Page 1

ПРОЛЕТАРІ ·ВСІХ КРАІН, €ДHARTECS1!

ОРГАН

МІСЬКОГО

&РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Га:нна виходить з

І

РААОННОІ

КОМІТ~ТУ НАРОДНИХ

* .N<i 204

квітня 1937 року

17

РАД

*

( 7697)

К О М )' Н І СТ И Ч Н О Д 'Е П )' Т А Т І В І( И І

П'ятниця,

J 8

ПА Р Т С Ь І( О

JІ J

У К РА І Н И, О Б Л А с-т І .

*

23 грудня ·1988 року

Ціна

3 КQ.П.

.Продовольча програ.ма: наш вклад

ЩО& &ІІЬWЕ &УВО

Б3БК-

ПРОАУКQІЇ

25

На територн Пухівсь­ ної сільсьної Ради в осо­

бистих

підсобних

•дарствах голів

~юлодняиа

Від

320

велиної

рогатої худоби. 678 сви­ ней, 38 иІз, більше 10 тисяч голів птиЦі. У 23 господарствах

~ ся

по

двІ

рам

а

таиож

проведення

норІв,

· ВО

голів молодняка ве­ линої рогатої худоби, 480 поросят, було заве­

ників

зено

лежність

щість

тисяч

'иурчат. дві тисячІ нят І начат, Нрім того.

гусе­

рів

на

в

передачу

господарства,

яиим

та

їх

.

но­

згідно

нопродуктинна,

замінити. господар

норову

її

дня

або

ніло­ низь­

бажаннІ

може

винупити

розрахувати­

сяЦів

тому

220

числі

тонн

74 нор­

-

.мових коренеплодів та

ін­

Ші види фуражу. Для за­ готівлі иормів було виді­

лено сів і за

131 гектар 55 гентарів рахунон

угідь.

Все

сіноко­ пасовищ

сінонісних

це

·

позитивно

кої

худоби

голови.

22

За 11 місяців пом

закуплено

з

них

господарств

-

700 нілограмів

. рови.

63

тонни ху доби в живій

го,

на

ринках

Броварів, лариу села

у

ще

МИ

на певні

ВИЗІЩЄМО,

чимало

ЩО

резервів

ви­

сільгосппро­

.

у

особистих під­

господарствах,

і

концентрованих,

ня

зеленої

рах,

·

власнищц

собних.

.

із

по

дво­

заявками

особистих

Всі турботи про·

більше

дешевшої.

продунції,

иращої

якості.

С. БУЛКОТ, заступник

радгоспу

дирентора

<<Пухівський».

БРАТНІй вІРМЕнп І тепло сердець Уже

настуnного

nicJiя землетрусу менії ві·д нашої

дня в Вір­ школи

ми передати тenJio сердець,

казані·

nлий

учнями.

nостраждали від го

Ні

дІтей.

яні

стихійно­

лиха.

Збираючи 5-В

-

посилку,

КЛасу

УЧ·

ВІ<ЛаЛИ

лист звернення. щоб ра­ зом з необхідними реча.

щирі

У фонд

NQ 2 було ві;щравле.но '{е· одяг ДJJЯ

у

центральних

й

Вірменії гроші,

а

своїх

сnівЧуття.

також

nере­

зібрані вируче­

ні на ярмарІ<у солідарнос­

Ті!. Всього колектив школи

nерерахував 1145 н_рб. Т. РИЛОВА, застуnнии

секретаря

парторганізації

школи.

танож

сІ

ра­

і

в

нашо­

що

всі

За рони

свого

промис­

існуван­

.

-

наш випусн

освоїть для

деяні

штрихи

·двадцяти л' ятирічної-

графії

нашого

із

піднриєм­

вали танож

.wрності

рооrпочалн

Організу­

ярмарон

солі­

під девізом

«До-

в

еисплуатаt(ІЮ

Вірменії>>,' збір а

виручені

зробИJІИ Н Г. Бі­

блок

допоміж­

них цехів, побутові примі­

рік завод почав планомlо: не освоєння потужностей і у 1966-му на його базі

було створено заводобу­ дівний номбінат. р ІН ~вого двадцятип'я-

.

поже.ртвування Є. В. Соловей,

тир1ччя

нолеитив

за-

воду будів,_л;"них нонстру· ицій завершує хорошими показниками. Так, річний план по випуску збірного заJJізобетону завершено ще 24 -шстопада. до нінця року його буде до­ датново

15-16

виготовлено

ТИСЯЧ

ще

1\убіЧНИХ

метрів.

Взагалі цього року на­

гун.

.

здано

полігон потужністю І О тисяч Іtубічних метрів. п'ятий проліт головного

готува­

терпі·лим. Не залишилися осторонь біди і вчителі­ пенсіонери. Першими свої

рерахували вчителі, свої осоuисті грошові вне'сии

учні.

ло

ионст­

гроші танож передали по­

'!U УЧНі ПлосІ{\всьl<ої середньої шіюли. Одноденний заро­ бітоІ< у фонд допомоги nе­

підприєм­

, А ще через рІн. тобто 31 грудня 1965 рону, 6у­

працю­

перш!

макулатури,

ВЧН'fl•ЛІ

ветерани

с,тва.

щення 5-го. 6-ro, 7-го прольотів тощо. У цей

нелегко

Свої

поможемо

допомогу вірменсьному

народу, янІН'r постраждав від землетрусу вирішили

й

жені

дукції, номпресорна тощо,

зніше

пер­

нии лабораторії В. И. Нравчук, кранівники В. Н. Бобно, Г. Л. Бичиовсьиа, Н. Н. ГрІнчуи, електро­ зварювальники Г. Ф. На­ люжна та Ф. В. Дубіна формувальник М. І. Но­ зін. Всі вони заслу­

рунції броварчан~:~ виго­ Т·ОВЛяли з бетQну, який привозили із залізобетон­ них заводів Дарниці. Пі­

біо­

хто з

ших днів. Це колишній головний енергетик, нині працюючий пенсіонер Ф. А ІІІирін, колишня ла­ борантка. а зараз началь­

друга

ти свій . бетон.

Поси:1ьну братньому

зробили

балок,

т.і,

ньому

норпусу,

вати.

ства.

ПО;1,3ТІ!

на

здані силади цементу, за­ повнювачів, готової про­ довелося

об' єктів соцну льтпобуту і житлового будівництва. Але сьогодні не можна не згадати

заводі

Першим директором був призначений Г. І. Не­ свіжсьний, головним ін­ женером М. Я. Гаєвий. Через те, що не були

побуто в и х

нонструнцій

нашому починав

і

для збірномонолітних ионструнцій покрить при­ міщень. ·

прантично

колектив

розши­

на

рення

заводу

промислових

об'єктів. І сьогодні трудяться на

-

Пройде ще трохи часу, і

руцження

«Ниїв­

доведен­

донументацію

підкранових

лових приміщень та адмі­ норпусів

інститутом

зна­

ляти продукцііtl'; таку по­ трібну в той час для спо­

но­

І ось настав ріи 1963. Номісія прийняла першу чергу Броварського , заво­ ду будІвельних конструк­ цій, тобто дві технологіч­ ні лінії. Одна по' ви­ робництву 12-метрових

всі залізобетонні ионст­ рунції для спорудження багатоповерхових промис­

ністративно

спорудження

Першочергового

чення, а таиож допоміж­ ні, завод почав виготов­

ня його щорічної потуже ності до 140 тисяч кубіч­ них метрів збірного залі­ зобетону.

ня підприємство розшири­ ло випуск бу дівельних ионструицій, і зараз ми виготовляємо

ти

діпробудіндустрія>> було розроблено ношторисну

місті.

Додам,

його

лишнім

лові підприємства Брова­ рів побудовані з наших нонструкцій, реконструйо­ вані вони теж з їх допо­ могою. Идеться про за­ вод алюмінієвих будівель­ них конструнцій, фабрину верхнього дитячого т~и­ иотажу, домобудівний ком­ бінат.

під­

людей обернуться Ті.l!ЬИИ прибутком ·у радгоспну иасу. А головне, у нас

буде

·

маси

згідно

Ниєва,

м'ясному ПухІвиа · ре-

грубих

і соковитих кормів. Вліт­ ну ж потрібні машини і трактори для підвезен­

Це на 408 центне­ рів більше, ніж за відпо­ Відний період минулого рону. Зануплено · танож

Я!{

Правда. були '"" .чні зриви і простої на онре­ дільницях

через

ІЮ­

с

денням в енсплуатацlю через два роки. У проце­

об'єк­

у

підсоб­

но­

ти

промислові

а

радгос­

вазі, що складає 71 нілограм на двір. Нрім то-

великі

Ниєві,

собних

грома­

Вве­

дення його в експлуата·цію дозволило побудувати

му

дуктів

на

промис­

приміщень.

Іван

нам потрібно уміло їх вююристовувати. Необхідно більше виділяти

від

одноповерхових

6320

Семенович Гиренко, нілограмів Гри­ горій Павлович Пиндюра, 5260 - Анастасія Пет­ рівна Свириденио. Відмінно виион.ують свої обов' язки приймаль­ ники молона С. Р. Писа­ ренко, С. А. Сташои, во-· дій М. І. Нидзенський.

ПОЧАТКУ завод був спроектований загальною потужністю 70 тисяч кубічних метрів збірного залізобетону у ріи з початком будівни­ цтва у 1961 році і вве­

•••

раїни по вилусну ионст­ рукцій для будівництва

.іювих

реалі~ації продукЦії

ломки механізмів, стри­ мувало ритмічну роботу невчасне забезпечення це-

з найбільших первістків будівельної індустрії Ук­

кі­

лад, по. випуску збірного залізобетону, а також по

мих

було прийнЯто в експлуа­

так

робництва

дян 883 тонни молона, або по . тоннІ на кожен дgір, ЩО становить ПО

прий­

сто-

тацію завод- будівельних конструкцій. Це був один

молона

797 4 7249

чверть

ліття з того часу, як

України,

є

молодняка вели­

рогатої

.

що­

на

пункт

('("~инога.

йонах

УСПіХИ,

голів'я худоби і птиЦі у населення. З початку ро­ ну кількість иор!в зрос­

6.

тонн

·Незважаючи

позначається на рості По­

ла на

МИНУ ЛО

зар­

лограми молока, кі­ лограмів його реалізував

споживиоопера­

цію, 325 --'- сіна, соломи. 230 тонн

одер­

здаємо

доставив

мальний

Населенню села прода­ но 290 TOfiH номбінормів, в

показ­

половину

двох

ПРИМНОЖУЄМО ДОБРІ ТРА ДИ ц ІІ

Як­

ли Олександр Маkарович Сулима, який за 11 мі­

ся За НеЇ МОЛОІ\ОМ.

через

Ей·

І лище через рін, ноли було здано третій і чет­ вертий прол-ьоти головно­ го корпусу та Інші об'єк-

жирністю 4,2-4,3 про­ цента. Лише за листопад надбавка за рахунон жирності склала 12 тонн. Найбільше продукції зда­

можна

При

За

визнача­

приймальник

Зараз .ми

державі

по 29 копійок · за: грам. Якщо корова

Фото

·

зарпла­

ються йоrо янісні лише

М.

за­

нараховується.

ники.

Баранюк

М.

заго­

продукції. молоко не

1\і

ні є в.

плати.

з

беруть

здають

в

якості

своєчасно

жує

безплатно, а залишин

молона

не

що

підсобні

громадяни

від

І.

(бриrаД.НР•

їхньої

поставлена

несортове

бичиів.

особистІ

мов,

лиш­

заготівельни-к

Оплата

товлюваної

У радгоспі розроблений договір

праЦі

голів

Індичат. передано на

137

та

худоби.

600

дорощування

заиупои

ків молона і м'яса пра­ цює 6 молокоприймаль-

пенсіоне­

. 12

продано

На знімку: бригада формувадьників , заво­ дабудівного комбінату­ В. О. Романюк, П. С. Воронков. С. А. Яки­

моги у . веденні особистих підсобних господарств та

Лише

у нинІшньому році робіт­ нинам І службовцям рад­

. госпу,

державі

місцях по· наданню допо­

утримуєть-·

иорови.

продажу

продукцІї, виробленої в підсобних господарствах, радгосп одержав 120 ти­ сяч карбованЦів чистого прибутну. Для організо­ ваної щоденної роботи на

утри­

иорів.

328

РОК І В

тонн

55

свинини.

госпо-

громадян

мується

алізовано більше

Всього у фонд допомо­ ги· Вірменії передано 1188 карбованців. Збір ноштів

ше підприємство працюва­

продовжується.

квартальні плани

і навіть

перенриваіочи їх.

Наприн-

А.

ГАВРИЛІШІ\Q.

ло стабільно і злагодже­ но, виконуючи місячні і

ментом

та

щебенем

по­

'трібних фракцій. Але це немИНІУЧІсть при, іt:нуючо­ му

плануванні

і

розподілі

матеріально-технічних

р·е­

сурсІв.

І

все

деним

ж

завдяии

прямим

нам

вдалося

простоїв

укла­

договорам

позбутися

з вини постача­

льників.

На

жаль,

залишилисFІ

нереалізованими думи

хів

наші

за­

по nереходу всіх

це­

на

госпрозрахунок.

Зробити це планували у 88-му, але робота тан і не

завершена.

Душею вболівають за честь заводської марки робІтннии всіх підрозді­ лів. Особливо теплих с:ЛІв заслуговує колектив фор­ мувального

цеху

NQ 3.

Протягом

10

місяців

виходив

переможцем

він у

трудовому суперництві се­

ред

цехів

першої

групи.

Успіхи формувальнинів були б неможливими без ритмічної,

злагодженої

роботи арматурного Винонувати планові дання

.

цеху. зав­

арматурникам

до-

помагає механізація та автоматизація основних та допоміжних процесів.

створення для робітників відмінних побутових умов. Переможцем соціалістичного

змагання

виходив

і

часто

иоленТИfJ

цеху

комплектаЦії. ЗберігаЮчи добрі тра­ диції, яні склалися на підприємстві протягом двадцяти п'яти років, но­ лектив

і

меться

так,

честь

надалі

трудити­

щоб збереrти

заводсьної

марни.

М. ДУДАР, ~иректор заводу буді­ ведьних конструкцій. Матеріали, nрисвячені ювілею комбінату, читай­ те на 2 і 3 стор.


~.о, е о оо о~ о~ мооt·ооо ~ооо о о о о о' о о о оо о о оо ~оооооооо ооо о о о о о о о о о о о о о оо о о о о о о t о о о о ооо о о о оо о о о о о t о о оооооо о.ооо~ооо~ м~t~о о о о о оо о о о о о о о о о о о ом о о оо~~

2

нове

сторінка.

-===-= - ·

ЗАВОД

в·авв••

25 -

+-

життя

.ЗАВОДІВ-

ро:s:~.в

...........

І В спеку, і в дощ t :в завірюху

ПРО МАІ&УТНЄ технічне

можна не .поспішати, коли на тебе чекає низка автома­ шин? - говорить машиніст

крана Н. К. Грінчук. Отак І працюю щодня. Вже чверть століття на цій ро­ боті. А ніби недавно сіла

переоснащенq. Сьогодн~

ц1 слова на вустах 1 'в робочих. кресленнях техно логів конструкторів. Завод ~рацює в нових умовах

за ,ІІажелі•.

Звичайно,

госпо'дарювання. Тому без турботи про день завт­ рашній сьогодні неможливо щити f . працювати.

впровадження найпередовіших техніч­

них рішень.

Хід ренонструнцІі nідnриємства нІчнІй радІ. Схвалено розмІщення

виконуватиме

Київський

розrn,.нуто на основних техноnоr ч­

товараМи

споживання

Технологічна лінія формувального цеху .N9 даст6 можливість додатково ~вдавати щороку 6

тисяч tсубічних метрів паль. Для тепловоі обробки

виробів буде використовуватись тепло від згорання

природиого

газу.

НамІчено також ввести в

дію

установку по при­

готуванню ефективного теnлоізоляційного матеріалу - бітумоперліту. Кожного дня будівельники бу­ ' дуть одержувати його 50 кубічних метрів. Третє технічне переосиаіцення виробництва також пов'язане З освоєнням конструкцій багатоповерхо­ вих громадських та виробничих і допоміжних при­

міщень промислових підприємств серіІ

1.020-1/83.

В першому прольQТІ. намічено випускати стінові панелі внеотою 3,~ метра і довжиною 6 ме!рів. Передбачається також будуть встановлюватНея

льовка

внутрішньої

нонвейєр-- доводни nанелеи, де вІнна та виконуватися wnaн. nоверхні стІн.

Оригінально вирішена технологічна лінія бага­ топустотних плит перекриття в другому прольоті.

Тут

. внкорнстовуватнметьсJі:

~крокова•

подача мета­

лоформ. з поста на пост І укладка \В форми. Планом технічного будівнрцтво

цеху

переоснащення

гіпсоперлітних

намічається

перегородок

для

житлового будівництва, поверхня яких І без доводбуде готова під фарбування. . Великі надії покладаємо на иові в'яжучІ матері­ l: 'і, які спеціально розроблено для підприємств 6) 'qельної Індустрії. Це, в першу чергу, в'яжуче низьnuї водапотреби 30. йоr:о .використання дає не тільки економію цементу. До-перше, підвищу­ ється якість виробів та поліпшуються умови праці формувальників. По-друге, можливе зменшення ма­ теріалоємкості виробів. По-третє, .скорочується за­ гальний циКл теплової обробЩІ \Виробів-, а в літній

. кн

період вона зовсім не потрібна.

Використання цього в'яжучоrо !Матеріалу в широ­

ких масштаб,ах буде одним із радикальних шляхів техuічного прогресу. Перша його ~артія в кількостІ 130 тони надійде на завод вже в грудні цього року. Б. ПОЛІГУШКО, головний технолог заводу.

Інші

ветерани,

сторінки

~·акими

напнеа­

з

честю.

роботящими

СЕКРЕТ-В ЛЮДRХ

... А

всіх

3

забудовників.

ці

приємства.

Це ідозволить повністю за­

народного

і

ла

руками пишеться й історія цілого колективу. всього пІД­

нонструнторсьно-тех~~­

фундаментних блоків і(ЇЇ потужність .-. lQ тисяч кубічикх метрів за рік). Всі операції тут будуть безпечувати

як

Адже

лоrІчниІі Інститут «ПроентбудІндустрІя- МІнбуду УР · Першу ч~ргу робіт пропонується виконати У 1989 році. Це конвейєрна лінія по виготовленню

повністю механІзованІ.

п'ять

сторінка. І Надія Кононівна,

тех 1 •

ннх лінІй по виrотовІіенню , заnІзобетон~их нонструнцІ~: будІвеліоних матерІалІв та нонструнцІи. детальнІ ро робни

двадцять

років невеликий час для Історії. А все ж для люд· ського життя не одна її

Якщо раніше вирішували «вузькі• місця, то тепер

намічається

у спо­

не

·вільнюється трудовий ритм на відвантаженні готовоі продукцІІ. <<Та й як же

І&АЄ"О СЬОfОІНІ Перспектива,

ХОЛОД,

Спочатку

кілька цИфр

Мисловсьиого,

і фактІв: рІчне завдання по виготовленню збірного залізобетону колеюив формувального цеху N2 3 виконав ще 4 жовтня. До кІнця

року

вити

5

його

маємо

на

тисяч метрІв

чергу,

в

но

су­

в

ньому

су

вання

ху

ник

в

це­

Іванович

НоноІНІІВНа Бс-бко. Про цих

перейняти. ди

можна

будь-якому А хіба можна

ших

в

з

них

є

нwми

пр,омовчати

у

бригадирів

про на­

Михайла

Степановича Ващенка. Во­ лодимира Феліксовича

злякалася

років.

І

сумлІнни­

·

говорить нас

в

1

такий фаJ<т:

цеху

чимало

у

раціо­

налізаторів. Минулого року ми зайняли на підпри­ ємстві

перше

місце,

.

по­

давши 11 рацпропозицІй з економІчним ефектом 15 ти.сяч ка.рбованців. Не БТрачали

часу

наші

нова­

тори і нині. Тільки меха­ нік цеху Василь Іванович Новицький. він же голо­ ва цехового комітету проф­ спілки.

у нинішньому ро­ ці подав сім пропозицій. Всі вони спрямовані на підвищеННf! ефентивностІ праці.

Та не все сьІ)годнІ довольняє нина

мене

цього

По-перШе,

нолективу.

повільно

деться

технічне

роєння

цеху,

затяглися

за­

як керів­

ве­

переозб-

, по-друге. нових .

пошуни

більш прогресивних форм організації І оплати пра­ ці.

Одне слово, у всіх є ба­ жання бути в цеху справ­

І ще проблема. Маю на увазі перебої у забезпе­ ченні нас щебінною та це­ ментом. Вони стримують· протягом рону збільшення обсягів виробництва залі­ зобетону. так необхІдно­ го на будмайданчинах ре­ спублІни. А це тривожить

жніми

нас.

взимку

..

Зрозуміло,

це

вплине

продуктивнІсть

на що

дJуже

позитивно важливо,

адже зараз н<іш колектив на колективному підряді.

завж­

питанні. . у цей ювілей

двадцять

працІ,

що

порадитися

не

швид.кохі,дні

ветеранів виробництва теnло вІдгукуються робІт­ цеху.

на

ми не бу ли нашІ праців­ ники, без допомоги сучас­ ного обладнання далеко не підеш. Так ось заста­ рІлІ козлові та мостові крани замін~ємо на більш ефективні мостовІ, якІ

НозІн та машиніст коз­ лового крана Басилина

ники

важкІ

трудимося

працьавитими

формуваль­

Михайло

І

nрактич­

Що, Н:))і:УІ ,1ЮДСЬКОГО фактора, сприяс1J нашому успіху? Технічне переоз­ броєння, яке зараз триває у цеху. ~е якими б

засну­

пІдприємства

трудяться

та

-

І все ж свого ча­

щ.г.І о

уже

людях.

дня

то­

Маріл с'тепанІвна Насьян. Фор~ІУВ<tльником вона

немає.

перШого

завжди

повітрі.

роботи, справ. колективних - цехових І заводських

3

нелегка

умови праці,

Хороший підІбрався у нас колектив. Байдужих до

-

повагу·

Не секрет. що професІя наша

пернИцтвІ першІ мІсця І утримуємо перехідний чер­ воний прапор. Якби мене спитали, чо­ му формувальникам тре­ тього так щастить, відпо­ вІв би. що секрет тут, у першу

'заслужив

до нас, · пра,tею

варишІв.

ще

кубІчних.

трудовому

Ос­ не­

уже

Майже щомІсяця протягом року ми виборюємо у за­ водському

Ми­

давно прийшов але сумлінно!О

поста­

будівлІ

Івана

хайловича Баранюка. таннІй хоч і відносно

господарями

І

все

вирішувати самостійно. Про те, що формуваль­ ники третього не байдужі до ,проблем виробництва.

робІтнинів.

О. начальник ноrо

ГУБАНОВ, формуJ!аль-

rtexy Ng 3

·


~;;

і І'У)І.ІІ~-1

1'/І'·Р•

РОКУ

·------ ----------------

] fAPJ

ПАДІ1 Вчо.ра. но.1и я .розмо .1я.1а а Михайлом Іван .вичем Назіним. погод я:н

на

цю

стояла

зимову

пречудова:

морозець. д.У

і

корпуси

здають-ся

ділими

нід

шапками.

пор легн"

наче

завL

DI'J.•

помоло­

біласніжними

Сьогодні

ж

~1·UJJa'ТO.P

на­

1\L.нuшu .

1d

,.., ........

бридливий сн і г н облиЧчя

а далі·_ тільни дотримуй ·необхідного технологічно­

L

го

відлига.

режиму

тсвий

А Я!( же там. на по.1і­ гоні? До речі. і назва І~.Я

вирІб

}(ажуть.

:to

років

данчиж

спеку!)

формують

неба.

різноманітні.

навпаки,

:vrаніт•ні.

дещо

раз

lla

рс-кі•В

не

десять.

впіз-нав

підвриємст.ві

би

за­

його.

побудо­

вані чудова їдальня. прак­ тично нсвий армату..рний

Як

словах

хоч

н

це,

дощ,

Михайло

...

Нині ж два· форму.вальни­

ни

з

допомогою

нрані·нни­

за 25

на

заува­

вдвічі переJфИtвають тане завдання. і це вважається

хоч

в

Іванович

Анатолія

Гричанюка

но•рмою .

Ста·бІльність у роботІ, разу не поділив роботу на вигідну чи не­ висока дисципліна. профе­ вигідну. однаново доЦро­ сіоналізм. Тан хара-ктери­ совісно ;ви:конував будь­ зують бездоганну. чверть­ яне завщш;ня . ЯR тепер rвікову трудову діят,ність НозІна. Проте в са­ дивуютІ>Ся самі старожи­ !VI. І ли, років п ' ять тому ви­ мого 1\lихай,lа Івановича віlпув.али <<Блискавку •>. дещо інші· м-І.рни. Нін за­ коли бригад<! (до речі. з гинає один за одни~І ·паль-

т·реба

ХТО не був на нашому заноді

фо.рми. на

п'яІ· и 'ІО.'ІОН\11,1 ВНГОНІН.'JJІ · ла за зr~1і.нv 4-5 колон.

жодного.

одно­

Щоразу

го­

з

легко

роботи

жте,

де

здебільшото нестанда.ртні. колони. батш. ригелі. прогони. . Опе р а ц і ї ж, що їх виконують Ми­ хайло І-ванович з напар ­ нино:\1 Михайлом Бушу­ рою,

нилучай

Rажлива деталь:

полігон -- ближче військоної термінології. Хоча •Насn;равді --- Іlе май­ щюсто

і

робництву перліту по­ тужністю 50 тисяч ку­ оі'Іннх метрів 1 на рік:.

турного цеху О. О. Ще­ тин\.ну. а Дипломи. друго­ го

ступеня

одержали

на­

чальнин формrу,вальноrо неху Nq З О. В. Губанон . · формува:тьник М. С. Ва-

того. ми nридбали 90 ту­ ристських путі:вок. 168 сі­ мей оздорс-ви.ш на \>азах •Відпочинку у Пухі.гщі та у П.13Н(':[:{'!>КО~І.\', 1110 в Нри:'ІІу.

ІІа

Ili

J.J.\'1\І

єкти,

є

і

і

на:шва є

.в _ спорrуджt"нІІі

його

'Іастна

об'­ яких

праці.

ТільІш в Брова,ро.х це заводи

ПОрОІJ]НОВОЇ

мета-

лур·гїі. пласт•мас райс ·нний вузол з•в'язІ/{у ... Ян і вчора. на ново­

будовах об.тасті чекають !Нео6хі,дІН'l залізобетонні констр-укнії. Ці об'єкти формувальник Ноз\н, ~!О­ же, ніколи й не побачить. Знаю лише одне: гара.нтІя їх надійності в РО· бі-гничій совісті вет-ерана. Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

в'ятиrпсверховому

ну

будин­

110 ву:1ИІlі l\1. Лагуно-·

вої.

Ми

вже

одержали

проектно-ношторисну

до­

кументаціЮ на будівництво 322-кІВартирного житлово­

:юваний скла:~ І\Р:\1Рнту то­

го будинку по ву.1ИІ\і 60 років СРСР. Розп о чне-ть­

що.

ся

[(ех.

полігони.

За

опанні

в.піз.на•нно І':Іяд

<Івтом<Іти­

рони

mшІог(')

ви­

підприємст­

ва. По.1іпшилися побутові у~Іови йо1 · о робі·тнwнів та с лужбо-вц;л. Тl'_ риторія :J<І­ воду

нер е твори.1ася

--

НВі•ТІНИН

-займали

змінився

сам

рсонничий •н.1ас На: за­ наді скл<JН'С'Я ст<JбІльний ко:Іе·~тив.

яно:-.Щ

RИрішу-ват.и

від

силу

постав.1ені

завдання.

За хорошу пусн дую(ії цього

работу і ви­

ви-сокоякісної наше року

про­

підІП.риємство нагороджене

Дипломом другого стуnе­ ня ВДНГ ресІ)убг.';ни. Диnлом першого . ступеня вруЧf'fІ()

Ні1ЧаЛІ>НИК,V

ПРАЦЮВАЛОСН

арма-

потреби і

десяти щенко. брига;щр В. С. Гризун, слюсар М М. Сноробагатько. Успіхі ·в у І!-рані ,ми до­ ся.гли ЗаВ!дяни постійній ту. рботі про т,рудівнинін заводу та їх сім'ї. ТільІш Іtього

року

дітям

наших

робітників було надано 115 путі-вок у піонерта­ бори За.нарпаття та інші .

За ней час номітет п•роф­ спі.жи видав 92 путівки у С'анатс·рії та 21 у бу динни відпочинку. НрІм

Не·

за6у.1и

ми

тих, ному було дієтхарчування. нини одержали

і

нро

потрібне - - роріт­ 160 путІ­

року.

задоволt,­

НUІІІИХ · са-

д·івників .1юбитt>лі в :-.1айже 50 сімей вже за­ безпечено садоними ді­ .тянками. ведеться їх про­ ектуваНІня

на

Але

настуnнаго

Намаг<Jємося

нити

МИ

міс ця

каІ·Ні:урсах.

го.1сsне

у

НРдарl'МНО

І Іризаві

:'ІІісьІшх

ЩОБ - ДОБРЕ

не-

змінився

воно

чі

і

на

виділених

rе.нта,рах.

'tатиVІуть

шефному

Бажа'ю­

городи

у

радгоспі

під­

<< Руд­

НЯ•>.

Словом. заІВодсь·кий но­

вок.

М·ітет

І ще кілька цифр. З фонд~· матеріального за­ охсченнн і кошті•в проф­ бюджетv виплачено 19.5

ється пр-о робітників під­ приєм-ства І робип, в<.:е від нього залежне. щсб будівельникам завжди

ти·сячі 'нарсованців ріальної

допомоги.

мате­ fi7 сі­

добре

профспілки

.

працювалося . ·

О.

мей робіт• нині.в та служ­ бовЦів заrводу цього рану

заступник

ат•римали

ордери

ського

рядковані

квартИіри

на

впо­

у

де-

турбу­

ОРЛЕНКО,

голови

завод­

RоVІітету

проф­

Починаючи з

1975

ро­

ку, комбінат почав ви­ пускати ефет'нвні кон­ струкції стінових одно­ шарових

панелей. а у подальШому ·- і КОМП­

ПЛеКСНИХ

ПЛИТ

ПОКрИТ

тя.

8

1980 рік. Завер­ шено будірннцтво по­ лігону по виробництву великопролітних

виро­

бів із збільшенням по­ тужності

5

на

·тисяч

кубічних метрів.

ку

8

Січень 1981 ро­ рік народження

-

арматурного раз

за

цеху.

своєю

броєністю

він

ступається

За­

механооз­

не

по­

тільки-НО·

спроектованим Іtехам.

8

У 1983 році ре­ конструйовано 5-й прс­ літ, розпочато виробництво безроскоен н х

Фе~J:М ТИХ,

додатково ЩО

ВЖе

до

ВИГОТОВ­

ЛЯЛИСЯ.

8

Встановлена

про­

ектна потужність в

тисяч кубічних збірних них ше

J 27

метрів

залізобетон­

конструкцій перекрита

впер­

цього ро­

ку і досягла . 132 тн-· сяч кубічних метрів.

8

З дня заснуваtщя ВЖЕ: ви 7

Підприємства готовлемо 2

мільйони

228 тисяч. 537 кубіч~

них метрів збірних за­ Лізобетонних конструк­ цій.

спіл-ки.

8 Бригада зварни­ ків армаtури Леоніда Дмитровича Оксенюка. е док

ЗразковиА у

nоря·

гуртожитку

за­

воду будівельних кон· струкцІА. МісцямИ у ньому забезпечені_ всі, · хто цього потребує.

е До noeлyr ІJраців· ннІ<іs зааtоду -- дитячІ tадки «Трембіта• ! t Сонечко». Іх І<ОЛеІ<tИu ви роблять вее можли· вё, іЦОб IIOCOIYІat&t МІ ..

_________________________________ _____________________ JtІОІ<ів

здорова.ми,

:а•

tІlрtовани~и.

_.._

.:....,_


•••• о ••••••• ·····, о' о о о о оо 00000 о оо ооо о' 0.0000 оо··~· оо~

Для тих, хто запізнився передплатити життя• на

міськрайонну

газету

«Нове

1989 рік. нагадуємо :

Передплату 1\tожна оформити й зараз, тіль­ ки

газету

будете

одержувати

з

І

лютого

1989 року. З газети ви дізнаєтесь про найці­ кавіші події в місті та районі , хід перебудови в

трудових

колективах , · новини

культурного

життя, фізкультури і спорту.

· РЕДАКЦІЯ .

Майстерня По ремонту

побутової

техніки

приймає в ремонт холодильники, ·пра л ьf-!і ма­ ши_ни, є в наявності заnасні частини .

Адміністрація. Будинку

послуг

«Броварчанка•

ПОТРІБНІ швачки по ~ошиву верхнього жіночого одя­ .гу,

швачки по пошивv жіночого :Ісгкого п латт я.

Прохання звертатися по телефоІ-tу: 5-30-69.., на адресу: м. Бровар11 . вул .

років ВЛКСМ,

50

7.

РОЗВІДКА ьutm

Відгу"ніться, броварчани І До

ві/іни

мало

За-кІнчувався

хто

другий рік ПродОІВжува­ лись бої з оточеною ар­

знав rвис.оту 145.5 -!!а лів­ денному заход.\ Стал Ін­ града.

яку

в

мією Паулюса. А в цей. час готуваsся s-еликий на­

народі. нази­

вали Ли~ою горою . Т е пер для. ветерані.в. вона · ніби пароль. Віля її nідніжжя 25 жовтня І 942 року ми.

стул наших військ. Висо­ та 145,5 ви.явилась твер. дим горіШком . Нам за всяку ці.ну потрібнІ були

бійці 97-ї окремої стр і­ лецької бригади. прийня­

ли

бой-ов~

ІІ1а

хреще•ння.

то<Jн! дані

На­

на Уралі. В її складі буь і браварчании Яким Дмитрович Рудика. пом,'l­ ник •начальник а штабу п є•р.шого леІtьного

Нас рожі

міЦНІ

укріrпл е ння,

траюней

і

воро­

ві.д·ку.

Піз.н\ше

во­

система.

окопів. ·Вони

невідомий

вІй­

ка На ВИСОТІ

яrвленн>ям

ІЗ ВН­

145,5

вогнев·ої 'систе­

ми

та

оборони

11ринривались

гарма'!'ами

на

і

захопле'нням

і

замаокова­

рольного шллоненоrо. Роз­

мінометами.

НИ'!\ш

в

зе:млІ

145.5

Висот а

звичайно гІчн е

танками.

ма .1а . над­

важливе

страте ­

2rначе н.ня .

..._

--

ники.

м е рзот ­

зі · злістю

в имо-

рОЗІВ~дроти

конт­

ок:ремоrо

батальйону . обхідІНі

Під­

засrаба­

стрілецького

Одержано не­

даі!!,

захоплено

знищено

з.в·'язи,.вець Василь С те ­ Пу1ра. ·· · Eke одно виб ' є­ мо

Од.ним із ге роlв цього жорстокого бою було на ­

ж

таки

не

хоч

вони шалено рвались.

про ­

тивника>>.

звідті1.

все

офіІtерів

18

солдатів

Тоді на)І не вдал о с ь ви н урити. фашист\'в з ви­ соти . а .1 е до Волги ми їх

і

сила­

ПРИ

,вогневими

· полсі-не ного.

чер·вс·но армієць

пр,отив·ни·

проводилась

тримці ми

Закопалис ь .

янв

вІд.ка

ми

зrвано

І

двадцятивосьм и­

рІчного брQВ а рtJ а.rни.на Якима Р удииу. Ось ви­

пустили,

rюміЧНИІК начальника шта­

бу

писка

із

архівних

доку-

І

окремого

стрілець­

rКого

батальйону,

1914

року

rнародж е:НІНЯ,

уі!<раї­

нець, приз,ваний в 1936 році Броварським РВК Киї-всь.кої області .. . в бо­ ях

з

нім ецько-фашист~

сьиими загарби.н:Ками про­ явив себе СМІЛИВИМ коман­ ди.ро'М. Вміло. поєднував штабну роботу з бойови­ ДіЯМИ.

При

настулІ С!ЧН·Я

145,5 1 ч е рез

на

висоту року

1943

надз·вичайно

силь­

ний і!;j.'ОНЬ ПрОТИіl!.НИКа Не можна було доста вити

боєприпаси нашим підроз­ дІлам, ворожі дика

як! у.В:ірвались у траншеї . Тов . Ру­

прояrвив

\rн·Щіативу,

дІста~в санки , прив ' язав за обидва кінцІ шнур, і П іД СИЛ Ь·НИМ ВОІ'Н ~ М про­ ТИВ,НИІНа бuє н·рип ас и були 'доста,вле-ні \Н-йцям у тран­ шеї.

Під tJac наступу на ви­ соту 145,5 з 10 сІчня і за в ес ь період просування вперед. а особливо на

.річrц! Цариця 28 сІ 'ІНЯ, тов. РудиК'а зумів органІ­ зувати безперер.в1-1е лоста­ 'lа:ння пасів,

батальйону боєпри­ зброї. а також

Командир ІІІ окремого стрІлецького батальйон у Ва.льч ую>,

Докум~енти сrвід'Іать. що Яким Дмитрович вже до цього

пізна·в

немало

ли­

ха. А!дже в ін брав участь в боях вже :з перших днів Велиио~ Вітчизняної війни. На четвертий день війни його контуз-ило в боях на ПІ.вДешю-Зах!.д­ 'ном у фро.нr-1. Через дея­ ю!&і 'Іас його на•лравля­ ють

на

курси

молодших

леrЙтенантіІв, Незабаром йому nрисвоїли вІйськове зва-ння «,лейте.нант>> І на:­ п,ра.вили

Ян

в

9 7-у

же

дальша

Економте свій час ; · користуйтесь nослугаr-.:·. ...о

хімчистки і пральні самообслуговування. Придбати талони в пральню і здати речі в хімчистку ви зможете _ в приймальному пункті при будинку послуг « Броварчанка» , вул . Київська . 146. Адм іністрація. Промкомбін~ту Броварської райспоживсnілки

ПОТРІБЕН

:в ,пош уку

ло­

броварчани­ догюмажуть

названІ мною кoporni бІо­ графічні да~ні. Можливо , nрочитають

рІднІ

ся .

Є д,о

руки

цю

rер·оя

старожили .і

розnовідь

СтаЛінграда. І

в ідгукнут ь­

чого

при-класти

че:рв о.ним

Броварському райпобуткомбінату

чу .

П. БАРАНОВ, майор

нала дчики швейного обладнан"'я дл я робо­ послуг « Броварчанка». Звертатися на адресу: м . Бровари, вул. 50 років ВЛКСМ , 7, n обуткомбінат. ;в і дділ к~др!в .

у

вІд-

ста·вц-1 .

Будинок nослуг «Броварчанка»

ПРИйМА€ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОШИТТЯ: жіночих голо вних у бор і в , верхнього· чоло вічого одягу, ·. верхнього жіночого одя гу . ЗамовЛення на пош иття легкого плаття, блуз. спідниць 'Іlрийм аються за моделями­ зразками, розробленими висококваліфіковани ­

ЛИСЯ

<< Че.мпіоН>>,

що

восбробному ~Іа є

з

у мови

для

за нять шахістів. Тенісис­ ти ж. як і футбо:Іісти « Метеора », члени <<Юно­ го

дес аrнтни.ка

•> .

планується

кафе

нраводять

за

ін­

.спортивні

у

шІюлярів

Гадаємо,

І н той же час в багатьох

зонрема в Києві.

Черкаса х. !-> і лій ІіОвих юС:ь

Кривому

Церіів і. клубів

Розі.

для підліт­ споруджу­

спеціальні

:\tіт ет.

приміщен-

го

міський · спо ртко­

ЖЕД

<Но-в а я

.N'Y 1

ЖИЗНЬ>

к-омитета

-

звернуорган

В.

ЖЕД М

ВроварСКrОГQ

І<·оммунистической

-

п артИм

·

друкарнJІ

Будучи у селі Требухові, .11 побачив, з яким захоп­ ленням грали у хокей четвертокласнИки мlсцевоі се­ редньої школи. Фотооб'єктив зафіксував одну миттє­ вість. МожJІНВо, що хтось із цих школярів стане ко­

п,р,офсп; л:кова

т.а комс омоль ­

·

Колекrтнв

прац і вн,ню'-в

Р усан івської

середньої

висловлює щире оn: вч.уття rr,ра.ц, вниц і ш~~rоли· Галио.нІ' І'v!ИИ'ОЛа~ІВн•і з приводу смерт · її матерІ.

по -

школи ЯЦЕUКО

лись справжнім майстром цlєі попуJІJІрноУ грн.

Фото А .

Редактор А.

1\озака .

-АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м . Бровари, вул. Киівська, 154. Телефони: редактора - 4-03-76; :аастуnннка редактора, вІддІnу партійного життя - 4-04-61: вІдповІдаnьноrо секретаря, відділу сільського госnодарства - ~23-26; вІддІлу промисловостІ І соціальних пнтаНІ. 4-02-92; 'відділу листів І масової роСІотн 4-04·81; відділу р'адІоІнформацІі 5-13-91 • .

КН~всьІЮ/'0

телеф< '•t ,у:

П ' ДП,РИЄ.МС'І'ВВ, член а И:ПРС ГРЕ6ЕЛЬНИКА Івана Даниловича вим.овл юють щире сn:< вчуттіІ · р ·~н иом близьки,м

к ' йнrоrо

І .

ВОЛОШИНЕНКО. · 17 апреля 1937 года . среда. ПЯ'І'нкца, сvббот а.

рреварсьна

п арт : \1-н-а,

по

9.

тераJна·

орган!з а т о р

ГОРОДСКО­

звертатися·

в ул. М . Лагунової ,

д,Дм і.н~стр ац і я ,

рІшенfІя

Укран.ньІ,

народної

з

І не дорослІ .

МАШЕВСЬКИй,

педагог

відділу

ська орган.: зац і ї п : дпр н.єr.~rства зв ' язrку r:tll6oкo сумують приводу траг r чrної смерт:: ~rолишнrь·ого праrц івн.ика , ве ­

житлово­

це.

довідками

5-14-81 ,

та ­

городсІ(r()го и район'!Юго С-оветов народньІх депу ­ татов І<н е.вск<>й рбластн, (На у .<раин ском ЯЗЬІКе).

Редн кт"р А. Гизетн вьrх оди1· с Д-н.н нr,rход:а : втоr~н.ик.

За

Якщо то

лідтримає й громадсь­ кість . Та й доки ми буде­ мо заганяти дІтей в пІд­ вали?

~нн.

З араз

цього

го мікрорайону. ті льки діти. а й

нідвалах. не може ніяк НІ\ласт ися у· свідом ості .

\Іістах.

влаштувати

розсудити.

міському

освіти потрібн ий пр аці вн ик на посаду на­ чальн ика господарської групи з місячним окладом 155 карбованців. ·

к е к афе там І не потрІб­ не. А клуб дуже до речі . В ньому могли . б знайти заняття до душі десятки

стали

за няття

Броварському

nередати

<ІВарениqна».

тв ерез о

<< ді-тьми nідземе лля •>. · І те. що наші діти сьогьд'ні тересами,

М!СЬІ<ВИКОНІ<ОМУ

для підліткового клубу приміщення в будинку ло вулиці Кирпоноса. 5, де

на дере­ номб іна·ті,

хороші

ДО

проханням

художниками-модельєрами .

Запрошуємо відвідати наш б уди но к послуг. Наша адреса: Бровари , Еул . Київська, 146.

Кафе чи клуб дпн підлітків? 1

по-

ти в б удинку побуту « Ювілейний» і будинку

ми

У нашому містІ три підлітковІ клуби . лише

на

стійн у роботу потрібні:

слідоли­

там. ВідгуІКніться, това­ ришІ! Чекаю ваших · лис­ тів .на ад-р.2су: 127322. м. М ос ква, вул. Добро­ любО'ва, 27, .кв. 27. Бара­ нов у П етJ:,у Герасимови­

гв а рдІї

ПОСТІйНУ РОБОТУ швейного обладнання.

Звертатися на адресу: м . Бровари, вул . Богунська, 22, швейний цех промкомбінату райспоживспі лки .

на Ру,дини ? СподІ-ваємось, що

НА

слюсар-наладчик

бригаду .

склалась

дрля

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ! ,

I~Л.Н!'i.tt!'l.n ,

.. .

ментІв 97-ї бригади : «Р~·­ цика Яким Дмит рович,

ми

смювий літо.лисещ. на.пи­ ше: « На!ЙбІл ьш ВІдало прове,дена силова розвІд­

онре-моrо стрІ­ бата.'1ьйону.

зустрі.lИ

про сили

га. що займа·в висоту , До­ велось ;на с-вітанку Ново­ го 1943 року Іти в роз­

·формувалаr ь

бри г ада

сарон

пn

........ - .......... ................

ТВ!}( і .СТІЙКИЙ ЖИВИЙ ЗВ'я­ ЗОК між nідрозділами

обпасІІ'Ого

А.1Ір-еса АРУНармІ :

управnt•ИИЯ у

Ки'і•еьжа e4JJІ&C'I'It,

спра.вах

w.

ВОЛОШИНЕНКО. Інде~с Друн

61285.

офсетний.

дРУ И'<>ваиий а р куш . 16.565 прим·' рників . З амювленн:я

Обсяг

Тираж

Nt 6522.

-----------------------.,.....---------· 'I'OPIIIiiiJJI. ' '·

вндавн.ицтв,

пon!rpaфlr

Sреаври, 8УЛ, .Киї•ська,

154.

ннкжмоаоУ

#204 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you