Page 1

На а'іеАІ

'

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І<.РАТН, ЄДНАНТЕСR!

~о,::~р8т~~••~!ю6~' \

.=е===:==:ае::= .м 202 (41U3}

мовою на І з·~здІ }{о\-!nартІ1 Ну· І

lІи

ІІІстуnив

глава

1975

М. А. Суслов. ВІд ІменІ Цент·

ЦІка

рального КомІтету КомунІстич­ ноУ партІУ Радянського Союзу, аtд ІменІ всІх радянських ко­ трудящих

вІн

усnІщноJ

Напере.ІОJІ.ІІІ са•та еиерrетк•

кіа,

р. а:о11.

2

досягнуто

Серuем

В

ПІд бурхливі оплеска всього sапу М. А. Суслов передав

з'УздовІ послання ГеRерального секретаря ЦК НПРС ЛеонІда Ілліча Брежнєва.

1935

rосподарства, 1 cnpaв.ztr. ввві важко уявити неухильне піJt­ несеиии економіки І шви.ІtКВЙ иауково·технІчниА nрогрес 6es розвитку п.ієі галузІ. Ось уже більш як півстоліттІ в РадЯR• ському Союзі усnішно втілюе·

РОЦІ

' • • - - - - - - - - - • • • - • • • • - -...- • - • • • • - • • • •....• • ' OPr АН БРОВАРСЬКОrО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РА:ЯОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

(ТАРС).

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

тьс• в життя ленінський зунг про те. що комунізм

ПАРТІЯ КЛИЧЕ ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ

ue

Нині СРСР

rocno.11.apcькoro

ПОРіВНЛНВЇ 3 ВОСЬМОЮ

Бу.11івельники і монтажники Дніпрогесу-2 построков~ зда· JІи nі.ІІ nромислове наванта­

na:;tii . на ваступне

п'ятирі~JЧЯ . · боти в першому році нової п'Яти-~ · Бі~і:. ііео.поrічного фронту В. М . річки. Є до чого прикласти руки ~ ~opos, · . в. т. Павлущенко, ф МаксиМ.еіJКО, В. В. ЯкУІnко у сво іх вистуnаІ розкрпвають вели

і над 'ІИМ працювати. в розділі ~ роекту ІІК КПРС по роЗвитку на- \ 1дноrо господарства Украінської \

ський народ у справі nобудови ко

' !КИ збільшити: сере.І{.иьорічниІ\ ~

Радісно

ва 197~ рік.

високо оціню~•ься 1Назвемо пише один

Молода ко,чуністка Віра Логачова -

одна із кращих

/(рійниць міськогобудинку послуг. Своєю сумлінною працею за· служила геликий авторитет· у своїх npautfl .чикiн і славу чуdо·

вої майстрині сер~д вибагливих замо8ників .

·Крім того, Віро -

'

~

чІ сnрави колект•~У і npo цікавий то змістовний віdnочино~ молоді. За х.ист і nрацьоАuтість, за ж:иттєрадісму вdачу 1

З ебстановцt ве.11ик~го dОJІІ'l'ичного 1 трудового nІд· иесення.

ви"Кликаного

шениями

трудневого

му Ц~нтральноrо

рІ-

Плену·

Номітету

І\t~Мун{стwчної

партІІ Ра· 1 nроектом до XXV з'їзду

Д.ІUІського Союзу

ЦН НЛРС

сОсновн·І напрями розвитку

и~одного

C СР

господаретна

на 197.6 -1980 ро·

ки•, · колектив фабрІf}(и верх-

нььго дитячого трикотажу рапортує своп~ рІднІй Віт· чизнt про дострокове виконанн$ n'ятирІчного плаt~у

реалІзацП nродукцІІ. ВтІ.nЮю'Ін

в

накреслення

життя

XXV

мудрІ

з"ізду

ОДЯГ

центи nродукцІІ. Особливо великий вклад у

дострокове

Любов

Носько,

Працюючи

за

билися

вІдрадних

успІхІв

особистими

nланами. вони викона.'Іи свої п ' ятирічнІ завдання за Тf'И три з половиною роки. Згодом 3а їх методом

почало працювати багато ІН· щих робІтниць.

Прагнучи внести свІй гІд· трудовий

.

подарунок

XXV

з ' їзду

НомунІетичної nартіУ Радян·

ло байдужих, К1)Жен

-

qac

хотів

найбільше дізнатися про

як~

накрес-

У центральній майІ}терні

обох

r'lcno-

дарства відбулr.ся збори ко.1екти- тії самовідданою пр;щею. ву і м~ханізаторів, зайнятих на Колектив механі~аторів ремонті тракторів та шин. З іІ'Іформацією

ЦК

КПР.С

виступив

парткому радгоспу

рад-

сільrосnма- 1 госпу нині бореться за те, шоб ао про проект і XXV з'їзду КПРС повністю завер-

секретар ! шити ремонт тракторів

В~си.'Іь

Ми- чirder' 1 інвентаря, зустріти весну

хай.'Іович Мемрук. Осо6лІІво близь- пеr 1tf " року лесятоі п'ятирі<Jки Іtими й зрозумілюш

цифри

·

й мамітки

лю1ям були

у в : f Jзбровнні. Робота uя ведеть-

по дадьm 1н1 у ся успішно,

кварт:~.'Іьний

пл~н

В . АРКУША.

тажу.

бов'язанІІя і запевни.'Іи, що зусrрі-

завідуючий найстернею.

нього

дитsrчого трико-

розвитt.J' сільського rоспо.1арсrва підготовки техніки виконується з країни. виnередженням графіка. Уже від-

S!дповІпно

.ао

розвиrк:У систем

.. МОЛНИR-2''

програми

даJtЬшоrо

зв'. язку з використаи­

кям штучних суnутникІв ЗемлІ 17 І'РУдН.ІІ 1975 року в Радянському СоюзІ адJйснено заnуск на високу елІnтичну орб)ту суnутника зв'язку 4<Мо.'Іния·2• з

бортовою ретрансляцІйною ра · забезпечує роботv метровому АІаnазон:

аn~n'ітурою.

~ .. .. :·. .\ІН

,j;иль.

в санти·

СуІ'Іо/ТНИК зг'язку сМолния·2• призна· 'Іений nля забезпечення експ ,1 уатаціХ системи далекого телефонно-телеrрафно­ гь радіозв'язку в Радянському Союз!, nередач, програІ'о' Центрального телеба­ чення СРСР на пункти мережІ сС>рбІта:~~о І м І жНАродного сnівробітництва.

Супутник виведено на орбІту з апоге­ єм

40836

кІлометрІв у ПІвнічнІй nівку·

.nl І перигеєм 451 кілометр у ПІвденній n\'ВRYJit. ПерІо.ц

ліній

Лише

щ1я

ЗО тисяч · кіло·

метрів високовольтних ліній.

Успіхи,

.ІІосЯгнуті

-

ками,

це

енерге.ти.

результат

натх.

ків . Тисячі з них нагщю.ІІжені кращи"

К

·

n.~уюстич- на підготовці п яrирічку . кадрів.

механізаторських

м.?.е

~~

12 годин 16 62.8 градуса.

хвилин.

нахилення орбІти

На борту суnутника. крІм апаратури для передачІ програм телебачення І ц:й­ сненн.я багатоканального радІозв· язку, встановлено апаратуру командно-вим!· рювального

комn.1ексу,

а також систе~т

орІєнтації, корекц\У орбІти

1 енергожнв ·

.1Іення суnутника.

Сеанси зв'язку через с.уnутннк сМоп­ ния-2>> ПРОВОДІUИМУТJіС& SідПОВJдИО ДО !:!а~.1!'!еної nрограми

звання

Геrо.я Соuіалkтичнnі Праці. НИНІІІІНЄ СВОЄ традИІІіАне СВЯ·

то П[!ацівннки галузі віnзня­ чають у дні підготовки до зна. менн.оі П(')діі в житті наІР<1ГО наrоду

-

наступнnr(')

Лен·Імськоі партії. nоІІсюднn

~ XX.V з.'ізду напрями .

1980

nартії

сОсвовнІ

наrолного

СРСР

на

1976-

р(')КИ:> .

Енr >гетнки

1

обго­

КПРС ло

UK

розниткv

госn(')дарС'тва

з'іJдV

В кnлекти·.

ІІедеться

воrення nrneктy

краін!4.

сnо.в : tені

1

1 p1w vчос · 11 ті внести ше вагоміший вклад 1

трудового

у

справу

завзяття

дальнІого

р•Jзвитку

індустріа.~ьноі . могутнr.сті Bi.r· чизни, забезnечИти в деся1 і А :ч'ятирічці виробниu1·во І341І-

.

1380

мільярпів

Механізатори, які ВИСТІ' nипи н~ ре:.~онтовано всі зернозfіиральні J. електроенергії. зборах, n:~лко схвалюмли j під· комбайни. ВелиІіа увага придіде- ~

•~~~~~~e~e~~~~8~~~~~s~s~~~~~~~~~~~~~e~-~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ee~~~~

nоеlдо.ммнн.а ТАРС

.11е збудовано

та при-

Вони· бради на сРІіе кон11ретні зо-

дексом сН• (новинка) фаб· рика зараз випускає 34 про-

тисяч карбованцІв .

нонал

нових

сільського госпо.11арства УРС:.Р на кінець нкнішньоrо pnкv бv·

вах

тр~мува.~~ пr10ект НОІ партн на десяту

650

збудовано

кілометрів

електропередач.

сутніх відповісти на турботи пар-

н. КИСЛЮК, днрек.rор фаб.рнки верх·

JІитячоrt'І

роки .ІІев'ятоі п'ятирічки

республіці

140

вщ;плків.

О.:tІІгу 3 11 ержавним Знако .\1 11кост1. А всього разом з ін·

моделей

За в

Скрізь вис.тупаюqі зак.1икали nnи-

тирlчноrо завдання дитячого трикотажного одягу на

надцять

ро·

ці .

Такі збори відбулися і в трак-

нІх двох рокІв у серійне в~робннцтво запущено оди·

зобов'язався до кІнця року випустити д~датково до п'я·

34 1970

центи більще, ніж у

200· rеІtтарів .

ського Союзу. наш колектив

якостІ остан-

рази.

н~шоі

республіки в цьому році при­ падає nона.ІІ 4 кіловат.годІ!ІІ е.лtктрnенерrіі . Ue на про·

не бу- зи з гектара на площі більш як

у

справІ полІпшення продукцІІ. Проrягом

- .v 2

жителІІ

мед;мями, кращим

річку.

Литвин.

кnжнс>rо

nрисвоєно

лення партії на наступну п'яти- торних бриrалах

ВікторІвна

n'ятІІріЧ•

з

НПРС · Інна Пилилівна ПронІна

ВОСЬМОЮ

роа, а 1 сільсько­

господареnі

На

пQлітич- центнерів зеленої маси ;•укуруд-

скурнича, комсомолка Анто·

країнІ на чесtь

nІдвищенням

ко-

ІванІвна

кандидат у члени

цІ

з

му

З

1,3

орденамн і

ного документа. У цей

мунІстка

кіло­

тисячної армії рnІ'іітннкіІ! і ін· женерно-технічних пранівнн ·

в·язаль-

ницІ-чотириверстатницІ

rнсяч

виїхали на відділки, у бригади, зав ланковий механізованої ланна тваринницькі ферми для озна- ки Петро Кирилович Гарбуза. йомлення і роз'яснення трудів- Зобов'язуюсь виростити по 4()0

нащt ентузІасти

-

3(І0

ненної шо.11енноі праці 1\агато•

никам цього важ.'Іивого

ступному році ще краще,

Дніn·

ска-

зробили

ний

поряд

«Бобрицький»

п'ятирІчного nлану

RЛРС. у дев'ятій rt'JІІтирlч·

продуктивностІ працІ ми до-

завершения

радгоспу

мільАnн

кою в

\

ціалісти, агітатори й політінфор- буту народу працюватиму в наматори

І

РІВНЯНО

\

Наша відповідь-самовіддана праця

дІтя ·М- ВИСОНОЯНІСНИИ..

гідротурбіни

уславленої

ват. А заг~льна nотужність електростанu. ій у країні на ·кі· нець року .ІІосягне 38,4 міль.Ао­ на кіловат. ЕнерrоозІ\роєність праuі в індус.тріі зросте no·

~

громадська активістка. Очолюючи цехо·

в~ ко~tсомольську організацію, воно турбується про вирп6ни·

t

ла

~

ПрацюЮчи no·

ударному, вона в числі nерших виконала особисте п'ятирічнt

завдання.

агрегат станuіі.

uієї

fЮІІськоі ГЕС імені В. І. Ле· ніна і Дніnрогесу-2 перевнши·

sa·

показник добрІJJзич.швість ІІолюбила .Чолод~ Віру Логачову . Вчора вона \ зоІnьшити виробництво овочів Ра:!О.Ч З іншими dелегатами від І<ОМі:.о ;юлії нашого району \ брала !!.часть в робоп ХХІ/ обласної ко.чсомольськоі кон ~ nротп нинішнього року на 11 про~ ~ ференц11. цен-тів. ; На фото: В. ЛОГАЧОВА. Фото А. Козака. Працівникu радгоспу сповнені ~#~~---~~~~~~.-~,,,g~''''~~~~ бажання примножити досягнуті успіхи, віддати свої сили, енту­ зіазм дадьШО1>1У розквіту рідної Вітчизни. Як тільки прийшли газети з нуть XXV з'їзд КПРС нови~и ус­ М . ТОПІХА, nроектом ЦК КПРС до XXV з'їзду піхами в праці. оекретар пар.rорrавtзацlІ нішньої п'ятирічки значно зросло nартії «Основні напрями розвит- ~· відповідь на піклування радгоспу •Зоря•. ІИРОбlІИЦТВО ОСНОВНИХ ВИдів ПРО• ку народного господарства СРСР nартії про з~Jіцнення економіки на 1976-1980 роЮІ», всі спе- нашої країни і поліпшення добро-

невтомна працs трудіввиків nанів І ферм. Адже іх здобутки ..- це результат послідовного курсу Кохуиістичкоі партії на інтенсивний розвиток сільсьІtі\Г& ГОСГ!Ода1!· ства, ЯІШІУ поклав по'Іаток березвевиА (1965 р.) П;1енум ЦК КПРС. НапрИклад, взяти наше rосподарство. Лише за роки ни­

шостий

пуском

потужність

сяг ва.'!ової nродукції ~ільськоrо ІСОодарства ва 11-14 проuенів. Щоб втідити в · життя п.1ани партії, наш колектив ·взпв пілви-

R ві.І тоrо, що в rіровк- щепі 3обов'язання

'І'і ЦК КПРС

ження

З

. ;р вказано, ЩО ПРОТЯГОМ п'яти- ~

пішвому просуванню вперед.

роз­

потужності яких мають бути вве.11ені в десятііІ п ' ятирІчuі.

ра,J;ГОСЦНОГО ВИрОбНИЦТВа ПРОХО·І Жі ПОТОЧНОГО року, ЩО СПІ}{JЯ6 JІ.иrь tnироке обгов.орення планів І закладанню міцної основи .ІtЛЯ po-

куніетичного суспіль~тва, наголо mуючи уве.ГУ ва нових, ще більr, вііповімnипх · завданнях по ус·

комnлексу

вивається енергетика Ра.ІІян­ ськоі Украіни. Лише nротя­ гом останніх років на карті ресnубліки з'явився ря.ІІ нови/( електростанцій: Слов'янська, Ла.11ижинська, Трипільська ДРЕС. Тривае бу.ІІівниuтво Чигирниеької дРЕС та Киів· ськоі ТЕЦ-5, Чорнобильської і Ровенської атомних станuііІ,

~Ьго госnодарства важливий :.ар- 1 и'ятирічкою виробництво овочів, тійний докуменr - проекr ЦК молока, м'яса збільшилось відпо­ КПРС .10 XXV 3'їзду партії «:Ос- відно на 148, 138 і 122 процен­ вовві . напрями розвитку нарпдно- ти . ro господарстві! СРСР на 1.976-~ Завершивши . п'яtирічне завдан1980 роки:.. На всіх діЛянках ня, колектив успішно долав рубе-~

ДОСЯГ РЗ.ІtЯН

аа виробництвом

електроенергіі nосідає nерше місце в ЄвроnІ. У системі є.ІІиного народно•

**

r.

no. -

е Ра.11яиська влада плюс електрифікація всієі країни.

НА НОВІ РУБЕЖІ )Т JXeRTpi УВаГИ ТРУДіВНИКіt На• І ДУКЦЇЇ. В

вnерше.

Івдустріl ваsuаJОть

електроенергетику OARY І nровідних галузей наро.ІtНtr'О

ЗАСНОВАНА

роботи.

ТИХ ЗВерШеНЬ, ЯКИХ

rру.ІtиІІ, електрос.танu.Іі

19

краіна виробила трвльІ'Іои ld· ІІОВІТ•f8АВВ електроене1)rП t початку року. Такоrо ycnizy

ГАЗЕТА

nалко

вІтав з'Ізд І nобажав його учас· никам

ІНД~СТРІІ

ГРУДНЯ

UK

t

СЕРЦЕ

20

делегаца

КомунІстичноУ nарт1У Радянсь­ кого Союзу, член ПолІтбюро КПРС. секретар ЦК ЮІРС

мунІстІв

ИОГ7ТНG

СУБОТА

кіловат-rо.J.ИІІ

(РдТдУ).

.

·

КУБА r.ЬОІОДНІ Упарною пrаuею на всіх ділАм• ках

соціалістичttоrо

буаІвниuтна

3устрІчае кубинськиіІ народ І s'і3д Kor.tnapтii Куби. Акий ВЇА• КрИВСА \7 грудНА 8 Га~анf. Два заводи важкої nромис. ловості Куби еРамои Пенья:~~о і сХорхе Фермаидее Ардері:. значно раніше строку викона.11и І> !ірn nннчі заР.дання. Річний nлан достроково никонапн nонад підnриємств uієі важливої ra.1y;U

0

tno

народкого rос.uедарства республі ки.

(ТАРС).


Парrlйке at.иrrн

Найважливіше

відчутною допомогою партійній організації по втіленню в життя комnлекспого nлану. по забезпеченню успішного проведення зимівлІ Х)'доби, я1щй розробив партком радгоспу. Хочеться сказати, що в першому пункті

завдання

цього плану зазначено: одержати в.

1976

1 буря

роцІ

Періодом

від кожної корови no 4300 кілограмів моло­ ка, довівши його виробництво на 100 гекта­ рів с1.11Ьгосnугідь до 1750 центнерів. М.и ро­

комуністів чотиритисячний ру-

рилося , на фермі всІ основні виробничі про-

з 1970 ро.ком цеи поназник зріс на 139 про-

рів сільгосnугідь нині станови~ь 1.65? центнерів проти першого рону дев ятої n ятирічRИ 805 центнерів. Досягнення так.~х здабутків це рез ул ьтат самовідданщ праці

нолективу тва,-. нник : в , в ава!і.гард! якого йдуть комуністн. 22 чле ни партв безпосередньо трудяться на фермі госп~дарства, виступають організато}.\С\МИ й застрільниками всьо-

го FІОвого , передового , що тут народжується.

Невпізнанними стали тваринницькі nрим!щення за останні роки . Прийшла сюди меха-

нізацІя, що дало можливість створити умови для високопродуктивної праці, підвищити нультуру виробництва. Лише в ць)Jму році для робітників ферми відкрито новий медичний профілакторій, де встановлено сучасне обладнання, почала працювати nральня. Став до ладу нормоцех, який дає можливість ви· сокаякісно готувати всі корми до згодовуван· ня. І відрадно, що в цих якісних змінах ва-

руна пролетаріату, ~кий.. пІд­

до nочатку _випасання ху.І\оби. Велика заслу-

центів. А виробництво ІІЮЛоІtа на сто гента-

В ДН

жовтневого всеросійського політичного страйку Володи­ мир Ілліч писав: «Могутня

нашими підрахунками, кормів вистачить аж

га в цьому кормодобувної бригади, яку очо-

революційного

Ні МІСЯці 1905 року.

ви для його дос"гнення. Насамnеред, у гос­ подарствІ закладено міцну кормову базу. За

біж по надою м~ло){а від кор~ви. Порівняно

гряну ла ...

вихору називав Ленін остані

зуміємо, · що рубіж високий, але є в~і nщста­

Другий рік n ідряд тваринники нашого рад·

ro.::ny усnішно долають

До 70-річчя першоі росііісьноr революиД

·----

-~

нявся в порив! герОlЧНОі со: ЛlДа'' НОСТl В J"CiX ЮНЦНХ .t'U

сії, ~упинила всю ~роми~ло­

лює комуніст Ф. М . Залозний . Як вже гово-

вість

торговельне і держав­

цеси механізовані, nобудовано кормоцех. Чи-

не ж'иття. Нраїна

завмерла

Мороз.

пе.ред бурею». 1 оуря грязула!

(за старим стилем)

5

мало зусиль власної ІніцІативи прп переобладнаннІ nр~міщень виявив член партії Б. І.

номіська конференція

Одним з головних важелІв росту вироб~ицтва тваринниць,кої продукЦії є загальне. шднесення трудової антивнесті серед nрацівників ферми. Відрадно , що й тут приклад пока-

шовиків

грудня заг~ль­

бlЛЬ·

Моснви

прийняла

7

rрудня за·

рішення почати

гальний страйк і nеревести його в збройне повстання.

зують комуністи. Члени НПРС Н. Л. Басюра,

Г. І. Васщра протягом нинішнього року вже одержали no 4500-50 00 кілограмів ~олока

у

перший

же

день

за­

страйкувало не менше

1ОО

від кожної корови. Іх приклад настдують безпартійні О. А. Салай, Н. П. Гончаренко

тисяч московських робітни­ ків, 8 грудня 150 тисяч

лись

гомий вклад комуністів радгоспу. Зокрема, nартійна організація цеху тваринництва, яку очолює зоотехнік-селекціонер М. М . Гончаренко, nід своїм неослабним контролем три-

Партійний комітет радгоспу приділяє значну увагу Ідеологічному забезпеченню виконання взятих зобов'язань. Номплексним планом по проведенню зимівJ.Іі худоби передбачено широке розгортання агітаційної та масово-політичної роботи серед тваринників. Політінформатори, агітатори регулярно виступають nеред працівникам~ ферми в добре обладнаній ленінській кімнат і . ю;а сталі\ справжнім центром ІДеологічної роботи. Для

тисяч дружинників. Особли­ во гострий хараюер бороть­ ба носила на Преси!.

вnровадження прогресивної технології.

спеціальна

ставня

має nитання

дальшої

механізації праЦі і

Нині, коли в тваринників проходить відпо-

відальний

період

- стійлове утримання худоби, зусилля комуністів спрfімовані на ус-

пішне забезпечення цієї кампанії. Партійний комітет радгоспу направив для роботи на

ферму сім членів НПРС. Серед них-брига-

дир І. У . Шафарук, механізатор А. С. Остапчук, яні першими відгукнулись на заклик парткому - nіти працювати в тваринництво. Справжніми штабами по організації зимівJii. худоби стали три партгрупи. Фантично в

кожній бригаді, в корівнику працює хоч один

комуніст, який особисто відповідає за стан сnрав виробництва свого колективу. Так,

партійна група В. М. Нуцепка по праву вважається

однією з бойових і авторитетних.

У свій час вона першою підхопила nередовий

почин nлосківчан змагатись

за

економію 1

бережливість на кожному робочому місці, по sкому й нинІ трудиться. У центрі уваги народних контролерів, де-

та багато інших.

її відвідувачів

тут

оформлено

недолік. Саме цим й

нориставують корми, належна трудова дисциnліна. За nрикладом старших товаришів десять

комсомольців виявили бажання бути тваринниками, тож на фермі створено цехову комсомольську організацію. Безперечно, це буде

Головними

нівськнИ район.

:Жовтневе

й нетерплячому залі (коли ж, ко,,и розnочнеться концерт?!) велична мелодія «Парафраза*

Е. Дергунова.

Потім на сцену вийшов на­ родний артист СРСР Дмитро Гнатюк і виконав nісню І. Ша­ мо «Києве мій* у суnроводі концертного оркестру Київсько­ rо Державного академtч.ногс театру оnери і балету tменІ Т. Г. Шевченка .

Тепло вітали

будинку сТоргмаш:.

всі присутні

культури відомого

в

З?ВОду сшвака,

с.воrо деnутата Верховної PaflИ

СРСР . Минулої суботи тут вщ­ бувся великий концерт.

- Мені приємно виступати перед вами, моїми виборцями, - щиро говорив Дмитро Ми­ хайлович. Цим концертоr.: ми,

-:

артисти театру ва.шt шефи, розnочнемо своt звпи

-

на честь

XXV з'їзду КПРС.

І він співав. Співав, як лише

уміє він,

Дмитро

Г~атюк.

чи~ голос вnізнаємо

nершого ж слова . тхненно,

серце.

1

вшразу, з

Сnівав на:

вкладаючи

ми

лушу

відчували

-

наші оплески хоnлення його

І

ц.е.

и

І

то сnравд! за­ неповторнІстю,

його емоційністю, ІомІ

його талан­

3

С'І'ОР.

тарним,

збройне

Москві

поя-

знайшло

ня бу .ТІа її головним

їні

ном,

вершиною

на

єдиним

всій

тоді

земній

декади і місяця. Адже

військами

криває велич здобутків. чітко пояснює при-

вІдтоді. Як невпізнанним

Пресня

за рахунок чого досягнуто певного успіху. Живе слово політінформатора, агітатора роз-

ва л ась

Сім

чини того чи Іншого відставання.

Нині на фермі активно обговорюється важпартійний документ - проект ЦН НПРС «Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-19 80 роІ{И>>. Турбота партії про дальший розвитон сіль-

виконуючи

серенаду

леному листі».

З одному лиш йому nрита­ манною майстерністю npocni· вав українські народні nісні с:Ой, знати, знати:., «Гандзя», І. Шама «Проводжала мати», А. Е к имяна «Кунак», О. Пах­ мутовоі «Мелодія», А . Баснера «Березовий сік». Ледь влови ­ мий жест, така знайома nоза - і вже nеред тобою яскраве nеревтілення, nовне злиття з мелодією. І немов nерекинуто невидимий місточок між сце­ ною і залом. Ті квіти, якими щедро обдаровували Дмитра Гнатюка, - то безмежна вдяч­ ність йому.

бІІ'Uькоrо

«Я люблю»

с:Соnілочка тощо.

але не зда­

десятиліть

минуло

і вся Москва, став цей ра­

розбиті

побудовані

парки

.!

станцв

Червонопресненський. йо­

року

,Цружинниювська ...

h~ дорогоцінна

ная Пресня>> фаЬри_;нии гу­ док, що належав манстерням КОЛИШНЬОЇ J\:lOCKOB С Ь К О· Брестської залізної дороги.

за його сигналом

МОТОРІВ

Десятитисячний двигун до-

датново до п'ятирічного завдання зійшов з канвейєра найбільшого в нраїщ Харків-

7 гру~ня

року nочалось зброине nовстання пресненсь~их. ро·

1905

бітників. Зараз на МІСЦі цих майстерень розкину лис~ це­

хи

електромашинобудівног?

заводу

«Пам'яті

революдіІ

l,.90S

рону>>. його колектив першим у районі завершив п'ятирічку по проду~тивно· сті праці 1 реатзац11 nро­ дукції.

На Більшовицьній вулицІ

району піднявся поверховий

новий дво·

будинок

музею

«Нрасная ПреснЯ>> .

.~езаба·

ром він розкриє своі двері,

А

поруч

відвідувачі

поба·

чать куточок старої Москви. Створюється

історико-рево­

люційний заповіднии «Нрас· ная Пресня>>. Тут будуть відновлені

ка:v1' яна

мосто­

ва, викладені плитами тро~ туари, появляться старо­

винні вуличні чюнарі і дере­

в ' яні nаркани,

як

це було

в 1905 році. Частиною ме~о­ ріалу стане будинок ~;?КОЛИ робітничої молоді,

якии зна·

ходиться поруч. Тут в остан· ні дні грудневого з9ройного повстання

штаб пункт

розташовувався

дружинників харчування

Пресні

1

повстан•

цtв. Буде реконструйований і невеличкий дерев'яний бу­ динок, В якому В ЖОВfНІ 1917 року засідав військово•

революційний комітет. На одному з будинків no Барикадній вулиці звертає на себе увагу трансnарант з ленінськими словами: «Под• виг пресненських робітни• нів не nропав даром. Іх жертви були не даремні•.

Народ, ппсав Володимир Ілліч, загартувався в nов~ станні. Він підготував ряди бійців, які перемогли в

1917

році.

Москва.

ра.иону

10.000 НАДПЛАНОВИХ

..Ре{Ііквія

зберігаєт ь ся в музеі <~~рас·

Пам' ять про героїчну бит­ ву мосновсько. го пролетарvіату живе в назві самого

П<1,оща

-

Повстання, вулиця Баршg~S на. Червона Пресня, 1

В. RНЯЗЄВ, :кор. ТАРС.

ського моторобуді-вного заво-

ду << Серп і Молот>>. Вироб• лювані тут

дизелі ветанов-

люються на.. потужних тракторах і комбайнах <<Нива• 1 << СибиряК>>. (РАТАУ),

••••••••••••••••--••••••••••••••••••••••••••••

Л. Вер­ грає»

уряду.

метрополітену.

радгоспу на успішне

гори:.,

горіла,

сквери,

і. ПЛІОТА секретар партІйноУ органІзації радгоспу імені Щорса.

" межи

царського

...

городах

мобілізувати весь колектив мо-

пі· дУ

nа­

поверхові будинки-красеНІ, ренонструйовані підприєм­ ства, на колишніх пустирях 1

винонання взятих соцзобов ' язань на 1976 рік, по гідній зустрічі XXV з'їзду НПРС 1 XXV з'їзду Номпартії України.

був неnов·

де

клас. Ву­

місЦі старих дерев яних бу­ диночків піднялися багат~­

таною відповіддю пояинно стати організоваферми

нулі,

йон міста . Розсунулись вши· рину його площі 1 в.улиці, на

ливий

лочнотоварної

бастю­

лиці було забарш-;адовано .. Дев'ять днів йшла крово­ пролитна битва робітників з

не завжди суха цифра звіту, яка заноситьсн на спеціальну дошку показників чи календар трудової слави, зможе розкрити ті критерії,

муністів -

пєршо1

куточком

нував робітничий

пропагують хід соцзмагання, підсумки якого підводяться кожної

стало

ро~ійс-.,кої революції. Пр~с­

пухн. Вони завжди пов ' язують свої матеріали з прикладами місцевого · життя, широк о

Дон-Юхота з однойменної оnе­ ри Д. Кабалевського, nісні Ю. Ражавської «Летять ніби чайки», Я. Френке.1я «Журав­ лі:., О. Білаша «:Чардаш», еДва кольори:., сСюг на зе­

В. Л.

в

8

з інтересом слухають тваринники виступи бійців Ідеологічного фронту С. Я. Перехреста, Г. м . Олійник , М. А. Соченка, М. Г. Пам-

госnу.

ДУША НАРОДУ-В ЙОfО ПІСНІ Дмитро Гнатюк

У вулvичних

боях брало участь маиже

&&••••••-••••••а•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ось зазвучала в nритихлому

джерелами

широкий відгук по всш кра.~

не nроведення зимІвлі худоби. Обов'язок ко-

чи

З ПОЛЩіЄЮ і

які розnовідають npo передових людей рад-

го поста не залишається непоміченим навіть

дрІбне уnуrцення

суТИЧКИ

~оча­

страйку були Пресня . За­ москворіччя і Рогозько-Симо­

стенди,

ського господарства викликає в серцях тзарининків трудове натхнення на нові досягнення, вишукування додаткових резерв:в пІдвищення пр '-•дуктивності праці. І першою

можна пояснити, що на фермі ощадливо ви-

на вулицях.

жандармерією.

свіжі га з ети, журнала,

література,

путатів, яні працюють на фермі, перебувають питання раціонального використання кормів, дотримання розпорядку дня. належного санітарного стану в приміщеннях тощо.

А від пильного ока членів робсількорівсько-

чоловік,

_

го вулиц;;. і пл о щ

і

Порадували й арти~ти бале­ ту, зокрема М. ~ибалов та С. Мірочник, котрІ nоказал.и оригінальну сценку з ляльками «На nобаченні». З нетерnінням чекали гляда­ чі виходу й ведучих артис­ тів «Укрконuерту» А. Литвино­ ва і М. Ткаченка. Веселий сміх, безnеречно, виклика.1а сценка «У nавільйоні гумору на ВДНГ». «Я люблю тебя, жизнь,

Я люблю тебя снова

u

снова

...»-

nроз.вучали знайомі кожному слова. Піснею Е. Колманов· ськоrо Д м итро Гнатюк завер­ шив

концерт.

-

Душа народу це його nісня . І в nkнi Дмитра Михай­ ло.вича Гнатюка відчувається душа

Народу,

-

СХВИ ,1ЬОВаНО

г оворила no закінченні кон­ церту секретар міськкому Ком­ партії України Л. І . Шелест. Надовго залишиться в nа­ м'яті цей вечір. Тож творчої наснаги

великих

у·дач,

ний ук~ін броварцін

ному митпеві'

дозем·

визиа•І·

Л. ЗЛОТНІКОВА.

Зас.1ужена артистка УРСР Река, молода сnівачка Пащенко,

артист

театру

А. Іщенко, котрі взяли участь

у концерті, також були зустрі·

нуті щирими оплесками. Вони виконали пісні Ю. Погорель­ ськоrо сСеменовна>, старовин­ ний російський романс с:Калит· ка», Кос-Анатольського сОй,

На знІмку: вгорІ - народний артнет СРСР Дмитро ГНАТІОН nід час висtупу на сцені будинку культури заводу <<Торrмаш>>, зліва у залі. Фото А. Нозака. НОВЕ ЖИТТЯ

Субота,

20

rрудня

1975

року


ВИСОКОЯІ<ІСНЕ НАСІННЯ­ ВИМОГА

'У гос~од~рс:вах . району за обробили насІннІ

nос!ви гербІ­

За лІтній

пле У:nтахо­

культур,

зернових !

нас:ння ярих

, к і в сьии й"

зернових nершо­

картоплі., класне.

Цьо:'ІІу сnрияло. поряд з Іншюш

заходами, по .1І пшення насін- рання врожаю почали очищати нкцтва. застосу~ання най?:льш І нас ін ня ярих зернових куль­

вародного

иа

господарства

1976-1980

роби

району

·1 ня

хл:бо-

гає термін ов ому об:11іну на пер­ шокласне, бо низькоя кісне н а -

сіння знижує врожай через м алv nольо ву схожість, одержання

вони nродовжують закладати мІцну осн о ву під урожай. За станом на перше грудня 8 госрайон у

43159 центнерів

низьІ\оnродуктивних слабих, зріджених сходів, якІ n : д ч ас вегет ації зовсім випадають, або

засипано

дають

нас ! ння ярих

зернових культур (без кукуру;J.-І

зи).

тонни картоплі,

19974

UеІ'!тнерІв

насіння

трав. У то:-"у

738

. багаторічними

рос-

дани'І1и

багаторічних

трав

-

141

релtонтовано 648 тракторів , п о над 10 тисяrt па ливних насосів , блu.Jь­ ко 1400 коробок передач. Загалом ремон тники виконали різних ро· біт на С!JАІУ понад З мільй01-ш карбованиів. На фото (зл іва напра во): інженер по пput/o)tu і в и да ч і тракторів О. П. Приходько, лtехан ізато р колго спц .:Червоноармійський»

О. С. Григоренко і го.ивнu й і.ч же.чер раtіонного об' єднання .:Сіль­ госптехніка» П. С. С;;прун оглядають відрелtОнтовані трактори пере д

чином,

з

кожним

Фото

Висока якість насіння

Кр~~о!'~Ь!{п:·о.

~ ерна.

1

П ри зерновому пол! ра­

р:вниnи І слецІалtсти

понад

СІННЯ

З

В~СОКЮІ И

оnремих! якостя ми важш1~о

госnодарств недооцінююн цьоro, непри пустимо зволікають доведення насІння ярих зернових культур до кондиції перТак,

жуть досягти

у

600

тонн

П ОСІВНИМИ

як для ПІД·

вищення врожанності зернових культур, так для зниження ви­ трат на вирооництво зерна . Особливо не"задовІльно в roc-

J

радгосп\

n одарствах

•ЖердІвський" його лише 26 8

но очи стку

ранону

орган ! зо в а­

насіння багатор і ч­

nроцента. Імен! Докучаєва ...:... них тра_в. Із _заси паних _738 48,7, •Авангард'> - 51 ,7, !ме- центнер : в перевІрено на посІвну ні МІчуріна - 61 .3. « Зоря" придатн : сть 679 цен!нерІв, з 61.4, сЗаворицький• _ 70 них виз~ано некондицІиним 436 nрnцентІв .

центнетв. у тому числІ за д?·

м!шками

карантинних б ур'яю в

Бе~умо вно. що nосІви яч:о"е- 253 центнери. Окремі партіІ JIO в1вса минулого по с ушливого н а сінн я люцерни 8 рад госn І

ПО.JІІПШУВАТИ ТОРГІВJІЮ ТрудІ вник Ів сем вують

два

обслуго­

nрод ов ольч их.

промтоварннй І господарчий магазини . Як вони працюють, задовол ь н я ють запити nайо­ вин : в? П р о це йшла мова на зас і данн і вико нк ому Богда­ нінської с і льської Ради де· п у тат і в тр у дящих. Доnові дач - голова правл~ння Вел ико­ димерського nадгос пробкоо nу 1\1. Теплюк . Чл е ни виконко~tv висловили

ряд

зауважень

1

.ntтa nеребували в_ дуже приrнl- <~Гогол і вський» мають в одному

ви,тк.v. Т-им ча~ом частина np~t - повитнці , нарантииного бур'яну.

суворо

-редnии дико! виишла у верхнІй сlння конюшини в Борисп іль ярус за ра~унок бокових квІту- радгос nи <<Гоголівський » ,

І,Іил торг і влІ, постійно дбати про с ан Іт арний стан . у мага­ зинах. йшлося також п ро

rн.чених

ВІДстали в роз- к і лограмІ до 400 штук насІнин

г~р6 .ц"и.1а ми

рослин

Не відnравляють на очистку на­

ю_чих пагоюв та д?дат_коввх ехо-

<<Шерд : в с ький'>,

<<Бобрицький » ,

дІВ. Це до _деякої МІРИ зн~з~t- <~Заворицький >> . Не зас иn ано по е~екти вн1сть обробки посІв : ~ жодного центнера насіння бага­ гер~щидами. І всеж:таки аасм1- тор і чних трав у радгосп! сТре­ ченІсть насІнникІв в1вса І яч:-" е-

ню редnкою дикою

бухІвський»

·

в господар-

етвах, що застосовували цІ заходи, значно

менша. н іж там,

·

ДосІ не наведено nо~ядку в

на с Іннєс;'<овищ~х

ІІJІесл и герб : ци.'lи.

,qокучаєва.

Заси п ане

СІЛnгоспк ультур

ходІв на

насІнних

ІІирощуваннІ о чистки

та

насІння

ре щюдvкп І ями

посІвах п р~-

р а дгос пнх

Докучає в а .

.

зернових

вІдразу ж пІсля збирання o.lep-

Потр : бно

nо-гос ~одарсь~и

жано nерш окласне н ас Ін ня в ставипtся до пІдготовки~ нас , н­ радгоспfІх сГоголІвсьюІ Й» (5110 ня-золотого фонду майоутньоuентнер І в).

« В еликодимерсь-

врожа ю.

ro

иий• (1~2А пентнерів). сЗаплавВ. КАДАНЦЕВА, ний• (1230 центнерів). УмІло начальник насінної інспе кції.

J'

ЛАБОJ'АТОРІЯХ

всю

в

насІниєву

кар·

ЧернігІвщини взято nІд на глнд nристроїв.

соntкають•

тридІІять

тонн

Впни тисяч

рІгання. вІдмовилися збудували

ша

вІд буртІв.

32

М(С1'НІСТЮ

кожне.

nогреби nрипада ·

:tами . сНл Ім ат•

тут

В мІру

потреfіи елен·

троннІ

nристроУ

nрограму ·

вмикають

вІдсІки

вен ­

провtтрюють­

СІІ. Це виключав nроростанни І

fВИТТJІ бульб. (ТАРС-РАТАУ),

будуть вика рб у ванІ прізвища

у

село.

першому

редню

школ у .

*

час

прокласти теnлотрасу до бу­ дитячого

сільськоrосподарсьии'Іі

р об і т, а також пе ред wацlв­

Н!іками тваринництва.

• • •

Двадцять актив І стІв вхо­ дять до с ил аду добровільної

ТЕМА.ТПЧВІ

народної д ружин и , яку очо­ лює секре та р па рторгані за­

ВЕЧОРИ, ЧИТАЦЬІtІ

ЦІї міс цев о ї пт ахофабрики І. Негод а . Варто в І правопо­ рег улярно

жинники

-

черг у ють

КОНФЕРЕНЦІЇ

в

С:ІльсьRа б І блІотека

читачами. П о пулярн ість за• воювали темат и чні вечори,

Один з останніх був nрисв~ чений n ідгот ов цІ до XXV з'їзду НПРС. Теnлими сяо·

цього від с вої х односельча н.

вами

дружин!

Активно nройшл а в біблІоте­ цІ читац ька и о нфе-ренц! я на тему: «Ж І нка-б орець» , nри. с вяч ена М Іжн а родному ронv

ні х спра в.

* ВИСТУПАЮТЬ

ж і нки .

САИОДІЯJІЬНІ

в іддю

АРТИСТІІ

розповів

об'єднання

R.

рин і nтиці В . М. Тар на вич.

ЗапорІж ж я. На t'Jtmpof5нiй стан­

ції голпн нпго 11іr)прш: мё7ІJа вироn­ ничо<'О of/ єднання .:3аІ1оріж нюне­ формат пр~ прпх одять остаточну fІеревіркц тран сформа т ори пот уж­

nтахі вн ичих

приміще нь.

дезинфекпію

пта тникі в

Л. В. зо.чьну

показано

а е ро­

Зінченко. ШироІ:о висвітлили nи- nарами форм ? льд еrіду та обробку npo nрофілактику і лікування окремих заворювань вели- яєчної тари па рами формальдеrікоі рогатоі худоби завідуючий ла- ду в спепіал ьній ка~І ері.

тавня

бораторією Пентральної 11.ослідноі Ветспепіалі сти ра йону ознІІйо­ ністю від тисячі до міль й оІtа кіло­ ста н ціі штучного осіменіння тва- мили ся з вир об ни чо ю дія .ч ьністю

ват.

На фотоJ підготовка трансфор­

матора до випробування.

Фото О. Красовського. (Фотохроніка РАТАУ).

рин кан дидат ветеринарних

В. С. Дюденко і завідуючий

в ау к

. ка·

кол е ктиву птахівників і nРрсn е к­ тивами

розви тку

федрою еnізоотології, доктор вете­ 1976 році. ринарних наук,

професор

М. Н.

А.

госnодар ства

ЗАІЮРОЖЧЕНКО,

Р. Парафl·

ДАВИДОВ.

Дда РАДJІНСЬКОІ людони

3 доповіддю про відтво­

вироб нич ого Крім того, було

птахофІІбрик

школи

допQ4

вчителька

ник.

трудівник і в

би виступив гол овний ветлі кар районної станції по боротьбі з хво­ роба~ІИ оільс ь коrосп одарських тва­

гол011ний фекції

З! змІстовною

вистуnила

мІсцеваУ

Заслуженою nоnулярнІстю

відбулась нарада· Доронін.

називалися nравофлан•

товІ nередз'їздІвського соціа• лі с тичного зм а гання доярка С. Ц ьомка , механ ізато ри Г. Бабко, В. Нарна ух та інші.

по::~яку. Ії д і я льн іст ь вІдзна­ чив р айон ни й вІ дд і л внутрІш­

в

(заві­

д уюча М . Харченко) веде ці иаву І змістовну роботу 3

КОМ СОМОЛІ>Ц! ШО·

ко ри ст у ют ьс я

rл.я.цаqІ

а:<.штори виступали в nолІ nід

ПРАВОПОРЯДКУ

рядку

зустрічають

співачку Л. Гуць . При клубі діють також драматичний І хоровий гуртки. СамодІяльвІ

ВАРТОВІ

кварта­

Заплановано

дИН!іів сп е ц : алістів,

Теп ло

v

лі І 976 року стане до ладу ла з ня, б у де газифі к овано се­

ветліка р Київського

ТОНН

сться.

тилятори,

б удинки,

ні і ук раїнські н ароднІ nіснІ.

шіст десяти дв ох односельчан, якІ загинули с мертю хороб­ рих бо ротьб і з німецькими окупант!!ми .

*

K'f'o

пІ д керів­

сюк. В його n рограмІ сучас­

на яно му зол от и м и літерами

ров і льн Ш н а род н ій

Тр у дівники радгоспу !м е ні Док у ча є ва незаб а р о м о де р­ жать чотири двокварт и рнІ

пта хівниnтві

Rпни

700- 1000

чутливими

СІJІЬСЬRІ НОВОБУ ДОВІІ

на

~~

радного оркестру

За а к ти в ну участь у бо· ротьбі за п рав о порядок ви­ конком сіл ь с ь к о ї Ради депу­ т ат:в тр у дящих о го лосив доб­

*

Благоустроюється

!Riill~ ••

редбач е но вст а новити обеліск ,

редовоrо досвіду в промисловому вань птиці, дези н секції і дезин­

'

сучасних ехони­

ЗалІзоІ'іетпннІ

оснашенІ

р~Апну

голова

села пе­

слухали декілька доnоGідей. Jlpo стровано нову апар атуру д.чя ве­ застосування нових методів і пе- те рннарної профілактики захворю­

ІІтливІ умови для зим ового збе­

радгосnи

*

з' їзду НПРС . А . МАРЧЕНКО, комітету проф­

ництвом комуністки К Денн­

в пентрІ

фер І. Лит овченко . еле ктрик Ф. Лихогод, роб ітни к І. Ро­ ман е нІ\о та І н ші ви~агають

на їх зап ити .

XXV

села вистуnи клубного

роц і

пів, птахофабрик та в ете рин а рУ другій полови ні д ня учаснІІних дільниць району. ки сем ін ару ВІдвІдали Київську Учасники н~tради-семінару за- птахофабрику. Ім було n родемон­

бульб, пІдтримуючи сnри­

Нолгосnи І

n р ~­

цією no боротьfіі з хворобами сі.%ськогоспnда р с ьІ;их тварин і птиці. На ній б ули присутні головві ветеринарні ліка рі радгос-

р а йпн І

електронних

честь

силами,

усnіхи

ном у

кращих

дпсвІду

У Броварах

Менському

множать трудовІ

семінар, скликана районною стан- р е ння стада вел и кої рогатої худо­

в електровікою МаІІже

nрацюють з новими

Нетпрацівники ~багачують ~наннл

УЧ ЕНИХ

"Погреби"

t~nлю

рц­ госn у nоб увало в будимна х в ідпочини у . Ус і вони тепер

садка І ил у бу, буде освІтле­ но вули ц ю Леніна. У наст уп­

продавnів Є. Бобка . К Ни­ рюхнної. Р. Сидоренко. як ! к у льту рно пб с луговують по­ купц:в, чуйно відгунуються

не опр rtбутко-

у

уї культу ру,

потрииуватись

п оширення

нас . ння

« Зоря » , ім ені Щорса та Імен!

органІзацІІ

ярнх

підвищити

. ЧZQU

сел І І в гром адських мІсцях. Показуючи о с обис тий при­ клад у п р аці І п об уті, дру­

ІменІ І ~ ен І

ТІлnки за Рахунок .вирІшен- ване в бу хгалтерІї за сортами 1

ня комnлексу нгроте хн1чних за -

сті,

рад, ос п І в

де. боячись ще білnше ПРИІ'НІ· <<~ребухІвськии >>, «Зоря» тити кулnтурн І рослини, не МІчурІна, «Авангард»,

рюnко та багато Інших. Чи мало працівн и к І в

Богданівки

з

nроnозиц і й . Проnонувалось краще органІзу ве~ти то р г і влю товара ~и пе ршої необхІдно­

чено\1У ста нІ І

ро-

спілки радгоспу.

(Ф ото хроніка РАТАУ).

Вісті

в исіяним

не- щорічно . Отже , одержувати на­

_

од~ІіННСІ ВИ:-.1ОГЗ часу. Однак ке-

класу.

О.

....

ц ентнером втрачається, в ее­ редньом у , тридцять н : лограмІв

1

Хав ро ,

ф !я ХаритонІвна Мехед, Ма­ р!я Михайл і вна Набищ ви­ конроб Андр:й Ів анович Оп­

відправкою в гостидарства.

сортодІЛ ьниц ь nольова схожість

центнер (дев' ятнадцять процен- ионv 2 1500 гектар. ів втрати мо­

тІв до засипаного).

worn

Запорізька область. Колектив Ва силівського районного об' єднан­ Н!f .:Сільгосптехніка», стаеши на трудоrщ вахту на честь XXV з'їзі;Jу КЛРС, взяв підвищені .зобов'яаання і успішно їх в иконує. В же вt d­

числІ станом на · від 60 до 80 процентІ в . Таким

ІІЯ зернових є 34916 центнерів, або 80.3 пр оцента до засип ано-

1'0,

За

низькопродуктивну

Петро

\ бітницІ рІльничих бригад Со­

багаторічних 1 нас ; ння зернових культур б у ває

груд ня nершокласного н асі н-

15

лину.

механ і затор

І8ан Трохимович

зни­

яч'І1еню Ельгіна

• ЛІ т­

оздоровлено

\ ВИЙ, ГОЛОВНИЙ інженер Юрій · Олексійович Ну ць. б ри гадир

цент не рі в

770

та 32 центнерІв в:вса Надійний. Вищезгада не насіння nідля­

центнер:в, картоплі по на кожному гектарі . Тепер

nо::Jарств ах

очисткою

схожість

зобов'язалися в 1 насІння яро го

жай всіх сільськогосподарських Jtульту р, зокре~а зернових no

200

з пер в:с ною

жена

б уло

багато

Проиоnов ич Нонопля . водії АнатолІй Якович Головатен­ ко ! Іван Романович Га рна-

ту р у радгоспі імені Мічуріна. І на цьому в тра тили. 41 О цент­ 1 нерів в і вса сорту Над ійний І знизили схожість з 95 п роцен­ т:в до 90: Внаслідок запізнен­

nершому роцІ десятої n'яти-річки виростити високий уро-

30

торІях

1

СРСР

роки>>,

радгоспу

в санатор І ях І б уди нк ах в ід­ nочинку. За nрофспІл к овими nут ! виами побували в сана-

t;Іерез чотири місяці після зби­

урожайних сорт І в І гІбр идІВ . У вІдnовІдь на постанову ЦН rІ\ПРС про проект Центрального Ном іт етv до XXV з'їзду НПРС сОсновнІ напрями розвитку

пер Іод

працІвник:в

врожаннІсть всіх ·І ааводv << Рудня>>. Та~І уже все

с.льськогосnодарських

зонрема

Оздоровлення робітників

ЧАСУ

'J'Оки дев ято1 п ятир і~к.и значно і цида~ш спецІалісти

п,Ідвищилася

НАЗУСТРІЧ ВЕСПl

у

ЛЕГКА І МІЦНА ТКАНИНА Внп у с к л егкої І м і цної аце­ татн о ї тк·а нин и << Леся >> о с в оєно на ш ов ко во м у комб : н а т І в Ч а рд­ жоv ( Ту р к м енс ь ка РСР ) . У ц ьо· му

ро ці

близ ь ко

її

бу де

ви робл ено

пі в м І л ьйо на

м етр ів.

а сортиментІ

пі д n ри єм ст ва

nер

в и:t Ів

де н 'ять

В та­

п роду кц і ї.

П 'ят ь з н их з'яАІtли ся v poкJf дЕ' в ' ято ї п ' ятирічки. З початк·у року

освоєно

тридця ти

ВІ tпvс к

но ви х

тканин

м алюн кІв,

НА ДОПОМОГУ ДОМАШНІП l'Ut;HUДAP1(1 Юлька в идІ в прод у нu!У масо­ в ого по питу вип у~ к ає Москов­ ськ и й nрожектарн и й завод. Од· ном у

з таких

Blt puбtв

версальному

утюгу

при с воєн о

-

унІ·

ел е кт ри чн ом у

зн а к

я костІ.

Робоча nо ве р х н я n рила ну ш в ид­ ко нагр І в а єт ься до nп т рібноІ темn е ратури. Утюг ма є те рмо­ регулятор І парозволожува'І.

(ТАРС-РАТАУ ).

0 Субота, 20 rрудпJІ 1975 року О НОВЕ ЖИТТЯ О О 3 стор. О ------~~----~~~~~----~~----------- ---------------------------~----~~--~-----


Випуск Мб Eeтeтtttta

•••

в

ВІJСаджені в старих каструлях, вони мають «піднімати тонус:о,

eтaptrx

сnрняти

вдома вони нізащо не висадвли б фікуса чи якісь та:ч ка,1ачики в каструлі. Але чого не зробиш заради доброго настрою відвідувачів!

нагода

завітати

до

Добрий настрій.

турб у ються

ки «Порошинка»). Не заздрю ва:ч. Хоча б тому, що на собі

vci

виnробував

«Переваги:о uьо­

го закладу громадського

харчу.

Так от, заходите ви до Ідальні й одразу nотрапляєте

Перш за

«всесторонньої вашу nерсону.

все, чистота.

nрибира­

ють. Коли nеревірю~ або nісля nеревірки.

очікують,

Але

основне,

гордяться

чим

законно

nрацівники

їдальні,

квіти. Іх багато.

-

ПІсля

з особливою

ра. А може, на минулому тиж·

чи

давши ,

внберете

щось до

ні.

Отак

смаку.

великого

вибору

страв

...

Що ж, вибирайте: огірки соле · ні, огірки мариновані, огірки

з

цибулею, огірки... Аж шість страв з огірка~и! Оце справж· ня турбота. Подейкують, тут скоро введуть огірковий

день.

На зразок р ибн ого. дієтчиків ця розnовідь

nообідавши чи

(чи

повечерявши

nocнf.

-

В. КОВАЛЕНКО.

од·

nерерви

n

а т е н т а

40-60

нонкуренти:

два

ставники nошти

nред·

І один

сфери побутового

обслугову­

сnовна

ПРЕТЕНДЕНТ ПЕРШИН: спецІальнІсть мІсце

Пухівка.

ностІ

-

мІсце

діяль·

особJІнвІ прикмети

разу, а

винаходу

маючи

<<Біля будинку М

nІд рукою nоштарську сум· ну. в якій часто (точнІше -

лицІ Павлова стоїть

ство:

ка.

6

скринь·

суми nенсІйних грошей. наш винахі.1ник знайшов до генІ· ального nростий сnосіб зали· шати дещицю у власній ки· шенІ . Принісши nенсІонеру

стояла. Тепер розбито, зла­ мано над нею дах. Ми розу. ~~ :ємо. що вІдnовідні органі· ~ацІї не можуть нести вІдnо·

отІ

20-30

за

дії

вимагає

скриньками.

зить І не гріє.

ся,

TPETIR

На

той зойк

nодивився,

щось

черк·

нув в заnиснику І, слова не

промовивши, день немає .

якихось

бешкетників. Але в чому виннІ ми? Адже газети. жур-

карбованцІв. без·

аnеляційним тоном

залишився

...

зник. І по цей А холодильник несnравним.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• туди-сюди nоглядом 1 - недо- ХОЧ ЛИСТА І НЕ НАДРУКОВАНО Чому плакали nерцю, картоnлі. І не 10-20 Робітники Кулаживського важить

Кажуть. дерева нІмІ су· путники нашого життя . НІмІ ... А жаль. СкІльки цІкавого мог· ли . б оовІдомити вони людям.

хоча

б цІ двІ

олакvчІ

верби. шо ростуть nІд вікнами гастроному N2 20 Броварського змІшторгу. Адже ум добре вид· но. до яких хитрощів вдаються тут nрацІвники прилавка, роз·

фасовvючн товари,

Могли б верби

говорити. не

довелося б гадати. хто то свІд· значився• 4 жовтня. коли при nеревІрцІ

в nакетах не вистачи·

lio nерловоУ

круnи 95 rрамІв, нукурудзяного крахмалу -- 51, nшеничної круnи 38. вермІ· шелІ -- 46, цукру-nІску 37 rрамІв. А так мовчать нять тихІ сльози.

та

ро·

Правда, це теж ІнодІ вnливає на xanvг. І в них. як то ка· жуть. в душІ вІддушина буває.

To:rl

присну ла

заговорить,

а

совІсть рука

раnтом

здригнеть·

ся. Так було. мабуть. 13 жовт· НЯ. У ГаСТРОНОМІ Не.1ОВаЖИЛИ ІіеDМ1ІІІ~ЛІ ТІЛЬКИ ПО 52, а ЦУК· рv-пІскv no 20 грамІв . Не ВИТ:1ИМаЛО·ТаКИ

Сер~:е

диреКТО·

ра Є. Д. ВІтмана та завІдуючих сенІІІями О. П. Чередниченно І

Н. І. Бертини.

У оаоченому магазинІ М

29

продавець Н. Ф. Витченко кине

".""""'

--.."..

-.,.".

nокуnцеві

грамІв. а по

верби Ось

порту.

на радян~ьке

16.00 16.05 НЕДІЛЯ. 21 ГРУДНЯ ПРОГРАМА ЦТ Новини.

9.00 9.10 9.30 10.00 \1.00

к

.. т.

ГІмна~тика

для

16.50

дІтеА.

туру

олімпіади

• Вартові

при·

Теленари~ сСлово к~муніста• . К. т •Музичний кіоск•. с(ІJІь~ька Г<'дина•.

... --- ---------.--

14.35

(ЛенІнград) .

нафе «Левада».

О. О. Гаnон.

16.20 16.50

11.00

18.00

21 .00 21.30

що

8

ЛІтнах,

іншІ дерева . Недалила коньяку, настойки. недодала цукерок,~ ковбаси - І за одним лише за· ходом намагалася nокласти в кишеню 1 карбованець 21 ко· !

13.50

Для

rолоак радчиського Комітету хисту миру Н. Рибака.

грамів.

останнІм часом розвелося баrа·

Ось так! речІ могли б nояс- то бездомних собак, які DJUІ· дерева, якби

заговорили.

, ють

С. ТАНАНАП.

працІвн-.к ІІІдділу внутрІШ·

и!х справ; І. ЧОРНОМОРЕЦЬ, в. ІVШJІЬНИЧЮіКU,

позаштатнt nрацІвивкв ВВС.

- -.,.------------

загрозу

ДJUI адо­

ров'я людей». Головний державний санІтар­

Є.1Нання громадського харчува"

ня.

чималу

ний лікар району І. М. Жуко

вич повідомив,

. лактики 1 jl

сказу

питання профІ

медпрацІвниками

пророблено

Гоголtвсько

дІльн~чноі лІкарнІ. Зараз про водиться реєстрацІя домаmв11

1собак рви.

-

та вІдлов бездомвих жва-

..

- ------ -- -----

.

діловоТ

~а­

лю­

школярІв.

•Сурмач•. (Мико­

15.20

До 70-річчя першаТ ро~ІА~ькоt революції. сЗагал ьнопGJІІтичввА ~трайк•. (Дніпропетроа~ьк). Програма передач . Для дітей. Ю. ЧеповецькиА. •Ну й Мицик•. Лялькова виета• ва. (Кіровоград). КІнофе~тиваль

фільмів

•Час

сЗемля

документальнmt

великих вгамуе

звер•

спрагу»,

• ВажкІ кілометри•. сДонеuькі ~амоцвІти•.

(До-

20.50 21.00 21.30

«На добранІч, дІти!•. Програма сЧа~•. (М.).

22 45

Pi•.

Назустріч ХХ V з 'їз4у Хмельницька обла~ть. ВечірнІ новини. ПРОГРАМА

НА

ІС П РС,

05ЛАСТЬ

9.30 К. т. Музична програма сРавsо10.00 10.30 11.00

ва пошта•. (М.). •для ва~. батьки•. (М.). К . т. •Шахова школа•. (М . ) . К. т . Концерт ~амодіяльних мо-

лоаіжннх

ансамблІв

ГрузП.

(ТбІ·

лісі).

11.30

К. т . Програма науково-nоnу.ІІRР• них фільмів. (М.) .

12.00

К. т. Зу~тріч юнкорІв теле~тудІt «Орля• з вІце-адміраJІом І. І. Азаровим. (М.).

13.00

К.

т.

МІжнародний

турнІр

s \""

кею на nриз газети с И:sв~стиs.."': збірна ШвецІї збІрна ФІнляв• дії. (М.).

15.15 15.40

К. т. Концерт. (М.) Теленарис •Робітнича (М.).

16.15

Екран студента-заочника. 1 куре. Історія КПРС. •Комуні~тична партія органІзатор розrрому внутрішньої і зовнішньоТ контрре. вмюuі"і . В. І. Ленін про І~торич•

ний

досвід

roвlen.•.

більшовизму .

Леніна •дитяча хвороба ни• в комунізмі•.

17.25

К.

18.15 19.15 20.15

К. К.

Гниrа

cJO ... ИS•

т. с Російську мелодІю вt-f4B впІзнаю•. Конu~рт . (ЛенІнrрад), т. В ефІрі <.Молодість•. (М.). т. •У світІ тяарин•. (М . ). К. т. Вечірня казка •О~Іннв вrода

річ . Со•Ііальниіі портрет колекти· ву Ворошиловградеького теплово­ аобудівного заводу Ім. Жовтне­ воТ революцІї. Передача сьома • ПісJІя змІни•. (Ворошиловград). дл• дІтеіІ. •Ми ~nіваємо• .

21

ТАРС).

ІнформаціАна nрограма с8kтІ•. ХудожнІй фільм еСтрибок на so-

клюква•.

•Київська

(М.).

nанорама•.

Художній те.,ефІпьм який повинен умерти» (М.).

сЧОJІовІа. (НДР).

Редактор Є. ФЕДЯR.

грудня на старому ринку м. БроварІв відоудетьеи

ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ ЯРМАРОК. В ярмарку візьмуть участь nідприємства торrІвnІ та rро­ мадсьноrо харчування споживчої кооnерації раііону.

&уде представлено широний асортимент промислових,

roc·

nодарчих та продовольчих товарів, страв унраїнс~оноі нухнІ.

ЗАПРОШУЄМО ЯРМАРОК.

ВІДВІДАТИ

ПЕРЕдНОВОРІЧНИй ПравлІивя Броварсько1 райспоживспілки.

жителІв

лише 1225 грамІв замІсть 1500, Гоголева. - Але вона вакладu кожен наnівфабрикат nирІжкІв 1 певнІ обов'язки. Тварин ПО­ з nовидлом був легший на 15 трібно доглядати, утримувати гра~ів , недотягували й 10 кот· в спецІально відведених для лет до визначеної норми на цІ· цього мІсцях. У нашому ж селІ

Мачуль~кий:t

18.45 19.15

20.30 14.20 К. т. СпІвае ГІзела Циnола. 14.50 XXV з'їзду КПРС - гІдну зу~т· 21 .30

мІсце, зо­

група

•Ранок

дини•.

лаїв) .

А. П. КупрІєць,

редакцІі

•Инженер

нецьк).

е~тафе·

Телеви~тава

* * *

до

•Ве~ела

13.05

«Любов ДО тварин Це доб· ре, пише у своєму листІ

nорцІй оладок чомусь заважили

шкоJІяріа.

сСІль~ькІ обрІТ•. (Оде~а). •Камерни~ ~онuерт•. (ХаркІв). Виступ пи~ьменника, за~тупника

лажинець завІдуючий газовим господарством, а натомІсть Ім

зується>> на приnічках. Що це таке? Для ПОВНОЇ НаГЛЯ.1НОСТі наведемо деяк! цифри: десять

.

УТ

народр.

-

11.40 12.15 12.45

Нухар-бригадир цього ж на· завозяться спецІально видіJІе· фе і<. м. Вахрушева ссnецІалІ· ною автомашиною запраВJІеиІ.

А може, це спробують зробити керівники змішторгу та об'

Для

крема в період масово! здачІ овочІв, коли бракувало авто­ транспорту. Зараз порожнІ ба· лови забирає у мешканців Ку·

лійку.

нити

с fовари

17.30

та•.

Як повІдомив редакціJ дирек·

Вона не роздив- тор радгоспу

К. т. •Клуб кіноподорожей•. Спортивна nрограма : t. К. т. Міжнародний турнір з хокею на приз rазети •Известия•: збір­ на СРСР збІрна ЧССР. В ne· рервІ новини, мультфільм. 2. Зу~тріч бок~ерів Москви і Ле· нінrрада , (Ленінг(Іад). ІнформаціАна програма «Ча~• . К. т. •В години від"очинку•. Музична nрограма до .Іоі!Я енер· rетика. По закінченні новини. ПРОГРАМА

10.05 10.50

помідорів,

лялася па верби. чи там якІсь І факти дійсно маJІн

55

К. т . ЗустрІч МО.Іr'ІдІ з льотчн­ ками-ко~монавтами СРСР О; Лео­ новим та В. Кубасовим. К. т . •МІжнародна 11анорама•. СnІваа Г. Чохелі.

15.20

мів). Іншомv nерцю (80 грамів), путному травспортІ та ще й по а все якась копійка набіжить. кілька разІв, бо пункт часто Ще далІ nішла буфетниця буває закритий.

лих

сЛюди Країни Рад•. ХудожнІй телефі.r.ьм сЦе~~rент•. (2 серія). К. т. •Завтра Ден~ енергети· ка•. 5е~Іда з мінІстром енерге· тики та електрифікації СРСР О. С. Непорожнім. 1(. т. • Новини музичного життя•.

100 й більше. Не вІддІлка радгоспу «Зоря• скар.

відстає від неї продавець мага· жилнея до редакцІУ на те, що зину N 2 38 в. в . Зарубіна. Од- газові балони доводиться вози· но!І-Іу яблук недоважить (50 гра. тн на заправку й назад на ПО·

~удно

шень:

К. т. •Будильник• . •Служу Радянському Союзу!•. К. т. ВідповідІ на нпитання

коресnондент­

душі nрийшов. сnасибІ йому, якийсь чолов'яга . Покрутив·

n

вІдальності

за

Він невловимий. як сJІаВ· нозвісний Фантомас, а зо• вуть його майстром no ре· моиту холодильників . Марії Антонівні Бутков· ській Із НрасилІвки одного разу вдалося nобачити його, але ненадовго . Наnисала бу· ла жінка до nобуткомбінату. що Ії «днеnр- 2>> не моро­

в яку листоноші вклада·

ють коресnонденцІю . ВірнІше

бувають

вантаження машин

15.30

14.50

ПРЕТЕНДЕНТ

по ву·

чи~алІ

щомісяця)

догляд

1

ськими

нахаб·

суть

були

(Фотохроніка

ж на·

ВІдгукнІться. товаришІ, на чиїй вІдnовlдальності ремонт

чималеньку

безnардонне

водою,

вести nорядок~>.

Цього теж потр:бно шука• ти. Хоча б за ти:vrи ознаками. що їх дає нам лист оенсІоне· ра Гайворонського:

гру·

-

Фото:

Гамбурзькому

читати їх

неможливо . Потрібно

ПРЕТЕНДЕНТ ДРУГИП.

там же:

листи заливає

вони розмокають,

nроживання

село

біс.ть,

нали,

Зуnиніть хаnугу. На нього чекає nатент. І ще дещо.

листоно­

-

настуnного

ще й sислухає нотацію.

вання.

ша.

коn:йок, а то й увесь

карбованець собі <<за тру· ди•>. Якщо ж знайдеться та­ кий. що не дасть, nожалкує. Не тільки «розnлатиться~>

У ньомv братимуть участь три

На

в

1\ .45 12.00 12.30 13.30

лику кількість nретендентІв. вирішено оголосити конкурс о;rержання

роки

роди•.

На цей раз, з огляду на ве·

No 00014.

перІодом зростання І поглиблення взаемовиrІдиюс торговельно-економІчних зв ' язків. ВІдповідно до угоди фірма •Магірус-Дойц• в Ульм! виконуе замоutІІRВ no поставках у Радян~ькиіІ Союз велико·; партії важких грузовикіа . Вони викорн~товують~я на будівництві БаіІкало·Амур~ької магістралі.

11

с:атирюш-nатентознавцІ nро­ вели своє чергове засІдання.

на

О~таниІ

рад•и~ько-західноиІмецькнх

ме·

ню увесь ча<: одне), ви cnpo· буєте купити чогось в rастро· но~rі. Ті.1ьки не іідіть одразу до дев'ятнадцятого. Чому? Вас там знову зустрінуть квіти. На цей раз не в каструлях, ні. Де їм взятися в гастрономі? У ве· диких банках з nатьокамн ко· лишньої фарби ... Чи не з цього nочинається ота, з дозволу сказати, стурбо· та:о, якv ми простіше звемо неохайністю і байдужістю?

А якщо вам уже так хочеть·

Тут і там,

тривалоУ

нього

П!І .1 ьністю . Ну навіщо, скажі· ~ro, в~~ ве.1нке меню. (тояти· мете nеред ним. І ще невідомо,

ся

Знаєте,

кажуть. що тут іноді

тут

Про

А так - борщ на перше і ні· яких турбот. На д[1 у ге? Котле· ти й гу.~яш з капустою до них. Хіба ж не зручно?

вання.

в атмосферу турботи:о про

.

nри цьому якийсь чоловік у черзІ заперечить, не хвилюйте­ ся: значить вона була nозавчо­

..

їда.1ьні N2 8. що якраз біля ре. сторану «ГоризонТ» (для точ· ності !!Одамо: навnроти зупин·

кис:JІе,

теж nодумми. Навіть сnеціаль­ ний столик відвели. У меню ви знайдете і молоко. і какао, і манну кашу ... Не знайдете ви іі т і льки на столі. Вам скажуть, що ... каша була вчора. І якщо

добрих

господинь:

Може, виnаде вам коли не·

може наполохзти:

м'ясне. Не хвилюйтесн, про вас

вашому апетиту.

Оцініть жартовність

в аетру.іtих wас.1ива

разv

~~-~-.....

І

КОJІtктив об'еднання rромад~ько·

харчуаання раА~пожнв~пІлкн ІИСJІОВJІюе ~nІвчуття старшому

re

бухruтеру об'єднання

ropa s

nрнаоду

П матерІ

,

JI. М. Хиль·

передча~ноі смертІ

ІІОJІектиа

Ру~анІв·

с~коt середньоТ школи внсловлюе •JІибоке сnІвчутта вчительцІ м. д . ~уА.ІІаІІ s приводу ~мертІ УТ матерІ

АНАСТАСІІ СИЛЬВЕСТРІВНИ.

~пІвчуття етар, об ' єананн• rpo.

мадського харчування л . м. Хмль·

!.?Ра з

11

МАРІІ МАКСИМІВНИ.

ПедаrоrІчниІІ

ПравлІння раА~пожнв~nІлки ІНС•

ловлюе глибоке шому бухrалтеру приводу

матері

передqасноі ~мертІ

МАРІУ МАКСИМІВНИ. АдмІністрацІя. партіАиа І nроф­ спІлкова орrанІзанії paдrocny •Pv· санівський а внr ловлююtь r л иt'tn~f співчуття старшому вю,онрnб\' В. П. Uач 1 приводу ~мертІ iloro батька ПЕТРА

АНДРІАОВИЧА .

'JI. СПРАВАХ ОБ'ЯВ ЛО ГАЗЕТИ дЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18

.

#202 1975  
#202 1975  
Advertisement