Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

'есі. районної Ради

.Nt 202 (3804) СЕРЕДА

депутатів трудящих

2'

Учера ,"упас" четверта сесІ" районної Ради Alпутатіl тру­ АІЩІІХ (ЧI'tIlllН-.ц"того.. скпиканн,,).

ГPIТДНJI

,. 2 ...

19'Ю

ЦІМ

Н. c~' ~nRНYTo такі питання: НІ

пре AtP_nнмй пп ан розвитку місцевого господарства району рік. З доnніддю в цьому питанні виступив гопова район­

1974

Нlі ПАанової комісІї І. А. Нутовий.

Прl Місцевкй бюджет району на 1974 рік та затвердження звІту про Ікконанн" місцевого бюджету району за 1972 рік. ві.ач заlідуючий районним фінансовим віддіпом І. Р. Маслюков, спіВДОПО8ідач гопова ппаново-бюджетної постійної комісії І. Т. Юрченко. ПРО перспентивний ппан роботи районної Ради депутатів тру­ ДЯЩИХ на 1974 рік. Доповідач секретар виконкому райокної Ради депутатів ТРУДЯЩИХ Н. А. Різаненко. Депутати взяли активну участь у дебатах: В обговорених питаннях (.есія прийняла відповідні рішення, На сесії затверджено пп ан роботи районної Ради депутатів тру­ ДЯЩИХ на 1974 рік. Звіт про роботу сесії буде надруковано.

РІН

Aono-

ВИДАННЯ 34-й

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ ІЮМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАСТІ

'

Успішно з·аверwиМо треТIИ, виріwальний! •

v

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ

* * *

ТРуДЯЩИХ

ПРОДУКЦІЯ ПОНАД ПЛАН

25 грудня відбупося засідання четвертої сесії (чотирнадцятого скпикання) міської Ради депутатів ТРУДЯЩИХ. На сесії розгпянуто питання:

Порошиова металургія, яи нова галузь на­ родного господарства. ~'явилась недавно. але вже з~обула заслужену шану. Вдруге народже­ ний :\1етал, втілюючись у деталі машин та ме· ханlЗМів. стає і міцнішим вдвічі. ЯІ\ І\ажуть. втул!иам і кільцям, иорпусам, Фрииційним дисиа':\1 та іНШИ:\1 вироба:\1 з оновленого металу

пова ппанової комісії Г. І. Номар).

нема

Про державний ппан розвитку місцевого господарства міста на рік (доповідач - заступник гопови виконкому міськради, го­

1974

Про проект місцевого бюджету міста на 1974 рік та затверд­ ження звіту про виконання бюджету за 1972 рік (доповідач - за­ відуючий фінансовим віддіпом виконкому міської Ради П. С. Соб­ чук, співдоповідач гопова ппаново-бюджетної комісії міської Ра­ ди депутатів ТРУДЯЩИХ М. І. Гогун). Про затвердження ппану бпагоустрою міста на 1974 рік (до­ повідач завідуючий віддіпом комунапьного господарства викон­ кому міської Ради А. Д. Фропов).

зносу.

І щоб утверджувалась слава виробничої мар­ ~;и нашого заводу ПОРОШИО'ВОї металургії одного 3 провідних підприємств ираїни.-напо­

легливо борються усі виробничниии. У соЦіао)1І1СТИЧНОМУ Ю1аганні виборюють право бути

Про перспективний ппан роботи MiC~KOЇ Ради депутатів трудя­ щих на 1974 рік (доповідач - завідуючий загапьним віддіпом ви­ конкому міської Ради депутатів труДЯЩИХ М. Л. Опексієнко).

правофланговими п'ятирічии иращі иолеитиви. у цеху :\1еталоиера;l1iии, Я1ШЙ очолює комуніСТ

Депутати взяпи активну участь в обговоренні доповідей

М. І. Парфир'єв, перед ведуть наладчиии Пет,ро Палій та Анатолій Нравченио. пресу.вальниці Ніна Шум та Віра Хотінська, спікаЛЬНИRИ Олексій Нарпенко і Олексій Заго­

Звіт про сесію буде надруковано.

рулько, шихтувальниця Галина Миронешю, гальванік Любов Труневич та інші. У БИПУС­ пу надпланової продукціІ. а Ії вироблено 85 тонн, є ваГО:\1а частиа пра!!і цих виробнични­

ПРОКАТ НОВОГО СТАНА го

Серед відділі.в цеху заспlвуваче:vI трудових звершень є дільниця фРИКЦійних дисків. У трудовому юшганні вона першою здобула пра­

на

коле.ктив. наба­

гато випередивши иалендар, зобов'язався до кінця року виробити ще на 45 тисяч карбован­ Ців надпланових виробів.

станІ

орrаиlзаціУ цеху

листа

«3600~,

здана

в

ЯКIlХ за

неНіше підвищують

JJ

,ltісяців третього.

року дев'ятої п'яти­

Фото В. Бендика.

перша

заводі

сталь~.

черга на

«Азов­

Прийнявши у будівель­

нииів трудову лурги

проиатано

еисплуатацію

Ждановсьиому

Вже сі.мнадцять років постійно трудиться в радгоспі «Літківський» доярка Галина Мусіївна Мехед. Зараз за нею закріплено 23 корови, від річки надоїла по 3063 кілограми молока - значно більше, ніж за BianqBiaHIlU період .llUнулогQ року. На зні.lIКУ: передова доярка Г. М. МЕХЕД.

О. ДРОЗД, секретар партlЙИОІ металокерамІки.

сталевого

якого

про дострокове виконання річ­

ного плану. Цей працьовитий

металу

Чверть Мільйона тонн товсто­

иів.

во рапортувати

естафету,

з кожним

днем

мета­

усе

впев­

темп

про­

катки. На дошці покаЗНИИів не­ рідко наводиться цифра: чоти­ ри тисячі тонн і більше за до­

бу.

Такий рівень

планувався

ступний ріК. Прокатники

лише

IIІдгоrrОВ.JIJlGtlО TEXHIK~ Результати

роботи

в третьому

РОЩУlJання

високого

врожаю

сі.lьськогосподаРСЬКIІХ ВОНИ

тарі

одержали

29

на

всіх

культур,

кожному

гек­

центнерів зернових, у то­

му числі ячменю по 31,8 цент­ нера, картоп.lі по 126 центне·

рів, овочів по 179, кормових буря]{ів по 502 центнерн. На четвертий рік п'ятирічки х.1і6uроби взяли ще бі.1ЬШ ВИСОКІ зобов'язання і заК.lадають міцну ОСІІОВУ під урожай. Особливо в ці дні СУМ:lіIlНО працюють механіза·

По 11lІ3наЧIIЛIІ

для

НІІХ

маШІІН,

чотирн

цеху,

включив­ змагання

металургів «Азовсталь~, визна­ чили свої рубеЖі на останні два

роки. Ось один

із пунктів -до­

строково. в першому півріччІ 1974 року освоїти проектну продуктивність першої черги стана, а в 1975 році вивезти його на повну потужність1.750 тисяч ТОНН високоякісних терМічнооброблених листІв і

виробництва

Щоб

прискорити

ремонт

рено спеціа.1ЬНУ .1анку. ВОНИ пра· цюють

за

акордними

нарядами.

Продовжують працюватн курси трактористів, на яких вчаться юнаки і дівчата.

В. ПАЦЬОЛА, головииіі іижеиер.

нашого

відділка

ВИСОКИЙ

ру.

сіва·

плит.

(РАТАУ). '''?ГМ"",

механізованого цює

на

загону.

відд.ілках

що

подекадно,

пра­ що·

дня доставляють туди 250-280 тонн добрив. Безперебійно ванта-

раНіше

Петровського

планового

строиу.

почесну вахту

Цього досягнуто в результа-

біля конверторів несла брига-

ті соціалістичного змагання за право видати ювілейну плавку. У змаганні взяло участь понад 400 сталеплавильних бригад. Плавка 50мільйонної тонни провадила-

да Михайла Пузька . І ця плавка була швид.кісною. Ії зварено всього за 30 хвиЛИН -на 12 хвилин швидше, нІж зви.чаЙно. Нею конверторники завершили видачу

ся на шести

підприємст,вах.

п'яти тисяч тонн наJДпланово-

Галушки

Із

заводу

«ДНіпроспецсталь. (ЗапоріЖ-

ЖЯ).

У ,виплавленні 50-міль­

йонної

брали

участь

також

сталевари бригаJЦ Оле~санд­ Ра Нарпенкова і Андрія Тур­

чина на НРИІВорізьиому і Но­ муна рсьио-му

металургійних

заводах.

На мІтингах, що відбулися на

підприємствах,

УираїНИ

сталевари

взяли соціалІстичні

зобов'язання

на

четвертий

рік п'ятирічии дати БатькІв­ щині не менш

рист

дlжна

М. д. Шу.1ьга.

Шоферам

конують норми виробітку, за що одержують грошові премії. На площі під картоплю вноси, мо також мінера.lьні добрива. На 60 гектарах зябу вже розкидано ка.1іїші та фосфорні. Підживлюємо озимі культури. Восени на всю площу були вне­ сені азотні добрива, а пізніше

п.lОЩУ 35 гектарів .1анки Г. О. Розсохн пташиний послід, який механізатори приораЛIІ та при­ дискували. На кожен гектар вне· сено 66 тоин добрив. 3араз триває . нагромадження добрив на полях. Автомобілісти з

:\1еталургlйному заводІ IlМенl

Дмитра

тонн продукЦії додатиово

основи

спеціальний доставив на

ше. І ВЗято його на два дні

фі"иа вдвоє. На Дніпр()петровсьиому

ної Праці Григорія Горбаня з «АзовстаЛі~ (Жданов) та

чатку роиу.

врожаю.

Тоді загін

першого На "УкраІНі дво-

го металу, одержаного з по-

ВІІСОКОГО

ських ланок. транспортний

-

ванного агрегату. Плавиу випущено з випередженням гра-

На заводі «Запоріжсталь~ ЇІ

.кладають

Ще з осені почалося удобрення ді.1ЯНОК механізованих картопляр·

металурги Ук-

раїНИ виплавили 50-МіЛЬйонну з початку року тонну ста-

зварила КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО-

доводиться транспортувати гній

одержання

•••••

жить їх .~опатою «ТЛ·3» тракто·

біж на 'lеТllертнй рік п'ятирічки­ ІІИРОСТИТИ по 2·00 центнерів кар· топлі на гектарі. 3араз вони за· для

і

на­

МIJlЬИОНІВ тонн украІНСЬКОІ стаЛІ

лі. Такого високого рубежу в респуБЛіці досягнуто впер-

.10К і грунтообробНIІ)! машин, у кожній тракторній бригаді СТВО,

тонн на гектар

себе

24 грудня

картоп.lесад­

жаоlКlІ, дванадцять сівалок, два· надцять культиваторів, сімнад· цять тракторних плугів.

66

Механізатори

50

10рИ на першому і другому від· ді.lках. Уже відремонтовано де· сять тракторів. п'ять дощува.1Ь·

u

на

шись у соціалістичне

:іІІl

році п'ятирічки окрнmlЛИ праців· НlІків рі,lЬНlщтва радгоспу «30рІО>. Як учасншш Всесоюзного соаіаліСТIІЧНОГО змагання за ви­

по

РОЗГПянутих питаннях прийняли відповідні рішення .

бригада

Олександра

Фоменка з першого мартена

Пам'ятні

плавки

бригади Героїв

вели і

Соціалістич-

як сто тисяч

до

плану.

(РАТАУ).

пташииий послід на B~aaHЬ 101~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ кі.l0метрів, але всі вони переви-

механізатори

лійні

й

ста .1И

фосфорні.

великого снігопаду ,1И 280 гектарів.

в

вауки і техніки

Центральний Комітет Компартії Украї­ подання Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки

останнього

вони

rUY8i

ни і Рада Міністрів УРСР, розглянувши

розкидати ка·

До

оброби·

М. МАI(ОВКlН, керуючий Франківськнм від­ ділком СеМИПОJlківської пта­ хофабрики.

Про .,.єу...е... дераавних премій Украінськоі РСР

при Раді

І

Міністрів

УРСР, постановили

присудити Державні премії Української РСР 1973 року великій групі вчених, пра­ цівників вищих навчальних закладів, спе-

1913

року

ціалістів різних галузей народного госпо­ дарства. Державні премії Української РСР 1973 року присуджені за важливі наукові дослідження, високоефективні комплексні роботи, створені в співдруж­ ності вченими й

виробничниками, також

за кращі підручники для вищих навч аль-

них закладів.

(РАТАУ).


но

пропо:.ш ці іі, недоліfШ. ПіДпрщ:мства є ой' Н·

, йо.го3i:tСТУПННNй­ ЛІСТИ

оте о(іЛіН НІДЕйдуваЧіВ лиШе директороМ. 3аСТУflН'ИЮ1' іl'оЛОВНі спеЦіатакого обліку не ведуть. У книзі прийому УСНИХ

професій, проведення спіЛЬНIlХ заходів тощо.

скарг

директором

БРllгадllР комсомольсько-молодіжного

глянута

.

Даш/і дружні ;Ю'Я:J/\ll Iс'днаlOТЬ ,нолодь зшюду 1І0РОlUКОІІОЇ Jl('талур,'ії та У'Ініu ,ніСI>КОЇ С('редньої школи М .5. РобіТН/IІ\/l цасті гості tUколярів, раЗОА/ IІ/JO{юдят/, І!счори-зустріці з ветеранами liuробющтва. Мають, ЩО розповісти своїм старщиАI ТПllариLUШі ті, КОЛі У за юра ставати поруч з ними за lІ('рстаТІІ. Кожна зустрі'l КО,НСО,НО,lьців-активї­ стіп :1a60ду і llIКОЛIl перетворюється у жваве обго­ {!орення проБЛ(,J! КОJ/СОМОЛЬСЬКОЇ роботи, вllбор!!

~

токарів Михайло ЦАРЮК та секретар

Броварський завод елек­ тротехнічних виробів. Сто­ їть він на околиці Брова­ рів, оточений високою стіною тополь.

НелетеНСЬЮП"І IЮрПУС

і:1

світло,сірої

ІІрозора,

і:з

скла

металевих

І

Jla.

виробничий і

легких

вітражів

прохід­

емблема: яскраве пле­ прОМіННЯ. Затишне по­

'!'НВО

Двір' я,

чепурні,

інеєм берези, І{расуні-дівчата,

сн

цегли.

заквітчані мов казкові що зібрали­

Н3. сніговому

головній

килимі.

алеї,

що

від

На про­

хідної веде вглиб двору, ве­ ЛИЧНО майорять прапори бі­ ля ДОШІШ пошани кращих нраЦівників, раціоналізато­ рІВ, переможців у соці3.лі­ етичному змаганні, ветеранів J1іДприємства.

Зовсім недавно були тут напівкустарні майстерні, в ЯКИХ виготовлялись різні де­ талі із карболіту, дзеркала, автотракторні електропровід­

Ні шнури

та

телевізійні

Сьогоднішній завод це складне за технологіЧНIlМ

процесом і неспокійне, з гос­ точки

приємство,

що

сокої

зору,

піД­

потребує

оперативної

ви­

організо­

ваності і чіткої взаємодії усіх цехів і служб. Та най­ більша

гордість

заводу­

ііого згуртований, працелюб­ НИЙ колектив. Тут і літні, але

по-молодецькому

Ті,

завзя­

ветерани праці і Великої

Вітчизняної війни М. д. Нраїнський, М. Ф. Сино­ :зацька, А. О. Варакіна, В. І. Васильєва, Н. Є. Небрат, П. Ю. f{ошлата, А. Ф. Єго­ рова, Е. Н. UJевченко гато-багато інших.

Є

тут

своєї

:шатні

-

справи

і

ба­

майстри

послідовни­

ки знаменитого «лівші», що можуть не тільки «підкува­

ТИ блоху», а й поставити на

тій підкові своє тавро. Це ТОІщр, колишній моряк, І. Л. Гузїй, слюсар Г. А. Білогуб, ШЛіфувальни!{-заточни!{ М. Д.

диво вин ШИХ

лість

яких

рює

вашу

ний

салон

дового

нас;вали

!{ипучу

ви­

невтомність

броварським

«Ну­

лібіним». Пишається :завод і своєю молоддю. Іхні працьовиті, натреновані руки,

сяч

до

складають

автоматизму десятки

різноманітних

ників,

настільних

чарують

ти­

світиль­ ла"ш,

покупців

а

кімнату

в

I3ИfJ.АВІ ВИИШЛІІ З ДРУЮ': «Організаційно-статутні питання КПРС». ДовlднИк у за­ питаннях і відповідях. У довіднику, розрахованому

о

2

стор• •

вІдсутні

дані

заяв

трудящих,

що

перевірку

законності

строкІв

директора

заводу О.

та голови завкому профСПіЛКИ Д. А.

про

поабавляє

скарг

Г.

вирішив:

Большеченка

Шинкаренка на до­

пущені недоліки по виконанню Указу Президії Верховної

від

12 квітня 1968 року «Про , заяв і скарг громадян».

порядок роз­

цію та заводський комітет' зобов'Я:lано ус у­ недолІки до

і

січня

1

року.

1974

заводоБУДіВНОГО комбінату, відзначає­ виконкому Броварської міської Ради депу­ від 10 грудня 1973 року, проводить певну ,.а,vn."пНЮ Постанови ЦИ ИПРС і Ради Міні­

чу­

на

без

захоплення

трудову

напругу

липня 1966 року ~Про заходи по бо­ істю». Проте є випадии, коли робітнИ1Ш до 'крИМінальної та адміністративної відпо­ здійснені злочини і правові порушення.

і чіткий ритм складання сві­ тильників

на

трьох

модерні­

:юваних конвейєрах періо­ ДИЧНОГО руху. Иожні сорон

до кримінальної відповідальності

Мій завод­

за здійснення ДРібного хуліганства відповідальності 18 робіТНИКіВ.

ву в

громадських мІсцях у нетверезому

ведеться

іністративної ів комбінату.

моя ГОРДІСТЬ

належної

боротьби

відповідальноСті

притягнуто

комбінату не вживає належних заходів ВПЛИ­ Щl правопорушників, або ж ці ·заходи носять Лі6ераль­ ций xapaRTep. Несвоєчасно надсилаються відповіді на пові­

fJY

жовтим

дрібних декоратив­

автоматично­

них елементів світильників. Розпочаті роботи по рекон­

спалахує

лампа

ГО сигналу:

~yвaгa, конвей­

єр починає рух».

І кожні со­

ро!{ п'ять секунд з нього схо­ ДИТЬ

продукція,

-

НIiОЇ

ло! Світло спекти

дів

і

призначення

давати

людям

світ­

на вечірні

вулиць,

фабрик,

в

в

про­

цехи

заво­

лабораторії

інститутів, в театри, в житла

людей.

Безперервно, важко зітха:­ ючи, багатотонні преси (од­

ки»

для

знімання

із

ПQЧмися ро(іети ~.1~;дівни­

великі

деталі

тильників

майбутніх

сві­

чи

позолоту,

дзеркало

чи

нікелю.

Слухняно порається в кипу­ вими яким

розчині

своїми

руками

автооператор,

3

стале­

пу ль та вправно керує

чепурна

дівчина.

Молодий

завод...

ЯI\ИМИ до

Складні

прямує

вершин

ЙОГО

доскона­

лості в управлінні і найефек­ тивнішого

А восени

фв!

нового

Великі

ка:шову

блискуче чому

лінії.

...

Вирують :зеленими буруна­ ми гальванічні ванни. Тут, на сталеві 'трубки, наносять

використання

перед

у

число

дових

області.

І

колектив

цього

неможливо

освоїти

підвищений план на четвер­ тий рік дев'ятої п'ятирічки.

Намічені і вже жуються

в

дію

впровад­ заходи

а

впевненість, поставленим

ться.

день

\ .. .

ні:1аційно-партійної

Нещодавно в будиниу культу­ ри заводу «Торгмаш» відбула­ ся зустріч виборців із депутата­ ми. Із звітом виступив депутат обласної Ради депутатІв трудя­ щих, перший заступник на­ Чальника j"правління Південно­ Західної залjЗіНИці П. А. Ман­ дрика. Він детально зупинився на успіхах, яких ,досягли робіт­

зав­

ас­

. __._ ...

Довідник підготовлено з вра-

починає­

ИПРС, прийнятих

шень

а

ним рі-

організаційно-статутних

ди·ректора

приємство виконує плани і СОЦіа­

лістичні зобов'яз1ШlНЯ, про пер­ спективний план БУДівництва в нашому місті.

Виборці В. Д. Рижов та Н. Ф. Лісняк У своїх виступах дали позитиану оцilmу діяльностІ де­

зиціЙ.

Депутати відповіли на запи­ тання виборцІв. Потім митцІ із Ниєва дали

розповів як депута­

та.

ионцерт.

Д. ТАТУР, З цікавістю слухали виБОРЦі громадський коресвовдевт. . виступ депутата міСЬ'КОї Ради IIIIII:r.I.'i1IiI'INII_!I!"'~'S"!I!"'~""'S!'W!~~"1NII~1II1~IDIIDIR_ _ _ _ _IIIВ!&li'i~&l&l&l~IIIВ!______1II..'IoN

'lIf.I.R..

nИТ.ЩIР, .. ПоСТанови травневorо (1972 р.) Пленуму ЦИ ИПРС про обмін партійних докумен-

ВіДповіді на деякі запитання попереднього випуску уточнені і

доповнені.

Поновлено'

також

.. ІНСТРУКЦlI . ... ЦИ ИПРС фактичнии" матеРІ'ал ДОВІ·дника. п f i

НОВОІ

ні в спеціальному

розділі.

У:

цілком складається з конкрет­ них методичних ионсультацій І

порад з актуальних питань дlя-

«Довідник народного контро- льності комітетів, груп і постів

'шени НПРС. Питання оБМіНУ лера». Нонсультації з актуальп,:,ртійних документів висвітле- них питань.

хуванням матеріалів ХХІV з'їз-І відповідності з побажаннями чи-' ду

трудящих,

заводу «ТоргмаШ:l> І. Г. Агапова. Він, зокрема, Р03ДОВі'В, як під­

ного року п'ятирічки, про свою діяльність

роботи чи пре облік членів І кандидаТj,1 у

пов'язані :~ тлумаченням окремих положень Статуту ИПРС.

депутатів

нанні п_лаliів третього, вирішаль-

·Ф.-МAR1'ІМИИКО:· інженер заводу ЕТВ.

по

не

ники ИиiScЬJ<Оl області у ВИ!(О­ путаТів і I!Иl;JlОВИЛИ РilД щюпо­

зупиняють­

заводу

і

Звітують депутати

і

що

ся автобуси. Пливе до про­ хідної людський потік. Тру­ довий

дружин

ти практичну допомогу народним дружинам, народним су­

фальту. Один за одним біля заводу

своєчасно реагу'

народних

дам і громадським організаціям.

За високою сті­ ною тополь світліє небо. Хо­ лодним відблиском простяг­ стрічка

комбі'нату

адмінорганів,

Дирекції ширше роз'яснювати і пропагувати в своїх ко­

... Ранок.

вдалину

матеріали

лективах Постанову ЦИ ИПРС і Ради МІністрів СРСР від 23 липня 1966 року «Про заходи по боротьбі із злочинні­ СТЮ», закони про працю. Систематично сприяти' 1 подава­

цівників,

прохідної

ги і І\ОНСТРУКТОРИ. Адже без

є

на

пере­

міста

Я.

nР~ВР'JO~ушникі'в СОціал1СТИЧНОї заИОJIності.'

стоять

кращих,

І.

пізніше деснтиденного строку приймати ріШУЧІ заходи до

данням справиться. Запору­ кою цьому трудовий і творчий ентузіазм вС'іх пра­

кують

техноло­

Зобов'язати адміністраЦію вати

підприєм­

підприємств

комбінату

Зобов'~зати адміністраЦІю до 1 сіЧ'Ня 1974 року розро­ бити конкретні заходи по усуненню недолікІв у боротьбі із злочинністю, повести рішучу боротьбу з порушниками трудової і виробнИ'Чої ДИСЦИlПліни, пияцтвом.

ства. Багато зусиль і волі, технічної думки ще треба докласти, щоб вивести свій :завод

заводоБУДіВНОГО

року «Про заходи по боротьбі із злочинніСтю •.

пластмас.

колективом

лася

резерви

цеху

Ради депутатів трудящих вирішив:

директору

Левченку на незадовільну роботу по виконанню Постано­ ви ЦИ ИПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 липня 1966

ць~гp року

завдання

можливостей на усіх ланках виробничих процесів. Вишу­ !Іові

вказати

штам­

кремезному

і

Виконком міської

ху. Тут будуть впроваджені ефективні засоби механіза­ ції пресових операцій-­ І\онвейєри і «механічні ру­

юнакові, і молодій, тендітній дівчині) штампують малі j

по!{ірні

суду

чиl'liв.

струкції старої дільниці гальванічного покриття крі­ пильних деталей, а також по повній технологічній пере­ компоновці механічного це­

пів готових деталей і подачі їх на конвейєри потокової

наlЮВО

і

про здійсНення дрібного хуліганства та кримінальних зло­

п'ять секунд над конвейєром світлом

з

.

домлсння відділу внутрішніх справ, прокуратури

яскраво

при-

,

не

у практиц'І орга - т';В, ше ВI'НIІкаIОТЬ •

ПОЛІТ·

скарг також

і

ніж­

на секретарів парторгаНізацій І паРТі~іНИЙ актив, даються відпоБіді на запитання, які найчасті-

MOCHOBCbHOl\:Y

звернути увагу

ви-

"",,-~~~~,,,::;:'~~~~~~ISDli_ _ _".lІ\rmrm&l_.fklt.,• • -.'1iI· .....

у

питань

затиш­

відпочинку

Не можна ДИВИТИСЬ

що

своїми

скарг

Виконком .МіСь.кої Ради депутаТіВ трудящих

настрою.

І{олектив

за

очевидна,

яких

не світло їхніх різнокольо­ рових роасіювачів перетво­

веде перед слюсар А. І. Да­ ЯКОГО

реконс

з

Подібні недоліки в РО:1гляді скарг мають місце і в ро­

багатьох процесів і робіт. Ведеться велика робота по

блиском

книс;і

J.'

с;робити

торшерів, естетична доскона­

ДОРОГИ,

нахідницьку

своїм

барв,

вказується,

боті заводського комітету профспілкової організації.

MexaHI~ii·тi Q~ff>м\1~заЦіУ

переливами

завжди

ааяв.

люстр «Иристал», настільних бра, тендітних на золотистій яскравій дзеркальній НіЖЦі

Норнієнко та багато ви­ нахідників та раціоналізато­ рів. У цій когорті умільців ниленко,

і

аи­

тени.

подарської

h3.ЗhОВИМИ

скарга. розгляду

можливості

КОJесомолу з~вОду OAb~ IWA,О.l1ft!іИ ~Of~ рф­ пов/дали своеАІ друз".м"пр6 тjJуд(jВГ"сп/fffftі1''МОЛ(J­ dllX вuробничників.

~~~~ Розповіді про підприємства

струнких

СТРОЮІ

комітету

-'''''''~'''~''''''''''''''''''''''''''?''''~'''''~~'''''''~'''''''#''~.~",,:,,~,"'''";~,,!,!#''''''~

- ....

не

робітнНІШ і службовці аверталися до адмінІстраЦії заво­ ду. Відсутні дані про те, яке рішення прийняте і як роа­

Саме на одну з таких зустрічей і потрапив наш <'ромадСЬКllй фотокореспондент П. ГОЛОВАНЬ.

у порівнянні

народного контролю, Нонсультації написані спеціалістами б

з попередніми ріЗНИХ о ластеи u

господарства,

тачів включено ряд нових запи-

ПJдаННЯl\1И даний ~Довідник на-. працівниками органів

тань

родного

НОВЕ

і

дано

відповіді

ЖИТТЯ

на

них.

Середа,

1<онтролера»

26

грудни

майже

1973

го нонтролю.

року.

народно-


Діють народні дозорці

Манст

Заиінчується третш ріl{ п'я­ тирічки. Він був для колективу радгоспу «Заворицькиіі», ян і

Яh:ість сівби. Виявивши, що сів­ ба бурянїв неякісна і аерно

для

щоб площа була І. Ременюк помітив,

всього

РOlЮМ

радянсьиого

дальшого

виробництва ІЮВОГО

продукції,

нерівництвом

наших

:-зма­

добилися

під

органі­

ре:-зультатів.

півдесятка

на

соціалі­ У Все­

партіЙної

вагомих

що

і

соціалістичному

:Jаворичани

:1ації

достро­

народногос­

подарських завдань стичних :-зобов'язань.

ганні

народу,

нарощування

виконання

союзному

шпыіi

РОI{іВ

Як­ тому

супіщаних

:-землях

схожості,

він

добився,

рав

урожай

кунурудзи

на

І{У

вкрай

погано,

деяким

тися

що

любителям

раху нон

на

ще

не

радгоспу

було.

Невпізнанні зміни відбулися і в громадському тваринництві. Зросло поголів'я, зокрема ма­ точне, і його продуктивність. Пкщо

раніше

становили

нілограмів,

місяців

надої

десь

то

на

до

за

цього

корову

двох

тисяч

одинадцять

року

вже

є

по

три ТlІсячі. Ще кращих резуль~ татів

добилися

наші

передови­

ни. Доярии Д Є. Хоменон має на корову 3900 кілограмів,

губила

зупинив

могло

б

до

халатність

мусили

механізатора

негайно

і

поставити

допомагають

собів

тих

і

сил

на

виконання

взя­

соціалістичних зобов'язань.

Саме

тепер про

мови

на

до:-зорці

це

зборах,

перед

Нl:Іхваляться

йде багато

де

звітують

трудящими. люди

контролером і;М, Коноплею,

Не

народним

иомба й нер о м Шд час збиран­

~ня врожаю він значно переви­

nонував норми виробітку, сам не допускав втрат зерна і сте­

жив, хлІб.

щоб

інші

Тане

ж

не

можна

губили

негасник.

сказати

і

дисципліни

на

транспорті,

ви­

умовах вони не знюltують своє!

активності, От і нещодавно бу­ ло проведено рейд-перевірку стану зимівлі худоби. Зробле­ но

зауваження деяким

доярнам,

на

радгоспу

допоміГ

тоненко

нонтролер

постійно

І.

Ан-

пе.ревіряв

комуніст

В.

Д,

свіжості,

рушники­

теж. Бригадир молочнотоварної ферми М. Гурин в1дразу реагу­ вав на зауваження. ТОДі ж вия­ вили, що скотар П. Гайовий прийшов на роботу у нетвере­ зому стані.

стягнення.

В. ДЖЕЖЕЛІR,

голова

групи

вowrpОJJЮ

радrocпy.

!!! !!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1! І!!!! В!!В.!!!!!!!! !І!.!І! • • !!!!!!!!!!!ІІ!!!!ІВ

.. * .. Закарпатська область. Більш як сто найменувань цукерок ВИПУСІ<ає Мукачівська кондfIтерсыаa фабрfI­

ВЛ~­

бутовими послугами.

голооаня.

ючи

торговельну

Л.

у

мережу.

Ковтана.

(Фотохроніка РАТАУ).

..

*

МІІ

РО:lнлад

ро­

взялися

праЦівниии

службп

госпу

Г. М. Товстенко, Т. І. ТIJВ­ стеІЩО,М. П, Кр'ук. Такі реЗУЛЬТIt'Ги дійового ('0_ ціltліrтичнoQГО аМltгання, пов-

дні. Чимало майстер е н ь і ательє працюють :за :-змінним

«Великодимерський»

оч{)Лює другу садівничу брига­ яка

рьох

складається

ланок,

з

комуніст

працює 3 людьми,

чоти­

Микола

ніШI)ГО

пе,редає їм

свій 'великий досвід, піднімає їх .на викошання поставлвних завдань, соціалістичних ;Іобо­ в'язань. На третій рік п'юирічки бригаді було доведено план:

графіком.

впровадження мораль-

Про

цього

нововведеиня свідчить уже те, що тепер, скажімо, в Красно-

армійську у побутових майстер­

задоволені, і поБУТОВі

нях,

ательє немає скарг. Люди

підп ри-

ємства справляються із своїми

ЗаКРіпити досягнуті у Все-

планами. За місяць роботи по­

союзному соціаліс'Гичному :lМa-

послуг на десять тисяч карбо-

кий же врожай

ньому місяці.

успіхи

і

одержати

новому

та-

вони

подали

трудящим

ванців більше, ніж у поперед-

'у четвертому

З0nов'язан-

Нині

в

донецыїй

області

уже понад п'ять тисяч БУДинків

ІІЯ бригади. ДО ЦМІГО йде під-

Аав слово одерж<J.ТИ по 60 цевшерів. Самовіддано труди­ лися робітники саду, дотриму-

наслідки

люltа майже 1О тисяч мрб()-

році п'ятиРічки -

к.олеl\ТИВ

добрі

!lОГ() і мltтеріальног{) ~аохоченЇІЯ, ;111 перевикошання плану буде виплачено бригаді '1'. Се-

ганні

центнер.ів фруктів. Вклю­ чившись у Всесоюзне соціалі­

50

змага.ння,

робіт­ Юхта,

ванців додатк,ової оплати.

виростити 'на кожн(}му гектарі

побуту, майстерень, ательє змі-

готовка. Ще восР,ни обкопали пристовбурні круги, обчистили штамби дерев: Тепер присту-

нили графіКИ роботи. З них близько 600 підприємств приймають замовлення до 21-0Ї 1'0-

ючи всіх агр·()технічних заходів, Особлив,о б&гато ДОЮJали зусиль, щоб зменши'ти втрати

СvмліНIНО працюю'Гь на І\ій роJ

дини. Цей почин підхопили працівники сфери обслуговуваlІНЯ и" І'нших О б лас те і'І. В рес-

при збиранні. Результати? На '

М . {''. Г ар' б уза, І' . ІІ . Товстен-

сяч підприємств

кожному ;.j

жа.но

162

пили

гектарІВ одер-

Ще кращих ,результатів до-

алини

гу

гілок.

D

dвтушенltо,

Г. П. Пі"ож

внесли

О

на

всю

цівниltи

ланковою

садіВНИЦ'ГВlli

та Галини

Євтухівни

Трохимівни

На збир.аНlні

ти і пропозиції трудящих і подати

на затвердження в місР ади такі розпорядки роботи служби побуту як' б наі··1 ,І більше задовольняли населенцеві

ня. При Міністерстві створено

:шачно

чrТВf'J)'Г()МУ ·році п'ятирічки.

Крук

вого обслуговування УРСР реуправ лінням ретельно вивчити запи-

гек-

Пошани»,

спеціальну

це питання

групу,

людям

щоб

якнайбільше

тей.

громадський кореспондент.

яка

і розробляє

реиомендації,

В, ЗАБЕРЕЖНИй,

врожаю

-

побуто-

номендувало ВСІ'м сво'І'м

площу u

ю)жнии

працюють до

Майже чотири тисячі

до 20-0Ї. Міністерство

'Га Г. І.

rн~реВИltонають зобов' Я3ltННЯ в

OJl1Jap.

21-0Ї.

В. Ф.

і наго.роджена орденом «Знак Галини

пуБЛіці вже близько трьох ти-

та.р 40 кілограмів калійних і стільки ж фОСфор,них добрив. М,ожна сподіватися, що пра-

Іірук, яка

.

lt.

задискували

саду,

також ланки

рокІВ

і.

I~PYK,

Ви.сок.их показ-

едорівни

тридцять

обрізування

Чміль. Мех.аніза'гори ще ДО сні-

тарах робітниці зібрали двісті ників добилися Ф І'

І

ко,

центнер фруктів.

81

до

боті робітниці: М. Я. Косенко,

билася ланка Софії Сергіївни

вже

*

:Jмінити

відзначилися десятки НИЦЬ, особливо Г, П.

ТОІНн фруктів.

відпраВКfI

Врахову­

поГ1ажання,

Уже дев'ятнадцять років на Мічурінському ВІДДІЛКУ PlliA-

борн

ФОТО

ву

Попереду-бригада комуніста

3а:бережної. На двадцяти гек-

для

висловлені.

побуту Донецьиої області, і пе­ редусім Красноармlйсьиа. Вони перейшли на подовжений робочий день. Наприклад, у се­ лищі де живуть робітниии шах­ ти імені Т. Г. Шевчениа, одні підприємства сфери обслугову­ вання починають приймати :-за· мовлення о сьомій, інші о десятій годині раниу. Врахова­ но й обіДНі перерви, і вихідні

ка. МУІ<ачівські ласощі користу­ ються великим попитом покупців. На фото: розфасовниця КОМ­ сомолка Марія Ергарт готує на­ цукерок

розіслані

боти наших :Іаиладів. Одним :1 перших за цю спра­

стичне

ваРОАВОГО

:lаПОВІІНЛІІ

їм анкети, де вка:зали, :юкрема, ЯlШЙ час для них найбільш зручний, що(j ИОрlІстуватися по­

вирішили

Сa.мflлов1tЧ Селюк. Багато він

першої

-

ТРУДЯЩі

народний дозорець. На знІмку: токар

СЕНКО. Фото П,

Вказано і на те, що халати не

жнивах.

НароД1lИЙ

і

ду,

дено

сусідньому

теж

111),-

Він

чл·ен партІйного бюро

скотарям :-за незадовільний са­ нітарний стан у приміщеннях.

й

нонтролера,

мадському життІ IІри€мства.

________ w_w ... - ... w_ _ _..-.--....-...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

номбайнера М. Шапрана. Він найбільше намолотив хліба, ще

другого

гро­

вог­

Другого дня на ферМі відбу­ лися збори тваринникІв, де бу­ ло обговорено результати пере­ Вірки. На П. Гайового накла­

про

у

при­

робництві. Можна було б наве­ сти багато прикладІв ефектив­ ної дП дозорців. J в зимових

ділом

Бере

участь

Нонтролери своєчасно помітили

Немала в цьому заслуга і на­ родних дозорців, які йдуть в перших рядах виробничників, і

-

пожежі.

Народні нонтролери повсяк­ денно борються з порушеннями

партійній організації і дирекції радгоспу в мобілізації всіх за­

тового оГ1слуговуваНIІ}{ УРСР Г. 11. Ємець. Насамперед, трохи істо­ рії, сказала ГаЛІІна ПеТРіВ­ на. В иількох областях ІОН провеЛIІ споєрідне дослідження.

ДНИ Ilapoд~ Володимира

ЛенІна».

активну

двигуні,що

призвести

З

ІллІча

ма­

пони шофер не ущільнив ку­ зов. Або ще тане. Тракторист Н. Денисенко під час збllрання врожаю сіна виїхав на луки без на

і

ний медаллю «За доблtч'НУ IІра"н>. На ознаменуваllНЯ ІІЮ· . ріllЧЯ ження

пральні переведе­ на двозмінну роботу.

Цe~ факт нореспон ден т РАТАУ попросив прокоменту­ вати заСТУПНИІ\а Міністра побу·

ко­

Ilраці

щороку його пlд­ тверджу", Нaf'оJ)одже­

шину і до тих пір не відпустив,

вогнегаснина

ударника

IЮМУIІ<JЛьні

но

ВИСОКОГО

муніети"ної

із автомашин

Він

М. М. Семенчук 3550, П. Т. Полякова 3400, К А. Вась­ иевич 3300.

словом

:J~tlННЯ

охорону.

що одна

зерно.

а

років

у ДОС,ТОt:~НИЙ

Пригадується такий випадок. Під час перевезення зерна від

помітив,

Н,l

"роцентІв. 'roму

КІлька

Красноар­

свій робочий день на вечірнііі час. БільшІСть СІ них тепер пра­ цю!: до :'Ю-ої аГ10 21-0Ї ГОДИНІ!,

НК

викону"

120-130

громадсьного.

номбайнів до зерносховища на­ родний нонтролер М. Поляков

історію

пр·аВI-tло,

поживи­

жаю

си­

тракторІв

завдання,

3Milllli

Це ПlІтання було обговорено на посилено

рестаирує

или

міста

мійська Донецької області пе­ рейшли на новий графік робо­ ти. Всі 107 будинків побуту, майстерень, ательє :!міСТИJ!Н

МТ3-50 та інші дета­ лі, що в процесІ ро60ТИ вийшли З дotАУ.

ру­

Нl:lраді,

всю

Кllрем,

лові

но. Цей недолік було негайно виправлено. Народний дозорець В. Литвиненко помітив, що охо­ роняється врожай буряків і ка­ пусти

слуговуваНІШ

Тут він ТРУДИТЬСЯ то­

зер­

ої

Підприємства lJобутово~d 00-

«СIЛЬГОСIl­

TeXHiKa~ знають блн­ зько десяти ро~lи.

торист О. Жигало неяиіСНо :зби­

:IГJllрали 13-14 І\ентнерів зер­ нових :-з гектара, то в ниніш­ ньому по 21,5. Такого вро­ :-за

дi.1leJIUR

пересіяна. що Tpal\-

..•.

працює

КомунІста ВІталія дМИтРОвича Власен­ ка у реставраційиому цеху районного вlд­

вивчає

нові

створити

зручнос­

(РАТАУ).

lmпmmmlmmmпmmпmmппmmrnПШUlIIIIІIIІIIШnUШIIIІІIІП1III1I1I11ШIllIJUIIIIIПlIllIUПIlIUППJ1IIIIIПШ""II"'''IІІIIIIIІІ"ІІlmпШIІІIШIIІІIlІUШШППlIIIІІIIПШШIІІIIІIПlШIІІIIIпmпІlllПUllIlШПШІшшшmnПllІlШllllmllllllllllПlllll1

по;:~:::є Добре зберігати, ШВИДКО ремонтувати Та,ке завдаНІНЯ було пост&вле- ця заjCонсервоваиі, двигуни лею буде збілыl1н:а з 250 гектано партійною Qрганізацієюрад- теж, Упорядковані і інші земл-е­ рів до 400. Тому уже зараз спегослу «3аплавний» пе.ред механі- обробні та п{)сівнімашини, інвєн­ заторами. Вони J!e чекали, поки ·та.р. наста,нуть морози, ~нігопади. В мі- У,ее, що змогли, - гово­

ціалісти 'виготовляють із списа-

відділку є два трактори ДТ-54, їх можна вик,о.рист.а'Ги на польових роботах у ,наступному ,році,

O~HaK рай об'єднання «Сільгосп- інші машини, іНБelНТ&Р, які "&ико­ техніка» чомусь не приймає на ристовуватимуться 'В перший пе­ реМОН1' двигунів». ріод веснянихробіТ,будуть по-

Добре

вра.жен.ня

сlt.лалося

в ставлені на .лінійку готовності.

них КСП-15 і РПТУ-2 механіі!МIІ нас і під час огляду техніки на для

завантаження

картоплі

у машинному дворі першого відділ-

ру вивільн'ення техніки від осін- рить механік М. В. Кур.мач, картоплесаджгJЛКИ, ка.. Зі всього видно, що механініх польових робіт ста'вили її на ми зробили для зберігання TeX:Hi~ - Можна було б прискорити затори ПО'l1рудюІИСЯ на совість. і 'виготовленlНЯ при- У сі машиши і механізми поставзимове зберіг,.·ння, дотримуючись КИ,ремонту ЇЇ. ДО першого груд­ ремонт

усіх

відділу

вимог

ГОСТу (державного ня в основному закінчимо підго­ ст,рою, -

стандартизації), присту- TlYВlty інвентаря.

пали ДО ремонту. Пр,о успіхи в роботі ми переконалися під час

останньої перевірки техніки. На машИlН,НОМУ дворі другоговідділка, де механіком Микола Васильович І\.урмач, усі зе.рнові, ка.ртопляні і силоені комбайни очищепі від р·ослинних решток, поставлені НІ': підставки, рnбочі міс-

В. Іе Олексієнко та пен­ сіонер Т. М. Олексієнко. Ще день­ два, і сівалки, КУ.1Jьтива·тори та

TexHilty

:3а к'ресленням головного інже­

нера радгоспу

ПРИСТРОЇ ДЛЯ заваmажеlННЯ сіва­

скаржиться В. М. Бой-

Мні (згрупО'вані) по марках, за-

лок

зерном,

ко, але доводиться всі роботи ВИRОНY'liМ'И просто неба. Наші шефи - колекти.в ПМК-15-уже два роки будують нам майстерню на три бокси, але та·м і сьогодні нема можливості працювати. Ворота nОСТ81ВИЛИ не по роз-

консе.рвовані, стоять на підст&вках. Успіху сприяла ліквіда­ ція знеосібltи у ilбере1roенні тех­ ніки, бо кожний механізатор піс­ ля закінчення ,роботи підготував іJaкріплеlНі ~a ним машини і здав на збереження їх :Jaвідуючому

--

к&ртоплею.

Спосте.рігаємо, як слюсарі В. П. Бригинець, В. М. Бойко, М. М. Ткач пораються біля борін, яких уже підготовлено до роботи тридцять ком,плектів. Лущиль­ ник, дискові БОРQНИ, сівалки і неплуги теж ДО нового року постав­ міру, кру,гом протяги, дltх лить на лінійку готов@сті. Уна­ мов .решето. Почули ми і таку скаргу: «На ступному році площа під картоп-

*-

НОВІ $1$

В.

Рейдова

бригада:

голова

групи

народного

контролю

рад­

госпу; я. СОЛЯНИК, заступник

керуючого

райоб'ЄДН3I1НЯМ

«Сільгосптехніка»; Н ИЧОК,

І на першому відділку в першій бригаді успішноремонтуmь

редакціі

о

а Ji.ilртоплесаджалок

КУЛЬЧИЦЬКИЙ,

ДВОРОМ.

ЖИТ1'1І

Григорія Микола­

йовича Верозубltвиг.оcrОВЛЯЮТЬСJI

М.

NI.

депутат

ІВАНИЦЬКИЙ,

о

3

ЧЕІ>ЕД­ сільради;

працівник

газети «Нове життя». стор.

9


Ще

шкІльнІ

8

сцена

•. •.

роки

>+&::К7ТП·····:,:'··;:і/··?:::····:·····'··у·'і

ху дожН1>ОЇ

26 ГРУДНЯ Програма цт (2-11 канал)

(2-й

канал)

передач.

15.55

«Сибірські горизонти •.. Програма доку-

передач. 15.25 _І ментал~них телефIЛЬ~IВ. 16.45 - Д~ Нав. ШКОЛЯРІВ .• М.ова моя друг МІЙ' ..17.30 15.55 _ Для ШКОЛЯрІВ. «КОМПОЗИТОРИ-ДІТ~М». 16.30 _ 18.00-Н?в~.ни .. 18.Ю-ЛеНlНСЬКИЙ YНlBep­ Концерт учасників ху дожньої самоді- ситет МІЛЬJlОНІВ. «План - закон Вllроб­ яльності. (Рига). 17.00 .в. Я. Брю- ництва •. 18.40 - Концерт естрадно-сим­

розлучаються

сов». (До 100-річчя

з дня

народження

фОНІЧНОГО оркес:!,у ЛеНІНградського те­

люди». Прем'єра багатосерійної телевистави. «Леонід Волков •. (Глава 5-а). Інформаційна програма .Час», .ДокументальниЙ екран», 23,00 Чемпіонат СРСР З баскетбола: ЦСКА _ «Спартак» (Ленінград), (2-й тайм), По закінченні _ новини, Про.

багатосеРIЙНОI телевистави. «3шаlда БаГЛ,~єва». (Глава 6-а). 21.00 - ІнформаЦІІІІІа програма ~Час». 21,30 - .Об,",ІЧЧЯ ДРУЗІВ», 22.1", - «Танцювальний за,,», 22.45 ЧеМПІОнат СРСР з бас­ кетбола: «;;tинамо» (Москва) -, «Ка· ,'ев» (Тарт}), (2-й тайм), По заКlнчен-

поета). 18.00 _ Новини. 18.10 _ Країні рапортують Ленінград і Ленінградська область. 19.40 _ Н. Долиніна . • Різні

aOKaJlbне. трІо у cuaAI (злІ­ ва направо) в. ІІРИ­

MEJ1b-

М. НИI{ І Г. КАРСИМ IІ1Іконуе пІсню І. По­

21,00 _ 21,30 -

еЧаplвва скри­

пка».

Фото П.

ЦТ

Програма

13.50 -

Програма

1:;.20 -

знІмку:

ua,ll.a

ЧЕТВЕР, 27 ГРУДНЯ Програма

чальна передача з географії. О. С. Пушкін. .Пам'ятник..

пІснею.

хоДько,

днем».

«Дослідження Далекого Сходу..

кlJlька рокІв, але дІв­

На

Фільм-

21.10 -

~~~;;~~~є~~;Ь;і~~tБе~~і:Н:і2~!~

СЕРЕДА,

клубу В. ПіНІходько, М. меJlыІкK І Г. Кар­ снм. МНИУJlО вже не

.Новини кіноекрана •.

-

....

самодІяльностІ 3а­ зимського cIJlbCbKoro

з

.•

,

подружнла

учасннць

чата

·.I~."·.,la

... I.;··'• ;·.ii1 • • •. , . ...

Голованя,

грама передач

.

Програма УТ (4-й

канал)

Те,lевізійні вісті. концерт, 11,35 -

11.\0 -

ленькнй

.nебачення І радІО. (ЛеНІНград). 19.25 - «Ударн?, вахт!' ~родовжимо" 1,9.50 Н. ДОЛИ,!lна ...• РІЗНl люди •. Прем ~pa

НІ

новини. Програма

-

Iб,55

Ма,Шкільний

11.25 -

Програма

УТ

(4-й

передач. канал)

_. Наша афіша. 17.00 -

«У ТИХ.

хто йде попереду». (Про тваринників ХмеЛЬНIІЧЧИНИ). (Львів). 17.25 - «На

Іcr~я UЯ Створення ~HiB 9 оку. ш~~нп ширmап. 18т- Виcr~ ::==~==============================~=============~e~aHо, «lI·Й з'їзд РСДРП. марк- агітбригади Красноградського районноСІІСТСЬКОЇ про.lетарської партії •. 17,25 - Наша афіша, 17,30 - Інформаційна програма «Вісті.. 18,00 - ,Розповіді про донеЦЬКІІХ металургів., (Донецьк), 18,ЗО Фільм,концерт «Про що співаЮТІ, молоді •. 18.45 «в авангарді соціалістичного змагання», (Виступ секретаря партіНної організації колгоспу імені Ватутіна Андрушівського району Житомирської області І, Б. Башмаків· ського). 19.00 Телевізійний матч з

ВЕЛИКИЙ СИН НОРВЕЗЬКОГО НАРОДУ зичної школи на вечорі, при­

ХОДИl1а У той час, як КИЙ народ боровся iJa ;Ш1f'жність. Народні ня ;щаЙШ_ll1 яскраве

свячеіНОЧ творчості Е. Гріга,

У

відзначили

І3И;JН(~ЧІ!ОЮ рисою творчості Гріга є Г;lибока її народність. lІаща.дКЮI КЮlПозитора зали­

кладати у тодішній буржуазній

шилися

увійшов і як ТОНКИЙ, ЩJОНИКJ1И­ ВИИМУЗИЧ.НИЙ критик. Відомі ііого ста'Тті з глибоким аналі-

Активісти-читачі Броварсм;оїрайонної бібліотеки для дорослих, вик.ТJадачі і учні му­

річницю

130

:1

ДНЯ .на.родженнявида тного нор­ везького

ко~\Позитора.

Вечір

КОРОТКИМ

вступним

творах

норвезь­ свою не­ прагнен­ втілення

ється

спаДЩИIНУ

не

словом відкрила завідуюч& біб­ ліотекою Г. В. Касіч. В жит­

'Іу;шчні твори, а й не

тям і дія.%ністю Е. Гріга при­

цистичні

Ta.ТJaHOBIITi

к.раіні_

публі-

у

ЯКИ Х

.lюючі

питання

суч&сного

пере­

утверджували

правильною

ВІ'.lаду

йо­

Е.

у

світову

cboro;J.Hi

в реперт)"­

аитора спадщини класичної му­

ясність

ЧЗИЧНИХ

,нІКи, націоюшьних традицій І

ки. Вони і

сина іНорвезь­

арі найвизн~чніших

нова торства,

пиконавців. Його ім'я здобуло норвезькій

музиці

зиці цікаві й

неюшрущу

нього

славу.

своєі

країни.

для сьогодніш­

інорвезы\її КУ .1ЬТУРИ

композиторська діяш,шість про-

ЙОМИ,l\{

учні

ВЮlірю-

КО:\-Іітету

народного

контролю

30

продаж БYl;:\ївельних

В у.правлінні було

нещо­

го

Міський

ДОВОЛЬЧИХ

догану

заводу тов. ЛопатІ ну, заступнику директора тов. заступнику головного бухгалтера тов. Хільнову.

-"'-::~A:::;H~::::

1

Разумову і

райспоживспілки.

КОJІГОСПІВ, РАДГОСПІВ, МАШИНІСТІВ

пластичиих мас

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

+ на ПQCтіііну роботу: ++ зв'язку», затверджених Постановою Ради Міністрів срср.' ники металу, слюсарннстру567 22 1969 + + + + + + самі і не допускайте_іНШИХ проводити розкопки без попе- + ків, економісти. + + кабельним вузлом.-Не ПОШКОДЖУЙ1е набельних ЛіНій + + тожнтком. . . + ~~~ЯЗ::~з~~~~Р~д~О:Р~~J;~~:~е:::О.~і~;~р~:~~к~хоg:;ш~~. Бр~~~~:~ТIІС~р~~в;:t:.су: Br~~1~ ++ + ~ ~ + СлужБОВі особи і громадяни, що пошкодили кабельну + + зв'язку. згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР + Броварському 15 1969 + + же строк, або штрафом до 200 карбованців. Крім + ПОТРІБНІ: + кий того, з винних у пошкодженні кабеля будуть повністю + шофери, стягнені суми за простій зв'язку і вартості роботи по ліккомірннк, + • + 18, • 25-90-64. ЗЕМЛЕРИННИХ МЕХАНІЗМІВ

Внаслідок грубого порушення «Правил охорони л!Нш.

слюсарі-сантехніки,. різаЛи-

ментальннки, розмітчики, електрнки, токарі, шліфувальники, слюсарі-наладчики, слюсарі-ре-

монтники, апаратники, учні пресувальників, учні ливарнн-

!

Одинаки забезпечУЮТЬСIІ гур-

каДРІВ заводу пластмас.

!

Адміністраціll.

.! т

від

грудня

року

караються позбавленням волі

Адреса

КИЇВСЬКОГО

заводу «Торгмаш»

~

міжміського

Київ-30, БУJ1ьвар Шевченка,

кабельного

вузла:

Київський МіЖМіСЬКИЙ.'

набельний вузол, телефон

експериментальному

строком до одного року або виправними роботами на та-

Київськнй мІжмІський кабеJIЬНИЙ ВУЗОJ1.

............~ ...... +~ ......~~~~~~~~~+ ........\

вантажники.

ОДlІнаки забезпечуються гурТОЖИТКОМ.

Звертатися

Бровари,

на,

ВУЛ.

16.

на

адресу:

Машинобудів-

Адміністрація .

~~

..

І<невской области.

-6141':1'0 ..... o-,,,.,.,.'со"""':Ос,# ..I*#oD"# -6': "

61964.

Броварської

:::1':::-:::. . .,..\~~:7:Ac:Д::c:. '-.c-I..~;;E:~H::- P::K:o:-_~;::~:a::::-p:д::::~~::~-1~ ;::7::0::-~1

Совета депутатов трудящихся

ІНДЕКС

кухні.

відації пошкодження кабеля.

директору

l{оммунистическоlІ партнн УкраинЬІ, городского и районного

~. - . "

української

ярмарки.

лінію міжміського зв'язку, і якщо це викликало перерву

одержання

контролю засудив подібну прак­ сувору

господарських і про­

страв

ства і завдає великої шкоди країні.

ровки, перебуsали та,м біJ1ьше зазначеного строку. оголосивши

району.

нормальну роботу багатьох галузей народного господар.

тих чи інших матеріалів з інших підприємств країни. Неодноразово виїжджав експедитор т. Лукашенко, інженер відділу матеріаJ1ьно-технічного постачання за.воду т. Пікож, за­ СТУ'Пник начальника відділу матеріального постачання т. Сидо­ ренко. За вісім місяців 1973 року в Москву виїжджало 70 чо­ ловік, в Ленінград 11, в Нарву - 6, Вільнюс -9, В Слов· янськ 6 чоловік. Більшість з тих, хто виїжджає в команди­

заводу,

і громадсько­

кооперацІї

реднього погодження цих робlт з Київським міжміським

цІіВ. тобто витрачено річні кошти на командировочні витрати. Основною причиною перевитрат командировочних є те, що з

керівників

..,

РОКУ

1973

при БУДіВНИЦТВі нових та ремонті діючих споруд. Щоб цього не трапилось у майбутньому, не розкопуйте

На заСі'даННі МіСЬкого НОМітету народного нонтролю було роз­ глянуто також питання про перевитрату, яку встановив старший контролер-ревізор Міністерства Фінансів УРСР тов. Цимбален­ ко Ф. С., командировочних на заводі пластмас. Так, на 1973 рін кошторисом заводу передбачалося всіх командировочних витрат 7 тисяч карбованців. Фактично ж командировочні ви­ трати за Вісім місяцLв 1973 року склали в сумі 7300 карбован­

Міський ·комітет народно'Го

._._._._._._,:~:i:::~~:~!~:.~._

(М від липня року), мають місце випадю! оБРИВіВ і пошкодження підземних кабельних ліній міжміського зв'язку при виконанні різних земляних робіт,

...

тику

і райспоживспілка. Відвідайте передсвяткові новорічні базари і ярмарок!

ПІДПРИЄМСТВ, ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІН,

+ +

догану і зробив грошове нарахування.

для

птаХОфабрики району, змішторг, комбінат громадського харчування

+"~"~;;;;;~;;:Л;;~;;;;І: ~~~-: \--;;в::::;:;;"'--

+

RОШТОРИСНОї дис­

представники

яких візьмуть участь радгоспи,

представлено ШИРОНIIЙ

вІдвlдатн

Правління

осо­

ної комплектації тресту «БроварисІльбуД» тов. Васильєву Г. П. і головному бухгалтеру ТОВ.' Джоману С. Н. оголосив сувору

виїжджають

буде

товарів,

Запрошуємо

і незаконний продаж будівельних фондових матеріалів викону­ ючому обов'язки начальника управління виробничо-теХНОЛОГіЧ­

часто

в

TopriBJIi

споживчої

Cjсортимент промислових,

комітет народного контролю за допущені недоліки

пІдприємства

харчування

На ярмарках

управЛlННl

матеріаліlВ приватниіМ

Ідопущено цорушення

Редактор Є. ФЕДЯН

ЯРМАРКИ

бам і організаціям. Так, ГРО:'.lадянину села Літок Музиченко П. Ф. було відпущено в листопа'Ді 1972 року 250 листів шифе­ ру, громадянину Блінову П. Ф., що мешкає в селі Перемо~а, віДпущено радіатори ДЛЯ опалення на cYI:vJy 240 карбованціВ, тов. Бойняку із станції Заворичі 200 листів шиферу. ципліни.

концерт «Роздум., 20,50 - «Свеаборг». Телевистава, 22.40 Інформаційний випуск «День за днем».

НОВО~ЧНМЙД~ЕРЕДС:Я~КОВ~R ЯРМАРОК,

___ ._ ._. __

ГРУДНЯ

Хі­

на ринках м. Бровари і с. Гоголів

школи.

за участю підприємств

Ф. С., встановлено, що в 1972-1973 роках керіаництво уп­ равЛіНня виробничо-технологіЧНОї комплектації дійсно проводи­ незакОІННИЙ

31

курс.

ринках (житловнЙ масив)

виробничо-техНОЛОГіЧНОї комплектації тресту «Броварисільбуд». Перевіркою, яку проводив старший контролер-ревізор Міні­ стерства Фінансів УРСР по місту Бровари тов, Цимбаленко

ло

ТА

Перший

мія, «Електролітична дисоціація води. Гідро.,із солей. Колоїдні снстеми». 19,10 - Художній телефільм «Назад дороги немае •. (2 серія), 20.20 - Фільм-

ВІДБУДУТЬСЯ ПЕРЕДНОВОРІЧНІ

давно було розглянуто питання про незаконн~й ~родаж при~ат~ ним особа,:vJ і організація:vJ бу;дівельних :vJатершЛl-В в

~ІУ3ИЧНОЇ

студента-заочника,

в мІстІ Бровари на центраJI6НОМУ і на новому

ДО ВІДПОВІДАЛЬНООТІ міського

те­

21.00 _

ПРОВОАJlТЬСJl НОВОРІЧНІ БАЗАРИ,

громадський кореспондент.

ЗА ПОРУШЕННЯ­ засі,данні

розкриття

I

О. БОЖКО,

у Місьному номіmеmі народного нонтролю

На

ви­

діти!»

передач.

Програма КТ (9-й квнал) Наша афіша. 18,05 - Екран

18,00 -

-·_·-;·;~-~-~-~~·:~-;::;·;~~·~·;~:;·_·_··

В деякими з УС,lа,В.7!ених творів Гріга присутніх позна­

читача.

ТИКОМ. Його ВК:Іад у РОЗВИТОI\

ЙОГО

Г:Іибоке

точність

добраніч,

грама

періодичної функції в тригонометричний ряд. Ряди Фур'є». 19,10 .Екран мо­ лодих •. «Голосую за профеСіЮ., 20.10

ЮІ.

Е. Гріг був не лише теоре­

Е. Гріг був полум' яним па­

тріотом

C.1IJBY,

народності у му­

заД}':\I}',

зіграних ро-

18,00 - Наша афіша, 18.05 _ Екран студента-заочника. Другий курс. Вища математика. «Задача про розвинення

кудьтуру

ня і Гl1иuокі роздуми 3 таких проблем, як співвідноше'IІНЯ, П06Днання у творчості компо­

веJИКОГО

зауважен­

,Сто

Програма .Час». (М), 21,30 «Екран молодих». «Спектр», (Львів), 22,30 __ Вечірні НОВИНІІ. Програма передач. Програма КТ (9-й канал)

оцінкою

I(ОГО народу, увійшли у скарб­ ницю світової К.lасичної музи­

Гріга,

гії. Ного критичні

Норве­

«На

20,[;0 -

Гріг

творчості Вагнера, l\Iоцарт&, ШУ~Іана, Верді, Чайковського, Дворжака. Варто згадати і про такі ри­ си і композиторської і публі­ цистичної творчості Гріга, як

ЛIУ крьтурного життя

20,00 -

акробатики,

.,еЙ». (Творчий портрет заслуженого аrтиста УРСР О, Похилка), (Одеса),

30М

,Е. Гріг зачіпав найбільш хви­

сутніх на вечорі познайюшла педагог дитячої музичної шко­ I1И М. О. Росич. Твори кю\Позитора Едварда

що

В історію музики

лише

менш

пристрас.ні статті,

пр&ктичними

са~Іобутній шлях розвитку на­ ціональної норвезької кульгу­ ри, ЯІШЙ було так важко про­

композитора.

У

тими

твореннями,

го Будинку культури. (Харків). 18.35 ~ «Досягнення і перспективи.. (3устріч міністра чорної металургії УРСР Я. П, Куликова з кращими сталеварами республіки). (Дніпропетровськ). 19.00 Інформаційна програма .Вісті.. 19.30 - «Арена •. Циркова програма. (3апо­ ріжжя), 20,30 «В ім'я миру •. 20.45 ~ «На добраніч. діТн!. 21.00 Програма .Час», U...tl, 21,30 Шаховий випуск «Старту», 22,15 - Вечірні новини. Про­

255020.

м. БРОВАРИ.

вул, І<иївська, 154,

відповідального секретаря, віддІлу сільського гОсПО,ll..~ства, кореспон-

~eHTa місцевого радіомовлення

19-3-18, масової роботи. фотокореспонден:.та - 19-4-67.

. , . . , . ...oeoC#C' ....c-I...с":О'...,..ссО'l't.Ir", .. ~.,.

Броварська друкарня КИЇI/СЬКОГО облуправління в спревах видавництв,

..

_

-......:J"'o.........

вІддІлів

У, вІвторок, cepejQ', n Об~;і~.5Iф~~~~'

промисловості,

газети

-''wII'"'' ....... # # . - # -

поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

-

«Праадо

. . . . . . . . .." = . . . . .

Зам.

6419-9890.

#202 1973