Page 1

І -І

//РОЛЕ1 АРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ! ~

~

203 (4104)

І

~

23 ГРУДНЯ

Ціна

2

~

І

ВІВТОРОК

1975

;

р.

І

©~~u® ~oo~~r~uoo~~~

~

ських енергетиків

Цьогорічне свято радян-

І

коп.

І

го

з'їзду

Рад,

який

РОЦІ

МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ІШІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Підбиваючи

панує трудове nіднесення. С<tмовідданою працею робітники дово-І дять свою вірність тій справі, яку стверджує на зе~Ілі рідна Комуністична партія. Новим кроком no . шляху

Іtесята

до

ком унізму

n'ятирічка,

має

стати

плани

КПРС до

XXV

1980 роки».

виконання величних накрес-

д~lВ раю~е строку викон~в І

кого району мереж. Бони

електричних забезnечили

зання, Вел икі

і

безперебійн'е

енергоnоста-

завдання

ставить

~

план каnітального

бежів.

~

Колектив фабрики на 'НІСТЬ XXV з'їзду КПРС зобов'язався ви-

! і ~

бороти почесне звання «Підприєм-

Ці роки стали роками зростання. П'ятирічний nлан виконано за чотири роки за рахунок підвищення продУ!'Тивності праці. Значно попіпшилась якість нашої nродукціі - двом виробам присвоєно ,Jерж~ІНИЙ 3нак якості.

Є всі підстави запевни1и, що ро­ бітники свого слова дотримают•. Про це вони твердо заnевняють під час бесід, політінформацій, які тут відбуваються. Бійці ідео· логічного фронту Н . С. Шевель, м. Таран, л. О. Звsрєва вміло

r.

Хмельницька область. Усnішно несе ~

виробництва. колективу.

UK

Свідченням цього в nідвищені со- політики партії, помнажене на са­ Червоного

JХі&:лістичні зобов'язання на 1976 рік. Порівняно з поточним роком буде виготовлено продукціі nонад плав ва 170 тисяч карбованців, а реалізовано іі - на 160 тисяч

карбованців. Характерно те, що ІtоЛеК'І'ив прагне досЯгти приросту обсягу виробництва за рахунок

мовіддану працю, Забезnечить ус­ піх робітникам фабрики У до­ сягнепні нових звершень в пабу­ дові комуністичного суспільства. В. МІХЕЄВ, секретар парторганізаціІ Го­ го.півськоІ стрl'ІХОТІ(ацькоІ фабрики.

Документ, що сили додає Душею і серцем сnрийняли наступного з'їзду партії. У пер­ десятої п' ятирічК"И тваринники другого відділка рад­ шому році трудитимемось ще а більшою госnу q:Літківський » nроект

UK

:КПРС до ХХ V з'їзду

партії «Ос­ енергією.

иовиі наnрями розвитку народн о­

перед

Завдання,

нами,

-rаким був основний зміст усіх rо господарства СРСР на 19761980 роки». А партійна група мо­ промов. лочнотоварної фРрми,

партгруцоргом

очолювана

Михайлом

Колектив ферми у нинішньому,

Олек­ завершальному

році

п'ятирічки

санДровичем Дасиком, подбала про боретьс.а за одержання від корови широке ознайомлення Рсіх робіт­ виків з цим історичним докумен­ том. Зразу ж піс ля опублікува н­

no 4

1

Праnора І Трудової Сла- ~

Повідомляв Ще восени механ і затори рад­

госпу «РусаНіВСЬКИЙ !> ВЗЯЛИ на себе підвище ні зобов ' язання на честь настуnно го XXV з'їзд у НПРС. З окрем а, вони дали слово до 25 г рудня ц ього р оку і

nоста вити

зимове збер і гання весь тар, а до дня в ідкриття

тисячі кілограмів молока, а

на

і н в ен­ з'їзду

закінчити о сінньо-зимови й ре­ монт т ракторів. Як же виконують русан івцІ

на наступний рік взяв зобов'язан­

ня надоіти no 41 ОО кілограмів. ня проекта до людей nішли агі­ Слово підкріnлю є ділом: за оди­ надцять місяців віJ кожної коро­ та тори, поJ)ітінформ ато ри. Пими днями на фермі органі· ви одержано по 3640 кілограмів

зобов'язання, що вже встигли зро бити? Заходю!о в ц ентрал ьну май­ стерн ю радгосnу . Бі д м а шин тут так т і сно, що н е сту пиш і зайвого нроку у склада.lь­ ному це ху стоїть шість т рак то­ рів на к а n і тально~ІУ і nоточ но­

-

му ремонт і, а в ку тку

-

з ерно­

збирал ь ни й комбайн . У четверто му кварталІ нам за пл ано вано було пола год и­ ти 12 т ра ктор і в , розпо в ідає інже н е р-контрол ер · Іва н Ки ри­ лович Нваша. П л ан цей ми вже виконали

б

і теn ер р емонтує­

проект nк партії на наступну п' я­ ри групи. Вони вже почали тели­

І пла н n е ршого к варталу буде ви конано . До но вого року пола­

тирічку.

годить св ій ко мбай н також ком ­ байнер Ва силь Ананійович Ря­ бий. - До речІ. це останні!! ком­ байн v гос пода р с твІ , шо п ере­ бува є в ре!ІІІ о нт І . додає меха­ нік І ван Го рдійов ич Гулий. Інші вже полагодже ні в с n е цІ­ алізованій майстерні « Сіл ьгосn­

Виступаючі на зборах тварин­ ІІНКИ схвалювали і nідтримували

намічені партією грандіозні

3

кожним днем зростає ва­

ловий ваJІій молока. Наша

ферма nоч..ола

зав· тись на нову

,Іааня, обіцяли внести і свnю ва­

rому частку у їх виконан1ІЯ. Кон­ кретними й діловими були вист у­

ництва .

200

У двох

голів

ГРУПИ ПО

50

переводи­

технологію

вироб­

корівниках по

кожен

сформовано

корів, ЩО ДОЗВОЛИЛО

водитиметься два рази ва день.

В. КРАВЕЦЬ, верую'ПІЙ вІддіJШом.

докладуть

настуnному

пятиріЧЧІ передбачається ВВ. ЄСТИ В_ ДіЮ ряд ПОТУЖ.НИ_ Х й і й шдстанщ НОВИХ ЛіНі електропередач. А щоб успішно завда

сnравитися а і е

нням, н Ш

з

цим

нергетики

вже зараз наnолегливо тру-

Д.Я:ТЬСЯ на. Д ТИМ, Щ_ об зробиб й і і ТИ не_о ХІДНИ ~~ДlЛ Г ДНО

зустріТИ XXV з іЗД НПРС. І

-

роєністю тепер вже досягли

ШКАВРО

·

,

директор РЕМ;

рівня сучасних промислових

в. ЗІНЧЕНКО,

~~~~кретар парторrанізаціі;

в:сом на

тривале

збе рІгання .

УсІ машини nриведені в зразко­ вий порядок І встановлені не­

1

сnрави гаразд.

Проводить

!toro

Машини виставлені на спец іа льних n ідстав ках. шини коліс роз-

сnеціальна ланка з шес ти елю­ сарІв. яку жартома на зи вають

вантаженІ, nофарбованІ у б ілий колір, а робочі органи з:.~ащеиі протикорозійним біту:~о~ним мас-

сn і Ііочим колеиивом. Входять до її с нладу Іван Миколайович Солов е й '7' ланковнй, Петро

тилом . П аси і л анцюги зн я т і . На цьому ж майданч ику з

nротилежного бон у

вІІставлено

Сидоравич Сол овей , Іванов и ч Соловей, Яко в ич Соловей.

Михайло Михайло

Олексій Уля­

в ряд усі силосозб и р ал ьнІ комбайни. Ремонт їх т акож зак і нчують ч ер ез декілька днів. Минулої о сені у рцгосnі

нови ч Соловей і Андр ій Івано­ вич l{а рпен к о . Підготов ку тех• н іки вони розnочали за адалєr ідь, зразу післ я в и вІ льненн~

nроведено укруnнення цеху механізації, в ірн іше - об ' єдн ан н я

її від осінніх nольових роб і т. Завдяки ц ь ому вже nовністю

двох тра кторних бригад в од н у. у зв' я з к у з ц им · усю техні"'У з кол ишніх nольових станів т епер

відремо н товано зерно в і І. куку­ ру д зян і сі валки. розс адасадиль­ ні маши ни. культи ва тори су­

nеренесено до цент ральної м айс т ерні . Для роз міще ння с і ль-

цільно го оброб і т кv грунту і про• саnн І , пл уги . зчепи, ма йже всі

госnмашин та і н вентар я в и д і ле-

борони .

но не обхідну ділян к у землі, її - до 25 грудня. як і обіця­ обгородже но дротяною загоро- ли . в есь Інвентар відремонтуємо жею .

.

.

Пере~ І ряє мо яю.~ть nо~та нов-

ки технІки І ст а н

11

збер:гання .

і nоравимо

ност і,

-

на

лін : йку готов-

каже Іван Гордійович.

Видно. шо механІ затори пос пі- -: А зав~ячу_вати

цьому треба

шали і не зробили ще всьо го як актив~ОСТІ ВСІ Х наших меха нІ­ слід. По-nе рше, nоле доб ре не , заторІв . кожен з як~х су~лін­

но_ п от рудився на r \ЮНТІ за­ крш лених машин І 3 11 ,J ЯдJ..

Р усанівськІ механ ізатори , як св і дчать факти. в і рні с воєму слову. За здалегідь nоча вш и ре­ монт І доб ре його о рга н і зував­ не ши, вони й досягли таІ\их в ід­

а ку ратними р ядам и. досІ nри веде ні в по рядок . не змащені, nоіржавіли. р обо чі органи їх

ра дних

женою гумою.

гання, с подіваємося, бу.1vть ви­

результа т і в,

підготува в­

ши до весни всю техн ік у І ба­ nовгрузали у зе млю. По .1ек у ди гато збиральних машин. А не­ видно машини з незнятим и па- дол !к и й недоробки в п останов­ са ми, л а нцюгам и . н ерозванта- ц І Ін вr.нтаря на зимове зберt­ Особливо

вnа да-

ють у вічі так і н едол і ки у водонал и вних котках , болотних фре за х , n лугах тощо .

пи передових доярок Варвари вдвічі скоротити кількість доярок. технік а• і с илами - Це ми їх недавно р е монна ших ре­ тували і ще не встигли в по рядСерrіївни Власенко, Людмили Тут встановлено доїльні агрегати монтників та механізаторів. Оглядаємо комбайновий nарк. кувати І зм астити антикорозійСтепанівни Кузін, оператора до­ «Імпульс-620». Доїння корів про­

іпьиоі установки «Імпульс-620» Володимира Івановича ГаІдака. •Шlтрuуємо проект ЦК КПРС до

що

кресле_ння ПС!РТlі на десяту

Нині

електрооз

С~валюючи

n, ятиріЧК;f- . У

ДО елеитромереж nідилючеn n НО 27 ТВарИННИЦЬКИХ ферм. Наші радгоспи 1 птахофабсвоєю

госnо-

1976-

усІх с.ил. щоб достр~ково ! втілити в житт~. мудрі на-~~

електроnостачання більшості

рики за

роки•.

nе~няють,

побудовано

ферм.

на

кумеІ'ІТ, наші nраціввини за-

для електриф ікації сільсько-

механізованих

СРСР

цей важливий парт1йни_й до-

та Семи-

мо машини у р аху нок n ер шого аовано, по-діловому відбулися збо­ молока . Нині за день тваринники кварталу н ас туnного року . З вирівняне. на н ь омv н е має прона,11оюють no 8 кілограмів від ко­ ри колективу. На них обговорю ва· для в ета оцих шест и тр а кторів до к ін ця фільованих по р іжок знарядь (не пись nитання гр удневого Пл ену­ рови . . Великим резервом .І!ЛЯ ви­ грудня вий дуть з м ай с терн і новлення ~ .зних дор і ж ки з му nк КПРС і останньої сесії к-nнання річного зпбов ·язання в чотир и . Р ешту дв а тра ктори за­ говор яч и вже про тве рдl'! м n окриттям). О кр емі 200 н етелей , сформованих у чоти­ кінчимо ремонтувати у січні Верховноі Ради СРСР, а також м аши ни й і нве нта р, шо стоять

тися .

1980

напрями

народного

ВІРНІ СЛОВУ

..

реидова

відремонтувати

дарства

полківську електроnідстанцlї. з nочатку n'ятирічки

го госnодарства

перед

до XXV з 1зду

•Основні

розвитку

Требухівську;

Беликодимерсьну

ви ~~~ост~~е~~~~:;~~а:::::::::~А. j ~~~дnриємств.

nоставлені своє

виконаємо з честю»,

ексnлуатацію

тваринницьких комnлексів і

1 теnер на фабриці розгорнулося зма- 1

НПРС

здано в

вого цк nрофспІ.•ки.

розуміння с.татниця. &аиаJщІ орденів Труаового

Глибоке

колективом

і відремонтовано nонад 500 иілометрів лінl'" елеитроnеn n n редач усіх напруг, що дало змогу nідвищити надійність

JСІдний Червоний nр апор Міні стерства 1 легкоі nромисл овості УРСР І rалузе- ~

му nроектІ

За дев'яту п'ятирічку на-

шим

відповІдальн1

енергетиками нашої країни Номуністи;на партія у ~~оє-

енергетичні по-

трудову вахту на чость xxv з 'їзду 1 КПРС колектив Дунаєвецької сукон- ~ ноі фабрики ІменІ Леніна. Він дост- І роково виконав n 'ятирічне завдання. ~ три квартали nідряд завойовує пере- 1

гання nід девізом «Дес•тІй n'ятирІч- ~ цІ ви<.оку якіс ть!• . Тут уже розробл•ио бпизько дес.яти нових зразкІв иаm млектив у настуnній n'яти- КПРС з тими завданнями, які не­ тканин 1 nухових хусток, які виnускав 1976 І 1977 РОІ< ах. річці, яка буде п'ятирічкою якос- обхідно втілити в життя нашому тимуться На фото: краща ткаля-баrатовер-

Велике завдання виvішуватиме nов'язують ма?еріали проекту

р1чне соцІалІстичне зобов я-~~

ремонту

тужності.

в дію нові

з 1зду ~ району 1 мереж на 20 ~

ел~итрич~их

енергетиків Броварсь-

ших на досягнення ще вищих ру­

ство високої культури виробни­ цтва і зразкового nравоnорядКУ».'

ефективності

лень

внесок в усnішне

чання · народного госnода рства, достроково виконали

високоnродук­

Наш колектив на славу nотрудився в юшішньо~ІУ n'ятиріччі.

'l'i,

Вагомий

UK

·

Прагнуч.и nідготувати ...rІд- І

(

ліній електроnередач, ввели

вовні напрями розвитку на радно\'~ rосподарства СРСР на 1976-

комуюста Анатол1я Н:цриловича Рябого. І

!

тивної праці, ведуть за собою ін­

з'їзду партії «Ос-

шху І_ манстра Цl~l д1льниц1

ну зустр1ч XXV НПРС, колектив

якої

яскраво відображені в nроекті

н~ста Іва~а Андр_l~_ов~ча То~.

попередні

в Директцвах XXIV з'їзду НПРС , достроково виконані.

~

Нині серед виробничників роз­ горнулось трудове суnерництво за гідну зустріч XXV з'їзду КПРС. Бригади, які очо.'!юють члени пар­ тії О. І. Зінченко, Н. І. Литош, nоказують зразки

Поша~и~ --:: електро~онтера Г?гол1всько1 діль_нищ кому-

ти, що завдання, nоставлені 1

фабрики 11 не менш як 85 процентів.

елект- ·

Павловича Бул~вку і май-І стра Руднянеької дільниці: комуніста Івана Сергійавича Гутніка, орденом «Знак

пІдсумки п'ятирічки, ми з гордістю можемо відзначи-

і відділах Гоголів- nідвищення nродуКтивності праці

стрічкаткацької

нагороджено

романтера Гоголівської діль-1 ниці комуніста ГрИгорія !

шляхи і напрями госnодарського будівництва в нашій

'

Програма дій n:exax

Леніна

~номунізм - це є Радянська влада плюс електрифінація всієї країни~ визначила й визначає нині країні.

У всіх

дами Батьківщини. Орденом і

затвер-

див план ГОЕЛРО. Історична ленінська формула -

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

е&кої

тинів нашого підnриємства . , відзначені високими наrоро-~

відкриття VIII Бсерщійсько-

ГАЗЕТА

1935

ни нращі з кращих енерге- ~

тим, що 22 грудня минуло .п'ятдесят п'ять років з днн

ЗАСНОВАНА В

За рони дев'ято'і п'ятирІч- J

знаменне

ним маст ил ом,

-

говорять елю-

сарі. - Через день-два Ці н едоподалІк вІд майстерн І на обго­ робки усунемо. А з ремонтом інвентаря тут родженому: майданчи.ку під на•

nравленІ за дек ілька днів. Рейдова бригада: В. МОВЧАН голова групи на· родного

контролю

радгос-

пу, Я. СОЛЯНИК позаштатний інспектор мlсько-

ro комітету народного контpoJIIO, n. ТЕПЛЮК - КО· респондеВ7 жвтта•.

rазетв

«Ново


ЗМІЦНЮВАТИМЕТЬСЯ ЕКОНОМІКА­ ПОЛ І ПШУВАТИМЕТЬС.Я ДОБРОБУТ 18 грудня вІдбулося засідання четвертої ce~il м·ської Ради депутатів трудJІ·

щих (п'ятнадцятого скликання), розr.1янула такі питання:

організац1йне

:

про державний

·

план

розвитку

Сесія

nустили nродукції на суму 148, 3 мІльйона карбованців, обсяг виробництва по-

рівняна з відnовідним nеріодом минулого року збільшився на 6,9 nроцента, а

продуктивність праці місцево-

на

-

товарів

народного споживання. Будівельними організаціями за 10 місяців здано в експлуатаЦІю 7 житлових бу динні в на 725 квартир, в тому числі житловий будинок кооnеративу «Хімік»

виконко~ІУ

на

міської

Ради депутатів

1976

тру-

рік;

100

квартир. У місті виконаний знач·

ний обсяг

про затвердження рішень виконкому міської Ради депутатів трудящих, про направлення кошт;в від перевиконання доходів міського бюджету в 1975 році та ві,lьних лишків по міському бюджету на 1 січня 1975 року; про перспективний комплексний план роботи м:сnкої Ради депутатів трудящих на 1976 рік. По першому питанню порядку денно-

ro виступив голова виконкому

збільшиться торгівлі і

робіт

товарооборот громадсьного

nІдnриємств харчування,

-ще 15 грудня 1975 рону рапортував про виконання передз'їздівських соцІа-

процен- дальшого розвитку набуде освіта, нуль-

6,4

та. Виконаний план по випуску

го господарства міста на 1976 рік; про проект місцевого бюджету міста на 1976 рік та затвердження звіту про виконання бюджету за 197 4 рік; про затвердження штатного розпису дящнх з відділами на

вого госnодарства nередбачається вц- Нолентив побутномбінату, - гово• тратити 100 тисяч карбованців. Значно: рить голuвний інженер В. А. Ш~:зель,

по благоустрою.

Збудо-

вано і капітально відремонтовано близько 50 тисяч квадратних метрів доріг І площ, 14,7 тисячі квадратних метрів тротуарів, виконані значні роботи по озелененню міста. За результатами республІканського софалістичного змагання за другий нвартал Радою Міністрів УРСР і -!'еспублі· канської Радою щюфепілок МІСТУ присуджено перше місце за краще праве·!

лістичних

господарство. Знач·

зобов'язань.

За підсумками

ко'Vlунальне

ний обсяг робіт буде виконано по благоустрою міста. Планується ввести в експлуатаЦію 171-квартирний житловий будинок · для малосімейних заводу nо рош· Іювої металургії, 143-квартирний жит-

ний перехідний Червоний прапор Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ. П'ятирічний план по реалізації nобу· то вих послуг нолеюив виконав до 58-х роковин ВелІшого Жовтня. Готуючись

ловий

будинок

до роботи в деснтій п'ятирічці, ми пла­

міськвиконкому

з

роботи за

1974

тура,

nайо·

рік колективу присудже-

вою участю пІдприє~1ств. гуртожиток на

нуємо

місць для меблевої фабрики. Почати будівництво 96-квартирного будинку заводу пластмас, освоїти капіталовкладень у сумІ 400 тисяч карбованців на реконструкцію лікарні, почати бу дін· иицтво нової школи. Ян видно, на 1976 рік у проекті на· радногосподарського плану міста і бюджету накреслені .нові р~бежі дальп;_ого розвитку економши, полшшення дооро·

ннісних показників, культурі обслугову­ вання населення. Зокрема, обсяг реалі­ зації побутових послуг в дев'ятій п'я­ тирічці збільшиться в 1,5 раза, в тому числі в сільсм;ій місцевості в 1, 7 раза. Уже в наступному році побутномбінат виконає план побутових послуг в обсязі 1581 тисяча карбованців. Колек­ тив зробить все можливе, щоб успішно справитись з цим почесним завданням.

105

~1 іської дення робіт по благоустрою серед міст ' буту і зростання благоустрою. Обов' яРади депутатів трудяших О. Іі. Коротен- третьої групи зок депутатів всіх трудящих до-

значно

увагу

б . ого заводо УдІвн .

.

РобІтники

ко. В:н доповів сесії, що в зв'язку з пе-

посилити

росту

комбіна-

В І 1 Ir'r к~арталах вІдмІчалась добра класти максимум зусиль· до їХ виконантов. робота в цій справі. В 1975 році на бла- ня. Но;~.~ ара Г. І., необхідно обрати заступ- гоустр ій міста освоєно 1 ,З мільйона кар· Виступаючи з доповіддю <<Про проника голови міськвиконкому. За пропо· -----·-·-

ту, гов?рив У своєм~ ~истуш бригади~

но обирає заступником голови виконко· му міської Ради депутатів трудящих

соціалістичних зобов'язань, на що є ряд об'єктивних причин. Нерівиицтво комб!·

реходом на іншу роботу депутата

зицією тов. Норотею>а сесія одноголос-

слюсарІв В. С. Труоюков, багато

зу

силь докладають, щоб виконати річну

виробничу програму. Нас справедливо піддали критиці за невиконання взятих

ІЗ СЕСІЇ МІСЬКОІ РАДИ ДЕПУТА ТІВ ТРУДЯЩИХ

тов. Фролова А. д.

нату робить все можливе, щоб в наступ-

·• 1 В зв'язку з переходом на Іншу робо- бованців, в тому числі 650 тисяч карбо- ект місцевого бюджету

міста на 1976 ному році працювати рит~пчно. В п~р­ ту тов. Молоч~а М. М. сесія о;:щоголос-: ванц:в ко~перативн'!х коштів підпри- рік і виконання бюджету міста за 1974 шому кварталі 1976 року буде заюн_­ но обрала завІДуючою загальюнІ в'.1·: с::vІств. У юсп органІзовано змагання за рік>>, завідуючий міським фінансовим чено будівництво бетонозм1шувальноІ діло;~.~

м!ськвиконко~1у

RO В. Д. Потім грлова

сесії

тов.

Киричен- зв<1ння <<Краща вулиця», <<Бу.:..инок зраз- відділо~1. депутат П. С. Собчук доповів секції для приготування легких бетонів

тов.

Новаленко

І nового утрюІаннЯ>>.

сесії, що за попередні~ш

Велю;е значення набуває успішне ви-

nідрахунками із застосуванням перлитового піску.

план державних прибутків за

1975

рік

Здійснюючи рішення

_

XXIV

з'їздУ'

С. К надає слово для доповіді по дрпо- 1 І(онюшя організаційно-господарських за· буде виконано на 104,9 процента, при· му nитанню голові міськвиконко~ІУ І, ходів по перетворенню міста в місто ви- буткава частина міського бюджету буде тов. Коротеику О. П. сокш.род:унтивної праці, високої куль- виконана на 108,3 процента. Перевико- Нинішня сесія, - сказав він. - тури 1 зразкового громадського порядку. нання прибутків стііновитиме 206,5 ти-

НПРС колектив шляхобудівельного управліН'ня ,N'2 50, сказав старший виконроб асфальто-бетонного заводу о. Ф. Кучер, добився в завершаль­

Тр~дящІ нашого міста

ми-на 113,6 процента. Введено в екс·

nроходить в обстановці великого полі· тичного І трудового п:днесення, викликанмо підготовкою до XXV з'їзду НПРС.

Підведення підсумків, аналіз звітів під· прию1ств і організацій показують, що хоч і є деякі недоліки, виконання захо-

сью люди, з великою

кн. Зміцніли

сячі карбованців, що дасть :змогу міськ· виконкому спрю1увати додаткові кошти на невідкладні заходи по фінансуванню

ному році п'ятирічки значних успіхів. План по генпідряду виконав на 120 процентів, в тому числі власними сила­

як і всі ра;Jян- д:в даао в цью1у році позитивні наслі;~- соціально-культурних заходів міста. гор,1істю

одно-

стайно схвалюють щойно надруковrшнй nроект· ЦН НПРС до XXV з'їзду НП РС «Основні напря:v~и розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки». В ньо!І'Іу партія накреслює шлях на

організації

комунального

у

році країна

вступає в новий

плуатацію

етап ко:vІун;стичного будівництва по створенню матеріально-технічної баз.и ном" нізму, зміцненню еноном1чного потенціалу країни, значно~ 1 у підвищенню рівня життя народу. Яскрави.\1 п:дтверддальше піднесення матеріального і к.уль- І;рб. 70 коп., виконали план змішторг, женням цього є доку:- 1 енти, щойно прийтурного рівня життя на ро:~у на основі ко~1б:нат гро~1адського харчування, місь- ня ті на четвертій сесії Верховної Ради динамічного і пропорційного розвитку ка сітка кіномережі. СРСР дев'ятого скли.кання «Закон npo сусnільного виробництва і підвищення Говорячи про досягнуте, доповідач · ·

його ефективності, прискорення

на."КО· "ОІ(Лад· но з."пиняється '

во-технічного прогресу, зростання

духтивності

праці,

господа.рства, побутового обслуговування. Так план по побутових послугах викований на 107,2 процента, послуги на одного мешканця міста складають 12 карбованців 43 копійки при плані 11

1976

про-

всемірного поліпшен-

ня якості роботи в усіх ланках народноro господарства. Перетворюючи в життя ріш е н н я XXIV з'їзду НПРС, трудящІ міста еередньорічний те:vrп приросту зипуску .. , .. , nро:wислово1 продукції в дев ятіи п ятирічці забезпечили 12.9 процента пrн1 nлані 11,1 процента. П'ятирічний план

'"'

·'

на недоліках

у наро;"{ногосrн~дарс;ькии 1976 р.К»

п:Іан ~РСР

<<Занон ,про

1

роботі підприємств, орган:зац'й, служб. бюджет СРСР на 1976 р;к». Він

піддає

критиці

rюлективи

15

кілометрів шляхів з оцін·

кою <<добре>>. в нинішньому році на благоустрої міста при плані 50 тися 'і карбованців виконано робіт на суму понад 350 тисяч карбованців. В 1976 році плануємо ввести в експлуатацію

20

кілометрів шляхів

сш

ершотравневе

з

твердим по·

криттнм, зокрема, збудуємо дороги &ід · п димитрова

до

-

н~ 3,6 кілометра 1 від Мокреця до Берви-

Державнии

заводобу·

ці-3,6 кілометра. Великнй обсяг робіт

І виконаємо по благоустрою міста.

дівного комбінату, заводу залізобетонТов. Собчук в,носить на розгляп І за- Обговорюючи проект ЦН НПРС них вирсб'в тресту «Брuварисільбуд», тверю:;~ння сесн .. проект бк~1жету мІста до XXV з'їзду партії «Основні напрями які не оправились за 1О місяців з п.1а- на 1.976 р.н, ~кии складении У ВІ~повІ,'!·І розвитку народного господарства СРСР но:v1 реаліаації продуІщії, меблевої Ф<~б ностІ до показникІв. н.ар~днr~г?спо,lаР· на 1976-1980 роки», - сназала конт­ рики заводабудівного комб'нату де н.е · с?к 0 ~?. планv,~ та бюдл,ету ооласТІ на ний· ролер·приймальниця заводу пластмас • · · .. ' н:шнш , р:к. м.ста ветановлени . виконано п.1ан по випуску валовоІ ПР<>· І . ., uюджет . ,. ....... . ·>. 646 7 В • н"·І • Л икова, - колектив нашого ш·д• ,1укц:ї. Не сп ра вились з виробництво:vt . ~о прнv_:>,ТІ~ах 1 ,в.и"і1,,~,~ ~ С)· М! .:: ' приємства прагне все зробити для того, голоRних видів виробів завод nластмас,

1

rпс.яч.1 н, роованц,ш

1 0"

r..тнон: к,.сов?ю

щоб забезпечити ритмічну роботу в на·

по випуску про'V!ислової продукції вико- дослідно-експери'V!ентальний, ре.v1онтно-. готівкою ~ 3 } с,чн~ 1917 року 8 сумІ! ступному, 1976 році. Через відсутність наний на 102,7 процента. Тільки понад ;vJехан:чнІІЙ завод. j 80 тисяч кб.роованЦJв. . ·сировини ми маємо ;шачну забор· план вироблено її на суму 18,5 мільйона Бу дівелhнІ організації в цілому ви коОдн_очасн~ з_ б.юджето~т" на 19~6 р;к гованість перед державою і не справ­ про.:~ук- нали обсяг будівелhно-~1 онтажних робіт, 1 виконком м.с.ьк~1 Рад 11 д~• 1 .УТd.ГlВ ,:РУ;<~- ляємося з вшю_нанннм плану цього ра­

нарбованців. Ріст промислової

ції nорівняно з

1970

1

роком складає

54,8

однак,

hБУ ·2

заводобу дівного

комбіна-І uшх по~ає на "ат~~Рдf!,енн,я

недарабками

nоганою

сес1 зв,т

ку з ряду техюно-екон. омІчних поназни·

процента проти запланованих 52,2 про· тv 1 CIIMK-5lJ8 не виконали план~ ТJід· пр? вш,он~нн~ бю,щ,ету. м~;та'J ~а 1974 к~в. На заво~і провадІІТься реконструк­ цента. Понад план реалізовано продукціІ рядних роб:т власюн1и сила'Vlи . Із заnіз-І ~~к ~по'. пр. r~oy_rкax У., С\ ' 11 иu 9,;( 2 тисяч~ ЦІЯ, буде замшеве старе обладнання но­ на суму 24,3 мільйона карбованців. Н;н- ненням вводять свої об єкти, до того ж ~ароованц.в, 1 п.о Вl!.д~т~,ах. ~933,2 "ти, вим, вживаються заходи для налаrодхненна праця, масов()-політична

робота

еликют

партійних. ра,1янських органів та іншнх ~кіс~.ю

і

1

СНЧ! 1 '' 1 lJUOikHЦ,в.

бу;івельні орган:зації тресту І прибутюв

над

НсlJtОВ,,J,онаннн ПЛаН);

в:Jдатками

становило

. касова готшка ... . , ..

тиснч

ження випуску нової продукції.

Н

Б

і і·

..

гро:v~адських організацій забезпечили ви- <<Бров~рис'ільбуд», ПМН-15. Серед піД- lg9 тисяч карбованцІв, в то~Іб числі лу ::~~~~~~огоров~у~іьв~Іо:цтrіауп~~ік~:fо-

нонання

дев'ятої

плану

п'ятирічки

завершального на

102,2

року приє~1ств місцевої промисловості

процента.

·

д~вmьно

працює

РЕУ

...

б

·

неза- о орботна

.

о лмІ~цевпрому,

І кар ованцш.

му обласної Ради

депутатів трудящих

..

М. М. Михайлов свіи виступ. присвятив

Продуктивність праці пор:вняно з 1970 яке на реконструкцІl м~блево1 фабрики На сес11 ІЗ сп.вдоп~вщдю п~, цих пи-1 поліпшенню організації бу дівиицтва роком зросла на 26,6 процента. За ра- виконало план ;;а 10 JІПсящв всього на таннях виступила г.ер:r юча де.р,ж()_анк;>:vr, об'єктів житла і соціат,но-культурного

хунок підвишення про;tуктивності праці виготовлено

77,2

процента

продукції.

Значний обсяг робіт виконано по капітальному будівнинтву. З врахуванням введення планових об'єктів

нинішнhого

року за п'ятирічку споруджено

лових б ;<инків на

40

жит-

46,1 процента. В . ф

го.~ова планово бюджЕ'rноІ ком.сн

м.сь- призначення в місті і районі

ко1 Ради депутатш трvдящих М. І. Го-

еликJ штр~ и за несвоєчасне розв~н- гун. В'д.VІітивши. що бюджет міста витаження вагон.в сп.1 ~чують заводи пла~т- хонаний як у 1974, так і в 1975 році мас, ний

шиноремонтнии,

ремонтно-мехаюч-

по

кожно~ІУ

пинилась на

·

·джерелv

~

приоутку,

окре~оІих

вона

зу·

порушеннях фі-

3048 квартир житлоДоnові;:J,ач ві.1значає, що непогано нансово-бюджетної ,1исципліни, які мавою п.~;,щею 85673 квадр<lТНІІХ метри. справився з поставленими завданнями ли місце в деяких організац'ях, устано6 дитячих са.1ків-ясел на 1540 мІсць. 4 ~олектив автопідприємства 09034. кo'Vl·[ вах і підприє~Іствах. Вона запропонувагуртожитки на І ООО мІсць, 2 сере.1Ніх о:Бнат комунальних пщпnиємств, контора 1 ла затвердити бюджет м!ста. на !976 школи, дитяча поліклініка, літній кіно- << ров~,Ри1газП», ж.итло.во-ко~унальна ко1Н0· рік та звіт про виr;онання місцевого театр. тора "'g . ращвники зюшторгу за бюджету за 197 4 р'к Введено в дію примішення побутком- місяців виконали план товарообороту на Депутати І ~<шро{u~нІ на сесію кер'в· " 90 ро б очих місць. "" місті від· 102 ·8, процента · J{nмбінату· громадськnrо ники шдприє~1ств . ' · · · uІнату на взяли активну vч<1сrь 104 1 крито 10 нових магазинів. в то:v1у числі харчування на · процента, в тому в обговоренні доповідей. Нача.%н 11 к вІІ· 3 овочевих. 3 про.lовольчих, гастроно~І. чисЛІ власними силами - на 101,7 про- робничого управління водоканалізац:й. 2 nромтоварних І один гпсподарчий. В цента. ного господарства Н. І. Сазонов скб.:>ан. наступному РОІІІ буде закінчено буді в· иицтво кІнотеатру

1977 році -

ла зв'язку.

на

800 місць,

З проведеного аналІзу видно, що план шо колектив

а в, розвитку

місцевого

господарства

на

плано'Vl справився ще у

будівництво районного вУЗ· · 1975 рік в основному виконаний. У про- нього року. В

Виконуючи

взятІ

соцІалістичнІ

управ.1іння 'VI :сті

3

п'ятирічним

вересні ниніш-

го

господарства

на

1976

рІк,

місцевий бюджет міста на звіт

про

виконання

а також

1976 рік 1

бюджету

міста

за

1974 piF>. Сесія на пропозицію голови виконко· му місьної Ради депутатів труднщих

О П Н . й РІJ.зпи.с вио~оонт:но~·Іау МзJастверІ_дирла штати~ " " " f,t,<J ади депутатів трудящих з відділ;, 11 и на 1976 рік. ~ .

к Оо;~воfюючи черГ(>І .~ питання .пор~дУ д

Н?

0:

завідуюч 111

совим БІДдІлом

ро напраRлення

наннн пр_ибутк:у

МJСЬК!ІМ фшан­

депу l..Т П. С. Собчук

пропон:ує _затвердити

збудовано 4 б.ртезі- ~У ~~~:г.кОІ Ради

екті плану, який розглядається на ни· ансІ,fН!Х впдо.1.1fіірні сРердлоr.нни. :2 з ю 1 х зо- нішній сесії. в 1976 році передбачаєть- введено в експлуатацію. електроn'.1 стан-

·

На пропозицію депутатів сесІя одно· голосно затвердила проект рІшення про Державний ппан ро··витку місцево. ,, .

рнленнн

~:п;;татJ в

К(,шrІн

ВІд

МJСї,кого.

виконко-

тру днших перевико·

бюдrне~у в

бов"яз!ння на честь XXV з'їзду НПРС, ся дальший розвиток галузей матеріаль- ція на 400 кілов 3 т, прокла.:~ено 2,4 кІ- J975 рац: та .вJЛІ,НІІХ ЛІШІКІR на І СJЧН>І достроково рапортували про виконання ного виробництва, росту доброnуту і лометра магістрі1льного водово.1 у, ство- . ~76 Р 01 •У на даЛhШІШ .ро1кюок соцІ­ n· ятирічного плану колективи заво;1ів: культурного рівня життя людей. Перед· реннй певНІІЙ ре:1ерв Для водопостнчпн- ально-кут..т~ рних зпход1 R мІста. Сесія «Торгмаш», ремонтно-механічного, дое- бачається збІлhШ!'ТИ випуск про\1исло- ня. В 1976 ропі плнН\"ЄVІо збудувати 2 одноголосно затверджує ІJ~ рішt>шІн. лідно-експериментального, ларошнової вої продукції порівняно з 1975 nоком на артезіанські водо:JСІбірні свердловини. ·На пропозицію сеІ{fН'Тарн fШІ<<>fІН"МУ металургії, шиноремnнтного, ПДF>П-2, 8,9 пропента, виросте обсяг перевезен- пРокласти І ,6 кілометра но:.tщю;:rv , 1:· міської Ради депутатіr. тру днщих в. Я. ПМК-8. комбінату побутового обслугову- ня вантаж:в І пасажирів. Побутові no· інших організа11:йно-технічних заходів. І Багнюк сес:ін :Jатверп·,І".\Є пРрІїН'кт 11 вн••й вання. Нолективи промислових підп ри- слуги населення зростуть до 1052 ти- спрямованих на поліпшення робuти комплексний плнн rn6, 1 и міс 1 .коі Ради см ств за 11 місяців нинішнього року ви· сяч карбованців, на розширення rазо- управління. депутатів тру дящих на 1976 рік. ------~----------------------------------~--~---------------------------------------------------------------1

О

2 стор,

О

О

НОВЕ ЖИТТЯ

О

Вівторок,

23 грудня 1975 року

0


По Закінчується дев'ята n'я· тирічка. Роки її в радгосnі сБобрицький'> ознаменували­

речовині 120 кілограмів фос­ форних 1 140 кілограмів ка­ лійних міндобрив. ПІсля

ся

оранки

дальшим

зростанням

жайності всіх .парських

уро­

сільськогосnо·

закоткували

ний гектар 90 кілограмів фосфорних і 120 кілограмів калійних лобрив у діючій ре­ човинІ. Зяб задискували І за­

задискували

<<МД-5>>,

на

нормою

висіву:

кілограм

земель

мІжряддям

І

nрорвали

розnушили

рядках

хоnлював вісім міжрядь. Під

тара.

час

Капусту вирощували на мінеральних і заnлавних зем­

вили

розnушування

лях з-nі.п кращих nоnередни­

селІтри і стільки ж калійної солІ. Двічі nроnололи калус· ту в рядках. За вегетацІй·

рослини,

їх

фосфату

nеріод

санти-

1

центнер

калійної

СтоловІ буряки теж виро· щували на заплаві.

Поперед­

ник капуста. Під зяб ~несли на кожний гектар 90 кілограмів фосфорних 1 120 кІлограмів калійних міне­ ральних добрив , у діючій ре­ човині. Ріллю задискували 1 закоткували . Весною внесли

на

гектар два центнери аміачної

ний

сімдесят

солІ.

nІджи­

вносячи

гербі­

водили n'ять разів, у тому числі двічі з підживленняУІ рослин: центнер аУІіачної се­ літри, два центнери суnер­

тором <<Т-16'> з культивато­ ром <tHPCШ-2,8J>. Ни:vІ три­ чі виконали цю роботу. По­ тім на міжрядний обробІток nустили трактор <tБєларусьJ> з культиватором <tHPH-4 , 2~

вІдnовІдно

гектар по

метрів. Норма висіву шість кілограмів. Після nоя­ ви 1-3 справжніх листочків nосіви обробили гербіцидом. Розnушування міжрядь про­

міжряддя трак­

центнери з гек­

котками.

СІяли моркву сіrвалками з

рядків.

в

де

на кож­

внесли

ронували

каnусту

ків. На заnлаві всю nлощу nіл каnусту виорали на зяб, внісши на гектар у діючій

дали на

цид nромазин.

з добавкою до нього двох секцій, щоо культиватор з<\·

чоркви І буряків

важкими

закоткували,

Завдяки цьому було знищено частину бур'янів 1 nрорідже­ но nосіви каnусти. При nоя­ вІ двох сnравжніх листочкІв

СТОЛОВОЇ

внесли

щу знову закоткува~и. Після nояви сходів каnусту забо­ вnоnерек

землях,

чотири центнери аміачної води, nлощу задискували і

-

вІдмІтку

зокрема

Весною

на­

ласт три кілограми nро­ жареного проса . Потім nло­

вико­

заnлавних

коткували

сіння на гектар, додаю.чи ба­

Ще кращих ре­ добилася бригада

461 1 333

за­

Наnусту сіяли сівалками з

Галини ДемидІвни Норнієн­ ко. На 150 гектарах вона ви­ ростила по 215 центнерів

110

1

коткували.

c201J>, то каnусти зібрали no 314 центнерів з гектара, МОрКВИ СТОЛОВОЇ ПО 341, буряків столових по 251

ОВоч:в,

заборонували

на

леву оранку

лущильниками

1 ! 1·

Столову моркву вирощува- ·1

селітри . Перед сівбою nлощу

гектарІ

заnлавних

центнеру. зультатів

куба-

600

гектар.

торік була капуста. Під зяб­

кращого

вийшов

води на

чотири центнери аУІіачної води І два центнери аміачної

Трубежа, nідвищення родю­ чості грунтів . Якщо серед­ нІй урожай овочевих куль­ тур

метрі·в

в nершому було ВИ·

. їх

центнери І nродано дер­ жавІ 3581 тонну, то в завер­ шальному роцІ врожай стано­ вив 201 центнер, nродано державі різних овочів 7890 тонн. Ріст, як бачимо. вагомий. Досягнутий він, насамnеред, ристання

котка·

жанкиJ> з норУІою

ли

134

рахунок

важкими

І

і

ми. Всього внесли на гектар.

рощено на кожному

за

задискували

за доnомогою дощувальних установок «Агро-5>> і «Вол-

зокрема

культур,

овочевих. Якщо році n'ятирічки

ріллю

центнеру

201

ОВОЧІВ НасІння висівали сtвалками з міжряддям 70 сантиметрів. норма висіву 12 кІлОІГра­ ~~ів. П'ять разів обробили :vІіжряддя, один раз nІдживи­ ли nосіви, давши на гектар

.1ва центнери суnерфосфату та по центнеру аміачної се­ літри І калійних. При nоявІ чотирьох сnравжнІх листоч­ ків посіви обробили гербіци­ дом.

У про

Постанові ЦН НПРС nроект ЦН НПРС до

з'їзду Номуніетичної Радянського Союзу <<Основні наnрями розвитку

XXV

nартії

н а род н о го

СРСР на

наголошується

-

води, а

nотім І

на

роки»

дальшому

збільшенні виробництва ово­ чів у десятій п'ятирічці. У вІдповідь на цей історичний документ

nрацівники город­

ніх бригад радгоспу дали слово закріпити досягнуті успіхи, добитися сталих висо­ ких урожаїв овочів. До цьо­ го

наполегливо

готуються.

Усі nлощі nід овочеві куль­ тури виорані на зяб з вне­ сенням

на

кожний

п'ять центнерів

гектар

фосфорних ,

три центнери калійних і два центнери аміачної води. а

також на 50 гектарів 4100 тонн орган і чних добрив. За­ готівлю

і

вивезення органіч­

них добрив продовжуємо. І.

по чотири центнери амІачної

каnусту nолили

госnодарства

1976-1980

МІЩЕНКU,

Хмельницька сорок

рокtв

Понад

вчителькою

молодищх класів Мар ія Захарівна

Ло;:в ін. Багато жителів села Го­ лосків Летu•tіасhІ< о го району - її ко.шшні yчfti.

доrт,.;и

Серед них

сільського

пере­

-

господарства,

робітftuки, службо вці.

І всі вони

fte

вчительку.

забу в ають

свою

У HUftilllftbO.~t!f

НаІіЧаЛhНО,\t Ц роЦі

М. З. Ло гвіІі зІіову навчає першо­ к ла сників дітей своїх колtшtюх

вuховаІіЦів.

На фото: Марія Захарівна про­ водuть

урок арифАtетки в першо­

.ІІУ класі. Фото В. Степаненка.

(Фотохрон і ка РАТАУ).

головний агроном.

гербіциди.

область.

п rюцю є

ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ За умов бурхливого со­ цІального і науково-технічно· го nрогресу

школа nокликана

ськІй, СеУІиnолкІвськІй се­ редніх, ГоголівськІй, Жердів­ ськІй, Калинівській восьми­

nеда­

знання успІшно використову­

гог:ки, психології, питання КОУІуНіСТИЧНОГО ВИХОВаННЯ.

ються в педагог:чній практи­ ці . _ Уроки вчителів Л . М. Баскової, О. П. Rривобок, Р. Г. Чукава в и цікаві, з~1іс·

ня.

.

питання дидактики,

Найбільш конкретною формою самоосв:ти є усне

озброювати учнів такими знаннями, якІ вІдображають найсучасніший рівень науки. У наш час обсяг знань стрім­ ко зростає. Він nодвоюється кожнІ вісІм років. Все це вимагає постійного удоскона­

рІчних

лення

змісту

впровадження

вах. Зокрема, в Нняжицькій

Зразком в цьо:v1у

чання ,

(вчителями Л. Г. Шевцовою, Л. М. Басковою). Налитян­ ськ;й ( Р. Г. Чукавовою, А. В. Нобилінським, Г. Я . Міщенко), Шевченківській Г. Н . Гриневич , П . П. Ну­ діНИ)<!) сере.1ніх школах. Творчо став.1яться до са­ моосвіти, ведуть робочі зо­ шити-щоденники вчителі

жуть

вого

і

методів

нав­

передо­

педагогічного

досвіду,

росту зрілості й майстернос­ ТІ вчителя. У документах НомунІстич­ ної партії І Радянського уря­ дУ

про

ся.

що

шкоJІу підкреслюєть­ вона

не лише

повинна

давати

конкретнІ знання.

й учити висновки

робити на баз!

nрививапі

а

самостійнІ цих знань.

навички

творчого

мислення. З її стін мають виходити nолітично грамотні, Ідейно nереконані борцІ за cnpaвv КО:\ІVНізмv.

· Щnб стИмулЮвати nостій­

не зростання квал : фікац:ї, nезагогічної і творчої ІнІц і а .

тиви вчителя . ЦК КПРС І Рада МІністрів СРСР Поста­ новою «Про завершення пе­ рехозv до загальної серед­

ньоУ осв:ти молодІ І дальший розвиток загальноосвітньої школи~ nере.:tбачилн систематичну атестацію вчителів, nІ.1ГОТОВКа ДО ЯКОЇ ВИМаrіІЄ пп .1l пшення й активізац:ї їх саvtоосв : ти. Напередо.1Ні атестан!ї. як

нІко.1и важливо. щоб учитель І nравиш,но ня .

якІ

стоять

І

заслухали

Цінний лення

досвід

самоосвіти nедагогічних

опрацювання

удоскона­ за

роки нагромаджено тьох

шкіл

останн\

в

бага­

нолектн­

О. П . Кривобок. М. М. Мель­ ник. З. Д. Горобець. Л. А. Гречана.

М.

К Пас:ченко сере.:~ня школа), В. Ф . Рог, А . П . Сююйлеи­ ко (Жер;tІвська вось:11ирічна школа), В. І. Гришко (Тара­ початкова школа), сівська В. Т. Бу дя ( Гого.1:вспка вось­ мир:чна школа). Г . О. Ляпа ­ рова. М. С. Мелr,ничук, М. І. Плотнікова ( Рудиянська воспмир:чна шко.1а) та бага­ то інших. Плани самоосвіти

( Погребська

цих

учителів.

скла_:tаються

з

як

правило,

чотирьох

роз­

ділів: питання марксистсr.,ко­ ленінсьr.ої теорії, п:двищен­

ня

науково-теоретичного

рів·

запланованого

матеріалу, написання рефе­ ратів, доповідей. Тут варто

підкреслити ти.

охайн:сть робо­

КуЛ ь туру служити

фера тн.

СЮ100СRіТИ.

плані мо·

конслепи .

доповіді

ре­

вч•пеm,Іш

мате-vtатики з Погребів О. П . Кривобок.

учителя

уІ{раїнсь­

кої літератури, завуча Нали­ тянеької

середньої

школи

І. О . Осадчого. В•Іителі З. Д .

Горобець, І. Г. Мар ух ненко, Г. Н. Гри­ невич. О. П. Кривобок. І . О . Оса;tчий. Ф. В. Соповей ве­ дуть

зм :сто вні

конспекти.

С!ІСТе:vІаТИЧНО обМ і НЮЮТ Ь СЯ ;tосвІдо:11 роботи з питанh са­ моосвіти зі своїllі1 копега~1и. До певної міри сприяють

пі.:tвищенню пе.:tагогічної :~оtайстерностІ вчнтел'в виставsи, ст впр ення апьбо:vtів, СТЄН ;1:В. вИПУСК 'V1ЄТО,1ИЧНИХ лист:rок «Новини :з ур()ків>>,

<<ІСКРІІНЮ\>>, ках

думають,

<<У

н ас На

творять,

уро­ шука­

ЮТh>>.

Ідейно-політичний ·і фахо­ вий ріст учител'в р о бить по· мітний

вп.1ив

всього

процесу.

на

поліпш е ння

навч~льн~виховного

Як

п рав ило, набут і

товні. науково узагальнені з маJ(СИ:vІальною актив і зацією учнів.

Другий рік учительна мате:vtатики О . П. Нривобок п рац ює над те~tою <<Теор:я :vштюш і операцій над ни­ 'ІНІ>>. Саме в цій те:.ті грунту­ ється ц іли й ряд мате~татич­ ннх

nонять

СНОВІШ

ДОП{))10І'И

ко

в

зу.\Іо ву

шкоm1

на

дітей

ц і кавою,

захоп­

но ПJЛегшує засвоєння

<<ВаіІі­

КІіХ>> те'Іт . І. Д. }(о с тяненко ІJІІСТ,УПНЛа :1і СВОЄЮ ДОП()В:д­ ;! 10 на засіданні методичного об ' є;щання вчителів. Опрацювавши тему «Вихо· вання

в учнів доброти,>, в•rи­

те .1ь М. Г . Баuан nід час ви­ вчення програ:vтного

ч ас зв ер тає увагу учнів І на так і питання: <<Як ми вітає­ 'ІЮСЬ», <<ЧИ ~1 0/КІІ а бути бай­

ДуЖЮ!?», <<ЩО ЗІ_ІаЧИТЬ буТИ добрю!?» та іншr. Вчитель прищеплює цям любов

своїм вихован­ до природи, до

всього, що вимагає чуйності, н·іжності, б ережл ивості. Вчителька української мо·

1\1.

Н.

Пасіченко

велику ува·

гу щш.:tіляє питанням дослід·

ження і спо с тереження. Цьо­ мv вона вчить своїх вихован-

Дів. Характернют в її робо• ті

є

те,

що

nедагог

пра ви льно й

кладати ду'УІКИ

вчить

послГдовно ви­

як в усній,

так і в пи сьмо вій формІ , ре­

цензувати

пись'Іюв і

тощо. Вчителі

роботи

Налитянеької

СШ вдало використовують в

роботі з дітьми індивідуальні

соціал:стичні рац іо нально

зобов'язання, використовують

вільний час. Однют із важливих зав­ д~нь. пов 'язан и:v-1 з перехо­ дn~1

серЄ;\НЬОЇ

ШІ\ ОЛІІ

На НО·

вий З\Іісr осв:ти, є періодич­ на атестація вчителів . У шко­ лах нашого раііпну вона роз·

почнеться

в

єнн і

І

всеое~бро­

потр :б но

-

році .

1976

щоб зустріти її у

пост і йно

працювати над собою.

Та, на жа.1ь, є іде в окре­

:.татер:а-

ШІ\О.l<ІХ

ВИП З ,1І ·: ІІ,

КОЛИ

наз ш па нняУІ поліпш е ння виховної роботи працюють

н е всі вчите .1і.

-+-

Трап .1 яється,

ЩО плани Са'ІІООСБіТІІ СНЛ 3 ,1Є· ·ні на с п : х. недостатн ь о ціле· спрююв а ні. 1-Іе завж.:tи узгодн; е ні

впни

Над

П РіЩІОЮ ТЬ

ЯЕІІЧІ !

з

те~т а'ІІІІ, П СДІ\0 ·

л ект ІІВІІ,

іно.:tі вивчення '\ІЄ· в : JОІірЕ'~І .1ЮЄТІ> СЯ В'Д пит а нь п сІ rх п.:rог їі і п едагогі­ КІІ. а rю:: роб~;а сср і! с) :шої те­

TOJI!KII У .иетодично.чу кабінеті Ка .І uтян­ ської середньої ШІіоли в•tuтелі пра­ цюють над пidem• щення ,н свого фа· хового рівня.

У

На басе:\І'.нар ·

qРоль

:1111

об~!еіr;уєтtосп

розглядом

журн аль них статей. НО)!\Є'Н ПО F: ИНЕ'Н П<JМ'ЯТ3ТИ, що сам оосві та не один з шпя,:в n';1 RІІще ння еф rк тив­ ності Ді Я ЛІ, НОСТі IU I\O:JИ В Ц\­ ЛО\1У і КОіІ\НІ)ГО В'ІНТЄ .1Я ЗО·

-

кpe:vta.

що са\юосніта

пор ука у с п:шної вчите.1 'в .

-

за­

атестації

А. ГРАЖЕВСЬЮІИ, зан ' дуючкй ntетодкабіне

цією•. Протягом першого пІврlч· чя члени методиqної рази

тont.

В. ПЕРЛОВСЬКИИ, гро .~адськнй кореспон·

райметодкаб:нету nеревірили

дент, учитель.

ПогребВівторок,

23

rрудвя

1975

року

----------------------------------------3 стор.----------о о

НОВЕ ЖИТТЯ

.

ви та л:тератури з Погребів

мвх

мето.1ис·

тему :

самоосвіти в

ігрові

:JНач­

кер:вника школи в nІ.<вищен· ні Іде>йно-пол!тичного. мето, зичного t фаховnго рівня вчи· тел!в у зв'язку з атеста­

етан

уранах>>.

чюt

середнr.ої

готується

пракrику:\1

на

створює

працю

люючою,

ними,

ВЧИТе,1Я:vІ

П.1оск ів rької

<<Роль

р()зу>тової

снтуації. спираючись на ЖІП· тєвІ!fі досві;\ учнів, на:нага­ єтr,ся зрпбити сері!озну ро­

забе:шечили

ТИ РСІЙV!ЄТОдкаб І нету. ЗІ

тему:

аrпнв:зац:ї

DJнa ча с то

своїх пла­

Хорл : ков.

у;загальнення.

з'я ,l f. ності учнів

тори М. В. Литвине>нко, Г. І. Бобрукев•ІЧ, ЗСІВідуючий рай­ І.

і

опранювала

г ри

шко.1и чаrто виїз .1ять Інслек­

ви() О

програ·

В сЇіпелhІ(а І. Д. Ноетянен­

себе необхі_:tною літературою І вид:лили достатню кіль­ кість чнсу для її вивчення. З метою на.:tання пр<Іктич­ ної

новою

шко .1и завдан­

перед

нах с<нюос-в і ти.

за

мою . І праця вчительки трансформуєтhся на урок. ло учнів, які п ' д її керівницт­ во:.! СRМОСТШНО роб.lЯТЬ вИ­

кожен

кер і вник розуміли

ві:tобр~зили їх у

школах

Інформації дирекцІй на своєму засіданнІ .

лу на уроках І в позауро'ПІИЙ

·


.иа :мlж:варод.иl

Бесlда

• знаком миру І

Під

Тим с а~и м

От І nщшшов до кІнця 1975 рік. п:дбиваючи й ого

нищів ного

nідсумки. мн може:vю з задо­ воленням від з начити. що це

агрес і ї і

був не т:лпки

рекроїти

ни х

н ар о­

Є вр опи і б у в готовий дл я до­ сягнення цієї ~1ети піти на все, аж до розв'язання нової

світової в: йни. в: ,1нин і на ш.'Іяху до здіііснення п ланів цих аван т ю ристів, гот ови х грати :~олею наr одів, вс та­

стоїть п итання про матері­ алізац і ю розрядки м іж на род­ ної наn руже н ості , тобто п ро наnов н ення її нон,ретним ~Іатеріал ь н им змісто:~~~. М ова йде, зо кре~а. про те, щоб доповн ит и п ол Ітичну роз ряд­

новл е н о

ку

наш о го

держ авні і політичні ни:;и 35 ~-; р аїн.

ним

втручання

у

лада ~

не

вну т­

рішні спра ви розвиват и н а

од ин одно го І цій основі ши­ роке співроб ітни цт в о в най­ р! зноман іт н.іши х галузях.

нов ого

і

т аку

про

в и н ик­

3

п ер еговора х

на вжиття шенню

за ходів

воє н ного

ня і в

си­

до говор у

по змен­

рядку. Т ак , на останнІй се­ с ії В ерховної Ради СРСР бу­ ло вирішено ще біль ше с к о­ ротити пит ому вагу в ійсько-

9.0Q · Новини. 9.10 К. · т, Новинн. 9.30 М . Горький.

оdен о міцно ввійшли у їх побут.

14.00

трудящих із запра•кою балон ів і прискорити цю роботу, дирекція радгоспу вжила останніАІ часо~и необх ідних заходів. Стали краще працювати робітники газозаряИ­ ного пункту В. Савеленко та П. Таран. Госnод арк и плит тепер ~адов олені заправкою балонів. Ра­

15.00 15.45

по­

бажання, щоб керівн ики го сподар.

По

ВУЛИЦЯ

В літку ц ього року почалася ре­ конструкція вулиці Леніна од­ н ієї з головн их у сел і, яка з' єдну є ц ентральну магістраль в улицю Київську з сад ибою радгосп у «Го­ голівський». Поверх бруківки , що в багатьох місцях бул а дуже п о­ шкоджена, спочатку настел ил и шар щебеню, а нещодавно її вкри­ Аи а сфальтом.

вулиця Леніна за

ос­

танні роки дуже з.мінила свій зов­

нішній

вигляд:

покрасивішал а.

благоус троїлас ь,

·

Ії

прикрашають

багатоквартирні житлові будинки, н.ові чепурні ха ти робітників раd­ гqспу, крислаті дерева. У наступному ро ці шляховцки вкриют ь цю вул ицю ще одним

шаром

а сфаль ту,

зручні а

добротні тротуари.

проклаdуть

р оздув снtн я

віддають

В они

нов

nр а ва

б

інших людей.

Основна заслуга в

fірятувати життя

цьому ~алежить членам Товарист-

Олекса~дра Лусти. Біл ьш як по fl

десять разів давали к~ов роб ітники Микола Лень, олодимир захарче и vо, А ндрt"и" Южда, Гали~~ на Яшн и к та інші.

н

айкраще

організовано роботу

хвиля яке,

єд иних

за

дій

за

припин ення

офіціЙНІіми даними

д осяг­

На ства

фото:

nраці

с трайк.

на

в

мітищу

пр едставників

трудящих

перед

будинком

мІнІстер­

Токіо.

(Фо тохроніка

АКТИВНІ ПОМІЧНИКИ МЕДИКІВ В :дбула ся зв ітно- виборча конф е р ен ція райо нн ої о рган і зац ії

в ільн е ос н ащення са ндружин І сан п ос т і в шн!л, що значно

товар и ства .

утруднює пі дготов ку їх .

Ч е рвоного

Х рес та .

У зв: тн і й по повїді голова район ного коміт е ту О. І . !Орч ен ~-;о відз н а чи в . що орг а н ізація ця н а ймасов і ша в р айо ні і об'єднує 39720 чл ен і в . П ерв и н ні о р-

Велику роб о т у проводять ак­ ти вісти Тов арис тва по пропа­ га нді дон о рства . Лише в цьому році поч есн и ми лонора 'І'Іи СРСР стали 75 чолов і к. С еред них - гол о ва п е рвинної орган і зації Товариства, роб і тниця заводу е л е нт.рот е хн ! чн их виробі в С . Ф. Супєєва , брати І ван та Микола Ковал і і з з а воду холод ильник і в,

г аніз а ц і ї її в радго с п ах , н а пта-

хофабр в к ах , н а п ідпр!J Є ~1 ства х. в орган і зсщіях. ш колах праводять велику роботу, внет уnають ак ти в ни ми

п омічн ика~ш медич-

них прац івн нк і в .

майсте р спо р ту СРСР А. П. Ду-

Зо к ре)Іа багато уваги пр и д!-

да, робітни к и

М. М. Ро м ан ен­

ля ється п ідготовці й п е ре під г ото в ці са н іт арних д ружин і п аст І в , як і не лиш е б е руть уч а ст ь

ко ( с . Р усанів ), М. І . Л ев ченко ( с. Гоголів ) , М. Д . Юркова ( с. В елика Днм ерк а ) , медn ра­

в з :vr а ганнях , а . в п ершу ч ергу, допо :v1 агають контролювати са-

ці вни к и Л . І . Влащук , М . М. Д а н е в ич . А. Є . Го ло ва нь. Л. Н .

їдален ь.

Ф есе нко.

н іта рн н й стан

робоч н х

душових ,

ност і подают ь

м іс ц ь ,

Воробйова , Н . І . П ан ченко, І. І.

п р и н еоб х ід-

першу м еди чну

з м а гання .

за

V

з разиов н и

V

с а нпарнии стан

450 громадських са нінспенто рі в . Кращими серед І л Б Уже них є . . Ілоусова з ремонт-

HO:V! пол іпшуют ь р івен ь своєї п ід готов r-; rr. П р о це с в і дч а т ь що-

рІ чні район ні

В ел и ку допо могу в боротьбі

·

пода ють

но- механічного

заво ду ,

А.

В.

перш іст ь ее- М ироне ць із заводу електротех-

ред са н ітарн их дружин радгос- н ічних ви робів , О. Є . Баєва з

пі в

завойовуют ь

представн ик и

Гогол е ва .

Добрі рез ульта ти і в а ктивіс-

с

Х

реста заво;:tів м а ши б но · удуван-

р МОНТНО· м ехаНіЧНОГО.

житлово-е к с п луа та ц ійн ої

конто-

ри Ng 2, пенсіонер В. А . Іванов.

У обговоренн і лоповідІ взяли

уча сть

· ··· Н І з ац1 1

гол ов а

перв инної

т авариства

оргазаводу

<< Topr:vtaШ >> п . І. Рижова. пачес-

е ред санІТарн их пост ів слід .. СРС відзна ч ит и санпости заводів по- нии донор Р Н . І . Панчен-

··

...

РОШКОВО І мет а л ург н. ре мо нт но-

· .м ехан Ічного ,

·

р адгос ПІ в

<< т ре о~ у-

~-;о, голо ва р а йно му профс пілк и о м едп ра ц ів н иків

х і вськи й » , << Заво риц ький >>, і ~ені ненко та інші.

Кірова. Ч и малого успіху досяг-

Об ра но

склад

.

М.

ко жно му

з

для розв'я· завдань

сп ра в и » .

Зд ійснюючи п унк т за nунк. том Прог рам у мир у , nрийня· т у XXIV з'їздом КПРС , наш н ароц

гот ує т ься

нам ітитк

д альшІ . ще с:~~ і ливІшl рубе• ж і в боротьбі за мир І . щас· т я в с: х народів . Ц і рубеж!, без су :vшів н о , будуть визн аче­ ні н а ст уn ни м XXV з ' їздом нашої п ар т і ї. Роз р ядн а і с п і в робітн иц тво , я~-;і усп іШНІ!>

розви в а ют ься в Євр опІ, nо­ винні бу ти п оши рен і на всі без в иня тку куточки зем ноУ кулі. А. КР АСИКUВ,

оглядач ТАРС.

«Важливий етап комуністичного б уд і вництва~. Бесіда пер ша.

райкому

життя~, «На •С. · Вургун•.

•Якість

ФІльм-

з ' їз ду К ПРС. лубі дороги • .

Лівнічній

проду кції

так все

Та, н~ жал~. не всі господарства раи?ну п;дготували до змагань саютарю

пости.

Незадо-

заступник

О. СВИРИД, головного .lllкa·

ря районної лікарні.

16.45 17.15 18.0Q 18.15

ві

за­

18.45

телефільм ства•. (І,

« О r т а нн є 2 се рІ ї ).

літо

ра

11 .10 11.15 11 .30 11.40

Наша aфf.wa. Новин.и .

ПРОГРАМА

тература для у чнів 9 альна спрямовані ст ь

І. К.

15.45

Н а о8а

Франка• . т. Художній

Іі.50

• tla

кі поверх и•. (І, афіша .

головних

річки• . Для дітей.

10.00

і

ЛЮД ІJН а>.

люва ння п ра ці•. Н аш а афіш а .

16.50 16.55 18.30

Екр а н Вища

•Важ­

напрямках

п 'яти­

2 серії).

сЗ!рочка•.

(М . ).

сту дента-заочника . 2 курс. мате м атика . «За даІІа 111'0

р озв11 н енн я п е ріоди чної фуикцІУ в тригономе тричн и й РА д. Р11д.11

лІ-

теле фІІьм

(М.).

Ху дожній фі л ьм еСтрибок на SO• Рі ». К. т. Дл я ш коля рів. •Т вор~Ісn. ЮН И Х> .

кл . •Соці­ творч о с ті

(М . ) .

п ода рст ва . Праця кер і вника. «Ма тер і ал ьн е т а моральн е ·стиму­

19.00

Кіножурнал •Фіт!ль• .М 157. Шкільний екран. Українсь ка

12.10

16.25

УТ

ОБЛАС Т Ь

і 10.40 Для уч нів 10 кл всІ в та сер е д ні х сnеціальних учбових sa• Кv1а д ів. Суспіл ьс твознавс1'во . «Со­ ці аліст и ч н е планування•. (М. ). д.•я с п ец іалістів народ ного гос.

дит ин­

ІнформацІ йна програма •Ч ас•. К. т. сАну , дівчата ! >. По •акін ­ ченнІ новини.

новин и . НА

для учнів З курсу профт ехучн. лищ. Загальна біол огія . сБіосфе•

9.30

21.00 21.30

в еч ірнІ

-

ПРОГРАМА

9.00

К. т. Н а запитання телегл ядачІв вІдпоаідае. чпtн·кореспондент АН СРСР В. Г. Аф анасьєв. К. т. Багатосері йн ий художній

І. Григурко •. сrо­ Вистава Сім феро­

nол ьс ьк о r о ук р аІнсько го МУ3ИЧИО• драма ти чн о го те атру . В nерер­

Двіні•.

турбота

-

К. т . «Співають Е. Ботова Г. Пенясов~. •Людина і за кон • . К. т. •Адреси молодих•, Новини. ·

Ф ур'є- .

К . т . В еч ірня казк а. (М.) . « Бут и К и є ву 3разковн м м Істом•. Тел ев із ій ний п рес-клу б . сСлуJІІ.Ііа по б у ту cьo rortн i і з автр а » . Х~ .о nжній філь м « П ереможець•. (М . ) . І нформ аційний випуск •день sa

20.1 5 20.30 21.30 22.20

д н ем• .

(Мико-

лаїв) .

16.5.1 • Кал е ндар! 1976 року. . 17.25 сУкраїна - БАМу. . (Донецьк) .

....................... ~····

Редактор Є. ФЕДЯR.

....

·~

fБРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ~

« ТОРГМАШ » : НА РОБОТУ ПОТРІБНІ : ~ :токарІ ІІІ - lV розрядів , : t елек'!1РОЗвариики ІІІ-- lV-V : : розрядів, : :гальваники, :

: :

~.............

.. .. .. .. .. .. .. .. ..

І

Броварському комбінату

І

громадського харчування

І

!

на роботу терміново

ПОТРІБНІ:

, секретар -друкарка, • стратор у ресторан

адМlRІ­

«llpoJIІ­ : слюсарІ-сантехвіки 111-V : сок>) і ресторан << Горизонт•, : розрядів, : ~ t офіці анти, кастелянша , каси­ : столярІ ІІІ- V розрядів, :муляри III- IV розрядів, : : ри, кухарІ , кухоннІ працtвИJі. • кн, робітники будtвельвоt :трактористи-машиністи, групи, бухгалтер. t вантажники. • Звертатися на адресу: ~ Звертатися на адресу: : м. Бровари, вул. М ашино- і t м. Б ро вари, в ул. Київсь­ :будівна, 16. • • на, 148.

!

! !

*!

~~::::::::.~~:·•••J 1 .................... . . ...... .. ДнрекцtJІІ.

J..............

~

БРОВАРСЬКОМУ

Р Е МОН ТНО- МЕХ АНІЧНОМУ

ЗдВОДУ

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПО ТР ІБНІ : токарі ,

та

тк,ацької фабрики. Первин~і орга- роли першість на обласних зма- Головою районно-г о комітету Товариства Ч ервоного Хреста тут приділяють цьо.му пи- rаннях . знову обрано О . І. Юрченка. нізації

___ Г. МЕДВЕДЕНКU.

•Вороги•.

трактор Іа у

« Н а добра н і ч , діти!•. Про г рама • Чае>. (М . ) . Теле фе с тиваль те атрІв Р ад•нсІо• кої України , присвячени й XXV

20.45 21.00 21.30

ДокументаJІьн! фільми сІ

Литв и-

з . донrсами. У ко~ективах радгос- ли члени поста заводу << Торг- президі ю районної орган ізації n.y « оголtвськuи» та стрtчко- маШ >>, ян і мин улого року вибо- 1 то ва рист ва Червоного Хреста.

тан.н.ю повсякденну увагу.

16.15

ТАРС).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ва Червоного Хреста. · ч ервоного · Серед активних донорt"в Гоголе- ТІВ торгове :~ ьного •а - сt""'я радгоспного •tаляра •е ~ н я та

"

ч ергова

цін, за .л ік в і д а цію бС'зробіття,

на

" часгину т ретіи рік пі дря,1

безкорисливо своєї ·

крот, що

про кочуеться

Сандружи нниці з кожн им ро-

Багато жителів села є. донорами вносять велиІ\ий вІ\лад у сп раву народу.

ЯІІонії

ДО ПО!\ІіО Г у .

ф ВКЛАД ДОНОРІВ

охорони здоров 'я

всі й

..10 мі.'І ь й она чо.1ов ік, з а надання nрацівник а м держ авних лідприємста' і уста..

відпов ідну доста вку

БЛАГОУСТРОЮЄТЬСЯ

Взагалі

т ов і

гальна•.

6алонів їх власникам.

G>

с и лу

і в ба г<tто ра з: в зб і льшує їх с укуп н у в а гу і вnлив на св~

вистав а .

Щ об поліпшити обслуговування

ства організ ували за '-tлату ц ентралізовану

єд­

дІй , що дає

ливостІ ви кори ст а ння ЗИ М:ОВ ІtЙ nеріод •.

ц.евого радго спу, кори стуют ься га-· ЗобалонниNи плитами, які вже

в исловлюють

не ми н у чу

18.00 Р е кл ама. Uгол ош е ння . 18.30 Телеф і л ьм с Ваню , як ти тут?•, 19.00 Ін <tорм а uі йна програма сВіс т!• . 19.30 • Пісні н ад Д ніпро м •. Концерт. ( Д н іn ро петровськ). · 20.15 Тел е школа механі•атора. •Особ·

ЗАДОВОЛЕНІ

вон и

сnів­

який

занн я націон альних

17.40

Сотнl жите~tів Гоголева, пере­ важно робітники і службовці ,ніс­

тим

цю

<< союз .

його у ча сн и ків

настуnном у році.

ф ГОСПОДАРКИ

з

на

додатн ов у

пр о

ГОГОЛІВСЬКІ новини

зом

с п ира ється

практичне зд і йснення в сіх цих nроп озиц ій розглядати­ мет ься на черговій, ХХХ І се­ сії Генеральн о ї Асамблеї в

по­

як

н і с т ь позиц і й і

тако ж

.

протистоян­

о дно с торонньом у

ох а ра ктер и зував

шу радян с ьку ініц і атив у -п ро­ nозицІю про укладе ння к он­ венції npo з аборону впли ву на при родне середов ище і клімат у воєнн и х та інш и х ц ілях, не с ум і сних з і нт ере­ сами гарант у вання м іжна­ родної безпе ки, д оброб уту і здоров'я людей. П и тання п ро

п ро

скороченн я збройни х сил ! о з броє н ь у Центральні й Єв­ р оп і , які п роходять у В ідні. Демонструю чи свою побру аолю, Р а дянський уряд Іде

на­

уклад-ення

з'їзд! Пол ьс ької об'єд·

д ружність

цІї по роззброєнню. Деле­ гати сесії п ідтри м али й ін­

цією мет о ю СРСР, інші б р атні соціал і стичні країни добива ют ь ся наn ол егли в о n ро гр есу на

нови х

зброї, а

VII

наної роб і тн ичо ї партІІ у Ва рш а ві , Г е н ерал ьний се кре­ т ар Ц К КП Р С Л . І . Б режнєв

вилася за п ро в едення в ід по­ відно до іншої проn озиції СРСР в с есв і тньої конфе рен ­

о с таточно

загрозу.

на

nовну l з·агальну забо рон у виnробу ван ь ядерної зб рої . Генерал ьна Асамблея в исло­

спустошу в аль­

--

персn ективі

ус у н ути

пр одовжуютп

стем такої

ного во..онного конф л ікт у . а в

керів­

!

сового знищення

зрос танн я сили і нашої країни,

всі х держ а в соц і ал lсти чноУ сп і в д ружно с ті. В иступаючк

ролюбних с ил є недавн є схвал е ння ХХХ с е с і єю Ген е­ ральної Ас ам блеї ООН ра­ дянських nропозицій п ро за­ борону розроб к и .і ви робни­ цтва нових видів зброї м а­

воєнн о ю.

З :неншити небез пе ку

л агоджу в ати взає~н і зв 'я зки в пол ітичній , економ ічн ій, науково-т ех нічн ій, к у ль т у р­ ній та інш и х галузях. Н аочн е св:дченн я цього важл ив і зус трічі й РОЗ\ІОRИ з к ер і в­ ни r;юш П о рт у г аліі , Фра н ц і ї, НДР. ДРВ . Угорщи ни. І т а­ л і ї, Чех осп о вачч ини, які від­ б у ли сь у l\Іо с ~-; в і вже п і сля Н а ради . Всі ці зустрічі й

суве­

ро зрядко ю

н е ння

До.vто вл еніс ть. досягн у та на загальноєвропейськ і й на­ раді, вт іл юєтп ся в життя . Держави з р:зн>НІ с у сп іл ь­

ти нордони , встановл е ні в ре­ зультат! вІйни. непору шни­ ми. Вони домовились не­ додержувати

пе репон у

- Заключн и й а п Нара д и в Х е льсі н ні, під ю;им п ос т ави­ ли свої п :дписи на йвищі

держав Європи, а також США І Канади , зібравшись у Хе.'!ьсінк! на Н араду з пи­ тань безмени і с пі в робітницт­ ва, прийнял и рішення вважа­

прав усіх держав .

мо г у тн ю

п ост ійного могутності

бюджет і на­

шої кра їни . Велин им усп і хом ".с!х ми­

у го д.

народів земл!.

за те. що розрядка міжна­ ро дної напр уже но стІ стала не оборотним проце с ом. РІвно ч ерез три ,щя т ь ро­ кІв після закінчення д ругої св.ітовоУ вІйни підбито. на­ решті, їЇ політичні п ідсу:\1К И. Предс тавники практично всіх

доnускати

сил ах

по вс іх

пол ітичн у

вих видатк і в у

роз:о.Іови б ули дуже n л о до­ творн~онr і п ри ве:ІИ до ук ла­ дення ц іло ї серії міжна род­

Теп ер на nо р ядку денному

У 1975 році людство зроби­ ло вел икий крок вперел у бо­ ротьбі за повне й остаточне усунення воєнної небе зп ек и,

ренних

удару по

реваншу,

Зрозуміло, в с І цІ усn Іхи в боротьбі за гарантування мі ц но го миру і безпеки наро· дів були б н е мис ли мі без

співробітництва

на р ту

мирного жит т я

ухильно

завд ано

тих , хто хо тів би за н ово п е­

ще один рі к

дУ. білпшості

було

теми

газозварники,

електрики,

слюсарі,

маляр-штукатур.

Звертатисв ва адресу: м.

Бровари,

nромвузол,

Р МЗ.

АдмінІстрація.

~~~

'І СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ПО ТЕЛ ЕФОНУ 19-3-18

..,

ДЗВОНІТЬ

#203 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you