів завдає знач­ них збитків молочному тва­ ринництву. Встановлено, що в стаді кожна корова з річним надоєм 3 тисячі кілограмів , не

да.1а

приплоду.

протя­

гом року втрачає 900 кілогра­ мів молока, державна вартість якого становить бдизько 180

карбованців . А якщо врахувати ще

корова.

вартість

теляти,

а

недоодержаного

також

витрати

на

становитимуть

кар60ванців. Чим ви­

325-350

цієї породи надоюють в серед­ ньому більше 5-6 тисяч кіло­ гра м ів мо л ока за лакт а цію, а від к о рів тр е тьої лакт а ції і старше понад 7 ТИСЯЧ кіло­ грамів .

яка

тисяч центнерів риби. (ТАРС) .

10

Я .10ва

заВД. ання

комплектувати

з

по

дво­

загальній

продуктивність

корів.

тим

6і.1ьші збитки, які приносить бе з п .1ід.lЯ. На кінець нинішнього року в цi .10~!y по району вихід те­ лят очікується не більше 8283 на 100 корів. Це свідчить про

те.

що

бqротьба

з

без·

пліддям і проФілактика яло­ вості ще не піднесені на пот­ рібн и й рівень. Особливо неза­ дові.1ЬНО налагоджено цю ро­ боту в радгоспах «Авангард». ,,3аll,lаВIІИЇI» . i\lCHi Докуча.· ­ єва . імені Мічуріна. де вихід телят на 100 корів на кінець р о ку не перевищить 65-ЇО процентів .

міністр

ЖИТТЯ

охорони

Мозамбіку

Е.

здо­

Мартінш

Поси" зючись

на

військово-промислові кола, агентство Рейтер повідомило, що Франція розробляє свою '

власну

крилату

намір

французького

створити

ракету . Про і

таку

уряду

ракету,

вка­

зує воно, заявив міністр обо­ рони Франці і І. Бурж під час секретної зус трічі з міністра­

ми оборони Англії і ФРН. (ТАРС).

вання

ремонтних

телиць,

пра­

вильне і регу.1ярне ведення журналів штучного осіменіння.

З ціею метою в Українсько­ му науково-до слідному інсти­ туті розведення та штучного осіменіння великої рогатої худоби організовано машино­ .~ічильиу станцію , завданням якої € обробка і аналіз пер­ винної зоотехнічної і ветери­ нарної документації. Ре з у.1Ь­ тат!\ цієї оброб к и щомісячно

будуть дарства

наl1равлятись раИ а ну .

в

госпо­

Керівники

і

ваноі обробки пеРВИНIІОЇ доку­ ментації та її аналізу спеиіа­ лісти ГОСПО.lа рств змож УТЬ

ліку

На

жаль .

ГОСІ . одарствах

ще в багатьох цьому

важливо­

му питанню не приді,lЯЄТЬСЯ належна увага . Форми пеРRИН­ ного об.1іку заповнюються не­ систематично і не проводиться

їх

ана .1із . Спеціалістам

госпо­

дарств слід зверн~ти особливу увагу

на

регулярне

проведен·

місячне

НОВЕ

по­

Еф е кт и вність племінного ста­

ки ,

господарству

по­

це

да і боротьби з безпл і ддям ба­ г а то в чому зале>hИТЬ від ор­ ганізації і ведення первннного зоотехнічно,ветеринарного об­

ня КОН1 РОЛЬНИХ доїнь . визна­ чення жнру в МО.'lаці. що­

завдає

Про

спеціа.1істи іх З~lОж у ть ВИКОРИ­ с тати ці м я rср і а.1И .'lдя опе[1а­ тивного ксрівн н цт в а і ро з r а б­ ки заходів да ЛЬ 'lJОГО ПО .lіп­ шення ста.l а та з Гіі .1ьшення ва­ робництва мо л а к а.

осіменіння і лікування безплід­ ної корови. то загальні збит­ яких

Мозамбік

віспою.

Лондон.

об-

поступаєть­

результаті

Республ і ці

ров'я

лісозаготовок

За технічним рівнем бага­ то цих машин

В

кампанії

вакцинації населення в Народ­

каватори, автомобілі і гусеничні крани, підйомники,

одного

як

Союзу. Тепер щодоби з воріт заваду виходять

тисяч

к оровами. Первісток, які не відповідають стандартам від­

корів · перв іс ток

вод був зБУДО!laНИЙ З братер­ ською допомогою Радянського

будапешт.

Зроблено лише перші кро­ ки. Але й вони свідчать, що ми стоІмо на правильному шляху. З приходом нового оновлюється й саме життя, і

ний автомобіль «МОСК!lИЧ». 3а­

ній

кількість

ГОСПО.1а р ства

вир()щ у вати

колектив

ті Ловеч. З його складального конвейєра зійшов стотисяч-

В нинІшній п'ятирічцІ га­ лузь випускає більше двох

нутому цикл і . До с від раДГ О t:ПУ «ЛлоскіВСЬКIIIІ" свідчить , що при наявності міцної кормової баlll

добився

шинобудівному комбінаті «Балкан» у болгарському міс­

річної

ж

на

Великого виробничо­

успіху

Це оператори машинного доїння корів Ольга Панасів­ на Осьмак, Нлавдія Іванів­ на Осьмак, Тамара Микола­ ївна Мишкоріз та інші. Во­

використовува­

стадо

ра д госп а х

Софія. го

вироб­

нової машини.

ного

рай о н необхідною нетt:' .l е Й. доцільно

організу в ати

братніх

автомобільного заводу при ма­

призначений

кожному

н е зможуть

ництво

ти цю машину для перем!­ щення грунту на значні від­ стані .

ЗважаЮЧIІ на те . що спеціа­ лізовані ГОСПО .1арств а в най­ ближчі

двох

краін почнуть серійне

що

полів

в

старше

шинобудування

заводи ма-

скрепер Д2-87. Він коліс­ ний, напівпричіпний, на ба­ зі трактора Т-150К Має ви­ сокі транспортні швидкості,

рисових

першочергове 70

ступної п'ятирічки сільськогосподарського

піднесенням.

ще

нетелі.

ваччиною і Польщею . Відпо­ відно до yt'оаи в середнні на-

трудовим

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС-В ЖИТТЯІ

і

нового силосозбирального ком­ байна підписано між Чехосло ­

Париж. Близько 800 мільйо­ нів человік на земній кулі повністю неписьменні. Спеціа­ лісти міжнародної організаціі ЮНЕСКО констатують. що на землі один дорос.,ий з трьох ~ не уміє ні читати, ні писати, ні вести письмово елементар­

за­

машин.

коопера­

ким

МАШИНИ-ЗЕМЛЕПРОХІДІІІ в кожному колгосп! І рад­

про

і виробництві

сил,

ЯК сумлінну робітницю знають на Гоголівському комп­ лексі по роздОrOванню і оцінці корів-первісток Ольгу Степа­ нівну Лях. Працює вона телятницею . Закріплені за нею те­ лята завжди добре доглянуті. Адже до своєї роботи Ольга Степанівна ставиться добросовісно, з любов'ю. . На фото: Ольга Степанівна ЛЯХ під час догляду за телятами. Фото М. Семииога.

rоспі

Угоду

віддачею

нологією.

вели­

Прага.

цію в розр06ці

ною

ни

з

В}QРУ5DКІМ

індивідуальне

зважу-

З

впрова~жен ня м

МЄ,2ні з о­

більше 'Іасу

IІриді дяти сво і й

безпосередній організаційній

зооте х нічній і роботі з ка.'lРЗ­

~!и

тваринник і в

у

ВИ К О llа' lНі

завдань

десягої п'ятирічки . С. €ФІЛ\ЕНКО В. СІРОКУРОВ, наукові співробітники Укра­ їнського науково-дос.1ідного інституту розведення та ШТУЧНОІ О осіменіння великої рогатої худоби.

з стор.

-..


СТАле

~~

день

влаштовувати

У переддень

концертами

у

села

народного

На випадок пожежі не­ обхідно розробити план і по­

ПРОТlшожежноІ

Відповідальність типожежну дається

про­

ації

тих

влаштовується

ялинка.

Проте слід пам'ята­

ти, що огляду

без попереднього приміщення пред­ ялинку

Ялинку у

можна

шованих

не

поверху.

його

ви­

святі

середині

біль­

обгородити

двох

також

виходів.

К. К.

виконавська майстер­ репер­

виступив

К. т.

нагороджува.'1И

Іван

18.00 18.15 19.05

дружними

К.

19.25

М.

і

з

артистка

РРФСР Р.

т. • Повертаючись до

К.

т.

К.

т.

Тираж

БО-І

зоб08'Я-

теnевистави

Ферт>.

«Аз

12.15

Броварському

става. К. т.

Новинн.

.Так

у

нашому

роду

потріБНі на рОботу: bJженеРИ-RОНСТРУКТОРИ,

трудових

династій

тепловозо-

будівників. К. т, Виступ вокально-інструмен-

12.10

т.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ СПТУ .Ni! проводить набір учнів за спеціальностями: '!авчання

-

місяців);

6

майстер-иаладчик по техНіЧНОМУ догляду за машинами І обладнанням тварннннцьких ферм (строк навчання _ сільськогосподар­

місяЦів);

трактористн 3-го класу (строк навчання строком

-

6

14.30

економія.

но

-

спецодягом,

Майстри-наладчики

пра-

(М.).

10

крб., сімейні

одержують

nікарю . • Особлн-

колективної

К.

психотерапії»,

т • • Домашнl

ІнФормація

спецодяг,

-

17.25

про

ТЕРМІНОВО керівннк

Для вступу потрібні такі документи: Заява на ім' я дирек,,"ора із зазначенням обраної спе­ ціальності, автобіографія, характеристика з місця робо­ ти, свідоцтво про освіту, три фотокартки (3Х4), паспорт або довідка з місця проживання, довідка про склад сім'ї, направлення колгоспу, радгоспу, відділення «Сіль­ roсптеХНіки», РЕМ, посвідчення тракториста першоl'.О або другого класів (для майстрів-наладчиків). Початок навчання 20 грудня 1977 року.

80ЛЬТЗ.

самостійні

ілюмінацію

необхі дно

або

.Ni!

В.

9.50 11.00 14.30 15.15 16.00 16.30

Луговськоil.

ПРОГРАМА ЦТ Гімнастика. К. т. ,СонячннА будиночоК». Концерт учасннків дитячоУ ху­ дожньої самодіяльності. К. Т. «Аз і Феr,т., Тел_ава. К. т. «Клуб к ноподор" К. т. Документальні фільми. К. т. Пісні і та/щі народів СРСР. К. т . • Шахова школа •. К. т. Всесоюзні змагання з лиж­ НОГО спорту. Чоловіки. (Красно­

става.

К.

20.00 21.00 21.30

т.

КонцертниА

зал

Новини. К. т. Міжнародна

телестудіі

зустріч

з

т.

ІнформацІйна

К. т . • Новорічнl знчна

програма

візерунки •.

розважальна

М)'о

програма.

20.30

Кlнонарнс .Повернусь НіКОJlьське».

20.45 21.00 21.30

К. т . • На добранІч. дітиІ •• Програма «Час •. (М.). Наші прем'.ри. п. Загребельний.

-

к.

т.

ПРОГРАМА

4.20 16.00 І

Театральна

фільм

.Куби ...

Екраи студента-заочника. 1 куре. Вища математика. .Зведеин. рівиянь кривих та поверхонь АРУ· гого

17.30 19.00

ОБЛАСТЬ

вистава.

рtпортаж:t.

порядку

гляду.

хо­

село

Новини.

НА

ДокументаnьниА ський

16.25

у

.Хто за? Хто проти? фі""м-вн­ става студІї «Укртелефільм.. {' перерві

до

канонІчиого

Іи·

Приклади ••

К.

т ... Театраnьна

К.

т.

вітальия'.

ДокумЄ'Нта.,ьниА

телеtbl"ь ..

.На батьківщинІ Чехова •• (М.).

К. т. Фестиваль мистеЦТI .РосIА­ ська зима.. В переРlІ1 8ечіро.

19.20

1977-А •• ПРОГJIама

21.30 К. т. ХудожніА телефільм «ВІ.ІІ. І

К.

К.

т.

т.

.Наша

БІографія.

.Час •.

«Ану. дівчатаІ •.

-

РІк

ПО закін­

новини.

ия

22.35 23.25

казка.

.Народнl таланти •. ДЛІІ школярІв. «Шляхами Ув ••

(М.).

Ао'. (М.) К. т. сНові КЄЛО,1l.іі рокр. lиформаціАииil випуск еДен.. Анем»

ПРОГРАМА УТ

10.00 10.30

К.

с Вісті».

19.30

кею: команда 8ХА • ВІнніпег джетс, збірна СРСР. (Японія).

ченнІ

Все-

«Наука виробництву •• Рекnама. Оголошення. Концерт радянської піснІ.

17.30 18.00 18.30 19.00

т.

«Орля».

18.00 18.15

геро­

аа

..

Редахтор Є. ФЕДИН.

}Броварському виробничому управЛінню водопровідно­ каналізаЦійного ГОСТІnn::lрства на постійну роботу па­ трібні: автокранlвнИRИ НІІ автомашину ЗІЛ-ІЗО, тракторист­

ПОТРІБЕН:

до

16.50

горськ).

17.05

екскаваториик,

кошторисио­

6

(М.).

темфільм .Солом'яннй капеIlЮШОК'. 2 серія. (М.). 22.35 (нформаційниil випус.к «Деиь за

К.

К. т. Новини. дітей. • Веселі чоловічки •• «Золоті Зіркн України'. КlИОнарис про Героя СоціалlстичноТ Праці слюсаря-складальника харкіВського заводу «Електроваж. маш. Л. Ф. ГлущЄнка. «Маленька фея', ЛЯЛЬКОlа ІИ. Дnя

Явище

21.30 К. т. Художні/l

9.10 9.30

І 1.00 І І .15 16.30

Несамо-

РОЗРАДИ'.

(М.).

Сllюсарі в аварійну бригаду по водопроводу.

договірної групи з окладом 160 карбованців на місяць. Ухати автобусами ,N'2 121, N2 3 ДО зупинки сТоргмаш»

Оплата за

праці

пільговими

почасова-преміальна.

За довідками звертатися вул. Иарбишева, буд. 8.

зупинки!

Житло

надаєтьQЯ

умовами.

за

адресою:

Бровари,

м.

АдЮи1страц1я.

І ______~~і~~с~~а~lя:.-.. У всіх кафе об'єднаиии rpOMaACbKoro харчувавия Броварської райспоживспілки

"'~'1 Броварська житлово-експлуатаційна контора ,N'2 1 ців

до

міста і

відома

сіл

29-30

мешкан­

району,

лу для

виконання ремонт

ВИСТАВКИ

з продажею кулінарних 1 кондитерських виробіВ. Прd­ маються заявкн на проведення у всіх кафе иоворlЧJНDt

що

робіТ

ГРУДНЯ

ПРОВОДИТИМУТЬСЯ

'має матеріалн: шнфер 1 цег­

вечорІв.

за

BIДBIДAFiTE НАШІ ВИСТАВИШ Адмlиістрація.

а також

квартир.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Димитро­ ва, 23. Тел. 19-3-56.

крб.

заробіток

..іакони

Струм В газах.

глядачам •.

діючому будівельному поїзду .NI! 2

білиз­

по­

та

«Юність Краснояр'я'. (М.). 19.15 К. т. «9-а студія відповідає теле-

:;;;::--1

\-;;::~c'~K~~;'

безплат­

20

Ilсльть •.

роботу

(М.). «Для вас, вчителі •• ІсторіІІ.

заявками населення,

взуття,

стlльну білизну, стипендію і середньомісячний за місцем роботи.

(М.).

15.30 К. т. «Поезія..

проводить

-

ре-

~'pa" СіУДt·нта-,аочника. 2 курс. Фізика. «Контактна різниця постіАні

клопоти •.

К. т. Учительські уроки. сЧитати. завжди чнтати,. (М.).

телекурсів..

місяЦіВ);

взуттям, постільною

Вели-

соціалістичної

>.

ЧЕТВЕ~ ~ ГРУДНЯ

«Розвиток .І~РЖ~ВмонополІстичного каПlтал\3-

задач.

Учні забезпечуються:

-

Як

Анем».

15.00 ЗК"в' .т. ДмЛаЯтеТмНХа'т::~. ВС~~~~~.:зОа::;

навчання.

Трактористи 3-го класу і електромонтери

іl~~8ПіСВОЇ

тенціалів •

НА ОБЛАСТЬ

на

доводить

6

(М.)

Політич-

14.00, 16.10

місяців);

діаГНОСТНЦі

17.55

радіо.

(N•. ). Ст:..\снтам-заочникам.

І ПДБП-2.

2

майстер-наладчик по технічному догляду за машинно­

-

і

Москв,'.

вості (М.).

• • • ,~~~~~##'·II~~~~lc'~~~~~,#c~~

ною, стипендією (одинокі

електромонтеру.

кої

НОВИНИ.

13.30 К. т. Екран -

АдМіністрація.

ської техніки (строк навчання

чи-

скурсlя по стародавній

мр.

~~~-~-~i"1tCO

на місяць).

най­

П. ФУРМАН. інспектор держпожиаГJJJr­ ду райвІдділу виутріш­ нlх справ.

слІд

досвІдчено­

ВОЛЮЦІІ

К. Т. Учням ПТУ. 3 курс. Суспі"ьствознавство. «Суспільство розвннутого соцlалізму». (М.). 9.40 К. т. 10 кл. АстрономІя . • Місяць - природний супутник ЗемлІ •. (М.). 10.10, 13.00 К. т. НІмецька мова. (М.). 10.40, 11.40 К. т. 7 кл. 1с1·орlя. .~K-

торного парку.

АдМіністрацІя.

ним харчуванням,

му

ялинки

тільки

світньо-історичне значення

9.10, 11.10

слюсарі по ремонту трак­

працІ.

«Чае».

ПРОГРАМА

автомеханіки,

річним

При

на несправ­

вимкнути.

ні

встановлено нормою.

«Росинка» І

Ю. Щербак. «Відкриття', Вистава Харківського рОСійського академічного драматичиого театру ім. О. Пушкіна. В перерві к.

начальник цеху ремонтноі майстерні,

роБІтники в цехи шиноре· монтний та «Ізол» з Відряд­

з

підозрі

ніж це

курчатко'.

телебачення

Програма

на постійну роботу потрІбні:

слюсарі,

електромонтерн

меншій

вогнезахисною

20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). 20.30 К. т . • ЩСНЯ далека і близька ••

повелося..

Броварському райоб' єднанню «СільгосптеХНіка»

технічній

елеl{тротехНікою.

не

ність в ялинковому освітлен­

педінституту.

-

ти

(1'.\.).

ПРОГРАМА УТ -Лісовий барабан •. Ляnькова ви-

ВОРОШIІ.,овградських

культури.

майстер по

боку осіб, добре обізнаних з

виготов­

паперу,

.Новинн кlноеuрана.. К. т. «На добраніч, дітиІ..

19.30 20.45 21.00 21.30

«Спортлото',

Прем'єра

Вшанування

Пl:ИИоремонтному заводу

6

вати,

ІлюмінаЦіЮ

при

«Вісті».

ни.

10.00 11.00 11.15

(строк

різ­

19.00 К. т. Документальний телефільм

лиж-

К. т. ,Шнрше коло.. Естрадна програма. По закінченні новн-

21.30

ГОРБАЧ,

тракторннм парком

влаш­

18.30 ,Ювілейному року ударний . фініш>. Донецькі шахтарі. 19.00 К. т. Інформаційна програма

(Красно.

21.00 Програма «Час»,

працівник районного вlддl­

ною оплатою

змагання ЖІнкн.

:>aНl.. ».

19.40 19.50

вустрічами.

пу

С .• ужена

бриньова.

оплеска~lИ.

Попереду в аматор!в сцени но­ ві творчі пошуки, нові концерти, нові ЗУСТРІЧІ з г;щ:(ача'lИ. Ось і до Новорічного свята колектив обновив свій репертуар і пора­ ,.ув броварчан новими цікавими

ВсесоюзнІ

К. т. «Наука сьогоднІ.. К. т. • Сні, ова карусель'. Концерт дитячої художньої самодіяльності. Новинн. К. т. Підсумкн спортивного року. К. т. Іспанські пІсні спІває за-

17.00 17.30

Новосьолов. Вдячні хлібороби усіх виконавців

ластівка».

ного спорту. горськ).

Наприкінці концерту з читан­ гуморесок

костюмах, з

доручати

Слід

Лялькова вистава. Ю. Збанацький. Літературні тання.

«Зірочка».

16.30

КО.'1ективу.

.Пер·

К. т . • Очевидне неЙмовlрие •. К. т. Кінопрограма .По столицях соціалістичних країн». К. т. Казки Г.-Х. Андерсена. К. т. Кіноальманах для дітеil

туар сприяв великому успіху са­

ИЯМ

ансамблю

курчатко,

раїнського

т . • Умілі руки». т. Художній телефІльм

ша

15.15 15.45

творчого

в

Освіт­

І ще про освітлення. Ре­ тельно перевірте його справ­ ність заздалегідь, а також наявність засоБІв пож~жога­ сіння та іншого інвентаря, що гарантує безпеку всіх присутніх біля ялинки. За­ безпечте суворий нагляд з

кори­

хлопавками,

вдень.

рідиною, не допускайте в Пf)Шlіщення дітей більше,

18.00 Концерт естрадного оркестру Ук-

СЕРЕДА, 28 ГРУДНЯ ПРОГРАМА ЦТ Новинн. К. т. Гімнастика.

9.00 9.10 9.30 10.00

-

сЯ

16.55

камені стою».

модіяльного

по­

що

вогні,

просочених

забудьте

бар'єром.

Івано-Франківського

11.15 14.30

підібраНIІЙ

не

пам'ятати,

тального

«На

вдало

ялинку

залу,

ше 15 -16 чоловік на кож­ ні 10 квадратних метрів пло­ щі). Тут має бути не менше

16.15

брови маю». Солістка районного будинку культури Марія Докій­ чук майстерно виконала пісню «Н люблю свою землю». Не ма­ лий успіх випав і на долю Ганни

Висока

ковдри.

закріпити її на стійкій під­ ставці або в бочці з піском,

Жабська заспівали пісню «Чорні

ність,

вогнегас­

шерстяні

влаштовуйте

лювати ж ялинку свічками категорично забороняється.

вогнезахис­

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

на", «Ішов козак потайком» та інші. Алла Правдолюбенко та Любов

Хан, яка проспівала пісню

дві

совувати електричні гІрлян­ ДИ, виготовлені кустарним способом. Якщо немає елек­ тричного освітлення, свято

Особливо застерігаємо що­ до ТІ ,EJедіШШ дітей. Не доз­ воляйте Ім брати участь у леШіХ

три-п'ять

красуні

ТОR~;Б?_ТИ в приміщенні ного роду феЙєрверки.

святі

мати

ВС-;'ановивши

будуть (не

садка,

час свята всі виходи

никіВ,

від

які

дитячого

но

розта­

залежно

присутні на

ські народні «ОЙ, гарна я, гар­

стуватися

школи,

просоченими

знижуючий лампочками

напругою не більше 24 вольт. Забороняється засто­

ною рідиною, обсипати бер­ толетовою сіллю, запалюва­

-

другого

Розміри

кількості осіб,

ряд пісень, у тому числі україн­

лу

не

повинні бути відкритими, біля ІЮЖНОГО з них чер­ говий. Поблизу залу з ялин­ кою, а також в залі потріб­

влаштову­

вище

ЗII<lЧ3ЮТ!,:'Я

виконав

ти бенгальські

Під

забо­

приміщеннях,

з

будинку культури, клубу.

ронено.

вати

обов'язково погодити

. лісово!

JПfiIIВ через траkсформатор

забороняється вішати целу­ лоїдні та інші легкозаймистІ іграшки і прикраси, прикра­ шати ватою та іграшками,

місцевими органами пожеж­ ної охорони і довести до ві­ дома всього адміністратив­ но-обслуговуючого персона­

держпожнагляду

встановлювати

оформленні

рядок організованого виходу з приміщення. План еваку­

покла­

керівників де

ставником

ра­

за

безпеку

на

установ,

60-річного

кору

правила

безпеки в місцях Іх влашту­

ювілею встановлення Радянської влади на Україні група аматорів сцени виїхала у село Мокрець і дала для хліборобів радгоспу «3а­ плавний» великий святковий концерт. Жіночий склад са\lоді­ яльного

у

вання.

Самодіяльні артисти районного Будинку культури часто виїжд­ з

ялинку:

nt:I'l'pfбво проио~'N

tm..!o, !l

УВАГ А: ЯЛІВКА!

!!

свята

й хочеться ще раз нагадати про

з ПІСНЕЮ ПРО ХЛІБОРОБІВ йону.

-

школах, будинках культури, дошкільних закладах. Тому

;"::::":'::::::::.:"::::::::::::::::::::

жають

традицІєю

Новорічного

ДО УВАГИ ГРОМАДЯНІ

АдМіиістрацlя.

грудня об ll-й годині у промтоварному магазииl с. Требухова проводиться передноворічна виставка-

30

-~.

:"""""""""""""""~ : Управлінию внробничо- :

цродаж.

: технологічної комплектації: і тресту «Броварисільбуд)) : на постіЙну роботу

у широкому асортименті будуть представлені швейні і тривотажи1 вироби; галантерейні товари і взуття. Правління міського спожнвчого риства райспоживспілки.

П ОТР ІБ НІ: робіТНИКИ на центральиий

това­

склад.

Звертатися м.

Адреса училища: м. Переяслав-Хмельницький, вул. МожаЙСЬRа, 5, телефон 5-20-40. Дирекція.

Бровари,

170.

Тел.

за вул.

18-0-35, 19-0-64.

.............................. Адміиістрацlя.

~

в СПРАВАХ ОБ'ЯВ

адресою: Ииївська,

ПеАаГОгlчииА колеКТИIІ Зuнмсередиьоі школи ВИСЛОВЛJ08 спlllЧУТТЯ учительці Н. І. Касьянчук з ПРНІОДУ тяжкоі Ітрати смерті їі матерІ НАТАЛІІ ІВАНІВНИ

ськоі

ДО

ГАЗЕТИ

ДЗВОНІТЬ

ПО

ТЕЛЕФОНУ

19-3-18.

rлибоке

і·~:::::~~~:іи=:~:::.~:~~:~~::~:#~I. ~:;::~~~E~:-~I~~=~~:~~~::.~і~~::з~;;:~с::~::~::~~~s#1-~:~~;:~., Советов народнЬІХ депутатов І(иевской области. Газета ВЬІХОДИТ иа украинском язь,ке;

__

11. Б РО В А Р"" вул. Київська. 154.

т"

.

дейта МІсцевого радІомовлення 19-3·18; вІддІЛІВ масової роботи, фотокореспондеита _ 19·4-67.

ПРОМИСJlовосrl,

~~~-~L~-~#_'~' ~-~~~_.-~_~-~~~~#~~~~~~~~~~"~~~I'~~~'~~'I~~r~##~'~~~~~~~.~#~~~D ".

JIвJ1eKC

61964.

Броварська друкарця Київського облуправліцня а справа" аи~ав.iJЩ~ТВ, DоJ1iгр,афії і книжкової торгівлі, аул, Киівс:ь~а,

154,

n

ятницю

Обсяг газети

І

суботу.

О 5 формату ~Правда ••

__ ~~~~#~##~~~~ Зам.

7050-10.940.

#205 1977  
#205 1977  
Advertisement