Page 1

О'ГАН

і,О.АРСЬКОГО І

MJCbKOI

МІС_ЬКОГО

~AfiOHHOI

РАД

Гамm~ вихеАПЬ а 17· кві'І'ви 1937 року • 22

ВЗИМКУ-МАТИ

1

радrосіІtв ІмеНі

Щорса,

нерального

· Цими днями надійшло приємне повідомлеНИ.ІJ: за успіхи, дос.аrну'f! в соціалtствчиому змагавв1, ТРУ· jІіввикв радгоспів «Пnоскlвський• та сАвавrард»

.

перехідви~ttв Червоними прапорами і]К·ороджеиl КПРС, Ради Мівістрів СРСР, ВЦРПС 1 ЦК

кем. Немала в цьому . заслуга і працівИИR1В МО·

'У багатьох 'радгоспах ·району· иниіmвtй зимово­ етіЙJІовий період розпочаJІИ орrаиізоваио, з надій·

місяців господарства

«П.ЛоСRіВ~

1

закупок продуктів

твариниицтва

в

в радгоспах,

СJІавний ними

JІрацюють

братя:й

ювілей

усп:хами

вели·

. зусТріча­

ють ус! Ресnvбл:ки .Кра­ .Уни Рад. ПРо це говорили на засІданні першІ секре-

;tля

війни.

Радянські

вJдвернення

люди

nереконані, шо держави і нара.ди. об'єднавши зусил­

І nодає no· допо!Іюгу наu1о·

nодавав

~~:tн~вер~6 &і~ n~:: на

вІльний,

сучасність. Про рилось

вплив

на

це гово·

у· вистуnах

на

аа·

сІданн\ гостей з-за рубе­ жу: в торжествах беруть участь 134 за руб!жн\ ~е­ легації

112

Із

Бага.rо

країн.

ському тали

ПалацІ

Сnільне урочисте засl· дання ЦН НПРС, 13ерхов­ ної Ради СРСР І Верхов­ ної Ряпи РРФСР. присвя­

вІ·

nредставники· радян­

чене

60~р'ччю

утворення

сько! молодІ І n!онерІв, Збройних Сил СРСР.

СРСР,

Учасни·ки засідання

Під склеп:нням .Крем­ л:вського Палацу з'їзд:в звучить Гімн Радянського Союзу. (ТАРС).

сердечних сл:в прийняли

на аДресу Радянського Союзу -'- головного оnло-

з'їздІв

забезпечити право люди­ ни на життя. До такого об'є:шання зусиль закли­ кає nрийняте звернення.

урочистого односта й н о

Звернення

парламент:в,

тиЧІНих

урядІв,

nартій

І

до

nолі·

народів

оголошується

за·

критим.

зимовий

JіІис<Ж·ИМИ трудовими

піхами

vc·

комбікормового

зустрічають· юві· вчителі

лей .Країни Pan трудІвни- ньої

· 1

·

··

·

спец ал!зvється на виро 6·

ну

·До ківц.а п'.атирічки ставитьс.а завдавня на кож-

подарства ва необхІдність

серед· nрис.корити

lWtoли · ІменІ- В. І. цІю

збори, секретар

нИцтв\ яловичини. ·Щоро- зазначив, радгаслу

З цим

за.во.ду,

м!сцевоУ

ки калитянеького радгоспу Лея1на. «Авангард• .. Господарство Від-криваючи'

через ха­

спеціалістів.

ЗУСТРІЧ

НАГОРОАА ОКРИЛЮЄ

імені Докучаєва, де

ке

жди

монолІтна лЯє rлибокий

радяцських

народ!в в єдинІй сім'ї.

аараз иайнижч:t ІІадо'і. Трапл.ається й так, що кор­ є

лежне

Досв:д становлення nер­ слідовну шоУ · багатонацІональної

згуртован:сть

вуваІПІЯ. Подібні факти можна зустрІ!и в радгоспах

.ІJКі

родного сnівробітництва, зробить усе в!д нього за·

року,. · делегат Першnго Всесоюз-ного з'їзду Рад

:mтика nanт!I.

У ці дні. У· дев'яти господарствах иадоІ мопока вижчі від середньорайониого показника. Аиаnіз показуе, що найбільше тваринники· втрачають . сід різиого ро.цу організаційвих упущень: невчасно під· воз.ат&с.а корми, або ж Іх погано готують до згодо~

моце-хи,

учасники

безкорисливої братерст,­ соцІалІстичного розвитку. кої доnомоги були б Пре;1ставники молодих ля, ЗМОЖУТЬ пере:І-fОГТИ nідкреслювали, воєнну загрозу, зберегти неможливими нинішні no· держав сяtиення жодної з р-е::· що Радянський Союз зав~ і зміцнити мир на землі,

8JI ці немалі.

.JІаТиість 1 безвідповідальність Іреба рішуче боротися!

:.:~ найІИ·_ були· звернутІ до рос:й­ культурц 1 ського народу. Без його

Теnло вІтали

засідання вистуnи гостr і з тих країн. як!, завою­ вавши нац!ональну неза· лежн~стt,, обрали шлях

постійно :'!РОстаючим до6· робутом НаРоду. Джер.е.nо нашого nPorФecy, n!дкресли~. вистvnаючи на. 'Засі-

період 1982-1983 року• йдеться про те, щоб повсюди були приведевl в дію всі резерви збіль­ JВеІЬІJІ виробНицтва молока, м' .аса, .аєць. А · резер.

«ЗаJШаввий•, імені Мічуріна,

nобут, nобилися cnp!113li\ tсторичних nеремог. ·По­

r~я 1 воля мас. 'це мудра для багатьох борців за со­ са~ост!йний розвиток. :ленінська -наu:он·альна no- ц!альннй nРогрес, сnрав· Присутн:х у .Кремл\'3·

·

світу. Всі зусилля держав, активність урядів, органІ· зованих nолітичних сил, усіх громадян кожної кра­ їни, говориться в цьому nосланні миру, nовиннІ

керІвники nартійно· державних делегацій, як: великою си-;rою, аргуменnрибули в Москву. п:д ТОВаВО І ПРОНИКЛИВО було керівництвом .КПРС, від· бути звернуті теnер на те, сказано про ІсJоричне · з··а- перенонливе св!дчен1-:я чення· утворенн~ Радян- ве,'!икої життєвої сили значив Ге~rеральний сек­ щоб не доnустити ядерної ськоrо Союзv. його досяг- Ідей соцІалІстичного ІН· ретар ЦН СЄПН. ГrJJІnв~ катастрофи. СьогоднІ не­ Раnи НДР має і не може бути важ­ нення 1 завnання. · тернац:оналізмv. В бра· ДержавноУ радянський ,'!ивішого nитання. терській взаємодJУ труди· Е. Хонеккер. · Шлях. nt~ойдений на· щІ респvблік донорінво народ СТВОРИВ найбіЛЬШ Радянський Союз, nІд· найб!.тr1:-ш пюю країною за 60 М~!В, перебудували на соцІал\· nрогресивний, креслюється в документі, справеnливий сусn•льний - це цІла enoxa. Історія етичний лаn свою еконо· до;tержуючись ленінська'[ не. знає такого стрІМ~QГ.6 м:ку, духовне життя, св:й лад в Істор:У людства. nол:тики миру і міжна·

.Ф. д Kpe:t'oa. _ 'це, наш :tержави робітникІв І се­ Ісоц!ал:стич1!Ий лад, енер- ляп є nровідною зіркою во нароn!в

У недавній постанові ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. «Про· розгортанн.а Всесоюзиого соціалtстич:ного змагаИИ.ІJ за успішне проведеНН.ІJ звмівnі худоби, збіnьшеиня виробиицт­ ва

ту миру в усьому світі­ сказали на засіцаннІ ДРу· зІ з соціалістичних країн

зУ. справеnливе розв'я.а~н­ ня національного nитання

..

с;ьКВЙ•. І в, Ці днІ тут одерЖують по 13 кілограмів ~ОJІок'а _від коЖної коровІf. ·Це найвища проДуктив­

вlст& , худ~и в· районі. А оператор машиниого до­ ІинJІ, радгоспу є. Строкач уже одержала ·від· _КОЖ· JІQI .·корови по . 6;5 тис.ачі кfдограмів моnока. ЗІі!-порука успіхів плоск.івських до.ІJрок. мІЦна кормова база радгоспу, постійні і досвідЧені кадри тваринвиків, зацікавлеиlсть усіх, хто зв'язанИй з робоtою тваривницьких :ферм, у кінцевому резуль· т.атl збільшенні иадоів, підвищенвt . продуктвввості худоби. ·

пах вІдзначалося, шо vт·

дaiQJ!,' Член ftПPC -~ 1918 nyбJtiк.

.Upu_Щ ЗJJ.агодж~оі. ~отв· пока:фО'іь_· пр.аці• i'IJU!m!~Jy

ю. в.

""'~

у допов~д\ з ВQрення Раnянського Сою-

кої деnжави шим . р:внем

68}8 твс.ачt тонв молока ....:. ва 14,5 · !вс.ач1 ,тонн ііnІіше, иtж за цей час ·торік. . .

J У К Р А J Н tf, 6 Л АС ТІ

Кремлівському Палаці з'їздів

в

могутностІ сvчасної ве.11и~ чуттJІІ особливоУ вдячностІ

вим запасом кормів, . у добре підготовлених і утеп­ .JІених приміщевИ.ІJХ. Краще · справи 1 . з кадрами тваривииків, поnіпmиnась ~та кормоцехів І кор­

-ЦЦ. МОJІОЧНОТОВІірнЩ Фіfм

товаt~иша

ЦН

зльоту s!ІІ .станУ ВіJІ~ЧМ· стІ,. В:д б!n 1 розрухи до

.аочиотоварних ферм госпрдарств.

il

секретаря

Анд•роnова.

сАІЩВ·

О

·На урочистому засіданні

ло вислу~ано поповІдь Ге- нкх "..,..пvбл:к. в їх вис 1·у·

JtИКОваJІИ річ:иl плани ·продажу державі молока.

райщ~у реа.Лізували

Цент­

n засtдан· н1 з глибокою увагою бу- тарі. ЦН Номпартій союз­

сТребухІ.Вський• Імені 60-рlчч.а «Русавlвськвй•. Вови достроково

мокухонь. Як результат за

засlдан:ня

Папереnодні

.КПРС

сПл~~lвськвй•,

ПалацІ

~пІльне

Верховної Ради СРСР 1 ВерховноУ Раnи РРФСР, присвячене 60-р:ччю утво· рення СРС:е'.

рік.

ПАРТІ К·О І

h

Союз неnорушний

в Москві, у

тривало

урочисте

По-ударному завершують друrий рік п'ятирl'ІКВ tварюіввкв ордена Жовтневої Революцп радгоспу rард•, радrоеп'у СРСР, сРудИ.ІJ•,

КИ І ВС

rрудня

раnьн.оГо КомІтету КПРС,

умовах примножити трудовІ успІ.хв, з честю спра­ аитиса: з соцlаJІіСТJІ1JИИМИ аобов'.азаииями, В3JІТВМИ

1982

В

• П',.тниця, 24 грудня 1982 року- • Ціна 2 коn.

з'УздІв,

3аверmуєтьсв перший акмовий мtсяць. Тру_.tвви· моnо'ІВИХ ферм району робJІJІть все, щоб і в цих

88

КОМ У Н І СТ И Ч Н О І

J1. Е ПУТ АТ І

Н. 204 (6452)

КремлІвському

ВИСОКІ НААОІ •

КО М І Т ЕТ У

НАРОДНИХ

виробництва

м'яса.

nарткому

ваги

худоби.

скорочуватІ-І

В. М. НалугІн строки уу вІдгодівлІ. шо вони прохо-

реалізують

середньому

Позавчора в заJІі· за сі•

дань

міськкому

партіt

необх!д.н!сть · добив.атисн відбулася зустріч ветера~ урочистІ mщих ПРИРОСтів живоУ нІв парт!У з членами бю·

. дять, у знаменнІ. дн 1 в Виступаючі - застуn· 1200 тонн :сторії нашої країни, на- ник директора радгоспу

трудівники

з ветеранами

Інтенсифіка-

ро

міськкому

України, Рt'ччю

Ho:l-fnapriї

присвячена 60•.

утворення

Зустріч

СРСР

· відкрив І ви·

81 Ra

м'яса. А по кінця ниніш· роду-вІдзначення 60-річ· Є.

дібрав!

наЗ>ни•н зросте · принаймні вІддана пРапя сільських ня Г. л. Шелест, водіі' ~о~парrіїВ_України !"'-· д. до 1400 тонн. трудівників - д!лова від- В. М. Хоменець телятю~ Р лов: ~н роз~ююв, я'f . · rрудящ1 мІста J району

!!

фермі мати кормоцех. Досвід в цій справІ є. семінарі, вий на початку зимівлі худоби від· бувса: .У радгоспі «Літкlвський•, його учасники спеціалісти господарств ·району мали можливість побувати у кормоцеху МТФ сПарИ.ІJ!}. Тут вдало п!·

ньої п'ятиРічки

механізми, обладваив.а цеху порівняно не. Підготовка корМів до згодовувавИ.ІJ вІР· І(ИЙ шл.ах до раціонаJJьвого викорвстаин.а фуражу,

За ycn!XJ:І.

. дороге.

В організації . виробництва .багато значить

1 фаu>

'ІОР особистоі Заціка~евостl тварНИИИRів, мехаиt­ ааторlв, фуражирів, . .ІJІСі працюють ва моnоЧ:вото. варних фермах. .Тут в приrоді може стати коnек­ тиВиий підр.ад. ttокн ЩО НОВІ форми орrавlзаціі праці слабо впроваджують ва ваших фермц, хоча свою ефехтивиlсть . вови ·довепв давно.

~ Зроставвю

виробництва· моnока !

спрuє

пlдвв­

щенИ.ІJ йоrо товарностІ,. жирності. Проти відпоr'д· вого періоду мииуnого. року йоrо товариість у· поДарствах району ЗрОСJІа ва

2,1

.roc:·

процента, що да·

по моЖJІИВість .продати . державі додатково 1 ,4 ТИ· С:ЛЧі ТОНИ MOJJOKa. ' Працівники райониого аrропромвСJІового об'єд­ ИаНИ.ІJ

покJІИКаиі

зробити

все

від

вих

змежи.е,

щоб дебитиеіІ даJІЬmих у1211хів у ввробвицт:вl 'ІВа· рВвввцькоІ продукціІ.

досягнуті в

рення СРСР.

радгосп

городжений

.

на·

nерех!діпім

Червоним прапором ЦН НПРС, Ради МІністрів

СРСР, влксм.

ВІІРПС

тиву

подіІ

цієІ знамен·

·в

житті

госпоnарства

лmцном:у

ЦН

пов!дь на

Бvдинку

колек­ у

Монастирецьиий. ~тупив з промовою

ее·

куль·

машинного

заклик партії ця Г. І. Анu_и~~Р

ший

секретар

вагомий вклад у виконан-

за високу відзнану їхньоУ

за їх

ня ІJродовольчоr ,'1111 країни.

працІ.

ню

Що

Вони

І

урр··у

запевнили.

колектив

paдrocnv

ни,

подя"ував

ветеранам

роботу по

-виховаа·

підростаючого

ління,

за

те,

шо

Слово надається nершо- зробить все. щоб з честю зробили протягом

му

застvпнику

ШульзІ.

В!н

трудІвникІв пере_могою

го.тrt .и

виконати

А.

ставлені

завдання,

по·

листоnадовим

nри.в!тав Пленумом ІІН ЮІРС.

радгосnу

.v

І.

3

Всесdюзно-

У роботІ vчасть

І

'~бор:в

Rиr.тvnив

пер•

міськкому

ширu І 1устрlчаютq ювілей краї·

дянували

nрогра-

паРТІї

доїн

вже в цьомv .nоцІ зробити

облвикон к о м у

З на-гоnи ноr

І

С.

по· чя утворення СРСР. Само· майстер

соц:ал:стичному . змаганнІ на честь 60-річчя утво­

иідвищени.а продуктвввостІ худоби. . Необхідно постійІіо _дбати про зміциеВИ.ІJ ферм

кваліфіковавими кадрами.. Практика свідчить, що ..Ьищі иадоі молока .одержують до.арки, .акі про­ працюваJІИ ва ферМі не менше 5 років.

цей

взяв голова

nок')·

вони

життя

для зміцнення нашої Дер-

жави.

На зустріч!

вистуnила

другий секретар міськко­ му комсомолу О. М. Усик, ветерани nартії І. К Ці­ мошинський J. С. Якv·

урочисті му' соцІалІстичному 3ма· виконкомv Районної Ради бовеький. м'. Г: ЄвтушеН:­ збори тр.удІваикІв. радrос- · г.а.НЮ 1 BDV'IИB колективу народних пепvтатІв М. О. ко, секретар nарткому 1 · пу,· ~дг,о сп. v «Авангард" С,еnгІєнкn., радгосnу «Требухівський~ 60-річчя СРСР Розділити а ними ра· п~рех,!Дний Червоний пРа· · Учасники зборІв папра­ імені дІсть трудо~оІ пв.ремоги . пор ЦR КПРС, Ради :м:: вили вітального листа на Г. Я. Нлепко. тури вІдбулНоСи

сюди nри~ШJІИ прац!вн.ики

радГQ>Спу-комб~ату «Нали: Rістр1в СРСР. ВЦРПС 'І адресу ПН' НПРС,. Пре:>и-

На

закінчення

!'И ЗУСТ\'!іЧ!

учасни­

ПОКЛаЛИ ЖИ13f

тянський• ІменІ 50-рІччя UH ВЛНСМ. У своєму ви· діі ВерховноУ Ради квіти до nам'ятника В. І. СРСР, місцевого в!ддІnен- ступі тов. Шульга звер- СРСР, Рапи МіністрІв

ня

· .PЗJtt!Ji!iroaiтemкИ.,

иуИ

fDUY

ТJІариеикlв . rьс- СР.СР.

Леніну·

ЛИСЬ.

1

сфотографув'і•


І

«m)p.

* 24 nрудня 198! р~ху~----~----~~~~~~~--------~~------~~--~ ·Н О В Е Ж~И ТТ 41 _....,.. До 80-рtччв Jтворенан ,.cp~r

••

Т у р к м е н с ь к а.

«MR вправі пишатися ТИМ, ЩО В СпіЛЬВ~МУ СТрОЮ З трудІІ· щаІDt всіх націй краУна народи , кoJІИDUdx нацtовальних окраІв, uриречевl раніше ва вікову вІдсталІсть, _І!.Пt!внено _зро.бнJІИ крок

Р•А•нс~tка СоцІаnістич·на РесІ"ІубnІка _

у соцlалісти'ІНе майбутнє ... •.

постанови

відображав

ІІе сьоrодеJПUІ, що утверАЦОСЬ

ва

НАД р-д

соціаJdетич­

тypneнewdl

Без

В

кий

БілоснІжнІ

видобуток газу

ааж.ливе

значеВНJІ

для

ТуркмеиськоУ РСР та

розвнтку

умовах,

Інших ресnублік

головна

потужнІ

свп

на

ШК!JІ. дуn

Досщдження

ваукові

бJІНзько з

уставови

1600

широкого

ве-

ми трудівниками Туркме­

уКОВО·'tЄХНІЧJІОГО

дання

nоставлено

кількості

су:

сирцю

в

ба

1210-1230

рІІtв

тонн.

особливо nотребує тек­

-

вd·

НОВИХ

зоRрема в

рОДО·

nлексу

ти до

·

ге Радянського Союзу з Інтересами кожвоІ реепуб ­ п1юІ, ика входить до Aoro сІUІаду.

n'ятирІчюr

>:астну

планується

22

довес·

мільярді·! куба·

метрів.

Баrатст.ва JІІСЬОrо

мдр

Турк­

надбаашу'

-

багатон.а-ціональ.но­

радя·нського

освоювати

Ух

mрактично

вся

народу , доnомагає

краУна.

елеr.ростаицtй.

РИБНИЦТВО В ПУСТЕЛІ Ця нова г~лузь вається

основ! . му

на

На

каналі

роззи•

промисловій

Наракумсьно­ завершено

бу;

д!ВІІІицтво ставн_ового roc~ подарства. На 600 гента~ рах rолубоУ ниви за сезоп можна одержувати 1400 ТОН1Н свІжої риби тОВt столобика, коропа, амуt ра. Промисловий лов в~ де-ться нинІ на всіх c.epen~

н!х

дрібних

\.

водоймах

штуЧних

Туркменистану,

Іамоаnенн•

на

Ураган, як звичайно

но

раау

стало

Цей

темно

грlз•ний

,

СJІІ

ня

земель ,

промисло­

об'єнтів

~ід

ни·х

вона

!НІСти­

розробили

nрак­

nустельних

пасо­

ntща-

nа~ж:аль-

~совет'.-----------­

ТуркменветаІІЬІ• Гяуреь­ кого району · створево всІ умови

дJfil

розвитку ва­

родиоУ rвop~oen. На звtмку: уuеввцІ

художньо! само~Івпь_ності

Пусте.лІі дедалі більше

(sJilвa направо) Еве· rуль Реджепоаа, Теаеrуль Порсlєва 1 Майя Худабер­ дІєва в комоспиому Бу·

включається

дннку

ло ОСВОЇТИ nід КОрМОВІ культури сотнІ гекта­ рів приоазис-них пісків .

заносІв.

Лк не

'

якими

вищ. Застосувания Іх рекомендацій доnомог­

практичних

вих

зв

tшеодує

осяrиути

тичнІ ме-тоди nолІлш~н­

в

них

закони,

туту

методів захисту шля­ хів , каналів, зрошува­

На звімху: ва заrотівеJІЬному майдаичику Каах· кtвсЬІІОrо бавовноочисноrо aUOJU' а АmхабцсьхІй обJJМ!І. '

не

1

щоб

СmLвробітники

АкадемІІ наук Туркме­ рооро6ц1

nрац1

зусJІJrЬ, живе.

пустель

допоможе

земля.

ред тими , хто не боУть­

ураган

змонтована в лаборато­ рІУ вІтровоІ ер<)зіІ nlc·

нистану,

але пус­

щедра

на вLдк.риває тІльки nе­

...

устаноІ!ІКа,

ків Інституту

звучить,

-

О~ан овоУ скарби во­

лютував в · аеродина­ м:чнІй тру()!. Нова

це

теля

том. Налетів вітер. Чорний nіщаний смерч ЗДІЙНЯВСЯ ДО неба. В:д-

в

госпо­

.

RуJІЬтурв.

(ФотохронІка

дарський . оборот.

ТАРС).

.·*

За досягнення високих результатів у !сесоюзному соціалістичному змаганні, ус· Державноrо

нОмічного і соціального

р і к перехідним

плану

еко­

розвитку СРСР

Червоним

праnо­

ром ЦК НПРС, Ради 1\ПнІстрІв СРСР, ВЦ.РПС і ЦК ВЛКСМ нагороджено . Ма­ Р.ийську область, столицю ресnубліки Ашхабад. Гяурський і Мургабсь~tий райо­ ни. Ц!єї нагороди удостоєнІ також 13 тру

дових колективів. Кращі з кращих

-

6

тру;~ових· колективів нагородженІ nерехід· вим Червоним праnором Із занесенням на

Всесоюзну СРСР.

*

Дошку

пошани

на

Площа Туркм~нистаиу ;__

ВДНГ

488 тис~

квадратних кІлометрІв. ЧисеJtьнІсть насе­ лення на початок 19&2 року 2972 ти·

* * *

сячі

_

чоловік.

Промисловість Туркменистану випус­ кає теnер ЗfІ три · дІtІ npo;tyiЩiY більше. ніж за весь · рік

Обсяг

ництва

в

60

рокІв тому.

сlльськогосnодарсьноrо

республlцІ

за

ВJІади збільшився майже в

роки

10

···-

'

•,

~

-· .

вироб­

РадянськоJ

pulв.

Площа. зро!.!lува{!их ~~.щ '"

ЕЛЕКТРИЧНІ РІКИ У

qерги

споруджеmrt

пе~t

МарийськоІ ДРЄt

взяли

участь

десятки

за•

водів з усіх союзних ре;:;

публік. З РРФ СР nостам л·ено турбіни, з УкраІни - трансформатори, з ВІ~

лорусІї

-

nрилади. Най·

кращих моvтажникІв nрк~

слали Узбекистан 1 ..',\зер4

Республіка мовою цифр і фактів

1981

совячних

налом.

в nустел!, nочався -раn­

виконання

для різних галузей на­ родного господарства, ·JDd працюють від совJІ'ІІІП батарей. На знімку: монтаж од. JІієІ з експериментаJІьІDІХ

Aзlr

новоrо газодобувного ком:

струму створюІСН

ться соня)!Івl електростаи~ ціі, орнrінальнl уставовкв

найnотуж­

Середній

меннетану

то~о.

на

покладах

джерел

1

інституту

Ураrан

краще свідчення того, як забезпечує КонституцІя СРСР глибоке і всебічне поєднаИВJІ Інтересів усьо ­

за

сировини

но-конструкторськото

техвологічного

~ Даулетабадського. На кІнець

розмl·

Зона вирощуваюtя тон­ ГордІсть рес.лубліки тонковолокнистий бавов­ коволокнистого · бавовнику nросувається ник. Тут виР.ощують тіль­ планомІрно ки сорти з nершим (ВИ· на південний захІд. слі­ щим) тиnом волокна. яко· дом за Каракумсьюm на­

_· го

1

мікродоб·

гербІцидів

1

відбору

вищ,

на·

иасtн·

Іитенсиф!tка:

ОСВОЄ!fНЯМ

прогре­

, каліброваним

ти­ нJІМ, внесення

на

nое,цнується з ене1>гІйним

впр<>ва;t·

широкорядне

уn.равлLн­

видобування, _ nродов­

ні•ІІІОСО

серед· ЩеННЯ р_оёЛИН, ТО"ІИа СІВ·

забезnечити збір

аав­

систему

розро6люsаних

відда­

.ІtО~ягнення

будt'

автомати­

. У Туркменському вl.ц­ дlлевнl Всесоюзного ва~ у.коао-дослідвого проект­

республіки.

ДоСJІrиеВНJІ . Радинеького . Туркмениста~Q'

п•шне

гектара,

ду КПРС nеред сІльсь!щ·

сяч

ироблем

з

жуються

ньорічний

Амуда·

загаJІЬноосаlтвl:х

кола

ня

ракумського каналу 1 ско­ рочеНІ!Я nосівів середньо­ волонЮІстоrо бавовнику.

чу

коли

єдину

ження максимальн·ого рІв­

розширено за рахунок .ос­

Щоб підвИщити

нистану

Високого рівня досягла туркмеНська культура. Туркменистан, як 1 всі нашІ середньоазrаrськl рес­ публіки, добився суцільноУ письменностІ населения вже за три десятиріччя РадJІнськоУ влади. Тут , пра­ цюють вІсІм вузів, 35 середИі:х спеціальних на-

в•а;rьвих з~кладlв,

ресnублІ·

У рІшеннях XXVI . з'Із­

Середньої

газопроводи,

сnоруджувати нафто-хІм1чний комnпекс p't поблизу Чарджоу.

Курс

стильна nромисл.ов:сть . Нині плантафt nІд ним

ки.

Стаорвти' нафтову і газову промисповість .у Т)-р·

прокладати

в

сільськогосnодар­

ська кул:,тура

кменіІ допомогли трудящІ РосІйсьJОі ФедерацІУ, Ук}Іаіии, Азербайджану. І тепер братні республіКІІ ІІІJІJОТь сюди nромислове усrаткуваНИJІ 1 спецІаліс­ допомагають

вnлетені

ськоУ Рс6Р. Бавовник -

Aait.

тІВ,

той день,

Недале·

галу3'З'ІО.

цІю

Державний герб . Туркмен­ воєння ЦІЛИНИ В ЗОНІ Ка·

мають

продуктивних

коробочки

бавовнику

у Іdлька разів~_ Недавно завершено бУАІВИВ· •т80 ttepшo'i черrи найбільшоУ в республіцІ Марий· ськоІ ДРЕС ІменІ 50-річчя СРСР І введено в дію ансоковольтву лінІю електропередачt Мари ....,.. Ка· ракуJІь. ЦІ ве~нкі енерrетичиІ об'єкти, спор~джеиJ првродно.-клlмаrичвиt

ня

два

- обчкслю­

центри.

crвopen:ro

ГОРДІСТЬ РЕСПУБЛІКИ

разів.

splc

в складних

сt'ОЛВЦІІ· Туркме,веько'І РСР.

-

зовану

ЕкономІка Туркмеиії займає важJІИве мІсце · в 8,1811О8у народногосподарському комплексі краtив. річвий

сТурк1'l~Ндіють

ІнформацІйно

АВІХабад

;днІ

неможли·во.

уже

ва.льНіИх

газове

н.аші

Об'єднаннІ

газnром•

"ІНК, що _простиrнувся від Каспію до Амудар'~ За роки РадивськQ.ї влади !)бсиr промислового вІфОб·

п ятирічки

в

уя.вити собі

~а аемJІІІ Радииськоrо Туркменистану. Сьоrодві це - · ирай нафти і rазу, енерr~тВЮІ і xlittY, ба· IIOaRR і карак)·лю, вепвчезииІ будівельвий майдав­

За двІ останнІ

електроніки

. rосnодарство

вІ 083RСИ, ЯКІ виросли серед RОJІИСЬ І!ІЄРТВНХ Піекіs JІfCТenl. Блакитна стрlЧRа каналі lмеві В. І. Леиі­ ва, urryчв1 мори серед бархавtв, нові міста і сеJІВ· m;a, оточені квітучими садами, - ось що таке сьо­ rІдвt Каракуми. І так · само вІдродвпась, розцвіла

75

Республік:.) :

ШТУРМУЮТЬ

аемЛІ за роки РадивськоУ ВJІаЮІ, можуть бути зеле­

вицтва в республіцІ збільшивСJІ в

Соціалістичних

ГАЗОВИКИ'

ДРУЖ&И ваочио

UK КПРС · «npD 60 -у ріІІииr,tю · утворення

Союзу Радянських

J А J А . ИО НОМ який

/

СІИ'І в--д ІІ' 11~\~r й

у

СJноNом,

..

\

1 .

менистанІ за І досягла

985

* * *

Здоро в'я трудящих республік и охоро

карнянях

300

лІ

заклt~дів .

Близько

19 тисяч жІнок ресnублtии

нося1:ь звання «Мати-героІня~. .

_,

.

Sлизькn 'шести м ільі:tонів квадратних

. меІ:рlІІ.

жилої nлоЩі буде збудовано ,J3 Тури

менистані в одииадцят:й п'ятир ; чці. умови

SудІвельників мужнів у 'іоро тьб! з труднощами .

Станція

тисяч гектарів. Виробництво

няють вісім тисяч лікарів, майже

';11p,~t."__ ~~~~ сlІІ~й. .

60 років зросла І! 4,5 раза

бавовни збільшилося за цей час у , 41 раз.

_ТІ{}Щі

."

байджап. Дружний баrа-1 тонаціональний колекти~

поліпшать

більш

К Р.ар

SJK сто ти

1ЛЯ

стала

базою

·

ви сокІ)<!

підготовки

'іваліфікованих к адрІв ·'Нергетиків ре с nубліки.

С,ьогоднl чотири п'ятиж колективу ДРЕQ ..- виха-, 1а нці

станцІ'і.

На кінець п'ятирічка ~ иробл ення електроене~

r ії в Туркм енистан І намl~ ­ чено збільш ити в 1,8 ра · за.


ПІ'І1ПІ КІРІВВІКІВ

ПРО.СПНfКОІЕ ІtІИПІІ

3А 11 А І И І

В ·І А П О В ІІІ J1 Ь Н І Як мв Вже повlдомтши, в~·

бувся

~ПІJ"!ІШ

працівників

'111

сільського

державного

Мічвого

і

п.паву

соціального

ВВІЮ­

It

еконо­

.

кауноаоІ

організації.

дарськими

голоtіа райкому проф-

н!. Вс!м профспtлкови~

шУче змІцнювати тР.v:1овv диспи­ ШІ!Ну, в·важати ue одни~ 'з голов· них своУх виробничих і виховних завда·нь. Першоче~гове · м.вданІНя прот­

еабеооеченню винанання державІRНХ плаяів 1 соuіал!ст.ичних зоб?в' язань. _Так, . державІ продано

антивн!шу, безпосеР(!дню участь у робот! по широкому роз'ясненню трудящим р'шень лчстопадовоrо

nодарства В. М. МемруІС зупинив-

1981

роЦі,

на

-

певнv роботу по

н;ж за таnий

ІfОЮі, м'яса

на

1488

на

25,5 мільйона · штук.

Зараз

бівату «Налитянський» Імені 50рі'ГіЯ СРСР (голова nрофкому Ф. Акімов),

фабрики

1\иУ~к1І

(rол<Jва nРоdжому Т.

:L983-й

П.

силля

Семипо.ІІ(гол~ва

Але, на жаль, говорив далі до­ помдач, у нас сеРйоз!tі претензі1 є до роботи гол:в профкомі в . Бог­

дІUtів.ської птахофабрики (1. Г. Ро·

шими

Для цього виділ.ені тальнt

вкладення,

n:кавлен!сть

збІль­

'Ведення зимівлі худоби, збіJІЬШЄ!і­ закvnок

тварин·ниuт.ва

в

продук­

зимовий

пе·

fРООГОРТаJННІО ПаТРіОТИЧНОГО руху :n:д лозуНГОМ «ТВ.аРИННИЦТВО ударний фронт•. Важливо 11 кож·

Успішно

:весь

робі1 другого

.

пу

рішення

добився

праці,

листопадового

непоганих

за

що

перехідним

радгос·

усnіхів

У

нагороджений

Черноним

прапором

ЦR КПРС, Ради Міністрів СРСР,

ВЦРПС і ЦК ВЛНСМ. Ці~ї наго­ роди

·

досягнуто

тому,

що

в, рад·

госп! дбають про людей, І~ побут, умьви прац.l, навчання кадрів. На­ приклад, лише цього року 50 сі­ мей

працівників

ліnшили

гоопу

господарства ·nо­

житлові

умови,

багато

продук,дії,

з

вІt­

ширше

З'І­

ІЗ

господарськими

орга­

слід підвищити роль Збор~в нарад,

колективних

побутового

му

виступі

4Авангард•

Фролов,

-

нашого

колективу.

тонн

вмістом

че

!

на

білка.

1 тисячу шт.ук

танож

них

ра·

допоміг

нам

і

також

кормових

1,95

одиниць,

а

це

вміле

поєднання

матеріальних що

в

мораль­

стимулів

наших

nід­

умовах

це

дисципл:нн спра-

взяла

участь

інструитщJ

[· р Д ф І кОМ ~~-ро6ноУ І nосівної техні- ~~:~в~и:нr в~:о~~~Д~оч· Щодня механізатори, в:~стю визначають ЮІ!сть

року оди-

ме-

Киnить

ст.ернl.

р

·

одержують. наряди,

робn- ного випуску як_их присту-

ваний. Лише

таюй приладІв.

І:Юбота в май· чий день їх ЧІТКО сплано- пив

аз

по раз заго-

п"Ри

·

хан!затори Рапгоспу «ПУ· раються і мристі спалахи організації активно

'

вклю-

чилися в оемонт 1 niдro- електрозварки

· -

це

rrp1-

Р

об

сільгосп.машини

бути nолагопженІ

оти

8

тію

~авод р

·

б:ОФ.~зичних

Першу ле о

вс! бам в ІНдпечавр онз

можуть

строк.

..

nристро1

о н

ем

ІХ пар'б

о

'яхл. Тор"':

.

a.nJ

знайдуть засто·

, цює досВідчений сnецІа· І ••••• В 1 сування на елеваторах ! товку с.льськоrосnодар· ліст Іиан Паилович Пе~- Н нженер·мехапwnl·. . . . хлібоприймальних пункськоУ технt!{и до весни енно ау.мчуи оозпов !, що тах п·Ідприємствах хартретьоrо

POKV

тої п' wrиutчни.

одинадц.я- р

'

А· .в

ГpYGfl'Oo6P0бHa технІка бу- ЧОВОІ П)ЮМИСЛОВОСТі. 60· ПІДСО6Н/ _

.

радгосnній

У радтосп1 є всі можли- чути· ве<:еJrИй

вост: віпРемонтувати тех- Rовальських

кузні де вlдРемо:нтована до

nередЗ!І!Іи Річчя

утворекия

Сою.~у

ГОСПОДАРСТВА БАМу

молотtв. Це РСР. ЗгІд:н·о з плаи~м 0 Чита. Стало до ладу чак.пув рад- 1 cl.ttRR 1983 року ~та- п!дсобне , rocnonapctso б"­

ніну вчасно І високоякіс- білл горна .но. На п~пrотовцt сіль- rооnний коваJrь. rосшмашин зайнятІ , квал!-

Дмитро нуть Ш1 JІінІйt~У

.

сті зернові

rО'l'овно·. а:вельннІ<іа па читииеькІІ!:

cl·вamm, пл у . дІльницІ

Ба-капо-Амур

ф~нован! напРи. людя пра· Нузьмович Тmtба з. сВ<>Ум ги, І<УJІЬ'f,tfватори. РемІ'\r' 1ськоІ магістралІ. Сви·но·. щщоть v побРе обладна· молодвrм напарии·ком збиральної технІки меха· 1ферму, розраховану н.

них майстеnнях. Пор.11д з опеж:~tидJ)О.М механ!затоnами на рем он- виqем

ті техн~ки працюють елю· Іtміло сарі ВоЛО!JИМИР Григора.

113 ич Новаль.

МиІ<олайо- Иl8ато,ри

шино вим.

перетвоР'f()ють

вони чити

без-

Степан Пла- ФорюU шма~и металу в

тоневич Лаюба.

Іван Па· потрlб!Иt пета.пі до rруито-

ПМИУЮТЬ заt<ІН· , утрІІІМ&ІШЛ

Jto 1 .

лmoro.

Д. ПИСАРЕНКО,

rромадсwсвй АеІ!І!.

.вореепов-

JІося аа'ИJІ1'Т.ІІ районмоІ братерсІtJІоУ єдності~ пр Шf(ОЛИ парт!йно-rоеподар- 'МІ'І'ав професор, докт

С1!.КО1'0 активу,

іСТОрН'ІІІИХ

ста

тварин

збУдовано на стающ Хаи!.

такі ж rосподарстRа нам: чеио СТІ!ІО~!fТИ в Ікаб'ї

Нуанді 1 nовій Чаї.

(ТАРС).

наук

CJІyxa"'t школи п.ер- Маланчук. ш! керівники пІдприємств, На сщ.J;іtіних

сенрета.рl

партійних

В.

занmТІІІ

та слухач! ви-ступи"1и

s ре-­

комсомольських організа· фератами, nоділИлися д~ Цій, голови профспілко- · св!дом орrан!заторськоJ

вих комітетів

обговорили та масово-полІтичної

ро~

рпд важливих питань. по· боти серед TPV. "Ящих міс~

в'я.ааних

з

ріщеиь

"'

виконанням

ЛНСТОПІІДQІ!ОГО Та 1 райоцу у. пер:од Підt. п ЦR готовни до ювілею Бат""'

(1982 р.)

ленуму

НПРС.

Перед слухачами

н!вщиші. Добре виступи.о

ли на се.кційних заияттяж

Im!Oo секретар!

парторган!зІ1:'і

ли вtteryпиs доцент RІІ• іц'й : дои М . Д . Ч~4 п.У 1 Івсьиоrо nол 'tеХJНічиого ма'Іенко, радгоопу-ком 1~ іИСТ'И't'УТУ, кандидат еко- нату «Калнтянсьний• іме­

ном!чнюt наук Б. К Хар- ні 50-річ'Ія СРСР т!янц, який ПJЮ'ІИ'І'ав лен· м. 1. Новалеuь, радгосnу ц!ю

матІ'!ріалами .. лиt-

за

тоnадово-го (1982 р.) nJ!є- імен

і щ

нуму цн НПРС та СЬО· та, моt сее!У

І

орса -

І

п

. • лю; Л. с. Ba.J

райвно -

Верховної Ра· щеІНІо.

ди СРСР.· Потім ЛекцІю К~рувми ~ЦiЙ'I'!ImJf нз тем~_ '~<Зростання ке- 3aiМ1'1'JIJ't.fИ cerpeтapl р~вної, ~р11мовуючоУ Tll м!смtкому Номnартії YJ.it' opreмi~'ropcЬft()Ї діяЛі>• раУни А. Д. Фоолов, І. е. HOC'tl НПРС 1 ро3ВИ1'КУ рудак, А. Мутило.

r.

. 'ПNЦІІІАТИ 813 ІІАСТАІІЧИХ - - - - - •

ЗМІЦНЮЄМО ДИСЦИПЛІНУ_ Ши•н.оремонтни.й завод топа)І()Воrо (1982 р.) Плео у н~н1шньому році не мо- н,у:му ЦК RПРС І сьомоt же nо~валитися ета6ілr.- се<:1У ве.рхо.вноУ Ра.nи ними виробничими· ycnl- СР!:Р. Щоб досяМ'и вІj­ хами. Вnродовж ро.ку не щоt ефеІ<тивцосtі ВІфоб.;

завжди доои·валися запла- ниц'І'ва, наша партіІtJНа ор~

новІШих досягнень; Оди- га.н!аація зробила упор на. надцятимісячний пла'Н rro зм!цнен(к.Іі трудової І вИ, реалізації

виконали.

на

конавс»Ноі

дисци,nліnІf.

100,2 nроцента, а no ва-- як ,nравило, 1 иеоі!а диС>~ ловому виробниnтеу , ципліfІІl - прима аапору1 на

Наш

99.9.

мQІІТНнй

цttx

ритмічно

і

ви.нонав

своє

па

шюtоре- Н4 · вж:ооюІ п·родуктивнОС;

nрацювЗJІІ

т! праці,

.

заІ!дання

101,4 про-

. .

.

Адже УСім відомо, Щt

цента. А цех !зОлу ~ ~,щ .· пJІИ!Ш!сть . ма~рtв, час1'1 9J ,6 пpo~trra. ЧІ! рез ~Ь&-. цроrу.1и, зашзнеІінІЯ, n"

го й утворила-сА заборrо- редчасие залишеНіНя pq; ваиість. бO>ntX Місць завдають вір!

.

-

ро~и.Ц'rву

великих втрат,.

Взаrалt . цех ljJOJIY С На мою думк·у, 3 таким!{ «вузьним м1сцем~ на _nіД- нега'tиІНИми явищами приємствІ. Ос·новною при- необхідно спільними си~

чиною такого ст~новища лами пох.ІtКденно вестиє застарlле технолоrІЧfІе непримиренну боротьбу. обладя:анн.ІІ. Воко вим11· 'тj> • . .

гає капітального ремон а деJDІІе -

адм!и1страцією

вони. роз.

вживають

нрет·н.их

та·к1·

· ЛЙl!М Під Час ОСШНЬО·ЗИ• органівацІя момго се:юку. А з на.

з

заводу

ще

n~ацюЮ1'1!.

_. Партійна

разом

, ne ~еf)евелися

tte>В'IIOY з!lМіІfИ. р<1бІ1'ЯИІRН, як!

нон-

стан;ням весни раховуються,

шукають

. заходів. . Остап- · інtпоУ роботи або nрмю­

юм часом

замІ.нено з'rtl: ють в селах

на

·

свої:t

шу&ач гумо-азбестової пркс8.дн6иих дiJtйHliaX. маси, частково . замінено· такІ люди не вносять Fе­ обладнання на дільниці лн·ного &кладу . у вироб­ гумової· кришки,

оргвідділу Ниївського обкому профспілки праІ,Іlвників сільського госnодарства С. М. Голенои. 3 обговореного питання пленум прийняв відповідну постанову.

р!шу·

успішно

яєць до

На nленумІ виступив інструктор 1\f!Cьl;Roмy Hoмnapтtr Україні'! П. В. Гонтарєв. У робот! nленуму

порядку на виробництв!. Цей ре­

зерз

змушенІ

значить, що економІя номбінорму становитиме 230 тонн. Досвід ро· боти передовиків виробництва, а

.

трудової

Тому ми

-

центнера

РезервІв зростання у нас ба­

зміцнення

зекономле­

Колектив . ставить nеред собою завдання довести витрату І<ормів

радянських л~­

-

вже

цеху.

дянським народом важливі зав• дання по розвитку економічного ·nотенціалУ' нраїни, дальшому по·

один з основних

Більше 380

майже вс! норми ~оводити до nо­ трібної кондиції у своєму кормо-

можливо.

І

найменшими за·

комбікорму

Висоцький.

гато.

а з

но в цьому році. Номб~корми над· .,.ходять Із заводу з недостатнім

тверджує,

дей.

І

тратами людської праці, коштІв, кормів ось девіз трудівників

голова. профспілкового

ліпшенню життя

сил

п.тахорадгоспу 4Броварсьннй» В. :8.

догово­

поставив перед

сповнені

ХН n' ятирічкн. Виробляти продукцію ие будь-якою цІною, підкреслюввв у своЄму виступі директор плем­

комітету райсільгосптехніки Д. А.

-

раА·

-

ку ль тур·

1

трудІвники

рік

кінце­

якістю

Зараз

бажання ще з біJІьшйми успіхамк завершити і третій, серцевинний

пов'язувати

бригадах

польових ро ТнхОІІЮВИЧ Мннал.

п'ятирічки

хівський>>

тримують

Пленуму ЦК RПРС. у цьому роц! колектив

завершивши р!он.ович Висоцький, Пет- _слюсар!, Інш! .. С'пец!ал!сти 1 зерна npнcrpoY. до сt'рій-

комnлекс

надцятої

З

Разом з усім радянським на­

дівники ·нашого господарства nід·

ного обслуговування. Все це ви­ магає п!двищеІНіЯ рівня робот•! первинних профспілкових органі­ зацій. - Листопадовий (1982 р.) Пле· нум ЦК НПРС, сказав у своє·

-

.З Г І АН . О

результатами,

чого ЖИття.

,ріод 1982-1983 року~. Зара_з по­ трібно посилити оРrан!заторсьRу І політnчну роботу по широному

з.магання.

родом, говорила бригадир мо­ ЛО'ІНотоварної ферми радгоспу 4Аванrаnд» Т. В. Рекун, тру­

р:в, рад бригад 1 бригадирів У розв'язанні всіх nитань виробни­

за·

етичного змагання за vс.n!шне nро­

тів

вими

Разом

ЗаРаз головне використати наяв­

І

в

ничих

го·спопарств у

виробнп-цтва

тІсніше

працІ

нами

ні можливості. ІІК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦR :елнсм прийняли постанову сПро ~озгорта:Н'Ня Всесоюзного сQц!ал1·

ня

-

господарськиі%

оплату

;

каnі­

підсумки

nочинку.

харчування.

великі

«блис­

НО! форми організації праці, пе· ребудувати ·планування ! оцІнку діяЛьності бригад, створювати, перш за все, . комnлекси!, на­ скрізні бриrади, розвивати 1 зміц­

робітників постlй~о діючих вироб­

посилюєтІ>СJІ

змагання.

зміЦнили своє здоров'я на курОр· тах, в санаторіях, будинІ<ах в!д~

ку коефіЦієнт трудомУ участі, з;:­ безnечити глибоке вивчення ! n:>· всюдне nоширеюtя досвІду нра· щнх бригад.

шеннІ виробництва м'яса, молока 1 яєць. Поліпшуються й умови прІ\·

Ц1 .твариннин!в. nо-госnодарськи

найважл~< і­

населе·ння

продуктами

на

досягнення

м!І.

перШИ'{

змагання

це

р!к

На загальни·х зборах переможцям вручались вимnели, грошовІ пре­

стосовувати при розnодІл! заро(і!т­

( 1982 t>.)

мо, передбачає прискорений роз1!3иток тваринництва галузі, яна

з

У

другий

в'язюt! добиватися якнайnовнішого в:икористанни переваг бригад-

готовленої

Плейу?.І1 - ц·н НПРС в!дзначал~ь. що найб:льше у.ваги nовинно пnиділятн.сь реалізаuії Продовольчої' програми країни. Вона, ян відо-.

еабеЗІІечує

учасників

розрахунои,

активності,

листопадовому

уже

нювати бригадний

машко), управління механІзації тресту «Теплишrтех м о н т а ж• ~М. М. Прядко), які мало прояв­

На

щоб

на

соціалістичного

Підбивались

усп:шне виконання. Профспілкові організації зобо­

nрофному В. Г. Ма.1ій).

лJІють

рік,

планом

кавках» аналізувався хід трудово­ го суперництва, називались імена не тrльни тих, хто йце попереду, а й відстаючих. Щоквартально

трудовим

днів ·нового року спnямовувати з:­

(го-

ло~а црdфкому Р. С. Шульга), райсільгосптехніки (голова. прс.<Ькому д. А. Висоuь:Rий), а!вської nтахофабрини

всtм

премІІ

у випусках стінних газет,

нолективам взяти соц!алістичю зМов'язання 1 зустрічнІ nлани на

птаха·

Тагіль), радrоспу «Авангард•

необх:дІЮ

доnовіла

П.

п'ятирічки.

дієвості

на одЙнадuяту п'ятирічку програ­ ~и економ!чного і соці?льного роз­ ВИ'І'КУ краУ.ни стали близмшми ! зрозу:vІілими ножномv труд:вникv.

~онав .ще першого гРvд:ня. Серед nравофлангових· профсnlл:ФЗі організаuіУ радгоспу-ком·

Слуцеико

Державної

мітет, ЯRИЙ велику увагу приділив

1 ивості нинlшнього конкретного ~ер:одv по і!!J:йс.ненню наміченої

А

nтахофаб­

зробив внесок і профспілковий ко­

14518 е. ноном:Чної рол\тИІш паР'!'!і, осЬб­

племлтахоза"вод «Рудня», напрнклад, річнии державний nлан ви-

r.

ХІ

пленуму пк 'КПРС. lUo6 вимоги

тонн, яєць

Л.

доведено

взяти най·

-

ве·

присутнім, що ко.:Jектив qтахофаб­ рини' вже виробив на 1О м!льйо· нів штук яєць більше, ніж бу.'Іо

потрібно nІ­

С\j~лнових ноч!теТJ.в

же час У

м. слона

-

даоськимн органами

надаваrи

Київськоr

лауреат

УРСР

ощан!за­

<:л на завданнях. що виnливають з р:щень листопаде>вого Пленуму ЦК КПРС. Шн, зокрема, відзначив, що в цьому роцІ профспілказ! органіІЗаЦП радгосn!~ і птаха·

бшьше,

рики,

оо-

ц!ям разом !з в!дnов!лними госпо­

будемо

Пташниця

по змtu:нению труДовпї дис­ циПJІіни, ще недостатньо ефентн~­

сп:лки працІвників сІльського гос-

ми

ликого значення і в майбутньОІ'ІІУ·

скороЧен­

1 проФспілковими

· rа.нами

Проанатзувавши в~кона;ння завдан·ь друго·го року n ятиріч:ки, до-

фабрик провели

nитанню

оперативно

ня нещ1оду.ктив·них витрат часу, змlnнешнr трудовоУ дисuиплtни Але заходи, що вживаються госпо-

PQЗ:aJІ'f·

ку.

пові.дач -

взаємодопомоги.

зобов'я~аннями 1982 ~· Цьомt

товари­

Наша економіка має вс! .можли· востt ДJІІЯ росту на основ! підJ3И· Щення ефективносrі використання техн!ни, nол!пtпення vмов працІ,

no

вання

!

ЗМ(Іl'ання

nіJ.V()Ивати його ltlдсvмни.

про завдакия пРО~l~ових оргавізацій оеалізацlІ рі­ шень листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС( 1 мобІлІt.а· уёпІшие

трудового

ськоУ

господарства, На ньому йшлося

ціі трудящих на

ВІmІЄІ! І ПJИІІОМ 1 С~а.і161иRчівJІмІ

иоvу колеи.тивl СУ•еDІМ'И обстанов­

плеиум райкому ІІРОФ­

IV

~ ' у ~рt~Юшіому н-* 1 народиост&І :Sy..-.r xyn.ьtyJЖ sідбу· СРСР, у аміцнеані ~

~дійсии·ти

нання

на

лення. роботи

намічец<З

ництво.

ремонт обл ад·

дільницІ

Сере.д на.шн_х комуніс-

окис·

Проведення ц!еї т:в 1 безпартійних ветєрадасть можлив;сть н!в виробництва існує та­

налагодити ритмічне КОНаННЯ завдань.

ви- ка думна, що заnізнення або передчасне за"1И.ШеН· ня

робочого

м:сця

слід

Відtтає Ііаш· завод і no вважати прогулом. За ue

випуску

товарІв

І<ультур· треба

но·побуто·ВО·ГО nрианачеІі­ ня .. Щоб виправити стано­ вище,

нещодавно

це

nи·

rан111я

ми

розглядали

на

зас!данні партбюро 38/Ю­ .'\У, наміти.'ш ряд заходів,

а

n<Jабавляти

при

прем:ї,

nовторенні

вжи·

вати заходів, шо пере>~ба­ чені

нашим

занонодав<:т­

вом.

Дисципліну

праці

ми

взя,1И під свій контроль. ня вІдставання. Ноmиий кому.н;ст на сво­ єму робочому мІсЦі від­ Вже ведутtІСя работв І повІдає за виконання дерпо розmнренlіЮ асорти­ жавного плану, соц:аа!wен:ту товарІв шиJ_>вжит· стичн,их зобов'язань, ну. Разом з заводамн ре· монтnо-механічни.м І тор· якість вироблюваної поо­ за дотриманчя rовельного машинобуду· дук'ції, трудової дис­ ваІі1І,я почали виготовляти зрмкової баtпмаІш дли драбинок, циttJІі!іИ та Ідейно-виховну. що виnускає завод алю­ роботу. спрямованих

на

подолан·

wінІєвих будівельН'ИХ кон· струнцІй, . комплеІ<туюч' .1етал1 для садових віз·

.r,:в, що 1

вигото'sляє один

київських

заводі,в.

ttano.nerлnвo

готу.

році

це

може до6иtнся

доnо­

відрадних

успіхів з усіх техніко-еко­ номічних

Поряд з завершеііня~ иробничої а рограми, ІїО· тектІНІ

Ми вnевнені, що у на· сrуn·ному

поназttИК!в

винонан»~ дарського

народноrоспо­ nлану.

,;ться до роботи у наступ·

сrому r·у

році.

Головну

СRС!''Іf'ЕТРуМли

конаннІ

тих

на

завда.нь,

ува­ ви­

як!

випJІивають з рішень . лис-

і

зробитtt · вaro:\ft!й знесоу у

В. СЕМЕРЕНКО, ьулканізаrорюtк, канда­ цат

у 'ІJІеии

(КомпарrtІ

міськкому

YtcpaYmr.

·


:Ж М ТТ· Я

'11011 НМІ

-

ІРУГ

І?МfІ~А

: _....._...,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ІЇ.М Rрем'ера

IIO,OTitOMno хуаожm тu.-

ражвих

ф\льмІв

-•Не сумуй

Багатство 'РІчок ·залежить вІд -

З-има

найбільш

сцриятлнвий

н~ rточатну

пер1од

·

у

?f'И'І'Ті риби. Характеризується він зниженням активності, nовним прнrінненням чи різким знижеНням вжив·ання ' їЖ1, с_паідОМ інтенсивності ·обмІну $ІЄЧОВИН. · . ·. Частина її п!д час зиlІ!lВЛі концентрується · в 5ииувал:Ьних ямах, а таі\і, ин нарась, сазан, лин. ЗіІ

ІРИнаються в мул_ tають на великих

березня,

1 заля- нц •голубих ·nатрулІв~. глиби-

Часто

великої

15

листоnа;Іа.

в

скільки зменшується. до: КИСНЮ, КОЛИ р\ЧІШ оомерзаЮТЬ. ~ .зовсім при~ пИняється, .нали. шар льоnокривається снІгом.. .

JVi

'У цеf:І час, а трив~є в!н, • nра:вило, з січня до

нагуль­

1

знищують

нор­

Г. С. Тюфтяєв, Інженер Г. М.

шкоди

головний Кивокур­

шиноре;v~онтного

підприємства 1 органі.;зац:ї.. ·викидаючи нео'{Іfщені стІчці воля в рИ!)огосnодарськ! водойми. Нер:вникам nt;xпuиємств . у зимовий пер~од нео-бхідно nосилити копт· роль за роботою очисних

(директор Є. П. Круглик. головний Інженер В. Ф. Бут), автобази .N9 3 трес­ ту · «КиївсільбудтРанс• (директор А. П. Самой­ лов, головний !нжN·ер С. А. Шварберг) недо­ .статньо придІляють ува­

сnоруд.

ги

Gалежності Б:Д · темnера ту- ном ри води. Зро-зу~і.ло,, на uією

CTYJI

nлощ!,

госnодарству цев),

· . завдаю_rь .

ла. ]Щасова концентрація !РИби в зи-мувальних ямах ._ тиховодних, ·.rJJHб(ЖI!'J Ділянках річок з великою кіл·ьк!стю nоживних речоІВЦН,...,... і на Нанівському водосховищі nочинаєІrься

1. по

дУ нерестиляща

лину роботу. по збережен- мов! організми. Нафта, ню рИби. СтfЮрюються роз.1иваючись тонним ша­ сnец!альн! nости по на- ром на поверхнІ води І гляду за кисневим peJi· ·- оnускаючись на дно. Н(Се мом. У · виnаl!КУ різкого загибель всім живим ор­ зниження · достуnу кисню rан!.змам. силами рибколгосnів проНезважаючи. на неодноводиться- робота по ае.ра- разове притягнення до ад­ Ції во;хи. Допомагають міністративної в!дnов!проводити цю. роботу гро- дальності, керівниrш заво­ мадські ор_ган!.заuІї, заго- дІв пластмас (директоn

ва.х аж до настання теп- рнбно-му

в

органи

рибоохорони nрqаодять ве- ·ні

сан;.тарним

ста-

територП, утилізаnрОМ!fСЛОВИХ в!дхо-

nів виробництва ! осо-б:тиВО за зберЄЯ}еННЯМ І!.)Д· nраЦьеваних нафтоnро· дукт!в.. . . · Потра.nляючи· У водоймища, повн!С'J'Ю

охоронІ

навколишньо­

го середовища. Рибне го-сnодарство, nрирода не

повиннІ страждати uерез байдуж:сть окремих керівник!в.

бител!в-рибалон. Дл.в · І:ІИ-" ща

1 хочеться висловити ;ремі поради.

застереження:

O;f-

зауваження.

.

у ЗИМОВИЙ час сnорТИВ" :ио-любительсьюі. ло:вля

риби на Кан!вськ~:>му м-

досховищі

дозволяєтьr..JІ

лише наживними вудо'-tками 1 блешнею на вt~визчених діляннах.

Рибалкам ІІеобхідно

любит,~пям

знати. _що

по-

метрів

- · 500

від

~різування воДи. У районі с.

Циблі:в

-

вища

. зміни .і · ;хо-

КВО

і

про

регулюваН'!іЯ

:рибальства. пунктом 6

Зонрем~. nередбачено

ляється

ЛОБИТИ чи

н·ичі·-

Вишеньки

і дре­

лава.

ницького.

·.у районі м. УкраІнк.t - від гирла річки Стуг­

де

любительське

ни вгору ·за течІєю на кі­ лометровій · віддалі і

рибальство

організрвуєтт,-

метрів від урізування: во­

ц

товариствами

мислив-

ців 1 рибалок, ловля риби

)І,оз:во:ЛJ'!ється: членам цих тевариств. Ось ці ділянt~и:

ються

зони

·

.Ни!всько'і

ГЕС вниз по річці Днісr"

вглиб

водосховища

500

установити

вальний безnеня

-дозво­

рибу

ВУ·

блешнями

затока ..

в

урізування ·води.

села ·Л :тота-,

-

в!д гир-

ла до затоки «Погребська

старуха•. а таксж в за·-тоці «Річище• до· гатки (меж! забороненоУ. · зоюі

схозища

до

гачк:в

зимувальних ямах і м:с­ цях зимівлі риби катего­

Д:лянка

обвідно·го

кз-

·возrосх()· забtіро-

nішно.

у

районі бази

ГусенцІ

· Село

Нетлов пянна від закін_ч:ення

:метрової

забороненої

забороняється.

г. головко, саиlтарний Іиспектор.

ного

рибалQ~-любителів,,

ного

Ави

вьrходнт

вЬІхода:

с:

вторник.

17

до моста

nравому

ща

о-стрів

березі

вглиб

-

1

ЮІ.

250

водосховч­

..

Ділянка вище рибол"­ вецької бази «Десна• ВТМ КВО в:д •Зеленої

Улов риби за добу не До nовинен· перевищувати 5

nадків,

кілограмів

апреля

среАа,

.1937. rona . . .

ІUІТ"ІІ:ца;

.:уббота,

рч­ ви­

!\ОЛИ

В.

ща.

вага

однІєУ

ГОНЧАРЕНКО,

Горизонт. Чоrо І Rlt

17 .ZO 17.50

Виставu

та

на

новому

Сою3.

естафета СРСР.

в

14.35 Новини. 14.50 Зимовий 15.00

тин

_Сєров.

18.45 Сьоrо.цнІ у світІ. 19.05 Прем'єра мультфІо~~ьму

16.40 БесІnа

•Величезие

иебо~.

ПРОГРАМА

з

пІ.ц

Електричне фільм

ковськиА

а тр

Ім.

Моете-

ака~~:ем!чний

€кг.

Вахтанrоаа.

вистава

сТрое

16.00 Новини. . ~ 16.10 Срібний дзвіночок. 16.35 Ігротека. ДІлова

15.05 Лялькова

т-е.11еrра

в. смужкр.

сУрбанІстика~. ФІльм «ТобІ, країно, нашІ пІснІ~. 18.00 Те.•ефІnьм •Живе У ВІІІ.· радному майстер~· 18.30 Талаити твої. Україно. 19.00 Актуальна камера.

[7.25 Музичний

19.30 Прем'єра фільму ЗОРІІ•. нІна~.

полІтичноrо

~~:окумента .• ьвоrо

сУкІІаТни щас:лнва Сту.ІІІЯ с>'кркІнохро-

керуваникм

артаста нtова.

orлR•

СРСР

народиото

е.

Светаа•

9-а cтyJJ:IR. Прем'єра хvдожвьоrо телефільму -.nринцеса цвр. ку~. І І ~ серії (21.00 Проrрама «Час• ). 22.50 Абсолютний чемиІова-r СРСР з бо11су. Фінал. 23 30 Новини.

18.50 19.50

поле. •ГЗJІ.ю-

13.55 Зустріч s театром.

«По~

в. Бекетова. 17.10 V свІті тва!)нн. 18.10 Концерт у депо МоскваСt>ртувальиа Державиото симфонІчиоrо оркес:тру СРСР

УІ<РАІНСЬі<ОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 10.00· Актуальна камера. 10.35 •длІІ всіх І для кожного~. Виробнича гімнастика. Пере.ІІ,ача 6. 10.45 Те.1ефільм сГранІ aomyку~. 11.40 Шкільний екран. 9 кл.

вал~·

.ІІІТІІМ.

тобою~ .

.цача

,

19.15 Життк науки. 19.45 Музика nл11 всіх. 21.00 Проrрама •Час~. 21.35 Юнопанррама." 23.05 Сьоrо.цн! у СВІТІ.

І(Івозама.

Ро:ніський МУзей.

15.30 ФІ.•ьм

леоrля.ц.

тие-

присвиче-

утворено

етюд.

ль" в а

бути

творчІсть~.

Музична

JІ.ружби,

60-річчю

Те-

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 Актуальна камера. 10.35 •Пісня ск.~икає JІ.рузІв~. Те.1ефестиваль

пtонерськоУ

пісні.

11.2Q доброго вам зnоров'я. 12.05 МІжнароnна стуnІя УТ. 13.05 Ху~~:ожнІіІ тел~ф\nьм сТимур 1 Aoro комав~~:а». 1 сері,..

14.И Te.leTyt>alp сСОІІRЧНІ царвети~ .. самодіяльні ху.ІІожвІ колективи Харк!вськоJ областІ 1 міста киЄва. 16.40 Фестимльний ІdиозаJІ. Юностудія Ім. о. довженка. l7.05 ХуJІожній dІ!JІьм сЩорс~.

19.00 Актуальна камера. 19.4(1 Скарби муз~ів Украfив. г. СвІТЛИЦЬК\ІЙ. у цвіту~.

· 19.50 Зустріч s nІснею. 20.45 На .ІІОбранІч, .цІтиІ 21.00 Програма сЧас:>.

сКолrоси

19.55 .!І,окументальний теnеrоІльм сРаакиська Vкраіна». 20.45 На JІ.ОбранІч, JІ.ІтиІ 2\.3.~ Художній фільм «ВавІJЮв 21.00 Протрама сЧас». ХХ•. 21 ..33 Конперт 01айотрів 'мие23.03 Но.,ини. 1 і 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА тецтв '\УJІОЖН х к<>лекти• ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнастика.

8 20 науково . філ м Д бр!

тра:,..:

попу.nриий

звір\,

0

В!в УРСР. nрнсІІячеввІІ 88річчю утво!)евни СРСР. 23.05 Новини,

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

буйн~

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

НА 'КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

8.35, 9.35 Геоrраф!к. 8 кл. 9.05, 12.55. Анr.1Ійська мова. 10.05 о. БЛок. Оо.ема «ДванаІІ.пять~.

10.35, 11.40 · ковська

IcтoJ)Isr. битва.·

кл.

?

11.().5 сТропа народна віки nроляrла.·.. ~.

12.10 12.30

СРСР.

60-рІччsr

«Я Ра.цянськоrо 15.50 Новини.

утворевин

-

rрома.цквив Союзу~.

Екран

стуJіевта

•Образ~.

,

-

sаочви-

ка. 2 курс. АнглІйська мова. 1 І 2 курси. НІмецька мова. 18.00 Л.окумевтальний фІо~~ьм Київ мІсто мое. Клуб кІнопоаорожеА. ВечІрми казка. Чемnіонат СРСР з баскетб:)лу. ЧоJІовІки. сДииамо~ (Москва) «Жаль-

rll!lc:~.

21.00

/

Програма

Якщо хочеш бути SJIOPO• вим; Дnкументаnьний теле. фІльм .«старше покОJ!Іввя•. 9.15 Музична проrрама сРав. коеа пошта~.

ва-

З

Ху.цожнІй

теnефІльм

сФо-

токарткн ва стІнІ~. 1 І 2 серІі, · 12.40 ПІІсд5вольча протрама всенародна справа. 13.(}5 сСьоrоднІ збираємосsr 'У вас~. 14.20 ВеселІ старти. Iq.05 Р. Barll'ep. СвмфовІчв[

фрагменти

'

з

стан

15.25 15.40

опери

сТр\•

та Ізоль.ца~. Міжнаро~~:вий orЛRJІ., І Всесоюзний фестив!JІ•

мистецтв

«Ташкентська

sолота осІнь~. 16.55 Телеклуб мо.1о)lожовІв. 18.10 Вс~союзиі змаrанва в лижного· спорту сІ(расво•

rоnська

лижнЯ~.

10

ки.

сСторІнв;а

жвt.

ЖІнки. 18.45 Музичний кІоск. 19.15 КиївськиіІ репортаж. ВечІрня казка. 20.13 Протрама сЗдоров'н». 21.01 Проrnама сЧас~.

zo.oo

В.

2/.35

сЧас~.

Г!мн>!.стика.

8.25

9.45

Природознавство.

15.00 до·

8.00 8.15

І(ули-

там

КJІ. Історія. 6 кл. Повстання Уота Тайлера. 13.25 Раnянtьке образотворче мистецтво: М. Нестеров. 14.10 Юноепопея сВелик.а ВІт· Ч!ізняна•. ФІльм ІЗ «Ви»олеиня УкраІни~.

Редактор Є. ФЕДЯП.

.

киА ва

повинна

ва· ПІв-

11.30 Коло читаннк. 12.15 Лю.ІІ.ина. Земли. Всесвfт. 13.00 Наша аJІреса - Ра.цяис..

• В ес-

навчаJОТь

сАман•

.11,о1а» Африканського uІональноrо конгресу .ценноr .Африки.

сМаІ-

нива

Бура тіна.

економною.

18.15 19.00 20.00 20.15

,

Економіка

18.00 сНаро.цна

16.00

бал~ства.

• Щедра

ПТУ.

районний державний ів· спехтор Середньо-Дніп­ ровсьхоУ дерщавиої Ів· спгіщlі з охорони, від­ творення рибних запа­ сів 1 регулювания ри-

ЗАПРОШ~€МО НА ЯРМАРОК! грудня, в неділю, о 9 годині ранку біля

передноворічний

ярмарок

та

тк~.

Розов.

Телев~tстава.

11\ІсьJІІКОМ КомпартІТ УкраТни висJІовлюе щире спІв­ чуттк чnеиу бюро мІськкому napтiJ. nеошому секрета­ рю міськкому комсомолу В. М. Рогачу з привоJІ.у' смерті йоrо маирІ РОГАЧ Марії ВасилІвни,

проми<:лових

промислові та господарчі товари, а також кулінарні, кондитерські ви­ роби і напівфабрикати, овочі. У ярмарку візьмуть участь підприємства

Колективи

ту з

Міському управлінню торгівлі НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

nродавці продовольчих товарів, завідуючі складами лродбази, робітники в ситроцех. Звертатися в міське відділення по праце­

255020, ВУЛ.

Тиефони:

19-4-47;

м.

БРОВАРИ

КИІВСЬКА.

киrвськоr

мІсцевоrо

І масоаої рQботк

раАіомовлення

".. 19·4-67,

-

відділ~

в.

anapa-

L

Ротачу

смертІ.

вr.•овком~

мІськоТ

Ради

народаих

д~nутатів,

·

'Ко~ектиа· райоивоrо ву1ла sв'язку· rnибоко сумуе а переnчасноr смертІ оператора БеликоІІ.имервІдJІ!ЛеИ!fR зв'кзку t

ськоrо

І

·олександои

висловJІюе

ОБЛАСТІ,

nромисловостІ,

, •

сnІвчуття

М.

привоцу

154.

19-З-05;

щире

. комсомо<Jу

nартійна та профспІлкова організацІі ~исловлюють rлибоке сп!вчутти . старшому економісту плаuовоУ комІ~іі мІСьквиконкому В. О. Левченко J приводу тяжкої втра­ ти смертІ ї1 ма тер І АДА€ВОJ МарІТ ПетрІвни.

ре.ІІактора 19-З-82; sаступник• D~дакТОJ!а. вІJІдІлv nартІАного життя віnповіАаJ\ьноrо секретарЯ:. вІ,J.дІлу сільсь~tоrо rоспоJІарства 19-З-18;

кореспоиАента

висловлюють

міськкому

iloro матерІ РОГАЧ. МарІУ ВасилІвни.

приво.ІІ.у

~парат

комсомо.ііу

секретарю

кІіІноJ.

влаштуванню.

ре.ІІакцп:

аварату мkькоrо комітету партІі та

міськкому

пе!)шому

торгівлі та ;громадського харчування райспо­ живспілки. Запрошуємо відвідати ярмарок. ·Правління райспоживспілки.

Адrееа

-

одного

винят.ком

Район· у с. Букриrrі рибини становить більше протяжністю 2 кілометри 5 кілограмів. Продаватн в,r.ору 1 0,5 кілометра рибу приватним особам :вниз від Батурнної гори категорично забороняєть­ на nравому берез!, 2 кі.­ ся.Щасливих вам уловів, лометри вглиб водрсхови­ риралки! ·

roponКиеа­

на

за

УкІІаТна~.

-

15.50 16.50

У широкому асортименті тут буде представ­

ня· Дубечня; Літки, Пу­ хівkа, · Новосілки, Пнрно­ во. На nравому березі від 500-метрової забор(")­ нено'! зони Канівської

ФЕдSІА.

.

доводУ.

«Це

10.45 В.и.ступ ансамблю

ви~.

Фізика.

на

.

r.-1(.

стринІ~,

•tJІЬIJ•

канцерт. АБВГДе.Ака. 9.35 Для вас, баТЬКИ. 10.03 52-А -тираж сСпоРТJІОТО». J·0.\5 Рух без небезпеки.

9.05

За МО• тивами казок Ан.ІІ,ерсена. 9.35. Ху.ІІ.ІІжнІй тмефІльм &За все у вІ.ІІ.повІ.цІ~. 2 серіІІ. 10.45 Ві.ІІ.rуквітьсІІ, сурмач!! 11.25 Новини. 14.30 Новини. 14.50 ДокументальвІ фІльми ао 65-рІччІІ утвореник УРСР.

Jlено продовольчі,

орга­

сВОБАЯ ЖИЗНЬ~ -' OpN.ІR Sрові~~екоrо ropOJ!e!<OrO

Газ~та

моста

Риболовецький

ЦТ

ХудожаНІ ка~.

моста.

на.'!ежать:

· зо- ·:воденьки, · Жукнн, Верх­

Е.

лівому

ПРОГРАМА

11.00 Програма «Час~. 9.10 «12 МаИ.ІІ.РіІІНИК\11~·.

товарів.

ни ·рибоохорони знайш.111 можJщві,сть вИділити до­

Іtомитета Ко!Імунист~•скоІІ 11артии ..Укра~RЬІ. cІCoro и раі!оІJноrо Qоветов нароnнЬІх аепутатов ской области. (На украинском RЗЬІКе).

Ре.11актор

на

11.00 Протрама «Час~. 8.45 «Сніжні наспіви~.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

12.10

Акваторія: від Пlшохlд­

балку,

відбудеться

У районі м •. Переяс.)!аu· ГЕС до JJерхльоІ межі ~. Хмельницького. від· .500- :вобр,иц! 1 вглиб водосх()-

.

Середньо­ держриб­

Інспекцlі;

ло nродаЖу продовольчих

·ді" б~реrах · · р. Десни в ме_500- жах населених пункті'!:

ни насосної станції, "вниз за течією на кілометравІй віддалі '! вГлиб ·вод осховища, 500 метрів в!д ур!зування ~оди. · .

~ с­

ГРУДНЯ

24

ГРУДНЯ

25

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ·

ринку житлового масиву у Броварах

ділянка н.а в:ддал! 3 кіломеrри ! ·вг.'!иб водо­ сховища. 500· метрів в.tд

-

р_ед. на npaвt'Jмy .! лівому

·

риби,

А. АНТОНОВ,

ст. Іхтіолог Дніпровсько і

універмагу райспоживспілки

:неної зони Київськоі ГЕС да тк ові· дідлики на .зимо­ вгору по 'к:аиалу · до межі вий nеріод: Це, насампе­ :Чернігівсько·r області.

зимуючоУ

зи:11івля П · nройде

такІІХ оснdвних ,місць на Канівському воДасховищі

25

метрів від

· 500

Ниївської ГЕС). виклю- урізува·ння води: -ч:аючи 500-метров! .забо- .· -Кар'єрИ· в райоНі с, ронеиі зони мостІв з обох С-тароrо. боків і зимувальні ями.. Вр;іховую'ЧИ nо-б.ажа.юІіІ

ІНЗЛУ Київського ·вища від межі

поnереджу­

знак з метою можливих nере­

охороні

то

течією.

у районі ·бази Напьн<!

no

. до

уник­

Якщо кожен, хто в!дпо­ чиває в зwмовий nер:од на водойм:, в!зьме УЧасть

біля смт. Анваторія протяжністю Ржищев-а У райоиl смт. Ржище­ 2 кілометри. ва від пристані вю1з Акваторія біля Нижніх 1' вгору на · к:лометр<>вій Сад:в у районі високо­ вІддалі.. вглиб водосхови- вольтної лінії елентрrr

_ · ділянка на кілометро­ в!й віддалі 1· вглиб водо­

річці Десні

для

хожих.

ди.·

ру д~ річки Павлівни. _а ЩІ річці · Кt'Jзинц! .,...... вІд

верхів'я

очеретом

нення їх шви;tкого замер­ зання. Це м!сuе необхід­ но тако-ж обгородити або

Водоймище •ГолубоУ ща 500 метрів від уріц- nередач протяжністю 500 30ни• .- від ·межі забо- вання .води· 1 Ржищівська метрів вниз і вгору за

р 0неноУ

тощо.

Ефективним заходом _у боротьбІ з замором ри­ би є nробивання криги. Отвори у кризі закрива·

у будь-якому сnів­ гатки• вгору за течією відношенні, а на блешню на віддалі 2 кіломЕ!три на о;:tним гачком у вище лівому і правому бере­ зування води (від 500 метрів .зони нижче входу вюJзаних розм:рах. гах. Нео-бхідно також n::~Ділянка річки Десни в річковий порт Переяс­ лав-Хмельницького вн:tз м'ятати, що ловити рибу цро-тяжн!стю 3 кілометр~ рибо;tобувним організац·­ віД гирла до .насосно1 за: течІєю). . Дренажний ·канал. Борт­ я:м 1 любителям на рибо­ станціУ Деснянського во-

ЛОМеТрИ j ВГЛИб fЮДОСХі)· виі:ца 500 метрів :від урі­

тане доnовнення: У водоймах і на ділянках во-

дойм,

вунців, бо.коnлjlвів та іН­ ших. ni;:tx:д риби до .оnо­

ВТ:'vі метрів

•динамо~

дочками

поява при ві;І7 льоду жуків-nл:t­

лонок

І

про·

-

замору критті

П'ЯТНИЦЯ,

замору

до Дарницького залізнич­

Лови­

УТМР,

і

озна-к

правому берегах водосхо­ вища вІд моста Пато'іа

ти рибу на інших ділян­ нах забороняється. Слід зазначити, що

члевам

І

nовідомити

АкваторІя

4 кі- 5 гачків. решті ,...- до 3

ділявна на .віддалі

nовнення в Положення . Дренажний канал в ра­ про охорону рибних :заn~!· йоні м. Пер~я:с.ІІав-Хмель­ <:ів

метрІв.

500

сіановою Ради ' MiHiCTJ:HB нажннf:І канал в райочі СРСР від 2 жовтия 198] захИсно! ·дамби с. Кет­ рично

рону в~rесені

випадку

нафтощюдукти иає гРомадян Броварська­ вИїВодять з ла- го району взяти участь у

метровсІ забоl'ОнеиоУ зо­ ни насосноУ · станціУ (на р. ·ТрубіЖ) вгору за те­ чtєю на віддалі 2,5 к!л1метра і вглиб 1'\Одосхови­

ф СУБОТА,

це органи рибоохорони. Перша ознака настання

Сере;:tньо - Дн!провсьна держриб:нсnенu!я закли­

У Д А Ч І В А М, Р И Б А Л К И ! JІtаиівсьне водо-сховище ' місцем відnочинку ·труNUЦИХ області .. На .nopo:.Ji - зима; І незабаром сюАИ прййдуть чимало лю-

нас

nросить

восени~.

і2.2Іі Довіакова со~~ужба.

охоронІ :m·муючоІ риби. І у

ropa»,

«Оро~~ина

листів

rлибо ке

ПавлІани

спІвчуттк

ГЕРАСИМЕНКО

рІднkм

І

близьким

nо­

Іямкс 61964. Друк вясокиА. Обсяr І arvкc»o ваннА аркуш. Тираж 11.920 rrримірнккІ• Зам. 5080. Броварська арукария Каїнеького обласвоrо ;у~равл!ння ~ справах внда•нмttтв 110Ліrр;.фІt І киижковоr горrІвлІ. Адр~с• арvкарн!: 255020,

м.

!54,

Бровари

Телефон

Київська!

19-4-37,

областІ,

вул.

Київська,

204 номер 1982 рік  

204 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you