Page 1

О

Jt Г А Н

і Р О В А Р С Ь К О ГО М І С Ь К О ГО

МІС ЬІК О І

І

РА Я О Н·Н О І

·

РАД

КОМІТ ЕТУ

НАРОДНИХ

Газета виходить а 17 квіrвв 1937 року ., _N! 203 (6451)

К О М У Н І СТ И Ч Н О І

КИ І В<; Ь КО І

Середа,

грудня

22

..

Хви.11:юючп свіжчепп тораестВа редовиu ювілейного ·соціалістичв:ото

національноІ

історичних

досягнень

стало 60-річчя СРСР сві'І'і.

союзної

JІИстtщтва, -воїни Рwнських- Зброй· рального

соціаJІіаи'У них· Сил, представіІи~и _громадських цією. - Першої в 1 б' · організаЦі • зару ІЖНІ госn.

багатоиаціои&JІЬІіоt

11 · rодіцІа

:ранку~

гості

зустрічають Гене·

секретаря ЦК КПРС ова·

_Доповідь товариша Ю. В. Андро·

Бурхливими,_ пова, вислухана з великою увагою,

·

·

цки урочистоrо засідання. аустріJІИ

них радянських республік аустрічав товаришів ю. -в~ Тн;uоrіоіа,

·r:· А: ·

лістичного

.щина,

суспільства, непоруш!{у

згуртованість

радянського

81 ;:

иаро~у

М.'

·А; А •. Громико; Д" А.

унаІ·

А/ 1\.· Пеnьще;:r: в.. Романо.Іа, · · 1ИхОНQВІ, · · ·· · · Д. · · ф,. ·у··t'rMHDII, · Q,

· ·

Заключ~і слова ;~~оnовіді rчасни·

стоячи,

Поті~о~ на урочистому засіданні по· чалнея виступи і привітання.

навколо Комуністичної партії, йоrо К. У. Черне~иа; В;· 8; ·ЩерSиЦь~tоtо,.-

На засіJа.нні

,,; :

виступили, nерmий

готовність примножУвати ЗY4ИJI.Jij[ І n ·н д в' ,. ·д.оn'r' их т я СЄКJ)етар М~Пt КПРС в. в. Гриш_ ин, • • ·ем· ....ева, • -• ·0 • 6 • м •· Голова · р ци ,м·ІНІстрІв · · РРФСР М. С. боротьбі за здійснення рішень XXVI Н в В . . ·. . исеnьова, • • Куs·ец· н ва, • • с· й

з'їзду КПРС.

Пономарьова W; р: РаwидаІа М. С.

r·. ~Н.еральн.и

оло~rенцев,

.

·

· ' ,· . .

.,.,.-r.

КІВ~ини з!бJ1~.!ИС~ 21 тру.цмz

'Jij

а

се:ретар

. W · ' .. · ·. ЦR Бо-лгарсЬко І Ком}·юстичноІ. парЗ п~чуттям патрr~~.Іоt !О'РJОШ С~n~е~еІа,_ .І:.·'!'~ ; и~.дн'" 31 • .тіі, ,Іf.о41оаа ,Де~.а:вноі . Р.адв· НРБ. з~ у_сш~и. ба.rатонацн~:иаk~~ОJ: :~; t>. ~-,~1!1~,: · J~...·~t(. 1 )!аq~ова, т.. Jlmoв, ' Пе'рший сек.ретар ЦК .

К. ~· _"cattнt, М. ~· ~""!~ 088 •.

Компартії ~rк:pamr· в: В. ЩербиЦЬ­

сквt у Крем~ІВСЬКОМУ, пн4ІЬ..~·-r~f'1)1і~ ~~-1~' е~..ве .yp~!JИt~ кий, 'Пер!ІІІJ.Й c'i!ttp~rAp ЦК Угорської уЧасники сntльноrо уроч~~~rр '

• 1ё nei}Airili .•ідкgиІ:.·чл~~· ДО'лі~· соціалістІАиоі

І Верх~~ИІН pJtш-1; 'У. Черие!t!tо. Ради РРФСР, ПJ)Иtвяченоrо ~-0-:Р:І~ . m' ' . ; '. . .

утворення Союзу Радянських -Соц1а,..

. .

Ж сuеп!н~я~

' ' .' _· .... -~ ' Itман~в.

Генеральний

naJІany зв~

Працюючи

бій:нинtв М. І. Тихохода та І. Д. Романенка, ма­

а

М.

иадц..~~тоІ

оди­

- ще

п' яtнрl'ІіКи

'paRime -

. До

років

зо листопада.

к!JІІЦJІ року иа :важ­

ливих

иародиоrосподар­

сьиих будовах респубЛІКИ буде аиttОІІаИО буді·ВеJІЬ!ІQ-

ДОСТРОКОВОf Jlpo дострокове ·ІJПЮ­ ваІDІJІ

uce

р!чвоrо

рааорrувап

бtтиики

ро~

реиоmо-иеха­

иtчноrо ааводу. • Це ко.~rек­ пви бpJJr&Д ПО ВИrОТОВ·

Про

.

вельни·К!·в,

ІПИН1ста

Б.

"Ое7J'ОКОве

зокрема

боротьби

1

Броварському

порошкової

заводу

металург і І

Імені 60-річчя Радянської

Україин; Броварськ!.Й фабриці верхпього дитячого трико· тажу.

ефективності

виробництва

тивності

і я~ості

роботи•

1 ·якос·тІ

роботи серед· мІст колективу Броварського обла~!іоrо · п;дnбря[t'иувіІи; зuоду порошкової м~та­ ня, районІв, nідприємс-тв лургії імені 60-річчя Ра· промис.яовrtе:1'1, J• ..бi41J8fiii'R; ·РІrської України.

переможцем.

Обком Номnартії Унра-

серед мо.'!у

прапора

Чер-

обкому

Україин,

висловили

'Вnевне­

JІистоnадового

де·

путатів, облпрофради обкому комсомолу.

1

ДВОХ

я

наполегливої

nІдвищення

центів

валовоr:>

зварювального

М.

і

горнуть соціалістичне зма­

за

нання

успІШНЕ'

І

вико­

перевинонання

зав'дань тир!ч'Ки.

одинадцятої

п'я-

басинсьний.

Щоб·

nідійти

до

М.:

річного

ювілею

Вітчизни

з яннайкращим

трудовим

лентив

наш01

дарунком,

кv­

nідприємства

зо­

бов'язався понад план

виrотовита двох рок·,в

продукції на 1 мільйон тисяч нарбованц!в.

300

тoprv·

обладнання,

керують

З.

UK

роз­

PORIB!

виробництва. НайвагомІший внесок .У загальні трудові здобутк~ зробили колентини цехів заrотІвЕ'льного, слюсарно­

яними

ширше

nрацІ. 3 Товстенно та Ю. П. Нов·

приросту

вельного

Пленуму

НПРС, _ше

об· гання

ласиоі Ради народних

nромис­

досягнуто

, за

но­

профради та бюро. обкому продуктивності працІ і комсомолу, розглянувшІ'І nідвищенню якості nро­ n!дсумки соціалІс.тичного ;з;укції Пріlсвоєно званнJІ змагання за nІдвищення «Нолентив внеоної ефек­

Компартlі

ПІДНЕСЕНИЙ

пале­

комунісrт1

Воропай,

Шкуроnадськоrо,

На комунІстичний су­ ботник працівники Літн!s­ сько! швейноІ Фабрики ви· роб.ничоrо , об'єднання «ЮНІСТЬ• ПОtІІРИХОДИЛИ З

моториста М. О. Лап!:на, постІйно внконуют д~иие завдання на 115-

120

процентІв. Л. МЕЛЬНИЧЕНКО, С'І'Ірmий економіст.

JІе!ІІПО

чудовим,

строє.м.

· нестандартного об­ П.

А чер€З

Б~рсою,

ш!

готов!

них пер·

вироои.

Після.· закінчення тrу­ дового дня nідбито під· сумки: робІтницІ · nошили

ницьннм.

ОПЕRДА.

1000

--------..........,

ІНКО· RІІХ виробів виховує ' вор­

І'УМОТехві1J·

восьмій

якийсь час вже

nочали сходити з

М~ ·М: Шустем, В. І. Де­ нисовим· та В .. Ю. Нрае­ О.

Рівно о

на·

годинІ ранку запрацюва­ ли усІ нонвейєрнt лініІ.

л~_ аин11 та автомобІль­ ІПfх_ кранів, ·очолювані ко­ І.

nіднесеним

.

Запалюючий

роботі

В.

С.

високоякісних шер­ стяних 1 джинсових дитЯ­ чих ностюмІs І 700 брюк. З найбільшою вІддачею пот'рудилися бригади Л. І. Боровик та Н. Т. Новаль, ЯІІ·l nошили .ао 250 кo­ orlONiв,

приклад

в

паназували шва ч­

ни-мотористки

НАСТРІЙ

екскаватора

II8JIIUI рі'ПІОІ'О плану· ра­ ми виробітку ва 120во~в робітинк ІПиио­ 125/~оцеитів. ремоитиоrо заводу• Юрій Н фото: Ю; Т: Рад'ИІІ· ТвІrофійоввч . Радченко. ІСО,

Il8ectu.1woot

продунції.

результаті

mrl

аавдаииJІ мун1с?ом

.32

.'!а!ІОІ

Успіху

дан•ій працІ баrатьох буд!·

за.ціІ будівництва тресту сУкрра~осп сnец б у д•. Рl'Іиий nлав буд!вельнІЦСи ааве)ШІИJtи 11.0 15 гру~я. .ІfВОХ

випуску

інших

т!ї УкраІни, виконком облас.ної Ради народних де За досягнення найкра· путатів\ президія обл.- щих показників по росту

воного

машино·

по

сере;з;

В. ЮРЧЕНКО,­ гоJІоІІІІИй економіст за­ во~у.

ко­ можлnа 38Вдякн самов!д·

JІЄRТD управлІння· м.ехан!­

план

рокlв

ченням перехІдиоrо

будування Імені XXVI з'їзду НПРС дострокова вийшов·. на рубіж двох рок1в одинадцятої n'яти­

Уе!r!'ІПИО 8ИМИав е!!ОІ монтажних- роб!т на суму соц1ал1етІІ'ЧИ1 зобов' я-з ан­ 45 тисяч карбованцІв. ня на честь 60-рtччя ут­ · Трудова'перемога стала РСР

двох

nід девізом щюдуктивност!

~)!чни

сомолу

лективів n:дnриємств організацій:

п'ятирічки до~троково ви· конали 60 n:дnриємст" .1 організащй, 1800 структурних nІдроздІлІв, понад 25 тисяч трудящих Бюро абному Номпар·

«60-річчю . утворення nочатку п'ятирічки цей СРСР 60 ударних поназник зр~с на 9.5 пprr тИжнІв•. нолектив експе- цента., За його рахуноз риментального завод.У одержано ·'більше 80 про­

3&8,ЦJІКК самовідданій nрацІ

вореВНJІ Союзу

v

ПЛАН

торговельного

пор обкому Номпартії УкраІни, обласноІ Ра;з;и народних депутатів, обл­ .nрофради і обному ном­

МІсту БроварІ' nрисуд· шениями

(Т!РС).

Є

перехІдний Червоний' nра­

виконан·

Жеио перше мІсце tз еру· (1982 р.)

сії КПРС, депутати Верховних Раж му секреrареві ЦR КПРС товаришеві еькому П&JІаці з'і.1дів тривав.

ІОВІJІЕІНОМУ rОКУ­ УІІРНИІ .• 1HIWI

над

ням соЦіалістичних зоба в'язань на честь 60-річ­ чя утворення Союзу РСР внесли вагомий вклад виконання завдЩіЬ ц'яти­

нали

секретар пк

·

ознам.енував:­

міст обла~ного шдnоряд- н~ст'ь у то~Іу, що трудя­ кування МІсто Бровари. щі обЛасті, натхнені рі·

, • .• . · р. б · u ·· · · · ДеJ)жавиий nми Радянського. Союзу. омунІстично І партн В бтнаму Ле ЛІСТИЧНИХ еспу ЛІК. J 34JII Ч.tte• · Зуав Та itrmi. ни і кандидати в члени ЦК КПРС, · • Слово . жля жоп":ві,жі. «Щіет~ее.ит ·· члени ·Центральної Ревізійної комі.. років СРСР» надається Генерально· 'Урочисте засідання '! ІремлівСРСР і РРФСР, ве_терани партії,. пе:- Ю. В. Андроnову.

КПРС,

трудились

на

XXVI

тва -.1 трвнсnорту ,.-~ 01 •

. rра,ц~ького обкому КПРС Г. В. Ро­

.. .

з їздом

змагання

ня 60-річчя утворення усnІшно Союзу РСР і nрисуджено

розроблену

намєнування .60-р!ЧЧЯ· ут- ЇНИ. обЛВИКОНКОМ, обл· партії . ворення Союзу РСР. виз- профрада 1 обном комсо­

рсбітнИчоі

дання Це_нтральноrо. Itoм~~W,. . . :~ ЦІ КПРС, МКJІе1Іа~ nк RПPQ т~аа· JI. Іtцар, першиА секретар денін-

. ВерховноІ Ради СРСР

rЕаму,

Завдання

лесками

в розквіті сил, демонструючи всьо7 Аnісва, М. 'С, ГорбаЧова, В. В. Гри· ки засідання ~устрічають кт світові конолітну є;tніе'І'Ь соціа· · • ·· · ·. ·н · - бурхливою оващєю .

Ціна 2 коп.

Визнано nереможцями обласного соціалістичІ!!:оrо

річни.

держави робітнихів і . селян. Це ве.. трИвалИми оплеuами, стояЧи,.' yqac· не раз переривалася тривалими оп·

лике свято дружна сім'я рівиопра:в-·

об­

ластІ, втілюючи в життя соціально-економ І чну про·

·Учасники урочистого засіданні і

:поJІітпи, амаrанн;я, ;;;і.ічі ·наУf~· літератури і зарубіжні

К Р А І Н И,

року

1982

Трудящі КиІвськоl

Урочисте sаеІданнw в КремnІвському ПаnацІ з'їздів ленінської

11 V

О Б Л АС ТІ

ПЕРЕДОВИКИ ЗМАГАННЯ

ДРУЖБИ НАРОДІВ НАДІЙНИЙ · ОПЛОТ І

ПАРТ

ДЕПУТАТ І В

В.

Я.

Н1·

щенко, М. Д. Нравчун, О. М. Приходько. Г. А. Губа, як! nеревикона ·;и зМІ'НнІ норми б:льш як на 25 процентІв.

В. МЕХЕД, uрторrаиІза­

секретар

цJІ.

на

600 як

6.600

карбованцІв-на карбованцІв більш~. було заплановано.

З осооливо високим ен· ТУЗіаЗМОМ ТРУДИЛИСЯ ВИ· шивальниuІ Л. М. Юрчен.

ко, м. Ф. Бондар, Н. О. .Трохименно, М. Ф. Вого­ на, М. Т. Набан· та бага. то

Інших.

Роб1тнини фабрики иа ознаменування 60-річчя утворення Союзу РСР

* * * ...

Для nрацівникі·В колек­ nрацювали тиву ЛітнінськоІ фаtірини художніх виробrв 1мені

·

Т .. Г. Шевченка.

«Червона

з

натхненням

і

великим

не

виnадК':J•

во .. домоглися добрих ре· що дало мож• линість ·внести у фонд

н_и·н!шня зультатів,

субота•

була

справжнім св,ятом vдар.ноІ nраці. Виробничнини цехів ручної І мащннноУ вишив­ ки хоч і значно· ранІше винонали намІченнй обсяг

одинадцятої

n'ятирічка

вагому· частну.

Тепер нуrь

всІ. вони

яномага

верІПити

- виконання

ро6оти, однак не залиша­ &-У иннішиьоrо ро ну.

ли своІх

робочих

праr-,

нраще

З-а• ПЛ<!.•

м!сць .

Це дало можливість випу­ о:.u:rи rотоІЮІ uродукц1J

П. PEB'Юlt, IUeltiiiiЙ І.ИЖевер,


-

І етер.

8 МЛІІJ-ІJОІ ІІ,rJJA!Іif Таи&rс>

Мі ц н'і 10 т '

&ид'ио,

..

3•'•3ки дозорців W..O ·· JЯ«'І'аІІІ>,

Jl1d п~ еста•

~

діє

nрк

Лі!к!вськlй

uродних

cl.nьcьtdй

,~~;епутатів.

А~е

u•р•·н·

II'epeJ!III.,..

зробити роа"ову •а 11011), заІнтересоваІЮJО.

Рмі

.8заємозв'.ІТЗкк

JIIHPf*e.

в

ц.ія

ЛJІUІе

pot<.

n!дпрнвмств

. .......-.

~lf!

, цо:JорцІв.

пост~йних

комІеІй

_ та

ролерів

їJRИJІ

не

не

~~

'!'8. со­

згадати

ГРУТУН rотуєтьс.ІІ

ааходів адм!ністрац!ею гос{Іодарства :и результатами перевірки · ' дозорців

дозволило nоліпшити тваринництвІ.

Кюаичух .

си за доnомогою до м:ськоrо ком-І· тету народного контролю . Так було . наприклад, пІсля перевірки еІльської

та деру­

засІдання

виконко­

У

!ати з постІйної кvдьтосвітньої комі­ е-11 ~. В . Дмитренко та К В. Двора­ іІ~к

М'!

готували

PaJtи

щноли

на

nитання

•Про

до нового

підготовку

пІ'Д час JІITHlX

роднщ·о

ВР"lnавити

недолІки

1 Q}1 }.}982 ИаВЧ? ТЩІРГО

пІ;rrстщщеиа Сn : льну

1

школа

року

провели

ВИНОНІЮМУ

ПИТаЮІJІ

ми. звертаємо·

контролю.

_а.д1t\е

в

ліпшилася.

КЩІТ­

Можна · б;rло б розпов:сти

JІО ."'ери І наро :; ні об]')анцІ, готуючи на

ро::Іf'ЛІ!Щ

у

окремих

щого нонrрольного органу даJІо очі · кувани"й ефект ~ якІсть виnікання хлібо-булочних ВJІрОО\Б nомітно по·

де

буJН

усп'щно.

пере в: о 'Ку

необхІдностІ

справ

упущеннях були вини! и~ лише пра· ЦІвнmш хлІбоnекарнІ . Втручаиия ви

ианіку.тr• . Пр»йнрте виконавчим ко­ ~~ ~ тетом рішею•л дозволило своєчгс­

fJО

раз!

сrан

хл:бопt-карнl. Про. результати пере· вірІІи ми проінформуаали адмІнІстра· Ц:ю промкомбІнату 1 міськком на­

юівчальноrо року

ТІІ DІ)боТу З учJ.ІЯМИ

доло~щгу,

сПро

кон!!ОМ

1 про ту

яку под·ають дозорц.R~

Ради. · члени вули'lщ~х

ВИ·

комі ,

!І~дго'!'овку Л! тн! всьхої рІльничноУ Лі 1 и•.,нІ до nабати в зимов·~й · перІrц~. Чималий внесок членів груnи та депута1:в І 11 тому. що сесія РадІ!· JIHII ВІдбулsся В КВіТНі НИИІЩНЬОГ\)

Доnомога ця. як nравило, буває вІд·

Народні

ді . коли до здійснення контрольних фуц,іКц!й задучаються широкІ кола

року . В.

пройuта

А.

на

;~озорці

налех•нqму

р:вні.

та

Ради

А.

Глущенко

М.

тerit>, інших оргаиів самовряду&ання

чутною, а ефQНТ вІд неї вагомим. Нз власярму

голова

иувІШІ особливу увагу на збережеf!· і,. соц!ал!стичноУ власностІ, орган!-

tсажним

ро;<ом

актив.н\сть

зро-

пІдприємства

нонцкорми.

І'І':пJРиємств .'

в одній з автомашин

Вони

сnря-

мовують свої зvсилля ~~~ п::tsищення ефективност · вирпбІЩЦТВІІ .

. тру:~nвої.

дисщшл!ни , СХОРОНИ !

зм!uяеннn

документами

ма­

JJ•nnДІНого добра.

Зввдя•ки пильност і 10· ворu ' в лиwе остан1!Ім ча-

~ом було поп~рецJ:f(ено ря.:J с.nроб ирад!жок матерІаль-

ц:нностей.

При з·важуванн! їх вияви·

етну на ВИЇЗД автомаШИНИ

з аантажем виnисаним, а

не фактично завантаже­ ним. t:~иписував начальник

виробництва А. Ф . Д!хтя· рук ..В!н не вперше прояв­

Останн: й ЛЯІВ

випадок

·

трапивr'1 н!сть.

з

Протягом

III·r(l

територ!У нQручно зющсав 18 пере-

НА SAWY КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

потрl•·.све U s:бJ!jотечка

~тралера

w' одиJІм )}ііІНИЦТІ!l еийшов

rар!в.

Не з'явився А. Ф . ."'\х­ тярук І на засІдаН1!я бю· ро груnи НИ. чим rрубо

Довелося

~~~ському

ноrо

втрутитися

комітету

контролю.

народ­

За

з-ло­

вживання с:rуж'бовим стз,новищем,

t г.норування

про'!1озиu!І\ дозорu!в заводу. КО\І~rет прийняв по­ стаІНаву про нев!длоаІд ­ ність А. Ф . дlхтярука

посад!. Суворо

зате справедливо.

І. БОJІКО, Інструктор .мtcь~roro ао·

мІтету НК.

~~..,, "'ІВІІ ropИt трудящuх.

та.рухL!І спІ-льну Са.ме иа ·

. ннкІ.в,

розповtдаf; rqю аал!знич-

роботу

J,!ІfРОбничникІв

попоІІІІИJJась 11JІ!>мУ . й цаrолощу~тьея в nриємств

транспорту

s•' язку•. ЦІlХ

:а­

====:::;;:s=========

на п!дпри- Проблеми,

Нонтрель П!дn,риеиства.х

свою свацифІну,

t ми, різного

JІа

воднQчас

lfaS ' ІІВЖЛИВ! обумоІІ• а.ІІЬRІОТJО

І

пору'lІЄИІ и-н- обЛІ~сиих

.;lц-

КОН1РО.l!еР~в

комtтетtв

характеру І Є. П. Юдlн

наДзвичайне За СВОЄЮ анту-

·~~у. nерш за все, особ- ІІІІ.Ч&J!ЬН~К .'1-.~TJJK!« npщl ЦИХ наТе- Yp~Ct.HOY

Актnно . діють

вел~оного

сьаrоднІ .

Так.

Пів д е н н

,1\epOrlf

o-

r. В.

НК

І М. І, Но.

рот ко в нaroлoшy!O'lJt SЗ8ЄМОДІ~ rrрац\ВНИИІВ них впд!в

ка

заводІ

<1\іраСНЛ!іІ!!СЬ!{ИЙ• та с3$­ ПЛ8:ВН:ИЙ•. МимоволІ скла.­ даЕ:ться враження, що

яа

pl:S•

трансnо~ту.

В. дОСВІТНІJІ.

-'І'К/1 ІТJ)ОЗВУ1fаЛ8 адре<:у, до ГОС..

.·обхі,ЦННМІІ

ІІІJТері.ІJІа. ., ВЄ,JU"'ІЬ 8еІІ'! кщкпр,оміе~~у боротьбу а безrое.оцро.

,.орrо­

мапщІіоІ$удування

а'Уsду

XXVI

ІменІ

КПРс · народнІ

контро­

вtстю.

лери. На цьому :mlмrry . JtВ 6а'І8те наро,1U0Іх .цозорцJ.в цeJty .М 1 під 11ас переJІ\ркн якоСтІ продукціі, що тут

На

(справа

валіво)

rqлoP

'JJIЄR КЦРС ВолоАJІмир Вім;то..· ровнч 1'{мошечкІк, слюсарІ-смадат.- · ІРІХІІ Памо ОмеJІJІноввч Rори1ЙІЮ1 вtтапІ.й С'fецаковn Яхпо.

. Актиnно допом~rа11т~ ~~~~~ Реt1!­

~ам і в справі Іаdезnе•еини іх

фото:

rpYJJR

IIIJI'OTOBJI~'J'ЬCJІ,

88-

Фото М. Семивоrа.

Наталію Ми~ит!Вl!у Ма- ВИСОНЕ ІМ'Я гарину у за·хисних

ду

цеху гальванQпокритr!в заво-

алкш!нієвих

ОСНОВ,~ дВ Т··G~~~-И ТЕ Т· У,

НОМУНІСТА

будІвель•

них конструкцій. куди во­ на rnрийшіrа майже три роки ·т&!J.у, зустріли, ян 1 Інших. Можливо, навІть !:І\РО211'І'!!Ше, н:ж того заслуrаВ)"Е; її диnлом х!·м1-

ка:тел"ноЛаМ·.

.. . . __.

. . Це.

'

перш за. все, бажан- ~но &иямши за, ntзнени,я на

...У· ц~ц· ..Ро.чи:!Щ·lJа з H!f Піра~юватіІ, а щ_е · ·вір- роботу, дехто ран!шt гальааника. Але комун іс- НІше .. 'В.~чува'fи юдпов!- йшов на обід. Шсля ne•

.

ту Matapf!H:.Й НІ! довелось. Ді!ЛЬН~СТЬ довго

'!ІDЩІQІJВТИ

· пq.сад! .

о :}а

на: цій справу . НРІ!Іf

Вс ім вnалі) у ~1Ч!

род_ному

доруч~ну ревірки були

цього ,

кQнтролеj')у

nроведені

на- цехарІ збори, не-

а двох то-.

ва,ришів заслухали на sa~

їІ · сумл :ннІсть. дисциnлі- обхІдно мати ще Й .тРQх~ еіданн! · цехового кoNJi"fЄ• нован :сть . знання справи. rро~адс;ькоt . MYJi\HCGТJ, ту. Після розмоі!и багато Місяць ви·пробувальноrо Адже значення сл;в працІвни.к:в зробили' пра. строку - на 11осад! м~йстра авто~татІІчно! л:нії аноДування. 1 з'ЯаивсЯ. наіtаз

~контроль народний• го- вильні висновки . варить саме за ,себе . Не "У зоні особливо! тvр. всІ любл}іТь; нали Ух: ІЮНТ- боти дрзорц:в ~ екО'Н&;

таточне

хі)Іі:G.Т•.

про ре- рм!щоть .. _А-!!е .,і'~~а k!:!об- м: я

прооначенffл

Микит і вни

н,сти

nрнсутпІеть

по­

В. ШЕВЧУК.

на

f!a-

цю

п?саду .. А ЗГОЦОJІ4 ~ нс>м_у- ,,

видацням: У вя- матерІала~ зб!JРн'ика. ІJР збf!реженщо вв.гоІІ!в вІ]! ~TpaцcnQpT~ · У ntдготQщt Ух взяли цоломок. Г<>ловІІ JJeиtiJ- ' збірник 4Il!lPOд- участь чимало авторів. rрадськего 1 О.І.Іеськоrо

ний контроль

~мствах

.

uа.родноrо

н.а

виправИJШ

n<>AВ.pн'lftf(lв не дійшла.

начальнина }fexy

пусток . І робив це, нмва­ жаюЧи

самод!ЯЛЬ• ззй:vrан:й

под:бну

Па Налитянському кnмб!- ІtІЗа'РJалу горе-господар· J!OP\fOВOMY з;~водt. Пере- ник. зловящваючи CJJYЖ· в'uнвmи сигнал про cnDo- боwим стаwовище:'vІ, влас·

бу вивезти

ІЮнтро­

Закон пnо на­ ло бути 3"0 кІлограмІв порушИJВ вtдход:в другої натегор!У. ро!ІН!1й контроль в СРСР.

технnлоr!чнn! лося 8 .nес ять /!) раз! в полІnшення більше . Причому. переrіу· RИКОРИС'ТаННЯ

иародНі;;rо

покарання

виnисаними

;

СЕНЧУК,

ч:и

крИТИІКІІ., Щі І~ у

талІї

с:.,ьськогftсnод а р с ь к и х

такиІt

rр;упн

народного ря,ц порушень в opraf! ~ зa· nро\1ЩЛОВ!fХ \ Ц\ї ЇХ відпуску. ЗгІдно З

ІІОІПІ'JОЛЮ

J{ИХ

Є.

член~в контроле·ри виявили цІлий

J"PY''I . .1 постІв

nереІ\ОJІалис».

лю .J!tтківської сІльсь:кої Ради.

Справедливе З

мн

труДящих.

О. М. Погиба, Т. М . Гудзь nеревіри­ ли дJяльність занладів торrІвл!, звер·

t!'І'ІІЄ

досвіДІ

що .на~ьшим цей ефект буває то ·

Ільченко.

чпени

"

про

радгоспу •Лlтк!вський~ у лютому 1982 року було перевірено, JПС на фермах вІддІлка дотримуєтьСJІ раціон годівлІ громадсько! худоби. Вжиття

·використанН.ІІ

дібн.І !Іt;ІІО,ІІl'ИИ, HBЗBS.}f1 "У цьому ж м.атеріалl, й иер!"Внини рад г о с п І в

координацІю Іх діяльності з роботою органІв народиото коН1ролю. Скtпьио з цозорцями групи в!дАілка #!! 1

сtльради.

Бондаренко

дамо,

:wо'т­

lfi'I'Y своєt НІ)VпетенціІ. Н3веду такий приклад. У сеrmнІ t9!H ~аку нарО!ІІ;ІІ доЗорц~ П. Ю. А.

господарне

· родючос­

зо~ре.ме, без­

1,

доОр,иJ!, До речІ, редмщіІ не в!·

життя.

можна

випусну

господ,.рства

п1д.внщеиию

ті rрунтйв

Говорячи про взавмозв-' ІІЗІ<И · J~I групи,

сщ1JJ"WІКМИ зусиллнми контролерів І Аопутат!Б. ГJричому, кожен з сеt~то­ рlв групи взаємодІє з тІєю !Юміс!ею, жка займається певним ІТИ'І'анІіяІІІ у

О.

по

врахС)•увтьс~ І

п!~ТОІК11

депутатІв,

ціально-nобутового

Сr~ло вже црактиt<ою. що бl.чІtШІсть

иитаиь на розглнд

цьому

префесійиоУ

нІсть 8 проблемами е«оиомІки

.sм!цчення зв'язкІв дозорцІв в чле­

,амк

При

рІвень

СьоN>диІ можна вnевнено еказМtІ. ~о rrtnвщєнщо бойовитос'І'і ГJ'УJ!И, ефекТИ1!ност1 роботи УУ членІв сприя­

_..

.ислективу

цровеценням tniJDdiJIX ne,eвi­ Чаето проходять с.піJІьК1 заеt..ан­

рІmень.

17:ти

не

критич­

сСторІюm народ:ного конт­ ролю•. Ишлося в иІ>ому про неаадовІльну роботу

е!ІfІІМ їм. без доnомоги сlльс~w>У ll'a:цr, делутаоrеІtких поетійних комі· e'lt. 8К'fИ1ІУ роsв'язаТІf веl· &aB,Jtl!lfll!l /h'Л<' б .ІІВJ!О не nin сw.ІІу.

досІ

на

жав'f'Иевому-

11

МІИ ~-

м ·rруии та ко~іеlІ. Іх ,'IJJeiЦ{ ~ мапюn. о~и одному • ОРf'аlМІЩІУ КtМІтрото 111 реал1~80 прИЬ.Тих

вlмиачввся кожен з

· в

•й uтaplaJt сТис:ичІ ... . иа вітер•, опублІкований

Д::::К

закле1дів соціаJJьно-nооутовоrо l!ВІІ;tначення. Якою б сумлінцІетю пе

eeJ!a,

rоопРдарства

nрореагували

poJtepiв та деnутаті~ и eiмet~t~

Стосуються вони рІзних ас-nектів дl­ JІJІ~woeori колективі!! промислових 1 еіJІь~ькоrосnедарських

· \'ІК)і'!Мl

РМJ•пти •Ієt

нь~rо 'І•еу виріШУJQ'ь '1./IЄHJf rpYJ\11 Н&рОДИРГО 'f(OJJTpQЛIO, ЩО СТІЮр@На І

ече­

своІй дlм~Rt.tcтt керів·ни­ ки раАГQСпу ~зоря•. Інак­ іІ18, ІfІІ.М же пояснити тоВ ~ит, що ~ адмlн!стра­ цІи, :а! партійна орrан!За.

'

/

п.рницШ1у, дотримуються

цєхr !

своє довt'Р. ~.

~я~І(ли

Jfa

матер :а л:в

]f(аль, щt не ·тичних

зникла.

н а приклад,

Всі необхідні ,:РИ{)Іf ij-

І

енерга..

ресур· сtв.

Зара~.

б:ля

кожноrо

е.д ехтрови~шкача в цеху t!

~-~ Fодном д<ЩОРІU( у_ H~fa- табличка: << Еконо~і.ІJ еле}(­

~~-шІt ЛQ,! ліУ .МИR~ті'"'и 1 . ;, B~a '.q- троецергії

обов'яаоІ'

складу це:ховоrо nартІйно· ма вмІло Ух вІfн6риетовує кожного». І · в ·тому, ЩQ го бюро . 1 . .. . ! сцрямовує на усn : шну за 1982 рік цехом зекоНародні дозорцІ, в свою роботу інших член і в гру·

чергу . обрали Н .. М. Т :.а- ·nи - я~ родного контролю. га рину головою групи на-

родного

НароднІ

дозорц.!

<Цеху.

Ц~ дс рrчен~я з.~я не1 не ною, ви значили для себе

електро!

велика

за~луr,а

часо~~

ввертаю<Jи

Ба"rато й' інших добри~

Ераху- денільна ренорних на - сnрав НІІ рахунку ГРУ!І!І ~J?ИHUЩJQ- FІрямків робот~. 118 RЩQ{ Н§рФдних дозорців це)(у. [І жjно;е еистеміІТ.ичtю l небезус- Про наміченІ недол'кІf СТ~~J!.~ННЯ \ ,Іі ШНО nр а ЦЮІ()ТЬ. Це І(ЩІТ- B&RJI ПОВ і ДОМJІЯІОТЬ

.1.

до рр.бниць ~ повq 1Щ~ ч?· не

к і ловат-годин

еІІеJ'гії,

нонт.ролЦ> ~~У: очолюванІ Н. м. Магари- нарОД!НИХ Іі~>Нтролер:.в.

було .в •. щІд !іQRИ ~лй чесн\~ть. в.сть. на!,!.ТЬ ,скруnу.1ЬОЗР.е лов,ки

но:vrлено б:льше ста тисяЧ

rтрохо~ят

на

них . уве.-

ги. А на вир~бниц!!!l, як

роль . ва

м і катів ,

зберіга·нндм х!- rjJ!l:)ки

економієJО

р;аJJьних.

мате-

енергщи'):них

ху,

а

lf'

й

адмінісrрацtt u4\-

В!Щусках

показують їх у сТіНJіОЇ..

прес~.

pecypcls, ефективним . !!JJ- ведуть інднв!дуаЛьІіУ Р~

вІдомо, і др 1 бниц1 від!· нористаН'НЯ~ рооочоrо ча- боту з порушнt'~ами. грают~ велике зн~_'.fення. су, nере.ві,рка / КУJП>'J'УРИ Громадське дор~енюІ

б? в ТІЙ <JИ іІІШій м;р1 по: виро6нищва ra ІІіШ~ .. J в язанІ t~ значнtІми cnpa по кожному 3 цих питацJ> IIBMJ!, ! буває, ЩО .ЧаСОМ · Є ПОЗИТ1{:ВИ1 !:$рущеННЯ. боляче нагадуюта npo ее- Н31ІІРиклад, pelt11 П() 11 е. бе. · · ревфц! :ЮерІrания ·хім~Для Натал!! МнкитІв·ни · катів за.!fІнчивеІf допсJ!і .-

· д6II&J,tara~

Натал! У Ми~!(" rtвиt у їІ вt:tроб~ич!й Jl.l." Яll"fft)CT!. 3м!н~,N'о 2. ЯІІf ве11а очолює;

· ЗОІІЖJІІ4

щr.

РеаикоІІУвала- ПЛ-4Н11 І вже

працює 11 pa.!fYH&H 108$ службовІ обов'язня пере· нею на Ім'я начальнv.ка року. Тут мtqна . !·pyдti.II!l плелиеь з пвртІйюІм до- це~у ' І!. ф( }Цк'олjІєJІа. Не і те~QJІ6rtчпа д!!СІІИПJІt" J')ученІUІм народноrо KQJ!T- задовольняло народних.. на. А.1 ~е1іІІ К6.Л~ТІ(ІІf ролера,

ними

стали

.

одне від

нев!ддІль

дезорців те, що цІни!l· . си

одного. PO!fflНa•

·.

:аберlrалаСJІІ

нв

з-.ЩJ ~'· ..)ІО!І~ЖаІ6ТJ>

кep!iONit

N

~веrо

чylt!!lC'fJ>

1

Правда, оетаннє вимаrа- піJІлазІ, 'Де· 6y,na .. _стІчr:з пр~Іf4~J~т-., rет6в~:етt­ лr> левних знань І вм!нни"'. вода. И-еа~девго пlел• ·до- пJЖІтІJ ·· Щі дeff~l\!tl.f'Y, •

За зsаJІнями

не J5уло. родних

зуnи-нки rІОІІ!дноJ з Jt11;!!11C.II стена·JК. . пр ••~дное!І І суворо

СМев'язки на· д~ ,й цраз

КОJ:!_тролерІв

чітко ХІм . кати.

РО3nисані - на стендІ rpy·

пи

народного

ебfJ)іrаюта.сІІ п·~араtи. Вее ·

За nроханням

контролю, страцП

були

а~ІнІ- мІцна ееиов~t 1У !!аелу$_,

проведен! нвrо utepкteтy.

що знаходитьсн ееред j ·И- перевірки no .цотрима(f.НЮ ших наочних nоеІб~tиків у РІ'Зnорядку робочоt•о д'НЯ.

цеху . . А що таке вміннн? Наро;tні

разом ~ ·

коmропери ·~ій-

Q. Jl)W)'X,

ron:tlll ноrо

rpYJPi

ВІJМ'4•

IORtJO.IUO в~ароq.


НОВІ

ЖИТУ,.

--------------------'------------------------------------- -· МІМСОМОЛW:ЬНЕ ЖИ~ТАс

С ь • to 8 иі-Д • н • ству

хr:Івв

DОВ&А

80

Вдосконалюсмо

П еJrерrоб.ПОКИ~JІІі.пЬЙОJІНИ­ JСВ, ·зводвт•СІІ четвертий. І'дарвою працею колекти­

електромережу

.-

JІС:іх

цтаа

будІВJ111·

JJUOB

АЕС

вабпажІUОть

.

йоr() пуск. У RJЩtmиtй п'JJ· твР1'Щ1 треба буде ввести ще два еверrоблокп.

дааа вародному господар-

DІІ1UІfВРИЙ 8Ц

листоnадового

майстром

Ез

( 1982 р . )

ЦН,

.

усіх

докла-

.. ,

стараю

найкращими ус­ и зустрІти '60-річ­ чя утворення СРСР. У процесІ на.пруже· ко! повсяндеFІної пра­ цJ нащ колектив до с т­ роново ВНКОЩЦІ ЦіДВИ· щец!

с!оц!алістичні

бов'изанн.ІJ

на

рІчІ(JІ. було

ЗІ)·

другий

рІ!( одинадцятої

п' яти­

Т!!.К, нацрикл;щ додатново спn­

Р:,-джепо І адано в екс­ плуатацІю пілст анції

'

npox!nиoro ТІШУ б!ля дитJІчої пол:м:н !ни у мІстІ Броварах, на фермі !ІеликоІ рогатоІ худ~би у радгос1і •ЛІтнІвсьний~. З початку року вц­ нонаJrо великий обсяг

роботл Фото В. Само~:о•ьноrе. \

ми

РАТАУ).

електропередачІ, ен6рrоблоки ІЮ

мережа .яких густо вк·ри- !<W0~1

на

єдинv

440 tисяч

в як

ВіЛИ'lеЗНJУ

чаток в основному на теп- м!ю органІчно!

татІ

еКЩІО·

nр.иrн

,К'Іло­

виробляється левова част- грам уранv_ екв.валентний_ ка ел.ектроенерг!І. Але

двом тисячам

тонн мазу­

<Підк,лючаються~> до них 1 тонн ~угілля.

При цьому

далd бІльше поряд з

ne-

rEt

атомнІ nжеоела.

Розвиток енwгеТ!fКИ станцій,

масоелектро-

якІ працюють

ства тисячі ва.гонІ·В,

13

крема 1 визначають

яm

« Основних

економ:Чного

ресnублІки. мулюючt наnря~·ах . Такий

роцІ вироблення мл:рд.

no

гІдЩІаку­

електростанції .

комплекс

І соцІально- ЖУЄ'lЬСJ'!

ro роввитнv СРСР на 198 1 - 1985 ооки І на пер!од до 1990 року• сказако: «довести в 1985

на

с.поруд­

Півnенному

!ЗУІЗІ. У цередnеFJь . 60- р!ч-

чя утворення

СРСР ста­

не до ладv пе))ший енер­

гоблок .. У найближчІ роки

електро- в атомиШ

енергетицІ ос­

280-290 В{~Юватн·мvться тивнІ · ре актрон

кlловат-годtrн , одер-

жа,ти основ.ний

комn­

об'єднуют!>

І

її npиpicr киж ІН!Атюони.

nерспек­

на

щвид­

що

nасть

за р ахунок атомн их електроста<щій. Бвестц в дІю

змогу ошвплив!ше вико­ ри.стову.вати ядщ)не пали­

потужності на ПівденноУкраЇІІ!ській. Хмельnицькій. ЗаnоРІзькІй, НримС»Кі·Й, ЧОРНООИЛі>С!)Н\St, Ровен.ськ Ій АЕС і ОдеськІй атомній . ТЕЦ~.

во. Атом бvne також за­ стqсованР І n,ля qироблен­ ня теп.іrовоУ енерг!У. Для Ц!'>ОГО В KPaYI!'l будується Ряд АТЕЦ . Оnна з НІИХ сцоруджvєтрся в нашІй

респvблlцІ побJJпзv Оnеси . Ue Істотно вnл-ине на ЛтоМ1!І І електричнІ рІни структуру виробництва. стають деfіалІ сповновоn­ ,Якщо сьогоn;нt на Yкpaiul ц,!щИ.!ІfИ•. ~І льшvючи по­

працюють

nвt

едекrРостанцlї

атQМJІі

(три · енер­

Т:vж.аtсть тwпюt

f:nинot

снсtеми

режи­

матеріалів

паJІивио-енергетич­

пих р е суrх:Ів майже ~~~ чотири тис:.ччІ кар6о­

еи~rе­

кpatJm.

гобJІ<ЖИ ПМVЖІі!С'l'Ю 3 Системи, я:ка не має собі мільйони к!J!оват кожннй PlВJmX у с:в·Іт! , I(Qp. РДТАУ. на." . 't{Qрj!ОбЦЛЬСJІКІЙ f ДВа

Електрика уві йшла

міцно

в

цародне

1

госnодарспю

nовсянденн11й нинІшньому

на ш

nобут.

У

році місто

І села району щом!-­ сячно с пожи вають бли­

з ько

мільйонів

35

ЛОІІ а Т - ГОДИН

е нергії .

ні·

ел е ктро­

З

метою

ра­

бий ,

І

Го·

дільницІ,

Н.

Ря·

кабельцаї,

яку .

очолює

А.

де

В.

а також монту

І.

Ламберг,

гру па

по ре· обладнання,

якою керує Г. С. Нр 1вець.

В

індивІдуальному

тр удовому найкраще

суперництвІ в ідзначили­

·

ся П. А. :ЖовнодНІ, А. Ф. Ткач~нко, Н. Т . Бабко, А . Е . ПолІщук,

Ф.

А.

Нл ева.

Ф.

Г.

Лобко, Г. П. Булзека, В. В . Семенець. Рів· няючись

на

флангових,

право­

весь,

к оле ктив

а

труд о вими

11аш

хорошими досягнення­

ми підійшов nрофесІй:ного

до с вого свята ~

Дня ене ргетика . Однак янимц б вели­ кими не були наші до­ ся!"нен'Ня,

на ІЩХ. ми не

з уnи нимося. Заверщую­ чи цьогорічну виробни­

чу

П:РОrраму,

наших

коJІектив

енергетикІв

кладає

усіх

до­

старань,

щоб закласти мl-ции!t ФУІІ•да·менІІ' д.ля пла'НО· мІрноУ

роботи

у

тре-.

тьому роцІ оди:н.адцятоІ

п ' ят·trрІЧКІJ. ловне

Адже

JІаше

полягає завЖди

го..

завда·ння

в тому, що6 безперебІйно

забезпечуватп

електро­

енергією ПfЮМИСЛЩІ! пlд'ІІ·риємства, , комуна,щ.не

гоеполарство

міста , сІ.цьськоrосnодарс!й<е ви:робництво 1• таким

чином,

у;сп!tnному

сnрияти

виконанню

наро]Іногосподарсhl!о г о плаиу.

8.

ІrИЗСКОВСЬІСИХ, . ...B.JIWIIIR РЕМ.

.

Череватюк) ,

борються з1 режиму еко­

номії.

11

лише

За

місяців

щюмислови.ми

nі дприєм(:твами

ощаджено

з а­

процен­

4,6

та

електроене рг!У

ти

встановлених

про ­ норм.

Працюючи пІд деві­ з оr,r «ЕкономІці бути еко·номною•, найкра­ Щ!!Х

СJІ

ycntxlв

домоглн­

nрац Івинии .

алюмІнієвих

заводі в

будІвель·

НИХ НОНСТРУНЦІЙ (ГО· ловний енергетик В . Г. НавРVСЬ). 'І'Орt>овельноГ!) мііІШЮfобудування ІменІ XXVI . ~·tзду .кцрс (Ю. п. ЦибііІ).

СВ1ТіJО1еХніЧНОр0 (І. Ф.

та Богд&ні вськоІ пrа­ хофе.брик (А. І. Нонд­

А.

Moit-

з

цим

кампанІя .

У

бІльшостІ

100,9

процента.

Найвагоміший внесоІ< зробила бригада мон­ терІв- контролерів О. П.

Давидової, монтери

'

а

також

контролери

Л. П. Гаркавенко, Е. Ф . Литовченко, nра­ ці'В!ІИІ(И розрахунковоІ групи Г. Ц. Голець і

О . І. Зінченко, елект· романтер м. І. Г(щ~и­

ко,

1ИС'Гр)'КТОР51

Н!)~!>МІн та м. б tно.

Г.

JJ.

Ц,

ЦІк­

ко,лектив

ІСЦQJ] !іІІ'РаФІVІащ:~>, виробів

заводУ ЛОІ!НWМ ~QM за

p8xYH9R

тацадоІ!QJ'Q

( 198~

р , ) nлe­

зустрІчПQГQ JJYJ.fY UK КПРС. Т6!ІІер Н~Л3- ре,.лlз;щlt fІр~чи ман, розробля-ється зу-стр1чии·й J}ИПуЩеНі3 nnaи.y.

з 1

одно:-.1 у

в иn ра в ит и

п ове-

Л огвиненком ,

пройшли

року

оргвнlзова·ио,

при в исоJІІЙ активност І сп! :rnо воІ молоді. Головним у рО3М()Ві К()мсомоль-

КОМСОМОЛЬЦе'VІ

'І'рІІмка

Ю.

якому

п: д­

. доз во.1 ил а

друз і·ІІ

позбутися шк:дливих зви­ чоп. ·· Рідше , але 'І'рапл яютБ-

nІв пІдлриtмсп~а був ~na· ся аипапки. коля член лІе nроведеної роботи no ВЛНСМ не виn равдує ви.пра.влещІю недолІкІв. дов!р'я то варишІ в ! повназваnих ца минулор\.~- торно скоює прав о пору~ них

зборах.

в~значеКня

ЦІення. До

них

комітет

зацань на нщшй nерІод. комсомолу nред'я!!ШІЄ су· Л завдання цІ в,tдnові· вор! . вимоги. Я!\ n равц ло , д·альн І . Стосуютьс,я вони ми затвер джу є мо р : шення не щrше виробництва, з, й FJИSових ко:~tсо~1ОJІ ьських рІзних сфер . соцІально- колективІв ПР!) виклю­ побутового життя , вихо.в- чення такцх юнак І в та

ноУ роботи. ЗдІйснення Іх

д!·вчат

у значнІй мІрі залежатиме в І д того, l!ff юнаки та ді·вчата дотримуватимуть-

&рто сказати та нож npo ту роботу, ика · про­ водиться в групах , цехо­

ся

внутрІспІлковоУ

ЦИ'Іl'~НИ,

доруЧення

обов'язки .

1

з Л;ів ВЛНСМ .

дис- вих організаціях ВЛНСМ

ВИКОНу\!.аТИМутЬ QO

Ос'ь чому цьому n·ИT~IOJIO

Під'ІІИЩеННЮ

д альностІ

ВіДПО!!і•

л ю дей

'fену справу.

за

доРУ•

Н а зборах,

комІтет Л НСМУ при.дІляє

заеІданнІ'Іх

сrану комсомольс~окоІ дисципл.І н.и с саоєчасна сп~а'1'& внеекtв членами ВЛНСМ . шо є одm.м

проведену роботу. ви ко­ кання доручення. На цьо­

· значну

уаагу. Однкм ~

комІ тетІ в

:.: и

заслухов уємо ІнформацІІ ПОІС~ЗНІІ'Кl'в окремих товаришів np\> МУ

нагол ошуємо

танож

на кожних поточн их І зв!т.-

3 паІІв-ііКЛИВІших обов' яз- но-виборних в6ОJ'ВХ . І та­ кІв кожного

сц!лча,н и на . к! захоnи дають в!дчутну

У великому колективі за- користь. Молодь сумдІв­ воду цорашнавої металур- я:іше виконує дорученІ г!І хоч 1 рІдко , але т-рап- справи , творчо п І дходить

л.ІІ'ЮТЬСІІ бор~юши. З ин- .Jto розв' ІJзання :ми ми 1 пррводимо вихов- nроблем.

існуючих

ну роботу. ЗаймІІється . У своУй дІяльностІ п~ цим за.вtдуюча секторам амІЦненню внутр!сnілно­ обJJtкv ком.Ітету .ТЩСМУ воr дисциплІни ком :тет М . Стріха. Ц!сля U роз- Л НСМУ пІдприємства ви·

1

мов

npo

tІОJІснеяь

те.

куди направляються ч,лен-

СЬіКі ВНt!С1!И КОМСОМОЛЬЦІВ,

~tористов ує

нладання

не

л и ше

стягнень .

засОбами

на·

ВсІма

ГЛаСНОСТі

МИ

Юнаки та дІвчат& бІ щ вJ.ДjПовlдальн.о ставляться Ді) дотри·мання статутних вИІІЮГ. !{оли ж такІ роз-. мови І ПОІІсіІен:н.n не ДО·

пропагуємо · досвід акти. вістІВ , сумлінних вироб· йи.fників. Нращим з 1:их цього року було' надано nраво побvватн В турист.

перед

с1, м Істах СКЛаді llИX

пом.аr34Q'J'Ь, ПО'{>УШ НИЩ>аl

доІІодt~ться ч""в<>FІітн

членами комІтету · ПОК.ЗРВ'Н'ІІЯ . В вИІІІадку,

я.к ара-

cмrilt поїзлці по НДР • а також в Нарпатах, Оде-

rp}"n

Навказу. В туриСТСЬі\ИХ

Узд или

краЩІ

•про­

жєктористи• . ше фи , н еповнолІтнІх, члени нормо­

Х()Д!в. За цорушеаия Статуту робІтнини В. М усІ-

загмІвельного загону, реможц! суперництв а

єпио.

ред

В.

Г!ренко

ТерещеJІИО,

були

В.

виключенІ

з лав ВЛНСМ. · і

.

пе­ се­

комсомольсько-мол о-

~Іжн.их колективів.

Зроблено багато . В цьо­

Бути комсОtМоnьцем значить бути прикладом

му nереконуємося ми що. разу, пІдбиваючи п ідсум­

мя

ци

же

на

магаютІ>

PaдRHCbKOJ УК· СЯ З

домоглися

електроенер rії за місяців виконали

в

ра'Іии головНІ зtІори

60-р!чч.ч

Ось ЧОМУ МОЛОДІЖНІі1\ аК· тив пІдприємства не мо-

11

тр удят ьсІІ

п орушника ми

.:~:нку . знайти за няття до душі. Саме . тан тра п ило-

працівники Броварського міжрайонного вІддІлення енергозбуту відрадних

мольцІв, як!

рІ.дрозд!Лі·J! заво.ІІу nо рош ково! металург!У Імен!

товаришІІІ

миритися

ками

в ' усьому .

з

трудово!'

соцзмагаf!'Ня.

Ран і ше

окремІ З КОЛЄ'К ТИВ! В не мали змоги в ибороти пер­

nорушни-

шІсть через те , що в н их

дисциnлІ-

булн

порушниІ(и

нИ 1 громадського порftД· мольськоr

ку . Про тих, хто не~тує норм а.ми нашоУ м оралІ ,

комrо·

дцсципліни.

НинІ ж к-Іл ьк ість таних цолектнвІв зменшилася.

ми дІзнаємося з повІдом- Н.оовавши

переможцем

лень м.lс ького І районно- суперництва за 1О міся:­ го віддІлІв внутрІшн Іх цІв f{MH цеху J'-.<2 7 (не­ спр~в та м едви1'верез аи- Рі ввин А. Налив ай, гр у п­ ка. РозМОІ!У з тавими 11е· комсорг Л . Лапишко ) , ми демо на зас!даR'НІ кqмlте- можемо з вnевнен істЮ сна­

ту ЛНСМУ.

Нарикатурн

на цорушІШкІв дисциnлl· ни І ц:раІІопорядку. ~вмІ· щуються 11 намерах сНGМ-' сомольсько~ прожех'І'ора .. ,

зати , що

його

ч.'Іени є

ввwце~r для іНших. Тому хо четьея працювати з по­ двоєною енергІєю, mo!S вс! юнаки 1 дІ вч ата були І1:ц:н.иМИ ВИСОКОГО ЗВа!JІ НЯ

Звнчt.ЙКQ, пище цим члена Лен!т:ькщ·о яе 9бмежуетьси ВПJІКіІ на сомолу. ІЩІіІСlІ .

Ч/І.СТКІ ,11яrа!іІ

11 дlB'J/lT. 8e,JЦma ~QJnloJ pQt(iQII'H

а

ІJ.ІІеч.І

ком(:о-

В.

ЗІС!)'П .. . вик

ком.

ДУБІНІН,

севре'І'ари кo­

мttery лксм~ ,

І

CJIДAMR IERAДPJKOBJH·BX ЛИСТІВ

· IJOUJ'faUI

поЛ!lфафмашlвцl ВІ8Иачи­ лR 110111 рубежі , 3Н8ЙШJІН Л.~пІнград. 3б1щ.шує з IJQЧiТJI'Y РОО<У на 300 з для Ух досягне1!.ШІ ~•Р· кар{jован­ вк. .Нови~ lr.цiYJJЬC З!\18' виnуск nродукцІІ без зро­ диШ1(о.м тисяч стання чи-сельностІ робІт· цІів, Дое.ІІnfУТо цього 1 :r г~ дали рІш~иня лис­

орrан!за-

цІй заверщилася найвlд· , 1-іОЛектцв!. Молоді пе редо­ повідальнlща пора - вики виробн'ицтва беруть пройшла звІтно-виборна наn ними шефс т во , допо-

такому

зації

полегливо nосилення

nерви нних

. !!!!'ЛО, немтrуче. Дов~дитrr С-" вП<JІЩІ.тИ І СУІІ9РИХ за-

КиІвськоІ

ратьєв 1 А. ca) . ,. Одночасна

життІ

KOMCOMOJfy.

виробничих усnіх ів. Зокрема , план реалІ·

Ефект зустрічвоrо mraвy

ВQВИХ

КОЛеКТІІВИ

ціон ального П вит ра­ чання. споживачі на­

.......

н~кlв

билися

голівської

ВНЕСОК БЕР.ЕЖЛИВИХ

на

nроцес не- лекси,

нашої

енергН

та

1ал.!зничних

важко простежити на цри- атомнІ, ГЕС

клаnІ

номІщІтних

звІльня·

ядерному палив\ . СрогоднІ {)()личчя . завтращньої хх бІльше. ніж учора, а енергетики країнИ в' цІло3автра бvде б!льше, нІщ му І наш~У Республіки аосьогоднІ. lleй

резуль·

посилення

вітчизниноУ ють для потреб щших га-

-

вашІ

в

му економlІ І ~еж­ ливостІ .Зсд;щцвдили рі:з­

f!a порозІ ян!с- дузей щц;юn:ного господар­

но нового етапу вого буд : вництва

у инніШ·

··рGЦІ

якІ працюють на

яд·ерному палив !,

тисячу

ванцІ'в.

ту, майже тРьом тисячам

ст.а.нцІї,

одну

енергетики

сировини .

ло вих · електростанцІях, де Пl:драховано:

робіт б!льш

на

ньому

республІ­

ТакІ вм!RИ в!дІІовІдають потОJ\И. вимогам nня. Вони обі­

електРичнІ

радгоспах

карбованців: КрІм того,

енергетичну цІ.

НинІ ВОНИ беРУТЬ СВіЙ ПО· ЦЯІj)ТЬ

окремих

виконано

. сист·ему країни великі й малі

систе­

чуємо роботи у селІ Свlтильному . В поряд­ ку шефськоІ допомоги

ла теритоРІю краІнц, ча· то в останнІй рІк ниНі1m­ сто називають енергетич- ньоІ п'ятиюІчки атомнІ ними ріка~1н. І назва ця стЗ>нц\1 да11ати;муть бІль­ виникла не випадково. -ІІІ! Ч'Верт! електроенерr!І, ся в

районної

еиерrопостачання.

ромереЖ у селІ Плос­ кому, а. зараз закІн­

РовенськІй),

Мов струмочки, влива.JJТЬ· .. в.ро()люваноУ в

вдо скона­

Зокрема, проведено реІ(ож:трущфо елект­

АтомнІ кІвоватм Л~н!J

по

ленню

. (ООТОJЕJЮ~Нма

у

J(омсомольськцх

Найкращих усnіхІв у ювілейному соцІаЛІс­ тичному змаганні до­

ь

J\,EC.

каесемоввм

Праці~нцки. Бровар­ ського району едектромереж. нат;о<нен І · рішеннями XXVI з'їзду ІЩРС, травне'вого І ПленумІв

На аІdмвu: вrорІ переде>вu рробmщtм, ордева ТРУАОВОі Чорнобильська атом в а кавапер стар­ елевтростаІЩІИ Імені В. І. Слави ПІ сппевя, nаровп ЛевІна набирає св.пв. Ро­ шd . IIIQIII81c..дова'Іа.пьници · ато.шоІ t~lв Ва.перІй Ку:аьмn еRерrетри на fкРаІвІ вже Заброsеьвий; · вввзу

--

Міцніти радам

мtльар.ц Іdловат-rодвв електроеверrІІ. На повну потужнІсть працюють три

ва

СТИJІ.. Рtи;ОТИ '

8.

Ф.

11.1-

ІJ&8ІDІСІ У ВСІ'ІІ АО РІА~І1 напві:&Ла про

негІдну по-

••АІІІІW ІЦtQІП!І• ну .М 29 А. Ф. ськоі.

захо,п!JІ, цові~омив редак­

qii,

ІЦQ вщrладені а в тором

фаRти

n І д'І'Верд и лися.

За

м1r11•· вивьку нульtrуру обслуrо­ l'Y81at:• ІІУВІUЩІІ прод~ІІЦІО А . Ф. Нумансь\(!Іt огмощено до-

Начальник yп-paвлlf!fl11 ra·!fY І) п()збаІ!л ення:м nре­ торr!влІ Б . О. ГЩ>бач , мІt у стщІроце нтномv роз­ uсщу було надІмано лк, ІІІІРІ за JІистопал цього

eta .IJUi ~М/І:'і

1 JtИtm.ІJ JЮИУ·

.


~тор.

...

1t 22 грудн" 1982 pOJCY' Чи

JІМОННА НОМЕНТАЮРА

ПО ПОХІJІІ таннє

гірке

урізав

/ВИТрати,

скоротив

дуже

рідко.

А якою безномпромІс· нІстю, бойовит:стю, н-а­ полегливістю І коли хоче­ те. вІдчайдушнІстю від·

во

соц!альнJ nодат·

трати.

nісля

юних

'

нур~у

го

пІ·сля

падінням

другої

йо­

світоваУ

За

для

ІКраІні

даними

рекордна

-свеликоІ кризи• іНіВ

кількість

.__ 12

в

е за даними nроФспілок ·вона пеРевищує 15 мІль­ йонів. При цьому бі.'Іь­ ш!сть

з

ник

не

І

одержує

Д6СЯГТИ

утво­

П.1емптахо­

«Рудня•. де про­

цей . турнір з виuували

м:нJ­ при­

ПідлІтки nрагли

утворення

Серед шального

наші

учасник:в вир!· турніру були 1

земляки.

Зб:рна

ської 1 вечірньої ної

на

оnлату висмертоносних Попереду не

школи

із

вечірньою

музичною школою м

2

по­

л!пшеН'Ня економічного становища. І недарма на останніх виборах до кон­ r,ресу 1 місцевих органІв sлади м:льйони амери­

ці шефські зв'язки. BoHJJ приносять великr користь; духовно з6ага-

канцІв

сказали:

сНІ

.

виявилися

команда

':/

Ф

п:в інальн

першому

з

радг,оспу

д:вський•

вони

одразу стали

фінал:стами. а

Але наі\вапружен:шими

1

них

<<Жер-

зустр:чалася

з

жиною, яка представляла

р адгосп-комбінат тянський•

nів­

.

жердІвця

ніють

-

і

розвиваються

ведення

атан,

Імен!

даючий

гол:в

4 у Ця ne-

пропустивши

50-р:ччя БJІаснІ ворота 2.

ровесник.в

6:3.

«ЖердІвський•

з

ремага й зробила велико­ димерську команду вС'ло­

рахун-, да рем почесного приза

При}ому, заоив

всІ

напа-

кубка

«Нове

життя•

Є. Накорчевннй, сnортком:тету.

удар, вмінР.я добре бачити поле. Другий d>!нал:ст ВИ3На·

-

м:ськрайгазети та

рай-

Вирішено

по;t:бний турнір традиц:йним.

nеремога

давала

ти

в

чі,

нашІ

nершом'r

право

в

яко-

вистуtІІІ·

завершальному

мат­

гандболісти аумі-

ли подолати on:p зб:рноУ гандбольної дружиР.и з Василькова 28:26. Таким

чином

Д.'ІЯ

ДО·

сягне·ння омріяної висоти

госnодар:в

користь

Причому,

ремагу

вони

останн!

хвилини.

цю

ne-

вирвали

в

стали

вІце-чемпіо­

нами

oб:racfl

'

ручного

безумовно,

ве­

ликий успіх. До нього на-

ни. Ух гострий бе:жомпро­ мІсRий двоб:~ з! збірною

Чр!'ІИ

HUlJIX

ІП8fІ&П··

ці в.

п~щодавно,

І. МИКОЛАЄНКО.

КЛ&,J;,

шефи

виступили із творів

тимуть

2

ком­

Цей

із

концертом

Г. директор

шеф-

зас;rrужеJІИЙ

ський концерт був при­

працівник

УРСР.

ут-

СУБАЧ, музично!

школи,

свячений

60-рі'!:ЧЮ

ваші

перед. своїми шефами.

концертом·

радянських

позиторів.

rрудюІ

27

В'Іителі і учнІ виступа-

викJІа-

да"Іі І учні школи М

В®епня СРСР. Він дуже сподобався колективу нашоr школи.

А

' папри-

важко

чека­

розсудливостІ.

ПІд

впливом

кризи

своєJ

Актуальна

HJ.OO 10.35

-

«Ластівка».

УкраУні

у початку

другій

ХХ

полови­ столітт,в.

·

.. програма

-

вносить. деякІ

ва,

але

ВІППІІ .маJПОвки І докумен­

має

використавши

22.on

весною».

19.СО Актуальна Сьогодні -

камера. День· енерге­

19.30

тика. В nередачІ, бt!ре участь міністр енерrе~·ики і е.1ектрифікації УРСР В. Ф. Скляров.

Телефіла.м

Р~·ІІІськиА Рєпін. 23.1,5 СЬОГОАНІ у

rрама.

с Енер­

JЗ.?~ л.,я

Для вас, батьки. Фільм сМедоборвs. Музика народІв СРСР. Музика РРФСР. 12.55 ЧІнгІs Айтматов ро•nовІ· дає

...

13.40 Фільм сЗнаААениА острІв•. 13.55 Сказання п. Бажова. 14.25 ..ТележурнаJІ с3візжар •• 15.10 Географів. Сучасні жослІ· дження

АнтарктиJІ.в.

15.40 Новини. 16.00 Екран стуJІ,еита-зао•вика. 1 курс. Вища математика. 11 курс. Теоретична механІ­ ка.

18.00

До

80-рІ•чв

СРСР..

утвареивв

ІиформацІА}ІиА

,

ви­

nуск.

Спорт

Sa

19.00 19.30 19.45

ТВЖJ.еИЬ.

Теле-

Сільська гожина.

М.

Скорик.

Пошта

Партита

коментатора.

І.

,.

f1 tоRЧПЯ.

ІА. тn С'!і!іи!•І! ~~~віночок. Респ,•б.11конськ• фІ!RКІІматематмчна

течатична

mкоJІа.

Ма·

о.1Імnіяnа.

"~tnкnвa irp:nrf'~мa. 17.4іі Екоан пnшаІ<и VкраТнськІІо ro телt>б1чеипя:~ J~ nn ~(оnис:нf· nnna.s:н.

f7_nc;

""'т"чого

аwеам­

бл•t') «Пп~мfшка•.

уа !'УІ дктv;:..,ьпа 19.3() ::tv~т"fq 1.

кам~ра. т~;,..,.nnм.

Rf'H~f"J..JC'Иit Я'RЯJJfi'MfЧ"Яn Ім. €вг. Вахтаигnва. ~.4~ На аоб.,•нІч. аІтнІ .. 'l1'.f1n 'lnnrpям'l. сЧас:•.

:!О../!!1 ХvаnжнІА

фІльм

Мое• театf

cra"'-110•

к~•.

23.45 Новини. Н

ЗдrA.IIhHOCOJn:HН.

ПРОГРдМЛ ЦТ І ПІ"РІЩЛЧІ НА КИІВ ТА ОБЛЛСТЬ

~-М ГІмнастн~а.

8.2n ПокументальннА тмефІльм с ПрофесІя 110дІй,.. 8.з.о;. Я.40 3.гальна бІмоrі". 10 кл. ВиникненнІІ житти на Землі. 9.00 Н аукпвn • nоnуJІярвиІ Jtof.nьм сВrтлvга•.

cJiico81

11.05 12.10 12.25

к.110•

ЮТ-82.

НарnднІ таланти. 14.~.; Сц•нп • баJІетів.

9. !О. 1.1.30 Іспанська мова.

етюди•.

кл.

~ІІеnка

с,!!е

ІГ~І)1П"'"·

J4 n.o;

-

8.35, 9.35 Муsика. 7 кіІ. 9.05 Німецька мова. 10.05 Охорона nрироди в СРСІ'. 10.35, 11.40 Загальна бІологІs. 9

фІ.•ьм

Філь•<-о<tоRцерт заnоr.fтний•.

12.5.>

ЗАГАЛЬНОСОІQЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ телефІльм

свІтІ.

розмоиа».

11

Гімнастика.

І.ІаИ

УКРдТІЧ:ЬJ<ОГО

11.3:; ХvложнІА

Дніпроенерго• І сСу· каскад». На добранІч, дІтиІ сЧас•. ФІльм с Велика роsмоваs, Новини.

Док.

варо•І•

музей.

ro ОО А~туальна камера. 10.3.'; документальна кІваврео

гія

8.00 8.20

Sycтpf"

сЧас;о, танці

22.4.'

лакСький

2D.40 21.00 22.00 23.20

П"0Г1J3М8 ІТІ•нІ І

СРСР.

ІВ.Зn К""Т!,."т

кожноrо».

Для шкалярі в. « Паро.n.: сДружба•. 18.30 Муз. фільм сОставвьою

18.00

мІста

літики він

21.

13.15 ФІ.1ьм сДу4арики•. 14.3S •Сонячне коло•. 16.00 Новини. 16.10 СрІбниn 4звіночак. 16.40 Муз. фільм сЧар"івивІ .Іf>• «і!родоаоJІьча

дуmІ.

ту.

00

16.3>

кіно•.

vсІєТ

трудівника ми КузнецькtІ­ металургіІІного комбіиа-

rn

~~ (\11

сЗнімаєтьси

10.0~ І> у дниочок

.

му.

10.35. 11.45 зуни -

в

Шушенсько-

ЗооJІогІІТ.

"".fl

КJІ.

7

Пла•

cyml.

меmкаяцІ

Ме:. мина школа. II.3n !"-~vково поnvлярниІ ФІ.•ьм сСибІрськя·іІ веф• J)ИТ»

12.1<1

• д<тровомІв.

МІ•

10 1.1.

12.4~":~· Вересаев.

·сторІnп

життя І творчостІ. НаукоВІ! nonyJІKPIIHI фІ.•ьм «Лелеки на бІаому снігу•. 14.20 Художf'НІ ФІльм fa суІІти•

14.()(1

ТР'аМП сfОРО4ЯНИ,., 1~.4~ Новини. '

15.5~ Екr>аи стуn~"т" • к•. 1 курс. ХІмІІІ. ФІзика.

sао•ВІІ• ! курс.

ІR.ОО Телеnгляа •Точка sopy~. 18.25 Концеnт аитячп ху)І.о:вtвІх ко:ІІективfв. J~.OO Телеnр~~-клуб.

1n.flll ~'-чІрня

каsка.

?0.1~ nбJІИЧ'ТІІ IIPV!IB, ?T_nn ПОnГ1)3М;t «Ча~•. 22.00 ХуJІnJІ<нІА телефІJІЬІІf все вІJІ.nовІді•. ! серІя.

•Sa

v

Запрошуємо на ярмарокІ

РосІца · Тиле­

корективи,

Ві4

з

Теле-

18.15

НРБ. Жителька

19.00

ТЕЛЕБЛЧЕННЯ

ІІА О « ШкільниіІ екран,.. 9 кл. Історія. Розвиток культури

1~.45 До Див евергетнка.

Брациrово

МультdJіJІЬМ. Сьf)годні у свІтІ.

камера.

Муз. фільм •Я пІснІ ке віддав сповна•. Телефільм ~еревавськв

иа ні

JІЮДИRа.

18.25 IR ~~

ПРОГР,АМА

11.25

ку;rrьтурв

МТОКАJІЕЙЛОСКОИ

по­

не

nерерві

нарис.

ВІд уряду Рейгана, охопленого м!літаристсмшм чадом,

В

-

ство

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Зайняв~

ляки

Це,

ЧССР.

Сьогодні у світі; 20.10 Якщо хочеЦІ бути здоровим. 21.00 сЧас•. 21.00. Документальний екран. 23.00 СьогоднІ у світІ,

ши друге мІсце, наш\ зе~­

м'яча.

ви-

огляд.

завершю:::я

ЛенІнський · унІr.ерсвтет мі.1ьіІонів. Поаця сусnІль­

17.55

утво~ННІІ

Іиформац!ііниІІ

19.20

справа

на

2З:19.

збірна

лека•

-

·

60-рІччя

ЯкутІі•. МІжнародний турнІр а хокею на ІІРиз газети • Известия•. ЗбІрна СРСР -

17.15

Сквирщини

ВідrукнІтьсІІ, сурмач!! ФІ.ІІьм-коицерт сДочка

12.10

У

ко.nек ..

Театр•.

наших 3еМЛЯКІВ Василькова.

;

зробити

І .. СУШКО, райспорткоміте-

ro;rroвa ту.

Виступ

ресnубпік.

пуск.

зрештою,

ли У ворота команди рад-

До

СРСР.

нестандартність

готовна,

одну

АРужбн. художніх

союзних

позиція.

18.45

ше

ФІзична

Хоровод

~ безсмертя t.a• шоі справи•. Поетична ком-

18.05

м'ячі,

ЖердІвЦІ були сил.?ніши,ми 1 , виграл!J в

.nеф! ..1ьмк.

n:д-

провести

ГennA Соціа.1істичвоТ Пра• цІ. лауреат ЛtнІнськоУ та Де~жавноУ nоемі!!. JІaypea:r Нобе •івгь.оУ премІТ. акаае­ м!к О. ~\. Прохоров ВІІІПО• ві!tае ка: заnитання mкOJJSI• РІв. 17.І}:і r~2@ &аnО4НИЙ а!ІТИСТ РРФСР В. Третяков (скриnка).

1~.00 ІІо р!JІнІА краJІіІ. Док. те­

тивів

е­

16.20

60-рІччя утво~внв ІвформацІйннй ви-

nуск.

дитячмх

•.

про маІІбутнІА уро­ жаІІ•. сЯровиА прІзвище ХJІібне•, сЩедр! поля;о, f.1.'IO Шахова mкt"Іла.

пуск.

15.45

'-

справа.

Фільми

портаж

До 60-рІччІІ утвореннІІ СРСР. Інформац!Авий ви;..о

•81

.nрограма

ДокуменуальнІ

ти•.

СРСР.

Но,вини. Новини. Проаово~ьча

з'І.rа.пьнонародна

12.30

гру. Нраша

,•рейrаномІці".

ти

11.15 14.30 14.5{}

ІІ,JодовженнІІ фІльму-ви•Кремлівські куран­

14.3<;

ГРУДНJІ

23

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

все у вІдповіJІ.І•. І серІи,, ІО.І5 Клуб кІноподорожсіі.

стави

17.15

лося

ви-

nуск.

II.Ov

на шляху до цього дове-

«Нали- госnу

CPCP.

музич­

міста Києва. Вже на протязі п'яти років міц­

на

ра-

ШЕФСЬКИЙ КОНЦЕРТ Добрі творчі стооун­ ки склалися у Бровар­

ІнформацІйвий

17.!10

·· JІfі:н:мальним

ІІІІННІІІІИІІИИІІІІІІІІІІНІІПІНІІІІІНІНІНІІІІНІІИІ!ІІІІІНІІІІІНІRІНІ..........ІІІІІІІИІІІИІНІІІІІІІНІИІD

напітал!­

СРСР.

нІ

з

сІ(ремлІвськІ

куранти,., ФІ.1ьм-вистава. .цо ~О-рІччя утворекив

16.30 • Партія

Броварщини виборювала лишався один крок. Але шу команду привели тре­ чемпІонське звання у бо- Фортуна відверну лас я вІд нери ·в. П. Богатиков та ротьб! з си,1 ьними коман- представників Броварши­ І. й. Мельниченко. дами Ск,вираького та Обух:,вського районів 1 м:ста

ПогоJІ.ІВ.

на nсихологічна персвага була на боЦІ велико:>и­ мерц;в. При жеребиуван­

поєдинку,

фінішу­ спарта­ nрисвя­

М.

кий», о.вочевого комб:нату •Калинівський». Постуnилися вони супе.рнинам

МА"'

8.00 Програма' сЧас•. 9.10 ХудажніА те.1ефільм

10.55

також

гостротою. були nриб-

І

fР)'ДНЯ

•Час,.,

лизно рівними. Однах nов-

му

ЖІНОЧИХ

1

8.00 9.40

~2

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

сRрасилівсь-

своlх

СРСР.

амери­

nерсnектив

матч

СЕРЕДА.

радгосnу

ЧО..ТЮВ~'J:JЦ

._,._ понад 2 м:льйони без­ :домних. А:v~ериканшв v ІНЗйближчІ З роки чекає підвищення nодаткІв на J ОО мільярдів доларІв,

видно

ФІнальний

r

е

І

чився в nоєдинку руса­ н:вu!в І вr. ликоди:vrерц:в. Юні футбол: сти _з Вели­ кої Димерки явно перева­ жали своїх суnерників. І nерш за все в точності

збірні

.tиtrамв•,

служба.

'І:І!ТВЕР,

відзначився Сили -команд

Фінальними змагання­ МТі з ручного м'яча серед

стичн!й країн! нав:ть за скромними п:д.рахунками

яні nідуть робництва озброєнь.

nоРазок

nродемонструвавши при цьому точний 1 сильний

сnортзалу

чена ОО.рІччtо

нанськ! трудящІ. Падають Хх реальнІ доходи. Уже 32 м~льйони американців опустилися нижче вІд офіційної гранІ б:дностІ.

· найбагатшій

,

футбольнІ дружини nлемптахазаводу «Рудня»,

турн!ру ком

команд у Сквир! вала VIII лІтня кІада НиУвщини,

мІл:та­

платять

знали

казка.

вашими

Довідкова

23.05

no- nереда'\ 1 vдаР!в по во­ Чесний . трофей зменшуаа- ротах. Вони й заслужено лася. Одна за. одною за- перемогли 5:0.

УсnІх

ціну за •рей~ І зв'язану з

ризац!.ю

:ZЬ.І5 с3а

21.00 сЧас•. 22.00 ТелефіJІЬМ сЗа ке nовіJІ.і •. 1 серІв.

к!·сть претенден'l'іВ на

ку

М\ЛЬЯ.р­

страхітливу

..

ш!сть

страсті.

долар:.в.

Тяжку rаном:ку•

перемоги робили все можливе для Уї здобуття на тріу~!ф своїх над! і! могла сподіватися кожна з 7 команд-учасниць. А;;е з кожним поєдинком к!ль-

to,~ ІІечІрни

-

ПРИ3

не помилилися. Протяг(}м усіх матчів ва майданчи­

футболу,

св:товому ринку, І ·деФІ­ цит торговельного балан­ су США nерt>Бищує ЗО мІльярдІв

та

r

орrан:затори

ходив

'ДіВ. Американсьна про­ мисловість. яка вІдстає ІІід своїх конкурентів у мод6рнізаціУ внас.'І!док тонки озброєнь. шо nожи­ ІРає сотн! мІ.'Іьярді.в дола­ 'РіВ, уступає nозиц:У на

У

1

зз.rрожvє

150- 1 7 5

приз

г а з е и присвячу-

60-р:ччю

теж •рекорд•. а

наступному

на

СРСР . .

заводу

недавно занінчився. "ста­ новив 11 О мілья'рдів до­

ІНею

турнІр

його

рення

Jtого удару по фінансах. ід ефіцит бюджету в 1982 Ф:нансовому роц!, який

-

водночас.

Ось чому саме футбол ус!х спортивних ігор

' ючи

Гігантське нарощуван­ ня озброєнь за.вдало тяж­

ІВ

гарт

міськрайонної сНове житrя•

~ооомоги.

лар:в

1

епортом,

..

'

"НОВОГО ЖИТТЯ'

дво6оІ.

зІ

.

НА

спілкування

райспорткомітету

ро­

чоловік,

занадто

i!J»

-~ ~.{1)

.

хоnлення ним ·у . його ли­ цар:в не· минає . н!ко.11!J, приносячи Ум 1 рад:сть

зовуючи

безробітних

мільйонів

раху­

ж нтт~

фаво·ритом турнІру схилили терези на б!к ве­ о6рав оргкомітет.·. органі­ зб!рною футбольною дру- ликодимерців. Вони заби­

після

ЗО-х

бvває

очІ

DJ

хунком.

з

·американu~s.

офЩійними

УхнІ

nеремоги, ІХоч

фізичний

113:йнп. Згортання вирОО.. ництва обер!Jулося' траrе­ 'дією

Якою

великим. Фvтбол вt>ло­ дар дитячих бvдк:в. \ за·

скоротилося з·а рІк на де­ сять процентів, І це було

.

сяють

нок матчv

негайно далися взнаки. Промислове виробництво

:найбільшим

поєдинки

сnортсмеи,Jв!

ра:І:стю

Результати цього згубекономічного

назвуть,

І, як nравило, nомилки в таких ІнформацІях х.1оn­ чаки доnускають дуже й

значаються

ІНого

СПОрТИВ·

статистика

!ін на заможні верстви населення і корnораuп. рІзко роз11vв воєнні ви­ 1

заСИП:ІЮТЬ

скільки rол:в І у ворота яко! команrrи вони забили.

.язиціх». У Da~rнax П уряд нещадно

.ВОНИ

3 ТОЧНІСТЮ

ного

no-

«притчею

І

Тів,

на·

(:Ькому nрезидентовІ Р. Рейгану. ЕкономІчна JiiTИJJa його уряду. яка д~стала назву «рейганом!· ІКИ• 1 якій колись співа­ ли хва.'Іу у Вашінгтоні, стала

серед

В-ас Іменами своїх куІ:и­ р!.в в!домих футболіс·

США па­ - це ос­

JІе2Щ'Іть са:.юму американ­

ниНі

спорту

бол. Запитай'l'е сьогодні будЬ-кого з третьокласни­ кІв,

визнання

wa!nonynяpm-

ІІИд:ом

Y'fHlв загальноосв-1тн:х шкІл Броварщинв є фут-

ПЛОЩ ІВ[

«В економіцІ вує бездаддя•,

ие

1ВНM

ПОВ!

старо­

У иедІJІІо,

26

грудня, о

'9

rодииl рапу иа JIO.

наміру віДмовлятися вІд витрачання неймов:рних

ти,

Rоштів на воєннІ

ва якІй Христофор Ко­ лумб досп береrІв Аме­

рІв

рики.

У ярмарку вІзьмуть. участь торговІ пІдnриє~СТ:\18 райспоживспІлки, ком6~нату громадського харчував. ня, радгоспи району.

1.6

трильйона

найближчІ n'ять

цІлІ·

доларів

«рейган.оміка•

щить

ло

довжує Це

новими

за

на

(ФотохронІка

фрон·

І. АБЛАМОВ, оглядач ТАРС.

сНОВАЯ

ЖИЗНЬ• · -

_.1\'!ІІ

вЬІходпт

орган Браваоскоrо

аьтхода:

с

вторник,

і7

копію

МарІя•,

Росtца Ти~ сСвятоУ

ТАРС­ РАТАУ).

Редактор Є. ФЕДЯВ. I'Of!CI.!Ie~tOro

кqмнтета Коммуни~тиqескnА нартни Украивьт, гороn­ ского н раІtонного Советов иародньтх nепутатов Кнеа­ с:хой области. (На украннско·м ЯзЬІке). Редактор Е. ФЕдЯА. Газета

сСвхта

лева з мoдe;rrmo МаріУ•.

неІ.

ВашІнгтону

вІ'Іутр!nол!тичноw·

точну

На звtмку:

про­

ускладненнями

ТІ,

У

трІ·

уряд

чіплятися

загрожує

каравели

рокІв. І

хоч

швах.

-

створила

апреля

среда,

19З7

. пятница,

ГQАІ\,

су6бота,

_.

ВУЛ.

Адrеса

ре.и.акдІУ:

255020,

КИТВСЬКА,

м.

вому ринку (житловий масив)

QІВтковий ярмаро~ ло зимового

Т~JІефонн:

КИІВСЬКОІ

І

19-4-47;

касовоІ

роботи

,.., 19-4-17.

'

новор!чни~

ялинкови:;

продовольчих товарІв.

І

ПравлІввs І п~офtnІлкова

сnІлки висловлІоють глибоке продовольчим склаJІ.ом бази

Горожанк!н'у.

ОБJ!ЛСТІ,

редактора - . 19-3-82; sаступиика оедактора, вІддІлу nартіАного життя вілповІдального секретаря. відділу сільського господарства і9-З-18; кореспондент~ місцевого радіомовленнІ! 19-З-05; відділі& промисловості. листів

-

І

перед­

nРомислових това,

УправліИИJ1 торrІВт.

154.

БРОВАРИ

асортименту,

прикра.с, господарчих

вІдбудеться

продажу

;

nриводу

органІзацІя РаАспожвв-

СІ!Івчуття завідуючому райспоживспІлки м. т.

'мертІ

його

матер!,

ІнJІекс 11191\4. fірук високиА. Обсяr І nмrк~~о ваннА аркуш. Тираж II.Q20 ''РИМірни•І•. :;а м 4996. Броварська арукарно Киїкськоrо обласиого уnравління у справах Rиnаяиицт"nо.лІrрафІІ і кннжковnr rnргіялІ. Лдреrа друкарні: 255020,

м.

Бровари

І(иїкськоr

154. Телефон 19-4-37.

областІ,

вул.

КиІвська,

.

·

203 номер 1982 рік  

203 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you