Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

БРОВАРСЬКОГО

ОРГАН

Газета виходить ~

МІСЬКОГО

РдйОННОІ

МІСЬКОІ

РАД

17 квjтвя 1937 року •

М

Є.lІНАЯТЕСЯ!

kPATH,

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

203 (5342)

КОМУНІСТИЧНОТ

ДЕПУТАТІВ

Середа,

-----------------·-·--------

КПРС,

Ul( Л.

конференція

І.

книгою

Президіі

книга. товариша Л. І.

о;Сnогади~

·~

Верховної

Бр~ж­

важ.'ІИва .nод·я

сусnІльно-nоJtітичному житті країни, Номун 1 стичнаї nартії. ;.иайш.'Іа широІШЙ відгук у ськрго

читача,

стала

тацька активу

в

ню

Н!Jшої Вона раnян·

джере.1ом

нас­

для ·.'\юдей nрацІ. }' nереддень, коли, наша країна, ясі nрогресивн:І ;uоди світу rотува.'lИ·

rя nідзначttти 75:р1ччіІ з дня народ­ ЖІ"Іf'ЮІ

Генерального

секретаря

ЦК

RПРС, Го.'Іови ПрезИдії Верховної Гади СРСР. в Будиику 'ку.1ІЬТУ·РИ заводу ~Торгмаш~ 'в'дбу.'Іася чиСьоrо;щі ми ;хнмо читацьну

право· нонфє·

rенuію ло нов'й ннизі тавариша Л. І. Бреж·

«Спопіди».

менно.

дить

що

у

Зна~

вона

пrюха·

передсвятновий

день.

НП.гІІ<!с .. сд~Jііду

І.·rлічу

Бреаrнєяу

вірно:о.Іу

сИ'Ну

-

радян­

ського

народу,.

но:-.Іу

діячу

видат­

Номуні­

ІfТІ!ЧНо:~ партїі. соціалі~ СТІІЧНОІ держави І міжнар(цног.о

номуні·

. руху..

етичного

nолу·

· м'яному

борцю за мир соЦіальний прогрес,

по сл· довному

марнсн·

сту-,lеНіНЦЮ

нюється

75

спо я·

рокІв

з

дня

народження.

т·м•я Леоніда Іл.піча Брf'11;нє11а ~вучить у світі

а

такою

І красоЮ,

чатh

ж силою

з якою

слояа

зву­

<<Мирі-·

<<r()Ціалізмь.

ф~кт.

Тому

·і

той

що тпвариш Л: І.

Брен;нєв

очолює

нашу

партію і РаJянську держану. зміцню;:: у м'льіtонів аюдей п.1а· нrти иадію і віру в

мирне і щасливе

май·

бутнє людства.

l

зацікавленістю

СПРИЙНЯЛИ

ління

ЯСі

ПОК()·

радянських. лю·

дей ннигу Л. І. БреЖ· нєва <·Сnогади»: В ній всебічно розкрита тем;; народності. ле· нін,·ької па р.тЦіності в роботі номуністів. віл· данорі Батьківщині, партії. ,1юбові д,о лю­

дей, боротьби за мир, Ннига

«Спогади>>

також,

як

і

книги

«1\Іала зе~ІЛЯ>>. «Від· радження'> І «ЦіЛина•, є донументом велиної МОбіЛіЗУЮЧОЇ CI!.JJИ, натхненним

принладом

самавідданого

служін·

ня Батьківщині, партії народу, миру і соціа· .11зму.

1

Сила

вихо в н о

вnливу І.1.1іча

r

о

творів Леоніда

-

в

нерозрив·

ній є;:tності слова і д1-

.1а.

Ціна 2 коп.

• Ремонтники радгоспу «Требухівський» завершують nідготовку грунтаобробної і посівної техніки. Підвищується nродуктивність дійного стада в рад•

госпах

району.

секретаря

СРСР

товариша

яснравому

раженні

nравди

прайняті .:~vхом, лем.

конq,,._,t~енція Ідео.1оrічного міста, nрисвячена обговорен­

книги

«Споrади,.

А.

Д.

:1енін•:ьн и м

ленІнсьним

сти­

ленінською

ті.йRою пристрастю.

лар­

Номуністи. іде()ЛО· г·чний актив ~rіста і район_у, сказав, закінчуючи свій вист~·п, А. Д. Фролов, повкннІ в· пов·ній мірі ю!нори­ стати полож~ння l ввс·

новни

іниги

«Споrа·

ди" для дальшого підвищення nолітичної і трудово! активності

TnY дівників

в,сіх

го

району

за

нашо­

у сп шне

перетворення

в

життя

XXVI

рішень

з'їзду

:КПРС. завдань ХІ n'ятирічни. Першим в обт.rю­ ренні

книги

сrупнин

шнової

Віт · . за-

секретаря заводу

nоро­

металургії

Іме­

ні 60-річчя Гад!ІІ-І · ської 'j"нраїни О. Н. Анф!мов, ·- Моє дитинство, яке

рано закінчилося. сназав він. ·- ви­ па,1о майже на ті ро· !Ш. про яні nише у

-

відоб· життя.

о:Сnогали>>. як і інші нниrи Л. І. Брежнєва,

риш. Л.

ui

І.

Брежнєв.

хвилюючі

І

сторінни

вертають

Н'іс.

старшоrо тяжке

покоління, дитинство

людей

життя.

ннн;;!

для

ходить

кажна

багато

себе

зна·

ра;~ян

сьна дюдина, оr:об.'Уиво молодь. І книга, бЕ' з · сумнівно. стане доб· рим

наставником

радиином

тільки тя

д.1я

і

тих.

вступає

в

по: хто

жит·

..

Я належу, - .. говорив бригадир то· нарів із заводу алюмі· нієвих будівельних конструкцій Г. І. Би·

-

ЦІQра,

-

до

нашого

славного робітничого В цьому сере· довищі був вихований, 1 всім тим успіхам.

. класу. яких

що має

велике

зна·

досяг

зобов'язаний НЮІ.ам. Про

в

виховне

житті.

наста!'І­ ВИХ()ВН~'

роль наставників мо,1о­

ді дуже глибоно і пра·

-

чення для моJюдих ро.·

б:інннів, для ясіх. хто CЬOГO,~fjj

ОБ,ОJ10Д!В 3 Є

секретами

робітничої

В

Василя

Івановича Радчепка на

Броварському ексnериментальному

переддень

анаходиться

в nерших

рядах

nередовиків

соціалістичного

заео;~у

На фото: ударник комуністичної працІ

І. Радченко за робо1ою.

:S,

Нарада

груятообробних І посівних

nартії України п. В. Івах­

машин.

нюк,

гордимося

тим.

рІв них

У св·ОЄ'\ІУ виступі 3 а81- чальник районного управ­ д~'ючий ~1айстєрнєю рад· .:1іння сі.1ьсь~<:ого rоспо· госnу <<Русанівсьг:ніі» дарства В. Г!. Мес1ьних,

держави.

одні

корені

робітниче середови­ яке

Аиховує

. ~юбов

у

до

лю·

nраці,

та інженсрно-тrхніч· працівників району,

на яній ішлося про підrо· TGBJi'Y

ТЄХНЇ!іИ

ДО

ПО ..lЬО·

вих робіт -l982 рону. інфор:ІІацією

3

ремонту вистуnив

ПУЮ;юго

про хі.1

сі.1ьгосrт\Іашин ;засп·пнин

К>'·

райсі.:Іьгсісптехні­

вдячність рідній землі.

ною Я.

що виростила нас ві.'!Ь·

Про досвід роботи П'J організації ремонту ма,­

ними І сильними.

Думки,

ВИН.1ИКаНі

читанням

«Сnогадів~,

що

но

прантично

висновками

-,..

nотріб­

пу

rocno;:ra рст ві закінчи.1и

Бреж· також н.

r.

зас л у·

.,-

В. Д. Лялько

-

на·

відділу війс;ьн· Микола . Мос­ сенрЕ'тар

ком·

СО.\ІОJ!ЬСЬНОЇ

оргаНіЗа· ції заводу <<'Горгмаш». На конференції приfі· рекомендації

проnаг~нді

і

і

}{,Jва.lенко розпо.вів. начальник

про нове в організації ро· боти та ційсненні 6плати праці чехані:заторів, заtінятих на ре\юнті технію.І. Бу.:Іо таІіож

п• ,lоRних

:>ас.:Іухано

інженерів

присутні

на·

дер;.J;сільr.ехна­

Г.lяду Г. Ф. Смо.~енчук, праuівнш'и апарату рай­ сільгосптехнІІ\н та вироб­ ннчого райоб'єднання <<Сільгоспхімія ...

На нараді були прийю'!-

рад· ті

соціа.lістичні

зобов'я­

госпів <•Зоря», і.~tені ІЦор· ,зання ~1ехані:затор1в і ін­ са та Ї\Іені Мічуріна, я:;і же.нерио - технічних ПР'l· не ВffІ\онvють

п.1анів Р'"·

Jюнту сільrосюrашин.

У нараді ЮЯВ УЧаСТЬ і

~НСТ~·пнR .<авідуючий від· діаом сілсьноrо госnо-

дарства

~tісьнко~tу

Оnеро·тивнІ дані

Ном-

нівннків району

строковій і ПіДГОТОВІІі

по

до..

висохояюсній

)18ШНННО-ТР8.{­

торного парху району до по.1ьових робіт 1982 ро·

ну.

цій, вн!і.ІІадених у нии­ зі товариша Л. І. Брежнєва.

О. РА ЧИНСЬRА,

.'!eK'J'OP міськкому kомrіа'ртії Україин.

на

кQрову

в

. мах). <• П:10сківсьхий ,,

«Бобриuький» «Гоголівський:~> <:•.lітківськиЙ>>

вІдповідного J' ні,lогрз­

12.1 11.3 9.4

«Требухівсьний» і.\rені Юрова <<Авангард"' « Пухі·вськнй:~>

8,8 7,5

+0.5 +2.9 -0,3 +1.6 +1.9

,.зоря>>

,, Ве .1нходимерський1> «3аворнuьний» і~Іені Мічуріна і)т,ені Докучаєва

«Зап . 1авний~ По району

ня

ц.

·

р.

ПРАВ, На шдприєлrствj •ш:vrа­ груд­ ло уваги поиділяєтьссr

22

опубдtкува,щ

коресnоиденціІQ «.Гаран­ тія надійності>>, я якш · rозповідається npo ориrі· нааьні ~rеблеві виnускаються

набr,ри, яні R· Бртчр·

СЬНО'V!У вироб~ШЧ'):\!'' Jере­ ВОСбробНоМУ об'єднанні.

впровадженню

ніки

і

нової

Т€хноаогїі.

3

те";­

ГJО·

чатку року у ВІ1робнню;;о

тут

впроваджені

nрипозиuП. vвюю1о

усі

Pi!ll·

~1eб~PRJK~

вивчають

і· п.опат

+0.2 +2.2 +1.4 +21 +1,3

.3.0 +О.З 4.9 +0.7 4.7 +0.9 4,6 + 1.1 4,0 +1,0 3,9 +0,5 3,5 +1.5 3.0 +0.4 2.9 -05 5 ,42 +1,01

'' hDаСИ .lіВСЬ1ШЙ1>

У ДЗЕРКАЛІ .ПРЕСИ •КИІВСЬlїА ЦА• у номері за

6,9 6,9 5,2 5,2

<•mердіВСЬІ\ИЙ1>

госnодарствах

ву, друга - ( ±) до періоду мину .1ого року.

7,1

п:1е:нзавод «Рудня:<>

району на 21 грудня ц. р. (Перша графа надоєно на коро·

по

реноменд~

і~Іені Щорса « РусанlвсЬ!іИЙ~

райсlльгосnуnрав.'Ііння про надої мотіка

винорис­

т:шню ! в ідейно-вихов· 'Ній роботі висновків, nоложень

пр;:;н

ре:но;,;т

М. Я.

були

партіЙ·

жена вчительна ~-РСР,

нятс1

інже­

тично

була

В обговоренні книги

-

парt.;~·

го.:ювний

цьому.

прочи·

товариша Л. !. нєва ~Спогади'> взяли участь

ковка

Розnовів

із

сенретаря

ча.1ьннк !іомату,

шинно·транторного

·

нер р;з,;:rгоспу «Требухін СЬ!ШЙ~ М. І. nривошея. ~·

такою

Любимова

Г. Соляник.

керуючись

зробити;

таноrо.

механІJаторІв

Мнну.:юі п'ятниuі l'ід· бу.1ася нарада .\Ієханізато·

як і у біографії глави сlенінсьної партІ'і І

дини

Фото М. Cel'oпrnora.

сер·

ща у наших біографій.·

ще.

Рад­

переда ·

ця.

І.

щирого

від

Ми

В.

·t;у nрофспілки. Він входить до ск.'ІаДу добров:льиої народної дружини підпри­

с.rІавно­

ють товаришу Л. І. .Брежнєву нашІ гарячі nоздоровлений І най· кращі nобажання:. які Ідуть

змаrаннв-.

ЧОІQ(Р <ІКТИВЩІЙ І в. громадській ромті. Ного обрано чле~ за~одськоrо ком~те­

го сі'м;іесятиn'я:тиріччй f]arнa бригада, весь ·но· .11ентив

заводі

нестандартного ко~Іунадьного общщнання знає кожен. Про слюсаря-інструмен­ тsльниБа завжди кажуть: «майстер «ЗО,іІОТі рукю>. Ветеран nраці постійно

ємства.

ма,іkтерностJ-

ної організаЦії рад· rоспу «Жердівсьний<> В. П. Грудій.

бу.:~івництва

У цій

Тому 'F!В?Жаю, книга . «Спогади»

радісну

але

цінного

товариш

тема емоційноrо виr.тv­

тривожну, нового

сказав

Л. І. Брежнєв у tвоїй книЗі.

~· і

юність

-

вильно

виступив

ветеран Великої чизняної війни. партному

завданням

t

Фролов.

своїх «Сnог11дах» това·

!.1 Bf'.'IИIOJM ЛЇДНЄСе!іНЯМ, глибоною ува· rою

Ради

ідео.:ІОгічинх nрацівників по її про­ nаганді та використанню в Ідейио­ впховн:й роботі. У роботі конферен­ ції ВЗJМИ · )'Часть nартійні, радІІІІ· ські. профсn 1 лкові і комсомольські nрацівники, ветераJ:ІИ nарті'і, ВелИ· кої Вхтчизняної війни І nраці. Із . вступним словом на читацьt.НІ конференції виступи!'! перший секре· тар міськкому Компартії України

наги

нєва

Генерального

року

1981

Брежнеsа «Спогади:..

Нова нєва

Голови

за

грудня

23

У К Р А Т Н И,

OБJJACTI

8 Механізатори району готуються до весняних ио­ .'Іьових робіт 1982 року.

ДЖЕРЕЛО НАСНАГИ Читацька

П А Р Т І Т

КИІВСЬКОJ

<•Віта.1ьня~ було врахов-'1: но побажання покупuів, То~у з почат!іу року їх реа.1ізували

понад.

одиниць- значно

2HJO більше,

ніж п.1анува.1ося.

У цьому ·ж номерІ статті

в

«UЦоб не померкла

краса Десни» йдеться про ставлення

;:ro

охорони Дес­

понупців Так, ПР/1 ЕИNб· ни з боку ряду ющтві меб:rе.вих_ наборlз дарст!І. району.

rocno•


-

*

стор.

2

грудня ·умt

23

,.".,.

:ЖJІТТІ

'11011

ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІНАЦІJ ки nepшoro року, щоб у кожному ко.1ективі з цих позицій розгл янути і затвердити напружени й nлан на 1982 1 на наступні ро ни . Особлив о вс.1и · К!І~ІИ темnами роЗВНБа1'11:>1УТЬС Я 3.'1!ІDДИ алю:'.fінієв нх бущюнстр уІщ і П, n орошкової мста .1урr їі. штасв1ас І

дJ!яМИ у районному БУдІРіКУ иуn­ тур!f відбулася дев'ята сесія Бровар­ ськоІ міської Ради народних деnута­

тів

<tlмнадцятоrо

скликання.

На

Уї

розгляд були винесенІ такІ nитанн!'!: Про nлан еконо:~>Іічцого 1 соцtаль­

нsго розвитку міста

на

1981-1985

фабрика верхнього дн r!l"Ioro трнкоп· жу. Першочерго в а у ваrа прrІ д і JІ ІП іі · меться ро з ширепщо і Т Е' Х!Іі Ч ІЮ \'ІV пе­ реозброєнню ліючих nідП'р:r є~1ств. UJляхо:-.1 підвн щеііня п rою'І\Пr Rності nрацІ на~Іі'І е Ію у ::ша•Іній мі рі розв'язати п роб ле~1у трудов 'Іх

роки;

Про

nлан

еконоі'rtlчного

t соц!аJІІІ­ 1982 рік та

!ІОrо розвитку міста на

про виконання nлану економІчного соціального розвитну за 1981 р!н; Про

місцщІий

рік

1982

жету за

бюджет

1 звіт npo 1980 рік;

Зат"ерджецня

мІста

і

на

винонання бюд·

рішень

ресурсів.

викон~о.му

міської Ради наро;~них деnутатів

npo

иаnра.влеюія ноштІв вІд nеревиконан­

ня до~едів міського бюджету та вІль­ них за.1иш:ків кошт.І в на 1 січня року ;

1981

про

nерсnективний

план роботи м!сьної

деnутатІв на

1982

ПовІдомлення

робо­

ту у Іщ6орчому окрузІ; Організаційне. 3 доnовІ.nдю про nлан економІчно­ го і соu1а.1ьного ро:!витку мІста ва 1!381 = 1985 рщщ про nдан 1 мІс­ цевий бюджет на 1982 рік та вино­ нЕ-ннІ! nлану аа 1981 рІк вистуnив rо:ю~~ ~иксщному міської Ради иа­

р:>;tНІІХ Деnут~тів М. К. Фесик. ЗбQри

-

nартійного

акти~у

n'ятирічку 1 бюджету на 1982 р!н. Вони розро6лені у вІдnо­ вІдностІ з рІщеннями XXVI З'їзду

ІШРС 1 XXVI з'їз;ху Ko:'.fnapтl~ Ук­ ·раїни, з сОсновними иапю11мами ено­

1 соцІального розвитІ\у 1981-1985 рони та на 1990 року•. а також з

СРС!>

на

n с р : од

до

зано)1ами , црий.нятн~и на сесІях }:!ер­ хо:-:но~ Ради СРСР 1 ~ерхоsної Ради УР СР. . П~реn

тим,

як

розгJ1ядати

заІІ·

нІШнього

року.

заrосrри 'І'и

. уваrу

ва·! важливіших nроблем а х.

Пр<щ1внйиіf

mo:;ty

про:vrис.'!овост! · у

· на

на

n!дпрнотства х

і

в ц1 .1ому

n'ятн р\чu!

по

пep ­

с.я орІєнтац.ія н а n ід яишення дo6prJбуту народу. Виробництво предмет і в

виnуску товарів нонано. Понад

д•1 Я

n.'lnH

1,9

мільйона

наро пу перев ~І· їх виnущ ено на

на рбова нців.

За наступні

рони дальшого

розв и 1

·

ку набере авто~юбі :1ьннй і lалізнич­

ний ТраНСПОрТ , зб\.1ЬШИТЬСЯ ПОТУіt\ · ніс ть 1Jу;"Іла зв'язку . У здійсненні нового п ' ятирічн<ЧО nлану

в е.rпша

rо.1ь

rрамі

к аnіта.'Jь ного

11JIO·

яі дв{)д а тьсп

буді!ІНІШ ТВ<'~ .

В,І·

Брежнf: в нaro.1or. r ш на н Робхі :tІЮС! і все~t\рноr О nІ,1і3ПЩеН НЯ ефе І\Т!І БІЮС Т і напtта .1овх :Іад е нь . пбов ' я:н;ової ув ' я :3 ·

!Ш капі та:rЬfюrп бу;:~ іввнт.іпа з · ~raT ·' · Ю! ВОС ТJ'І ЧІІ А та~! V т;ість

ч <Ні ·

б~'Ці БЄ.1 ЬН ИХ OpГaHi Jau iJ'i. бу ;~ і че . 'І ЬПИІіа :vr nотрібнf")

ІJіДІ:Ш ЩИ ТІІ

piJ!-:0

І

rфЄfiTI!BH [CTh

бу ;~ івннцт >.а ,

сr; о р о тпт11

і

обсяг

nlшно. Виnуск nро дукцН з.ріс на 6,·1

нез авершеного буді в нн н па і на ;; І · неuь n ' ятиріч ки ;~ове с ш йо го до Н'1Р ·

бів

:ІІа ТИрНОГО

nроцента, зб!.'!ьшивсЯ

4,5

з

виnуск

виро­

ДодатковІ} ·до

шта~у

д~ржа вним

nр.оце~та .

Знан ом

р еалІзовано nродукції

якості

на

на 2,6 міЛь·

OдffBK темnи зрос тання внf}оони uт­

ва

ще

не

відnовідають

встановленшt

показни!( ам 1981 рону . П'ятирІчним nлa ~o~t nере;1бачено . що обсяг прn­ мисл~в()го виробни цтва пови нен зрос·

ти , ~ J,5 ра за , а щорічний приріст ск;таді!. ти 11е ~tенше 1О nроцент ів . Тане

СТ<\НОВИЩЄ

снла.'ІОСЯ

ТО:ІІУ,

що методи rосnода рювання і р і вень виконавчі>ї дисципл Іни ще вІдс тають ;вІд сучасних вим ог. На окf!емих п\ д· приєм<:т вах

nовільно впровцжуютье~

досягнення наук и

І т е хніки, н е раціо­

нальоно еикористовуються nотужІіОСТІ , матеріальні .

виробнич! трудовІ І

фіна~совІ р есурси. FІ о ві ,1ЬН() зросв.є nр одУКти~ність nраці. втрачаєто·:я

рсбо<щй

час .

З;цюди світлотехнічний

монтний,

об 'ЄД}JіЩНЯ

виробниче у

.:І ИСТОnа:Іі

І

ш и пор~­

аеревообробне Не

ВИІіОН~.НН

планів , лосл! дно- експер ІнІе нтальний і рем<щrно -~і ехан ічн ий у перівнянні

з 1980 роко~І допустн:ш зниження обся гу виробющтв а , завод пластмзс 1 заІ;Іодобулівнпй 1\D:VІбінат не внкf").

на л и завдань з ваfК.1ІІВИх видів про· дукції. Н~м tреба

nр оанал і з увати

nідсум-

ріВНЯ .

С .1Ід сн аз атн . що у на н tшньт.tу р о пі ui зав .~ання в:<р іrіJув<J .іНІСЯ ду;'!іе

повільно.

йона карбованц ів.

на

Недоос;юr::но

карбованutв

сnравляються підроз;U.1н

~t l .l ЬЙ•1 ·

на п і1а .1овЕпа.:rень.

:1 rзІrr<о ІіаНІІЮІ

трР с ту

лобу;І>> . П ДБ П <~ . В ІО!ЗГа Є

17,9

ВЖ !ПТ .f!

11е

п .:тан : в

<' Брmзарн про :ч;кн т ­

Б3Б К.

РБУ ·<І .

р іШ 'І' ІН Х :зaxn ,J iiJ

Не :J.l :l ·

nодо .1ання іІ і дста sан ня. П е рш :за r,cr необхідно п і д •щрmтн ПР:.l.lVН Т НБІ: іс rь прац і пр сr и 1930 ро ку на 12 пр J· центів . На~t! ЧЄНО з J.ііі сН Н ТІІ

ВЄ.lП Іі У п ро г ра ·

МУ Ж І!ї.тІО!Ю ГО бу Д і ВН ВЦТ Ва. ;) 'і JI"'\ Y· нок усіх джере.1 сІ1 і нансу :;а ннn бу :1с спо рудж ен о :1а n · пть poliiR б:ш :1 ьно

184

· тисяч ква;тратн н :;

~І етр І в

~'а r а .1 ь ·

ної п :юші ж ит.1 а. За пл ан овані oб c n r11 каn ! та .1ОВJСJад е н ь і свn r. ча с н с Б R~ · зен ня в дію бу шJН !і і~ до зв о :І>п ь :в безnечити жнт.и~І 1::) ,.5 тисяч і ч r:> · .ТІовІк.

П оліпшить ся

таІіо;т; .н ооnер:І

тив не бу n ів н Іщт во. Стану т ь Jct .1а 1v т ри жи т.1nвнх t'іу.1І І Н1іН ~~ ага .1ьн о ю

П.1 0ЩЄЮ 17 Т В СЯЧ ІШаЩJаІНІ!\ ~1 етрі ,;. У новій п'ятиріч І! і псре дбачаr.тьс'І ::t;о.1 ь ше зро с таннл :> :1 р об і тно ї n л аТ І ! ;J:OX0.::\11 Н~СС:1еННЯ ;Ібі .1ЬІJІаТЬСЯ R Jli ло :ч у на 19.7 nр оцснт;о . У n rлчі й :>а­ ле ншост І F\:1 них :1рос т ат ю1е і тоя ~· р ооборо т . Н а І\І НР НЬ п 'ят ІІ р і Ч!іН я! н :~ос ягне 9:1 чі .1ьІtо нів !іарбов~нu \ я .

Всесильний Хt<ось з учених назвав Б ілорусію •оп­

тичною республікою~. І в цьому жартІ неабияка частка Істини.

Інститут фізики АкадемІ'і наук БРСР

-

Паралел ьно

тиметься

а

торгів.'Jею

розв и ва­

сф ера

rюбутового

обс .1~ Г 'J·

У>сраїн и,

ЖJЖШ! Вост і

для

виконання

одни з провідних у країн і центрів оп ·

тичних досліджень. Від nриладів-боrатн· рів до n-t!нІатюрннх nри.1адів, що в!льн ::

вміщуютьс11 на долоні,

-

такий ді аn а ­

зон розроблюваних ·тут лазерів.

ВеликІ їх можливості . Чарівний про . ~tІиь допо~tагає сьогодні з точ ністю Д<) атома визначати сІоІад хі'І'Іічнп х rпо.лу к , фІзичні в,ІJастивостl м атrрі адІв ; п ере;~а ·

Ве .1ина

ув а га

n р оцента

Це

вос ьмпх

ватнvт ут ь

навчання

до­

дах.

що

лають

в

СЄ'.р ед ню

nрофтехучи .1ИЩ \ р обІтничих

Еадр!в.

т руд ове

шко .;т ах .

внконкому

За

у

·

Ви несені

на

·

nлану

наше

до

на

ус-

1982

обrоворен~

р.}

(1981

·

П .'!ену:v~ у

· ЦН

КПРС

і

Інженер ре~юнтн": голо ва

по ст! йн·>'l

ro

розвнт к у

усіх галузей

гос п од-арства

наш ого

на роднІ).

мі ста .

Го·

шко.1у- ін те1)·

л овн и м чино:>1 нам необхідно вжити к ардина льних заходів щодо поліпшен­

5. r о~n оча ти будівшщтвn шно.щ Nn 1О. П ~ред6ач ено таІіqж nо6у ;tува­ ти 6 ,1 0ШК і Л ЬНІІ Х з ан л адіВ.

ЮІ роб оти nа сажирського трансnо р­ ту . сфери к о ~1 у на.'Іьн о го лоб у т ов n го

с ередню

школу

н ~т, добуд уватн

Н абер е

дал ьшо го

охоранн

впести

в

і

їда:Іьню у

J\~

,\Іа

3

.1\~

розвитн у

зд оров : я.

ді ю

шно :rі

д ві

аптекн,

раи ву .> .! а

сис тє­

на ш ч ене

~0,\О ПрОВ ІДШ І Х

:lб Ільшит н

м агаз: ш

сn оруд

з в ' язну.

І?о

вІд

цих

.

В ІВ .

.

Наше підпрнє:11ство переживає

· р1 од

реЕ nн с т рунЦії,

ниц я

фабри ки

заяв нл а

я ве,1 с н нюІ

На

в

ве р хнь ого

д ію

нов и х

ne•

в' я за п ь­

дитя чого

три кота;ку, де.nут а т Н. М. Піскун .

nот у ;к ніс ть

іНЖС НСр!ІІІ Х

поліпшення · роботи

с .1ужб Jy велик і й м Ірі за леж а тиме у~ш х роботи усіх трудови х колек ти-

« ОптrІна » , . .\ІО .1оч н у 1; ух ню, розшнр•J· тн бази вІ д п очи н І{У на ДЕ' сн і, у n і о­ не.ртабо ра:;_ вІ;щрит н nрофі .1ант орії. В га :1у з 1 ко:о.Іуна:Іьиого г оспода р. ства

r

обс.ауговуван ня.

Намічаєт ь : я

3

потулаю rт с Іt

одного іШІН'.'ІЯ до

325 :rітрів во;І~І .

.\ІН З.\-!Oif( e }JO 1 збільшити в ип у ск датя­ ч ого О ,1ЯГУ в _л· ят ь Р,а;>і в! О тж е, бу­ ,'\ІВЄ.1ЬН!!НЮІ ІЗ БМJ ·35 необх ідно nрискорюва т и 1 те~ш и роб іт. І А д же на :т~то_падn вом у (1 98 1 р .) П лен у мІ

лryнrocny

наn u.lег.сt ив о

1·n:rошува в: « Са~те ма п усr<опи х буд о­ вах необх І дн о :1абє зп еч tп н ма І{ СИ·

тис яч Ііубо"І етрів на добу. що д асть ·

6

;І-!ОЖ.1НВІС Т Ь В!ІJі.1 ЯТН

R

розрахуН КУ на

1\Т ерєжа газового rослодарс т в а збі.1 ь­ шиrь ся н а 12 к і ,l о ~Істр ів . Д .1я nо:JіІІшен ня стану с пра в ю1 . цюоап r

необхі д н о

ло

.J.а .1 у ченню

Б е:шна

ува га

р ону п риродн

доаатков н'

зв е ртаєть с я на

і

ЦК КПРС тo r.ap rrш Л . І . Бреж нє в на.

пр1 ·

н о шrІв· л і ;:r приє~tс тв і орга ніJаuі й у <rасп в будіnющ тві ін женер нн х jJ CfК . '

~та .1ьну

,.~ 0

швндшого

ox·J·

На пртш інuі

доповідач

з

1U82 р І к

п рое нто .1r

нnro

1 6І.9

Н ІfІІіШ Н і М

3

~Jр осте

НІСЯ 'Н . l iil jJUO[JaHUiB

і

ТІ В

С Іі :Іад: І ·

допов і ді

в ::; лн С.1DІю завіауючнй п утат П . П . Білокінь .

-

ВНССО!і •р об.1Я ТЬ Ш Іі О .1ах.

ra.lbHOI ПУС І\ Нft!Ш ~> ть .ї С' Н е

в

к :rасах

трудове

1\\ісТа.

н ерсхі д [)С ІІЇТ ІІ ,

licl aCiB

ЕОСЬЩІХ

навчан ня

J -- 1О

()СБіТЯІІН

,;а вєршено Cep C ,:(:!hCJЇ

се редніх

шно .1а х .

v

п r р Рдумо ви

нач

дз ·

nncтynoвnгn

У

вю;он но ~т у ,

практичних потреб. У

nри.ладобудуванщ

Н І ІК ня

rенера'І'Орн

лік арям :зn,і.ля ти п а ціf:Итів

nали

доnомагаючи

від

деяких

хно роб . В зял и їх на Ь зброєнии А хlрур­

зат верджено

R

го.1ову

ІнІ і в_с ьт;?го

в н утрІШН ІХ

об~1аснnr о

сnра в

:0'П РаІі.11і! ­

І. Д. Бонда реІІ­

сnою

ро бо ту

п~одовжують

::J ан І н·ш .1а .

пош уки

яовнх

моЖливостен застосування · чrдодійн нх властивостей лазера . Ного м.аИб ут нf. -

кольорове телебачення, е нерrетина

-

світ~ові ЕО!\1,

народж уєт ься

в

лабора­

торІях фІзикі в .

У кілька рааів м іцнішими стають д<:!·

~а мон ~.

оnтичні

В.

На І \ Ьn~tу .:rев ' ят:1 сес ія ~1 І сьнаТ Р;цн народнн х .1rпутатіп X\TJ\ с к .'ІН·

не тІльк·и рІзальний tиструмеит, а й ефе ктивний засіб поверхвевоrо змІ~еи ­ ня деталей. << терапевтами•.

депута т

ко .

rct.'li

СьогоднІ

на

nзнсш о ~шл а п рисутніх сР :<­

воr І\0\rісі ї О. І . Єщенка

він використовується дл.и иовtажу мі к· росхем. Потужні техиолоrіm лазери ·--

nправними

робо ти

деnут а тів

n.1aH')· · · У ~оботі сесі ї в"ЯR уч ~сть нача.:ТL·

ІіD Н І\ ОЧ У

nf>pr xo-

для

nлаяо~т

~аро д н нх

Crcl я розгл янула організа ц 1Іtне nи­ т а н ня. Застушшно~t го.1ови -'tі с ьнвч·

~'

Вчені

застосовуєтtос.и

широко

рстар

наннп

.'Jей,

лазер

. Pa:JH

ріщенн я .

створіtтн

ааукомп цІ­

м 1сь­

3 обr n вор юва ннх лнтапь сесіІІ -'І lсьн пї Га ди пр и tі вя .1а ві дповід ~!

:н · ~ ,; .

в Іну.

крІи

до ход і я

пров.сдrну робо т у на в ибо р чо:11у ок ру­ з І .\ '! 168.

д ~· на нав чан ня .1іrей з шесrиріч ноrо

rодн1 в республіці ,

Фесенко

дrнутат О. О. Косенко допові .1а np~

rю глн6 -

лазер

О.

Р обітниця с в і т.1nтrхнічного за во .~v .

навчал ь но ­

нrобхідно

д .1rr

п~рспrктивни~t

чІсь,коІ

Багнюк.

І:rІр обн нчо~rу ко~І б іна ті б і .1ьше пrся · чі учнів ово :юдів ають !) роб!тни чимн ;: рофесія ~ш . За ро 1ш о;щнадщттої

п ·ятнрі ч кн

пср єт r нонан ня

I !J82 . р 1н

nродОВЖ У ·

:заnр оваджено нав чан ня,

;10 J'Ci

Л.

чук .

У ~вк она ння рі шень XXVI з·ї з ОJУ J,пrc. зазначив в Ін . ва1·о:нніі

.

вІд

. .З

лrрш r І\1

м ісь к вно ,

господа рст ва

І;ого . 6юд;.н е ту зробнв · за в ідУЮ'І і!Й ~І І сь к ф ІНВ ІДД І.1О ~І . де п ута т П. С. Соб­

,

обговорєнн і

взя ,~и

. Ін~ор.'Іац ію п ро на n ра нленн я но:U.

.'! а

бю .І <sстно ї ко:.1і с ії , деп утат В. В . Ко-

В

д ію» .

~ "r•шш, депута r А. Д. Фролов.

rшr c по доходах і вІцаr:< а х 3736,:J 1:;спч І І ; арб о в ан ці в. ];; сп і вд о повіддІ СІ в аьо:11у лнтаюrі nнступ н n го.1 ова . nос тій ної n.1ан ов о ­ вальов .

в

доповіді

З прюювою на се сі ї в :істуn и в п е р. шнt\ .c rкpe ra Р ~ІіСЬ ІіК()~1У Но .,тарйУ

нСІ

~>азна•шв, що бІQджет настушюго ро: Н ~~ ПОрі ВНЯНО

ма·

ш вr:чr;а rюбу тно~1бінату Л . І. Либонь' тсr1яр Бl\І У-35 А. О. Теплюк. '

щюанааІ:Jував ви конан ня бюді!іе т у за 1980 р і к . В і н , зонре:.1а

1

трудnян х ,

У 'І аС ТЬ ~1а Б 1.1У Ю 'ІИЙ ВіДд1,1О"1 H l1:'ofVHЗ .1!>•

о.з на йо ~І ·Ш б юджету

введ ення

пurово рєн ні

R

ТМІШІ ПРНР?дНІ! Х ресурсі ~ . Н а Ui ЗJ.· хо;~н . не ре д оачє н о наnра в и т и б ;шз ь нu мрьпон а карбова нц ів.

дzп~· тап~

Ііон цен тр;щію

т е рІ а .: ьних І фінанеnвих рє су рс і в, .<ати в1 все . щ о потріб нn для янн а Іt­

,vte·

nнн 0 р и .;­

раціона.lьн е

вати на вІдстань різну J.8topмцtlo. Сьо.

ПІ

гот у ється

виконання

рік .

шого

об::І­

ренонструю в а r 11

н ю1 і!Чено

л ере.

НО:>1І,с і ї ПО ПрО}!ИСЛ DВ'О СТі, тран сnорту 1 з в я зну, де п у т ат В . Р. Роднін. А~· же в них на міч ен і nерспективи даль·

серед·

ІіОШТі в

наполегливо

n 1шноrо

м еха ю ч ного заводу ,

Одночасно nо .l іn­

ра хунок

заво ду

сказал го.1овний

у

доаатно в·і

ви хо ван ня

1 2 А.

набаrа то

шостої сес ії Верховної Ради СРСР

у:~~ови Д.1 я квапіфінованої підготовн и шиться

nередбачен и х

Ер rпн зу.~тр Ічн ий пу1 н в нпусну 1 реатзац11 nродунца. Тепе р кол ект и в

го

зак n d ·

о с в іту .

створено

зюrІ с ть

дало. :-.-южлн віст ь

тнр Ічну 1 1982 рік . по вністю відnовІ· дають оомогам рі шень .1н стопадово­

продо вж у ­

учбових

Дрюкова

проек ти n лаюв е коном ічного І соц!­ ё'l .1 Ьноrо розвитн у на одина дцяту n ' я·

за га .1 ЬН\>Ї

клас і в

А.

no

.

середньпї об()1!'язкової освіт и. Усі R<І­ nусннин и

Н.

За 11 ~Іісяц ів проду ктивн іс ть npaцt зрос.1 а на 1,5 п роце н т а nр о ш зав­ ;:~ а нн я. П r І ТО~Іа вага в и робі в з дер­ >r;ав н юt З н а Е О.\І Я Еост l ск л а да є 14 .5

nр и д:t.JІятиметьrл

В.10СНОНаЛЄННЮ

де п утат

ме­

Радлнськ~У

пер шого року один.ад ця тої n 'яти річ к а.

з.1 0'ВЖИвання.

да-.1 ЬШО ~ІУ

порошновоr

60-річчя

розnовіл а пр о те , з яки м ентузіаз~юм };ол е ю и в nідпр !ІОІств а йде до ф і нішу

вування на се:;ення . Річна cy:.ta nо­ бутnвнх noc.1yt пе ревищ ит ь 1,7 м і л ь­ ііо на карбованц і в . С'Тане до .1 аду бу­ ДІrн о к побу т у на 102 робочих ~1і сц п, розшири т ься :.rер~жа аr с~1ьє і ~rайс т~­ rень, збі .1ьш п ться nб с;r::.товува н н<Т чере:з. Е~~ІП:ІСІ\СНО·nрий:ІІа а І:!н і nунк ­ ти. ~· ЗБ Я ЗКУ З Ш1~1 прац і ВН!!Нd VІ с.1ужби серв ісу необ х ідно в иш уІ.;ув аТІІ

заооцу

та.1ургії 1:-.тені

харчува ння .

нІх

rтоси .1юєть­

рі а .1ьно · техн ічнюти pecyp c:a ~m

році нової n'ятиріЧ}>И тру.::~ять­ ся з ентузіаз~Іо:vІ . П.1ан овІ завдаюrя за одинадnять :vricяu i в викона.71и У'~ ·

Ро6!'і"НJЩJІ

бам

rро:v~адсьносо

вати

сtуцаючи на листопадово.ч у ( 198 1 р . ) П.1 енумі ЦН НПРС, товари ш .1. І .

дан.ня ц'ятир1Ч!іИ ! ~982 року, нео6хJщю nроаналізуваТИ nі)Ісу~Іі<!-Ї . НН~

змtцніs

1

Т !fСІ{Ч .

СПОЖІІF!аННЯ ПОВІІННО збі.1ЬШИТНСЯ П ,1 м Істу на 50.2 процен та . І досягтrІ " 1985 році обсягу 85 мільйоніІІ ка Р­ бованців. Ва 11 :vІ!с яція завдання '10

11

торrkБлі

збІ .1ЬШІ!'ТЬСЯ На 5 .5-6 ТНОf·Ч Ч0.1О В ЇК . а все насе.1ен ня м і ста д<Jсяr не 7 5

нІ

.

ВИРОБНИЦТВА

м~реgм.

nідnрн є:.rс тв

чр

...

'

даткових обсягІ в, постійно nол іnш увати ян н::ть роботн і п Ідв юЦув аrи. Іі у.1ьт у ру обсау говува!fНЯ, ви коріню­

мі оу. У нинішній

один.-.дцяту !\1ісцевого

н о~Іічиоrо

персона лу

тивностІ; виробницт ва І яностІ робf")­ ти , на реалізацію д ев'яти ці.'!ьов н х }(0'\ІП .1ЄКСННХ nporpa'\1, ЩО розроб.1 Р­

rрудІJЯ цьоrо року, наrолосив до­ nовІдач, схва.тщJш nооек-ти nлану економJчи~rо t f еоціальиого рt;>зsитиу

міста на nлану та

n'ятиріччя

v

.

про

за

n ' ятир!ЧRн rоловниrr vnop npoeнr1 n,1ану, винесеног о на обговоре ння,· зро6:rено на І н тенсифікацІю сусnі .1 Ь · ноr6 виробюштва . nідвищення ефек­

Ради народних

деnутата

ul .1 0~1y

npo'\1И C .'IOBDHJ

У ВІдnОВІдНО С ТІ З екоНО'\1іЧНО Ю стратегією Кощ'Н'істичної nартії І n.1ановими завданн:Я:>1И нинішньп ї

:комnлексниft

рік:

У

чисденність

Роошнриться

щ;;ч

WP

автомобілів,

що шющко

спрацьо­

ву ють ся, nІсля їх зІІtіцнення 3 долоnt о. rою лазерної установки ЛГН - 7 02 << Кар­

На зні мку : в лабораторії лазернr;ї т ехноJІОrії вир об ничого об't: д н а ннл «Б r. .

лавто~~З» .

Стен~ові

.1азерю й установЦі

(Ф отох рон і ка

випробування

на

<< 1\ард:тон ». ТАРС - РАТАУ ).


ІІОВІ

.. Jll' пуб.іtІкувати

сторінки, що розnовідают.,

стіймве утримання

худоби

rocnoдap-

J'-

І ут.рІ[М}'етм.к

·

ГобочиІі JІ~!ь у

,

мnх

нас.1ідnк тоrо, шо на нашому -відділку :\\ но ni,1ГOTYBa;lИCJI ,10 ,3ЮІОВО·СТіЙІ10ВОГО

І

пас.тупну

n;ra-

г:шізації

І

йnму та­

11

прафrнілІ!ова

зроби.1и все :~:тя

ю1і!:нп~у nрацівникові nорівнянність

тnro,

3

резудьтатів.

Trt ttiJІ­

rьnrf\~нi nіію:ва вони rJOЯTh. Щі> :~р~нJ;.у !НІJ;;ТИ~

~тьrя не :rиme кі.тьт-;іrтr, на:т;о~но-

. rn.

ІіR.1П рс~rонтну бригаду, яку очn.1ює 1\. ~ .•1ук~· ш~нко, а.:~е мна не по~пішає. Існує У ме rrpoі

ліз.щії.

~

ві;:кач~·в~RRй~

М 1,П з

l')'T

НЄ nроііти.

Не відрr~онтовані як rJІід і дворі в Іїорівпнках, у мкп~ніІ\ гряє віт~р - · r вікп~х н~'lfatl шибок. f' дпrі заJrніІавrьс 11 н~впріmеною JІFJn6.1r­

"~· ~ l!ПХі;т;НИ"ІИ.

f

rttoTaГЇB

ЇХ nраКТИЧНО

буває.

'Наіtбі.1ьm важF.n

npJ.t!{PO,

уеунути,

ЩІ)

nporтo

rtf

!!MI'JfH'I~KИ ІН' '1'~11-ТІ'І

цими

пптаниои. ніХ1'О

практи•rно не заІ\\ІаєrьсJІ. ПерРд тварипнинами да:rьні

зандання

- га.1у;зі. ної,

~:tp~3

етмr-n.

nідвІщРння

-

відпові·

ефективноrті

А ц~ мож.1им .1JИШР ~а умови nр~ІІИ.1Ь­

зба.1ансованої rпдімі.

Ось

~·же третій ріх

~ш ченав"о, ~;мИ ,·танР- дn JІ;!ДУ кормоцех, mпіі Т8і\рІ!НІІ n.~~РЖУВМИ дt1В}'вання

.1;0fipc

підtОТОМ~Ні ~О 3ГО·

кормrІ.

слІІ.ВНІІ. диннтіІІ Нака.люжних. Доnрк:t:.~и Пf\ЩЮ­

Варваf\д. Гордіївна та три П до'ІКИ Марія

Ніко:rаєнко, Jюбов СвІрська та Тетяна Обіух. Н,О.lНОраЗОМ

· ціа.1істичноrrt

І!ОНК

ВИХОДИ.'ІИ

nереМОЖЦЯМИ

~О·

з~Іагання ссрrд тваринників rос­

r

ПІJдарrтм. Xopornиx реаультатів праці доби-; ваєтьrJt і їхня подруга Пб роботі Віра БудннІ.

r

наr зара~ .~воразове доїння. ПраttТИ'ІНО tticlИil дrю, на фІ'р.'.!і nорядкує~ІJ ми, скот:~гі. Ро­ nІІ\Іn

r;re

НСОбХЇ,lНР, ЩОО хrдоба

б~·.'Іа

СИТОЮ.

тн.штhся н11 підвез~ипі кор'Іів тракто­ ртю Ан ,рій АндрійоІІич Бімнко. І\ ін завжди

.l,oilpe

вчаснn

завозюь

, П ОБ~'ВАВШИ фер)!аХ

ка вились

якістю

ТrnФічnн~. т~ їїr (),,ні/і НР ni,, rи.'ІУ розв'я~ати нснирішrні прrні.1r~ш. Тут nотрібна дnnn\lo-'

га ~.\Іrіністрщії ..

С.

ФЕДОРОВСЬRИR. снотар.

робі І нш;ів

фер~І

.ri,

епоживсnі.1ІіИ

виконання

На

по

1

ніж у цей •нtс

торік.

.8

ЇfІ,\ИВідУІІНЬНОМУ ~)(аганн\ !ТО·

npn ТР, r.1011a

ЛК ,~О,,РРЖУЮТЬ У ЗМІІГІІННі.

Р!'зРрвіІJ

nідвищР\ІНЯ

nрnдук-

ткІІRntті XY;~nfiи, зростання: вІ-Ірnб­ ництва мn.1nка у пас ще багато.

цеі\

· pi!finт'r!

·rrrx · тїІаганнш;ів

госпо-

;щрив&.

М.

СМАЛЬНО,

nрсфсп!.ІІRК.

nr!'eсма

~I':Jnorf'- кnм

ооrлуг~вуваІ'ІНЛ

рrднhо Юі :~~іrцях їх рпі'іnти

ГІНtНИ!(іВ

,, БоорІщh-

припиняGтьrк. А nі,ц .~ежа-

ню1.

записано:

чий камінь, .я:rt каж~·ть, во-

npra-

~>У:Іьтури,

торгів· JOТh

поfіуту::>. Лк виF.nнр::тьrІІ п.1~11'?

--

тon11pin, а

3

тва•

заціh'авІІ.1ІІrь

цrнтра.'Іьнпх :~~:tрцгпспробІіпспу не рідше однr,го

раііnнний ра::~у на ти;цrвь виїж;r,;І;d­

візію r npo:.~~arax. Чи 11е

Д()ІІГtJ ж

n

Q

Кі:rька газинів пппинні

й

уніІІР[J\11\Г, яки!\ теж ofirдy- ти на фt·р~Іи. Чо\!У згтша.-;rояув riJЬChiOІX ТРУ,,івни- тьс.я: графік? Ка:h'УГІ>, чt•рrз нrстачу транспnрту ti ре•

ОчІ· vувальна П

одерJ!іуюп. мnnока

rо.'!ова робіткому

За nідсу:~~ка~ш :rncтonaдa

pail·

котрі ицnі

Чrrмалr ще тrrna зроГінтп і сп~, UІІі,lІrнм гл.~Гf>і~П)' .JЛR усnішної

-робпта

f!l\ ТР, щnfi і !І

Циба,

на корову no 8,5 9 кі.1огра,1ів. На нпх ріпняютня iwmi.

napт-

ппві~о..rмnнн

~·:tсnR'І-пn.lітична

У ЯІ>:J\ІУ

знаючи, що

від

кі.чпгр&:!І бі:rьше,

тм.

гад-

скпадає

вз~rтих

зборах

вrдв1дують

кож~н радгоспробкооп

nдРржують в ·середньому

хідограма молока, щп на

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

прщівниrш.

госпроuкоощ·,

за

щnглі

час ,1nІ1иІІаткrя виrокпї ПJ!О!ІУК­ ..тrп~ноrті rгn:.~нrького nармнющ­

зайняті

продавці

!((Ір овп

с рпзrnІ'итн графік nбc.1yro- .1а НР тече. Ось і вихо;т;нть, вувпння rni1rиннrн;in за- щn rі.1ьські ~rагазпнп чека-

ПНІЮТЬСЯ без х.~іба 01\Рf'~Іі rm

rвnrn

ні~анії rцro1·ny

на роботі. Тож іноді і ~а.1и-

·пиrа.6:.tО,

на

3:tс.1ухпвуюl'Ь

ноч рпііотІ{ ІЩН'іііпої

.1ивих нарікань. Снр~rщ У ~·.la.І:t\111

nрацівнш:и

5,6

Г3.3ЄТИ.

нrrJ;a, п:1найо:~~ипиrь ~ 11.1~- трr.~івникі1'1

об- І;иіі,,,

rо:чу, що навіть x.1iu ,,~г,озять У сіпьсьт-;і ~Іаrащlш нерегрярно, то;~і, ко:JИ

И ц

} 8

R~

вона

тягнетьrя?

На день пер~вірки, 3ГідЗ

rрафіКО~І, Пj)ОДаВІ(l

rnt:пn,,apчoro

~

я

14

~Іагазину

nовинні бу.1и завіта ...

ти н~t всі радгосnні ф~рчи.

A:re

на

та'\1 їх і не бачипи!

О~ь і виникаrоть заnини ..

осінньо-зи'ІІовий nepio.~ гра"": для: '!ого ск.1адrнп гра .. фіки виїздів авrолавок. На заnита.1Іf го,1ову робітничо- ків, повмиРи n-ройвляти фіх, який ие ІІитгюrуБтьфер'ІІі «Га.'Т,lе» пригадують, го J\о~ітету радгоrщ· М. Д. в.1аrну ІНІЦІативу, 3нати, с11? Як звітур, nE>prд npan~

що останній раз ав:гомаrа- С~а:rька. ВнJІвилось, ІІін що nптрібно 1 Бобри/[У. .:~інням ра1іспо:;;ивrпі.1КП анн був десь у серпні, на щодня бачиться з го.~ о вою Лк же вирішують ці прав.1іння: Бпіірrщьr;ого r:~ .:~· ко'ІІn.1сксі ж У відповідь прав:тіння Бобрпцнnго рц- вро6.1~-ми у рцrосnробкоо- гnспрпбr;попу? ЧnІІУ rnfiiт .. лите зниза.1и плечима.

госпробкаону

О

.

Д.

Зим·

ні?

На жа.1ь,

з

го;rомю

ниІJиі\

комітет

профr:пі.1ІШ

А на . фермі :М 3 нас ницт.ким, пагцув npo цей прав.1інн.я: та його заступ- радгоспу 31\ііняв hчіпва:rт." 11ідра~у обступили робітни· пункт п.1ану, у відповідь же пикпм знтгітися не змnг- ну лозиціп У пііі справі? ки А поча:ш виказумттr чує о;т;не: «Немає чим тор- .rи: о6И 11М були у БроnаВідпnві,1Ь "fаб бути коп·

чи\fа.lо сnраnед.~ивих нарі- гувати,~.' На

цьо~у діяаь- рн. Не знайш.1и і :JВrдень крr·тнnІо і !'!~ фор~1а.1ьною.

кань на оіJС;l}Товування. пістh робітКО\ІУ щодn nn- rrpo виї:ци авто.1аr.оr;. ПрrІТут ж~, у німпаті тнарин- .1іnmсння обс.~повуваннп те о~и~Ііоми.1иrя а графі-

t•oanoRJ,1,af-: ~~fi,1HCKRBI~R•'

· Б;юнn

Г.І'і

у

торговr.1ьного

е:Jуrовуваннл на ~rіrцп:х. І nоч~·,,и чюtа.то ~JJpaнP;~-

кnJJMИ.

ста ранf. :rnh':тцає дn роботи nочіІJНИ!t і•рrrгадира, \rо.щ:щі'r rneцi11.1irт Омна Григорівна

на трьnх

р::цг•н·щ·, пі-

тваринників

Незмжаючк И3 всІ nl Tp)',,HfJ!t(l, .!lЮДИ Jt(JІІ­ цююrь наnомr.1им, зіtвая'tб, бІJ сnр&ву ~вою дуже .'!ю6.1лть. ~r НАШО"У корівнику тру~И1Ь~ІІ

rоть

І

м~нко. Нині тут

~~>гедньо~nбnІІі

rпрЯІ1<іВ;ІНа

гnfinчпro

ра:1ЬН" і Ч1!Л[1іа:rьнn. Так, твариннпкю1, які ~:~йнми

1

розnовіда·

СТіННі

:\! 1,

я:кпй очолює .1!()бов Іванівна Лре· кожної

ІUІлек,,О1ІJІКИ

вмзгаи­

ИJr вийшов ко.~екtІІІ'І фермп

хай.lівна

BrR

;хня. Пере~nжці зanxnчYJoТhrя мо­

стічної кана•

Тому ось і загаз мо.1окоб.-,ок 3атоn.'І~­

нпй МД~!О. })р3 Г)'ЖJІІМХ ЧfJбіТ

РОJПОІJЯдІ;у

м~жцем ~оці&лі~.'І'ИЧВОГО

На фІ'рмах створено napтrJ'YJm . BtJHИ nідвищи.ж вимог:rивість )!,О

ВІ1НИ

вrахrmу­

мо.1f1Ка, а також Ііогn ЯF.іrп.,

дптри\Іання

Кпмпартіі

Марія І:1.1івна Осцча, Ніна 'fи­

зобов'я:Іа!Іh.

,1РТІІ.1ЬНЮІ

)[ь•нrу

міrьккп~rу

:~пвої с.1ави.

KЛЩrfirтiR

Пр11

гга'оІотою

бі.'ІІІ

никіІJ

·

юірахпвується

з:.~аrання

спціа.1істичного 3\fагання твагпн­ ГОСПО.111РСТВВ 3

змаганні

клнтnrи піднімається праnор тр~·­

rryn

11Иа.1ізо'о!.

соціа.1істичнr.чу

tte[)Pi\Y Й,lУТЬ майс1'ри ~ta mиннсrо доїння Ганна Jfарківна ~о.1очкп,

кr,муністін

Щоденащ. mоJ.Іі~япя щnпі,~ііиваютьrя пі,,rумкп

~;мрта.l)'

mпnнrrкiв, JІ!іі давно вже сnраr(ювадисІ!. Ось І

J;e«aJ:Y, вимnми,

n~rн•в!шонан­

«\І.~ИСКіІВК!І)>,

ноrо

fіриrащри

рівнику.

:rотків пе поrта­

:

На чсr-гь n~р!'.\fожців соціІІ:rіётпч­

.:~ня: вивішуються в кожно~у ко­

Баг:нn рпfіоти і 3 nідчищаІІням гкою. Tpaкr­ ni)[JТPIJИ здебі.1ьmоrо пr пр;щюють. В.1і'І'КУ р~МОІ'ІТ-

За

зав;т;ання їм

ЮТЬ

;~;оях ~to.1ol\a пп гппах кпгів що­

тарнб ~rол;на б ро б об.нднатtr піJІ роз"яrалку.

nерехідні

3!HtJІPM1! СІІСТеМі\ТИЧНО

сяr.'Іи. Пf\о це щоrаНІ<У nовідо\1-

оо.1tковпі,

міщІ н

.1:P!te

Пго усnіхи передових тивів, 11 також ложної

ano зоптехніки. Пnказники по на­

tr.o,i;rn-

чnгn прюшtч~ннІТ, з:~млена сміттям. Уі ~.1емен­

~.,~м~

ня

'3111\ЮТЬ, !П:ИХ ПОІ\ВЗІШКіВ БОНИ ДО·

.'J~tю'ть · ім

ПІJчеснптп

до;(аrкова оплата.

Нині кожного дня твн rннники

.

в

~·~:раїни тя р~І\виконкому.

грошові nгРмії.

цією метоrо вnрnвади.'Іи г.ттасність,

1 ппrа­ nPpini\Y

ЖІ'!ІО

вручаютнІІ

~р­

фррми.

НRІІ друrе ~І!сце

бригц і фrJНІ гаІ\ону за .1истnпц. Йnrn нагор~;х­

nерше І

день.

Щііб ЗаПа.'JИТИ БОГНИ!\ 3\Іі\ГаННЯ В

H3r

.

шириться

вироfіниче

дnвР 1~rне

десятиденку,

кожеи

Парті/Іна TR

шають на трубах ~о.'!окопрово.п·. І це в Т(Ііі ІJас,

вп.щ ~~~ за~1іни.1и і стрічок трансnортерів

котре

І

!

-poз;'(nra:rкa Rl' об:rаднана. Спецо'дяr рІ)бітню~і ли­

''і>рсбки,

конкретне

Зав)Іання,

200

утриІІ~ня xYДf)lJИ. Д.1я )ІОJІрок та с.кота.ріІІ навіт•

1>n.1и в прю-Ііпtенні є неве:rичка кімfІата

да.'Іеrідь

на

року

Ко.'Іектив бригади ~ 1 nертого віці.'Іка, ~І' бригадиром дюбов Імнівна ЛрР~ІРнкп, зай­

Змагання

тва­

иan. :Кожен твариннпк зн11~ з:tз­

це прямий

-

фРр­

роботу

ми, місн'Іни~и і декадними

починається о восьмій ранку. Всі труднощі, JІtti 11иникают~о у роботі тваринників,

МОдОЧНОТОВАРНИХ

.Ринників будують за кварта;н.ни­

на

минулого

8

госпnдагrт~а

кож

корів. J\рім доярок, їх доr.11rдають три ~котарі. О,тии ~ них ч~ргує вночі.

І

ЩО 'на 1,7 КГ бі.lЬШЄ ПРОТИ ВідповіДНОГО періо.­

раАону. Сь()rоднІ розnовідь про тваринників радгосnу «Бобриць­ На черзі nеревірка зимівлі ху­ в радгосnі імені Кірова.

НА

11

8 СІ>рІ'дньо;~обові пцпt мо:rока на корову на кінець грудня будуть ,'\\ІІJІ'дені до fi ні.lоrра~Іів,

8·й

ствах діла кий». доби

Зобов'"язаннл:чн иа зимово-стій::Іовий nеріод

ка.

ДУ

с

sимово­

ЦЕ НЕ НАЗВЕШ ДРІБНИЦЯМИ "і нашому корівнИІ<У

.,

tnецІальнІ

про

8

У'І'РИМІ\ЮІЯ худоби nер~~баче;но одержати від коровw в середньому по 1500 кілограмів мо:tо­

худоби

3ИМІВЛЯ

ники заміни.1rr .1І!ІІІР

r ЦИфРИ І фАКТИ

• контролІ

На Продовжуемо

)I(JITTI

Майже щодня ній

t\н•р:.~і

К:Іютьсл

на

першпго

мn.1nчнuтnвар-

від,\і.1fііl

cu.'!Иl'I\aBI\11»,

ЯКІ

виП) с­ J10ЗПІ1Аі­

' ,\іІЮТЬ nJHІ ~ЦПіt)'ТОІё ТОГО ЧІ! ilffUІІJ'II твариннrt~<І. відом.1Jtб

npu

fJрргониіі успіх

НІІ\fР[І

її

ЛІІ­

l'П('раторів

ма-

Л.

ШИНКАРЕНКО.

290, 289. J 21\(! ,; Б,1иrнавк;Р>

К8..

шинного ;tоїння ~IaJJiї І.t.Іівни Оrц­

!;J

ІРІ!~

Н!ІЧИ

1\і.\

f;uplB

ГJ1)ЇІ

,!0\f;рі!І.І('НИХ

-Ві;ІПОВі;tНО ПО

.{:1

340, 307,

тварине

ників брати приЕ.1Ц з nrр~довиків.

•тпї, Нції Петрінни ~ІанИ.\ІРНІ>О, На­ ,\іЇ Григоrівни ЧупрІІІЩ jfapiї !'ри­ горі внrr .1 НІ'rнr;о та Га:ншн 'O:rr"''t'J,l[JiRІШ Ва,·Іr.ІІ,,:во·і, яr;і н;цпї:rи.

І\і;10Гра~ІіJ! ЧО.10= :Jaк.шt;af.

Г. ПЕТРОВА.

:\ІаrЄ'ріі!.'Ш ст•>рнІІ;-,, JТідгnту~11 ,: 1

.їІі

};прrСТІОН;1РНТП

l .l:jf;nR;J. ренк<І

Н

Г<ІЗЄТІІ

Гача.11іr.

.'!.

Г.

ПJ·

Шннк,і·


~ · с~ор.

~

23 rрулня 1981 року

КОЛОНКА

р

КОМЕНТАТОРА

б

0 3

НОІЕ

.І •

НАВЕСНІ

.U

И,

вся

САГ' •>,

я!'>

сlпJю~

п е реду~1оsн

Прпводів

д.1я

Ведучи

та!іНХ

ПrJбо:овань

сепаратні

б і .1ьше

r:ереговоріі

з

ін ших· сус і дніх

Еі;;ськи х створив пованих

П:J

~-год

r:pa ін.

nрив.1а снює.

їх

:t·) ві J-

прнре>Jїt

прн!ір ІіТТJВ1 JраJннuь•:их

І зраї.-; ь

уже

анеІ:'с~·вав

ряд воєн;:юваних посе.1ень арабських рай.он ах.

в

І

во

ніяк н е по:; на читься співрn6ітництві »- .

на

І ~;;::аї .lь НІ·

а:.r єри!і ано-

--

цє

праь·тичво

ре зу.їьтат

своїх

ке .\ІП ·деві .t ·

теrіч не

с;тівраб іrн І щтво>>

м 1ж

США

і

пр r>

"' \f o.loJ :Yi

ся

О.

2:1

R '.f iCTi

товариші в .

ФaJЄf. R

народІfв ­

ГІJ~' .1!-1Я НЮІ f\i~Іprr. І·п<НІ

.lіЧ і НСІ-.ІіОЇ

6і.1ьша

<<с т рз ­

enpar:l!

І

бойових

О.

Го.1ансьІіих RІІ сот є пря­

ми;~.~ нac.l i .J.Ii0.\1 підпвеаної неда:JНО уго.1н

. ПОJRИГИ

часv спадІіОf.VІІІі в І

!I()Baro

сьІі и х yro:t. я;;і рщя'я :> а.l:f сіоні сн:ьr ;Ін1 Ііо:rю1 рукн д.1я n ровс;:rення arprcff RH<JЇ по.ї і тиьи ІІ\О;іо п рогре ­ с ивних арабських рсmІf.\Іів: Бага т о газет, .юкре:~1 .1,

зазначають. IJ!o і!ВСІ;сія

героїн

[![) ,') Д ОВЖУП аЧ!R

Та й чого ди в увзтнсь . якщо :-~агарбвиuьnн й K\'fJC Te.lь - AEi s<'!.

ЩО

гвар,1 їі» не виnадковістС>. ІНО !ЮНИ б~· .щ Пі.lГОТОВ.1 е ­ ні в с і Ею апюсферnю жит ­ т я . ра:uтського с~·сn і .lь­ ства. А я тор нє~nвбн :1а н о­ RО ПЕ'))ЄЖИВаВ У f'Ю,!ЗН і свою бойову партиз ансь~v -юність. бача·нt в_ гер:1ях

!<O.l!i б не нава;t;нвсі! на rаІіий Ерок. якби nол е р f>.J ­ ньо· не Jа р;vчи вс ;-J зrо.юю l підтрю1коtn а J..ІІіністра ­ !lіІ США. Сві.1че ння :~1 н ь о г о є хочіІ б зроб .1ена в Пентагоні заяса: • Рішення про аІіекс ію Гn.laнcr. ­ J<нx висrл а n-; 1зраі.1ЬСЬ !іа}ІУ

П (ЩЗ:1аR,

юнчх

.1-і о~ентуючн зухва.1е · ЄІіспансІ оні стсьІіе рішеННі! Те .1 ь- Авів а . яІіе вн!і .lнкал() OCYJ \· рядів бі.1ьш с сп

:кра!н с в іт у: .зарубіп-;на ;треса вtд:шачає :

;з~-стр іч спраІJ ­

Зе.\тну хояа . Сп н-рrtючнсь на жнттєІJІ факти. ФаJЄЄБ nерєкон.11-'­

Єрусали"ІІ,

oliJ·-

ralia

вір І І­

ні

ке.чп - де

Інших

~еrснда.

Х()ЧЕ'ТЬСЯ

;JЯНСЬІ\ИХ .lЮдей П r!СЬ.\1РН ­ Нf!Іі розкрив і в образах і НШіfХ .\Ю.'ІО,'\ОГВар.lіЙUіR --· :lадум.lІН!ої Y.l.i Гр о.\\ОJ ­ вnї . ;1апа.1ЬНОЇ і НСІіРаR ·1 Ї у с воїй дівочій spaci .1 1<16'1 ШІ'щов ої, яі:~чай :J уш­ нп х о роброго Сергі11 Тю­ .1ен1ня. ро зсуд .'Іивого Ва­

буваючи с ь обі~:яш.;юш зв і -їь нити частину териrор\;1,

t}ararcтвa.

Ч~ Й·

герой

СУ .\10.1О.10ГО ' ПО!іО.l iHB J'! ра­

зв;:-арбани:х у Єrиш у, ·І ар аі.1ь п ос.l ідовно про во;щть rroлirи~-:y іудаї з ації арабських :.JЄJІ Є ..l Ь , заt· арбанкх у

r;n;,y h -~ -

()O.lar; тl ,

<! .11"

ча с:ти.на

.~or"

Ізр аі.>оr.

С.

ЧЕТВЕР ,

кt~арталів•.

Koнurrт

JІ.итячих

музич-

нІн:.

.

ко.rtє ктивів м. Кірова· rpa11,a, По закІн ч~нні - Но ·

14.11) \ .; .2Q

НІ>RИНИ-

ДQ К. те.1ефі~ьм . ЗиаіІ ·і ум!ІІ.

У!Ю·

к у ».

17.0;:) LlJaxoea ШkОJІА. t i.35 BnttН.".A. хлnnчаки ! 1 ~ .о:; .~~н інськиіі

еДава й

АРУ·

ж ити • .

J $\,.\~ Сьт nдui у с.віт і . 1~.no Фі .,ьм-•пкцерт • АJІажІо>. 19. 10 Rирішунься на · мІсці , Пе· pt.ll.a~ta

2.

ІЯ •.) .:; те .1 ефІ.н.м

с Камі ла » ,

7 ее·

рі я .

21.f)O сЧас•.

21.3.; Щn?

Де?

Ко.1и ?

Tt.1!BIR·

тnр нна .

72 .40 lьnІ nJtиi )' світ і . 22.55 Грн камерни/і ансам6.1ь сБар nІ'кn •. П РОГРАМА

10.00

Лнуа.,Іона

)' Т

Ktl

ти обстановку воєнного психозу в різних районнх свІту . У Вашінгтоні оголошено, що ур я д США по ­ ставить Саудівській Аравії 5 .'Іітаків , оснащен их

rtaAa

~' Кf'ІаЇtКІtКПГО

Tf!:lf•

ба'І t. ння. с Р "біт ни чпї га 1eTif~ j с(Ї ~1ЬСЬКНХ tticTeЙ» П() JtПf)ПRЗJI.iКf H HIO

ПfР!..1.0І О ГО

управління <<А ВАКС», а також вдоскона.1ює ра ­ ніше nродані Ер- Ріяду 60 винищувач І в-бо~tбарду ·

12. 10 Фі .1ьм • Сма к х.1іба• (4 ее·

!

рі я !.

тон намагається закріпити за цим коро.тІ\вство~ роль · проамериканського «жандарма•> в багатому Иа нафту б,1ИЗЬКОСХ\,1НОМу регіоні. На знімку: .'Іітак, обладнаний системою

16.00 Ноиини . 16.10 Срібний 16.30 І'ішtння к п І' С -

~ ТЕЛЕФОНИ:

~Іною

азвіиnчок.

ХХ\' 1

я аН.

КnнІІtРт

s 'Тзау

У н ас

nісн І .

математична

в ко·

19·4-47:

li>1J!<:TІІa.

реJІІктора

19·3· 82;

вІ.іnоа!JІ.&JІьноt(J

аореспо"аеІІта

фізмко·

ш 1нма .

rrромнсJІовr;>стІ. аметіа 1 м>tсоаоІ

Мате-

І~ст,

ЯК і

ста .111

сО!іІІЩІ

ті

рої

.1-іраснnдона, -

u~

ніж с.1ова, оо він Сf\І був т их, хто uпvt>ч~·ва~

rrpe,1

Cnarchк .

п е-рше

дістав

бой:->ве

та:~~~

свr)є.

пораненнІf.

тtа тру

JІіна

-

Аіти!

ду

Говоріть

11.о :;

напи с анrt

Ка з kи

По

аа­

п nч~·т т я

.'!еннй

фІ.lЬ!\1

І сnаись-

. поnу.ІярниА ВОАа•.

сLр ібн а

13. 15 ) .. чнтелю ypnl\ м у~ ики. 4 • •,, Пе~е Аа ча І . 14.20 U . Фаднв. с Розr ром• . 15.".; Фі.1ьм11 ~ суб тнтрамн -Ф.1еі:іта»,

«Тр и

к арбован-

.ці» .

E h.p.:tH

1 ~.00

к а.

І

~т у а,ента

курс,

Нарисна

(.'І ужб а . с І(н 'івш ина• .

8.()1)

f\иїв,

свя•.: ен і

'ІVТТЯ,ІІІ

•Камі ,,,_.,

2

1·9·4-&7.

Броварська дР)'Карня Кнівськоrо об.1nміrрафвидаву. м. Бровари, вул. Київська,

Верьов­

!54.

19-3·18:

як

opra н':J aт nr«

НИБа

.1" ж н() rn

місnі .

Т ирн ;~єє-!1а

21.00 •Ч• с •. 2І . З:і t<Іннп~нnрам-1 .

nисьме нн иц~

0 .1е1; санд ра

Ф.'l•

ро ;тозіJ ають

про

дерп-;аRн. В них ~ш бачи­ .\Ю і n!H r>pa .1Ю.:І ИЕ :'/ nоек rасн ої .1УШІ І паDт ій­ нnї пристра с н ост і , _ян ий

ra'1 ! :~броr;;ю ,

і

ПІ'ОГРдМд

C.l0!'-f1'1 КО-'1\' Ні СТа 3 3.• хишав рево.1юпію І Ра.· дянсьн у Батьк івщи ну .

І. НРУК, .аоктор філ<J ,1оrічних муt<, професор. (РА ТАУ) .

РеАаttтІІр Є. ФЕДЯй.

І

«Г.

І.

і

Украіні •.

верстатоб удівни·

·

П.

ІІ<ІВННІІ . Ср і б ний

Blpcнnro .

JІ..> віночок.

І б .-1 0 Лnкумента,1ьнніІ те_,е. фі .1 ьм с .(' ряні nошvку•.

17.?0 Rnt"p e д.

nр.1ята! •·

17.4~ Внст) n ><

rnдни~

Черка ський

' "Р·

IR.r)fl МИСТ(' ЦТ8С') JiiiR.

~: к..

11.обраніч ,

20. ·1!\ kl•

закін•Іенні

rва.р•

«Товариш

діт и\

фі JІhМ

сРО.І!.ИНа ПО

"Z Серія.

Н оВІ-4НИ,

-

НА

ОБЛАС ТЬ

сЗараJІ.Н

те-

JІ.оброго

ДНА•.

rв~р· фf .1 .. М

Дrpil<aHoro ака· а нсамб.'Іtн танцю

)' РСР ім.

.~tен і нськ о ї

ПРОГІ'ЛМ А

J\n' ,..би•. Змаtа· tflThCЯ мtта.'ІУ.Рr·и Дніnропет ·

Кnннерт демі•Інпrо

Ьій ці

l!.OU сЧае>. 2J.a5 X~· Д'IifoilfiH

9.о.;,

П(М уМ " JІНИ Х

Ra·

po-

11.0:;

V .З5 .

д нr .1 ііІ<ька

1 0. :).~

І.

мова.

Музика.

Ст равннський .

5

КJІ.

« П етр уш•

ка• .

li.OCBi.!IY роботи в'МК J! &• .оітератури € . М . Ільr.·

IO.Qii 3 JІ.ача

•Оrб іти

Мінська.

'еМ .'!!І • , мистецтв

ко .1е ктнвів

Аії•. 1 слtф і.'ІЬМ Д е м ' ян ...

.1t.фІ .,ьм

П Ё:тро вськмІ:ІІ•.

Р"JІ.ЯНСЬКіR

(:Н)ВС ., І'ііt

м.он

м~йстр і в

8.fiO « 1fac·• . 8.45. t.;.4u Документа л ьний

Кінnnроr· р а ма.

16.1 0

люб('Ів .

"'УАОЖНіх

р аї ни .

у світі.

УТ

Дn~\· меНТіt &1hННЙ

r.oa • Пn

kІt

<~nя

t5.30

закін ·

10.00 Актуа.ІІьна камера. 10.3!\ В •Фірі - nісня. 10.40 с'БііІІІІ .1е нінськпї д їі:о .

пo "lY~t'.->·

Н іНІ

t(oІti06MH(')~J\:ИX» .

Сьогод ні

-

км.

1()

жІнк а • .

""

багаТО·

Н і [)ОЮ·! гр о ~.іаJ ЯНСЬ!іОЇ 1 Ве .'І І!К ОЇ Вітчизняної во· f:~ r:;ідС'Т О Я .1Н CA0 60JV І Н Є• за.1ежн і сть соціа.1 істичноt

s

спорт у· с J\pacнorop· Жінм~ .

5. .\\ о.1очн и й

і

закІнченні

на.

11.40, 11.4n Істор ія. 7 кл . 12. 10 Росіі!ське мнстецтвс . ба

і

рnзпис

!:'. !І) Знай . і

РІзЬ. JІ.ере в у.

по

умій .

1~ .5.) Приро дознавс т ва. 3 ~.!. 14.1 5 Астро н омія. 10 І.JІ. 1 ~.4.5 Пt рrчнтуючи Костянтина Пауст о вського.

1?.45

Еt-:11а н

І

кvрс. .

19.1 :~ • 1 1-f>п1

сту11r.нта·.~а.счн!~ К.!! ~ Rнша

І

ма.!ема.Т!іК!.~

як

навчаюt!І· !J

ПТУ• . НІ . ~ .3

Rєчі~ня

кa3kt\ ,

211.0ІJ Дп"і.ІІковз слvжба.. 20 . 1~ J( иїв міст.О мое.

21.no

«Час•.

2 1. 3~ l't."~фі .:тьч

5

І

б

«СР.:Н.!Нка'!-!»,

с~р!ї,

завод.

Дирекція.

м агазини радгоспробкооп ів ПРОВАДИТЬ ЗАКУПКУ У нt> : )J'і \І е ж ен ій

-

nартІІnоrІІ

З а .1овідка~Іи к ооnи

та

звертайтеся

ІІААf.ті а

•Н ова •

жи з • ь•

Г8ИН ЬІ ,

ГОJ')О ЛС КОІ'(J

. СС'І.ае.то~ .

Kц~Rck oA

оогвя Бrо· KOMRTI!Ta

-

rn p o.rtcкoro

К омм v нн с тич ес кl)І,

Др)'}' високий. Обс11r

''

радгоспроб­

заrот кон т о r v.

Дирекuія заготконтори.

~tapc кoro

rocno-

к і .1ьк ос ті

св ини ни п о ~ крб. ЗО ко п. за кі.1оrргм, я,1 ови чини - по 3 к р б. 50 коп .• сала свинячоr" - по 4 крб. 30 к о n. за кі.1п rрам.

nрогомшен-

nаптн и

Ук ·

И

DЗA()RRO Г O

Н RІ'J <'.І\Б.hІ Х .

.ае.nутатов

об ...,астк.

1. друкований арк)-'Ш.

1

кері:ІУ

.\ІО-1 Од і .

20.1;) •

• Со.1nJІ.ка

і

.'ТіН~ратуD;f,

насrавнн н и

Пе·

сяітf. .tма,· а.ннsr

~1 и;.кня•.

Фі.1ьм

!9.20

Ви с о­

Р ~.1ЯН С ЬІіОЇ

Кnнцерт

16.2-> к(,нц~~т }' краТнсько rо R"·

tiJІhChanro

статт і.

кн~І (J~'н :1втопи т е т Аоі-о

і на

В:з

спов че·

Броварс. ька заготко нтора чере.3 заготnункт!f

с.е·

мn .'Іу ,

ІіА JІІ.1у

я ~r: ріів І ,

Тf'() f)Ртн ·-rні

п о.:1 і·

Г.

!<.1a·

coцla .Jl·

- - ----- - - - - - -- - - - -- -

н• РаАRНськnї в ..1а.аи н а Ук­ ра'о'ні . Jloк. те.1еф1<1ьм •АР· rrнa.,ьc. biR трал.мцf•:.. 1:;.2n Об ' нтмв . ! 5..';5 дІ.1а МОС КОВСЬКОГО kOMCO•

JІаАІомоІJ,JІенн•

роботи

зе:v1.1Ю

Ім .

1

Ф адє­

;:і !Ю \1У Н Ї СТ НЧ НОЇ ПарТlЙ· но-: т і , г.1иб о к () (':vJOцiй:al

Сnор-кауб.

редачіі ·J.

О.

nra.'! i:J:v.y.

~а .,н шнв

статті , пр . r­

хору

!іра 1Ні

О.

~-~в ув:ііІl.ІОв ях а вто р

ЧІІТаПІІ

женка,

ЦТ

Hn"ИHif.

ІfJ.JІI .1y

рубеn-;є.\f

UIO СТаТ ­ ТЮ СЬОГОJ Ні , !і 0.1И Щ! збІ-!·

r· рудня

'

П<І

RИ :1~'1 -

історнчн н :ІІ

Rипавка Б.~ратІио . І'а.!ість д ружби . Мt.жн~ · ~n д HitM lІ. tПЯЧИЙ М узИЧНИЙ ф естиоа .1ь.

Вє.1н;;е за

за

ряJкн

~1 1 .1Ь ЙОНІ8

HiiU!ill

Броварському молочном у завоп.у НА ПОСТІ йНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: робіТН ИКИ у внr обН ИЧИЙ LLE'X, Звертатися на адресу: м. Бр овари, ву.1 . В~

•.

Тr .1rфі.1ьм рІя.

СВі.1 (Р·Ті СТЬ

Я:ІІ v житті ~·~;ра'і н сько~') н а poJ\'. З особ.1НВЮЕІ П'J­

« С нм.анк ат-2•.

9.0-1

війн и. ра;1ост і

Ra HHJ1vl

серія.

~ -~ '-' п~настика.

~е­

1!8.00

zn . fJ~ llOB i ЛI'OBa

2.;

і

«(0,108 І• нн"Іt романс •. Актуа.~ьна к а .-..rра .

rеоме.т­

211. 1.; Тt~1~сч ..1я.t 1 1.n0 « 'І а с•. 2 1.:}.; Т f',·1~фі.,ьм

ПРОГР АМА

с:> в ор і

1~.30 Ф ; ,,._Ч: ~ t~. QНІtерт

3аоч нн ·

рі я . 19.011 Об.1иччя 4рузів . 19.'j0 В еч ірня ка .1ка.

.- 1 Іа.с

стаття Ф .'І· радянс ь юtt\

~;Ішаїнн. а я хоУ :1міТ<1 1 И фашистську нечисть , n puйчa .l o Г .l ИОО!іН\1 XB ~1.1 :o ­

lf!.OU

13.05 Іі аІ' Ково ·

нашої

ТЗ е .1нк о ї . В і·т­

чи ~;н;шої

сДмтин ·

h. ..1.

сад .

в

Jl!l

ро ·; чні

ко:-:и BC:Jr

гер оЇЧР. і ПО JВИІИ ра;!іНІ­ СЬІіНХ .lЮДf>Й, Яh' і В буре~·

патр ' пт н :і~І і націn на .1ь ну r орJ і сть на родів СРСР),

12.10

9

наро­

Ж Н.1И

на род.:н

крrtїнн, ста -~ а ,'!Єєва <>Про

СJ1 ,1ТІІ~О!·Щtд• пани Го.1ов.1ьо·

ВИ» .

Ц!.l­

д~· ~·ІО К

Яfі:Н;Я

жня~· ть

!1 .4"

рік .

за

ін терес і в

R r1 раженнют

9.3}. І u.;І:; 3ага.1Ьна 6і9.10ГіЯ . 10 k.1. 10.0.; ~- ·•ня" ПТ}' . о. Горькн!І .

сна" п.ні~ . 11 .35. ll .,j ., М.

кріVІ

ПCJ'JY T Ti Б ,

ч е нн і

ObJlACTb

фі .оьм

Яk і

і .'\Рр а;ави~.

•РnJІнЧв с.ерtя.

Ноttнин .

Дрк,

п артії .

р ;:; дян ськ;, rо

Сьт·одні у Всесоюзні

ство».

g_o.; .

наш ог о

f!ii . 45 19.00

с Чае> ,

8.Н, 1 5.4ІJ

\ДІ' ЮІ І'

І " е \-1аємо Інш н х

руко·

Корпти•І .

НА

~'

ЧІ' ТЗЧ ! В V

кnї

ська

ПРUІ'РЛМд

б:нrtтnнаці()На.'Іь~а

.1ерп-;а н!

Rиrішv.ться

Ве.І)' ЧИА

s.oo

н а ші!

НаJJЇОН:1.'ІЬНОЇ

та

сУкрт• .1е·

n існею.

1\ и єва,

tін.

Сту 11,ія

22.40 ЗустrІ•• ' ~~; інче инr -

соціа 11-

1500..

!!Ідзначати

річчя

!'<ОЧ дot'Jpnвi.lhH O ! CBI;tC\M:'J в1.1 .1а.1 и nrpo народов і -І

16.4-5 18.00

19.5-1 КінnмериАіанн•. с іІ ас •. Худnжні~ фі ..1ьм Кnuюбинськнх•. І

я; : ­

n r"."(И !1 Ф<'~дєє~.

родноrо

Хар-

оnери

21.n0 21.35

1.1СЯ~ІІ-f

реВО .lЮЦ і Ї ,

ПНСh:vJЄНІ і!НШ,

Черних.

Аnбр• нІч ,

йоrо

натхненн о ї

iнтe r~ri R.

ю:Іі

п!а~л про nnд вигн repf) i ~ грnчад янськаї я і йни. .·\ С.'ЮБсt ~Ш T~'P'.fO Bh!E' Н<> 'ІИ CnaccJ->rt .. . » для Сі1~10 <•1 пись:v~енника 6i.1hllH!

«J\I o.lOc!a

.1-іГJ\І уніс тичної

-

з

Dає:о.юс я

ї .х :о.ІОіtСі а ~~~~~~го тво;Jі в

вс ієї

.1n

С Т ІІЧ НІ}Ї

nерШІі\іИ

.\ІQ.10ДОГF;З РJіЙU Я:І-ІН В 1j ;tа.1екІ \1ИН~' .lі ДНІ п-;ор СТО !іОЇ б о рr>тьбн в ПnиЖ>р'ї». НеJар.\Іа пісня • По д'> .1ІІн а:~т и_ 10 взгnрьям>) , яІіу сnівають v rестап 1 вській fіатlвні t·е ­

· РеАактора,

оекретара,

мttneвoro

ві,-;нєсти

t nepe;;i

nрохr>.:нпь

repnї ,

Фа ;~єєвим

Р'1:ІІВНУ

ТR 1 !1 '! Г'Ст і.

n оо

не

ni;щ i .:r.lЯ .

1~ . -10 Нпвнни, І 1.50 Дп ріцниu І

1 7.1~ РІ"сn уб.,іканська

Т ЕЛЕФО НИ:

154.

Ви става

:tt>.ктині. « Киі·вметробу.lІ. •.

!7.1)(1

(Фотохроніка ТАР С - РАТАУ ) .

ауІІ. Нмівська,

:tак а рnаття .

1 3. -Н • Ср ібн е коnнтІtr.• . д..lSІ діте~.

цопомогою цієї у го,1 и ВашінІ­

сказані

111. 111 0.4.1

найновішою системою е.1ек-тронного · спостереження

АДРЕСА

ВИПЬІіе

ГромаJJ.СЬ&

досвіJІ.у. 11 . \ ~ Mf' .1fiJІiї

.життІ

пишу

п · ятниuя .

мінін юр и .

10.45 C.1 nнri за нами .

нагніта­

8

я

ро\ІІІ-

ПЄРЄ!\ 0н~.пІ'с а нє r .; ова бу ­

гва 1-J :tiя ., . а.1е

ПР8Ц1{)·

органі зааію J\pa CHOJ.OHa п ер іоду .ІРУ ГОЇ сві т тюї війни, а npo R.1a .111ROCTOJIЬK Eбі .1ЬШ'• ­

4

камера.

Іn ..з:; Хпр•ографічні

м. БРОВАРИ,

що

І2.0о Н а ш

університет

мі :н~Аоків .

І 8. 3о Му .,нф і .1ЬМ

2&5020,

Т1:1Чав

кою .

и и ни.

16.05 Гра< А. Туга/! ( арфа\ . 16.1!; Т•мфіJІЬМ сШ.тя х li.O

НАША

я

трьох

ТJCi30.1IO!I ifi Н іВ1 Н НаІ·ІЕЯ :,JіІ . .-Все щ1ан ;;я•>. ІІі

rp ·•s:->.1Y

пі.Іпі.1ьну

20.4~ На

ПРОГРАМА . ЦТ

14.&0

~ABARC•.

:юеь,

В.

24 ГРУДНЯ

8.0>1 • 'І• с•. l\,.JU Пмнuстнка . 9.0;; "Ге.нrрі.1ЬМ сІ(аміJІа•. 1 ~~· рія. · 10.10 БіJІ.r·}· кн ітм· я . сурма•і! 10.40 Дnк. т~.•1ефі ,1 ь м • Ранок

Фотоінформаці я

3

«hМІИ

вrtx

Фа.1н· "'а ~останн .й

.1И

gати на .:І ,, :V1o.>O JOЮ rвардією-., - · ро:,повідав nнсь­ ;,Jава:\ІЄННИН. - :І! ЄНі

фІ.1ЬМ>,

to.:;.;

ваJІЬникі в <<Ф·1 5».

епохи

нів О1екс андра «РозгрrJ,",,

q :\-J ч.

тR<>р ннІІ• ,

КУЛИК,

продовж ує

:1-Іаі% ·

ва .

ба v1етv

(Тар их

ад~Ііністрація

Гер,..,у

ПИС Ь:ІІеННІfІіа ЯІі бі .l ЬШОВН!\а -.l E'Hi НПЯ. !3

}9.110 Лкт}· а,,ьна- камєра. 19.30 Док. фі .1 ьм . <Ліс

оr.ІІ.ІІ.-ач ТАРС.

Американська

стаНОБ.1 ЄННЯ

"1 ас ht.:OI' H

nо.1:ти nа з нахо:!ІН Ь ВІ' Л В ~' створ<'н н·і но11нх 6а1. \'

арабів~.

n:.·тньаrо

18.1111

ПрОВЄ JЕ'Н ні ())HpO!-i0\1iH' IU T<lfJHIIX \ТiiHE'RpiR :1 y'J~CPO реакційннх рє;кн _,1ів, ~· ро-~в'яз~·я~нні ;-;.10бної ант•І · лівійсь;;ої 1-і~\тnанїі, в 33()хоченні екс:-~ансії І :зраї · проти

6\·.•ос-;і

Мі\ТМ'ІНf' Оо~1ЇМПіа.Аа. •Закон і мн• . ІS.;ffl •дебюТ> . СО•1іСТК~

..-Ан е к с ія Го.1ансьnнх в·Ісот, говr,р Іпься в :JіІ : І · Ві С і р ійсьf;ої ІіО:ІТун іст <Ічної партії , ні .1Ііо .ч нп <! ­ <:у_єтьс я 11 :;агіІ .lЬНий агреснвннй ~;уре а~н:рю;ансь · кого i:\o1n epia.li 3 \ІY - На \Іі жнарО;1НіІ1 «рені СІНА робаять ~- ее .1 .1я підр11 ву пр<нІс су рn:Jр:цкн і п -,. си.1ення ЯJЄрН()Ї ;,a rpo.lH. На Б.1н;н,кrJ\ІУ Cxo;Ji та!і.1

J!IO

npo-

юнпст!

рок Ів Фадєєв .1і тоді. В Ч У.1 О- . с:чнадня ть f" О\ІУ ро.\Іані О. Фадєєв а. RСТУГі2Є В .І-іО.\1уНіСТИЧ'іУ <. ~!ro.10.1a гвардіЯ » об ра> nарт і ю , а п с1 т і '1 ЯІі п:-> .l іт­ О.l єс а І\опювого осв і т.1 f'­ nраІІівник. н о:~1 ісар по:JК'! , ний якпчсь особ~ннu яс~­ 3ГО,lО~І бр нr а.1и ~ nартн ­ раr:<и~І світ.lО .І·І. Він не­ занськІІх загон ах і Черrи­ :.ювбн стоїть па п і JВИ!Н ·''ІІ ­ ній . \рм і ї б'пr.с~ :з інтєр­ ні. хоч са"ювідданістс., вента.\111, К(} ,1ЧЗ'іі В!ІЯ~ lІ, п атріопr:вт і JYXOREJv кра­ бандамн отамана Семено-

щ ~­

ніж

І

в 1 дб у.1 ася

гааен

J-;i! іро .>І.

зничайно. .1.\-:-І,е

'ТП ,-Іl ln

<>а:-:бнсія Го.1ансьннх внсот -- ue пр с,s:сник ана .lо­ rічних заходів щодо Західного бєt:еrа · П о рдану і сектора Га г а>>. с ить .-

:щтинства

ТУт в і н 1-і'!Rчавtя у 8 .1а ДНGОСТОІtЬ!,' ()_\і\' JUHІЄPUiii­ H0.\1V У'ІИ .l ;{щ' . Тп І ві :t-

] -;оІJ1t1В <І Й,

,- .1юб.1еннй

Ц е,

Заїроп-;ує; CЩJd­

побоюваТ>іСЯ.

Ф1-

б~· тв і й

хn ча

Рішен н я Тє .~ь Авіва, яr;е зноF\' nlдrRrpдн.lo 'І і. л~тарис~сн·нй. ->aг;;pt'ir; ffUЬ!ii:й xa:JaSH' P rто.lіт:і!-:;, Ізраї.1ю. зrtчі!'ає до.1:о 1 їО т ::ся•І арао)ів , я і; і 6:.-.-::н Е!іГНані з Го.1аr:ськнх RІJ Сот ПіJ час БіЙІШ UI07 ;:JІJ· ь:у і віло д і прнрєчєні на J<J .crю о : ,;; еюіі в. J-ip!\1 ьс і

0.1ексаНJРD .\І

П'-fСЬ.\ІЄННН1-\а.

0

«Ю):анjте». є.

•• •• rерОІЧНОІ йш.1а І;а ;1а .:Jеко.VІу Схо:ІІ .

С ~>d П'fіаНШІ

т:Оrо , ЯІі не без підпаr;и гшше франІ;у:<ьн СІ

Літоnисець

О. О. ФАДЄЄВА

ДЄСВ І-НІ ЙШОВ f1.1f1Ч :> кра­ І!!И Х \'ЧН і R 1-\і! Ні ЕСh !'>ОЇ ШНn­

.1>1 rJ.lf'Г

cra::•Y rт рнпнн єн:m вогн ю . І-Іа вІ: .Іі<JГ\' Сір!і !'a .J;; БЕ .ЗПЄ !іН оон <:-6['()R0!'11- i a ! іl ' Д..jа.Іа ri :Jii .1\IY OCJ' ,11' aЛ ?l-\ C iOif iCTCJ--hY aJ-:lliH! І :, раЇ.lЮ, Щ<J Bi ШJру та бeJПE'r-ilf І! УСЬО\1У CR.Ti.

У На н !в

пі.::н і ча.1исі-т вnнн на ЧеD­ нечv гор~·- І п оруч з мо­

Пр01Й?.ЯВШИ НезаJИЕНе ріШЕ'ННЯ Про ПОШНІJЄН'-!'1 1зра!.1ЬСЬ}(ИХ :3аr;он:в Ed f'~.la:-lCЬhi !HC:JTH. · Тет,­ АВlЕ по с~·т; aiOer.cy,,~s ІІІ<:! тер:ІІ•J,JІ!о , :,аг арбану r 196 7 році _,. С:рії. :-РЯі\ СІрі:'ісьr;ої Арабськnї Ре .> rryб;J ;r;н о;.;а раsтерІJ:.-:уна;< ІіЄІ\ f>P"" І з рі1Ї.1 І<1 яІі •а nт

apOJ ;t

раса ШевченІіа .

ДО 80-:РІЧЧJІ ДНЯ НАРОДЖЕННJІ

3

\1" Сnі.1ю1 п;;сь:1·1 е нникіз СРСР. hРПЮІН СХО J3\Щ

Вашінгтоном <Іt·~: f'с ії

Бі;:значн­

nриїхаJа ве~нsа rpy na лІ­ терат орів, у ча сників nри­ свяченог о uій події n.:eн·.r­

схваленим

но:· прнr;рrпоі

року

1939

країна

.1а 125-р;чний юв і:~ей Та­

u

ЖИТТІ

Газета середу,

еихо.!!ить п'ят_ницю

у , JІІзторок, та

су~ту.

ІRJІ.екс 61964.

1ираж 12.160,

Зам.

5304.

#203 1981