Page 1

Спускний апарат станцП "Вlнера-ll" досліджує нланету У новому райоJti

ПРОЛЕТАРІ B~,IX КРАІН, ЄДНАnТЕСЯ!

.N! 203 (4723) СЕРЕДА

25 гру.::\ня

27 ГРУДНЯ

Венера. Слуснний апарат автоматичної станції зро-

р.

1978 Ціва 2

метрів

на

До новорt"чного ...

окрyrи, затверджено cКJ~aд Центрam.иої ,. виБОР'JоІ комісії по виборах до Верховної Ради СРСР.· СРСР" tоварlПП

Л.

морозами.

а у

но до

Адже ниніш­

ТрудящІ нашого .раЙону, як і всІ раДЯНСЬКі .що­

ДИ, наполегJIВВО працюють вад ТИМ,· щоб успІшно виконатн завдання трьох рокІв і п'ятирlЧкв в ці.1l0-

З~~r6ТЬ

тисячі

1,5

На· засіданні

первинної

13

ВJIаддя, думка про те, що всі проблеми виріШУЮТЬСJ[ партією ДЛaIJ народу і в іМ'я народу. Пропагавдвс­

ріЩ~tI.нями

ЦН

Ko!lUl<lYVГ .. ·.И J"к;..-.

'"

Слов<>

танні ДНі г,рудня ВИПУС~lk

м€талургів

ти над П.'ІЗНЗ'JЮї продукції

не .на ;J;eСЛ1lКИ тисяч .J{ар-ба..

BtмlJ1Y 3аJЮ-~.

за

профеі

свій

ВiJ'ІЬН.ИЙ

.

.

Є. МИ ГУЛЬК0,

то-І

інженер

кер!вник

робкоріВсько­

го поста

на ремонтио-

механічному заводі.

Почесні

грамоти

правлін-.

-

ХХV

л. к. Пилипенко, руд­

України, І мець,

правління рай спо-

К

-

В.

ЛіТКїВСьким

магом .м

8 -

hay-

оосп­

М. А. Во­

І. ЦУП, начальник оргвіддlау раЙСПОЖВВСПіJDCИ.

у жовтні

ТРУДОВА ПЕРЕМОГА ТВАРИННИКІВ

ціальннх 1 громад.янськвх прав, в піднесенні доб­ духов­

ТрудіВ1іИНИ

радгос.пу

.КалитянськиЙ"

зустрічають . .яхвсева­

зробити так, щоб І

імені

- комбінату 50-РіЧЧЯ

СРСР, ДіЛОМ відповідаючи на рі­ щення ли~rопадового (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, усПішно виконали соціалістичні зобов'язання, взяті на

треТіЙ рін десятої п'ятирічки. М'ясо­ перер06ні

підприємства

13~60 тонн свинини

М1CJoКВ8КО1ПСОІІ.

О. Миловано.

ра.їни, ,колективи ~x ~.

у

кретннх ПРНКJIадах показуватв иаші досягнення в розвитку економікв І культури, в розшвреJnli со­

ві~будеТЬСJl десиа

цеху

U (нача.ljЬНИК . . . Ба.'

час. Це· фотографія. ЗНlм- І

дострокове виконання пдан:в роздрібного товароо60РОТУ, він вручив

там, ,JJeKTopaM, агітаторам, висryп.aючи перед людь­ ми, потрібно яскраво і перековлвво, ва живвх кон­

29 грудня ц. р. в ПРВ-І ввх депутатів

Другим

КОJ1ектив

живспілки П. о. Котель- лодін.а, зав1дуюча кали­ ников відзначив, що за тянською шкі.1ІЬНОЮ Удаль­ цей час працівники спо- нею г. о. Петряє~ та ш­ жи:вчої кооперації району ші. реалізували товарів на Усі присутні обмІняли133 МіJІЬЙ~НИ карбован- ся досв:дом своєї роботи ців. Ударникам, які зро- ·та обговорили плани ро­ били найбільший ВКЛ'l.:І у боти У наступному раці.

СРСР, їх практнчного· втіJIеиия в дlлах народу. На весь голос хай звучить тема радянського иародо­

ради

організаЦії

Компарт:ї

roJtOI!a

Головвим IдеЙНО-ПОJlіТВЧИИМ змістом ввборчоУ кампанії повинна бутн поглиблена пропаганда ідей ХХV з'їзду КПРС, положевь нової Конститynії

міщеннІ виконкому міCJoК- того CКJIВКaBВJI.

організац~ї

Хоженець).

працю при­

Є у Олександра ще ад-

заводськоІ

ЖИ'l'тярішень

ду

складені конкрет­

lIapo.1l;шістваДЦ1l­

парт!.йної

підвищеНі ссп;а- нуму зобов'язання· по

,рап()ртував про -,<,ст рок о-

профспіЛКИ

з'Із;[у КПРС і ххv з'їз-І нянським

за·

сесіJl мІської Радв

хар

ІН'

.

сумки· триріч.ної роботи продмагом М 1 г. М. Ба­ кооператорів по вті.'ІЄННЮ БИ'і, жер:ТіВСЬКИМ М 20

Партійні організацІї, встуваюп в цю В8ЖJШВУ 1 відповідальну кампанІю, зобов'язаві з П8flШВХ .дв1в визначнтн чіткі планн організаційної 1 маеово-полі­ тнчної РОботв середвнборцlв. Повсюдно уже по­

ПОВІДОМЛЕННЯ.

М. 5 (на'ЧаJН;; ют А.. БаХОЛДі,н,секр~~

Щ, присвячений успішно- спілки праЦіВНіиків держ· му. завершенню плану торгівлі та спожнвчоІ TP~X .. роКіВ десятої п' я-кооперацП. ткрічки. Серед НI3roІ»дженихПроаналізувавши ІІід- зав:,дуюqa тре6ухіВСьккм

працІ.

1

колектив~

Нещодавно ус. Требу-

господарського внробвицтва ще з більшим підне­ сенням, прагнуть ознаменувати девь ввборlв у Верховну Раду СРСР висохвми дocяrненв1lМВ в

наступному році

.вооо. цеху

ХОВі·Від6увСЯЗЛіТ удар- ня райспоживспілки 1 ИКК!в комуністичної пра- президії райкому проф­

чнзнв, про інтересн всього народу . Ось чому вови працюють на всіх дlЛdlВКах ПРОМВСJlОВОГО І clJIЬCЬKOo

п'ятирІчцІ в цілому.

металурги

в.е ~~р;іЧНQГ{) ІШа, цу кo.JLeктивправофла,нJ',Q;.

Зліт ударнинjв

кв, як і попередніх років, пройнятІ турботою Пар­ тН І Уряду про првмножеЮlЯ багатств рідної ВіТ­

комунlствчиого БУДіввицтва в·

* *

заводський - -~------~--~~~~

.КращиЙ за

карбованців. І

винахідників

1

Внвчаючн ці В8ЖJlВВі ДОКУIreНТИ, трудящі міста 1 району бачать,. що плави четвертого· року D'итвріч­

в розгортанні ще швршого соцlаJIlствчиоrо змаган­ ня за успішне втіJIеиия в життя веJПAJlОЇ програмв

В ЖИТТR!

-

на себе лістичні

сією»:

вариствараціонаЛізаторІв

рес­

це патріотнчне прагвення стало діЙОВИМ СТ1р1улом

(1978 ,.)

ження у виробн.ицтво Тіль-І ки фотоаматора: неод*о- : ~Щ двох· oCTaHНlx ПРОПОЗИь-' раЗОJ:jО ·приRрашали завод-· цІй ,слюсаря становит І ськустіннівку

ціального розвитку респуБJIiкв ва 1979 рік.

TPYДJUЦi

':f

одержали

(в живій вазі).

І

:Значно перевинона,'1И планові зав­ дання по приростах живої ваги ·1ра· цівники цеху відгодівлі, який очолює о. ЦідгаЙниЙ. Високих трудових ус­ Піхів досягли окремі тваринникн­

В. Бабко, Д. Сухонос, А. Верпека, Н. Торбіна та інші. Робітники підприємства сповнені рішимості ознаменувати четвертий

Це на 260 тонн більш, ніж передба­

рік п'ятиріЧКН НОВИМИ трудовими здо­

чалося

бутками.

народногосподарсьним

пла­

А. БЕРЕЗОВСЬКИИ,

ном.

ДОС1РОКОВО виконано

1

і

іі<Іститутах

судивО. СоломаТ1НУ зван­

Мічний ефект ВІД впровад

пуБJlікв В зв'язку зріщеинямв лвстопаД080ГО'· Пле­

родне свято. Необхідно всюди

в

~лександра 1 як раЦіона І на улюблена справа,. якій

вуму ЦК КПРС і Про!!fPВО·Ю ііа вьому Генерально­ ro секретаря ЦК КПРС, Го,jJОВИ ПреЗВ,ІІ;ії Верховної . РадвСРСР товарвша. ЛО І. Брежнєва, схвалево . 1 затверджено Держаl!нвй ·ПJI8Н економlпого 1 со­

ННХ запнтІв. ВвБОРИ завждн

обробляється

вивча€ться

(1978 .. ) лург1У І. мені 60-ріЧчя Ра- ЛНСТOliадов.orо.. р. Пленуму ц-к !УПРС і дянськоІ України взяли грудневого (1978 р.) ПJlе-

раціоналізацП, ви-

лщат6"а. У:\ІОВ~ИЙ. екона: І він віддає

Пленум ЦeBTp~J1Ь­

їх

різаЛіоника

(!.оВП .вєрстаТ1В.·

вого Комітету Компартії Україив і дев'ята сесі. Верховної Радв Української РСР, де буJIВ ,роз·

робуту рад.янськвх людей і заДОВOJIеииі

програ-

ро КУ.

Нещодавно

по металу, на.J!адчикапре- 'І ня

нумі ЦК КПРС; десятій· сееЦ Верховаої .Радв СРСР, депутатв ПОї одногол.осно затвердвлв За­ кон СРСР про· Державнвй мав еконошпого 1 со­ ціального розliИ'ІКУ СРСР на 1979рll1:. Цнми днямв в атмосфері трудової і поJti'fJl1qlОЇ

тверджені списки агіТКОJlектввів, ві плани їх роботи.

за

руки ~~СрТ6~:gу'IХро/раиtОиН19'78 хів зобов'язалися за ос;.

сщеа18Ліоllое- і добросовІсну·

тей:слюсаря,

докладно йшлося на J11IC'tОПад.овом.у. (1.:918 Р.. )· П..л.. е­

1

ВС ·І

W>P13ИJ'И~, TpyдiBH~K OIt;J- . ком!тет музав ЮJ7і>ка

J

переглянуті

на

ста,н­

ДО. Пl!"рування і ЦК ВЛКСМ про р.озгор- барицьний, секреТ,ар пар'і;

П. МАЛЯРЕНКО.

цеЙ час КМіТЛИВИ~ ! пра-

внконання трирІчної ПРОfрами, ІІ~Я;НХ С(lчіаn1ста'l­ внх зцбов'язащ. ~~ВJlPJЩ..о~й P~II: D'~т:\!річ~ •.. Нннlв усіх трудових. КОJlективах розро'МJцoТЬeJI f оJjГОВОРЮ~'fЬС1l зобов 'JI3I1JШя на. 979 рІк, . пий повннен стати роком дam.ПІоtо з~dёТанн.я екоиnмdч· ної могутності рIАвоу· . . . .~а.,иеухвJlыirоo пtднесеЮlЯ ДОБРМУfураДяиєь.кn людей. Про це

агlтпунктв,

:комплексні, нера-12.,

ДОСJIідження

Д!,лом ві.::\ПОВІдаючи на .::\оловів теп- і Лист ЦК КПРС, Ра.::\и 3

Олександр СО:'10мат1н. За роботи новатора.

му. Кожннй деиь надходять рапорти про ,ll;ОСТРОКОве

трудящих

новорічного столу

одержа:~

автоматичними

lід~'nьниці . мет~ло~он- нахідництва та науково! розходиться з д:лом. В><l}Щ}.в. . ~Т'рунЦіЙ ремонтно-меха- j,організаціїпраці л. Пан- Першим на п'ять днів рад. ЩJfИКАРЕ~~О, нІчно!о заводу працює ченко відзначила ц:нність ніше визначеного стрсжу mtЧaJJЬВJS Вl;ІРобничого

працює .иова КонституЦія CPCP~

всіх

м.ов вес-' тую!ься.

Шос.тuЙ рік у нолекtи- ' бюро

п'ЯТ(lplчки в умовах, KOJIВ плодотвори, діє. живе І

1

ної

радгоспу ,личнооо ГОСПОД~Р7тва го- MiRi.cтpiB СРСР, ВЦРПС.м

Майстер

в обстановцІ всенародної боротьби за УСпіШНе .здіЙ­ свення рішень ХХV з'їзду· КПРС, завдань десятої

завдання KOMyвicfiB

б ро ітнини

араз

обсяr HaYH{)r

інформації,

проводилися

..

опе­

н1 внбори у вищвй орган нашої l!лади пр()водятьCJI

активності віДбу.mся грудневвй

ОВОЧІВ-'

но".і з..єлені буде ві .."прав. ле- І лищ HOВOJ.<> плівкою.

Мова йде про те, щоб иавсіх етапах виборчоІ

1· висока· цілеспрямованість.

року

личноїпродvкціУ.

З

Ве.л1ЩljЙ

"""'1' зе,1еніЕ: м.олода ци- помlДОрlВ, ОГ,lРЮВ, закла- таиня соціалістичного організац!!. ~J І ойо іI>ИЧ). буля, петрушка. дають солом яно - гн В змагання, праЦіВНИКИ заНатхнеНі ПерщупаРТіЮ вітаМіН- поД~шни, накрив~ють теп- оо,ду п{)рошкової мета.

..

І конкретність,

теплицях

на.

завдань, накреслених ХХV з'їздом партії, дленуиа.

кампанії панувала діло·витlсть

наступного

лин.

градус!в

88 атмо­ 95 хни.

планети ц:ями .Венера-11:!> і «,В€,

* *

ниня Княжицькоrо радгоспу продадуть 40 тонн тen-

хурделицями, І.

імені Щорса -

І.

Брежнєв. І потрІбно з перших же кроків задати їй діловий тон,· поставнти в .цёитр увагнвикоианвя мн Центрального· Комітету..

поверХНі

трудящих CToJIНЦl респуб-!. р лікн. У першому кварта.лі і . апортують

.. Нцворі - грудень,. з,

еМи вступаємо у велику І відповідальну ПОJlітиq­ ну кампанію, сказав, виступаючи . ·на засіданнІ

Ради

* *

стопу

ILРОВРДИЛИСЯ при темпера­ турі навколншнього c~.

вої

Під час спуску апарата

ПЛЕНУМУ цК КОРС

Нещодавно в пресІ вадрухованвй Указ ПрезидіІ Верховної Ради СРСР, ЯХВМ призначеио. вибора до Верховної Ради СРСР. десятого сКJIВкаин.я ва недІ· лю, 4 березня 1979 року. Ввзначені вже ввборчі

винні бутн відкритІ

посадки

РІШЕННR ЛИСТОПАДОВОГО

ОРГАН ВЛАДИ

«BeH~

мою, ан.а.'Іогічною програ- АкадемП наук ОРСР. мі досліджень спускн()го (ТАРС).

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ дЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

глянутl

місця

eBehepa-12:/>.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КQМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

ративнІсть

від

спускного апарата станц:ї

ВИБОРИ У ВИЩИЙ

станції

бив м'яку посадну на по- р.еДОВRща .446 верхню планети на від- Цельсія і тиску стані близько 800 кіло- сфер протлгом

коа.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНІІІ 1937 РОНУ

Црезидії Верховиої

1978 року І апарата

автоматична міжпланетна р.а-12:!>; . HaYRobo-теХНl'Чні станція «Венера-ll:!> до- експеРJ:iмеmи І дослі.::\жен. сягла околиц~ планети ня на поверХНі Венери

соціалістич­

ні_ зобов' язання З-х РОКіВ п'ятирІчки.

заступник

днректора

радгоспу­

комбіаату по виробництву.

цього JJfЖУ

райоб' єднанні

госп техніка»

робоry ле}'(єхів nлу~ів.

по

~Сіль­

розnq~чато

відновленюо

для

тракторnих

На цей

час

уже

pecTaepoeano ЇХ більше 3000 штук. Зразки удар­ noї

праці

цій

роботі

показує

газоелектрозварник

силь

Климович.

ЛОВСЬКИN,

па

досвїдчеnий Ва­

ПАВ­

якого

ви

бачите на зnї.чку.

Фото

М.

СеМЩlога.


СПОЧАТКУ

!про

себе.

Чернігівщині.

склелася

трохи

-

Народилася

Доля

нелегко:

я

жаt зернових, роботи для І ЗД&'!У, а й про умови пра­

на

молодих

моя

НlШИХ «призовІв., також внесли вагомий вклад у перетворення колись диних степів.

сінького малечку. Спасибі добрим людям - дали замінили

Спочатку трудилася на різних роботах. Та мені

бать­

припала до душі професІя водІя. Хотілося натужноІ,

!Ка й матір, зігріли теплом щирих

традиційно чоловlчоІ робо-

сердець.

Ноли

по

всій

вистачало.

Отже ми, добровольці пlз-

рано

sаЛlШIилася крyrлою сиро­ тою, довелося пізнати чи­ мало труднощІв з самі­

притулок,

рук

краІні

ти. я

рвалася

туди, де

ці

та побуту

людей.

ЦlnИНИ

RНИГV СПОГАДІВ

ОБГОВОРЮЄМО

Л. І. БРЕЖНЄВА «ЦІЛИНА» пролунав славнозвісиий важче, де ПОТРіБНіше.! жлич «Даєщ ЦіЛИНу!., я Згодом закінчила нурси і була ще неповнолітньою. сіла за кермо. Мені подо'Але мені, тоді вже члену ВЛНСМ, так хотілося по-

Іхати в ті далекі нраІ, 'своІми руками творити їх :майбутнє, готувати Вітчиз~i вагомі казахстанські ї

IНО~~~~~~ила

.

Майже

RОЛОmcл

. .

ВКІСТЬ ТВОЄІ ПРАЦІ

а

т

дІлові, мислячі, людя­ ні. І. І. Нестеренко був

-

у

м

~OMEHTATOPA

ПІДХІД-

с

миру

х

І

П

В ІНТЕРЕСАХ

ваннІ.

60-х

..

Не

випадково

роках

він пішов

в року майстер машинного;

на

ський.

На особисте, цілині я і своє

Чітко

організоване

доїння радгоспу «ЖерДі в-І неї також Олена

Павлівна

доїння

в

корів.

Працює вона з двома апа-

знайшла Носко.не Скажу відверто: Працюєі віРТУОЗНО. сімейне успіх приходить сам по ,,ратами. І так завжди в усьому:

щастя. Закінчивши Таращанський технікум меха-

собі. його виборює ТРУДіВ-І чіткість, порядок, продуниця щодня в нелегкій, мані сть до др:бниць, своє-

сІльського

ва не в якихось тут особ-

і

елеКТРИфікаЦіІ але почесній працІ. спра-І рІдна творчість. господарства

прибув до нас на роботу Олександр Отиченко. Став працювати механіном. його «летучна1> з'являлася

JІИВИХ умовах, вони однакові для всіх. До речі, на фермі, котрою я завіJ~ї(), є чимало хороших доярон,

Передова

трудівниця

непримирима до недоліків І у роботі се.'1екціонерів, НОРМ0добувників. Проте, ,як вона вважає, нінцевий

балося водити машину на рІзних дlляннах рад- проте за показниками ро- І результат багато все ж степовими шляхами, во- госпного виробництва, об- боти Носно найкраща. І таКІ! за.1еіfШТЬ від дояр­

зити хліб на приймальний пункт. А працювати було важно. ВлІтну годинами не виходила з набіни tBO-

слуговував вІн І мою машину. Сподобалис~ ми одне одному, ВИРІШИЛИ побратися. Там же, на Ці-

го ГАЗ-51, (до речі, його линІ,

відсвятнували

ве-

І шляхи П успіхів треба ни. Адже пропущені про­ шунати в ній самій, в Прахунни ніхто не випра­ qyмлінності, творчому І вить. Як свідчить багато­ ставленнІ до роботи. ' р:чний досвід роботи на Майстер машинного до-, ферМі,

своІ думки номер 35-44 врІзався в сІлля, там народилися на- Іння -

опікунам, та вони зустрі- пам'ять назавжди). Бува- ші дІти.

навіть

незначне

це не про.сто змі- 'І порушення машинної тех­

нена назва старої профе- нологіІ веде до помІтного

ли маІ плани в багнети: ло, спала три-чотири гоЖиттєві обставини ЗМУ- сії, а - якісно нова, з' зниження продуктивності мовляв, чого тобі там шу- дини на добу. Вся енергІя, сили нас переУхати на Ун- іншим змістом, з іншими І 'Тварин. Тому робота на

кати, що, крім труднощів, знайдеш? можна

бажали

Звичайно.

зрозуміти:

їх

люди

якнайкращого,

відчували відповідальність

га моє подальше життя.

всі сили

спрямовувалися

на яномога

швидше

вершення збиральн

закам-

.. 01

але на

,

а

о

С М -

зв'язкІв

з

ЦІлиннинами, вати стало не тан, ЯК ра-

це безтурбОТНіСТЬ? Усе жання віддавати важливій

ВИ'l!агає

велиної

самодисципліни,

відпо-

ось уже два ЛІ'та підряд ніше. Адже на фер'l!У віда.1ьності за доручену Іздить номбайнувати в На- прийшла мех.рнізація. Ме- справу, глибоних знань.

нlх

в ниніш- ханічні напувалки, механі-

l'

хлІбних

мільярдах зо~ане роздавання нормів,

почутті, на настрої нега- братньої республіки є ча- доlН.НЯ...

Але хіба благополуччя тивно не відбивалася. Ба-

-

раїну. ЧОЛОВІК. не пориває вимогами. Тепер і працю- ферМі

панП. Утома, безперечно, захстан. Отож відчувалася

стна його працІ.

ВІзьме'l!О,

наприклад,

Познайомившись Із «Ці_l.ДОїЛЬНі апарати.

Недаремно, ми не лише

пlдбирає'l!О

надри,

але

и v

постійно дбає'l!О про підвищення

їх професійної

Що це? 'l!аЙстерносТі. Часто перед

ж тани треба бути неспо- справі максимум зусиль линою"> ми зчоловіном ,метзл. А ми ж маємо тваринника'l!И виступають !Кійним за натурою, особ- не згасало, навіть у не- пригада~и чимало епІзодІв І спра'ву Із живими істота- передовини виробництва, JlИВО в молоді літа. Бо в сприятливих погодних боротьби за велиний хлІб І ми. ,І ставитися до ,них. котрі діляться власним противному ВИІ11адку жит

-

тя стане янимось прІсним.

умовах. Скажу прямо, клімат там не для слаб-

Сходу, по-новому глянули

І бе

на' зроблене. Але, відвер- то

л ж о з на е н І ув~ги ПРJ;-

неможливn.

і а ж зоотех до('в дом. а т ко -

.іаВJі1~.'Я ніки, ветлінарі. Працівни-

Минали місяці, роки... Л~ХІ. ~pY~;:ЄB ~:~a:y:ЦT~: то нажучи, мене пройняв і' майстра машинного ДOlН- ки нашої

ферми уважно

Я, врешті-решт, стала сасум. Згадала молодІ рони, ня, мабуть, в тому й по- с~ежат~. за .новинками спе­ !dостійною, пішла працю- лині,,> про це? Дійсно, бу- проведені в радгоспІ «Ін- ЛЯЕає, щоб не просто ви- ЦlаЛЬНОl Лlтератури. Словати

в ЛіСНИЦТВО. Труди- рани,

Jlася серед РОЗКішноІ при-

заметілі

там тані

бувають, що йдеш і поруч

І БЕЗПЕКИ НАРОДІВ

кілогра-І ни. Характерно, що навіТь

6000

уважним до потреб робіТ..'> мів молока від кожноІ ко- ,роздаючи корми, вона до­ ників, простим у спІлку- рови одержала з початку, держує певного порядку.

нlзацlI

07

"-----

Де творчий

тип справжнього господа­ ря землІ, який уособлю­ ють так тепло змальовані автором «ЦІлини. числен­ нІ керівники І роБІтники

підвищення.

'МАГІСТРАЛІ ,

-- _.-

Це

І

тернац ональни

й

Шнода ДОlТИ

норову, а зробити І ваМ, ми

и це так, щоб вона якомога

">.

того.

робимо все для

щоб

якнайБІльше

Завершилась

сесІя

ГенеральноІ

ХХХІІІ

Асам.<!

блеї ООН. СпустІв

OOHiB-:

ський хмарочос на березЬ Іст-Рівер у Нью-Йорну. де

три

місяці

напружена

тривала

дискусія

~

найважливіших міжнарод'­ них проблем. Цілном природно, що в

центрі уваги були питання,

делегатів зв'язані ~

гарантуванням

миру

та

безпеки народів. Велики.йі

в:дгук на сесіІ дістал~ радянські ініціативи, як.•, спря.'\!овані

на

досягнеи.

ня цих цІлей і відзначаК1ться ,конкретністю,

Bpa~·

ванням

іншЮ(

інтерес:в

нраїн.

Тан, широкий резона~

на

сесії

дістала

радян'СЬ­

ка пропозиція «Про унла-' дення міжнарО'дноІКОIi~ венції про зміцнення га­ рантій безпеки н€яде~ них деnжав,,>. Генеральн~ Асамблея схвалила ра" дянсьну пропозицію npq

нерозміщення

зброї

на

ядерно'

території тиJt

держав, де її немає те­ пер. Як під.креслювалОСJa пІд час обговорення інІ.­

ціативи Радянсьного

COR>

зу, її зд!йснення поставИ'­

ло

б

заслін

прониннеННIq

найбільш зброї

страхітливо!

масового

знищення

в нові географіЧНІ райа­ ни. Оонівський форум та­

роди, а час вІд часу поду- супутнина не бачиш. А за тим, що не було змаг _ менше відчула холод ма- зростало ~l8йстрів машин­ ІМувала про цілину. І кі- що вже казати про авто- трудитися в ньому й да І шини. Тоді і віддача буде ного доїння за поклинан-

кож схвалив резолюціJOo. в яній знову підтверджуЄf

'Іверде ріШення: Ухати! Та ми переборювали всІ Зараз ми працюємо в ло рун потрІбне і, зви- вІдзначити, що їх ря:\И пау Назахстан прибула в трудноІЩ. У важних УМО-, радгоспі «Нрасилівський,,>, чайна, майстерність. повнюються. О. П. Носно '1959 році за номсомоль- вах і хліб вирощували , і вносимо посильний вклад В ОП' - вихованка нашого коу здІйснення нових напрялени авЛlВНИ дав.

ня

яець

кінцем,

прийняла мобільну їзду!

СЬКОЮ путівкою. Наш рад- селище

іГосп

лІ...

будували.

наз ивався «Інтерна- значною.

мірою

ЦіональниЙ •. Це ім'я йо- диренцП,

яну

вищою. А для цього і теп- ням

Це

но снлався свій стиль ро-

.

заслуга 'визна.чеЖ)l мІв агра:рноІ

~чолюв.ав

(1978

му дали тому, що в госпо- І., 1. HeCT~peHHO, І паРТІЙ- RПРС р.

)

політики, б о, ти є с во.~ улюбле' НІ

липневим

Плен I\ЮМ

у

про хліба-

«RрасJШ1всьКВЙ..

ЕRОНОМИТИ У ВЕЛИКОМV

За

mдсУ'МКами

соцlа­

1978

НізацІю цивільноІ ни

обоР0-

БроварсЬiRНЙ

.район

&йняв третє місце серед

!районів і МіСТ Ниївщи.ни. За цю перемогу бровар­ Ч!lJН відмічено Почесною грамотою облвиконному. Таного успіху здобуто зав­ дяки

денню тового

:новах,

f<ладах

успішному

прове­

Rомплексню-0(5'єн­ :навчаН'Ня

и

організаціях

району.

lВідзначилися

уста­

і

за­

Особливо

тут

радгос­

пи 'імені Юрова (дирек­ тор О. М. Чижик), «Го­ !ГОЛівсьн.ИЙ. (директор О. Я. Олійник), Семилол­

ІК, lвсьна (дирентор

птахофабрика В. Д. Нудрен­

ІКа).

ВеЛIfRУ роботу по про­ паганді знань по цивіль­ ІНій оборонІ серед 'Насе­ лення

проводять

началь­

lНини штаБІв цивільноІ оборони радгоспу «Требу­ іХ:ВСЬКИЙ1> М. І. Петюх, Гоголівської cTpiqKOTHaцb1Н0ї фабрини В. Х. ЮШНО­ !Вець, радгоспу-номбінату

~НалитянсьниЙ. Д. Ф. lПпак, дирентор цього пІдприємства В. П. Боро­ дай.

Хотілося б, щоб нерів­ ,нини інших наших під­ приємств,

господарств

ан­

'Тивн!ше сприяли розвитку

ЦО.

О.

начальник

РИБАКП"

штабу ЦО

раЙоиу.

Q

2

стор.

ли. СВОІ

знання, ВМІННЯ,

кого розпорядну. Годує .редає ІНшим, зокрема, мокорів в один і той же час, лодим. доїть у певній послlдовК. КОМПАНЕЦЬ,

ності, в одні і ті ж годи~

завідуюча МТФ.

______ ~ ________~~~~~~~~~~~~~~~

І

МАЛОМУ

.nістичн·ого змагання в ,РОЦі на кращу орга­

лективу, а тепер І вихова-

рК'н вона привчила до чіт- тепло 'РУН вона щедро пе-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~e~~~~~~~=

ПІДСУМКИ ЗМАГАННЯ ПІДБИТО

І треба

ри- телька ..цієІ чудовоІ .шко-

ЦН йоми. Тан, напринлад, тва-

дарстві працювали пред- но! оргаНІзаціІ. IBa~ Іва-' ставники всіх союзних нович янраз і запам ятавН. ОТИЧЕНRО, республік. Хоч цілина вже ся найбільше тим, що робlтивця радгоспу

була піднята 1 давала вро- дбав не ЛlШIе

п

і вмінням.

відходів.

з того,

що організували

бригаду

по

вироБНицтву

виробництво

в

велиним

І!О­

предметів

на

широного

випуск

основних

виробів, стало давати продунцію з меншими

.

затратами.

--

Тепер особливо велину увагу ми звертаємо на якІсть своєї робо­

ти,

-

розповідає бригадир В. Т.

.. -

ЛушаЙ Адже на листопадово­ му Пленумі ЦН партії Генераль­

ний секретар

ЦН

Президії ВерховноІ

НПРС, Голова

Ради

СРСР

товариш Леонід Ілліч Брежнєв підкреслював, що необхІдно роз­ ширювати асортимент і пlдвищува-

Q

договору

диснусії

висуну"

xoJtl

відзначалося,

ща

такий договір сприяв БJt зміцненню довір'я міiJI'

Q

-

денлараціям

про

пJ)(1

З.МlцнеНI<'

укладення ДОГОВ'ОР"У' повну і загальну ЗЗJ.­

Велиний .

ціатив

ний

мІжнародни1І

радянсьних IH1~

свідчить

про

міжнародний

висоо

автори·

тет ньої

радянської зовніШ­ миролюбної поліТWO ни, про її ефективНіСТЬ.

На сесіІ прозвучала р}.

шуча

нритина

американсьної

намІріВ вояччиlU!l

почати виробництво ней· тронна! бомби, яка віД­ нриває

шлях

до

небезпечного

нового

витка

гонни

озброєнь.

що тумБОЧНИ

винористовувати

на

rrPOiI

укладення

Радянський Союз. У

резон·анс

торго­

приємство почало помітно зменшу­ затрати

цьому

борону випробувань ядера ної Збро!. ,

окрему

вжитну. А перетворюючи виробни­ чі відходи на необхідні речІ, пІд­ вати

в

відомо,

про

т'аного

про

господар­

питом, на підприємстві їх запу­ стили в серійне виробництво. Всі­ лянІ обрізни, яні йшли раніше на стали

позиц:ю

в}сть

ляти.

паливо,

Ян

ня мІжнародної безпек,,", Вони '!Тіднреслили важл~

Почали

відправили

наристуватися

договору

ПРУі.;еності,

вельну мережу. Вироби сподобали­ ся споживачам. І торговельнІ під­ приємства охоче почали їх замов-,

Пересвідчившись,

нього

питанні.

поглиблення і ЗМlцненн~ розрядни міжнародно! Ha~

ських тумбочок, яну очолив кому­ ніст В. Т. ЛущаЙ. Виготовили пер­

стали

міжнарод'"

них в!дносинаХ1>. Перед.! бача ється яннаЙшвидша. розробна проенту всесв!т­

ливим

виробничі потужності, тут почали більш по-господарсьни ставитися

і

в

Делегати АсамблеІ лІ.

ціалізується на випусну шаф для віталень 'Та лІжок-диван·в. Нілька ронlв тому, коли ввели в дію нові

шу партію

незастосУ1"

сили

твердили вІрність співтОІ­ вариства нацІй двом ваЖ/о

у деревообробній промислово­ сті ще є дуже багато відходів, з яних можна виробляти хорошу продукцію. Прикладом може по­ служити Броварське виробниче деревообробне об'єднання, яне спе­

використання

принципу

вання

державами.

ВИРОБИ З ВІДХОДІВ

до

ться «нео·бхідність загаль,­ ного і дійового додержав­

ТИ

янІсть

живання.

товарІв

Щоб

народного

спо­

повніше задоволь­

нити запити споживачів,

наші

кон­

структори розробили новий зразон тумбочни, яка вlдпові.1ає сучасним вимогам І еманам понупців, а ми

вже освоюємо її виробництво. По­ ни що за зміну випуснаємо їх по сарон штун. А згодом, 1\0.1111 на.1а­ годимо виробництво, бу демо ви­ пуснати не менш ян по п'ятдесят, Ось зараз ми приЙня.'1И підвищене соціаЛістичне зоБОВ'ЯЗilННЯ на 1979 рін, яним передбачено кож· ної

зміни

виготовляти

до завдання по

10

додатково

тумбочок, 010б

річний план зан!нчити ДО ~5 груд­ ня. І це вже стало законом для кожного члена бригади прапю­ вати тан, щоб з честю дотриvrати

-

невеликий,

але дружний

ко­

летпив. 'Ух усього дев'ять чоловін. Майже всі ветерани підприємС'Тва, nП~,Н~·В~.'Іи

по

нілы\a

суміжних

професій. Ось, Нilпnиклад, О,,1ек­ саН;11J МИ1штnвич Іваниоький, Ві­ ра Іl1щlвна Нnвбасинська та· Ва­

С'И.'1Ь Васи.'JЬОВИЧ Хn:\шч можуть бездоганнn виконувати СТО!lЯрН1, СК.'1аJаЛЬНіта ШЛіфувальн\ рnбо­ ти. у бригаді панує апюсфера :10БI10~ИЧ.'1ИВnГО тру зового С'vперни­

цтва. Весь час пnацюють бе~ від­ стаЮЧIІХ. Т це є ве.1ИКОЮ 18 пnру· кою її трудnвих ~'сп;хів, Цей ко· лектив о"ним \з ПР1llПИХ З8веР'IIИВ заВ:І8ННЯ трьох РОНів десятої л'я­ гир;чки.

А. КОЗАК. На фото: В. Т. Л~'щай за роботою.

слова.

З цим прагиенням

НОВЕ

живе

ЖИТТЯ

трудиться

Q

Фото автора.

Середа,

27

грудня

1978

року.

Л:l\відувати нолоніалізму, покінчити

з

залишки назавжди

режимом

ра·

сизму і апартеїду, борQoo тися з неОl\олонlалізмом. заси,'1.'1ЯМ

палій

у

іноземних мои()оо

молодих

держа­

вах ці те:lШ були лейr­ мотивом виступІв 6ага· тьох

делегатів.

Форум ООН р:шуче за­ су,"\ив антиарабський ЗГО· Аір У Не:lш-Девіді, досяг· нутий

США,

з

активною участю

висловився за все­

осяжне

проб.'Jе~f

врегулювання

Близьного

Схо­

ду з участю всіх заінте­ ресованих сторін. у тому

числі Організації лення Палестини.

визва­

І. АБЛАМОВ, оглядач ТАРС.

Q


КАБІНЕТ ПРОФОРІЄНТ ДЦІТ­ КОЖНІЙ ШКОЛІ у постанові Центральиого Комітету КПРС і Радн Міністрів СРСР сПро дал.ьше вдосконаления навчання, виховання учнІв загаnьноосвіт­ иlх шкіл І підготовкн Іх до праці» сказано:

.Для органІзації роботи

по профорієнтації учнів у середніх загаnьноосвlтніх школах органІзу­ вати навчально-методнчні кабінетн по професІйній орієнтації учнів •.

Це одне з комплексу завдань, поставлених партією і урядом перед школою. Як же ВИКОНУЄТЬСJl це завдаННJI школами району?

По-дІловому пІдійшли

до вирі-

сійноУ майстерності, розмір

шення цієї проблеми педаГОГічні колективи Плоскlвської, Велинодимерської, Русанівської, Літківської, КалитянськоУ, Требухівської середнІх шкіл та Інші. В цИХ ШКОВ груднІ, У залІ засідань район­ лах профОРіGнтаціЮ розглядають органічну складову частину ІНОГО відділу народної освіти, від­ як навчально-виховної бувся семІнар бібліотекарів шкІл всієУ системи окремих захо!району і M~CTa з питання : .п~ роботи. а не суму хід виконання постанови ЦК КПРС дІв, пов' язаних лише з випуском 1 Ради МІністрів СРСР від 24 ли­ учнів зІ школи. Виступаючи на черговому зас!стопада 1977 року про перехІд на районного безплатне користування підручни­ данні методичноІ ради диреюор Плосківнами в загальноосвітніх школах •. метоДнабінету, ської середньо'! школи М. С. БузГоловне питання семінару--­ ник сказа,в, що профорlєнтацїя в' вбереження навчальних посібникІв шко.'!1 стала органічноіо частиною і1 фОНДіВ шкільних бібліотек. процесу всебічного розвитку осоДирекції ШНіЛ. KO~TCOMO.'1"'Cf.,Ki б~стос:rі, складовою підготовки уч-

"ЖИВИ, КНИГО"

піонерські організац!У, учнівські іКомітети і працівники бібліотек покликанІ підвищити відповіда."іЬ­ НіСТь учнів за правильне, paц~o­ lНальне

винористання

шкільних

заро-

бітної плати. З методичної літератури (а її закуплено на - суму 300 крб.), картотеки, діатеки, фІЛЬмотеки можна дІзнатися про професії народного господарства. Силами самих учнІв та вчителІв виготовлено 50 алЬбомІв, в яких' ілюстровано основнІ професІї рад-: г(')спу «ПЛОСRівськиЙ. та ІншІ. Широк о практикуються зустрічІ з передовиками радгоспного виробництва, представниками рІзних професій. Тільки останнім часом у, навчально-методичному каБІнеті І вІдбулося дві такІ зустрІчі: з передовою дояркою радгослу, КОЛИШ- І ньою випускницею школи Л. М. Касян та пенсіоне~м, членом

КПРС з 1928 року, який і нині

ІОВ дО самостійного життя, до пра-

продовжує

цІ в сфеРі матеріального виробни-

робіТНИКОМ

цтва, а навчально-методичний

ка-

розповіли школярам про своІ про-

центром всієї роботи по

фесіУ, здобутки у праці, поДІлили-

бінет

-

профорієнтації.

Питання

проф-

працювати

П.

О.

в

радгоспІ,

Рябовим.

Вони

ся задума.ми на майбутнє.

підручників та організацію систе­ lМатичної роботи серед учнів по ;вихованню свідомого, дбайливого

орієнтації та трудового виховання уЧНів систематично розглядалися на засіданнях педагогічної ради

- Хоч зроблено немало,говорить завідуючий навчальнометодичним каБІнетом В. П. Чер-

ставлення

школи, на виробничих нарадах, за-

ненко,

гальношкіЛьних батьківських зборах. При школі створена рада по профорlєнтаЦі'!, до складу якоІ входять працівни,ки радгоспу 4П.'lосківськиЙ». Для обладнання кабінетІв школи радгосп у цьому році виділив

багато роботи. адже наша нінцева мета зробити кабінет, який би

тисяч карбованців, части.на з них використана на обладнання кабінету профорІєнтації.

ЦН КПРС 1 Ради Міністрів СРСР про школу у ПлоскіВСЬКlЙ середній. А ось Погребська, Бобрицька,

НОГО

до

книги

як

до

народ­

добра.

Добре ця робота

Калиrянсьнlй ,

поставлена в

ГоголівськіЙ,

Троє­

щинськ і й середнІх школах

району

та

середніх

N2 1

,Ng

5.

шкплах

міста

і

Тут розроблені і здійснюють­

ся конкретні заходи

по посиленню

виховання в учнів. піонерів 1 ком­ сомольцІв дбайливого ставлення до навчальної книги. Регулярно проводяться

зма-гання,

нонкурси на пІдручникІв.

краще

огляди

І

збереження

На семінарІ БІБлІотекаріВ висту­ пила відповідальний секретар това­ риства книголюб;в В. С. ГончаР0-

ІВа. Вона

РОЗ'ПОВlла

про

роботу

у навчально-методичному набінет! обладнано кілька стендів: «Батьківщину славим працею,,>,

і району. Стенд «Передовики

ники Ш!іОЛИ. їхнІ виробничІ показ-

семінару

одержали

полпжен­

'ня про нонкурс на

кращу шкІльну первинну організацію І її юнацьку секцію міського І районного відді­ лень товариства J\ниголюбів по

збереженню підручникІв, навчаль­ H~X посібників і фондів шкільних БІБліотек.

Для переможцІв конкурсу книгq-

ники і перспективи

Т.

Г.

ШеВ"Іенка,

дення:

зею -

кабінет

кожн:й школі.

_ три третіх - грамота 1 бібліо- ра Катерини, течка на суму 50 крб. Книголюби- одноіменної

Серед

експонатів

Ін-

му-

.картина, напи-

активісти

нагороджуватимуться

Сhульпт~-І чен ка з Н€ВОЛІ. В нагероїні

ступн их залах -

поеми шl

Т. Г. Шевченка. Сум-

друковані

поета:

серйозністю вимоги

сього-

профорієнтаціІ-

І. ДОРОШЕНКО,

Класний керівник MaTepiaJIOM вчнтеJIJI в Троєщини В. ПеРJIОВСЬКОГО ми починаємо розмову­ ровдум про

пер-

твори

«Маленький

.грамотами і ннигами.

не обличчя, благенька

іМенних

ляли ЇЇ, читаючи лое- стає перед нами 1 як му, такою зобразив її геніальний художник. скульпто,р. ДалІ. ПІ''Тн!- Подовгу ми розгляда" маючись східця.ми ба- ли 'картини, написані

леНЬ1\а

бути

су­

шує

ВЗJlТН

участь

у

рОЗМОВі

вчителів,

учиів, колишніх випускників. Яким же, на вашу думку. повинен бvтн сучасний ВЧИ1:ЄnЬ, і(Jr.асинЙ керіВIІИК?

В основу

всієї РОбо'l'И І доручень проводили з ура­

класного керІВника покла-, хуванням побажань самих

деН0 виховання

ком~ністичноІ

в

УЧНів

уЧНj,в. В класі вдало піді­

перекона- І брані j{андидатури на по­

НОСТІ, високих почуттІв радянського патріотизму

саду (Інна

голови ради загону Товкач), старости

і прол.етарського інтерна- І (СвІтлана Сидоренко), іН­ цlонаЛJЗМУ, готовностІ до ші учні теж одержали до­ благо Вітчизни І ручення до дуШі, де най­

та. захисту .. завоювань со-) краще можуть щаліСТИЧНОІ БаТЬНіВШини.

С,вою роботу основІ

проявити

себе. ЗвІдси така сумлін­

класний ке- І ність у ЇХ виконанні.

РІВНИК повинен

«зяхаЛRвна. на

будувати І

Зробити

кожного учня

ленінського І активним учасником жит-

книж~чка. НІ жорстока принципу зв'язку

муштра, ні

те, яким повинеи

часиий КJIасиий JCерівиик. Гавета запро­

працІ на

м У ЗЕї

любlв встановленІ преміІ: перша Київ до музею велико- сана К Брюлловим, - перехідний вимпел І бібліотечка го поета-революціПН"- за допомогою якоІ на суму 1оо крб; двІ другі - гра- ра. Нашу у в а г у І друзІ викупил.и Шевмота і бібліотечка на суму 75 крб., привернула

Фото М. Семиноrа. ~

нас ще

методист райметодкабінету.

У

ми' ших

їздили на екскурс:ю в

у

колективам

повною

слід поставитися до

росту профе-

творчість: Тараса.

Педагогічним

цих шкіл з

випуск-

УРОК Вивчаючи

к:вців.

розповідає

про професії, які обрали

попереду

но-методичних кабінетІв профорlєнтації. Ім є чому повчитися у плос-

рад-

ники

виробництва~

та

Гоголівська, Красилівсьна та деякі інші школи надто повільно аедуть роботу по створенню навчаль-

«Освоєння Нечорнозем'я~, на окремому стендІ постанови партії і уряду про сільське господарство, карта новобу дов п' ятирічки областІ госпного

-

повністю задовольняв запити 1 потреби учнІв та вчителів школи. Справді по-державному і попартійному пІдходять до виконання гру,щевої (1977 р.) постанови

10

шнІльних БІБліотек у проведеннІ нонкурсу .Живи, книго,,>. Всі учас­

Ніна Андріївна КіКЛЯР, яку ви бачите на фото, ще зовсім недавно була студент­ КОЮ Ржищівського педагогічного училища. А зараз працює вихователькою s груn! подовженого дня ! міській середніа школі J\1g 7. Разом з nершокласниками молода !читЄ.ltька готується до свята першої шкільної новорічної ялинки. На зимових канікулах чекають учні! походи разом з учителькою до районної дошки пошани, до зимового лісу, до кінотеатру.

школи І тя класу. школи -

знущання з ~иттям~. З політикою на- ливе

завдання

не зломили дух рево- шої партІЇ і держави, во- Тому пл'ани

важ-

учителя.

виховно! р'о-

люц:онера-демократа. на повинна спрямовувати. боти ПОВИНні виноситися у ,веJIИКIй шафі вмl- ся на ви;'Совання класово- класним керівником на

ще нІ ,книги, які читав го,. паРТІЙНОГО пІдходу до (}бговорення класу. Жо;хен

поет.

ума.

Тут

«Горе

от ОЦІнки

суспільнщр жит- учень в класі не повинен

ГрИ'60єдова, ба- тя, на формуваннJt в під- бути забутим, Вдало про­

гато . творів П\7шкїна, ростаючого поколІння ко- ведена

систематична

й

КО'бзар">, його поеми Лермонтова та Інші. мунІстичної переконаності наполеглива робота дасть ~COH. 1 ~Гайдамаии,,> і моралі. свої наслІдки. Це довели Про план"вання роботи шкІль- свитина, ·на руках не- , ~ " . Поїздка до ЦЬ"'J Т Г рович ПО Саме на формуванн" наші ви "а тнІ пе "агоги ""их біблІоте", про відзначення знамовля. Такою ' м и УЯВарас риго го музею М' п....... ІР n ' допо ог"а цих якостей покликаний А. С. Макаренко, Н . 1.l'. v'"

дат і порядок вилучення " б'б старих видань І, матеРІаЛІВ з - ;ТІ 1отечн,их Ф ОНДІВ виступила за-

нам 1'раще засвоїти шкІльний матеріал, поглибити

стулник диреКТОр'а по робот! з дІТЬ.: 'І чимо велику ску Л~ПТ\'- Шевченком з великою IПредмета.

ми . БроваР.СЬКОl

центраЛlзо~ан.Ol ру самого

дах шкіnьиих раЙВио.

дикого

підручників

значення

знання

осмислити

Яким же повинен бути рІвник,

поета-револю- дозволяли писати, ма-

цІонера. Перший роз- ЛЮБаТ!!" та все ж у повідає про ДИТИНСТВО поета з являється ма-

творчостІ сучасний

який

Л. КОСЕНКО,

учеИИЦJl 8-Д класу СШ.N.! 7.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

класний кеРів- тісний, дружній

підтримує

контакт. бібЛІОтеЧНОl системи О. Л. ДlТЮВ- жен зал музею вІдА ось зал, де роз- Т. Г. Шевченка для ник? з І.ІІколярами, радиться і3 t:ьиа. криває нову сторінку повідається пр() Ше в- розвитку 'св:тової ліВажко розкрити всі ·ними. 3 повагою ставить-, О. ЦРЕМЕНКО, життя 1 1:ворчостl ве- ченка-солдата. йому не тератури. гранІ роботи класного ке- ся до дитячих душ, а коли .етодист по бібJI1'отечинх фон-

поета. Ко- майстерністю.

І{ В О С ло Спрямовувати свою 1'0150рупська,. . . ухомту вчите"ь і зокрема ЛИН ський та інші з '" . . класний " нер!вник. Виграє той класний ке·

рівника будь-якого нласу, потрІбно вміє бути вимогнапевне тому, що тано! ливим 1 принциповим, рі-

моделі не може бути. Та

шучим і твердим у діях.

вою групою учні! Є свої особливостІ, такі ситуації, якІ не можна передбачиТІІ,

відведена інтернаціональ­ ному і патріОТИЧНОМУ ви­ хованню дІтей. І цю робо­

1 в робоtl з кожною ~K&

Велика

.

~ль

У шко~

і тут головну роль ВіДі" грає вІдчуття вчителя, йо-

го такт, життєвий досвід, зрілість педагога і людини. Ніхто не стане запере-

ту повинен спрям ув а тн: J\ласний керівник. ПОВf'fiек захопити иею учнів. Вив­ чення ЖИТТЯ дітей Інших країн. листування з ними

чувати,

сприяє

го

що

праця

нерівника

класно-

важка

!

не-

ню

кращому

шк!льних

засвоєн­

предметів.

спокійна. І від того, як він зуміє побачити в кожному учнІ особистість, залежить і успішність, і моральний клімат

розширює їх світогляд. А СТІ!lЛення хлопчиків до дlвча'ток? Хіба не п~­ блема для вчителя? Одним з найважливl-

у

ших

класі.

Важливим

завдань,

поставлених

моментом у

перед

наl'()ДНОЮ

освітою

обов'язково

підходу до комуністичного

вання самих учнів. Наприклад, у 6-А класІ Троєщинсько! середньо'! шко-

лоді, і вирІшальна роль "! розв'язанні цієї про,'іле~1И вІдведена илг.сному K~­

роБОТі вчителя є розподіл XXV з'їздом КПРС. Є обов'язків між учнями. І здіf:\с.неНН1! }(омпленсног() При

цьому

потрібно врахувати МІРНУ-І! виховання

На

фпто:

(зліва

направо)

nсl)агога Заворut{ЬКОЇ

cepeГJHhoї

ДЖЕЖЕЛJй, завуч Л. К. ВИШНЕВСЬКА, О. П. ПРОUЕНКО, нання вчителів молодших класів та

.. оо

о

Середа,

27

викладачів-мовників_

rруд!!я

1978

po~y.

учнівської мо­

М. І. ЩАВА під час засідання .четодоб'єд­

ли 28 учнів. Кожен зрlвникові. них має громадське дору- І В. ПЕРЛОВСЬКИИ,

НОВЕ

Q

школu

Т.

О,

ЗУ Б·ЗОЛОТ АРЬОВА,

ЖИТТЯ

Г.

С.

Q

чення,

причому.

розподіл І

вчнтеnь

3

стор.

Q


~ТАФЕТА

БОИОВОІ МУЖНОСТІ

« 3.у. ·СТР.·Ч

Т АКА

ніка

з'явилась йе-І вроджений

давно в Українському на-

ПО. КОЛ·ІНЬ»

-1 ших діЛЯ:НОК

незвичайна тех- й peнтreHY, у хворого І

порок серця .. нулось . . 'За

тепер треба перевірити

YKobo-;tослідному інс титу- і прави.'lЬнlсть

цього

ті кардіології імені Стра-. СНОВКУ.

КАРПАТСЬКІ СУВЕНІРИ

сеРЦІ! повер­

. часом, який

минає. м!жсигналом І йо-

ви- го

ВІДлунням,

: «маДЮЄ1>

З?арат 1

на РУХОМІЙ пачt-

. . .. . жеска. Вона дає змогу І Апарат включено. На ровіі\ стрічці· спортрен ~ЧlР t!!)! T4J(OIO и~з~о!() :ІіА ЛИТО1lченко вІд Імені взнати про серце те, що те.lеекрані поповзли св!т- серця. 21і,g;бу8СJiI уР.усані8СЬКОМУ .yc~ комсо~ольців місце- недоступне ніякому рент-, н! цятки, що задишають ! . Проте що ж показує БУ;ИИ .. ' ку. RY. ~1I.'Т.Y~. . . .в['ї. школи заВІ. рив. пр~сут-! reHoBi, ніяКіЙ електро- пlС.1Я себе повільно згаса-І лунограма те'пер? На r ;)~ У.'РОЧJ!СЩ~ OOCi~OВIlI НlX,. що вони, СЬОГО~Н1шн!! кард:ограмі. Лікар упер- ючі лінії. Це - графіК ,личчях кар,::!10ЛОГ!В - на~~с;таВНИ1(. M.1.CbRoro :;вlЙ- школярІ. будуть ГІДНИМИ·. ше дістає можливість настроювання придаду на пружена увага.' На стрічc.ь~o!~r. ~I«)~llca.p.l.aTY. Щ . -.~родовж. У. ва. чами справи ~ найбільш безпечним спо- глибину ультразвукового. ц! - вигини ліній ... йор А.·Д. Гера:СИ~ОВИЧ . батькІв. 'собом (апаратура прак- зондажу. Посданий ПРИ-І Пацієнт іде собі, 1 1IpY'ЦfВ.80 русанlвцц,в:е- !. А потім демонстрував- тично не шкідлива ДЛЯ' ладом ультразвук, про- т!льки тод! з'ясовується 1е раl:Щ4 ~еликоlЩт~- I!:~ документальний KiHO-! ,причина зосереджеНОСТі и~оІ.і,ЙНи; ювІлейні me-фJ.JІЬМ про учасницю веЧО-I ПОСТ .ЗДОРОВ ЛІ) лікарів. А випадок справдащ .. CQO POit!B З6l'QЙБ:ИМ ра,відважну танкістку, Д.. ді незвичайний. Важко

Сила.м. cPtP~.

'

і п6чесноrо

rрома=lянина

ОФlЦер~пасу., .1нЖ., e~ep, м. вро.в. ар.ів м... І. Лагуно-

f!() ЗЦИfту:'f>OcлИR paдroc-

11

.

ву"

rry~Руса)l~~Ь~ИЙ" .· .\. "С.ВиступмужньоІ ж!нки.

Гу~.!,ОJJ~lЙ. м~хаиl~- іне задишив ба~дужих у тор І.;. І.' р'_к,пенсІоиер і залі,. МарІя ІВЗ:lJвна роз-

д.."ф. Нещерет. ПО;і1ЯІ<~а-1 повіла. про

j

.~SIЙ б~ЙОВ~~!

J1И,;J,iО~:УН!С7'ичній ІЩРТl1 І, шлях, про 601 під Нняжи І Рад.iutСЬКОМУУРЯДО1lfМI чами,. де вона була п?ра-.

lалог

. ~асиJfЬ

ми частини, у якій

.

нещ<?давно

RОС1ира, J1КИЙ вала. повернувся . з

Да~~ко..rо C~дy, f~ ЦРОХ!.

хворого)

ніби І низу~ч~ ВСЮ грудн'у КЛ1!ВlДоивається ВІД УСІХ

ТnеБVХОВ РУ

ВІДПО-

він не з:-цає HeHapO'r;oM

про

звичайнісіньку дитя-

С!1НОК, про ф?рму К,лапа- переривчасто. С.игнади 1'10-

здатН1СТЬ І «бин!!>

голова вихонкому Ру_

серцевого м яза, товщину і груди

беж!.... ДесятккласиRК

Радн народних депутатів.

~IB. ІнформаЦІЯ 1 точна..

сІльської

СеМінар иуnь тпраціВНИКіВ ДВО-I11УльтаРМІЙЦі

1

У

пащєнта,

працює

на-

А тепер от ...

Випадок, ясна Р.ІЧ., уні_

об ємна с~лаютьс~ в МІзерно ма- кальний. Та важливим є ЛІ пр~м!жки часу ..А влов- і е' встановлено· точний

... Ми в ОДНІЙ з лабора- лює 1ХНЮ луну МІн!атюр,~, Т а овго о торій інституту. Лікар І ний МіКРОфон, змонтоВ~- ДІагноз. ~ep ~ Д мати~е

відділу серцевої недостат- ний разом. з генератором, операц!~

ност!

ЛеоНід

Антонович Режим роботи апарата -

Стаднюк широким

сірим «ВИЛРО~ІіНЮБ,аННfJ сБИНТОМ1>, схожим на той. чання ЛУН3'. .

ясну, Д

~IOB- разну

п6ХСО6ИЦЬ' ви-

а ТИН

тавми.

кру

бітників тут -

nіС4Я

~TY·R.Yp?,I:>ToC'!f!1iiX· ;3а1(: j

Старший інспектор чет­ по~тавленим за

.ra.ltl'Зс~р~д т~аРliини~lВі !ер'Тої ПОЖ~ЖНОї .частини гою .зрб6JU за~ду'!О'fИЙ раЙо'8-· П .•К Ткач провів lНСТРУК­ :IUШ .. .8!ддi~OM

ДОПОМО- ша, чим воно ~лабше. тоб-

електрокардіограми

то чим з глиоших, даль-

І про дотримання пожежної

вими

~

'На ceM!Rapi також про­

чиr.a.. ~~lС!Р~Ityл.енnllO, ходили заняття універси­

IlPIlfбltS~!оreК~Рі~ .1. клуб- і тету культури, велася роз­ :ких 'праЦ!lIКИ~11l Mlcra та. І мова про підготовку і району. про актуальні на-. проведення

фестивалю

пряШtИ КУJІьтосв!'ТньоІ ро- і сільської самодіяльност!. боти в

1979 родІ.

Тепло

,шан у ~ а Jt и

І

О. ГРИЩУК.

Щоб

ялинка

була

святом

п'ятниця,

8.00 8.40 9.00 14.30 14.50

29

ГРУДНЯ

ПРОГРАМА ЦТ

Програма .Час.. Гімнастнка. ХудожнlіІ телефl.,ьм

ДІтей

/ІЛ.

• Про Червону Шапочку'. І, 2 серії. По закінченнІ - новинн. Новини.

науково-пфпулярні .Архітектура

фільми

промислови~

6удов', .Новl громаДСЬКІ будівлі..

Концерт Державного хору Білоруської РСР. Основи Радянської держави і права .• Громадянство

16.25

ВсесоюзнІ 3r.Jагання o~o~~~-I

haYKoBo _ ПОПУЛRрна про-

15

ан

СРСР..

ного

Cn01JTY·

Ч

км. (Красногорськ).

.

Ba.a~H! костю~и на учня::с 17.30 .Москва і москвичі-. За. БМО. ТіВСЬКО1 середньої І I8.и~ ВесеЛІ нотки. • дІКОJ1И Гомельської облас- 18.1Q .Ми буду"мо .Б:'М . •• '. 18.45 .C.,oгoдНl У С8IТI·. 'Т1, 1. c~peДHЬOЇ' школи села, 19.00 Концерт ансамблю еJlе,,'

~, Щ!'б pa:.i;i~!. ;св1і:rа'ие

дс!м Морозом. в ра:дгоспі і

~тьмаРJi:Л~]::Я-,

,'IJоТРlfl\iуВа1иtя

~orpit5Ho

.НоволитовськиЙ.

При-

,Через .незнаннІ!:

недо-

Л.

Ковгаиа.

(фото,хрон,їха

р!_

PATAYh

... ...

МОЗАУЧНІ

КЬМПОЗИЦП ХУДОЖНИЦІ

РАТАУ:

. 14.15 15.15

ця', 13.25 Основи марксиСТСЬК1>-ленінськоі етики. «с,УСПlльний прогрес і мораль' (М)

Екран'

_

~;карю. (М.).

грама -ЕкспеДиція в о"е(М)

15.45 Ро~ійськ~ . мова. (М.). 16.15 Історія світового кіно .• Коли комедія була коро• М) лем . и І 'х'то вст пае до тромузичиих інстр,умеНТI8117.00 ~з~в.Т ~;зика .• гіЗОВі за~e::~c~~:~~~o T~'a";i~·e~~; кони. Розвязання задач'. керуванням В. Мещеріна. . 17 ЗО (:.). Ш ІМ) 19.30 Вперше и,,: екрані цr ху-. 18:00 ікg::ери~туд~~::-,_ зао~ДОЖНІЙ ФI.1ЬМ

І

.трин.тра- ,

ника.

АУ •• ІЗ.ЗО Концерт.

14.15 15.10

.Зведення

рівнянь

15.40

.РоботящиЙ Іван-. n.ЛЬкова вистаВа. к. т. Лауреати Дер:tкаIИClТ премІї УкраїНСЬКClі РСР 1975 .pOII:Y в галу,lнау"и І ТЄХІІІКИ.

К.

т.

СТУ4!.

ключик-.

.301l01нl

16.ЗО К. 1.• ВI1ЧН3ВО МСІ. весозора·. 17.40 К. т. Телепр о r рам. .Старт-. 18.40 К. т. Дл • .!І11еЙ .• П&аЛИС"-

х! казки". . 19.00 ~aM~ l:tK".!'y~:~:a K:~~: ра'. 19.ЗО К. т. Нilш1 прем'ер..

Ао-

:rм~~~:;=:~~к~~.IЛЬМ .ЛО-

Молода :художниця Та. мара П окоти'ло, яку ви ба. чите

на

з//імку,

працює

~

Чернівецьких художньо-ви", роб//ичих маШ:тер//ях. CTвo~ ре//і нею -. мозаї ч//і КОМnОЗ!l~ ції прикрашають дитячий сад(ж . у Молдавії, нову школу 8 СО.кирян-ському

21.00 ~1a;drpaMa .. Час.. поверхонь та КРИВ::нод:'~: 19.45 К. т. Концерт Чер"ас."о~о раі:Цжі. Ам улюбле//е за~ //я!'fя - Там.а.ри ткацтво. 21.35 сьесеЛI хлопці •. телек~:~~~~ ~~~~~;~. g~ик"ади. заслуженоrо вародного при ВJ!2Шт~ur ЩIЮ'J{. тр~:в-ня ,прав.ил пожежK~';,;a~I~H~~KI=:~~~~ ;Сьо:; 19.00 .Адреси молодих •. До 20- 20.45 ~~p~: .На 40брав!.. .11.1- Ії 'гобелен ~Комсомол» екс ... nо//увйвсяна республікан­ при проs~.а. еин! RОS'uРІЧ- но! БЄ3tIекипозаминулого ~OДHi у світі-. І РІЧЧЯ студен~ських БУДIтн! •. . Н . . і' ч...... povv траriилася пожежа в вельннх загоНІв. (М.). 21.00 Програ~а .Час-. (М.). худож//ій виставці IJDIX 'ра Кlв.t t. ЗІ! ,,}-',В. ·"1 . ПРОГРАМА УТ 20.00 Співав Мюшереф Тезджан 21.40 ХудожнІй телефільм .Ве- ській ~БО років ВЛКСМ» і БУд В УСт ........ а:twl(ОЛu. 'О~Нlй '. з шкіл нашого МІС- 10.15 Концерт Заслуженого са. \'-уреччина). (М')"ика новорічна ніч •. . .' ...."'." .. . ' .' :. ' .' та. МОДlяльного ансамблю 20.15 ВеЧIРНIІ казка. М.). пр'ОГРАМА НА O6JIACTb відз//йче//ий П очес//ою гpa~ ,ртячих ~..'RI<tx J' я(лах, П ! танцю УРСР <,janopo- 2Q 30 .Київська орбіта' і 6У.llЮJКаХ ~~Ь'І"rрИ І. K'nYрац внкками ПОJJ\еж>кець.. 21:00 К. Т. Концерт' Булата 16.30, ~'iB~~ ·IТ~~f8С~К:~~И ~~~:; мотаю ик ЛКСМУ. бах' . слfд ~QВ,'Ювати иоІ беМІеки в YCTaJiOBax 11).50 М. Старицьки!l .• За :вома Менжи.,кієва. кого конкурсу медсестер . Фото. І. Свериди. ~.. и- міста ! району були прозайцями., Вистава. ант- 21.40 Художній фільм .5атько 18 ОО Е а ,аочнн (Фотохроніка PATAY)~ Ky Пl<:J1;JJ t>r:l'lЯ;!l.Y' пр ~eдe!ii інструктажі по дорактl (1~.10) -:- д.1Я. малят. мій маляр •. (Болгарія). . _~~~иl c::r,rs:.H't мlщеИЮI 17l'e"l:таll~ИКОМ .СРlбниЙ ДЗВІНОЧОК'. СУБОТА, 30 ГР)'ДНЯ 19,00 .Пеезія •. Ф. ТlОт.ев. (М.) • . Держпожна-r~ j" Ііе ви- тркманню правил пожеж- 16.ЗО К. т . • Село І люди.. І 19.45 .Ритми спорту •. (М.). Р . . . . : Не иоУ безпеки 17.15 к. Т. Фlд~м,концерт сЛ ПРОГРАМА ЦТ ед актор ·Ш~ ZlPyror~ пqверху ..· . -, Не-А: Ід . и ричні мелодії.. о 8.00 Програма «Чао>. ~~. ~g~~~iyP;. КI':.~п"оа.;.о~:'Ж>еl-. є. ФЕДЯП. 06Xl~. НQ;Щ"",. 'У'nJo.~.м.'!... п..ри, vuX но звернут 117.30 лсуе~ТНИОВОУУ'I.вноМгИо"0'13Ів~::g~уо .",оціа.'іЬНИИ портрет к, 9.00 8.40 ,Розмова ГІмнастика.по·секрету_. Но- -о::. ;міщ. e.JiН. і бу:ti~. ае М~ЩІІе! осМливу увагу і на влаш-І І: • т VI потування Я.J1ИНОН аЦІ ........ "' " ворічна вистава для дітей. KO ',Р()Х виход.:'В,·. !t ..,. . . і в дом .Океан •. Лередача 5. 9.35 «Для вас, батьки.. РеспублІкаиСЬКlЙ базі по matepiaJIbho-технlчномУ. і8Ю1Иlбут'riев&uност1 і н!х умовах. Часто вдома, 18.00 МУЗИіНИЙ ФI.1ЬМ .Компо- 10.05 Музична програма .Ранпостачаишо 1 збуту МІністерства сільського 3-5 ,.. ВОГ!Iе1'fси:lhtіВ;;, ;!Юда. , я:линна стоїть б!льше ДВОХ з"тор r. 1 аранов. . кова пошта·. го.спода""'таа· УРСР .. ' " .. : ,'.. І! ! ' , 18.15 К. т. Ао ЬU'РІЧЧЯ З ДН" 10 З5 П 'р к мен аль ог "~lшер'l!tжнl' . ковдри. тижн в, висихає, може утворення Білоруської' фі::м~ "~~p~Ka т KP=їH~ НА ПОСТІRНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: протиrфж~~нot

.J. . . ...

" ; . . . . . . > ••

рра.вил MGpci.~orO ,краю;

Вища математика. І курс. «1І0сліДОВНIСТЬ і її гр "ни·

15.25 15,,55

C!JfТo щоріЧНО!. Яі1qD ~за.вжд~ paДicrь. Ot., .....·и·А . 'lJlV'-' --'''J'Jять' .Йоrо UUOI' "'" ~lТи.любіJt1'Ь передново-

р~чнl1;t.іІС>П(1фIЙ ДO~MI •. І . С. 'fрілец~jtого ; Б:ЛГОРОд'l пtn'язан.l ,сі~И: В. . <tc~p~1io- ської ~aCTi. Те ж TP~Му' з·:встаЦrl!J1еЗЮ11\1 ~~H- ПИЛОСІ! ! з сдсрослим ДІ' ~

суве//ірами.

Фото

8.40, 9,45 6 кл. .А. П, Чехов', 21.35 •.Зустрlч .АРу3!В- '. ВечІр ~ .Хаме.1еОil', (М.). І КонцеРТНІЙ 'студIJ Остан 9.05 ЬаУК080 _ ПОПУЛЯР ний кіно. . фIДЬМ. (М.), . ПРОГРАМА )'Т 9,15, 11.10 Учням ПТ~. 3 курс. 10.00~. Т. Новиии, , _ 3ara,lbHa 610логія .• І\\ута- 10.10 К. т, До 32?-рIIlЧ. ВO~~ 64 ціі', (М.). нання )'краlИИ ~ Росl~ю. 10.10 DережlТЬ книгу. (М.). П. Чайковський. кантата 10.4и, 11.40 З кл. l.риtJодознав, .Москва'; О. Алексав~ство .Житта ПОЛЯ І лу· роВ. ~Лоема про )'KpaIHY . гу •. ' (М.). 10.40 к. т. ХудожнІй теJJефlльм 11.00 Науково . попул. Р ний .Дванадцять мlсяцl.-. І ФIДЬМ .Нев'янськ. Зама. се!!I •. льовки'. (М.). 11.45 "Cїuсиб! вам-, Вшавував12.00 Науково.популярниЙ фільм н. кращих гlрнн"ів Дов«Реставратори'. (М.). . басу. о 12.10 Студентам заочни"ам. 12.45 к. т .• Мистецтво - вар -

Методист06ласяого, безпеНипри влаштуванні ]SУ.'ДИН}(У .-;8.~.qд.~qY . ТВОР-І ноsор. !чщ)І ялинки.

чосТl _B.,~ .. '!еПЛЮJ{

кор •

Оесятu..

:

~Л:ЬТУРИІ 'Таж з культпрацівниками

Л.,ф. ,Дцст"ренко...

А.

дакін-чен.ня

На . 3Н.їмку: різьбярі Гізе-­ ла САВЧУК (зліва) і Ва, силин-а МОСКАЛЮК з H~

А, це З.~.порука усп ш техн!ка п!~- но! операцll.

Н. В. Чернявську, рюють

молодь, щІ?,

річки.

ветеран!в за допомогою якого виміПриродно, иров'яний тиск. силює ультразвукове відСигнал в!дпов!дь .. : ня ~аJllФ!l'ацu KY-ЛЬ'1'п-ра- Н. Т. Теплюк 1 О. І. Га- обертає груди пацієнта. лунн~. Прнчому, ве,'І~ЧИ- І знов сигнал ... йде діа І1!!!otIИ&в ... D:OOOB!n про, JUЩЬКУ. За попереднім діагнозом, на п:дсилення ТИ:'v1 бlЛЬ- лаг !з серце~'РОВОЗІН

пев:. ний.'. c.el'1:. iн., ~P.. ri'iJ1вище.н~ пр.аЦі

область. У

залишилася в госnодарстQ,J

вмонтов~ний

'просто долонею СІРИЙ з ~свеСНІш:з-за6!як.

на..zt.l. ЙН .. 0, .ох.ОРОН.я-ти ї.І РУ-.І

скорочуваЛЬJ;lУ

Закар;wт~ька.

.накладениЙ на В!ТЬ СИНЦЯ не лишилось.

л ань ножем. не каменюкою, а

аме генератор ко ив.

~O, ~~КТИ\. Ва:1ькі~щинl.

'ро&>ту

ватимуть кардіологи хво-

рого невисокого білявого хлопчину, аж доки

один

р?зм!- єтсься апаратом.

ВІДЬ ... йде РОЗПОВІДь .про

3акlИ'Чи'З

надрив

одного з клапанів. Довго пот!м розпиту­

колгосnt (меl-tt БорканюlCtl Рахівського ра40НУ nрацю(! сувен-ір/шй цех, який ви. пускає понад 30 наймеН/J" вань виробів. Більшість lf40

ва!l.·(jдносельчана~про ви- ДіВНИКів села КО}{ . .а~н. я .1х,наказ у .-. .BiP-1 . І. ЮРЧЕН.КО~· Ана то-.

саме механічний

і це наСКР1ЗЬ. 3 УСІма його перешкод на своєму шля- чу б:Йку. OTo~i й ударив ' живими рухами і В ре- ху. Ця «луна1> ! ВЛОВ,lЮ- ЙОТО В груди _ н!, не

0-1 Н!toI вечір конuерт.ом худож- ~ альнихс ~lЗИЧНИХ самодіяльност! т _ p~x. игна<l -. сан!. ВСІІКОЇ

ПОВірИТИ, але на стрічці

з документальною точн!стю зафіксовано... надрив,

Снrиwr _ відповідь ... і зиову сигнал. На шнрокій стрічці світлочутлнвого паперу ряди хвилястих ліній, Це _ г..уиограма. На запитання відповідає серце. А ставнть їх ультразвук. .

вою- наочно п.обачити в<:е сер- І ку,

ЗаКіИЧИВСI! цей цікавиJf

ди! д!n.сну СЛУ~\JУ, зв ту-

серцем

(РЕПОРТАЖ)

ПІ.К.J1Yванн.Jt. про' ФРОНТО1!И-I'не_на, про. дружбу з BOha- 1 організму !,lв_.

ІЗ

..

~зпЄкк.

'..

====::::===================:;

lIРК.!Иа. чаЁ:~'Я: Т3f(оЖ·Ос. о- ста.ти .лег. кою .сздобиччю» ба' 1ііДIrО8lr&Ль~~; 'за по- для вогню. Отож батькам

РСР і Компартії ы,ору-МОЯ,. сії. А. Ку"яшов. .Стяг 11.25 Пісні про 5атьківщину.

~ЖИУ.. бе~е~у;.С~і.\t:па-рре6а п!дійти з усією сер- 19.00 ~~Ф~~;~~;йна

програма :~:~g ~:::~:7: ';1~~~Р~В~:'Дітей

l\I'~тати, що: Іл_ику не І йозиІстю д~ встановлен.Актуальна камера.. «В чеканні чуда.. :можна П.рJQin,,-ттТа'lи.'Jа.Тl>lO . ня' новорі'іНОЇ ялинки, 1'10- 19.30 К. т. Концерт сим.фонlЧНОі 14.00 Тираж .СПОРТЛОТО'.

.

.

.. ,

.~'.

'

'СИJ1итик6нтроль за діть-

U1t(ОробннЩ! . r.tPJtllн:t\&ми мн; якІ в цей час пере'fa.l:rpj1Цl~~.lofli Н.;.Пр'оео~е- 6У&аюf.~

музики. ТраНСЛЯЦІЯ. з Be~

~~:~~gватоЗр~?

1

З

ровари, вул. КУ"1"УІІ

І

Кні'ВОЬКОї :~:o~ ~~~:~:\a e;e~~~K~~eHCiB ~::

.на·. ка:нікулах. 20.25 К. т. Документальиий тестава МОСКОВСЬКОго акаде_ ~И. !o~. . .Н\1fj!.". "Ю. Рі.D.И." Тз.м, де. не нехтують. пралефільм .. Паралельна Jlиж. ;~:~~':::a .~:епо:..:;~!:qиого ~IO, .СВіЧХIм-И.:';цОУЖ'е н;е- вИ.Jtами пожежної безпеня.. б lI.l- 16.50.У світі тварин •. ~~чн.о ._~~T~ . ЯJ1Иi:t- RН;Jilлинка завжди буд.е 20.45 ~!:: .На до ра.ніч. 17.50 Мультфільми .Дlд Моро, осу беР~~'fJ"~ сln:./Ію, рад"l<:тЮ. .. 21.00 Програма .. Час-. (М.). 1 СіриА ВОВК', ·ДруЗIВ 3&1!tJtюиа.іv о$ига'JIЬСЬ}(і . 21.З5 К. Т. Я. Купала.• Павлив, знайдеш 8СЮДИ', JO]!иl ·Ксі ...~Y1fjТцс.Я XJ1OП. ТКАЧ. "а'. Вистава БІлоруського 18.25 В Проводжаючи рІк :978-А·й . .~ . l"п' ' . ' '. . . ший.. драматичного театру ім. Я, еде передачу пол тични ПЦ)(~И. .~~~ииl. иа стар .· ...CTpVKTOp поКупали. )' переРВі _ НОВИ-І оrJlЯ.ll.,ач В. І;екетов. свят1 R~tij9:?flt;tllU'отовлеИЦ!$JI()Ї профІлактики ии 19.10 Прем єра короткометраж....... Л-КО"':ЙИИСТlс6ма"є- 4 , 'ППЧ, ПРОГРАМА НА 05ЛАСТЬ _ них художніх телефі.,ьмів. JI'l ~ ,,~. ~ .'. . -... . М СОЛОВЕП . J 19.,0 Т..,етеатр мінІатюр .ІЗ ріа:n:I... r~t(:,~· ~лому .., 8.10 Наука - сIЛьс""ому гоСо, стільців •. 1ЮU1,:sа'.І)1!JізtR~я'КSрваroJlOBa райрадн ДПТ. пода рст ву. (М.). 21.00 Програма .Час_, :11.

саитехн1кн, зваtRНК •

3веp'l'атися за адресою: м. ЗОВЗ, N2 125.

АдміністрацІя.

ПРОМRомбlнату БроварськоУ райспоживсшJIЮI ПО Т Р І Б Н І: КОМіриик 1D1IеЙІІ.ого цеху, прибираJIЬRИЦЯ ковба~ ного цеху, прнбирanьИИЦJl u;exy бе38J1КОГОJIЬНИХ нІР поїв.

За д6в1д.нами. зверТатися до !«()нт()l'И nP~МRомб1. нату по ВУЛИЦ! BorYHCbKoro, 22. Телефон 19-3-55, Адміиістрація.

в справах об'яв до газети-дзвоніть по телef фону

19-3-18.

203 номер 1978 рік  

203 номер 1978 рік