Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ Газета виходить з

17

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

квітня

1937

РАД

Субота,

року

Активно <.:унення

підрозділів

після ють

На 2-му З'їзді народних депутатів

дови.

путати місы<її

цювати

тому числі шляхом створеfJНЯ на ЇХ базі орендних і селянськнх господарств,

з

1991

..

року планується перехlД до ЄДИНОl подат_

І:ОВОЇ системи, яка встановить рівні вимоги з боку Jtержави до всіх підприємств. У наступному році пропонується

запровадити

прогресивне

оподатку

в

тому

числі

й

на

землю,

JЮЮ,

вої

до

карткової

реформи,

системи,

проведения

запровадження

широ­

Надія

Агеє.ва а

грошо­

шестидеииого

чого тнжня, встановлення особлнвого стану регіог'в І галузей, обмеження тривалості

на-

ПРИf:мства.

робо­

цього

ветеран

-

нині на

праці,

На новобудовах

і

не

плит О ч ~H И К И

ДО

-p€чі.

ризикувати, цей

тив

МЗ­

Д.1Я

щоб

колек­

.VЛllштуваиня

r

ся

із

Н'2.ча.1ЬНИКОМ

вельно-м::>Нтажного

буді vправ­

лlння М 35 тресту .« Бро­ ваРИПРОМЖИТ:lОбуд»

В. О.

Кутовим.

Піс:rя

нові

з'явилася. неність

Тt'П.1d лікарні

нарешті, ТОМУ.

"'.

зможемо

тисяч

подачі

корпуси

освоїти

день.

~алишилися

(Звичайно.

,1енення

та

ми

220

ті

карбованців

не.1ьно-монтажних

які

впев­

що

буді­ робіт.

нн не

терито.рії . яні пр·оводяться).

на буд:vшйданчику нині трудяться понад 200 чо.10він

-

не ті.1ЬКИ пред­ всіх субпідряд-

ставники

просив

торів.

київсьних КОO'Ilера­

До

роботи

не

тривоги

у

надаватися

мога

усіх

дітям

сіл

буде

медична допо­

праl\ТИЧНО

Броварщини.

гру·

а

бt'з

озе­

станеться,

не

ліl\арні

вже

ян

швидко залежить

тільки яід нас.

з

Ну, це вже

вони

ГРУДНЯ повинні

цІ за­

вершити.

ре

дивно:

20

І

ви

все

ж,

Володими­

Олексійовичу, не

ба'Q',

приховуєте за

го об'єкта. справа?

долю

В

своєї

пусково­

чІм

тут

Нlі не дивнu. а:l(> й досі (!) не вирішено пи­ тання

про

т€'рмічних

комплектацію

С'поруд

і

на-

опалення_

лась у Бобрик. А там сна­ зали, що котел уже забра­

-

нІ.

розповІдає

вона.­

Мені ж сназав, аби наві· дувалась, може, щось бу­ де.

Приходила

декілька

разІв, але марно. Я не проти. щоб «афгаиець» одержав котел. Та хіба я

йшли

голова

і

викон­

захищаючи

нашу

зем­

Не зоглядІлась,

ян

дах

полагодили

Не

було

бо

янось

станції

Єlмністю

на

дробарною,

шість

нубо-'

метрів,

апаратом з днищем, без

плос­ яких

нотрі

стверджували,

говорили но

ПОХИJJОГО

більше

що

часу везуть. допомогли з

батареями,

знаємо, можемо

та

без

нотла

ян

підступитися,

сказати

прямо

у

вІчІ, що думаємо. Гово­ рила якось йому, що м'я­ ко стелеш,

маги, і не всІ мають ЗIlО­

ров'я. щоб дійти до Сі..,ь­ ської

Ради,

взнмку.

багато ли

та

твердо

не треба.

виглядІ чи

ВзагалІ у

ти

КБУ-52L

таних

колеса»

«,палиць

можу

чимало.

навес­

Наприклад,

неяні,сні !<реслен.ня на підключе/ння елект.рооб­ ладнання,

ЯНі

створюють

додатнові TPYДHouцl для наших субпідряднинlв із

НБУ-422.

Чимало пояснюється,

нинішніх на

бід

пуннту

Його

важко

розванта­

ДОТ.римува­

тися, Інакше б воно розкидане території і поза

й

призвелс.

вої

або

до

не було по усІй нею, що

пошнод­

кавlть

втрати

частко­

деяких

оди­

- Згодиа з вами. Без иадlйного збережеиия комплектуючих

годі

й

вести розмову про благо­ пмучне введеиия будь­

якого об'єкта. Не секрет, що А серед будІвельникІв є такі, що не проти дещо спотягиутн. . Що вже ка­ зати про пІдлІтків, якІ

просто з цікавостІ розби­ рають кинутІ майже ПРизволяще ящики ...

М(jЮ дум­

І\У. ТИМ, ЩО У зcfМОВНИliа немає СJ<.lІадськИх примІ­ щень для з~tJlгання 06-

але КР­

одержують

го-на-всьогй

ж

люд1fм ВСЬР­

допомогу

талонІв

паливо,

на

у

цукор

то цього малр_

Того дня був ч€'твер, тобто прийому у сіЛЬСь­ кій РадІ не було. ПРО1'е люди

приходили:

довІдкою, хто

хто за

хто

за

~a

пора­

допомогою.

І

..

розпочалося

сунення

кандидатів

путати. ли

Нікого

увагою.

~.

..... 1

таким

;ЗВОДЯТЬ

HaHIB€'Цb

багатьох

людМ.

\!

ми,

ЦЬОМУ

иа­

чИном працю

А

ви.н,нl

дорослі,

І

BfIде­

не оБІйш­

ті

зауваження.

у

критичні якІ

почув

вІд учасниці війни, мож­ ливо, не характернІ? Про це

судити

бо

вони

жителям

як

працює

краще

села,

знають,

їхнІй

ВИНОН­

ном.

спа·

ження, згІдно Із догово­ ром, пови.нно вІдбуватися

Н·иць.

Із

особливо

Старим

вони

І.

об'єктів

сантехніків

най­

дщю­

сталь

же.н·ь

ГОС:ПОщ!рст.ва. ЗвІдси за­ тримк,а фронту рабіт ДЛЯ

людей

які

і до цього UЦоправда.

ви:Діляє таке обладнан­ ня тільни на будlвн-иц1'lЮ

номунального

важ­

потребують

. не

МИКОЛАЄНКО.

вмІємо

бо

органіЗУ'Вати

все ДО ладу. Особисто для мене

ця

ки

тим,

у

віну,

пія) І за 50 метрів від будови. На жаль, і цього

це

всіМ

nдучи селом, я наIJМИ­

ти стічні ВОДИ інфе.нціЙ­ ного віддІлення. Замовник мІськвиконко­ І. А. Зубка

тане:

сне запитував

серйозним

відділ капітального бу­

що

вгодит!!.

У визначенІ строки (зро­ зуМІло: це ПO'J{И щО уто­

-

цу­

не тільки талони на бри­ кет дають. а й КЛОПОЧУТЬ­ ся, аби привезти паливо ПРЯМО до хати. А старим людям, мовляв, БІльше нічого й не треба. І ще

знезаражува­

неможливо

на

нlному не віДМОВЛЯЛjf, хоча роботи зараз вдо­

парового опалення не зро­

зробили. А то город вио­

говорили

дають

нар, паливо. що й каза­ ти, велина допомога. Де­

дою,

биш. Чи буду голосувати за Івана Григоровича? Бу­ ду. Ми до нього звинли,

ли.

люди

талони

Хотіла виписати дров. Записали мене у журнал

пішла до них навесні, щоб гній на город привез­

«УКРКОМУНlномплектац і я»

підлоги .1інолеумної та 3 метл.ахської плитки за-

них організацій, а й ре­ монтні бригади багатьох радгоспів району. Воно й

на

асфальтуван-

ВЗИМНУ Адже

для

«Голова виконкому І. Г . Чичиркоза виписав таний же талончик хлопцеві. яний служив у Афганlста.

Допомагали і

пояснює

.111111 ....................... 11111 •• 11111111111111 ........................... 1••••• 11 •• 111111 ••••••••••••

І\ореспонден

котел

лю?

дівництва му в осоБІ

JlереДПУСRова напруга

по

(Київській),

Виписав їй секретар та­ лончин, І жінка вІдправи­

КИМ

штукату.РИ,

проживає

Вона мала намір придба­ ти

проводять

Надія

учасни­

зовсім протилежної думки про роботу сільвиконному.

ладнання.

СБМУ-6.

.'

яка

думка, А

-

~Ітчизняної

цІй же вулиці

сосної

.1ЯРИ

.иісmа

Белиної

Звичайно, великими ще за.1ишаються обсяги О/l'o­ ряджувальних робіТ, які

що

така

от інша жІнка.

ТИ».

Ось

КОЛИ у людини

склалась ця

Інші тан:

кому Іван Григорович. От

протікав.

сіЛЬСЬкої Ради в яних пи­

таннях.

нього.

менше заслужила цІ пІль­

сенретар,

ПОЦікавився, до

Шуміліиа.

ли.

І завжди мені

рали,

вона

за

Добре,

ги.

назустріч.

заслуженому

зверталась

сумліll­

буду обов'язково го­

світла, то полагодили. За­ доволена їхньою роботою. Для людей голова хорр·

чн

в ряд\ . відпу­

Наш

ший,

лосувати

110сипівна розповіла: - Зверталася неоднора­ зово,

цеху.

під­

помічниками важко.

йосипівна

відпочинку.

сток.

Н. Чемеричеико зустрі.1а­

парткому

війни,

саМі

жителькою

села.

комасштабна денацlоналізаціll державної власиості , перехід

Ради

щоб дізнатись про це, відправився у Гоголів. Чекаючи автобус, познайомився з лІтньою жін-

ии иа сільгосппродукцІю. Серед пропозицій щодо о:щоровлеиня екоиоміки, що їх розглядав уряд, були й такІ, з якнми віи ие міг погодитися. Серед них запровадження при­ власності,

сенретар

А ян працюють ВИНОНКОМИ?

вания доходів населення, а в 1991-92 роках по­ етапно провести реформу ціноутворення . Тоді ж буде вирішено питання і ПрQ новІ закупівельні ці­

ватної

де­

Ради?

сімейного та ін-

.

Фото А.

Г. ЯРМОЛА,

в

такими

пресовому

таке життєве і виРоб­

-

до · сільської ;

нія на подолання їх зБИТКQвості, насамперед завдя­ ки застосуванню сучасних форм господарювання, в

розвитку колеКТИ\lНОГО,

з

у

ниче кредо цІєІ ноУ трудІвниці.

дальних робіт цеху .N9 5 В . К Клепова та заступ­ ника головного технолога А. А. Ждановського.

зареко­

Ви 3BepTa.~~.~,..

потреб

UЦo стосується збитко~х і низькорентабельних господарств, то тут послідовно проводитиметься лі­

широкого

Михню­

депутатів парламеиту УРСР та мІсцевих Рад, робота по проведеиню яких уже розпочалась. Від того, за кого ми вІддамо голоси, великою мірою залежатиме успіх перебудови. Але вже зараз ми бачимо, що багато депутатІв випад­ ково иими стали. Воии або иічого не роблять, або роблять вигляд, що чимось иеобхідним зай­ маються. І тому виконкомам місцевих Рад пра­

комплексу.

дивідуального пІдряду.

К

слюсаря-механоснла­

Важливою подією стаиуть і вибори иародних

села, піднести на сучасннй рівень продуктивнІ силн

пlдпрнємств, кооперативів

К

тех­

-

пластмас.

.Не місце прикрашає людину, а людниа мІсце.,

нинІ приймаються.

Уряд послІдовно проводить лінію на те, щоб по­

СіГРLПРОМИСЛОВОГО

ють

дІї ми ' ПОJ(ладаємо иа оиовлеиня діяльиості ор­ ганів иародовладдя. Про це свІдчать і сесія Верховиої Ради СРСР, І закоиодавчl акти, які

. до

І\а,

заводу

Вона ретельно контролює деталІ, що Іх виготовля­

ПереБУДОlІні процеси, які відбуваються сьогод­ ні в країиі, стосуються ие .тільки екоиоміки, а й всього иашого суспільиого життя. Великі иа­

конверсіl

частини оборонного виробиицтва.

вернутн економічннй потенціал країнн

хто

кандидатами

промисло.:

народу, иа

тим,

ЛідІя Соколюк иолог

по соцзмаганню Л. Б.

го відділу

назива­

віддають

Тому майже одного­

.10СНО

відносинн

на користь товарІв для

і

висуну­

Тимоховську, інженера виробничо-диспетчерсько­

дО І<ОГОРТИ бійців перебу­

У планІ на наступний рІк передбачено небувалІ темпи приросту виробництва товарів споживання 66 мільярдів карбованців проти 17 мільярдів У се­ редньому за рік в останнє П'ятиріччя. Цей показннк

востl

ста

обгово­

І\андидатур

депутатів

* Ціна :3 коп,

то бригадира слюсарів­ складальників цеху М 2 В. N. Нутного, економі­

мендував себ~ принципо­ ВИМ, чесним. ділом під­ тв€'рджує приналежність

но_економічні проблеми, прискорення радикальної реформн і внзначення найближчої перспектнви в центрі ДHCKYclї на другому З'їзді народних депута­ тів СРСР. Запропонована урядом програма оздоров­ лення економіки поділеиа на два етапи. На першо­ му (до 1992 року) необхідний комплекс ,надзвнчай­ них заходів щодо подолання бюджетного дефіцнту і розб~ aHCOBaHor~i спожнвчого рннку. Тут діють як жорсткІ днрективнl заходи, так і економІчнІ підой_ ми, що поснлюються. ОсоблнвостІ другого етапу (1993-95 Р<"кн) - рІзномаНІтність, рівноправність і змагальність форм власностІ І соцlалістнчнl рин­

зрушеннях

родних

на­

п; дприємства

прізвища

перевагу

МОСКВА. (ТАРС). ДоповІдь уряду про соцІаль­

структурних

ви

у

детального

рення

на

проходить

кандидатів

родні депутати на заводі алюмініЄвих будівельних конструкцій. Працівники

НАРОДНА

грунтується

16 грудня, 1989 року

ПЕРЕВАГУ ВІДДАНО ДІЛОВИМ, ПРИНЦИПОВИМ

-

І\ові

КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 УКР А ІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

стане

YPUHOM. останнє. Наскіль­

І

-

ситуація

мені

відомо,

пІдприємства сприяють

MicцeB~ активио

вчасному

за-

.

вершеиню робіт.

Тан, на деревооб­ робflОМУ комбінаті виго­ товлено спецІальнІ шаф­ ки, які забе'3печують не­ можливІсть контаиту IНё фекцlЙ'них хворих. А пра­ цІвники заводу алюмінІє­ вих будІвельних конструк­ цІй погодилися виділити для улаштування вlт;ра .. жlв п'ять тонн нонструк­ цl.Й. Я вже не кажу про важне

становище

ЛЯр.ними

Із

виробами.

сто­

ТодІ

на наше прохання BiдrYH­ ну лися кІлька колективІв.

Ось

чому за.раз,

на

фІнІ­

Ші, не хочемо підводити .1ікарlв І батьків, громад­ ськість міста, яні з нетер­ пінням чекають полl.п­ шення

ня

умов

для

маленьких

ліf!{уван­

пацІєнтів,


; ооо"мо.ооо О мооооо.мооооооооооооооооо 000000 О 0.0000 00'0.000000. 0.0 О t

сторінка.

..... 2

О О оо. о ••• о

••••••••• 0 •• 0. о о 008' 0 •• 0000 0 •• 00.8 О О 0000"

нове

життя

16 ГРУДНЯ

•.. -------------------

,ООО '0-'" 00'0" ~O "~О, О '10" 0'00000'0 О О ее,.,,: 00000. ,О, 00.0.0100000000 О О О О. ' 8 ' 0000.00.000.0000. оо •••••• оо о М"" О

О, 0'0 0.00,."""" 'M~~~~

0 ••• 0 ••• 0000000."

НАС,

ЖУРНАЛІСТІВ,

що, розповІдаючи про лю­ дей, констатуємо ІНОДі

факти, подl'i бlографl'i. Звичайно ж, самІ по соБІ вони не створюють образ, хоча І стають тими слова­ ми, .якl не викинеш Із пІс­ нІ, життя. Але безсумнІв­ но і те, що таКі · факти з біографії бувають приспІ­ вом долІ, гартують харак­

тер, особистІсть. Є вони І в НеонІли Миколаївни БІ· лlнської, вчительки фізи­ ки мІської середньої шко­ ли М 2. Розкажу про них

не тільки тому, що були не просто фактами з БІо­ графії,

щоб

творитися

;JГ<)ДOM

просто

педагогІв було названо й Ім'я викладача фіЗИКИ БІ_ лlнської. Таке ж довір'Я, як І тридцять JI! т тому.

А починалося все з ди­

сьогоднІ,

же.

й Іне

часу

бракує.

а

їх

турбот,

переживань.

проблем. У

колективі,

де

іншого від

педагогіки шляху не бу­ де. І тому, що мама хотІ­ ла бачити доньку вчитель. кою, і

тому, може, що не

вІдступити з обраного шляху закликала пам'ять про батька. Ноли виповни­ лося їй три роки, він був репресований, а ще через два

роки

помер на стрюн-

так.

надає ної

Сама

ж

:. 'С4з31ссmь · і

ЯI\ОЇСЬ

ваги

надзвича Й ·

давнім

Сю)ріше

не

ронам.

щаслива тим. ЩО

нереборола труднощі. Так. труднощі

І\()жна

переживає.

І

тоді,

вивчає

БУl\вар.

JllilіЙТИ

бе:J

Одна}{

ноли

ЯІ\ЩО ж

ІІІтампу ...

спершу

Миколі чу

людина

слово

Мllроненну.

колишнЬО­

~I'~· ДИРСЮОРУ ШI\ОЛИ .N\1 і

першому

Неоніли

МНlіО.'lаївни

.1інсыї..

ОСЬ

;I~'': ІІ}Ю

1

диреl\ТОРУ

ЯН

Бі­

він

зга·

І !-І57 ро­

u'plleHh

I,~;'

llрийшла lІ('ве.lllчка.

до

шноли

худенька.

со­

.

"

н}{

та"

сга.lОСЯ. що Bi.;tpa:!~· }{абінет їй дали. а потім І\лас.

і

Tal,

чому

IIРИ:JНllчаїmн:я ні.

і

ЧО~ІУ

:шаЙШ:l<1

~·ЧНilМН . рі:зні. іі

швидко

А

1\0ле1\ТИ'

Tal\

ШВИДI\О

СПі"lЬНУ

мову

.-\ були в Tal\i серед

,\авно

вже

З

її класі них, що

переросли

ш}{іJlЬНУ нарту. не відБОJlіла. ШОСТИМ

і і

Війна ще Якимось

почуттям

Я

зро:;у­

мів. що це неаБИilка вчи­ трлы\.. Але щоб ось так. не маючи ніЯКОГО досві­ ;!у ...

Невдов:;і життя

віднові:1О

ІІЯ:

на

:.\іти

неі

саме

:J,шитан­

IlОніРIІ:111

педаго·

гу.

І ОСЬ рік 1Н88-Й. У шко· :Іі .Nu 2 в ході експеримен­

тальної роботи, спрнмова­ ної

на

деМОl\ратизацію

навчально

процесу.

ВИХОВНОГО

УЧНilМ

IIporlOHoBaHo :Jапитання

ма і

телем?».

:;а­

відповісти

анкети.

на таке:

вважаєш

було

«Ного

справжнім

З-помІж

на

зокре­

ти учи­

трьох

живих

і

по-

вернувся. Пам'ять про ре­ пресованого батька. не· рідко недобра, не раз на­ гадуватимеїЙ. І коли вчилася в

школі.

одержати

даль

після

і нали

мог­

золоту

ме·

її

прошені

заступник

голо-

тенко. .1lння

працІвник управ­ газового господар·

ства А. О. Бойняк, дlл,,ничний Інспектор В. А.

душею».

Завуч В. П. Доненко, секретар партlйноІ органІ-

HaY~OBOCTI

в

СПЕЦІЛЛІСТ У наш

вик~а­

ніколи

на

не спадало. що

фIЗИ"И тися,

ного

не готува­ неправду.

альністю.

причин

досить.

про це не говорить. Зараз більше

говорять

про

новІ Ідеї в педагогlцl, не­

І був 1953 рік, коли юна Неоніла Білінська' однією 3 перших серед ровесни­ ків

вступила

лу.

з

до

комсомо­

твердою

ністю

в

перекона­

правильності

згладити

життєрадісна.

І

на.

віддячила їй любов'ю

людей.

зом

Неоніла

НЯ,

народної

освіт,и

мамою.

то тут

озиваJIИСЯ

то там

ще

бандерівці.

І

1937-й, ко­ 3 хати

сім'ю виселили

району, що Там :1РОЗУ­

мі'lа. що світ не . без доб' рих

юодеЙ.

ПРИТУЛОI\ в лодну

Вони

холодну Й

длн

значить

них

І

а

вижи­

цього

спалена

батькІвщині, і

го­

пору,

допомогли

ти. А після війна.

дали

була

хата

на

неймовірні

нестатки. Тож і не пере­ більшено звучить, що в та"ому

пеклі

допомогли

вижити сила духу і волі.

І що

в фіЗики пішла тому. було в її душі щось

не

ПО-ЖіНОЧОМу

СИ.lьне.

Відбилося тут і T~, щО В сім'ї не було чоловіка . . Не ма:!и на кого lІереК.lадати чоловічу роботу (во­ на й ;1араз сама все вміє зробити).

а

плакатися

-

не її вдача . Дарма. що сама тендітною була. ніби стеблина. Звичайно. ЛЮ· бов

до

фізики і

від

6\'тнього вчителя

неза-

Володи­

мира Григоровича Овсієн­ ка.

Правда. тепер колеги кажуть, що Неоніла Ми· колаївна

.н·о

так само

:\101':1<1

6

ус піш­

ВИI<JJадаТIІ

старшого

Марковський.

є

повіли

на

всі

ті

трьох.

про

дидатІв

тати

у

питання.

висування

народні

мІсцевої

/ІН­ кан­

депу­

Р<і{ДИ.

Без будь-яких вагань жителІ Княжич серед ін· ших

назвали

і

що

чекали

кандида­

туру Ольги Іванівни Ка· сьян. Що можна сказа·

моло,

колективом.

тільки

досконало

предмет. а

школою

АфганІстану.

й

ськІ

Ідеї,

ніколи

них

•.

Не так давно Н. М. ВІ·

тридцяти

з

лишком рокІв працІ НСі освІтянськІй нивІ. Все та­ ка Ж тенДітна, хІба що тра­ хи змужнІла. І все такІ ж молоді й красивІ очІ, що, коли

вже

хто

задивиться,

Нолишнlй завуч. теж математик К С. Нравце­ НЮІС «Про це кожен в шнолі скаже. Будь-хто з випускників. приходячи

шi. І все такий же непов­ торний голос. коли спІває

до

справу продовжують донь·

школи.

старається

на­

зустрітнся

3

улюблених пісень . Просто вона

залишається

телькою. ки

Нінель

ми.

чинається

першого

чотири

уроку. Вона -. від пова' ги до учнІв, їх гідностІ. ВЧИТf'лька завжди бачИть кожного на уроці, чи то слабкого. чи сильного уч­ ня. І кожного майстерно вміє підвести до тІєї ме. жі, :Іа ЮіОЮ треба самому

нулися

з

та

працюють

НеонІлою Миколаївною. І це не підробна любов. По­ вона

І тому,

І тому.

вчи'

що

її

Тетяна. янІ

уже

педагога­

що

двадцять

випускники

повер_

учителями

Як

В

таланту

розквіті

вклад

її

колек·

тиву.

А.

КВІТНЕВА.

про

неї?

Головою

вона

працює

А

знає

працювати

це,

ні

нІЯк

Без

/{()ваними і чистими. 3а­ раз ведеться будІвництво

Вміє

людьми.

логодьт~ся .

ждиво.

110

Роб()Т~'

добре. з

іЮlчі

ceKpeTapf'M

трудилася

сіЛьвикоНІЮМУ . свою

8Н·

перед

дуже

а

ВіІ -

цього сьогоД·

не

можна.

це

питання.

!юм на чолІ з ян

прагиf'

Сіле

ирасивими.

тротуарів

для

домовляється

ще

немадо

КаСЬ·

зробити

Кия·

пішоходів, сільськ;}

прикладів.

залишається

ЛЮДИ

та

одна

аадоволені

її

роБОТОIО.

ЛУСТА,

В. МАЛЯРЕНКО, жите.'ll

с.

ня

і

вмІле

виховання

командир няв

навчан­

підлеглих

підрозділу

клопотання

вищим

про

ніД· перед

командуванням

присвоєння

Ігорю

Шапарю чергового вІйсь­ ксвого :Jнання «старший се·ржант».

Батьки

І'ОРДИТИСЯ

А.

таким

впраВі

СИНОМ.

КАЗЛАУСКАС,

заr.: · :\,пник

бат~реї

по

командира

llO"ітчаст!t­ старший ні. гвардії .1еЙтенан'І'.

На знІмку: ШАПАР І. В.

сержант

обов'я· захисни­

ком. Прийшов такий день І для Левченка АНДРіН Миколайовича, який до

Кияжичl.

6.

До ,нас в пlдроздl.1 АндрІй прибув півтора

року тому.

Цей день йо­

му запам'ятався на все життя - - в урочистІй об­ стаиовці

ни

командир

.вручив

йому

части­

нагруд­

ний знак .• ГваРДIЯ». . Народжена . в суворі роки вІйни. радянська гвардІЯ з честю пронесла свІй прапор крІзь дим І

вогонь, впевнено йдучи шляхом перемоги. Не зронити честІ гвардІЙця такий був наказ командира

молодому

ВОЇ'

ну .

ням

великим

задоволен,

повІдомляю

рІдним

І

землякам . АндрІя. що цей наказ вІн виконує чесно і добросовlСНО. з гІд·

нlстю. Гвардії єфрейтор Левченко А. М. чітко дотримується вимог вІй­ ськової

присяги

тІв,

бережливо

до

бойової

зброї, від

. пlхи нІй

має

і

стату·

ставиться

техиlки

І

ряд зархочень

командування

в бойовій підготовці.

і

за

yr.:.

політич·

3аJ\іНЧИВШИ до служби 'в

армії

кум він

ннх Ві н ВСІ()ДН 1101,<1' зує :зразки служби. як І належить гвардійцю. В

пІдрозділі

по

праву

Київський

техні­

радіоелектроНіки. широко

свої знання

буднях.

застосовує

в армІйських

подає

товаришам. є

стується

великим

класу.

знаходився

Тож

де

со.,дат

б

не в

нарядІ. на бойовому пос· ту ЧИ вlйсь~ових навч ан·

автори·

тетом. Номсомольцl об­ рали його секретарем бю· ро

ЛНСМУ

членом молу

піДРDЗдlлу.

комІтету

комсо­

частини.

подяку

сердечну

батькам

АндрІя,

вчителям його школи за виховання гІдного грома­ дяиина нашої рідної

Батьківщини. що

він

І

Впевнений,

надалі

показу·

ватиме зразки служби гвардійській частині.

... Коли

цей

лист

в

був

написан·иЙ. В роту при­ ЙШ.rIо повІдомлення, що

наиззом командира з'єд· нання від 27 листопада

1989 тора

року гвардії єфреЙ· Левченка А. М.

призначено

відділення

командиром

і йому присво-

єно військове звання ,10ДШИЙ сержант.

допомогу

спеціалістом

вва­

жають єфрейтора Лев­ ченка А. М. кращим спе­ ціалістом. тому й кори­

Висловлюю

З

l·го П.

викон·

0.1.

упоряд·

Рада і про те. щоб всю· ди було хороше нІчне ос­ вітлення. МожнСі навести суть

Юлька слів хочу ска· :іати про блаГОУСТРіЙ села. Нелегко вирішувСіТИ

конституцІйний зок -- стати їІ

до

своєї ШКОЛИ .N2 2. У цьо­ му часточка душІ й Нео' ніли Миколаївни Білlнської.

пІдготовцІ,

коли БаТЬКівщина·мати кличе ЙОГО викона1'И свій

кв.

було

БІ. командирІв. За успі­ хи в бойовІй і полІтичній

дого юнака настає період,

й

не

ВОВі'­

служ­

личить

І

служби в армії проживав у мІстІ Бровари, на ву· ЛИЦі Польовій. ІЗ·А,

не ВідІрветься: І все стіЛьни ж неспокою в ду­

самперед

КОМilНД\{Р

служений вІдпочинок. Та нІкому не віриться. Наче

лlнську проводжали на за·

.

ПРСіцьови·

І

по

ЖИТТі можного моло­

)'

не

копіювала, виробляла свій стиль. І ще одна неоці­ ненна риса. МеНІ імпонує, як вона будує стосунки з батьками. УмІє тримати контакт. Ії слово автори. тетне для

і

\IQ.l0ДIUИЙ

авторитет

товаришів

гвардlйцю

Вчи­

новатор­

але

заступнико~

як

телька завжди· вивчала А впроваджувала

при·

ВЗВОд.\'.

Старанний

вміння

з дітьми,

сержанта.

командира

Т\{Й.

~'

спеціалістом

йому присвоє·

значено

зна€

має

досконало

гу

а

І

дочекалися.

звання

знання кожному,

говорити

заслужив

всією

з

розповідати

передати

звання най. най... У неї саме цей такий. З ним нІ­ яких проблем не було. ВІталій Малахов тепер ре· жисер театру, що на Анд­ ріївському узвозІ. А тодІ перший органІзатор художньоІ самодІяльності. На вистави тодішнІ акто' вий зал не вміщав усІх бажаючих. Пам' ятає і. тих

но

перед ним. веде його. Не

респуБЛі·

що

думку.

став

І·го класу.

найцІнні­

мою

дитячим

вчителя.

рівннно недавно.

що цІкавили людей. А головним стояло тання

клас.

на

прагнув

пар

В. С.

дим вчителям або тим, хто хоче присвятити себе цій ёправl . Вона не над

Вона пам'ятає і тих, з 1972-го. У кожного вчите­

ионкому

віД,

треба

Миколаївна».

ти

Вони

колаївни.

вдячний доЛІ, що був у класІ, який вела Неоніла

ля

«Про

по

Успіх не примусив се­ бе довго чекати: І. Ша­

ше з досвіду Неоніли Ми.

відмінника

Нолишній учень. випуск' ник 1972 року школи М 2 Д. Л. Санкін: «Я

з

.

МаlкареН1<а. ордеііОМ «Знаl\ Пошани». їй при­

раїні.

сестри

Юрченко:

МИК,О.'1ЗЇllша на·

звання

у

взаємоопиту' що я стала

Директор школи

товаришами

оволодІти технІкою. на­ слІДУІвати краЩі тради­ ції пІдрозділу.

педагогом, теж вІд Неоні­

городжена медалями «Ветеран праці». ІменІ А.

овоєно

давно

з

службі Ігор Шапар на совІсть виконував всі . навчально·-боЙовl завдан­

ли Миколаївни;,.

визнанням».

вчинку. А в Західній Ук­ жили

ча б узяти І вання. І те,

робота.

якій вона віддається спов'

вони

~Ідзначався

на;полег л·ивlстю .. праце.1юб­ ством, допитливІстю. Ра­

практичній роботі. Ну хо­

непоро­

ни.

де

лlнської

воІн

здобув

пІдготовки

вона

любить дітей, хоча нІколи

І МОЛОДий

На заняттях з бойової

розІзлитися

Але

вІЙСh'

час.

ку. Hlx:ro нІколи не зга· дає, щоб НеонІла Мико' лаївна кричала на учнІв,

було

прибув

твердо вирІшив домогти· ся ЦЬОГО В найкоротший

що всі так любили фізи­

хоча

округу

проходження

з мІста Бровари Ниївсь кої областІ. До армії він закІнчив КиІвський радіо­ техиlчиий технІкум. Те· пер йому належало ово· лодіти вІйськовою спеЦі­

думку

можна

"

війсь·

ково! с,'ужби Ігор Шапар

до урокІв

сказати

БІЛоруського

для

під·

Червонопрапор·

кового

Або ось чи не найбільше учнІв йшли до неї в гур­ ток «ОрІон,.. І не тому,

все

військовий

роздІл

нІкому

з:-,'1Міння, в іншому-пІдда­ ти вогню в суперечці, але завжди доброзичлива;

тим

ви райвиконкому В. О. Гречок. заступник начальнИка райвідділу вну­ трІШНіх справ І. М. Гу·

донести

телька школи .N9 2 В. Б. Приказчик: .Так, вона дає багато інформаціІ. але в доступній формі. Знання одержували на уроці. Але

жди з нами, з вірним сер­

закінчення.

На сходці сепа Минулої п ' ятниЦі .у Княжичах відбулась сход­ ка села. на яку були за­

найскладнІшІ

уміє

Колишня учениця, вчи.

учительки:

випадку

в

lван"івсы\гоo на Київщині.

не думав. а ні:шіше почав

ро­

Ду».

«НеонІла МиколаІвна зав­ і

творчу

доступнІй фоРМі, не змен­ шуючи

вихованцІ

цем

Та

завдання

вони

:;алишився

і закинула ДО"lН У колгосп

:шмислюватисн.

боту.

.

. ІО\ІОМ про закінчення фі­ фаlij'Jlьтету H~їBCЬHOГ~ 11t:';!інститУТУ. то,:н нкоСЬ 1

експерименти,

Десятикласники, ниніш­ ні

ПЕРШОКЛАСНИЙ

володіння

го учня. ФІзика багата на

самІ.

,

.11t1>О

математичного

скажуть

заЦії: «Завжди готова до· помогти усім. В одному

ли

дип­

це

них етапних дорогах. Про це розповів чоловік. ЯЮІЙ

був у пам'яті

новеньким

про

предмету,

стандартн1 уроки, а в БІ­

'11111<1.

З

такою од.

ку учителів, І учнів. Але ще

осмислити.

методикою, знання кожно­

1·[ ·· ДУUlI.~'~

РОМ' Н:Jлива і серйозна дів_ І

ня

С ЕР WіЩ'И7:

ла

Іlантелеймонови­

з

і

А це вІд глибокого знан­

ВІРИИ_

,,3

про­

вона

домислити

._-----------

йшли майже всі трудові ро"и Неоніли Миколаївни. не

зустрічатися

в такому випадку найкра­

працюючи. з

душі. Досить, мовляв, сво'

в

зрозуміла, що

п~р~·

ся, чим 'ВОна ЖlfВе. А, мо­

бо

ностайнlстю думки І з бо_

в спога­

людиною плІч-о-плІч де­ сятки рокІв, так І не зна­ ходимо часу поцікавити­

предмет,

тинства, з села на Хмель­ ниччині. Бо ще в юні роки

ди дитинства чи юності. РозповІм ще й тому, що ми

будь-який

неї природжений талант педагога. І мушу зІзнати­ ся, що рідко доводилося

,~

..•. Нtl"іl ·3І!ЖАН"u

- .

нерідко критикують за те,

1989 РОКУ

""".'000 0. ••• ее ••••••••••••• о, оо оо о о ',' 000"0""'00 МО"

С. заступник

роти

На

по

мо­

ШТЕПА, командира

політчастині.

знІмку:

rвapдIї

лодший сержант ЧЕНКО А. М.

мо­

ЛЕВ.


ГРУДНЯ

16

нове

1~'K9 РОКУ

життя

сТоріНКа ....

3

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// к :: еЄlfИХ

І:ріблястим

1i0М.

папе­

із

ром.

Мо л одший же , піСЛЯ то·

почк<!

цим

неl:елим

і

і

вели Ііі

І ' ~'даини

liаниласн,

<!

ввечері

,'Іам<'ла

що

ж

IlilТИ

вчора,

розумним

нсе·таки

длн

IiU Л И

В

тебl' ж а :3аписн,иків

ЦІЄЇ КАЗКОВОЇ

навальні

:!

треба

1\0l:ТЮМИ

шити,

з

неї

круглІ

фаршу

І:ам<!

:Jнаєш....

Хочетьсн

чогось

оригінального

і

Сир

ше

lІе

протнра,мо

Своїм

трохн

На

Із

СИРу.

Комір

СКЛЯНКnЮ

пlвсклинки

крохмаленої

ру -

з

~арлі

0.1івцем » .

нього

<!б::> в ГСРОХ). [{апе.1ЮХ ароблlO з чорного або сіро'

на

го

жаль ,

жодна

з

наших

у

ШlfрОli а блу з а із синьо· ГО ситцю :! в еЛИI,ИМ бан­ том (червоного к ольору

.. -

сторіНliах « Нового жит ­ тя» (25 листопада) мину­ ло ще більше часу. Але,

паперу ,

а

-

ніс

формі великого червоного олівця. Палітра з карто ­

ти Ha!Vl свої «фір!Vlові ,> ре· цепти . Та й заК.l0[lОтан і.

ну.

а

І\И

та

-

пензель

пучечку

з

пелlOCТОК.

підшкірну жирову

_аАноlO

иа

змаще­

деко

у

ВИ·

Іх повнино бу­

краl

пелlOCТОк

І

(ДИ8ИСЬ

ПО- .

.иАмати

прик",еlOватн

формуючи

до

квІтку

ТРОЯНДИ .

з

Прикрасити

полун"цl

чи

ЛIoОДу .

Краї

келиха

з па­

трояи­

LЦасливої

об'

чи кровопостачання І пІд­ вищуючи таким чином об· мІн речовин.

Із розвитиом медицини

:!мішанt'

мадсьно-державне

ємство,

IІО3А КОНКУРЕНІЦ61О Ще кілька мІсяцІв тому створення центру молодіжноl модн було ідеєю. А ось тепер спіль­ не підприємство міськкому комсомолу і побут. комбінату ательє молодlжноl модн Ісиує і .. . не потребує реклами.

У цьому

реliонатися .

тріскучого гу

н " важlНО "

Приємно

мо.роз.у ,

потрапити

у

шок : крихі'тна

з

цей

пе-

3

сні-

зати-

кі'Мнат!а

для відвідувачів з дзерliальною стін'ОЮ , що ствоРЮЄ перспективу простоРУ, квіти , веселкові /\0льори на стінах, ошатні

світильники, що вда .10 вписуються в інтер'єр, охайна 'ПРИМір()чн<!. Бе(' це уже створює відповід· ний настрій. Та справж· ній ПОДИ!! і нан і ть З <!ХО!l-

лення ві

ВИКЛИІ{<іIOТЬ

речі.

Нl\і

I\Р<іСlі-

ВИХОДНТЬ

:з.п і. "вмі _1ИХ р.\" Ч ''''' )НlіХ .\1<!ЙСТРИ il l> "

._- Ус;

11 : 1ІІІ і

ІІІЕ ; 'Vl<!ЙСТ'JИ i;!I(OKO-О ":.1 <1(,.\ ' . , н усіх шостий РО:!Р}І·'.

"

не беа гордості (' ОВОРИТЬ

:J<!ВіД'уЮЧ<!

<!H; ~lbЄ

ТУРпіТКО. оБЛRИIiОНh'ОМУ

Н.

П.

Рішення!Vl rrі,.wриємст ·

ву

присв"єно

v

ате.'lЬЄ

« .1ЮК С ».

З8а.н.ня

'

-

вищого

3

.розряду

.,

.

ач'

РОбоатдоо~uл~r~и B~~~~i~eH: ко,

вишивальниці

Бален-

тини Куць . А Аню Савич НІна Пе'l'рівна назвала взагалі «щасли.вою зна· хіДIiОIО». Аня вийшла за-

діє

на

гропі;щри-

принци-

пах понного ГОl:прозраХУНК\' , сс,\I () окупності і са-

;vіОфі·на н с уванНя . Оскі.1ЬКИ

це

підприєм с тво

і

Ii::JMC0:l10.1Y нату ,

воно,

ньою

ра~ою

спільне

міськкому

п06уткомбі-

окрім

згада-

них , не має вищестоящих орг<!нізаціЙ . Створювані тут :vIО::lелі не ПіД.lягають затвердженню гальм і в но ю І' .нстанц І' єю худож-

'

1ЮДИ

А

ко"ТРI"

:Jначить

працю' ю· ть

,н М"Ж"ТЬ ІJJви ~ ше

ате ."'ьє

Р ОЗІіРИТИ

.

потенціа .1. .- -.. _

v

евій .7

творчий

ШВИДLllР

"

::Іі-

йти :-ди

до

пІзнавати ліка;>сьиl росли' ни і цІлющІ трави, якІ вживала 3 гарячою водою,

робити ванни,

м'ятнІ

. речами.

і

Ізюмом

Іншим .

у

Хuч

просушуванн.я.

Перед

рять , в

віники

ОКРОПі

2

за

СЮlаати

ишла

СЮДИ:!

-

Липовий

віНИIi містить

ЛікарСЬКі

речовини.

при застссуванні яких зн!­ мається головний біль,

підвищується функція ни' роК,

заспокоюється

..

тои

<.:віЖіt:Ть

вість

несподіваність~'

нитснчениn і

Дубовий віни/\ містить дубильні речовини . Вони

невеЛIІКИМИ парНіна Петрівна від-

мету

ж і нці

допомогти

кож-

усвідомити

се·

тизапалювальною

вістю. Ці

про'

власти·

якості дозволя.

ють з астосовувати їХ гладким людям :J жирною

шкірою, тим ,

дає різними

хто страж'

:!ахворюван-

нями Шliіри. в ТОМУ ЧИС;ІЇ

Бере:JОВИЙ ніНІІ,, · ·- най · більш поширений у нашій І\раїні . Ма є таliі влзсти, вості , що ДО;!НОJlЯЄ застосовуват!! їх людям. nOTpl страждаlUТl.> (,С РЦ l' во' СУ·

Ми ти

працюв<!ло

вимушені були браіндивідуальні за мов-

лення .

будемо

А 3 нового року шити

іреалlзо·

вувати невеликими пар-

тіями -

Д П ,'50

__ .. _ _ _ ... . __.. __ ....______

ОДИНІІЦЬ

-- - -. -

ще,пити

.vюлоді

новним

туалетом,

нюватиме його. Коли

дове

ХОРОШі

дивишся

жіноче

створене в

допов-

.на

чу-

вбрання,

'<!тельє, на-

у

т".·алетів. .7

випускних

весільне

!планах

мод

і

вбрання .

створення

вистаВliи-са-

, :юну , де о Дt'~юнстрував. ся одягІ РІЗНОГО признач е ння . . ще О<!Г<іТО чого,

<іД1f\е <!тельє це лише nO'laTClK ст.воренн я центру .\1qj1 0~іЖlіОЇ ,\IО~И \ Бро. нарах . . МаЙ~тера: .

Нерідnо заСТОСОВУI\' :~l)і

які вітамінізуютьорганізм, дезинфіl\УЮТЬ Шliіру, зас покоюють нервову систе· му. ПОJlин о ві віНИIiИ засто '

театру

Фото С.

заХІЮjlЮВ і1 I1I1і1\1I1.

водннками.

і тут існують проблеми. Це тісний цех , труднощі з тканинами, нідповідною фурнітурою: шовк Д.1Я

С У IiОНЬ ,

c~aK. I.:мі :lИ-

динними

віНИIiИ із сосни та Я.l.1 IІИ ,

ніХ

при-

ням .

віть не здогадуєшся, що

шиття : КНОПIiИ, застіБКIІ... у н€д<!лекому майбутньому тут пла.нують ствоРИТИ і постійно оновлювати liілька . невеликих серій .мо.l0діжних вечір-

«;_~BOf,» .

артерlаль -

володіють

смаliИ. До одягу пропонуватимуть мережані хустини, шарфи та Інше, що перегукуватиметься з ос -

ательє

ДУ:vIЮі,

«:УІО.1()діЖНіІ

даловнен.нями.

ний ТИСК,

не зовсім так, Яli передбачено положенням про спільне підприємство, розпові :lа завідуюча. -

н <! ше

створенні моде.l еЙ . ATe.1b~:

одяг

властивос­

ті.

опіками та обморожуван_

ИЇВІ:ЬКОГО

таманНі

нер­

бе іНДИН ; Д~' альністю, при-

про :lа·

!Vlс.де :JЄИ.

па­

хви­

У ниніШньому році

• о В' П . КРІИНИЦЮ Tp~' aB.1IBH~· Олек с іЄНIiО . Вон<! при.. К

ОУДИНl,у

жіночНІЙ

повіла, що вони ставлять ній

:3

ви­

лини.

протипростудні

На запитання, чому та-

сп ідниці, створені тут.

деві Жіночі блузи. I:Уliні.

С :ІОІІ :НІ. I'О.lЄКТИ!! склао О хорошии. Iipe:'v1O ХО'

че ться

модними

/\ими тія~1И ,

:vIi~ і приїхала у Бровари. :vJОЖJlИ'ВО . це й не випз,::Іковість. а закономірність: хороший 'Vl<!йстєр IJРИЙШОВ .У ХОрОШl' <!Н' :ІЬЄ.

нся

.1t'N<ИЙ

найприскі,П:ІИвіша художня рада затвердила б чу-

і

мають ранозагоювальні та

повагою

3

й

пучки.

вова система. ці речовини

Броварина Андріївна.

впевнена.

з~'язу-

невеликі

ищ}истання:-д

таКі

.lиlєм,.

з

віниии.

заготовляють,

підвІшують на горищІ для

Іполити

С'ім'ям.

liрасивими

та Інші

і, нарешті,

прив'ялюють у затінку

покупців 3 свої-

модними

народної

людина стала

нормалізують

Мода»

иро­

воносні судини, зБІЛьшую­

Іх

фото) .

промитим

новорічної

ночі нам і вашим дорогі подруги!

органи, розширюючи

ють

БУДЬ'АКИМ

прнкрасити

ткани­

60-

•• 'т­

8нпlllатн у гаря"IА ду­

доки

але

роатира~:

ск",_И­

КОКТЕАЛЬ .ЧЕР80НА ШАПОЧКА. Морозиво 100 г, сІк виwневиА або з "ер.оних ягІд - 100 г, лід харчовиil, цукор 20 Г. Морозиво поєднати 1з СОКОМ. Су­ мІш збитн І перелитн в келихи . 8 кожннА покластн кубик

па.1ИЧ­

ниток.

вигляді

сиропо..

у

читачок чи то н е з<!хотіла. чи посоромиласн надісла­

тепле

тепло ,

3 JlBfKOIO парою!•• ·

малю.

В

ТІСТО

8и",ивати

вода.

ЛЮДІІН<!

ну, зв'язки, СУХОЖИЛЛН. м'язи і наllіТЬ ІІнутрішні .

ДЕСІ: РТ .ТРОЯ НДА СМЕТАННА. На 4 порції: 280 г сметани, 80 г сиру, 60 r цукру. ІІЗ чаАиоl ложки желатину, 1-2 г ванІлІну , 80 r сиропу (краще по"'унич­ ного). Сметану поєднати з протертим сиром, цукром, ванІлІ­ ном, замоченим у ,0лоднlА перевареиlА водІ же",атином. Ма­ су перем І шати І прогрІти, не доводячн до кипlнн.. Коли з.­ стигне. збнти вІничком І 8ипускати з кондитерського шприца

вати ПОJlюблнє. От і буде ІІа 11lliільному святі «Бе·

С(' .lИ'Vl

І

вісІм.

Аи

.

над усе

брати

ГЛАдІ

АУ Х0811Н

Старший в мене, с<! : знаєш,

.

ЦУІІРУ,

8ИГОТО!JlеИНtI

жиро..

лички,

От СIlасибі . це мені lІідходить . А що ТИ свОїМ

М<!

збнти

роже8 I ють .. 81дразу

-

придумала ?

ДА.

ще не

,овцl,

білі

ААця

тре6а

ти

партон.

м<!лим

му д­

шкірн . Ця дія впливає і на більш глибокі Тl\анини ---

кулькн,

пlвскляики

4

лаЖIІОIO

на ·

і

народна

тини

ПЕЧИ80 .T~O"HДA.

рошна.

ІІОГО паперу, наклеєного на

на

борошна,

ТІСТ0:

рукавички . Маленька 1i0' рона із золотого чи СРіб­

зустрі чі

(меи·

м ясорубку .

формуємо

лише

сама

КАПРИЗ.

цукру .

пишні

білий

/{оли ЗМіцніє

ГОВОРИТh

не

й

соди. Додаємо компоненти по 100 грамІв Ізюму. Крем : пІвлІтра сметани з6и.аємо Із

квадра·

вгорі

влітку ,

ЙОГО мочаЛh1)Ю . Через те ЗМlІваються ніДМt'рЛі КJli.

ки

тину.

нашої

кладемо

формуємо

ваними

Ліф прилеглий.

КОРИСТУЄМОI:Ь

Справа н том у , щ() МИТ ' ТЯ У бані і сам<! пара справляють Іtілющий вплив н<! . наш організм, оскілыіи тут ІІа тіло діють "

шматочками готовностІ.

через

Ложкою

(< .lі·хтарики»). а ДОН из.\' ну3ыіi :З чор.ного са­

ньої

кожиого

кою цукру . додатн стІ",ьки ж

І{ава довгі:

МИ

ХВО·

ЛИСТЯ. «Якщо паришсн . то в цей день не старієш»

леви». Це нес/{ладно . Спідниця прнма, довга, : ~ ~лої Тliанини і намал~)

тами .

позбав'

нсі.1ЯКИХ

ляти

смачних

цибулею) .

пропускаємо

.ДАМСЬКИА

таєш? Tal\ ОТ , ароби 'Іі і костюм « Іllахової Норо ­

ДО НОНОГО І)( ІІ, У два . тижні . Бід ПОШ:'РС і.\ .

середину

зеленою

снру)

твердого

сметани,

пІвчайної ложки горІхІ., маку та

бути . СП БУ Л И, пам ' )!

чорними

приємна

кілы\a

,.--

тертого

пІвсклянки

цесою хочеться

такими

і

легка

подру­

Схожнй на .АнютинЬІ глазки., рецепт яко~о ми опуБЛlкува· ли 25 листопада. Проте для кожного з трьох коржІв беремо:

І\а вже «баришнн», їй ма б.УТЬ,нt' інакше. нк ПрИ IІ ' мі

вам

ЗАКУСКА 13 СИРУ через сито. ФІле вимочених оселе",:цlв

.ТОРТ

Ol\call

надумаласн, а твоя

шановні

пропоную

обкачуємо їх у сумІшІ тертого сиру І рубленоТ зеленІ (пет' РУШКИ) І укладаємо иа блюдо. Прикрашаємо зелению, пом Ідо· рамн. огІрками . , Заливаємо сметаною з гIРЧИЦ~N) , соусом .хрін і " СМf"таною або майонезом.

дуже

Х Jl ОПЦНМ

яйце

кІлькостІ

:\аП!ЮIlОНУЄlll ?

--

віНИliами , нкі с л ід заготов­

.КАШТАН.

коржики .

(рублене

половини

дати

Сliладного. Можt', ти ЩОСh

Н О ЧІ ...

сннткової ве чері .

Продукти ПОfДНУЄМО, додиємо трохи вершкового масла і сме­ тани, добре вимІшуємо. Щоб маса була густІшою, можна до·

а

швачка .

на ­

роб. Тепер

паємо підсушеними до золотого кольору дрІбними хлІб • • бо СУХ.РЯМИ. обсм а жуємо у фритюрІ )1.0

кар­

мен е

не

своїх архів<!х кілька ціка· вих закусок і напоїв для

кульки. обкачуємо в борошнІ, змочуємо у збитому яАцl, обси­

віД/\РИ!lИ.

I:/\ОIЮ.

поки

па ·

ОргаНі :ІМ

нескладних

муємо

\' мене проблt'МИ . ще які ! У дітей новорічні

ран/\и

на

них і

ні;!

страв .

Ось

й

в

втома.

можна будь-нку , а черевик

трохи

Чого

Х ВИЛЮЄlllСН ') Та й дівчата райунінермагу не нсі «с е liрети »

доти,

ступал<!

Рибне філе з хлІбом . ЩО попередиьо був замочеииА в молоцІ, яйце j трохн борошна (як для котлет) пропускаЄIІІО через м'я­ сорубку. Масу зап"авляємо перцем, сІллю, вимІшуємо І фор­

:\

(' ної

влазили

лявся

LЦо ж.

моту а '

листя рі :Зних дерев

мети,

рились

ги,

ЗАКУСКА

сто ·

списані.

та

па·

ае.1ено·

Дійсно, дуже просто і оригінально. Ну , а тепер ще прохання : підшукай в

треn<і

Ilерев ' Я:Jати

і:!

дреннl .Н<іlllі робили із гілок

рість .

« КУТОЧnУ '),

! lіВ::Ієсятка

р('цептами

н

1апротJOНУ'

новорічного

:ІУ в своєму 1І0радил<! :

дt'коративні

:! К<!РТОНУ. На nO-

кі нскраві латки . СОРОЧnУ

голову,

жовтого

ЮІТИЦЯ

--

лінах і :\заду нашию вели·

ІІ,' ВНО... ВЖ l' Й h<!Tl' IHIH<! "іJlыіa ра а ів дзвонила. ці ·

а

Ша­

го.

героєм _ Ному н ПРIfIllИЮ до штанців кольорові бре ­ теМ

хустки .

з

перу.

ЯІ\ lIрочитала йому "а:!ку Джанні Родарі <, ЧИЛО,l .1іно ,>. так і :VI<!РИТЬ

1'0,

СНlФИ предки --

Клунок на палиці

яскравої

Н.

Г АМАЛlff .

совують при ревматизмі та ненралгії, оскі .1ыіи містять в собі а л І\алоїди , Яl\і знімають бо.1і і сприяють :Jцілюванню хворих. Всі ці віНИІШ слід :.щ стосовувати ввечері. lJере;!

сном. Тоді І:ОН , ЯІ\ правнло, наступає ШВИДІ\О і с у -

проноджується Рl'НIIОМI'рним

без " \·І'Ь. - "нови ~ ,..., .'11' .·>'Нlluають. "

б Г:ІИ ОIiИМ " иханннм , '" ВР<інці бо

А. СТЕПУШИН.

каНДlfдат

наУI\

вt'теринарних

(га :зета «3а 1i0М'

му, іm :\1\І ,). 2:3JШ . ] 989 р.).

,~////q/////,///~v/////////////////,///////////////////////////////////////////////////////////.////////////////////////////////////////////',,,'////////////


..... 4

нове

сторінка.

'//././/././././/.//././/././././././/.

Назавжди в пам'ЯТі народніЙ

страшно

бились

гом

партизани .

синІв

і

ної

дочок

з

до

Багато

нншої

рід­

не

до­

l:вітлого

дня

Пєрt:'моги: ПО.1яг:IИ тю хоробрих зн

l:M~'P­ наше

щасливе мнЙбуття. Пройшли роки , знруб­ .цювалися · нанесен! в і йною рани . Тн пам'ять наша про загиблих на бі ло­ руській землі воїнів С'И.lьніша часу. 13 Книгу С.1НВ:! Н MicцeBOM~' музеї зннесенс 1М я Васи .1Я Микит ов ича Шевчt:'НКН

уродженця l:e.1H Трещино (мабуть Троєщини) Бро­ HHPl:bIiOrO РНЙОН\' Київ · ської обла('ті. ЗВідти він пішов У грізні сорокові

роки захищнти

рідну

ВІт­

чизну. На ФРОНТі став РЯДОВЮІ 73:2·I'{) стрілець­ кого

ПО Л К\·.

Багатьм~

фронтовими

дорогаМИ;1

ЙШОВ шлЯх

ч!:'стlО

червні

.194 ·~

чалася

Тут

року

назвою

тіон».

Після

ського

пофантазу-

д .\ ' ВНТИ

трошки ВЗЯ.1а

НОЖllЦі.

ГО .1КУ .

хутра

і

чорів

вона

таl\

своїй кімнаті. Ю,·1I,!{Н ве­ Валею.

не

та

гра .lася

зате. ..

день

народження

ваЛа

їй · весслих.

них

чим

хоплення

R

рички.

нів

не

.lише

сест­

дорослих

чле­

)І ' які

MaKpa:\le .

оригінальні

дівчинка

ся

60гдані-вському

V

літковом~'

КJlуdи?

ннвчила-

клубі

Оленка охоче відвідує гурток "УМі:lі РУКИ» уже

КИХ

третій рік і на заняття бере з собою ннвіть шес­

них

ПіонерсЬКсіі

тирічну сес;rричку. ріВНItІ) гуртка В. М .

ручен і

бар

знайде

душі

і

МRЛlOкам.

Бабко

;{ітям

ДРУГН ко

та

Оксана

8-Б

класу

гурток

чет ­

В:\Ііють

добиТl>С!!

дівчатка.

в

житті

Гроші .

них.

Піонерськьої

та

інших

ставлені

на

виставці.

дИНКУ

КУ.1hТУРИ

ТОРГОВСЛЬНОГО

ли

яка

бу­

J-;ожній

заводу

жінці

інші

пішла

якій

УВАГА!

в

своїх

роботах.

:l-lОжливості

дені

наших

у

Внробннче управ.lіllllН водощювіДНО'каналізацlй­ \'осподарства доводить до вІдома керівннкlв підпрнємств і жнтелlв міста, що 18 грудня з 6.00 до 20.00 буде прнпннена подача водн І прнйом сто· кІв У зв'язку з врlзкамн трубопроводІв і комуніка_ цій на каналізаційннх очнсннх спорудах.

Horo

ЯнІ закла­

дітях!

Це' запитання

Керlвннків підпрнємств, які мають на бала исі артсвердловннн, проснмо обмежити водозабір І прн' пннитн скндання стоків у міську каналІзацІйну сн·

Чи

підліткові

К.1У­

не

по­

стему та каналізаційнІ очнснl спорудн.

відп()віді.

Проснмо вибачення за тнмчасовІ незручностІ.

Н.

роБОТІ!

ГРИЩУК

РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОМУ :ЗАВОДУ

//////////////././//////.//////////////././////////.////.////.//////.//.//.//.///././///.//

ПОТРІБНІ:

опера '

токар-карусельник; токарі; монтажник санітарно-технічних' систеМ

ВОГНІ"

та

піхотн.

обладнання;

електромонтер по ремонту та обслугову­

-

ванню обладнання; - різальник металу на пилах

сОЛДНТ .

С~1ертельно

і

загин у в

день

наступу.

го

воїна

lІораНI'

0.25 ,Золоти~

уперШНІ '

)lОгилі се : l . теперіШНЬО Г і

ІН

tJ.;Ю

жди

8.55 У світі 9.55 Сеанси

I:lO хвилин «и1едріСТI.. б,,· вальщина.

8.35

квіти.

Ю.

КОМ'ЯГШ.

СЬКОГО .

вчитель Карповичсь , кої ШКОЛІ! ГРОДВІ'І-Н: Ь ' к:)ї

Лижна прогулянка

І

чудовнй вІдпочннок! ..

-

Фото

06.1<!('Ті.

Б.

1. 10

УІІІ

«ПОМОРСl>f\ct МУЛLoтфіЛhМИ

ЗДО)ЮR'И

А.

лікаря

КаlJlніlЮR ­

Переда t lЗ

Міжнародннй

фN'ТН '

нн .

.Вітрила над . !атокою' дОК телефіЛЬМ I~ 45 У нас н ~:Tyдiї СI\j1НIН)ЛI,

11 .35 Щ('

Hapo.ltliit гснтінн» .

НЕДІЛЯ

11> .00

8

Дliтяча

ПРОГРАМА

цт

Н.20

Рнтмї.IН(і

!І.5О

Тираж 'СПОРТ_10ТО». З ранку paH~HhKo .

9.00

важально редача для

11.00

l~.OO

;V\іЖlіародна

18.4.'; 19.30

.~ультфіЛЬМIІ .

Ро ! ІН"

ni::\HilR<1 .1hH<1 діТf'іі .

\.ою

21 .00 7 Н ,І

KOH"~PTHiii СТУ ДП ОстанкіllО J л.нректоро~ радгоспу .Прогрес. РРЬКО' го району Московської об · ласті. Дt"l'утатом Bt'PXOBliO'! Ради РРФСР . канд"дато" eKOHOMillНlB

нау...

В.

МаслаКО8"М . Музичний кіоск .

14 .30

,Здоров·я •. ФіЛЬМl1

ф('СТ~lва ~1Кl

І

наЛь

Te ..H~III)()rra \1

творчості

н

(j

r

о

фест,, ·

.,а родної

«BeCt'.,ll\il»

І\ОГО д. ії

«Кра

ге,1t'фl'СТН. НІ Парн ~ УТ

~ ...'lIО(ЮН

СI\<lрбниня Ilам'яті, Росііі­ ські ІІІIСЬМСНІНI",н і YKP;tЇ · на. :\, ВОЛОІІІНН К КРІІМУ. .25 «ТР" Іванн. ТРІІ ()ратн» . ВЩ·Т; lка

І :l.i ;")

. ,·lьвіІКЬКОГ(І

l'l·.lДКТОЇ> .\. ІЮ.:ІОШІІНЕНІ\().

1:01 ·н'т ...

81.tXO;OtT \~ lї :lІlрt.',lЯ 1~;Si l·о.(OJ "''':<О.1а ; 8ТО(НіIlК. ':IJ(·...1iJ . IIЯТllllttа. rуGб(IТ іl.

Бров.р.,ь"а

11 .():) 11 . 15

К.І,:)

АРУК3()IІЯ

ПРОГРЛМЛ . НІрид ... у

«;\\ i(: Тt·p

ЦТ

ХУ~10жнjіі

Тt' ..lt·Фі.lh\1. ~ . 4,; ПРt> \1t'IН:І

.aOl\ymchta.'1bHO- ' ГО Тt'.,н·Фі':1І1МУ i.~ 11111\.1)' «3('М­ ~lH

TplltiOГlI

.\111

()і;JИ

наНIUЇIt .

k,раю

«'Сl1івзвуччи». :LOKy~.H'1f Т~ЛЬНlf~і тел~фіЛьм . К .l у6 мандріВНIІКіи.

12 .:·Ю Сllравз. якої могло Ht· ' бу · ТИ. ПС'Р('да l~а 3. I :{.t)~ По (.'торінках .1ітератур

Kiltt'oKet Hii ~1 у

110 · х \' ДО;"'; Н ••()Г()

r.СлОноJO 15 . 10 1 _1Ю : ііон . фіЛЬМ ,

і ДОК\'Мt'lІта ~1ьниіі

гa.p~ .

Художнііі

і

курсу

кіНЧУЮТhСЯ .

: І.І

.1Ю()IІТС .'1ЬСЬКIІХ

c j.)(HJlY

IIpot'i"ll »

19 ..=);'

L3t"lірня

21.110 7 ДІІін. 22.00 "Halli-lJl

21 ОО

Тt'МРИНIІ ».

i.t

.І УСТ ·

'2'2

вого

АlSтомерндіин .

редактора

-

4_113-76;

заступника

редактора,

I~ з6 Мричннй

об•• асного

AjJ.p~1

упраВJlіння

;ІрукаРНі:

у

Кнї.('ька

справах

(l6J18еть.

8ИД8ВННІ\ТВ,

М. БРО •• !'ІІ.

«Ч.,·

у

;H~YKax»

19.00 дктуальна камера . 19.:10 ДепутаТСhка год"",,. 20.30 Маленький кон,(ерт. 20.45 На добl>аніч. діти: 21.00 Час . 22.00 ДОК фільм С:ВIНlтеJII., я кor'u

11 . 15

ма.

Jlанчальна

с:ЗуеТ'річ

IІІ Ю1 "lНI-

днох

I~ИНіЛіjа:

Ila"KUB() - IIОП\'ЛМРННIt

фіЛt.l'~1 2

ЦТ

Г'"настнкз .

ціП»

~.:)5.

ніСНІІК

ПРОГРДМА

11 н. . 15 .

113

'Іекають»

n.~5 Вечірн;.1

ФіЛ.)м

~

1

9 ~~5 Сн.іт. Щ() н"н: UТОЧУt'. клас . Коли віДКРННtJt-' ТМ'Н

:sаиіt:а .

~.55

IТЗЛіЙ(·I.ка

МОНСІ .

.Та".

".<,м""

синіх гір» дОК фіЛhМ. 955 Мама, тато і и 10.ЗS.ІІ . 35 ДПІюно>tі» I1 К.1 . Планети . І 1.05 Нонннн . 1205 «51 за тебе ніДI10llідаю •• ХУДОЖf~ій Фі.ЛІ,\1 :І ... y6THTpa~ Пр,м· .. "а ДО.К . піснею».

Філ.,,,\·

poc..' iIЇChKOI·U ()Pf\CCTpy і"

народ · ОпtllОК3

У KOH1lCPTH0\1Y :.Jзлі ім Ч а l1"'ОІКIJКОГU Упсрерні СІ , ()ГОДН і

У

сніті.

п.

13.40 Наш хо" . Коннерт , нари,' . 11;. 45 НаРОДНі мелодії 17 ОО Служу Paa"HCI.KO"), СоН)· ЗV~

1806 На

1I

депутаті"

-

20.00

З'їзді

Н"ІЮДНІІХ

СРСР . УперерНі Вечірн» K. :tК".

Ху · t"t·piї

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

віддІлу

ПОJlіграфії

Філ.,\!

1Щ ·

«Пісня

партІйного

ЖНТТА

-

4-ІІ4_61:

BiAIIOBiAa.'bHOI·O секретаря. вlДАlnу сІльського господарстВа 4·23-26; вІддІлу промисловостІ І соu. іалыlхx ПНтань -- ~-02-92; вIААI .1) "и(тІв І масової роботи 4-1I~ · HI; вlАдlлу раАIО· Інфор .. аU!і .5-13-91. l(иїВ<'ЬКОГо

__ Внажатн

б,' НUJИМ»

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Телефони:

<tHI.• .\\I():Ii.l

ми.

оо СRЯТКОНШЇ "оннсрт . НІНі l'ниченr,и їО·річчю ДСР'А<ЗН'

!tOI'O

.д.ИП\Чllit

ІХ.ОО ТелефіЛЬм

1:\.30

Час

2:і . Н)

ТRорча

()('Т(lН1<ін()

кон ,

..'lyxo -

КаН....I .

д.ОіКвііІ П' .1t·Фі ..1h\f «дt· ррікх> . Пр('.\1\:РС1. 2:{.ОО Ut' .\ВІІ_'ІО\"· сміт.

.Ііі­

1It'

] ГОЛОАНИМ режисером J!еНінградсько,'О театру ІМ Ленра,цн. НClIЮДНИМ ар ' тистом СРСР І. Влади",, · JЮНІ1М у КОНltертніli студії

."....

17.15

9.2,';. 10 . 2~

l'liiTi

ріЧ

В . .\!\ З ЯКО8t'ЬКОГО

17.00 ІІО""ІІН . 17.111 Бокс. дс.СО.1 ЮТНllіі "іонат CJ.>CJ.>. 17.:;0 КОН"~ІП ",ayp~aTiH

\.

Екзамени' ніКОJlН

19 . 15

ХУ.1і­

філь .\{

Сьогодні

УТ

«РадіСТІ,»

8.00

3 УІЮКОМ французької 'ІОАН . IЇ.55 Реклама 18 оо .Влада Радам. Т,· · лем іст Моекнз РНI ' а Алма · дта . Про "и(\орн до м· ісценнх Рад H ~lpOДH.O;

19.00

tб . 45 Таttl~Юt:'

Кіно

депутатів

• ,'\\а И"О!іСЬ'" 11 ІЇ

«П;IННОIIКіі

УІ/астю

Схід.

Мама, тато і и Ні .55 Дитяча година,

16 .25

1.:10

І\іно»

Ілля КалеІ> . 16.15.ДалекиЙ журнал

НОВІІНІІ.

..

\' ЛllitIЙ!

IhC»

І 'а :іі ] ;)

8!1Х оркестрін J.>РФСJ.>. IН.25 хо ('іі . .\1іжнаРnЛН.lіі тур ­ вір на ІІІНІ . І Гіі . l t' п, «1138('СП,»» . :Н;ірна CJ.>CP . !бір на Фін .ННf..'Lії . У Щ'рt~рRі

BtHliplliii Hklll!" .

11

І

\1ytН'l

« .\'~

КОМПО :іНТОР

Жубанова .

lН!ста

Tt·<-tТР~

hО\1t'дїі

~ . ()f) ііа

'

·"(!Іuвая ЖIf:1.Нh" ~. OPГ~III ЬроваРСI\ОГО ropo :ll.'l\oro КОМ:ИТt>Та I\.<НI\tУНflСТItЧN"коіі наРТIІ'1 YKpaIlHt.f, "ОРО.l ' и (HIIЇOIfHOГO C(lkt~TOB lІаГЮ.J,Нf.IХ ;Н·IІУТіІ !"Ilk J\ IJ t' li СК ой оG,13СПI . \На YKrallHCKOM iHI,IK(~) .

ф'lІlта :ііи».

20.4:; 11" добраніч. діти: 21.00 7 : шіи . 22 .00 Х\' :l ОА\ніїI Тt'JlРфі.1h\1 .1ІЮ~lір.. '1. І..'t"ріи

ТК»-\ ·.

IJIIHIIH"

hOMt·

,Тt~Лt·t·ll()ртирена.

111фор

IІрограма .

10. \5 11

ної

2 ; ~.O .::;

нранні.

і

()Дt"l'М';ОГО

l·i'l.1Ha CTIIKa.

\otY 'iII'IH<I

()J\t>CI, '

М)"'IИЧНОЇ

AhTya !1I.IH\

ва

20.10

ВИt'таВіІ

TeaTry

і

"амера ПРО ; lо"";t.;еннн "111,:танН

14.00 14.JO

іНД\· .lьгеllніН1> .

Cl\uru

Дни

фант;віЯ».

Н('.з.і.1t)

фі:IЬ~ . .

1І0811НН . f>11ТМЇЧН<І ~ . Ht::ti.'lIO

I\I<lніііно

BCt'C'oH>:iHOrU

МіЖ"Дlюдн"іі

віЧІН'.

ЛРОГРДМД

~~ . 1 ;) 9.'~

кіно . «Кро .... » . о:LЦt'.' tрість ». « JlОМОРСЬК і. 1 ()~ ка.11~ ЩIІН ' t:t-

VIII

XyJtoif\Hii1

9.00

<tHiM ,Jltiii

ЧIН.

ПРОllOнідь .

І.Н ."і"'''"РOJ(НIf(і В<I.: I Ь « СХО:!lІн ... а

С.

I~.OO

15.15

с()стання

10.:10 Дl'l>жте_"'радіо Ка .'" .\ської РСР . «\.м)годні як і И('е MOt' ЖИТТЯ» .

йону харківсы\її області. В.І нам flltCa.rtH. .\\У :НІЧ'НJ f1С'рt'да ча :\<1 .1 нста мИГЛЯДа

1tНЮ Слана l'олдатська 17Л .'і Ж . Оффrнбо, . • Лю(\о"

фіНіі..'IІ . lІоі IIt'редачі \1.іжнаrо.1НОГО те · лt'фt'СТlt"'іІ.!1Ю «С:\О..1IІнка : 10

0.20'

Ху ·

1].3О Д",И дітей. Канал « .a~ . 1.';.nО Се.lО і ДІОди Колго"" .Ро сія» В(lЛНI\О()УРЛУI~ЬКОГО

ПарнC:tСУ »

в

IIШlОраМіі . П. 1.)t-· лОВ.

I:>.JO п ·.1t:· фt·l'Т Н ito Парн а

22 .20 ПРОДОАженни

Ранкова IІОlUта. мандріННИКіи.

ХУД()ЖНИ ..lОіКНИК О.

HilHOP"'\.t,.

про

мора ..1ьна

12 ..1,~

r<-t ·

ГОДІІна

днів.

22.()() ДУМ"'И

Клуб

12.30 Зустріч

1.;.:1..;

СіЛЬСЬК<І

,"іжнарод.Нllіі ва ..'1Ь «Сходинка су». Фінал .

10.00 СЛVЖ\' -Pa.aHHl..'bKOM~ зу! . І І.:Ю

програМіl.

lї . OO

гіМН<Н·ТИt\~ .

..\р

JHHi

іНфОРМ<lціifН()'IІУ()

ЛіЦНСТJttlна

17 rPYAHW

му

ФіЛI. \I , ()(\ .lt~l

Hi .; ~O Ilонннн

ВЗJ1Ь телепрограм народної тнорчості «Веселка:.. Краще fi наРОДНій YJУЗНllі :\рп~нті­

Горбачевського.

ху·

С.РОІІ

ПРОГРАМА

ЦТ

ТАа рн"

психотераП~Rта

"ан,(","

фіЛl .~1 .

1.52 НОRИНН. 157 «Галатея» 2.53 Сп іна.. О

rPYAHW

ПРОГРАМД

ШуМИЛИНСЬКОГО район.' БіЛЯ підніЖЖЯ обе~'1іСI, ;, аНіськової доблесті З;JН живі

дqЖНіА

ПОНЕДІЛОН

ВідваЖНІ) похова :IИ

братсьній Дворище

і верстатах.

Умови трудового договору визначаютьt9 на місці. Завод розташованим в районі пром­ вузла. Ухати автобусами Х!ОМ І, 2, 3. 330 до зупинки «РМЗ,..

ний. Він ніс ЗВ!.1ьнеНIО ' бнгатострнж Д н Л ь н О ~1 \ "раю

мнрного

ясноrо сонця.

ДІТИ. ОНУКИ.

зав' язала бій неД<lле!і f від села Тосиник. Штур )lУIOЧИ ворожі укріплен ня. Василь МИКИТОВII'I був

Бажаємо міциоrо здоров'я, щанеба І

ННСТУПНЮЧЮ

СЛУЖИВ

ОНУКИ.

ріВНу з днем її народження.

..

.. . " . "

Ф.

радянських воїнів був рядовий Шевч!:'нко. Рот а . в

та

і.~ . Від щирого серця вітаємо маму. Галину Дмнт-

.. ...

артилерііl

В РЯДНХ

здоров'я

' \, бабусю КОВШУН

f

...

трrбує й

~lil'II()ГO до"годіття .

.1Jf ..,...

".

відвідувачів

Вl1кликаЛI!

:1Н'IІIJIІО

най·

поздоровлен­

колеІ; ·

великі

би?

машино­

Інтерес

Щllросердні.

стя, довrих років жнття ,

потріБНі

будування.

:JНa­

їіі

IшііllіЖllіші

j

, f

за·

В.

Ва-

60-рlччя~t

~J.ц~'

ДИВОВИЖНІ!Й прекрасний і неповторний с-віт вІдкрився цим дітям . Ба ­ чення ЙОІ'!) вони переда-

ор­

в

ЛЮДИНі!

з

ДІТИ.

й

працює

ма­

наРОДЖ('IIІІЯ.

Щ:І('ЛIІ"ОI'О

.

пред­

організована

ия'

пое­

оригінальні

радіостанцІя

.1ИТИ

ви­

поповни­

копенко

була

вертий рік. Як бнгато вони навчилися тут' Нее . що

на

народження

ними

3

і

організації.

урожаю.

учнів

дорогу

тивна роб()Ті! лід_,lтковр· гn клубу ,,1'1П~·.'IЬ(''' ;\ На­

нарnдження

Роботи О.lенки Гарбуз. Ніри Бобно. Оксани Про­

110-

Прокопен­

учениці

відвідують

її

усПіх

влаштова-

дня

робота

А взагалі кожна ро ботн на цій виставці за · слуговує на увагу , І Лесі Чирко та Марії КнапеЦl, зНалинівки . С . Руденно та А. Насяна з Княжич.

ганізації.

CTHPlllf)j'O j{iIiY. ВІрн

ДП

ЛИ фонд

ДО

мали

яр:vtарках.

Дня

Не­ Гу­

заняття

ШКО.lярів

на

дня

Дуже

хоплена Я.тIOВЧУК.

НН, фото. спортивні сек­ ції. Вироби богданівсь·

під­

«Орля».

від

та.

ЩО

рибки.

олені

Ця

дня

тепліші

по·

кашу

ОБЛАКЕВИЧ

Аllдріїнну

Ш.1е~1О

іНШі вироби княжицьних школярів . ЦІкаво у нлу' бі підлітків. цікаво тому.

nIдJlIТ КОВІ

ви­

роби з хутра в стилі на родних традицій насе· .1еннн Півночі. П.lести спицями. ШИТИ. пекти і розписувати російсьнl

пряники-півники.

••

іграшки.

народився

від

ННЯЖИЦhКОЇ середньої шноли В , Троцького. І. Маляренка. Р . 3алозно­ го присвячеНil 175-рtччю

Чи потрібні

за­

сім · ї.

Робити

ет.

нумед­ поважну

ВИК,lИКRла

Й

заняття l\Iа.1юван-

подару­

курчаТО!-і.

паву,

Є В ГУРТКНХ для Х:IОIl'IІІ"ін .

На

;(('

лентину

.....

РРТ \

Х<lТl1на.

вІтаємо

.МУ та бабусю

з обох сторін _. сlO­ }К('ТИ :~ ііого творІв «На· ТI.'Рlll1а... «Гайдамаки·> .

,Ю()ЧТІІ

IIPIII'H,1YIOTI>

;tівчаТl-іа

з

Щнро

рушник

{<

ваВЧIІТИСН

11І1ІНІ .

pa:vti .

)І<lСl1вній

!{віти НоБЗ<lРIO'>. різьб­ лсва ПідстаВ!-іа. Н<! порт­

To;ti

а

схоті.'IОСН

в

відні­

;\;.1 НПТТП .

іГРНIJIIНI.

\-

ВНХО"І!:JO.

Jlч)еСТil,lll

в·язаТI1.

шматочки

ЗU'IИНIІ.1НСЯ

Bl;<paa~'

«Багра

ШКВН :IЬНОI' О

атаку

в

розп ()

знамеНИТR

цlя під

в

про-

солдат . РНТНИЙ привів ' його на бі·

.10РУСЬ;;У землю.

Вона

воро­

Батьківщини

ж"ли

нав;ть

СОВRЧН/ ВІТАВНН

'l.ll'ніБ ПіД"іТКОВИХ клу­ ()ін Рііііону. І особливо портрет Т. Г . Шевченка

ніЧОI 'О

ИСl'

сеСТРIIЧIШ .

к.lеіі.

шій території йшли без­ перер'вНі кровопролитні бої. Поряд з бійцями Червоної Армії без­

Н('

Д.1Я

шестирічної

- ваЛа

БІлорусія ЩОЙНО від­ значила 45-ту річницю 3 дня визволення від ні­ мецько-фаШИСТСbl-іИХ за­ гарбник,ів. Відомо . Що з перших днів Вt:'_lИКОЇ ВІтчизнякої війни на на­

110дарунок

l!риііШ:1J1 в H(~ Ю1і.lН.

1'0,111 ГУРТО);.

19Н9 РОКУ

16 ГРУДНЯ

'//////.////.////./././/././/,

Педагогіч.ні розду.ми

ОЛЕНЦІ Гіір6:п Hl' по­ трібно бул о шунаТl1 в маГ<!ЗlІнах

життя

і

9>'11. Кl<ЇВСЬКI.

книжкової

J54.

торгі8..1 ;.

Індекс Друк КОВС1нніі

61285.

офсеТНIІ~.

Обсяг

І дру.

аРl\уlll.

Тщмж

l(і.:Н7

IIIНlмірникі8. ];J\IОR ..1РННИ

.У!?

nfi14

#201 1989  
Advertisement