Page 1

Пролетарі всіх І<раїн, єднайтеся!

r А НБР О В А Р С Ь К О ГОМ І С Ь К О ГОК О М І ТЕТ У

о р

МІСЬКО'

Гавета 8ВХОАВТ.8

І

квітни

17

РАД

PAf10HHO'

1937

НАРОДНИХ

НІ 202

року ф

КОМ У НІС ТИЧ Н О

ДЕПУТАТІВ

~~~ ПРАВОФЛДНГОВІ

ОБГUВUРЮЮЧIІ J.оповідь. _1е.lєга ти кuнферен­ uей ваЖ.1НВI1Й пар­ тійний :l(1I\Y~leH [І bhel-.Il1 ряд ПРОПЩIІLlій і за11811.111 "ро СВlJЮ piI"11~licТl:, зроБНТІ1 гіДН1111 вне­ сок \' виконання нових заВ;lаНh кочуніСТI1ЧНО­ го ()yniBHfIllTBa.

1. Звіт IІрО роботу об.lаСЕОГ() Г\o~!iTeTY KO~1-

!\онфереНllія (IСіР<.І.1а нонніі CK.13J, обкому І\О~!Ilартії Украіни і реві,іilної KO~liciї облас­ ної партійної організації.

організаuії. 3. Про проект UK КПРС ДО ХХУ! з'їзду партії «Основні напрями еК(1ночіЧНIJГLI і со­ иіа,lЬНОГО РО'3ВI1ГКУ СРСР на 1981-198,') роки j на період до 1990 POK~». Bi_lny.lIlCI, також вибори об,1асного Ko~!iTe· ту K(I~1I1apTiї УЧ3ЇНI1, ревізiJш()і 1\(I:,lісіl 06о

•., . .

,О.

оргаlllзаll11.

lIarJlIJiHOI

j

до ск.lал.у Ч.1енів O(iI\ll\IY Ко~!Партії Украі­ ни

I{O~lic(!'

на

Г. В. Титаrс~а РЗJГОСПУ імені

кочісіj О. І. €фименко. .Jе.lеuни конференаії ВЗr!.1Н аКГИfiН:' : часть Бо6гnвпреНflііFlітни~; .JопоріJ.,"Й (lБІ,Р'.1'· Ko~'!

(рред

I\o~!icii об.1аСНО:

І{онференшя

затвердюа

313іТН1'

.10повід)-,

1990

рок\»

FI!1CT\'ГJI!R

11(lр.1Н[і\

.'1",.1е,аТI8

на

;\\\'І

ЗЇ3J

піднесення,,! :re.leraTH конферен­ иН ПРI1ЙНЯ.'1!1 ві ra.lhHi .)ИСТlі ИеНl pa"lbHO~!Y !\О'.lітєту І,ПРС, Генєра.lf,НП\I\' ('\:'крєтарю ИІ\ КПРС. Го.тові Пре:Щl.іj ВеРХПRI"ЮЇ Радн

З .10повіддю ~Про проєкт U!\ КПРС :10 ХХ\'! з'їзду Ко~!уністичної партії Радянськ(lГП Союз\' «Основні наПРЮ'!J1 ек()нmlічн()го і со­ ціального розвитк\' (РСР на 19(;1-198.1 fНЖН до

33КрllТUГО грунту

З ВЄ,1І1 КІНІ

ції.

період

-- (іРliгадир lliopca.

Де.lєгаТ?,\l11 ХХ"! з'IП\ \{П"I1.зрТlї УкраІНИ обрані А. д. Верпека та Л. Д. Гряз€в.

ревізійної Ko~iciї об.1аСНОЇ партійної організа­

і на

Т[Jвариша~IИ

iHllIIll\!ft

КПРС В. В. Кузненов - старший п",40ВНЇІ вводу парашков!)]' ~Ieтa.l:·pг" i~!eHi 60,ріЧ4q Радянськпї :-:"краіни.

паDгійної організаuії. На звітну доповідь обко~!у l\О~ІПартії УК­ раїни конференuія прийня,н відповідну поста­ НОВ','.

з

І\анд[)датml в Ч.lенн обl,О~!\ !-(ОМf1ЗРТії УК· раїни опраНIJЙ О. Г. Бо.1ЬШl:'Н'НКО - Jиректор ",аво']" ПОР П ШI\()ВП1·. чета.lургії i~!eHЇ БО-ріЧЧіІ Р~.1ЯНСJ:.f{()Ї :V'"paiHH

05·

.'Іденої партійної ()рГ.1нізаці'І виступи.13 ГО.10ва

партії ~І\раїни і ревізійноі

поряд

cpcr,

ХХ\-!зї:зд КПРС га де.1Е'гатів на ХХУ! з'із,] Кочпартії Украіни. Із звіТНОІ<> доповіддю об:тасного [,O~liTeТ\ Кочпар гії УЧ).1їнн FlКСНПИВ перший секретар об!\О~1\' партії В. М. Uибуль"о. Із звітною д()п()віддю ревізійної

o(jpaHi

А. д. BeplleKa Оl1ер;тт'()р раДIОСIl\'-!{ШІбінату ,,;J<а.lIПЯНСЬКИi'f» і,,!Сні 50-річчя .1ауреат державної ПРЄ"Іії YPCr, Л. д. ГРЯЗЄR - пер­ шиіl ССІ-;ретар ~!iCbKf\II;I\' I\')~I"apTiї У"раїI1Iі, В. Ю. Недапа .'lIlР('IОI'[, ~'Г\PilїHCIoK()ГO на­ \ково-дослідноrо інституту розведення та шт\'чнnго ()сі~!еніння не.1Иf{nї рогатої худоби,

.

Je.lerЗTIFJ

СРСР товаришу Л. І. БРОІ';НЄВУ НО\1\'

пuряДок

,]еННI1Й

ВЇlІб\'ВС\\

КИІВСЬ­

кого оБКЩІV Компартії ;У'краї­

ни, ЯКИЙ рОзг.1ЯНУВ

органіЗJ'

ційні питання. П,теНУ;\1

u6рав

першим

В. М., ДPYГlB1 секрета­

рем ТОВ. Ревенка Г. І., сек· ретаРЯ\1l1 обкому партії оБР;1 но тт. l1авленка Л. І., Соколо, ва Ю. М, Ткаченка М. В. П.lеН~~1 обрав Ч,lСl!а\lИ бю­ ро uбкому !\о~шартії УкраїН'1

ТТ. Гасенка О. Г., Засуху М. Я., Красношапку Ю. О., Лисенк;t І. П" [Іав.,енка Л. І., Ревенка Г. І., Соколова Ю. М., Степ:!­

ненка М. С., Ткаченка М. В., Цибулька В_ М., Шеве,1Я М. І.

\'

q.lени бюро

ріяку О. О., Заруду В. Т, Мас­ .~OBCbKOГO М. С., Тонкошкура В. А.

сек­

ретарем обкому партії тов. Uи­ бу.~ька

Кандидатами

обксщу партії обрано тт. днд­

П.тен\'м

затвердив

'[ il:·j 11 відді.] а м и обком

завіДР1па рті':

\'

'Jpra ніза иі ЇІн()-па рті й ної га

-

тов. Гасенка О. Г.,

робо­ про·

пагаНД!1 і агітаиії ТОН-. Мед­ l3еденка В. П., науки і учбо­ В!IХ зак.13ДЇВ -

С. М., КОШI(іна

~'дapHOMY ІІІнючн

ТОВ. Куцан І. Л., трансп()ртv і ш'ЯЗКУ-ТОВ. МаргеВИ'lа Ю. Р., сі.1ЬСЬКОГ()СlюдаrСЬКI1\1

то!'!. Кікотя А. І., .тсгкої і \аР'IОВОЇ пrО~![[С,lUІюсті тов. Поліщу-

Сударева

на

ВИСОКОRкlсно

На фото: Н. І.

-

зага.1,.,­ -

тов.

IгнаТОRича Р. В. ГО,ТОНОЮ партійно! !{ОМІСІІ при ()б"о~!і партії затверджено

Тонкошчра В. А.

Реда кторо.l\ т,ветн «КИ ївсь­ l1раЯJ.а»

затверджеНІ)

TO.~.

3аруду В. Т.

Відбу.:]()(я зас1дання ревізій ної KO~liciї

пер~д::>ва

ви·

аr1іииl иор~tИ

на

ФОТО А. Зарlчного.

hОМІІ.JIенсниЙ п.тrан

розвитку

[Іоденка М. І., фі-

11aHCOBO-ГОС!ІодаРСЬКIIМ

І\а

вироби,

по­

вахт!,

СУДАРЕВА.

Український наУК0во·дос.1ідниЙ інститут. розведення І штучного осіменіння великої ро· raToї худоби розробив І видав окремою кни­ гою КОМП.1ексииЙ план

Іірганів

тов. Бондаренка Г. І.,

1 ов.

заве1"

вона

переДЗ'їзд'вснliй

систематично виконує

ннки

виробничІ розвнтку

лому

П('l

Вонн

г~неПі'f'

конання всІх передба­ чених ОРГЗllіз1оЩШНИХ 1 се,'!еІ:Ційиих заходів. Пmш

~10;!;C БУПI ІНІ­

КОРНСТ!1l1нl! таМІ!

спеці2,1!С­

тваРI!f!ЮЩТВЗ

як

Ш!ТО.~!іЧНШЇ посібник при проведенні ана,1"­ гічнпх рпзрпі)OJ; n ін:­

тварин­

району

Ш,Т\ЯХОМ

на

(ШЙ потенціD.1 ста;І'l, який може бут!! ре".,І­ заваНIІЙ при умов! ви-

ництва JШ в розрІз! господарств, так І JI цІ­ жанІ

ро:зрахую;lв.

вказ~'юrь

ПОl\аз­

одер­

ШНХ раі'(lнах реСПJб:;ікн.

прогноз·

об,1асті

І

Від Центрального И омітету НЛРС, Президії Верховної Ради СРСР І Ради Міністрів CPUP Центра.1ЬНИ).j }\1]~iTeT 1іО\lуніОII'IНliї

l\нївської ()б.lаСНJЇ

органіЗіщії !\о.\lllартії УкраїН·і.

СНОГО СОЮ3і', liре:JII,1ія

ГО,10БОЮ ревізійної І\сщісії об·

ЧіністріR СРСР

рано тов. Панібратова О. А.

них

молочного

новні

тов.

перших 3арзз

процентів.

торгпво-фінаНСОБI!\

-

ЧИС.1! план.

швейнІ

ка М. Ф . , а:l~!їністратиВних оо­ ганів-тов. Недвижгнка В. О,

ним

в

п'ятирlчний

Трj'-ДИТЬСЯ

робннчниця

125

І.

тваринництва у Бро­ варському районі на 1980-1990 РОКІІ. ОС­

ТОВ. Круглова

ПрЩII1С"10ВIі~ тов. І. О., будівн!штва --

Н.

особистий

IщнфєреНL!іі' [ІІІ·

ПЛЕНУМ КИїВСЬКОГО ОБКОМ У КОМПАРТІї УКРАїНИ Ц. р.

швачка

ШЮІВ

та UeHTP?.'1b-

-----_._-----_._----------------

жовтня

ки

черпано. де.lегаТ!1 ВІ!КОНУКІТЬ партійний гi~!Н «!нтернаиіонат>.

І. П. Лисенко.

21

У швейному цеху промномбінату РilЙспоживcnіJI.

Комітету Ко\шартії :V-країни.

На ЦbO~I\'

ГО.l0НЯ

В[lКОН K()~1\' об.1 асної Р ади- на родн'их ДЄlIута тів

n.leH:.~! новообраного

УКР А І Н И ,

ОБЛАСТІ

llii одностаііно exsa.1H.111

партії України. 2. Звіт ревізійної комісії об,lаСНОI партійноі

,1а,.-НОІ

r

ПАР Т І

(5133) ф Вівторок, 23 грудня 1980 року ф Ціна 2 І<ОП.

ХХІУ конференціЯ НИЇВСЬКОі обласної організації НомпартП УкраїНИ 19-20 грудня в Києві в Б~'ДJ1НКУ ПС.'!іТl1ЧНОЇ освіти ~!iCbl{K()~Y та оБКО~IУ партії ПрОХQ,:Ш,1:1 ХХІ\' І\онференuія Кнївськ()l пО.1асно]" органі­ заuії К()\ll1артії ~·i\paїHI1. Н :lЕ',lегатн одно­ стайнrJ оБГОНОРИ,ll1 такі питаНН;J:

r

КИ,ВСЬКО}

18

ГРУДН;!

1!J80

:1

ПЩl7і1

Г.1~:IH­

Вер.\пнної Рі!,I!' ПТГ' і

Г:ІИUОІ;ЮІ

І'У'!'І'!

Рца

СIІ!lв,Щ;;jі':'., !ЦП

POI\Y на i7-~I) 11І11(і ;j;ilI1Я пі'.lЯ ІП;­

"ої ТРНВіІ:IОЇ хвороби 1ІО\I['Р НIІ.JfliJЧНllіі ,'(іНIІ КО'!: Н!С­

ЗАВЕРШИВ РОБОТУ З'їзд КОМПАРТІї КУБИ Гавана. (ТАРС). 3aHerшився ІІ з'їзд НО~lуНісти'l­ ної партії Куби. Делегат)) приЙня.1И наЖ.lf1ві р!шен· ня по обговорених на ньо­

му проб.1емах

1

06ра,ш

Рови,lюці'і. Більш ян llЄfпра.'ІЬ!Н)ГО рнша Фіделя Настро. ({(щіТЄТУ l\о~!ПаРТії }{уб'l. ~-Р()'1ИС1'Е~ :;анриття :,·ї:'\· ;lі.1ЬЙОН r;убинсьннх ТРУ!I.l('Hy,\1 НОНОГО СН.lа.1\' ;ІУ ~iД('\Y,10CЬ на грандіоl- ДЯЩИХ Rf+с.~овнли СВОЮ І!! І па рТії П;JН[)С1 аііно пб­ HI'\~'Y BceHapn,'1H[)~'Y ~IiTHH- пnвн~' lІі;JТРЮIНУ рішенНі!'~ рав ПеРШ!!:'1 сеНРЄ1аре.Ч гавансьній П.l0Щl форуму комуЮСТіІІ, ЦІ{ КомпаРТії І{уби това- гу на

[ЮfНfіj СК:Іад

ТИ'lної щртії і

РЦЯНl'I,І\ОЇ ,l,'ржаml.

;J,еппат Верховної Ра.ІИ егс!', .Івічі тичної llрщі КоrИI'ін

ЦЕНТРАЛЬНИй

HOMJТET НПРС

Ч.lен

lПl

fiПГС I

Герllіі ['JціlШ'

1).1cl\riii \1I!1;I).lаііпП1'" ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОї

РАДИ СРСР

РАДА

МІН!СТГ!В

СРСР


*

2 стор.

9з грудня

НОВЕ

1980 P01tY

ЖИТТ" ЗА РЯДКОМ ПОСТАНОВИ" JQП1IC

I,1UIOJЮl'I(

110

ОБМІН ДОСВІДОМ Пропагандист шноли емО!l мариси::\иу-.'Іеніні,,:lIУ ПО курсу «Вчення, ЩО перетворює СБіт. заБОДУ порош­

кової

метаЛУРГії Імені ва-РіЧЧЯ

ДЯНСЬНОї ПРОБіБ

України

пока~()ве

В.

о.

1'1'Рисутні Ба заняттях пропагандисти заслухали .1екцію Вінтора Оленсан. дровича на тему «KlacoEa боротьба в капіталістичних "раїнах». BlН зупинився на заГВ.1ЬНіЙ КРИЗі каПіта,lіЗму, осоБЛИБОСТЯХ І характерних рисах

Ра­

Нлименно

вJднрите

~аняття

з1

своїми слухачами. На ньому були присуТНі пропагандисти міста 1 райо­ ну

свіТИЛНИI\1Б,

баЧІІrе

на

ФОТ0

ЩО

ви

(праворуч),

обов' Ю!ОВО проходять необхід­ ну

у

rf:pro!\y

пех'-

га.1Ьванічному

свіпоrехнічного

Потіч і1

заводу.

них ро6іТНІ!І\И

свої­

'rп учі-ттг,ш РУІ\а\lИ СI\:Jадають

li"Г~:Птr

;'fойriутніх

J!!f\

.1!'-'ГТР

.," ЧЛ

і

Т(lJ)шерін,

Ш:,ІОН,

криrnта:Jе­

і iiг~, насті:JЬНИХ

наші

які

прикра­

СН.1ЬЄН

лід

віпачrю

РСТРР1 ни

трудяться

піJПриєщтва,

Н.

д.

удар­

Л. РІ'. Чоп л 'і'lI'чч:r

ГnаДКDва

(Фот()

1: r"'lПЕН

ОСО!"ППИХ

'П", !!jf\

та

вгорі), ик!

раПО!1Тува.1И

про

ви-

сопіаліс­

то Відпnніднn в

зобов -q~я нь

П" ч птrЇ!

на заве])­ .Jрсятої п'яти­

рі11 М.

ст! П.lанети,

Семннога.

СіСI)МСО1\ЮЛЬСЬКЕ

8нЗза.1а

ЖИПИ

ДОСЯГНУТЕ

~~НАЛІЗУЮЧИ На черговнх зборах І;(',';С[:lЧ~аьської організації Р8JТnСПУ іменІ Юрова сl'1·')!3QРЮЕ8,IОСЯ питання

неДОсІ!НОМ є погане вІДБІ­ дування членами Спілки

('ПРО хііІ передз'lздlвсько'і Б;:;~;П та :,;:нмання КО1\І1те­

з,'!-,реМ8. КОМСОМn.1ьці В і\Іельнин. М, П;Jсіна. М. J-(ривошлин не були ні) mlJДНОМУ 3 5' занять

п

ЛЕП\JУ

по

гідній

занять

зу­

і ~J'!U·'I.fHHТIl rішеНh жовт­ Щ'Б~'(1 (1 !180 р.) П.'Іенуму

Ц:К ІШРС". :\![,] ,і.-'Уючи р~гп

хід

трудо­

ТРУJіЕНПЕІR

П''']J:'-ПЧ

"х", '1'1

перlп;r

\.

зі';rу

р

-

Ш"·

і\і,,,:.1.\'

ПС" ТІ.'

"аФ.l!1В(\~.уу

ЕС)чі н:т

['.,-];"[,11(\

Ре

FИ3НRчаються

пе

33 ІИЖНУ семи­ 13є:(уть г я «Екрани

.,

l~~Г\П

.~(

'.'

відпочив

вшаН)lБі\ННЯ

МОс10ДJlХ

кра­

\Іра ці ВН1Іliі в.

вІд

цій. Е<ИС,1JОВ.lених ю-наliаМIІ в

д1нчаПJМИ

"Іді

Це

Б

процесі

звІтної

Д(1ПП

стnсvється.

на

КОМ('n~ЮЛЬГЬJ-;IJ-1\Тn.10

,11mH!!X

IinлеJ-;Т!IВ!Б,

Trтf\rт

Фnрма трудового суперн!!

F\fl1\1"

piBf:'Hb

Л1Я,lьногтl

цтва ,'"пр

ціmтм пістя

випраFда.'1'1 ГТFnРРННЯ

на f\рn.lеКОМЛ,lенrl РішеННЯ~1 зб('lР!В у рц-

F-;,\]E

~іО·'Пі! .З""I!Ш~" 6"1 Jт·"щr:гп, Сf:'РЙПЗНlНlІ

НАГОРОДА 3,д. СУМЛІННІСТЬ ('\.: '. :_ ~ :\1 !1c:1~-:-;: .I,~ те",'

ЕЧ rt; .1ИЕИХ ас­ Jl:~lbH''Ir=Ti f.\orIi~

13

ПI'·':[lU!l.lhll

с-"';;"'\,' :.'~_lг,r-,\

(\;"";-:.:: ;:3.IT!r,

::..;-

('--:-'-';:-'~-l()rn

I:'~

~ •. " " 'I~'

:-

~J'->-::

'О"

}'

Ч:JЄ­

І іР"\' '(\р\'аніЗ(I~уr1

Ih,T

і1')

Т\"РПСТТfЧ" і\llстах

на

1

неЩО;jаБНО

п(тбvва.lа

h'р~!Ни 'p;JД

в

r::H()

R O!)I\()Th'·)~:

"дер;!,:"іIIЯ

:іr·:CJНfJП

прнr;:'tj('ТГ;Г)

Til-)."\IУНl( Т/·РіН(Іі

,'1.;1

,ІІі;!

рази

3

СТО.111ЦI

('(JI~i;:!·

НПРС про. дальше ПО.lіпшення пощ­ тино-виховної роботи. НадіЙш.'1И про­ позиції організувати ще кілька ана­ .10гічних заходіБ з метою вивчення і впровадження

свіДу

i1pp;I:~HI

f\РИТТf1

Н(]Г(1

д"

ф' 'Г'\'му

т()нн

;!H~

Чf'рТ'( ІЕ(1:(!

KP~ їни

ріUJРННЯ

ШЛЯХИ

пі;ншщення

нnсті

Відчувається

ДОfl(Н!ога

Бнрай

пропагандиста~І.

соціа.'1lстична

наОЧri!і таб.тrи­

цІ, надто мало методичної літерату­ ри. Бракує технічних засобіВ пропа­ ганди кадропроекторів, д!афіЛь­ мів, слайдів тощо.

Ще одне заУБаження

Ми С.'1ухал!!

виступ завідуючого наб1НЄТОМ політ­ ОСВіТи О. Н. Анфjмова перед прола­ гаНДИСТa:lШ заБОДУ. яний, мав на мС­ тІ дати методичні та оргаНІзаЦІйні по­ ради іДЕ'n.l0гіЧНИ\1 прапівнинаУI ТІа

пропнгандl

проенту

ЦJ-(

_ НПРС

R1!;:-'rЧfП~.1~

C'nptIiR.lbHO

RИГnТОВ.lену

«ОсновнІ напрями Е'КОНlJмічного І со­ ціа.1ЬНОГО РО3ВІІТКУ СРСР на 19811Н85 рони і на період до 1990 рою'". ПРО:Ч{'Івепь pef\O:lleHilYBaB за ~!aTepla­

Пf'1[!ЧР:Щ[

,1nrfТrHI?HHfI

(nці~.lі(ТИЧ­

то

практично

Н",го (PKтr'p~' "І'ітnвого господарства пі,1Тf;rр,,;Т;\-ЮТh. !ЦП еНОН()~lічна інте­

тя

XXVI

т,,(іl;mю.

гrчпія і;Рі!ЇН П[RJ[[r[:~

РЕВ

RІ[рп(jНJrllТR~

ПП!'!;]

cror"i1

",Y,+;:[![RirTh

інші

.5

.1Ю1И проенту провести

\

Рфf'IiП'ВIЮ

іншого

ПnJ-;азу~

швиднn

;\О!У

r nз човн

Пі,1Г\''\Т'І{и

Да.·т!

підбив

слухачІ

В

ШКО,'1и

занять.

час

до

Tol5-

В1днрит~

з'їзду КПРС. Однан у газе­

харантрру:

питанню

курсІ

Р03-

1-2

пропонується

виді.1ИТИ

заняття.

в

На

ць:).

прпгра ;I!HO~IY

реШТі

ж за­

нять ;\Іатеріал с.'1ід пnв'язувати 3 ПО­ ;l'Ож€ннями постанnви ЦJ-( НПРС.

А. ЄРЕМЕНКО, керівннк секції пропагандистів з курсу «Вчення, ЩО перетворює світ ••

с.l.VХ;jЧ\,

J-(lЮlеНf\О

весь

ті «Радянська Україна» ВИК.lадено науново nбгрунтnваНі реКr)ш'ндації

- !ІР Ні1ппрnгре­ інтернаIlіона.'Ті 3 3 1 1і! наnчн('

на

О та

2.5

~h1НБ­

\' !'Н­ RH\'Ti"'[li.l

ТД

~~;птті.

f{()BnrvJY

H~

.lП.l1fф'.

;-~Р('\ГI_l('нrJ

.'1iEFi;plli і

яr:і

"фРI{ТНR;ПГП-,

cepe~

Перспективи

IJн~н~чr:нCJ

f\n'IГn~!П.lhціF.

l)f)БННЧn:lТ~'

не

~HI'.H\·)<)Tb БП;';n!'.Ч'-'Ї

~'n.lnДI!X

rnпр"­

ціннині!].

НО.lектив БРОЕарr:ько\ ::p'-J-;арНl У f'іJщnнідь на рішеНН,;j ЧРРRНРRIJГn І ;t:nI'ПІРвr,гn (19RO р,) Пле­ H~-MIH

!lJ-(

гоціа.lі Г ТlІчне

В

Г;]ННЯ зіз;r~'

ЕПРС 1'!і.'1ЮЧИВ

на чегть J-(ПРс. ЯІ;

пrl'Р,ll'\'1ЧРНО

С. l\ІАХАЧОR. С€КРЄП1Р

!{()~'C()~T().lb­

CbKf)Ї

орг;ші"іЩ!Ї рад­ госпу l~leHi Юрова.

ЗМ::)-

ХХУІ і бул"

ліДRищеНИМІІ

.)r1"іnВ·Я:1~ННН~lfJ, ПРИЙНЯТІ!' МИ H'1 пр"фг[Ті.'IІ;(l~!lХ збn P<lX. ~1[1 ДПСТРnf\ПВn заврр !1m .1Т[ п'ЯТlІ[,IЧНР 3;]RД8ННЯ. ,'Іп Ї l'Ічшщl Врmн{nго їf:I'FТНЯ 1]1"[1 п'ятнрIЧНf)МУ П.l~ні (;32 '[но!'!1 нарбо

6:,

1\111 I;Р"'I,l:1

Г.

f{()j\ТП

Т<І

'lr}('r

~Y~

Г,I\,:"ОIО

'jРIЧ11l1lIРR,'j,r;пгп

(\;:](')1,1\'1.111

Rr>:11['TP·He

:Ч.'lПВn.1ГlНm: !ЮНІ[ ');)ДГі1ПI . 1НI'Н !Н'~:'()\'тпі~ll! ,!іРЧН~с'll ! :1 НГ1R![ё. 1 !' ',[1.1~

"1'".

Г!і!II"l

'[11

!'\ '\11111\ ""[

;1('

11f·.n.'IJ

,1(IТ\'\",

:~PI ',-':: ~1(--j

Г;()'~_·1..I:\

Jr'1

f,l.

F;JH1\lR ,1РННЯ

ВIIf\ПН~f1О

Г'13!1НХ

~'CT;JH"R.

П[.lПРИf. МПВ.

у

сnнігl.'lі пнчнnму 3~1'1 піЛ"\іIТТ:11 ЯНПГО лі;]

ГГіНН1.

~}TH';:Н-'\ln

IJl():,\1ir"n1{H,

11.1\'11, 11.

[1'\'[1"

!!fOf\

,1.

П

\II[\~illiH;J.

П41ПР

Г, ГРІ,.

Серрд .тт ;\1

ІІ)

J-(mm

r.

i'[[lli,I:~ Н ,\ ТlстеЧ(Jf\. С Ilіl;n.J,JП)f\n.

,1

T\')'''!I'Trrrl

Г:П,ІLНЮЕ.

H~'

8(;:\ л;r:пчі lі<lрfinRRнців,

Г"';'1~'

фr)'Г'тттт,! ГР:

заМnR

nргаНіЗ;Jціlї

111"11\1

hrf.,\i,'\~i(-I'·f' Iltln R 111:\" r-;",:I) :\11'1[[ I;I'~[III ~!II""lll[['liil[I;:[ Ч\~

партіЙного

у І\абінеті віДСУТНі неоБХідНі посібники карти, а,lьБО:lШ,

іНТРГ/,:>Тlії.

пу.нктах п!,ий­

нятnгn

чи

БИС,1JОВИ,JlИ

адресу

l\I'Я'ё~.

Б інших

i'jnTH

присутні

на

освіти,

н€допа гня

у я1!С'Т\'пі Н Г. СтепанчеНJ-;О ПР')­ ~Н~.~I."·nр,аНf) і чіГl\РIЩтl :1Р'lТЕ'Р[8.1. ВОна Н~f'РЧ 11НсГРн І фаНТlI, Яlil ХЯР3f\тери­ ~\'R;JlII Рn'Ь .• а RПД:: П(]Р(]ШКnRnї ~IPTa­ 'Т\'РГI( \- 3.\1iTIHfHHi 31"Я3f,'ін 3 !,раїн"1:І ТІ [ Н<lР"'ДНnї ;rе'1 n нраТlї. с.1:,'Х~ЧН~

RI,'{-

ГТ;:) ~')тій

тим

3

зауважень

.1ітичної

гnrтРC!fi()1Ч (н;, 1.";-20 рокІв) КОМП­ .1Е'f\СНЗ ИРnГРі1Чd rnцlаnістичної ~')­

Hn\I['I1")'!

до­

"O~1IiTeTY заБОДУ І, перш за все, ВіДПОБідальних за роботу l\аб1Нету п~­

С'исте'\18 ВИП~·С'f\а.lа 1R процеНТіВ ев!­ товnї ИРОДУЮlії. а зараз біля 'Г'рє­ тини. RаЖ1НRР :lн~чення ~la:тa прий­ ютта R 1q71 році країнами РЕВ дов­

й

)l,;ClfJ С,l('г,п ПР(\l~·

гогпnдарГТFd

з

СТРП;JНЧf1Нf\n,

пропагандистського

кращих пропагандистів.

Разом ряд

.50-х ронів.

нів, J:01'_i

ДО[ЯГНfНh PIJ7J ьр'-"'-тс< р \"'Т"рі

0знайо~ІИЛИСЯ

початку

ПІчці", ~ TC1I:"m !lі:!ТР'І­ 'І!іІ.1Н iHII!t,'ТJff;~' 1'1"1'" 'Т1':'

~Ilcтj герn'l

На

руху.

РО.1Ь яної Бідзначена у постаНОБі ЦК

Бише.

Rt[R~П[ ,\Т!ёІ;наРn,1не спіFрnбіТННцтво в ilIТPperrтx ТР.':,1ЯЩИХ. без аНТі!ГОН!С­ ТlIЧН1fХ IinH(r.lif\TiH. Про це гонориJТИ

8і,1 ці.-ї п"і~,:l;;11 tp·:.liRf-Тtl

Бrреа;Н8. .'1, І. Па F:;IPH' ," 1;1: 'l'хні ТnПЯflIfUlі БtДRіД;:j

срср,

lірО

;=j ~;T!!

Rf\.lІОЧIIП1Г;1

:\1,

ІІ,'ПІЧНОГО :JмаГ:J.ння,\j, П

Rl!rJ:J.BHY

Пn'~ТІ~

f",'()'-JЄІ~Тlr'R~'

!J.1P};r'.\'

!l1узеїі'

ПраБпф.1аНГ Гl f1і

Hap"JHOT~

група

-

11еrЄДЗ'ї;~Д1ВСЬ}\nГn

.. .11!

:).-; 7:""Sj ЕІПІJНИ.

С';,

кІн.

С~\R::І,lТ1,lИ

еН Г П'-.Н4 Т;l

ПР;ЩІБнинів НN!бlнату, ~ m;у "Х()ДІ!.l n зо рnбіТНlj

:'-10сю'і,

fI1HdHOrO .](.!~:'R!.l.-IЯ

:-:.Jі ni-If!f'l!: )

Є

T:!i:'Y .. ~) піЄКI ме·'

1,1';>'"' '1.

де.ревn'

J;/У,\JfЧН;::JТУ

А. :Іе!"І'єн­

hП~l('t)~іП,lh('hf;П JЧП

Harn.1nr

ПрНЕ.18Д, збіль!пення кІ.lН' КN,'ТЇ

у

минув

зв! тно- виБОРНІІХ зборі 1'. KO~IITeT ЛКС\\ІУ подбав про реа.1lзацію пропози­

ОI'\ГnВ(1рення

за':тупнш;

П'-'h"jса.

;::Г)~~lni

.-

'1

зззнвчав

EГ'~\IlTeT~'

,·1

С'--", t

Я~: ст' т.\тті

[1'-" : ' (і

діЯ.lЬН!ГТЬ

K-':lсО1\Іn:1ЬгЬНОfО

с -':··Т'

і ВИХnВНИХ

вечорІв

СВЯТ

За час, що

E.':':":~ !"J)I1TeT К()МСОМО.1У ;:тес:' '·-сшхів i~' поліпшен­ ні гн .7pi·-гтіlЕnl';ОЇ рnбlJТИ.

)1'Т

В коаентив!

Запри

.1еЕП~\1

охочення.

:\-;J\ пsре;rз "ізціВСЬКОl

lі':":' ",1''11'

статvтних

не !J Пf)ВНій мір! В!!К(lР!!С ТОНУЮТЬСЯ засобп MOPiJ,1Jb ногn І матеріального за­

r:"~,~r:'1HHru,.

-:

~;I(");1l;1\Ti(1)4()

ЩИХ

P':cT-;jЕці

ДСШ:".

та

дівчатами

тр~F<Т<1рі!іі1

f\nМІ('f)["Щ -

НА.ННЯ

ку,

Hn~lr()MIJ:IY

П"FНУ увагу.

1: ',-1! 1-;,

-~.

Нерідко ще траП.1ЯЮТЬ ~я І порушення юнаНі\МИ

,1і,ходів:

"1Г

нання

БРПГі!лl ТРМ:Щllнrькnго ві"дllН.~ E('piRHI1Т;: ,~! Цhn го н-\; 1~ ;:1::\ТnЄР;1rt.:енп ЛІ І .'l'ПТl!НfНJ;'1,~ груп КОЕН.

ся

заЛlд'ШЛИ.

госп! вирішено СТБnРИТИ ще одне труд'-'ве (\І')':;;д­

ШКО.1И.

j теХН(].lпгіЧН(]і дне ЦІ!П.'11АИ ;\Іа.'1О ПРОВ(]ДІПЬ

вахти

J-(ПРС

:\lFчата

к(щго-

По,JJ\ТОСRlти.

R')Ї

гос

::5 -. .JJPНI!-' ТИflшіF,'. юна­ J;:f

мережі

repeil ВJlМnГ, вирnбничої, трудо

суперниuтаа

T,U:'i.,,;_~iIX

у

~10ЛЬСЬНОЇ

стрН ХХ \'1 з'j;:tду ІШР'с

І

2.4

реві11OН1СТСЬКі

ГОСТі залишили~я задоволеНі по&1ченим І почутим. Вони поповнили СВІЙ lдеО.'10гічниЙ арсенал Д1ЙОВЮІИ засобами наступальної пропаганди

ніж У РО:о\R!fНУТИХ налітаЛіетичних деР1fiаБах. ЗН;JЧНr) :Іроела частна дер1fi~R учаснrЩh РЕВ в ПРr)'\о!ис.lnВО­

І" 'Т':'!.

ФС:ТС!

ного

НИЦТБО братніх країн у ПО,'1ітичній, €Rоно~тlчній та культурній оl'i18СТЯХ Окре;\ш виступаюча 3УПИНИ.'1ась ііа діяльностІ PF.B, назваlа поназnв\ цифри. J-;раїни Ч.'1ени Ради Еко­ но;\тічної ВЗ"ПIО:lОПО~JOГИ !! короткІ строТ{и :;бі,lЬПТИ.1И СВій е~оно:\!ічний ПОТЕ'НТlіа.l. За ~() років їх націона.'1Ь­ ний доход виріс У 9.5 раза. а випуск ПРn~ІНС,l()Rnї ПРn,1~'fщії у 15 pa:liB,

тут

І

Жовтневої реБОЛЮЦlї, мІжнародного робіТНИЧОГО та наЦіонально-визволь­

системи

ченно. Вnна розповіла про співробіТ­

ШjТl; 1;оч\ні С П1ЧНОЇ ПРаІ!! га.1Ь­ RlпіП!

визначення

на спІвдружнІсть - найднначічніша сила Б свіТі" ВИСТVПИ.1R Н. Г. Степан­

деві:!ЮI

,ПП ЗЇЗ.JУ БПРС 26 УД,1РШП ТИЖНІВ'». 3 найбіль­ шою

чітне

РО~КРИВ харантеРНі іl ри­

З ц!наЕИ'lo1 рефераТО'lo1 «СО1l!алістич­

П'-, тrлрг у ІІhОЧУ цеху. Иnго працю"

да!]

НРИ1'иц! буржуаЗНі

перекручення ма РКСИСТСЬКD лен!нсьноУ теорії класової боротьби, історію

си.

Еrшr:р ТП.JОВВ піднесення па­ 1;Сl(';;ТИВ

..

СОЦ!а.'1і:щу,

Особливо

ore.li.

процесу.

Після занінчення заняття присутЩ на уроЦі ПО.lіТИЧНої ГРЮ\ОТИ пропа­ гандисти оБГОВОРИ,lИ виступи, П, Вре­ ус 3 радгоспу «ПуХіВсьний", В, гри­ сюк З заводу ПОРОШН(]ВОЇ металургіІ IOI€HI 60-річчя Радянсьиї України. В. Бабій 3 заводу а.'1Ю:l!інієвих буді­ Бе.1ЬНИХ нонструкцій та ІНШІ да.1И БИ­ соку оцІнку ленторськ!й ! організато!'­ ськІй майстерностІ В, О, J-(лименна. Вони вказали на зміСТОвну ідf'ЙНО­ виховну роботу серед слухачіБ. В. О. Нлименно розкрив Te~IY все­ БІчно І глиБОf\О, по"азав історичне й антуальн€ значення проб.lе'l,ТИ Б ЖИТТі партії і народу, В розгортаННі між­ народного номуНістичного руху. Вда­ .'10 використано праці В. І. .1E'H1Ha, дсжументи НПРС, піддано грунтовній

На занятті РОЗГ.'Іянуто два питан­ ня. ПРIJ1ЯГО;l1 першої години пройшла спіБбесіда на Te;l!Y «РО3БИТОН с.вlто­ вої систе:lШ соці:1.1ізму», на другій ленція пропага ндиста «НлаСОБа бо­ ротьба в каПіта.lістичних HpaїHax~. Добре піДГОТУFа.'1ИСЯ до заняття с.'І;\'Хачі. В K01fiHOrO е: пІдручник, ИОН­ спе-кти праць В. І. ЛенІна. Троє з них написа.'1И рефf'рати. З;llіСТОВНИМ і Г.lиБОЮfМ був виступ С.'1ухача М. Т. Васи.'1ьєва, який роз­ НРИF питанн<r "Світова систе:l!а с,,­ ц!а,'1іЮIУ Вflріша'lЬНИЙ фаюор роз­ витну .'1юдськnго суспі.'1ЬСТБа". В!Н ЗУПИНИБСЯ на історії вининнення І РОЗI3ИТJ-;У соц ів .1lстичного табору починаючи яід Ве.'1ИКОГО Жовтня, яниі\ віДКРИF НОБ~' епоху. і закJRЧУЮ­ чп подіюПl ОСТ<1нніх рпкІв. М. Т. B'l-

Ус.і 'TeT~leBI .JeTa,1i цих еле­ rJlI!ШП

ЦЬОГО

:).JI';J~

1"

Hrт

'!І "rH~CThri!

llі'!

роЦі

l1і;\прн€.мгтяі реf\ПНСТРУК

ПЧН\'С~!n Б перш';,,!), '.';rIшадцятої

п'яти-

зростаннS1

рІчки за рахунщ( рення виробничих ОСЕОЄННЯ НОБОГО

розшиплощ І обладнання збіЛЬШИТИ БИПУСН продунцlї на 0,9 процен-' га.

у нашІй nрганlзації

профсПі.1КОВ1й триває

nБГОБО-

рення прnенту ЦЕ НПРС ·"Основні напрями еноно~lічнnгС\ і гnціяльного роз,

І'итну

СРСР

на

1981 -

t ;,)Р,'-; t 990

С.'Іовами: .... ВпрОв8I1иТR сучаснІ ваНТ8ЖНО-РОЗВаиТ8жувааьні прнстроr •• Адже не сенрет, що прак­ тично ножен рулnн папе­ ру. ЯНИЙ надходить ДО

нас

д.'1Я

зет,

<!позначеНИЙ1>

ДРУIі:V-Бання га­ Г.'1ибо­

кими розрl3і1МИ це <:.'11ди гаків. якими на стан­ цlях вивантажують їх із

вагонІв.

.

ронн і на періnд ДО Р(\НУ». Пn.lіГРRфlrти АР -'ТІ[Ш!" СХR8.'1)<)ЮТJ, ПОЛО

ЩО ж до пС>.1Iгрзфll. ТО дnречнn БИД!,lIПИ для не1 ОJ-;РЕ'МИЙ. Х;JЙ І Нl"велиний

:t;РННЯ

за

цьnro

Дn!іумрнта,

об,ягом,

пункт.

Про­

~ й ПР;:JГНУТЬ ВН'-.rynяити Cl'n~) ДY~IIiY, Elнепн кон " TP~'KTIIBHi ДППОRнення. l\leHi особисто 3ДiJr:;ТhГЯ. щn В ПРnf'нті ПОТРll'іно бу.111 fi 11ПR'Я:JRТlI З намітк;];

ПnН~'lfl ЙОГО !'І T~KnMY ва­ рі:1нтl: «У ПО.'1lграфічн1й промис.'10востl забl'зпечитн зростання оliСІІГУ дру­ кованої продукції на 1518 процентів, ІІ;ТОТПО під­

pIY1RHT!iY це.l)<).lГ!'1НПiT;:J[1p)lnpni прnмнr.l(]l'ппі I1РРПТРНТIІRIІ Пn . lіГР;:JфічНn(

ВІІЩJПІІ якість дРУКУ на основі розробки і виро­ вяЛ,жеННIІ .у вирпl'iНIІЦТВг,

11РПМllСln!1nсті.

нових

~1[1

яна

тест,

теХIIO,)lОгічних про

11"~Ц1т~ ПР~КТНЧНn Ні! Асі цесів. особдиво офсетноrо iHlIIi 1';>[,1\'зі Pf\OH(\MIН1I. Т;] способ,v ~РУКУllання». іі не ті.:тhf\![ Pf\OHoMI.KJJ. ,1(, Н. МИРОНЕНКО рРчі. прп ЛilПір д.,я ,1РУ' робіТНИШ1 БроваРСhRОІ ку Ря;rІ;Н. де ЙД("ТЬС<r ПРО друкарнІ. r0.1f)B3 мlснього, с.1ід ДОПОБНИ-ІИ цевкому профспілки.


ПОВ!

-+-

ЖИТТ"

ВЧИТЕЛІВ

ВЕЛІН­

-

Виховувати спІльно

НЯ ЧАСУ,

-+-

ПРАВИЛЬНЕ

J' ,\10BA

,\ЮЛII

ВАЖЛИ­

-

УСПІшноr В3АЄ­

ШКОЛИ,

СІМ·І.

ти

Питання єдності ЩКО.1И і сім'ї в ко­ муністичному !!ихованні учнів набуває нині особ.1ИI!ОЇ ваги. j ' uьочу напрямі багато зроб.1ено і батька~!и, і пеJагога­ ми. Ам, на ж2.1ь. існує тут і ЧЮlа ,10

ВИХОВАН­

НЯ ДІТЕй У СІМ'Т

гро­

Л1АДСЬКОСТІ.

НАРОДНІ

ПІСНІ

ПОЛЮ­

ВИЛИСЯ ШКО.1ЯРД}\\. ДОСВІДУ

СКЛАДОВІ НОП У ШКОЛІ

Г!еl'ед

nо:;апоч

наЕча.1Ь·

НОГО PN:Y в шкі.1ЬНОНУ ме-

ТО.1ично\!\ '.абlнеТІ був ви·

пущеНИlіН~"RI1'НI)Н!іЙ БЮ,1е·

"и!(онати

lIeJlИКУ роботу по

монтажу обладнання .

v

'lKi

Зараз в основночу всі 6атЬJo.и ~!ають середню освіту. nраuюють у КО.1ективах

СЕ<1ЇХ ;lітей

Зараз розпочалися також ни

роботи

по

художньому

ніж

ті,

що

ськи. В .,яті В()Н\І ІЗ пач ят-

ки

ш()

61·.1а

IШВІШl'на в

пр~й~а1ЬН(Й

il.lчнаТI

В

І.

"leНJHa в Ра.lнарКС'\І!. иН\! МИ ХОТl.1И ПlJКРЕс.1ИТ1і. що

та

естетичної

обстановки

нопу.

Необхі.'lНОКJ

переду~!О-

К"' . 1f~ТИВ всту-

.1eKTJlBY

КО.1И

п!,нсв(н,но

на~!и

є

обов'язкове

nаЕ в НOf;ИЙ навча ,lЬНИЙ рІК. ;lержання всіма l\j'я

до-

ві;lповідну

У звичку кожного

реЖI!ЧУ

paдгocno~.

r"j

най-

3

синові

січейн~

траднuія.

саноана.lіз прове­

ДОЗВІЛЛЯ

дення уроку.

Н 'В'!а ння .0

н і в.

І'

"и\оозння .

"Н _ ,-

" " .

ТР\10В()1

;lі'рьн()сті

.

.

Б~I1Т!' ,lIВ Н ' Нl!IН\ праUІВНИ-

К;5 · Бі .1hIIIIСТh Т()Г(). Ш() nе·

навантаженням

вони

пра- жувати

навча.1ЬН()\,У роиі. Ue ;lОПО- иі КОnИ.1К1! ОФОР\1,1ЯЮТЬСЯ У ~!aгaE іч П1.1і6рати ві.lnО- фf":iрмі теМі!'1ИЧНИХ папок. від ну .1IтераТ\.'р'_·, посібники, •

сприяє завчасній груктовній підГОТОВU!·.

OCTaHHi~

час.ом

чатеріа.l

аг

\"ДI'1И

такИ'.'

чи-

в"итеll'

Н РО.,а,. " Ткачрнк(). С. Ю. Яuен-

багато ко. Р. Г. ЧУК21"ова.

:1С>П.1іl'!!<Іі. РОЗ.1аТКnRИЙ чатє­

чама.

ріа.,.

ппсібни,

H~. у к "С';НРТ ,, \.

K.1~ca\·.1a·

ВЧИТ!',lЯ.

збереження Савчук,

І

и!.·."К()" . ., .• ,

Вчите,1ьська

шо

'0~

Ие

за.1ачі.

СК,1алрні

nра-

UЮЕ СТl,lЬКИ. скі.1ЬКИ ве .1НТЬ

"НО .l!ічні

j:'nЗj)fJбі{И

шп, .1ів \'!,Clкін тошо .

('i()p ,Hori " " " (нпе\lа т и,ова- йо~v совість. JO'BO.,ql' ЗJ')n.1H!I\\ 3 ц~нгра.lf,НИ\ Ч~· "пт·" 10"1' І' РОБ··Я. В P~3\_',lbTaTI' остан- :ІЗНЬ, ШО БИП.1I!Я3f 3 НnП НІ' ";",' '" '···n'га1'ГII .. .І С наБча.1hН1І\ нd()чних ПОСJб· ніх соuіО.10гічни\ .10(,11.1- \·ЧІПР.1Я. - на1'1ЧИТИ учнів ників. Llp'.'J()L1lo1JtK\·E час жень, каприк.~ад, встанов- СЗ\lопіr\ро n!,ЗШОЯЗ'и на.1 .J.1Я

nП Ш'hl R

іНШ І

Н·]""111

Таб. інuі

11,:с;БННКIІ

та

збе·

,1ено.

що

ТИЖ;lень

зараз

робочий

ВЧИТ".1Я

в

СРРЄ:І-

рігаЮІ!- ( ~ 6 зручних при· строях. шафах J.1Я Fфек ТІІЯН'ЛО прове· ДЕннq "Р"I\ів учите.11 \Іа· ють К"'.1П.lf"I\ТИ rізних за·

ньочу 6і.1ЬШИЙ. ніж У директорів і ГО.10ВНИХ інжєнерів nРОЧИС,10ВИХ пі;lПРИО!СТВ. старших наукпвнх СПІВР06ітникія інститутів

праl\,И ·'Н И\. саЧ() СТіііНI!'.

СРСР ВИЙ З

б і т.

БПІ'"".

т€'"п:я

за~Jань

J,1Я C'H~ipCbKOГO

.13l'юраторних, ПI1СЬ)\ОВIІ\ роз

к()жноі

течи,

тєчзтичні па ПК!! . .1ані про ГОСПО.lаРСhі'У JIЯ,lьність ка· .1ІН'ІНСhr.;и\ ni.lnp!!I'~!CTB. При !\о1бlнеТНІЙ Сllсте'lі. !!а іJl\У Н.31І13 IlIКО.18 повН І СТЮ п€rfіlШ13 в 1974 роиі, раu і онз.1ьніше g'iKOp!lCTf":iB)'-

і

віД.1імння -АН

Пр!!/'j.1ЮНО одна1'Ороб()ЧIi~1І ТИЖIiЯМИ

нача.1ЬНlІків

ие .\ів.

КI1I!ГП](1.

П!);!!lJ!.lhНО

СТ,,8)!ТI1

.1('\С ..1і.1.И.

n.1ян\·ва т и

('вою

НЗЯ '1 3 . 1hНfJ-В1І!Ю(')НИЧУ [,n('іп· ту. рщіона.1hНП РnЗПО.1і.1ИТIІ ча" еЕГіНОІІIIТ!! Йпгп. ('\rpe,-ТIІ С!і.1Н . .' .l()!,ОЯ·Я. Р()3НIІ81' ти пrЗIlР ·1'ІnткіПh. .-\.lже rР,\,.lf,тати .lnC1i.1;{\PH~ (Ri :1 '13Th. Illn C:j\lP I'Н3('lі .l 0 е: нюької 1\\·.lІ,ТІ·рН П!,~l!і

ni.1f,1I1ic Th

\·чніl1

не

ВК.1аДі1-

:\- ~!ето.'lИЧНО\\)· каБІНеті на стеН;lі виnішена <Ві.1')\Іість про nf'.1аг()гічну JіЯ.1Ь·

п},ся R нnр~!и часу. ВI!.lі.1Рног,., H~ Rикnн~ння .1()~ашніх ~aR .l aHf, . д.1Я .1Г\('ЯГНf'!{-

ність \"чите,lів». яка ЛО3БО.1ЯЄ нач бі,lЬШ ріВНО\lірно розn()ді.шти 'ЮРІ·чення. Від учите . lі~ не ви~агаєть('я

ня \lети. бf'ЗПf'rечнn. ВЧ'\те .1 Ь (''1nвна ВlfКnf'ПСТ()В\'Є '"rnK ..:1nl'1р()ю nі.Ічnгmо ста­ ,111 і пач'ЯТК1І (~Як І,!,аше

еться 'Ізвча1ьна П.І0ща. А.1е переб\'вати ЩО;lенно В шко- ЧПRМ·ЯТЯТИ». 'ТВГ\ЯJaПИС­ €

ше

багато

не,ручнс>стєЙ ..,і. як шо в них немає \'ро·

Проект. :<а ЯКИ\1 п()б\'Jова. ків.

Вчите.,Я\l.nреJ\!еТни-

на книжка'> і ін). стеН,1І1.

НРl'ід'l'''НИ\!

e.1E\!PH"n).!

на шко~а. не перр.16ачав КЮІ (по мож .lивостj) надІ!- НnП є n,1ан\·вання. Воно кабінеТIjОЇ систечи. Жоден €TЬCII ві.ІЬНИЙ від уроків .13безnе'lН ритчічність ро­ З кабінетів. кріч фізи'lНОГО. день Д.1Я самоосвіти. твор- бпти. свnєчаснlcть виконан­

хімічного і (')іО,lf":iгічного, не чо! робо"и.

має

нат.

них

.1а('\()nантських t

СХОI'~'Щ

для

кім- ПЬО~!У ропі

навча.1Ь-

nОСібникіВ·

у КОЖН()ЧУ навча.1ЬНОЧУ кабінеті зараз Е повний

ників

20

Наnрик.1аД. у НІ'! ПЕ'!'еllбачrни:'( заХОJів. 32 пред~!ет- paulnHa.1hHf' використан-

з

мають

ві.1ьні

дні.

ня час\'. а значить. і ВИСОК\'

Ha~lar аЕ. МОСЬ не nеревант.3- РЕ'3\'.1hТативність

·жувати ськичи

вчите,lів

пр щі,

rpo~lail- нашій шко 1і С'ТМО

до!'\'ЧЕ'ННЯЧИ:

Р::ОЧП ,lект Т!',НІЧНИХ ~ac06iB в крайньочv

одне, .им робnту

на

У

nрав..,­

наО"!іниА

рік n.12н'·яати І! холі nnточдва. Ось та' Hop~a. якої до- HOrl'1. ОС. танні'l!! р(,кащ, навчання: Т".lевізор. кін()- ТРИМ\·ЕЧОСЯ. ПраВИ,lьнісrь CI\la.1~E ~\() n.13И v графічн11\ проектор. магнІТОфОН, про- і рівнnЧірність розполі.1У фпр"і. П .. рrвзги його н~за­ гравач. Л~l1роектnр. 1\1'1;10- доручеНІ> КОНТРО.ІЮ€ проф- !Те!,ечні Кl'1нкретність. пп­ скоп.

РаТlіона.1ЬНО

викорис-

випадку

о!,ганінuія.

r.lі.1IlЯНість.

nовно"а.

зруч-

2І()гвіJ

n і ЛТ1!і!РДЖ\7!,:

тов\'вати таКНІ' п()тужний На nерши/\ IТOr.1j(il. ва- ністм " ко!,истуваян1. кочттнав~а,1f.но,технічниЙ комп- ріант nідготовки .10 уроків .1рТ<;оність . .1екс

І'

\'~\()Ba\

ня

UTКl.1hHIJTO

кожного

ка-

(шо стаН()fJИТI> другу чаСТ;1-

110· 6ічетv НІ' Ta~; просто. Нині ну рГ\бочого :1НЯ) у ДО~lа'п- lIi.1bHirTh встаНОВ.1ення ЕДИ ' нас за~(1ПИ.13 ідея ств()рен- ніх умовах 6і.1ЬШ зручний. ННХ лн ! !! ;\.111 ропnти vчнів­ uентру . .И

технічного

Проте на практиці !Іей ре· l'hКИХ органі~а!lій

ЯКОГО

Ж1!~ nОРУШП1'Ься через рі,-

суюча' :1ВІ'ковіJТЯ()Рfl1ЮЧ;1 систе'I~. ,"\.ІКl1ута те.1ер,і· з і йна (I! О(' \lа:1 ІІIJ€()заПII С();1. ф()ТО.1аn()р" l()rlЯ та іІІ 3 иь()г n IlfHT['Y на BHMory

j підг()товка Д() урпків пер~·

Ck1aJY

БвіЙ;lе осн()вна

І

п·~rа .1е.1і~\I\·,

L'1\.1a,la~\lfJ Kr"J[',1HHauiT~HI1j', носиться на кінеи;. .1()nl1 . 1І.1і!Н Н('Е' 1\Р СП!'ПЯЄ пn.1іr. ТІ1nТn ЧЗ,1()П!,()llУКТlІвнніі IІIРIІНIП 1нань учні!!. КО" І! 'Іа(. Точу )!и ре"о\!ен . НI'\lО :Т Р I\r НОЧ,' П()".lН<1ННV\ pт~;, 'ОТ\' Ві!ТИСh vчите.1Я~ в 11ІКО ТНRНИХ фnр" і \ТЄТn,lія \

,ті. вн

КРilщі ,"11()' 'I'ІRча.1hНІ') , Я!l\[)Rніl\ \,!І1I\"ті са\!()освітн. Вliві.1Ь· Т. nСАДЧІП"t.

'UE' CTBr1Pfl1€

;1,1 Я !1nTri("HI1'1 \'~H'pla.l няє nі :lь ше час\' .1.1 <1 BinrтoOCHOBH~ апаратура вже чинку і січеl\но·поб у тових придбана . a.le на.1ЄЖИТЬ ще справ . В середньо ну вчите· pe:tacr~

і вчит~­

1ів. Пlnб не .'lпп\'скпи д\'б·

звукозапи· ні непередбачені ['ІістаВНН,I , .1](1B~HH~

FЧlпе.1Я ()11~1';11"P "IН".lП" ДВОСТ"rnIlНf,('Г() 1М'ЯЗК)' пr·

ро]\':

за

;Ч'1!УЧ Н'n.1ЦТJШСf,fЮЇ с",·

" .. llньnї

ІШ;О.'l1f

В. І. Леніна.

імені

вода.

не

~!оже

За·

ci~!·ї.

J.1Я

них

розмови

~РИБські.

Добра

VХ II,lИ.1ИСЬ

батьки

UікавюІИ душ;ами про відnовідаль· ність 6ньків .,а виховання дітей ПОД~1И..1ИСЯ 1'1. п . Кухаренко. Б. С Гераси­ чов . .\\ п. Х .lєб. Jі.1ЬНИЧНИЙ інспl'КТОР В . п. К()ва.1ЬЧУК. В. ДЖЕЖЕЛІJt, УЧlІте .'1Ь заворицы\її середньої ШЕО.1Н,

nІ СНІ

КРИЛАХ

ВПРОl!ОВЖ

Співа.1И

ЇЇ.

р aД~HCЬKOЇ

розnrаВllла

робо- на мir!Іевоч\' Ч2теріа.1і. ко. ,

педагог

ними

оброб-

і .1ЯЮЧИ панську ЗЕ.'\І.1Ю. спі­ ва,lИ П дівчата· бранки під nеj:'('дзвін кайданів )' гір­ кій ТУРl'uькій нрво.1і, с"іва­ .'И її рев().lЮllіонери у да­ .1f'Кn~lуззс;rанні. Та .1Ише

о. ' І. С\'пр\ненк')

вn!'ави.

з

багатьох віків живить во­ на луховні СИ.1И яашого на­

Л. І.

та насті.1ЬТ:<И соиіа.1ЬНО зна·

каС'·!НІ!\

про

5агати/\

ном г. І

КО\fП.1НТ

час\'

КОЖНl1Г(> F'!ите 1Я _. повний рє:чНо.

дач.

Jжере ,1ьна

час ствnреННА так

говор.пр

;;ЗВ'І;' 1~HOГI"' об.1дJнан·

виконко~.\\'

нічого

то)!у питанню виховання дітеА ТРУ.10ВЮ! тра.'lиu і qм 6~mи при­ св::rчені Ч~РГn5і батьківські зnори 2Іив­ но, а,lе факт: ві.1 иієї вкрай НЕ.'обхідноі

в

К()\І\'ніст

вч і .10

що

Е.1іяти. Ca~!e

ШКОЛЯР А

н А

в себе

ред6а'!Зf Ст"т)'т ШI\О1И. У \.• nО'п()n" "каННІ' Ha "~". . ,.' t П~r , ків і

(lіJкаЕТhСЯ.

чи вносячи якісь з~іни в те,lів. ·кожний 3 них. як і Кого не хвилюва,1З ме,10НИХ. .'lирекuія робить це кожний "рок. Ma€ бути завж.1И в погодженні з міс- ТВОРЧИ\!. А.1е існуюТь €дині . lіЙна. ,1ірична українська народна пісня! Чиста, мов UЕВНЧ КО'!lтетом профспі.l- вичоги до n.1ан\"вання \-1'0-

ва :;;.lI1RIШН\ .;aFШНЬ Е за· llюватичуть у наступному ,~~~H~~ н~:~:,~~~і:;И:абі:~;:; безпечрннq \lilTFri :l1bH()'TEXНІЧНІ!:; \\І"м .l1Я "СПІШНОГО

від­

року. Як Ч ..'Тен батьківського KfJ\!iTe TY, багато зробив д.1Я ~а.1аГО:1ЖЄННЯ робо-

топ

.1.1Iі\снено кою вчите.,і вже знають. в ci~! необхідних П\"f'ктів· .1\.·же допочагає заощадЗЗ'.I1;1ів. Я І\ИХ СЗ~Н! K.l aCa\ І з яки'.о!

Е3Ж .1НБ! I\

К,lасі. Часто без поважних ПРИЧИН про­

І ван Гj:'игоронич ;\\)'зичко теж \!е· ханізатор. дружні зв'язки піЛТРИЧ)'Е із ШКП,lОЮ. Він завжди .lопnмагає шко ., і у піJготовuі ;10 нового навча .1ЬНОГО

nY1')

Бе .,пе rеЧНI1. "lf1Ю\

І

ніде НЕ прщю­ навчається V 7

пускаЕ :'Роки , грубнй в лавеJінuі з уч­ НЮIИ-. до батьків ставиться з непnвагою .

nfp::.laE .'l€,В·ЯТИК.lасник\, O.1erv

СSnЕЧУ

вчите.1Я

зак .ш!'~'1И . Я,.Г.'И ;І() иь()го в ки: Шоро~;у перед відпуст- ків. які ВК.1 ЮЧі1ЮТЬ

ШКО .lі НЕ

Ч.1ЄН

сі.lьраJИ.

у ~!ину.l0\!У рО!Іі .\\с>.10JШИЙ Іван

1\0](1. БаБ .

пов' язав СВОЄ

Зараз

.1юбов .10 професії ~!exaHi:;aTopa

на-

І ВЗН0511ча

~·PIlBCbKOГO. Dа.lГОСПНОГО \lє\аНlзнора . Чати Надія J ' ривська nраuюl' в дитя·

шанована .1Ю;lина в ,i€'xa·

ci~!ї.

В. І .:I"Н ІН .1 . :іначить. тре- праuі та відпочинку. ВвоВе,lИКОЇ ваги набувають ('\а ПР"IJJI"Rати ПО·НОВОЧУ . .1ЯЧИ нові реЖИ~lні мо~!енти зараз іпоурочні ПJlани вчи­

ПО.lеН·IНСЬ"И. РеКО~lеН.lаll1Ї Г.1иб()КQ RliражаlИ суть на· уко вої оргаНI"1піі п!,аuі. А .l !' Б"~И (')\'111 n ПrОПИЧИ

Батьківшнна

назавж.1И

з

ВОРИ1!ької

може д іс тати методичну .10-

I\oro чле- ввійшов

ві.lповідного

також

нізаторськіА

очність та технічні зас05а.

вою і ваЖЛИВЮI зас()60М nO\jory і т. д. з.lагодженої .11я.lьності коПостійн() прагнемо.

педаГ()ГJЧНIі~ шr;n . 11

женні має

nодвиги

Бобошко -

. тень. .J 1Я \'спіllIНQЇ роботи nереоформ.lенню ШКО,1И. ма. до Toro ж результати ПРОПnНYR:J..1111 h пnра.1И. .Я1' ие що стосуеться ма- в перших завж.1И кращі, бо треба праlll<'ВdТН . П()·:ІЕ~ІН' терімьно,технічних умов вчите,lЬ у CBOEI!y розn()ряд-

Вl1Хованн?

.-\.lе .звичкою ста.:то ВИJавати Х.10П!Іеві ПО 5 KapI'10BaHuiB.. на UИГЗРК!І. ,\\ати

життя

В.10·

ДО

Петра

значила багатьча нагородами. ПіС . 1Я [10' вернення з фронту праuював у рі.1нm1}' се . lі ...lю60В до механізаторської справи прищепив СВОЕМУ син()ві Кпстянтин\".

ЯКИЙ

готуються

стаВ,lЯТЬСЯ

Ось січ' я

40\1)' C3.lKY СтаРШI\ІЇ син В !ки р закін­ ЧИВ 8 К.lасів з неза;lові.1ЬН О Ю повеJін,

шко.lі, мають на

Bi.lbHoro

б~ЙJуже

.1ИТИСЯ з дітьчи . НеріJКО Їх розповіді зачаровують юних. виховують у НИХ ін· терес .10 навчання, тіЕЇ чи іншої профе­ сії . д'lИтро Тичофіі\CJВНЧ Бо6"шко\'часник Ве ,lИКОЇ Вітчизняної війн!!

ЙОГО ратні

1.5 ГО'l'і· часу бі.lьше,

Активно допо­

ШКО,lі .1ю'])! І! .lа Сергіївна Чеша. ВаСИ.1Ь ~'стимовнч БCJбошr;о. Пет­ ро Юхи\!ович Фе.10ріВСЬКI{Й. І прикро розпові.1ати про батьків

проб,lем .. .

які готуються ао урокі8

,li.

їдальні. оnа .lювання.

\! ar ають

з багаТИ'IИ траДИllія\!и. УІ! є ЧЮ! по;rі­

-+3

З стор.

НАУКОВА ОРГ АНІ3АЦІЯ

ПРАЦІ

ВА

*

Z3 грудня 1980 року

В.lади

КРИ,1а,

вона

по.IИНУ­

,1а ві.lьна квітуtmю "апюю зеЧ.lI'Ю . ВНС()КО lliHYBaB ук­

raїHcbKY Н;lР();lНУ піСН](1 ве­ ,111киl\ росі rJ С hКИЙ n НСЬ\lен­ ІІ"К ~\ИКП.'1а BaCH.'1hOBHQ І rnro,lb ~' пісні. говорив він, 8і.10('ір~жена

TPY.10BfJ-

.1().lЯ

го наРО.1У. ('(ІГО б()рnтьба ~a кrаше ЖИТТЯ. йог() бага­ та і шора .1Уll1а. Уl\rзїн­ ські нзrО.lні пісні ві.lзна-

()C()n.1HBn](1

ЧЗ](1ТhСЯ

ніСТ](1.

м'ЯІ\Н~

К()Ч !1П;Нllі і'іНО](1

П()~ТІ!Ч­

.1іР1!3\IП~, структурою.

H~'Iip. nРНl'ВЯЧ('НIІЙ УI\ра­ іН('скііі н~rо.lніЙ пісні. ві.'!­ ()\"RСЯ \. \lіСЬІ\ій ССР ~:lні й ШhП:lі Xv І. R (ІОГО ()р г ані-

.зЗl1ії 83Я .1И "l/аПh У'Іите.lі­ МnЯННКИ С. Р. фіа.1КО Т/І

В С. Ше!1ченко. органі,а· тор П!1<ак.13СНО\ рпб()ТИ А.

О.

Саськ().

праКТllhакп;и факультпу

СТ)"JЕ.'НТЮ!-

фі .l() .lnгіЧН ОГО Киїясь,,~гn

Jержуніверситету

г. Ко­

.1.

ВЗ ..1Ь. Н. Г. Товстуха, " Брус.

О.

\·чні·старшок.13СНИКИ.

OKpe~!o

хочеться

про

офОР~"lення

рів

украінського

ска;ати

за.1У.

На

стінах вишиті і ткані рушники .. penpCl.1YKIi/i твоnрик.1аJ-

ного мистеliтва. яскрав і П.lакати з nрис,;ів'ями, при· Кl!зками «3;1пБУ.1еш освіту побачиш

бі.lьше світу',. ",ПраВJа свіТ,lіша BiJ: сон· !ІЯ:>; жартів.,ивн~!Н написа· ми: «НаЙ~lіть ~eHP обі;lа· ти". «Уж бпрщ i~ гриба\!и .

-

держи

"Ви не

язик

~!eHe

ХОЧУ»

за

зу62\.!Н,,".

просіть.

а !І

ніби

тощо.

Га .ШНИ СТР\,.1ЬчеН1<О. Теп.'!О були зустрінуті пісні, ви­ конані анса~.\б.1е~! Jесяти1\.lі1СНllків. «ой Х(').1И .;]а Jів­ 'Інна 6prE'i1iKO~P" «ОЙ у по­ 1Я

вг, 1 \.,

І,.Н('\'

\.

і жартів.1Ині

.1і ричні

пісні.

... Т()ркн\,.lИСЯ

дівочі

ніжніст!кр

по'!\'піR.

СТН\3.11і

()вані

тріо

()П,lе(I,Н.

ЛО~Г" ~.1pe ·

",онд'рн.: тО"

у

СКЧJі \'ченнuь Океан!! Ад;]· ненко, Тетяни Ра.1ченко і

,'к­

вl\ранні.· Вони

"llBiT€ TereH:O.

"()

сn().'!об31ася

111('НЯ

. Чоч

111IЮВ'.

ЯК\'

ОСCJI\ .1И· Г.1Я.1ача\1

тІ!

не

пrи-

8I!1лr.а.1а Ta~la­

ГIТ'IРИП,l 1\f":i , 1ьче~СЬ К()і () А на

I'IIПI1.

/Щ:'().1!і

І'ОНН

111

Юрія .,чін\· Ta~и]{\·

КР\"і!\lЯ.1И

. з~па.1f,НІ'\

У

ви·

україк':ькю

Черненку .

В

цруто·

Поповичу, які

О.

танuюва .l!{

гопак.

За масовість, дотепність. артистичність жарт1в .1ИВИЙ

- макітру з варени­ - зав()юваlИ "чні І о· Б К.1асу ра"о'! з ,,;ас­ ~И\! керівниv.О~1 "1. В. Горо­ приз Ka~!I!

бій. 3а 1ишаосся ведучою

.:rо.:rзти.

6\'.12

вечора

ш~ ','чао

Не

\тенш

.~ r~T (l

ч ,'3СТ11 Ч ~

·!орн I!llі . \ · .1;J .1" C~

ІТІI,ЗР"fГ1 яt>чГ)Г';~

6У.1а

-

B~ '

Ст;') Р 11101\1.1" Н Ні'. 3" ві .lТ1'lІр ;ПIІ

('llеН I,\

ri.11,(hl\njn

R1.1 111 >1111

IТ()J·;Ю~l'll .

ми.

Я:1

..1,)

ПС' 1(IГНlіІI. 1

(>.1 !H.·h

\-\':lf'l(іFiI"'.1 іj·. \·F~ . lli( "1

'!-:1rТ:l :'Н.

l1р.l'-іI!,

РnЗБЗГ"· 1 !і .

т анuя:· -ІИ.

.lіб а30 Г.ЮЕ ~ .

!1'ка

СВЯ ТКОБИЙ

неsнчушени~

тон

усьо'lУ

'::!

п і сн~,

зак.1Ю'JніЙ

На ф"то.

.заJа.1а

ВЕЧОРУ.

шrавнв ta!!': ь S·ЯЗІ,а:.ш

.,і

Н.

Т,31111! Ро.

I~

-

вечс>ра

К,lасника~! О. Поживі,l. Ю.

ГончаГ~Нhn пi.l dКП\ШJ- ННUЯ 10-Б к .,ас\, А.1Н 'Ле-

ра

струн. і в З~.1 1j!1 ,1И .lа':я тре·

nl'тнп·ні ж на Ч~ .10l!ія \'],ра· їнськ()Ї пісн і ., Тихо H.l.l річ "()](1». В Яl\ій I1рр еП.1Р.Т IІ ,Я тпа і ра .1іс ть. ПР()СТ01 а і

CTll1i?()BaHO~!V

6і".

\прі r\· ки

на

8-Б

Rикnна.111 ГТlсні " Чорні очка, я к TepeH~. «-'\ісяuь на не-

спіВ3kа\!

П]:1lJ:;вуча ,l!!

ClбrЯ;lові,

П()ті),

уч€ниuі

I' зіНСЬКО:.IУ

Того

вечора

та інші.

ШЕ>Н\' ·виЙш.1И

1I0leHT

TPY.1CJBi.

учасникаl!

,li КрН IІIІЧРНЬk 3"'. «Несе Га- KOBa.leHKo,

БіРШб! ;'\. РИ .lЬСЬКОГО ~OBa'" ві;lКРИ.,<! свя­ то вчите.lька С. Р фіа.ІКО

"Pi.'lHa

шені нестих аюч! ОП.1ЄСКR 6у.1И адресовані найненщи~

чу.lОВ"

СВCJЇ'!И

оБD

ГАМАШИ .

!'ГорІ

-

аи-

(,1~1f1.1b 10·Б 'і.1асу: вин зу ,vчНj 1 О li,чr:v Те ·

ТІНІ;! БРОБf;О

і

Яр"ослаF

Бнf}ик JjIП\(m~'ють україн СЬЮlif ЖRртіІЧШБИЙ танок ФОТО де .- <'Ітщ;,а снинІв € Хме.'1ьова.

А. 3ап)'Н!!оrо.


*

4 стор.

грудня

23

------------

Щh"1Ш

C~'BOPO

фаШIІСТСЬJШЙ

жим

Дорога редакціє! Розкажи, будь .'Іаска, про пенсІйне заб.езпе­

ре·

ВJfяг.,lЯ·

ють піДТРJШКУ

борцям

проти чілійсмюї хунти, Це яскраво засвідчи.1ІІ НЕ'дар.IjІ зустрічІ '11· .1!йСЬКОїО ем!граll т а

співаІ,а,

-

поета

ко~позитора,

заводу

райспожив·

спl:пш. 3~TiHiT(1PГY. уч­ Н"'МИ середньої М 2.

ШКО,'ІН

СХВИ.1ьог.1ІНО

.m

с.1ухачі

зустрl·

нято пJ('н\ Б. І{орреn про В. Xr!py У вико­ нзнн! автора. ДО СКЛ"lДУ КУ.1ЬТбригадн ВХОДR.1ІИ пост

ного

:1<1nr:ЧIСЧР 11 f! Л

К Ф.

Ці

тою

травня

1

~.

1ШЮ

:JR·Я:JКV

3

КОЖНШ!

РОНОМ

інтерес

трудівНИКіВ

зр()-

гнб:lОГО

н?

за­

фронті

'10.10Ife::-a-

ПРl!знаЧilЄТЬСН

.1Е'n·:НО

вl,,\

6YB~.,'Ii!

того.

Ч!!

перр-

дру;t;ина

нз

УТ]'lJ!­

'10.1()BiJ\a,

м;:шні

не:залrжно неню!

а

ТЮ!r)',f{

від Ч;Н'j' ;,ОСЯГ·

нею

похи.JЮГО

настання

віку

ЦЬОГО

увага,

3 ЯН"Ю

-

n;1РР;!;~tШЯ

KтJТ~'::iї,

па.

O.-tl·Р;j;;JН!{Х

Ч~~

Б

віііСЬН()ВnС,lу;t:б"н­

(:І:;;'Т;НТЬ

capi;:T()~,!.

Ч(),10-

стіНного

;1пr:YM"HT.

j1іі\п,;;о[юЮ

Чr\С-

.7!e~iTrJp ції

відпосяться

Ніl

JlР!РІннниі і

гоні.

ПnрCl ЕС'ННЯl\1,

h·а.lіЦТRГ'.\I.

\Jmщл

ФI'Тnіті ~;a­

тру ijПl1;,",JJi

!;J)місіЯМI!.

ДРУ)ЮІН!!

І1єріщ(

ПОЩ')')ll-!

ВН'І(',lі:\о:{

ін-

ШЕХ Нj1I!Ч1!Н (В Т(!',ІУ '1НС,lі заХ!JПРЮБilННЯ.

nдер'

не };п­

С .1у;);Gnrщі 1'1,

рпстуються ПР"lІn:\! на О,].С!l;Т\і\!ІJ1Я пенсії :3 Прl!'

пропа,111

від

воду

втрата

тю

рішсння

c~·дy.

свrтїЙ

3 П!1IНЮДУ

але

ніі1Дlf.

BIICiJI]J('

11РllХllm,11Н1іін

Хмельницька

область.

вчите.1Jі

хом виступав у Бошарlї. Керlвиик ОРl{естру Іван Григоровнч

АН

УРСР

ДерПРГ1И-

Б.

Па­

€,

19,50

Те.,.ФІльм

21,00 21.3·;

.Чар.

тnрія-.

дОК.

.І"пкутська серІя.

2

,крап.

ПОСТ

Р.

Д~K.

ХУn'ОЖНИК-ГРR'

16.,;;'

ХХУ І

'Ї,до.і

гJдtfу

Jустріч.

фік

с:Искра»,

TPYl1nB~Ї

славн.

телесту-

1~.OI) tf'і.rн.м~кnнuеrп .Адажі"». 19.0.~ ЖИТТЯ нау«и. Акалемія наук )/країНСЬКnї РСР. Б~t"Е' участь Ч.'f('Н ПК "прс ','1en"\'TtlT В~J'ХnВНnї P~ДH ,РСР двічі r'f!"~ СrШ.і;J.1істичн()ї Праці, .11ау-

Ібnатімn,. екран. 10

К.",С.

ПАП Зпn.lпгія. М. Сервантес.

9,~0,

l n.n5 ln.~;;,

11.0"

!7 ..10

ГП.'НКУЮ

ТI:.".1гфі.lhМ ГОРИ.10НТИ

11.2·; 14.17J

Київ,ськр-

прnфЕ'сію.

1-1.4:;

13:,я·

яан:коат:тртн

яю!х

п<)[(азали

РС:іу.ll,ТilТIІ. ВІІгра,'13

nР~lята! ські дссанти JlhRoRa.

IQ,On

«дктуа.'1ьна

19.,,1)

Те.lетурніо

}І("ТИ:t.

На

Л.

К<lмг!)а».

17.:10

[.,;раtf

K.,1t\rсамоді-

20.1,;

та

nб.lастеif.

Jl,обраніч,

к\·рс.

курс.

20.~.i

Р.

1-4,.")(]

.ЛЮЛ.J1!lil

1:i.~11

Pnciiio.~a

1,~.;)11

IІ(}гn

Ш\::Ч(lН.

фортепіанn

По

~a<-

на

3t'млl.

КІно ..

мопа. як

11

навчають

академічного

УК­

Р:'1.ЇНСI.кnгn

ЮIJ10ДНnГО

·?I.ПП

Г.

хору

ВеРЬОRКИ.

\' cRirl. "а"nлнн" Гу.'Яf •.

з~тист

Нltк"

lt..1Я

Д.ІН'

дI1УП1Й.

дnрnс.rrи.1С".

Прредача

7.

2?n::i Смн·одні у свІтІ. 22.211 TI.".:H';.кYPHa~1 «Музичне

«Птахи

їі\

В<111:);0-

};учаТСRй, якІ

3і1і\ня,:ти Дру­ ге міСІ\('. ('.lі,1 від:шаЧТlТІІ.

І

щn . Jte ВС:!І!1{І1Й УСІіі х бог­ даНІВСhтmх

Cl1npT('~!eH11I.

Думається,

що

Дружини

загиблих.

яюш ПРН:JНачена пенсія з іНШНХ ~1()тrтпін. мо;.нуть

пrі>'сііТJI на пенсію :за 'по­

МСр.l(1ГО чоловіка. Пf't:'еве­ ,1СНШI на пене і f(J :1д за гиlj·

:1ОГО Ч(),lОВі[(<\ НЧh(1Н~·f:Т1:-с.::r і:1

;ІПП

ПО,.lctНJ-і:1

('.lу;т:бовцlя,

:~аЯБИ

я);і

зі

одержу-

ЖIІТ.10НОЇ

};омуна,:ТЬН!IХ

ПРОГРАМА

Тг.1rнаrис

:;а

К.1С1С, 1А. ~n

п.lnщі

послуг.

1

загиб.1их вій-

«Пlснl

С~)і()ний

QСS1ЯН('

17.(1·)

17.2() 17,:)()

s8ep ..

Т,мфі.'hМ.

JI,

Тимофн.". П·ЯТlfрічка. Портрет ..

нарис.

J.(Hii

пєрr,1І!,13

R

Гnl"Oлівців.

3~.liKY ПРРС'\l();JЩЄ~1 :.' ВС.говій Ka~ тС'горії до 60 r;і:юграЛіВ В:1ifШIJf1 прсдrтаппин Бе­ .1і!НОЇ Дlf'\1Г'РЮI Ана ТО,lіЙ !1і\(']ОК, на6раr:;ш t ! в сумі В ДF.OХ РУ.\<1Х ] -10 };і,10гр;j~lін. Ra,lcriij l\Iixepcbюrй зайняв пrршє міrпе у Ba:>iдГJ 7;') кі.l0грil~Іів. Євген Бсзук,"r:ЦПТffiОВ (Се­ ~IН ПО.1ні Ест,ка птаХОф1lбри­ на) у ва:1! ,1() 112,'5 кі.10грама. Снnртсчен з радгоспу ім. ДOKY'I~<;IH :\ТIІІ;О,lа І,обко буя най·

n('()(ірпому

cepF';J

СП,lьніUННI

юлЄТів

plї до

у

80

важко­ катега..

ваГnRій

Ні.lnГРRМіБ.

І. МИКОЛАЄНКО.

нnмера 3а

rа~ети

«И(КРА".

СТОl'іикаМІІ

пІдручни-

ко. ПІвденна Америка. Ама­ зпнlя. lі.ПП Програма док. тедеФI,1.­ мІ •. Екран

18.00 19.0П

("ТУJ1Е"нта~заочни",

~ypc.

11

'І,мпlон",

ФЇJ.НІі"а.

СРСР

бп.,)'. Жінки. (MQCKn8CbK3

19.40

Гn..

:20.00 :?n.1.'1 21,flf)

Вечірня

(Сверд ..l(1!1СЬК).

гІтарист

А.

ФраучІ.

к;вка.

«МіЖRc:lРnJl.на

Ф.

баск"т-

3

«Спарта.к» fJб.1f~('ТЬ)

Пі1R()рIllМа. ...

МСКJl.Е'.1ЬСОН,

сшо,..

,,1аНДl.."ька сr"мфnнія". Т~.1ефільм .Сім.АннА

21 ,4()

а •• О­

бnм».

«(ибlрсь-

('уун,,,ln:+.

1Q.nn «Лkj\.1.1~·liа J(aMf"f'RJI. 1~.1[) «XXV·, з'Їlдпві КПРС

ГРОМАДСЬКА ПРИИ1\ІАЛЬНЯ «НОВОГО ЖИТТЯ.

-

,~in~~~;. J~Cf)T~~~;:;1 ~ ," pn~~~M;~}'(v; nО.lасть. В п('!н·да..,і беr~ участь П('Рlнні", l..·rKf'rT<iJ1 "t)· kOI'lfY }(омпартіі' У"раїнн І.

очка).

(2:3

яка ~. напр~-аіеніl! бороть­ бі Т3Н(1)}; на n,,\JJe nчко ВИ­

с }'ра.1М"Ш»

beJlI1'-IНИХ

І\nниерт.

I~.nll Грає І"'. і.') Моя

СеМИПО.'І!.:j БськоІ

птахофаБРПЮI

ЖПRТНРМ».

ГnРIВОНТИ ('. НІ ••

висj:, n~,;r'І'Ь

На третє місце вийшла

кома н:н!

K~.

16.3(1 «На ]l,ОПf)МnГ\' шко.,I •. Ю. СМП.l Н". ~ Покn.1іиня.

Г.

ГріВl111В.

'..'!n.4;')

«На

:21.nn

«Ч~С».

дпбрані·l.

--

Пп

оr;ллсть

.10\.0.) Л.1Я П,Н' бllТhКlt. ~.:~.)--1~.1."; "аRча.lьна м,

закІн-

НnПftНIf.

I1Л

I1prnf!a-

НТ.

~О-rtі'IЧЯ

яиходу

середу.

до

1R

пЕ.'РШО-

24

грудн}!, з

ГО;1ННН У ГPO~!aД­

прнЙ.\та,lьні

Rачія

",Ьnгяан

XM('.~'bHH"J.,1\11i1».

ПРОГРЛМЛ

у

16

СЬНіЙ

діТН1».

21.З;) Фі.lhМ-Оllrра

It.~.') до

ЖІІТТЯ:&.

8

мова,

A1BIHOqOK.

ВОНИ

краше,

1,;.,30

f'kР:JИ».

Ро('іііська

ро);),

І'n

УТ

с Винахlдн.ик».

11..1n «Іlll\і.lhниtі

ro ще

наступно·

1".00 Н"ВНltи, 10.1,; Му'. т .... фl"ьм

ченні

«ljrt(J).

21.3.; "..)нтро.lьна

nrH\eCTpfH...,.

П!)ОГI)а.іIН

3Т.1СТІІ Із радгnспу ім, дп'

Ш

1~,1" Н,'"устрі·, ХХУІ ,'Ї'J1Q.І КП р(. П(юг·ра М<і Тf'.нбач("н­ I1Я Лат.іАсько! РСР.

.Днне­

КnНI[ГРТ

21.2~ Дm<. tc:-.lf"фі.'JЬМ на гнізд.ах ••

ААЛРЄЕва.

НОВИRИ.

с.1," ж:rнпгn

(,niRi1';: СРСР ю.

лІ-

3

n-р ..

HapOAHoro П,

І

,111 ..

19.ПП

Ka.~K;I.

-

8.ртне­

Што,оло.а

дrржаннnгп

і;о,.т.

сумі наора­ ,~І!!UlЄ одне

t~ ..10 Фі.ll.'f~Кf)НlIГРТ

1.1::.(1.') ПОЛЯИІ·. 1~. t."1 С"()І nдні

маr(>мапtка.

СРСР

і

lї.1П "OIНI(,~lТ

Ви-

«Іскорк"'"

ЦСКА

-

Н()RИНИ.

«ЧаИК::І.1».

'І<мпі!)""т _rтбn.,у:

Б.

1~.:'n ""І<lІінськи~ п".н rOF.1JPO. 1fi.;';0 Rі.1.ТУJ\ніться. СУf1МЗ'Jі!

нчltтr."І'Ю

мор.

діти!",

Tt'.'1tTYPHipy

ВС'Іірня

JfаrtnДН"Гn

ПТУ.

8111."

студrНТ;:I-1'1f)'IНltиа, R!1ш.а

ім.

1;.,"

le-

nрог~)а ~1a.

"а­

19,1)0 «М~:3ИЧНИИ кіоск». 19.00 А:ткого.,ізм. Б<сід« 2f1.П.'

«Сонячні

21.0n «Час •. 21.·35 ПРQДОRжt""JI

'І ('хон.

17.П:-; Фі . lhМ-КОНl1егп

«Іркутська

рn(іЙСhtННО

1

ДОПОМОГУ

СРСР

~;н:іFlЧl."нні

к:-tря.

Ч(>пкаськп~

RіНtlИНhКОЇ 2n.~."l «На

звср"

T~IM~'piAпіонерів

Х}Д().іКНЯ

Я~hнlсть

та

В

щilстя"'.

сrрія.

10 ..11') KOHf!('L'T

М. Г. Чер«ШQ роби-

г{'омстрія.

2

кгстру

ПО.'1іТИ4на екпнnмія. с.1У"<<lчам піДГnТОК'lІіХ :ti~1eHh. Математика.

1

18.:10 RПf'(Jед.

ТОj1ія;t.

nч[{о

п('.р­

E()~I<1Hдa

« НЄЛlfТ{(),'\I!МСjl­

ОЧНО.

31

11.20

Му.1ьтфі.1ЬМ.

9.2('1 Тf'.l("~фі.Т"fЬМ

к.',

5

тру дпnого на ГI'I~ ння. пір професії.

1'\1 .)

«П'ЯТИГоРСhК~. ВЄ".1JiЧНИХ

УЧНЯМ ПТУ. НИlllеRСЬКИЙ. ти? ». рисна

КПРС

тен".

9.П.;'

МОВ!.

Іст"рія.

12.1П Студr(lтаМ-:і~Пlfникам.

nб'Едн;tння

.,...

ФrаН:іУ1ьха

ЦТ

.'ilА" Гімнастнка.

ІI;.'I. сДон*l(l-

11,3П Haykom-мпряР' ни/:% фі.1ЬМ «Узимку на

11.4Q

ФІ,'hМ «'10риnиl .Ітр"ла •• СЕРЕДА 24 ГРУДНЯ

~.Hl') «1f<1С».

ПІ)(О.1і\.

7

РАТАУ).

ПРОГРДМА

ОБЛАСТЬ

Ша Хllпа

~Тпчrлг~тропри~ад •.

1~.1.,)

НЛ

~.:1.;.

9.00

21.40

По

НОБИНИ.

~.05

література.

1I.1Я!Н()ЧnК,

IS'nn

-

ПРОГРАМЛ

flустоніНт.

Іщrnбtilf'ІС

закпц.

С8ітІ.

Г.

Укра','нська

Дп RО·річчя ~И'J))lV перfUfH!) нпмера rазєти

.Облич-

океану".

Спі.а. Р. ш.і.lbf"ТЙ

К.,арнети».

за ki-рн'нні

K~M'filT'J.I ••

УТ

т ••l0Фі"ь'l

11.0

«Сонячні

па

середньої

(фТ1тохронІка

хnт"'.

J!rдучиА

Рnжn.ественськиА:.

10,3~ «ПаJlіт~,,>.

11,40

k-

місцевої

ШКО.1И, їХ старший СНП Володимир CT~'дeHT, Оксана t Вінтор навчаються І! ШКОJІІ. На знІмку: виступає сlм'я ШМІІгелІв. Фото В. Стр.паиеЮ,8.

кого району вІдомий за межами ПО­ Д!JI.1ІІ, Недавно цей I{О.1СКТИВ з успі­

14.30

за.'

.чівна

СІмейний

фо.Thl\.lІорно-етногрзфIЧНИЙ ОРl{естр Шмигелlв з се.lа ЛіСОБОДИ Городоць­

Новини,

16.20 • (niB:H3\"I'~q ... lі.l0 Л"~П(JРОlfо('цJ

СlТnРТ(ilIЄНіН,

учаС'ть

ра,lГОСПУ

СJ'lібний

фl"ьмн.

па­

і1'1>1С­

:;М:Il·nНlІЯХ

сь](!н'і.). ЛJ(;!

18,ОП

Новини.

R

:1i\JiJa:111

Зага:Н,Н()][(JМ~Н:lНУ

16,1f1

РСР.

l'1:тт,п,r;нх

шість

11,20

Мо"давсько!

І

ПРПВn.1l!·

гато

нєпогані

10, !,~

•.

с]]арта·

т:,:,рнірп

перrМО;.jщі

проrрдмл

ЦТ

3~.liI,

R

з 12' гостrn;,нрств раЙnну.

ГІмнастика. 9,05 Творчість Ю"НХ. 9.40 т ,.Фільм . «Іркутоька Іс­ торія". 1 ('.еріЯ. 10,50 Кони"рт хору Держтеле-

у

1981

ЗАЛІК

у

.11ТCh

ЛИ

ЧЯМ

Сьогодні

О(:Iі1.1У

С:ті,]. зазначнтн, що

ноді()ні

ГРУДНЯ

ПРОГРАМА

18.4·;

травня

1

иа­

рm,у.

Fііirhf.:ОR"СЛV'Ж· пенсію

СПОРТ

Шмигель, ЙОГО дружина Надія Пав-

.Чао.

І

втрати

р;",nв()[о

<1T,l('T'ffi'l

т<"н.

,іТЮДI~Н(1

нСі

у ('Р,lпщl Еа1нті рай· рца ДСТ «J-;О.l n С!> гr[J"­ ве.13 змагання 3 Е"тКОЇ

д"нт

18.1:;

ДО

за

пенсії

СПАРТАКІАДИ

роат :!1eHIHCb~oT жавн()! ПJ'lеміt%.

К~Нf1еnтниА дії «Ор.,я -.

призначснням

;1ііі"є

1980

ЗВl"рнення

СЬf;()вослужбовців.

зареєстрован().

p():)noRiAi

ШЕВЧ'УR.

"17.20

травня

1

янщn

бонця

Rіі\rт,т(nвос.lужбовuем гиП.'10Г()

пе·

пеР('};ОН,lНRішпю,

дПК.

РОТ;У.

було

СРСР

mер,lіЕ'Ці бvml дуже вдЯЧНі М, О, СУС,10ВУ за З;lтістCJВНУ .1екцію 1 запро­ шува.1И ЙОГО ПРИЇЗДИТИ до НИХ частіше.

14 50 15,3,;

чається з

С'Т,f:('RОС:1УЖПOfщів 75 Еда­ вам. Н~·.lf1'Інl, 6~',1инковl ІО'мітетн. дrпутати повин­ ні ,,\nп()мnгти ВИilВИТИ 1І,1lв, які мають право на

О,lеНt'анДJЮВИЧ

радІо

вперше

Т\Юі1iJ..1Ті ;\П ПР:ТJ1rmу в ар· мію, lІЄ'нсіі JljlН:НJ<1·ІilЮТJ,· ся 11 ТАЕ'Р;,'!Х ["O:JMipax, 'ГВ('Р,ll(11 (мінІМ<1.'1ЬНПЙ) РО:<Мlр пе"с\ї ;1Р~';ЮlНі :1а·

СІМЕИНИИ АНСАМБЛЬ

:вю;ористаR цік;:\Ві фанти. циїаТІІ 3 га:.lетннх і жур­ Ha,ltНJIX статей, Це зро­ БИ,l!) І1ог() .1скцію живі­

11.00 8.40

ЯЮJМ

,,\пmі;~'В;1.1ТIСЯ ДО смерТі J),llIJ1T·n 11 ПО,lРУ;!;n;n, ~In' ;r;:;п, Оут!! RСПIНОВ.1С'ні суДОН, Яюпn ІШJюб Із заГlІ6-

~ Знання"

23

Пдпнам,

JI<1;(ано праяn H~ пенсію 3і1 З<1гиб.l0ГО ІІШСЬКОВО­ служ()овця. вона призна·

Нині віДДі,1 соціального ;;збезпечєння Пl1изначив пенсію за загиfimlХ вій­

Д.1Я

наіfil.'lНЖЧИЙ

ВІВТОРОК,

карбован­

J(руn;инам загибm!)с в!Ис:ькmюс.1ужбовців СТРОнnрnї с.lу;];би. ят,і не пра-

З США та hтпаЄ:\I, С'пр')­ бурав I3тпначнтн перспек­ ТИВИ Р()~ВИТj{У ЦИХ віднп-

В.

--

копійок.

Ш.1юбнl відноенНІ!. що яиншин до R :Тfmня НИ4 pnт{y 1 прп-

:тrШ

Гn;\YFH,.lfoНI!-

:\r)ПJ)~!ОГІ{

ГОЮ-f!<1.;rІ,Н!!Iі'I).

прочитав

Е'іДНОСІ!Н3Х

і

~IO

ЗО

nттaTi

ЧІ!

Fkт,огп

шою

матроса ців

СН.lаду,

старшого

П<'l-Ісії

,Rілоцт"а

f:

ся

'0:0.'1;--

І

ють 1Ірнсіто 3Сі заГНС,10ГО. КО)JlfСТУЮТг,ся пl.'rьгClМИ по

:1<1

Михай,l')

СТilРШННСЬНОГО

єфрсіітора

дітсіі ~: :JН'н:шу :1 ПРН:Юном 'ю;r"віJ;а " аР~I\Ю ЧІІ

пра-

етапі.

її

на

і

()il(';1ё';;'1Н1іЯ

BiiichKOI;n' Фатппчні ЯУ.і

нпвить 33 карбованці, а ;ря ДРУЖИНИ військово­ с.lужбовця сержантського

;(П::УГ,Т1.'нтамн, щn 3<1.' ,ні;1'rують Ш,lюбні відроШЛ1"t')

НР" на фРnНТ!, а R бj,1Ь!JJ П':1'

нШ

ної 'ТсJС'ПІНI! IlрО смс»тт, Bii;('bT-:ОВССlу;],\J()вцп.· 'н!!-

од­ ста­

,Ьf:1)f")l':r~';J:()ОВЦЯ бr1яіСТfi.

('ІНІЧ.

жано[n н" фронті),

БЄ'''Rісти 11 пррl()д восНІlИХ дій, НДОВИ вitiСЬНОВОСJlУЖ-

c~I('i>тr,

Н(''";"(-1 нnr,.11()ЄТі.,r;1

ПРРТН1іМИ

ПI)n

Бсєць ідеологі чного фр~нту дета.1ЬНО зупинив­

СИН

;J"П'(j,lСПОГО

РО6ІЇп,ся на

иа

ПТJRі:'О~I- ;\~H(, Шl і~]'я ііого ,1р~·;J'И· "ci~la 1,,06Хі,].ННМИ докупрп ~<1fIf(jr,lr,. НН, ;\ояі.:\J(<1 органів соці- Th!CHTa~lif. 'ІІТ ПРоШI}';У Riil- c),lhHorn :j:lб(':щ(''Тсннп ЩJr) :l"у;,:,тmн В\йСІ::К()ВО­

:'?!іНЯ

:lR' ":;:~n:~ ;) 1{()НТУ;1і ~:10,

.1 іlіа рст,к!)

l()1"'ilIСНТ

• .'.'

06,lасноі організа­

на

1І!>()n,llвання дл}]

слу;t;би

непрацездатн()го

51'( lі'таіJlJ:IIJ. це

J':lСР;Sf1fJШТI1 :'С!

Фпонті.

'ІіІ

ііnг() нсві;1,О;.:ІУ яі,:~с.утність.

«n-; ер,,\і'БСЬ};ИЙ ~

TO,,~ рнства О СУС10В.

l\1

РРіО­

основі дт(умснтів, із ЯКИХ

слуха.ll! .11?};цію п~ю між­ нзrю:(не становищр СРСР

жеf)JіВllів

місцf'М

ІЮIН>Н,l('ННЯ

С'.l\,жбовці

на- сучасному

за

J81TlfCIi

ПіНОЮ.

т::;:тітп

до ДРУ)};Їш тих віl!сы\)во'· які

ві

В;!;І?ТН,(І ВlI'СІ,IНJ!ШМ j-(nмі- заТ1lIСУ. I((~

1[('іІ­

ІТаРТІI:1аНСг)К\)!\1У

с.1\'жбовці!l.

повністю

ніІ:а

ф:)(jfJ­

т()

мn,т(Є'

страції не зОf'рег:шсь. по­ тр:6нn 1вертатися у в:.'1лl,1 З;\ ГСу за ~lіrцеЛ1 по·

і ЇХ ш.lюбнL відно­

,l,)к~~п~! :)агп(j".ll

ВТРНЧЄ'НО.

сВі,lnЦТR()

бути ВІцане 3<1 ~licЦCM реєстрації шлюбу Н<1 ос­ нові а1(ТОВОГО :JаП1!СУ. В тих HlfIl3,.-:r,Н~Хt 1\0.111 а1\ТО­

пЄ'нсlї

робітнини.

та

ра ;rг"rпу

повторне

строкової НОГО

ве,lика

іН'~,еfiе[НQ'Т('ХНlЧТ1і

ШВНlП;;:

;10НУМЄНТ

СИНИ,

HftI1~()

Н<-І

rтрJI:;Н(ltl~-]т;rСН

Р~,!f('ННЯ,

інвалід­

села ;:ІО новин суспі.1ЬНО­ ПО.1іти·JНОГО ЖИТТЯ, Свід­ чення

поr-та·

['IJ('lliTa.1C'M. які :1а- тl,lНО. ЩО Ш,lЮU РСРостру­ фант OlcpTI ЯClВСП ОРПIН~~нr :ЗЛ1'Су сіп. Н'О,:НІ Г(),lУГ~(1:!hНIН\ І!()­ ('Ri,,'1\їOlї' мер іН' Il;{ фj)()IІТі, а Тjll)· (:1;1.Г:i~(,.:Ti), ;t;JrV і ТШli'П:' (Н<1ПРifl:,і<1;1, І:оні;tm,!:тсння віііс},КОЯО('ЛУ;k р,іі!Сі'[{[:m.т;;ту 'ІІі Р,і;\сІ,ТШ' ХJI rrі:Шіш(' ВН<1('.,lі;(m; по- H~' О'l'])Ті

Р(lНУ

Г(J:\УВ<І,lЬf!IШil

ТО;1і,

тrОТЩ'!l.ї][

]\~()Ht(!

втра­

:J

п:с:rя пrнсія

ті (He:JC1,le)EHO ві,l ЩJ!Т' чт·r). ІГа тііі Н;С о,чооl

l1i,lloГlI,

вІ КіІ

ців.

стає

;(.lН

Рnl;іrз

Ч().l()яі!<іR,

останні

.1ИСТ!l.

Ра,lа ;ШНістрі[) СРСР постаН(')fЮЮ ні,] 30 травня ЦЬОГ() Р()І(У за _>"'9 ·t:и на­ ,].а,'lа BДOH~.r.I заги6.1llХ іс­

І!r'нсія

п'ять

смсртІ

I1Р:!~3Нnll{1l.:ТhСЯ

"~',la[( прrнЮ:lІЄН·

Т~'вати

фрОНТі

3~ПСТОВНА JЕКЩЯ

Запитайте у газети

:\1іністрlв

.10f1i\.(a

~Ii­

COf(i<l.lT,-

віД.lі:1У

НС'і праВJI.lі!. що стn­ СПОТЬСЯ гців заГIІ().lИХ на

В. Прє.1ССНЯНСЬRИЙ.

Fади

'Tepp~,

інсп('нтора

,ЬSОj()

кож

перед

ПЄРЄ;:j,jаченим

НОБОЮ ере 1-'.

шого

,1ИСТ'В такого ж :.j~1ic­

ЧИ часу ності.

IШс.тупR.1ІИ

ка,

загтmу.l!і на фронті.

М. Сом, журнмІст В. Дем'яненко, ЯRi тв­ С.l~·хач~ми.

по

T~·. :\1и попроС'и.1!! стар­

З

відь ППО НССJюреннй ПЩ:НJд Чі"і. про йоrо lIРУПJ R \ктора Х,,­ ру. ГарячЕ' БУ.1І(І СПРИn­

В

;1))1·;·,11:ТIІ ~апт6:rих віііCI,h"r-;О('.l:.·;·r;(jовціll ІIПВJfнні Ilр(';t·яннТ!r ДnKY~ICHТI!. що ;ЩСRіД'JУЮТЬ заги6ЕЛІ, чо­

ТОПІі

його розпо­

lI<)М"'р.l!!

:(РУ;Т(ТІН сlМ вііісІ,I,Ог,о, '·,l:'·;I'()щщіп, т,і не тн'ре 6ува:ш на їх утриманні і стали непраЦС3,lатннм!!

ка

іі

ЩО

.1П!1і, ПР!і)Jі внюютьrя ;,0 ,1Р~';'ЮІН. Ч().10ві 1,1і Я!{lіХ

* * *

артиста

оl)'Є,1нання,

ПJ18СПНН',

ООЕЦіВ,

;~() ре;1ilюtїі (, ІІ()Б(1Гn ;t;1!ТТЯ" на;:tіЙш.l(> І,іпь­

Ниївської ;~ержфі.1ар­ ~1OH!Ї БернаРllіио КоррЕ'З З робітниками ДOK~" ,1ЄРЄDообробНо-

ro

-----------------------------------------

Пільги вдовам загиОnих вОїнів

чення дружин військо­ nOСJIужБOJЩlз, що З2ГН­ ну.1И на фронтІ. J\1еШК'Jнна БроварІв Г. С. Іванчук.

зас~'джу­

Піночета,

Ж И Т Т Я

е

Бровар­

ють

Н О В Е

'------------------------------

РУКУ ДРУЖБИ­ НАРОДУ ЧІЛІ Трудlвюшн

року

1980

віДЯіду­

ПРliй"аТIfМУТЬ

H~'

'Ia.1IoHНJ( вироБНIJ'ЮГО від­ ді.:ІУ Р<1йпnбут[(n,wбінату Н. М. ,1Р;, Н;:) і а,].вокат ,1. Р. Фі~.11-:0 .

РедаІ\ТОР Є. ФЕДЯП.

==.

Наша

255020.

адреса

і телефони:

М. 6РQВЗРИ,

вуп. Киівськз,

154.

ТЕЛЕФОНИ:

рцаКТОР<1

життя

вІдпов!да.1ЬRиА

19-4-47;

кореспондента востІ.

ЛJJстl.

19-j-~2;

мІсце"ого І

масов01

друкарня

Київського

об.1І1О.1іграфвидаву.

редактпра.

радrОМОR.1еННЯ

роботи

-------------------------_ W. Броварська

saCT.

секретар, "І)lдl.,

19-4-67.

-

вІддІ.,

сl.,"ського

19-3-18;

napTrnHorO

господарства,

вІддІлІв

промисло­

«llnR;~Я

R::Ij:KI<nrc

ЖIПНh»

-

npraA

ГОI'О.1('I-:ОГО

Бро­

комитета

К().\1.:\1УНI1('lич~с"оr1 П.ll!ПИII УІ<­ I1:iHHhl. горn.Н·КnГО Іі рйl'СНН.,. ... О СОRеЛ18 f-Iя[ю.'lныx депутатов KJJeBcJ{On об.,асти.

.. ._._-----'----~-------Бровари, BY.~. Київська, 1154. Друк високий. ООСЯГ 2 nOJI()clI формату АІ • :Тираж

Г'~.H

середу.

'HX",~"TЬ У .І,т"РО" л'ЯТНIІUЮ

т.

C\,~OTY,

І "деко б 1964.

11.800,

~a.M

7233.

#202 1980