Page 1

ОБЛАСНІ ПАРТІЙНІ КОНФЕРЕНЦІї

с:

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАйТЕСЯ! м

202 (4722)

ВІВТОРОК

26

Відбулася

ГРУДНЯ

1978 Ціва 2

обласна

коп.

ГАЗЕТА

дили

зєй

РАПОННОІ РАд НАРОДНИХ

культури

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКQI ОБЛАСТІ

парт!У України В.

ГРУДЮІ в Ниє!!, 11 Жовтневому палащ культу­

ри в:дБУ.J!ася ХХШ конфереНЦіJII Ниївської об.J!асиої

мехзагону

Конфе­

рішень ХХУ з'їззУ. }\ПРС,. листопадового (1978 Р.)П,1енуму ЦК КПРС та вказівок Гене­ раЛЬНQі~ секретар". ЦН К!ІРС, Голови Презид:l

~ласного·

секретар парткому

«Ленінський

Ш.'ІЯХ.

комунізму»

С.

к<,мlтету HOMnapY~I Ук·

ПРИЙЮI:~а

ного 'вце.,ули.

КонференЦія запевнила Цент,альний Номітет КПРС, його ЦО.:'І!т6юро, ос:ооиcrо Генеральнcrо сек­

В.

,~ршкй

секретар·

.

М.ЦнбуJIЬКО.

обко~у па.ртіІ

. -

В 06г6воренні звітRЮI: д6rt6S1.з;еЙ·06к6мУ Номпаро ті1 Украї!іИ і.реВіЗIЙної X~MicH обласної партійно! органі.заЦії

взми

участь

Ч.1еи

бюро

обкому

(1978

Ком­

О. М. Тка'lенко,.керуIQчз ВlДДЦIКОМ радrосny сБу· чанс~КиЙ. НиєвcrСвятЬшинського району, Герои СоЦіа,llістичної ЦраЦl О. Ф. Шевченко, . печовий науково-досЛідного ін{:титуту селекuії І насІн)"'1ітч

пшениці, двічІ Герой СtщіаJ'iiстичної

постанову.

Праці В. М.·

КПРС,

голові

Д.

Чорнобильської атомної електроста:нцlУ В. Т, Кнзи­ ма, перший секрета.р·Б6гус.1авського райкому Ком-

сьної обласної організації Компартії України ви­ черпано. Делегати конференції виконують парт ій­ НИЙ гімн «ІнтернаЦіонал •.

PeMeCJlO,

Фабрики,

швея

Переяслав-Хмельницької·

швейної

секретар. цеХОВОїпарторганl.заuії

nоиомаренко, начальник

управління

Р.

будівництва

22 r py. ;аня

Відбувся l'Iленум ИОЗОо, Ткаченка М.. В., ЦиБУJIЬка В. М." когосподарсьним

паРТії України, який оргаНізаці!!:!!:! питаННJII

ро3rЛJIIНУЗ.

.

Пленум образ ~ершим секретарем обкому партН тов. Цибулька

-

І А. І., легкої і харчової

тов.

ренцій

гаряче ПОЗ,J;QРОВИ!о ІЛ.lіча

Бр~,ж­

ТеП.10 зустріНутий присутніми, на конференції виступив '1.1ен Політбюро

го op;:(eHO~1 Леніна і тре.­ тьою медал.1Ю «30лота Зірка,>.

тар

ція:.ш

ЦК

Компартії

товариш

В.

В.

з нагоро;:(женням

ио.-

У прийнятих конферен,:­

Украї-

Щер-

ні

постановах

конкретнІ

більш

Жи,тошрі,

наМlче­

захо;:(и ІІО

повному

Харкові, І вдоскон::-.'І~ННЮ.

викорис,

ОРГ~.Н1за:·

ТОРСЬКol 1 поmТИЧНОl ра­ боти партійних організа­ ц:й. Делега!и зап~вн~ли

Центрапьнии.

звіти обкомів здійснення

партії, р:шень

H~.~llТeT

тру;:(нщі HeBTo~fН.c:. np~ множувати?ууть СВlИ ВК:Іад

ХХУ З'ЇЗ;J:У КПРС і шляхи виконання зав;:(ань,

у здійснення економічної

поставлених

прийнятої

J!истояадо-

соціальнопрограми,

з'їздом

XXV

вим (1978 р.) П.1енумом ЦК КПРС, вказівок, що

КПРС, у гутност:

містяться Пленумі

тичної Батьківщини. .v Учасники !\Онференцш

у

виступі на Генерального

ЦК КПРС,

Гс}'

з

з~!іцнення МО­ нашої соціаліс­

великиж

піднесенням

Верховної товариша

прийня.1И листи Цент­ ральному Комітету КПРС.

л. І. Брежнєва. У центрі ув-аги учаСНИКіВ конференцій бул;! питання виконання план:в десятої

Генеральному секретарю ЦК КПРС, rO.:lOBi Прези­ дії Верховної Рци СРСР

ефеКТИВНіСТЬ і якість роботи,дальшого в:!оскона-

тН

б$ротьби

товаришеві л.

за

І.

Брежнє­

ву, а також ЦК Компар­ України.

(РАТАУ).

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

-

В ЖИТТЯІ

НАДПЛАНОВІ МІЛЬЙОНИ Т{олектив КИЇВСЬКОГО виробничого оо'єднання птахофабрик 4ОСтроково виконав соціалІстичні зо­ бов'язання, ВЗЯТ1 на тре­ тій рік десято! п' ятиріч­

БОГ,J;анівської nтахофа()о рик, які' першюш по об';' єднанню

го

З початну рону птахів­ ники об'єднання продали державі 182 мільйони 262 тисячІ штук яєць, 1710 тонн пташиного м' я­

слова

дотримали

і

дано­

досяг ли

висо­

ких показнИКів по підви­ щенню продуктивності птиці.

ки.

До

кінця

приємств

року

з

ni.lV'

об'єднання Ha~

дійде в торгову мережу додатково близь!", 7 міщ,­

йонів штук

Веллні заслуги в успі­ хах об'єднання мають ТРУДlВники Київської і

яєць.

І.

ХЛЮПКА,

заступннк

генерально­

са.

ПЛЕНУМ киІ8СЬ'КОГО ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАїНИ

обраного }\иї!сы(гоo обкому Ном- Шевеля М. І.

ко­

РІШЕНН~ ЛИСТО!!~ДО~_ОГО {l9~p.l

ПрезидіУ

Верховної Ради СРСР товаришеві Л. І. Брежнєву та Центральному Комітетові Компартії України. Порядок денний роботи ХХІІІ конференЦії Київ­

плаНІВ

нєва

п'ятирічки,

р.) П.Jiенумів ЦК КПРС та ХХУ з'їзду Ком­

ЦК

ЗДlисненню

вання.

секретаря

3. COKO,1JOB.

ральному секретареві

по

народного спожи-

.10ВИ Президії Ради СРСР

З великим піднесенням деJlегати l'онференції приt!маютьвітальні листи Центральному Комітето­ В! ·Комуністичної партії Ра.:ІЯНСЬКОГО Союзу, Гене­

Броварського за"о;зу порошко"ої металургії В. В. 'Кузнецов, . академіх, дпрентор Всесоюзного

Комуністич;,

багатогранну

ли Леоні;щ

ДИ хі:!

партії України. НонФеренція затвер;щла звіт ревізійної комісії обласноУ партійної організації. Конфер.енція обрала новий склад 06НОМУ Ном­ партії УкраїНИ 1 ревізійної номісії обласно! пар­ тійної організаЦії.

парТ.!І Україии, перший секретар Бі.JIOцеРКіВСького міськкому парт!І Ю. О. Нрасноmа1mа,перший сек­ ретар Таращансьного· рай !\Ому Компартії Укр~j'"И

партії,

товарів

ніше зг~p:r:ують .свої рlІДи навколо рідної Комуніс­ тичної партії Радянського Союзу, зроблять усе не­ оБХідне .:Іля успішного виконання історичних р:­ шень ХХУ з'ї-зду КПРС, липневого '1 ,листопадового

-

по.1ітику

високої ВИ~!JГJ];!вості, гли- КПРС, ЦК KOMnapTll Ук­ боко і всебіЧно обговори- раїни, що к;)муністи, всі

Украіни, що комуністи, 'всі трудящІ області ще т:с­

виступив ТО,10Ва.

Понад

ти конференцій з позицій

ретаря ЦК КПРС, ГО~'ІовуnреЗJ!;Ф Верхов!'ої Ра.:ІИ СРСР1"оозариша л. І. БреЖНЄ!la, ЦН КомпаРТії

,із зв'Ї рм. ре~f~іЙН~!R~~lе1:~ ee:,!a~F!OY' na.рrіЙн~t організ.а.ЩІ ВИСТУJ:ИЗ ro:I~ea К6МіС1ї А. N. Гоитар. З доnos1::хдю'мандатн,оУ:коМісlї J(tJMiclї О .. Г.. · Гасеихо.

. ві;1П(')віДНУ

ню

ної

муністичного будівництва. зміцнення ~шру і безпеКIl народів. Учасники нонФе.

в

Із зак.'ІЮЧНИМ словом ви~тупив В. М. цнБулы\ •. Наз~:~ обкому КомпартіУ. України конференція

З. 4e-n~"I'n::Ю "'Пф пер~ .i'mТаннtФ 'l'IФ,ж~ку' ;аЄJb

npOЦ~HTa.

Львові, Києві, Юровоградl, Хмельницькому, Сумах, ЗапорІжжі. Делега-

1\1. Безрутченко, першиh секретар Бориспільсь­

Компар.tіїУнраїни І.

CX.B<l~

Обласні партіЙНl КОН- танню резервів приск?ре. ференЦії в~ді5улися також І ного розвитку економ~ю~"

Ва~ильківського району

Вw60РИ р~вlЗійИ()І I(ОМіЩ об;'ІасноУ паРТtЙН{')! орГаніЗ~!lіТ.

4.

піДВИ-

трудя-

бицькии,

Ставищен­

раїни.

о;:(ностаи.но

ЛИДИ ВНУТРІШНЮ 1 ЗОВНlЦ!~

річні плани .реалізовано продукції на 290 мі.:lЬЙОнів карбованців, у тому

ни

кого міськкому Компартії України О. В. Щер­ бенко. ТеМ0 зустрінутий rtрисуtніми, на конференцП виступив член ПМіт6юро, J;!РУГИЙ сенретар ЦК

ООласн.о'і партійноІ

оБJlасті,

j легати

і

ЦК КПРС, перший сенре-

Ниєво­

М. Я. Дерябін, перший ceKBerap обкому КОМСОМО.'ІУ

Брежиєва,

виховання

Виражаючи волю KOM~'

чисді бдизько половини-

А. П. ВедмІдь, голова об,'а~ної ради профСПіЛОН М. І. Шевель, секретар партl'О~УУ радгоспу .Хме­ льовик» Баришівсьного району М. К. Сусла, вчи­ те.'1Ька три.'І:сыіїї cepeДHь~i ШКО.J!И Фаст:всьного райсжу Г. Р. Коротич, Г"J'Іфl3а облспоживспілки

ню

Кt>MiClї

колгоспу

госпу «Зоря

1. 3Вl,. про роботу,. об.'!а~iJОГО комітету партії та завдання партійних організацій області по виконан­

'з. Вибори

що

н,ауки

добробуту

7 ,9

на

ського району, napтrpYlfopr А. М. Войт, перший сенретар Пол:сьного райному Компартії України В. Д. Сінько, член Військової Ради, нача.1ЬНИК ПОЛітупраміння Червонопрапорного Ниївського військового округу В. Т. Дементьєв, голова кол­

peHцi~ затверджує таККЙПОРJIIДОК декнийсвоєї ро­ боти:

opгaHi~.uiї.

нcrподlтичного Ma~.

щих. Зокрема, обсяг про- дія.'Іьність Центрального МИСЛОВQГО виробництва Комітету КПРС і його збільшився в 1978 році Подітбюро .на чолі з то. порівняно з 1975 РОКО:\І вари~~м л. І. Бреж:,євим

Святошинського району ]J.. П. Мироненко, гене­ ра.:lЬНИЙ диреюор Бі.'Іоцерківсьного ВИРО'бничого об'єднання шин і гумоазбестових вир06ів імені XXV з'їзду НПРС М. Т. Мнтрофанов, нача.'ІЬНИ!\

піднесенням обра,1И почесну президіIQ конференції в складі ПМіТ.бюро Центрального Номітету Комуністичної партії РаДRНСЬКt"JГо ~юзу на чолі з Генеральним сенретарем ЦН КПРС, Головою ПРМ;Идії Верхов­ но! Ра:;зи, СРСР товаришем Лооніjом' І:'!лічем Брежи~в.им.

Верхороl Ра):lИ ЄРСр. ,товариша Л. І. ВИКJJ.a4еі1ИХ; у .ВИСТУпі На Пленумі.

Швець,

боярського машинооу;tівного заводу «Іскра.

оргаЬ\ізацlї HOMnapTlї України. де.,~гати одностайно, з великим

06и'l'аЮТЬСJII керl!к! органн. конференції.

Р.

господарським

дина:'\У:Ч- ністів, всіх труд~щих, д. е..';. .

економіки,

щення

ХХІІІ КОНФЕРЕНЦІЯ КиlвсЬКоl ОБЛАсноl ОРГ АНІ3АЦІІ КОМПАРТІї УКРАїНИ

2.. 311т ревщйної

дані,

ний розвиток ріЗНИХ га.'ІУ-

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

22

численні

харантеризують

17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

t

обному партії Б. В. 1 промовці наво-

Качура

ВИХОДИТЬ

МІСЬКО!

лення стилю і меТ'одів ке.

ренція. Доповідач кан- і культурним будівн~· дидат у члени Політбюро цтвом, підвищення БОЕ;. ЦК КомпарТії України, здатності ВС:Х партійних перШЕЙ секретар Донець- данок, подіпшення ідей­

р.

Koro

З

Доне.цька

пар:rійна конфе- рівництва

го днректора об'єд­ нання птахоq>абрик.

Кікотя

ПРОМИСЛD­

Кандид~!ами У члени бюро 015- B~c:i - тов. Поліщука М. Ф., адкому паРТІЇ обрано тт. Безрутчен- МІНІстративних оргаНІВ . тов. каС. М., Л;)'ПІВИчеика М. А., Тон-

кошкура В. А. Пленум затвердив

Недвнженка В. о., ТОРГОВО-ФlН.ан-

сових органів тов. Бондаренка завідуючими Г. І., Фінансово-господарським­

В. М., другим секретарем - то.. відділами ооному партії: організз- ТОВ. Ігнатовича Р. В. Головою пар­ Ревенка Г. І., секретарJIIМИ обкому І ційно-партійноІ роботи - тов. Га- тійної комісії при обкомі партії партИ обрано

тт. ПUJlенка Л. І., се"а О. Г., загальним-тов. По- затверджено

ТОВ.

COKOJlOBa ю. М., Ткаченка М. В. І денка М. І., пропаганди 1 агітації В. А. Пленум обрав ЧJ'lенами бю о об-

тов. Заруду В. Т., науки і учбових і

·КОМУ }\омпарТіІ України тт. іасен- закладів ка О. сеика ка Г. аеика

Г., Кра~н'оmапку .ю. О., ЛиІ. П., ПаllJlе"а Л. І., Реве.І., Соколова Ю. М., СтепаМ. С., Сухецького П. П., І

ПОВІДОМЛЕННЯ

І

-

тов. Кр~тлова С. М.,'

промисловим ТОВ. Гаманюка О. С., будівництва тов. ХороmyиаП. О., трансnoрту і зв'язку тов. Маргевича Ю. Р., сільсь-

ПОВІДОМЛЕННЯ

f тих

* * * Відбулося заСідання ревізійної

комісії НИїВСЬКОї обласної органі­ зації Компартії України. f'()ловою ревізійної комісії обрано тов. Єфі­ менко О. І.

«МАЗів,> запущено в!

. 29 грудия ц. р. в при- серійне виробництво на' В"ОIlКОМ райовиої Ра· мlщеииі в"оикому м1ськ- Мінському автомобlЛьно­ дннародних депутатІв 110· ради ВідбудеТЬСJIJ деt'lІта' му заводі. ці автомобілі відо~ляє, ПІО деСJlJта ее· ceclJ1J міської Ради народ- - прообраз машин. яні

сія

броварської

райо.· вих деПУТ.І.В

mlствадця· n:дприєметво почне осво· І ювати в 1980 році, ПідВ. и·

ної Ради иародlDU аепу· того склвк ..иня... . .

ТJ!т1вшістнадЦJПОГО CKJ1\В-

кaиRJIJ вlдбудетьCJIJ. 28 ГРУl1ИJl 1978 року о 14 годки! в заМ засlдаJП> райвиконкому.

РаП"онком.

МІськвиконкuм.

шено їх

на;:(іЙНіСТЬ,

ви·

. _ - _., """""'"--=-.- - трива.1іСТЬ І вантажопід. ПОПОВНЮЄТЬСЯ 1йомнІсть. Автомобілі мож-

І

СІМЕНСТВО «МА3ів. і на

буде ВИНОРИП"н,унати

Мінськ. Дн! нові моделі' як контейнеровози,

машин сімейства знамени;

1 СКИДИ,

тягач!.

Тонкошкура

саМс}'

РУБЕЖІ ДОНЕЦЬКИХ ГІРНИКІВ Донецьк.

ТриміЛьйонну

тонну вугілля, видобуту з початку П'ятирічки пона:! пдан,

видали

.:jіВНИЮI

на·гора

об'єднання

нецьнвугіл.'ІЯ'>. підприємства достроково

.

«До-

вого

машиноfJудування

Червоного

і

в

зв'язку

з

ЮО-р "1 f{Я-ІІ.

завод нагороджено орденом

Т рудо­

Прапора.

На зні.IІКУ (ЗЛІва направо): l~редёТа6НIIКИ рсбітнu­ чої гвар()ії заводу рпзточувl1.11:.u "' М. диКІIСС,О,

Вугільні об'єднання

r.

виконали річ-

\:':'~C-PATA~T).

ваЛ!-Jного

З дня заснування

ТРУ

ний план.

Ворошuловграаський завод вугільного маШІІНОбуду­ вання імені ПаРХО.llенка Міністерства важкого і транс­ портного машинобудування СРСР випускає устаткуван­ ня для збагачу ва 1ьних фабрик вугільної nроииСЛО60С­ ті, чорної металур2ії і багатьох інших галузей промис­ ловості. Ни підприємстві працює багато t'eTepaHis передовиків виробництва, Вони показують зразки са­ мовідданої праці, передають свій досвід МО.юді. Недавно J!каЗО.1І Президії Верховної Рааl1 СРСР за досягнуті усn:'хи в розвитку вііf{изняного збlNа'llj­

І

І

брuга()rm слюсаріА (кл~д(!.1ЬНliкіА 11. С. Канарш, ТО'іцва.1ЬНliК А. є. Середін, токар А. Й. П 11С,

Фото Р. АзріЄJiЯ.

[Фого.',роніка

роз­

РАТАУ).


'УГІДДЯ нашого рцгоспу розкин.у-

лися на

ДУНЦl1, керуючись

4976 гектарах. В основному

31 реки

r01(tlJrl МО.1llOJц,яиа та пеГОJI1в'я д!ЙRИX корlИ. Де гед!вниць надійдуть озимІ

ни мІсцевих добрив. За рахунек чег()

мало зроолене для зБІльшення вlддачі кермових угідь. За рахунок скорочення плещ пІд

трави 1-3 укосІв, суміші в!вса з ГОрохем І викою, маса кукурудзи з горохом І соєю, кормова капуста та Ін-

внесення? Практика показує, що цьоге можна поріВЦJiне швидко досягти за рахунок заll:Мlдання торфо-гнойо-

зеленого ко.нвеЙєра

позичуємо І ми. НазрІло питання будІвництва в гос.-

з'їзду НПРС, у

це сір: оп:дзоленl 1 супіщані грунти.

дев 'ято! і нинішньеl

ЧорноземІв мало - 240 гектарів. Орної землІ маємо 3177 гектар і в. От з цих площ ми і повиннІ що-

Річно забезпечити усіма необхідними нормами понад 8000 ГОЛів худоби рlз-

нинішньої зим!влІ

иlй високій щільностІ погоЛів'я набуває в умовах господарства надзвичайної актуальностІ. Тут слІд взяти до

у

нашому

п'ятирІчОК чи-

жито.,

по

СИПА

пшениця,

рапс,

ші культури. Для нори стан ня земл!

господаРСТІУ

ПРАКТИКА: ДОСВІД,

уваги те, що ми спецІалізуємося на вирощуванні для господарств району тобто

ххт

овочами І картоплею рІзко збlльшено заготівлю соковитих кормІв. Для

ІІЮГО вІку молодняка і корів. Проблема нормІв, Ух якостІ при та-

нетелей,

р1Ir:rеmrJOПl

радгеспl

. .й Mex8ldaa!OJNl . IIBecyть во N ~

багаторічнІ

планується збільшити Іх заготівлю І

раЦіонального випІд нультурами вдв!чІ

вих компостів, як це роблять у рад. госпі «ПлосківськиЙ~. Цей досвід за.

розшири-

подарствl гноєсховищ. Це полІпшить як і сть добрив, їх зберігання. Великим резервом у збільшеии1

ПРОБЛЕМИ

КОРМОВОГО

ГЕКТАРА

виробиицтва Бормів залишається під·

вищення продуктивності луків. Пока що у радгоспі збирають невисокЬ

nалоспі

формується ядро Ухнього майбутнього дІйного стада. За роки нинІшньої

П'ятирlчкн радгоспи одержаJIR від нас БІльше 7,6 ТИСJl'lI fOJI1B молодняка. До кlиця п'ятирічки середньорІчний продаж нетелей зросте ва 1,5 тисячі ГОl'ав. Зрозуміло, що поряд Із збlльшен-

врожаї сіна по 21,6 центнера. ТОму плануємо провести поліпшення сІ·

За три роки деспоТ П'IІТВРІ'lКИ радгосп .ТребухІвськиЙ» продав державl БІльше 7,6 ТИСJl'lі голів нетелей. Ф Кормодобувний загін забезпечує кормами все поголlВ'JI худоби господарства. Ф Кожен гектар сІяних кормових угІдь дав по 48,7 цеитиера кормових однниць. Ф ЗаготІвля сінажу зросла майже в ~ази, а трав'яиого борошна - в 1,5 раза. Ф Від лукІв - сповиа. Ф Що дасть зелений конвейєр?

ножатей , п і дсіяти їх найбільш при. датни~и сумішами трав. В найближч! роки будемо О:1ержувати на цих угіддях до 40-45 центнерів сіна з гектара. Якість сіна набагато поліпшить. ся в зв'язку з більш широким заста.

0

ням кількостІ заготовлюваних кормів,

нашим

спеЦіалістам

доводиться

суьанням під час його заготівлі і пІД-

весь

ПРИ11асено

час дбати про Ух збалансованість каротином, перетравним протеїном. Мо-

радгосп

тваринництва

кІлькість рlзноманlтннх

16700 по 33,4

роком, зросла майже в

заготовив

ше нинІшньоl осенІ

достатню

одержаJIR по

кормІв, за-

-

тоин кормових

І

вих бурякІв.

1000

у

2

рази. Впер-

радгоспу

центнера на умовну го-

но

знаходить

господарствІ

чення раціонІв на білок. 'У нас,

них в тваринництві.

ваються заходи

бор ош-

мо. площі сумісних посІвІв кукурудзн з соняшником, соєю.

для поліпшення умов зберігання кор· мів, хоча в цьому питанні ще маєм() труднощі. Якщо увесь силос по рад.. госпу зберіга.ється у надійних обли.. цьованих траншеях, то дві третини

Значну прибавку врожаю кормодо-

центІв вІд загальної площІ пІд цІєю

технlни,

ництва радгоспного консервного заво-

причепи. Сезон заготівлі кормів про-

Ми одержали

по 1080 центнерІв

на

цнт. кормових одиниць.

28

75 про-

сінажу доводиться утримувати в обтягнутих

плівкою

траншеях

на

від"!

куnьтурою. Це дасть відчутну прибав-

далених

Вагому прибавку врожаю маємо від запровадження у НОРМОI!ИРобництво нових сортів силосноУ НУКУРУД-

У рацІонах великої рогатої худоби зи,чиу частку становлять трави. Багаторlчнl тра!,," дають набагато вищий

блем дозво.)!,пть в перспективІ дещо зменшити площі під кормовими культурамн І розширити посІви зернових,

по жовтень вІн забезпечить

госпу виробництво

тваринницької про-

Ряд заходів передбачено провести

раза біль-

ку кормовому балансу господарства.

леної маси, стільки

добившнсь оПlдвищення їх врожайності до 5 центнерІв. Відповідн()

з~!еншаться і закупки фур'аЖJlОГ() зерна з державних фондів. Поки що

БІльшІсть з них становитимуть тра-

БИ, багаті на біЛок люцерна, конюшина. БІльше уваги, вважаємо, необхІдно звернутн на збільшення виробннцтва мІсцевих добрив. В нинішньому році

радгосп 3~lушений щороку купувати

12()0-15()() т о нн K()HЦHop~IIB.

Інтенсифікація ставить перед ко!>! мовиробництвом складні 1 відп~ відальні завдання. В. ЛИСЕНКО. головний агроном радгоспу; М. ВИСОЦЬКИИ,

ми виесm по 18 тонн перегною на кожеи гектар рІллІ. Це становить:но

по рад-

тонни на умовну г.?лову худо

11,6

38 тисяч тонн зе-

.

Для иаших грунтів таКОІ заправ~и не-

і необхідно для

луках.

Усп!шне розв'язання усІх цнх про.

врожай, нІж однорlчиl. Тому в 1979 роцІ їх кількІсть зросте з 738 гектарІв до 1100 гектарів. Переважну

оспоки, cкz,aдeHo зеле кий КОНllе Й вр г дарства. В наступному році з травня

природних па-

Враховуючи всезростаючі завдання

110 виробництву

1,5

Ми ВИl'Iчаємо Іх властивостІ, щоб в майбутньому перейти на вирощування бі.1ЬШ перспективних сортІв 1 гlбридів. БІльш вдало, нІж у попередиl ро-

совищ дає набагато менше трав і сl-

-

в

засіяно сортами ~кишинівсьна-164. і ~oдeCЬKa-l0». Решту площІ займали посіви гІбридів занардонної селенції.

річних трав з гектара посівів. Кожен гектар сlяинх кормових угІдь дав по 48,7 центнера кормових одиинць. Значну частину кормів одержуємо 3 луків і пасовищ, яких маємо 1613

А ле FeKTa.p

-

зи. Половину площ в 1978 році було

RОРМОВИХ буряків, 354 центнери зеленої маси кукурудзи, 116 центнерів <>АИорічних І по 317 центнерів багато-

гектарів.

тони борошиа

ше, нІж торІк.

йшов органІзовано, керувати роботами на полях і луках було набагато вручніше, ніж в попередні роки.

кІв на полив 1 становитимуть

В НННIШm,ому роцІ заготовлено

597

транспортнІ

лннамн, багатими на БІлок. Розшири-

якості, умов зберігання.

ду.

грунтообробноІ

цІєю сІяти однорічнІ трави JIИlПе ба·

поліпшення їх

для

марок, необхідний

посІвноУ 1

1

JIR

стало тради-

гатокомпонентними сумішами з рос.

бувники планують одержати за рахунон розширення поливних площ. В наступному роцІ майже усі кормовІ угІддя матимуть надійне вологозабезпечення, а площІ кормових буря-

набір

в іншнх господарствах,

одне з голов-

повнення раціону худоби пров!тамlном А. В 1976 роцІ ми о.держали сушильну установку ~СБ-1,5., яка дозволила більш раціонально розп ор ядитися врожаєм трав, вІдходами вироб-

25 тракторІв рІзних

вентилюваннJt

Поряд із збіль-

лову. У нинішньому році виробництвом кормІв у радгоспі займався спеціальВИЙ загіи, JlRИЙ очолював М. І. Прудкий. Кормодобувники мали в своєму

розпорядженні

активного

трав' яної маси. Важлнво подбати також про збага-

шенням їх заготовок у радгоспі вжи-

одне з важливих джерел по-

-

зу. Вона займе 440 гектар і в . ноцінними кормами -

цевтверlll корм отрав'яне

сушування

Питання забезпечення худоби пов-

Все ширше застосування на фермах

одиниць

ли посІви озимо! пшеющі. Після зго-

довування в травні зеленої маси пшениці на цих площах висІємо кукуруд-

корму, як сІнаж, порІвияно з минулим

гальна ПОЖивна ціннІсть JlRНХ станоВиtь

сІнажу

тисячІ тонн кукурудзяного силосу, причому' заготlВЛJl такого цlиного

лодому організмовІ тварин треба заУ цьому році

тонн

21,5

безпечити ПОВНОЦінну годівлю.

для потреб

тисячІ

6,5

сrа~ший агроном радгоспу.

достатньо. Та вже під наступнии вро-

с. ТреБУХІВ.

е~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~И~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

ЗА

висох.Й

BPO~AII"

~

Грудневий

мороз

троху бере своє.

та М. А. Нлимась . Завдяки сумлінній пра­

• заГІН

Діє ме.ханізованиЙ

цІ

всІх членів

НО

з

початку

Темно- 1. везенню м!сцевих добрив но . роботою

якого

року

понад

місцевих

І чІ добрив при планІ 22 ТІ' С'ІІ за,вда:ннІ 32 тисячі

'

ЗаспІвувачем у соціалl- тонн.

На

кожен

гектар

Цьогорічна зима не заба-Ікерує бригадир Є. А. Но- стичному змаганнІ механі- ріллІ припадає в серед­ рилася. У цІ днІ, як і ра- зуля. В розпорядженні заторів виступає БУЛЬДО-1 ньому по 17 тонн органіЧ­ ніше, не двигунів

стихає

гуркІт І· хліборобІв

торІв і автосамоскидів на торів

полях

-

потужних трак- вач, бульдозер,

радгоспу

з

нав.антажу- зерист В. Г, Строй, який но'! поживи. Робота ця не СІМ трак- виконує

причепами І ірИ норми

.Пухів- автосамоскиди.

по

п!втори-дв~ припиняється.

щодня. На транс І прагнуть

Кожному портуваннІ

ХЛібороби

до кінця

року

о.рганічних і вивезти на поля під май­

ський». ХлІбороби ведуть трудівникові нониретно добрив з ферми на поля І бутнІй урожай ще понад наполегливу боротьбу за доведено завдання. В 'кІн- ударною працею вІдзна- 2 тисячі тонн MirHeBflx високий урожай четверто- ці кожного тижня пlдби- чаються водІї тракторів добрив. Допоможе їм, на­

го року· десято~ п'ятиріч- ваються пІдсумки Ух ви- Т-150Н М. М. Шматка, самперед, планомірнlсть І ки. Запорукою їх майБУТ- конання визначаються пе- М.М. Конончук, А. О, си- ритмІчність роботи загону, ·ніх успіхів є міцна осно- реможцї', :ва

котру вони· почали за-

:кл~дати ще восени.

Весь свІтловий

котрІ

заохочу- доров, які

ються морально і матер

і

-

60

при

завданнІ колектив

тонн вивозять за день

якого

..

працею

здружениn.

день в ально. Широко розгорну- по 100-110 ТОНН пожи-

М. ОКСЮТЕНКО,

rосподарствl безперебІйно те соцІалістичне змагання ви. ВИСОНОПРОДУКТИВRО І дІє спецІально створений допомагає працювати трудяться також механі-

11. О. головного

иома.

.

агро-

!~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e.e~8~..и~~~~~~~~~~~~~~

П рац/гник

уnраг.А.іННJI

Ч ерн{вецькйzй

гир06ничогй

вlJУТТ~8йгй 06'€дHaHHJI С. С. Герасимов -

один з кра·

щих пропагандистіг 06ласті. Його занесено на Дошку fll)шани Будинку nО.А.ітосвіти 06кому партії. Тепер основну

увагу

в

своїй

р060ті

пропагандист

приділяє

роз'ясненню і пропаганді рішень листопадового (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, ув'язує виступи з заR­ даннями КО.А.ективу на четвертий рік п'ятирічки. Фото­ об'єктив зобразив С. С. Герасимова (в центрі) під час розмови з слухачами ШКО.А.и основ

марксизму-ленінізму

І. Д. ТОМНЮКОМ рй6ітником цеху ом шеєвою КОItТРОАеРОМ втк

1

і в. Г. Бак­

У всіх формах Сис"еми nолітиЧItОЇ і еКОltом іЧltої освіти документи лиСТ(J1tйдового ПЛЄItУМУ ЦК КПРС вивчаються ~ тісному зs'язку " nрограМltими матеріа­ лами. Цю роботу в ргсnу6.А.іці ведуть nОltад 430 тисяч nР""1йгандиСТіВ.

РОБОЧОГО будівельного заводу впро- І віддІлІв,

ТОКАРЯ-

РОЗТОЧУВАЛЬНИКА.

ваджений типовий проект, технічна оргаНізацІІ

цЯ

о

2

для

о

Для складання техноло-

документацІя й гlчних

пристроїв, загото­

ІІ!ОК і кантування

велико-

На СТOJtI верстата вста- ·габаритних деталей робо-

новлена

шаРИІрно-важеЛЬ-1 че місце

обладнане

спе-

на ПО-'1ичиа для Інструмен- ціальнимн підставками з !НСТРУ- ТУ, яка регулюється по І дерев'яною настилкою.

тепловозо- менту складається з двох

стор.

де зберігається І

мlс-' Інструменти.

токаря _ розточуваль-

На дільницІ обробки І ника. корпусів редукторІв МСЦ Тумбочка ЛюдинІвського

робочого

о

висотІ.

НОВЕ ЖИТТЯ

ШАНА ЗА ТРУДОВУ

ДШЬНИЦЯ План

І ДОБЛЕСТЬ

реконстрУ.кцlї

і

Калузький ЦНТІ.

о :;: $

..

На фабричному

дальшого техНlЧНОГО пере-І· пов і домлень

озброєння .

ПlДприємства

«Блискавка»,

УСПlШНО ВТlлюється в жит- ! стила

усіх

тя. У листопаді ВІ:\едено В ' підприємства,

експлуатаЦІЮ нову ткаць-І строкове

1

му І СВJТлому ПРИМІщенНІ І ткалі

встановлено

стенд'

появилаС:D

яка спові~

працІвникіа що

за

д~

виконання oc~

ВИРОБНИ- ! бис!ого пл.ану десятої П'Я4

ку ДlЛЬНИЦЮ по

ЦTB~ СТРІЧОК. У ПР~СТОРО~ ТИРІЧКИ висо~о- ниці

20

-

ІМ я

передово1l

тридцятиве. рстат..

Катерини

ІваНівНІ'

продуктивних . верстаТІВ.: Рогач занесено до peClIY,4 автоматІВ . ВIТЧИЗНЯНОI І БЛіканської Ннигитрудо.. мар.ки, ЯКІ наДlсла,,!~ Ha~, вої доблесті, встановлено]!

роБIТНИКI{. із ФедераЦll. .

РОСlИСЬНOlI Радою Міністрів 'Україн.. ської РСР та 'УкраїнсЬ4

.

Днями шд кеРІВНИЦТВОМ · кою . радою

наладчика Миколи Васильовича Мележина в дію вже

запущено

машину.

останню

технологи

Василівна

~

rOJlOBa фабрнчного ко-

мітету ПРОфСПIJIКИ.

обладнан- ЗУСТРІЧ

ня тепер наполегливо пра-

цють

профспl.'lОК

Ф. ГОЛОВАТЮК.

Над освоєнням

технологічного

Наталія

Яковенко

Людмила Артемівна

і

Виг~

З

МАйБУТНІМИ

ВИПУСКНИКАМИ ПрацІвники

на

m

01

нан, майстер Галина Кузь-

стрічкоткацько'!

MlВHa Н'lник, заправниця Надія Андріївна Нау менко, ткалі Катерина Мико-

постійно підтримують AL4 лов! зв'язки 8 учнями Г~ голівської середньої шк~

фабрик~

лаївна Дейнека і Люд~ила , ли , допо~агають їм вибра. Тихонівна Бахарева. Вони І ти і. освоїти робітничу про.

одночасно навчають ткаць- феС1Ю. Цими днями у г~ кої справи цьогорічних ви-І сті до випускників завІта.. пуск ниць м і сцевої десятирічки Надію Гаценко, Ва-

ла знатна ткаля-багатовер. ст?,тниця депутат район..

інших

та ТІв

лентину

Соболевську та НОІ. Ради народних дєny,..

Щоб д і лом

комуністка

відповІсти IBaH i B~a

р.)

РОЗПОВІла

ГалинаІ

Зінченко. ВОН;( про

виробни'll

Пленуму ЦК успіхи, яких добився K~ КП Ре та гру дневого лектив підприємства зal (1978 р.) Пленуму ЦК І т~и роки десятої П'ЯТИ1 Но~шартії України, колек- РJЧНИ, про кращих ~ир~

(1978

(Фетохроніка РАТАУ).

М ІОЦЯ

НОВА ТКАЦЬКА

на рішення листопадового

ФОТО І. Свернди.

ОРГАНІЗАЦІЯ

СТРIЧНОТНАЦЬКОї ФАБРИКИ

загону на

поля господарства вивезе-'

по- І механІзований загІн по ви- швидко Jll'KlcHO 1 ефектив. 34 тисячі тонн

сірі лани вкрилися снігом. І на поля,

ВІСТІ З ГОГОЛІвськоl

Р о.в;у 38ТОРИ П. О. Висоцький

8'18

;:...=::=---=::....:=-.::..-=-=:=..;:::...:::::...--:::::..~--::......:.....;.....;-------------

ПіВ нов()ї діЛf,ниці 3()бов'язав('я дОСТРОКОВО вивести її на проектну по-

тужність.

Г. ЛЕБІДЬ, головний Інженер фабрики.

Вівторок,

26

ничниць КОЛИШНІх ви. пускниць десятирічки, по. радила,. яку саме ОбраТIf

профеСІЮ.

М. МИШКОРІЗ, майстер вироБИIl1JОГQ навчання.

грудня

1978

..

року

===-====


Сьогодні

ут;сень,

Г О л о с у Ю пожвавлеиня.

Чутн

роБІтни.

з АПР о Ф Е СІЮ »

...У фойє paitOИRoro Будинку кym.TYPH па-

кує

завтра

«Знайомство 3 професІями. заповнюють за:r.

схвильовані дитячІ

Першнми

розпочинають

ціальностl старшокласннки міської

учнями за успіх переживають батьки. Звучать позивиі. rOCTi 1 учасники зльоту

школи .М

1.

На сцеиі

За професію шофера!».

кІв) -

розповІдь про спе-

голоси: проходять останні репетиції. Разом з

лозуиг: «Голосуємо

-

ПІСЛЯ ШКОЛИ

Д

й

присутніх

В АТП

-

хлопц!

із

знайомлять

історією

радянсь­

І\ОЇ автомобільної індустрії. 7 листо­ пада 1924 року у колонах демон­ странтів по Нрасній площі руха.1ИСЯ полуторки АМа. Нову еру в автомо­

білізації країни ознаillенували перші п'ятиріЧки. А потім війна ... Водії ав­ томашин

стали

дорогами

війни

Після

танкістами,

водили

броньовики,

тягачі.

Великої

Вітчизняної

війни

транспорт віДіграв важливу роль у !Відродженні народного госпоДарства.

Майже кожен хлопець мр:яв сісти за ІІермо, водити потужні М.АЗи, БЄЛАЗи, У АЗи, НрАЗи та іНШІ ма­ шини. З тих пір ця професія стала однією знайпопу лярніших. У жовтні цього рону виповнилося

рОКів

:20

автопідприємству

яне підтримує ДРУЖНі

стосунки з уч­

-

НЯМИ шноли. Шнолярі

ІВ АТп. а водії

09034,

часті гості

у школі. Учні роз­

-

повіли про роботу

своїх друзів,

пр?

успіхи, досягнуті ними У 1978 pO~I. У автопідприємстві 8 бригад ВОДJlВ

!Вантажних автомобі.lів, 5 автобу­ сів одна тансі. ВСі вони усПіШно

справляються із соцзобов' язаннями. За 11 місяцlв 1978 року було запла­ новано перевезти 1220 тонн ванта­ жів, а фантично завдання перекрито на 5 тонн. На 104,9 процента ви~а­ нали план по перевезенню

пасаЖИРІВ.

Дві бригади водіїв вантажних машин М. Я. Навроцького та І. М. Ни6енна рапортували

про

дострокове

винонан­

ня плану трьох ронів п'ятиріЧни до 1-ї річниЦі нової Радянсьної Консти-

.

туції.

НапереДОДНl свого профеСіЙНОГО свята Дня автомобіліста 13 Boдi~B автобуСів виконали план трьох роюв п'ятирічни. Серед передовиків зма­ гання Г. Д. Кравченко, В. І. Са­ лімонович та інші. Водії автопідпри­ ємства аНТИБні учасники внутрі­ обласного змагання автомобілістів.

Серед них 15 ударників комуністич­ ної праці. Звання «Кращий за n~o­ Фесією» вибороли 17 чоловік. Де­ в'ять комсомольсько-молодіжних ені­ пажів екіпажі зразкового обслу­ говування. Водії маршруту «Дарни­ ця Калита~ борються за звання ·зразково-показовоrо маршруту. Ко­ муністична партія 1 держава !ВЦСОКО оцінили трудові заслуги ~e­

іРедових водіїв АТП-09034, удостоїВ­ [пи багатьох з них нагород.

Автомобілісти

не

тільки

добре

працюють, але й вміло відпочив~ють. Бони часто подорожують по МІстах а<раїни. Кращі з кращих за роботу одержують туристичні .:rутівки за

!\ОРДО!і.

Більше

ПРОВОДЯТЬ

135 B0;;tiIB

відпустки У

щорічно

ВІДОМЧИХ

пан­

сіонатах <ІНристал» у АЛУШТі і на базі віДПОЧИНКУ <1РаЙдуга. на ДеСНі. Учні школи Ng 1 вирішили, що пІсля

закінчення

навчання

підуть

працювати на АТП-09034.

вальникІв, мулярів, Облицювальt,IикІв. Познайомилися з кращими БУДІвель­ никами об'єкта С. М. Москаленком і Ф. А. Онищенном. Учні запросили на сцену М. І. Щербину. 26 рОКів будує в;н для людей житло і заводи. Починав тру­ довий шлях з муляра. Пізніше. ово­ лодів багатьма суміжними спеЦlаль­ ност ями. Роботою своєю задоволе­

:про захист Вітчизни,

ний.

Микола

тіЛьки

і

штукатури

вати

не будуть жалкувати і працювати­ муть на об'єктах, про якІ говор.ити­ ме вся країна.

"БАГАТЬОХ

еУ

трібну і найромантичнішу з liапітанів п'ятого океану.

На сцені

чик!!!

і

розвивати

цію».

колективу

водіІв

-

У

автопідприємстві

старшокласників школи

знають

сна­ Влітну вони HM;:t-

N9 1, -

!зав О. ГЛУХОВ. ІНоразово допомагали у peMoнri тран­ спорту. Тому з радістю зустрічати­ lМемо випускників l?КОЛИ, які п~п~в­ ~ять робіТничу с;м ю автомобіЛІСТІВ.

ВІЧНО МОЛОДА

Т ИМ, ХТО обирає свій шлях У " трудове життя, норисно більш докладніше знати про професію буді­ вельника». Так почали свою рсзпо­ lВідь учні ШКQЛИ N9 2. Професія ця вічно молода:. На бу­ дівельних

майданчиках

краІНИ

пра­

'Цює переважно молодь.· Старше па­ ІІ<ОЛ;ННЯ радянських людей будувало Магнітогорськ і Комсомольськ-на­ Амурі. Сьогоднішні комсомо.'1ЬЦ[ .про­ І(ладають у тайзі рейки Байкало­ Амурської магІстралі. У період підготовки до цього зльо­

-ry

школяр!

побували на будівельно­

му майданчику ПМК-~.

6ачили

-

ро·боту

На дІлі по-

liраНlвників,

-

зварю-

ВІвторок,

-

них

хлопці у ФОРМі льот­

-

плакат

<1Наше

-

завдання

сільськогосподарсьну

авіа­

Вони читають вірші. співають

ПіСНІ про цивільну авіацію.

Люблять профеСіЮ льотчика у школі. Серед її внпускників є льот­ чики вІйськової і цивільної авіації: старший лейтенант Григорій Малий. Олександр Ткаченко, Володимир Гри­ цик. Багато ХЛОПЦів стали Hypcaнra­ ми

училищ.

Д.'!я

тих,

говувати

хто хоче

літаки,

ровоградськщо

л:тати,

відчинені

обслу­

двері

ю­

льотнcr.штурмансько­

го, Ризького льотно,технічного, кІвськотовищого військового

стюмчик чи платтячко,

на.

І це вже

-

буде

-

сказала во­

вибір на

хоче

стати

молоду

профеСіЮ

всього

Чотири

старшокласники

ЗавІдуючий Броварським

Ф.

Т.

нення

фІлІалом

мар.ксизму-ленінізму

Шипиленко

підтримав

мо.'!оді

капітанами

ста ти

праг­ п' я­

того океану. Але для цього потрібно багато знань, основ,и яких закладаю­ ться

зараз,

,на

уронах

математики

ЗУСТРІЧ В УЧБОВО­ ВИРОБНИЧОМУ

КЬМБІНАТІ

Цікаво тя

проходять

занят­

у швейно-трикотажному

цеху

учбового

виробничого

гато часу

1 перед

ло проведено у

районн?му Буцинку

культури, залишить кожного Ії

СЛlд

представляє

Заняття кваліфrkоваlЮ про­ водить майстер виробничо­ го навчання Броварської фабрики верхнього дитячо­

го трикотажу М. Г. Бож­ ко. Старанно оволодівають

почнуть

вироби

виготов­

власноручно.

MMOд'fSН.KI?1

ТеlfCll' 1 фото М. Семинога.

«Більше

школа

Вибір саме цієї професlI не був випадновим. Адже багато минуло­

.N9 5.

ріЧНИх випускників працюють на за­ воді порошкової металургії робітн:и­ нами, інженерами. Хлопці у спецівках і касках розпо­ вІли про створення у Броварах зава­ ду порошкової металургіІ, продукцію, яку він ВИПУСl\ає. важку і важливу працю

металурга-сталевара.

УчнІ запросили на сцену сталевара В. Д. Юрасова й попросили його від­ повісти на запитання. Віктор Дмитро­ вич ознайомив присутніх із історією виникнення металургії, розповів, чо­ му він вирішив стати сталеваром.

СТАРОДАВНЯ П ПРЕКРАСНА 'ІВЧАТА із ШІ\ОЛИ М 6 обрали J .. профеСіЮ ткаль. Вони п~?стежи­ ли шлях професії від глиБОК.ОІ давни­ ни до наших днів, назвали IM~Ha ра-

26 rрудия 1978 року

НОВЕ ЖИТТЯ

о

cepц~

Л. ШИНКАРЕНКО.

ро-

учнів

У

учасника.

металу Батьківщині •. У глиби­ манет печІ. СпецІальність мета­

лурга-сталевара

безЛІЧ І вже

все життя приносила задоволення t наснагу. Думаю, що розмова. яку бу­

шве~A«Yrop!tD'tt«UШ.

сБУДЕМО СТАЛЕВАРАМИ!~

не

сію обрати, обрати так, щоб була на

1', м.ол:олч1fН x.O~lI· /IiМtb MDe'8 JI.(l(Jб.g1'lШШ

мети.

то'1"

сьогоднішнімИ дec~~

тикла.сниками віднриється шляхів у самостійне життя.

Н.' qюt,.iJf J;. ВУJJЬ-ВА t

Бажаю вам усПІху у досягненні па­

ОСЬ на сцені плакат:

60

ТетJIIШ

інженерів.

Власне.

знайшли. Це буJJ.О перше знайомст!Ю з професіями. Адже промине неба~

А нещодавно в гостях у

сьогоднішніх школярів, буде ба­

А нІ -

* *зліт.*

закІнчився

~ршокласнuк~ nобуваАU передові робіТЮЩі Бровар­ с"",,оl фабрики НРХНЬО80 aflМltвIO т РUIЮТa:JICfj овц­ лatlН,Uцl Ilюбов Бульба і

вич. Адже за його польотом слід­ кував увесь світ. Сподіваюсь, і серед льотчинів,

Так

ної назви цьому заходу пони що

зараз їм слід вирішити. яку профе­

110

фізики. Льотчик повинен виховувати

хороших

л1щук та багато інших.

сприт­

АЯтu

1

Солдата

-

хай приклцом Вlрна­

швеї-мотогодини спеЦіальністю ристки дев' ятик.ласниці Костенко, НатаАія броварських шкіл оnанову­ Юлія Тетяна БіАО' /гот, мпт)fщтню nТJпd>"(lЮ. Старовойт, кінь, Ірина Громова, ІРUllа Артем'єва, Ірино. Бабич. та інші. У наступному РОЦ!

у собі мужність, стійкість, наполег­ ливість. - Я дуже хвилювався за мого уч­ ня, льотчика-носмонавта В. Кова­ льонка, сказав Федір Трохимо­

вас,

Збройних Сил,

історичному плані

(їй

..

битв. Велино>!

го служіння Батьківщи.ні ~YДYTЬ ве­ терани партії і Великої В:тчизняно~ вІйни І. Н. Цlм{)шинський, М. Т. По~

С ТРОfЮВИМ кроком на сцену виходять ста.ршокласники школи М 8. Вони у військовій фОРМі. _ - СьогоднІ ми поведемо розмову в

прославлею .

Блюхер,

пають перед молоддю. І ЯКЩО ви ви­

ЗАВЖДИ СОЛДАТ!.;

і

В.

командири В. Чапаєв, Г. Котовський,

рішили стати офІцерами Радянс.ьки~

- це професія медсестри. Іх у нашій ираїні майже три мільйони. РоБОта

пї,-о героїчну

ський,

у гpo~aДCЬKOMY житті міста. ВИСТУ4

медиком.

Юрій Петрович Корсаков сказав, що годовну роль У професlI лікаря грає працелЮбство. - Наймасовіша медична професІя

-

нінської школи М. Фрунзе. Н. Вора­ шилов, С. Будьонний, М. Тухачев~

і на мирному посту залишаються сол­ да тами Вони беруть активнУ участь

ста завжди були хіруг Ю. П. Корса­ ков, травматолог І. П. Сокур, тера­ певт Г. В. Старосельцева, медсестра В. В. Поломаренко.

«СОЛДАТ

ни народ став на захист завою~ань Жовтня. На чолі буди полноводЦl ле­

сказав Ф. Т. Шипиленко.

Лікар повинен люб!іТИ людей, бути добрим, сміливим, самовідданим, до­ ПИТЛивим і працедЮбним. Прикладом для мододі нашото мІ­

ця захоплююча. Вона вимагає ності, кмітливості, сміливості.

ус

лених війсьнових академій і училищ. - Ви даєте правильну. хара~!.ери~ стику офtцеру Радянської APM1l, -.

і

Дівчата повели розмову про якості котра

наСЛідувад:;r

Для нращих предстаВНИ~іВ радян~ ської молоді віднриті двеРІ прослав­

впроваджені операції на серцІ. Тисячі хворих завдяки цьому були вр.ята­ вані в:д смерті.

щотижня

університету

розроблені

робітників

приклад. Під час громадянсько І ВІЙ­

Вітчизняної війни наші оф:цери, ге­ нерали і адмірали продовжували: удосноналювати сво! знання.

халатах з школи N9 7. Вони га­ лосують за професію медика. У нашій ираїні на сторожі здо­ ров'я людей 862 тисячі лІкарів. Зу­ вчених-медикІв

тисячі

У вогні жорстоких

КАЛЬ змінюють дівчата у білих

силлями

оФіЦерів HapaXOB~­

400 чоловік. За призовом пар~:'{

М. Щорс, О. Пархоменко, С. Лазо та

ЛЮДЕП

Т

вав

бага 10 інших.

ОХОРОНЯТИМЕМО ЗДОРОВ'Я

комбінату.

авіації.

все

життя.

рів

цивІльно]

роботою

- І неодмінно ви захочете самі спробувати вив'язати для дітей ко­

Хар­ авіа­ ЦІйного, Ка;инського - -вищого війсь­ кового авіаційного ордена Леніна Червонопрапорного училища льотчи­ ків імені М'яснинова, Київського ви­ щого військового авіаційного учили­ ща та Київського інституту інжене­

ставленої

досягнення

люди різних професій:

.

токарі, слюсарі, лікарі, інженери, вчителі, водії, кухарі, продавці. Сьо­ годнІ вони ведуть розмову про па­

розповіли

АТП.

нашої

Батьківщини працюють ВИПУСК­ середньої школи Ng 3.

НИ ни міської Серед них -

Вони :про

куточках

з

ткаль.

людини,

«Я Б У ЛЬОТЧИКИ шшОВ ....

[Пколярі' представили професІю водія.

а>ію автомобільної промисловості, а й

забу­

архітекторів.

Я вірю, сказав Віктор Ми­ колайович, ті з вас, хто на все життя о·бере професію будівельника,

гато

істо­

муляри

можна

-

Глухову

про

маляри,

Не

і про проектантів,

О

тільки

і

облицювальники.

ства

не

дів­

тячого тринотажу А. С. Рязанова за­ просила дівчат частіше приходити на

виробничого відділу ПМК-8, заува­ жив, що професія будівельника це не

зльоту, секретарю комсоорганізації, автопідприєм­

як

закликав

чат 1 хлопців після закінчення школи йти працювати на будівництво. В. М. Панченко, старший інженер

Гостю 1М0льсьної

сподобалось,

Іванович

ВИ'ПУСК червоних

В'язальниця фабрики верхнього ди­ знайомитися

було створено

Червону Армію і Флот. Почалася під­ готовка командного складу. Перший

дя:нських жінок, праця яких удостоє­ на високих нагород БаТЬКівщи:ни.

фабрику,

ріи народження про-­

фесії. Керуючись ленінською Teopiє~

~~~~~~~~~~~__-w__~~~~~~~~~~_~ ~

ІВЧАТ А

професію радянсь,юго офще.

ра'1918 рІк -

середньо!

о

з ~o,.


диmпr И~ . IrIr· ., 'leР!'У.. И1'д;l,вцt а нетерп1В· І с_них дtJ!Чtв,

tttmJt

oreрнац10НЗJ1ЬНОХ

JруЖ6и

нямчекзють бандеролей І CBЇ'l'OBi

ЯКRX AaJ1lJ 1.Юин:й ,1RТeрн8ЩЮналlС'Т.·.

НІмецька

земля: Редактор СТіннівки

сЧервсн! ГВ~3Z11П!а. м і~ь·lз НДР , щоб У шно,,1 та.! про боротьбу СОЦlаJ1IСТИЧ"1 иоІ cepe::tHbCЇ. ШКОJ!1( ',оМ 7,1' l'ОЖ провести п. (')д:бне СВЯ' : ної Н1меччкни за змІЦН,ен:вІдзначає ,СВОЄ. rt'я.тирі1J· ТО. ' ОссЮлИl!О , активну ! ня миру 1 дружби м іж На чя. , До цього смта кідlвцl : участь" у провезеннІ цієї, родами, про СПІвробlтн* і lIoвro І ~TapaH~O ГО,тузали· .! ~nep~Ц1Ї взя..'!И учнІ 5-8 ЦТВО м:ж двома країнами, , ся. На їх рахунку чимз· K,'!aCIB. Активно працює секціР J10 .Іх і иавих 1, корис.них І Нещодавно у Ідколl клубу ~Поштамт друж. ' слра!!. . Ось , уже ;Іва роки ~3.

МИ

змінн.имкеріЗНИКСЩ ЮДу

...

є вчителька HI~eЦЬKOYMO-

:ви

ЖС!нна .

!lі1'ЕРНАЦІОНАЛІСТI«

О.1'!ек.сіївн!

Ч

лЗJirко'. Саме з П івіцїаТ!і'

Е "

Р

В

О

Н

та П

по.\'! ічниці

дан

на~агаються

зробllТ~

орган ЮДу якомога зщ.

стовшшим" схрорми т и З. c~aKOM CTIННlBKY. ОстанНІЙ випуск 4:ЮНОI"О IHTe~

націонаЛ і ста'>

присвячь.

з

!'аНlзаЦIl

Імен,

Тельмана.

JИ ЦІк"да по:хружкласі\зl

ге свята

школою Імен і Фрl.:1ріх! ГВО ' ЗДИКА ДРУЖБИ ~ьких Енгельса . І!І .. H i ~ie!1bKO'MY . сули

Історичною подІєю ! ні «народиl комуни .., житті НампучіУ Є створен· пномпенсь!\і керіВНИКІ{ ня Єдиного фронту нацlО- і примусили мільйони жи­ нального порятунку . Ме· теЛів міст залишити сво): та цього ф!lОНТУ, який доміВRИ та майно і пере·

ДH~ на

род:кен~.я п~оне~СЬКО1

А

у БОРОТЬБІ ПРОТИ АНТИНАРОДНОГО РЕЖИМУ

Марина

Мельник і Ва.1ентина !{а й.

uий 30-р1ЧЧI?

...

деся­

тикласщщя Ірина Ошкало

ор

EPHCТl

На честь. цьов

об'ЄДl;!ує рооlТНИК ів І се· селитись у село, де їх зг~·

УС І Х Пlонер-

класах .вожаТJ:lМИ пр?ведеН! бес ІД И,

,'Я:Н.

.

. . rrpиевячею Пlонера7>1-те:;ьні ЦЬсіг,О ро!\уПре~стаВНИ·I.ВIДБУJ1aСЬ матемаТИГ!1 бп'>. t:!,;n,ше ",", манцям. КИ дМХ . шкіл пі:хписа.J'lП, ,., з .... _ ." ,. ста ЦІКО.'!_. І Багато хороIUИХ помі,,\ , .І • б ' . Ві! еЛIМ . п"ада. , ав:хання 11 О'у· pli! ьe~YTЬ жваве листз, і НА:ків У Жанни ОлеКСіїВНА Д orOB р Zlр~ж 1{. И І ли взятІ 1з ,теКСТ і в щорl'f ан - ' " ; І • пере:хбачає широке · І мо. ' · , , ' 1:1 h11 зІ СВ~IМИ и_мецьк~ та президента 4: Черв о но. дО'творне, . сіІі вробlТНЩІТВО, І goI ел"мп"ади «ю~ий ~З- ми ро~есниками . ДоорО'\\] гвоздики.» Марини I!.~e(;. м і ст! Альтен6урЗl " Б трав·

'. ' . A::te знача JЩСЯ . В l;Щ ОВ \ ДІ деся

ЖБ. а"ВиЙ

зБІР· саморОБНих і ,ик лаСНИJ;IВ

Т'

~ик

IМ~HOBCЬKa

В3.леНТЮffi . tj-!\

Є

.( Ту."1а В. М , )',

.

Ф)'

. ,

7-В

пlд l ВЦ

дружать

З: , B1JInOBIJI!'I0 до ДQrо~о- і ~KI бузуть ру , провеZ!,У1!> смт? дp-~:к' І НДР.

би , На ,a~pecy . nI OHepl~' І

прислаю

~ і показують колекціУ ма· _ , рок, значк ів, поштових

"ч,ому_ МИ дружимо ~ І лист : в о к,

те'Льма ЕД!В

МІста,

ЗИ. [). обі"В: на

~. ум.У . . бі.'!ЬШ. е .гО' НІмець. ким. и

~енбу:urа , ' уже

,завж.:\и ;J;уже цікаво. Учні обм~нюються враженнями,

А·' ",, ! НДР.'>

М;ІіСJ'1аЮ7 ~!a T~OPY,

такою була те-

І

запропоновано.

Il

день сюди Й,:jуть листи i~

Д1) У ЗЯМИ..

'

р

! !:'удияи- r<'fO :клаеу (ЮlаСo.:J О JI

восьмир ічн Ій ' ШКО:'Іl

JlроЙШ6в ', тиЖде-нь : ц l К!IОЇ

ЛяпароБЗ) ,

. ний

5

r.

сою;зних республ і к . ВСе це робить життя школя,

розповl,:jають р і в цІкав і ШИм і з~t і сrовнl· . зів шим , сприяє ро зширеннк. . дру . їх св:тог ЛЯ,:jу, вихованн!()

пам ' ятнима

ВеJlИКУ РОб.ОТУ пров. () І у НИХ почу-тя r :шБ О"ОГl

матичних пІДбирали

спО'добавс~

t

Н. САНДРОВИ І,

тижні

-

режимом

ре оформленІ випуски га· tleT пі;ІrОТУ13аJ1И УЧ~І дру.

.

учвтem. РУ~ИJПIської восьмвр1ЧИОl школи.

' . . . . . . . . ..

17.00 )С •. 'У. : ~B'. трудІ, .11 У БОЮ'. І До 40-річчя BCTaHO.JleKHI ' $.84В/І. , Геро. СоЦіаJlіСти .. . [ , , воТ , лраu.l. , 17.30 "СоцlаJlЬНИЙ ' портреу ко·

19.00 1I.0кумен!аJtЬНиА

ФІ.';'ІІ.

16.40 ~ЗОJlотl

20.15 Веч і)'НІ квка. (М . ). 20.30 «КИlвська орБІта'. С . !РЕll.' 'z"f rJtVДИІ 'UК7ИВУ' мико.,аї8СЬКОСО 21.00 Концерт. (Леиlнrрад). прсіГР'АМА иТ І (УJ.llобудlвиого . saBO"y 21.40 К. т . • ТеJlепреС-КJlуб>. 8.00 nporpaмa «Час> . ~.Ок~,аи>.· Передача З. , .\22.4? Довідкова СJlУ1llба . 8:40 ГІмнастика. 18. М РехЖама. оголошеННІ. ЧЕТВЕР. 28 ГРУДН. 9.00 Х)'JI,ожнlА rе;tефl.lЬМ ~Пр •• І 18.30 1(. т. 1I.J11 ,а,lтеll . • ЗeJIевиі ПРОГРАМА UT "(хали на К&'ІІкуІк кухарl. >_ І ..югНн..... ' , 8.00 Прorрама ~Час>. 20.10 ~T:80"..IeT.ь lfЗl'QA,lв CIITY>. 19.00 1( • . т. , lнФормацlllна пр.,. : 8.40 Гімнастика. , ПО аакlllчеииі ... ВІ).ИИІІ. rpaMa «Аатуальна ..аме· 9.00 ~Один 53 всІх, ас! 5а 0.1' 14.30 Новина. ' , . , 1'1.', ного •• (Леиlнгра.ll) . 14.50 ПО · Сабіру, І 4."t:UlМу 19.30 Х . Т. ' .,Вовина к!иОнр-а· 9.45 ~КJlуб кІнопо,а,орожеЙ>. П6 Cxt\.IY_ 4!)/lYl\JeI!T'JI.H! В,а.. Jе.а:уча HapO.llHa закІнченнІ _ новини. фlJlЬМН ~С.хаJllи' у • • ХоapTa~TKa СРСР А. P!)ro.,. 14.30 Новиии. , р!)тке . il:ОРОТ,ке .І!УCl'. , 4 цева • .. НІ' 14.50 ДокументаJl~ииll телефlJlЬМ 15.30 Народні MeJlOI.!ї . ' %О . 5 .,(. т . ~ а д06ранlч, " ' . .я атомохl,а, ~СнБИflЬ>_ 15.45 .С .... о : ,ir,!JI'a І ароБJl,емн>. ТН!.. \15 . :!О Шахова ШКОJlа. 16-10 BCKOIOSIII ':імаТ.IІВІ · s 2\ , ОС ПроrР.ама .Часо, . (М . ). , 15.50 Російська мова. J1И,ЖНО,О. соо'ту. ЧОJlОІlки. ·, 2і.40 К. т. Художиlй теJlеФІJlЬІІ : 16.20 Всесоюзнl змагаи". 5 .. в •• 30 км.. (~pиIlCl'TCl. РС.К)., І «3,а сІмейними об(т&вин~Horo спорту. ЖіВIІН. 5 кlоІ" 17.!5 «BI,iryKllifЬC8, ' 'СУ!'IІ'ач.:.. ми·. 1 серІ •• По закінчен. (красногорсыІ •. 17'.55 .Атоммаlll: 'перша' черr. нІ . - , Н08ИНИ. 17.05 Документа"ьниll фlл~м , І , дІї •. ТеJlе1!'арис. ,n·POrPAMA НА 06ЛАСТЬ ~ВеJlИКИЙ рахунок краТ. 18.%6 МУJl.тфl.ilьм • ИClВСІ!)!ЧВ! 8.10 Наш ~a,a,. (М.). ни •. , IІРИГОJ,и. ' ".д~чка .пl(са ... ' 8.40, 9,40 9 кл. ЗагаJlьна бlо· 17 15 КuнцеJ;1ниll 5aJ\ TeJleCTY' t8.45сСьоr04И! ' У с_I\'і. , .aClr,.. «Структура ВИДУ .1111 «Орля'. ІО .!ІО.В сім ' У ~4Иllіil . IІратер. ВИ.lltlУТ80ренн.,. (М . ). 18.00 .Життя наУIІН>. ськІА'. 4'& 6o-рjЧЧ8S 4 И8 ' 1 ' .\0. 11.10 Vчн.м ПТУ. РосііІ. ' 18.30.У КОЖНОМУ МaJllОНКУ утворенн" 6!Jlopyc.KOI ська мова . «Пра80ПИС дІє. і сонце •. РСР І· І(омn:аf/ТП );I.II0l'ycIT_ !, , слІв. . (М.). і 18.45 . Cboro.llHI у свІті •• ВИСТУІІ rОJlоаи Пре5и"ll ' 10,10. 1730 Німецька М08а . (М.).: 19.00 Лен і нс"кий унІверситет верхо.ан'ОТ ". аАИ . &IJlOPYC.'! 10.40, 11 .40 7 кл. ІсторіІ •• РОСІА· · мІльйонів. ~Лодвиr пар· коТ РСР І. Є. ПО ... 8110.а. ська .ІІеРЖ88а у 2'Й поло· тІ'( подвиг народу •. 3. Прем'ера Аокументальноrо, вині ХУІ СТОJlІття. (Епоха матерlаJlами книги Л. 1. фІльму с3еми, .'МСІ. Jl.СІ' Ів,н, fp03Boro) • . (М,). І Брежнєва «Цілина •. ' .ІІе мо, •. концерт lІа.стрll 1%. 10 CTY.lleHTaM - заочникам І 19.30 К. М . "Вебер . • Запрошен, миетеuТ1l 61J\opycIT. Фlзика . З курс . За"'IОЧНіІ н. до танцlO'. 21.80 Лр6rр.ма _Час" . пере4&.а, 13.25 ПолІтична 19.40 До 8{J-рIЧЧR МХАТу . • Поо al.SS .Вечори, с:r'рt)IІИИИИХ ро- . економія . .Суть ааrальної ~аш театр' , ДОКУМе>ітаJlЬ' сlйсыІхx .04піJII.,. ПО І'" IІРИ3И KanITaJlI5MY. РозаОJl ний фільм. .. IМче.нl .... lиформаllllllнІ світу на .1181 суспIJlьно-екО- 21 .00 Проrрама ~Час>. В.ПУСІІ "ti.ilr04HI,y ~BlтI., .омічиl системи І боротьба 21.35 .Ширше ко.,о.. ЕСТ1!lдна nPOrPAM" УТ мІж ними>. М.). І Op!)rpaM'. По sакІнченнl 111. ІІІІ 1(. т.lиформаU,!ItИI npol1J'" 14.15 VЧIІТeJI~ські уроки . • ШкоІнформацІйний 8ИПУСІІ МІ C"'lтytJlIo1f«, "амера. . .ІІа і Т80рчість" (М. ) , сСьогодні У світІ •• 11. 15 К. т . k~інчерт маЙСТРІ.' МIІ'1 14.45 СНlша fllографl. . РІк ПРОГРАМА УТ стек" "Y'Jф·аУ!І.. . , 1947-••• (M,J . 10.00 1(. т. Н08ИНИ. U.40 К . т. IlJК.IJiЬНIІ,Й 811".. 10 15.45 Шах!).а 11Ікола. (М,) . 10. 15 МричниА фІльм _МаІстри 11.1. Cytlllllj,'c:rBOSH'BCT80. 18.15 ' ж нтт. І Іниrи А. Гаll,а,а· та музиканти •• СКОМ9.'ТУIІІ.СРСР - 014. р •• (М.). 10.30 К. т . • Івасик • ТелеСИIІ>. CYМ&8.1!)c.lraell. І oe,eMor 17.00 дJlI УИХ. хто 1ІСтуп·ае 40 Л.ЛЬК083 вистuа. tta.ll ••t~KOro ••po,ly аа,6() ау,!. . Росlflс&ка МОВІ. 11.20 К. т. «Барви Полlсс.>. РClКі"'. . . ~npaвon~c 4IECJlIB'. (,\4,). KOHuepT. 1:.101(. т: .,)іІ. XU"' . . ~cp. 16••1118.00 Екран студента • ,.мни- 12. 10 Для дітеll . • СрlбииЙ ,а,3\11· дз.lно",Iі,!І~. ІІа. 2 КуІк. ФI5ИКІ, .Кон· НОЧО"' . ~б. ОО К. У. «~Ir".a. , KII.D.tela.. "Іктна рI5НИП. nотеиu,іа- 12.ЗО ХудожнllІ фІльм .Вlдаа. Л."~К"IІ'а ,ис,,'аlа, .. Ів. Стру.м \І r..,a,,'. га',

_

11 1

s!рки

16.55

нічого спіль-

БО'йові

армії

YKpaYH"~ '

~СоціальвнlІ

портрет

18.00

вати васалами Пекіна. Для пl;:tриву цих держав, і насамперед соцlа .'1 істич, ного В'єтнаму, маоУсти t

кліка

ставленикі!.

кам ... І

л є ф fл ьМ' «Розс.ипи~. К . т. -На добраніч. дІти! •• ПРОГР2ма .Час •. (М,). К . т, Х у дожніА тел,Фільм «За сімейними обставина-

, 22.50

ми.. 2 серія. К . т . • Новl мелодіі

ПРОГРАМА Науково

фільм (М . ).

кл.

9.05 10.10. 10.40, 11.10 12. 10

Р.

-

ОБЛАСТЬ

РОЛJlан.

жит·

тІ І творчостІ. (М . ). 1Ї.ЗО Іспанська МОВа. І 1.40 З кл. Музика • • Муо. знна народІв СРСР • . (М.).

Учням пту. З курс. Сус­ nUlbtTBo3Ha8cTBo. Студентам 5аочиикам. Вища математика. 2 курс.

14.15 СторІнки

історlУ.

ТеJlежурнаJl

15 . З5 Ху Д О жн і 11 трами

Д1НИ.'.

кі порядки, "Впроваджува· ти там казармени!t ссоціа·

тріотів НампучіІ €.ться перемогою.

17.00 дJI. ТИХ, вуз l в.

Ф І л ьм

(М.).

,

.Звlздар •• І

Із

хто 8СТупа•

Математика.

В.

р4

" _"'OIh"_-~~:~"'~ -~'''''''~'''''''''''-D''#''''''~.:;tA.,

PlJ1еие бl~.

Бро!!ар~.ха

lI.Р)J'аРЮI Киі!ського

11. БРОВА!'И.

aYJl. Київська. 154.

!

па·

увІнча­

СЕРОВ. (ТАРС).

сЖlаеJlЬ> .

ВечІРНІ каака. (М . ) • Вучетич. П1ЮrраМ:І ДОКуМеИ1U.., .. их те.lеФIJlьмl8. М.'. «КиТ_шина>. Д08і"коаа eJ\ужllа.

CKY.lbnTCIII

<:,у бт и· аав·

:.J1-2u. :.JI:!, 29. Подружжя Орлових (ЦеН'rральна 01'Y.цt~

Mamtв 38.11

дитячих Сеанси:

та

юнацьких фІЛЬМІв ім. М.

11·0IJ, 13-00, 21.00. 30, 31. НезваЙОМJCа. 2 серІ! 15-00, 18-00.

(ІндІя).

студія fqpbROГO).

. Сеаю:m

!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S

Редп!ор є. ФЕДЯИ.

І

Jl.e~Ta MicIIeBoro радlОМОВJlе~ня 19,3·18; ві.1діJlів масомї роботи, фt!токореспондента 19 ,4·57.

_... ~,.~..,...". .. .,.~~~

Щ()

.11 І %0.00 Cu,eH.a s 6алету А. Аl.ав&

18.00 Екран CTY.lleHTa. ,аочни. , 20.15 ка. 2 курс. Теоретична ме· 20 . ЗО ханІка. 21 .00 19.00 ДокументаJlьииll TeJ!e· , ФІ .,ьм «При·ватиа ХРОl\lка 21.48 часІв віАни:> Частина 3.' 22.10

I ·X:K:{i~:.:~~.::~~:-~::~~. ~~::::~;:~o~~::o_#I--;Д~~1~;С;:~~I':~~Е~=~~~~~~~?=~?аl~~:~:~:':oТ:E:Т: Co'вгfOB '· 8аРО4НІоІХ ,'Ierryтaтo8 Киевскоil области. . raseTa ІІоІХО4НТ 11' ухраииском 113Ь1ке.

боротьба

11-00, 13·00, 15·00, 17·00, 19·10, 21·20_ 30; 31. Подружжя Орлових (Центральна

«Утво.,'

ПерсонаJl~Rе

сумнІву,

чих та юнацьких фільмІв Ім. М. Горького). Сеажи:

ренн. СРСР •. (М . ).

14.45

Немає

справедлива

26, 27. Втрачєвкй прнтулок (Литовська студІя), Сеанси : 12-00, 15-00, 18-00 . 26, 27. ПІд покрввом воч1, 2 серП (Інд!я). с&п­ СИ: 21-00. 26, 27. Вітер мандрІв (ЦеитральИ4 студІя ДИ1'л­

~Реп· суші>.

СторІнки

насаджу·

Кінотеатр Ім. Т. Г. Шевченка

БАМ •.

Зоо.,огl •.

почала

17-00, 19-10, 21-00. 27, 28. Лише oДJIa вІ'! (БІЛОРУСЬфIJJЬМ"). Сеан­ си: 11-00, 13-00. 15-00, 17-00, 19-10, 21·00. , 29-31. ВеСИJПIl води (Чехословаччина). Сеансис 11.00, 13-00. 29, 31, Випробування KOXaвJIJI, 2 сер!І (ІндІя). Сеанси : 15-00, 18-00, 21·00.

року ••

MewKaHu,1

пномпеньської армІ'І. Пр!)

п'ять секуид ПО катастрофи (K!~OCTyJt1J11 1М. О. Довженка). СеaJНСИ: 11·00, · 13-00. · 15-00,

новини.

-

районів,

вати в НампучіІ маоїстсь-

20. ::Sa

попу л я р н и А

.Поле

8.40. 9.45 7 тилії (М.).

НА

визв' олених

аде навіть І серед баг~ тьох ВіЙСЬRовослуЖБОВЦ!В

13-0U, 15-00, 17·00, 1'9-10, 21·00.

вокально - Інструмента л .. HOro ансамБ J1Ю с ПіС:НАРИ:'~ К . т . 'nокум е нта л ьний т&.

20 .40 21 .00 21.40

8.10

ня

ЮіТ}j'lИХ та ЮНЩЬ1\их фільмі! Імекі М. Горького}, L:еанси: 11-00, 13-ОО, 15·00, 17·00, 19-00, 21,()(). . ;:1U, ::11. XJJlб 1 шоиолад (Ітaл1Jt). Сеанси: ·11.00.

русІя •. Канцерт за учаСТI6

-

вирішили ):!икористати своїх марІонеток . Однак патріОТИЧі1 силИ НампучіУ р ішуче виступи· ли проти , цього згубного курсу. , Іх позицІя зустрl­ чає р6зуміння І пl;х-rримкyj Н,е тІльки з' боку населен..

r

19.ЗО К. Т. · ДО 60-рlЧЧR 5 ДН. утворення БІлоруськоі РС Р І Компартії 6і.,ору. сії . • Mo.~oдiCTЬ моя, БІJlG­

По закінченні

Респуб­

КІНОТЕАТР .ПРОМЕТЕИ. Веmumй 3М 26, 27. Кохом 3 першого JforJlJI~ .Груз1я. фї.'!ьм.). Сеанси : ll'()О, 13-00, 15-00, 17,,()(), 19·r",.

ра

2<J.20

дР.ржави­

ВАЕКРАВАХ МІСТ! І ГРУАІІ

ху­

дожни кІв , И. Бокшая та А. Ерделl. 18.ЗО К. т. «Світловодськ! суве­ нІри •• 19.00 К . т . ІНфОРМаІіІАна про.

~Актуальна

розrрому.

агресорів

110.

закарпаТСЬКIІХ

r,paMa ••

піс"n

кої кл і ки. Створення Єдиноге фронту - закономlрни# nезультат багаторічнос

SaBOJI) 4.

-Океан.. Передача К. т . ~ПаJlітра', Виставка творіВ

що

амеРИJ.:анських

л і на, якІ не бажають ста·

миколаї8СЬКОС(і

СУ.llнобудlвноrо

11

операцП ' ИQ·ДемокраН,<tна

J11~", СтворюlIJЧИ за hИ' тайським зразком так з~

області Я. · &. C!lсипенка. ФортепіаНlІ1 твори Ф. Шо.

лектнву

не можуть примиритися з

пномпеньсь-

Вона

пена.

17.30

розв'я·

прикор­

ріШНЮ І зовнішню політ~ І це свідчать нерІдкі випад· ну, угодну пек!нсько~ Rи Ух переходу на бік ре}(ерівнIiЦТВУ. волюцІйних збройних сил..

Кін!)нарис пр!) Героя Со. І U,lаЛlсtичн!)ї Праll.i стаРшо. , ro операТ!)JI, Надвірнян. ськосо Н.фУl)lІер!еробноr~ заво.llУ IваИО-фраНКіВСЬко;

.КJlIОЧ ВІД ' нашого дому>.

19,~ ~~аш, оrJlЯД'. (М.).

Пекіном,

режи· І великодержавними гегем').

ка стала проводити внуl"

чо<:о 06' єднання #:3аnорізькиr1 автомобільний завод #:Комунар", З початку року з воріт підприємства ви­ йшло близько 138 тисяч. машин, з них тисяча додат. ково до завдання. На знї'Мку: в це'ху здачі. В центрі передові елю· са рі механосклада_,ьних . робіт Валентин - Л оnатін (злі· ва) l Володимир Антиl1Oв. · . , Фото О. Красовського. (Фотохроніка l'ATAY) .

інших

рювана

зав·

народно-демокра-

усп:rпні

.. /( vжні 1,1 хвилини ~ Ifонв~єра сходить один aeraм()/')lль» таlШй лозунг прикрашає цех здачі виробнu.

. '

. ,,'

шованого по CYCI~CT"ВY СФО

революційне

Пек і на на чолі з Пол П(} 10М та Ієнг СаРI . Ця кл:·

скла;Іали. .запитанн. Я. до І: Пре.д' .м. етн . их ДИСUКnl1ін. вІктория . . Змістовнl,Добо О. ШГНА<.:ТІП! "

с у щне

хопила

хожнЬго

.

братовбивчу

проти

маrе.\'!атич,

дуже багато цікавого І за·

провести

зала

декларauіТ

боротьби кампучіЙСЬКОГt) наРО;:ІУ за свободу І незcr ,'ежн і сть.- Нагадаємо, щ~ il : С Л Я CBO€Ї перемоги нц американськими агресора' ми у 1975 роцІ народ НЕ: зміг скористатись П пла дами: владу в країнІ за

,конкурс ' мате- 'І ' ХОПJ1ЮЮЧОГО. Найближчим газе..т . ДіТи самІ часом у школі вирlшен~ матер! а ' ./! и,

фаонт закликав ка мпучій·

ним

Іе:нг Сарі, підбу­

революц:itНі збройні сили Соціал ! стИ"'і!'ll1 }'еспуМІка Є;щного фронту ведуть І В'єтнам і JtdOCbRa: народ­

"Кеrіівник Л. П. УСТРІ'

вивченні

ю! l ка ПО.і!.

-

пучії, свідчать про те, щ~ 1 соц!аліС1'ичtil

інtернаціона~іЗМУ:

О.

. І предмета можна дІзнатися

'Найбільше

UI1\ол'Ярам

при

незалежності, ми- І ньоУ ЛОJIІтини

тичний лад" . та lхнlх маріОНеТОК на Пов і дсмлення, як! иа,tt. І Індоюп'аrtському- nlBocrpoходять у ці дн! з Нам- ві ВИЮI.КЛИ дві незалежнІ

ВЮllІ.хl;І.'!И!ИХ. · Найакти! них , дищиплІн. віШі учасники ·ЦиХ .Заходlз · . УчнІ пересвіДЧИЛИСJII, ttJ.\1

С)'венірами.

Hapo,tt

ру І соціалізму. В опублі· І Пота

новити

:М·: С. М,~ЬНИJІУ*': \ . Про~дення: І;ІЬОГО тиж· О. І,', НеТ~бif)· У~1 ,оРt&м JolЙ,фЩ6МФт-лр хлопчикам !і1зову,вали 'міМІ1tзди, ~~ . і · дівчау.ка.м . поповнити

иаrОРО;Іжені

пномпеньські ставленики Пекіна. У галузі зовНіШ.

ного з соц ; аJJ і змом , і вета· І тям ,

класу (к ,"!ас·

свЬУ, знання ,з

яку приреКЛif

11

J11s

. вёсе,цих\

державної пол і тики ПекІ· на, і повести країну по

який не має

математи~ ... .. ,' й. о... rо.. : п..розе.. I.м. енко. )'. ;6. 'кла.с у . (к. .ла~н.ий лено з 'IНіUіаТf!ВИ , !Чif~е. , ке!lі!іНИН3 . Т. Дж у.'! аи), '!ори , і коикурси

на

мом рабства нового типу, ністськ~ми ' амБІціями нlяа

=~~:!!~!!!!!! !!!!!~::!~. ~ ~!!~~ ~ ~!! .~!!~!!~!!!!!!!! !!!:!!!!!!!!!!! !! .!!!!!!!!!!!!~ !!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~.

Нещода!и(')

с"ЬкіА

кампучlйський

ким

ща'> «Чехословаччина». Баг~то пишуть і ;rpp; з

== ТИЖДЕНЬ Цt:КАВОІМАТЕМАТИНИ

~~ -~ !!. ~ ~ .!!=

доля,

дання пок і нчити з дик· ціалістичного В ' єтнам!. таТОРСЬКИ~І пномпеньсь- і Юпайські керівники з Іх

о своїх

70 карбованців. ' Ці, грошІ І Схвильовано й щиро ШКО- ,;:r:пь і се,-'Ц~~Ю~У <- щ: еt: бу.зуть перераховані 1! 1.nя.Рl . рО'зпов і дали пrю ба·! центр". Регул~рно ВИХ~ фОRД cnJ'I i ;mPFocTi_Y. сВО'Ю ' СсіТЬОХ, ВИ;J;а.тних прогре· І дить K!;J;lBcbKa газет. .

РабсЬRа

СЬ!ШЙ на р о.:! виконати «на- донну "В! ЙНУ проти розта."

ше з п і о.нерами НДР, Що.

по.:tарунн і "В, c~e,HlpiB • .:\.11я , сенько .• . ~eдopa ЦьО'мни І (Будюк Г . С.) . 3аС ;,:jання ште.\'!пе ,'lЯ.\'!И «УГО1)щlt друз і "В по :листув-анню. ;. са~.'1 '!горя ~О~lJ~нчука . та б{іо «Поштамту,> прохо;r.ять на,>, «Бо.'lгарія,>, «Поль.

моро6ки БУ.:lУ~Ь' На.:ІісЛаНі!'атьох ІНШИХ. Зараз пер€!< в. НДР. :':!е НімецькІ дру. можцl чекають Haгopo~,

табори.

який Є знаряддям "Велико·

кованій

" .

н

няли фактично в конnеи'F.

Ін· І ращйні

ний маріонетковий режим,

шляху

!

піа;І, ' конкурСіВ. ш~ ІдrШІьнІ мате~tатинв , МІ учні , a.~ _ЦІ.'1І кла;"., емб,,Jемою - на фОНі зе.\'! Р ' ' І зуміли з ' честю впоратися і ЧастО' ОЗСРЖJЮТЬ ЛИ<.1" Н{lХ нvлі полум'яніє чеРВ0. р • о зп?"В!Дає " ке ~ник , з ними. ОРИГінальн ! стю' s.i!! пl0нерів-тельманЦlВ на гв·Оздика. Ю:ху Ж.' .0., Лашно: . і логічною стрvнк і стю від І и-В К.'Іас (класний кеРІ&- ' 'U " 1 е ~и 3ар~з у ЦІкО'лl

представник і в

тел і генцП і дрІбної бур0 і примусова праця, Bi;J;cYT· жуазlї, полягає в тому. · ніСТь будь.яких прав 1 сво­ щоб повалити антинаРО;J;· бод такою Є .трагічна

rбмін U і кавим дх"ВІ;ІОМ, ! .тематик НДР'> . І Х,оч М,Ц- , традиЦІЄЮ ста .'!О те. ЩО; каное. НраЩі чл ен и г. !Д у провезе.НИЯСЇІ! льюіх мім. J ними б~ЛИ «горшки!>. НЗ- ! ЛИt;ТуюТЬСЯ не лише OKPtr. ! RIiГО'РО,:jжені почесною

-

служБО'вціВ І рем і с-

ник і в,

промнсловості,

~.:~~Y~~o:;XI~~~:

ОБСllr 0.5 формату га з ети .ПраВ4а>.

,

~"""''''~'''''...I-';-''''''''''' .""",,,,,,,~,,,,,,,,,#,,~,,,,,,,,,,~,,,,,~,,,,~~ і

оБДУl1раllління в справ<їх !и~вництв, поліrрафіі і книжкової

ropriB.1i,

BY,~ , Київська,

154.

Зам ,

6366-11.300.

202 номер 1978 рік  

202 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you