Page 1

ПРОЛЕТАРІ .ВСІХ 'КРАІН, €ДHARTECS1!

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

17

Газета виходить з

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

1937

квітня

РАД

*

року

К О М У Н І СТ И Ч Н О

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

*

.Nv 202 (7695)

Д .Е П У Т А Т І В

Вівторок,

J

П А Р Т

У К РА І Н И,

К И І В С Ь К О І

О Б Л А С Т І

*

20 грудня 1988 року

Ціна

3

коn.

XXVII КОНФЕРЕНЦІЯ КИЇВСЬКОЇ О&ВАСНОЇ ОРrАНІ3АЦІЇ Нещода~вно

в

КОМПАРТІЇ

Жовт·не­

вому палаці культури від­

була!ся XXVII обласна партійна конференція. У її роботі 'ВЗяли участь се~ретарі,

за:відуючі

від­

ділами партrійних комітеті~. 'Ке;р!вники обласних організаціrй І устаноrв. nрома·дснких qргаrнізаЦій, ветерани

паj)'Тії,

цредстав-

~ИІКИ 'f•Ворчої інтелігенції, п'к! ІНе

є

деле-гатами,

ціrв·ники засобі·в інформ~цн.

На

пра­

масової

tконфе.ренujlю бу'Jіи -

д. а:ТІі Ве:рхо'ЕІної Ра­ ди ~СР, Верховної Ради У~раїнської РСР. облас­ ІНої РадИ 'народних депу­ тат!·в. робітники і колгосп­

-

ІніЦіатори

вп,ро­

вад,ження нових форм га,н!за,ції праці.

У

роботі

взяли

участь

М!ністр!ІВ

ор­

УРСР

робіт УРСР О. Р. Штун­

-

УРСР Ю. П. Коломієць., наІНдидат у члени Політ-

бю,ро

ЦК

КомІЛартії Ун­

раїни. ·перший секретар КиїВІСІ>кого міськкому пар­

тії К.

І.

Масик,

завідуючого

ВіІдділу

сек·тором

партійного

ІВ!тчизни·кіІВ,

бу дів-

ЦК КПРС В. С. Нечипо­ ренко, член ЦК Компар­

тйї

України,

ла

Комларrгії

кандидат

Деrр~аrвного планового ко­

·мітету пов,

УРСР

міrністр

П.

спеціальних

партії.

ревізійної

комі<Сі'і

обласної партійної органі­ зації. Вибори: обла•сного комітету

КомпсJІрrrії Ук,раїни;

По­

монтажних

комітету

Звіт

гол.ови

В.

питан.ня:

ного

У.кра'fни.

заступник

загинули

З'віт про роботу облас­

заrвідуючий

rВ·ідіділом орга•ні•зац!йно­ парт!ІИНЮЇ І ІКадІрової ,ро­ бо·ти ЦК Компартії Ун·раї­ ни А. І. Корнієнко, член

ЦК

яні

.пLд час землетрусу у Вір­ менсь.кій РСР. І\онфере,н.ція ,розгляну­

ниц~•ва і rка;дrрової ,р-оботи

перший

у

Хвилиною мов.чання учасники конференЦН ІВшануrвали пам'ять спіrв­

заступ­

конференції

чл·ени Політбюро ЦК Комла,рт.ії Укtраїни. пе,р­ ший заступнии Голови Ра-

дель, .црац!вІНи.ки ЦК Ком­ па,рт!іЇ У~країни. Академ'!ї суспіл:ьних наук цри ЦК КПРС. Киіівrської вищої паrртійної школи.

голо.ва Дерvкавного агро­ промислового комітету

ник

::t~шені безпартійнІ

ІНяни

ди

-

-

.нонт•роль•но

реві­

зійної комісії обласної ар­

і

ганізації

буд~вельних

Компартії

Ук-

УКРАЇНІ раїни. Із З·Gітною доповіддю про роботу обласного ко-· мdте'fІУ

·партії

П€ршиrй

се.~рета.р

Мі!сію обласної орга•н!зації.

nа-JУТії Г. І. Ревенко. Із зІВітом рев!зійrНої ко­ місії общюн<>'і партій•ної Qргані.заJції внетулив її

голОІВа О. О. Мороз. Потім ПОЧ8ЛОС.Ь обго­

По звітнІй доповІді об­ кому Компартії України конференція прийняла по­ станоrву. затrвеащила ревізійної ном!сії.

ні:

Волоха

3Віт

Ко.нфе 1 рен.ц!я об,рала но­ вий склад обкому Ком­ партії У.к:раїни. Обрано конт:рольно-рс 1ВізlйtНУ ко-

П.

Ф.

-

ди-

де,ржплемзаrводу

<< Плосків.сІ>кИЙ>>.

Голь Е. Ф. апа,рат НИ•Н Броварського за.воду тор.ювелЬІного машинобу­ дування і:ме•ні XXVI з'їз­ ду КПРС. Каліщук А. И. --- опе­ ратор ра,дгоспу-номбі,нату «Калитянсь.кий>> імені

50-річrЧrя СРСР. Корсаков Ю. П.

--

в.іJдtуючий ХІіру.ргічним

діленням

за­

рета,р первинної партій· ної організації заводу а.люмLнієвих будівельних

І<ОНСТІРУКЦіЙ. До СКЛаду КОНТ•рОЛЬНО· ревізійної комісії обласної організації Компа,рт!ї Ук­ раїни на конференції об ра1ні:

Кузнецов

райлі.каrрні.

вер-

-

В.

ІІІ:'

Мельник В. Р.

го:Іо-

..

.ва

контрол~ но-,рє.візійної

номісії Броварської місt, кої партійінеї організаціі. Мітченкова зас·тупник рИКИ

Г. П.

В.

чсви.й за·воду порошкової металургії Імені 60-річчн Радянської УrКраїни

віІд­

Броварської

РєпІна

деревообробного

комбінату. Рудак І. С. перший сек.рета,р міськкому Ком. партії України. Кандидат~~ у члени об­ ному Ком·партії України обраний Ярмола М. CE'h·

r.

До складу Київського обкому Компартії Украї­ ни ві~ Брова·рсь.кої мІсь­ кої па·рторганізац!ї об,ра­

реrк:тор

ворення ЗІВітІв обкому партії, ,рев!зі'Й'Иої комісії обласної паu>тrійної о,рга­ нізацlї. Із заюtючци·м словом ВИ'СТУrПИІВ Г. І. Ревенко.

партійної

* * *

виступи.в

обкому

статниця

Т.

О.

ди,ректора

rВЕ'рХНЬСГО

ф;:·

~!-ПЯЧ•)ІсJ

т,рикотажу.

ПВЕНУМ КИЇВСЬКОrО О&КОМУ КОМПАРТІЇ УКРАІНИ 17

грудня

відбувся

Пленум

Таємним голосуванням пленум обрав бюро обкому Номпартії Украї­ ни у скле~ді: А. М. Амелькіна, М. Т. Донченка, Ю. П. КаіІлІна, А. І. Кн­

рити

комісії

обкому

,

ціально-економічного

голова

Ю.

П.

промислового

Пленум

ПО ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ СРСР

Минулої п'ятниці від- онідівна Гайкова по­ булося перше засідання мічник бригадира радгос­ оиружної комісії 472 те- ву <<Совки>>, Леонід Волориторіального вибо_рчого димпрович Слободянюк оугу no виборах народ- голова Броварського

руитор

СРСР.

провів

райному

інст-

профспілки

пра-

цівників агропромислово-

го

комплексу,

облвиконкому Миколаївна

Наталія

Савченко -

Ю. А. Юрчук. Він розпо- сеиретар 1-\иєво - Свято­ вів про особливості нині- шинського райному партії. шньої

виборчої

зупинився

на

кампанії,

сиремих

На засіданні було

у творення

комісії, розпоДіл членами

СРСР

1 б Центральної окружної ви орчої номісіУ та

погодження

графіиу

виборчої комісії по вибо- чергувань для

rpax

та­

кож затверджено план ро­

пунктах Постанови Бер- боти виборчої ховної Ради СРСР про йшла мова про призначення виборів на- обов'язків між родних депутатів

rНа!рО~Д.НИХ

делутатів

прийому

виборців.

СРСР, з nостановою ЦенПо І\иєво-Святошинсь­ тральної виборчої комісії кому територіальному ви­ про утворення виборчих борчому окр)ту обирати­ округів та відповідним рі· меться

сім

народних

де­

шенням облвиконкому.

путатів СРСР. Вибори .на-

Згідно з новим Заионом СРСР «Про вибори народних депутатів СРСР»

родних депутатів будуть проведені

було обрано голову, заступника голови і секрета-

на­ місія знаходиться за адре­

ря ном!с!ї. Ними відповід-

но

затверджені

Ніна

СРСР бе­

26

резня 1989 рону. Окружна виборча сою:

м.

·

-

запропонував

Київ-115,

Ле- спеит Перемоги,

126.

про­

головам

М.

Завідуючими відділами обласного комітету Компартії України затверд­ жені: органІзаційно-партійної і кад­

спубліки Ю. П. Коломієць. У роботі пленуму взяли учасТІ, за­ ступник завідуючого сеІ<тором Bi;.t

повною

використати

досвід

знання.

-

мірою кожного

Є. М. Одинець, іде­ О. М. Коваленко, соці-

-

економічного

розвитку

О. С. Гаманюк, державно-правовим­ Г.С. Малоокнй, відділом Ю. М. Зелінський, загальним Л. В. Ва-

но-

О.

члена виборного органу.

партійних комітетів,

ально

голова

-

керуючим справами

Редактором газети <<Київська 11ран· да>> затверджений В. Т. Заруда. На пл€нумі виступив кандиде~т .1· члени Політбюро ЦК Компартії Ук­ раїни. перший заступник Голови Pct· ди Міністрів УРСР. голова ДержСІв­

рової роботи ологічним -

А. М. АмелькІн.

КОМІСІІ 472 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ

Засідання

органІзСІ­

розвитку

комплексу

щенко, Таран.

кому пропозиції щодо пероонального силаду иоміс!й і зобов'язав бюро об­ кому забезпечити nеребудову своє\ роботи з урахуванням нових функцій

Каплін; з питань агро­

ного

агропромислового

комітет~·

~,..

д,ілу партійного будівництва і кадр~)­ ·вої роботи ЦК КПРС В. С. Нечнпо· реНІ\10, член ЦН Компартії України. завідуючий відділом організаційно­ партійної і кадрової роботи ЦН Компартії України А. І. Корнієнко.

ТРУАЯ ЩІ БРОВАРЩИНИ-БРАТН І Й ВІР МЕН 11"

Про засідання окружної

х депутатів

партії:

ційно - партійної і кадрової роботи голова А. І. Кнкоть; ідеологічну гмова М. Т. Донченко; з питань со·

котя, І. Л. Куцая, Є. М. Одинця, І. С. Плюща, Г. І. Ревенка, В. К. Слободяннка, А. П. Сологуб, В. Р. Швеця, М. І. Шевеля. Кандидатами в члени бюро обрані С. М. Вовченио, В. Т. Заруда, Л. В. Погорілий, В. Д. СІнько. Пленум обрав першим секретарем

~

місій внести на черговий пденум об­

обкому Ком{Іартії України Г. І. Ре­ венка, другим А. І. Кнкотя, сек­ ретарями А. М. АмелькІна, М. Т. Донченка, Ю. П. Капл!на. Пленум утворив секретаріат у скла­ ді Г. І. Ревенка, А. І. Кнкотя, А. М. Амелькйна, М. Т. Донченка, Ю. П. Капліна. Пленум визнав за необхідне ство­

Київ­

ського обкому Компартії України, обраного XXVII нонференцією Київ­ ської обласної організації Компартії України. Розглянуто організаційні питання.

БАЙДУЖИХ НЕМАЄ раху;н.ку,

він

успішно

ви­

Шд час обідньої перер­ ви в од.ному з цех1.в Г<>­

·кона·в

голівської стр!чкотю:щь­ кої фабрики відбУ'вся ко­

м!·сяціrв з усіх тех:ніно­ еноном!чннх nоказнинів,

роткий мtтинг. На ньому .вистуrпили тналі Т. І. Фе­ щук, Т. П. Ха1рченно. К М. Будя. голова профспілно.вого комітету О. В. Ковальчук, дирек­ тор М. Г. Таран та іrНІШі. Вони говорили про те.

зокрема

що може нол·ектив підЛ:РИ­

ємст.ва зробити для допо­ моги ІІШ.ІР'О:дУ Вірменії, ЯІкий пос:тІРаждав від зем­ ле'ІІРУ'СУ·

Рішення б;уло одностай­ ним: всім, як один, від­ працювати день безплатно,

а зароблені г;роші у Фонд допомоги.

Т.ворrчо,

в.нестц

наполегливо

т~у.диться колектив рики. Працюючи в ·вах

господа.рсьноrо

фаб­ умо­

nлан

одинадцяти

по

поставках

вироб!.в замОВІНикам, одер­ жан•ню прибутків. rx на­ дбано по.над плоа·н 85 ти­ сяч

каІJ)ІбоіВа·нЩв.

УсліхіІВ

досяг.н.уто

дяки ударній го КОЛЕЖ"І1ИВу.

зав­

праЦі всьо­ На фаqриці

ткаль. опе,ратОJрtв сну­ вального обладнання, фарбуІВ.аLІ'!ьниць. намоту­

60

вальниць готової пrродук­ ЦІії та робітниць ~нших спеціаль:ностей ви"Ко.нали

план трьох, З ПОЛОІВИ.НОЮ т,ру.дооомrу

ткаль Г. В.

15 років.

трьох А На

калецдарі

Г. І. Строкач та Са.велен1<о, фа·~бу­

вальниці О. А. Ко.нюк остоаІі4іІій рік п' яти:рІчни.

А.

роз-

ГАВРИЛЕНКО.

ЧУЖОІ БІДИ НЕ БУВАЄ

несли різноманітні печи­ ва. торти, тістечка. Свої вироби запропонували й умільці з підліткового клубу. Це різьба по дере­

Зібрано всього 600 карбованцІв І перерахо· ва но на рахунок 700412. Нрім цього. діти готу ЮТh ІІОСИЛНИ З найнео(Ї

ву.

ХЇДНІІ!ІИМИ

манраме,

художнє

чеханка.

плетиво.

вання.

НА РАХУНОК Важке горе.

яке еліт·

кало народ Вірменії, болем відгукнулося в сер­ цях трудівників села Кня­ жичі. Про це з хвилюван­ ням говорили виступаючі на мітингах, що відбули· ся в усіх виробничих під­ розділах радгоспу імені

Щорса. - Велица біда вірмен·

ського народу всіх радянських наших

сельчан,

це біда людей,

-

сказа­

ла на мітингу тваринників

оператор машинного доїн­ ня норів Г. Є. Шкильова. Всі ми дружно без­ оплатно вІдпрацюємо день, а зароблені гроші пере­ рахуємо у фонд потерпІ­

комсомолу,

лим від землетрусу на ра­

учному, ради дружини бу­

серці

дізналися

ло

гедію

у

хунок 700412. Цю пропозицію підтри­ мали секретар nартійнеІ

про

Вірменії.

тра­

Plweн-

комітету

провед€НО

лідарності.

ярмарок

Школяр!

со­

при-

речаМИ.

СТЕПЧЕНІЮ.

десятикласнинн

Учні Бобрицьної середньої школи з болем у

ням

Л.

випалю­

700412

організації заціі l\1. начальник

діоцеху Ф. інші. Крім рішено

цеху механі· Слуценко.

r.

колективу

ра­

П Корчаге~ та того. було ви·

перерахувати

та·

кож 5 тися'/ карбованців З фонду СОL,ЇС\ЛЬНОГО роз· витну

радгоспу.

Висловили на мітинге~х свої конкретні пропозиції щодо практичної допомоги народу Вірменії виступаю­ чі робітники виробничих підрозділів заводу <<Фа· кел>>. Вони також відпра· цювали один день безов­ латно. а зароблені гроші внесли у фонд допо~юги потерпілим. Водночас

на

рахуноІ\

700412 завод перерахував 1500 нарбованців з фон· ду

соцІального

Г.

розвитк\

АНДРІЄНКО.


..._

·нове

сторінка.

2

~ ~ е ~~ее МО О ОО О~ О

О

t t

t

МО О О е О О~~ О ОМ О О ~МО О О ОО О О

ДЕМ"Т{РАТІЯ і глас­ ність. бокий зміст цих

ної

слів,

ни

r

як!

ний

проніс

народ з

в

Історії.

звучать

борнІ

новою

нині

нолективах. ням

радянсь­

їх

в

своєї силою

трудовйх

Підтверджен­ значимості

-

звітно-виборна конферен­ цІя в птахарадгоспі «Се­ миполк!вський >>. Вшанувавши

хвилиною

мовчання пам' ять стихІйного лиха у нІї. делегати конференції

до

жертв Вірме­

та учасники приступили

обговорення

революції,

плани

3-ІС

з усіх

років

виконати

носять

п'ятиріч­

рактЄjру.

nоказників.

Високих результатів до­ бились птахівники. Рік господарський буде закін­ qено з прибутком близько 4 мільйонів карбованцІв. Та найбільш відрадне те, щп зросла вболівання

актияність і трудоврго ко­

лективу за результати

пра­

ці. Широку дорогу в пта­ харадгоспі знайшов брига­ цний, ланковий та с!мей­ 'іИЙ підряд. Ростуть ря-

ООО

t

життя

О О ОО~ О

t

OOOfOOOOOO OOtOtOOO О О

крим ІналЬІного

ко

ха­

Секретар па.рткому Н. М. Жук П!РОінформу­ вала деле-гатів Іюнферен­ ції, що на засіДанні nар­ тійного ·комtтету кому­ ·ніста•м · В. Д. Кудренку, М. Р. Швецю, В. Г. За­ гум~нному, М. І. Медві­ дю. Н. І. Кичі вказано на -н-е,достатній особистий коwrроль

за

обліком та

первинним

дотриманням

сл.уж;бсвих інст,ру-кщій. В обговоренні звіту

та

:!.0 !'РУДНЯ

О~ ОО ОМ О О О О О О О О

підтвердила.

що

пі<:ля

об'єднання на ферм! спра­ ви одразу пішли на кра­ ще. Двозмінна робота до­ ярок.

тричі

нізовано

на

день

орга­

харчування

пра­

цівників тваринництва. У нас вдосталь кормІв. Від­ ремонтовано всі приміщен­ ня. є побутові кімнати. Всі ми нині працю­ ємо з радістю, з добрим заробітком. бо маємо ви­ сокі надої. Ми з В. Т. Шевченко надоїли за 11 місяЦів 507 4 кілограми

питань

Ку дрен ка. підсумки пе· ревірки скарг, надісланих в різні керівні інстанції. директора

об'єднання птахофабрики з :ра,дгоспом ім. Мічуріна. господарство стало бага­

в трудізІшнів полів і ф€рм віру

в

нення

свої до

татів

у

сили,

кращих

праг·

рез у ль­

праці.

Вже в 1987 роЦі досяг­ нуто данаріиного поліп­

шення у рослинництві. На

11

процентів

зросла

жайність

кожного

зернових

і майже

тисячі

-

тонн

у

уро­

гектара

на

1,5

вал01зому

зборі. :3аготовлено дворіч­ ний запас кормів, що да· JIO ВЇJlЧУТНУ Віддачу В тваринництві. Надій моло­

ка на корову зріс на

1223

кілограми і на 772 тонни збІльшилось його валове виробництво. В

1988

році

господар­

ство од~ржить від ноншої норови майже 4700 кіло· грамів

рази

молока.

більше

що

в

проти

два

серед­

нього надою за 12 щшу­ лих років. Добовий nри­ рІст великої рогатої худо· би становить 647 гр~оtМів. Вирощено по 215 центне­

рів картоnлі на nлощі гектарів. Перевиконання

і

1987

1988

200

планів

років

дало

ди

передовиків

в

тварин­

інформацій

виступили

12

ють птахівники. У своєму авіт! В. Д. Кудренко ска­ :Іав.

що

рослинництві. цьому показу­

що

птахарадгосп

планує в 1989 році надо­ ::ти по 5000 кілограмів молока від корови. Про­ вести велику роботу по га­ аифІкації села, покрити дві вулицІ асфальтом, благоустроїти

територію

працівники

ства

над

ного

типу.

увага

прапі

Приділяється

поліпшенню

та

побуту

умов

робітни­

нІв. Після

аачитав довідку НРУ Держагропрому УРСР по перевірЦі листів В. І. Гу­ аій, Т. О. Антонової та Г. Н. Коновал про недо­ J~іки в роботі колентиву птахарадгоспу та його ди­

ректора В. Д. Кудренка. Виконуючий обов'язки прокурора району В. І. за

дорученням

лро­

~-:уратури УРСР проінфор­ ~Іував, що фанти, наведе­ ні

в

листах,

де

звинува­

Жовтне-

пу

зловживан;нях.

у

ви­

яких

ра­

А в цей

час зов<1м сторонні люди. що

не

працюють

зводять з

в

радго­

особисті

ра­

директором

та

його сім'єю, nІддають су­ мнівам роботу багатьох ланок, бригад і цілого ко­ лективу.

звіту директора представник міськкому партії В. Д. Прохоренко

Іщук

успіхів,

ніше не мали.

хунки

готель­

працю­

виконанням

ваються

,·ирний

день

радгос­

З нового року ми пере­

ходимо

на

ПОВНИЙ

розрахунок

ГОСП·

'

самоокуп­

ність. нові форми уnрав­ ління і оплати праці, а це велика робота, що вима­ гає

розумового

напружен­

ня

і

пошуку.

творчого

І

в цей час безліч комісій перf'Вфяють -скарги. я-кі не варті й мідного гроша. Нам необхідно підтримати директора, щоб він пра­ цював з такою ж відда­

чею,

як

ці

два

роки.

А

писак з ілюзіями застій­ ного періоду nотрібно за­ кликати

до

Доярка

не

порядку.

Н.

ПлаНОВа

М.

статути чі

Семчен-

КОМІСІЯ

виконкому

інші

року

Які

планують

ж

нада­

та

під­

Броваршини

відшкодуван­

продукції

та

проведе,нню

ДQДа•Т'КОВИХ

іНСТруКТаЖ!ІВ

по ~береженню соц!алі­ ·стичної влас.ності· та лік­ •ВІдаЦії

недоліків

в

облі­

ку.

ка,

Бати­

працює

років,

25

і

працюють

на

ко­

дожила до тієї пори, ко­ ли nрийшов директором

Кудренко. порядок.

цювати. тора

В і

нас

всюди

хочеться

За

пра­

такого дирек­

поганого

слова

не

скажеш.

У

своєму

виступі

голо­

Іка підкреслила помилки в роботі бухгалтерів. Та

яким

трудом

дали сумніву роботу бригади. бо такого вро­ жаю, мовляв. не може бу­ на

колишніх

ськи_х демо,

що

ватиме рів

і

по

Цікаво

з

да­

центне­

300

гектара.

В.

в

госпо­

45

років.

більше

наводив

приклади

сподарювання

в

му і теперішні. роботи

За

голів

директорів

змінилось

час

колгос­ радгоспу

двадцять.

Та

серед них не було тако­ го відданого в роботі, як В.

Д.

знає

Кудренко,

з

якого

рон у.

1955

До конкурсної комісії по виборах директора птахарадгоспу <<Семипол­ кінський» надійшла лише

одна

заява

дату·РУ

від

-

За

В. Д.

його канди­

лрсголасу•вали

од­

тощо.

Нооnератив «Іній» Броварському

Требухінського .поштового відділення Людмила МІПСо­

дівельних

повнішою.

І

проnонує

заводІ бу­ конструкцій

ремонт,

встановлення

нів

монтаж

холодиль­

ного обладнання. Напевно, знайде покупців

nри

своїх

І продукція чле-

кооnеративу

«Ла-

буди.нок

На­ може

узимну.

~а ~а­

ху (зе.мля Бадє1н-Вюртем­ бе1рг) спільно з спеціаліс­ тами ІНJстИ'Туту Макса План1ка, буою продемон­ ст:рСІвано

неда.в,но

Ці ФРН. ( Фотохроніна

в

столи­

ТАРС­ РАТАУ).

М.

Допомогти перебудові Вr:.рсблє,ння конструктивних пропозиU):й з аmу­ альних проблем оновлен­ ня

радянського

ва

-

так

мету

·суспільст­

визначив

створений

свою

в

Одесі

місІ:жий дискусійний клуб. Чле,н·ами його можуть ста­ ти Б:сі бажаючі. На пер­ шому засіданні обгО'ворю­ 'валось

питанІНя

'ксналення стеми.

цро

вдос­

політичної

пос~иле.ння

си­

реаль­

ної влади місцевих Рад. Про теми че,рго·вих дис­ кусій заздалегідь повt­ дсмлнтиме

ноголосно.

мі·сЦева

ФЕДОРЕНКО.

преса.

(РАТАУ). ·

ва~ обслуговують?

«ДЕКОР», <<ЛАВАШ>> ... Жителі міста

r.

Ткаченко та М. Шкаберда звер­

нулися до редакції з проханням розповісти кооперативи, які діють у Броварах.

Сьогодні ми знайомимо вас

з

тими з

розпочнуть свою діяльність у новому ваш». що збираються ви­ пікати хліб національної кухні.

Художньо вальні роботи ня,

мозаїку,

оформлю­ (ка рбува~ станковин

то

про

них,

які

році.

уважно

вивчити

положення кооперацію Наприклад,

всі

«Закону про в СРСР>>. члени ноапе­

ратИву

<<Подорожник>>

вирішили

надавати

пос­

ся.

проектно­

е:нергія

якого займалась <<Бсмін-Солар>> у

го-

минуло­

зичною

виконавців

шука­

опал·ення.

., Прила'д, яІИий служить цим ціл'ям і розрабкою

Г. Малій,

працював

місті. Проте подібна ді­ яльність потребує іншої форми кооперативу -

Тобто

-

спочатку

системі

вете­

проектноношторненої документацІІ на спорудження будинків. садових будиночків чи гаража візьме на себе кооператив <<Вогнище>>. Серед індивідуалів бажаючі займатися му­

посередницькою

використову­

учасник Війни.

пенсіонер дарстві

дове­

земля

виступив

ран праці. який

Ми

наша

картоплі

Він

мічурін­

землях.

<<Декор>>. Розробку

на­

виро­

енер­

тиме

спитали,

і методом було вирощено по 215 центнерів картоп­ лі з гектара. А повірили ГузІй. Антоновій, якІ під­

виготовленням товарів

-

і

-

її

громаджена

негативну

сільськогосподарську про­ дукцію і реалізувати її у

вжитку

со,нця

вати

Пили­

без

акумулювати

не

дала

Кудренка.

нний бухгалтер Т. Ф. За­

І.

інженерам

оцінку перевІряючим, які не прийшли в бригаду і

пу,

дають

гію

та

практично

зберігатись п;ротягом к_ ілfь­ кох мі.с•яUJ;в. « Приборн на» -влdІТ\1\У, вона обігрів -

сторонні

а

ІВТJрат

в М.

Захі..1.1Іuн; \k lll>·

ученим

В!дWІОся

років.

його

люди,

Бонн. ким

характеризу­

вали її як добру і вне­ сли пропозиції обрати йо­ го директором ще на 5

ристь собІ і державі. Нас тут у _залі 300, і всі ми бачимо в роботі Кудренка, Гузій же та Коновал оцінку роботі дііJре.ктора. В. Г. Дворник, пташ­ ниця. Я працюю на фер­ мі 30 рокІв і рада, що

діяльності Д. Кудрен­

кооперативі

кошторисних робіт, тех­ нічних розробок для мо­ дернізації виробництва

На фото: Л. М. ·СОБОЛЬ.

вони

роботі.

налися

ти

пе­

то

резер­

в

луги

ничою

редплату лише на мlськрайонну газету •Нове життя•

І.

що

господарстві

ряд

приклади

упущень

та інші) запро­ понують броварчанам кваліфіковані майстри своєї справи, ЯКі об'єд­

дІяльністю.

ще

та

Наnриклад, члени Ію· оперативу <<Каштан». створеного при домобу­ дівному комбінаті. вирІ­ шили не обмежуватися

бІв з пластмас для легко­ вих автомобілів. а зайнятися науково-вироб·

особисто :провела

М.

всяк! були керівники, та важкі умови праці зали­ шались. Зараз же все добре. Ті, хто пише на­ клепи. нехай беруть під­

впритул

населенню

родного

.поштарка

в

ді-

організацій­

приємствам кооператори?

чоловік.

по

збитків nри зберіган­ сільськ.огосподарської

ти

задоволені.

сказала,

а які ба­ індиві-

заходами.

вати

на

них одержа­ вже з січня

займеться послуги

ми

Бригадир

Переважна

настуnного

А з наступного року вона буде

торо'М

новоство­

трудовою

більшІсть з ла доззіл і

ними

ДОСЯГ ЛИ Під В. Д. Куд­

ренка, який щоденно. а інколи й ло декілька ра­ зів на день буває у нас на фермі. Таким дирек­

кооnеративів.

яльністю.

Ось з такою nовною сумкою газет і .журналів кож­ ного дня вирушає на свою дільницю .N9 1 листоноша

го ЦЬОГО МИ керівництвом

установ­

документи

дуальною

130

заход-і'в

ню ні

МІСЬК·

також заяви осіб, жають займатися

серед

Прийнято дu уваги зая­ голо•вноrо бухгалт~ра Т. Ф. Заїки п,ро вжиття

розглянула

та

рюваних

ця

цінни­

ву

Бригади;р

молока від корови. І всьо­

робничої програми і доби­

спі,

будинок

господар­

добросовісно

ють

ферми. збудувати 51-квар­

директора

Адже

інструкцій.

пенко

делегатів конференції. Голова ради трудового ко­ лективу, головний еконо­ мІст М. Г. Лнсач сказав,

-ІИцтві та Приклад у

чували

лаївна Соболь.

Но вини нау нм і техніни

зловжи­

відсутність

,lЦодо оцінки директора В.

«СЕМИПОЛКІВСЬКИЯ•

в перед­

рі чниц!

через

+

РОКУ

О~ ОМ~

ків.

АБО ПРО ВИБРРИ ДИРЕКТОРА ПТАХОРАДГОСПУ

змогу достроково.

71

навмисне

деяких

вів

ТА ІЛЮ3ІІ 3АСТОЮ

тогалузевим.

Запроваджуючи нові форми органІзації праці, матеріальні І моральні стимули) діловитість в ро­ боті, вд:<J.лось відновити

не

наводили

РАДІСТЬ ПРАЦІ

птаха­

радгоспу_

У звітнІй доповіді керівник птахорадгоспу від­ значив. що тепер, після

це

вання. а

І!:ІН8

0000 О О 0000 О~

Спеціалісти В. І. Сердюк, І. В. Терещенко, В. Г. КоркІн, Г. Р. Муд­ ревськнй в своїх вистуnах

порядку д€нного Серед них: звіт директора В. Д.

вибори

О О О О О О О О О О ОООООО ООО ОО О

OoS

живопис

в

діяльністю.

товленням

столярних

виго­ ви­

робів, пошиттям взуття. фотографІєю, ремонтни­ ми роботами тощо. КомісІя в цілому nози­ тивно ставиться до будь­

яких тІльки ристь

пропозицій, аби вони були на ко­ насел€нню. Що­

правда. зовувати

перш

НіЖ органі­

кооператив.

вар-

го

власникам

особисто­

автотранспорту.

монтувати зом

з

ре­

будинки.

тим

а

закуповувати

торгово-закупівельної. поєднання жених

ня

таких

понять.

послуг

у

закупівля. ·не

Група

ра­

а

розгалу­ як

надан­

ремонті

і

дозволяєть­

юнаків

зверну­

лася до комісії з nрохан­ ням затвердити новий ко­

оператив

«Динамо>>,

який

спеЦіалізуватиметься

організації розважальних

вечорІв

на

культурноnрограм,

відпочинку

та

пе­

регляді відеофільмів. Але у майбутніх коопера­ торІв

немає

клопотання

відповідної організації, до того ж не знайдено І приміщення. Отже. без вирішення

цих

справу

затвердження

про

кооперативу

nитань поки

що

припинено.

в

Ян вже статті

повідомлялося <<Кооператори:

.

«За>> і <<ПРОТИ>> (N~ від 25 листопада ц. у

Броварах

зараз

1"1.

нара­

ховується ~6 діючих

ко­

оперативів.

ко­

З

метою

ординації їх роботи, на­ дання юридичної допомо­ членам

кооперативів

планується

ги

створити

Спілку

(об' єднання)

ператорів

на

коо­

госпроз­

рахунку. Цю ідею також підтримали майже всі новачки.

І

останнє.

листа у

наІІІІ!Х

Як видно

з

доnисувачІв.

кооп~;:раторін

є

своє

слабке \Іісце недостат­ ня реклюrа їх дінльності. Тому запрошуємо всіх скористати<: я

довідкового

пос:tугами

підділу

газе­

ти <<Нове ЖИТТЯ>>, ЩОб вчасно проінфор~Іувати броварчан

біт.

які

про

ви

види

ро­

пропонуєте

землякам.

Н.

ЧЕМЕРИЧЕНІЮ.


~!ІІМ~'''м'-'''м.м.м''~~~ом~~~~~Н·~~-ооооо~о~еооооееооооеееооо'ооооеое о~ оеоооееоое.мом~моооеом~ооо-ееооо'''''''~

нове Поліпшення якості пасажирських ;перевезень. Це злободенне питання сьогодні турбує багатьох : і нас, пасажирів, і самих автотранспортників. Наш

деякі

кореспондент

пасажир­

МіСЬ!{JВИ:ХОНІХОМ ,У

Романом

nасажи,рс1же

веде

розмову

з

ського автотранспортного Федотовичем ЛОКТЄВИМ. КОР.: - Праця лективу

у

нашого

всіх

ко­

на

виду

майже кожний мешка­ нець міста та району кілька разів на день їз­

дить в автобусах чи <•маршрутках>>. Не можна не помітити, що останнім робота у мІсті

автотран­ трохи по­

ліпшилася. ми

Наприклад,

звикли

них

до

все

до

редакції

надходять скарги на

ще авто­

що

не всіх влаштовує ни­ ніШНJИ ма;ршрут тахсі N! 11. А жителів пошухо­ вої єкс педищ1 .цінави ть, чому

сюди

не

можна

пу с­

тити а·вто-бусний ма,рш ­ рут. чому ве ни зму ш ені н.ористу.ва'Гися

лише

ма,рнрутним ротна

таксі .

відповім

пит ан:ня.

на

Ноці

Одинадцятим

маршрутс.м

ми

з'єднати

медичні

три

-

клади

харні

Д у!V!аю. вої

це

та

зруч.но.

експедиції.

си.

При чиlіа в це н е

недостатня

рожн ьо.го

ширина

nолетна

та

1\Ра цю ють.

приєм·с11вом.

а

п ! д­

потІм

і

ріального

стимІулювання.

сової

а:вто.nідr~ри­

прямі

дого.вори

з

-

ІВі·ДПОВ'і'д!НИМ

ДОіПО11ЮГОЮ

Мі·СЬІКИХ

П:РИЄМtСТВ .

ЯХі

бут и

:раtвлінн.я ·nоділ у

пuсля

кошт1в

перероз­ серед

сво­

їх підприємств. Уже ни ні.

баланс

ХО­

дис­

од ержа­

Але вони· не за­

безпечують tРОзширеlіня рухомего складу. А ми тіл ь ки у 89-му роЦі має­ мо цридбати на кошти . nе ­ рероз.n·оді.лу сім <• J.ка,ру ­ с ів >>.

чотири

білЬ Ш ОЇ

з

-

яких

І щ е кілнка цифр .

Про­

КОР.: - Сьогодні ваше під­ приємство - планово-збит­ кове. Причина цього -

чатху роху в АТП зросла на 1 2,8 nроце нта. на 9,1

слабка

біт•ників .

дукти~ність

-

п,роцє ,н.та

ПJраці

з

по­

зарплата

ро ­

учасники:

бону

і

дРугого.

своїх

ємо

ян що

ми

пасажири

Та

ось

nорушник'і в

С:У'ВОро:

-

мо

догани

на

та

Пе!р еВОДИМО

нижчеолл.ачу,ва>ну

ро­

боту. Саме так було nона­ рано цього ,рОН'У 131 пра­ Ці-ВІНИНа. 3 <<ЗаЙЦіВ >> же ІНіхто не nитає . Чот и.р и наш!

хо нт1 рол-е.ри ,

речі.

з

початну

Я'Кі . рону

ви ­

вицр.аІВити

ста­

fІОІВИЩе не в змозі. Нам потрібна доnомога гро­ м.адсьності. Вважаю. у міс ті ел і~ розробити с пе­

в

за

ного

nідряду,

<< Бобрицьний >> ре нню Листа

ЛИТЬ

по обгово_ ЦК ИПРС

комуністам.

ферм,

трудівникам

усім

працівинхам

агроnромислового

лексу

комп­

храїни про повніше

в ихориста ння

наявних

можливостей для збі льшення виробництва про­ дуитів тва ринництва в ос інньо _ зимовий nеріод

роиу .

1988- 1989 Тру дівники спеціалісти

нюють wен

радгоспу.

критично

свою

роботу .

усвідомлює,

оцІ­

Ио­

що

ни­

н1llіньоrо рану результати праці

не

дуже

відрадні .

Недобрали чимало зерна . хормавих буряків, сіна . Чим же компенсувати не_ стачу кормів? БІльш розумною . дбайливою роботою Аби нарощувати. а не зменшув ати виробни­ цтвСJІ молока та м ' яса в пе_ ріод зимівлі rюгол!в'я.

громадсьхого

Головному радгоспу М. хому

доручено

нонтроль та

зоотех ніку Ф. Балиць ­

за

встановити

збереженням

господарським

вино­

ристанням кормів, облад­ нати кормов і майда нчи_

ни на всіх фермах. мовно.

це

Безу­

стосується

не

тільни сnеціалістів, а й ножного nрацівника фе р­ ми. Адже справа спІльна . 3 першого січня 1989 раху

тваринницька

пе реходить

рахунок . фе рми

на

N'2 1

галузь

методом

ю:~ ра ти

за

цюють

за

цим

комент<~jріІв.

у

статей

яних

в Ін

підданий найретельнішо­ му аJналі·зу. І не ди.вно . Ра.дЯ'н.:с ьхий керіВІни.к по

його

сл овами.

-

ді>В

у

хотів

би

nо-

шиноремонтного.

ви,р обів

ВОНИ,

завжди

за

розу~І і ЮЧИ

тр анспорт·ні

проблеми .

доп ом а гаю ть

е.кологічно

їй касі цього <<зайців~ .

ви

у

року

-

Цробл.е;м.а місті

через

ця

у

на­

місь.хих

які обслуго-

.N9N'q 1, 2 . 3,

вують промисловий вузол .

Що я думаю з цього n,ри­ •воду? Нап е.Б'НО, наста·в ч ас

ка,рати

за

отаких

Уже

ш ей

ро­

одержати

маршр•ут и

пе'рс пе!fтиві

.

ХаІННЯ

їх .

на

мешканц і·в

доуком.n.тrе<кту;вати у

А

врегулювання

шінrт ан з-ує

спорі>В

Огляда ч газети

і

аме­ << Ва­

nо ст »

ха:ракт ери­

,р.адЯІнс ькі

ініЦіативи

ян «істор ичні події в_ріі ­ жаючих мас штабі.в » . ян заклИlн «до nовор от у від

.fюнфро;нт аrtії нього .

яке

метьс я

на

до

майбут­

гру.нту.вати­

співробіт>ницт­

Ві >> .

про­

маємо

а.втобу­

експре.сному

ре­

жимі.

Бесіду С.

ра -

записала

:ПОТУРНАИ.

т е,

я.ною

літ ь .

їй

за

якими

роз-вивати ­

ся .

Велик у :УІ у

у ваг у

nрив Є"р. нули

дянс.t>ис г о

пр и

цьо ­

думии

ра ­

n_po

н~ері.в нина

ІІІОБ У ,роль ООН най ­ більш n,редста•вниц ької міжна.родної о рганізації. до я·кої на ріен их nр авах

в·ходять 159 держ ав. Ко­ л и що роиу у ве.р е сні зби­ рається ч ер г ова сесія Г е ­ н еральної Ас ам-бле ї ООН , то у Нью-й ор>И.У буває nре-д{:та,вл е н о ючи

на

сп р авді

Прот е .

на

вість

ДОЗВО­

хочемо

ЗС!Jнонами

найкра щ е

людс тво.

продук­

ми

бачити нашу ц ивілізацію на рубежі дво х ти ся чо­

у

автоб~с ний

N'g 330

м арщрут

сами

п,р ом­

При .наяЕ•н о.сті гро­

ВИ'купи.мо

« еко­

державний

н а·ступного

nла н уємо

в узла.

маршр утах

інстру·менг

цтва.

з·мщнять

безхвит.ко.в и.й проїзд nасажИJр\.в. З окрема у години << ПІ.и>> , о·собливо

і яний виклюяк

про

нош ­

т,ри тахі а·втобуси . З.амо­ вили і більш місти і , які

гостра

силу

і використати їх для р озв ит юу нашою ви,робни­

певну суму

тів

сво­

чає

Справд і . ВИ.!{J]адені з трибуни ООН ідеї це заnрош е ння до диснусії

•в і.льнит и

ку

дуже

на

неві дизельні << Ліази » , яні тільни-но з'явилися . Ц е дозволит ь нам ви­

Р. Ф. ЛОКТЄВ: ШОМ:У

взяли

чистого авто­ Маю на у,ваз і

т,ранспс;р.гу.

нам .

КОР.: - Думаю, при таюи ситуації зовсім не зайви­ ми були б і ll'i майже 800 тисяч карбованців, які недорахувалися

ви ще

озброєння? І'. Ф . ЛОКТЄВ: - ПридбаtН·НЯ вітчиз•ня ­ ного. більш дешевого

пластмас. алюм іІнієвих бу­ ді,в е льних .конст,р•у кцій. за­ ЩО

місті

.перевезень

uієї

ча с т о

важли ­

о·рган ізаrtїі . ;В

все

н езважа ­

оче ни дtну

тиріЧ'ЧЯ

тивність тварин. А фер­ ми N! 2 і .Ng 3 вже пра­

ос таІнн є

опинял а с ь

во­

деся­

на

уз­

біччі с-вітового розвитк у: .наЙІважл иrвіші нонфлінти виріІІJІув ал и сь без її у ч ас ­ ті, а на.родж е,ні в її сті ­ нах ПОЧИ;Н аttёНЯ ЙШ Л И В

методом .

Орендатори висловили за_ уважения профоргам, які недостатньо приділяють

пісок . ста ючи

же ртвою

тн•нення

дей нормальних умов пра_

держав .

ці.

На Дt,У'М!{І.У радянськ:::~го ке рівнии а. ООН nовиr.н а

створенню

Дискусійним

для

стало

пи­

інте.ре с ів

зі­

лю­

увагу

різ.них

тання про організацію соціалістичного змагання і

с тати

в

ІН свих

нією

з

головни х

планування роботи на на­ ступний ріх . ТрудІ внини фе рм N! 2 та N'g 3 за­

осіб у ф о,рму-ва,нні нового с.в іт опо,р:ядку. Ця роль

пропонували контрольн І цифри диренції радгоспу.

п,р<t,ву,

nооИ НІНа

наявних

ного

Повернений свІт звуків

зервів і можливостей для збільШення виробництва продухцІї. А ще nоєд­

та кормодобувникІв. Адже

ків ферм

успіхи

nраЦівни­

велИною мірою

залежать і від тих людей . які

вирощують

та

заго­

товляють хорми. У невда­ чах

теж

нерідно

хормодобувнини,

ви нні

хоча

за

них вони ніколи не в!дпо­ відаmь. Питання, вва­ жаю.

nоставлено

но. Залишається найголовніше ти

nравиль­

одне 1 вирІши­

його нарешті.

П. громадський дент .

КУДІН, кореспон·

ми

їй

по

хо ч е м о

р еаль,нос­

ДОІПОМОГТИ tвтратиv:rи

ЛЮДЯМ,

слух

у

Я.Кі

резуль­

татІ хроніwих запальних захво:рюваяь або т-равм.

-

на

це

сп,рнмовані

зу ­

силл'я ВЧЄJНИХ ДоtНЄЦІ>ІЮГО медичного інституту. Тут під х є>р і·в.нищІВом проф есо­ ра В . РІ . Родіна розробле ­ но

пе,рсп е:к:т ивний

PEIKCtHCT.PYXTИJJiHO

НИХ

м ет од

-

ВіДНОВ­

операЦій

на вусі з

вихористанням

тканин;

одержаних

від

людсЬІКих

ембрі о.н І•в.

Зал ежню ура•ж е-нІНя

рату

хворо-му

ється ка.

вІд тяжкості с.лух ового

п ересаджу­

барабанна

оІфе мі

апа­

пе.ретин-

нІсточки

шис11СЬІно го

ко,вадло, молоточок і С 'І!РЄ­

мі·нu:е або у цілому.

в есь Як

роо;у.льтати

рац'ій , нини

коВ'у·в.ал и

к омлле.кс показали

ле•рших

опе ­

ем.брі,онашті

тк а­

не

світу.

Які ж ці реальност і? Нали після дру гоІ с віт о­ вої віlй ни пе:рем ожці фа ­

ре­

нати Інтереси тваринників

дій о.вих

належа ти

н ов і

од­

ті, .нові проц ес и . які ви ­ значають облич чя сучас­

шили зібрати раду тру­ дового ·коле.юи:ву і .виріши­ ти питання про повніше винористання

у м о-вах

я кщо

в,ріJ, хуІвати

Працівники ферІІі вирі­

госпроз-

Трудівники трудитиму_

ЩО

потік

конфл і•кt Lв. риха-нсько ї

ре-чі .

оренд­

підвищити

і

п,ресі

воря.чи

згід­

Що хвилює тваринників? ться

тові'Й

пасажирських

До

номів >>

Антивно проходять збо­ ри робітн иків радгоспу

Вист уп М . С. Горбачо­ ва в ООН вихл и.ка.в у с.ві­

дякувати кє·рівнинам заво­

автопід'Приємству змі.цніти.

ви,хликають

іму ­

р еах ції •В орга­ ре ципієнта, Hl' від­

рейху

п,ро

р озмір­

но:в у

м і жн а-

витнев ич

нізмі

дакції запитував, чи до­ зволяється будів ництво ін -

торгаються.

На баз і

облас ної цент ­

'Кльнічної

лІкарІн і

•в ДО!Н е.цьку створено між­ о-бласний ЦЄ<Іrn.Р міh1РОХ\­ .Р УРГі ї .вуха .

8

дІн з

Црофесо.р В. п.ацієmом

порн:t

хоч а

наб_у·.l І ·

і>нш о г о

вим ір у

вже

не

прос т о

В іДВеf:·НеІН Н Я

RОЄ Н.

;1

Ігорем

.дмитрієвим. Фото І . Бруя. (Фотох.ро н Lха РАТАУ) .

в

лист і

дивідуальних

до

ре_

гаражі в

в

районі вулиці Димитрова . На цей лист дав в Ідnо_ відь

головний

Броварів И. Ро-

r~po

.в:ряТ",УВ аІння

в.і д

загибелі

nож еж і .

лю.дст·ва

в

Але

я де рн ій

в

н аш і

.:\Н і

це ·.не єдина небез пек и самому існу.ванню uив і лі­ за•І tії . Тепер ми знає м о . що в безодню неб уття н ас MO/!f,Y(I'b ЗШТО.ВХН У ТИ і Ht' контрольовані

проце си

зеt­

брудн ен>ня навколи шнього серед.овищ а . ВсесвІтн іх ма<.:штабів набули т а кі ПІР·Облем и . я к сла бероз в и ­ нут іст ь і забо.ргов аніс т t, велиної гру nи держа R .

тастрофічний

і

зр оста ючий

:vti <h

резр ив

розви нутими

к а·

дед а :І

і

в ідста "l И ·

ми кра їнами . масон і г о · л од і злидні . Ц і тр_v д ао Щ і Не М ::JЖ,УТЬ бу ти !ЮДО лан і

в

одиночк у .

одн іио

держа в сю.

ІнтеtРе си ж ен н я

'с амозб е р с·

людства

в и магают 1,

спільн их дій . rюшуf\ у 1\О :ІІ· rr ро м ісів. яхі вра хоRуна­

л и б n01 ·р е би В С Ь ОГО СГІі Н­ Т ОВарис тва наці й. Н і и о.1и ще в історії на11юї п .l сі ­ не ти е го їзм і сnроби с n р n ­ витися З Т,рудНСЩ<-ІМИ ;3;, рах уно н

інтересів

іН ІІІ их

не явлнли собою такої :!<J · грози.

ян

у

наІ І І

ч ас:

ча с ядерн еї зброї . н арОL· Т гЕ·Н Я еи.с.l О ГіЧ НС/' 0 .1И Х ,, т а інш их г лоба л ьних н е ­

безnек.

Т ому

ВИСНОВОИ, НИЙ М . С .

триб у ни

н еперуІІ Ін ий

сфор •\! у J1 ЬОА<-1 Г :::~ р бачо в ю1 ;J

ООН :

« С ьо год н і

ми

в·стуn и ли

в

;Іи

в

прогресу

ос н еві

жатиме

Ш лях

х::;Е :> нств а

Bl';J. ,,_

до

загал ьно :J ю;;~

іДеЙ

ч е-рез

к :J

.1 ~· ·

загально л ю д с ьf\иі і

і нт ерес>>. КИХ

е п оХ .\' .

~10ЖЛ ИВИЙ

Л И ІІ І l'

ін'Герн а Ц'іон аліз аці k І

ді а лс г·у і цього не

зусиль. І д Л JІ треба шу к ат и рам ок і ф о.рум і t~ існу ють .в ссо !>і

нових вони

ООН . Яff·Y ,радянський рів ни и

ке ­

охар.ан те ризуваt{

ЯІ!\ «у нікал ьний міmн ар О ;J· ни й це нтр н а сл уж бі :1111 р у та безпехи

,, .

Р адян с ьии й

С о юз

н:

1 1l льии о бгр унт ував н о в\ р ель ООН _,. взаємозв ' н . за ному

сві т і .

к ск;<ретну

Т ИВ і ЗаUіЇ

сфера х . и, ре м а .

а й

ви ~· vн .І,.

nраграм у

її

а ІІ

8 .УСі Х ОС НСВН И .'. Пр опон.уєтьсн . зо

nо с та а нти

на

І юр н

до к д-< ·нний .ви.р обл енн}І нового м ех а нізму фу Н Іі · ці с.нува ння с віт сво го І' О l' пода 1рст•ва . Ви суну т :у ,:t l тальні Л"ро n оз иц ії . я к. СТОС У КУГЬСЯ розв 'яза Н Н і! найгострі ш о ї пр обле :\н: зовнішнього бсргу . На думку СРСР. тр еба п од у мати .

при ВОЇ

чи

не ·с лід утво рит''

ООН

центр

терм ін:-:

е КОЛ ОІ"і Ч•НОЇ ДОП СМО ГV. . В. ВАСИЛЕЦЬ . ( ТАРС )

СЛІДАМИ НЕНАДРУНОВАНИХ ЛИСТІВ Житель міста В. П . За­

нологічtНої

ральної

де ююго .

З ав:дан з

МИРУ ТА БЕЗПЕКИ

дисципліни

і

ку

не

ООН: НА СЛУЖБІ

но З ЯІНИ.М Ш3аЛ'іфtн у,Ва1'И безк.ви:т:ковwй проїзд ян порушення фін а нсової

nоложення.

знято

n,p;O

суті :ВИСУНІУІВ ЛроГРсt•М.У с-лворення .нового світово­ го ПОіРІЯ:W\У . Я'ХИ'Й грунту­ ЄТЬСЯ на .багатосторон­ ньом у спі.вробіт:ниr.сrві (го­

цІалнне

це

до

я,вили їх майже 8 ,5 тися­ чі. ТіЛ1ЬКИ С1ВОЇМИ СИЛаМИ, зрозуміло,

в і йІНИ .

ня

n о­

збавлІЯємо їх класності. а також ПІР·емІї . оголошує­

nершими

злигод<нів

Ндетьс я

nита­

тимчасово

O[)J' aHiЗ<JI! ikJ . при2іНач енн н !і• )" їм у том у, що: .

я>хісно

ми

Р•ОЗJВИТНУ»)

на

МіСТХОСТі.

з

по,ря дку .

р j ~11 , :..<

ян за-писаІНо в п.реамбу л ' с та тут 1у ООН . врят ува т и пр ийде.шнІ покол іння в і :t

гро­

КОР . : - Романе Федотовичу ! Які wляхи поліпшення

цьому.

Те,

у,п­

два

одного

з

nід-

зафкавле;нІ

чалось

На «СПіВТВОрЧОСТі >> і <<Сnів­

лі·зоб етсrнних

обла с не

сво­

(J

'•

рuдну ос но.в.не

це.

їх

дасть

це

дисципліни.

мадсЬJ<оrо

МіНісте,рст­

З

Тоді н е чека'Гим е мо. доки нам

Лдже

! І СІ

в он и

го р оду порушеtН;НЯ фінан­

ВЗЯТИ

>ВОМ на прид-бання рухомого охладу . Це б значно поліnшило пасаж~рс.ькІ пЕ>рєІвооен.н.я . Адже з

ви­

сохорєtнтабель·ним. А це 2•начит ь будемо мати свої фонди розвитку і мате­

І

де

цесі

легше

сутність т:роту а,рі•в.

матеріально-тех-

б

'iИ t: Jii

.У'ffЛа•ВШИ

низь.хо,рентабел ьним

ти 250 тисяч ка,рбов ан ­ ці~~t понад,пл.а•нс вих дохо­ ді·в і вийти на нульовий

від­

Чому не

!'U,v1Y

У

п і д І :риє г>Іствах.

бажаєте. У трансnортному ж про­

мають

лі­

до­

з

( І

;

ЄІМіство ·на свій баланс (це Ж ОДИН З ГОЛО·ВНИХ об'єх­ Т!В соціальної сфери!) .

йти на нульовий баланс . з тим , що.б споча11ку стати

зм.огли

том у , що •доз•воляє

при:воду.

ось

СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

ци.плі.ни.

не­

.нІюrо

X,Y tlli'!i.

f!ИС:ІlНJИТИ

.думх и

А 8ТОТ РА И СП ОРт:

за­

Пояс ­

ХоУу

свої

==========

Іfаші інтерв~ю

ви1 робничої

можливо в цьом у райоtНі винори:с т о.вуват и а.втобу­ З!Рсбити

досягне

ЗМіЦНЄІН.НЮ

пошуко­

чому

цифра

ти.сяч хар·бо.зан:Ц1в . Але з часом думаємо ви-

Ле'КТИВі

районну.

мешканцям

м.айбут­

ЗаІВ;ДЯІІ{И

хот іли

полі.нл:іоні.иу.

дитячу

нюю

за-

ця

на

154

І

транспортників. Зокрема, не всім сподобався ваш новий .автобусний марш­ рут .N9 327 «експрес», на якому працювали <•Іка­ руси» більшої місткості. Дуже хочеться мешкан­ цям, щоб більш обов'яз­ ковим був автобус .N2 330. Р. Ф. ЛОКТЄВ : Надходя ть тахі снар·ги і до нас. Додам.

1

-

ній

промнузол

<• одиниці» .

:ra

ж

план ув.алося,

регулярно

на

<•трійки~

Ф . JЮКТЄВ: - Та:х. на хінець року у .нас бу де ІЗО тисяч на,р­ бова.нців збит.нів. ян і

в

.N2 332,

час

курсують

Р.

пунктуаль­

експресів

ранковий

підприємства

нічна база ...

-

часом спорту

директором

Далі.

життя

яхий

О

І

роз'я снив ,

архітектор

Иуделя . що

гара­

жі будуються без дозвол у місьнвихонхому в смуз і . прил е глій до залізниці , використання й контроль за утриманням яиої зд І й-

с н ює

Міні с т е рство

шл н .

хі в с nолу ч ення УРСР . Н<І · чаль н ик у

стан ц11

Ри О .

Ян ку н е обх ідН ' J

О.

провести

денню

заход и

порядх у

тери то рії .

Бро в а ­ по

r(i ii

в

м і сті

Зараз

відхриваютьс я

н ав t' ­

на

два

гаран;­

ні кооп еративи. в ю: : . л є віль ні місця . Для в стуn )· в хо оператив н е обхідн о подати зая ву в ДТ АМЛ на і м ' я М. Г. Аііак умов а (тел . .'5 -14_5R'


4

-+-

нове

сТС)рfнка.

життя·

~' 00 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00000~ м оо м оо о оо 0 0 ,.,.м 0000 о о оо ооо о о о о ооо м, оо ее о о о о о о о оо ооо t о о о о оо о о

ВІВТОРОК, І

19 05

ГРУДНЯ

20

НіОВІ:І1НИ Клуб МВ>НіДРЇВНІfІ(\В.

55

IJ 1}5 15 30 1·.5 45

19.55

21.00 21.40

З~растуй, музико: Новини. Шиоола: час перемІн. І7 5О СРСР Латинська• ВЗа.ІЄМО·

розум ІІНІНЯ.

Оснюви. економічних ЗНJаІН.Ь. Тел.ежурнал сА~­ ро>. Кооперативи і ореид­ •ІШЙ піцрящ у оІльсьlQОМУ госп-одарстві. 18 40 Сьогодні у світі. 18 55 Атуальний об'єктІі'В. Док. фіJІЬМ сЗа;переченнл

18.10

заперечеаІІНя•.

Те.mефіль.м гра•. 2 сер:я Час. Прожек-rор

сВели.ка

21 ОО 211 .40

перебудо-

ви.

2І.50 Хокей турнір

Міmна.родн:ий на

nриз

газети

еИзвести•m. З6:рН<а Шве­ ції зб;рна СРСР. У пе­ рерві 23 10 Сьогодні у світі.

ПРОГРАМ-А УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

9.00 НюВНІНІИ. 9.1·5 0ВЯТО Н8ір0ДНОЇ 10 ІО Селю І лю;:~и.

перебудо-

творчої

мо­ кра­

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

НОІВИНИ. Срібний дзвІночок. І7.00 РrесnублtкаІНІська фізи-

16.30 Ю 40

Н!О-м·аrrематична

шк-ол-а.

Елементw векrторної ал. гебр·и. Передача• 2. 17.30 с.Точка зору•. Інтерв'ю Героя СоціаЛІсТНІЧн-ої НІ-раці п. г:ля. 18.00 Тел·ефіJІьм с-К~tшИ'нівська мозаїк&•. 1~.30 Муз. фільм сКоли в Ба.йсуІІІі TaJНJe СН•іг• 19.00 АктуаІЛьн-а камера. І9.30 сЖорна ТрИДЦЯ'І'НХ•. Прем·'єрSJ телевистави. 20.45 На добра.НJ:.ч, діти: 21.00 Час. 211.40 ПрожеК'І'ор перебудо-

9. ОО

Новнии. Все про к!-ІЮ. Ю.215 М\уІз_ фІЛЬМ• сІнтродук­ Ц:.я.•. Ю.ЗІ5 lіlкІлІмнІt eRPaH. І0 КЛ. Оонови .:.нформатики ; об"ЧИІС>Люва.л-ьНJОї те~н.іки

9.115

"'*-

CJIOIIIO•. в:дпо­ в.J.Аі !ІІа nиc-NI. И.40 llіІRіл.ьниА ещ>а.и. 8 кл РоСІіЛська література. 1.2 05 НJови.нн.

НJовиюr. Ор:бний ДЗВІІЮЧОК Грай, бІІІНДУро. е~Господарем на землоі•. Ра.дrосп сОльвІя'-> Оча­ КіІІІСЬК'ОГО райОНіУ Мино­ nаїJВсьІІІ04 ()(Іластt. 18.00 Фра·~еН!Ти з опери Д. CteSJpлo!lll"''' еТетіда на ск·рос:•

16.30 16.40 17.00 17.30

ви.

2І 5О Молод:жна

«Береста

Солдатські листи. «Автограф». 75 років Київській державній

З5 Шкільний екран. 9 кл. ФІзика. і!.О5 Фільм-концерт сЛИШ<' шість струн>. 11.40 Шкільний екран. 5 кл. Музика. І2.10 Молод\жнQ студія сГарт•. ІЗ.40 Новини. ІЗ 55 Концерт з творів С. ПрDІК-оф'єва. 16.30 Новини. 16 40 Срі·бннй дзвіночок 17.06 Гра-є В. Кулєшов (фор.

10

с'fемп•

Сл,:дам·и

імені П. Чайковського. еДоброго вам здоров'я».

'

методом

чно-дРаматичного

льна

ви-

раїни•.

nя-

льо-к.

Юноnрог.рам-а. ціІtавОtю•. сЯJнІ

16.00

3'аІПОІВІі•/іН'нк?•, велосипед•.

18.10

Міу.з.

у

с·У свІоrІ СrJІРави,

сНаш

ф!пьм

АРУГ

сКонцерт

С'І'В!роВИІІі!ІОМ'У

ПВ.РК)'і>.

'І'ІИ'ІНа

ка.

На добран,:ч. д'ти: Час. Прожектор nеребудо-

сДобрий вечір!• Пупрограма. Новини. ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8 ОО Л·мнастика 815 сrю"тан к,·рr; .. " на,

ви.

ви-.

ЦТ

8.00 Г/rмнаос!fнка. 8.15 сіУ'ЧJІІІ'ель. Аноrои,у Се­ меJІІОвнч.у · Ма~ареику прJІСВRЧується•. Науко.. 111()-ПОІ!У.ЛЯ:РН'ІІЙ фільм. 8 35, В 35 ГеоJ1Рафія. 7 ип. 9.05 ФраJн-цузька мова·. 1 рІК Н8В'Іа'НІІІіІІ. 10.05 УЧН1ІІМ ПТУ. Есте'І'НЧВИІХОВЗs!ІІНЯ.

10.35, ІІ.ЗІ5 Біологія. 1S КІJ. 1'0.:55 ~ово : популsцмиІt

or ФраЇн.цузька. рі-к

мова.

иа-вча.НJНя.

2

11.55 Ф,іJІ!Ьм ~ гРОіш ва­ дії.... 13.30 Новини. 13.35 ТелоефіІЛьм ...зустРІч ~~­ л.я ВІЮОК'ИХ СНііrів•. 1· се­

рія. ...почаrrок шляху•. За безпеку руху. Хокей. М'!жнSJродНіИА турн:ір на приз га·зети сИзвес:тня•·. Збірна ЧССР збірна. Ка.вадк. ЗО РІозrювіді про художJІІІІІf'в. Едгар Дега.

14.50 14.-55

17

' Q .ОО

.

НОІІИНН.

МІУ3НІЧИ.ИЙ ніоск. . РІІІ'І'МсчІІі8· гІ.мщастика. с.... До ш!спнJадцяти старші.>·. 2000 ВечіrрfІ'Я 10813Ra. 2:0.15 Еfоолоrія Крнму. :ю 5О Піс'ІІЯ>-86. 21 ОО Час. 211.40 Прожек-rор nеребудо-

18.1•5 18.45 19.15

ви.

21

5О '11елефільм дн•! Георга В•

Ky(Sa}.

23 05 Р·а·нкова

•Останні (НДР -

пошта

'І"О,Р).

23

ПРОГРАМА

СЕРЕДА,

21

10.05

Н'ІІІукаr.

риrменrr,

теорія,

ЦТ

с12'0 ХВИЛИН!:>. Телефільм еВелика гра... 2 і З серії. І0 50 Н О•В'ИІНІН. 11.00 crBac запрошує Спо.рт. лаНІд:Я::>. Для ШКОЛЩ)іВ. 1.2 ОО Хокей. МіжнароА!f\И1Й турн:р Н!а приз газети сИзвес:тия•• .. З-бірна Шве­ ц:ї зб'рн•а СРСР. 15 ЗО Новиrни. 15.4>5 ПІрограма Свердn'Овсь­ ко1 студ:'ї те.rnебачеН:ИІІ. 16 30 Прогрес. Інформація Реклама. І7.І5 Новиrни. І7 20 П. Чайновський Кои­ це,рт М 1 для фop•ren-!a­

6.30 8 Зб

m> з оркестром. 18 ОО д.:йові особи. 18 45 Сьогодно! у світІ.

8 8

Н'ОІВНН·И. Х01tей.

14.-50 14.55

ту,рнір

буд•. ва

час•.

при·з

ви.

2І.50 Ф>!JІЬМ

212

22

Фільм сДитячнй садок•. 2 серія. ІЗ.20 Новини. ІЗ 25 Телефільм сКрутнзна•. 18 ОО Новини. 18.10 Док. фільм «Віра Па­ 18.ЗО

Клуб

19

сЗапрошення

'

цю•.

45 П:СJНЯf-88. 211.00 Час. 21.40 Про.жектор до~•.

22

У

фес­ кіню с-Той,

•нс:грового

Св~д-~<Jвсь.ку

хто з -п!снею Новинrи.

23 40

П'ЯТНИЦЯ,

23

8.З5

ПРОГРАМА ЦТ сІ20 ХВИЛИН>. Телефільм еВелика

14.ЗО

училища

.

І6.45

дача

для

чому?• дітей.

стецтва, в

у

ви.

2І.50 Телефільм гра,•.

для

до­

•РОСіЛИХ.

ИІ.ІО Курсом ХІХ партко.нфе,ренщії. с:З.Віти l ви.бо­ рн•. 3віТJЮ-ви6орн.а місь­ па.ртІЮНІференц!я

м.

Б.nаднВОСІІ'ОКа.

пятН'Ицоа,

J>рО88ІРСІона

І

З5

сНавколо

мені

-

4-04-61;

редантора

-

вІддІnу

nромисnовостІ

роІІоти

-

4·04-81;

І

ім'я•.

долю

Б

Про

Думеи­

ка.

13.10 ІЗ 15

Реклама.

става

І5 ЗО Всесоюзний акробатичного

турнір з рок-и-ро­

лу.

IR 15 16 25

Мультфільм.

Телефільм Кnечинського"

І

«Весілля І 2 се­

рії. 18.ЗО Спорт І особистість. «Кармен і ковбой•. В го­ стях у Н. Бестем'янової та І. Бобрина. 19 !)() Телевізійний музичний абонемент. Конерт з тво­ nів К Дебюссі.

?'1 ()')

Вечірня

казка.

Лижний спорт. Всесо­ юзні змагання сКрасно­ rnрська лижня•. 10 км.

21 '5

Чоловіки. Ча,с.

2•1.00 2.1 .111

жартома. Сатирячна

І всерпереда­

Телефільм ворота•. І Новини.

к!

2З.55

.ДО

ВІДОМА

і

« Покронсь­ 2 серії.

СПОЖИВАЧІВ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІІ МІСТА І РАйОНУ! Нагадуємо, що

в зв'язку із

закінченням

1988 року вам необхідно своєчасно, до 25 груд­ -

неймо­

ня

ц.

р.,

розрахуватися

за

використану

елек­

троенергію. Пам'ятайте, плати

згідно

що з

за

несвоєчасне

«Правилами

внесення

користування

електроенергією» освітлення у вашому будин­ ку буде відключено. Про це Jазначено в _ін­ струкції

по

розрахунках

за· електроенергІю,

надрукованій у кожній абонементній кни~ці. Енергонагляд Броварського РЕМ.

союзного

те·

Колекrтив працівників райвинюmюму вІІ'Словлює щире співчу'М'я е~ОІІіОМ'іІСту районної планювої комі-с:ї КАЧА-· НОВ-ІFІ в:рі Федор'в.ні з приводу см-ерті її батька ЧУНЯКА Федора Мефодійовича,

.. ·,;сmкурсу

Правл:н.ня м~смrого

Продовження концерту еСолдатська пісня•. 2З.20 До і після опІвночІ.

21.50

ФPOJIOBIFI

профСІІІіJІІRовий

продавцю

КолеRТИ'В

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 9.00 Новини

і

спожИ'Вчого

опі·вчуття

ви

ОЛьзі

комІітет

това.р.ис'!'ва

магазину М

Павлівн~

Броварської

Ритмічна гімнастика. сНародні таланти•. На шляхах республіки. Погода (експрес-інформація)

заступника

секретаря,

соціаnьних

коресnондента

редактора,

віддІnу

питань

місцевого

-

4-02-92;

партійного

господарства в!ддІnу

радІомовnення

-

nистів

життя

4·23-26;

І

масової

з ПІРИІВОДУ смерті ЇЇ

стома'І"пол·іrклінік.и

І

ЮІИ'ЖНОВОЇ

Індекс Друк

матерІ.

висловлює

друtювнн-ий

1•5 511:1

ropfllrsлl.

61285.

офсетнrий. аркуш.

Обсяг Тираж

приrмірник'в.

ЗІам.овлен:нІЯ

5-13-91.

·-----------------

КІІ!їесьноrо обласиого управл-ін.ия у спра.вах видавНJИЦТІВ, помрафії ~ АРf•НАрІІІ: КІІ'Ї8СЬНА о<ІІІаСТь, м. SрQвари, в;ул. Київська. 154.

щире

сС[льгоспnродукти•

Заступник редактора В. ТУГ ЛУК.

віддІnу

сіnьського

Броваорського

висловлюють

16

щшре сnівчуття ГОJЮВН.ОМІУ JП',~а.рю ПОЛЇ•Юіtі'НІ'КИ КАВУ­ НЕНКО С. І. з nриводу rrере;<часлІОї см-ерті її батька КАВУНЕНКА Івана Оврамовича.

9.15 9.45 10.15

4-03-76;

вІдnовідаnьноrо

чесне

траІГіЧ'Н!У

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Брова.ри, вул. Київська, 154. Теnефони:

К!-

ПедагогІка для всіх. Мультфільми. І2 ЗО Екран документально­ го фільму. Док. теле­ фільм сНарод поверне

можете.

освіти.

світу•.

ноальманах.

11.35 12.05

Здоров'я.

сІ йоз•.

сКоли співаkJть солдати• з воїнами бр,.тніх армій НДР, ЧССР, УНР, ПНР. 21.00 Час. 211.40 Прожек'І'ор перебудо-

МУЗИКИ.

суббота.

IU'Y...PIIII

.

се,ро~я

2~.55 Зrycrrpiч з пресою. Стан І перспективи атом­ ної енергетики. 23.10 Погляд. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 9.00 НовНІН:и. 9.15 Концерт симфонічної

св·т;

Мультфільми

6

еВелика

ро•

10

ча.

19.ЗО еСолдатсьІ;~ nісня•. Зустріч уча• •·ІІІ ш Все­

Лондоні.·

Сьогодні у світі. Мультфільми. Щ.25 Пошта цих днів. 19.55 ТепефІльм еВелика гра:~. 5 серія. 21 ОО Час. 2'1.40 Прожектор перебудо-

с. До шістw.адцяти стар.wі•. І-7 25 Новни.и. 17 ЗО Перем·ожц!.

Життя видатних людей. Академік О. Палла­ дІи 10.05 Основи економічних знань. Тележурнал сАг­

слих.

18.45 19.05

І'Е!ТИ'НИ'>.

зонт•

9.ЗО

шина.

сСімейний екран:>. Фільм еВизнати винним•. 17.05 •ІДля всіх і для кож­ ного•. Про досвІд роботи Спілки кооператорІв Ал­ ма-Ати . І Алма-Атинсь­ кої областІ . 17 З5 еХороводи сБер\зки• . Концерт Державного хо­ реографічного ансамблю сБерізка•. І8.10 Міжнародна програма. І9 10 Мультфільм для доро­

Пере­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.90 На зарядку ставай! 8.15 Програма сДумка•. сНаш сад•8 50 Кіноальманах сГори­

11

І5.ЗО сЖипа людина .». Про життя І творчість. В. Шук­

15.40

мистецтв.

і

Це

вІрне.

практика.

еЧого

Новини. Очевидне

14 45

16.15 Наука: теорія, експери­ мент,

14.00 14.45

ловську.

гра•. 4, 5 І 6 сер!У. 11.55 ДійовІ особи. 15 30 НОВИІНИ. 15.45 Концерт камерного оркестру Красноярського

ГРУАНЯ

Музичний кіоск. Сільська година

16.55

справи•.

На добрSJНІ:ч, д;ти: ЧtІС. Фільм «Наближення до майбутнього•. 22.55 Вечірній вісник.

Лопе де Вега «Учитель танців». Фільм-ви-

1З.0()

ви

Актуальна камера. Продовження вистави

еМеланхолІйний вальс•. 25 Телефільм сВ Інтересах

nуск.

12 1() ГРУДНЯ

народної

ОО

20.45 211 оо 21 40

12.ЗО В країнах соціалізму. ІЗ.ОО сРакурс•. ПІдсумки І Всесоюзного фестивалю неігрового кіно у Сверд­

ЗАГ АЛ ЬНОСОЮЗНА

6.30

20

Тираж сСпортлото>. Будильник Служу Радянському Союзу: П.ОО Ранкова пошта ІІ.ЗО Погляд. Недільний ви-

<ВаТЬК•ВСЬКИІЙ ден-ь субота•. За матеріалами Всесоюзного з'їзду пра­

цівників

левиста.ва.

19

19.З5

9.ЗО

li 1-5

ГРУДНЯ

Кобилянська. сМе­ ланхолійний вальс». Те­

9 2!J

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 6 30 «•120 ХВИЛИН». 8.З5 Телефільм еВелика гра•. 5 і 6 серІї. 10.45 сЧого І чому?• Пере­ дача дпя дітей.

са-

18 10 О

сДум!Ка». Сту­

10.00

І

перебудо-

«днтячиrй

24

Іо5 ПроГtрамrа

журнал.

Новини.

віт­

НЕДІЛЯ, 25 ГРУДНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Новини. 8.15 Ритмічна гімнастика 9 ОО еДалеки й Схід». Кіно­

змагання.

об­

семи

вісник.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА. ПРОГРАМА ЦТ оо Гі·мІНастИІКа.

с,о Продовження концер­ ту Великого симфонічно­ го оркестру Держтелера­ діо СРСР. 50 Спідвей. Міжнародні

2З ЗО

сНа

Вечірній

СРСР.

в-и

2f

сер!я.

2

тивалю

16 40

Сьог.одн:;

оркестру

СУ&ОТА,

23 05 Ф.льми- пр.изери

ту,рн':Р .;ноа приз га0Є'ГИ сИ3вести.я-.. Збірна СРСР збірна ЧССР. 15.ЗО новини. І5.40 Док. телефільм .. шахтщрсьиі ГОризDІІіТИ•. Із циІСJLу С'Стр8ІІ'еr'я енер-

18 45 19 05

Великого

Док. телефільм сЛіки для меншого брата•. ·веч,рня ка·зка. Час ІІрожектор пере-будо-

в-и.

·2rr.50 Ф'JІ'Ьм

са-

ЦТ

Концерт

снмфон(чного

20.4-5 2r1 ОО 2:1 4-G

м

Черкаської

тан-

20.ЗО

та

довго­ у

до

Фільм

в-и.

мандрівників.

Держтелерадіо

буд:вниrцт­

елекrтростанції

ЗО

Село І люди. Ви нам писали .... Слава солдатська. І7.00 Програма «Братерство•. Україна Каре­ лія. 18.00 Грає С. Сільванський (фортепіано).

2І.50 Фільми студій союзних республік. сЗахисту не потребую>. І І 2 серії. Укртелефільм. У пе­ рерві 22 55 Новини.

нова•.

І7.15 Новини. 6 3() СІ120 ХВІІІЛИК>. 17.20 Програма телебачення 8.35 ТелефІльм е·Велика Українськоі РСР. гра•. 3 і 4 сер\ї.. • 18.05 Хвилини поез!У. І0 45 НОВ'ИІН1И. 10 55 :ЗЩраотуй, музико: 18.Ю Наша сп·адЩИНі8. Про 11.45 Хmаей. М.:Жнародний аукціон 1-'осійського ми­

ка

ереда,

.

рік

навчання.

2()

газети

ДОІІІJо. 1 серія. 55 НІо&ИІИ·И.

ЧЕТВЕР,

мсто

Історія

ЧИГНірНІН,;

сДИтячиІt

Чай­

2

краю.

15.00 15 ЗО 16 ОО

Музика в ефірі. І7.25 Телефільм «Звичайна Арктика•. І і 2 серії. І9 !55 Вечірня казка. 20.10 Хокей з м'ячем. Чем­ п·онат СРСР еДи-намо• (Москва) СКА (Сверд­ ловськ). 2 тайм. 2•1 ОО Ч-ас. 2•1 40 Прожектор перебудо-

12.05

Л8JС'І1r.

~-МзвестИІЯІ•. Збі·рнrа Шве­ ції ·- збірна Фін.ля•нд!ї. 1•7.30 МіуІІl'ЬІІ'фільм. 17 5О НоОВИШІ. 18 ОО Сільська година. 1-9 ОО Баtекетбол Кубок євро­ пейських чемпіон!в. Чо­ ловіки. ЦСКА Барсе­ дона. (!ІС'панія). У перер­ ві 19.40 Вечірня ка.з108. 210.40 Концерт фестивалю СІБратіславськІ мnич.ні торжества•·. Грає орІ<ЄСтр СІWІ'І'ОЇ Цецілії. 211.00 Час. 2:1 40 .ЦрожеК'ІЮр nеребудо-

сНовая ЖН13Нь• орми Враварс100rо rородско. комитета ~~уНИСІТИчееноА nартИІІІ Укра;и.иw, rop~clQOro и райоИІНJОго Совеrов народнwх депу­ таmов Кневско.А обласТИ. (Нrа. УRJ)аИИСКОМ ЯЗЬІКе), Реда.ИІFОР А. В()Л.ОШИНЕНКО. ГІІJЗЄТа вЬІходит с 17 аnрел.я 1007 года.

ВІІ'ОІЖЮ<.

малеНJЬие

Міжн.арод.нн-й

на

П.

кл

форми роботи в nіонер­ сьиій DІрган~зації. 20 ОО Веч'рНІЯ казка 20.15 сідля всіх і для кож. н-ого>. сБезгосподаРІН'ість:

ТелефІЛьм еОста.нн.і диі Ге·орга В.. IG.20 сідІВЛJекІЄ близьке• Док. телефІльм. 13.45 ТелефІЛЬМ сЗустр~ч бі­ ля Високих Снігів• 2 се­ с•Ваокн:ий·

;.м

І·сторія 7 Англійська мова.

через рік ІЗ.І5 Концерт. І4.І5 Перлини душ! народ­ ної. Пісні Тнчинівського

кутська.

м1я.

lQ Зб, LI.Зq

11.05

Ук-

сПровін­

15 25

o:fa~~~~':· ПТУ. Астрсшо-

10

Юон.

дія представляє ... Зустріч з К. Мюллером. Зустріч З. 8 50 Здоров'я 9.З5 Основи економічних знань. Телееко. !0.10 ДІалог з комп'ютером. 10.55 У світІ тварин. 11 55 Педагог;к.а для вс:х 12.10 Людина. Земля. Всесвіт. ІЗ.Ю Ф'льм •Ідеальний чо­ ловік•. 14 40 сНемузична ІсторІя•. Із циклу еДійові осо.би•. Про моральне падІння сІм'і ОвечкІних з Ір­

П. Чайковський. еДитя­ чий альбом•. •Ростов Великий>. На­ уково-псп. фІльм. 9.10 Англійська мова. І рІк

18.55 Р.итміч'НІа гіМJнастика. 19.25 сВарtаит•. Про нові

•2.05

.р:.я.

М!жнарод.ню­

Н!ОНІІСурсу

ковського Н. Єрасова Г. Г,рицюк (во~)

НІа&ЧІМІІЮІ.

ro

ВЬІХода:

го

Ю.35, 111.35 М. Некраоов. •'Мороз, Червонкіt Ніс• 6 кл. 11-:05 Н;мецЬІКа м-ова 2 р!.к

ПРОГРАМА

ГРУДНЯ

18.Іо5 Лщуреатн

екосnе­

nраіК!І'Ю(а.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

Фt.льм еДитя-чий оадок•. 1 серія. ІЗ.Ю сПрофесія оператор• Док. фільм. JЗ.40 Но.виrни 13.45 Телефі·льм ~зустрІч бІ­ ля Вис-окНJХ с.н·га·· 3 се­ рія с3устр:ч •. 18 ОО Новини.

112.05

НІ8ІІІЧІІWШfЯ,

(nов­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Jl:~

КВІВ'Чаrн.н.я.

ЦТ

І'ІІМJНі8ІС'rИІК8. с2150 годин з Ленін-•. Н·&)'НІОІВО · ПОІtуЛJфІІіJІІЙ фІ.m.м·. 8.35, 9.35 Бесіди про rІг!є­ ,ну і- ф!зі-ОЛІОгію• 8 кл. 9.05 Н"іМІЄцьиа М'Ова. 1 рік

З·5 НОВИНіИ.

У перервІ ВеЧ:.рніА віснин.

8.15

11 ЗА!''АЛЬНОСОЮЗНА

и

сГІрко•.

8.00

21.50 Все JIPD кі.но. 23 ОО ВечІркіА вісими.

не

3oщeR1fo.

сСем.еrнов-Тянь-Ша.нсьJОИJЙ••. НSJуиово-п-опулярн·ий фІльІ\J. 10 05 Учи~ ПТУ. ЗагапьІІВ• біол-ог;я. Ю.ЗІ5, 11.35 М. СалтИ'К'ОвЩедрін. Ка.зкн 9 кл. 11.05 lс.па.НІСька мов·а. 2 рік

К.

рах•.

2З.20

9.00

Н8.ВЧ8JНІНЯ.

для

Мо­

в•и.

21.50

nово-пunулярнин фІ:ІЬм В.З5. 9.40 Музика. І кл.

9.55

22.50 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

20 45 На добра.н!ч, діти! 21.00 час. 21.40 .Прожектор переdудо-

ПРОrРАМА

nрогра-ма.

Dистава..

Реипамоа.

Образ молодо\ людини в радянському образотвор­ 'ЮМІУ М·ИІСтецтв і. 8 45, 9.35 Природознавство 2 ·КЛ. 9.05 Icrraнc~a мова. 1 р!к

'І1ал<ІJНІІ'и твої, Україно. На добр·аніч, дітиі Час. ПрожеН'ІЮр nеребудо-

20.00

20.45 211.00 211.40

:.111.50 М.

АИтfапьn& камера 1-9 Р.._~ Музичні зустРІчі.

19.99

20:30

І8.30 ф:·льм-концерт .. нде ІСОХІІИІН.Я сІt.том•. 19 ОО АитуВІІІьна. ~а.мера. 19.30 Прем'єра ци-клу сУсІм мнром1• Громадсько- пол -

Футбольний огляд. Новини. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 9.00 НІ>ВІІІНИ. 9.15 Ритмічна гімнастика. 9 45 Кінопрагра~а «НародН!а творчі•ст·ь України•. t0.l5 Фільм еЛІто на СПОМИН>. 11 40 Новини. 11 50 сСпадщина». Кам'янець­ Подільський заповідник

0.00

ціаІЛКW». 19 ОО Акту&Jльна камера_ І9.З5 Телетурнір сСонячнІ кларнети•. Самодіяльні художнІ колективи Львів­ ської області. 20 45 На добраН!:ч. діти: 21.00 Час. 2•1 40 Прожек'f\ор перебудо-

ІО.З5 Док. телефільм. Ю.55 сДоброго вам здаров'ІІІ>. З.устріч з ліКІІІР&М· К. Бутейном. 11.40 Ш.'!аІльнИІА екрвм 10 ип. УкраУж:ька ЛіТеРМ'УР8.

ДЗВіНО'ІОК. з rеат,ром. Х-а:рІІІі.-сьЮІіІІ театр

програма

сСуботн\ зустрічі•. лодь. Мода. Час. І8.ЗО Естрадні ритми. 18.45 сСкарби музеїв

МУЗІtКИ.

12.15 Нови~и. 16 ЗО Новани. 16.40 Срі~іmй 17.00 ~,рІ<І

ке.

2З.ОО

юнацтва.

17.00

Циркова програма. 18.ЗО Концерт ліричної пІс­ ні. 19.QO Актуальна кruм·ера І9.45 Відеореnортаж про урочистий вечір, присвячений 125-річчю з дня народження Б. Грінчен­

мо:J<,>Д.('ТЬ

театру

М. Щорса. В перерві Новини. Телестудія сКонтакт•. Пізнавально - розважа­

15.45

бліцистична

про

Довжен­

ім.

18.00

ГімнастИіНа

лікаря

І2.20 А. Рибаков. сДіти Ар­ бату•. Вистава ЗапорІзь­ кого українського музи­

2•1 50

д·а·логн

Л:ікувSJН'НІЯ алкоІ"Іолі·зму за ка.

22.50 11

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Найбільший музей сві­ ту. Лувр. 9 серія. сТе­ атр І пристрасть. або Сей­ ченто і Ісnанія у золо­ тому віці•. 1-8.00 Міжн.зродн•а паrнорама. 1-8.45 Мультфільм. 19.00 Фільм сЯк украсти мільйон». І і 2 серії. 21 ОО ЧSJC. 2І.40 Телевізійне знайомст­ во Композитор А. Шніт­

консерваторії

стуnІв.

20 45 2-1 ОО 2•1 4·0

-+-

І9К8 РОКУ

17 30

11.50

тепіано)

17.415

ГРУДНЯ

10 20 10.50

•Оренбурзь­

пуховий. ·-

ви.

«Г!ІіР'Т•. Новини.

8 ОО 8 15

Телефільми

кий

студІя

23.20

11

10 05

сибірська•.

лоді соціал:стичн•И'х ї·н. Сь.огодНІі у світ!.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

И М

•Велик"

23.20

Хокей. М.іmН!ародниА туркір ка приз газети сИ·звес'І'ІИЯ•·· Зб:·РІН·а СРС'Р зб~ ЧССР. В перерві 23.10 Сьогод. ні у світі.

НІЯ••

16.25 17 15 І7 20

19.45

ви.

2І 5О Фестиваль

21.·50

Док фіJІьми сУрок иа завтра•. сПереосм·ислен­

ШЛЯХИ

мя

ВИ·.

НОВНІ!Пf.

АмерНІКа(

Мультф;льмн

19 25

6 30 с 120 хВилин•. 8 35 Телефільм •·Велика гра•. 1 і 2 серП. І0

Телефільм гра•. 4 с·ерія. Чак:. ЦрожеR'ООр

цо­

Вистуn письмекниха Ч. Айтм•атова. 19.·55 т.елефільм еВелика 11Ра•. 3 сер~я. 21.00• Час. 21 40 Прожектор перебудо-

росл.иІХ.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

іО

oto ооо~м.ооо о о ооо о о ооооо-о оо е о оо о о о о о о о ооо еоооо оо о о о о оо о о о о о ооо о о о о о о о о~

t

М

6498.

#202 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you