Page 1

Сесія районної Ради

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА'Н, Є!ІНАНТЕСЯl ом 204-20~

(4928-4929) ВІВТОРОК,

постІйНо! планово-бюдже~ ної КОМlСН районно! Ради ної Ради народних деп,'­ народних депутатІв М. М. татів шістнадцятого скли· ПрокопеНIІО); Про перспектив ни А кання . Сесія обговорила такІ комплексний пЛан роботи

ГРУДНЯ

1979 2

депутаТІВ

21 грудня цього року вІдбулася ХУ сесІя район·

25 р.

Ціиа

.

народних

коп.

районно!

питання:

Про план

1

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

соціального

1979

РІЧ_НИЦІ З ДНЯ HAPQA~EHH~ І. ЛЕНІНА

Г~ДHY

-

1980

ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ГРАФІК

ЗУСТРІЧІ

У радгоспІ

ТВЕРДЕ слово ТКАЛЬ Учора колектив foroМІськоl стрlчкоткацькоі фабрики рапортував про завершеиия виробничо! програми

десятоі

четвертого

року

п'ятирІчки.

з

честю

дотримали

свого слова . РІчний план по валовому виробництву

1

реалlзацl1

обсязІ

продукції

в

тисяч карбованцІв вико­ нали на чотири днІ ранІ­ ше, нІж було передбаче­ но у соцІалістичних зобо ­ в'язаннях. Це дасть МОЖ­ JIивість випустити до кІн­ ця грудня надпланової продукції на тисяч

170

карбованцІв.

внесок

загальних

у

здо­

буткІв зробили право­ фланговІ пІдприємства, ІнІцІатори

ударної

воl вахти

на честь

з

дня

иароджен­

І. Леніна К І. Ро­

гач, Г. 1\1. Тимко, О. І . ТолпекІна, Г. Г. Анатlєн ­ ко, О . М. Нарпенко та за

якІ

працюють

ка" ендарем

одинадця­

тоІ

ткалІ,

п ' ятирІчкн.

У вІдповідностІ до зав­ дань,

постав"ених

шеннях

у

рІ­

листопадового

р. ) Пленуму llH НПРС, колектив пlдпри­ ємст!!а розробив і прий­ няв на вІдкритих партІй­ них зборах план і соціа­ лІстичнІ зобов'язання на

завершальний рІк десятої п·ятирічки. Ними передба­ чено рІчний план викона­

22

ти до

НайБІльший досягнення

ня В.

400 (1979

мІльйонІв

5

рІчницІ

ІншІ

ПрацІвники нашо! фаб­ рики

1978

тити

на

грудня І

додатково

80

тисяч

випус­

продукції

карбованцІв.

Н. ЧУПРИНКА, головний екоиомlст фаб­

трудо­

110-1

рики.

кий.

сЖердlвсь­

придІляють

увагу

велику

ремонту

сlльськ(;­

господарської технІЮI, рацІональному І бережли ­ вому використанню П. У нинішньому роцІ ХЛіборп . би господарства пlдтри, мали ініцІативу механіза­ торів, інженерно техНіЧ ­

-

них

працІвникІв

радгоспу

сТребухІвськиЙ. по до строковій І високоякІснІй пІдготовцІ машинно трак­

-

торного

парку

до

поль/')­

1980

вих роБІт року І зобов'язалися до першоt'O сІчня року постаВIІ ти на лІнІйку готовностІ БСЮ грунтообробНу технІ­ ку, а комбайни та ІншІ сільськогосподарськІ M.:j·

1980

-

шини

15

полагодити

до

березня. Щоб успІшно справит!' ­

ся

з

взятими

ними

соцlалlстич,

зобов'язаннями,

у

господарствІ створили двІ спеціальнІ ланки ремонт­ никІв, якІ очолили Інж~­

вей.

Іх колективи

ють

праЦI.)­

по-ударному,

технІки

24 ЛЮТОГО

ремонт

ведеться

з

ви­

НАРОДНИХ

передженням графІк". Приклад у роботІ пока­ зують досвІдченІ механі­ затори. Серед них Петро Прокопович Хиr­ рий , який уже вІдремонту­ вав закріплену за ним ку­

курудзосаджалку допомагає

І тепер

товаришам

п')

роботІ .

..

стематично

доведенІ

перевиконують

завдання.

У господарствІ ствn­ рено спецІальну комісію,

яка перевІряє

І

ПРИЙМ1\Є

відремонтовану техніку. МІж ремонтниками ді о:: соціалістичне змагаННІ!, визначаються переможцІ. Вони заохочуються м')­ рально І матеріально.

нані

агітпункти, в

облад­

приміщеннях

се·

редньої та восьмирічної шкіл І стрічкоткацької фабрики, працюють У Го­ Добре

виконують сво!

(1979

рІшень

листопадового

р . ) Пленуму ЦН ІШРС, ке­

руючись

положеннями

І

висновка­

ми промови товариша -Л. І. Бреж­ нєва,

розгорнувши

соцІалІстичне

змагання за гідну зустрІч 110·! річницІ з дня народження В. І. ЛеІОна І ХХУІ з'їзду Номуністи'-l­ ної партіІ Радянського Союзу, кп· nектив цеху бере на себе наступн! зобов'язання : План завершального року деся­ тої п'ятирІчки виконати до 28 грудня . П'ятирічний план завер­ шити до. грудня року. Гідними трудовими подарунка ­ ми зустрІти 110-у річницю з ДЮІ

16

1980

иародження В. І. Леніна. В день Всесоюзного ленінського комуні­ стичного суботника працювати на

до завдання три ські пропозиції

зекономлених

два заходи. запозичених з інших пІдприємств краІни. На всІх робочих мІсцях спІкаль­

матеріалах

та

10

ефектом

енер­

раціоналІзатор­ економічним

з

тисяч

карбованців

І

горесурсах І випустити продукиН для сІльського господарства на 3,6 тисячІ карбованціВ . никІв впровадити передовий ме­ За рахунок поліпшення органІ­ 'ТОД роБОти М. Островного. аацlІ виробництва, впровадження Повсюдно впровадити бездефею­ новоІ технології. комплексно! си­ не виготовлення продукцІІ І доби· стеми планування І -передових ме­ тися дванадцяти робітникам при· тодІВ роботи . пІдвищити продуктив, нІсть праці на процента , ви­ вІльнити чотири робітники. За р<:­ хунок реконструкцІї обладнання І технологІчної оснастки. ВДОСКОНіі'

своєння

0,8

довж

особнстого

68

ників цеху

Г.

член НПРС

-

Стасюк).

Передви~

борну діЯJlьність у масах ведуть агітаторів

50

-

вчителів, головних спецІа­ лістів

місцевого

дарства,

ської Ради. вІдвідувачів вибір ної

госпо­

депутатів

До

-

сіль­

колек­

,кв цеху ритмІчно працю·

рацпропозицlІ Із за гап:,· ним економІчним ефекто\,

5

кваЛіфІкацІю

лабораторІї слідження

1

'tислl

змінного

І

-

НОРМИ

1'0-

ГПО .

заНЯТТЯМll

усіх

присвоєння

4Нолектив

р)­

цеху

комунІстичної

•.

Зобов'язаиня обговоренІ І прий­ нитl на загальних зборах но­

лективу

цеху.

проблеми теорії

1

полІта­

ки!>.

Продовжувати

ництво

провести

до­

поставити

нз

HaJ:l

настав-

молодими май­

дисків для :-ракторlв Хар· мацІУ тракторного

воду та автобусів

з'l­

ЛьвІв'

ського автозаводу на но­ вих пресблоках, що дасть можливІсть

автоматизува-

ТИ виробничий процес . Подати

1

впровадити

І

впровадити

робництво

дення

Із

-

у

яп­

бесідами з науково-техніч­ та економІчних Пі{­

нововве­ них

досягнень сучае·

Брати

активну

громадському

участь

життІ

це·

З

Ідейно

Інститу,ту

ня

проблем

мате­

метою

-

підвищення

полІтичного

продовжити

АН УРСР теоретичному сНонституцlя

та центральної заводсько!

ц е ху для масової участІ у заводських

тань.

ноІ науки 1 технІки. Разом Із спеціалістами

рlалnзнавства З

2

ходах .

спортивних

Взяти

J3-

особисгу

рІв· участь у районних та 05у ласних змаганнях з бага· семІнарІ тоборства ГПО І добита­ СРСР ся призового мJсцязаняття

члени

якого

Г. БАЧУРІН,

гоnова виконкому Гого­

.*.

пlвсько! clnьcЬKoI Ради

громадсьт\О · пnлlтич­ CTeHД~.

народних депутатів.

обов' яз­

інженера-економіста.

тується повагою і автори­ тетом у товаришів fI() ро­ боті.

На фото: К. Г. МЕДВЕ­ ДЕНКО. Фото М. Семииога.

." • *

1ІІІІІІІІШІІІІІІШІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШJШІІШDППDllIIПIIПППIIID

СКЛАДОВІ ТРУДОВИХ УСПlХIВ У своїй промові на ли­ кІлограмІв кожна . БлизЬ' стопадовому (1979 р.) ко 3620 відгодованих сви­ Пленумі ЦН НПРС Гене­ ней такою ж вагою здав ральний секретар Цент­ оператор Микола Івано­ Мостовий, який за рального Номітету нашої вич партії, Голова Президії високІ показники в робо­ Верховної Ради СРСР тІ нагороджений Почес· Л. І . Брежнєв акцентував ною грамотою Президl! увагу на проблемах поста ­ Верховної Ради УРСР. чання населення продо­ Вони обидва забезпечили JЮЛЬСТВОМ, особливо м ' я­ високий прирІст живо! ваги свиней 632-633 сом . Втілюючи в життя цІ грами в середньому кож­ настанови, чимало робить ної голови на добу. Пl0 для забезпеч е ння м'ясом вище планового приросту. трудящих

колектив

госпу-комбінату

рад­

«Нали­

ЗбіЛьшуючи цтво

виробни-

свинини,

колекти.

ТЯНСЬКИЙ» ІменІ 50-рІччя радгоспу-комБІнату доби­ Союзу РСР. Він раніше вається здешевлення собі­ строку виконав план чо­ вартостІ виробництва про­ тирьох років п ' ятирічки дукції. Якщо планова по виробництву та прода­ вартІсть одного центнера жу м'яса державІ. Здано в цІлому по пІдприємству тонн високоякісної встановлена у карбо­ продукції . Налитянцl ус­ ванцІ копІйок, то фак­ пішно долають рубежі І тично центнер ПРОДУllцl1: року . 30бов'язав­ обходиться у карбо­

51660

92

79

1979

страми.

у

перед­

вказали на конкретні шляхи полІпшення агіта­ цlйно-масовпї IТtЯЛМj l1 стl.

Літератури,

43,

вав впродовж усього року не менш як 1000 карб;)­ випробування 2 нових ху І заводу . ВІдпрацювати і' виконав обов'язкову нn­ ванцІв. ПостІйно HaдaBaT~ фрикцІйних матерІали. у неробочий час на об'єк­ технІчну допомогу моло­ менклатуру. Постійно виступати тах соцкультпобуту та у перед Iнженерно-технIЧНff­ Відпрацювати і добити­ дим рацІоналІзаторам. підшефному радгоспІ 60 ПостІйно вести пошук ми працІвниками та роБІт­ годин, м впровадження у друго­ му кварталі пресуваниq науково - технlчноІ ІИфОI)' никами цеху з лекціями І Організувати колеКТПR

кІвського

радгоспу,

послуг широкий

на

обладнаf{ '

спортом

бітників цеху. Боротися за

НА ЧАЛЬНИКА ЦЕХУ ФРИКЦІRНИХ ВИРОБІВ ЗАВОДУ ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГП Б. І. ПОПОВА НА '1980 РІК щоб

тому

охоплення

фізкультурою

праці

проведення

виборної кампанії заслухав партійний комІтет

Катерина Григорівна корис­ у

скласти

Забезпечити

п ' я­

Оформ,

старанно виконує

тової продукції, робочІ місця май ­ стрів і працівникІв ВТН на ви­ робничих дільницях . Надати шеф­ СI>КУ допомогу дитсадку NQ 21, оіі­ ладнати дитячий майданчик біл"l будинку по вулицІ МарІї Лагун,'­ вої, 13-б. На честь ХХІІ Олімпійських Ігр пІдготувати одного майстра спорту СРСР, 80 процентам робіТ­

нових

Зараз

методи

М.

ки

ня , устаткувати дільницю здачІ

ОСОБІІстиіі творчиil П.JIАН Домогтися,

і

десятій

на протягом багатьох років

кварталі впровадити систему раЦі') ' нального розміщення технологІч ­

30

1

тирічцl.

досягнення

у

у 1Aahobo-єконо.мlчно.мg еіддіАI Броварського дере­ вообробною комбінату пра­ ЦЮ€ К. Г. Медведенко. Во­

Постійно вдосконалювати кулr,­ туру виробництва: у другому

звання

Шдвищити

гоголІвцІв

лодих робітників, які не мають середньої освіти, залучити до нав­ чання у школі робітничої молодІ.

роБІтникІв, У тому числІ 15 пресу­ вальникІв, О спІкальникІв, гал;,­

ваникlв.

ля ризу ються

відуючий

ради

У школах передових методІв пр"­ цІ 25. 25 чоловік навчити др:,. гих І суміжних професій. Усіх мо­

ної оснастки

наоч·

люється стенд «Село вІд внборlв до вибарів •. Питання про форми

чл е ни

деит.

виробничо-технічних курсах

Впрn­

Засобами

ної агІтації розкривають· ся переваги соцlалlстич, ного способу життя, попу·

громадський кореспон·

роБІтникам,

клейма.

року пІдготувати

плакати.

І. ШВАЧІЮ,

нери-механlки Петро Мар­ кович Номарівський та Дмитро Данилович Соло-

лення технологl! знизити втрати від браку на 5 тисяч карбованцl~. Blt\ впровадження плану НОП одержати економічний ефект в су­ мІ 9,5 тисячІ карбованців. За рахунок раціональноІ екс­ плуатації обладнання І ЧіткоІ ор­ ганізації робіт на дІЛьницях цеху зекономити 500 тисяч кlловат , го­ дин електроенергlУ І на 1О ТИСЯ'І карбованціВ кольорових порошкlв. Знизити соБІвартість товарн')ї продукції на 20 тисяч карбова,l­ ців. Розробитн І впровадити в t:'.!рійне виробництво три зразки но ­ вих видІв виробів. У тому ЧИС.11 один виріб товарІв народного спо­ живання. Впровадити додаТКОВ1

ДЕПУТАТІВ

агітпункту, який діє ка базІ с е редньої школи (за­

обов ' я з ки

ЦЕХУ ФРИКЦІRНИХ ВИРОБІВ ЗАВОДУ ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГІІ ІМЕНІ 60- РІЧЧЛ РАДЯНСЬКОІ УКРАІНИ НА 1980 РІК Внnючившись у ~оротьбу за ви­

ВИБОРИ ДО РЛJJ

ЗАКЛИЧНІ ВОГНІ АГІТПУНКТІВ Три

голеві.

СумлІнно працюють Т1\ ­ кож Олексій АндрlЙОВrI'J Івашко, Іван ГРНГОРОВІ\'-І Різник та ГригорІй Мико­ лайович Перерва Вони си­

1980 РОКУ -

Соціалістичні зобов' язання конания

народних

1980

-

В.

розвитку

Ради

депутатІв на 1980 рік (до­ повІдач секретар рай~ виконкому Н. І. Білима).

(мІсцеві Ради) району Н,\ СесІя також розгляну. рік, хід виконання плану економічного pO;J- ла органІзаційне питання. Депутати І запрошенІ витку за рІк та ПРJJ участь В місцевий бюджет району взяли активну на рік і затверджен­ обговореннІ доповІдей. З обговорених питань ня звіту про його вико­ нання за рік (доп ·)­ сесія прийняла вІдповІдні вlдач голова райвикон­ рішення. ЗвІт про роботу сесll кому М. О. Сергієнко, спІвдоповідач ГОЛОі3а буде надруковано.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНOl ПАРТII УКРАІНИ. МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

110-1

економІчного

шись

89

продати

державІ ванцІв 61 копійку. тонн свинини, во­ Зараз в цехах радгос­ ни вже здали більше пу-комБІнату утримується 13 тисяч тонн. понад 80 тисяч свиней. Вагому частку своєї

13500

праці

в

досягнуті

успІхи

вносять правофлангові соцІалістичного змагання. Високих показникІв у ро­ боті добився лауреат Державної премії Україн­ ської РСР Анатолій Дмит­ рович Верпека. Він з по­ чатку року здав на м'ясо 3690 голів свиней вагою в середньому 125-130

рі стоять

на відгодівл1.'

Отже, комБІнат має всІ можливостІ для того, щоб не

лише

перевиконати

зо­

бов'язання четвертого ро­ ку, а й зробити хороший задІ " для успІшного подо­ лання

на в

намІчених

рІк

1980

1

рубежІв

п'ятирІчки

цІлому.

А.

r АВРИЛЕНКО!


*

2 стор.

25

rрУДНJJ

року

1979

НОВЕ

ЖИТТЯ

ПЕРСПЕКТИВИ ДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ БРОВАРІВ

19 грудня 1979 року 81дбулося за­

сІдання

шlстнадцято! сесl!

(шІстнад­

цятого скликання) мІСЬкоІ Ради на­ родних депутатІв. на якому РОЗГJ'Jян~'­ то такІ питання:

Про план ЄRономlчиого

і соціаJ'JI,­

198/)

ного розвитку і бlOджет міста на

рік та про стан виконання плаRy еко­ номічного і соцlаяьноrо розвнтку Мі­ ста за 1979 рік та звІт про виконаню. бюджету за 1978 рік;

Про

перспективний

RомплексниJ:\

план роботи мІськоІ Ради народии'( депутатІв на 1980 рік;

Про затвердження рішеИ1> виконкt..­ му про видІлення додаткових

КОШТів

на фІнансування установ міста за ра­ хунок

перевиконання

доходІв

мІсь­

кого бюджету;

Про затвердження штатного розпи. су міськвиконкому на ОрганізаЦійне;

Про

рік;

1980

виконання

депутатсьКІ'"

обов'язкІв депутатами

міської Рада

• '

народних депутатів.

з доповіддю по першому питанню порядку

денного

виступив

rолова

б1нату, ДОНу і виробиичоrо ,lXel'eBCIобробного об'єднання. Не справилися з планом по обсяrу

мешканця

реалізації продукції заводобудіВНИЙ комБІнат, заводи ремонтно· мехаНIЧ· ний, шиноремонтний та інші. В цІ­ .'юму ШІан за 11 місяців піДПРИЄМСТ8 \ виконали на 97,7 процента. недодали продукціІ майже на 4 мільйони кар­ бованців. Мало зроблено для розвитну вироб­

розширяти

ництва товарів народного споживанНІ', поліпшення Ух ІІкості та розширення асортименту. Не виконується завдан­ ня по атестаціІ продукції на держав­

но виконує

завдаННR державного,

будІвництва. свідчать

го:::­

Про

це

рішення

переконлив~

листоп адо в о

r

о

Пленуму ЦН НПРС. гру;!­ невого (1979 р.) Пленуму ЦН НОМ­ партії України, друго! сесlI Верхо!!­ ної Ради СРСР та О,!lинадцятоІ сесіІ Верховної Ради УРСР.

(1979

р.)

У промові на

ПленуМі

ЦН НПРС

Генеральний секретар ЦН НПРС то­ вариш Л. І. Брежнєв дав глиБОКIІА всебічний аиаліз нашо! еКОНОМIИИ. підсумків чотирьох років п'ятирlЧЮf і планів на завершальний рік десято' п'ятирічки, викрив недоліки, вузькі місця, вказав шляхи успішиого вирІ­ шення поставлених перед партієlO і народом завдань.

щі

Певних успіхів домоглися t трудя­ нашого міста. ОчіКУЄТЬСR, що У

1979

році У промнсловості обсяг 8И­

робництва і реалізаціІ продукціУ зрn­

сте більш як на

9

мільйонів

карбп­

ванців, або на 5,9 процента прош рівня 1978 року. А JI цілому за '1(1тири роки п'Rтирічки випуск продук­

ції зросте на 33,2 мільАона карб,,­ ваНЦіВ, або на 23,5 процента. Обс я,· виробництва проти минулого

року

я,

деревообробному комбінаті збі,nЬШИТЬ­ ся на 27,7 процента, на ремонтно­

механічному заводі на 15.7. па світлотехнічному на 8, на фабрицІ верхнього дитячого трикотажу на

7,6.

Зросло

вироБНИЦТВО

промислових

товарів, предметів культурно-побу'го­ вого призначення і вироБІ. широкоrо вжитку, розширено Іх асортимент. Зокрема, випуск світлотехнічних 811-

робіВ зрІс на l,е мільАона карбоваl r ців, меблів на 3,7 мільйона ка у -

бованцІв, дитячого трикотажу на 32 тисячі одиниць.

Набагато поліпшилася якість Пj1r:'1дукції. З почесним п'ятикутником аи­

пускається на підприємствах 1 В )5 процента вироБІв від загального об­

сягу вироб,nюваНОI

проДУКцlУ.

Цих успіхів досягнуто в результатІ напо.nегливоІ роботи по нарощуванню

виробничих потужностей, ОСВОЄНН!! нової техніки і технологіІ, по.nіпшен­

СЕСІІ

13

ЧІ"Т­

і соціально-культурного

ництва, обсяг якого складатиме

гоУ

черги

ду'

ряд

ремонтно· механІчного

потужностей

иа

інших пlЦ­

У великих масштабах продовжу­ ється житлове будівництво. Цього ро­

ку

введено

квадратних

в експлуатацію метрІв

житла,

а

дового досвіду. Внасnідок

цього ко­

лективи заводу сТоргмаш., Дарни­ цького РБУ, ПДБП-2, СПМН-50!J.

31 З:і!) за

чоти­

ри роки 22 будинки площею 135.8 тисячІ квадратних метрІв. НовІ бла­

гоустроєні квартири

одержа.nо

2881

. сім·ї.

Як відміча.'ІОСЯ на ПленумІ ПИ НПРС та сесії Верховної Ради СРСР, важливим

народногосподарським

данням і надалІ

залишається

з~р­

збіль­

шения виробництва, розширення асор­ тименту і поліпшення яностІ товарl9 народного споживання. Враховуючи важливість і полІтичну значиміст::, цього завдання, керІвникам пІдпри­ ємства необхІдно розробити заходи ІІІ) збільшенню випуску цих товарів з

таким

розрахунком,

чим часом

не менше

щоб

найближ­

їх виробництво

склада.1О

процентів до загальноГО)'

30

випуску продукцН. Планом економlчного і соцlального

розвитку міста на 1980 рік передба­ чено створити сприятливі умови ,!І.1JЯ успІшного початку роботи в одинаДЦ!I­ тіА п·ятирlчцJ.. А тому в завеРШАЛЬН-:-­

му році нинішньої п'ятирlчки потрІб­ но провести серйозну роботу по ВИі1'3ленню внутрішнІх резервів й усунен­ ню існуючих недоЛікіВ. НадзвичаЙll') важливе

значення

матиме

виконаю'!"

постанови ЦН НПРС і Ради МінlстріІI СРСР і

.Про полІпшення

посилення

механІзму

впливу

планування

господарського

на пІдвищення

ефективнr)­

стІ виробництва І яностІ роботи., по­ слlдовие

здійснення

заходІв

сконаленню

системи

пІд вишенню

ефективностІ

по

вд:')­

планування

мічних важелів І стимулів.

пере­

за80-

приємствах.

ня,

впроваджеННR

14,3

мільйона карбованцІв. На ЖИТЛОl'е будІвництво було направлено J.O мІльйона карбованців, на освіту І охо­ рону здоров'я майже мільйон Kd]'Jбованців. На peKOHCTpYKuilO І розши­ рення виробництва - 9.8 мільйона карбованціВ. Стає до ладу діючих завод алюмІнІєвих будівельних KOI!струнцШ. завершено будІвництво ДР}'­

вкладень,

і

Не справляється з виконанням пnа­

ну по побутовому· обслуговуванню на­ селення РБУ-4, комБІнат комуналь­ них пІдприємств, управління газового

господарства. Є недоліки в робо!1 райвузла зв'язку, водоканалу і те"­ ломереЖі. Завдання комунальних пІД­ приємств,

посиленню

t

капІтало­

дІєвості

еконо­

СеРЙОЗНі претензіУ слід пред'ЯВИТІ!

транспортникам. зокрема залізнични­ кам, які не виконують планів переве­ зення вантажів. Через це сповілыІ-­ лась швидкість просування вантажІв. Особливо великі простої допускаlOТЬ·

побуту,

транспорту

і

тор­

зустрІнуть

пl'v­

з дня народження В. І. ЛенІна .внз.. суть гідний ВК.'Іад у виконання ріШеІ1Ьі

Винесеним на РОЗГ.'Іяд

сесіУ

ек том

плану

економічного

об'єднанню випуск

і

coцlaJТЬ­

продукції

запті·

РАДИ

ну освіти І культури. Передбачено здати в

експлуатацl;:J житЛової площі близько 35 тисяч квадратних метрів або 600 квартир. НамІчено завершити будІвництво Шj(·J­ ли на 1568 місць, двох дитячих сад­ кІв, акушерського норпусу, паЛИВНОN

складу, гастроному. добудову примІ­ щення мІськвиконкому, peKOHCTp~ к­ цlю системи газопостачання та ряду інших об' єктів. Важливим завданням залишаЄТЬСIJ дальше нарощування вироБНИЦТl!а то­ варів народного споживання І пол!г;­ шення їх якості, вдосконалення Т"Р­ гівлі, побутового обслуговування 1 громадського харчування, полІпшення умов праЦі, побуту і охорони нав­ середовища.

Ось такІ основнІ показники проекту плану економІчного І соцІального ро.'­

витку мІста на 1980 рік, представле­ ного мІською Радою народних дeII~Г­ татІв на розгляд сьогоднІшньої сесІУ. Безпосередню участь в його обгово­ реннІ. а потім у виконаннІ повию'l взяти депутати міської Ради і вс'! громадськість міста.

ДалІ голова мІськвиконкому М. но Фесик представив на розгляд і за­ твердження прое!{т бюджету міста на 1980 рІк. - Проект складено, - відзначив вІн, у вІдповІдностІ з показниками плану економІчного і соцІального рr)з витку країни на 1980 рІК. У ньом'!' передБАчено необхіднІ грошовІ коn:­ ти, якІ забезпечать фІнансування со­ цl/!.'тьно-культурних заходІв. Бюджет міста на 1980 рік пред­ ставляється на затвердження сесІї мІської Ради народних депутатів по доходах в сумі З931.9 тисячІ карбо· ванцІв. ВИ,l'tатках в сумІ 327 4.6 тиг.~­

чІ карбованців і відрахуваннях в nб­ ласний бюджет 657.3 тисячі нарб r ). ванців та оборотною касовою готівкою в сумІ 106 тисяч карбованцІв. Одночасно з бюджетом на 1980 рін на

затвердження

се­

стичне

СлІд зауважити, що У нашіЙ 1'об(1-

тІ є немало і упущень. На окремих не

викорИСТОВУlOтьr>1

резерви по зростанню продуктивностІ

праЦі І в цІлому пlДJlищення тивності

питання назрів

вирішення

виробництва,

ефек­

AonycKalOTbcfl

зриви виконання плаиів по найважл,{­

віших показниках. Не виконали oд:~· надцятимісячного плану по ВИnУСIlУ продукції колективи заводів пластмаr.. шиноремонтного. свІТJrотехніЧного, до·

слlдно·експериментаЛі,НОГО будІвель­ них конструкцій. заВrJдобудіВНОГО коу,-

цьог:>

час створення спецІ­ керівникам завl"­

ковоУ металургії. пластмас,

В. І. Леніна.

підприємствах

Для

шиноре­

монтного, підрозділів тресту сБрn­ варисільбуд.. ПМН-15 та іншим слІд взяти активну цього

участь

у

вирішеннІ

питання_

АвтопlДПРИЄМСТI!О

09034

план

пе­

ревезення вантажів І!инонало, а з перевезенням пасажирів не справило­

ся. Нерівництву АТП потрібно

доко­

рІнно поліпшити роботу пасажирсьноУ служби. Працівнини побуткомбінату ПОРЯД з

відрадними досягненнями

ють

і

серйозні недоліки.

допуска­

На одного

змагання

в

трудових

колекти­

вах за дальше пІдвищення ефектио­ ності виробництва, зміцнення дер­ жавної і планової дисциплІни. за до­ сягнення високих кількІсних і якІс­ них показникІв господарювання. с У центр усіх наших ::ІУСИЛЬ тро­ ба поставити мобілІзацІю трудящих на

виконання

завдань

останнього

ро­

ку п·ятирlчки. пІдкреслював у пr\~· l\Іовl на листопадовому ПленумІ ЦН НПРС товариш Л. І. Брежнєв. З'1I\­ дання плану 1980 року не прості. Але ВОНИ повиннІ бути вииnнані 1 перевершенІ. [Цо потрібно для цього?

Потрібно

створити

обстановку.

пере~конаннn

новими

ХХУ з'їзду КПРС. Із співдоповіддю

трудовимJoI

110 у

по

ріlf.НИЦJQ

r

цьому

питаі&о

ню виступив голова пОСТіЙНОЇ пла.if:о.\

во-бюджетної комісії В. В. Ковальов. Шсля закінчення доповідей поча­ лося їх обговорення. Першим взяа слово керуючий

сІльбуд.

Б.

трестом

І.

сБровари~

Станкевич.

Він

ВІД­

значив, що колектив тресту у нинlц:­ ньому роцІ У Броварах· виконаЄП'n!11 будІвельно - монтажних рОБІт В обся­ зі одного мільйона 860 тисяч Hapot'-

ванців.

tohho-кі_'Іометрів. У вІдповІдності до товарних ресурсів роздрібний товаро­ оборот намічено довести до 67.7 мІль­ йона карбованцІв. у TOl\~y числІ п . ' з~rішторгу до 34.7. по коМбінату громадського харчування до 5.1. Великий обсяг роботи передбачено ВІ!­ конати по благоустрою міста, РОЗВI1Т­

представ.ТJЯЄТЬСЯ

і

Зокрема,

будуть

введеНі

11

дію потужності на pemohtho-мехаНlЧ~ ному заводі, житловий будинок ІІа 324 квартири,· виробнича база

ДЕПУТА ТІВ

КО.'Іишнього

виконання

забез­

завдань,

ці вантажів. Отже,

комБІнату.

міської партІйної органІзації успіхами

добу дів ного комбінату, заводів "OpOJJI-

завдань ДІ) народженн!'І

го

8

планових

намічених

Rонання п'ятирІчних 11 О-ої рІчниці з дня

ся на під'їзних шляхах заводобудіВНI)­

рІк

1980

зав­

виконаНН${

а.'Іlзованого підприємства по перероб­

строково завершилн виконання осо~и­

на

важливим етапом у реалlзаціІ Н41 креслень десятої п'ятирІчки. Допо. відач висловлює впевненість. що тру· дящі нашого міста під Rерівництво~

успішне Д:ШЬ.

стих п'ятирІчок. З кожним днем все більшого розмаху набнрає рух за ви­

планів чотирьох років десятої пяти­ річки. Понад 300 передовИКі8 до­

ку міста і бюджету

печать

сі! звіт про виконання бюджету міста за 1978 рІк в таких сумах: по AOX('lдах 3862.5 тисячІ карбованцІв, по видатках 3708.9 тисячІ карбован­ ців з перевищенням доходів над ви­ датками на 106.6 тисячІ карбqванціS. [Цоб виконати намІчені завдання необхІдно ширше розгортати соціалі

фабрики с Ремвзуття. та інші достро­ ЕОВО рапортували про завеРШ~НIf!1'

оргаНізован~ст{,;

гівлі полягає в тім, щоб забезпеЧИТj-{

МІСЬКОЇ

НАРОДНИХ

ня організації соціаЛіСТИЧНОГО змаган­ пропаганди

послуг.

новано зБІльшити проти очікуваног:'l у 1979 роЦі на 9,5, а реалlзацtr -на 4.1 процента. В8нтажооБQРОТ авто­ транспорту довести до 42,3 міЛЬЙОН4

ви­

вимогливості,

ділянках народного господарства.. кожному виробничому осередку •. ПредставленІ на розгляд сесП ПJ11t1 ни економічного і соцІального розвит~

види

рахункова БМД. У нинІшньому році ЗДIАснюєтьс_t wирока програма капітального будіl1-

ли завдань заводобудівний номбінат, ПМН-15, БМУ-З5, ШБУ-50, госпроз­

кої

Ім слід поліпшувати свою діяльність,

НОГО розвитку міста на 1980 рІк передбачено дальший розквіт усІх га­ лузей мІсцевого господарства. Зокре­ ма, по виробничому деревообробНОIІІУ

вертий рІк десятої п'ятирічки. сказав доповідач. Наша Батьківщина успІш­ подарського

значно

Поганий стан справ у будівницТВі. За 11 місяцІв Ш1ан будівельно - MOI'тажних робіТ по генпідряду винонаний на 86.6 процента, у тому числі ВJIёlC­ ними силами на 80,7. Не ВИКОНІ!­

татів М. К. Фесик. Радянськнй народ досягненнями завершує

послуг

творчого ставлення до справи иа Bcl~

НИЙ Знак якості.

конкому мІсько! Ради народних депу­ з новими

надається

менше, ніж в середньому по областІ.

висо-

БМУ -511 і плавальний басейн. Приймаючи план економічного

t

соціального· розвитку, сказала В·>1. за.'1ЬНИЦЯ фабрики верхнього ДИТl'lчоr~ трикотажу Н. М. Піскун, ми, депута. ти, глибоко усвІдомлюємо, що необ­

хІдно буде доиласти

усІм

колеКТІ'­

вам чимало зусиль, щоб виконаТIІ наші накреслення повністю і високn. якІсно. У нинІшньому році нолентив

фабрики реалІзував додатково ,!Іо зав­ дання 37 тисяч одиниць дитячог~ одягу на суму 629 тисяч карБОВАН. цlв. lЦоб досягти цих успІхІв, наш. депутатська група весь час придІляла

багато уваги виконанню планІв. Депу· тати Н. С. Помазок, Л. М. РУН0ВІ'. Т. К Миронець першими викона.1Тf особисті п'ятирічнІ плани. Головний архІтектор мІста Ю. п. Сєрков розповів про обриси нашоrо міста

згідно

ральним

120

з

відкоректованим

П_'Іаном,

розрахованим

гене­ на

тисяч мешканцІв. Сучасний ета11

розвитку

житлового будІвництва,

пl)!.

креслив він, характеРИ::lУЄТЬСЯ пошу­ ками нових форм, які нацІленІ. н", подолання стереотипних вирlшеньза..

будови. Наш колектив, сказав коваль за~ воду «Торгмаш. І. І. Ратушннй, .по­ строково завершив чотирирlЧНl1it план. У відповІдь на рІшення листо. падового Пленуму ЦК КПРС ~(\O бов'язався виконати П'ятирlчку ;ХА 63-ї річниЦі Великого Жовтня ... З,,­ крема передбачено збільшити 8ИПУ~К товарів широкого вжитку на 120 ти. сяч карбованців. Старший продавець о. о. ФееlOJC доповІла, що у виконання плану еко. номІчного І соціального розвитку мі­ ста працІвники змішторгу зроБИЛIi свій вагомий виесок. За 11 мІсяцІв вони продали товарів на 29 мlльй{Jo

нів 725 тисяч юірбоваНцlВ, перенрив. ши

завдання на

607,5

тисячІ карбо.

ванців.

Начальник залізничної станціУ Бро­ вари Є. П. Дорофєвв відзначив, що в порІвнянні з 1978 роком обсяг робо­ ти

по

розвантаженню вагонів

зріс. на

процента. [ЦОб успішно справи.ти­ ся з таким обсягом роБІт. керlВНИI\R

6,2

промислових підприємств повнннl з\'l"­

бити все необхідне. щоб не ДОПУСТИТІ{ найменших простоїв вагонІв. Про досягнення працІвників освІТІ{ і їх невідкладні завдання говорила директор середньої школи .N'2 5 Л. о. Прудка. Про виконання депутатських

обов' язків звітували депутати о. Б. МИРОИЧУХ та В. М. Лепеха. У роботі сесії взяв участь 1 ВІІ­ СТУПИВ З промовою перший секреУВ9

місьнкому Номпартії України А. д. ГРJlЗЄВ. На пропозиЦію депутатів мlсью, Рада одноголосно затвердила проем!' рІшення про плани економічного і со­ цlального розвитку мІста, Мlсцевнп

бюджет на ви!{онання

1980

рік, а також звІт ПР" за 1978 ріК. З~­

бюджету

тверджено також перспентнвннй номn. ленсний план роботи мІсьноІ Ради, рішення мІськвиконкому про видlЛРI{­

ня додаткових кощтів на фlнаНСУВRН. ня

установ за

рахунок перевикона~N~

доходІв бюджету та штатний розпио виконкому м1ської Ради народних ДС· путатів.


НОВЕ

*

!s ГPY~HIII 1979 року

ЖИТТ-Я

З стор.

Про затвердження· скnаду Окружних виборчих комІсІ. по виdорах до Броварської мІської Ради народних депутатІв Пп.

'1

(ПродовжеВВIJ. .м,м 201, 202,

CeRpeTap -

номІсІ!

2(3).

ла

Члеии Окружно! ввборчоУ коміс1і:

Окружно! виборчоІ Минолайович від KOMYm.CОНlЮЄНКО Мико­ тично! організацІІ міськвійськ­

ТимофІйович

-

нІстичноІ органІзаціІ школи М 1.

вІд

ному-

комату.

середньо!

Членн Окружно! виборчої комісії: ВОЛОСОВИК Олександр

ЄФІМОВА Зоя ДмитрІвна Члени Окружноl від органІзаціІ ЛеНінськоі Ковиборчоl хомlс1І: Макарович від -комуністиТ:і­ мунІстичноІ Спілки Молоді УкБУЦАН Ніна ФедорІвна ноУ організаціІ міськвіЙСЬККОМil­ раІни тресту сБроварипром- вІд органІзаціІ Ленінсько! Ко­ ту.

житлобуд..

мунІстичноУ Спілки Молоді Ук-

ГУСЬКОВ

Аркадій

Олек-

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 47 Голова ОКРУЖНОї виБОР'lоІ JtoMiciї ОРЛЕНКО Анатолій Іванович від комуністичнnї організаціУ заводобудівногl') комбінату. - Заступник голови Окружної виборчої комісії ЗАПОРО­ ЖЕЦЬ Анатолій Петрович -від організації Ленінської Но­ муністичної Спілки Молоді Ук­ заводобудівного комБІ­ раїни

вич

вІд робітників, інженер­

-

но-технічних працівників та службовців виробничого управ­

ління

водоканалlзаціЙного

гос­

подарства.

ПОВІДЗІОН Ростислав Семе­ нович від робітників, інже­ нерно-технічних

працівників

та

службовців виробничого управ­ ління водоканаЛізац1йного го<>.

ПОНОМАРЬОВА Тетяна Василівиа від організаціІ Леиінської Комуністично! СпІлки Молоді України тресту еБроварипромжитлобуд»>.

раІни середньо! ШIiОJІИ .N! 1. сандрович від комуністичної СОБОЛЬ Володимир ОлексІ. органІзації мlськвійсыіомату •. ЙОВИЧ від організаціІ Леніи­ ПОПЧЕНКО Ніна Георгіів­ сько! КомунlстичноІ Спілки на від робітників та СЛУIt:­ Молоді УкраІни середньо! -шко- бовців мlСЬКВіЙськкомату.

жИтлобуд.. БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .НІ 39

вич від колективу вчителів комісії MITIН Микола Я>{о- нович - від комуністично! ор­ працівників та службовців сані­ І технічних працівиикі8 cepeд~ вич від комуністичної ор.а- ганізації заводобудівного KO~I­ тарно-епідеміологічної станції. ньоl школи НІ 1. нізаціІ дослідно-експеримеч- бінату. Секретар ОIiРУЖНОЇ виборчоl

подарства.

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NiI 50 нату. ГОJ10ва Окружної виБОРЧ1)1 <":екретар ОКРУЖНОУ виборчо! комісії КРИНІН Олексій Те­ ПОПF:ЛИШ Михайло Cepгl- ли М 1. СІВАН Марія lІет­ рентійович від комуНісти,,~ ПАЛАГНЮИ Валентина Ми­ комісії йович - - від комуністичної орХАМЕНКО Ольга -КОСТЯRТИ­ колаІвна від комуністичної ор­ ної організаЦІї санlтарно-епіде­ від робітників T~ рівна ганізаціl тресту еБроварипром- н1вна від організаціІ Ленlн­ службовців міськвіЙськкомату. ганізації заводоБУДіВНОГО комбі­ міологічноУ станцІІ. нату. И'[итлобуд.. ськоІ НомуністичиоІ Спілки Заступник голови ОIiРУЖНС! БРОВАРСЬКИй Членн Окружно'і КУРОВСЬКИй Іван Івано- МолодІ УкраІии середньо! шко. виборчої комісlI ЮСЕЛЬОR ВИБОРЧИИ ОКРУГ Nt 45 вич- від комунlстичноІ орга- ли .Nt 1. внборчої комІсії: Леонід Васильович від Р'>­ нlзацlІ трес1'У еБроварипромСАМАРДАК AнaTO.1liA ЯкоГолова ОкружноІ виборчоУ ОВЧАРЕННО Михайло Іва· бітників, інженерно-технічнюс

Г

О

б

І

олова кружноІ ви орчо комісlI - ОСТАПЕН1Ю Вален'rина ОлексіІвна - вІд ному-

тального

БРОВАРСЬКИй

заводу

конструкцій

Трі::СТУ

будівельни'{

«Бровари-

ВИБОРЧИй ОКРУГ .м 42 сільбуд»>. Голова Окружно! Виборчо! ЗастуПІіИК голови Окружної mиноре- КОМісі1 - ТАРАСОВ Анатолій виборчо! комісіІ - ІЮБА Лю­

И1стичноІ організаціІ Монтного заводу.

Заступник голови Окружно'! виборчої комісіІ СИЧОВА Людмила Сергіївна - від орга· нізацlІ ЛенІнськоІ КомуністичноУ Спілки МолодІ УкраІни

Тихонович -

від

комунlстич- бов Петрівна -

вІд робlТНИliіР.,

ноІ органІзацІІ заводу порошково! металургі1. Заступник голови ОКРУЖНОІ виборчої комісll КУКСА ГригорІй Опанасович - вІд ро-

інженерно-технічних праціВіІРків та службовців дослідно ек::­ периментального заводу БУДі' вельних конструкцій тресту еБроварисІльбуд»>.

Секретар Окружно! виборчоІ _працІвників та слуЖбовцІв З8ІСОМlсlI ОЛЕШКО Михайло воду порошковоІ металургІІ. Іванович від комунІстично! Секретар Окружно! вИборчоІ організаціІ шиноремонтного за- комісії ВОЗНЮК Галина

комІ сП - ВЛАДИМИРОВ Вік­ ~op Петрович - від КОМУН!­ стичної організації досліДНI)­ експериментального заводу бу-

шиноремонтного заводу.

бітників,

інженерно-теХНlчних

воду,

ців шиноррмонтного завn"у.

ЛУШПІй ЛЮДМИЛ8 , ПетрlвHa~ - від органlзацН Ленін-

сько! КомуністичноІ Спілни Мо.поді УнраІни шиноремонтного заводу.

~ЬKol Комуністично! Спілки організаціІ заводу МолодІ України шиноремонтно- металургll.

заводу.

БРОВАРСЬКИй

J(oEfc~fB':. ~'WI~~~ Степанович -

ноУ організаціІ заводобудівного Заступник

на -

від

оргаиlзаЦI!

Микола

ЛенІн- сько! Комуністичноі Спілки М:->-

_ БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .Ni 43 Голова

голови Окружно! КОМіс1У -

НАЛА ЧАН

-

від

ністичної організаціІ заводобу-

ЛеНіН­

- МОСТЕПАН Алла МихайлІвна вІд комуністич­ ної органlзацl1 санітарно-епіде­

Ганна Анатолії')­

організаціі

ЛеніН­

ної станціІ.

ВИНОГРАДОВА

Голова

ОIiРУЖНОЇ

колаївна

РаУса

МИ"

Ін­ сько! Номуністичної Спітщ женерно-технічних працівників Молоді України заводобудівно­ та службовціВ санітарно-епіде­ го комбінату. міологічно! станції. БРОВАРСЬКИИ ШИЯ НОВА Ольга ФедосііIl­ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 48 на від робітників, інженер­

-

від робітників,

виБCJрчоl но-технічних

комісії ГЕРАСИМЕНКО ВІ)­ .1'Jодимир Романович від к{)­ lIfуністичної організації реМОIІТ­ но-механічного заводу.

Окружно!

конструкцій

сільбуд •.

стичної організаціІ механічного заводу.

службовців

працівників

та

санітарно-епідеміо­

логічної станції.

МІЩЕНКО Людмила ОлексІ, Інна

тресту «Бровари-

ДЕМЦЮРА Надія ВОЛОДИМ1f- від органІзації Лені,і-

виборчо! рівна

ремонт,ю­

Членн ОкружноІ внборчої комІсії: БИРСА Іван Петрович від комуністичної організаul1 pemohtho-мехаНі чного заводу.

САМОйЛОВА ОктяБРИllа Іванівна від робітників, іН­

-

вІд

організаціІ ЛенІН­

НОВАЛЬ Тамара

ЛОБКО Любов Іва- ської КомуНістично І Спілки МО­

АндріїВНіІ

- від робітників, інженерне,­ вІд комуністично! ор- лоді УкраІни дослідно експерч­ технічних працівників та слущ­

КО Юрій йосипович - вІд роБРОВАРСЬКИй бітникІв, інженерно-технічних ВИБОРЧИй ОКРУГ ;М 46 працівників та службовціВ Голова Окружно! виБОРЧt)f змішторгу. - комісіІ - МОЗГОВИй Михай-

ніст.ичної

організації

завод:'.

пластмас. Заступник голови Окружн( І виборчої коМісlI БОБНО Євфросинія Яківна від ро­ бітників, інженерно-технІчних працівникІв та службовців за, воду

пластмас.

Секретар Ок.ружноУ виборчо! комісН БЕЗНОЩЕННО Ва­ женерно-технічних працІвникІв від кому:"і­ та службовців pemoHTHO-меХ[l­ силь Кузьмич стичноІ органІзації заводу нічного заводу.

виборчо! комісіі КАГ АН- нівна СЬКИй Марк Нотович від ганізацlІ змішторгу. ментального заводу будівель­ роБІтників, інженерно-технічних Заступник голови ОкружноІ них конструкцій тресту «Брова­ бовці в заводу. працівників та службовцІв за- виборчоІ комlс1У - КОВАЛЕН- рисільбуд •.

водобудІвного комбінату. Секретар Окружноі виборчоУ номісіІ - ПІДБОРСЬКА Світлана ОлексПвна від кому-

Омелян')­ комісії

організації

комбінату.

Валенти-

від організації Лені!'-

ськоІ Комуністично! Спілки лоді України дослlдно-експеРl'МолодІ УкраІни заводу ПОРОШ- ментального заводу будІвельних

~~~~~~fJ ковоІ металург!І.

від комуністич-

JCомбінату.

порошково! рисільбуд •. . *АРЛИМ

ПАСІЧНИК· Тамара _ДМИ'J'рів- нович -

ВИБОРЧИй ОКРУГ .м 40

Михайло

від

Заступник голови ОкружнеІ ської Комуністичної Спілки Мn­ ПАН ЧЕН­ лоді hepho-теХНіЧНИХ працt.вНнків та службовціВ дослідноексперн­ виборчої комісії України саНітарно-епіде­ вІ;:! мІологічної станції. службовцІв заводу пороШltOi!о! ментального заводу будівельних НО Людмила Василівна робіТНИКів, інженерно технічнт{ металургll. конструкцій тресту «БровариБРОВАРСЬКИИ працІвників та службовців ре­ СЛЮСАРЕНІ:Ю Валентина сІльбуд»>. ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 51 Анатол!увиа---- bt,l(-'оргаиlзац1і.~БОНДАРЕНКО Петро Ми­ монтно-механічного заводу. Голова Окружної вибор'юУ­ Секретар Окружної виборч.)! .rr~fl1ИСЬкоУ -Комуністичноl Спіл- хайлович - від робіТНИК!!,!, Ін­ комісlI - ВОЛОВОДОВСЬКИИ JCИ Молоді УкраІI{Н заводу по- женернотехнічних працівників fюмісії ...:.... ЦИГАННОВ Оле~­ Ва-силь Павлович від кому­ вІд комуні­ рошкавоУ металургIІ.' та службовціВ дослlдноекспе- сандр Іванович -

МОЗГОВА Любов МихайлівОХРИМЕНКО Микола Ми- ри ментального заводу будівел.,· на від органІзаціІ Ленін- хайлович вІд комуністИ'JНОЇ них конструкцій тресту «Бром-

to

-

ської Номунlстичної Спілки Мn­ лоді України заводобудівного міологічної станцН. комбінату. Членн Окружно! САЛИВОН Ірина ГригоріввиборчоІ комІсІї: на від організації ЛеНlН­ ДАНИЛЬЧУК Лідія ІваНlН­ ськоІ Номуністичної Спілки М,,­ на від комуНістичноІ оргu­ лод і України заВОДОБУДіВН',Г:) нізацlI cahitapho-епідемlолоГі'!­

Секретар ОкружноІ виборчо! на

Іванівна вІд комун1С',l'ИЧНОї дівельних конструкцій тресту Члени Окружно! органІзацІІ 8аводу ПОРОШl:!овоІ сБроварисlльбуд»>. внборчо' . комlсll: металург1t. Члени Окружноl НЕВЕЛЬСЬКА БРр1'l Аrrольфlвна - вІд комуністично'! орЧлени Окружно! внборчо! комІсії: ганізацlІ шиноремонтного завовиборчоl комІсІ!: МАТВІЄНКО Тетяна Степ'3ду. МІНКОВСЬК'Ий ЮрІй Дмит, нівна від робітників, іНЖt~ЮРЬЄВА ТаІса Петрівна РОВИЧ від робітникІв, Інже- hepho-теХНіЧНИХ працівників та

ІІJд робітникІв, Інженерно-тех· нІЧIfНХ працівникІв та службов-

ЗЯТИН

вич

pemohtho-мехаНіЧНuГО

НОСТИНА Лариса ПетрІв­ на від робітників. Інже­ н~рно-технічних працівникІв -га службовців ремонтно мехаНіЧНІ)­ го

заводу.

пластмас.

Члени Окружиоl виборчо! комісії: ЛАВРЕНОВА Марія ІванІв­ на від робітників, інженер­ но-технічних працівникІв Т<:І. службовців заводу пластмас. ЗВЕРЯНСЬКИй Іван Дми':'­ рович вІд робітників, інжр­ нерно-технlчних

працівників

та

Секретар ОкружноІ виборчо! ло Якович від комуНіСТИ'!СJ1ужБОВЦіВ заводу пластмас. БРОВАРСЬКИй дІвного комбінату. КОМісlI ТАРАН Валентина ноУ організаціІ заводобудlвноl'О ЯЦЬКО НатаЛіЯ Миколаївна ВИБОРЧИИ ОКРУГ Nt 49 Члени Окружноl О.1ексlІвна вІДИО)fуиістич- liомбlнату. - від органІзації ЛенІнсько! Голова Окружної виборчої виборчоУ комІсІ!: ноІ організацІІ змІшторгу. Заступник голови Окружнnї КомунІстичноІ Спілки МолодІ комісії - ПЕТРЕННО Антоніна УкраІни заводу пластмас. КОНОТОВСЬКИй Франц ІмЧлени Окружно! виборчої иомісії БУШУРА ІОхиміВНR - iJin f;омунІстичної БУЛАВНА !\1ИКО.1а Григоро­ нович від комунlстичноУ ::ІР' внБОР'lоl хомlсll: Михайло Михайлович АI,1 організації виробничого управ­ RИЧ від комуністичної ОРГі\­ ганізаціІ заводобудlвного комб!КРИВОШЛИК Євген Воло- організацІІ ЛенІнської Номуління нодоканаЛізаційного гос­ нізацІї заводу пластмас. нату. димирович вІд комуністич- ністичної Спілки МолодІ УКР'lїподарства. ФЕДОРОВ

JlЬОВИЧ -

вІд

Михайло

Васи- ної

робlтннкlв,

Ін-

женерно-технічних працівників та службовців заводобудlвного комбінату. БИЧИОВСЬКА Галина Леонідlвна від робітішкlв, Інженерно-теХНіЧНИХ

організацІІ

зміmторгу.

'М\НАС Сергій Іванович -

вІд робітникІв, Інженерно-технІчних працІвникІв та службовцlв ЗМіПІТОРГУ. ОЛІХЕйКО Катерина Федосіівна від робlтннкlв, інже­

працівників hepho-теХНічних

працІВНИКів

заводобудlвного

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .м Голова

комlсll рівна

-

Онружн()ї

41

Rибnрчої

КОБЕЦЬ Ніла ДМI{r­ вІд

liомуністичної

ор­

заводобудівного

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИй ОКРУГ .м 44 Голова Окружно! виборчої комlсll ДЯЧИШИН Михай­ .'10 Мартинович вІд _KOMYHI~­ тичноl організацl1 мІськвійськ­ комату.

ганізацlї середньо! школи Н9 1. Заступник ГОJIОВИ Окружної Заступник голови Окружної виборчоІ комісіі МИРОНО­ Il'Иборчо! комІсії КОВАЛЬ ВА Маргарита МихайлІвна Микола ОлексаНДРОВИ9 вІд від роБІтнИКіВ та службовців холективу вчителів І техніч­ мІськвІЙськкомату. вих працівників середньої шко­ Секретар Окружно! виборчоJ Jiя .N! 1. комІсії ЧУДЕЦЬКИй Вілен

КОfIБIНЯТУ.

Секретар Окружної IшборчоІ

номlсП ЯкІвна

_ -

ганізаціІ бlнату.

ПОНОТИЛО Галин,) від комуністичної оn-

заводобудівного

КОМ-

Членн Окружио! внборчоl комІсІї:

-та

'Іа службовціВ заводобудівного службовцlR змішторгу.комбінату . ГАйДАй Тетяна ВonодимиГРАБАЛЮК Ольга Мино- рівна вІд органІзацІІ Леиінnаївна від роБІТНИКіВ, інже- ськоІ Комуністичної СпіJІКИ нер но-технічних працівників та Ммоді УкраІни змlшторгу.

CJtYжбовціВ комбінату.

ни

Заступник

голови

ОКРУЖІІ()І

БРОВАРСЬКИй

ВИБОРЧИЯ ОКРУГ Nt 52 виборчої КОМіСії СКАЛО­ Голова Окружної виборчul ЗУБ Валерій ОлексаНДРОВIІЧ - вІд організапії ЛеНінськnї комlс1І - РОЗОВА Інна Оле,,­ від комуністично'! Номуністичної Спілки МололІ сандрівна веРХНЬОГі> Уr;раїНIІ вироБНІІЧОГО управл:ч­ організаціІ фабрики ня ВОДQкана.1ізаційного госпо­ дитячого трикотажу. Заступник голови Онрvжноі дарства.

комісіУ ФІЛІПОВ Сенретар Окружно! виБОРЧІ;Ї виборчоУ від комІсІї ЛЮБИМОВА Гали­ _(МИТР0 Олександрович службовців, Ін­ нізаціІ заводобудівного комБІ­ на Прохорівна вІд комуні­ 'юбітників та працівників нату. стичної організацІї вироБНИЧОГtJ женерно-техНі чних 1нбрики верхнього ДИТЯЧОІ() СЕМЕНЧЕНКО АНТОНІна IB~­ управління водоканалlзаЦlйн()­ трикотажу. нівна вІд органlзаuії Лен!'f­ го господарства. Секретар Окружної виборчоі сько'і Комуністичної СпіЛIiИ Членн Окружноі IЮмісіІ ЛЕГКОДИМОВ Сер­ Молоді України заводобудівн')­ виборчої комісії: від комуніс­ го комбінату. ЛОБНО Дем'ян Дем'янович гій Семенович організації фабрики ГАйДАН Валентина Іван'!!­ від номуністичної органlзя­ ТJ!чноІ на від opгaHI~aцlї Ленlнськ"ї ції вирС>бничого vпраВ.1Jіння но­ верхнього дитячого трикотажу. Члени ОкружноІ Комуністичної СпІлки Мол()дl доканаЛізацlйног() господарства. РУБАННА Микола ГРИГОГtj­ ВИЧ від комуністичної орга­

виборчо! комlсlі: НОСТИ ЦИНА Уляна Оленс!­ КОВБАСИНСЬКИй МИКО.1Іа ївна від робітників, інженер від робітників, АНТОНЮК АркадІй Вал€>.н но-технічних працівникІв та Олексійович працівнv­ ТИНОВИЧ від оргаРlзацlІ Ле­ С.'Іужбовців виробничого управ­ Інженерно-технІчних та службовціВ фабрики нінсьноУ Комуністичноі Спілки ління водоканаЛізаціЙного гос­ кІв верхнього дитячого трикотажу~ МолодІ УкраїНИ заводобудіВНQ­ подярства_ го комбінату. ЯЦУХНЕНКО Іван Михайло(ПродовжеИВJl на 4 стор.). УкраІни нату.

заводобудівного

комбі­


*

4 стор.

rpудия 1979·року

25

'НОВЕ

ЖИТТЯ

Про затвердження скnаду Окружних виборчих комісІй по виборах до Броварської мlськоі Ради народних депутатІВ (ПРО1(овжеввll).

ни

сБРОв8.рйtlль-

.Nv 9 'l'pecry

ВЛАСОВА Ольrа ОлеиеаJtд- буд •.

ВРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИй ОКРУГ ом 58 Голова Окружної виборчо!

сБроваРИПРОlll­ ніслав

ганlзаціІ тресту житлобуд".

Володим,ирович

комуністичної

~

-

організаціІ

завQo

Заступник голови ОкружtIо'! ду порошковоІ металург1!. виборчої комісії НОЗІНА Заступник голови ОКрУЖIІО' Тетяна Олексіївна від орг;!­ виборчої комісії - RУЩИН~ дитячо):'о трикотажу. пович - вІд KOMYHic'l'IAHO! орнізації Леніl'СЬКОЇ НомуніСТIІЧ­ ВОРОНЬКО 31маІдз O.1teK- ганlзацlІ пересувної мехаRtзо­ СЬНИРІ Віктор ТимоФіЙоВИч-­ ної Спілки МолодІ України тре­ ВІд робітників, інженерно-теХНі'f­ сандрlвна _ від pМSl'l'IDIKlf5. Ін- ваної колони .Nv 9 тресту еВро­ тресту сТеплицьтехмонтаж •. Заступник голови Окружної сту «БроваРИПРОМЖИТЛОбуд". них працІвниКів та службовцІ. женерно-теХНlЧНИХ ЙР&.ЦівиикІ!! вврисlльбуд •. Секретар Окружної виборчо! заводу порошкової М'ё·таnyргіІ. виборчо'і комісlI - СМИРНО­ та службовцІВ фабрики еерхЧлени ОкружноІ БОНДАРЕННО Ва­ ВА Лідія Ігорівна від 0Pfd' комісії нього дитячого трикотажу. виборчої комlсlУ: Секретар Окружної вИбо.рчоІ НОНОНЕНКОВА Людмила ЧА ЧJ:iЛО АнатолІй КИРИЛО- нlзаціt ЛенІнської Номунlсти-~­ силь Миколайович - від кому­ комісії - ПУТ ЯТА Ольга ГРІІ­ ністичної організаціІ тресту ної Спілки Молоді України Tp€:ГригорІвна вІ,І1 орrанl~ації ВИЧ від h1)муніСтичної орг!­ і'орівна від комуністично! ~ БроварипромжитлоБУд •. Ленінської НомунlстичН()І СПіл- нlзаціУ пересувної механIЗО!!АНОУ СТУ сТеплицьтехмонтаж,.. орtанізації заводу порошкоао't Члени Окружно! Секретар Окружної виборчої ки МолодІ Уіфаlии фабрики колони ,N'g 9 тресту сБроварн­ металургії. виборчоУ комісІї: КОМlСП l\lАРУХЛЕННО Р..І­ верхнього дитячого трикотажу. сІ.'1Ьбуд •. Члеии Окружноl від комуні­ СЛІПНО Микола Васйльовl'~ БРОВАРСЬКИИ ЛЮБЕННО НадІ" АидріІвна іда Степанівна виборчої комісії: стичної організації Tpecry - від організації ЛенінськоІ

рІвна - :ВІд комуlrtет,,",иоt орСекретар О!(ружно! виБОР'f()t ганlзацlІ фабрики йерхиьоtb комІсії - НИСІЛЬОВ Іван Іва-

ВИБОРЧИR ОКРУГ :м

Голова

ОКРУЖНО!

комlсlI -

53

від

-

організаціІ

Ленінська!

виборчо! Номуністичної Спілки

МолоцІ

ПОВТОРЕйКО Ми- України пересувно! мехаНізова­

кола Миколайо!!нч вІД ко- ної колони N2 9 тресту сВр)­ муністичної організаці'! ~a!lOДY вврисlльбуд •. алюмінієвих буДІВельних нонСЕМИhОПНИЙ МИJ-:ОЛ'І Нtчструкцій. Заступник

вибор:чоІ

rолови

KOMltlI -

НадІя Павлівна -

ОftРуЖtlо'!

комісН ПUJіШАРПUН Нолодимир Володимирович ЗіД комуністичної організаL1 ії

Номуністичної Спілки Молоді ДОВГАЛЬ Володимир ARJ\~ «Теплицьтехмонтаж,.. України тресту • Броваряпром­ йЬвич - від комунlСТИЧИОІ 'Ор. Члени Окружноі виборчо! комісії: житлобуд •. ганІзацlІ заводу іІОРОШКОВОї \Ие­ АГ АРКОВ Жорж Петрович МАТВІйЧУН Олена Іванівна талурі'ії. - вІд рОбітників, інженерно· - від організації Ленінськ(\І ШИРОНА Ніна ІваніВНа ......

Спілки МолодІ дратович вІд РОбl'tникІБ, Ін- технічних nрацівникі8 та служ­ Номуністичної сБроварнпро~~­ .Теплицьтехмои­ України тресту женерно-технічних працівникІв бовців тресту

СНІЖНО та службовців

ПМН-9

вІд орrl!.иl- еБроварИСільбуд..

'l'peCTV •

Ta~ ••

СЕРГЄЄВ

Віталій

Анатолі­

житлобуд •. ЗОЛОТИХ

Мико-

від робіТНИКіВ, Інженерно-те1\:­ нічних праціВНИКіВ та tлу~. ців. заводу порошкової и~та­ .'Іургії.

«БроварR'

СЬRoї Номуністичної Спілки Мі.).

Марина

від організаціІ Л~ніJ!' Г АПНА.1ІО Га.'Іина Валентн­ зації ЛенінськоІ НомуиіСТНЧ'froІ Г АЄВА Натерина СтеПАН1YJ­ йович - від комуністично! ор­ лаІвна тресту .теплицьт~х­ ської Номуністичної Спілки М')­ нівна від органІзації ЛенІН­ Спілки МОЛОДІ Укрз!ии ~&BOДY на вІд робітникІв, Інженерио­ ГIІНіЗ:ЩlI

аJlюміНіЄВНХ струкцІЙ.

будlВeJlЬRt{Х

кон- технічних працівників та СJ1УЖ­ бовці в ПМК9 тресту сВровари-

Секретар ОКРУЖRО! ВИб~фtrо! СіJІьбуд,..

комісії ТИМОШЕНКО Володимир Іванович вІд хомуністичноІ органІзаці! заводу

БРОВАРСЬКИРІ ВИБОРЧИРІ ОКРУГ .NЬ Голова

~:~~~~.вих буДівельних кон- комІсії Члени ОхружвоJ

58

Оili~ЖrfIОJо:rь~й~~

Михайло Георгійович -

вІд НІ)-

монтаж

.10ді УкраїНи тресту

•.

лоді України заводу порошкЬ­ МОРОЗОВА Людмила 13·>- промжитлобуд •. РІЗАНЕНКО Ностянтин Ар­ вої металургії. рисівиа від організаціІ Л~­ від комунIСТИЧ!f!)І РУДЕННО Ігор ВОЛОДИМИра.. ніНСЬКО'! НомунlстичноІ СпlлкJ.i темович MOJIoni України тресту .Тен­ організаціІ rpecTY .Броварн­ ВИЧ - від організації Леніиєь­ промжит.тюбуд •. ної Номуністичної Спілки Mo,itl)oo JIицьrєхмонтаж •. БРОВАрсьКItИ ФОМІН минола tриtорович ді України заводу ПОРОШКОВGІ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .Ni 82 - ВіД робітників. Інженерно­ металургії. технічних ·працівників та

ГOJІОва

слу;к­

Окружно!

8иБОРЧl)У

БРОВАРСЬRИРІ

.ТеПЛИЦьтехмон­ комІсії ГВИЗІН Василь Фе­ виборчоl хомlсll: мунlстичноІ організаціІ дослlд- борщів тресту ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ 6s дорович Від комуністичне! БАЯНДIН Геннадій Семено- но - експериментального 38 ВО­ таж •. Голова окружної вибоР"lЬ! органІзацП заводобудіВRОГО ком­ БРОВАРСЬКИИ вич вІд комуніС'rИЧRОІ орга- ду. KOllliciї - У ЛЬЯНИЧ TO~Ae

бінату. нЕзацlІ заводу алюмініЄвих буЗаступник голови ОКРУЖНО'{ ВИБОРЧИR ОКРУГ .Ni 59 Заступник голови дІвельних конструКЦій. виборчої КОМlС1У - ЖМІНЬНО Голова ОкружноІ виборчоl виборчої комісії МУЗИЧЕННО Лариса МИНО- МарІя Мойсеївна від роБІТ­ комісії СЕНЬНО ВіКТО]> Марія Григорівна -

лаївна вІд робітникіtl. Інже- ників, інженерно· технічних пр?­ Олександрович від hepho-теХНIЧНИх ПР&цlВНИJ!IВ та цІвникІв та службовцІв досліТ\­ стичноІ організації службовців заводу

алюМІнІЄsнх но-експериментального

заводу.

комуні·

завод~'

зацП

Ленінської

OKPyIRH:JY ШАМJЧ

від

opraIlI-

НОмуністичноІ

Спілки МолодІ України заводо­ будівного комбінату.

Васильович вІд номуніСти'!­ ної органІзаціІ cepeдtlьo~ шко­ ли N2 5.

Заступник голови ОКРУЖНt't виборчоІ комісlI - ФЕДОРЧ}'К

Валентина Петрівна від ор, будІвельних конструкцій. Секретар Окружної виборчо! Заступник голови Окружно} Ленінської HO~Hl­ Секретар Окружно! виБОРЧОl ганізації БИЦЮРА Натерина Григо- комісії - ПАННРАТОВ Віктзр виборчоІ комісії СЕМЕНО­ комісії - ПРОТАСЕВИЧ Воло­ стичної Спілки l\Іолоді УкраїНіІ рІвна ВІд роБІТникІв, ІНЖQ- Іванович від комунlсти',­ ВА марина Альбертовна пластмас.

вчителlв cepeAHb{'lI в!д колективу комуністичної органІзаціІ заВQ­ школи N2 5. добудівного комбінату. Секретар ОкружноУвиборчС't будівельних конструкцій. Члени ОкружноІ Іни заводу пластмас. Члени ОкружноІ комісії ТІМАНОВСЬНИі1 ЗАГРИйЧУН АнатолlА Севиборчоl комlс!l: Секретар Окружної виборчо! внборчої комісlІ: Михайло Олександрович В1Ц менович ВІд РClбіТНИКіВ. lН-ЗАйЦЕВ Олександр- Пам/)- комісіІ - МАМИТЬНО Михай­ ЦИБАНЬ Микола Петрович комуністичної організації сереА­ женерно-технlчних працlВтntl8 БЦЧ. вІд комуНlсти~иоl ОРl'l\­ ло ПантеліЙ08ИЧ ВіД кому­ - вІд комунІстичної оргаfIlза­ ньої школи М 5 та службовцІв ~I!.BOДY АJtюмrнl~~ нізїщll дослідно експеримент!ІЛ:"- ніСТИЧНОЇ: організаціІ заводу ціІ заводобудl~ного комбінату. Члени Окружиоl· вих будівельних конструкцій. ного заводу. пластмас. Г АНУЩАН Людмила ПеТРI~­ виборчої комlсll: Члени ОкружноІ БРОВАРСЬКИРІ ШУЛЯК НадІя Нирилівна на вІд організації ЛенlНСЬfюt

нерно-технlчних службовців

працІвникі!'! та ної організацІІ

~aBOДY алЮМінІєвих

ВИБОРЧИй ОКРУГ .м

Голова

комІсії нович

ОкружноІ БОйНО

-

ганізацlІ

S4

вІд

роБІтників,

ністичної

Інженерно тех-

виборчоІ нІчних працівників та служБОl!-

ФеДІР

Іва-

від комуністично'! ОР-

фабрики

дослlдно-експ о;­ від ОРГ!і"ізацП Ленінської Кому­ димир Олександрович

риментального заводу.

верхнього

заводу.

ДЗИСЬ

дитячого трикотажу. Заступник голови Окружно! виборчої комісіІ ЮРИНЄЦЬ Владислав Євстахович ВІд робітників. lнжеиерио-технічних

Анатолій

Василь:>-

Молоді Укра­

внборчоІ комІсІ!: ДУ ДНА іван Михайлович

дослІдно-експерименталь- від

ці!!

ного

Спілки

кОмунІСТИЧНОЇ

заводу

-

оргаНіЗац!ї

пластмас.

ПОЛІНО Григорій Прокопс­ вич від робітникіВ, інженер­ но-технічних працівників Т<і

вич ВІд робітників, інженерно-технІчних працІвників та СJIужбовцlВ Броварського до{'­ С,(!ужбовціВ заводу пластмас. ХАРЧЕНКО Наталія БОі lИ лІдно-експериментального заво­ сівна від органІзаціІ Ленін­ ду. працівників та службовцІв фабМАТВІЄННО Ганн!! ДмитрІв­ ськоІ НомуністичноІ Спілки Мо­

рики верхнього ди'l'Ачого трико- на

-

вІд органІзаціІ ЛенlнсьнnІ

лодІ

України заводу пластмас.

тажу. НомУнІСтичної СпІлки МолодІ , ІВАНОВА Лариса від робітників, Секретар Окружно! виборчо! України дослlдно-експеримсп- на комісії

БРОДЗЯНСЬНА Ан-

-

тонІна МихаАлlвна вІд комунІстичної організацl'і фабрини

верхнього

дитячого

трикота­

жу.

Члени ОкрумвtlІ виборчоl хом1сll: СУНИЦЯ Володимир Дмит­ рович від комунІстично! органІзацІї фабрики BepXНboro дитячого

трнкотажу.

СТРОй Валентииа Аидрі'!В­ на від робітникІв. інженер­ но-технічних працІвникІ!! та службовціВ фабрики верхнього дитячого

трикотажу.

но-технічних

таJIьного заводу.

БРОВАРСЬКИРІ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ

службовціВ

СтепанІ\:­ інженеrJ­

працІвників

заводу

N

пластмас.

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИИ ОКРУГ .Ni 60

57

НомуНіСТИЧНОУ

СпІЛки

України зводобудівного

Моло~і

комбі­

нату.

І3ВЕНОВА Ольга ЮХИМ1і~Rа від комунІстичної opгaHiBa~ цП середньоІ школи М 5. ХУ ДІЯШ Володимир гриro­

-

БОНДАРЬ Галина ЮХИМіВІта рович від колективу вчитеЛі. вІд органІзації Ленінськ','! середньої школи N2 5. НомуНіtтичної Спілки МолодІ НУРПАС Віктор Іванович .... України заво,цобудівного комБІ­

-

нату.

від

колективу

ньоІ школи

вчителів

сере,і(·

.N9 5.

ШВИДЕННО Оленсій Васр· НУ ЛІШ Марина ВолОДими. льович вІд організаціІ Ле­ рівна від організаціІ ЛенІJ1' нінської Номунlстичної Спілки сько'і Номуністичної Спілки Мо­ Молоді України заводоБУДіВ­ ного К01llбlнату.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ 8З Голова Окружної виборчо! комісії ГУСАРУН СтаНіслап

лоді

Україии

середньої

шкоfПl

N2 5. БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~

88

Голова ОкружноІ внборчо! ВOJюдимирович від комуні­ комІсії - НІЖНlК Вячесл,* Голова ОкружноІ вибор'К'f Голова ОкружноІ виборч,~І стичноІ органІзації заводобув­ Нлимович від комуніСТІІчн6! комісlI ЖУНОВА HatIl'l комісі! ШАМАЛО ВасНіТ" ного комбінату. організації шиноремонrноrо за· Юхимівна від комуніСТИЧflCo! Миколайович вІд комуніСТИ'I­ Заступник голови Окружно! воду. організаціІ заводу порошково'і "ої органІзаціІ заводу пластмас. виборчої комісі! ПРАСЮИ Заступник ГОЛОВИ Окружи:>t металургіІ. Заступник голови Окружної Ольга ІванІвна ВІд органlз'1- виборчої комІсії - ничиrtо­ Заступник голови ОКРУЖIl<~.Т виборчоІ КОМlсlI БОНДА· пії ЛеНінсько! НОМУНІСТИЧНОЇ РУК Нана Дем'янІвна - ві)! виборчоУ комlсіІ НОЗІН Но­ РЕНКО Ольга Миколаївна­ Спілки МолодІ УкраІни завоДО­ організації ЛеНІНСЬКО'! КоМ1'­ стянтин Іванович від роБІ r· від організаціІ ЛенінськоІ НОМУ­ будівного комбінату. ністичноІ Спілки МОЛОДІ Ук}!&. ників, інженерно-технічних ПJ':!.­ ністично! Спілки МолодІ. YKpnСекретар Окружно! виС;орчо'l їни шиноремонтного ЗАВОДУ. цівників та службовців заводу їни заводу плас·гмас. комісії БОРОВСЬНИй Мп­ Секретар ОкружноІ виборч()1 порошкової металургії. Секретар ОкружноІ виборчоУ кола Васильович від KOM~·­ комІсії НОРОСТОВ ВоМди­ Секретар Окружної виборчо'! комісії ЗАВАДА Віктор ністичної організації заВаД0' мир Іванович від комунlC'rИ'1. комісН ДР АГОй Василь Павлович від комунІСТИЧНОЇ будІвного комбінату. ної організаціІ шиноремонтноrа

ЧОРНА НадіЯ Іванівна Петрович від комуністично! організаціІ заводу пластмас. вІд організацlt ЛеНІнеько! організації заводу порошковаІ НомуністичноІ CrtiJUlH МолоДІ ЧJIени ОкружноІ металургlІ. УкраІни фабрики BepxHboro ди­ виборчоІ комlсlІ: Члени ОкружноІ тячого трикотажу. ПРУДНА Ганна Андріївна IІНБОрt{оl ком1с1і: СЕР ДЮК Ольrа Іванівка -від комуністичНОї: орга:іізації RОЛЕСНlЧЕННО Юрій Ва­ заводу пластмас. від робіТНИКіВ. іиженерко-тех­ від комуніСтичної нічних працІВНИl(ів та службов­ сильович ТИШ НЕ ВИЧ Лариса Анпорошковоі дріївна ців фабрики BepxHьoro дитячо­ організаціІ заводу вІд робітників. ін­ го трикотажу. металургії. женерно-технічних праціВНИhів

Членн ОкружноІ виборчоі KoмlclI: НРИВЕННО Василь Павло­ вич вІд комуністично! оргаРоі­

зації заводобудlвного комбінат~'.

заводу.

Члени ОкружноІ виборчоІ комІсІ!: ПАВЛЕННО Михайло Івая~ вич від. організаціІ Леиі!J~

СИЧ Петро Григоровиtf-­ сько'! Номуністичної СпІлки Мо­ вІд робітників, Інженерно - тех­ лоді України шиноремонткоrа

нічних працІВНИКІВ та службов­ заводУ. ців заводобудівного комбінату. КОСТЕННО Володимиl'> ne!ГОНЧАРУН СтаніСл3В йос",­ та службовціВ заводу пластм!!с. СТЕПУР А Тетяна Олександ­ рович БРОВАРСЬКИR вІд комуністично! 01'пович :Від комуНістичноІ ор­ ЛЮШНЕННО Петро Михай­ рівна вІд роБІтників. інже­ ганізаціі шиноремонтноrо за80ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ SS від робіТНІ;ків. Ін­ нерно-технічних працівників та Голова Окружноt виборчоУ ганізаціІ заводу порошковоІ ме­ ЛоВИЧ ::\у. женерно-технічних праціВНИRІв службовців заводоБУДіВНОГО комісlI НОЖУРАМнкола ТilлургlI. БОВТРУК Ніна МикмаtВR" СУЧЕН НаТАлія ІваНівна та службовціВ заводу пластмас. від комуніСтичної НОВАЛЬ Стєпіслав Сергійо' пересуlНОУ мехаНі­ віД організаціІ ЛеніfIськоІ Ко­ від робіТНИКіВ, інженеr· зованої колони .м $) тресту муніСТИЧНОІ Спілки Молоді ук­ яич .Броварисільбуд •. працівникІв Та раІни заводу порошково'! меТа­ но-технічних Заступник ГOJIО8И Окружноl лургіІ. службовціВ заводу пластмас. БРОВАРСЬКИй свИСТУНОВА Г8ЛИИ!1 Пеt­ виборчої комісі'! ПЕТРОВА ВИБОРЧИИ ОКРУГ J'W 61 від робітників. іНЖ(\­ Світлана володимирівна ВіД рІВН! Голова ОкружноІ виборqn.Т організації ЛеНІНСIІКО'і КомунІС­ hepho-техНІчних праЦівників БАБИЧ Микола Іва­ порошкової коМісlI тичної Спілки МОЛО,ll;і УкраІни службовців ::taBo.цy НОВИТі - . від комуНістичної орпересувної мехаИlзоі3!!іОХ ItОЛО- МЄ1'аЛУРГlї.

Титович організаціІ

'ra.

комбінату. - від організаціі ЛенІнеько! СЛИШИНСЬНА Валентина Номунlстичної Спілни Молодt Миколаївна від органІзації УкраїflИ шиноремонтного 3&'80, Ленінської Номунlстичної Спі:l­ ду. ки МолодІ України заводоБУД1Р­ НАДОЛЬСЬНА АнтоніВI ного комбінату. Мойсєєвна - від робітнИк1tі БРОВАРСЬКИИ .інженерно-техНl чних працІВНИКі" ВИБОРЧИй ОКРУГ .NЬ 64 та служБС)]ЩіS замду пластм~с~

Голова Окружної виборчої комісії - БОНДАРЕНКQ Ста-

(Проgовжевиа

Jla 5 crop.J!


]lОВВ

ЖИТТЯ +

Про затвврджвння складу Окружних виборчих KOMlcl1 по виборах до Броварськоі мlськоІ Ради народних депутатІв (Продовжевм).

. нерно-технічних

fiраЦ!вників

та tаНіЗБ.ці!

ШЛЯХОВО-будlвельно.'О Спілки Молоді Укра'!ни

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ ом

Tpecry

служБОВЦів шиноремонтного за­ ~правпіння NiI 50. сНиївшляхбуд.. воду. ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 67 Ч.'Іени ОкружноІ Секретар Окружної виборчо'! ЩЕРВАН Надія Олександрt~­ виборчоІ, комісії: комісі'! ЩЕРБИЦЬНИИ Геf'ОЛов& Оrфужної виборчоt на ..... від РОб1ТНИКіВ, інженер­ Н()ЗАНОВ Сергій Петрович надій Федорович від комуніКомісіі РЕПИЛО Володи­ но-технічних працівників lа Мир ГригёфОВИЧ від комуні­ від організації Ленінської стично'! організації треС1У службовціВ шиноремонтного за­ Номуністичної Спілки Молоді сНиївшляхбуд~. стичної органІзації деревооброб­ воду. НОгО комбінату. УкраїНИ шляхово-будівельно:о Члени ОкружноІ БРОВАРСЬКИП управління М 50. виборчоІ комШї: Заступник голови Окружне '( ВИБОРЧ ИП ОКРУГ .NiI 70 НРАВЧУН Петро ApKa~lБАТЕЧНО Олексій ВолодивибоРчоІ комІсІї ВЕРБИЦЬ­ КИИ Володимир Іванович від робітників, інГолова ОКРУЖНОУ виБОРЧО'І йович - від робітників, інже- мирович працівникІв &іl( РОбі'і'НИКIВ, інженерно-тех­ комісії ЛІТВІНОВА На!,·­ hepho-теХНіЧНих працівників та женерно-технічних Нічних пріщівників та службов­ рина ГригоРівна - від кому­ службовціВ шляхово - будівель- та службовців тресту сНиївшляхбуд,>_ ~iB деревоОБРоБного комбінату. Ністичної організаці'! експери­ ного управління М 50. НУЧИН Володимир Іванович ГЕРАСИМЕННО Валентина Секретар ОкружноІ вибор'ю! ментального заводу торгового - від робітників, інженерно- Сергіївна - від організації ЛеJtot.'iiclI - СИМОГОСТИЦЬІ{А машинобу дування. JIюдмила Миколаївна ВIЦ Заступник ГОЛОВИ Окружно! технічних працівників та служ- нінської Номуністичної СпіЛЮI шляхово-будівелЬНОI о Молоді України тресту сНиївкомуністичної організаці! Де-. виборчої комісії СОЛОД­ бовців шляхбуд •. реВООбробного комбіна ту. НИй Олександр Петрович­ управління М 50. Члени Окружно~ НОРНІйЧУН Олександр ГРНМАМЧЕННО Марія Сергі'іввід організації ЛенінськоІ НОМУ­ виборчо! комісі!: від робітників, ін- на від робітників, інженер-· ністичної Спілки Молоді Укра­ горович -

БРОВАРСЬКИИ

Н6РНЄЄВА ЗОЯ від

-

робітникііІ,

ЮліанІilн;\

інженеflнu­

технічних працівників Та

бовців нату.

:ВО}'СУН Ростислав

.

!кч

служ­

деревоОбрОбного

......

комбі­

Семено­

від рОБІтників, інженер-

но-технІчних працівникІВ та С!JYjКбовціВ деревооБРМkог J RЬМбінату. . НОВТУН Володимир МИМ­ .1t1iйе!ВИч від робітник1В, 1Н2tеНёрИО - технічних працівникІв 'ііі. МужбовЦlВ деревооБРОБного J(омбінату.

СіЮРОБАГАТЬНО Володи­ мир Петрович - віД орtанlзаUl1 ЛМінської Номуністичної Спlп­ ки МолоДі України деревоОб­ робного КОМбінату.

:SРОВАРСЬКИИ

:ВИ:SОРЧИП ОКРУГ .м ва tолова Окружної виборчо! комІсІї

МУХА

-

Євдокимович

ВОЛОДИМlф

від комуністич­

-

ної організації заводу порошко­ вої металургН.

ментального

заводу

ТНА ЧУН Олександр Сергійович від робітників, інженер-

торгового

працівників тз Мико­ но-технічних заводу будівеловід організації Ленін­ службовців робітників, інженерно - теХнІч­ ська'! Номуністично'! Спілки Мо­ них виробіВ. них працівників Та службов­ лоді України експериментально­ МАТУЗНА Віктор Федор"від робітників, інженерЦіВ Заводу порошкової металур­ го заводу торгового машинобу­ вич но-технічних праціВЩf!{ів. та дування. riї.

Петрович

від лаївна

-

Секретар Окружно'[ виб<tРЧЬt комісії Г АРНАГА Іван Се­ менович від комуністично!

комісії

-

хайлович

Окружної

ГУЖВА Юрій

-

78

виборчо!

Ми-

від комуністичної

організації світлотехнічного за

воду. Заступник голови Окружноl виборчої комісії БОГАТО. ВА Ганна Іванівна від ро-

бітників, інжещ~рно-технічних: працівників та службовців світ.

лотехнічного ,заводу.

Секретар Окружно'! виборчо!

комісії

РОГАЧОВ Іван Іва-

-

нович ганізацВ: воду.

вІд комуністичної ор­ світлотехнічного за.

Члени ОкружноІ виборчо! комісії: ПІДЛІСІНА Віра МихайпрацівникІв но-технічних працівникіВ та лівна --:- від орган!зації Ленін­ їни експериментального завоJU' женерно-технічних та службовців шляхово-буд!- службовців тресту сНиївшлях- ської Номуністичної Спілки торгового машинОбудування. Молоді України світлотехнічна, буд •. Секретар ОКРУЖНОї виборчоІ вельного управЛіння N9 50. БРОВАРСЬКИИ САХНО Павло Миколайович го заводу,. коМісії -НЛИШТА Анатол1lt СЛЕЗНО Віра Панасівна ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 73 .- від робітників, інженеРRОІванович ~ від комунlСТИЧН'IЇ організаціІ організації експериментально­ Голова Окружної виборч"! технічних праціВН!:іків та служ­ від комуНіСтично'і світлотехнічного заводу. го завоДу 'і'оргового ма.шино5у­ коМісії ОЧНУР Андрій Іва- бовців тресту «НИlвшляхбуд •• БАБІЧ Любов Миколаївна"""'"! дування. ІЮвич - від комуністичної орБРОВАРСЬКИИ від організації. Ленінська! Но­ ганізаціІ заводу будівельних ВИБОРЧИй ОКРУГ ом 76 Члени Окружно! МолодІ виробіВ. Голова Окружної виборчо! муністичноІ . Спілки виборчої комісі!: світлотехнічного за, Заступник голови Окружно! коміса ІВАЩЕННО Іван України ГОЛЬ Валентина ВолодиЯКУБОВ- НИКіфОРОВИЧ від комуністич­ воду. мирівна від робітників, інже­ виборчої коміс!'! ІВАНЕННО Людмила Воло­ нерно - техні чиих праціВНlI­ СЬНА Валентина МиколаІвна- ної організаца ремонтно-мехз­ димирівиа від організаціІ робіТНИКіВ, інженерно-тех- нічного заводу. ків та службовців експеримен­ від Заступник голови Окружн('! Ленінської Rомуністичної Спіл~ тального заводу торгового ма­ нічних працівників та службовців заводу будівельних вироБІв. виборчої коміса БОГДАН ки Молоді УкраІни світлотех. шинобудування. Секретар Окружної виборчо'! Галина Іванівна - від робіТfШ­ нічного заводу, ФІЛІПОВА Ольга Михайлів­ БРОВАРСЬКИЙ МЕЛЬНИНОВ В-і- ків, інженерно-технічних пра­ на від робітників, інженер­ комісії - від ко- цівників та службовців ремонт­ ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 79 но - технічних працівників та лентин ТимофіЙОвич Голова Окружно!: виборчоІ службовців експериментального муністичноУ організаціІ заводу но-механічного заводу. ГОЦУЛЯК Василь Секретар Окружної виборчої коміса заводу торгового машинобуду­ будівельних виробів. від комуністично! Члени ОкружиоІ комісії ІЛЛЄННО Микола Іванович вання. автопідприємства виборчої комісії: Валентинович від комуніс- орr:анізаціІ НАЛЕНЧЕННО НатеРИil~ САВІНИХ Сергій Павлович тично:! організаціІ шинореМОН'r­ 09034. Олексіївна від робітників, Заступник голови Окружно!: від комуністично'! органім.- ного заводу. інженерно - технічних праців­ виборчоІ комісі! - ТЕРЕЩЕН­ Члени ОКружно! ників та служБОВЦіВ експер"­ ціІ заводу будівельних виробів.

Заступник голови Окружнr')Ї машинобудування. зибёфчої комісії НУ ЛЬБА ч­ РОГ АЛЬСЬНА· Надія

НИЙ Микола

Голова

-

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м

службовціВ

них

71

НО

внборчо! комісії: НУРТОВА Надія Павлівна-

від

робітників,

інженерно-тех­

ців

шиноремонтного

нічних працівників та службов-

Ганна

Василівна

-

від

організації Ленінської Номуніс­ тично'і Спілки Молопі України автопідприємства 09034.

Секретар Окружної

заводу.

виборчо!

HPАВЧУН Володи­ СОРОНА Олександр 1УІ ико - комісії від кому­ лайович від організації Л~ мир Михайлович HiHCЬ~OЇ Номуністично'! Спілки Н[СТИЧНОї організаціІ аВТОПід­ будівель- Молоді УкраІни шиноре!'4.QНТшr. UІ1ВЄМС1:Цд. 09034_

заводу

виробів.

Члени Окружно!

го заводу.

виборчо! комісІї: . БРЕВУС Тамара Василівна СЕР ДЮН Юрій Андрійович Голова Окружної виБОрчо! 9БОР~,ЬНИй Анатолій Ма­ - від робітників, інженерно- - від організації Леніну!>коі організаціУ заводу порошкової комісі! ВАРЬЯНСЬНИИ Во­ технічних працівників та служ- Номуністичної Спілки Молоді рьЮІович -- від організаu1У Ле­ металургії. лодимир Кузьмич від KOM~'­ бовців. заводу будівельних ВИ- УкраїНИ ремонтно-механічного нінсько'і Номуністично'і Спілки Ч.ttени Окружно! виборчо!

коміс1!:

ДАРМО ГРАй Ол;ександр МІ!­

ністично! орtанізаці'! порошкової металургії.

заводу

рОбів.

заводу.

БРОВАРСЬКИИ

ВЧЕРАШНЯ Тамара

.

.

Заступник ГОЛОВИ Окружно! ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 74 нівна від комуністичноІ орвиборчої комісії - ВЛА3НЄВ Голова Окружної виборчо! ганізаціІ ремонтно-механічного Василь Степанович вІд ро­ ІЩЕННО МаКСі1:М заводу. бітtшків, інженерно - техніЧН1{~ комісії ШМАТОН Тетяна Іванівна від комуністичБРОВАРСЬКИП працівників та службовців завu­ Олексійович .- від організаціІ Ленінської ду порошкової металургlI. ної організаціІ заводу порошВИБОРЧИП ОКРУГ ом 77 Rомуністичної Спілки Молоді Голова Окружної виборчо! Секретар Окружної виборчо'l ковоІ металургії. України заводу порошкової ме­ Заступник голови Окружної комісії ХОМИЧ Володимир комісії ТЕПЛЯНОВА ЄЛіЗ8коЛайович від комуністично'! організації заводу порошков,,! :металургії.

'1'алургії.

Г АРНУН Надія Василівна

віД організації

Ленінської

-

вета Георгіївна

-

стичної організаці'! Но­ рошкової металургіІ.

від комунІ­ виборчої комісії Наталія Анатоліївна заводу по­ бітників,

-

ПОТЕРЯ Миколайович від комуніс­ від ро. тичної організації пересувноІ

інженерно-технічних механізованої

працівників та службовЦів заВfJЧлени Окружио! раіни заводу порошкової Meraду порошкової металургі'!. внборч()ї комісії: .ny~rir. Секретар Окружної виборчо! РОМАНЧЕН}{О ОлексаНДР/l ROмісії С()ФІНА На'rерина Васила;­ РУДОМАН Григорій від організз­ Борисович на від робітників, інженерно­ Володимирівна від комуністичЛенінської Номуністично'і ної організаці'! заводу порошко, '1'~нІчних працівників та служ­ ці'! муністично'і Спілки Молоді Ук­

боtщі8 заводу порошкової мета­ Спілки Молоді УкраІни порошкової металургії. .пурr1I.

БРОВАРСЬКИИ ВИВОРЧИИ ОКРУГ .'НІ

69

заводу вої металургії.

.

Члени Окружно'[ виборчо! комІсі!:

НОВАЛЬОВ Олександр Володимирович від робітників,

колони

Молоді

Семе- ства

N2

8

України

аВТОПідприєм.

09034,

НОЛЬЧЕВСЬRИй Павло Михайлович від комуністич­

ної

ства

організації

автопідприєм­

09034,

НОСНО Нлавдія Анатоліївна від

-

робітників.

інженерно­

технічних працівників та

служ­

бовців автопідприємства 09034. ЗАГ АРИНА Любов Євгенів­ на ської

від організаuі! НомуністичноІ

ЛеНіН­ Спілки

тресту сБроварИСільбуд •. Молоді УкраІни автопідприєм­ Заступник голови Окружно! ства 09034. виборчої комісіі ШМАТОК БРОВАРСЬКИП Ганна Петрівна від організа­ ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 80 ці'! Ленінсьної Комуністично! Голова ОкружноІ виборчо! Спілки Молоді У'країни пересувної

М

механізованоІ

колони коміСіІ

8 тресту сБроварИСільбуд'> .

ШУМІЛІН

-

лій Миколайович

Секретар Окружної виборчоІ ністичної

комісії

-

ПАНЧЕННО Віктор

-

Анато­

від кому­

організаці!

заводу

плаСТмас.

Заступник голови Окружної інженерно - технічних праціВАНАНЬЄВ Володимир Олек- Миколайович від комуніс­ ОКРУЖНОї виборч~І ників та службовців заводу по­ сандрович ТНА ЧУН від комуністичне,,! тично'! організації пересувноl виборчоІ номіСії САГОМОНЯН ВОЛI)- рошкової металургії. організації заводу порошкова'! механізованої нолони .N2 8 Наталія Петрівна - від орга­

Гмова

J(oMiciI -

димир АркаД1ЄВИЧ в1д КОМУПЕТРЯЄВА Валентина Олен­ металургії. нlзаuії ЛеНінсьно! Номуністич­ тресту .ВроварИСільбуд'>. н!.С'tнчно'і організаціІ шиноре- сіївна від комуністично'! ор­ ноУ Спілки Молоді У'краІни за­ СОКОЛОВА Євгенія ПавліliЧлеии Окружиої воду пластмас. .,oH'tHoro заводу. ганізаціІ заводу порошкової ме- на від організаціІ ЛеніНсько! внборчої комісії: З&сtynник голови Окружно! талургіІ. Секретар ОкружноІ виборчо! НомуніСтичноУ Спілки Молоді ІВАНЧУН Милентій Олек-

8иб~РЧОІ комісі! Юна Григорівна -

-

СРІБНА МИРОНЕЦЬ Павло Оленсан­ УкраІни заводу порошково! ме- сандрович від організаціІ комісії - НОЖЕВНІRОВ Юрій від робіТни- дрович від робітників, lнже­ талургії. від комуніс­ Ленінської КомуністичноІ Спіл- Ностянтинович -

інженерно-технічних пра- нерно-технічних працівників та цівників та С.7lужбовців ШИН(,- служБОВЦіВ заводу порошковоІ

J(iB,

реМОІІ:ТНого заводу.

Секретар Окружно'! виборчоУ

J(oM1C1}: - ЮСЕЛЬОВ Dолодимир Іванович _ від комуНіСТИ"'ноl організаціІ шмнореМОНТНОl'О ваводу.

Члени Окружно! від

,.,., 7 ' Г dW 2 Окружної виборчо'{

Голова -

комісіІ

НОРіКОВ Федір Ми- лівна

від

комуністичноl

організаціІ шляхово - будівеЛL-

nl:РJ10БСЬНА 'ВіктоРія Ва-

-

БРОВАРСЬКИИ

ВИВОРЧИП ОКРУ

хайлович -

виборчо! ком1сіl:

JlеР~Jllиі~Нil

металургії.

ного управління ,N'g

50.

Заступник голови

організацІї виборчо!

КОМісії

Онружно!

-

JIеllіНСЬNОЇ НОМУністичноІ СПі.,- НО Надія Федосіївна ки Молоді України шиноремонт- робіТНИКі",

НОНОНЧУН Любов Іванівна ки Молоді У'країни пересувно'! тично! організації заводу пласт, від організаці'! Ленінська! механізованої колони М 8 мас. Члени Окружио! НомуністичноІ Спі.ttки Молоді тресту еБроварисільбуд •. Виборчо! комісії: України заводу порошково! меЗИНОВ Володимир ОлекЯРОШ Ганна Іванівна'_ талурrії. сандрович від робітників, ВОРОНЕЦЬ Надія Михай- інженерно-технічних працівни: вІд організапії ЛеНінськоІ Но­

-

НІШЕН­

- від комуністично! ор· ганізації заводу порошково'! ме-

талургії.

БРОВАРСь.ции

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м

Голова

від комісії _

інженерно-технічни'l!:

' - 111111. комуністичної

організа-

ЦіІ шиноремонтного заводу.

Секретар Окружної: виборчо!

ДАНИЛЬЧЕННО Оnена Іва- комісії -- ТИМЧЕН}{О

Вівна

-

від робітників,

lнже- Лукич

Лідія Петрівна -

ві"

К"муністич- нолnни .N2 8 треСту «Бровари"v Сільбуд'>.

організаці'! тресту

шля:хбуд.

N9 50.

ЖАДАН

від організації ЛенінськоІ Но-

ОкружноУ виборчо! lІ'уНістичноІ Спілки Молоді Ук­ СТЕПАНЮН Іван раїни пересувної механізовано!

Васильович _

HOI'O ~aВOдy. праціВitикll1 та службовців шля· ної МАРИНИЧ ФеДіР Федорович xobo-БУДіВельного управління

75

ків та службовців пересувноl муНІстичноІ Спілки Мол~ді Ук­ механізованої колони .N2 8 тре- раіни заводу пластмас. ЛОСЬ Тетяна ПетрІвна .....· ст:? о«Броварисільбуд~.

СННіВ-

ВАСИЛЬ}{ОВА Галина Яків-

вІд

комунІстично!

організаціІ

заводу пластмас.

СИВЕЦЬ

Володимир

сандрович

-

кІв

службовцІв

від

інжеНёфно-'tехнічних та

Олек­

робітників

праЦівни: заводу

пластмас.

на - від робітників, інженерБОНДАР Людмила Іванівна Заступник голови Окружно! но-технічних праЦівників та -: ~lд робітників, інженер!!о­ виборчої комісі! - НАР А Ва- службовців пересувна! мехаНі­ техlllЧНИХ працівників та служ.

Павл~ леНІина ІзаніВнв. - від орtапі- зованоІ НоЛони N!! 8 тресту -. від комуністично! ор. зації Ленl.нської НомуНіСТИЧИОІ4:БроварИсільбуд.!

боtщів заводу плас'ГмIJ.С.

(Пролов:хеllШl на

6 стor. ~


*

«ехор.

25 ГРУДНJI 1979 РОКУ'

НОВЕ

ЖИТТЯ

Про затвердження скnаду Окружних виборчих комІсІ. по виборах до Броварської міської Ради народних депутатІв (ПродовжеВВJI).

РУДЬ Ганна від робітників,

t;РОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ 81 Голова Окружної виборчоІ комісіІ НОВАЛЬЧУН Воло­

димир Васильович від кому­ ністичної організаціІ шляхово­

будівельного управління М 50. Заступник голови Окружної виборчої комісіІ БАР АНОВ­ СЬНА Марія ФраНЦівна від робітників, інженерно-технічних працівників та службовціВ шля­ хово-будівельного управління М 50. Секретар Окружно! виборчої комІсії ШНЧУН ЛеонІд Ми­ колайович вІд комуністичної організації шляхово-будІвель­ ного управління .Nq 50.

Василівна-­ та службовціВ центрального ре­ ТАНСАР Семен йосиповlІ'І інженерно-тех­ монтно-техні чного пІдприємства, від комУ.ністичноІ організа­ нІ чних працівникІв та службов БРОВАРСЬКИП ціІ деревообробного комбінату. ців Заліського цегельного зава­ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ 87 БРОВАРСЬКИИ ду. Голова Окружної виборчо! ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ 90 БРОВАРСЬКИИ комісії ФІРСОВ МИКОЛёі Голова Окружної виборчо! ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 84 Нузьмич вІд комуністичної комісії - НРИЖАНІВСЬНЮІ Ниївоблтепломере­ Євген Голова Окружної виборчvУ організаціІ Степанович від к()­ комісії ПРОЦЬJЮ Іван Іва­ жа. муністичноІ організаціІ заводу Заступник голови Окружно! будівельних вироБІв. нович від комунІстичної ор­ виборчої комісії ГРЕДУНО­ ганізаці! змішторгу. Заступник голови ОКРУЖНG'і ВасилІвна вІд виборчої комісії Заступник голови ОКРУЖНl'І ВА Лариса МАТЕйНО виборчої комісії ГИЛь'іЕН­ робітників, інженерно-технічних Зінаіда Федорівна від робіТ­

НО

Володимир

Григорович

від

працівників

та

-

службовців

змішторгу.

Секретар Окружної виборчої номісlї БЕСІДЮНА Марія Антонівна від комуНісТИЧН('ї організації змішторгу. Члени Окружноі виборчо! комІсІ!:

працівників та службовців НИївоблтепломережа. Секретар Окружно! виборчо! комІсії БУТА Володимир Степанович від комуністич­ ної організаціІ Ниївоблтепло­

ників, інженерно-технічних пра­ цівників та службовців заводу будІвельних вироБІв.

мережа.

органlзаціУ заводу вироБІв.

Члени Окружно! Члени Окружноl виборчо! ком!сl!: виборчоі комlсlІ: НОВІЦЬНА Наталія Михай­ ДЕРЕЗЕНКО Віктор ВасиПРОЧАй Володимир Івано­ льович від організаціІ Ленін­ від робітників, інже­ лІвна вич вІд робітників, інженер· нерно-технічних працівників ТІ:! ської' Номуністичної Спілки но-технічних працівників 'Еа службовців змішторгу. Молоді УкраІни Ниївоблтепло­ службовців шляхово-будівеЛl,мережа. ГУЩА Ольга Олексіївна го управління Nq 50. ВАСИЛЯК Олександра Ро­ від організації Ленінської Ко­ ГУБАРЬ Дмитро Трохимо­ муністичної СпІ.1КИ Молоді Ук­ манівна від організації Ле­ вич від робітників, інженер­ раїни змішторгу. нінської КомуністичноІ Спілки но-технічних працівників та ФЕСЮН О.'Іьга Іванівна -- Молоді України Ниївоблтепло­ служБОВЦіВ шляхово-будівельно­ від робітників, інженерно-те~­ мережа. го управління М 50. СШВАН АнатолІЙ Вікторо­ ні чних працІвників та службов­ вич від робітників, інженер­ ТР А ЧУН Пилип Якович ців змішторгу. вІд

робітників, інженерно-тех­ СИДОРЕННО Михайло Пет­ нічних працівників та службов­ рович від комуністичної ор­

ців шляхово-будівельного управ­ ління NQ 50.

ганізації

БЄЛІН Натерина Іванівна від робітників, інженерно-тех­

нічних працівників та службов­ ців шляхово-буДівельного управ­

ління

.NQ 50.

БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИП ОКРУГ .NЬ

82

Голова Окружної виборчоІ номісlї НОСЕННО Анатолl:t Григорович від комуністи~­ ної організації заводу плаСТМilС.

Заступник голови ОКРУЖНJУ виборчої комісії ПОЛІЩУН Петрівна від ро­ інженерно-технічних

Ва,1Jентина бітників,

працівників

BOJJV

та службовців

пластмас.

Секретар

Окружної

комісїі -ІВАН U В

рійович -

від

організації

за­

виборчо!

МИI\ОJJ!1

AIIД~

комуністично!

заводу

пластмас.

Члени ОКРУЖRоі виборчої комІсі!: Г АВРИЛЕННО Тетяна Мико­ лаївна від організаціУ Ленlн­

сько"і Номуністичної Спілки Мо­ лоді -України заводу пластмас. БОйНО Петро F10СИПОВИЧ -

від

комуністичної

заводу

організац:ї

пластмас.

ПИЩИК ВІктор Іванович

від

робітників,

ців

заводу

--

інженерно-тех­

нічних працівників та службов­ пластмас.

ЧЕТВЕРИКОВА Наталія Б('\­

рисівиа нінської

-

від opгaHi~aцiї Ле­ КомуніСТИЧНОї Спілки

Молоді

України

заводу

пласт­

мас.

БРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ 83 Голова

Окружної

номІсlї -

виБОРЧ1!

МАЛОЛЄТ~ОВ ~If­

Rола ОлексійовИЧ нинів,

BlД робlТ­

інженерно-технічних пра­

цівників та службовціВ Залісь­ кого

цегельного

заводу.

ЗаСТУПНlІК голови Окружно'! виборчої КО1\тісІї чисrІНО­ ВА Ольга Миколаівна від робі тників,

працівників ліського

інженерно-технічних

та службовців За­

цегельного

заводу.

.

Секретар Окружної виборчої

номісії

ШОКУН Василь Да­

-

видович від робітників, ін­ женерно-техніЧНИХ працівників та службовціВ Заліського це­ гельного

заводу.

Члени ОRРУЖНО!

виборчої коміс!'!:: ДЕРЕХ Тетяна Олександрі})­ на від комуністичної органІ­ заціІ

Заліського

цегельного

за­

воду.

БОНДАРЕВА Любов Андрі­

Увна

-

від робітників, інженер­

но-технічних

працівників

службовціВ ного

ЗалІського

заводу.

ГУЩУК

-

Людмила

та

цегель­

CepгiїBH~

від робітників, інженерно­ технічних працівників та служ­ бовців Заліського цегельного заводу.

змішторгу.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ ~ 85 Голова Окружно! виборч('ї комісії НРИВЕННО ДМИТРІ) Д1І"итрович від комуністич­ ної організації побутового КОМ­ бінату. Заступник голови Окружно! виборчої комісії НОВБА­ СИНСЬКИй Олександр МИКі)" лайович від організації Ле­ нІнської КомУністичної Спілки Молоді України побуткомбІна­

Секретар

-

комісії

Федорович

Окружної

Т АГ АНЦЕВ

-

Василь

від комуністичної будівельних

працівників

службовців виробничого вообробного .об'єднання.

та

дере­

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 9з Голова Окружної виборчо! комісії ПЕНЯН Роза ІванІв­

-

на

від комуністичної оргаНІ.

зації середньої школи .Ng 7. Заступник голови Окружн()! виборчої комісії ТЕРЕЩЕН· НО Віктор Прокопович від· працІвників

середньої

школи

.Nq 7. Секретар

ОкружноІ

виборчої

Члени ОкружноІ виборчої хомlсіІ:

ГАЛИЦЬНА Ольга ФедоріВ­ Олексан­ на від колективу вчителіВ дрович від робітників, Інже­ середньої школи .Ni! 7. нерно-технічних працівників та ЛОХОВА Олена Никифорів. службовців заводу будівельних на від комуністичної opгaHl~ ПРОЦАК Григорій

виробіВ.

ПОЛЯНОВ Олександр Сер­ гійович від роБІтникІв, Ін­

заці'! середньої школи РОГ

Володимир

Nv 7.

Васильови'l

- від колективу вчителів. 1 працівників та женерно-теХНі чних праціВНИКЇІ3 працІвників сере):>.• НИївоблтепломере­ та службовців заводу будівель­ технІчних ньої школи .N2 7. жа. них виробів. НОВАЛІВСЬНИй Василь ШУЛЬГІНА Ольга Іванівна БІJlO':~Щ Галина Павлівна­ від колеКТИIІУ - від. робітників, інженерно­ від робітників, інженерно~тех­ Дмитрович· вчителІв і технічних працlВНl!1 но-технічних

службовців

технічних

працівників

та

від робітниКІв, ІН­ бовців llеревообробного

женерно-теХНі чних

hepho-технІчних- працівників

від комуністичної ор­ заводу будівельни"{

служ­

нІчних працівників

та службоs­

r

-

Микола СтепанQo роБІтникІв, інже­

комісіІ ~ УСАТЮК ВОЛОДИМИР Анатолійович - від комуні­ стичної організаціІ середньо! Нар- школи .N.! 7.

бовців Ниївоблтепломережа_ ців заводу будівельних виро­ БРОВАРСЬКИП БІв. ВИБОРЧИП ОКРУГ ~ 88 БРОВАРСЬКИИ Голова ОкружноІ виборчоІ ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 91 комісії БОБНО АнатолІй Голова ОкружноІ виборчоУ Миколайович від комуніс­ комісії - ЄВПЕТА Микола тичної організаціІ житлово-екс­ Павлович від комуністичної плуатаційної контори .N2 1. організаціІ заводоБУДіВНОІ'О Заступник голови ОкружноІ комБІнату. виборчої комІсії БУДНЯН Заступник голови Окружн(,У Ольга Миколаївна від робіТ­ виборчої комісlI ВАСЬНО­ ту. ників, інженерно-технічних пра­ Секретар Окружної виборчоУ ВИЧ Надія Нирилівна вІд цівників та службовців житло­ організації ЛенІнської Ному Нl­ комісlI АЛАС Раїса Леон­ во-експлуатаціЙної контори етичної Спілки Молоді Укр,,-­ тіївна від комуністичної 0;>М 1. їни заводобудіВНОГО комбінату. ганізації побуткомбінату. Секретар Окружної виборчо'! Члени ОкружноІ Секретар Окружної вИборчоУ I<ОмісlУ ДРОЖАЄВ Петро 8иборчоІ комІсІ!: коМісії ГЕЛЮТ А Сергій Фе­ Павлович від комуністичної ТР А ЧУН Надія Григорівна дорович від .комуністичн('ї організаціІ житлово-експлуата­ органІзаціІ заводобудівного ком­ - від J(омуністичної організа· ційної контори М 1. бінату. цЦ ,щ6уткомбінату. Члени Окружно! Члеии ОкружиоІ ЮРЧЕННО Ніна МиколаїВ­ виБОРЧОі комІсІї: виборчоl комlеlІ: на від організації Ленін­ САФРОНОВА Ірина Петрів­ МЕйТАРЧАН ГеоргіЙ Гри­ сько! Комуністичної Спілки на від робітників, інженер­ горович від комуніСТИЧНI)У Молоді України побуткомбіНіі­ но-технічних працівників та заВОДОБУДіВН о r о ту. службовців житлово-експлуата­ органІзаціІ комбінату. ДОРОШЕНКО Людмила Ва­ ційної контори М 1. ТАТАРИНА Тетяна ІваніВН:і силІвна вІд робітників; іНЖЕ"­ БЕРЕЗОВСЬНА Ганна Ва­ від робітників, інже!'еРІЮ­ нерно-технічних працівникІв по­ силІвна від роБІТНИКіВ, ін­ буткомбінату . женерно-технічних працlвннків технічних працІвникІв та служ­ комбі­ ГАЛЩИН Олексій O.1JeKci- та службовців житлово-експлуа­ бовців заводобудівного нату. ЙОВИЧ від робітників, інже­ таційної контори .Nq 1. ПАЩЕННО Микола Володи­ нерно-технічних працівникІв по­ ГУДНОВ Олександр Івано­ від організаціІ Ле­ буткомбінату . вич від робітників, інженер­ мирович БРОВАРСЬКИП но-технічних працівників та нІнської Номуністичної СпіЛКIі ВИБОРЧИП ОКРУГ .NV 86 службовців житлово-експлуата­ Молоді України заводобудlВНQ­ го комбінату. Голова Окружної виборчг! ційноУ контори .Nq 1. НЛИМЕННО НадІя ВОЛОДІІ комісії МОРОЗ ВОЛОДИМlf}) СНІГУР Іван Федорович від організаціІ Лf~­ Степанович вІд комунІстич­ від комуністичної організації lІІирівна ної організації центрального жит.1Jово-експлуатаціЙної конто. нlнської Номуністичної Спілк\{ МО;10дІ України заВОДОБУДіВНО­ ремонтно-технічного пІдприєм­ ри ом 1. го комбінату. ства. БРОВАРСЬКИИ БРОВАРСЬКИП Заступник голови Окружно'! ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ 89 ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 92 виборчої комісії ГОНЧАРО­ ГО;'І?ва Окружної виборч,Л Голова Окружної виборчої ВА Лідія Василівна від pJ- комісії АМАН Олександр бітників, інженерно-технічних Олександрович від КОМУ:іІ­ комісії - МАСЛОВСЬНИй Ва· від комуні­ працІвників та службовц~в етичної організації дерево"б­ силь Петрович стичної організації виробничого центрального ремонтно-технІч- робного комБІнату. ного підприємства. Заступник ГОJІОВИ Окружн(\! деревообробного об'єднання. Заступник голови Окружнn'( Секретар Окружно'! виборчої виборчої комісії HP АСЮІі комісії - ФАБРИ­ комісії СТРАМКОВ Василь Віктор Степанович від орга­ виборчої вІд ТИМОфІЙОВИЧ вІд комуністич­ нізації ЛенІнської Номуністич­ НАН Леонід Юхимович но! організації центрального рР.­ ної Спілки Молоді України робітників, інженерно-техніЧ!іИХ працівникІв та службовцІв ви­ монтно-технічного піДПРИЄМСТВ"l, деревообробного комбінату. деревообробног.") Члени Окружної Секретар Окружної виборчо! робничого виборчоІ комІсІІ: комlсlI ВЕРЯСОВ AHaTo.11~ об'єднання. Секретар Окружної виборчо! МАРЧЕНКО Микола ТимофІ­ Борисович вІд комунlСТИ'І­ ХОМЕНКО Ніна йович від комуніСтично! ор­ ної організації деревообробного комісП Петрівна від комуністично1 ганізації центрального ремонг· комбінату. організації виробничого дерево­ но-техні чного підприємства. Члени ОкружноІ обробного об'єднання. ПЛОТНІКОВА СтаніслаF!'l виборчо! комісіі: . Члени ОкружноІ Максимівна від робітників, БАйЛО Людмила МихайлІв­ виборчоі KoмlclI: від комуністично! ор, ан!­ інженерно-техні чних праціВНIІ· на ВЛАСИН Юрій ОпанаСОВIІЧ кіВ та службовцІв центральноІ'О зацlI деревообробного комбіна· - від комуністичної організа­ ремонтно-технічного підприєм­ ту. КРУГЛЯК Григорій Петро­ ціІ виробничого деревообробнс,· ства. вич від комунІстичної opr?· го об'єднання. МЕХЕД Петро Макарович ДЯБЛЮН Ганна Андріївна комбl· вІд робітників, інженерно-тех­ нізацl! деревообробного - від робітників, інженерно­ нічних праціВJlиків та службоВо нату. ШХОТНИй Олексій Нузьмич технічних працівникір та служ­ цІв центральиого ремонтно-тех­ - від робітникІв, інженерно­ бовців виробничого деревооб· нічного підприємства. НУЗНЄЦОВА Ніна Олек- технічних працІвників та СЛУjо{­ робного об'єднання.

сандрівна

ТЕПJІЮН вич вІд

дере8О­

виборчоt колек-hiву вчителів і технічню,

Члени ОкружноІ виборчоІ комlсІl: БЛОНСЬНИй ЛеоНід лович ганізаціІ виробіВ.

rанізаці'! виробничого обробного об'єднання,

нату.

комбі­

ГОРБАТЕННОВА Ганна Іва­

!!!E~a

-

від

комуНістичної ор-

ків середньої школи Nq 7. БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ 94 Голова Окружної виборчо!

комісії

ВИСЛОБОКОВА Ма­

-

рія Миколаївна тиву працівникІв

від колек­ фІнансовою

відділу.

Заступник

голови

виборчої комісії

-

НО Іван Іванович тиву пр'ацівників

-

Окружнрt

НОНОНЕН­ від колек­ фінансового

відділу.

Секретар Окружної виборчоJ комісії ЦИМБАЛЕНКО Фе­ дір Семенович вІд колективу працівників фінансового відді­ лу.

Члени ОкружноІ виборчої комісії: ШАЛГАНОВА Валентина Іванівна від колективу пра.­ цівників фінансового відділу.'

МАРЧЕННО лівна ників

Олена

МихaJI­

-

від колективу праЦl~ фінансового відділу.

СУЩЕННО

-

мирівна

Лідія

від

Володr..

колективу

ПРІ&­

цівників фінансового відділу. BOPEF1HO Федора Іванівна - від колективу працівникl:в фінансового віддІлу. БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ ~ 9S Голова Окружної виборчо!

коМісії

МАРЧУК

-

Антонович організацП

заводу

-

Михайло

від комуніСтично'l експериментального

торгового

машинобуду-

вання.

Заступник голови Окружи"У виборчої комісії - КУДРЯВ­ ЦЕВА Валентина Іванівна­ від робітників, інженерно-тех­ нічних працівникІв та службо13ців експериментального заводу торгового машинобудування. Секретар Окружної виборчої

комісІї

-

ШУМСЬКИй

ро ЄлІсейович стичної організації тального

заводу

ДМИТ­

від комуні­ експеримен­

торгового

ма.·

шинобудування.

Члени Окружно! виборчої комісі!: МЕЛЬНИЧЕННО Михайло Омелянович вІд роБІтників, інженерно - технічних праців­ никІв та службовців експеримен­ тального

заводу

торгового

мз­

шинобудування. КОРЕНДЮК O.1Jer O.1JeKclЙОВИЧ вІд органІзацІї Ленін­ ської Комуністичної СпіЛки Мо­ лоді України експериментально­

го заводу торгового

машинОб:,.'·

дування,

СКОПЕЦЬ Ганна Іванівна вІд робітників, інженерно-тех­ нічних працівників та службов­ ців експериментального заводу торгового машинобудування.

!!!родовжєння

.". 7

CTO!J.).


НОВЕ

*

25 грудня 1979 року

ЖИТТЯ

7 стор,

Про затвердження с кладу Окружних виборчих комІсій по виборах до Броварської мІської Ради народних депутаТіВ (Продовження).

ІВАНЧЕНКО Ольга

Михаn­

вІд органІзаціІ ЛенІ}!­

JtiBHa -

сьх()І КомунІстично! СпІлки МІ'­ Jlодl УкраїНи експериментально­ заводу торгового машинобу­

ro

д~ання.

БРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ом 96 Голова Окружної виборчоІ номlсlI КАЛИТА Микол~ :Васильович від комунlсти'_­ ної

органІзацІї

JJbor.o

фабрики

дитячого

верх­

трикотажу.

Заступник голови виборчої комІсІї

Окружн,,! ЧУХНО олег ЄвгенІйович - вІд 0Pi"JнізацІї ЛенІнської КомунІстич­ ної СпІлки МолодІ УкраІни фа5-

рики

верхнього

дитячого

ТРИКJ­

тажу.

Окружної виl'lорчг/і РУБАХІНА МарІ)) вІд комуНІСтичної оргаНІзацІІ фабрики BepXНbor J

CeKpf!Tap коМІсії Іванівна дитячого

женерно-технlчних працІвникІв та службовцІв ремонтно-меха­ нІчного заводу.

технІчних працІвників та служ­

бовців

ПОТАПЕНКО МарІя МинІ~· Н$ вІд роБІтникІв, Інженерно­ Тf!XнІчних працІвникІв та слу-к­ бl')вців фабрики верхнього ДІ{'

нього дитячого трикотажу.

ДАНИЛЮК МарІя ІванІвна вІд органІзацІї ЛенІнської КомунІстичної СпІлки МолодІ УнраІни фабрини верхнього ди­

-

трикотажу.

БРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИП ОКРУГ ом

автопідприємст ~a

ганізацІ'!

центральної районної лІкарні.

Заступнин голови

ДІДЕНfЮ

-

Ольга ПавлІвна від робlтНи­ иІв, інженерно· технічних ПР':!­ ЦівникІв та службовців автопІд­ приємства 09034. Секретар Окружної виборчоУ HOMiclї ЛАВРИНОВ BIKT!J')

Гаврилович -

вІд КОМУНІСТИ~­

ної

органІзацІї

ства

09034.

автопідприєм·

Заступник голови Окружно'! виборчої комІсії ЛИХОГОД

ПОБОРОdНЮН Минола

-

підприємства

від

Бо­

органl::Іації

Ммодl

України

КОТ Ольга

ПетрІвна

автопідприєм­

ства 09034. НЕЧАЄВА Тетяна МаксиміВ­

вІд

-

органІзації ЛенІнської НОМУIll­ стичної Спілки Молоді УнраїПif БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГ ом

НОl

09034.

органІзації

змішторгу.

Секретар Окружної

Члени ОкружноІ виборчої комlс1і:

комІсії -

НОЛЯДА Віталій Іванович­

від роБІТНИКіВ, інженерно-тех­ НІчних праЦівникІв та службов­ цІв автопІдприємства 09034

ГУБУН. НІна ІванІвна - ' вІд

-

від роБІтникІв,

Інженер·

нізаціІ автопідприємства 090:3-1. ВРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 98

Голова Нl')мlсН -

рІвна від робітників, Інж(~­ нерно-технічних працІвникІв 1"::1

pemohtho-будlве,lV­

ного управлІння

.N2 4.

лайович

- від роБІтникІв ін­ женерно·технічних праЦіВ~ИКІв та службовцІв ства 09034.

автопІдприєм­

БРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 100 Голова Окружної виборчої

комІсії

БОНДАРЕННО Ми­

-

нола ~рхипович

-

вІд НОМУІіі­

комунального обладнання.

Заступник голови

Uкружно!

виборчої комісії,

РЄЗН1.1\

ла .. Іванов~ч

заво~у.

Секретар Онружно'і виборчо'!

JlCMiCiї ІВАНОВСЬНИй Бо­ РИС ВіКТОРОВІІЧ віД комунІс­ тичної організації ремонтно­ механічного .3зводу.

никІв, lНженерно - технічни'!: працІвників ·та С.'Іужбовців ек­ спериментального заводу не· стандартного номунального об­ ладнання.

Секретар ОкружноІ виборчої

НОl

від комуніСТИ'I­

-

оргаНІзацІї

змІшторгу.

Члени ОкружноУ виБОР'lоІ комісії: МОГИЛЕВСЬНИй Іван Ва­ сильович

-

вІд

робітникІв

.

Члени Окружноі внборчої комісії: НОВАЛЬ Любов ЯкІвна-~

вельноГQ управлІння ~2 4. СЕР ДЮН Петро Миколайо­

вання.

-

тех­

нічних працІвників та служБОR­ цlв енспериментального заводу торгового машинобудування. ЖЕFfДИН Алла володимирlR1

заводу

Голова Окружної вибор'іОЇ комісії ЦИЛЩЬНА Тетянз Миколаївна від комунlСТИ'J' ної організаЦії комБІнату гр о­ мадсьного

харчування.

103

осіменІння

Заступник голови виборчої комісії -

ЦОВ

МИКО.1а

вели­

Окружної СУДАВ­

Савелійович

--

вІд роБІтникІв, Інженерно-тех­ нічних працівникІв та службов­ ців Інституту УНР НДІ розве­

заводу

H;~'

об­

ладнання.

вел!!­

виборчої комісіl: БЕГМА Анатолій Андрійович від комунІстичної

органіЗ/l­

на

Інженерно-технІчних

нІв та службовцІв тального

заводу

працlвни­

експеримеIl­

нестандартниго

комБІнату

гр,)­

харчування.

Члени Окружно! виборчої комісії: БАРТОШ Степан Федорович

вІд колективу працівників номбlнату громадського харчу­ вання.

харчування.

ФУРМАНЕЦЬ

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ ~ 101 Голова Окружної виборчої комІсії ПЕЧ УРА ОлексВі Іванович -- вІд комунІстично! органІзацП центральної район­ ної лікарні. Заступник гОЛОВИ Окружно'!

виборчої комісії

-

РАТУШНА

Степанович

-

вІд

комуністи',­

ВолодИМИР

рогатої худоби. НАйДАН НІна ГригорІвна

вІд організації Ленінської Ному; нІстичної СпІлки МолодІ УКР<1. їни експериментального заводу: торгового машинобудування.

БРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИП ОКРУГ ом

108

го

харчування.

ВОЛОЩУН Надія ЯкІвна

--

вІд колективу працІвників КОМ­ БІнату громадського хаРЧУВ~IН­

БРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИП ОКРУГ М

Іов

Члени Окружно! виборчої комісії: САЄННО Антон НИРИЛОВІІЧ вІд комуністичної оргаНIЗЗ­

від організації Ленінської Ному­

заводу.

Заступник голови

ОКРУЖНt'І

виборчої комІсії ВАН

Володимир

СОНОЛь-.

ІваНОВИЧ-l

від

робітникіВ,

інженерно,тех­

ців

свІтлотехнІчного

нічних працІвникІв та служБUI!~ заводу.

Секретар Окружної виборчоХ

коМісії ГУЛЯР Вячеслав Миколайович вІд комунlсти'r­ ної організації свІтлотехнIЧНО~'(J заводу.

Члени Окружної виборчо! комісlI:

АНТОНОВА Ганна РоманіВі на - ' вІд І\омуністичної opгaHi~

-

вич

від роБІТНИКіВ. інженер­

но - технічних працівникІв та службовцІв світлотехнічного за~ воду.

ОПАНАСЕННО Любов Антен нівна від організації Леніll~

ської Номуністичної Спілки Мен

лоді

Голова Окружної виборч('ї комісії МУЗИНА Іван ВІ)Л"­ димирович від комуністично і організації центра.'ІЬНОЇ район­ ної лікарні. Заступнин голови Окружн.1Ї виборчої номісії - ДUРuФЄЄ­ ВА Валентина Іванівна вІд органІзації Ленінської Номуніс­ тичної Спlлни МолодІ УкраїНИ центральної районної лІкарнІ. Секретар Окружної виборчоУ комІсії ОЛЯНЕЦЬНИй Ми· І\ола Петрович - від комуні­ стичної організації центрально~ районної лІкарнІ.

--

нічного

Ю.'Іія ІваніВ­ зації світлотехнІчного заводу. МОШНАРIН ЮрІй Васильо;

на вІд органІзації Ленінськuї Номуністичної Спlлни МОЛО;11 України комбінату громадсы\-­

ня.

РИЖОВ Микола Ап­ HOM~O­ комІсії дрlЙОВИЧ від комуністичної органІзації Інституту УНРНДІ

І\омунального

органІзацІї

мадського

мадського

та

Члени Окружноі розведення І осіменіння виборчої комісії: кої рога тоІ худоби. ДУДА АнатолІй Григоровнч Члени Окружно! від комуністичної організаЦІї

експериментального

від комунlсти+

розведення

експериментаЛЬНОI·О

стандартного

ної

-

НОСТЕННО Натерина Мико­ лаївна вІд організації Ленін­ ської Номунlстичної СпіЛlaf МолодІ України комбінату гро­

виборчої

Секретар Окружної виБОРЧt'Ї

нестандартного

Прокопович

KO~iiclї НІЮТІНА Ганна Ми­ хайлівна від комуністичН!:І органІзацІї Інституту УНРНДІ

Окружної

від номуніСТИЧНt'Ї гатої худоби.

нального обладнання.

-

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГоМ

НІ ра

ВUЛНОВА

-

органІзаЦіІ

нІвна вІд організації ЛеНіН· ської Номунlстичної СпІлки Мо­ .'Іодl України змlшторгу. МИНИТЧИН Натерина ІІ!З­ нІвна вІд організацІї Ленін­ ської Номунlстичної Спілки Мо­ лоді УЕраїни змlшторгу.

Голова

ТИМОШЕЧЮН

Заступник голови ОКРУЖIІI)'І Голова Окружної виборч:>! виборчої комісІї ІЛЬЧУК СНІЖНО ВА Олек~ Борис Прокопович вІд Щ1.\­ комІсії сандра Петрівна від комуні. цівнинів комБІнату громадсько­ стичної організацІї свІтлотех~ го харчування.

дення та осІменіння великої ро­

ВікторІя Олексіївна вІд ко­ Члени Окружно! лективу робітників центрально! виборчоУ комісІї: ПАПІЖУН Леоніl1 Андрlйо­ районної лІнарнl. Секретар Окружно'! виборчо! вttч від комуністичної орга­ НОЛЯДА Володимир Hl~aцiї ремонтно-механічного комІсії заводу.

машинобудування.

еl\спери­ торгового

від роБІтників, Інженерно

ністичної СпІлки МолодІ ~rкрз­ обладнання. УНРНДІ розве­ цП центра,1ЬНОЇ районної лікар­ ХОЛОДІЛІН Вячеслав Микс.­ ЇНИ Інституту дор Миколайович від кому­ лайович від комуністичн.,ї дення і осіменіння великої ра­ нІ. ністичної органІзації ремоитно­ ДРОБОТУН Любов ГригорІн­ органІзацІІ експериментального гатої худоби. :механІчного заводу. ГІЛЛЕР Ілля Романович -- на вІд організації ЛенінськnІ заводу нестандартного кому­ Заступнин голови Окружної від робітникІв, Інженерно-тех­ Номуністичної СпІлки МолодІ нального обладнання. виБОI'ЧО'! номlсlї СИДО?ЕН­ нІчних п;:>ацlвнинів та службов­ України центральної районної

Рf!МОИТНО' механl чного

від KOM~'~

-

ДОВГОПОЛ Валентина Ми­ колаївна вІд робітників, іп­ женерно-техні чних працівн.І­ ків та службовціВ ремонтно-бj" дів ель ного управління .Ng 4.

ОНИЩЕННО Мико:

вІд робі·r­ кої рогатої худоби.

Минола. Іванович -

Окружної виборчої комунального ДАРМОХВАЛ Тео­

но Ганна ДмитрІвна від роБІтНИКіВ, інженерно-техніч­ них працІвників та службовців

Федорович

ністичної організацІї ментального заводу

- вІд оргаНlзаЦj,І вич вІд робітників, інженер­ Вікторович но - технІчних працівників та Ленінської Номунlстичної СпlЛ~ службовцІв ремонтно - буд:­ ки Молоді України експеримен~ та.'ІЬНОГО заводу торгового ма. вельного управлІння М 4. виборчо У шинобудування. БРОВАРСЬКИП ЛОБНО Микола Іванович - 4 ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 105

ІВАНИЦЬНА Ольга AHдplїll­ ції Інституту УНРНДІ розведен­ - вІд організаЦІї Ленінської ня і осІменІння ве,'ІИI\ОЇ poraTvi МолодІ худоби. НО'Тf!хнІчних працІвникІв та КОМУНІстичної СпІлки ГУРТ Вінторlя Вінторlвн:\ е.лужбовцlВ автопІдприємства України експериментального з"1вІд організації ЛенІнсько'і воду He~TaHдapTHOГO номуналь­ 09034. Номуністичної СпІлки МОЛОАІ ГРЕЧНА Олександр ЮХИI\Ю­ ного обладнання\ ТРОХИМЕННО Тамара України Інституту УНРНДІ Рt'З­ ВИЧ вІд комунІсТИЧНОЇ орга­ І осІменІння велинаІ ОмельянІвна вІд роБІтникІВ. ведення

на

виборчої комісІї: МІЩЕННО Любов Олександ·

службовцІв

Сеl\ретар Окружні:іі вибор'ІО% комІсії - АНТОНЕННО Оле~:~ сандр

. Членн Окружної

opгaH~~aцH Ленінської НОМУНlС­ ТИЧНОl СпІлки МолодІ Унраїни службовцІв змІшторгу. НУЗЬМИН ВІра ВОЛОДИМІІ­ автопІдприємства 09034. ПАДЗИНА Павло Семенович рІвна - вІд організацІІ ЛеніН­ Номунlстичної Спlлии - від комунІстичної органІза­ ської МолодІ України змІшторгу. Секретар Окружної вибор'ю! цІї автопідприємства 09034 СЕМЕНЮЧЕННО НІна Івз­ І\омlсії ТОЛОЧНА Олексі~% ЗАМУЛА Володимир M~KO­

автопІдпри­

ємства 09034. r:РАВЧЕННО l\'Iикола Іва­ нрвич від органІзацІї ЛенІн­ C~KOЇ Номуністичної Спlл~а

районної

Заступник голови Окружної HOMiclї НОЛБА­ комісlї-САЛИМОНОВИЧ Ва­ виборчої Натерина Мико­ силь Іванович від КОМУНlС­ C~HCЬHA вІд робітникІв І служ­ тич~оr організацІІ автопІдпри­ лаlвна бовцІв змішторгу. ємства 09034.

Юхимівна -

ЛєніНСЬНОЇ Номунlстичної Спl rrнИ ~tолоді України

центральної

ЛІкарнІ.

4.

спериментаЛЬНОFР заводу торго, вого машинобудування.

102 АНДРУЩЕННО Микола Фе­ на - вІд організаиlї Ленінської Спl.'ІКИ моло;tl Голова Окружної виборчої досІйович від робітників, ін­ Номуністичної Алл~ ВІкторівна від органІ­ ОНСАНИЧ Петро женерно-техні чних працІвникl]З України експериментального за; зації Ленінської Номуністичної комІсІї торгового маШlІнобудУ~ від комуністич­ та службовціВ ремонтно - будІ­ воду Спlлни МолодІ України авто­ А~.дРIЙОВИЧ -

комІсії

Члени Окружно! виборчої комісії: рисович

автопідприємства

09034.

ків, інженерно - технічних пра· цівнинІв та службовцІв ремонт· но-будівельного управл і н н q

вІд нолективу працІп­ М центральної районної лі­

-

Уl\раїни

СТИЧНОl органІзації енспериме',­ Окружнr.'І тального заводу нестандартного

090З4.

виборчої коміс!І

НОСТЕНЮН Олександра Іва­ нівна ників

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ М 99 Голова Окружної виборчої номlсії ГРОМ Сергій СергІ­ йович ~ вІд номунlстичної ор­

97

,Голова Окружної виБОр'Щі ІІОМlСlї - ' МИНАЛ Іван МИ1Ю­ ,1fайович вІд комунlстичноt

район­

ної .'ІікарнІ.

СОТНИЧУН Людмила Ми­ хайлівна вІд робітнинів, ін­ нарнІ. женерно-технІчних працІвникІв МЕНЖЕГ А МаРІЯ ПетрІв.,:! та службовців ремонтно,меха­ від організації Леиінської нІчного заводу. Номуністичної Спілки МоЛОДІ

трикотажу.

ДЗЮБАН Тетяна ВенІамІ­ нІвна вІд робітникІв, Інж'.)­ нерно - технІчних працlВНИі\lв та службоВцІв фабрики верх­

організаціІ

ремонтно-механічного

заводу.

тячого трикотажу.

тячого

МЕДВЕДЧУН

МУЗИРА Тамара Євгенівна Нузьмич від вІд роБІТНИКіВ, інженерно­ органІзацІї центральної

-

Секретар Окружно! виборчої

трикотажу.

Членн Окружно! виборчої комісії: ПОТАПЕНКО Микола Івано­ вич вІд комунІстичної орга­ нізацІї фабрики верхнього ДИ-,

тячого

уІІ_ Заступникголови Окружно! ців ремонтно-будІвельного виборчої комІсії - ВАРЛАМО~ раВЛіння М 4. віц Сенретар Окружної виборч)~ ВА Євдокія Андріївна ВОЛОДИМFР комІсії ЗАХАРЕННО Ган­ робітникІВ, інженерно-технічних комунІстичної на МихайлІвна від роБІтни­ працІвників та с.'ІужБОВJII13 ек­

Члени ОкружноІ виборчої комісіІ:

України

свІтлотехнІчного

заводу.

ЛУН' ЯНЕННО Сергій МИТРI)~

фанович - від органІзаціІ Ле, нІнської НомунlСтичної СПіЛКJ{ МолодІ України світлотехнічно~ го

заводу.

БРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИй ОКРУГ ом

109

Голова Окружної виборчо'і комісії ЯЦЬНО Юхим О,1еІі­ сіЙОВИЧ вІд комуНіСТИЧНI)Ї органІзації радгоспу ім. ЮРОВJ. Заступник голови ОкружноІ

виборчої комІсІї -

МАХА Ч\)­

ВА !\Іарина Ращадівна вІд організації ЛенІнської Ному ні­ стичної СпІЛки Молоді УкраїНІ! радгоспу Ім. Нlрова.

Секретар Окружної виборч'):/:

комісії

-

АндрІйович

ТРУБА

-

від

ГригорІй

КОl\lунІсти'!~

иої організації радгоспу ім. Ю~ рова.

ЧлеіШ Окружно! виборчоі комісії: БАРАНОВ Олександр ІванСі вич -'- вІд організації Ленlнсь;

кої Номунlстичної Спlлни Мен ців Інституту УНРНДІ розве­ ЛІнарнІ. дення І осІменІння великої рога­ ЖЕРЕБЦОВА Людмила Ми­ лодl України радгоспу ім. Ніі тої худоби. колаївна від колективу пра­ рова. ДЕМЧУН .НадІя АнанІївна -І цівників центральної раЙОНІI1! БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГ ом 1~1 Голова

комісії -

Окружної

виборчої

ХОЖАй Іван

від роБІтникІв, інженерно

лlкаnні.

НАЦАff Натерина

вІд колективу працIВНИК;!J центральної районної лікарнІ.

Заха­ -

рович вІд робітникІ!!, Інже­ нерно-технічних працізникІв ІЗ службовцІв ремонтно-будІвель­

-

теХі

ПетрІвна Нl'lНИХ праціВНИніВ та С.'Іужбов~

цlв радгоспу ім. Юрова. НРЯЧОН АнтонІна Данилlв~

на- від j:'обітниКів, Інженерно~ БРОВАРСЬКИй технІчних працjрникjq та С.'Іуж­ ВИБОРЧ ИП ОКРУГ М 107 бовцlВ радгоспу ім. Юро ва. Голова Окружної виБОРЧ(jУ ного управлІння .N~ 4. ЯРl\ЮЛЕННО НОСТЯНТИ!! ПЕТРЕННО Ігор Ф(;­ Заступник ГОЛОВИ Окружн("ІУ комІсії Григорович вІд комуніСти'!­

виборчої комІсії

НОЛЕС· ,!ІОГОВИЧ

НИН Володимир Романович

--

ЧЕРХАВСЬКИr! Степан Ми­ ної opгaHi:;aцlї цент;.:>альної ра­ вІд робіТНИКі!!, інженерно-тех­ ні чних працівників VI CJIужбов. хайлович від \Jобітників, ін- йонної JtlRариі ..

-

організації

від комунlстичн">ї експсриментальнщ',)

заводу торгового вання,

машинобу Д';;О_

ної організації радгоспу Ім. Ш.

рова.

(Продовжешш ва

8 стор.).


*

8 CT~p.

25

rрудня

1979

рок,

НОВЕ

ЖИТТЯ

v•

ПРО 3АТВЕР ДЖЕННЯ СКЛАДУ ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІИ

ПО ВИБОРАХ ДО БРОВАрськоr МlСькоІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ (Продовжения).

НАУМЕННО Григорій Ми­ хайлович від комуністичн,)І

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГ .Ni Голова

КОМісlI

Окружної

організацlI

110

виборчr,у

RУRОБА Ольга Ми­

-

заводу

експериментальног')

нестандартного

кому·

нального обладнання. RРИВОШЛИR Ольга

ЛеоНі· колаївна вІд комуністичн()ї дівна від робітників, інжр, органІзації центральної район­ нерно-технічних працівників та ної лікарні. службовціВ експериментальног,) Заступник голови Окружноі заводу нестандартного кому­ виборчої комісlI RОБЕРНЩ нального обладнання. Анатолій Мойсейович - Bil~ СВІТЛИЧНИй Сергій Олеl-~­ колективу працівників централь­ сандрович - від органі за цП ної районної лікарні. Ленінської Rомуністичної Спіл­ Секретар Окружної виборчої ки Молоді УкраІни експеримен· комісlI СЕР ДЮR Раїса Ан­ тального заводу нестандартного тонІвна вІд комунІстичної ор­ комунального обладнання. ганізації центральної районно'!: БРОВАРСЬКИR лікарні. ВИБОРЧИR ОКРУГ ~ 112 Члени Окружноі виборчоі комісі!:

ВАСИЛЕНRО Rатерина Мар­ ківна від комуністичної орга­ нізації центральної районної лі­ карні.

ЗАЄЦЬ Лідія Іванівна організаuїї

Ленінської

-

від

НомуНі­

етичної Спілки Молоді України центральної

районної

лікарні.

УСIR Любов Петрівна

-

l3'д

Голова комісії Іванович

Окружної виборчо! ШRУМАТ Григорій - від комуністичної

автопідприєv.- орган1заціі

ноУ організаці! ства 09034.

монтно

ло

Михайлович

від комунІ-

-

комунального обладнання. Заступник голови ОКРУЖНОl :виборчої комісН ЛУЦИR Ніна Петрівна від організаu1У Ленінської Rомуністичної Спl,.}ки Молоді України експеримен-. тального

заводу

бовців молокозаводу.

ОРЕХОВСЬRИй Микола АІl­ дрlйович від комунІстичної

органІзації молокозаводу. RЛЕПАЦЬRИй ВалерІй Фсдорович від робітникіВ, !Н­ женерно-технічних працівникІв та службовцІв молокозавqду. БРОВАРСЬКИR

нестандартного

ВИБОРЧИR

ОКРУГ

організації експериментальнOl'Г) привмства 09034. заводу нестандартного KOM~'Заступник голови

виборчої комісії

Члени Окружно! виборчоі комісІІ: ПАРШИН Анатолій Тимофlйович від комуністичної 0[1ганlзацН експериментального знводу нестандартного комуналJ:oвого

обладнання.

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ ВІВТОРОК,

цlв

автопІдприємства

Г ЛУШRО вич-вІд

зацlІ

ЄвгенІй

ної

09034.

комуністичної

автопідприємства

пРОГРАМА

Шкl.ІІьниll

@кран.

ська Jllтература. М. Бажан. НовІ

YKpaN10 ".11.

поеТИ'lhl

творн.

15.55 18.15 16.40

Срібни" дзвіиоqок. МеJlодlТ моеУ Бвтькlвшини. Прем'єра докумевта.llЬИОГО фl.llЬМУ еНавІки разом.. еУкрте.llефl.llЬМ..

ЦТ

УкраТнського. те.llебачеИНR щоАня., сКиТа»,

еПодвиг

сКарпатська

~8.00 По музеих за"ах.

18.30 І 17.15

Д.ІІя юни" умllІ.

рапсодІ.».

І виставочннJC

технІків,

ЗНі&!\

ВсесоюзнІ змаганн. з .ІІижного спорту еКрасногорська

"ИЖНА». Іі км. ЖІнки. ~8.00 Адреси МО.llодих. 18,45 СьогоднІ у свІтІ.

Спілки

Молоді

Укра~I\И

ня.

центрального pemohtho-теХНі'!ВОЛОЮТІНА Олена Оленного підприємства. сіївна від органІзації ЛенІ".

Васильо­ opг~!{I­

Секретар Окружно! виборчоt СЬКОЇ RомунlстичноІ Спілки Мо­ лоді України експерименталь­

09034.

ПАСІЧНЯR Ілля Ва­ комісlI від комунlстичноУ сильович вІд оргаНІзації Ле­ Анікієвич центрального ренінської Rомунlстичної СпіЛЕЦ організації Молоді України автопідприєм­ монтно - технічного підпри· ства 09034. ємства. ЗАГ ЛЯНСЬRИй Василь Ан­ Члени Окружно! тонович від робітників, Ін­ виборчоl комісіl: ІВАНИЦЬRИй

Микола

женерно-техні чних

праЦівник!в

ного заводу торгового

машино-

будування.

БОВRУН Анатолій МИКОЛІ!йович від робітників, інженерно - технічних працlвникtв та служБОВЦіВ експеримента:rь-

RИРИЧЕНRО Валентина Ти- ного заводу торгового мофlївна від робітникІв, ін- будування.

та службовців аВТОПіДПРИЄМСТRа

09034.

женерно

-

технічних

працівни-

.Ni 113

ОКРУЖНІ)Т

моцтн() ·т""нІчного пІдприємства. МЕХЕД Петро Макарович _.

від робітників, інженерно-тех· нІчних працівників та службов, цlв центрального ремонтно-тех­ нічного підприємства.

БРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ~

машино­

БРОВАРСЬКИR

116

ЧЕРНЯР.- від

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

8.10 - 17.30 Навча.llьна ма ЦТ (стор. 6). 17.30 Екран студента -

програзаочни-

ка. І курс. Вища математ,,ка.

19.00

Те.llеПР@С-КJlуб. Громадське "арчуванНІ" проб"еми, AOtвІд,

реs@рви.

9.30

комуністично!

Художвіll

Т@.ІІефIJlЬМ

еД'Артаньян» І тери». І серІя.

трн

мушк@'

10.55

Концерт Державиого ptI. сі"ського оркестру народних Iнструмеитlв Ім. М. Осипо"а. По .акlи"енвl новинн. НОВИНИ. До 50-рІ"".

-

14.30 14.50

KO.llrOCnHOr"

будlвиицтаа.

ДОКУМ@НТLIIЬ-

ни" те.llефl.llЬМ

еПерша ае·:-

•.

иа Об'єктив. Концерт ансамБJlЮ танцю еКвlтка» Па.llацу ку.llЬТУРИ ХаркІвського електромехаНjЧНого заводу. Вlдгукнlтьс., сурма,,!!

15.45 16.15

16.45 17.15

ВсесоюзнІ

"ижного

змагаННА

спорту

~~~~::~ .ІІижн...

18 .ОО 18.30 18.45 19.00 19.25

П'ІДМОСКОВН І

Ми

граємо

11

15

~

еКрасно'

км. ЧІІ-

І І.

зустрч

спІваємо.

СьогоднІ У свІтІ.

Жиnя

стичної Спілки Молоді YKpaIiцt

деревообробного комбіІі3ТУ.

Секретар Окружної виборчn! комісіl ОВДІЄННО Віктор Петрович від комунІстично! організаціІ дереВООбробного комбінату.

Члени Окружно! Голова Окружної виборчої виборчо! комісіl: комісії ВОЛОЮТІН Олексій ХАРЧЕНRО Ростислав ЄВТІІ' Іванович вІд комуністичної ОВДІЄННО Анастасія МI(іо хійович від комунІстично! організаціІ експериментально! о хайлівна від роБІТНИКіВ, (~ організаціІ виробничого дере­ заводу торгового машинобуду- женерно-техні чних працівникІВ вообробного об'єднання. ~ИН&. . та служБОВЦіВ деревообробноro RОЗИР Ганна Василівна -Заступник голови Окружної комбінату. від робітників, інженерно-тР.х­ виборчоІ комісіІ ГЕР АСІІМАНАРОВА Тамара Леоп­ нІчних працівників та службов, МЕНН() Ілlна ГригорІвна- тіївна від робітників, Інже­ ців виробничого деревообробно­ від робітників, інженерно-тех- нерно-технічних працІвників т'1 го об'єднання. нічних працівникІв та служБОIl­ служБОВціВ деревообробного НАСОБRОВА Любов Васи­ ців експериментального заводу комбінату. nlвна від організації ЛеНіН­ торгового машинобудування. ОНУФРІЄВ Юрій ДМИТРОВИ" ськоl Rомуністично! Спілки Мо­ Секретар Окружно! виБОРЧОІ - вІд органІзації Ленінсько! лоді України виробничого дере­ комісіl ОСНА Ч МихаЙJ::> Rомуністичної Спілки Молоді вообробного об'єднання. Іванович від комуністично} УкраІни деревообробного КОМЗОЛОВ Володимир Ілліч -

Члеии Окружно! виборчоУ комісі!:

організаціІ експериментально­ го заводу торгового машинобу­

організацІі

деревообробного дування. СЬНА Ольга Миколаївна від виробничого Члени Окружио! організації Ленінської НОМУІІ!- об'єднання. БРОВАРСЬКИR виборчо! комісі!: стичної Спілки МолодІ УкраїНі' ВИБОРЧИR ОКРУГ ~ 115 автопідприємства 09034. БІЛЕЦЬ Віктор іванович Секретар Окружної виборчої Голова ОкружноУ виборчоУ від організаціІ ЛенінськоІ Rt). комісії ДІДЕННО Rостш:­ комісі! RАйДАН Андрій муністичноІ Спілки МолодІ Ук­ тин Петрович від комуніСТИ'і· Петрович від комунІстично! раїни експериментального заво-

17.30 Пошук ведуть "ервоиl иідопити. 8.08 Програма еЧас.. 18.00 ДокументаJlьввlІ те.llефlJlЬМ 8.40 ГІмнастика. еХарків.. 9.05 Умl.ІІl руки. 18.30 Сонячне 110.110. Коицерт. 9.35 С. СО.llовеll"ик. eBaTara 19.00 AKrya.llbHa камера. еСlм вІтрІв». Те.llонстаВ;і. 19.30 О.lllмпlllська естафета. ПеІсторl. 6 _ еСупере"к". ремоги а Моиреа.lll. 10.ZO К.ІІуб кlноподорожеll. По 20.50 На добранІч, дІти! закІнченнІ _ ноаннн. 21.00 Програма еЧас.. ~4.30 Новинн. 21.35 ХУАожн11І фl"ьм еАРс.J4.50 Документа.llьні те.llефl.lllЬМН ::~:: По закІнченнІ - но25

ГРУДНЯ

11.40

машинобудуваn-

ToproBoro

ня.

БРОВАРСЬКИй ків та службовців центрального ВИБОРЧИR ОКРУГ ~ 117 ВИБОРЧИй ОКРУГ .Ni 114 ремонтно-технічного підприємЗаступник голови Окружнr.У Голова ОКРУЖНОІ виборчої ства. Голова Окружної виборчо!· виборчої комісlI СОЛОЩЕН­ комІсії ДЯЧЕНRО МИКОJi;,! ХОМЕНКО і\1ю.ола· НОМАРОВ Борис Микола­ комlсі'і НО Наталія Іванівна в\д Петрович від комунlстично1 йович від комуністиq­ від комуністичної ор· Миколайович робіТНИКіВ. інженерно - технІч­ органІзації виробничого дереІ1О­ ганізаціІ центрального ремонт­ ної організаці! деревообробНОll) них працівників та службовціВ обробного об'єднання. комбінату, но - технічного підприємства. молокозаводу. Заступник голови Окружне'У RОБЕНRО Ольга Миколаіг.­ Заступник голови ОКРУЖНClі Секретар Окружної виборч.)ї виборчої комісІї БРЕЖНЄі3 на від роБІТНИКіВ, інженер­ виборчої комlсlI ПУРИН комісlI ШЕНДРИR Вален· Микола Михайлович від ро­ но-технічних працівників тз Людмила АндрНвна від оро тина Іванівна від комуніСТИ'І­ БІтникІв, інженерно-техНlчнюс службовців центрального ре­ ганізацlї ЛенІнської Номун1-

комунального обладн.?ння. . Голова Окружної виборчо'і Секретар ОКРУЖНОl виборч()} комlсіІ НАВРОЦЬRИй Ми­ комісії - ЛУЦИR Володимир хайло Єремійович від кому­ Іванович від комуністичної ністичної організації автопід­ нального обладнання.

ре- 1!у

підприєм-

організаціІ молокозаводу.

Окружної виборч')! від роБІТНИКіВ; Інженерно· RОСТЯНИй Михаі!· технічних працівників та СЛУ'і\­

стичної організації експериментального заводу нестандартног.1

центрального

технічного

ства. RИСІЛЬ Микола ТимофіЙОЧлєнв Окружноl Заступник голови Окружно! вич-вІд роБІтникІв. Інженерно­ виборчо! КОміcll: виборчої .комісії ОВЧАР Ма· технічних працівників та слу). RУДЕJIЯ O.1JeHa ІІетрlвна від opг~- бовців експериментального за­ від робітників, інженерно-тех­ рlя Олександрівна Rомуністи'і- RГ\ЦУ торгового машинобудуваннічних працівників та службов· нlзацlї ЛенІнської

організації Ленінської НомунІ­ етичної Спілки Молоді УкраїНн ної організації молокозаводу. центральної районної лікарні. працівників та службовцІв ви· Члени Окружноі робничого деревообробного ЧА ЧИЛО Антоніна Мартинl!!­ виборчої комісіі: об!єднання. на від колективу праціВНJf­ ЄРЕМЕННО Тетяна Андрії\3Секретар Окружно'і виБОРЧL:'і ків центрально'!: районної лікар­ на вІд роБІТНИКіВ, інженерно· комісlI ХАЛЯВА Алла Во· ні. БРОВАРСЬКИR технічних працівникІв та слу\!{­ лодимирівна від комунlстич­ бовців молокозаводу. оргаНІзацІї виробничого де· ВИБОРЧИR ОКРУГ ~ 111 ІВЧЕНRО Ольга ВасиліВl!ri ноІ ревообробного об'єднання.

Голова комісІї -

-

нау кн.

ХудожнlІ! еД' Артаньян

І

16.50 Знаl!, Jlюби, бер@жи! ПІА­ сумки конкурсу юинатlв. 17.30 Господарськиll механlз .. : особ.llнвостl І проб.llеми. ДІІ­ свlд херсонсь"и" будlвель­ никі8. Реклама. ОГО.ll"шеННА.

18.00

!8.~" ДокумеНТ8J1ьииА фl.llЬМ еНаllближчиА телеФон-авто­ мата.

18.30

НароднІ та.llанти. Концерт у"аеникlв художньоі само· дlА.ІІьностl м. Ізюма. Актуа.llЬН8 кам@ра.

19.00 19.30

З повагою до ПОКУПЦА. За­ громадськоТ ради

сІдання

якостІ чеННА

УкраТнського І

•.

20.30 Обере;"но: а.llкого"lзм. БесІда "ІкаРА. 20.45 На Аобранlч, дІти! 21.00 Програма еЧас». 21.40 ХудожнlІl те.ll@ф 1.11І. М ем.lІстер».

те.ll ефІ .ІІІ ь м трн мушк@-

теJlеба­

еРобlтннчоУ r83@ТИ

По

закlиченнl­

вовини.

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

терн». 2 серІя. 21.00 Програма еЧас».

8.10 - 18.00 Навча"ьна nporpaма ЦТ (стор. 6). 21.35 ТурнІр наllСИ.llьнlши" фІгу· 18.00 Екран CTYAehta-заочника. ристІв СРСР. Парне катан2 курс. ФІзика. ИА. Коротка І довl.ІІЬН. про- 19.00 Конц@рт орк@стру снмфо­ грами. В п@рервl - 22.15 нlчноТ І @страдиоТ МУЗИІІИ

20.00 ВечіРНА казка. 20.15 МУЗИ"НІІІІ кІоск. 19.00 Людина І закон. 20.45 ДокумеНТLllьииА Т@.ІІ@фIJlЬМ б ІІІ «Іжевськ». СьогоднІ v свІтІ. 19.30 Прем'єра агаТ~~~Рфt::~~ 21.00 СнмфоиlчниА КОНЦ@РТ1ПРОГРАМАУТ художнього т· творІв Т. ХРЕнинкова. еД'АртаНЬАН t три мушке· 21.40 ХудожнІ 11 фl.llЬМ еДеситиll 10.00 Новинн. тери» , І се.рIА. крок.. 10.ZO Ста.и наАIIІ. ".00 Програма еЧас». 23.15 ДовіАкова СJlужllа. 10.55 Виступ ансамб.llЮ пІсНІ І 01.35 Кlиопанорама. В перервІ танцю еЧер@мош» Львlвсь~ 22.15 сьогоднІ У свІтІ. СЕРЕДА, 26 ГРУДНЯ кого уиlверснт@ту. пРОГРАМА УТ ПРОГРАМА цт 15.55 СрlбниА дзвІночок. '.0.00 Нов;!нн. 8.00 Програма сЧас». 16.15 ДокументаJlьннl! Te.ll~10.20 Документа.llьинА фl.llЬМ 8.40 ГІмнастика. фl.llЬМ сУllгу,ськl вlаерун· еРЦАнська УкраУиа». 9.05 МУ.llьтФl.llЬМН сОДИІ КОНАЧки». 10.40 Коицерт. ка бl.ll8», еЯк МаШ8 по- 16.30 Те.llепост на удари ІІІ БУАО1~50 еЛошарнк». ЛRJlькова вв· свари"ась s подушкою», вІ. ПІвнІчний гlрничо·збага. . става. сКвцратнкoJIЬОТЧИК». чува",ьин. комБІнат.

Центра.llЬНОГО те.ll@баЧ@ННR Вс@союзного радІо. Наш ОГ.llяа. ВечіРНА казка.

І

19.15 20.00

ZO.15 ЧемпІонат СРСР 3 80Jl@ІІ·

бо.llУ: ЦСКА

вІк».

- cPaAIOTell-

ЧО.llовlки.

21:00 Гра • .ІІауре.т мlжнародни~ конкурсlа В. Се.llивохlи. 21.40 ДовІдкова CJlужба. Ре"актор Є. ~

Н. ФЕдан.

..

БІнату.

RОЗА ЧУХНО

Ольга

Михай­

лівна від організаціІ Ленін­ ської Rомуністичноl Спілки Ме!­ лоді України деревооБРОБноrо комбінату. (Продовженвя в наступному номерІ).

-

БРОВАРСЬRЕ РАДІОТЕЛЕАТЕЛЬЄ ПОВІДОМ­ ЛЯЄ, ЩО В разі придбання телевізора, радіоприй­ мача, магнітофона, його обов'язково треба зареє­ струвати у радіотелемайстернІ за мІсцем про$И­ вання. Це забезпечить якісний І надІйний безкош­ товний ремонт апарата протягом гарантійного стро­ ку експлуатаціУ.

Щоб поставити радіоапарат на облік, необхідно мати технІчний паспорт з відміткою дати продажу І штампу магазину. Ремонт радіотелеапарата при­ ватними особами позбавить господаря на право безкоштовного ремонту протягом гарантІйного стр!)­ ку,

а

в окремих

випадках

і

призведе

до зняття

а

облІку. Не допускайте до ремонту апаратів сторон­ ніх осіб!

Заявки на

ремонт

можна подавати в

такі

май­

стерні:

Велика Димерка (тел. 26-2-41), Пухівка (19·7-11). ГоголІв (27-2-04), ТребухІв (21·3·30), Rняжичі­ по середах І суботах, Рудня (22-2-86) по чет­ вергах і. п'ятницях, Rалита (71-5·61), Бобрик (28-2-60), Лlтки (24-2-60). Всі майстернІ працюють за графіком з 1 О до 13 год. Перерва - з 13 до 14 год. З 14 до 19 год. - робота на лlніУ. Вихідний день - понеділок. Майстерні у Rняжичах 1 Рудні обслуговуються по середах і суботах. За відсутності радіомеханіка заявки можна опус­ кати до спеціальних ящиків.

А,цм1иlстрaцJ

•• 1':."----------------------_ Пеааrогlчниll І yqнІ8сыlАA кonективв 5Р08арськоТ ее­ р@дньоТ шко"и ом І з г .ІІибо"им повlдом.ІІ. ють ПРо rрагlч!!у смерть учня 4-А К.ІІасу

CVMOM

ГААДУІ(А

І 8ИСJl08.111ЮJOТЬ щире кlАноro.

Серьожl

спl8ЧУТТЯ

рідним

І lІ"нз.кнм по­

~i. --:~О;~~;и~:Ь:-:~;;':'~I;::-:;';.''·_''~;Ш'А'':n;~~-7Е~~~;':О;1-':-;'~~';';;B;:~@::~;="::"~;;-'-~==--I ..

І<ОХХУИRстич@скоlІ партии ?КРІННЬІ, rop8aCKore • раllоин'l'8 Советов нароllныx аеПУТ8ТОВ Кневскоl! областв. Газета BыоАІІтT на украинскох изwке,

.

.

вlаповlаа.llЬВОГ8 секре'8РЯ. 81даl.nу сIльсыІг8 roen,a8pCТll8, IІОРКIІ8В· Аента MlcqeBoro Р81110МОВІІеННА 19·3·18: BI.u.lJJIB прох.ел.аостl" М8сово1 роботи. ФотокореспондеНТІ - 19·4067.

255020,

Х, БРОВАРИ. 8УЛ. китвсыl,' 1154.

Друк високий. Обеп

2

r

вІвторок, сереА1.

D RТННЦЮ

. І c:yCloТf.

полоси формвту А,.

'і;;Х~6і9~,-В;;;-~';;;;;к~;:сь7о;;;;;;а~~~~:;~;в~~п-;і~;фііі'=~~;ri~;;:'~;'ім.q-"-~З;:1А9_4~іі:220;~

.

#204 205 1979  
#204 205 1979  
Advertisement