Page 1

• •сІ

· "'OJIITA"

О Р ГА Н

Б РО В А

МІСЬКОІ Газета виходить а

ft С lt К О.Г О

І

квітня

17

МІС Ь КО ГО

року

1937

РАД

КОМ І Т

t: ТУ

НАРОДНИХ

ІСО М

)'

Н І СТ Н

.D.fПYTATIB

у

кемуніетичному

ПАРТ І І

комуні- суботнику, У · дукціі,

обсягу

нашо"'у

місті достроково кокваліф!ковані

впроваджена

верхнього

праців­ готовІ. зав· три· жци швидко І ВВЇЧJІНВО обслужит11 своїх клієнтів., .

юt- фабриці нwки· аптеки

двтnоrо

процесІ впрова,цжен· КОМПЛеКСЩ)У. СИСТеми. проведені заходи ·по по-

Л. КРУПНИЦЬКА, віддІлом аптеки.

.аа,.

RJI

.

лІпцrенню цlї,

икостІ продук·

ефективного

.станНJІ

. КАЗНОВА «КАЛИНКА»

внкори-

всіх виl(lв ресу,р-

Новий ·садок-ясла

•Ка·

сІВ, · розроблені ·теХвіЧні ·линка• на 280 місць ие­ завданНJІ на · 43 ·стандар- забаром гостинно в!д'Ч,'І·

виrо­

:міськкомі Компартії Ук- товлена. Особливу

обладиаиіІим. ВІддіJІН го• товнх форм ліків та ре­ цептурний оформлені за

всіма вимогамн сучасиоІ медичної естетики, забез­ Нова комплексна си· печені різноманітними лl­ стема управлІння: JікІстю кув~льними препаратами.

: суСSотнмку,

про­

що буде

устаткована

аптекарсь:кнм

виготовлюваної продукцІї До послуг вtдвідуtІачів просторий і гарно та ефектнвнрго викори­ стаННJІ ресурс'в вперше у умебльований зал. Внсо.

ЗАСІДАННЯ ШТАБУ · суботника

Вона

найиовішим

ДІЄ НОЬА .СИСТЕМА

У

іІапередодні

аптека.

~

котажу.

етичного

УКР А ІМ И,

ОІЛАСТІ

новини ---------------==-=---=---~- ----------::::-~ - -~

60-ріЧ4НО утаеttеНН. CftCP

nр~свнчено~у

. __ _ _18

Субота, 18 ~груд11Я 1982 року • ціна 2 коn.

... - .М 201 (6449) •

ТмИ'tІ. бpoвfJillfttН ·І .ТІІУА'ІЩМХ · роАену вІаttмуть с~tогоднІ

Н О І

11

КНІВСЬ1 КОІ

ВСІ-НА. СУБОТНИК! участь

.~_..--....

КРА ТН,· IJ(HARTIЦI

'

'

PAFIOHHOI

ІСІХ

ува­

ти. ВсІ робітники фабри· вить двері p;rrя: дітей пра•

раїли відбулося остан- гу було звернуто ха нв засідання штабу по ідеологічне забезпечення

D ознайомленІ з прив- ц\JІJПП(:в св!тлотехнічио­ цвпаМв 1 правилаМн роз· ro заводу.

організаціі проведен- свята праці. ню суботника, який Голова штабу, спре-

прнємствl.

міськ- України

кому партії .А. Г. Мутило. Крім членів штабу тут були nрисутні і сек­ nервинних

пар­

тійних організацій.

рівні

Ї

тру.wці

Броварщипи в цей ,~;ен~о Штаб. підвів ПіАСУМКИ nоnрацююті)'І nовною

підготовчого

по rомий вн~D$ на n'ятирічки.

ввребивцтІО ~ rмсt11181Й

8

СпецІальнІсть ·л!>зоплетІльІіика ,цуже сио­ ,цобалась Людмилі Скцдан. Шели закlіІ'Jеввв

цех

Броварського

ревообробного

об'єднанни.

виробниЧого

Зараз

П

левої

дільниці.

Л.

Скидав

де­

'іВВІІJtа двері

IИJJЬma

ім.

ДирекцІя,

В.

І.

організації

накреслили ряд у підготовці Д')

свята. У школі з грудня

звана

Ленін'l.

партійна і ком­

сомольська школи заходів

в

На

9

по

проходить

історична

19 так

декада.

В класах проводяться бе­ сіди.

лекції

про

непоруш­

ну дружбу народів СРСР,

npo

розквіт

публік

союзних

під

зорею

ре.:­

ресnублік.

Бу­

дуть коротенькі розповё­ ді про ресnубліки, потІм учні виконають nісні,

танці. дуть

На

фестиваль бу­

запрошені

трудящІ

Калити. Готуючись до комуні­ стичного суботника, учнІ молодших класів зібрали більше трьох тонн маку­ латури і· майже тонн металобрухту.

6

Радян­

У день

суботника учнІ

ської влади.

V~

Подібні бесіди і лекції транслюють·ся по радіо­ сітці шкільного радіо­ вузла. Водночас виготов­

ЗІбрати майже

VII

грамів

класів

вирішили

3000

макулатури,

шокласники ватимуть

·кІло­ стар­

упорядкову­

селище,

наводи­

сомольцt та п:ромислових

молодь 1 сіль-

орга.н:ЗаЦій, освітн:Jх

щини.

Понад

юнаків день

Загально-

шкіл

та

свята

4

дівчат на

МІ~цях.

становлецня,

з

союзних

19

країни,

розви­ Святу передувала дІ­ коЖНt>Ї яльна пІдготовка, 1 тому

республік.

грудня

в

селищно·

є

всі

підстави

сказати:

nройде воно на високому

му Будинку культури від­ рівні. будеться фестиваль, при­ А. ГАВРИЛЕНКО. урочений ювілею рідн.:>І rроме,цський кореепо"':· Батьківщини. Учні серед­ ,цент. ніх і старших нласів у

- HMlt

них

цеху

них

своІХ

працівників сt .. ьськоr·о господарства Позавчора в

актовому л!заціІ трудящих нg уе­ «Теплицятех- n:шне виконання ·держав­ монтащ• відбувся IV nле­ ного плану еконо:11Ічноrо нум райкому nрофсп:лки і соціального розвитку• nрац:в,никі·в сІльського виступив голова райкопрофспілки В М господарства. З -тоnовІд­ му залІ

них ху

року Серед

пресовогс>

гальванозахис·

ПОJ(риттІв

в алюмін!євих

тру-

«Требухівський»

П.tен~м райкому профсnіJІки

день суботника завер­ шать виробничу про­

. ta

Союзу Радянських Со­

p~recny

дю «Про завдання проф­ спілкових. органІзац:й по

заводу

будівель­

конструкцІй, холодильних

Ще деревообробного

тресту

реал:зації

це­

камер

ком-

рІШень

nадового

(1982

нуму

КПРС

ЦК

листо­

р.)

Пле­

І

мобl-

Мемрук. · · 3 обговореного nитання

прийнято

в!дповідну

МУ:

Звіт про роботу плену~ буде опубліковано.

чоловІк молодІ бінату та Інші моло­ благоус!рою~ат им Ут ь діжнІ трудовІ о6'єднан­

цехІв.

пщприємств,

виконуватимуть

ня.

3

особливим

13-тисячний загін молодІ виробничнИки ІШ\·!льної молоді буде на nускових об'єктах зайнятий в основному мІста 1 району.

збиранням макулатури 1 металолому. УчйІ шнІл

мІt;та

і

району

тонн

ма'Нулатури

тонн

металолому.

вир!шили ,з.ібрати

І

40

60

~ даерка.t:І преси

підне-

сенням nрацЮватимуть

О. ДЕРКАЧ, завІдуючий

вtд,цlлом

КОМСОМОЛЬСЬКИХ

ганізаціЙ .ТХКСМУ.

ОР­

міськкому

•Киівеька.

14 ·

правда•

грудни ц. р. оnубл!­

F<увала

кореспонденцію

•Прихований скарб•, в якій йдет~я про робництво молока ·господарствах

ви­ у

району.

Зокрема, мdва ·!%де rфо ·резерви, якІ: ще не ви-

по·

станову.

2.600

підсобнІ роботи.

ток нашої

тисячі

працJ

днтимут.ься.

робочих

Бровар-

Республік

РІЧЧЯ СРСР.

ськогосподарських під- граму другого приємств, будІвельних ХІ-ї п'ятир:чки.

якому

в сещцці.

рі:tннх

Широкий фронт роЗа nідрахунками, біт передбачаЮть вико- проведеними комітета­ нати в день комуні- ~ми ЛНСМУ промисло­ етичного • суботника, вих підприємств, окре­ nрисвяченого 60-р!ччю м! nомсомольсько -мо­ утворення СРСР, ком- лодіжні колекти.ви в

територtУ

про

А.'ГАЛЬ, R'ІUЬИИк ПМК-8.

~ІНПЛОДООВО'ІГОСПУ fPCP npttCIIIНO 388ННЯ імені 60·

ділянках

лено спеціальний багато­ тимуть чистоту і порядон ілюсrрований альбом, в на шкільному подвір'І І роЗnовідається

ОСТІІННІ DpH•

УкаЗ()м . Пре.зидіі Верховиеі Ради УРСР на ознаме-

національних костюмах nредставлятимуть народи

середній союзних

Калитянськ:й школІ

ве­

.ваІt..

мІстІ

нrв~ння 60-РІ'І'ІJІ утворення

Як велике свито суботника

Нвиt у садку-яслах за­ вершуються

Почесне звания щ,а.'!Істичних.

nідготовка

адмінl·

робітники пl.ц.

· норми

Фото М. Семввоrа.

до

нава

у . В8111ому

110-115 процентів. Сьоr6АВІ

На фото: Л. Скидав За роботою.

Діяльна

страція І

ириємства.

у неі день внсокопродуктивноІ праці.

лася

старань. доRлаJІН

У110оа по BYJIRЦl 50 ро- rотуиании перед його в!д• Jdв BJIKCM ~ОСТІППІО вІд· RрВТ'І'JІМ.

назвва­

виконує

ВІJеств

рів· М. Т. Петрова немало

О. ~УДfН,

HAit51JIItWA ~ПТЕНА

ють в числі кращих' внробнІІЧИИКів лозомеб. внробітЕУ• на

~

32 нові мо. левка та боигадою маля­

вевер фаб-

PIIR.

Чернігівського профтехучиJІНЩа дівчина при­ йшла працюват~ у , Тро~щннськнй госпрозра.

хунковий

·цримl:ІДениих, теремки п1~ інкрусто!'аие дерево .за­ мtсть звичайних тіньових навІсlв, вміло пtдlбранвІ JІ тон Інтер'єру л!но.JІеу<w .t:ТВС)РІQЮТЬ казиовий виГJІJІJІ; иовобrдовн. ·

'i:.~~~:ori~!ft:~~~к~~:: во 1 8a1'fYпtelta в масове бригадою С. М. Моска­

tоІЦ

f

.Зміна .плоскоі покрівлІ

.

дуJЩП пomnmenx ·Пcit'l'f .

пe'!Jffin, · 'hi.fja~ і apo6o~~•n а&•

зробив уточнення розстановці людей

·

·НJІ икістю виrотовJПОваНОї продуКціі . .та і ефектквно~о внкорнстанни· . рее:урсІв у•е в, 1982 році випуще110 продукції 'з .-ержавнвм Зи•~ом пoerf. · fla ·, 4~0,8 ТКСJАі карбоВаЦів, .8 про-

А. Г. ~утило

висловив упевненість, що комУНістичний сУ• бОТІІНК пройде НІі ВИСО"­ КОМУ

ва п!.,ц·

Завдв~ вовІІ , вомп:. на шатровий дах, насте­ nекснІй с•с~МІ. ynpaitiiiн- леnи паркету у дев~

·

тар міськкому Компартіі

очолює секретар

ретарі

робкв. стандартІв

користовуються

госпо­

дарствами

збіль­

щодо

шення його В·иробни­ цтва. Так, не в усІх господарствах

напо­

легливо борються за підвищення жирності :11олока.

пІдвищення

його товарності .


f

*

C'N1]1:

rв ~· t987 '&OJF:1

" овІ

Жмтт

"

\\

ВСЕ ,Д,.JІН БЛАf А ЛЮДИИЦ 13 111-Т сесіТ J)о"онноТ РаАИ неро,t.них ·.-еnутатів Як уже nовідомля.поСJt, ва ІІІ-І' сесіУ райоВJЮі

госпи «Заплавний•, імені Мічуріна, ім\~1 Донучаєва . плани реалізації

Ради ва;о.цввх де­

nутатів ХУЦІ' СКЛИRВВНW, ЯИІІ' Ві)t­

СІІ&"Ахет· району на· 1Ва3·й. ра., J11i1I; виконання nлану екоиомrчвого І

мо~юка за 11 мІсяЦІв ц. р. виконали віДІ'Ювідно тільки на 72, 77, 67 про­ ценюв. Серйозну стурбованість ви· клиfІ\;іють також низькІ прирости ва. ги хмоби,, стан заиуnlвлі лишків м"яtа в населення.

бюджету.

Да-лf М. О. Сергtєнно проаналізу­ вав хід; виконання плану освоєння

булася цими днями,

нуто питання про ного

1

буц JJOGr.п.в•

n.пан економіч­

соцtа.пьиого

розвИТRу

~JІМІМ'О ре3ІИJТ1t.У

рІІЙІІІІІJ

рік та місцевого 1:8Іt1-й рііс.

1982

Дwовідач

'l'lf

:М•. .цtл& і помисли трудів,ників ll.l;mtИ

каправлеиі на

ио з-Дійснити

те,

зІNІда,нНІі

щоб

Spoв_ap­ ус.ІUШ:­

другого·

п' .ln'JfpiqК!f,

Аналізуючи

rtращtвnиків· району :мх

ншр:о>дного

МЖО"

що

юr

rtлaJ:t випуску продукції

процента.

103,2

завдання

мз'

му

ви:ковали· на

встсwо!fЛеІЮ

1:оварlп

иа

хун.~ж росту нродуктнвноеті праці одержаІЮ 6-5 nроцентів прирос:ту то· · варІЮї продукції. Передбачаєп.сіf nе~мкоиаин.я річІЮго за-вд:аІfК:а II::J DШJlyeиy швейних виробів, теп:стиль­

иої галантереї, випуску

ремонту

цільномолочної

Трудівники

транторtв;, досягл;!

И~ а

відповідним

nеріодом

року в господарствах

зробили

району В'Ироб­

иолективн

Зиачна орrа.нізації

аакуп:влі

в

населених

пунктів

.

в

У трудів­ закуплено

rrонад 4 тИсяч; тонн молока, 3.4 nrcRЧl тонн картоплt, · близько 600 •+оЯН м'J'fca, nонад 1 мільйон штук яєць.

11

Певних успіхів досягнуто ·кап'тальному будівництві,

вмьному В

.

танож торго­

1 nобутовому обслуговуван·

·

ні.

же

час

в

справі

роавнтку

кародного господарства є ще істоти' ие,'ііОліЮІ. Плани по вир~ництв_у ІJромислової товарної продукції мо· лОllозавод і промномбінат райс:пожив­ сnіл:ки ие виконали. Знизився nporr~./ іtам:чених обсягІв випує;к виробів <J державним Знаком якості на Літ­ ківській фабриЦі художніх виробів імені Т. Г. Шевченка, дуже пов:льнv розгортається виробництво товарів широкого вжитку на дослідному за­ воді металоконструкцій., . Осторонь виправJІення цих недqліків лишилися виконавчі комітети місцевих . Рад, які

nридіJІяють

недостатню

увагу

ви­

конанню nостанови ЦК КПРС, Прг­ зид!ї ВерховноІ Ради СРСР, -Ради МіністрІв СРСР •Про дальше підви-

\

щення ролі Рад народних депутатів в господарському будІвництві•.

Ряд •вузьких місць» є і в діяль­ ності сільськогосподарських підпри­ ємств. Одне з них невиконання

планів виробництва зерна. . При зав­ данні 52 тисячі тонн цього року його заготовлено лише 37 тисяч тонн. Уро~айність склала лише

20,5 цент­

нера з гектара. Причина цього не тrльнн в nогодних умовах, рІзниці в грунтах. Основне рівень госпо­

дарюва·нн.я, адже в •ПлоснІвсь:кому•, приміром, одержали по 35 центне·

рів зерна з гектара, а в «Жерді.в­ ському• --:- лише по 15,3. Державі недодано· тонн картоплі І

чів.

14

також

тисяч

НайбІльше овочів

. rocnн

ський• ський•

ської

11\РОЩrкції,

альних ЗІавдань.

7

тони ово­

недода.пи

•Зоря• -

тисяч рад­

3.690, •Русанів3.400, •І;Jеликодимер-

-

3.1 ОО

Попередні

тонн.

розрахунки

покВ1Вую~ь.

що.район і цього року не справитQся

а продажем

молока

державі.

Рад-

за6ез· виро6-

сільськогосподар-

розв' изання

59, І

:мільйода

приміром, п-е­ виnуск товар­

карбованЦів.

t

198~-у

році,

·

тисячі

тонн.

урqжайність

господарських

культур

У дарним фронтом на

селІ

креслень

є

створення

міцної

силосу,

значну

Резервом

кількІсть

і

трав' ян ого

поповнення

чого балансу в закупівля

1983

лишків

у населення.

молока

надійти по на

кожну

план

керівники

Велику й в1дпов1дальну рОботу на.

п'яти

за·

бу­

і

в

стане

настуnному

до

ладу

ро­

аптека

медnрсфілакто.рій

на

в

ферм!

N2 4, 5 будинків 'для 0 обітюtк:в, б.f'"

страція, nартійна і профспілков.а ор• гані:заЩІ радгоспу усвідомлюють те. що від nобутових умов працівників залежить їх успішна робота.

гос­

Депутат, сер.е:rньої

В.

Ф.

ного

підприємствв.

вагомими

ус­

3абезпечив

директор школи

Писаренко

року.

1982

Від

одержаgо

в

В.

І

Лен:на

своєму внетуnі

за

виробиицтва

рЦувак

-:•

яєць

в

шляхового

cee::t·

йаго. начальник

Л.

В.

М.

Сахув,

робітниця

На сесії nрийнято рішення, в яких

··

схвалено

плани

економічного

Сесtя також райвиконкому

сnравнвсJІІ

ycniUIHo

держав!

Для

які

в

кoLII'l'l8·

важливість

рішень

усnішної

реа­

з'їзду

XXVI

досягнення цього ні

сил,

тю в робо1'і,

дорученої

н1

вони

енергії.

творчим

справи

КПРС.

на

·-

заступ~rnком

вони

приділяють

задоволенню

·велику

соцlаль.них

увагу

по7реб.

і

Ус-

прийняла

рі­

райвиконкому

На ІІІ-й сесії районної Ради на­ родних деnутатів nрийнято рішення про внесення часткових змін до скла­ ду комісій прн райвиконкомі. . На запит · депутата Княжицького

виборчого округу М 45 К. А. Іrаи­ чеико,

внесений

поnередній сесі'І

районцоІ Ради наt>одних депутатів, дав відповідь начальник району елен­

бухівсьноІ сільської Ради В. С. Прудкий трудівники радГоспу «Требух!всьний• вирІшуватимуть від­

ми

голови

А. В. Березовським.

ХН п'ятиріч­

хівІJіі готуютьея вже сьогодні. При­ чому, разом з виробничими питання­

період.

nромислового об'єднання, · затверд­ . ження його ради на чол! з. першим

nідходом до

завдань требу­

npo роботу виконкому в

шення про створення районного агро­

сказав голова виконкому Тре­

До здійснення цих

ra

районному бюд-

. Сесія Ради також

не шко­

овочів 1.280 тонн, фруктів І я-гід 2.500 тонн. Високих рубежів тре6а буде досягти і в тваринництві.

по

рік.

міжсесійний

СумлінНіс­

повідальні завдання. Валовий збІр зерна повинен' досягти 3.1 ОО тонн,

доходів

в 1982 році

Делутати Рад~ nрийняли до відома

відзначаютьс'я в

У третьому роЦі

1983

інформацію

колектJ!вJ господарства М. Мазій, М.ІВlтер, М. Пастух та десятки Іхніх односельців. ки,

1982 · 1981

жету на 1 січня 1'982 року• • і пер­ спективний комплексний план роботн районноУ Ради· народних депутатів

досягнуто багатьох. усві­

перевиконання

·вільних лишків

з планами

nо.в.иоті

від

за за

затвердила рішення «Про направлення

paйatmoro бюджету

еі.льськоrосподар.

усій

со­

району

на 1983-й рІк, а також затверджено звіт про план економічного І со­

за­

імені

та

ІЦальиого ·розвитку і бюджет

вирішен­

радгос.nу

деревооб­

робного об'єднання О. М, Коток.

внесутЬ ·вагомий

бригади.р

Берко·

ли учас'І'\і деnутати - електрик рад­ госnу «Великодимерський~ Д. І. Фе­ дун, водій радгосnу ~ Бобрицький•

Ціального розвитку району р:к та районного бюджету рІк.

у

А.

В обг.оворенні доповіді також взя­

до-.

ходи, сnрямоІ!Іанl на збільшення ви­ роб:аицтва яєць, піДвищення . nро­ дуктивності птицІ. Тим самим вони

вклад

ремонтно~

говорив на

ВИ'!.

в.и­

виконати

поко­

1 турботи членів колек­

будІведьного управління

екСплуатаЦію складі'!

плавують

комуністич­

nІдростаючого

, "'.

~..,.'П І!

тиву районного

230

розширення.

важливість

виховання

Про дІла

кож­

по

про

RалитянсЬкоt

імені

ємств, с!м'єю,І громадськістю.

виробни­

також

дують

.

місць,

де nродовжено будівництво 16-квао• тирного житлавоrо будинку. Адмін~·

У настуnному році робі тни ки фаб­

л1зацtї

радгоспів.

нормами, придбанні молодняна вели­ ка! рогатої худоби, свиней, ,птиц.J.

яєць

домлюють

ІхнНt ооов'язок допомагати лю­ дям в забезпеченнІ худоби І птиЦІ

Зокрема.

Літнах.

60-річчя утворен··

-

зустр1чаюrь

трудівників,

населенням.· В такому · ра­ будуть зараховувв.т~ся в

й

М. Л.ІПJУІІ.

ської продукца. Цього завдяки сумл:.Нній праці

раДІГоспам.

взяти

сІльському

Іl'РУд~ки

куркв-несучхи

який

Активну участь у розвитку осо­ бис-тих пІдсобних госnодарств повнн­ нІ

СРСР

продажу

молока мають бути оформлені · дого­

експлуатацію

160

спорудження

приділятиметься

вала депутатів і запрошених про ре­ зуJІьтати діяльності в l982·Y· році І:tодективу радrоспу' імені Щореа,

норову,

в

на

фермі на по­

динків для робітників радгоспу.,

Щорса К. А. Панченко про1Вформу-,

що є в особистих пІдсобних госпо­ дарствах громадян, по 58 кілограмів м'яса і 60 штук яєць з кожного двору. Характерно те, що закуm\и ворами з зІ вони

що

Депутат,

600

здано

комбінат

вершується

ня llродовольчої програми, визначе­ ної травневим (1982 · р.) Пленумом ЦК КПРС.

На заготІ,вельнІ пункти

року

Нині

ління. правильної його nрофорІєнта­ ції, зміцнення взаємозв'язку · між щ}юлою· і колективами · промислових: 'Ра сІльськогосподарських підпри•

.

має бути

Я. Лузан.

сутнім,

рики

продоволь­

в rоспо-.

Ю.

говорив

року здано

сІльгоспnродуктів

сіл району пови-нно кілограмів

році

по

гранущ.ова.них · кормів, котельню, інженернl мереж.1,. ряд іНших об'єкtів.

кормових

<<Літків·

ський•

дитячий

в 4-поверховий пта.шник на 200 ти­ СJІЧ штук курей-несучок. Цього ж

борошна.

на cect1·

говорив директор радгоспу

чатку

робннчих потужиостей. У бере3ні ни­ нішнього року бу.nо заселено пт-ицю

вої бази. Працівники села мають за­ готови-ти 41 тисячу тонн сіна, 45 тисяч тонн сінажу, 208' тисяч тонн

коренеnлодІв

деnутатів

ЗбільшеИJін

кормо­

BJ:f·

сільськоrосподарс~кого

дарстві на молочнотоварній м 2 діє меддрофілакторій,

освіти, культури.

СJІr,иуто

аалишається тваринництво. В настvn­ ному році виробнищво молока не­ обхідно довести до 78,5 тисячі тонн. або по 3.000 кілоп}амів на корову, м'яса ДО 23,6 ТИСЯЧі. ТОНН, ЯЄЦЬ - 273,7 мільйона штук. Вир!шаль. НИ:.'\f фактором реалізацІ У цих на­

депутатів .

Деnутат, директор Київської пта­ хофабрики І. І. Хтовка доповІв nрк·

ноУ

було й

народних

цьо­

ці.

штук

центнерів з rектара. Для досягненн~ таких результатів необхідно вчасно готувати т€хн:ку, кваліфікованІ над­ ри, насіння, удобрюва.ти поля.

Ради

в

виконко:.t

родної

більще IЇJJ.auy

до 28.8 центнера з rектара проти 20,5 цен'І\нера, Фантично одержаnих у 1982 роцІ, картоплІ до 139 про­ ти 91: овочів до 147 1 проти 114

що

допомогу

робництва у своєму вистуПІ

цтво 167,5 -мільйона штук яєць, що на 21,5 мільйона Штук більше, ніж ва цей час торік, 1 на l О мільйонів

зернових

сподіваємося,

Увага ~адоволенню· соціаЛьно-по­ бутових пОтреб праціВників радгосп!

птахоф;Ю,рщ

сІльсько­

1

nодасть

нам

тивностІ

піхами· в nраці. На сьогодні ~олектив

Має

Ми

му

Про важливість · вирішення соці· альних nитань для n!/tRесення ефеїі·

селах.

славний юв!лей

Таи, валовий збір зерна має зрости до 52 ти.сяч тонн, овочів в!д­ нритого грунту 52,2 тис:ячl тонн,

і нерозв'язані пи· зокрема. прове<:ти

Дальшого ро3витку набуде мере· жа заклад!в торг:влt, побутового об­ слуrовуваннл, охорони здоров'я, на·

ня

тонн): к~ -52,5, фрvк­

латорії.

районної

Депутати і запрошеНі взяли актиз­ ну участь в обговоренні доповід~.

зокрема, trотр~бно про­

47,5

інших

подарству депутат М.

збільшен­

nечити виконання цих об~яг!в, тру­ д~вннкам раJ~ону потрібно трудитися напружено ! ефективно.

-

в

родних

Від­

rів І ягLд 8,5, молока. - 71 .9, м'яс~. 23,2, яєць - до 242,6 М:л:ьйона штук. Для того, щоо забез.

картоплі

шко­

Із сп:.Вдоrюl!:ДДЮ з цього nит&Ния порядку денного 1 внетуn-ив гмова пост:йно1 комІсії районної Ради н~­

ми травневого (1982 р.) Пленуму ЦR RПРС, · генеральним курсом на­ шоУ nартП в ни.н!шнtй n'ятирічці е: розв'язаf!нJt соцІальних проблем 1 зростання добробуту наРоду. В· дат,и держа;ві (в trисячах топл-і 24,5, овочІв -

житла,

На заJtінчення дооовід&ч · проін­ формував деnутатів про бюджет ра­ йону на 1983-й рік.

conl- ·

Коло nитань шиіро­

'ке. В промисловості, редбачає'l'Ьt"!І довести

підвищитися

той

аrропромисловоrа

заготівлі

метрls

ка рбованц:в в.ідво· диться 1:1а шлЯJtове tіуд:вни.цтво. За рахунок іх буде введено в експлуа­ тацію дорогу nротяжнІстю 6,8 .Ri•. o· метра ~іж Гоголевам і Великою Димеркою, nроведено капітальні ре· монти дор:г Rрасил!вка Требух:в, Пухівка - Калинівка, Гоголів Світильне та деяких ііfШИХ.

Яtt • і передбачається накре<:.~~еиия­

населення

.лишків сільгосппродунті:&. ників

t

ництва,

квадратних

то·ва­

тпслч

809

ремонти закладів торгів.1і та побуту, спорудити приміщення для медамбу•

1,1 · мільйона

року.

paдtocrriв

робота була проведена

ту

ня виробництва товарІв широкого вжитку. Ріс1 їх випуску в наступно­ му році має скласти 1й,4 · пuоцеита до ачінуваоого рівня нинішнього

леио більше на 14,5 тисячі тонн мооока, 1.7 тисячі тонн м'яса, 32,2 •ї.льйона штук яєць. Збільшилася також заготівля фруктів і ягід, зросли дерЖавні закупки худоб'И- та mиці. Вагомий внесок у цl ~очгr,­ trения

роов.итоR

оовідальним завданням є

минулого

•ПлоскІвський», «Русанівсь ни й», tме1І'і fЦореа, Rиївської та Семипол~lвсьмі птахофабрик.

повин­

комnлеRсу і на його основІ печення виконання план~в

до

JreiiOI'a11ИX пооазни.ків у виробництвІ ирt>дуктів тваринництіа. У nорівнян­

Однак є в селі тання. Необхідно,

rекта· об'єкти

14

лу н·а 464 учнівські м!сnя в Тарас:в-' ці, дитячий с:адок на \60 мІсць у С~миполках, заклади торг:влl, побу·

пи­

ної продукції на суму 58,6 мілЬйо­ на карбованців, обсяг реалізаціІ -

прЕ!д'J'l·Щі'~.

Броварщики

цих

еноно~чноrо. t соціального·

економії,

су­

мільй-она карбованців. За. ра­

1 ,2'

усіх

трудівники ·Броварщини

План

досягнуто·

Понад

реалізовано

п'ятирічки

розвитку висуває на порядок денний ШИ}!оке юоло проблем. Серед ни~ ~а­ кі, як забезпечення росту суспільно­ го виробншцтва, удосконалення його структури, nідвищення ефективності та якості роботи, посилення режиму

ИЄS1\ІІJХ результат:в. За 11 місяців ЦЬФРЕ> JiiO*Y промислові підnрmєм:ства.

·

рс1зв'язааням

дру·

не.

досяrнен.ня

господарства,

одинадцятої

у

ні нглол-егливdше працювати в тре­ тьому рQЩ одинадцятої п'ятир~чки. Причому, не лише виконати його завдаmІи, але й надолужити прогал­

в окре!Іfюf галу­

RОнстаtrувати,

діяльнІсть

реалізовано

М':льйони

2

карбоваІЩіВ.

швидшу здачу їх в еfісплуатацію. До ладу д::ючих мають уstйти рів теnлиць в Калинівці,

·населенню

р:в на суму

сяч

tань

року

цента,

зв'язку,· траиспСУртНRх організацій.

роцІ

• Над

()ДИНІ3дця·тої п'ятирічки, гідно. зyctpl­ nr 60-річчя утворення СРСР, ~ак:jіа.­ сти 11rіцний фундамент для робоr·И в третьому, серцевиниому році х_н

блиаька 30 мільйо!tlв карбовая·

цLв капіталовкладень. Ці кошти на­ правлкються в основному на за· нершення ·сnорудження об'єктів,

колектИІІtв закладів: торrtвлі,, nобуту,

r:ому

голова райвииоином.у О. ~r.ієни сказав, що & ці' дві

їти

RЯЇв.ської, Семппатrt~ськстї nтаха-. фабрик, радгоспу імені Кірова. Перед· бачається · спору)VІТН майже 12 ти­

капітаJЮвкладень,

-

nішно, · наnрИклад, працюють колек­ тиаи закладів торгівлі. • План товаро­ ооороту за 11 м:сяц!в працівникамн nрилаБІКа виконаний на 1О~ ,2 про­

лежить провестн в 198;3 році по ви­ конанню · плану капітального . будів­ ющтва. Будівельники rrозиннІ осво·

трgмереж В. П. НизсковсьКих.

На. сесіУ районної Ради був при­

'

сутній завідуючий вІдділом цтва обкому Компартії І. Л. Куцай,

У роботІ сесіУ ступив перший

взяв

будівни­ УкраІни

участь і ви­

секретар

міськкому

Компартії України А. Д. Фролов.

На цьому ІІІ-я сесія районної Ра· ди

народних

заИіН'fИ.ла.

депутатів

свою

роботу


ЛЙСТDnАР8ГО (tH2

PIWEHHfl

ПJtEHYMY· ЦН

lltCOHI НАДОІ­

11.) - - - - •

У ЖИТТЯ

KllftC -

ЦІJІИR

вл·Ас · ним '

'

ПРИНЛАДОМ Таиа

реальнІсть:

хоче-

говорилось

мо КІраще жити, nртр16яо краще працювати. Цю

tJpocтy 1 :всіх

зрозумілу

дУМКУ

(1982

Андроnо&.

А

иами

на

пем

р.)

жвавилас~-

в

цьому

то~ька

завдання

стоІ!'l'ь

рооота.

листового

металу

на

рІшення

механІзацІю nрацІ

про

готовили механізовані вІз­

-

ц!леспря:мова-

ки, і зараз вони набагато

воІ

роботи

партІйних

полегшують

ор-

нам

Т!Jтьки за ~О міс.ІЩІ·В цьосо рОку пода!Ю 12 рацпроnозицій · 1 вnровад­ жetto 8 з }t!'tlflfМ еІЮ:Ио­ Мі-'ІІШМ еф('#(ТОМ І oiOrlfJIII тиеnІ наtх'ова•в. ·

дсж. На·ПІ

жачнти., вlJІWЮ

МУ був

RІ!..іtе-ЖІМЙ поря·

Але

з&го'І'tвельиий цех заво,~t~ «Торгмаm•. в ян о-

все ж

ГЕІЄ

в

тому,

І

орrанJзаціІ

парт!йн~й

~ху

ника

ТНІМ

1

нити

J!Юдей

лось докласти немало зу- мунІсти

СИЛІ>,

щоб

зміцнити

:.oвy І технологІчну ЦИПJІ}И;у, налагодити 1114чну

ро6оту

ЦlалІстнчн!

1

Велнхим

песо-

нуJЮго

чwм

с.прияємо

н:й

роботІ всього Про

це

Любов Сазоиівиа Зінченко -

звіль-

радгоспу

ко­

3111..-ання

над чим

нашим

·ra

успіш-

пІдлРиговорить

роцІ

ви·конав

план двох

цеху

зекономлено

20 ,1

то нии

металу .

цьо­

Крім

nуску ІІе

валової

в : дходи

продукції.

гІдний . подарунон

го

тон-

зберегло 24,2 тонни ц!н-

р:ччю утворення СРСР. JІриклади са~ов!.іщаноІ працІ показують ветерани

цеху, кавалери

дих

яльносrl

1

сер~;~

су­

Бро­

ста.'іа

опера-

машинного

доїння

корів з радr~.спу «Ру­ санівський » О . КурилЬ­ чук. За листопад ии­

партій­

орденLв комунІсти Р. о . ноr· ':Орrанізац!У. Комун іс·"

нішнього ])65У .~при пда­

пай та. ІншІ. І в тому, що

надоїла на кожну з 34 корів по 468 кіJІогра.»ів

Степанова.

м.

· з.

ва заводських аборах

на

!<.раХН1!

ти

честь

Червоний

ним

па-

ІРра-

,

а

й

nрикладом

нувати.

ТрудящІ

колекти•в

маш:~>

~оти у таких

Ycm!x

словом

влас ­

. показу­

ІШРС

це-"У·

заводу

\.мен!

XXVI

з.робллть

весь

<<Торгз'їзду

все

них залежне. щоб ня листопадового

мірІ залежить в!д впровадженн.л · новоІ техніки, економії сировини, енер-

рок·у) Пле.нуму UK КПРС були усп:шяо втІленІ в життя. А. ОСТАПО!(,

ресурсІв.

дотри­

Днями мевІ чwrати лекцію

довелося ПРо робо-

ту листопадового

Пленуму

.моУ

ЦК

( 1982

р.)

нашу

Батькі вщину,

НПРС І сьо- · ну людину.

сесії ВерховноУ Ради виявляти

СРСР та їх

теплично

р н и к овій ню

~игаД,І радгоспу рицькнй•

РобітницІ

ува.гою слово

з

сБОО.

велнко.о

слухали

1

Тому буде·: о

більше

актив­

рішення в ностІ 1 б.ратн безпосеред­

- uа

.

кож­

лла~Ів

і

·

1983

со-

зобов'язань

рону.

Була подана

тим

виконаннІ

під-вищених

ц!атстичннх

кожне

радувалнея

участь у

пролози-

усnІхам , яких до.сяг ра- . ц!я, щоб пІдсумки соц!а­ дянсьний народ під муд- лlстwчного змагання 0бго­ ри':v~ керівництвом нашоІ ворювалнсь на зборах КомунІстично! партІї. бри.rади 1 nремії визначаКоли сназав. що ви- тн брнt'адою. а не як

рабиицтво

с!льсьногоспо-

дарської продукції

в

раніше

в нонторІ.

-

цьо­

М.

Сем11110n.

А про

коли плани

лекu~я

ли

грунтІ .

мова на

просто

зайшла

1983

рік,

nеретвори­

лася в бесіду заu І кав 1вих пюдей. П:сля розмо­ ви роб:тниЦІ прийшли до висновку:

як

заклик

звершень. в

нових

Немає .~мнІву

тому, що

дуть

до

вони · докла­

максимум

зусиль

д:rія виконання Продоволь­

ча!

nрограми.

R.

· лектор.

Це рову. Серед них

на КО>­

Ол~

-

га Миколаївна Щиголь. Ганна Степанівм Пасік~, Марія Нарпlвна КпимеІі­ 140, Марія Григорі-вна Снігир та Інші . ТаиоІ продуктивностІ

дівниці

буде ·

дук~У. д-авмо

сорrом.

в

р е хідний приз імені Ге­ роя Соціалістичної ПJІа­

ці м·.

3. Пильтяй. .

У грудні комсомолка прагие д о бити с я ще ви­ щих

гідrні

надоІВ

молока і

зустріти 60-річчя

УТМІЖfНЯ СРСР. В.

ферм:

~~-

того ,

року

виробляти

тепер, у стійловий

пе-

ріод, вони станоІJІІІJJ'rь 99,5 кілограма, а в червні -липні, коли вдосталь зеленої маси, 12-13

трудового

кІлограмів

rto

всьому

ше

грама більше rюв!дноrо

-

це значить рівноміри~

xw.

справи · цього

тиву

не

ся

раз

також

колен­

розповіда.1G­

у

заводськіtі

мину- му,

n ! дро.зд і лу.

норми .

усіх хо­

сnрав

у

комсо-

КЇ!! .

Відмінно стикуванні

ського

вІдділка

ються

ще

добива- . складн :ші

вищих

За

сере~-

-

трудиться заготовок

здають

Готуючи трудові даруч­ пред'явлення ,

ПленумІ ЦК НПРС Гене­

ральний

НПРС

секретар

Юрій

рович Андропов лив,

що

підкрес­

усnішне

шення Продовольчої

-

ноленти·ву ,

дівника,

-

ЦК

Володими­ вирІ­

одинадцять

збільшенню

мниу-

витИ ще .майже нових

колІf

ЩЕ! по

внробннцт.

державі тва-+ nродукціІ.

А. СКРИПНИК,

reJIМtiiJIЙ зоотеівік.

Слі~ами

70

тн ся 'І

з

Успішно колектив

трудиться

цеху

no

ремон­

ту автомобільних шин. що бущr в експлуатації . 3 пr>чатку року їх від­ нов:~ено 196 тисяч. ЩJ більше плану одинадцяти мІсяЦів. Баг\іТО шин від­ правлено районним об ' єд­ нанням · <Сільгосптехні·

на ка•. «Сільгоспхlмія•. д.:нr колгоспам, радгоспам та

ПР.ршого

тошин

до

відновлення,

значно успішно ведуть

тwпорозмірІв

-

з

про­ державним Знаком яко­ справа кожного сті. Всі вони відправлені кожного тру­ НА заводи сЧервона зІр­ каже бриrа- ка•, що в містІ Юрово-

·Вtвадру:коваивх

.1истів ПасІчник

•Жердівський•

поперед­

нІй ремонт їх робітницІ Надія ГригорІвна 1 Па'І­ ченко, Анастасія ІваіІІвн'і

пов мІцно накладають но­ ві пр'отенторн на зношеІІ! автошнни .

І А. ФІАОРЕІПІО.

радr о є п

7

І. С. Коо

ц!Dба звернувсЯ·до газети з

проханням

розІбратися,

чи правильно оплачувтьсs

його праЦJІ.

шин.

Білецька та їх подруги по роботі. ВмІло , нцІй­ но вулканізує автошинИ · ФедІр ФедоJ>Овнч Арте­ мов. А машиністи агрега­ треб сільського господаj1- тІв <Арб ! трід• Іван Яко­ ства 845 тисяч нових вич Бойко. Микола ПаБ­ шин. причому значну лович Круnодер . і Ан ато- . кількІсть «атмосферок >> лій Володимирович Кар­

двох

на~тупн~

році оди~

за~даинл

по І продажу нор:r JlЯВницьноУ

успіхи ІJ Нежибдрець 1 Любов Го­ ІUвндио визначають виробничого л овіна . Смю продукц : 10 придатнІсть зношених ав­ вони

в

третьому

надцятої п'ятирічки,

про

роботі цього

норми.

А тваринники Погребіа- вирішуватимемо

стінній газетІ «Шнноре­ випуску шин груnиомеорг іншим сільськогоспода;J­ монтник• . От І в остан­ бригади Наталія Андріяrа ським пlдприем с твам не ньому номері стіннІвки . 1 П подруги по робот ! лише району, а й обласщо вийшла цими днями . комсомолки Валентяна ті . · говориться

рІзноманітнІ

п'ротн ~Ід- стосовувати

перІоду

лого року .

ву .

мольсько · молодіжн ій називають комсомольсько­ бригаді виступає комунІст молодІжну бригаду на Анатолій Євтухqвич Ску­ чолі з Петром Музичен­ мін . Він ч л ев пЗртійного ком з дільни ц і по випус­ бю р о 1 аво:т v . ;:ю с віпче ний ку нови х атмосф Е' !') Ю І Х :vraiic re p &~улканізування шин для пот р зб сільсько­ шин, с у млінний настад­ го господарства . Про хо­ ник мо л одих виробнични роші

сезон.

BKJJAA

Заспівувачем роших

вирівняли

п~ ІІОіІ

І повноЦінна годІвля доби. Влітку діє «зeлelffi"tJ конвейєр:о>, а в стійловий перІод на зміну прих~

ста- дять

- ,

суперни­

Ж)рІJ

ду. У цІ дні • одертуємо Завершується рік. Усе, в середньому за добу по що було в ньому rюа• 9 ,4 к:лограма молока ІИ <Jального , корисного, RЗІІІІ корову, що на 0 ;6 кІЛо- буткй досвід будемо за~

ньодобових надоїв 10,8 к1лограма на

ИІЕ'В11".К.

ножного

цтва за гj дну з устрІч 60р!ччя утво'рення Союз у РСР , то одні єю з перших

переведення

ступово

лих місяців ·вони о;:іержа-

НАW

Пра-

ке змаютrt

масового отелення . ОкріМ

ПраціВІ'ІиІ'ІІІ

то

пе­

-

радгоспу це вигІдно.

Все М&ЛеJІО npo- тепер труднощів, якІ цд8і'J8&8і nершим никали колись у ~iOJt

протя.rом

ВfІУ'!ено

почесний трофей

реиу,

разу, диР Петро Музиченко. г~~дІ, «Рязсельмаш•: коли на робітничих або Розуміючи важливість <Целнноградсельмаш• та комсомольських зборах справи , кожно ї зміни . ми Інші підприємства. шиноремонтного заводу виготовляємо оо 850 До кlццл року дільни­ іде мова про правофлан­ 900 'нових шин. що бІль­ ця зобов'язалася вигото­ Майже

грамн

КУДІН,

аемлях.

по 4000

кілограмів мол~ж~

М<>локо . Якщо раніше во- rry ріоннцю в надходжеІІ! сени 1 взимку добові н11- нt ІJродукцlІ. доІ різко знижувалнс!'І, Висок! надоІ ціЛІІt! p1f

Дое,го ще велася роз­ ки .. на честь • ювілею рід­ перевиконують зм l нRі му роЦІ зросло на три МО'Ва ПІСЛЯ лекц!У. Я . зро­ Но! БатькІвuути. бригада норми . проценти, жінки танож зумів; що рішення листо­ першою на заводі достра­ За прикладом комсо­ вступили · В розмову . падоІІоrо ( 1982 р.) Пле­ ково виконала · річний молодІжної - І наша праця є в нуму ЦК КП~С 1 плани. ПЛаН ПО випуску .IJOBHX мольсько_ успішно виконали ріЧНfІЙ цих nороцентах, обізва­ 2НЗ ти- план ІншІ три бригади 1)! як! затвердила сьома се­ шин в кількостІ лася · одна з них. Ад­ . цілому дільниця. Jr ко­ сJя ВерховноІ Ради сяч штук. же ми переви·коналн план На листоnадовам 'V лектив виготовив для П!J­ СРСР, робІтницІ сприйня­ виробиицтва овочів у за­ притому

кормів, доїли більш як

УС.ПІІ· І · ШІИИІИІВ гових

Це дійсно наші плани . бо в них турбота про

кіііоrрамів вона

ПІІОДОВОМ.ЧА ПftОГРАМА:

(1982

ЯR . ЗАКЛИК ДО ДІУ

переможцем соціалІсти•Іного з,магання тваринни­

-'-

ли від: ножноІ корови . по

рJщен­

tJpwraдJIP·

кання дж:цнплlН11, про :що

кІло-

вийшла

кладаmь чнма.ло зусиль на :цілорІчні розтеJІИ , для того, щоб р!виомірнЬ ліншення Іх годівJІ1

еоцзмата.ині моло~й тру-

молока.

в:д

виробничих п і :~роздІлах, .лк цех, за"вод, у .великІіі

rети:чннх

ні 300

до­

ють, як їх пот'р!био вино-

пор 1 гроцюву nремію, є ·

,t Іх велика заслуга.

тільки

без-партійних,

ювІлею

вручено

не

носять рішення · парт! І До

урочистих

цеху

м'ятний

Воро-

соціалІстичного

Зінченко. Фото

моло­

тваринників

тор

І

цехової

С.

Jl.

трудового

варщипи

Пнтаюtя, · як! розг.'Іядалися на Пленумі, зараз 1 понладенІ в основу д і - ·

трудових

етапу

nерництва

60- ного металу.

Вона

Пол\пfІІУЄІm иtcn про- цівники ферм

господарства.

чергово-

, по ви- колистової сталf, що ще і

рокІв п'лтирІч'Ни

переможw;ем

твариИІІНків

На npиs, Героw Пер~~~ем :ta цю пtteмorr

в

колективом

товувались

знімку:

Jlla

.1 той факт. що завод ще го, на виготовлення ящи­ дев'ятото грудня достро- нlв для пляшок викорис­ Ісово

виходить

серед

передова доярка 38 корів,

Доr.пцаючи

резер­

енергоресурсів. Так ,

цьому

4Красилівс•кий•.

воиа частq

вом в радІокальне вико­ рІІІСтання металопрокату

зобов ' язан-

ня.

Є:'ІІ.ства.

Сьоі

грам і в .

Литви­

ІІИ на кора.у, що ,на 57 му отеленню. ЩомlсЯІЦt кtлограмІа бt.кьmе проти в нас теляться 10-12 відповІдкого иерk>ю :ми- nроцентів корів . ДлІІ

·

вsажаємо,

дис- що 'f'УТ н·а:м в ри.т- пра~вати.

цеху.

r()){н! ми внf!оиуємо ревн•конуємо nлани

и.е:.'ХУ•

TD'r-

-

ло 4366

-

іrолоиа за 11 - місяцІв худоби добилися завдяки rмдоІJІи по 37б2 КіJЮгро- пмкеміркому цlлорlчн()о

ві){ . важко І

Ми,

сьосодкіВІИій роботІ .

Е

більше

· самим

Головне 1 ненко

створює Ао6рі умови ДJІЯ льшого роsвитк. у т•аииияцтва, пl)І.внщеІНUІ rо ефект.и·виосrІ. :JoJgJeМa • . помітв:их зрушень ~ягнуто 1 внробинцтв!

пр а цю

дове- ф!Gично'l працІ.

доУнні!

відд і лка

програми Ірина Терентпвна

Це -

арошуваних.

Два роки на:~ад вtи бу.в у штаМпувальПЮ!а, · рmль­ в~дстаючwх.

досяr;,а маі\­

машинного

ПогребІвського

внttощеиих на осушених І

слід за-

щоб

стер

· реалізацl•о

/Strx 1 соковитих

що надто nоІІІНрова.джуют'Ься

механі:JУІВатн

'!

.?0

новІ штам~ я і nрнстосу-. ваВЩІ. А заsдання nоля-

му л црацюю бригадиром р~зам.ників, зараз має добрІ результати. А ще

мвІ вкла,ІІ

ваго-

високу відда- ків господа'рства . кормовирооНа неІ · рІвняються 1!1....икн ааrотовляють ба- ші. Десять майстрІв, ма· ВИСОКОПОЖИВН1ІХ Гр)'· ШИНИОГО ДОЇННЯ ВЖе H&-

працю.

rан!ІЗu;!й, номуністІ-в, Ух :в~пм зосередити сили колективу иа головнИх нацрямках. Необх!д'По, щоб в КОЖНОму цеху, бригад! t ка nідrrрнє:м<:твІ в цІ ло-

внести

продуктнв·

'IJ'. Щорому

nленум.t, залежить від ба- НИКІВ. Сп.роектували 1 ви­ від

тваринницьноУ ностІ корів

·~р~уЄмо

·

радгоспу.

НайвищоУ

Від нашмо основного 6агатства земл! ми

рlзаль­

ЕСе

по

аироб-

ІІІЩтва

1!1:

Оуло

rатьох факторів. Перш за

вІд-

ІJ1Юдукціl,

сРСР.

Наприк­

над б1дwпє, иіж у середирому

добитися

ЦродоаоnьЧ<>І

по­

лад, на д.!льниц! р()зкуою

вели-

відзначалось

планІ.

працюють

щоб

.,._ого аростання

,.истооа­

рацJон.алЮа­

· kl. 1 y~n!mнe Ух .виконан- прнйнюо м.

8'./ІІІІІО 'І'ИМ,

У нае 'уже багато зроб­

nленум! ЦК КПРС Ю . В.

~ре~

иа

Rра~і•НІНt• ферм ра~- 4ОН ~и :молоn, ІІеОЙу імені Юрова напо- що на 270 кілограміг

·

довому (1982 р.) Пле!!умІ ЦК . КПРС.

. для

висловив

JПІСтопадовому

І

РІК

Дире-ктор

Дарницького .

сп е ц і алізованого овочє-молочних

А.

Д.

тресту радгосn : в

Грязєв n i c:r я пере­

вір к и .1нста над іслав тану вІдr.ов!дь:

4:Пе р евірною в с тановл~

«/f{ep-.

но, що в радгоспі

дівсьІШЙ:о> оn .1ата

застосов у ється

праці ,

затвердже ­

на

положенням

ту

праці

госnу на ну

1982

;rоварну

(при

опла·

рад·

рік. За од•

бджолосІм ' ю

навантаженнІ

бджолосімей) ється 1,03 за

п·ро

роб і тників

одну

бджолосім'ю

запиленнІ

грунті

90

нарахов у' нар6ованuя,

nри

на

закрнто:.: у

(навантаження

60

бджолосімей) 1,55. карбованця. Отже, розцін~ ка

в

тьсл

радгосnі

застосовує~

правильно .

У цьому' роцl п.рн пере•

буваннІ бджІл в теn.1иця:t оплата

проводилася

товарних

пос і вах,

нкжче на 52 Рад,rосп зробить

ли на

тобто

ІІопІйки. персра~

хунок І виnлатить І. ' С. КоцюбІ р і зницю в зарn л а• тІ.

ОскІльнн

. проrраму виконали,

виробничу т е ПJшчниuі

премія

nасІчниJІу не

І

Ім ,

не

J

видавалаСь•;

1


* 18

С'І'ор.

·4

грудня

року

1982_

НОВІ!

ВІТРИЛО ·Лimepamypuuй

... та літа

І

поJ•ем

•оrав•т•

(Наро,а:иа

пІснІІ).

Чи восени, чи то весною, Аж ген, у вербах,

та

тримаю ...

й

-

Збирайт~сь. мамо, Й:ІІТЬ :ІО гаю. Ой. сІла мати коло хати. Та й стала .:zумати-гадати:

- Чи дІ'JІ!езуть оцJУ К' НІ МоУ л:та І! Ч<'>ТИР!! noнl,

ДРУЖБИ

' Та

всяних

трьох син:в.

Та стІльки ж рацощ1в й печалІ, Що Ух сльозами розкричала?

Чи І

nовеЗуть

роботу

те11д:тн1

коненята?

'Oul Ой,

часто будуть зуnинятись

-

А ще ж

...

могнла мого .дlда ...

Куди вже баб!? Не

зятів,

nо!ду.

М. ВОРОБЕП.

нев:сток,

у відчаУ скрикнув кв:тковИ'Й горошок. Невже сnравд! я н!коли бІльше не вІ.:хчую любого сонечка І моє сте6ло не зацв:те квІТRа:ми?...

ену

вим

тило зем.'Ію та ·будило в~д nрекраснІ

Враз

І'Ослини.

Я1шй чудовий свІтІ

-

Але

нин.

СnравдІ,

юі:тковий

го-

цвІли, вони на стебельцІ рожевим цв:том, І як· солод.І-ю nахли! В:д краю до ~аю ЕІ· тали заnаu:іний соняшник

б.:tж!лки І- метелики. Во}:и

·

г.овор:ив .соняшник.

Він· .теж :б:УR. ще

всІ

. нев~ли-

цьоrо

кра-

сеня. І не т:льки за

рад:ли

за

ньо­

rлибоно в землю, за-гро-. кий;. в.с~ ж. ласт я н.а. ньо- · го. В~ І захrт:тюяа.1ись • а· жував: -м·у,було більдr~ і ширше!, кож мали" нв~тковим ro~ І ти, тане ·н~kче~е .а ··єrебло м!ц.но:три:vrалося рошком. яний тРж с.І11.1и-

:маля,

думаєш

вирости

В земл'!.

, .. · . .

во· ПіднявсЯ Із густого ку-

!ІиЩЮІІ за мене, та ше й КвІ.тковий горошон no- ща: наз~стріч сонцю з кв~тками? Н!чоtо не сЛухався І обвив своУми яскраво з<~uв~в. т:льки

буде!

тоякими ру1-:а~.rи стрункий

бу:тян був

дуже невдояо-

Будтс швидко розр~сся ста-н' сОНІ'!ШНИК'3. З кож- лений І з.rr:сно тримав rус:rим кущем, . за'і::н!ів ним. Днем р:с І р:с соняш- Fв:тково:о.rу горошкv ноrи.

ніжні листочки квІткова- ник; . а· pa~O)t з ним тягго горошку. Незабаром ну~сЯ 1 квітновий городо квіт!{с.воrо rорОЩІ\У ·шо~.· nроникали т1.1'Jьки ~овс:м НезабаІ'С.М мни обоє

Все ж. як в:н не сердт·-. ся, нічого більше зрсбпти не зм!r.· Як хороше жити на

слабі rснFІчн! nnомені. бv:ш' 'вЖе найвИщи~и ее- св'1'1. коли поруч є хооо- От бачиш! - за.ре- . ре,:У !Н'Іl!их .нв.::rrв. ший ::IPyrl розпов!;J,ая rотав злісно будяк . ...:.. 'Га І '6сь о:тноrо днІ'! ·со- бджо.1а~1 І м~"rР.1июІм

!

тн загинеШ.

ніхто не -о-

няшнин

в:даєт.ься, хто ти такий І яюгм

11!

ти

ст!.в

би

н·а

розu:!'І:в

димвнж-

такою.

ве.1икою

ною Жовтоі<І кв·:тною.

св!.,__на

бу,'Іа

І яск.,авою.

Який страшний!

мить

......,

В, серці

Шо

к13:тковий

u.тесливий

несу

Вкрасили

досІ.

Як 1<1ене

хто"небудь не пізна.

ко.:Іи?! Уже М~І:І! трищята Пролет:л_а в. біднс~т!

·nе11шу

З лаrиrьr.ої перек.ла:іа

горошок

М. ВОРОБЕП.

весна.

виnсвнить~я

Нали

ще

Буду

Я.

·

nочую,

·

що

багата

CRaжv: Нащо воно,

Оуботн:й веч!р. Я. куnаю CRE-1. так

Із тебе:

•То що. за одна

4де під гору крутим.й терасами?~ Десять літ одговІла,.

JU<

жрицІ!

·

зараз

я

юію:;ь,

як

заз;tрю

суМна,

до

ва високій могилІ ТарасовІй. ним роками зрівнялась, 1 да.1'JІ

3

.

проти

нього

що

.

щорік старішаєш.

nомалу

так гарно

А для

тебе,

живе

він із

обраннице,

ж:нкою.

з!ходІШІ

І в

ти- вже й JІюбиш його, але мертвого. То ж усІ ми так:, як одІйде

осяганjіІ

до

мудрішаєш.

І все більше карfієшся гірко тим

.

.

днем,

n'ят,

наче

ое~. він,

І душа од зневір, як обірваний сад,

-

суджений, що не об'їдеш

ми

конем,

мево

С'fаємо

легке

над

такими

ж. ликерка:vrи.

ІJІлІч

Брежнєв.· Сторінки життІІ•. 20.І5 Концерт д.вічІ Червонопрапорного Ім .. Александро-

І

S.OQ 6.45

ва академІчного ансамблю пkнІ І танцю РадянськоТ АрмІf. 21.00 •·Час•. 2І.35 ~Аузика. rелеекрану. 'Веде передачу композитор М. Та-

ГРУДНЯ

19

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРЛМА ЦТ •Час•.

Грае

.11уховиА

-риверJіІєІІ.

оркестр.

Телеоrлкд-конкурс.

вис-rу_паІf

sведенІ<іІ . духовнА орхеr,тр автопідприємств м. мо·скви. t.l5 Наукова-популяринА фІ-1ьм •Гіпотеза про космічну коJІиску:.. . · 9.30 Будильник. .

Ю.ОО Служу

·

Ра,11.кнському

ІО.35 сСембо•. 8а;

ниіІ авс.іІ.мб-JІj, н~ро.ІІноі nlcвi

.й. ,та.ицю. Аб;оtазІТ. ·• ' 11,55 сДжереJІа•. Ве.ІІучий-ака.ІХемІк ·АН YJ>CP О. М. АJІИ·

nоШта~.

«Наука

мов.

І· тех-

12.40. ТелефІльм

Мультфільм

МІжиароАниІ

•д!VзІ>.

s

турнір

кею .на

13.45

хо•

. nриз газети сИз­ вестня•, · Збірна ШвецІТ -

«НОВАЯ

ЖИЗНЬ>

Москва•.

орган БроварСІСОrо

-

сЗаповІт

roi)Oдt1toro

ЕОИнт.ета Коммунистической nартни УкраинЬІ, горОА• -~ІСоrо и •районного Совето" наоОАНЬІХ .аепутатов Кнев~оіІ

области.

r./1111

Газета

(Но

украинском

Редактор

вЬІХОАИТ

ІІІоІХОда;

Є.

с

вторник,

17

с,.а.

ро го майстра•. 4 сер ІІІ. •Слава ссолдатська. І4.45 сПоrля.11· у. майбутив•. Перспективи' роsвиtку мелІорац!Т·. · 15.35 ·Муз. фільм · сНІжіІІсть•. 15.50 ·В. добр!'ІвОЛJ>СЬКий. сПо сторІвках творІв•. 18.35 до 60.-РІччІІ · ут110реивІІ СРСР. «Зореносна C.TO.tRЦII

12.30 СІJІьська година. 13,30 Музичний кіоск. · 14.00 До Днк енергетика. Теле. нарис. · 14;15 ФІJІЬМ - JXIT'RM, cBIJІJ18TR швартовІ!•. . 15.45 Клуб кІноnоАОоожей.

6.-45 1!7.00

виста-

.

saJІ сДруЖ· 8:r•." ·Державний заслуже-

JI;OO сЗдоров'к•, Jl.45 Муз. переДача . сРавкова КІКО'І'УРИВJІ ·нІка•.

.Лялькова

11.25 І(онцер"І:ИИЙ

Сою­

.язЬІке),

ФЄдЯА. апреля

І;реА&,

Та вони не в.:д сміху,

Та вони не Д.;ІЯ втІхи,

19З7

·

ПІІТВ'ІІ~а.

.

ri'IJІ8,

-

~

1

]

У 11.30 В

I0.3Q

світІ тварин. гостях у казки.

фільм

13.00

•Зоряни А

Міжнародний

кею

на

приз

ТИК•. Збірна ва ФРН.

13.15

внкликае

х.1опчик•.

турнІр з

газети

хо-

сИзвеt·

ЧССР -

Розповідають

Теле-

нашІ

збІр-

корес-

пондеити. 15.50 сТрудова наша сІм'к•. Завод еЧ ераоний гумовик•.

16.45 Пош1'а 17.00 ФІльм

комеитатооа.

Із

субтитрами

•Страх висоти•. І8.20 •Хочу все знати•. КІно-. журнал. 18.30 Людина господар на землІ. 19.20 Концерт народного артиста СРСР Е. Плельса І Державного симфонічного оР· кестру СРСР. Диригент • п. БергJІунд (ФІнлкн.ІІІR).

20.00 Веч\риа казка. сС!м Дру~

працІ та б:дІ.

Чи ж 11 тансю ше коJtИ була? Летять хвилюl'І~. а мен: н~ elf:Jii! МаJІого в:.дірвати вlд води.

Яку ще

Рад:сч : · . · :·_ '·юшна:rи сюди?! Суооти:й. веч:р. Я

зів

Юсс.:ке•. СРСР

2().І5 Кубок

куnаю

сина.

·ВаЛёктииа

..

RОВАЛІВСЬКА.

важкоr

2І.ОО «Час-•.

сД!м

бу,ІІ.уЕТЬ·

s.oo

8.45

ПРОГРАМА' ЦТ

•Час•.

JІ ..;о Новини. 14.30 '0 ~виин.

14.50

....,о

Дня

ІІ,ІІ.ер-

Док.

телефільми.

15.40

Вистуn

музичних

дитІІчих

шкіл

союзних

респуб.1ік.

хору

18.І5 Пnо брнrа!fну ·систему ор­ ганІзацІї · працІ. ва -КаJІузь­ заво­

дІ Ім. 50-річчя СРСР. 18.4б СьотодиІ у -свІтІ.· І11.00 Фільм-ковnерт • «Звучить духовні!

оркестр•

s

зразково-покеовоrо

РУ'

коr'о 19.45 М.

комендатури

КремJІІІ. ПоrодІн.

свІтІ.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ·ТЕЛЕБАЧЕННЯ Актуал~;на камера. ІО.З5 •доброго. вам •доров'я•. 11.00 Фільм сДруга весна•.

12.20 •д.жер~ла•. 13.0& сП'1!ТЬ 1<ВИЛИИ.

участrо ·ОРК~т­

Московсь­

сІ(JІемлІвськІ

Ва

JIOЗJIY•

розважаль­

nperpaмa.

І4.05 •О.tімnійцІ

рІ•.

в

наmому

.

·• І4;30

КІнопроr;tама моя ·иео•ора•.

,~;во-

сВ!тчизво

Новини. СрІбниІІ д~вІночок. Іб.М Лялькова· вистава сМапа•.

!6.00 16.10

·Ф.

на

Дніпровському

металурrіАнnму

заводІ

нІ.· д5е.РЖИ!ІС&КІ'ІГО>.

все·

сШовковисн

..

ЖИТТІ!•.

дктуаJІьиа камера. До . 60-р\ччІІ . утвореІІВІІ СРСР. сЧуnІІ Є.І1ИНоТ родИ· ни•. ЛІтературинІ вечір.

19.00 19.30

2(),5і! На

..

.

Куценко

перШим·

·

обираєтм

секретарем

тії ТерноnілЬської 6блаGt . ТІ і ПТ)2ЦЮЄ ТаМ ДО Чеf'В• ня 1952 року. У Цьому .ж році nереїхав у Брова.• ри". Сnочатку працЮваs

ломічнИv.оrк-

. ' Директора · ,Ng -8 ·фабрично-за~

ті Києві, а вихоrrу у

. nотім 1965

аж році

пенсію- директором

д~ нt цієt

школи.·

·

п:~ля

сію

виходу

працював

ром

у

на

к:>мб!нат!

нальних

пек•

контрол&!

кому.

nі;tприємств.

Партія

і

уряд

ВИСОК')

оцінили nрацю· Ф.едосt:J Никиф~ови.ча Куценка. ЙОГО

Н2ГОрОД)J(еНО.

орд~

нами Трудового ,Червон~ го Праnора, Вели1\Ої Віт•

«50 в

· д<>fіраиІч,

років

nеребу•

НПРС~.

мун:стичноr'

парт і І.

на•

завжди залишиться • серцях тих, хто його знаБ.t

Група ,товаришів_.

Редактор Є. ФЕДЯ~.

11 3АГАJ'ІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 'і ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ. ТА ОБЛАСТЬ 10.35, І 1.45 В. Мая·кові:ькиІІ. По.о ема «Володимир Ілліч Лео иін•.

11.05

10

кJІ,

Науково-поnуляринА

«БакурІанІ•. І4.10 Науково-популвриІ

.

ми.

І5.50 Новини. 16 .1!5 до·к. кінопро гр-ама.

16.50

ХудожнІй

ток•.

І8.20 Док. в~1асниА

18.45

фільм філ ...

фільм

сПоча•

телефільм

сЧереа

горизонта.

Міжнародний

турнір

s

ХО•

кею ка nриз rа1ети сИзаес. тия•. ЗбІрна ФІиJ)вндії -

збірна

ШвецІr

І9.20

В<!чІрня

rоди

БуратІно•.

•Час•. 21.4~ ФІльм.

21.00

В перервІ

-

казка. • При• Передача 1.

сПовернении сина ...

Іме­

paiiJrYгa СурхаІ!а• •' • еМузика 18.30 ФІльм-концерт на

194t

Зб а разЬКІ'JrО ',райкому na~

nравоnоркJІ.ку•.

Рішення XXVI з'ізду КПРС r; дІУ. •Сnоруджу· єтьса киtнево-ко~верторииІ

ТелефІ.tьм

·лиrін!

роти;

Н.

ся

18.00

· 18.15

у

· У березнІ· 1944 . ро!(1

---

Фільм-вистава.

(21.00 •Час•). 23.15 СьогоднІ у

цех

Будинку· ;;у лЬ тури НовоJІН· пець-кого· мета)І.ургІіІного комбінату. ..

р.адlоламnовому

рук ом

Ва;вара ГРИНЬКО.

І7.20 •Со.цатн

учнів

16.25 Мамина шко.tа. 16.55 Адреси молодих.· 17.55 Ко!іцерт · .наро.і/.воrо

кому·

й г.олубе. Оч~ .довrо вдИвлялися, ОчІ пуже стом:тялися,

на

пере.

енергетика,

Звідси

року й:t'е на фронт пол!r•

Пам'ять npo Ф.' Н. Ну4 ценка, вірного сина · K()t

Чорне небо .. в них

ми•. _МолоJІІжва

·

ТелефІJІЬМ с БІА на хрестІ•. І І 2 серІУ. ІО.50 ВченІ світу nротИ ноrо безумства,

nерший

- _"....

n'льської обла·сті.

·

вання

10.00

20 ГРУдНЯ ЗАЇ'АЛЬНОСОЮЗНА

І

ро!(у

секретар ;зольт·ник6вськ9· ;о райк.,му nартН Тернt>4

:ном

---

ат­

обк•

.чизняної вІйнИ І стуnеня. шІс·тьма ·медалями, Зна,.;

куранти•.

s

летики.

ВІН

ВО![С~КОrо·иавЧаННЯ у MlC~

І

красива!

·

роцІ

рається секретарем napl'4 кому -машинІ'Jбуд,івноrо за<t

шкnли

діти!

·

•Час•. ІІІJІ.еоф!JІьм •Реп!'Іртаж ва пам'wть•: (СТУJІlв сУкртеле­ .. фІJІJ>l\1»),

21.00 21.45

~-45 NіІвиви.

ВУЛ. КИУВСЬКА,- 154. · pвAaxttii' 255020, и. БРОВАРИ КИtВСЬ'К.ОТ · ОБЛАСТІ. Тuефони: редактора 19-3-82; gаступпика реАактора, вІд.11Ілу партІАного житт• 19+47; віАповідальиого секретаря, вІддІлу сільського господарства 19·3·18; f11811.ееповдеита мІсцевого Радіомqвл~ ,.. 10·3:05: · aiAAiJ111 прокІІСJІОвQМ'І лвсті8 · І ~ВОі роботJІ !!! 19•4•G7o --- ок= ...r ---· -- -=:!' --·

,Ащ-еса

в

винну,

Н .. СОКОЛЕНКО. З.аворичі.

є.

nартії.

Виглядаючи в св!тІ тебе.

МОЖЛJ1ВО,

ПОНЕДІЛОК,

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НЛ КИІВ Т Л ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнастика. 8.2(} Док. Фільми сМажІт · ЕегалІ•, • nам'ять століть•.

меж!.

Подизись, K(')JrИ · хоче-ш, По;:(ИFись в мої очІ...

.П!д О'!ИМа глибокі

с••-

весна•.

• Вас

-

диво,

Не кажи ти н:чоrо, Не суди мене строrо

21.3о ТелефlJІЬМ

діти!

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

9.00 Те.1ефІльм

о,

ще й рано трошки.

Вистава.

На добраніч, •Час•. 2І.35 ФІ.1ьм сДруга

ТаіІмир•.

ПРОГРАМЛ 'fКРЛТНСЬКОГО ТЕЛЕ'БАЧЕН НЯ

10.00 Аt<туа.1і.на- камера.

зу!

J2.I5

23,~0 .Новини. ·

да•.

20.45 21.(}0

знають

31ІОРШК.И:

О. СТРАШЕНКО.

19.5{) Док. ф!.1ьм с.Лаnнlд

НЕДІЛЯ,

дзеркало:

Хоч,

· збірна СРСР. У перервІ І8.35 Екран молодих. «.Зрима 17.35 Якщо х!'Ічеш бути здо- . пІсня•. ровим. 19.00 Актуа.1ьна камера. 19.15 .Міжнародна nанорама. І9.:Ю Х. Левенсхольд. сС!льфІ-

хорошІ,

Обі.г1'>1:ють 1 мою nитину­ Стану я б~r~'I'(')JO' ·ТО:Іі.

паленІютЬ· Щоки

люстерками,

а його ти взяла, та й об'!хала.

Що вже я, та. І то згордувала

ВИГJТЯД.З.

змq~рШRн...

краса,

що в~йнув йому в серЦе, як. віхола,

.

в

з руками nростертими.

Ти уже і поkірна, вС'я в чорнім

та

Що мене не снривnять.

Яка в цю мить Я· юна

важче

·

щедростІ

в,ід теnла!

ти сnравляєш, ян тризну, довічний з.арІк; своїм

-

Ян

сліз,

n!на,

ДИЕ.1ЮСЬ На с.е6е

стократ,

ти

б:ла

·з ·аеУ

·

водг.

-

Лукаве' J!!l~!'i!t

·І ·любов вІдсахнула -смішинкою, як же

·,

л:тає

ко,ттись.

··

~.

nyx,

Неначе

.!Іивері По~уема-ковіІі

Хи.'ІК.'.!И,. :м-аши~а · в rа,ражі? Мен! б -- ІІРУЗ!, щир!

Доnоможуть

у містІ Гор­ у 1931 роцІ Никифорови'! лав Rомунlс•

1934

1940

грошІ,

1

* * • Приємн(')

У

працю&

машинобудІв­

ного заво;:tу _лівка. Тут Федосій вступає до ТИЧНОЇ

золото

У є.:~ине ·тр:йчате в!кно,

-;

По~иІІляли

хата

року

·воду Імен! llетровськоr:>. що на Дсщбасі. 3 сІЧИJt

. на13:ть

св:т,1ом

хлюnочеться

Ше_в~ен.ковііі пареченііі

Щоб ІІJ моєму краУ ВІчно. жила nІсня.

Що не

1930

З

ливарником

Скр:зь вас, .р!д.нІ вишні,

багата~.

А

Холи

Федосій Нинифорови'І 1\уuе}іно. Ф. Н. Куценко наро· дився в·. 1905 році в селі Райгородок Короnськоt в ол ост). Чернігівської- гу~ бернІї у сІм'ї ·робітника. З оцииадnятирічного вік/ почав наймитувати·у ку~ куля, nотім nращовав ба<~ кенщиком, служив у Чер.;· воній 'Армії.

nолнваю

І Все говор'ять: Б А Г ~ ~а~во, тн

тії. ветеран ВеликоУ B!r· чизняної війни І праці

Анатолій ЛУЦЕНКО.

кв!тковий rоро­

Во- шок.

Сонцем

собою,

«Бу.::~еш

ПІсля тривалоУ І тяж~ к~ї хвороби nомер вете­ ран Комуністичної ·па~

С:тоїте стІною.

Я без вас не мислю Р:.:~ну Україну, Ви ж бо ~ Ті n:сня Зв:ку· до загину.

Бачив: .як руба,лВ' І свинцем косили, , Все ж ви n!;хн:мались, Набирали сили. . Знов се.1о та й пишно

решок та·кож був у кв1т-. журися,' ках. Як мал! метелюш.

Н:чого, не

lle

що_ ··_вРіс

теж красивий! мовив соняш-

Аж. JlO nоля вийшли

ВишнІ моУ. вишн1, АЖ до !'!ОЛЯ вийшли ... Ще :з л:т дитячих Тих да.1еких. босих, 1 Я· любов гарячу

.

будяка на . nростір.

.

бу:rян.

загомрив

Ти щиро

-

-

квітновий ·. гороШRу! Ти ще зацвітеш. т:.1ьки об!.llP"Cя об мене! Думаю, що я доnоможу тобІ вирватися . Із rустого куща

якого кольо-

ру вони бу;1.уть.

кв:тко-

чийсь ·тихий ,,агідни'й го-

терnіННЯ'М nочав чекати того дня, ко:ти він вирос-. те І змож~ вnepUJe ро_з.. nукнvтись квІтками. Нв!тновий горошок · !ше не

знав 1 сг!\1,

з

горошком

зрадів ма.'!енький кв:r- лос: ІІ(QВИЙ горошок 1 з не-

-

nоІ'уч

nодумав, н.Ібн то ca:o.re сонце. - Який·т" красивий! - зра~в кв:тковий горошок.

'Федосій Никифорович

моУ турботи·

nepe.,nбJYeнy

КАЗКА Скраю домашньоУ клумби, nоруч з Іншими кв!тами, витинулось стебе.rьце кв:тковоrо горошку. ВLн виглянув і зра;хів ТЄПJІо:о.rу .сqнечку. яке nc:-

КУЦЕНКО

ЗВІСТОК,

над Десною

Дзідра Рінкуле-Земзаре

ropy

Ще й добру

молодІУ.

п'tймала конІ

иуmочои

СИЛА

ЖИТТЯ

Колектив Броварського мІжраіІонного вІд.ІХІленвк енерrо•буту_ виеJІовлrоЄ ГJІИ· боке ·сnІвчутtи контролеру В. С. · Ковао~~енкс з праводу передчасвоі смертІ ri чоJІовІка

Дмитра

· : Воло.~tимировича.

ЗагубJІенІ ·rpoшl можна OJ1ep. жати

в

мlс&кіА

середиіІі

шко.

.лІ N2 .. І •. учні~ 3-ro •Б• класу якоі знайшли' їх у маrазіІвJ «:Культтовари».

Індекс 61964. Друк .високиА. Обсяr . І

ІІ\"УКОо!

ваиий аркуш. Тираж 11.920 •Іримірннхів. :~ам. 4954. Броварська· друкарня Киівськоrо оІ'іJІасиото

уnраІІJІІНИЯ у сnоавах вядаВІІRЦТВ. ПОJІІграф\f І КRИЖ'КІ'ІВОі rоргів.nІ. Адре~а Арукарні: 255()20, м. Вроаари Київськот· о6.ластІ. -вул, Київсьа;а,

154.

1'е.nефов

19-4-37.

·

201 номер 1982 рік  

201 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you