Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАFТТЕСЯІ

І

.N9 202 (3903)

І

У ПОЛЬОТІ ОРБІТАЛЬНА СТАНЦІН "САЛІОТ-4"

Відповідно

І

28

І

І

І

програми

дослідження

ня конструкції бортових систем і апаратури орбіталь­ них станцій, проведення науково-технічн : Іх досліджень

1974 2

р.

і експериментів у космічному польоті.

Деиь Батьвівщ.и:н.и Складання

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

ної колони

ники

Рапортують правофпангові змагання металурrії

вепьиоrо машинобудувания

міста

заво­

-

і експеримеитальиоrо заводу

вже довrий час

торrо­

змаrаються між

собою. Особливо напруженим між ними було трудове су­ перництво у нинішньому році. ~они з перемінним ~спіхом ви­ ходили на перші місця в райоИt . Нижче друкуємо їх рапорти

про дострокове завершення державних ппанів

на

Звернення

нати

ЦИ ИПРС до партії, до радян­ ського

народу,

колектив

nериментального

вельного

nерших

заводу

дн.ів

січня

екс­

n ' ятирічки .

став на трудову вахту під де­ візом <<Дати nродукції більше, кращої

якості ,

з

меншими

завдання,

В. СУХІНІН,

з

нолективом

Весь

nриріст

rолова

А. секретар

ПЕРШИИ АГРЕГАТ l'.t:C На Чиркейській ГЕС nостав­

про­

та

праці

nроти

на

2,8

процен­

заnланованого

показ­

ника.

Недивлячись на nевні труд­ нощі, що виникли в процесі ос­

товарів

n-ризначення, треб

що

йдуть

на

працівників

відь на Звернення

дМІня

товарів

265

Раnортуючи про

трудився

слово виnустити до кінця року надnланової nродукції ще на

ПИ>>.

300

тисяч

Щоб

груд.не-

девізом

-

року

викликати

тузіазм

рішення.ми.

nіД

чальному

карбованців.

Натхнені

во

на

Ціалістичне

викона.ння річної виробничої nрограми, наш колектив дав

серед

за

гідро­

ще

трьох

ської ГЕС,

в

агрегатіІВ

які

Чиркєй­

намічено

настуnному році.

здати

З введен­

ням їх .в ексnлуатацію за·галь­ на потужність гідровузла на

Оулаку

становитиме

мільйон

кілова<r.

ЩЕДРИП ЯЧМІНЬ

ТЕЛЕВІЗОРИ НА ЧАБАНСЬКИХ СТОЯНКАХ

Ви­ про­

кожному

пе­

ентузіастів

девізом

чотири

<<П'я·ти­

дні>>,

планами ,

виконали

свої

вна­

достроко­ п'ятирічки.

Серед них печові В . Антонов, В. Горохівський, В. ИузнецоJЗ та багато інших самовідданих трудівникІв .

Зараз

у

передноворічні дні

на підприємстві панує велине трудове піднесення, викликане рішеннями грудневого Пленуму

ЦИ ИПРС , другої сесії Верхоа­ ної Ради СРСР та дев'ятої се­ сії Української РСР. Усі, як один,

наші

праЦівники

заявла­

ють, що державний план п'ято­ го,

завершального

в'ятої

року

п'ятирічки

конають

в

і

де­

цілому

ви­

Ьведено

в

дію новий

комплекс

по вирооництву

амtаку

на

Сєверодонецькому хімі•шо~ІУ комбінаті імені Ленінського ком­ сомолу (Ворошиловrрадська область) . Фото Р. Азріє.nя.

достроково.

О. БОЛЬШЕЧЕНКО, директор заводу,

М. БУРНИШЕВ,

час

секретар

парткому,

Н.

ЛАРІН,

rолова

завкому,

тем­

високий

робітників,

нерно-технічних

під

-

<<Визна­

ударні

на

наших

особистими

народ­

весь

усі

слідок якого більше п'ятдесяти робітників, які працювали .за

ЦИ НПРС

змагання

хі­

ніж

більше,

станції Дагестанської автоном­ ної ресnубліки. На черзі пуск

вперта

підвищення

праЦі

рух

денку

дострокове

вжит­

допомогла

за

змагання

тисяч крб.

широкого

ку виnущено на

реріс

ду та постанову ЦИ ИПРС, Ра­ ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦИ ВЛИСМ про Всесоюзне со­

госnодарства. Додатково до зав­

змогу

вдвічі

ністю 250 тисяч кіловат. ВJн вироблятиме електроеtНергії

реаліза­

продукції.

казник до 50,5 процента. У велику рушійну силу

до nартії, до радянського наро­

сільського

дасть

навант:а~

агрегат потуж­

робочому місЦі. По росту про­ дуктивності праці, передбачено­ му на кінець п'ятирічки, 42,4 процента, в порівнянні з 1970 роком ми підвищили цей по­

рік, колектив заводу по­ рошкової металургії у відпо­

nо­

час

дуктивності

якнайбіль­ nлану

випуску

промислової

боротьба

комсо­

виконання

плану

передити

197 4

за­

всезростаючих

у

ногосnодарського

.народногосnодарського

доволення

вклад

уральцями,

промислове

принесло відрадні успіхи . грудня рапортували про до­ і

завкому,

Прагнучи зробити ший

воєння -нових виді-в nродукції, ми значно збільшили виnуск

соціа­

під

Ження nерший

це

Ції

По проАуктиввості opagi взяли рубіж п'ятирічки

за ·рахунок nідвищення продук- .

виконали

лено

заводу тор­

державно­

молу.

дукції в основному збУльшився

тивності

ам.і аку

машинобудування.

по

ІЩЕНКО,

комітету

колективом

виконання

заводу,

секретар партбюро, о. лянник,

заводу nорошкової металургії, ми достроково 2.5 грудня завер­ шили ·рі'ІНИЙ nлан по обсягу виробиицтва товарної і -валової nродукції, а 26 грудня по її реалізаЦії.

синтезу

мікам країни збільшити вmуск мLнеральних добрив .

го

АГАПОВ,

за­

на

строкове

І. Брежнєва, рік дев'ятої

директор

тратами>>.

Змагаючись

І

25

поставлею

І.

з

говельного

ЦИ ИПРС, ро­

ря ЦИ ИПРС Л. на завершальний

з

року

1974

гання

nеред партією. і народом у nромові Генерального секрета­

торго­

машинобудування

усІ

усnіШіНо

ми багато уваги приділили по­ ліпшенню соЦіаліСТИ':іНОго зма­

бітники, інженерно-техніч.ні працівники і службовці запе-в­ няють, що докладуть усіх сил і в:\1інн~. щоб достроково вино:

ширвжитку

відnовідь

1974 року.

вого Пленуму

НаАплавові У

для

надnотуж­

лістичні зобо.в'Я!зання, взяті на визначальний рік n'ятирічки . На виготовлення першоr та­ кої колони машинобудівникам nотрібно було більш як 10 мі­ сяців. Другу зроблено лШІІе за півроку. Нова установка, освоє­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І р АПОННОІ РАД ДЕПУТАТІЬ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

товари

нової

заверШили робітни.ки Уралхім­ машза.воду . Цим машинобудів­

Колективи найбільших підприємС'fв иашоrо

(ТАРС) .

І·

коrт.

УРАЛЬСЬКА НАДПОТУЖНА

ду порошкрвої

космічного

Метою запуску станції «Салют-4» є дальше опрацюван­

ГРУДНЯ

Ціна

до

простору 26 грудня 1974 року в Радянському Союзі про­ ведено запуск орбітальної наукової станції «Салют-4».

СУБОТА

Ю. ДАВИДЮК,

ен­ секретар

інже­

комітету

комсо­

молу.

nраЦівників,

!

ус~~!,: -:,~,Р!,~?.в!...~~~:~~~-,.~~~,~~~~.~~.?.~Ід~ ., !

ського відділка •радгоспу кодимерський» нинішньої

зразково

поставлено

«Велиосені

сі.nьськогос-

подарську техніку на зимове зб':рігання. Всі машини й знаряддя змащені протикорозійним мастилом, покришки коліс побілені . Інвентар виставлений рядами н '1

підставках.

Організовано

ремонт

проходить

тут

і

грунтообробного інвентіі·

на бригада, до якої входить Григорій Кушка, Микола Величенко,

ворічного свята повністю завер­ шить підготовку до весни грунто­

Сергій

обробного і'! посівного

Васечко, Микола

Щербак

та Анатолій Прудкий, вже полагодила чотири культиватори і склала два нових, поставила на лінійку готовності чотири сівалкиКоваль Іван Товстенко з своїм

помічником ремонтує борони . Ділом

відповідаючи

харківських

на

заклик

ні умови для високопродуктивної праці.

і запорізьких. механі-

підтримали

ініціати­

йоніНої rазети <<Радянський пра­ nор» на Житомирщині . 1х звер­

Ба,гатий доовід висвітлення «хлібної>> теми нагромадили сількори радгоспів <<Шлях Ле­ ніна>>, Lмені На рл а Марк.са, імені Петровського, імені Калі­ ніна. Тут діють громадські пос­

нення

обговорено на nартійних

ти гласності змасrання, депутат­

ТЗJКОЖ

на нараді

ву НОВОМОС·КОВСЬКИХ аКТИВіСТіВ nреси сількори і журналісти новоград-волинської міськра.

зборах' колективу Редколегія nрапора>>

·редакції,

а

ські пости.

Торік

трудівники

дописувачів.

названих

<<Радянського

ли з кожного гектара по 34-42 центнери зерна. АІКти.в!сти пре­ си прагнуть зробити досвід nе­ редових колгосnів над9анням усіх хліборобів району. · Активно включили-ся в еста­ фету робкори nромисЛових під­

встащ>вила

три

пре­

мії і сnеціальні призи для за­ охочення робсількорів, які візь­ муть найактивнішу учаеть в

естафеті. В районі створено 28 сількорtвських постів. Вони

господарств

вирости­

сових рейдів-перевірок стану зберітання насіння, тотовпості

приє.мств, зокрема заводів сіль­ госпмашин і ремонтного, які виконують замовлення трудів­

теmі-ки до весни, ходу зення на поля добрив.

ників села. Посилюється шеф­ ська доnомоrа колrоспа,м. Зміц-

nристуnили

до

проведення

ма­

виве­

В. ЗАБЕРЕЖНИП,

громадський

МІЦНІТИ СОЮ3~ СЕРПА І Гаряче

інвентаря.

На відділку споруджується но­ ва простора майстерня. Кіровці зводять її власними силами, неза­ баром вона стане до ладу. Тоді ремонтники матимуть всі необхід-

Плавучий велетень супертанкер одночасно !50 тисяч тонн нафти.

Фото Ю. Іллєнка.

\

~

кореспондент.

MO.JIOT А

~

нюються рІзноманітні зв'язки заводських колективів із хлібо­

j

робами. Міськком Номnартії У.краШи ·схвалив

заходи

актwвістів

пре­

си по проведенню масової, ударної робсількорівської еста­ фети. До цієї важливої сnрави привернуто увагу nартійних ко­ мітетів колгоспів, промисло.вих підприємств . Рекомендовано орга<ІІі'зувати переклик ланко­ вих механізованих ланок, зліт передових комбайнерів. Намі­ чено вmустити спеціальні ІНО­ мери багатотиражних і стLнних rазет, присвячені ударній еста­ феті.

А.

ЯНУШЕВСЬКИИ, кор, РАТАУ. Житомирська обл.

\ \ \

Збудовано приміщення нового оперного театру в Днtпр•)·

\

~

петровську.

Фото А. Запари. (Фотохроніка РАТАУ) •.,.~...,."..."~,~,..,...".,...,...,.....,..,.......,..... ,_.,....",......,.~.".41"'#.,...,....,.~.,...". ...\

(

ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконавчий комітет Броварської районної Ради депутатів трудя­ щих тів

10

доводить районної

до

відома

Ради,

сесії районної

депута­

що засідання

Ради

депутатів

трудящих 14-го скликання) . пере­ носиться на січня р.

3

1975

Сесія відбудеться о 14-й . годині в приміщенні (м· Бровари, ву.n. третій поверх).

райвиконкому Гагаріна,J6 15,

Райвиконком.


В МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ

Більше відповідальності за стан справ на виробництві

4if ------

--

Машинний парк радгоспу «Тре­ бухівський» налічує близько 70 тракторів. У четвертом у кварталі 1ри плані ІЗ відремонтовано 15 тракторів. При виконанні ць·ого

закріплено яким

:клад.ного завдання (у господар­ ств.і не вистачає багатьох запчас­ тин, як підшипників N2N2 92412,

2712,

шестерень

первинного

вала

реставр ують.

але є

всі

nідстави сказати,

економія буде теж

цьогорі.чного ваго·ма.

Ганна

Панасі(Jна

15

вже

ЯКІСТЬ спиртн ого . Отож і нід час ре­ ~!Онт у ві н також добриіі тижде нь «ХВОріВ »...

кадрами.

ний дв і р. Тут рівними

Перед у

соціалістично­

1975

року

і цей т рак тор стане на льнійку готовност і . Доброс овісно ремонтує техніку Микол а Ів а нович 0:\! ел ь­ чук, а ось трактор Т-74 N2 12 нже

.

П о р уч з знання. УІ

-.юве

:11ай стернею

справи

-

маш ин ­

ряд ами зі

пост авле но -на

зберіганн я

різні

зн­

збиральні

КО'.1байн и. Двигуни і техстропи на них зачохлені поліетидено.вою

плівкою, к олеса розвантажені. Це

зроблено з допомогою спеціальних стойок,

в иготовлених

радгоспни­

':Іш раціоналізаторами. Полотна і ланцюги знят і, по·верхні, що труться, з мащено. Гум а п окри т а вапном. По-господа.р·ськи зберіга­ є ться іі сінозбиральна техніка . Закінчується

під!'отовка

до вес­

ни зернових сівалок СУБ-48 . Тут трудяться слюсар і Ів ан Д авило­ вич Корн і йко і Михайло П етро­ вич Н азареІІІ<о . По роботі в идно :11айстрів .

Рейдов а бригада: І. Лук'я­ ненко

N9 2 ;

більше місяця стоїть у майстер­ ні, бо механізатор Михайло Тро­ химович Мельниченко л юбить іноді п р и кластися до пляшки

груnи

В.

-

механ ік

М.

відділка

Голець

народного

Бендик

-

мі·сьнрайонної

-

член

нонтролю;

кореспондент

газети

« Нове

успішно

,

що

му цегельному заводі. ударника

·

пра­

Уд_остоєнq

групи народного контролю. Вона відnовідає за якість цегли-сирцю.

За відмінну роботу неодноразово пахвальними

____________ __ ____________________________ листами.

Фото В . Б ендика .

..

.,.

з допомоrою дозоРцІв

НЕМАЄ потреби багато говори ­ яке

значення

дуктивної

праці

для

має

високопро­

добрий

на ­

стр ій і відмінне самоnочуття. І в цій великій сnра ві найважливішу роль відіграє хороша організація громадського харчування на nід­ nриємстві . Комуністична партія і Радянський уряд приділяють бас гато уваги поліпшенню роботи з акладів

громадського

З.вичайно, пов з таку важливу спр аву не могли сnокшно npoxo-

дити народні дозорці. Це nитан ня nіднімалося на засіданні групи народного контролю, обговорювалося на зборах фабричного ком ітету профспілки, а потім ставили ся JІИМОГИ перед керівництвом фабрики і комбінату гром адсько-

харчуван­

ня, зміцненню іх матеріальної ба· з и, Підвищенню кваліфікації кул і­ нарних nрацівників . На нашій ф абриці ще в 1967 році відкрито робітничу їдальню .

Спочатку

вона

задовольняла

го харчування . І байдужих до цієї справи не було. Знайшли від.повідні кошти, реставрували їдальн ю :

розширили

зал, стіни розnисали в народн о~tу стилі, nовішали гарні фіранки на вікнах, поста вили нов і столи і стільці все це створило чудовий затишок.

· ро­

бітників, однак з розширенням nідnриємства зросли і вимоги ро ­

бітників. Згодом nоявилися нарі­ кання на якість і асортимент страв, н а тісноту і невисокий са­ ніт а рний рівень.

Ку х ню також вим

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО

устаткувал и н:>-

обла днанн я м ,

яке

дозволя є

НАДРУКОВАНОГО

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ Майже два місяці тому nраців ­ ники

газети

ра зом

народного

з членами

контролю

гру­

заводу

холодильників п ровел и на заооді холодильників перевірку раціо­ нальності використання робочогd часу. Рейд дав багато критичного матеріалу, який став основою

вистуn у газети («Робочий час для роботи», N2 172 від І листо ­ n ада ц . р.) . Як і ж з міни сталис я н а за воді з а час, шо минув од того nам'я т­ ного

ного

рейду? Взагалі ,

наша

контролю,

-

група

говорить

народ· секре­

тар nартійного бюро М . Д : Чума­ ченко, ніколи не була nасив -

о

2

стор .

парку

в радгоспах «Великодимер­ ський», «Заворицьки:й » і на Бог­ дані:вській птахофабриці відзна­ чив, що більшість сільсь·когос­ подареьких

машин

в

цих

гос­

подарствах зберігалася незадо­ вільно. Техніка своєчасно не була поставлена на зимове збе­ реження,

не

очищена

від

по­

жнивних решток, не зняті були ланцюги, не розвантажені авто­ шини.

В

Богдан івськ ій птахофабри­

ці, наприклад. не були очищені від пожнивних решток комбай­ ни , не знят і з них ножі, б!ль­ ші.сть ву:злів покриті іржею.

Подібні недоліки були виявлені в радгоспах <<Великодимер­ ський», <<Заплавний>>. Міський комітет народного rюнтролю

за

несвоєчасну поста­

ною .

Постійно

проводяться

пе ре­

вірки . якості продукції, роботи а в ­ тотр а нсnорту, з береження соціа­ лістичної вл асн ості . Т а р е йд по використанню робочого часу став особливим для нашого колективу. Сnравді, виявлені недоліки, мар­

нотратство

робочого

часу

були

настільки очевидні й кричущі, шо

мимо н е .можн а було nрой ти . Та й

не

зб иралися

цього

підприє мстві . Одр а з у оnубліковані в га зет і

робити

на

винесли матеріали

на роз ширене за сідання п а р т ійно ­ го бюро . У ньому . взяли участь члени

групи

народного

контролю,

начальники цехів і служб, голови цехови х комітетів nрофсnілки.

НОВЕ

• шв идко см а чну

і високоякісно їжу, правильно

і

готу вати надійно

зб е ріга ти п родукти. Щоб поліnшити роботу їдальні , немало старань доклала шеф -ку­ хар Галина Олександрівна Хо­ менко. Вона зуміла підібрати і доб ре згуртувати колектив кухон­ них працівинків і добитися зла ­

годженої роботи . За - короткий час добре себе з ар е ком енду вал и дос відче ні кухарки Єв ге ні я Ба си ­ лівна Хаврусь, Галина Леонтіїв на

Єренченко, Ольга Петрівна Те ре­ щен ко і ще зовс і м молоді Ва­ лентина Дятел, Віра Хилько, Ва ­ лентина Шкур опадська . Смачнv пообідавши , наші роб ітники Ї:ІІ

завжди кажуть << велике спасибі! » . Я. ШИПЕР.

У виступ ах комуністів F. М . Грицика , М . Т . Новикова. О. Д. Зеленського, О. К. Горбоноса, В. М . Мозерова, К. К. Басіна та інши х прозвучало явне невдоволе ння п од ібн им станом речей на nідпри є мств і . Крит ику було одностай н о визна н о спра ведливою і своєчасною .

вірки. Зауваження по резуль­ татах рейдів ро'з глянутІ адмі­

ністрацієЮ заводу і доведені до конкретних виконавців-. Всі

недолІ·ки ліквіДовані в установ­ лені строки. Певна

робота

по

економії

матеріалів проведена і на заво­

ді залізобетонних виробів трес­ ту «Броварис!льбуд» . Є плани по економії металів, складені заходи. що забезпечують пла­ нову еКОНОМіЮ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ефективне використання сталі, відходів арматури. Питання економії матеріалів враховуєть­ ся при підведеннІ nідсумків со­

Ціалістичного на

заводі

змагання.

допущено

ту в

1973

197 4

році

роЦІ

-

Однак

перевитра­

28,5 тонни, а в 7 тонн металів.

На обох підприємствах трап­ лялись

випадки,

коли

на

окре­

мі вироби не складалися норми витрати металів , не були впро­ ваджені умови премІювання ро­

нов'Ну техн іки на зимове збер і­ гання і незадовільне збере­ ження її гоЛовному інженеру

бітників та інженерно-технІчних

радгоспу

лів

<< За ворицький>>

т. :Ко­

тулу І. І . і головному інженеру Богданів сІ?кої птахофабрики т. Бойк у В . І . оголосив суворі догани. 3 метою часткового в ід­ шкоду вання н анесених збитків ї:v~ зроблені грошові нарахуван­ ня.

<< Про заходи по єноно мному ви­ корис'l'анню в 1972- 1975 ро­ ках чорних металів в промис­ ловості 1 будівництві>> на до­ слідно-ек с периментал ьном у за­

праці. Передову робітницю това­ риші по роботі обрали до складу

ти,

збереження

...

комуюстичноt

нагороджувалась

незадовільне

На засіданні розглянуто пи­ тання << Про стан виконання :по­ станови Ради Міністрів СРСР

цює зрошувальницею на Залісько­

звання

народного

Головно му і нженеру радгос­ пу <<Великодимерський>> т . Ско­ рині Г. Н. за незадов·ільне збе­ реження зернозбиральних ком­ байн:в і розукомплектацію ком­ байна СУ-4 оголОJlІено сувору догану і зобов' язана в найко­ ротші строки відновити його.

ЖИ ТТЯ >> .

НОСУЛЕН­

років

комітет

машино-тракторіюго

ремонту ·~

У маши.но.ремонтній май.стерні мех а ні;заторн . одночасно ремонтують qотири гусеничних і стільки ж колісних трактор·ів. За кожнИ'м

КО

<< Про

усі спеціалісти майстерні, котра , до речі, повністю укомплектована

Отже, в перших числах

наприклад, на ремон ті !:іль­

ре:\юнтують у Требухові теиfку,

трактористи, допома га ють

:ІІУ зма ган н і серед ремон11ників ве­ дуть Микола Іванович Б а бич та Іван Іванович Конах. Заораз за ни.мІІ закріплено Т-74 N2 44. В они вже склали задн.ій міст, коробку пере:vІ.іни передач, гі.дравліч,ну си­ стему . У районно:v~у .відділенні «Сільгосптехніка» для цієї ма ши­ ни закінчують ремонт двигуна.

готовляют ь нові . Так, втулки N2 419 балансира виготовляють із трубчатих задніх осей Т-74, реставрують цапфи, вісі качання, шланги гідр·осистеми, опорні кот­ ки, шліцеві вали до обnр·искува­ чів ОВТ-1, ОВТ-2. Ці технологічні процес и непо­ гано освоїли і успішно трудяться кращий токар Микола Ва-сил ьо­ вич Мішин, газоелект ро зварник ко.муніст В асиль Петрович Хар.­ ченко і е.1 ектрозварн ик Василь Стеn&нович Харченко. Реставра­ ція дифіцитних деталей до:толяє не тільки успішно вести ремонт, але й мати чи.малу еконо·мію. То­

рік ,

два

вич Со м .

ви­

ськогоаnо.дарської техніки було за ощаджено 33 тисячі карбован­ ців. Правда, ще лише два місяці

по

повсякденно

На прох анн я дирекції радгоспу у майстерню прийшли і від:мінно трудяться кілька механізаторів­ nенсіонерів. Серед них прикл ад у роботі п ока зу ють Михайло ТиУІо­ фійович Оснач і Павло Андрійо­

коробки переміни передач і сту­ пнць кінцевих передач Т-74, оnор­ нИх котків, тощо) механізатори чимало· деталей

Економія,

ПОЕ!дОМЛЯЄ РЕ~!ІОВЛ

-~ -

Міський

контролю, розтляДаючи питання

праЦівників

за

економію

мета­

Міський комітет народного контролю зобов'язав дирекЦії підприємств

поліпшити

загаль­

ний рівень роботи , спрямованmі на

економію

прокатів

чорних

металів. Групи народних конт­ ролерів цих підприємств зоб.р­ в'язано посилити контроль за економним

використанням

них металів разом

з

представниками

НістраЦії

чор­

на виробництві

регулярно

огляди-к онкурси

по

і

адмі­

проводити цьому

пи­

танню.

***

Міський комітет обговорив також питання << Про стан збе­ реження соЦіалІстичної влас­ ності на фабриці верхнього ди­ тячого трикотажу, хЛібозаводі і молокозаводі>>. Проведеною перевіркою

встановлено

сер­

йозні недоліки в збереженнІ со­ вод і трест у «Унрелеватормлин. ·Ціал істичної власності на цих змІЦ­ буд>> І заводі залізобетонних nідприємствах. ТехнІчна виробів тресту « Броварисіль­ неність . їх залишається все ще незадовільною. буд >> . Міський ком : тет народного З метою забезпечення надій­ контролю в і дзначив, що на ності збереження матеріальних обох ци х п ідприємствах про во­ Цінностей адміністраЦіям цих диться п ев на робота по вико­ підприємств було · запропонова­ нанню

вищезгадано ї

Уряду

по

станнІQ

постанови

економному

чорних

металів

викори­ на

ви­

робництві. Так , на дослідно­ експериментальному _ · заводі тресту << Укрелеватормлинбуд >> до ведені цехам планові завдан­ ня по енономії прокату чорних

металів.

Завод за період 1972 роні в перевитрат мета­ лу не має. Внаслідок виконан­

- 197 4

ня нанреслених підприємством

40,6 рік

-

захо.дlв торік зекономлено

тонни прокату, . а за 1974 18,9 тонни. Подано дві

раціоналі·заторські пропозиції, які дозволили одержати еконо­ м ічний ефект по економії мета­ . лів на с уму 710 карбо ванців.

Від,пус к металу зі с-кладу 3дій­

снюється лише по лімітна-за.. бірних картках, затверджених головним інженером заводу.

но провести відnовідні заходи. зокрема виконати Цілий ряд додаткових робіт посилити освітлення, обладнати склади охоронно-пожежною

Цією та інше.

сигналіза-

·

За незадовільний стан збере­ ження соціалістичної власності, невиконання

окремих

заходів

по т ехнічній зміЦненості nід­ приємств директорів фабрики верхнього

т.

дитячого

Rислюка.

трикотажу

хлібозаводу

-

т. Міщенка і головного інжене­ ра молонозаводу т. Загуреького суворо

попереджено.

АдміністраЦії , групи ного

контролю

та

народ­

інші

громад­

ські організацІІ цих під­ приємств зобов ' язано посилити контроль

за

станом

збережен­

ня і обліку матеріальних цін­ Питання економії металів ностей, своєчасно виявляти фак­ знаходиться nід постійним конт­ ти безвідповідального ставлен­

роле:vr заводсьної груnи народ­ них контролер ів, яна в цьому

році зробила дві рейдо ві пере-

теріали їх обговорити на бюро групи висвітлити в стінrазеті. Перед заводським комітето м профспілки поставлено , конкретне завдання : добитися nоліпшення органі за ції ха рчування в їдальні т а кафе « Л евада» , а т а кож тор ­ гівлі продо вольч ими тов а р а ми. Н а родн і дозорц і nровели ще

ня до народного добра та вести

рішучу боротьбу з безгосподар­ ністю.

частих

« перекурів», хронічних не­

встигаючих

« на

хвилинку:.

чатку з міни j зникаючих до її зак інчення.

При

безпосередній

до

nо­

задовго

участі

на­

родни х контролерів в усіх цеха х широко обговорювалнея окрем : вип адки n оруШення дисципл ін~ виробництв а . А юрисконсульт nід· nриємства провів ряд бесід npc

Партбюро при йняло конкретне рейди по дотриманню розпорядку р і шення, яким пер едбачалося про- дня в цілому по заводу, а також радянське трудове законодавство тягам на йближчих місяця-п івтор а У цехах меблевому, вулнково­ Увесь комплекс ор ганізацШи ю nровести обговорення статті н а му та лісопильно -прирізочному. і виховних заходів дав nозитиви збор ах робітників і службовців Винних У nорушенні трудової результати. Учасники останньо' цех ів та служб, зібрати нар ади дисципл і ни було покарано, а на­ nеревірки з великим задоволен · ком у ністів кері в.ників виробни - чальників цех ів, м а йстрів діль­ ня м відзначили, що заnізненнf чих

д ільн иць,

поліпшити

роботу

ниць, де во ни

працюють, поnеред­

стінної преси, сnрямувати її на боротьбу з nорушни ка ми. Крім того, груnі нарадноГо контролю було рекомендован о провести ще

жено . Н а прохідній і в цех ах з 'яви ­ лися «блискавки » , виnуски «Ком ­ сомольського nрожектора», в яких

ня роз порядку трудового дня, ма -

ковано

два рейди по перевірці дотриман - І у дошкульній форм_і було критИ­

ЖИТТЯ

nрогульникн~.

Субота,

28

стали

явищем

надзвичайним.

Те

пер на території заводу не nоба чиш груnи за ядлих курців, ще

байдикують часом по

15-20

лин, - іх закликають до

ті, хто nрацює nоруч.

любителів

rруДИJІ1974 року

хви

nорядК)

М. ПОЛІЩУК.

о


Підrошовці до весии-иеосJZаtІиу уваrу

Урожай починається з насіння Вивчаючи постанову ЦН: НП України та Ради Міні·стрів УРСР <<Про заходи по збільшенню виробництва і заготівель зерна в колгаслах і радгоспах Україн­ ської РСР у 1975 роЦі», трудівники се­ ла,

у

переддень

завершального

року

дев'ятої п'ятирічки, роблять наголос на підвищенн.я родючості грунтів, на своє­ часну підготов-ку nершокласного насін­

ня ярих кульотур та дбайливе його збе­ рігання, завозять nосі•вний матеріал кра­ щих, інтенсивних сортів. Господарства

· нашого району вже

заве·зли

90

тонн

елітного нас іння ярого ячменю Ну­ танс-244, 60 тонн ячменю сорту Ель­ гіна, 40 тонн ·сорту Амза високих реnродукцій. Незважаючи на складні

погодні умови нинішнього

мають понад го .насіння

'70

рону,

вони

процентів першокласно­

ярих

зернових

культур,

за овоєчас.ну й високоякі·сну nідготовку посівного матеріалу. Адже .в радгоспі «Бобрицький» першокласного на,сіння

досі є лише 50 процентів, у Богданів­ ській . та Семиполківськ ій nтахофабри­ ках 40, Пухінсько•му ллемnтахорепро­ дукторі 39 процент ~в. :Жодного кіло­ грама такого нас іння не маю-rь Бровар­ ське допом іжне господарство, централь­ на дослідна станція по осіменінню тв а­

рин. Не дивно , що всі ц і гос~юдарства з року в рtк одержують низьні врожаї зернових .

Треба звернути особливу увагу на по­ сівний :\іа-rеріал, довести його до най­ кращих кондиц ій . Бо урожай почина­ ється з нас іння. Нр і м того, кожному гоСJІодарю відомо, що нас іння, яке дов­ лежить неочищеним,

легше

травму­

ється на очионих машин ах і яність його знижується. Нинішній рін яскравий тому доказ. У радгоСJІі << Бобрицький » насіння ярого ячменю Уніон 'д!ругої репродукції ( 1ООО центнерів) у cepm;Ii

мало схожість 97 nроцентів лри воло­ гост! І4 ,8 nроцента . Після очищення в листопаді (500 центнерів) воно вже да­ ло схожість лише 95 процен т ів . У рад­ гоолі « Требухівсьний» насіння ячменю Н:арлсб ерг-2 (750 центнерів) вл ітку мало схожість 98 процентів , а nісля очи­ ст.ки во.сени схожі·сть його знизилась на 3 nрQ1центи. Аналогічне становище з на­ сінням ярого ячменю в радгосnі

тянський >>

і

<<Нали­

Семиnолк івсь-кій птахофаб­

риці .

План засипкИ насіння ярих зернових

культур з стр аховими фондами у районі

виканано . Ра зом з тим госnодарства не­ дозасипали половину нас :нного матеріа­

лу зе рнобобових,

50 -

гречки,

45

трав. Найменше

30

процентів

проса,

процентів багаторічних на.сіння

багаторічних

трав мають радгоспи << Плосківський >>

q..7

-

ІПроцентів до nл ану засипки, <<:Жер\вський >> 35, <<Налитянський» - 25, .Зовс і'м н е мають його Богданівська n-rа­

хофабрика, - пл ем·завод << Рудня >> . Із фан ­

тично за.сипаного насіння трав перевіре­ но на посівну придатність лише 75 про­ центів , а в радrос:пах << Бобрицький »,

<<Заплавний», << Літківський >>

ну.

3

-

І

полови­

nеревіреного насіння кондиційним

культур

урожаю

минули:с

фондів, не перевірені на посівну придат­ н.:сть, не списані валяються по ко.мррах і горищах.

.

Весна не за· гора:\іи.

завдання

спец іалtстіs

Зараз

головне

nолягає

в тому,

щоб зберегти сортові і nоліnшити nо­ сівні якості насіння. Слід відібрати ва­

гови11:.Ше зерно (від ги однієї тисячі

до

45

зернин

грамів ва­

50

ярого

ячменю;

35-40 грамів ваги з·ернин віоса; 220270 грамів ваги однієї тисяч! штук зер­ нин гороху), провести калібрування йо­

го на решетах з nродонгу•ватими отвора­

ми діаметром

24-26

міліметрів

насіння ярого ячм·еню, ри

-

мілім·ет­

20-22

Для nідвищення врожайних на•сіння важливе

значення

якостей

має

своєчас­

не nротруєння ЙО['О. Дослідами науков.их у.станов доведено, що сухе насіюія ярого

ячменю

протруЄІНе

гранозаном або йо­

.

возять некондиційне насіння

них трав

no

багаторіч­

домішках насіння бур' янів ,

навіть по схожості. Але вони не переві­ ряють його на посівну л ри датність в дер­ жавній на·сінній інсІПекції, внеівають на залуження і під покри.в ярих та ози­ мих кул ьтур. Ций же свідомо поnовню­ ють .запаси нас іння ;ва жковідокре млюва­

них бур' яні.в у грунті. Н:рім того, десят­

виставити

туру,

етике1жи,

де

за.значити

сорт,

релродукцію, які.сть нас.Jння, утоtШІити

З

35

плану

трак­

тисяч

уже

екска­

Очолює

вивезено

ваючись

високої

Крім того,

В.

иони

змінні

Ю.

поля

Вороний,

щодня

норми

В.

значно

якості

К.

переви­

виробітку,

доби­

робіт.

в господарстві

постііІно заг?,:

20

тов" я ють торфокришку . вже амонізовано.

тисяч

тонн

ІІ

На знімках: вгорі передові механізато­ ри - тракторист В. К. ЮХИМЕНКО і шо· ф ер І. М. БЕЗСМЕРТНИЙ; вІfИзу на­ вантаження амонізованої торфокрНJ11КИ .

близько 5 тисяч тонн органічних добрив. Іх доставляють по 60 тони на . кожен гек­ тар плантації, Но-ударному

Приходько;

конують

загін

на

С.

tuхименко.

щоденно

це

автосамоскиди,

ватори, тракторні лопати. агроном А. Ф. Оленич.

І.

механізо­

-

де вирощуватимуть огірки . трудяться механізатори

щення насіння в

куль­

к01морах згідно фак­

т :--Ічної заси;nки. поновити нумерацію за­ сіків, відве·сти в коморах куточки від­ бору середн іх зразків насіння для визна­ ч ення

по·с : вної

nридаmості

в

держав­

ній на•сінній інсnекції. Це до.зволить зо­ середити в одному місці щу,п, розбірну

.дошку, відро, лLнійку, чоботи для робо­ ти в засіках, рушник і мило, акти відбо­

МАШИННА КВОЧКА У

ру зраGКі'В, мішечки,, пляшки для визна­

чення вологості і зараженост і.

Агроно­

своїх

них

температур­

<< еманах>>

курчата

:vrам потр ібно зробити віДІІІО'Відні заnиси

дуже

про нкі·сть засиnаного насіння в шнуро­

менше відхилення від необхідного режиму

вих книгах обліку насіння , книгах

навести

в комірних

порядок.

рювання

темnератури

в

кагатах ,

схему

розміщення кагатів, таблички з вумера­ цією 'f\агаті·в і назв ою сортів, зазвачен­ ням ваги, наявн ість термометрів для .ви­

мірюванн я температури

при зберtган.н і

картоплі.

При складанн і основних nоказників виробничо-фінансового плану слід звер­ нути увагу на nравильніс'l'ь записів про наявні зерносховища, в тому числі на­ сіннесховища, nри недостачі їх запла.ну­ ват.и буд·іВІНицтво. Складаючи звітність в райінапектуру держстатистики за ста­ ном на 1 сіЧня 1975 року про наяв­ ні.сть

складІНих

зе-рноочисних

машин,

необхідно простежити за правильністю їх заnису. Потр lбно виправити помилки минулих років, коли до цієї звітності, поряд

з rнаявни.ми .складними

заносилися

з

У

завершальаюму

виро­ сіль­

nід урожай

році

п' ятирічки

го сподарс-r.в.а району мають виробити

62

тисячі тонн зерна. Немає сумн!~у в то­ му, що це завдання буде виконаІНе з че­ стю. Наші хлібороби внесуть г ідний вклад .в третій український мільярд цуд ів хліба .

В. КАДАНЦЕВА, начальник районноУ васІвноІ lн­

рік

свіжі під

дослідній

тись

про

усьому трібно хвилин

-

теплн · городу

54

гек­

тари.

Для збудовано пу.

робітників

житлове

міського

тн­

Провадиться спо­ лаборатор ­

рудження

НІІГо

корпусу,

щень

автома ­

телефонної

станції. На фото:

ннА

комбінат

лове

nримІ­

тваринн ицького

комп.п ексу,

тнчної

теплич ­

і

жит­

селище.

(Фотохроні ка

ТАРС)

• о

«ПОГОДу~>

« Мікрокліма­

ту- І » .

Бетоноване тя

акуратно

м' яку

розрівнює

підстилку

з

краи завантажує

в спе­

Ціальні

зразу

52

ВУЛИЦЬ

ДОВГОВіЧНі­

ш е асфальтованого , до того ж ще й зручне. Адже для того, ЩQб продовжити .або відре­

ЩуЄТЬСЯ

СТіЛЬКИ

куваННЯ ,

яке

виконувати

Перед роботою авто­ касети

плити.

Машину об­

слуговує

два

чолові­

ка.

Дощ і сніг, холод і відлигІ\ створюють бл а­ года'l'Не середовище для

на

Цію.

Не забуто і умови праЦі для обслуговую­

а

В Івано-Франківсько­ му філіалі Всесоюзно­ науково-дослідного

інсти­ екс­

чого персоналу. стрілка

сьному

апарат,

ласть).

якого

можна

швидко

і

ма­

шини

ан­

і

трактори

тикороз ійну

Гу"». Для

в

<< кольчу­

r.tього треб а

спеціального

<< Автосервіс"» виготовляється на Н:озель­ заводі

ефективно одягати

механічному

( Н:алузька

Трелювальна безчо­ керна машина ЛП-18. створена в СибІрсько­

ко­ ви­

і

падку

ла­

чому, струмінь покрит­

промисловості,

тя, яке вилітає

атюрна

не ·потрібно

мати, а

потJ.м

знову

робити

асфальтові

криття:

достатньо

ти

бетоновані

по­ зня­

плити .

Але наступ бетону на доріжки недостат ­

механізаЦією

ви­

Вільню­

опорно-показо­

вого будинкобудівного комбінату сконетрую­

·

вали і виготовили са­ мохідну машину для трот уарни х

плит . Потужність її не­ бувала для шляхови­

ків

І50

-

годину.

повітря електроенергію. Прп­

метрів

При

на

цьому

з aпa­

parra,

може бути різних форм : факельне або плоске . Це особливо важливо

при

покритт і

важкодоступних

лей

машини.

ність

дета­

Потуж­

новинки ,

монструється

плит.

ни кл адання

стиснуте

яка

в

де­

лавіл ь­

йоні << Механізація і електрифікація сіль­ с ького

гос подарс тва »

ВДНГ СРСР , чотир ь охсот

них · м етрі в

А

важить

2,5

до квадрат -

на

годину .

вона

всього

кілограма .

об­

ЛІСОВИП ВЕЛЕТЕНЬ

монтувати підземні мунікації, в цьому

мати

є

піднімає вантажі вагою до однієї тонни .

плуатаЦіУ машино-трак­ допомогою

Тут

вентиляція ,

підйомника , встановле­ на на автомайстерні ,

торного парку створено з

має

електростан­

ську техніку в зимовий

період?

колесах

особисту

nримусова

і

за

проводити електроі газозварку . розбирати і збирати тракторні і машинні вузли й агрt!­

ірЖі. Як захистити від неУ сільськогосподар­

ремонту

ремонт

польових умов. Робіт­ ники майстерні можуть

стерня

МІ\ІПИН

го

устат­

дозволя є

гати. Більше того, май­

ЗИМОВИВ «ОДЯГ>)

туту

nокрит­

піс­

ну.

технологічного

НА ЗМІНУ АСФАЛЬТУ

му му

науково-дослідно­ інституті

за

лісової

міні­

своїми

роз­ м ірами , але володіє ве­ ликою маневреністю і

вантажоnідйоми і с т., ю. Вона збирає звалені дерева, підвозить їх на

вантажний і розроблю­ вальний майданчики, розчищає лісові траси, никонує

ін ші

роботи.

А ось валочно-тре­ лювальний г і г а н т ВТМ-4 може замінити працю

десятк ів

робіт­

н икІв. З допомогою ме­ хані змів ,

як ими

озбро­

єний цей універсаль­ ний трактор , можливо звалювати ліс , форму­

« ШВИДКА» ДЛЯ МАШИН

вати

пачки ,

вантажити

ти в будь-якому поряд­

Майстерня <<АвтосервіС>> , яка була пред­

їх і доставляти до лі­ совозного транспорту .

ку:

ставле на

Але і це ще не все . Бульдоз ерним відва­

плити

можна

виклада­

шахматному ,

з

п е­

рев'язкою шв і в, з будь­

лом ч ем

цтву».

одної.

Крім

сферу

без­

посер едньо

перед

кладанням

встановле­

на

ЖИТТЯ

машині

о

ви­

ніж

виставці

років радянському автомабіле б у д і в н и-

величиною змі­ відповідно одна

того,

на

«50

якою щення

ний

НОВЕ

В

інкубаторі, по­ всього шість - такий цик л

опиту·

На ВДНГ СРСР

тур­

ботливої матері-квочки. 24 датчики. встановле~ ні в інкубаторі, регу­ лярно nередають дані на цифрову машину. Для того, щоб дізна­

ського

в

чіт­

роль

СnеЦіалісти

овоч і

селище

станції,

виконує

кладання

Площа

в

машино­

пішохtдні

вирощують

дахом

<<Мікророзробле-

Поволзьк!й ко

ка­

впроваджена

ньою

цях.

року

і

Най­

загрожує

стримується

спекцП.

1974

на

зерноочис­

·виробничо-фінансовими

с ькогосrюдарських культур 1976 року.

них

тастрофою. Усrановка кл ім ат-І >> ,

ворохоочис­

н і машини.

Одночасrно

nостійні .

для

Неоохідно перевірити стан зберігання наа:нної картоплі та наявність відnовід­ ної до-кументації: журнал обліку вимі­

лніІ

грудна

nричепами,

з

діє

ньому

рік урожа~. схеми розмІ­

Московська область. У радгоспі-комбінаті сМосковськиА~ ці­

28

тори

У

агрегатІв

.10

к інчено очищення nосівного матеріалу . Але одночасно з калібрува.ІЩІЯМ та nро­ труювання-м його слід навести порядок в коморах, не доцустити змішування на­ сіння різних культур, особливо сортів,

Субота,

родючості.

олизько

кількі·сть рослин на гектарі до збирання. У більшос'J.\і госnодарств району за­

.ки .кілогра·мів, а то й центне рів решток насіння овочевих культур, кормових ко-

о

«Літківський»

загін

центнера з гектара. При цьому пі.двищу­ єтьюя nовнота сходів і збільшується

« Н:алитяиський >> його немає жодно·го кі-

Щороку вищезгадані господарства за­

радгоспі

працює

го замінниками за два-три місяді до ви­

плана ми слід складати заходи по щуванню пе ршокласного насі·ння

·

)'

ванИй

сіву, дає прибанку врожаю, в nорівня-н­ ні з nротруєним •nеред сів-бою, на 6,8

ними маш.ннами ,

ЛОІГрама.

для

для насіння ві.вса.

:виявилось тіль.ки ІО,5 процента , у рад­

ГОСІІІах же << Русанівський», <<Требухі.в­ ський>>, <<:Жердівс ький >> , <<Заплавний·».

ро­

ків, що підлягають вивезенню з насшних

а

радгоспи <<Русанівсь.кий>>, імені Щорса та ряд інших 100 процентів . Ці пока:зники були б значно кращими, якби скрізь nо-госnодарськи вболі вали

ше

І

ренеплодів, багаторічних трав та інших кор:vювнх

навіть

має

широку

автопосл уг. дивно,

порівняно

розмірах

що

І

при

невеликих

у

ній

снігоочищува­ може

. ви­

рівнювати дерева перед навантаженням,

ляти

розмі-

о

із

машина

сушняк

вида­

і

сніг.

(ВДНГ - ТАРС) .

3

стор.

о


11 ~

~

u

~ ~ ~ ~ ~

І

u ~ І

11 11 11 11

'11 11 11 11

І

~

~

Португалія: вісім місяців свободи

~

і! ЗУСТРІЧІ ДРУЗІВ

У житті народів бувають

1!

11

iJ

11 варського заводабудівного ком-

!

ft

розповіли

IJ- там ми познайомил!fСЯ і по-І: з

робtтниками ІІ

які

1'

стали нашими

11

_ . . 11 11 А невdовзі .приима_ли дру~І~ 11

11 у

себе в класt. На ЦІй зустрІЧІ

~ робітники ,

розповідали

11 історію цеху, про свої професії,

І' про плани на

11

наступний

рік. ІІ 1ІІз виступів начальника цеху 11 11 П. А. Онашка, секретаря парт- 11 11 організації М. Ф. Пахомова,

ні читати, ні пи сатИ. враху.вати безробіття,

країні,

цехового комітету ·о. І. 11 Гребено~ко дізналис!І, що у 11 колективІ наших друзtв немає ~ за правилом :

і

нено

молодими

ція не примирила,ся сnробувала

насrІрикінці

контрпереворот.

наших

~

11

згортають виробництво,

11 дев' ятІшласниця міськоі 11

~

~

1111

!!

середньої школи М

1.

ДІМ

І

за­

29

9.00 9.05

11

то

н аданн я

-

галії

місці і за звичає_м,

що прийшов

до нас вщ дщtв-пр адідt в, ври ~ра ш ають і гра шками, засвічують вогн я ми .

У продавців відділу, де йде торгівля ігра шками, Н а талю-І. К:ондрашової та Надії Лизун сьогодні, як і в усі останн і дні, приємн і турботи - підбирати но­ ІІ - сказав Петро Прокопович.ІІ товари», що по вулиці Київськ ій, вор ічні прикраси. !\ому треба ~ 1 дійсно, того дня ГаJІиНа 11 пожвавлен-ня· тут працює «дощик», хто поспіш ає купити 11 Петрівна Ясь, як завжди, вчас- 11 яли.нк0вий базар . Малюки з та- м аску на м аскарад , інши й ніяк не 11 но доставила пошту передплат- 11 та·ми і мамами старан.но вибира- вибере, яка гЬрлянда краща . Ад­ ІІ никам. 11 ють її .,-- корОЛfіВУ новор ічн ого же асортимент ялинкових пр исвята.

вона

І

кожен

хоче,

найкрасиВІішою.

щоб

бул а

крас

з

кожн им

Вибрати Сьогодн і,

роком

на приклад,

К: .

т.

г~є продавець м а

алося, допом а и

газину Гал ин а

-

і з <<Рухом

Ct::POB,

10.00

К:.

10.45

•·Кіностр і чки минупи х nіт». Ху· дожній фільм «Велике життя::.. Для школпрі в . «Репортер».

т.

кої

12.10 12.40 13.45

ЦТ

сМолоді

артисти

українсь­

естради».

<Екран Концерт

молодих». сСпектр» . на родного хору Палацу

14.15

Криворізького за воду «Ком ун іст» . (Дніпропетровськ). Длп школярів. еВесела естафе-

15.05

<Ра nортуєм о

ТЗ».

для

ді·

15.35 15.20 17.30

лиш е

Щоро.ку

в-стигай

23.00 9.55

29

До того часу, як за-

сяє свя'І'ковими вогня ми новорі.чна н іч,

у nродаж

ме нас красуня-ялинка .

г. ОЛЕКСІЄНКО.

повинно на-

дійти ще сотні ялинок, які чеН а фото: nродавець Наталка кають у кожному домі. Кондрашова допомагає вибра\І Але , .нарешті, ялинка куплен а . ти ялинкові nрикра.:и. Ставлять

їі

на

найвиднішому

збірних

Л е нінгр ада;

грудня

•Сім

з маг ання » .

Я•.

( Донецьк ) .

Інформаційна п рогра ма «Вісті». <>Музичні в ітання». Концерт на за мовл е нн я бу д івельників домни

N. 9

м.

Кривого

Рога.

сПередноворічні інтерв'ю». сН а добраніч, діти!». Програма сЧас» . (М.). Вп ерш е на телеекра ні . Художній фільм сДокер» . Програма на Киів І область 18.00 Наша афіш а. 18.05 ~Екран студента-заоч н ика . Други. ку-рс.

19.10

О.

20.40 21.40

«К иї вська

•Корнійчук.

«Мої

друзі».

Те­

левиста в а .

панорама» .

Гра є з аслужений В. Сєчкін .

артнет

ypr.p

Редактор Є. ФЕДЯR.

року_,

1974

новорічні пврвдсвиткові

ІlІРОдавцям

ву ніч у кожному домі радувати-

Для старшокласників. сНа ате· стат ввічли вост і ». Конкурсна пе­ редача. (Одеса). •Екран nереможців соціалістич-

ПРОВОДИТИМУТЬСЯ

ш ир ш ає.

радгоспі за працю. Дочка_ Оля 11 масиву лісів·ники відnравили у на 15 тисяч карбо.ванців. теж привчається до працІ: ча~ 11 продаж 450 ялинок. Покупців у ПрЬда.вці пр ацюють із з адово11 сто можна бачити, як допома- 'І н ас вистачає : сьогодні вже роз- лення:І.J - ще б пак, це завдяки 11 гае мамі розноситИ пошту. : К}'Іпили «запас» , що був, і неза- і їхній nраці у новорічну святконі красуні .

боксу і

(Но­

у неділю, з 8 години ранку на ринках м. Броварів та с. Гоголева

продавці

11 ють до свята більше трьох тисяч - Щороку продаємо різнома11 я,1 инок. Іх виростили для меш- вітних ялин·кових прикрас більш ~~ кан\І.~В міста пр ацівники Бровар - як на 18 тисяч карбованців, 11 ського лісництва. Ось і цього ро- розп о.в ідає за в-ідуюча вімілом

листоноші, 1 баром з лісу nрибудуть нов.і зеле -

з

Мос кви

сЧас».

Фін ап за зва ння абсолютного че мпіона СРСР з боксу . Новини . Програма п ередач. Програма УТ На-ш а афіша.

ЯРМАРКИ

за п аковувати «Тен-

броварчани купу- дітний» товар.

Зустріч

20.30 20.45 21.00 21.30

Батьківщині» .

ворічна вахта енергетиків) . (За­ поріжжя ). Вперше на тел еекран і. Телефільм сНі на Урганн .

ного

18.00 19.00 19.30

2.

еле-ктрогірля нд. А покупців біля

Кузь.м-ів,на Гиги- nрил авка не бракує ,

І.

ком а нд

У Галини Петрівни дружна, 'І ку лише н а нашому базарі вже Лілія Макарівна Салій .-За попеЧоловіка, І п родано більше тисячі ялинок. Та р едн і ми п ідр ахунками вже відПетра, шофера, поважають ·у 11 ще для мешканців житлового пустили покупцям прикрас десь

,.. сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

їй

(ТАРС).

художніх телефільмів. Інформ аційн~ nрогр а ма

працьовита родина.

мешканець Жердовн.

залишив

них -с ил, союз народних мас збройни х сИл>>. В.

Союз очима зарубіжних гостей• . •Сільсь ка година». •Літе рат урні бесіди•. Художнііі · фільм •У блакитн~м)'

кожному, щоб найбільше· епода~ запропонують ваrм декІлька видів

б

11 няк : 11 дому пенсію, відправить листа. ІІ _

11

колишнім

кою усп ішного nросування її по цьому шляху є єдність демократичних і народ­

15.50 15.30

механізатора п. П.ІІ Ну, звич айно ж без неї, зеле11 11 Хитрого. 1 якось мимоволі за-~ .ної і на,ря.дної, сяючої р·ізноколір1111 говорили, що у таку погоду не-\1 ними вог.н.ями, красуні , новорічне доводиться тим, хто на 11 свято - ·не свято . У кожному 11легко 11 своеАtу посту. ~от .не знаю, чи 11 домі наІПередодн і Нового року по11 будуть сьогодні свіжі газети і 11 селяється яли.нка, я.ку ·j.з задав~11 журнали, адже добиратися do 1111 лен.ня:м прикрашають 1 дорослІ, 11 нас нелегко. Але думаю, що 11 і діти. 11 наша листоноша не підведе», 11 Біля міського магазину «Культ-

11 __ ____ _ __ _ _ _ _ __ __ __ ",.,

незалежності

тяжку сnадщину

сте n у».

11

11 але свої обов' язки Галина Пет- 11 11 рівна завжди намагається ви-11 так, щоб жодних нарі- 11 1111конати 11 11 кань на її адресу не було. К. КУДРЯ, 11 11

тих,

nіввіко вий фашистський режим, заnору­

21.00 21.30

труд

в руки

а фрик анським колоніям Португалії. С кладний шлях треба nройти Порту­

•Радянський

12.20 13.20 14.10

Коли думаю про работу ли-\1

Нелегкий

нале­

перше, довести до кінця чистку держав­

11 рівку. По дорl!зі зустрів зна-11 йомого

11

що

ного апарату й армії від nрибічників ІІО­ валеного фашистського режиму, по-дру­ ге, з ав-ершити процес деколоні:зацІї, тоб­

К. т. «Будильн ик•. « Служу Ра дянському Союзу !». Зустр і ч · юнкоріn тел естудії •О Р· ля• з Ге роєм СоЦ'іалістичноі Пра ці В. В . П а йщиковим . К . т . еМуз ич ний кіоск•.

11 .35 12.05

11 ди, КОЛи дОЩ і ХОЛОдний BL- Jl 11 тер, термінові справи змусили \І 11 мене добиратися у село Заха- 11

11

земель,

Перед демократични:v1и силами .краІни

І' стонош, завжди згадую такий 1J •І випадок. Якось осінньої него_- 11

11 11 І\ 11

1,5

як

стоять й інші важливі з авдання. Це , по­

Програма переда ч. К. т. Ра нко ва г і мн а стик а тей .

9.30 10.00 11.00

~

11 А У період переf:!платної кам11 панії У кожен дІм зайшла, по11 цікавилася, які газети й жур11 нали кожен хоче одержувати.

госnодарства

ГРУДНЯ

Проrрама

\1

~

у той час,

ре­

гектарів придамих для сІль­

мога про передачу землі

і .відкрити

НЕДІЛЯ,

11

11 Третій рік працюе вона ли-,1 11 стоношею. 1 люди вже звикли, 11 11 що вона завжди акуратна, 11 ~ ввічлива, доброзичлива. Вико- 11 11 нае всі замовлення, принесе до- 11

аграрну

культури

11

11

насамnеред

хто її обробляє .

•Міжнародна панорама•. •Вогні ц ирку». (Горький) . 1ї. ЗО К. т. Програ ма мультфільмів : •Ранкова музика•. .,Корова , яка .. .• . ·с:Майті Маус::. . 18.1 5 І<. т . с<Клуб кіноподорожей» . 19.15 К. т . Концерт на родної артистки РРФСР Т . Шмиги . 19.45 К. т. Пре м 'єра короткометражних

11

країни, не­

демократичні

жат ь латифундистам, не вшюристову. ються. Н а селі дедалі гучн і ше лунає ви­

-[ГиlІІЩІШІ;І

R !І ~

Така у неІ робота

ського

і

і

від безземелля

мільйона

с т ав ить nід св;й контроль їх nід:приє.м­ ства і nрисінає ті Дії, які завдають шко-

Така дружба дає багато ко-\1 В. ВЛАСЕНКО,

ся

намагаються 'ви­

ІІ же нам вірно обрати професію.

демократизацію

перетворення

І\ рисного, і насамперед dопомо- 11

~

зарnлати,

форму. Селянство бу&вально задихаєть­

де:vІократичної п арт ій, вживає енергій­ н нх заходів п роти саботажникі-в. Він

в е ресня вчинити

рі.вень

Зазнавшн невдачі s лобовій атаці, реа кція вирішила пустити в хід зброю еконо".Іічного с-аботажу, використо вуючи

представники <<Руху збройних сил », ко­ :v~уністичної, соціалі-стичної і народно­

цією метою в столи-

3

сnравжню

п істоле­

Однак ти:v1часовий коаліці йн ий уряд Португалії, до складу якого входять

Вон'а

N K03tEH

11

привІтали

з пораз-кою.

мінімальний

п ідвищено пенсії, допомогу багатос!мей­

тів і гранат.

с троїт и народ п роти уряду шлях контрреволюЦії. ·

руху

Втративши владу , португальська реак­

11 11 арганізації цеху докладно роз-11 І! повіли нам її секретар М. l • 11 11 Калугін та його заступник 11 11 М. П. Таран. 11 11 Дружба наша з кожним днем ~ 11 міцніє. Скоро після зустрічі у ІІ класі помірялися силами r~exo- 11 11 ва та класна команди волейбо- 11 11 лістів. А в День енергетика 11

новлено

обхідно провести глибокі

куле:vІет і-в, авто:vІаТі'В,

гальські реакціонери

руху.

t npaцt. _ 11 Про роботу КОМСОМОЛЬСЬКО! 11

а: навчаню

кл_асу

«З

від фашис тського режиму, підвищит-и життєвий рі вень мас. Дещо вже зроб­ лено: вnерше в історії Португалії вста­

но:v~етів ,

клика-ти в кра їні еноно:vІі.чний хаос, на­

офіцерами

Першочергове

ни.м та безробІтним тощо. Але ще більше треба зробити. Як підкреслюють комуністи, для того, щоб викорчуваоrи коріння реакції і здійснити

кв ітня було здійс­

еле:v~ентарних

збр ойних сил», в ін був неможливи й, як nідкреслив генеральний секретар Порту'гал:ьської Но:v~уністичної партії Алваро Нуніял, без масового народІНого

11 уклали !fгl?ду пР_о змагання у \І

11 учас~ики художнь.ої самодіяль~ 11

25

так

всенародну

відсутність

І хоча· переворот

де1\>юнстрації

кривають п ідприєм ства і звільняють ро­ бітників. Пом і щики знищують урожай с ільськогоспода рс ьких культур. Д і ючи за прикладо м ч ілійської хунти, порту­

шистський режим викли кав

за всіх,

~ друзІв зt свя том.

в

поліцейські

ненависть.

1\ в~і за одttого». І ~и вирішили_ 11 рІвнятися нd шефtв, в читися t 11 працювати так, щоб не сором- 11 11 но було розповісти у цеху, 11

11 ностІ_

лютувало

ча.с

держави.

:з 27 на 28 вересня звели nереnони на пі,1стулах по столиці . Вони перев іряли автомашини, які їхали туди. конфіскуючи : 1брою н учасників nередбачуваної «де­ :v~онстрації >> , а наступного дня в Лісеа­ боні у змовник ів було вилучено сотні мі­

· напітал іс ти

свооод, то неважко зрозу;о.Ііти, чому фа­

тут всі працюють

~один

яне

до того ж

малоземелля селян,

репресії

11 голови

11 відстаючих,

Якщо

n ід

по:vІіщики до е! зай:v~аю ть у галузі еконо­ :vІіІШ. Ванни скорочують кредити і пере­ казують ч ас тину каnіталі-в за кордон.

ропі (вдвоє нижчим, ніж на-віть у сусід­ ній Іспанії). Третин а насе лення не вм іє

iJ

хід

т і ключові позиц і ї, що їх монополісти

вень португальців був найнижчим в Єв­

про 11

в

:щклик лі,вих парт:-й тисячі людей у ніч

її життя. Переворот 25 квітня був nід­ готовлений глибокою кризою режиму Наетану , який поставив Португалію на грань катастрофи. Непосильна для неї 13-річна колоніальна війна, що погли­ нала майже половину її бюджету, зов­ сім виснажила матеріал ьн і і людські ре­ сурси невеликої країни. Життєвий рі­

11

11 про кращих людей. А головне 11

11 дружилися 11 енергоцеху, шефами. .

пущені

ди і нтере с ам

завда·Н'Н'Я уряду вивести економіку з тяжкого становища, яке дісталося країні

званої « :~<ювчазної більшості», що намі­ чалася в Ліссабон ! . Однак народ з!рва.в підсту:nний нам ір реакціонерів. На

Це була справді епохальна подія, яка поклала край піввіковО<м у пануванню фашизму 1 відкрила шлях до демокра.­ тизації країни, до докорінного nовороту

11 бінату. Старші друзі привітно; зустріли нас, охоче познайо.ми- 11 11 ли з виробництвом, провели 11 комбінату,

ці було с твор ено підпільні склади із ;;броє.ю і боєприпа-сами, які мали бути

кам . Саме таким періодом для порту­ гальського народу були вісім місяці·в , що минули nісля антифашистського пе­ ревороту 25 квітня 1974 року.

З радістю і нетерпінням че11 кали у нашому 9-А ціеї поїзд- 11 11 ки у гості до робітників Бро- 11

11 цехами

перелом~і

nеріоди, коли тижні і м:сяці за C·BOJ:\1 історичним значенням дорівнюють ро­

У

ярмар~ах братимуть

фабрики,

участь

радгоспи,

птахо­

торговельні організації та підприємства

громадського

харчування.

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА ЯРМАРКИ!

Адміністрація ринку.

КИІВСЬКИЯ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЯНИЯ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУ€ ПРИПОМ

на шестимісячні підготовчі курси до вступу в технікум. Початок занять з 1 січня 1975 року.

Заняття будуть проводитись 3 рази на тиждень з 18 год.

30 хв. Адреса: м .. К:иів-160, Харківське шоссе, 15, Киівський механіко-металургійний технікум, другий поверх, 218 кімната. Дирекція технікуму.

Фото А . Нозака.""•

~~~~~~~~~~~~,,~~-~~~##~•••'d:~~q~~~~~--~~~ ~~~-~-~-~---~-~~~~~~~~---~--~~-~-~-~-~~r-~~~~-~----~~~~~4~~------------------~· ~-4-~-~-~---~-~--·---~r~--~~-~-~----~~~~~~---~~~~~~~ Коммуннс1нческой

Советов

_

аарТин

деnутатов

орган 6роварскоrо rоркома

УкраинЬІ,

трудящихся

городекого

Киевской

в

й

ра они

обл асти.

~ о •u

І

НАША255020, АдРЕСА. м.

БРОВАРИ.

вул. Киівська . 154.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

заступника редактора

- 19-3-82, - 19-4-47 відnовІдального секретаря, вІддІлу сільського господарства, кореснон· nента мtсцевого радІомовлення 19-3·18, в\дJІ.ІnІв промисловостІ. м асової роботи. фотокоресnондента - 19-4·67.

І

Газета ввхо.авт.

У, вІвторок.1 ее~.

о ятницю Обсяr

rвзетв

o.s

~

СУ~·•· форматУ

сПравда•

.~~~c~•oo•~~,~q~#:~~•CII#~~~~~~~~~q~~~-~qql~#q~~~~~~·~~-~~,~~~~~q~,CIC#~q~~~~~#C#~ICO~

ІНдЕКС

61964.

БРоварська друкарня Київського облуnравління в сnравах

видавництв, nоліграфіі

і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

Зам.

6559- 10.814.

202 номер 1974 рік  

202 номер 1974 рік