Page 1

ПРОЛЕТАРІ - ВСІХ КРАІН, €ДHARTECS1!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ Газета нихо.д.ить з

квітня

17

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ року

1937

РАД

*

КОМУНrСТИЧНОІ

КОМІТЕТУ

Д 'ЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

.NЧ 20:! (7Н96)

*

Середа,

ПАРТІІ

УКРАІНИ

КИІВСЬ КОТ

ОБЛАСТІ'

*

21 грудня 1988 року

Ціна а 1\.(,)П.

nР А ·r н Е м -о ао &Іn•шої САМОСТІ Й НОСТІ

Є чим похвалитися Тваринники

радгоспу

«Гоголівський» можуть з гордІстю сказати, що план нинішнього

року

дажу державі м'яса

по

про­

молока та

вони

достроково

виконали. Є чим лохваля­ тись

і

ного

до'іния

t

операторам

машин­

господарства,

операторам

по

вирощу_

ванню нетелей . Трудівники · ферм реа­ лізували 9613 тонн моло­ ка, ЩО НЗ, 1413 . ТОНН більше

річного

завдання .

За грудень буде додат­ ково nродано ще близько 650 тонн ціє'і продукції . Постаралясь і ті, хто до­ глядає телят . Державі продано 62.0 тонн м'яса. а планувалось 600. Варто

відзначити

і

якість тваринницькоУ продукцІ'і, а не тільки її кількість .

Молока .

приклад,

першим

насортом

реалІзовано понад

від·

96

сотків . До того ж все во_

но

охолоджене .

Нині

ее-

редньоДобові надо'і на корову сягають 7,3 ніло­

грам~ молока, кілограма

що на

більше,

торік. Найкраще оператори

1,1

аніж

працюють

машинного

до­

'іння ферми М 1, що на третьому відділку. Вони, за

попередніми

ками,

підрахун_

одержать

но'і корови по грамів

від

нож­

3700

кіло­

молока .

Високих результатів добились олератори машинного до'іння нашого оосподарства номуністи Людмила

Примак

Володимирівна

та

Галина

Баси_

л~Івна Таран, котрі за одинадцять місяців цього року

подолали

чотири­

тисячний руб іж. Завзято працюють труді вники бри­ гади

по

вирощуванню

не­

телей, яку очолює Петро Євдокійович Иравчук . С. КАРАНДА, головний зоотехнік рад­ госпу « Го гол і всь кий>> .

З ~.ВТР А вс~ н аша краІн а

вщзначатиме

День ен€ргетика . Цього •дня у 1920 1 році на VIII з''ізді Рад б!ув црийнятий план ГОЕЛРО , названий другою програмою парт і'і . 3 цього '!асу ,робота енер­ гети-кі;в країни р озв ивала ­ ся

велете н ськими

У

ПіС Л~ІВОЄ!ННИЙ

біл ьше

уваги

Радісні новосілля свят­

22

орде ри

на

заселення

кують нині понад 230 сі- · мей броварчан. Одни за

квартир у новому будин­ ну ло вулиЦі Ииї всІ>кій,

одним у 34-му мікрора­ йоНІ засвітилися вікнами дев'ятиповерховий та ек­ спериментальний десяти­

де

поверховий будники. Оби­ два по вулицІ Черняхов­ ського.

Зручні

ква,ртири :полІл­

ше•ного пла-нування вають

1 22

ників

сім'ї

зав-одУ

Серед

них

Інших

т:рудів­

пластмас.

слюсарі.в

-

М . В . КлимеtНІка , Галицм-<ого, Л. К ка та

обжи­

В . М. Сту.rrа­

ющрових

ро­

бітни.к!в та Інже.нє:рно-тех­ иіЧ:них П\)аЦЇЗНИ'НіІВ . До КіНІця •року ч-ерга на

отримання

винна ще

тися .

житла

нашими

нуть

qудів ел:ьюши

А.д1же зараз готує мо

с та ­

тр ест.v

<< Брова,рисільбу.д>>. яІКі й зводили цей довгоочінува· ний об'єкт . И ого ІІ lасли­ вими

мешканцями

-:тануть

сім''і елент:РО<-:Люсаря М . І. Ч ул;рини, пресув аль­

ниці М. В . l<Jpoкo.c. то.ка­ ря В . Ф. Хло-пася та ін­ ші.

Слід зауІВаж ити. що й ІНа наст упний рік з фо,н­

Jробниц11ва у 1973 сіл ьську ене;рrетику

госистемою . Але цей за­ хіД се6е не ~илJР<ІІВtдав . И~рІівн.иц11ва Міністе.рства бLльшу .нели:кій

доnомогу подає е•нергетиці, а у

сільській постійно скоро­ чує екс плуатаційний пер­ сонал. А це приз~одить негати.в.них

комсомолу

•Шість

під

назвою

орденів

на

пра­

порі ,комсомолу•.

70-рtччя комсомолу це

не

наша ІНаші

ги,

просто

свято,

це

історLя, нгш труд, пе реІМ!Оги ! триво­

старт

в

Журнал чотирьох

майбутнє.

скл адшвся

із

сторШіок

«Н4а.С ВОДНЛа МОЛОДІСТЬ >> , « В буtднях великих бу­ дов·» , • У с,УІВорі рони вій­

ян»,

•Зн.о.в

починається

бій ». Нож-на з них .висвітлю­ вала л.ооний п ерlо,д істо­ ріІ Ле'І!!інс ького номсомо-

лі·дходу

малої

частими

ня

дУ

ді3!Jа­ в.кл ад захист

соцLалістич.ної Вітчиз ни, яку участь б ра:в у пер­ ших лі'ятирічк ах . Ді•зна­ лися пр.о долю багатьох ~ОМСОМОЛЬСЬ'ІШХ ватаЖКіВ.

Серед них Юхима Цетл1на, Оскара Ривкі·на, П€тра Смородін а. Віталія БоніІВура та багат ьох !ІН­ ших.

В усному журналІ в и­ нориста Н1 були музичні rгвори, моду,

ту,ра,

присвяче-ні тематична

фотоз·ні•мки .

вещеНІні

заходу

участь в зя ли

а

потуж ­

потужність

чання

го

&ього

nромислово­

сільськогосподарсько­

виробнищ'11Ва.

Дуже важливим елемен­ том

у

е,не.ргоnостачаннІ

Щ)ВіТ/РІЯНі

·кабельні

1

є

лі­

·Н.ії елЕ!'ктропередач. Іх за­ раз у онашоМІУ районі ел·е-ктриЧІних мереж 2

тІЮЯчІ 350 .кілом етріВ. Чимало пошкодже.нь трап" ляється

на

.них

че.рез

не­

щ,байли.вість керівників госпо.дарст.в 1 будіВеЛ·ЬІНИХ Qрrан1зац1й, з вwни яких порушуються кабельнІ лі ·

нії .

збиІВаються

опори.

А

це завдає велИІких збит­ t<!.в Н<І/РОдному гослодарст · .ву .

У

1987

к.ра'іни.

році як

енергети ­ і

лузі

нааюд,ного

С'і'ва ,

почала

всІє'і

га ­

господаІр­

працювати

в

нових економічних умо­ вах . Вважалося . що цей

nepexiJд дасть РЕМам пев­ ну СаJМ1ОСТіЙ'НОСТЬ у ріШеН ­

Ні

ОСНОВІНИХ

мануваюnя

ЛИТа•нь . ЗІВерху

Але так

і

за ція

у правлін ня

три'чними ження

чу

витрат

на

еЛ€К'11РИЧНО'і

залишИJІося. Плануєтьс я все: що лотрібно і скіль­ ки .потрібно зробити,

ЗНИЖе•ННЯ

де пощо виКІЛИ.Кає сІJІр.аведл и:ві нарі­ кання і кері•вни-кі.в, і на­

СК!ЛЬІКИ І ЯКОГО персонал у

пе,ред,бачається

селеннІ?.

ме']'І()Дами .

Роuітнини ра йону елек­ Т/РИЧ'lі'их <м е реж робл.ять .все можливе , ще;.S забез­

Що ж ми маємо зроби­ ти у лерспектИІВі? Подаль­ ший розвиток енергетики •Н аш ого району буде здІ•й­

,<r:,J;а ли

та

лаль.но~мас ­

rильні матеріали . Інколи 'ііУІває навіть ІН ічим виїхати на ш~од:жені

печити

-м-ісU;е, ліні'і ,

на~дійне

і

осіх

є;нергопо­ сп оживачів

район у. -

Е НЕРГЕТИКА

Бровар-

ла

разом

У.к раїни . т уж.ніGть

з

енерrетикою

Встановлена

ло­

ене.ргоус т анов ок

збільшилась

слід мати тощо. Тобто

у

еане,ргеТИЦІ

.КЄі!)іВ.НИЦТІВО

здійснюється

застарілИми

снюватися

иооними вищеНІня

за

такими

ос­

напрямами : під­ надНін.остІ енер­

гопостачання

зни­

пе реда­

ене.ргі'і

і

струювати

капітал ьно го у 1989 році рекон-

елент1)ичні

ме­

режі Моорец;я, Погреб!•В, побудувати підстанцію у

Зав.сричах з цdєю мережі за ходи

ще

ре.конс~рук­ 10 ИВ. Щ

дозволять

з.дНіснювати

ст аЧСІІНІНЯ

ще

кр а ­

ен ер гопо­

наши х

сn ожи.ва­

чів .

З

до

перех а зу

о•рен.дн ий

n і ,r,ря.д.

:з<во л ить

на

Своє

вн еони х

результаті·в .

професійне

бровщрсьні стрІ'Іа ють

хорошими

НаІ[JіТЮІІЬНИ Х

реМОНТі в

елен тр ич.них установок

1

конано

ще

рис·не

в і,дл ус канн я

троенерг!ї

у

жов:гня .

к о­

е л еr: ­

мереж у

с т а­

ніл о;ват- rодин.

МЕТОЮ

лLд:вн ще ння

Перем ож цями етичного

П.

да

конт;р.о.;~е;рів.

с Ічня

1989

рок у

г оту-

соці а,1і·

зм а г а НІн-я

М.

1

в и­

новити·ме 47 4 .4 м іJіьfІDн :і

тах овоєї праці кол ектив рай ону еле!М)роме.реж :3

а·втом ат и -

з у­ тру.

довими лоназ ни.ками . П л а н

дов ­

при;з,н а ч енням :

свя т о

ене ргетиІКи

ЖИJНИ лін•Ій елентропере ­ да•чІ: роз:ділен.ня л~ній за

зниження

рО.1 1 >

робітнин іг

дося г не нн я

к і н.це,вих

до­

м етоді в

'кол е.нтив

ра )(Іун он

н~

Цt>

ІІі.ДВ ИЩИТИ

економ і·ч н их

ор.ієнту,ван.н і

.В11j)аТ.

Пл СІІном будЬвни;цТІВа

ється

.в·tдrювідальнос ті і за­ цінСJІвл:е ності у рез :,·:; Lт а ­

за

споживачі в

елек ­

мере жами :

с тал и

Р уднянсько 'і

( маЙ'с тром

дільниці

тут

Кузьмик) та бриг;;­

лює

О.

і~І·я

В.

П. О.

яку

Дави дова.

о •ю­

А

Хомича зан есе

..

но н а Дошку пош ани И и­ ївс J,к ого лівобере жно го

лу. С емИІнласю~ни лися про те , який у

відклю'Іен­

електропередач

с п ожива чів

пластмас .

вніс

роз­

ського рай ону зроста­

В. РОЖКО , профкому заво­

ном,сомол

до

ч є,рез нев,ч ас н е 'іх обслу­ го.вІувщн:ня . Постій н о с к о· .роч у ют'>ся ф О'нди на ма­

карбованфв .

голова

суб' є·к­

енергетики

стали

ліній

міста

Ювілею комсомолу Дитяча районна бІблІо­ тека разом з бібліотекою шкопи .М 2 провели ус­ кий зкурнап, присвячений 70-рІччю Ленінського

ти:в:ном•у

витну

таком у

ро­

1965

rолов.них пІдСТЗfЩІЙ у 433 тисячі ИВА, що до­ ЗІволяє .н.щІЙІНо і якіоно Зtдійсн.ювати еанеоргопоста ­

ка

програму

тис яч

у

З

разів,

встановлену

СЛ0)1tИВа­

ЧіВ .

п'ідприємств а ·на

450

явищ

·еНЄІРГОЛОСТач а нні

стачан,ня

в иділено

році об'­

єдІнали з держа•в ною ене.р..

р оз,ВИ1ІНУ

<< Житло >>

ви­

у сім

.нІсть nідстанцій РЕМ -У 10. Зараз ми маємо

при­

сільського;с-подаІРІС Коrо

ССІЦіаЛЬ'НОГО

дів

nо­

істотно зменши­

сусідами

ПеРіОД

почали

діляти і сільській енер­ гети ці. А Д.ІLЯ б іл ьш на­ дійного ене.ргоnостачаІння

до

ПQр!ІВ;!ffі;Н'Ні

КОМ

го і

ми.

ЗаІВІдя-ки

Програма <<Житло>>-в дії

т емпа ­

У

ком со­ літе:ра­

У

про­

а ктив.ну

і сам і

учн і.

Л. ЛАВДЕНКО , голооний бібл.іоте кар дитячої бі·б.rtіотени .

під пр иє метна

мер еж , В. на Дошку

ничого

еJLе;К'трич н их

В. Собо ля -·п о ш а~ни виро б­

об ' єднанн я

<< К иі:в ­

енерrо » .

в.

низс ьиовсьиих ,

начал ь н ик району елеn ­ трични х

мереж .

На фото: оперативно ­ виїзна бригада електро­ монтерів М. Т. Бобка та С. П. Постола після ви­ конання робіт на кіровсь­ кій підстан ці'і; майстер

Руднянсько'і ·дільниці Ми ­ кола Л укич Нузьмнк ста­ вить

завдання

по

усунен­

ню пошкоджень на лінії ('Л ектромонтерам С. Г. Дяченку , Д . П. Ковш уну

.. та

В.

О.

МнкаЛ)'.

Фото М

Се!ІІинога .


м,,. ~',.,'' м,.,,, о,,..,'','',,,.,,., м,.,,.,, е

,, о, оо ооо о ,.о о о о о ооо о ооооооооооооо оооооо о о о о t,. о ее о о о" о о t

2 сторінка.

-+-

Н

В е

Q

Ж И ТТ Я

:-м 0 , 0 0 0 оо."',. е е.мее мо ее о е о ее ооеее о е о о ооо о о.о 0 ,.,. м,. ,, , о оо о о''' оооое о о ооо о tt о о о о оо мо ооо t t о о еооо о t

ПРО дотримання ВИЛ і1роТНІП:ОЖеЖ•НОЇ ПеКИ

І

сказано

якби

всі,

сується,

ЇХ,

І ЗАКОН

поняття << Пасп~Jй)тна СРСР» входить ІІілий ряд питань, які У

відділу

паспортами,

писка.

виписка,

І\іЯ громадян їх постійного

реєстра­

за місцем і тимчасо­

вого проживання для най­ більш повного обліку на­ селення. оформлення й видача

постійним

лям

перепусток

їзду

В

жите­ для

прИКОй)ДОННУ

ви­

ЗОНУ

СРСР, робота по лінії віз і

реєстрації громадян, що

передбачає

оформлення

донументів побажали

громадян, виїхати

дон

в

або

запросити

за

приватних

іноземних

які кор­

до

громадян

внутрішніх

Будемо

по

вдячні,

якщо

телефону

4-04-32.

4-04-80

відгукнуться

го­

мадяни.

поряд

сті чи на реєстрацію шлю-

живуть

еrу.

чи

з

ляються від виплати;

нові

і

нагадуємо, кому

що

ті

в новому

фотокарточки

в

сво­

їх

гували державним під­ приємствам чи організа­

Чекаємо на Вас по вів­ торках і п'ятницях з 10-00 до 19-00, а по суботах­ з 8-00 до 16-ї год.

а

також

розшук

паспортах.

вт1 ратили зв язки своїми рідними. Так, в р. співро­ бітниками паспортного

столу райвідділу

столу

рішніх

причин

І. КРИВОШЛИК,

зі

1988

Броварського

У

ЧЕРГОВІй

міського

начальник

рай-

внутріш­

ніх сnрав пролунав дзві­ нок. Збентежений голос повідомив, що на вулиці Героїв Сталінграда авто­ мобіль наїхав на пішохо­

ні

да.

струсу

Водій

з

місця

яка

зн·ик. Автомобіль мар­ ни РАФ, державний номер 59-61 НХО. Повідомлення було передано по рації 1 через 1О хвилин злочинець був затриманий робітника­ ми міліції. Ним виявився

ня

середнього

Було

порушено

нальну

в

кримі­

справу.

листопада

14 ку

ступеня.

1988

приміщенні

ро­

худож­

нього комбінату відбулося виїзне го

засідання

народного

якому

по

місько­

суду,

ца

розглянуто

справу

звинуваченню

А. Т.

Славинського у скоєнні злочину, передбаченого

ч.

І ст.

Судовим

слідством

встановлено.

що

27

серп­

внут­

сnрав.

·

nожеж,

я:к

виооlд­

є ·нед;остат.ня

вулицю.

ушкодження

у

вигляді

головного

мазну,

що

.

і

пояснив,

автомобіль

ним

був

виnисаний з дозволу ад­ міністрації художнього номбінату в особисте ко­ ристування

ни.

на

дві

годи­

АЛІе суд так І не по­

чув

від

підсудного,

яких же цілей

для

все-таки

було виписано автомобіль. Добряче випивши. ела­ винський вирішив поба­ читись зі сво'їм товари­ шем Г. М. З\нневичем, в домі якого розnив ще 0,5 літра горілки. І вже nі­ сля цього елавинський продовжив свій злочинний шлях, яний закінчився трагічно. Незважаючи на те,

підсудний винним

визнав

перед

не

виконують

які

розпоря.д.­

ження відnовідних органів і

,РОООО\рЯ•джен.ь

іВИКОН'КО·

му райоНІної Ради - на,род­ них депуrат\іВ. Найгірші апраІВи

з

протипожеж•ною

безіпеtКою ІНа rrериторії Велико,димерс'ЬІJrої, Нн.я­ ЖИЦjjКQЇ, Світнльаr.tвської,

Гогол1осІ:>Кої СjjКОї за

та

Воrда~нІ:в­

с\JІ'Ь(І,ІШХ

од•и.надІІнть

Рад,

де

місяці.в ви-

судом,

От уже JFЮД.И пІшли. Все ЇІМ м·ало. ПенсІ'і ма­ ло,

заробіт.ку

нають

НОІВИХ

мало!

Шу­

дже;рел

для

ПОПОВІЮ:ІНІRЯ бІQДЖету. Ган­

на Іванівна Соловей із села Гоnол~в. ІНацриклад, д:уже полюбля.ла оковиту гнати І по твердій цІ'Ні црода;вати. І де б ви дУ·

·ма.1н? Нізащо не здогада­ єтесІ,. На ,робочо:-.Іу міс­ ці, в УВТІ{ 11ресту <<Вро­ ва·рицроМЖИ'І'Лобуд>>, вона в поза.відом.чtй

працювала.

де

o:Jro-

Там

її

Славинського, проте необ· хідних заходів пливу до нього не вжили, ще й на

що

себе все­

вихідний

На запитання, що при­

.

звело до скоєння злочину,

елавинський відnовів, це

випадковість.

що

резника.

аорушив

злочину неодноразово вчи­

нетвере­

медвитве­

скоєння

неуважність, виїхав на лі­

няв дома дебоші сn'яніння 1 тричі

нію

ляв

дорожнього

й

руху,

зустрічного

здійснив

vтапянку

nроявив

руху,

де

наїзд на гро­

1-!:

~- Масло~у,

до

У

~

знми

npo·

не.виконаІНІНЯ

таксж

іпноJ:Іу:вання

пра­

вНІл проти,пожежної безnе­ nри

корист.уm.аннІ

·крити'м

в·огнем.

довод.иться

дорого.

І

платити

5

Так,

вlд­

за

це

надто

листопада

оп\ІВІН-очі спалахІВ ув житло­

~~tано

в-ели.ких

Зіби'!'кLв,

загинув

матеріаль­

при

пожежі

господа.р

В.

С.

ПОЖ~ЖІ

-

,розrдЯІ~'1'И ва .ДJННЯХ •ВИ:ИUНИОМ•ІІВ

ТИ

засі· СЇЛ'Ь­

д,ля ширшої п;ропа­ ганди протипожежної без­

ти

агітацію

відІІlовІ:дні

заходи

пе-ки

до

-

жен•ню

пожеж

не

ведеть­

с.я, rн\хто не займається перевіркою житла, його протипожежним

станом.

з

цих

•Наочну

питань;

rної протиІПожежної цропа­ ганди педагогів. пlонер­

дотрим·ан.н.я

Пр.а.ІВИ:Л

т•ячих

тиnожежного

захисту

відповідної

ДОПОМОГТИ СП!ЛЬІНО З рад­ ГОСПаМИ іІІрестаріл.им та Інвал.іІда'М в ремон;rі пічно­

го опале•н•ня

їх.нього

Тому ми ще .раз реномен­

л·а.

дуєм.о:

ел·еК~ІЮfІІРОІВОДКУ

nолагодити

жит­

аи:тив­

школах

та

ди­

саДіках.

- ЦЄІ бороти­

ся спільними силами і не забувати, що трагеJдіЮ

легше попередити, ніж бо­ ротися

з їі

наслі,дками.

В. НЕДАІПКОВСЬКИй, Іж:пектор

відділе.ння

держложнагляду ІВідділу

несправ.ну

усу.ну-

1

в

до

1\цffie пожежі зло. з яким слід

жи­

сіл;

згідно

-

залучити

вожмих

про­

поста~нови ЦІ{ НПРС, Ра­ ди Міністрів СРСР і ВЦРПС взяти на облі.и 1

'ми сІльс~>ких Ра.д, деnута­ та·ми ,робота по попе:ред­

розгорнути

'ПСJ.РУШНИ'К!Ів; - аи:тНІВ!ІЗувати роботу ГР'Q'МаІДСЬІtИХ а'І<ТИВЇСТl·В ІВС!Х ланок до пе.ре.вірки

ста.т:УІВати,

в-инонком.а­

пnry!JJPH'Н!l

СЬКИХ Рад ста.н n.ротиnо­ жеж<ного захисту житла і надвІрних будівель, вжи­

телями

що

.ВИЯІ!.JІt>Ні

~~роти-пожежної бсзнеки;

Низимко. І знову .доводиться кон­

рай-

внутрішніх

сцрав.

в стані потраn­ колекти­

~nодвю'И'>

на

гарячому,

'РіІв

нажуть,

продала

шІсть

лІт­

саІМогону і .вторгувал.а

.не мало й 'небагато аж сто карбованців. Про­ те

не.дов·го ними

тішилась

жl!Нна. Ноли ми завітали до неї, то Ганна Іванівна ІНа С"l'Оротувала... лодкий СОІН.

свій со­

Що Уй снилось важ­ ко сказати. Можливо, но­ ві

Мабуть,

спиртними

зловжи­ напоями.

Медичним обстеженням Т. Славинського вста­ новлено діагноз: хроніч­ ний алкоголізм І ступе­ ня, потребує примусово­

А.

го

лікування.

не

мІ.л!Щ.я.

Во

з

нею

кий А. Т. засуджений по Ч. І ст. 215 1{1{ УРСР до 1 року 6 місяців nозбав­ лення волі з позбавленням права

керування

спQртними

ном на

тран­

засобами

стро­

роки. Суд також

2

визнав за необхідне засто­ сувати ст. 14 1{1{ УРСР

-

примусове

від

алкоголізму.

лінування

ду

Міра запобіжиого захо­ відносно А. Т. Сла­ з

підписки

про

невиїзд була замінена на

женням

для

любителів

«зеленого змія».

Ю.

КУШНІРЕНКО,

помічник rа:

пронурара

міс­

Та не

покаялась,

цродовж)ІІВала

за

19

ронів

існування

й

його

різнІ

судження

вони

звідси.

вважає,

що

виносили

тю. А сто карбов.а~нцЬв до­ велос'ь

ця-м

ПОІВернути

с·вою

чергу

але

існує

одразу ніякого

за­ nла­

злочинністю,

у

які

вулицях

Адже

ня,

ЯКІ

вони

лять

для

людини.

гласить,

М.

СВОЇМ

та

ВИГЛЯДОМ, зневажають

гідність і

ганьб. мораль

вихоnлювати

грома­

дян, яким море по колІ­ на. Зокрема, буквально минулого місяця довелося

так вчинити з І.

А.

Ю.

І.

Ман­

Ванlним,

18 -

середа

М. Ф. тиві

Сулиманом.

працівників

тверезника як

1

В ак­ медви­

така

місія,

врятування· життя

години,

виїзні

і

дні

в

Бориспіль,

четвер

14

з

19

до

години.

субота

з

-

до

9

17

nонеділок.

лю­

<<зелений змій»

непритомних приводять до

пам'яті працівники «швнд-

дібність шапНИ>>

<<мазаєвсько1 і під оком перла­

мутровий синяк. Друзі nо­ працювали

Дорогі

на

славу.

nослуги

тверезника,

але

медви­

закон

є

закон. трібно

А крім того, по­ ще й відnовідати

перед

трудовим

вом.

Тому

і

коленти­

стає

дехто

НЕПРИЄМНО, АЛЕ НЕОБХІДНО НОЇ

ДОПОМОГИ>>

раЗОМ

З

фельдшером медвитверез­ ника. Зокрема, це дове­ лось зробити (не один

раз) з О. М. Михальчен­ ком, О. В. Мегедь, В. Ф. Рязанцевим та іншими. Аж ніяк не назвеш 'при­

на

громадську

симном,

БроваІРеького МВВС.

знаходяться

сп'янін­

до

9

13

медвитверезника. Чого тілrьки не доводиться ви­ слуховувати їм від не­

стуnені

з

Обідня перерва з до 14 години. Вихідні дні неділя,

БУТКО,

ДіЛЬІНИЧНИЙ

ємною роботу працівників

громадських

внутрішніх справ встано­ влено такий розnорядок прийому громадян: вівторок, n'ятниця -

години.

СТарШИЙ

громадян

ДАІ при міському відділі

кримінальну

за­

в

слуговування

Славутич

с.nраву.

поліпшення

нашого і Бориспільського, районів у МРЕВ

Ш'І'jраф, по сто карбова:н­ ц!ІВ •НОЖНИЙ. Що ж тепер? Проти Г. І. СолоІВе'й порушено

осо­

та

що

або ж несуть загрозу со­ бі 1 оточуючим. І це не просто слова. Водіям, на­ приклад, добре відомо, яну загрозу являє собою п' я­ ний пішохід. Правил для таких не Існує й не MOt жна nередбачити їх пове­ дінку. Як і навпаки. Ось і доводиться ледь не з-під коліс

в

підлягають

поведІнкою

людську

так

приємні,

місцях в середньому

важкому

nи­

нас,

робляться

Закон би,

як

не завжди

триманню

ж

З меrою

сплатили

звалив безпосередньо на вулиці в калюжу або сніг. Наnівзамерзлих, майже

нас

з .роботою медиків. І там.

Ті

дям, яких

що

процедури

nокуп­

самогону.

Дехто навіть

ну у нас немає. Просто ми, як міліцейський під­ розділ, покликані боро­ зі

діяльніс­

в

Мушу

стерегти,

а

займатись

цротизаконною

у

РІЗНІ люди потраnляли В\ медвитверезник

користі

Вироком м-Іського на­ родного суду елавинсь­

своєчасного nрийому і об-

ОП€jрації ПО збуту ОИО­

яцтвом і алкоголізмом. Роботу nрацівників нашо­ го закладу я порівняв би

вала

яка

правопорядку виявляли са­

ВИ'І'ОЇ. Але у всякаму раз'

тися

особи,

До відома автолюбитепІв

фу.

як

1 сnІймали. Того дня Со­ ловей

Сол()!Вей давнє -«Зfшйом­ сwо». Ще два роки тому в сІЧІНі і жовтнІ охоронцІ могон. За що й сnл-атила т1риста К·арбованЦІв ІlІ'ТСРа­

діння

медвитверезника.

трудовому

є

ні. Це бу110 поступове nа­

утримання під вартою. Вважаю, що ця .історія буде ще одним застере­

правил

пожеж

ІІРаВИЛ МОНТаЖу і ВИКО•РИ· стапня n•ечей, еленТjроме­ реж. елеи:троnрила,ді,в, а

кладу.

стані

вимоги

·Н:Я

тим краще для нашого за­

потрапив

до

ПЕРЕГРІВУ МОЖЛИВЕ ВИНИКНЕННЯ

ши1рених ПІРНІЧИН ВИНИИ'НЄІН­

державним

автомобілем.

зому

А

ВІД ЇХ

nо­

дозволили

день

ство,

алкогольного сn'яніння, рухаючись по ву лиці Ге­ р() їв СталіНграда, грубо

в

«феЙ&Р/В€РИ'і•В>>. Однією з найбі·Л·ьш

план. Мовляв, чим більше МИ «В!ДЛОВИМО» П'ЯНИХ,

винського

до

об!·

іІ!ОГНЯНИХ

САМОГОННИЦЯ

що вже nісля скоєння зло­ чину, коли. велось слід­

стан!

без

ЗА СУМІСНИЦТВОМ ...

Славинський. неруючи ав­

в

Шевочешювому

них

ІДелутат!В,

таки був не до кінця пра­ вдивим. Змовчав про те.

РАФ

та

ЙШЛОСЯ

на.роДіНих

ня 1988 ,року близько 21 години 40 хвилин А. Т. томобілем

сіносхо­

вище та 400 тонн кормів у радгосnі Імені_ 60-річчя СРСР. І лише в Бобрику

.вий буди,нок в селі Пу­ Хі•ВІК•а. RрІ,м того, що за:в­

користування

злочину

ЗІНІаЧ€НІНЯ

анищено

роз'я.с:нЮвальн-а і п,рофІ­ лактИіЧІНа робота на місцях. Зоорема з боку ви­ ИОІНJЮМІ!В СІЛЬСЬКИХ РСІІд

руки.

На судовому засіданнІ А. т. елавинський ви­ знав себе винним у ско­ єнні

до

народно­

госпО\ЦарІСьиого

ІИИ

причин

аналІз.

·POHI

переходила

nерелому

1{1{ УРСР.

215

паспортного

Потерпіла одержала тілес­

події

водій Ниївського обласно· го ху дожнього комбінату А. Т. Славинсьний. За висновком лікарІв станції <<ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ>> ВОДіtі знаходився в стані сп'янін­

загину­

ШЛЯХ ДО ЗЛОЧИНУ

частині

відділу

никнення

чить

з

жи­

шук громадян, що забор­

ЛЮДеЙ, ЩО З ТИХ ЧИ іЮDИХ

пожеж

Однією

наго-

році виповнюється 25 і 45 років, повинні вклеУти

роз­

і

ло ~оє Чоловік.

перед

nоздоровляємо

ном

так

об'єктів

ці

телів Вроварів і району з наступаючим Новим ро­ громадяни,

о.к­

..._

гро­

црацюють

Нористуючись дою,

громадянам,

вн.асліІДок

дітьми і совістю люди\

ція працівникІв паспорт­ ної служби це роз­ шук батькІв. яні, згідно рішення суду. зобов'язані виплачувати аліменти на утримання своїх непов· нолітніх дітей, але ухи­

ціям,

вогнем

ян

л·еrковажностІ

захисту

якими

безвідповідальні

Але чи не найвідповідальніша і найважча функ­

Я•КІ

в·огонь

1!188 РОКУ

ИИІКЛО ·ПО 5-4 ПОЖеЖі. Нещода•вно в·наслмок зло­ чин,ної

З'аВІдає

:!1 ГРУДНЯ

ott ео о '~.о-о.",. о о о'' ое '''о о.о о ооо о о о ооооооооо о '.ооо 'ом'' о.о '~'о'~~~

БESflEHA 3AЛE9rHTh ВІД ВАС

не доводилось би говори­ ти _про т'і трагедії та ве­ ликі матеріал'Е>Ні збит.ки.

яких сягнули майже тисяч карбованців. Дві третіх з них ІlІРИПа­ дає на господарства. тоб­ то на державний сектор. ІЦе білrьш т.рагl"іНо те, що .вогонь забирає з собою ЖИ'І''ГЯ людей. Цього року

справ

себе в

ОЧеБНІД'НО,

200

родження.

справах

сто­

в·І~

дітей Яременко Євген Санович, 1945 р. народження. Осадчий Григорій Григорович, 1942 р., Ли­ сенко Микола Дмитромцч, 1964 р., Сушка Григ~Jй)ій Петрович, 1957 р., Вла­ сенко Марія Іванівна, 1947 р" Тишко Васил.ь Захарович. 1940 р., Ча­ лий Сергій Олексійович, 1962 р., _Нулич Михайло Степанович. 1958 р. на­

про­

це

' майже 60 пожеж, збИТ'ИИ

Може. кому відомо, де переховуються від своїх

-

вання

чимало.

господа·рствам району. За 11 місяці·в на тери­ торП сіл ,району ВНІННКЛО

розшукано 28 горе-бать­ ків, 7 державних боржни­ ків. Сьогодні ми звертає­ мося до вас, броварчани.

охоплюють інтереси як дорослих. так і неповнолі­ тніх громадян нашої кра­ їни. Це і документу­

!1ра· без­

дотримувалися

СЬОГQДНі,

,ремим

3ВЕРТ АЄМОСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ' истема

ТО

вже

кого

о о о ооо''' оо о о'.'о.о~оо.ооооо.м о о о''''' о о''' о' 'о'' о' мо'~

nрошених nогрози, і нецензурні

гостей. Тут І вихваляння, 1 слова з енер­

гійною жестикуляцією. Навіть родичі не завжди можуть

витерпіти

таку

особу. А що ж тоді гаво­ ти,

коли таний «гусар» заходить в кінотеатр або в інше громадське місце.

Досить часто п'яна людина стає об'єктом зло­ чинної діяльності. «Дру­ зі» з сумнівною репута­ цією

ко.

знаходяться

Одна, друга

пляшка,

герой

і

ось

замість

приносить

швид­

вилита уже

наш

додому

норковоІ

шлях

випот­

wanRи

по-

брехні.

ПримІ­

бригадир

<<Літиівський~

радгоспу

Т.

С

Гор­

дина, яна побувала в мед­ витверезнику,

прізвищем

назвалася

своєї

підлег­

лої Г. І. Мичак. Ні в ЧО­ му не винній жінці дове­ лось витерпіти кІлька принизливих

що

моментІв,

ми й просимо

вибачення.

Винні

в

в

за

неї

цьо­

му виладну і працІвники медвитверезника, які П('І­

вірили на слово громадян­

цІ Т. С.

Гордині.

Тому

побажання до трудових колективів, щоб вони ·під час розбору справи тих, хто побував у медвитвере­ знику,

ших му

заnрошували

nрацівників. виnадку

В

колектив

і

на­

такомав

би повну Інформацію, а також був би виключений формальний підхід до оцінки дій правоnорушни­ ка.

зарплати

рошені кишені, а на го­ лові замість ондатрової

або

на

ром,

М. ЄГОРОВ, інспентор-черговий мед­ витверезника при місь­ кому вІдділі внутр!uш!х справ,


21 І РУДНЯ ~'

І9Нк

мг.:~ ~'-:~о о о.о.о м.м.о.м м ~МІО~ ' о ~ о о о о о t о;1 ~·о о о

'-:'

РАДГОСП <<Зоря>> ходить заjраз .в «лtде:раХ>>. На першість

гибелі

раи·ону

телят.

Р<J'ИУ

в

по

З

за­

приїха·ли

вже

по;н-uвwrись,

працюють,

.умовах,

дрбу,

чим

ЯК

зимhв.lІ! ти:вся

в

ЯІИ

годують

чому

ж

С1JріІлись

тут

Ро­

зу­

тож

ро­

боту знає добре. Минала І'ІригороіВИЧ розпов-ів, що в його бригаді середньо­ добові надої на коmну ко­ .рову ста;новІІІЯ'ТЬ 8,5 кіло­ грам.а

молока,

3.4.

десь

здают·ь

жир.ність

першим

всю

сортом

продукцію.

Ніби й непогані резуль­ тати. Та тільки на пер­ ший логля:д. Багато КЩ>ів б/Ра•кованих, за остан.ні діВа

З

ПОЛОВИНОЮ

загину ло

МіСЯЦі

т:ридцять(!)

Ви

то

з

вас

а

не

лнв

В

ЦрИМЇЩеІНJНЯ,

ХОЛОдІНО

~оба в літніх

буЛО.

·таб-орах

стояJLа в ба·гнюці. т-епер ось близько двох тижнів не .П)ршзозили сІна. А ·Нам подумалось: <<В ту· б ба•г.нюи.у людей. ян! від­ повІдають

за

вчасне

по-

nроте

молоко, заготов­

НашвидКУІРУЧ

-

ніхто не

знає.

в

одІному

з

цриміщень

жердЬвського

в~дділка.

Тут

працюють

ра Захарівна Бой~о з чо­ лові-ком Петром Микито­ вичем та Мщрія ТрохиМІів­

справедлИІВо

на Шевченко з чолові•ком Миколою Прок-оповичем. Вчотирьох вони т:ру дять-

тані

вирішувати

пніfаНІНя.

Дире.І\'ТО:Р радгоспу <<Зо-

нсt.'

А за раЦіоном худоба з'їла цей сіІ}J.аЖ. молоко м.ає бути від нього. Тіль­ ки

ж

дуже

мало

ЕJИ< Of,;:КарОТИН\ С~.1С'.Юtііі ІІ• · племінною роботою в р;;;1 ГОСПі «Жерді:ВСЬІКИЙ•> ;~~І! маються в.край незадові!ІІ.· ІНО -- ОСЬ ЯКИЙ Напро!ІІ\ ЄТЬСЯ

одерж.у­

харІІВНа одержує вІд коро­ ви майже по десять кіло­

ного

доїння

і

ніхто

Ьн­

в:ує. Бо ст,раждають доя,р­

:щt

ветліна,рів.

ш,ому по району. Правда, дещо більше. я.к минуло­ го року, але зобов'язан­ ня надоїти по 2900 кіло­

Хіба ж не так? Побувала рейдова і в радгоспі ~ «Жерді.вський>>. Тут зимів·ля громад!Ського

гра.міІВ

молок.а

на

корову

радrосп

на.вряд

поголі,в'я рі.знОІМу.

rрати,

хто

з

них.

того

ст:раждає

пока­

:,заслуго­

справа,

я-ку

вони ,роблять, а кормо­ добувники ,в стороні.

Біля вагової, на зерно­ току

валяється

ІКукуруд­

Чимало її затоптуєть­ чимало

хи

й

сніr.ом

Одна втіха

вдосталь

ТілЬіКн те ця

наїдяться. дл:я

кQрів.

по-ХgЗІяйськи

ряджаються

пта­

-

не для них,

-

І{у,к.уру~дза

Не

за­

в

розпо­

господарст­

ві кормами. Байдуже, без­ •вІ:дпові.дально. ніби так і повинно бwти. А де ж тоді п;рофесійний о:бо:в'я-

менше.

.вик.о·н,ає.

ти

ніж

Бо

в

серед­

коЖНrУ

мінусує

1987 -го

на

чи

цро­

ніло­

259

ПJ!ЖКЛаДіІВ, .КОЛИ гинуть

гляд.

-зоотехнікі•в.

•проходить по­ В •колективі

орендатсtрі.в,

ють

на

годжена

погано.

на

ганяють

У'МОВИ праці й В'ідпочин­ ку. що коро•ви хворі. Та й не дивно, адже в літ­ ньому таборі були до бі­ лих мух. Том,у й телята

а

в

працю­

села

вона

нала­

досить-'ГаІКи

Норі.в

цей

ся

які

вlщділку

МихС!'ЙІлі:вки.

.незадовільні

справи

щодня

методом

тривогу

останнім

вичасом

глибоких вод

виявляють

-

у

пестициди.

Спочатку вони «сплили~ у водах на глибині 50 метрів, потім 100. Підняли воду з r либини 200 метрів ... Зустрічають· ся й там. Як же це від­ бувається? На проникнен­ ня пестицидІв багато що впливає. Найчастіше вони пронинають

полів,

через

які

грунт

удобрюються

локально.

За­

Мог ла

-

б

і

говорить доя.рка.- Та.н не в .моїх це силах. Чи­ ко.рі•в

доятьс:я

на

їх

тримати?

На

-

п:ровітрюєть­ підсихає

стопроцен'Гне

голів"я.

то

і

б

стають та­

нагромаджувачі

численні

та

водна хнічні

амбулаторії

В.

М.

Фоміних. Валентина МнколаІвна, треба сказати, внео­ кваліфіковано лікує своІх пацІєнтІв.

Фото О. Мілька.

меліорація, агроте­ заходи неминуче

призводять

структури

росфери. ність

дено

мольського

ІІСІ

матері­

прожектора»,

міського споживчого това·

риства Б. О. Горбач пові­ редакції:

давцем

Л.

І.

ління шити

правил

торгівлІ

магазину

про­

N'Q

15

Абросимовою

прав­

постановнло

пору-

клопотання

перед

профкомам про звільнен­ ня її з роботи.

За

один

безконтрольність

з

місяць.

несвоєчасне

ня

акта

вжиття

О.

строком

безконтрольність

Л.

і

представлен­

пере:вірки

для

заходів

завмагу

Савченко

оголоше­

но догану з позбавленням прогресивної оплати за грудень.

За

порушення

правил

тqргівлі, недо­ при фасовці

недотримання

схо-

ронності кооперативної власності продавцям Г. С. Ніколенко і О. П. Фроло­

•Вій ОГОЛОШЄІНО позбавленням ної

оплати

Л. І. ведена на

один

за

ДОГаНИ З прогресив­ грудень.

А6росимова переприбиральницею місяць.

підземної

Тому

гід­

необхід­

ним

льним

за.вданням.

цього

стають

науновій

глоба­

раді

з

гідрогеології

та

інженерної геології АН УРСР створено проблем_ ну

комісію

по

моніторин­

гу забруднення підземних вод. До її складу увій­ шли вчені та спеціалісти з багатьох інститутів і організацій, Держагропрому УРСР. І це зрозуміло,

ну

адже

таку

проблему

складаІНня

склад­

можна

в'язати тільки Робота комісії зі

радянської важування товару,

За порушення раДянської

продавцем

За

вміщений у газеті від 1 О грудня 1988 року. У від­ повідь на критичний ма­ теріал голова правління

домив

Цьом­

ки до підлеглих її З•Віль­ нено з посади і переве­

хисту

або

роз_

спільно. почалася

узагальнюю­

чої ка;рти, де позначено об­ сяги

застосування

пести_

цидів на Україні за остан­ ні 20 років, їх вміст у питних

підземних

водах

регіонів. Реальну картину дослідники наочно зіста_ вили з існуючими гігієнІ­ чни•ми

.норматИВ<J!МИ.

Передбачити

.всі

мож­

ли·ві негаІТИБНі екологічні нас.Щдки таке основне

завдання

проблем'Ної

ко-

в

радгоспу

ма.

море

мІтету

коресгrондент

І. <<Нове

ВОД

Центра­

не

роз·бризнувати

пестициди

неподалік

колодязів.

ві.д

джерел.

Особли­

во важливо обмежити за­ стосу.вання хімінатJв у зо­

ні

курорт•ів,

а

в

водопо-стача•ння,

ти

погано

галі

райс.нах де

rрун­

захищені.

вза­

ВИ!fЛЮЧИ'ТИ.

Треба лє.ння

змінити

до

і

став­

прогнозування

партизавеької мудрості Автор. упорядник

журналіст

В. ДЕМ'ЯНЕНКО.

(Закінчення. Початок ·у .N'2M 125, 126, 127 • 130, 135, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 150, 175, 182, 192, 195, 196, 199).

в

паJніці

позабИJвалися -в

урядовими

мадилося,

врахо­ нагро­

динамі-ку

ро3-

иладання

їх у водах.

Ад­

же

нешкідлива

для

доза.

грунту,

може

виявитися

фатальною для підземних вод, що згодом обернеть­

ся

6tдою

Хочу ким

для

людей.

нагадати

сільсь­

спеЦіалістам,

що

особливу 1не6е-зпеку для гі:дJр-осфери становлять миш'яковміоні

пестициди.

Нони дуже стійкі, легко nроникають у глиби.ну. Ми повинні й можемо спілЬІнИІми стаJВити ненню

земні

зусилл-я-ми заслін

пестицидів

води

чистоту,

І

по­

проник­ у

зберегти

пІд­

їх

цілющі влас.тиво­

сті.

О. МОЛОЖАНОВА, голова проблемної ко­ Місії по •Моніторингу забру.д.~нення підзем.них ВОД ПіРИ АН УРСР. (РАТАУ).

и

окспи.

Легенди

Іtей Gій

нагородами.

розповіідали

на

<< Міус-ф,Р..онті ·~ і

!Іро

командира <<ТридцятьчетвфнИ>> гвардн леитенанта Денисова. У за.пеюr!й сутичці з .ворогом за~я;р~а­

ючНІЙ і радист з його екіпажу загинули. ЗамІни ІМ не

було.

Оrже,

ТаІ·ІІК

первстава.в

бути

бойовою

Та іна-кше вирІшив .командир. РІому

самому

жаючим.

довелося

Водночас

зу.пини•в

Uбов'язково треоа ву,вати, с:кільки їх

ЩІЛИНИ

Весь екіпаж танка був відзначений за

ся до уваги гJг!єнічна норма хімікатів ,на гру.нті. неправи.льно.

' ,,

ПаЛ-аючий танк не виходИІВ з бою.· Г\'Сеницями 1:

ніка-водія.

кореІНі

І

зрJв,нював із землею вогнев! точки" ворога. Ф<~.ІІІИсти :~

застосування пестицидів. 'і'епе.р в основному береть­

Це .в

ГСІЗЕ'ТИ

,,

жит;я

солдатської

од­

ЛіЗОВаНИХ водозаборах.

БАБЕНКО.

Книга

хімічне у

·

конт­

НЕ 'ІІСЛОN, І IN/HHI/1

Зокре­

забезпечити

високих

на,родного

ролю,

за­

повИJнна

досягти

Скаржилася з цього приводу і МарІя Тр-охи­ мівна. З Н'Ормами теж не

КОЛГОСПУ

може багато.

юриниць,

можна

Д. ШАФАРУК 1:нспект 0 р міського ко-

по­

роз­

по

се­

ну.

цьому

Служба рОСЛИІІІ

уваги

розвитку

мо·лока.

ночасно стати і службою •по захисту вод. А зробити

зміни

ління

проблем

І.

до

дослідження

При

завмагу Л.

будівництво,

процесу, прогнозу і управ_

На знІмку: В. М. ФОМІНИХ оглядає хвору.

боку

енергетичні

тваринницькі Нрім того, гі.

дротехнічне

місцевоі

•на-прямІ.

ОЧИЩеН•НЯ

горизонтів

об'єкти, комплекси.

Баr·ато хто з ка:штянців звертаt:ться за ;~.опо~юrою

,роботу

здиво­

.цриділяти

застосуванн•я

дарстІвах · необх.ід•НО

вона

Рейдова бригада: М. ШИПКО, голо.вний ве•тлІкаtР ,райо­

пестицидів. обговорювати їх «асортимент>>. обсяги І масштаби використання в респуобліЦІ. Але й у самих госпо­ горну;ти

то

результатІв.

вся

хороше

мали

з!

м'я­

розмова. Якби у нас було

час

здати

таки

ті се,рйозІНо зайнятись ре­ монтом поголів'я, якістю К'Орм!:в. Лише в тому ра­

корови? Від ·них одні збитки. Молока дають, як кіт Інаплакав, а .кормів ·з'ї-дають не менше за нор­ мальних. До того ж до­ гJDЯJДу ,потребують. Наві­ 11реба

ж

ла, побуту. в!дпочинн,у. І в господарській діяльнос­

одну-дві дій•КИ. Хіба ж це

що

того

соціальному

-

ма-ло

питання

більше

більше

ви­

прогулянку.

годжувати

них

сті.

називався

111ма­

Правильно люди підні­ ·мають пит&ння. Пот,рі6но

місії. І це ЦіЛ•КОМ МОЖЛ·И­ ВО. Зоюрема, з Держаг,ро­ •промом УРСР будемо по­

Неабиякими джерела_ ми забруднення глибин-

відстійники підприємств хімічної, нафтопереробної. металургійної промислово­

Так

з

ЖИТЛІ).

г,раІМів молоК'а за добу. З чолов!ІНом вона· обслу­ говує 62 корови.

со

підлога. В самому будин­ ку приqра•но. п!дстелено. Словом, поря!ДоК.

вона

кож

ал рейдової бригади чл·е.н\•в міського штабу << Номсо-

й

.ооно відповіла: <<А що це та•ке?>>. Ось до чого до­ жилИІСь в радгоспІ <<Же,р­ дЬВ<:ЬІІ<ИЙ>>. Т,варИННИf{іВ х.вилює 'Ге, що в селі ЖердовІ немає дитячого садка. не бу дується тут

орендного

ОлеІКсандrра

не­

на

приміщення,

з.а

під.РЯ\lt>У.

недо-

ІНезнан.ня

Говорили ми і з дояр­ ками. Всі вони на,рікали корми.

ТВари-

через

І'рамі:в.

ГІJроби

"nомилилися ... "

ми

оператQрами

кімна.ти.

ні л-ише опаратори машин­

•КИ,

спитати

.

рад­

них

вucmyttlв

ВИСНОВ'ОІС

Размовляли

ють

ся

НИ

госпу

ходити

керів,ництву

Серйозну

С.#іда.ми····•нашuх

ЗUІ,J>l'."'' ЯКИХ

•rюгмІв'я. умов пjрацІ. Но­ ли заІПИ1'а.1И в однієї до­ ярки, чи є у вас побуrо.ві

ря>> К С. Шоста:к пе1реко­ наttшй. що в загибелі вин­

ло

гоголем

А треба

і

кликають

лікаря-стоматолога

·Н

BMiCT бi.lHiJ.. НеДОСТаТНЬО.

ПРОБА ГЛИБОКИХ ВОА

до

гара:ц.

КОрМі•В.

Олександ­

Винні доярки. Можливо Й ВИ'ННі, а МОЖЛИВО Й Ні. Треба ~овести, треба

Цу ,всього по 6,2 кіло­ грама від кожної корови. Тобто на пі:в·тора К'ілогра­

•Вl~іт_ували,

можна

м-ело.

ВЖе

лежали

ший. Натегоричrн!сть ця ие.вип:ра•вда:!ffі, бо є нема­

ТИІМ, КОJ.ІИ

П\Р'ОХоді

ють пр-оду>Іщії оператори МаШИІННОГО ДОЇННЯ ,раДГОС­

за.

ПОСТаіВИЛИ

за

хто

корми.

ся,

ПіЗНО

винні,

тих,

заклали,

те­

ПОГОЛі:в'я

не

питають з

лят. ~ригадир пояснює це ЩО

підсrn·ві

на

добрячі ку•пи нез'їдЕ·ного сінажу" Та й хіба Їl~ 11:v1e його кqрова, коли він •КИ.слий•прекислий. Ось че:рез те й викидається з нсел. а потім в гній.

Пор.ядо.н ми побачили 1

НароджуЮТЬ­

ДО ЧОГО РУКИ НЕ ДОХОДЯТЬ?

таного

бригадиром

црацює.

ньо

НеЗДОіРОВИМИ

Повідомляє рейдовg,: на ttонтролі-хід зи.мівлі гро.мадс•ttоl худоб•

Фе1рми .N'2 1 М. Г. Наца­ іНОМ. Пі.втора десятка літ вїн

СЯ, гинуть, а з людей ви­ раховують гр-оші. На якій

шинного доїння. Іх ту1 рбу­

ДО

вагавої

з

ВЇІН.

зон, соність? В одному з приміщвнь ферми N'Q 2 безпосеред­

шими

<< л Ід е1JС'ГІва >> . Неподалік

ГОВО!РИВ

- Ху,доба майже не їсть йот-о. Січка цвіллю пах­ не. І взагалі иорІМи нея­ н'існі. Але ж хіба ми в цьому винні?

д-око­

до

-

життя

о о о о о е.о е-.,.м ~ t о о о о о о о о t о t о о о о о ое о о о о о о о о о о о о о о о о е.о о о о о t е о о ~о о о о о о о о ом о.о.е о. о ом~ о о о о о о~ м.о, о о о~

ху­

fl\РИМ'іщення. раtдгосп

Сінаж нін;уди не го·

-

ДИТЬСЯ,

•t

яиих

ПіДГО'І''j'ВаЛИ

зібр.gтись,

ставлення тва,рин на стій­ лове утриманНІя, що б во­ ни заспі·вали? ,, .

початиу

г.осподарстві

нщораху:вались 224(!) тварин. А з.а один лише листопад сорок Дає перцю <<Зоря>>. От ми й люди

нове

РОКУ

бути

лейтенант

І

радистом.

керував

На передньому .краї ворожої машину.

зля-каного .німЦІЯ. Ноли фашист

В

трохи

дир танка .провів

о нош

його

оговтаІВ,СЯ в'!Ід

йому за

і

заряд­

дшми

меха­

обо,р?ни. Де~"исон

найближчому

Примусив

одинице.~.

Він продовжив бtи.

вмн

залізти переляку,

допомогою

шимав

в

танк. коман­

мімІки

ін­

струк!fаЖ.

Фашист виявився вправним заряджаючим. Сприт­

но

згви'Нч.у.вав

снаря,д!:в,

запобіжнІ

заряджаJВ

кс.впаЧІни

гарм.ату.

А

з

осколочних

Денисов

влучним

Во!'інем нищив живу СИІЛУ і тех.ніку ворога. Знали •на Цій дІлянці фронту і про подвиги

гвар­

дії старшого лейтенанта Олекс:ія Нулано.ва. Якось його танк увірвався в бойові порядки :ворога. Фа­ шистам

вдалося

підбити

машину.

Члени

ен"опажу

загинули. Ном-андирові порани.ло -обидіВі ноги. З ос­ танніх сил вибрався вІ.н Із та.н·ка. І тут почув близький стрекіт ·ворожоrо }(ІуJІІемета. Нулако.в ло­ повз до вогневої тоЧІки. З аsтомата знищив пер­ шого .номера обслуги. РІого nо.мІч;ника взяв у полон. Наказав німцеві присісти. Заліз йому на плечі і ІJРНМJУСИВ

рух·аТИІСЯ

у

розташусВа..ННІЯ

ПОЛИ У.

... Там,

де проходив <<Міус-фронrr». •Внсочить нині на постаменті та.нк. На його баштІ .напис: <<До.н­ ський козак». <<Три,дцятьчетвірка>) встановлена на чвсть бойових подвигІв таНІКіс.т!.в :нашого полку І трудівнНІК!ів РостовсЬ'кої області, на кошти яких було збудовано таНІКову ;!{ОЛону. Б. ФЕДЧЕНКО, Під!ПОЛІКОВННІК у :В\дставц·і.

м. Ворошиловград. Зібрала Олена Суворtна, у>Чениця СШ М

7.


4

~

нове

сторінка.

життя

21

І'РУДНЯ

HIRS РОКУ ~

,,~ooooooooooooooooooo~oooooooooooooooooooo,ooooooooooooмooeeooooooootooooooooooootooooooootttttooo.oeooooootooмoooooo.oeotttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~

ЧЄ"РВОНЕ,

СУМНІ ПІДСУМКИ

ЖОВТЕ,

ЗЕJІЕНЕ

початку року на автошаяхах респубаІкв заре­ єстровано 36119 дорожньо-транспортних пригод. Іх траrічнІ насаідкв 6260 чоаовІк заrквуао та 38276 дtстаJІИ поранення.

3

'~'РИ

ВодЇІів, і

на

чиїй

совісті

С'моерть,

.вaprro

-вже

попереджувати

обережність. заплатили

Qдні з.а

нули,

них

мо.ван!.

іНШІ

і

власним

-

Ві'Ч1ЮЮ

а

У

злочинну

леnкова:ж·ніс'l'ь ЖИТТНМ,

з

про

гру.дневих

·кермо

СЯ

ні.

д•о

nравил

;руху,

,велІfl('і

роз­

швидкості,

у

трав­

протоко­

нетве;роез.ому

-

ІНал

38

про

ЛіІКИ.

ТJРаНІСпортних

аJВ<ІІріій, у яких постражда­ ли 60 чоловік На авто­ шляху між села."dи К Ми­ хай.ліІвка та Жов1'Неве у

автошляху

-

четвер:о

т.равмаІМИ

П€­

ЗІНиження

трудо­

вої та 11ранспортної дис­ цwплlни на автотраІНсПОР'f­ :них піідІ!Іриєм:ст,вах респуб­

ста­

п·~ні водії скоїли

дорожньо

·ВИ'К.онує .ризикова·ні обго­ ни, слід познайомитися з такими фаІ{ТамИ. На 1883 кілометрі

-

ДІВа

лах де,ржавт.оінс-пекції вже фtгурують 5156 осіб, що 3Важились сісти за

му.кою за ІСКЮЄне. Алое ТИ.М. X"l'O байдуже СТ<lіВИТЬ­ вИІВає

ще

'

ребj'ІВаЮТЬ у лікарні. Як не прwКІр,о, але де­ що збільшилась кількість ІВ!ОДІЇІВ-ІІJІрофесіоналів, що виїздять на ;роботу напід­ пНІТІку. Це серйозний сиг­

JJІпала на ·автомобіль РАФ. Два чоловіки заги­

не

чолооі:ки,

ТЯЖЖИ'МИ

Неда.рма

поча'N\у

ж

уже

грудwя

аа

на ви­

.пуск

на лі•нію нетве:резих ІВОдіЇІВ до адмЬністратив­ ної вІдrювідально::ті цри­ тя:11нуто 45 службових

Ленінг1 рад Київ Qдеса 'Водій АТП-13002 Д. К01ротоон не В(раху.ва·в.

Донецькій самі1сіНЬІІЮЮ

ВеІРШИІНОЮ

часто-густо

що ТІРаса :У цьому м!сЩ слиаь.ка, 1 п!ШОІВ на обгін. Коли машину за.несло. во­

підйому

ка

обгіІН.

зас·оби

таких

умов

на

б1ля ві•н не бачив.

безІЮRтролюю. У цьому ж місяці Іljрацtвни.ки ДАІ ви~вили 57 4 випадки 36€-

марилась

опору.

в

ни а

л.ЮІбитеm

І.

1

рез

що

зуст,ріЧІного

МИТЬ

авто­ пе 1ред

І:ваJН;ов

п~шов

Звичайно,

електро­

зламалася

област'і

осіб.

автомо­

А

ЗІ"ІШНеНІНЯ

че­

Т:рив.ожить

то

кажуть,

А са.ме

цл

KOJIO безна­

І

те,

еикористаJНІНЯ

машин з мое­

тою

до

нажІІВи,

а>рештою,

па:ДІК!ІВ

до

на

ШАНОВНІ

нещасних

ви­

nоводитись

а"втошляхLв

ри,

тим сек.роет,

-

ТіЛІ>КИ

ноема

11рот.уаріт,

еЛЄК'ТJРИЧІfОГО

Й

транСІШ:J!РТІНі

ди не беруть це до уваги.

безпрограшної

громадського

харчування.

Управління

торгівлі.

СИДОРЕНКО,

цра.ЦІJВІНИІК

ДАІ

розиграш

Запрошуємо відвідати наш ярмарок.

ОСВіТЛе·НІНЯ.

І шкода, нали мlсцевІ Ра­

В.

відбудеться

нату

не

а

відбудеться

лотереї. · В ярмарку візьмуть участь підприємства управлі~ня торгівлі, райспоживспілки, комбі­

що -в багатьох селах .вnро­ довж

годині біля уні-

присвячений проведенню свята «Зустріч зими», на якому в широкому асортименті будуть представлені продовольчі і nромислові това-

цев.остІ. Відомо, що у не­ году нема.чо JІІЮдей ход.ять П[роїж.джою ч-астиною до­ ріг. Це небезпечно і

'вдень. А затемІНа більше. Бо ж не

9

масиві

Ш ІР Ш д ІР ()) ІК~

пІшоходи,

1

житловому

загальноміський

у сільськІй мl.с-

що

машин та

вермагу на

автошляхах.

особлюю

ПОКУПЦІ!

24 грудня цього року о

nи.яцrrва,

Зимо.ва дорога особли­ во необеЗІПе'Ч\На. Цро це по.винен пам'ятати кож­ ний :ВОДІЙ. 3на'ЧНО УІВаЖН!­ ше і обереЖ!ніше мають

вющристовуються

рігаНІн'я

стало

ли

глІЯдн!сть І призводить до

невідворо11ним. У резуль­ таті 3Лочииної безпечнос­ ті п''Яного водія загинули З

кров

рів,

дво,ру.

:УПРЗ!МІН:И.Я

МВС УРСР. (РАТАУ).

тракто-

Форсують

... nлан Саме так можна роз­ цінити роботу працІвникІв

овочевого магазину Чому?

А тому,

N2 6

що свіжу.

якісну продукцію вони змішують з відходами дрібною. в'ялою rороди­

:ДО

fюю і... фасують в сітки.·

Тим

самим

тять

покупці nла­

грошІ·

Так

за

було

Нагадуємо, що в зв'язку із закінченням вам необхідно своєчасно, до 25 груд­

непотрІб.

нещодавно

1988 року

з

ня

морквою. П завезли в ма­ газин 20 листопада. а ПУ­ стили в

а

САНДРУЖИННИЦІ ДІЯЛИ }'МІЛО

продукцію

змішали а ноеякісною. По­ яснили: мовляв, нам її не НеІЗрозуміло. овочі,

які

наІі{що

псуються в тор­

говельних залах. ють

покупцям?

nлан

аа

наш

справа це

ж

нав'язу_ Можливо,

спокуслива. пряме

правил не маю

-

рахунок

Але

порушення

торгівлІ! рації?

Хіба

при аварійних ситуаціях і стихійних лихах. Переможцями огляду­

На заводі пластмас про­

списують.

я

А. КУЛИК,

ведено

-

огляд

конкурс

цивільної оборони трудових

з

серед

колективів

пІд­

конкурсу

за

сигналами

Осипов

турнір

3 ручного м'яча «Заря Во­ стока~> завершився у Тбі­ лісі. У ньому взяли участь

гандболісти ( 1973 рік на­ родження) 12 найсильні­ ших команд країни.

нова, місце

Дружний колектив Бро­ варської школи - інтер­

нату спортивного профілю виборов

гое

у

мі1сце.

змаганнях

Ві·н

збірній

дру­

поступився

команді

Грузії,

Позняк серед юнаків,

що

виборювали

гравця

одержав

Сергій

Коноваленко.

В.

тренер. У

спорту.

* * * Нрасноярську

дила

nершість

гонок

nрохо-

з лижних

спортивного

то­

вариства <<Динамо». Усnі­ шно там вистуnили спортсмени школи

-

юнІ Ін­

тернату.

Так,

Валентина

Хитра

у забігу на десятkкlломе­ трівці

КОНЬКОВИМ

сНовая

жизнь•

ХОДОМ

-

ти

<<Сільські

г-алнея

Всесоюзного добро­

вІ.льного

турнірі

орган

КОРЗЮК .

на призи

вісТі~>

завою­

вали

Мороз

Ольга

вьrхода:

вторІиtк.

среда,

СКІВОЮ

тор Нарпенко nероемож­ цІ міжнародних змагань

городеко­

nятница,

суббота.

fІОЛ:КИ

Су­

розрахуватися

за

використану

елек­

ДО ВІДОМА БАТЬКІВ!

наго­

Будинок побуту сЮвілейний» має новорічні

Б. РИСОВ, штабу

дитячі костюми, в яких можуть сфотографу­ ватися ваші діти на кольорові знімки.

ЦО

заводУ

Час роботи залу кольоровQго фото-з 10 до години, в неділю з 1О до 15 години. Вихідний день понеділок і вівторок. Адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, бу­ динок побуту «Ювілейний:..

На фюто: санаанка С. О. Матзенко вправно виконує свої обов'язки.

19

сандр Науменко 1 Віта­ лій Кривобак (стрибок 3 жерДНІНою 4 м 80 см). Іх тренер ВааерJй Шульга.

При бюро }J.обрих nослуг Броварського рай­ робуткомбіQату приймаються заяви від насе­ лення на 5-місячні курси макраме.

В. ЛИКАХ, старший тренер КиУвсь­ кої обласної ДЮСШ.

Початок навчання з 1 лютого 1989 року. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Га­ гаріна, 26, будицок побуту «Ювілейний:..

щриавятили

АДРЕСА

РЕДАКЦН:

Тепефони:

-

редактора

ме·нше метJР1:в тов кунд.

тра­

255020, -

Пошуково-зйомочній· ексnедиції

В. Зото,в. Т. Ранюк І ав­ тор цих ря.дкі:в. А всього на 15-.к~ломе'ІlР.ОІВ'У дистан­ Цію вийшли 500 бігун~в. З новим рекQрдом т-раси 49 ХІВИЛИН 42 секу.нди Пе­ ре'І'НУІВ фініш П. Макєєв а ДоВІГо·щруАJі·ого Мооковськ·ої області. · Серед Qроварчан най­

ГіТ­

диційний пробіг «Рубіж сла,ви>> наші друзі з Ях­ роми. Цро:водиося вlн ~ьоме. З 1983 року у пробі.гу бер.у"rь участь б,роварчани. У цьому році нас було п'ятеро В. Ве;рковиіЧ, Г. Голуб,

-- бронзовий призер чем­ піонату свІту серед. юніо­ рок в бігу на 400 мет­ рів, Тетяна Мовчан і Вік­

Врава,рс!ООго

вручено

начальник

наші батьки й

ЗУПИ!НИЛИ

JFЕІріВІСЬКОЇ 1НІавали. ДалІ околиць Я)І';роми в бік МосК!ВИ 1Ні ме"І:ра. Са.ме пе:ре-моз·і під Мо­

команд сnортінтернатів і провідних ДЮСШ олім­

го КОМ'ИТЄТа ІЮмМ•УНИСІІ'НЧЄС.КОЙ ПаРТИН }"КJ)В.И.НЬІ, rородсІЮго и ра.й>оІ:\1!Юго Советов народньrх депу­ таrоов Киевс.к.ой области. (На украинском язьrкеІ, Редаюrор А. ВОЛОШИНЕНКО. Гавета вьrходит с 17 an~JUІ 1007 года. ДЯІН

:Ц1дИ

ама­

пійського резерву. Головні nризи

рО'К'у

1941

газе­

легноа т л е т и

наші

дія-

М.

роди.

льовничих М•ІСЦЯХ, дР ЯНИХ МОСКВИІЧ! За ГОДИ'НУ приЮдять на електрич­ нах, у сув~рому rpy дні

У Ниєві му

можцями.

У Шдмоскав'ї зима. На у3Л!ссях білі намети сягають мое-гра. У цих ма­

* на* Всесоюзно*

наш

БОГАТИКОВ,

майстер

М.

злагодже-но

занят­

"Рубіж спави"- Фініш сезону

ХОДОМ,

був четвертим, а на п'ят­ надцятикіломоетровій ди­ станції шостим.

f1ІР011Ра'вши їй всього два м'ячі. Приз найкращого

ня, очолювана В.

серед юних легкоатлетів соціалістичних країн «Дружба». Цих сnортсме­ нів тренує Володимир Св~тенко. Вперше виконали нор­ мативи кандидата в май­ стри спорту СРСР Олек-

першість

КОНЬКОВИМ

Рубель.

які зайняли друге на міських змаган­

У•міло.

десятикілометровому

забігу

М.

контрольних

команда пожежогасІн­

Мак­

сим на

І.

нях.

ЦО.

кІлометра.

7,5

та

на

ботовським. Учасникам огляду-кон­ курсу, які вийшли пере­

командирами ланок С. О. J\!Lатзенко й І. В. Мотиль­

ЗІайняла друге місце се­ ред юніорок. Другий ре­ зультат nоказала і Ва­ лентина Головченко, яка змагалася у забігу дівчат

на

колекти­

ла

тях

Хорошу підготовку nо­ казали сандружинниц1. де

СПОРТИВНА ПАНОРАМА Всесоюзний

стали

ви, якими керують В. Ф.

роздІлів. Це була своєрідна пе­ ревірка навчально-методи­ чної роботи, обладнання навчальних класів і ку­ точків цивільної оборони, уміння користуватися Ін­ дивідуальними заообами захисту дій особового скла­

ду

броварчанка.

р.,

Пам'ятайте, що за несвоєчасне внесення плати· згідно з «Правилами користування електроенергією» освітлення у вашому будин­ ку буде відключено. Про це зазначено в ін­ струкції по розрахунках за електроенергію, надрукованій у кожній абонементній книжці. Енергонагляд Броварського РЕМ.

продаж через два

грядки.

ц.

троенергію.

дні. За цей час свіжу, на­

че

ВІДО~А СПОЖИВАЧІВ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІІ МІСТА І РАПОНУ!

НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: електрослюсар

А

Г.

ГолуІб

розряду;-

У

КО.М<ІІНДНОМ•У

nерше

'команда з

місще

КЛБ

Одиноким

серед. най­

проммсповостІ

росотм

-

4-04-81;

І

3аЛІ.Ку

«Му.равей•

КалІнІнграда.

Київська область, 3аступниІQ

соціап~оних

кореспондента

надається гуртожиток. Експеди­

вийшла

Заступник редактора В. ТУГ ЛУК.

м. Бровари, аул. Київська,

~ктора,

вІддІпу

партІІіного

4-04-61; вІдповІдапr..ного секретаря, вІддІпу сІпьського Г!ІСJІОдарстаа -

ВідАІІІу

(начальник котельні).

ція працює по ІІ-й моделі госпрозрахунку з оплатою за кінцевим результатом. Звертатися на адресу: м. Бровари, вули­ ця Горького, 1, зупинка автобусів «Біла діб­ рова» («Пекарня:.).

А. ЗГУРСЬКИИ.

о&-03-76;

електрооблад­

1

механік

шви·д,шою.

на

по ре~юнту

нання 5 розряду; електромонтажник по монтажу електР*'об­ ладнання на об'єктах, що будуються, -І-5

часу на 14 кlло­ витратна В. Зо­ 69 ХВІШИ'Н 15 се­

супе.рниць в.нІЯвилося

.Ni 60

питан~о

-

4-02-12;

місцевого радІомоВІІенн,.

вІддІпу

-

пнстІв

5-13-tl.

4-23-28; І

Індекс

154.

жмттJІ масовоl

Друк

дРУJООВанwt

16.565

61285.

офсетний. аркуш.

Обсяг Тираж

ПРНІМІрН!ИК:в.

ЗаtМОВJІе 11111'1

М

6501.

#203 1988  
#203 1988  
Advertisement